You are on page 1of 14

Cng ty C phn Chng khon

Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam


Ngnh ha cht - ICB 1300
Ngy 16 thng 12 nm 2014

BO CO PHN TCH DOANH NGHIP


Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)
IM NHN U T
Chng ti khuyn ngh MUA MNH c phiu PLC vi gi k vng 12 thng l
42,150 ng/cp theo phng php FCFF (upside 28%). Chng ti cng lu ,
PLC l mt trong s nhng c phiu c hng li trc tip t xu hng
gim gi du.
PLC l doanh nghip kinh doanh cc sn phm ha du hng u ti Vit Nam
vi 3 ngnh hng chnh l (1) du m nhn- th phn chim 16-18%; (2) nha
ng- th phn chim 40%; (3) ha cht- th phn chim 25-30%. Kt qu kinh
doanh ca PLC tng trng mnh trong 9 thng u nm 2014 nh ng gp
ch yu ca mng nha dng v y cng l trng tm s thc y s tng
trng ca doanh nghip trong cc nm ti.

TH GIAO DCH

Chng ti k vng PLC s tng trng mnh t 2014-2015 nh nhng yu t


sau:
Sn lng tiu th nha ng c d bo tng mnh, c bit l cc
sn phm nha ng cao cp c bin li nhun cao nh vic y mnh cc
cng trnh giao thng trng im trong giai on 2015-2020.
Gi cc sn phm ha du th gii gim theo xu hng gim ca gi
du: Theo d bo ca Morgan Stanley, gi du s tip tc gim xung 43
USD/thng trong na u nm 2015. Nh vy, gi hng ha v nguyn liu
u vo ca PLC c th gim mnh trong khi gi bn cc sn phm du m
nhn ca PLC li tng 4-7% t thng 10/2014 v gi nha ng cha c
du hiu suy gim. Do , chng ti d bo bin li nhun ca doanh nghip
s c ci thin.

KHUYN NGH U T
Quan im u t

Mua

Gi k vng

42,150

Gi th trng
(16/12/2014)

32,900

Trin vng 1 thng

Tng

Trin vng 3 thng

Tng

Trin vng 6 thng

Tng

THNG TIN GIAO DCH


CPLH hin ti (triu cp)

70.26

Tng gi tr vn ha (t)

2,529.68

Tng gi tr s sch (t)

1,213.40

S hu nc ngoi (%)
KLTB 10 ngy (cp)

2.85%
322,352

Gi thp nht 52T ()

35,800

Gi cao nht 52T ()

16,500

+/- 7 ngy qua

+9.92%

+/- 1 thng qua

+15.76%

Chuyn vin phn tch :


V Thu H
Email: havt@bsc.com.vn
Tel:+ 84.39352722

T l chi tr c tc tng ln 30%: vi kt qu kinh doanh kh quan ca nm 2014,


doanh nghip d kin s nng t l chi tr c tc t 15% ln 30% bng tin mt .
Vic iu chnh t l tr c tc s c thng qua sau khi ly kin c ng bng
vn bn trong thng 12/2014. ng thi, trong thng 12/2014, doanh nghip cng
thc hin tm ng 10% c tc bng tin mt ln th nht nm 2014.
D kin tng vn iu l ln 1,000 t ng: theo thng ip ca Ch tch Hi
ng Qun tr, doanh nghip d kin s tng vn ch s hu ln trn 1,500 t
ng, trong vn u t ca ch s hu trn 1,000 ng.
D bo kt qu kinh doanh doanh nm 2014: BSC d bo PLC s t khong
7327 t ng doanh thu thun v 300 t li nhun sau thu, tng ng EPS
2014 t 4266 ng/c phiu. Nh vy, c phiu PLC hin ang c giao dch vi
P/E FW 2014 khong 8.44- mc P/E kh hp dn i vi mt c phiu c tnh
thanh khon tt v k vng tng trng nhanh.
Cc ch tiu ti chnh
Doanh thu thun (t )
% tng trng y-o-y
Tng ti sn (t )
Vn ch s hu (t )
CPLH bnh qun (Triu
cp) sau thu (t )
LN
% tng trng y-o-y
EPS cui k (/cp)
Gi tr s sch (/cp)
Li nhun gp bin
ROS
ROE
ROA

2010
5,151.48
37.64%
2,270.69
738.70
34.92
269.36
55.80%
7,713
21,152
15.40%
5.23%
44.45%
15.07%

2011
6,067.39
17.78%
2,857.75
900.12
50.20
226.11
-16.06%
3,754
17,931
14.29%
3.73%
27.59%
8.82%

2012
6,063.20
-0.07%
2,492.74
988.65
60.24
168.83
-25.34%
2,803
16,412
10.93%
2.78%
17.88%
6.31%

2013
6,198.29
2.23%
3,027.07
1,131.69
65.06
189.16
12.05%
2,908
17,355
12.28%
3.05%
17.84%
6.85%

9T2014
5,061.66
16.15%
3,179.52
1,215.10
70.26
190.72
26.37%
2,834
17,270
14.32%
3.77%
16.25%
6.15%

Ngun: BCTC PLC, BSC tng hp.

Website: http://www.bsc.com.vn - Bloomberg: BSCV <Go>


1 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)

GII THIU CHUNG V DOANH NGHIP


u chung
Gii thiu chung

Danh sch cng ty con


TT
Tn cng ty

Tn cng ty:

Tng Cng ty Ha du Petrolimex

Tn giao dch:

Tng Cng ty Ha du Petrolimex

Tn vit tt:

PLC

a ch:

Tng 18 & 19 ta nh 229 ph Ty Sn,


qun ng a, thnh ph H Ni

Tel:

(04) 38513205

Fax:

(04) 38513207

Website:

http://www.plc.petrolimex.com.vn

Vn iu l:

702,608,370,000 ng

Lnh vc hot
ng

Sn xut v kinh doanh ha phm du


kh.

