You are on page 1of 152

KUM KALIBA DKM YNTEM

Kum kalba dkm en ok kullanlan dkm


yntemlerinin banda gelmektedir.
ok farkl byklkteki paralara uygulan ve
kalplama maliyetinin az oluu nedeniyle tercih
sebebidir.
Kum kalba dkm yntemi el kalplama ve
makine yardmyla kalplama olarak iki blme
ayrlr.

KUM KALIBA DKM YNTEM


Dkm ilemi esnasnda yer ekimi
kuvvetinden yararlanlr. Yntem, dkm
paralarnn tek veya kk apl seri retimi
iin uygundur.
400 tona kadar paralarn dkm mmkndr.
Makineler yardmyla gerekletirilen kum kalba
dkm ynteminde; kalp kumuna eitli
makineler kullanlarak ekil verilir. Yine burada
da dkm, yerekimi kuvvetinin etkisiyle
gerekletirilir. Bir ka gramdan birka tona
kadar paralarn dkm mmkndr.

YA KUM KALIBA DKM


Kum kalba dkm daha ok ya kum ile hazrlanan
kalplar ile gerekletirilmektedir. Ya kum; SiO2 tanecikleri,
kil, su ve dier ilavelerin meydana getirdii plastik bir
karmdr. YA terimi ierdii nem yznden verilmi
olup, kuru kum karmndan olan farkn belirtmektedir.
YA KUM KALIBIN BALICA AVANTAJLARI;

Byk fleksibilitesi,
Su ve dier ilavelerin tazelenmesi ile defalarca
kullanlabilmesi
En ucuz kalplama yntemi oluudur.
YA KUM KALIBIN DEZAVANTAJLARI;

Kalbn daha yksek mukavemet ve erozyon direncine sahip olmas


gerektii durumlarda
daha yksek boyut hassasiyeti ve yzey kalitesini istendii durumlarda
tercih edilmez.

KURU KUM KALIBA DKM


Ya kum ile hazrlana kalp, frn iinde 150C-350C
scakla stlm hava ile kurutularak mukavemet
kazandrlr. Kalba kurutma sonras daha yksek
sertlik ve refrakterlik zellii salanr. Kurutmada
kaybedilen zaman balca dezavantaj oluturur.
Ya kum kalp yntemine nazaran nem kontrol daha
az kritiktir. Ayrca kalbn dkmden nce bir sre
beklemesi, ya kum kalplarda olduu gibi kuruma ve
yzeyin gevreklemesi gibi sorunlara yol amaz.

KUM KALIBA DKM YNTEM

KUM KALIBA DKM YNTEM


Kurutma ilemi srasnda scakln 400 C zerine
klmadan yaplmasna zen gsterilmelidir. Aksi
halde; balanm su kayb killerin mukavemet
zellikleri zerinde ykc bir etki gsterecektir.

Kurutma kendi kendine havada deil fakat bir s


kayna ile yapldnda, scaklk artna paralel
olarak nemli oranda blgesel nem konsantrasyonu
meydana gelebilir.
Oda scaklnda nem yalnz kurutulan yzeyden
dar kar. Oysa daha yksek scaklklarda nemin
hareketi her iki ynde olmaktadr. Dolaysyla bu
ekildeki ksmen kurulmu kalplarda vakit
kaybetmeden dkme geilmelidir.

CO2 YNTEM
Ya kum kalplama ile kuru kum kalplama arasnda
snflandrlabilecek modern bir yntem de (CO2 sodyum silikat
yntemi) CO2 ile kalplarn sertletirilmesidir. Bu yntemde kalplar,
stmaya gerek kalmadan sertlemektedir.
CO2 yntemi aadaki ekilde zetlenebilir:
1- Kum + %1.5 6 camsuyu (Na2O.SiO2) karm, model etrafna
konur
2- inden CO2 gaz geirilir. Bu ilemle kalp sertletirilir.
3- Sertletirilen ksmlar bir araya getirilerek kalp tekil edilir.

CO2 yntemi ile kalplamada konvensiyonel kil balayclarnn yerini


sodyum silikat balayclar almaktadr.
Yntem, bilinen btn dkm alamlar iin uygundur ve zellikle
elik, gri dkme demir ve bakr esasl alamlarnn dkmnde
kullanlr.

CO2 YNTEM

CO2 YNTEM
CO2 ynteminde, kullanlan kum genellikle silika (silis)
kumu olup AFS 55 ila 85 tane incelendiinde olmaldr.
Dier kumlar da, (zirkon, olivin vb.) kullanlabilir. Kum,
kuru olmal ve ierdii nem miktar maksimum %0.25
civarnda bulunmaldr. Ayrca kumun temiz olmas ve
mmkn olduu kadar CaCO2 iermemesi gerekir.
Balayc olarak kullanlan sodyum silikat ise %7-28
(Na2O) %26-64 silis (SiO2) ve %17-67 (H2O) dan oluur.
Ayrca karma, zellikleri iyiletirmek amac ile, dier
baz ilavelerde yaplabilir. Bunlar ksaca kaolen kili,
alminyum oksit (Al2O2) ve ekerdir. Kil, kalp
stabilitesini artrr. Alminyum oksit scak mukavemeti
ykseltir. eker ise dkmde sonra kalptaki kalc
mukavemeti azaltr ve dalabilme zelliini artrr

CO2 YNTEMNN AVANTAJLARI


1-Kalp ve maa yapm teknii, ya ve kuru kalplamada
olduu gibidir.
2-Sodyum silikat kum karmnn mukavemeti
nedeniyle, alt ve st derecede kum iine destek koymak
ihtiyac kalmamaktadr.
3-Pahal tehizat gerekmez. Kum ile sodyum silikat
karm konvensiyonel tehizatlarla kolayca yaplabilir.
CO2 kolay temin edilebilir. Gaz gnderme cihazlar ise
pahal deildirler.
4-CO2 yntemi ile kalp ve maa hazrlamada, kullanlan
sodyum silikat (Cam suyu) viskoz bir sv olup kum
taneleri arasna dzgn ekilde datmas iyi bir
kartrma ile salanr.
5-Kum sodyum silikat karmndan CO2 gaz
geirilerek birka dakikada taneler arasnda kuvvetli bir
ba meydana getirir.

