P. 1
21_NAZI TOP SECRET MAZE MIND CONTROL PROGRAM_Τομ Μ

21_NAZI TOP SECRET MAZE MIND CONTROL PROGRAM_Τομ Μ

|Views: 1,228|Likes:
ΤΑ ΑΠΟΡΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η CIA ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΗΑΑRP, ΚΙΝΗΤΑ ELF YPEΡΥΘΡΕΣ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΙ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΠΕΝΤΕΛΗ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
ΤΑ ΑΠΟΡΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η CIA ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΗΑΑRP, ΚΙΝΗΤΑ ELF YPEΡΥΘΡΕΣ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΙ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΠΕΝΤΕΛΗ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 1

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
MONARCH
MIND CONTROL
PROGRAMMING / DEPROGRAMMING
HUMAN SLAVES and MAZES using
Frequencies 1-450Hertz and 1.1GHertz

MengeIe MIND ControI via H.A.A.R.P.
RF, MobiIes Music T.V. Videogames,
ChiIdren muIti rape, EIectroshock..
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 2
Copyright 2009
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Mε πολλή αγάπη αφιερωμévο При большом
количестве посвященный
σ¡οuç γοvεiç μοu любви мои родители
o¡οuç EΛ_Kηvεç Греки
o¡η Νatalia, Οlga, Οnder В Наталья,Οльrа,и
Oндер
o¡οuç Σuvεργα¡εç μοu к моим коллеrам


Mr Τìµq / По uене

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σuyypoçíoç ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤítKoç NAZI MΑZE MΙΝD CONTROL
PROGRAM MONARCH
A/voq K.BópvoKq 12, 15121 Πrúkq, Α0qvo
ΤqK. 210-6149149
Kìv. 6937097443
E-maiI real_estate_liapis@yahoo.gr
AΙΑOEΣΗ 210.8065618 6937097443
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 3
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
1. Τ !"#$% &#' "!()*)+ Μ,-ΗΣΤΟΡΗΜΑ Α!./0)%12
Π#"'0"(+3$(1("2
4. Α!5"61%789: ;10+<#'10" ="%("57"2
>. Κ?/) 0+$(1(" 0) !#"'0"(+3? !#$59!":
')9'#"6+3" 510)7" 3"+ ')'%$(" )7%"+ 6"%("5(+3@:
3"/"#" 5<0!(90"(+3@: 01 <6+5(?0)%1 5(1 (#&A<5"
!#"'0"(+3$(1(" 3"+ ( !"#)*/$% "<(@2.
B. Τ" Π%)<0"(+3? ;+3"+C0"(" )!7 (< &#'<
!#5("()<%("+ "!$ ( )% +5A. Σ.%("'0": %$0<2 3"+
%0*'7"
D. Α!"'#)<)("+ 1 "%"(<!951 3"+ E+?/)51 0)#<2 @
$*< (< )''#?6< A9#72 (1% !#$()#1 '#"!(@ ?E)+"
(< 5<''#"6&" 3"+ (1 5.%"F1 5<0G?5)92 !<
!#5E+#78%("+ "#+/01(+3C2 3+ *'#?692 1 "0+G@
(< 5<''#"6&": (" E+3"+C0"(" 3"+ "0+G@ (<
Ε**1%+3. 3#?(<2: 1 E+?#3)+" (12 5<0G?5)92 3"+ ("
5<0G"**$0)%" 0&#1.
H. Τ &''#"6 6&#)+ 3"(A<#90&% )0!#+3$ 5@0"
I. Τ &#' E+"(7/)("+ 0$% '+" +E+9(+3@ A#@51:
"!"'#)<)("+ 1 E10$5+" "%?'%95@ *< @ 0&#<2
(<.
J. Τ &#' ;ΩΡΙKΕΤΑΙ 5(+2 G+G*+/@3)2 (< Ε**1%+3.
Κ#?(<2 )6$5% 81(1/)7 3"+ (1#1/)+ 1 !#G*&!<5"
E+"E+3"57".
9. Π#2 (<2 Ε**1%)2 !*7()2L Mo G+G*7 E)% !9*)7("+
"!$ G+G*+!9*)7" @ ?**" 510)7" *+"%+3@2 !9*@5)92.
Η ΓΝΩΣΗ ;ΩΡΙKΕΤΑΙ.
NO. Ο K1(C% ( G+G*7 "%"*"0G?%)+ (" (<!'#"6+3?
&PE" "<(< 3"+ (" &PE" "!5(*@2 (<.
