You are on page 1of 5

ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


Κανὼν Ἰαμβικ!"
τοῦ #$ίου Ἰ%&ννου τοῦ 'αμασκηνοῦ(
ο) ἡ *κροστι+,! -ι. Στί+%ν /ρ%010$0ί%ν2
Σήμερον ἀχράντοιο βαλὼν Θεοφεγγέϊ
πυρσῷ
Πνεύματος, ἐνάπτει νάμασιν ἀμπλα!"#ν,
$λέ%ας Παμμε&έοντος ἐ'ς Πάϊς( )πι*+ν
&έ,
,μν#τα-ς μελέ+ν τ.ν &ε &"&+σι χάριν/
3-4 α52 6+ο! β52
710υ89ρα ν0ο011ηνικ4 *:-οσι! ;:< =>?
@ρ+ιμ2 ΕAσ0βίου Bίττη
» Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον
σάλον,
» Ἤπειρον αὖθις, Ἰσραὴλ δεδειγμένον
» !έλας δ" π#ντος, τριστάτας
$%γυπτί&ν,
» 'κρυ(εν )ρδην, *δατ#στρ&τος
τά+ος,
» ,-μ. κραται/, δε0ι1ς το2
3εσπ#του
4αδί5ει τὴν κυματισμένη θάλασσα 6 Ἰσρα7λ, πο8
γι9 :άρη του 0ανάγινε στεριά; <α= > μαύρη
θάλασσα ?κρυ(ε στ9 σπλά:να της το8ς $%γυπτίους
)ρ:οντες, θάβοντάς τους ?τσι σ" νερ#στρ&το
τά+ο <α= α@τA ?γινε μ" τὴν παντοδύναμη δε0ι9
το2 <υρίου
Bρθρου +ανέντος, τοCς βροτοCς
σελασ+#ρου,
D2ν E0 Eρ7μου, πρAς Fο9ς Ἰορδάνου
Gνα0 *πέσ:ες, >λίου σAν α@:ένα,
H-ρου 5ο+-δους, τAν Iενάρ:ην
Jρπάσαι,
,ύπου τε παντ#ς, Eκκαθ1ραι τὴν
κτίσιν
Kταν πρ#βαλε 6 σ9ν λαμπρὴ $@γὴ Lγιος Ἰ&άννης 6
4απτιστὴς MπA τὴν ?ρημο στ9 νερ9 το2 Ἰορδάνη,
Nσύ, 4ασιλι9 Hριστέ, ?κλινες τAν α@:ένα σου, Oν
κα= εPσαι 6 *πέρλαμπρος πνευματικAς Ἤλιος <α=
τA ?κανες α@τ#, γι9 ν9 Jρπά0ης MπA τAν
κατασκ#τεινο Lδη τAν Mρ:ηγA το2 Mνθρ-πινου
γένους, τAν Qδάμ, κα= ν9 καθαρίσ.ς Rλη τὴν κτίση
MπA κάθε ρύπο
Gναρ:ε Fείθροις, συντα+έντα σοι
S#γε,
Dέον περαίνεις, τAν +θαρέντα τT
πλάν.,
Uαύτην M+ράστ&ς, πατρ#θεν
δεδεγμένος,
Bπα κρατίστηνV WXτος Yγαπημένος,
Zσ#ς τέ μοι [αCς, :ρηματί5ει τὴν
+ύσιν
<ύριε, Nσύ, πο8 δ"ν ?:εις Mρ:ὴ \ς )ναρ:ος, τAν
)νθρ&πο, πο8 μα5ί σου θά+τηκε στ9 νερά, τAν
κάνεις καινούργιο, γιατ= εP:ε +θαρεC MπA τὴ
διαβολικὴ πλάνη Gκουσες Eτούτη τὴ δυνατὴ
[ατρικὴ +&ν7 $@τ#ς, πο8 βα+τί5εται στ9 νερά,
εPναι 6 Mγαπημένος μου ]^#ς, _σος μ" Eμένα \ς
πρAς τὴ +ύση του, `ε#ς
3-4 $52

» Kσοι παλαιaν, Eκλελύμεθα, βρ#:&ν,
» 4ορaν λε#ντ&ν, συντεθλασμέν&ν
μύλας,
» Qγαλλιaμεν, κα= πλατύν&μεν στ#μα,
» S#γb πλέκοντες, Eκ λ#γ&ν
μελbδίαν,