Ngnh ngh
kinh doanh
chnh

Kinh doanh, xut nhp khu Du m


nhn, Nha ng,Ha cht.

Thng 10/1998
Thng 03/2004
Thng 12/2005

Thng 12/2006

150

100

150

100

Vn iu l
(t ng)

% s
hu

CTCP Xy dng cng trnh giao thng


810 (CIENJSCO 810)

18.5

24.61

CTCP Vn ti Ha du VP

150.76

44

ng

Cng ty
Petrolimex

Cng ty TNHH Ha cht Petrolimex

TNHH

Nha

Danh sch cng ty lin kt


TT
Tn cng ty

Danh sch c ng nm gi t trn 5% VL n14/03/2014


TT

S kin
Thnh lp cng ty Du nhn trc thuc
Petrolimex
i tin thnh cng ty Ha du trc thuc
Petrolimex
Hot ng theo m hnh cng ty c phn
c vn nh nc chi phi
Thnh lp Cng ty TNHH Ha cht
Petrolimex v Cng ty TNHH Nha ng
Petrolimex
Nim yt c phiu PLC trn HNX

% s
hu

Lch s hnh thnh


Thi gian
Thng 06/1994

Vn iu l
(t ng)

Tn

S CP

% Vn

Loi c
phn
C phn
ph
thng

Tng Cng ty Xng


du Vit Nam

51,440,628

79.07%

Tng cng

51,440,628

79,07%

C cu c ng n 14/03/2014
TT

Danh mc

C ng nh nc

C ng bn
trong(Thnh vin
HQT, BKS, Ban
TG, TP TCKT PLC
v ngi c lin quan)

C ng bn ngoi

T trng
(%)
51,440,628

79.07%

C phn
ph
thng

812,717

1.25%

C phn
ph
thng

- Trong nc

10,948,344

16.83%

C phn
ph
thng

- Nc ngoi

1,854,428

2.85%

C phn
ph
thng

65,056,117

100%

Qu trnh tng vn iu l
Thi gian
2004
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Vn iu l (triu ng)
150,000
161,272
201,590
349,236
502,004
602,393
650,573
702,608

Loi c
phn

Tng cng

c thnh lp t nm 1994 v chnh thc c chuyn sang m hnh cng ty c phn t nm 2004, PLC l doanh nghip
kinh doanh cc sn phm ha du hng u Vit Nam, chim th phn ln vi c 3 mt hng du m nhn, nha ng
v ha cht.
C ng nh nc nm gi phn ln c phn ca doanh nghip (79.07%) v l c ng duy nht nm gi trn 5% vn
iu l. C ng ni b v c ng nc ngoi ch chim t trng nh.
Vn iu l tng nhanh qua cc nm, t 150 t ng nm 2004 tng gn 5 ln ln 702 t ng nm 2014

2 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)

HOT NG CT LI CA DOANH NGHIP


Hot ng kinh doanh ca PLC gm 3 mng chnh :
1.

2.

3.

C cu doanh thu ca PLC trong 9


thng u 2014
1.1.Du m nhn

1.2. Nha ng

1.3. Ha cht

Du m nhn: doanh nghip kinh doanh hn 400 mt hng du


m nhn gm 3 nhm chnh l (1) Du nhn ng c- chim
khong 70-75%; (2) du nhn cng nghip- chim khong 20%;
(3) Du nhn hng hi- chim khong 5-10%. Mng du m nhn
em li li nhun ln nht cho doanh nghip,ng gp 31% doanh
thu v 49% li nhun gp cho tng cng ty trong 9 thng u nm
2014.
Nha ng: l nguyn vt liu sn xut b tng nha asphalt
dng trong thi cng ng b, sn bay, bn bi v cc cng dng
khc. PLC hin cung cp 4 loi nha ng gm (1) nha ng
c nng 60/70; (2) nha ng MC; (3) nha ng nh tng;
(4) nha ng polymer. Mng nha ng mang li doanh thu
ln nht cho tng cng ty trong 9 thng u nm 2014 vi t trng
48% tng doanh thu thun hp nht v 44% tng li nhun gp
hp nht.
Ha cht :PLC kinh doanh hn 50 mt hng dung mi ha cht l
cc sn phm thuc lnh vc ha du s dng cho cc ngnh
cng nghip nh da giy, cao su, sn, nha, mt xp chia lm 3
nhm chnh l (1) Nhm dung mi- chim t trng 70%; (2) Nhm
cht ha do v nha chim t trng 15-20%; (3) Nhm PUchim t trng 10-15%. Mng ha cht chim khong 21% tng
doanh thu hp nht v 7% li nhun gp hp nht ca PLC trong
9 thng u nm 2014.

C cu li nhun gp ca PLC trong


9 thng 2014
1.1.Du m nhn

1.2. Nha ng

1.3. Ha cht

7%
21%
31%
49%
44%
48%

3 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


NGNH HNG DU M NHN:

Doanh thu thun du m nhn


(t ng)

PLC l doanh nghip sn xut v kinh doanh du m nhn ln th


2 ti Vit Nam sau Castrol BP (th phn khong 40%),vi th phn chim

3,000

khong 16-18%. Hn na, PLC l mt trong s t cc doanh nghip Vit


Nam t sn xut du m nhn vi 2 nh my du nhn Thng L v
nh my du nhn Nh B c cng sut 25,000 MT/ nm mi nh my.

2,500
2,000

Suy gim nh trong 9 thng 2014 do ngng hot ng pha ch thu


1,500

vi doanh thu t 1587 t v li nhun gp t 350 t, gim so vi cng


k ln lt l 5% v 10%. Do , bin li nhun gp cng gim nh t
23.3% xung cn 22.1%.

