You are on page 1of 8

Nota 2

Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Isi penting
Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif
Perkembangan penyelidikan kuantitatif
Perkembangan penyelidikan kualitatif
Perbezaan penyelidikan kuantitatif dan
kualitatif dari segi proses penyelidikan
Penggunaan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif

Definisi penyelidikan Kualitatif dan


Kuantitatif
Penyelidikan kuantitatif
Kajian kuantitatif adalah jenis
penyelidikan pendidikan di
mana pengkaji memutuskan
apa yang hendak dikaji,
bertanya soalan yang
khusus, mengecilkan skop
soalan, mengumpul data
yang boleh dikuantitatifkan
daripada peserta,
menganalisa nombor-nombor
tersebut menggunakan
statistik dan menjalankan
inkuiri dalam bentuk yang
objektif dan tidak bias.

Penyelidikan kualitatif
Kajian kualitatif pula merupakan
satu kajian penyelidikan di mana
pengkaji bergantung kepada
pandangan peserta,
menanyakan soalan yang luas
dan umum, mengumpul data
dalam bentuk perkataan atau
teks daripada peserta,
menjelaskan dan menganalisa
perkataan-perkataan tersebut
dalam bentuk tema-tema serta
menjalankan inkuiri dalam
bentuk yang subjektif dan bias.

Ciri-ciri kajian kuantitatif dan


kualitatif dalam proses penyelidikan
Ciri-ciri
kuantitatif
Descriptif/Penjelasan
Peranan penting
Justifikasi
masalah
Spesifik dan sempit
Boleh
diukur/diperhati
Instrumen ditentukan
Datanumerikal
Bilangan ramai

Langkah-langkah
dalam proses
penyelidikan

Kenal pasti masalah

Statistik
Deskripsi trenda
Perbandingan/Ramalan
Standard dan tetap
Objectif dan tidak bias

Tinjauan literatur
Tentukan tujuan

Ciri-ciri
kualitatif

Exploratori/
Memahami fenomena
utama
Peranan kecil
Justifikasi masalah

Mengumpul Data

Menganalisa dan
mentafsir Data
Melapor dan menilai

Umum dan luas


Pengalaman peserta
Umum dan
emerging
Teks atau imej
Bilangan kecil
Analisis teks
Deskripsi dan tema
Makna dan penemuan yg luas
Fleksibel dan Emerging
Refleksif dan bias

Persamaan antara penyelidikan


kuantitatif dan kualitatif
Keduanya mengikuti langkah dalam
proses penyelidikan yang sama
Format melapor masalah kajian adalah
sama
Keduanya mempunyai langkah-langkah
pengumpulan data

Penggunaan rekabentuk kuantitatif


Kajian nonintervensi

Kajian intervensi

Menerangkan sama
ada Intervensi
mempengaruhi
Outcome satu kump
Berbanding kump satu
lagi

Meramal
perkaitan atau
hubungan antara
pemboleh ubah
bagi satu

Kajian
eksperimen

Kajian
korelasi

Menerangkan t
renda bagi satu
populasi

Kajian
tinjauan

Penggunaan rekabentuk kualitatif

Meneroka budaya
yang dikongsi oleh
sekumpulan individu

Meneroka
pengalaman
individu untuk
membina teori

Kajian
Ethnographic

Kajian
Grounded Theory

Meneroka cerita
individu untuk
menerangkan
kehidupan orang

Kajian
Narrative

Penggunaan rekabentuk campuran

Menggabungkan data kuantitatif


dan kualitatif untuk lebih
memahami dan
menerangkan masalah kajian

Kajian Kaedah
Campuran

Menggunakan data
kuantitatif dan kualitatif
untuk mengkaji masalah
pendidikan yang dihadapi
dalam setting mereka

Kajian tindakan