» c τaν πρAς >μ1ς, dδεται
Kσοι Eλευθερ&θ7καμε MπA τ9 παλι9 δεσμά, M+ο2
τσακίστηκαν τ9 δ#ντια τaν Mδη+άγ&ν
λεονταριaν, Oς :αρο2με κι Oς κρά0ουμε μ" :αρ9
συνθέτοντας μ" ε@γν&μοσύνη :άριν το2 `εο2
S#γου eμνους μελ&δικούς, γιατ= :αίρεται
*περβολικ9 :αρί5οντάς μας δaρα πνευματικά
δ&ρημάτ&ν
Dέκρ&σιν 6 πρίν, Eμ+υτεύσας τT
κτίσει,
`ηρAς κακούργου, σ:ηματισθε=ς ε%ς
+ύσιν,
NπισκοτεCται, σαρκικT παρουσίf
Bρθρb +άναντι, προσβαλgν τh
3εσπ#τ.,
iλ1ν τὴν jαυτο2, δυσμενεστάτην
κάραν
$@τ#ς, 6 πρίν, +ύτε(ε τὴ νέκρ&ση στὴ +ύση, 6
διάβολος, ?:οντας μεταμορ+&θk σ" κακο2ργο +ίδι,
σκοτί5εται τ-ρα MπA τὴν κατ9 σάρκα παρουσία
το2 `εο2 S#γου [ρ#βαλε τὴν α@γ7, γι9 ν9
συντρί(. τὴν κε+αλὴ το2 E:θρο2, Rταν α@τAς
?κανε Eπίθεση Eναντίον το2 <υρίου
lλκει πρAς α@τAν τὴν θε#δμητον
+ύσιν,
IαστρAς τυράννου, συγκε:&σμένην
RροιςV
Iενν/ τε αὖθις, γηγενaν Mναπλάσει
'ργον +έριστον, Eκτελaν 6 3εσπ#τηςV
mκται γ9ρ α@τ7ν, E0αλε0kσαι θέλ&ν
n <ύριος τραβάει κοντά του Mγαπητικ9 τὴ
θεοκατασκεύαστη Mνθρ-πινη +ύση, πο8 oταν
κατα:&νιασμένη στὴν κοιλι9 το2 τύραννου <α=
EκτελεC 6 <ύριος θαυμασι-τατο ?ργο
Mναγενν-ντας κα= 0αναπλάθοντας τAν )νθρ&πο
3-4 -52

» [υρσh καθαρθε=ς μυστικkς
θε&ρίας,
» pμνaν [ρο+7της τὴν βροτaν
καινουργίαν,
» ,7γνυσι γkρυν, [νεύματι
κροτουμένην,
» Σάρκ&σιν Eμ+αίνουσαν MqF7του
S#γου,
» c τaν δυναστaν τ9 κράτη
συνετρίβη
N0αγνίσθηκε MπA τA +aς μυστικkς πνευματικkς
θε&ρίας 6 [ρο+7της <α= *μν-ντας τὴν
Mναγέννηση το2 Mνθρ-που M+7νει ν9 MκουστT
:αρούμενη κραυγὴ μ" παρουσία το2 rγίου
[νεύματος n eμνος α@τAς κάνει γν&στὴ τὴ
σάρκ&ση το2 S#γου το2 `εο2, πο8 κανένας λ#γος
Mνθρ-πινος δ"ν μπορεC ν9 περιγρά(. 3ι9 μέσου
α@το2 το2 θείου S#γου συντρί+τηκε > δύναμη
Eκείν&ν, πο8 καταδυνάστευαν τAν )νθρ&πο
[εμ+θε=ς 6 [ατρAς παμ+αέστατος
S#γος,
DυκτAς διaσαι τὴν κα:έσπερον
σ:έσιν,
'κρι5ον dκεις, κα= βροτaν Jμαρτίας,
]sας συνελκ2σαί τε τT σT 4απτίσει,
!άκαρ +αεινούς, Eκ Fοaν Ἰορδάνου
Σταλμένος, +&τειν#τατε S#γε το2 W@ράνιου
[ατέρα, γι9 ν9 Mπ&θ7σ.ς κα= ν9 Mπομακρύν.ς τὴ
σκοτεινὴ κατάσταση το2 Mνθρ-που, oρθες, <ύριε,