CO2 YNTEMNN DEZAVANTAJLARI


1-Konvensiyonel ynteme nazaran daha
pahal bir yntemdir.
2-Bu yntem iin hazrlanan kum karmnn
bekleme sresi ok daha ksadr.
3-Hazrlanm (sertletirilmi) kalplar normal
atmosfer basncnda depolandklarnda, 24
saatte veya daha uzun bir srede
bozulmaktadrlar.

DSAMATC
(YKSEK BASINLI DERECESZ KALIPLAMA)

Disamatic sistem de btn derecesiz


otomatik kalplama sistemleri gibi, byk bir
retim kapasitesi iyi dkm kalitesi ve dk
maliyet avantajlarn tamaktadr.
Bu yntemle saatte 300 kalp
retilebilmektedir.

KALIP veya MAA YAPIMINDA KULLANILAN


OTOMATK MAKNA

DSAMATC
(YKSEK BASINLI DERECESZ KALIPLAMA)

DSAMATC
(YKSEK BASINLI DERECESZ KALIPLAMA)

NVERSAL DERECESZ KALIPLAMA


VE DKM SSTEM

ekil 6. niversal derecesiz kalplama ve dkm sistemi.


1. Kalplama makinesi 2. Hazr kalplar ve konveyr 3. Dner tablal dkm
makinesi, 4. Kalp bozma, 5. Taban plakasnn geri dn.

NVERSAL DERECESZ KALIPLAMA


VE DKM SSTEM
Bu yntem yatay olarak kalplama yapan gruba
girer. Bu sistemde kum, kalba pskrtlerek
deil, normal dklerek yani gravite etkisi ile
dolar.

Universal ynteminin en byk avantaj


kalplarn birbirinden bamsz olarak
depolanabilmesi veya bir yerden dierine
gnderilebilmesidir.
Byk makinelerde saatte 70-85 kalp,
kklerde ise 120-160 kalp retilebilmektedir.
Kumda nem % 3,5 - 4 arasndadr ve kum
zellikleri sabit tutulmaldr.

KUM KALIBA DKM RNEKLER

KUM KALIBA DKM RNEKLER

KUM KALIBA DKM RNEKLER

KUM KALIBA DKM RNEKLER

DKMDE LUNKER OLUUMU

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEM


Japonlar tarafndan gelitirilen bu yntem geleneksek kalp
kumu karmlarndan yalnzca kum bulunmaktadr. Herhangi
bir balaycnn ve nemin olmad bu yntemde kalp ekli
vakum etkisiyle korunmaktadr.
Kalplama kumunda balayc kuvvet olarak vakumun
kullanld yntemdir. Kalbn model etrafnda kalan yzeyleri
plastik bir film ile kapatlr.
Tm dkm ilemi boyunca vakum ilemi uygulanr. Yntemde
balaycsz kuru kum ve vakum uygulamasnn
gerekletirilebilecei ekilde dizayn edilmi dereceler
kullanlr.
Btn dkm alamlarnn dkmne uygun olan bu
yntemde 10 tona kadar paralarn dkm yaplabilmektedir.

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEM


Bu yntemde kum kitlesi bir plastik film ile
ekillendirilip erevelenir; kalp ii basncn
azaltlmasyla, kum kitlesi sktrlr ve kalp
oluturulur.
Ergimi metalin boaltlmas ve katlamasndan
sonra kalp normal basnca getirilir ve dkm
paralar kendiliinden dalan kalptan herhangi
bir ilem gerektirmeden hemen ayrlr.
Vakum emii ile kum yzeyine ok sk temas
salanan plastik film, ergimi metal ile
karlatnda yanmaz, fakat derhal ergiyerek
buharlar.

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEM


Bu yntemde daha yksek ktle
younluu salayan yuvarlak tane
ekilli kumlarn kullanlmas
gerekmektedir.
Basma mukavemeti ve sertlik
asndan bakldnda, yuvarlak tane
ekilli kumlar, yksek
akkanlklaryla, yksek ktle
younluu salayabilirler.

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEM


Bu yntemde kullanlacak olan termo
plastik film ucuz olma,mkemmel ekil
alabilme,az gaz k ve zehirli gaz
karmamak gibi baz zelliklere sahip
olmaldr.

Yaplan aratrmalar sonucunda polietilen


ve polipropilenin yksek scaklk
blgelerinde, EVA ise nisbeten dk
scaklklarda daha iyi bir uzama
gsterdiini ortaya koyar.
Ayrca en uygun film kalnl olarak 0.050.1 mm belirlenmitir.

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEMNN


AVANTAJLARI

1- Dzgn dkm yzeyi


2- ok ince kesitlerin dklebilirlii
3- Boluksuz dkm imkan
4- Temiz ve grltsz alma koullar
5- Kalplama kumunun tekrar kullanlabilir oluu
6- Toz probleminin olmamas
7- Kalbn her blgesinin e ve deimez
sertlikte olmas,
8- retilen dkmlerde yksek boyutsal
hassasiyet elde edilmesi
9- Modelin kalptan rahata ayrlabilmesi

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEMNN


DEZAVANTAJLARI

1- Tm operasyon boyunca kalplarn vakum altnda


tutulma zorunluluunun bulunmas
2- Dier dkm yntemlerine gre katlamahznn
dk olmas
3- Plastik filmden gelen masraflarn bulunmas
4- Yzey rt boya malzemelerinden dolay
masraflar bulunmas
5- Kalp bekleme sresinin daha uzun olmas
6- Kullanlan kumun kaliteli olma sorunu
7- Vakum dzenekli kalplama kutularndan gelen
masraflar
8- Plastik filmin uygulama srasnda souk havadan
etkilenmesi

VAKUMLU KALIPLAMA YNTEM

MODEL VE TAIMA KUTUSU

PLASTK FLMN ISITILMASI

MODELN PLASTK FLMLE KAPLANMASI

PLASTK FLMN ISITILMASI

ST KALIBIN KUMLA DOLDURLMASI

ST KALIBIN OLUUMU

MODELN KALIPTAN AYRILII

ALT VE ST KALIBIN TAMAMLANMASI

KABUK KALIBA DKM YNTEM


Kabuk kalplama (Shell Molding - CRONING)
ynteminde kalp, stlm bir model etrafnda
oluturulan ve KUM + scakta sertleen
thermosetting RENE balayc karmnda
meydana gelmitir.
Karmn belirtilen ekilde stldnda reine ile
balanan kum tanecikleri kalbn yarsn
meydana getiren olduka sert bir KABUK
olutururlar. Kalbn her iki yars hazrlandktan
sonra, gerekiyorsa maa da yerletirilip, kabuk
kalp tamamlanr. Bu ekilde kalp sv metalin
dkmne hazr hale getirilir.