1,000
500
0
2009

2010

2011

2012

2013 9T2014

Li nhun gp v bin li
nhun gp mng du m nhn
600

30%

500

25%

400

20%

300

15%

200

10%

100

5%

0%

T thng 5/2014, doanh nghip dng hot ng pha ch thu cho


i tc l Nippon Oil ca Nht Bn. Trong khi hng nm, sn lng pha
ch thu ca Nippon t khong 11,000 tn, (ng gp khong 20%
doanh thu) th nm 2014 sn lng pha ch thu ch t khong 3,000
tn. Nh vy, tnh ring vic dng hot ng pha ch thu c th khin
doanh thu ca doanh nghip gim khong 12% trong 9 thng u nm,
cao hn con s thc t l 5%. iu ny c ngha l hot ng khc
ca doanh nghip trong mng du m nhn ang thu c nhng
kt qu kh quan, b p cho s suy gim do dng pha ch thu.
Bin li nhun rng cao so vi cc doanh nghip Vit Nam cng
ngnh: do hot ng vi quy m ln nn bin li nhun gp mng du
m nhn ca PLC thp hn nhiu doanh nghip cng ngnh(APP: 31%
v PVoil Lube: 25%). Tuy nhin, do c h thng bn hng hiu qu gip
tit kim chi ph ( chi ph bn hng /doanh thu thun ca PLC l 10%,
ca APP l 14%) nn bin li nhun rng ca PLC li cao hn so vi
cc doanh nghip cng ngnh. (PLC: 9%; APP: 6%)
PLC s hu h thng phn phi a dng v rng khp gm 5 knh
phn phi:

Li nhun gp (t ng)

1.

Knh Tng i l Petrolimex: l cc Cng ty xng du thnh

2.

vin ca Petrolimex, s hu hn 2000 ca hng bn l xng


du trn ton quc. y l knh bn hng li th chuyn bit
ca PLC, em li hiu qu cao nht, chim khong hn 50%
sn lng tiu th.
Knh i l phn phi, i l tiu th ngoi Petrolimex:l

Bin li nhun gp (trc tri)

So snh bin li nhun cc


doanh nghip cng ngnh trong
1H2014
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bin li
nhun
gp

PLC

Bin li
nhun
sau
SG&A
cost
APP

Bin li Chi ph
nhun bn hng/
rng
DTT

cc i l phn phi , tiu th khng l thnh vin ca


Petrolimex c kh nng nhp du m nhn ca PLC v t t

3.

chc kinh doanh theo knh phn phi ring c thit lp gip
tiu th khong 20% sn lng, ch yu l tiu th cc mt
hng du nhn ng c cho xe my v t.
Knh bn hng trc tip: PLC trc tip bn sn phm cho

4.

cc khch hng ch yu l sn xut cng nghip, ng gp 712% sn lng tiu th.


Knh bn du m nhn hng hi: PLC hp tc vi hng
Total Lubmarine ca Php tr thnh i tc duy nht ti Vit

PVOil Lube

5.

Nam sn xut cc cung ng du m nhn hng hi mang


thng hiu Total Lubmarine cho cc ch tu trong v ngoi
nc ti hn 1000 cng bin trn ton cu, chim khong 5%
sn lng tiu th.
Knh xut khu trc tip: PLC trc tip xut khu sn phm
du m nhn sang cc nc Hng Kng, Lo, Trung Quc,
i Loan. Campuchia, Philippine...vi sn lng tiu th qua

4 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


C cu sn phm du m nhn
theo mc ch s dng

knh bn hng ny chim khong 13-18%.


y mnh pht trin knh phn phi l cc Tng i l
Petrolimex:bt u t 2014, PLC tch cc trin khai cc hot ng tp
hun nng cao kin thc v k thut sn phm v nghip v cho cc
tng i l Petrolimex v t chc Ngy hi bn hng ti cc ca hng
xng du trc thuc Petrolimex gip ch ng trong cng tc kinh
doanh, thc y tng sn lng bn du m nhn Petrolimex.

5%
20%

75%

Du m nhn ng c
Du m nhn cng nghip
Du m nhn hng hi

C cu sn lng du m
nhn tiu th theo knh phn
phi

Hn na, khng ch ti th trng ni a, cc thnh vin ca Petrolimex


ti nc ngoi gm Cng ty TNHH 1 thnh vin Petrolimex ti
Singapore, Cng ty TNHH 1 thnh vin Petrolimex ti Lo v Vn phng
i din Petrolimex ti Campuchia cng gp phn ng k vo sn
lng du m nhn xut khu ca PLC. C th, PLC bt u xut khu
sang Lo t thng 6/2013, t sn lng t hn 100 tn trong nm
2013 v sn lng 2014 c tnh t 300-400 tn.
p lc cnh tranh ln: Castrol BP chim n 40% th phn v c kh
nng cung cp b sn phm y vi nhng mt hng chuyn bit
nn cc doanh nghip khc trong ngnh chu nh hng t chnh sch
bn hng v gi bn cc sn phm ca Castrol BP.
TRIN VNG NGNH HNG DU M NHN:
Gim thu nhp khu t: theo Thng t s 173/2014/TT-BTC ca B
Ti Chnh, nhiu loi xe t, m t c gim 3-7% thu nhp khu t
ngy 1/1/2015. y l tn hiu tch cc gip thc y tiu th t ti Vit
Nam, nh nhu cu du m nhn cho t s tng theo.

18%
5%
50%

7%

20%

Sn xut cng nghip c k vng tng trng nhanh: Theo Quy


hoch tng th pht trin ngnh cng nghip Vit Nam n nm 2020,
tm nhn n nm 2030 c Th tng Chnh ph ph duyt ngy
09/06/2014, tc tng trng gi tr sn xut cng nghip giai on
n nm 2020 t 12.5-13%/nm, cao hn giai on 2009-2013 (910%).

Tng i l Petrolimex

Cng sut sn xut ca PLC s tng ln gp i vo nm 2015: PLC

i l ngoi Petrolimex

hin ang thc hin 2 cng trnh Ci to, m rng Nh my Du nhn


Thng L v Ci to, m rng Nh my Du nhn Nh B- Giai on
1, nng cng sut mi nh my ln 50,000 MT/nm, gp i cng sut
hin ti.