ν9 0ερι5-σ.ς πέρα γι9 πέρα κα= τὴν Jμαρτία τaν
Mνθρ-π&ν <α= Mκ#μη, ν9 το8ς τραβ70ης κοντά
σου \ς υ^ο8ς το2 θεο2 κα= μ" τὴ 4άπτισ7 Σου ν9
το8ς μεταβάλ.ς σ" +&τεινο8ς Mνθρ-πους μ" τ9
νερ9 το2 Ἰορδάνη, στ9 6ποCα βαπτίσθηκες κι Nσ8 6
_διος
$@τAν προσιδgν τAν περίκλυτον
S#γον,
Uρανaς 6 <7ρυ0 Eκβο1ται τT κτίσει
WXτος προ-ν μου, δεύτερος τh
σαρκίb
Σύμμορ+ος E0έλαμ(εν Eνθέb σθένει,
':θιστον >μaν E0ελεCν Jμαρτίαν
4λέποντας τAν Eνδο0#τατο `εA S#γο κρά5ει μ"
δυνατὴ +&νὴ 6 <7ρυκας τkς μετανοίας Ἰ&άννης
γι9 νt MκουστT MπA Rλη τὴ 3ημιουργία $@τ#ς, πο8
oταν πρ=ν MπA μένα \ς `ε#ς, Mλλ9 ?πειτα MπA μένα
\ς )νθρ&πος ?λαμ(ε μ" θεuκὴ δύναμη κα= \ς
)νθρ&πος μ" σκοπA ν9 μ1ς Mπαλλά0. MπA τὴ
μισητὴ Jμαρτία
Dομὴν πρAς α@τὴν τὴν +ερέσβιον
+έρ&ν,
`ηρ/ δρακ#ντ&ν +&λεοCς Eπιτρέ:&νV
Gπλητα κύκλα καββαλgν `εAς S#γος,
[τέρν. τε τAν πλ7ττοντα παμπ7δην
γένος,
Uο2τον καθειργνύς, Eκσα-5ει τὴν
κτίσιν
iέρνοντας τὴ 5&οδ#τρα νομὴ στAν )νθρ&πο,
κυνηγάει, Eδa κι EκεC τρέ:οντας στ=ς +&λιές τους
το8ς )γριους πνευματικο8ς δράκοντες, δηλαδὴ
το8ς δαίμονες <α= α@τ#ν, πο8 κλ&τσο2σε κα=
βασάνε5ε 6λ#κληρο τA Mνθρ-πινο γένος, α@τAν
τAν περιορί5ει κα= σ-5ει 6λ#κληρη τὴν πλάση
3-4 052

» N:θρο2 5ο+-δους κα=
βεβορβορ&μένου,
» ἸAν καθάρσει [νεύματος λελουμένοι,
» Dέαν προσ&ρμίσθημεν Mπλανk
τρίβον,
» Gγουσαν Mπρ#σιτον ε%ς θυμηδίαν,
» !#νοις προσιτ7ν οsς `εAς
κατηλλάγη
Sουσμένοι κα= καθαρισμένοι μ" τὴ :άρη το2 rγίου
[νεύματος MπA τA δηλητ7ριο το2 σκοτεινο2 κα=
βουτηγμένου στA β#ρβορο τkς κακίας E:θρο2,
\δηγηθ7καμε σ" καινούργιο δρ#μο, πο8 δ"ν 6δηγεC
πι9 σ" πλάνη $@τAς 6 δρ#μος μ1ς 6δηγεC σ" :αρ9
Mπλησίαστη, πο8 εPναι Rμ&ς προσιτὴ κα= δυνατAν
ν9 τὴ νι-θουν EκεCνοι, πο8 ?:ουν συμ+ιλι&θk μ" τA
`ε#
Qθρaν 6 [λάστης Eν 5#+b τaν
πταισμάτ&ν,
ΣειραCς M+ύκτοις, vν διαρθροC
δακτύλοις,
wστησιν Mμ+t xμοισιν E0άρας )ν&,
D2ν Eν πολυqFύτοισι δίναις Eκπλύν&ν,
$_σ:ους παλαιο2 τkς Qδ9μ κα:ε0ίας
4λέποντας 6 <τίστης κα= [λάστης `εAς ν9 εPναι
βυθισμένος στA 5ο+ερA σκοτάδι τaν Jμαρτιaν του
κα= δεμένος μ" Mδιάσπαστα δεσμά, α@τ#ν, πο8 μ"