KABUK KALIBA DKM YNTEMNN


AVANTAJLARI

1- Boyutsal hassasiyet geleneksel


(konvansiyonel) ya kum kalplamaya nazaran
ok daha yksektir.
2- Parann son eklini almas iin gerekecek
ilem ok azalmaktadr.
3- Dkm yzeyleri ya kum kalba nazaran
son derece dzgndr.
4- daha az kum harcanmaktadr.
5- Dizayn asndan daha az snrlama sz
konusudur.

KABUK KALIBA DKM YNTEMNN


DEZAVANTAJLARI

1- Maksimum dkm arl ve boyutlar


snrldr.
2- Metalden olmas gereken modeller
pahaldr.
3- Pahal reineler kullanlmaktadr.
4- Yolluk ve kclar tamamen veya ksmen
modelde bulunmaldr.
5- Daha fazla techizata ihtiya
gstermektedir.

1- REFRAKTER MALZEME (KUM)

Kabuk kalplamada kullanlan balca refrakter


malzeme silis kumudur. Silis kumunun refrakterliinin
yetersiz kald ergime scakl yksek metallerin
dkmnde, daha yksek refrakterlik, daha iyi s
iletimi, daha dk sl genleme zelliklerine sahip ve
kimyasal olarak ta metallere kar daha direnli
olduklar iin Zirkon, Kromit ve daha nadir olarakta
Olivin kumlar kullanlr.
Olivin, Forsterit olarak bilinen magnezyum silikat
(2MgO . SiO2) larn genel addr. Kum tanelerinin
yuvarlak olmas tercih edilir. Yuvarlak taneli kumlar
yksek gaz geirgenlii ve yksek souk dayanm
salarlar, ancak scak dayanmlar dktr. Keli
kumlar ise dk gaz geirgenlii ve dk souk
dayanm verirken yksek scak dayanm salarlar.

2- BALAYICI (RENE)
Kabuk kalplamada balayc olarak fenol
formaldehit reineleri kullanlr. Fenol
formaldehit reineler NOVALAK reine
olarakta bilinirler.
Novalak reineler kabuk kalplamada balca
sv ve kat olmak zere iki halde bulunurlar.
Sv reineler % 60-70 kat reine (geri kalan
alkol veya aseton) ieren novalak vernikler
ve % 75-80 kat reine (% 4 alkol, geri kalan
su) ieren sulu zeltilerdir. Kat reineler
toz, granl ve pul ekilde kullanlrlar. Sv
reinelerde reine, alkol veya alkol-su
karm iinde znm durumdadr.

KABUK KALIBA DKM YNTEM


3. AKTVATOR Kabuk kalplamada
aktivator olarak en yaygn kullanlan
malzeme; kullanmnn kolay, fiyatnn
uygun oluu nedeniyle
Heksametilentetramin dir.

Heksametilentetramin beyaz,
kristalize ve suda ok kolay
znebilen bir maddedir

4. YALAYICI
Yalayc kabuk kalp kumunda taneler aras
srtnmeyi azaltarak akkanl artrmak ve kum
tanelerinin daha sk paketlenmesini salamak
amacyla kullanlr.

Yalayc kullanlan kabuk kalplarn younluklar


ve dayanmlar daha yksektir. Yntemin uyguland
yllar boyunca eitli maddeler yalayc olarak
kullanlmtr.
Madeni mum (montanwachs ) metalik sabunlar ,
mum, inko stearat, kalsiyum stearat ve bir organik
amid mumu bunlarn balcalardr.
En yaygn kullanlan yalayc madde kalsiyum
stearattr. Kullanlacak yalayc miktar yalayc
cinsine gre deiir.

KABUK KALIBA DKM YNTEM


5. ZEL KATKILAR
Kabuk kalp ve maalarn eitli
zelliklerini ayarlamak ve dklen parada
oluan baz hatalar nlemek amacyla kabuk
kalp kumuna zel baz katk maddeleri ilave
edilir.

Demir oksit hem Hematit (Fe203) hem de,


Manyetit (Fe3O4) halde katk malzemesi
olarak kullanlr.

KABUK KALIBA DKM YNTEM

KABUK KALIBA DKM YNTEM

KABUK KALIBA DKM YNTEM

HASSAS DKM (INVESTMENT CASTING)


nvestment dkm ynteminde,
harcanan bir modelin etraf,oda
scaklnda sertleen bir refrakter
amurla sarlarak hazrlanan bir
kalp kullanlr. Genellikle balmumu
veya plastikten hazrlanan model
daha sonra ergitilerek veya
yaklarak kalp boluu medyana
getirilir.Bu nedenle investment
dkm yntemine Lost Wax veya
Harcanan Balmumu Yntemi
denir.

HASSAS DKM (INVESTMENT CASTING)

Bu yntemde kalp harcanan


tiptendir. nvestment dkm
ynteminde,model,kalp ve
gereinde kullanlan seramik
maalar,harcanan tiptendir.
Bir baka ifadeyle tekrar
kullanlamazlar.

HASSAS DKM YNTEMNN AVANTAJLARI


1-Konvensyonel dkm yntemleri ve makine ile ileme yolundan
imali zor veya bazen imkansz olan kompleks ekilli paralarn kitle
retimi bu yntemle mmkn olmaktadr.
2-Dier dkm yntemlerine nazaran daha yksek boyutsal
hassasiyet,daha dzgn yzey ve ince detay ksmlarn daha hassas elde
edilmesi imkann verir.
3-Yntem ergitilip dklebilen btn metallere uygulanabilir.
4- 25 kg dan 400 kg a varan dkmler yaplr.
5-nvestment dkm yoluyla elde edilen paralarn hemen hemen hi
ilave ilem gerek tirmemesi Kolay ilenebilir metal seimi
faktrn ortadan kaldrmaktadr.
6-Bu yntem ile, tane boyutu,gren ynlenmesi ve ynlenmi katlama
gibi metalurjik faktrler yakndan kontrol edilebilmekte ve bu sayede
mekanik zellikler de kontrol altn-da tutulabilmektedir.
7-Vakum veya koruyucu atmosfer altnda dklmesi gerekli olan
metal veya alamlara da bu yntem kolaylkla uygulanabilmektedir.
8-nvestment dkm ynteminde tek para kalp kullanldndan ayrma
yzeyi veya mala ilem yzeyiyoktur ve para zerinde olduu gibi,bu
yzeyin izi bulunmaz.