Trc tip
DMN hng hi
Xut khu trc tip

Gi bn cc sn phm du m nhn ca PLC tng 4-7% t thng


10/2014 nhm thc y vic tiu th qua cc knh i l, tng t l chit
khu cho cc i l. Mc d c cng cht lng tng ng nhng gi
bn cc sn phm du m nhn ca PLC thp hn cc sn phm du
m nhn nhp khu khong 6-8%.
BSC NHN NH
Chng ti nhn nh mng du m nhn ca doanh nghip s tip
tc tng trng n nh. Sn lng tiu th qua cc knh i l
Petrolimex, xut khu v bn trc tip cho cc h cng nghip s tng
nhanh, b p cho sn lng pha ch thu thiu ht. Tuy nhin chng
ti cng lu vic PLC phi chu p lc cnh tranh ln t Castrol BP v
cc sn phm nhp khu.

5 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


Doanh thu thun nha ng
(t ng)
3,000

NGNH HNG NHA NG


PLC hin l doanh nghip kinh doanh nha ng ln nht ti Vit
Nam vi th phn chim khong 40%. Vi h thng 6 kho nha ng

2,000

ti Hi Phng, Ca L, Nng, Quy Nhn, H Ch Minh v Cn Th,


hn 70 xe bn chuyn dng trng ti t 10 n 16 tn, PLC c nng lc
cung cp trn 20,000 tn nha ng cc loi mi nm.

1,500

Tng trng t bin trong 9 thng 2014 ,t 2,406 t ng doanh

1,000

thu thun v 320 t ng li nhun gp, tng ln lt 56% v 185% so


vi cng k, tng ng bin li nhun tng t bin t 7% ln 13%.
Nguyn nhn do trong nm 2014 PLC thc hin cung cp sn phm

2,500

500

nha ng Polime v nh tng cao cp c bin li nhun cao (1618%) cho cc d n ln nh Nh ga T2 Ni Bi, Cu Nht Tn, Sn bay
Tn Sn Nht .... Hin doanh thu t nha ng polime chim khong
hn 1/3 doanh thu mng nha ng ca PLC.

Gi bn nha ng ca PLC cha c du hiu suy gim: trong khi

Li nhun gp v bin li
nhun gp mng nha ng
350

14%

300

12%

250

10%

200

8%

150

6%

100

4%

50

2%

0%

gi nha ng th gii gim lin tc t thng 6/2014 do nh hng


ca vic gim gi du th gi bn nha ng ca PLC vn duy tr n
n thi im hin ti. Nh vy, bin li nhun mng nha ng c
th ci thin hn na trong qu 4/2014 v nm 2015.
Ri ro tn dng ln: do a s cc d n giao thng ng b s dng
ngun vn u t cng, gii ngn chm nn vic thu hi cng n ca
mng nha ng gp nhiu kh khn. Phi thu nhm khch hng
nha ng chim n 56% phi thu khch hng ca PLC. Hn na, 6
thng u nm 2014, doanh nghip phi trch lp thm 48 t ng d
phng phi thu kh i, tng tng d phng phi thu kh i ln 156 t
ng
Chi ph bn hng ln: trong khi cc hng khc thng nhp nha
ng phuy th PLC nhp nha ng c nng dng x, chim n
70% tng sn lng tiu th ca PLC. Nha ng c nng dng x
phi c bo qun ti nhit 80-120 C khin chi ph bo n v gia
nhit ln.

Li nhun gp (t ng)
Bin li nhun gp (trc tri)

TRIN VNG NGNH HNG NHA NG

Gi nha ng c nng 60/70


thng 11/2014

Mng li ng b cao tc nhanh chng c pht trin trong


giai on 2015-2020 :
Theo n Ti c cu Ngnh Giao thng Vn ti phc v s
nghip cng nghip ha, hin i ha v pht trin bn vng
giai on n nm 2020 va c chnh ph ph duyt ngy
24/07/2014, n nm 2015 s hon thnh khong 600km v
n nm 2020 s hon thnh khong 2000km ng cao tc.

20000
18000
16000
14000

Theo Quy hoch pht trin giao thng vn ti ng b Vit


Nam n nm 2020 v nh hng n nm 2030,vn u t
xy dng kt cu h tng giao thng ng b n nm 2020
khong 1,597,280 t ng, bnh qun 187,895 t ng/nm.

12000
10000
8000
6000

D n nng cp, m rng quc l 1A on t Thanh Ha n Cn

4000
2000
0
Shell

Puma

PLC

Iran

Th v ng H Ch Minh qua Ty Nguyn vi tng chiu di 1,500


km tnh n thng 9/2014 hon thnh c bn cng tc gii phng
mt bng , bc vo giai on thi cng- giai on cn s dng nha
ng v d kin hon thnh vo cui nm 2015.
Nhiu d n xy mi, nng cp cng hng khng s c khi

6 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


cng trong giai on 2015-2020: c th d n Ko di nng cp
ng ct h cnh, ng ln v sn u my bay Cng hng khng
Pleiku c tng mc u t gn 1,000 t ng c khi cng ngy
28/9 v d kin hon thnh vo cui nm 2015 v D n u t xy
dng ng ct, h cnh s 2 ca Cng hng khng quc t Cam Ranh
vi vn u t khong 212 triu USD. Ngoi ra, theo Quy hoch pht
trin giao thng vn ti hng khng giai on n nm 2020 v nh
hng n nm 2030, n nm 2020 s c thm 3 cng hng khng
mi c xy dng l Long Thnh (tng vn u t 18.7 t USD), Lo
Cai (tng vn u t 1,300 t), Vn n (tng vn u t 5,128 t).
BSC NHN NH
Chng ti nhn nh mng nha ng ca PLC s tng trng
nhanh nh vic pht trin giao thng vn ti, c bit l cc cng trnh
cao tc ng b v cng hng khng thng s dng nha ng
polime v nh tng c bin li nhun cao. Tuy nhin, chng ti cng
lu n kh khn trong vic thu hi cng n, khin doanh nghip phi
tng trch d phng n phi thu kh i.