τ9 :έρια του ?πλασε, τAν σηκ-νει (ηλ9
παίρνοντάς τον στο8ς xμους του <α= τ-ρα τAν
0επλένει στAν μ" πολλ9 νερ9 Ἰορδάνη MπA τA παλι#
του αPσ:ος κα= τὴν ντροπὴ τkς κακι1ς Mρρ-στιας
κα= Jμαρτ&λkς καταστάσε&ς το2 Qδάμ
!ετt ε@σεβείας προσδράμ&μεν
ε@τ#ν&ς,
[ηγαCς M:ράντοις Fεύσε&ς σ&τηρίου,
S#γον κατοπτεύοντες E0 Mκηράτου,
Gντλημα προσ+έροντα δί(ης Eνθέου,
<#σμου προσηνaς E0ακεύμενον ν#σον
yς τρέ0ουμε γρ7γορα μ" ε@σέβεια στ=ς ):ραντες
κα= πεντακάθαρες πηγ"ς το2 ρεύματος πο8 σ-5ει,
γι9 ν9 %δο2με EκεC τAν `εA κα= S#γο, 6 6ποCος
προσ+έρει νερA MπA τ=ς ):ραντες κα=
πεντακάθαρες πηγές UA νερA α@τA ^κανοποιεC τὴ
θεuκὴ δί(α <αί, Mκ#μη, μ" ε@γενικὴ κα= Mγαθὴ
διάθεση :αρί5ει +άρμακο, πο8 θεραπεύει τὴν
Mρρ-στια το2 κ#σμου
3-4 C52

» zμερτAν E0έ+ηνε σ8ν πανολβίb,
» Ἤ:b [ατ7ρ, vν γαστρAς
E0ηρεύ0ατο
» Dαί, +ησιν, WXτος, συμ+υὴς γ#νος
πέλ&ν,
» i-ταυγος E0-ρουσεν Mνθρ-π&ν
γένους,
» S#γος τέ μου 5aν, κα= βροτAς
προμηθείf
!" κατα:αρούμενη +&νὴ κα= Mγαλλίαση εPπε 6
W@ράνιος [ατέρας, Rτι το2 εPναι Mγαπητ#ς του
]^#ς, α@τ#ς, πο8 μ" τρ#πο )+ραστο κα=
Mπερίγραπτο 6 _διος γέννησε {Dαί, λέει, $@τAς πο8
εPναι γέννημά μου MπA τὴν _δια μου +ύση, α@τAς 6
_διος πρ#βαλε 6λ#+&τος κα= MπA τA Mνθρ-πινο
γένος, δηλαδὴ κα= \ς )νθρ&πος |Pναι μ" )λλα
λ#για κα= δικ#ς μου 5&ντανAς `εAς κα= S#γος κα=
ταυτ#:ρονα )νθρ&πος μ" θεuκὴ κα= στοργικὴ
[ρ#νοιά μου κα= +ροντίδα»
Nκ ποντίου λέοντος 6 τριέσπερος,
}έν&ς [ρο+7της Eγκάτοις
+λοιδούμενος,
$ὖθις προkλθε, τkς παλιγγενεσίας,
Σ&τηρίαν δράκοντος Eκ βροτοκτ#νου,
[1σι προ+αίν&ν, τaν :ρ#ν&ν Eπt
Eσ:άτ&ν
`αλασσοβρεγμένος 6 [ρο+7της Ἰ&ν1ς, πο8
παραδ#0&ς ?μεινε τρεCς μέρες σ" θαλάσσιο κkτος,
βγkκε πάλι 5&ντανAς MπA α@τ# <α= ?τσι δ7λ&σε
προ+ητικ9 τὴν Mναγέννηση MπA τὴν κυριαρ:ία το2
Mνθρ&ποκτ#νου δράκοντα, δηλαδὴ το2 διαβ#λου
!" τAν τρ#πο α@τAν +ανέρ&σε, R,τι θ9 γιν#ταν στ9
τελευταCα :ρ#νια
Qνειμέν&ν [#λοιο παμ+αaν πτυ:aν,
!ύστης 6ρ/ πρAς [ατρAς
E0ικνούμενον,
!ένον τε [νε2μα τh πανα:ράντb
S#γb,
NπελθAν \ς πέλειαν M+ράστb τρ#πb,
37μοις τε +αίνει, προσδραμεCν τh
3εσπ#τ.