HASSAS DKM YNTEMNN DEZAVANTAJLARI

1-Bu yntemle retilecek para boyutu ve


arl,gerek fiziksel gerekse ekonomik
nedenlerle ve de kullanlacak tehizatn
kapasitesi ile snrlanmtr.Genel olarak
yntem,en avantajl ekilde arl 5kg
gemeyen paralar iin uygulanr.
2-Daha byk dkm paralar iin (5-5kg)
balangtaki tehizat maliyeti olduka
yksektir.

HASSAS DKM YNTEMNN


SINIFLANDIRMASI

Kalp hazrlama ekli asndan iki farkl investment


dkm yntemi vardr.
1- Kabuk investment yntemi (shell nvestmentSeramik Kabuklu)
2- Dereceli nvestmentyntemi (Solid InvestmentFlask nvestment yntemi)
Bu yntemler,model hazrlama teknii asndan
tamamen ayndrlar.Kabuk investment ynteminin
farkl yan,modellerin hemen her zaman her bir n
kaplama ilemine tabi tutulmasdr.
Dereceli investment ynteminde ise modeller n
kaplama ilemine tabi tutulabilir veya hi n
kaplama yaplmayabilir.

SERAMK KABUK HASSAS


DKM YNTEM

Balmumu
Enjeksiyonu

Dkm

Model
Aac

Kalbn
Krlmas

Kabuk
Yapm

Kesme

Balmumu
Boaltlmas

Bitmi
Paralar

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Seramik kabuk investment
yntemi ncelikle,karbon
elikleri ve alaml elikler,
paslanmaz elikler, sya
direnli alamlar ve dier
ergitme dereceleri 1100Cnin
stnde olan alamlarn
dkmnde kullanlr.

Yntemin ilem sras;

Para retimi; retilecek parann


mum modellerinin mum enjeksyon
preslerinde imalat iin kalplarn
hazrlanmas ile balamaktadr.
Kalplar duralminyum veya elik
malzeme kullanlarak yaplmaktadr.
Hazrlanan metal kalplara manual
veya yar otomatik mum enjeksiyon
preslerinde tek tek siperi adedi
kadar mum baslr. Kullanlan
presler yatay veya dikey olarak 300200 psi basn kapasiteli, her 20-40
saniyede bir bask yapan preslerdir.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Oluturulan mum modeller
havya veya benzeri bir
stcyla eritilerek,ubuk
eklinde farkl llerdeki
mum yolluklara parann
geometrisine gre, belli
sayda balanr,ve dkmn
yaplaca kafa ksmnn
yaptrlmasyla salkmlar
oluturulur. Mum malzeme 7090C arasnda olabilen ergime
scaklna sahip olabilmeli,
ve seramik kabuu
atlatmamas iin dk sl
genleme zelliine sahip bir
malzeme olmaldr

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Salkmlar seramik malzemeyle
kaplanarak dkm yaplacak kabuklar
oluturulur.Bu ilem zel olarak
hazrlanm,seramik banyolarna mum
salkmn daldrlmasdr. Bu ilem
yeterli kabuk kalnl elde edilinceye
kadar tekrar ettirilir.Balangtaki
kaplamaya n kaplama ad
verilir.Genellikle ok ince tlm
tanelerden oluan bir amur kullanlr,
bu suretle dzgn yzey elde edilir.n
kaplamann dzgnl ,dkm
yzeyinin dzgnln tayin eder.
Bundan sonraki kaplamalarda
refrakter tane irilii giderek artar.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Yaplan kaplamalar says, kabuktan beklenen
kalnla baldr. Dklen parann ekline,
arlna ve kullanlan seramik ve balayc
cinsine bal olmak kaydyla kabuk kalnl genel
olarak 0,50-1,50 cm, aras deiir. Ancak
optimum kalp geirgenliini salayabilmek ve
kaplama ileminin sresi ve masrafn azaltmak
iin, kalnln dk limitlerinde allmas
tercih edilir.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Kabuk investment ynteminde
brefrakter malzeme olarak, dk
termal genlemesi nedeniyle, geni
oranda Ergimi silika kullanlr
.Ergimi silika zellikle demir esasl
dkmler ile kobalt esasl
alamlarn dkm iin uygun bir
malzeme olmaktadr. Ergimi silika
1650C a kadar dkm scaklklarna
dayankllk gsterir.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Zirkonyum, seramik kabuk investment
ynteminde en ok kulanlan refrakter
malzemedir. Zirkonun tercih nedenleri,
iyi yzey kalitesi,dk fiyat,yksek
scaklkta stabil oluu, iyi refrakter
zellii,metal szmasna kar direnci ve
hava veya vakum altnda dkme uygun
oluudur. Ancak zirkon kabuklarn,silika
kabuklara nazaran nispeten yksek s
iletkenlii zel dikkat gerektirir .Termal
oklara direncinin az oluu nedeniyle
almina daha az kullanlr.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


D cidar sert seramik kapl para bir
frna sokularak modelin eriyip dar
akmas salanr. Seramik malzeme
ise yksek scakla dayankl
olduundan eklini muhafaza eder.
Bu srada mum modelin akarak
kmayan ksmlar da tamamyla
buharlar. Ardndan frn scakl
ykseltilerek belli bir sre iinde
seramik kabuk piirilerek sinterlenir
ve sonraki dkm ilemlerine
dayanacak ekilde mukavemetinin
artmas salanr. lem 7 bar basn,
ve 200Cscaklkta 20-15 dk sreyle
gerekleir

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Kalan son mum kalntlarn uzaklatrmak ve seramie
mukavemet kazandrmak iin yaklak 1050 C de 1 saat
sinterleme yaplr

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Mum salkmdan kalan bolua (daha nce braklm
bulunan bir azdan) ergimi halde metal dklr. Dkm
srasnda seramik kabuun atlamasn ve hzl
katlamay nlemek iin seramik scakl yaklak
850 - 900 C deyken dkm ilemi gerekletirilir.