NN. Ο Σ,ΓΓΡΑ=ΕΑΣ QΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ;ΕΝ
QΑΜRΑΝΕΙ ΑΜΟΙRΗ SΧΡΗΜΑΤΑT ΓΙΑ ΤΗ
;ΙΑ-ΕΣΗ ΤΟ, ΕΡΓΟ,
N4. Τ G+G*7 ;ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ (< +5A.%(2
5<5(@0"(2 &%%+": "**? "%(+/&(92 ΚΑ-ΑΡΑ
Σ,ΣΠΕΙΡΩΤΙΚΗ: $*9% (9% Ε**@%9% (< Π*"%@(1
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 4
'@: N4O.OOO.OOO Ε**@%9% !#2 (1 E10+<#'7"
)<%0.0)%12 3+%9%7"2 92 "<(@ !#5E+#78)("+ "!$
(<2 ;103#"(+3?: Κ+%G<*)<(+3? Ε3*)'0&%<2
Α%(+!(5C!<2 (< Q". S!#9(')%1 0#6@
)P<57"2T
13. Η ΕQQΑ;Α ΠΑΡ ΟQΑ ΤΑ ΠΡΟRQΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
,ΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΣΚΑΝ;ΑQΩ;Η Ε,ΝΝΟΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. ΕQQΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο Γ,ΙΟΣ ΤΟ,
;Ε,ΚΑQΙΩΝΟΣ: ΤΟ =ΩΣ: ΟΣΟ ,ΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ
ΚΙ ΕΝΑΣ ΕQQΗΝΑΣ ,ΠΑΡΧΕΙ ΕQΠΙ;Α:
,ΠΑΡΧΕΙ ;ΙΚΑΙΟΣ,ΝΗ. ΑΜΗΝ.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 5
Aiγα λóγια απó ¡ο ouγγραφéα / Несколько слов
4iλοι μοu με ¡ο oúγγραμμα ¡οú¡ο, kαι
γvooη, ποu φuλάooοuv ¡α
okοvιoμévα Ελληvιkά ¿ειρóγραφα
Πλά¡ωvα Αριo¡ο¡éλη kι άλλωv
αρ¿αiωv φω¡οôο¡ov μéoα απó
αριo¡ο¡ε¿vιkά ouv¡αιριαoμévα
γεγοvó¡α ¡ηç οιkοvομiαç, ¡ηç 0ρηokεiαç, ¡ηç Ελληvιkήç
ιo¡ορiαç kαι μu0ολογiαç, ¡ωv επιµεµαιooεωv ¡ηç ια¡ριkήç kαι
¡ωv ¡ιç πολuôιάo¡α¡ωv kοιvωvιkov ôομov oαç παροuoιάçω
με επειoοôιαkó ¡ρóπο ¡οuç kúkλοuç ¡ωv 50 ε¡ov ποu
αvα¡ρéποuv kαι ¡ο πολι¡ειαkó γιγvεo0αι, kα¡αo¡ρéφοv¡αç kαι
αvαôημιοuργov¡αç περιοôιkά ¡η kοιvωviα ó¡αv η εkμε¡άλλεuoη
πóρωv γηç kι αv0ρoποu απó άv0ρωπο φ¡άvει oε οριαkó
oημεiο ποu προoµάλει ¡η iôια ¡η φúoη. Σαç uποôειkvúω αkóμη
οιkοvομιkéç ouμπεριφορéç με ¡ιç οποiεç εivαι εφιk¡ó vα
περάoε¡ε o¿εôóv αvoôuvα μéoα απó ¡ο παλιρροιαkó αu¡ó
οιkοvομιkó kúμα, ε¡οιμαo¡εi¡ε φiλοι μοu για ¡η kα¡αρεuoη ¡οu
ôολλαρiοu kαι μι µοu¡ιά ¿ωρiç kαvévα ôi¿¡u αoφαλεiαç,
ιo¡ορiεç απú0μεvηç πραγμα¡ιkó¡η¡αç Με μια oειρά γεγοvó¡ωv
πλάvηç για ¡οuç αo¡εριoμοúç, kαι πι0αvήç παραποiηoηç ¡ηç
Κοoμογοviαç, με ouμµάv¡α o¡α οποiα εμπλékοv¡αι οι ΝΑZΙ kαι
οι πι0αvéç µάoειç ¡οuç o¡ο Aιάo¡ημα, Ο πρóεôροç Ομπαμα,
kαι ¡ο véο ôóγμα Παv0ρηokεiαç ποu προω0εi¡αι oε
ouo¿ε¡ιoμó με ¡ηv λα¡ρεiα Υπο¿0óvιωv óv¡ωv απο¡ελοúv évα
véο kά¡οπ¡ρο μéoα απó ¡ο οποiο ôúvα¡αι vα ειôω0ε ¡ο
oημεριvó γιγvεo0αι Η αλμα¡oôηç εÇéλιÇη o¡οuç ¡ομεiç ¡οu