<αθgς )νοι0αν πάμ+&τοι ο^ ο@ρανοί, 6 Ἰ&άννης 6
[ρ#δρομος, πο8 το2 ?γινε γν&στA τA μυστικA το2
`εο2, βλέπει ν9 ?ρ:εται Eπάν& στAν πανά:ραντο
κα= πεντακάθαρο S#γο το2 `εο2 σ9ν περιστέρι τA
[ανάγιο [νε2μα μ" τρ#πο Mπερίγραπτον <α=
+άνηκε στ9 πλ7θη γι9 ν9 τρέ0ουν στAν 3εσπ#τη
Hριστ#
3-4 D52

» '+λε0ε Fείθρb τaν δρακ#ντ&ν τ9ς
κάρας,
» n τkς καμίνου τὴν μετάρσιον +λ#γα,
» Dέους +έρουσαν ε@σεβεCς
κατευνάσας
» Uὴν δυσκάθεκτον M:λ8ν E0
Jμαρτίας,
» Kλην πλύνει δέ, τT δρ#σb το2
[νεύματος
~εμάτισε μ" τ9 νερ9 το2 ποταμο2 τ9 κε+άλια τaν
δρακ#ντ&ν, δηλαδὴ τaν δαιμ#ν&ν, $@τAς πο8
?κανε •ρεμη κα= Mκίνδυνη τὴν τεράστια +&τι9 τkς
καμίνου, Rπου ρί:τηκαν ο^ ε@σεβεCς Dέοι <α= τὴ
σκοτοδίνη τkς δυσκολοθεράπευτης Jμαρτίας τὴν
0επλένει Eντελaς μ" τὴ δροσι9 το2 rγίου
[νεύματος
Σ" 5&γρα+ο2σαν τὴν Qσσύριον +λ#γα,
Nκστaσαν €στης, ε%ς δρ#σον
μετηγμένην
•δ&ρ Rθεν ν2ν Mμ+ιέσσαο +λέγον,
Σίντην κάκιστον Hριστ"
προσκεκευθμένον,
[ρAς τὴν ‚λισθον Eκκαλούμενον
τρίβον
ƒ Mσσυριακὴ +λ#γα Nσένα 5&γρά+ισε, Hριστέ Uὴν
μεταβάλλες, Oν κα= oταν τεράστια, σ" δροσιά
U-ρα Rμ&ς ντύθηκες τA νερ#, πο8 κατα+λέγει τAν
)θλιο κακο2ργο, Hριστέ, πού, κρυμμένος, σπρ-:νει
στAν γλιστερA δρ#μο το2 κακο2
QποqFαγέντος το2 Ἰορδάνου πάλαι,
Ἰσθμh περ1ται λαAς Ἰσραηλίτης,
Σ" τAν κράτιστον Eμ+ορο2ντα τὴν
κτίσιν,
„πειγμέν&ς ν2ν Eν FοαCς διαγρά+&ν,
[ρAς τὴν )qFευστον κα= Mμείνονα
τρίβον
Kταν κάποτε κ#πηκε στ9 δυA 6 Ἰορδάνης, πέρασε 6
ἸσραηλιτικAς λα#ς UA γεγονAς α@τA περιέγρα(ε
Nσένα τAν [αντοδύναμο <ύριο τkς 3ημιουργίας
U-ρα Rμ&ς 6δηγεCς μ" δύναμη στAν )ρευστο, μ"
)λλα λ#για, τAν α%-νιο κα= )ριστο δρ#μο, <ύριε
…δμεν τA πρaτον τὴν παν-λεθρον
κλύσιν,
W%κτρaς σε πάντ&ν ε%ς +θορ9ν
παρεισάγειν,