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Dkm sonras seramik kabuk pnmatik krc ile titreim yaplarak krlr

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


Paralar,dairesel bir ta motoruyla yolluklarndan kesilerek
salkmndan ayrlr. Ardndan gerekli apak alma,
temizleme ve yzey parlatma ilemleri yaplr. Son olarak
ise kalite kontrol ilemleri yaplr. Dkmde boyutsal
ekme veya arplmalar varsa bunu kompanse edecek
ekilde mum modeller tekrar tasarlanp retilebilir

SERAMK KABUK INVESTMENT YNTEM


ENDSTRYEL RNEKLER
Tekstil, otomotiv, inaat, tarm, tp, makine sektr iin investment yntemiyle ince
cidarl ve tolerans snrl paralar retilebilir.

DERECEL
INVESTMENT
YNTEM
Dereceli
investmet
yntemi uygulamada
demir
esasl ve demir d alamlar iin olmak zere
ikiye ayrlr. Demir esasllarda ve dkm
scakl yksek olan demir d alamlarda
kalp malzemesinin 1100Ca kadar
bozulmadan dayanabilmesi gereklidir.
Dereceli investment ynteminde demir d
alamlar iin modelde n kaplamaya ihtiya
olmamakla beraber, demir esasllarda n
kaplama yapmak standart uygulama haline
gelmitir. n kaplama ince taneli refrakter
amurla yaplr;bunun zerine yaplacak
kaplama daha iri tanelidir(>150 mesh)

DERECEL INVESTMENT YNTEM

n kaplama ve sonraki dolgu ve destek


kaplamalar balca iki bileenden
oluurlar (refrakter malzeme ve
balayc). Refrakter malzemenin
esasn ince silis kumu tekil eder,geri
kalan ise alminyumoksit ve
silikatlardr. En ok kullanlan balayc
etil silikattr. Balayc olarak
monomagnezyum fosfat, ve
magnezyum oksit de kulanlabilir.

DERECEL INVESTMENT YNTEM


KADEMELER
Dereceli investment ynteminin kademeleri:

1- Modeller havya veya benzeri bir alet yardmyla


yumuatlarak, yine mum malzemeden yaplm model
aacna balanrlar.

DERECEL INVESTMENT YNTEM


2- Silindirik bir gmlek (fanus) model aac etrafna geirilir

DERECEL INVESTMENT YNTEM


3- Gmlek ile model aac arasndaki tm boluklara
al/seramik karm dklr

DERECEL INVESTMENT YNTEM


Karm frnda kurutulur, daha sonra kalp ters
evrilip iindeki mum modelin eriyip akmas
salanr.
Balmumu modelin ergitilip kalptan karlmas
safhasnda,kalbn krlmasnn nlenmesinde
pratik olarak iki yntem mevcuttur:
a) Kabua dtan bir basn uygulayarak ierden
balmumunun genlemesi sonucu oluan basnc
karlamak.
b) ok hzl olarak, model ile kabuk arasnda ince
bir tabakay ergitmek ve geri kalan (henz
ergimemi) balmumunun genleebilecei bir
boluk meydana getirmek.

DERECEL INVESTMENT YNTEM

4- Scak kalp ergitilmi metal ile doldurulur.Vakum


veya merkezka kuvvetiyle dkm kolaylatrlabilir.
Dkm
sonras fanus vakum ortamnn saland frndan
kartlr

DERECEL INVESTMENT YNTEM


5- Basnl su ile seramik temizlenir. Fanus
evresindeki delikler su ve seramik (al) dolgunun
eritilmesini kolaylatrmaktadr. Temizlik esnasnda
evreye su ve dier artklar sramamas iin bu ilem
zel bir kabinin iinde yaplr

DERECEL INVESTMENT YNTEM

6- Dkm aacndan koparlan paralar malzeme giri

apaklar temizlenerek dkm sonras kullanma hazr


hale getirilirler.

ekilde yzk dkmlerin bulunduu bir hassas dkm


aac grlmektedir. Mcevher imalatlar hassas fanus
dkm tekniini yaygn bir ekilde kullanmaktadrlar

INVESTMENT YNTEM

INVESTMENT YNTEM

INVESTMENT YNTEM

NVESTMENT KALIBIN N ISITILMASI


nvestment kalplarn dkme gemeden nce genellikle
stlmas gerekir.Bunun ama:
a) Balmumu veya plastik modelden geri kalm olabilecek artklar
gidermek.
b) Kalbn ok ince kesitlerin de sv metal ile kolay dolabilmesini
salamak.
c) kclarn boyunu kltmek.
d) Scak yrtlma eilimini azaltmaktr.
Ancak yksek n stma scaklnn gz nnde tutulmas
gereken, nemli dezavantaj mevcuttur.
a) zellikle kaln kesitlerde ekilme boluu olumas imkan daha
ok olur.
b) Daha yava souma baz alamlarn mekanik zelliklerini
negatif ynde etkiler.
c) Daha ok gaz porozitesine neden olur.
Termal okun bir problem oluturmayaca mmkn olan en
dk scaklk uygulanabilir.

HASSAS DKMDE MODELLER

Balmumu modellerin yannda, plastik modellerde


investment kalplamada ok kullanlr. Plastik modellerin
retimi iki yoldan gerekletirilir,bu yollardan hangisinin
seilecei daa ziyade retilecek model saysna
baldr. Az sayda model iin plastik paralarn
ekillendirilmesi veya birbirine monte edilmesi yoluyla
model meydana getirilir. Model saysnn ok olduu
durumda ise, yar plastik bir malzemenin metal kalba
enjeksiyonu ile modeller elde edilir.
Plastik model retiminde en ok kullanlan malzeme
polystren dir.
Plastik model malzemesinden beklenen zellikler;
a) Uygun mukavemet
b) Kalplamaya veya ilenmeye uygun olmakdr.
c) Kalp iinde artk brakmadan yanabilme zelliine
sahip olamaktr.