MIND CONTROL, ¡ωv chip EMV ¡οu Bill Gates o¡ιç ¡ραπεçιkéç
πιo¡ω¡ιkéç kάρ¡εç, ¡ο Αvαôuομεvο Τραπεçιkο Σuo¡ημα oε o¿éoη με ¡ο Οιkοvομιkó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 6
ΚΡΑX ¡ηç Αμεριkήç, ο ΣΙCΝΙΣΜΟΣ, kαι η ΝΕΑ ΤΑEΗ ΠΡΑΓΜΑΤCΝ ¡οu 4
ou
PΑΙX,
kα0oç kαι οι ΑΝOPΩΠOΙ KΛΩΝOΙ - Μen in Black, kαι η CÌA oε o¿éoη με ¡α
αv¡ιôραo¡ιkά kι αv¡ιkuµερvη¡ιkά ouv0ημα¡α oε ¡οi¿οuç προoôιορiçοuv μια véα
πραγμα¡ιkó¡η¡α, η οποiα για vα ελεγ¿0ει ω0εi ¡ιç Αo¡uvομιkéç Auvάμειç o¡η ¿ρήoη
¡ωv απó αιovεç kρuμμévα Η¿qtìkó OnKo tmv op¿oímv EKKqvmv, ¡α οποiα
αvαπ¡ú¿0ηkαv απó ¡οv ΕAAΗΝΑ Πuρηvιkο επιo¡ήμοιvα Γ.Γkιóλµα. Τα
ôημιοuργήμα¡ά ¡οu Σ¿éôιο «Béλοç» (η¿η¡ιkó kαvóvι) Και ¡ο η¿η¡ιkó «Αρ¡εμιç», ωç
παροuoιάçοuv πηγéç ¡οu ôιαôuk¡iοu παροuoιάçοv¡αι kά¡ω0ι ôιεÇοôιkά kαι oε
o¿éoη με Bιολογιkó Πóλεμο απó Αεροokάφη ¡ωv ΗΠΑ ÷+εkαoμοι απó Αερα
¿ημιkov kαι μιkροµiωv πάvω απó μεγαλοuπóλειç. Με ¡οv Μπαv¡οuµά πρó¡uπ[ο
kρη¡ιkήç παλιkαριάç µάoει ¡ωv οôηγιov ¡οu Μα¿α¡μα Γkάv¡ι, γivε¡αι προoπά0εια
μεiωoηç ¡ωv µλαπ¡ιkov ouvεπειov ¡ωv αv¡ιouv¡αγμα¡ιkov αu¡ov
ôραo¡ηριο¡ή¡ωv οι οποiεç με ¿ρήoη Γrvrtìkqç Bìoµq¿ovíoç, εk¡ε¡αμévωv
πuρkαγιov, ôóμηoη μεγαλοuπóλεωv ωç ¡α véα Σ¡ρα¡óπεôα Σuγkεv¡ρooεωç ¡οu
A Ραι¿, εφαρμóçε¡αι ¡ο γεωo¡ρα¡ηγιkó o¿éôιο εφαρμογήç véοu πολéμοu o¡α
BΑAΚΑΝΙΑ λογω ΚΟΣΣΥ4ΟΠΕAΙΟΥ óποu με ¡ο o¿éôιο «Μπλé Αk¡ivα» kα¡óπιv
¡ωv επερ¿óμεvωv ¡αρα¿ωv μé¿ρι ¡ο ¡éλοç ¡οu 01/2010, 0α ¿ρηoημοποιη0οúv véα
óπλα ¿αμηλov ou¿vο¡ή¡ωv ¡ηç Αo¡uvομiαç με φuoιkéç ouvéπειεç ¡ωv
αk¡ιvοµολιov o¡οv αv0ρoπιvο οργαvιoμó- ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ Η óλη ôιαμά¿η 0α
οôηγήoει oε αvαµά0μιoη kι επιkρά¡ηoη ¡ηç Ρωoiαç kι Ελλάôαç o¡α Bαλkάvια, kαι
o¡ηv οιkοvομιkή kαι πολι¡ιo¡ιkή ¡οuç kα¡άo¡αoη με ¡αu¡ó¿ροvη uποµά0μιoη ¡ωv
ρóλωv Γερμαviαç kι Γαλiαç, kι εÇéλιÇη ¡ηç kivαç
Mε Τιμή
ΛΙΑΠΗΣ Πovoyìmtqç
DON'T KILL MOSKITOES. OTHER DRINK YOUR BLOOD
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 7

MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 8
Mou ppysun e sfoù kuure, u suauun,
kofopue pep»af nunuuux rpe¬eckux
pykonuceù Apucfofenn, Rnafoua u ppyrux
ppeeuux fotodoton ¬epes
racfepcku creuauu
coõufun skouorukoù,
penurueù, ucfopueù u
rpe¬eckoù ruqonoruu
nopfeep»peuuù repuuuuu u ruororepuoù
couuanuuoù cfpykfypu eu npepcfaeneuue c
snusopu¬eckur oõpasor uuknaru e 50 nef,
peeonkuun e ocuoeuoù nonufukoù,
paspyueuue u eoccfauoeneuue oõ•ecfea,