Nha ng c nng 60/70 PLC


(ng/kg)

Gi nha ng giao thng 12/2014 ti


th trng Trung Quc (CNY/MT)

16,200

4500

16,100

4400

16,000

4300
4200

15,900

4100

15,800

4000

15,700

3900

15,600

3800

15,500

3700

15,400

3600

Ngun: PLC, BSC tng hp

Ngun: Bloomberg, BSC tng hp

7 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


NGNH HNG HA CHT
PLC l mt trong nhng nh cung cp ha cht ln nht ti th
trng Vit Nam vi th phn khong 25-30%. PLC trc tip nhp

Doanh thu thun bn hng


mng ha cht (t ng)

khu, nhp mua cc loi dung mi ha cht v t chc bn hng cho


cc khch hng l nh sn xut v thng qua knh phn phi trung gian.
PLC hin s hu 3 kho ha cht gm Nh B (TP. H Ch Minh),
Thng L (Hi Phng) v Ph Th (H Ni).

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

Tip tc suy gim trong 9 thng u nm 2014: sau khi suy gim nh
5% trong nm 2013, doanh thu mng ha cht tip tc gim 8% so vi
cng k, t 1052 t ng. ng thi li nhun gp cng gim 8%
xung cn 53 t ng.
Bin li nhun gim qua cc nm: do cnh tranh trn th trng ha
cht tng mnh trong khi nhu cu t cc khch hng cha thc s gia
tng nn cc doanh nghip ha cht phi gim gi bn khin bin li
nhun mng ha cht gim dn t 9% nm 2010 xung cn 5%trong 9
thng u nm 2014.

Li nhun gp v bin li
nhun gp mng ha cht

TRIN VNG NGNH HNG HA CHT:


140

Cc khch hng ln y mnh sn xut, tng nhu cu:

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

120
100
80
60
40
20
-

Ngnh bt ng sn s phc hi mnh m trong nm 2015 bi


Thng t 32 ni lng gi 30.000 t v Lut nh (sa i) s
ko theo nhu cu sn xut sn v nha xy.
Theo d bo ca hip hi cao su Vit Nam, nm 2015, sn
xut sm lp -t ca Vit Nam s tng trng khong 5-6%
Gi ha cht lc du trong nc s tip tc suy gim theo gi th
gii:do phn ln cc sn phm ha cht ha du trong nc phi nhp
khu nn gi ha cht lc du trong nc rt nhy vi gi th gii. Hn
na, gi cc sn phm ha cht ha du s tip tc gim theo gim
ca gi du trong nm 2015.

Li nhun gp (t ng)

BSC NHN NH:

Bin li nhun gp (%)

Chng ti nhn nh hot ng kinh doanh ha cht ca PLC s


tip tc gp kh khn do gi bn s tip tc gim do nh hng ca
gi du v s cnh tranh ca th trng ngy cng tng. Mc d sn
lng tiu th s tng ln nhng do bin li nhun gim dn nn li
nhun ch duy tr c mc n nh.

Xylene Para CFR South EAST ASIA


(USD/MT)

Toluene CFR Janpan Spot price


(USD/MT)

1400

1600

Methanol CFR China price


(USD/MT)

600

1400

1200

500
1200

1000

400
1000
800
300

800
600
600

200

400
400
100

200

200

11/1/2014

9/1/2014

10/1/2014

8/1/2014

7/1/2014

6/1/2014

5/1/2014

4/1/2014

3/1/2014

1/29/2014

11/1/2014

9/1/2014

10/1/2014

8/1/2014

7/1/2014

6/1/2014

5/1/2014

4/1/2014

3/1/2014

1/29/2014

12/29/2013

11/29/2013

11/1/2014

9/1/2014

10/1/2014

8/1/2014

7/1/2014

6/1/2014

5/1/2014

4/1/2014

3/1/2014

1/29/2014

12/29/2013

11/29/2013

12/29/2013

11/29/2013

Ngun: Bloomberg, BSC tng hp

8 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


TRIN VNG NGNH
Ngun cung cc sn phm ha du tng mnh: vi vic khi cng
xy dng cc d n lc du Nghi Sn, Vng R v cc d n nh my
lc du d kin s tip tc trin khainh Long Sn, Nhn Hi, Nam Vn
Phong, Cn Th, HAPACO cng vi vic nng cp nh my lc du
Dung Qut, tng cng sut t 6.5 triu tn/nm ln 10 triu tn/nm.
Nh vy, cc doanh nghip kinh doanh sn phm ha du trong nc
c th ch ng ngun u vo vi gi thnh r hn sn phm nhp
khu, tng sc cnh tranh ca cc doanh nghip kinh doanh sn phm
ha du trong nc.
Gi sn phm ha du tip tc gim theo gi du: theo d bo ca
EIA, gi du trung bnh nm 2015 s gim cn 77.75 USD/ thng i vi
du WTI v 83.42 USD/thng i vi du Brent, tng ng vi mc
gim khong 20% so vi gi trung bnh ca nm 2014. Nh vy, gi cc
sn phm ha du th gii s gim tng ng vi vic gim gi du
th. Tuy nhin vic thay i gi mt s sn phm ha du ti th trng
Vit Nam s chm hn so vi th trng th gii nh sn phm du m
nhn v nha ng. iu ny s c li cho cc doanh nghip c h
thng kho cha ln, tch tr c ngun hng gi thp, ci thin bin li
nhun nh PLC.