HASSAS DKMDE MODELLER


Belirli bir dkm kalitesini elde etmek iin
investment karmnn ve model malzemesinin
stablil olmas,ayrca aada belirtilen
genleme ve ekilme karekteris tiklerinin iyi
bilinmesi gerekir.
a) Model malzemesindeki ekilme
b) Modeldeki ekilme ve katlama srasnda
oluan maksimum ekilmenin yn
c) Metalin katlamadan sonraki,oda
scaklna kadar olan bzlmesi
d) n stma safhasnda kalptaki genleme
e) Sv metal iine doldurulduunda kalptaki
genleme

HASSAS DKMDE MAALAR


Baz nvestment dkmler dizayn gerei ok kompleks i boluklar
vardr. Kompleks ekilli boluklarn model ile salanamad
durumlarda znen balmumu maalar (geici model) yntemi
uygulanr.

znen ve znmeyen balmumunun kullanld bir modelin kesiti

HASSAS DKMDE MAALAR

ENDSTRYEL RNEKLER

ORTEZN KLT
KISMI

ORTEZ

3 PARALI KLT

MODEL YAPIMI
KALIP

ENJEKSYON CHAZI

BASILAN MODELLER

SALKIM YAPIMI

YAPILAN SALKIM

HAVYA LE MODELLERN
YAPITIRILMASI

KABUK KALIP YAPIMI

1. SERAMK BANYOLARI

3. OTOKLAV

5. YAPILAN KABUK
KALIP

2. ZRKON YAMURU

4. DKM BOLUU

DKM

ISITMA FIRINI

NDKSYON OCAI

DKLM KALIP

SON LEMLER

AYIRMA LEM

DARBEL KIRICI
KUMLAMA

ANALZ VE TESTLER
ENTK DARBE DENEY ( ZOD DARBE DENEY )
75 Joule

45 Joule

1. DARBE NUMUNES

2. DARBE NUMUNES

1. NUMUNENN
KIRILMA YZEY

2. NUMUNENN
KIRILMA YZEY

ANALZ VE TESTLER
EKME DENEY

GERLME GERNM
DYAGRAMI

EKME SONRASI VE NCES


NUMUNE

EKME CHAZI

KOPMA UZAMASI % 36

PARADAK ARPILMALAR

RETLEN PARALAR
PARADAK ATLAK

ALI KALIBA DKM YNTEM


Al kalplara dkm, demir d metallerin
ekillendirilmesinde kullanlan zel bir dkm
yntemidir.
Ana kalplama malzemesi aldr. Kalplama malzemesi
olarak al, ilk kez 3000-4000 yl nce inliler tarafndan
pirin heykellerin dkmnde kullanlmtr.
Gnmzde al kalplara dkm ynteminin
kullanlmasnn ana nedenleri;boyutsal hassasiyetinin
ok iyi olmas , dkm yzeyinin dzgnl , kum
kalplara veya astarlanm metalik kalplara oranla son
derece ince ve kompleks yzey detaylarnn
ekillendirebilmesidir. Al kalba dklerek retilen
dkmler, kum kalba yaplan dkmlerden daha
pahaldrlar

ALI KALIBA DKM YNTEM


Al kalplar yalnzca, kum kalplama veya dier ucuz
yntemlerle istenilen sonular salanamadnda
kullanlr.Bir ok dkm parasnda da toplam alann
yalnz kk bir blm al kalplamay gerektirebilir.
Byle paralar iin kompozit kalplarn kullanm daha
uygundur. Al kalplara dklerek retilen paralarn
% 90n 10 kg dan kk paralardan olumaktadr.
Fakat 30 kg. kadar arlkl paralar, herhangi bir zel
ilem gerektirmeksizin yeterli kalitede dklebilirler.
Alminyum alamlarnn dkmnde ise, iki tonluk
paralarn baar ile dkld birok uygulama
bulunmaktadr.

ALI KALIBA DKM YNTEM


Genel olarak drt al kalplama ekli vardr:
1- Geleneksel Al Kalplar
2- Plakal Modellerin retildii Al Kalplar
3- Antioch (bean) Prosesiyle retilen Al
Kalplar
4- Kpkl Al Kalplar
Kullanlan al kalp ekline gre farkllklar
gsterse de genel olarak tm al kalplarn s
kapasiteleri dktr. Dolaysyla al kalba
yaplan dkmler ok yava sourlar

ALI KALIBA DKM YNTEM


ALI KALIP BLEMLER
Tm al kalplama ekillerinde gerek kalp
gerekse maa yapmndaki balca kalp
bileeni al yani CaSO4 dr.Al farkl
ekilde bulunabilir ve ticari adlandrmada
her nn ad da aldr.
ki sulu al CaSO4 . 2H2 O
Yarm sulu al CaSO4 . H2O
Susuz al CaSO4

ALI KALIBA DKM YNTEM


DKLEBLEN METALLER

Al kalplara yalnzca demir d metaller


dklebilirler. nk kalplarn ana
malzemesi olan kalsiyum slfat 1193 C da
faz dnmne balar ve 1450 C da erir.
Kum kalba dklebilmeye uygun tm
alminyum alamlar al kalplarla
ekillendirilebilirler. Bakr ve kum
kalplarda dklebilen bakr alamlarnn
ou al kalplara dklebilirler. inko
alamlar , zellikle prototip dkmler iin
en ok al kalba dklen alamlardr.

ALI KALIBA DKM YNTEM


DKLEBLEN METALLER
%5 den daha fazla kurun ieren bakr
alamlar genellikle al kalplara
dklemezler. nk byle alamlar baz
kalp bileimleri ile reaksiyona girerler ve
al kalplarn balca stnlklerinden biri
olan dzgn dkm yzeyini elde etmek
zorlar. Magnezyum alamlarda yine
ksmen kalp malzemesi ile reaksiyon
yaptklarndan ve ksmen de kalpta kalan
herhangi bir serbest su ile reaksiyona
girdiklerinden uygun olmamaktadr.

GELENEKSEL ALI KALIPLAR


Al kalp yapm iin, piyasada yalnz su ile kartrlp
kullanlmaya hazr zel bileimler satlmaktadr. Kk
ilemler iin bu hazr karmlarn kullanlmas
ekonomikse de, seri retimler iin her dkmhane
kendi kuru karmn hazrlar. Bileimleri deiebilen
bu malzemelerin al miktar % 70 80 arasnda
deiir. Bu al ounlukla daha az saf olan gri al ile
daha saf ve pahal olan beyaz alnn karmdr.Talk
oran da %20-30 arasnda deiir.Katlama sresini,
kalp mukavemetini ve kalp genlemesini kontrol
etmek iin de kk oranlarda eitli ilaveler
yaplabilir. En ok ilave maddeleri ; kire portland
imentosu,asbest ve terra alba dr.