† τρισμέγιστα :ρηματί5&ν κα= 0έναV
D2ν δ" κλύσαντα Hριστ" τὴν
Jμαρτίαν,
3ιt ε@πάθειαν, κα= βροτaν σ&τηρίαν
Iν&ρί5ουμε τAν πρaτο παγκ#σμιο κατακλυσμ#, πο8
?+ερε τὴν 6λοκληρ&τικὴ καταστρο+7 Nσ8 <ύριε,
πο8 πραγματοποιεCς τεράστια κα= παράδο0α
γεγον#τα U-ρα Rμ&ς προκάλεσες τAν κατακλυσμA
γι9 τὴν _δια τὴν Jμαρτία μ" σκοπA τὴν ε@τυ:ία κα=
τὴ σ&τηρία τaν Mνθρ-π&ν
3-4 η52

» Nλευθέρα μ"ν > κτίσις γν&ρί5εταιV
» ]^ο= δ" +&τ#ς, ο^ πρ=ν Eσκοτισμένοι
» !#νος στενά5ει, το2 σκ#τους 6
προστάτης
» D2ν ε@λογείτ& συντ#ν&ς τAν α_τιον,
» ƒ πρ=ν τάλαινα τaν Nθνaν
παγκληρία
ƒ κτίση ?:ει γν-ρισμά της τὴν Eλευθερία κα= εPναι
παιδι9 +&τεινά, πο8 πρ=ν 5ο2σαν στA σκοτάδι
Qπομον&μένος, τ-ρα στενά5ει 6 )ρ:οντας το2
σκοταδιο2 διάβολος U-ρα Oς ε@λογT κα= Oς
δο0ά5. μ" Rση δύναμη μπορεC τAν α_τιο α@τkς τkς
νέας καταστάσε&ς Rλη > ταλαίπ&ρη
Mνθρ&π#τητα
Uριττο= θεουδεCς Eμπύρ&ς
δροσούμενοι,
$%γλkντα τριτταCς παμ+αaς
Jγιστείαις,
Σα+aς Eδ7λουν τὴν *πέρτατον +ύσιν,
!ί0ει βροτείf πυρπολο2σαν Eν δρ#σb,
|@κτaς Lπασαν τὴν ‡λέθριον πλάνην
U9 τρία νέα παιδιά, πο8 oταν θεο+οβούμενα κα=
εP:αν +ρ#νημα θεuκ#, δροσί5ονταν στὴ +&τι9 κα=
δ7λ&ναν ?τσι λατρεία στὴν τριπρ#σ&πη `ε#τητα,
τὴν •(ιστη Uριαδικὴ +ύση, δηλαδὴ τὴν rγία
Uριάδα $@τὴ λοιπ#ν > rγία Uριάδα μ" τὴν
Eνανθρ-πηση το2 jνAς [ροσ-που της πυρπολο2σε
μ" δροσιά, δηλαδὴ μ" τὴ βάπτιση το2 Hριστο2, Rλη
τὴν ‡λέθρια πλάνη, πράγμα Eπιθυμητ#
Sευ:ειμονείτ& π1σα γ7uνος +ύσις, yς ντυθT στ9 λευκ9 κάθε > γ7ινη +ύση, πο8 τ-ρα
Nκπτ-σε&ς ν2ν ο@ρανaν EπηρμένηV
c γ9ρ τ9 πάντα συντετ7ρηται S#γb,
Dάουσι Fείθροις EκπλυθεCσα
πταισμάτ&ν,
Uaν πρ=ν πέ+ευγε παμ+αaς
λελουμένη
Mνυ(-θηκε MπA τAν 0επεσμ# της Mπt τAν ο@ραν#
Iιατ= τ-ρα μέσb το2 συντηρητk τaν πάντ&ν `εο2