NH GI RI RO U T
RI RO T GI
Hu ht cc nguyn vt liu, hng ha ca cng ty u c nhp khu
t nc ngoi nn cng ty thc hin nhiu giao dch c gc ngoi t,
ch yu l USD. Do cng ty s chu ri ro khi c bin ng v t gi.
Tuy nhin, t gi USD/VND c d bo s tip tc c duy tr n
nh trong di hn.
RI RO V GI DU
Do cc sn phm ca PLC l sn phm ha du nn gi cc sn phm
chu nh hng trc tip t vic thay i gi du. Gi du c d bo
c th gim xung $60 trong nm 2015. Tuy nhin do c tr trong
vic gim gi du v gi cc sn phm ha du trong nc nn chng
ti nh gi vic gim gi du c th em li li ch cho doanh nghip,
gip ci thin bin li nhun.
RI RO TN DNG
Vic thanh ton ca cc khch hng mng nha ng ph thuc vo
tin gii ngn ca cc cng trnh giao thng. Do , doanh nghip s
gp ri ro khi vic gii ngn b chm li khin doanh nghip phi tng
tch lp d phng phi thu kh i, gim li nhun trong k ca doanh
nghip. 6 thng u nm 2014, PLC trch lp thm 48 t ng d
phng phi thu kh i, tng tng d phng phi thu kh i ln 156 t
ng. Theo doanh nghip, PLC nhiu kh nng s khng phi trch lp
thm d phng phi thu kh i trong 6 thng cui nm 2014. Tuy
nhin, chng ti vn nh gi y l ri ro ln nht trong hot ng sn
xut kinh doanh ca PLC.

9 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


TI CHNH DOANH NGHIP
Ch tiu c bn
C cu vn
Vn vay/VCSH
Tng ti sn/VCSH
C cu ti sn
TS di hn/ Tng TS
TS ngn hn/Tng TS
Kh nng thanh ton
H s TT nhanh
H s TT ngn hn
Nng lc H (ngy)
S ngy phi thu
S ngy tn kho
S ngy phi tr
Kh nng sinh li (%)
Li nhun gp bin
ROS
ROE
ROA

Sn lng v doanh thu


7000

350000

6000

300000

5000

250000

4000

200000

3000

150000

2000

100000

1000

50000

Sn lng

Doanh thu thun (t )

Li nhun rng v bin li


nhun rng ROS
300

6.00%

250

5.00%

200

4.00%

150

3.00%

100

2.00%

50

1.00%

0.00%

LN sau thu (t )

ROS

2010

2011

2012

2013

9T2014

1.40
3.07

1.50
3.17

1.09
2.52

1.02
2.67

0.92
2.62

0.11
0.89

0.13
0.87

0.16
0.84

0.18
0.82

0.18
0.82

0.87
1.35

0.82
1.30

0.92
1.40

0.85
1.32

0.85
1.33

48
48
20

55
57
28

60
55
28

57
53
33

83
77
59

15.40%
5.23%
44.45%
15.07%

14.29%
3.73%
27.59%
8.82%

10.93%
2.78%
17.88%
6.31%

12.28%
3.05%
17.84%
6.85%

14.32%
3.77%
16.25%
6.15%

Tng trng mnh trong 9 thng u nm 2014: sau 2 nm gn nh


khng tng trng do nh hng ca khng hong kinh t, 9 thng u
nm 2014, hot ng kinh doanh ca doanh nghip c ci thin
ng k. So vi cng k, 3 qu u 2014, doanh thu tng 16.15% v li
nhun sau thu tng 26.37%.
Duy tr c cu vn an ton v ht n vay di hn vi vic tng vn
ch s hu v gim n vay di hn, n by ti chnh vn vay/VCSH
ca doanh nghip gim mnh t 1.40 vo nm 2010 xung cn 1.02
trong nm 2013. Tnh n thng 9/2014, doanh nghip tr ht n vay
di hn v ch s dng n vay ngn hn v vn ch s hu ti tr
cho nhu cu vn lu ng ca doanh nghip.
Ti sn c nh tng nhanh: trong giai on 2013-2014, doanh nghip
trin khai nhiu d n u t xy dng c s vt cht gm ci to, m
rng 2 nh my du nhn Thng L v Nh B, xy mi kho nha
ng Th Quang v m rng sc cha kho ha cht Nh B khin ti
sn c nh ca doanh nghip tng ln ng k, khong 36%. Tuy
nhin do cc mng hot ng ca doanh nghip ch yu l thng mi
nn ti sn ngn hn vn chim n hn 80% tng ti sn.
Phi tr ngi bn tng mnhn 93% trong nm 2013 v tip tc
tng thm 18% trong 9 thng u nm 2014. Tuy nhin, h s thanh
ton ca doanh nghip ch gim nh ln lt l t 1.40 xung 1.32 i
vi h s thanh ton ngn hn v 0.92 xung 0.85 i vi h s thanh
ton nhanh do cn i vi vic tng ln ca hng tn kho v phi thu
ca khch hng.
Nng lc qun l vn lu ng tt: trong giai on 20102-2013, cc
ch s nng lc hot ng ca doanh nghip u tng ng k t 48 ln
57 ngy i vi s ngy phi thu v 20 ln 33 ngy i vi s ngy phi
tr trong khi s ngy tn kho ch tng nh t 48 ln 53 ngy.
Kh nng sinh li tng mnh trong 9 thng 2014: do ng gp ca
ngnh hng nha ng, bin li nhun ca PLC ci thin ng k
trong 9 thng 2014, tng t 12.28% ln 14.32% i vi bin li nhun
gp v 3.05% ln 3.77% i vi bin li nhun rng ROS. Tuy nhin,
trong giai on 2012-2013, bin li nhun ROE v ROA gim mnh do
vn ch s hu tng ln lt l 20% v 8% .
Chng ti cng lu , ti thi im 30/9/2014, h s nng lc hot ng
tng mnh v bin li nhun ROE v ROA gim mnh do kt qu kinh
doanh ch mi phn nh 9 thng, cha phn nh ht kt qu c nm

10 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


D BO KT QU KINH DOANH
Doanh thu thun (t )
14,000

Chng ti tin hnh d bo doanh thu v li nhun gp ca PLC d


trn 3 mng hot ng kinh doanh chnh gm: (1) Mng du m nhn;
(2) Mng nha ng; (3) Mng ha cht. C th nh sau:
(1) Mng du m nhn:

12,000

BSC d bo nm 2014 ngnh hng du m nhn ca PLC s t 2111


t ng doanh thu (-7% y.o.y) v 468 t ng li nhun gp (-8% y.o.y)
do tm dng pha ch thu t thng 5/2014 lm gim sn lng tiu th.