ALI KALIBA DKM YNTEM

VAKUM ALTINDA ALI KALIBA DKM YNTEM

Vakum altnda al kalba dkm

BASIN ALTINDA ALI KALIBA DKM YNTEM

PLAKALI MODELLERN DKLD ALI KALIPLAR

eitli kalplama yntemlerinde kullanlan


plakal modeller geleneksel al kalplama
eklinin biraz deitirilmi ekliyle retilirler.
Plakal modellerin balca gereksinimi
olan, ok hassas detay ve dzgn yzey, al
kalplaryla kolayca salanabilir. Plakal
model yapmnda kullanlan al kalplama
ekli, doal olarak alt ve st modellerin
yapmnda da kullanlabilir. Bu uygulamada
kullanlan kalp malzemesinin balca farkl
al olarak yalnz beyaz al kullanlmasdr

PLAKALI MODELLERN DKLD ALI KALIPLAR

ANTOCH (BEAN) TP ALI KALIPLAR


Geleneksel al kalplarn balca
dezavantaj olan dk kalp geirgenliinin
baz ilave ilemlerle gelitirilmi olduu,
patentli bir yntemdir. Geleneksel al
kalplamaya benzer olarak hazrlanan al
kalplar, nce ksmen susuz hale sonra da
tekrar sulu hale getirilirler (dehidratlama
rehidratlama ilemleri). Bylece ine
biimindeki al kristalleri, yaklak olarak
kum tanelerine benzer yuvarlak bir biimde
yavaa tekrar kristalleir. Poroz bir yap
kazanan kalbn geirgenlii artar

KPKL ALI KALIPLAR


Kpkl al kalplarda, geleneksel al
kalplarn ok dk olan geirgenliinin
arttrlmas amacyla gelitirilmi bir al kalp
eklidir. Bu amaca bir kpkletirici elemann,
kuru karma veya zeltiye ilave edilmesiyle
eriilir. zeltinin kpkletirici ile zel bir ekilde
karmas sonucu, zelti iinde ok kk hava
kabarcklar oluur. zelti younluu azalarak,
hacmi artar. Model etrafna boaltlan zeltinin
katlamas ve daha sonraki kuruma ilemleri
srasnda, bu kabarcklar birbirleri ile
balantlanrlar. Dzgn yzeyin hemen altnda yer
alan bu balantl kabarcklar, metaldeki gazlarn
kna olanak veren geirgen bir kalp yaps
oluturur.

SERAMK KALIBA DKM YNTEM


Seramik kalba dkm yntemi, investment dkm
ynteminin gelitirilmesiyle ortaya kmtr. Dier hassas
dkm yntemleriyle retilemeyecek kadar byk boyutlu
paralarda veya para saysnn ok az olduu durumlarda
tercih edilir.
Seramik kalplam, kalp malzemeleri, dklebilen metal ve
alamlar, elde edilen dkm kalitesi v.b. zellikler asndan
investment yntemi gibidir. Balca fark, geleneksel kum
kalplama yntemlerinde olduu gibi modellerin tekrar
kullanlabilir eitte olmasdr.
Dkm paralarnda ayrma yzeyi (mala yzeyi) nin izi
olacandan zellikle bu iz boyunca boyutsal hassasiyet,
investment yntemi ile elde edilenden daha dktr.

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK KALIBA DKM YNTEM

SERAMK
SERAMK
KALIBAASKERLER
DKM YNTEM

SERAMK ASKERLER

Seramik askerler

Kil askerler

SERAMK ASKERLER

Seramik askerler

Seramik askerler

Seramik askerler

Seramik askerler

Seramik askerler

Seramik askerler

Seramik askerler

METAL KALIBA DKM YNTEM


Metal kalba dkm daha ziyade karmak
ekilli dar boyut toleranslar dar olan ok
sayda retilmesi istenen dkm paralar
iin kullanlr.
Yntem isminden de anlalaca gibi,iki
veya daha fazla paradan oluan ve ayn
ekilde bir dkm parasndan ok sayda
retmek iin defalarca kullanlan dkm
trdr.

METAL KALIBA DKM YNTEM


Bu dkm teknolojisinde retilen erimi
metal,kalc (genellikle metal) kalplara
dklerek ekillendirilir. Sv metal kalp
iine yerekimi etkisiyle dolar. Basit
maalar metalden, kompleks ekilli
maalar ise kum karm veya aldan
yaplabilir. Metal olmayan maalarn
kullanld ynteme yar kalc kalba
dkm ad verilir. Kalp mrn arttrmak
iin kalp boluu refrakter malzemelerle
kaplanr ve bu sayede parann kalptan
karlmas da kolaylar

METAL KALIBA DKM YNTEM

Dklecek metalin gerektirdii


refrakterlie sahip olmas gereken
kalp malzemesi olarak genellikle zel
kalite dkme demir veya elik
kullanlr.Dk scaklkta eriyen
metallerin dkm iin bronz da
kullanlr.Metal dkmde tek bir
kalpla demir esasl malzemelerden
3000..10000, alminyum gibi dk
scaklkta eriyen malzemelerden ise
100000e kadar para dklebilir

METAL KALIBA DKM YNTEM


Metal kalba dkm ynteminin
stnlkleri yle sralanabilir:
1- nce taneli i yap sayesinde mekanik
zellikleri daha iyidir.
2- Hassas boyut toleranslar salanabilir.
3- Karmak paralarn retimi
mmkndr.
4- Parann yzey kalitesi iyi
olup,temizleme masraflar dktr.
5- Seri retim iin ekonomik bir
uygulamadr.

METAL KALIBA DKM YNTEM


Metal kalba dkm ynteminde baz
snrlamalar vardr.Bunlar:
Her ne kadar bir maksimum boyut
snrlamas yoksa da yntem daha
ok ufak boyutlu paralarn
dkmne uygundur. Btn alamlar
metal kalpta dklmeye uygun
deildir. Yntem dk sayda para
retiminde ok pahal hale gelir.

METAL KALIBA DKM YNTEM


Metal kalpta dkm yaplabilen
balca metal ve alamlar;
alminyum ve alamlar,
magnezyum ve alamlar,
inko ve alamlar,
dkme demirler.