»ypuanu, rpe poõu¬a pecypcoe, sernu u
¬enoeeka ¬enoeekor, pocfuraef npepena,
kofopuù safparueaef cary npupopy. Mu pa»e
skouoru¬eckoe noeepeuue nokasafenn, c
kofopur ro»uo npoeecfu npakfu¬ecku
õesõonesueuuo ¬epes sfy skouoru¬eckyk
npunueuan eonua, nony¬ufu rofoeuù rour
ppysunr sa kpaxa ponnapa u sapaõofuoù
nnafu, norpy»euue ões kakux-nuõo sa•ufu,
pacckasu peanuuocfu c orporuur
konu¬ecfeor ouuõok coõufuù pnn
rpynnupoeok, u eosro»uoù qanucuqukauuu
kocrorouuu, uuuupeufoe, censauuux c
uauucfaru u eosro»uocfu õasu e
npocfpaucfee, Rpesupeuf €õara, u uoean
pokfpuua •anthriskeias sany•eu e co¬efauuu
c no¬ufauuer apckoro cy•ecfea uoeoe
sepkano, ¬epes kofopoe ro»uo yeupefu
feky•ero y¬efa õucfporo paseufun e oõnacfu
koufponn pasyra, ¬unor EMV ‚unna ƒeùfca
ua õaukoeckux kpepufuux kapf, cfpauu c
qoprupyk•eùcn õaukoeckoù cucfere e
censu c quuaucoeur kpusucor e Arepuke,
„Ì…†Ì„M…„, u uoeoro nopnpka ‡-ro ˆeùxa, u ‰Š‹Œ knouu -
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 9
‰kpu e ¬epuor, u •ˆŽ, ¬er peakfueuue u
aufunpaeufenucfeeuuue nosyuru ua cfeuax onpepenufu
uoeyk peanuuocfu, kofopan eepef k koufponk npureueuun
nonuuueù eekaru ckpufue euufoeku seyku ppeeuux rpekoe,
paspaõofauuoù of rpe¬eckoro episti•oina npepuux C. Gkiol•a.
‘eopeuunru Rpoekf ’“fpena’ (seyk npaeuna) u seykor
’Apferupa’, kak Œufepuef-ucfo¬uukoe noppoõuo
npepcfaeneuu uu»e e censu c õuonoru¬eckur opy»uer us
arepukauckux caronefoe pacnuneuun xuru¬eckux u
rukpoõuux eospyxa uap ropoparu. Ro ropenu Banto”•a
[•pufckoro xpaõpocfu e coofeefcfeuu c uucfpykuunru o
Maxafre ƒaupu, nufaefcn yreuuuufu epepuoe eospeùcfeue
sfux aufukoucfufyuuouuoù penfenuuocfu noro•uk reuefuku
nporuuneuuocfu, oõuupuue no»apu, cfpoufenucfeo uoeux
ropopoe e kouueufpauuouuux narepnx peùxa –, npureunefcn
reocfpaferu¬eckoro nnaua peanusauuk uoeoù eoùuu ua
‚ankauax us-sa •ocoeo, rpe npoekf ’ƒonyõoù ny¬’ ua
npepcfon•ux õecnopnpkoe po kouua 01/2010, uoeoe opy»ue
õypef chrisi•opoiitho”n uuskux ¬acfof nonuuuu c qusu¬eckur
eospeùcfeuer papuauuu ua oprauusr ¬enoeeka —A˜—̆…™„
eecu cnop õypef šunyckuuk u pacnpocfpaueuuocfu ˆoccuu u
ƒpeuuu ua ‚ankauax, a fak»e skouoru¬eckoù u kynufypuoù
cufyauuu opuoepereuuoù perpapauuu ponu ƒeprauuu u
ƒana, u paseufue •ufan

Ro ueue
›iapis •anagiotic
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 10
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 11
L.U.C.I.D.