10,000
8,000

Trong cc nm tip theo n 2018, chng ti d bo doanh thu PLC s


tng trng u hng nm vi mc tng khong 9% cn c trn tc
tng trng c d bo ca nhm du nhn ng c l 9%, nhm
du nhn cng nghip l 13% v nhm du nhn hng hi l 5%. ng
thi bin li nhun gp ca ngnh hng du m nhn tip tc c duy
tr n nh mc 22%.

6,000
4,000
2,000
2014F 2015F 2016F 2017F 2018F

Li nhun sau thu (t )


450.00

(2) Mng nha ng:


BSC d bo nm 2014, ngnh hng nha ng s ng gp khong
3731 t doanh thu (+57%y.o.y) v 534 t li nhun gp (+ 217%) cho
PLC nh vic cung cp nha ng polyme v nh tng c bin li
nhun cao cho nhng cng trnh giao thng trng im ca Vit Nam.
Trong giai on 2015-2018, chng ti d bo ngnh hng nha ng
tip tc tng trng mnh m vi tc tng trng bnh qun t
CAGR= 18.6% v bin li nhun gp mc khong 12-14% nh vic
y mnh u t cho giao thng trong giai on 2015-2020 v xu
hng dch chuyn sang dng cc sn phm nha ng cao cp em
li bin li nhun cao.

400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00

(3) Mng ha cht:

100.00
50.00
2014F 2015F 2016F 2017F 2018F

BSC d bo nm 2014, hot ng kinh doanh ha cht ca PLC s t


1485 t ng doanh thu (-5%y.o.y) v 76 t ng li nhun gp (7%y.o.y) do vic gim gi bn cnh tranh vi cc doanh nghip trong
ngnh trong khi sn lng tiu th khng tng mnh.
Trong giai on 2015-2018, chng ti d bo kt qu kinh doanh ngnh
hng ha cht s c duy tr n nh khi gi sn phm s gim theo
gi du nhng sn lng tiu th s tng ln nh cc khch hng ln
nh sn xut sn, nha tng nhu cu theo s phc hi ca th trng
bt ng sn.
Ngoi ra, cc chi ph bn hng, chi ph qun l doanh nghip c d
bo tng tng ng theo s tng trng doanh thu trong khi chi ph ti
chnh c d bo trn gi nh doanh nghip ch vay ngn hn (c
USD v VND) p ng nhu cu vn lu ng vi li sut cho vay
bnh qun khong 5%/nm.
Nh vy, chng ti d bo nm 2014 PLC s t khong 7327 t
ng doanh thu thun v 300 t li nhun sau thu, tng ng
EPS 2014 t 4266 ng/c phiu.

11 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


NH GI C PHIU V QUAN IM U T
Li sut phi ri ro Rf
Li sut th trng Rm
Beta

5.70%
11.75%

NH GI C PHIU:
Chng ti tin hnh nh gi c phiu PLC theo phng php
FCFF:

0.98

Chi ph s dng vn ch
s hu

17.22%

Chi ph s dng vn vay

4.00%

Mt s gi nh:
-

Chi ph vn ch s hu l 17.22%, c tnh ton theo phng


php CAPM da trn gi nh (1) beta 1 nm ca c phiu PLC
theo tnh ton ca bloomberg l 0.98; (2) Li sut th trng l li
sut bnh qun 5 nm 2009-2014 ca VNindex l 11.75%; (3) Li
sut phi ri ro: li sut u thu tri phiu chnh ph k hn 5 nm

Chi ph s dng vn bnh


qun

10.48%

Tng trng di hn sau


2018 (g)

5%

Gi mt c phn

v bng 5.70%.
-

Chi ph vn vay trung bnh l 4%

Thu sut thu TNDN l 22%

T l vn vay/ vn ch s hu 51/49 cho giai on 2014-2018 v l


50/50 cho giai on sau 2018

42,150

Chng ti s dng m hnh tng trng 2 giai on:


-

Giai on 1 t nm 2014-2018: ng vi giai on tng trng


nhanh ca PLC nh vic y mnh cc cng trnh giao thng, sn
xut cng nghip c k vng tng trng nhanh

Giai on 2 (sau nm 2018): tng trng di hn. Tc tng


trng di hn c d bo l 5%, thp hn tc tng trng
GDP do cc hot ng sn xut kinh doanh ca PLC gn lin vi
s tng trng kinh t v chi u t cng tuy nhin khi kinh t
cng pht trin, thit b my mc cng hin i th nhu cu tiu th
du m nhn s hn ch.

QUAN IM U T:
Chng ti khuyn ngh MUA c phiu PLC vi gi k vng trong 12
thng l 42,150 ng/cp theo phng php FCFF (upside 17%). C
phiu PLC hin ang c giao dch vi P/E FW 2014 khong 8.44mc P/E kh hp dn i vi mt c phiu c tnh thanh khon v beta
tt (0.98). Doanh nghip k vng s tip tc tng trng nhanh nh
hng li t vic gi gi du v sn lng tiu th nha ng tng
mnh.