ALMNYUM VE ALAIMLARININ DKM VE ERGTLMES

Alminyum ve alamlar hem kum hem de kokil kalplara dklr.


Baz paralarn d kalplar kokil,i kalplar (maalar) kumdan
hazrlanr.Kokil kalp iin hemen ekseriya ilenmesi kolay fontlar
kullanlmaktadr.Kk kalplar bazen elikten de yaplr.
Alminyum ve alamlarn zgl arlklar az olduu iin, dkm
scakl Pirin, Bronza gre dk ve ekmesi de fazla olduu iin
besleyicilerin yerleri ve byklkleri iyi seilmelidir.
Alminyum ve alamlarnn ergitilmesi dikkat isteyen bir itir.
nk alminyum ergiyik halde abuk oksitlenir. Bol miktarda gaz
iine alr. Oksitlenmeyle ocaktaki maden kayb artar ve malzemenin
mekanik zellikleri ktleir. Gaz bulunan paralarn kesitleri
gzenekli olur ve mekanik zellikler bozulur. Oksitlenme ve gaz
almadan baka, fazla tavlamadan dolay alam iri taneli olur.
Bilhassa sl ilem gren alminyum alamlarna demirin girmesi
mekanik zellikler asndan tehlikeli ve istenmeyen durumdur.

ALMNYUM VE ALAIMLARININ DKM VE ERGTLMES

Sv alamn scakl fazla ykseltilmemelidir. Her


trl scaklklardan saknlmaldr. Ergitme ilemi en
ksa zamanda yaplmaldr. Ergitme iinde kullanlacak
malzeme ok temiz olmaldr. Gazlarn kmas iin
dkmden nce sv metal bir miktar bekletilmelidir.
Sv metalin zerini koruyucu maddelerle rtmek
oksitlenmeyi engeller.
Sv metal zel temizleme maddeleri ile temizlenir.
Daha sonra kalplara dklr. Alminyum kalplara
dklrken yolluk dolu tutulur. Kalba curuf
kamamasna dikkat edilir. Daha sonra kalptan
karlr ve temizleme ilemiyaplr.
Kokil kalba dkm yntemiyle genellikle 10 kgn
altnda kalan, fakat 100 kgakadar kabilen alminyum
paralar retilir. yap ince taneli olduundan
mekanik zellileri kum dkme oranla da iyidir.

BAKIR VE ALAIMLARININ DKM VE ERGTLMES

Bakr, yksek ekillendirme kabiliyeti nedeniyle ve iletkenlii


yznden endstride geni lde kullanlmaktadr. Elektrik ve s
iletimi bakrn saf veya az miktarda alamlanmas ile meydana gelir.
Mekanik zellikleri de endstrideki ihtiyalar karlayamaz. Bu
yzden dkmclkte bakrn eitli metallerle yapt alamlar
kullanlr. Bakra kalay, inko, alminyum, nikel, mangan v.s.
katmakla ana madeni bakr olan alamlar meydana gelir. Bakrn en
nemli alamlar Bronz (Tun) ve Pirintir.
Bakr ve alamlar,sv veya kat yaktl potal ocaklarda
eritilebilirler. Ancak bakrda hidrojen znrlnn yksek
olmas ve dolaysyla yanma gazlarndan eriyiin bnyesine gaz
girmesi, deiik sorunlar yaratr. Elektrikli ocaklarn kullanlmas,
dkm scaklnn mmkn olduu kadar dk seilmesi, ortamn
nemden arndrlmas ve dier tedbirlere zm aranmaldr. Bakr
ve alamlar kum kalba dkm, kokil kalba dkm, savurma
dkm, basnl dkm gibi deiik yntemlerle retilirler.

MAGNEZYUM VE ALAIMLARI
Magnezyum alamlar ok hafiftir. Bu alamlar magnezyuma
alminyum,bakr, manganez ve inko ilavesiyle meydana gelir.
Magnezyum-bakr ve magnezyum-alminyum-bakr alamlarnn
s iletkenlii yksektir. Magnezyum alamlarn zgl arlklar
1,8-1,83 kg/dm, ergime dereceleri 650 C civarndadr.
Ergiyen alam mutlaka koruyucu bir tabaka ile rtlr. Hava ile
temas kesmezse btn alam yanar.

Magnezyum alamlarndan iyi bir alam ve dkm paralar elde


etmek iin, kalpta nem ve oksit gibi olumsuz durumlar
giderildikten sonra dklr. Magnezyum alamlarnn metal
kalba dklebilme kabiliyetleri alminyuma nazaran azdr. Bu
alamlarda hassas para detaylar elde edilmez ve zellikle
bzlme gsteren dkm ekillerinde atlama grlr.
Magnezyum alamlar hafiflik istenen durumlarda ok aranr ve
kullanlr. Baz tatlarda zellikle uaklarda baz parann
retiminde kullanlr.

NKO VE ALAIMLARI:
inko alamlar, inkoya bakr, alminyum, magnezyum,
manganez ve daha baz elemanlar ilavesiyle elde edilir.
inko alamlar basnl dkm iin elverili olduklarnda bu
yolla dklrler.
Basnl dkme elverili olduundan dolay metal kalba
dkm,retim saysnn ok olduu duruml arda kullanlr.
inko alamlar; otomobil ve bisiklet paralar,bro ve
maazalarda lzumlu takmlar dokuma tezgahlarna ait
paralar, saat paralar, eitli spor aletleri, ss eyalar,
musluklar (souk ve 70 dereceye kadar scaklklar iin), tra
makineleri v.s. yaplmaktadr.
Bu paralar korozyona dayankl olmas iin nikel ve kromla
kaplanr.

GR DKME DEMR
zellikle kk (13 kga kadar) ve basit
ekilli paralarn metal kalpta dkm
baar ile uygulanmaktadr.
Kompleks ekilli, ok maal ve olduka
farkl kalnlkta kesitlere sahip gri dkme
demirler metal kalpta retilirler.
Not:Metal kalp, yksek ergime scaklklar
nedeniyle elik dkmler iin elverili
deillerdir.

METAL KALIPLAR

KABUK KALIBA DKM YNTEM

METAL KALIBA DKM MAKNALARI

ERGTME OCAKLARI