S#γου ?:ει 0επλυθk μ" τ9 τρε:ούμενα νερ9 το2
Ἰορδάνη MπA τ9 +ται0ίματα κα= τ=ς Jμαρτίες της
'τσι 0έ+υγε πι9 λουσμένη στA +aς MπA τὴν
προηγούμενη κατάστασ7 της
3-4 852

» ˆ τaν *π"ρ νο2ν, το2 τ#κου σου
θαυμάτ&ν;
» Dύμ+η πάναγνε, !kτερ ε@λογημένηV
» 3ιt ‰ς τυ:#ντες παντελο2ς
σ&τηρίας,
» Nπά0ιον κροτο2μεν \ς ε@εργέτ.,
» 3aρον +έροντες eμνουν
ε@:αριστίας
Š, π#σο 0επερνο2ν τA νο2 μας τ9 θαύματα το2
[αιδιο2 Σου, [άναγνε Dύμ+η, [αναγία μας κα=
!ητέρα ε@λογημένη; 3ι9 μέσου σου βρ7καμε τὴν
6λοκληρ&τικ7 μας σ&τηρία Iιt α@τA μ" μεγάλη
:αρ9 κα= ε@γν&μοσύνη προσ+έρουμε στAν <ύριο
κα= ]^# σου eμνον ε@:αριστίας
…δμεν τ9 !&σεC, τT βάτb δεδειγμένα,
3ε2ρο 0ένοις, θεσμοCσιν E0ειργασμέναV
‹ς γ9ρ σέσ&σται, πυρ+ορο2σα
[αρθένος,
Σελασ+#ρον τεκο2σα, τAν ε@εργέτην,
Ἰορδάνου τε, FεCθρα προσδεδεγμένα
}έρουμε α@τά, πο8 δεί:τηκαν στA !&υσk |Pναι μ"
παράδο0ο κα= Mκαταν#ητο τρ#πο καμ&μένα κα=
+ανερ&μένα [aς, μ" )λλα λ#για, σ-θηκε >
[αρθένος ?:οντας μέσα της τA π2ρ τkς `ε#τητος,
κα= ?+ερε στAν κ#σμο τAν +&το+#ρο |@εργέτη <α=
πaς Rλα α@τ9 τ9 δέ:τηκαν τ9 νερ9 το2 Ἰορδάνη
Hρίεις τελειaν, τὴν βρ#τειον ο@σίαν,
Gνα0 )ναρ:ε, [νεύματος κοιν&νίf,
,οαCς M:ράντοις, Eκκαθάρας κα=
σκ#τους,
Ἰσ:8ν θριαμβεύσας τε, τὴν Eπηρμένην,
D2ν ε%ς )ληκτον, E0αμείβεαι βίον
Qλεί+εις μ" ^ερA :ρίσμα, δηλαδὴ μ" τὴν κοιν&νία
το2 rγίου [νεύματος, τὴν Mνθρ-πινη +ύση,
Gναρ:ε 4ασιλι1 <α= μ" τ9 ):ραντα ρεύματα το2
νερο2 :άρισες τὴν κάθαρση κα= Mπαλλαγὴ MπA τA
σκοτάδι Uαυτ#:ρονα ντρ#πιασες κα= 0ε+τίλισες τὴ
δύναμη, πο8 σ7κ&σε μ" Mλα5ονεία τA κε+άλι της
?ντασί Σου <α= τ-ρα Mνταλάσσεις τὴ θνητὴ
κατάσταση το2 Mνθρ-που μ" τὴν κατάσταση το2
Mνθρ-που μ" τὴν κατάσταση τkς α%-νιας 5&kς