12 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


Ph lc 01: D bo mt s ch s ti chnh ca PLC
Bng cn i k ton
2014
2015

2016

Ti sn ngn hn (t )

2,661

3,636

4,124

778

786

774

Tng ti sn (t )

3,438

4,422

4,898

N ngn hn (t )

2,165

2,611

2,855

Vn ch s hu (t )

1,273

1,811

2,043

Gi tr s sch (ng)

18,113

18,110

20,434

Ti sn di hn (t )

N di hn (t )

Bo co KQKD

2014

2015

2016

Doanh thu thun (t )

7,327

8,539

9,756

Li nhun gp (t )

1,078

1,253

1,349

Chi ph ti chnh (t )

102

119

136

Li nhun sau thu (t )

300

391

382

23.55%

21.59%

18.72%

4,266

3,910

3,824

30.00%

15.00%

15.00%

ROE
EPS (ng)
C tc

Ph lc 02: Bng phn tch nhy ca gi c phiu.


Phn tch
nhy

g
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%

Gi c phn

5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%

WACC
8.98%

9.48%

9.98%

10.48%

10.98%

11.48%

11.98%

33,808

28,498

24,155

20,538

17,480

14,860

12,590

39,206

32,719

27,531

23,289

19,755

16,767

14,207

46,147

37,995

31,658

26,590

22,445

18,992

16,072

55,401

44,779

36,816

30,624

25,672

21,622

18,248

68,356

53,824

43,447

35,667

29,617

24,778

20,820

87,789

66,488

52,289

42,150

34,547

28,635

23,906

120,178

85,483

64,669

50,795

40,886

33,456

27,678

184,955

117,141

83,237

62,897

49,339

39,655

32,393

379,285

180,457

114,185

81,051

61,172

47,920

38,455

370,407

176,080

111,307

78,922

59,491

46,538

361,766

171,819

108,505

76,848

57,854

#DIV/0!
(398,038)

#DIV/0!

13 of 14

Bo co phn tch Tng Cng ty Ha du Petrolimex- CTCP (PLC)


H THNG KHUYN NGH V PHNG PHP NH GI CA BSC
H thng khuyn ngh: Khuyn ngh ca chng ti da trn s chnh lch gia gi c phiu hin ti vi gi mc tiu 12 thng,
bao gm c c tc qua cc thi k (tr nhng trng hp c bit). H thng khuyn ngh ny c p dng k t ngy
01.01.2014.
Phng php nh gi: Vic la chn phng php nh gi ph thuc vo tng ngnh, tng doanh nghip v tng c phiu.
Mi bo co c th da trn mt phng php ring l hay tng hp ca cc phng php sau: 1) Phng php tng quan
(P/E, P/B, EV/EBIT, EV/EBITDA); 2) Phng php chit khu (DCF, DVMA, DDM); 3) Phng php gi tr ti sn rng (NAV,
RNAV).
H thng Khuyn ngh
MUA MNH
MUA
NM GI
BN
KHNG NH GI

Din gii
Nu gi mc tiu cao hn gi th trng t 20% tr ln
Nu gi mc tiu cao hn gi th trng t 5% n 20%
Nu gi mc tiu cao hn hay thp hn gi th trng khng qu 5%
Nu gi mc tiu thp hn gi th trng t nht 5%
Khuyn ngh u t v gi mc tiu b loi b cn c theo chnh sch ca BSC khi BSC ng vai tr t
vn trong mt hp ng sp nhp hoc trong mt giao dch chin lc ca doanh nghip , v trong
trng hp BSC khng d liu thc hin nh gi c phiu.

KHUYN CO S DNG
Bn bo co ny ca Cng ty C phn Chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC), ch cung cp nhng
thng tin chung v phn tch doanh nghip. Bo co ny khng c xy dng cung cp theo yu cu ca bt k t chc
hay c nhn ring l no hoc cc quyt nh mua bn, nm gi chng khon. Nh u t ch nn s dng cc thng tin, phn
tch, bnh lun ca Bn bo co nh l ngun tham kho trc khi a ra nhng quyt nh u t cho ring mnh. Mi thng
tin, nhn nh v d bo v quan im trong bo co ny c da trn nhng ngun d liu ng tin cy. Tuy nhin Cng ty
C phn Chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC) khng m bo rng cc ngun thng tin ny l hon
ton chnh xc v khng chu bt k mt trch nhim no i vi tnh chnh xc ca nhng thng tin c cp n trong bo
co ny, cng nh khng chu trch nhim v nhng thit hi i vi vic s dng ton b hay mt phn ni dung ca bn bo
co ny. Mi quan im cng nh nhn nh c cp trong bo co ny da trn s cn nhc cn trng, cng minh v hp
l nht trong hin ti. Tuy nhin nhng quan im, nhn nh ny c th thay i m khng cn bo trc. Bn bo co ny c
bn quyn v l ti sn ca Cng ty C phn Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam (BSC). Mi hnh vi sao
chp, sa i, in n m khng c s ng ca BSC u tri lut
PHNG PHN TCH CNG TY C PHN CHNG KHON NHT&PTVN
Trng PhngT vn u t

Trng Phng Phn tch

L Th Hi ng

Trn Thng Long

Tel: 0439352722 (155)

Tel: 0439352722 (118)

Email: duonglth@bsc.com.vn

Email: longtt@bsc.com.vn

THNG TIN LIN H


BSC Tr s chnh

Chi nhnh BSC H Ch Minh

Tng 10, 11 Thp BIDV

Tng 9 146 Nguyn Cng Tr

35 Hng Vi Hon Kim H Ni

Qun 1, Tp. H Ch Minh

Tel: 84 4 39352722

Tel: 84 8 3 8218885

Fax: 84 4 22200669

Fax: 84 8 3 8218510

Website: www.bsc.com.vn

Website: www.facebook.com/BIDVSecurities

Bn quyn ca Cng ty C phn Chng khon Ngn hng u t v pht trin Vit Nam (BSC), 2009.
Bt k ni dung no ca ti liu ny cng khng c (i) sao chp hay nhn bn bt k hnh thc hay phng thc no hoc (ii) c cung
cp nu khng c s chp thun ca Cng ty C phn Chng khon BIDV.

14 of 14