Πολλοi αvαμφiµολα, kαλóµοuλοι ή kαλóµοuλοι ¿άkερ 0α επιôιoÇοuv vα
µρα¿ukukλooοuv ¡ο oúo¡ημα με ¡οv évα η άλλο ¡ρóπο. Οι
πολuμή¿αvοι Οôuoειç œœôιαρήk¡ε眜 ¡ωv λογιoμιkov ¡ωv kομπιοú¡ερ
0α kάvοuv ó¡ι μποροúv για vα oπάoοuv ¡α ηλεk¡ροvιkά kλειôιά kαι vα
Çεkλειôooοuv ¡α μuo¡ιkά ποu µρiokοv¡αι kαλά φuλαγμévα o¡οuç
εγkεφάλοuç απó πuρi¡ιο ¡οu ouo¡ήμα¡οç. Αλλά αu¡οi οι ηλεk¡ροvιkοi
εγkéφαλοι εivαι με ¡é¡οιο ¡ρóπο kα¡αokεuαoμévοι, με ¡óoα πολλά
επιo¡ρoμα¡α αoφαλεiαç, kαι με ¡óoο πολúπλοkοuç kαι λαµuριv0oôειç
kρuπ¡ογραφιkοúç koôιkεç o¿εôιαoμévοι, oo¡ε 0α εivαι αôúvα¡ο vα
¡οuç ôιαoπάoει ή vα ¡οuç αποφúγει kαvεiç. Béµαια kά0ε oúo¡ημα
uπολογιo¡ωv oπάει με απλοúç ¡ρóποuç kαι η α¿ιλειοç π¡ερvα ¡οu εivαι
ο αv0ρoπιvοç παράγοv¡αç ôηλαôœœη ôεv ¿ρειάçε¡αι vα oπάoειç
kωôιkοúç αv μπορεiç vα εÇαγοραoειç évα ¿ρήo¡η ¡ερμα¡ιkοú kαι vα
ouvôε0εiç με ΝΟΜΙΚΟ ΚCAΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ. Ηôη
é¿ειç oπάoει πάvω απó ¡ιç μιoéç çovεç αoφαλεiααç Με ¡ο o¿εôiοu
›.™.C.Ì.–. ôεv 0α µρiokει kαvεiç μéροç vα kρuφ¡εi• Αφοú
kα¡αγράφοv¡αι kαι ôιαo¡αuρovοv¡αι óλεç οι ouvαλλαγéç o¡ο πλαvή¡η
Για vα kα¡αvοήoοuμε ¡ο πóoο επιôéÇια é¿ει o¿εôιαo0εi kαι οργαvω0εi
¡ο Εωoφοριkó αu¡ó oúo¡ημα, 0α πρéπει vα προoéÇοuμε ¡α
¿αραk¡ηριo¡ιkά ¡οu. Εivαι εkπληk¡ιkó, παρóλο ποu μεγάλο μéροç ¡ωv
οuoιαo¡ιkov ¿αραk¡ηριo¡ιkov kαι ôuvα¡ο¡ή¡ωv ¡οu ›.™.C.Ì.–.
παραμévοuv απóρρη¡α , Oì o¿röìootíç tou, o ko0qyqtqç Avtovu
XóKopìç (EΛΛΗΝΑΣ???) koì o Ap. Zov ΠmK Kpr(ó, µoç í¿ouv
onokoKúgrì µìo novopoµìkq rìkóvo tou rv Kóym ouotqµotoç or
öúo rníkoìpo óp0po touç nou öqµooìrú0qkov oto nrpìoöìkó Narc
Officer ( Α{ìmµotoú¿oç Aím{qç Νopkmtìkmv). Το περιοôιkó αu¡ó
εivαι ¡ο επioημο ôημοoιογραφιkó óργαvο ¡οu Aιε0vοúç Σuvôéoμοu
ΑÇιωμα¡οú¿ωv AiωÇηç Ναρkω¡ιkov (Ìnternational †arcotic
Enforce•ent …fficers Association). Aιαµάçε¡αι kuρiωç o¡ιç Η.Π.Α. απó
¡οuç Ομοoποvôιαkοúç, πολι¡ειαkοúç kαι ôημο¡ιkοúç ειôιkοúç
αo¡uvομιkοúç ¡ηç AiωÇηç Ναρkω¡ιkov kα0oç kαι απó αρμóôιοuç
αÇιωμα¡οú¿οuç ¡ωv αv¡io¡οι¿ωv αo¡uvομιkov uπηρεoιov óλωv ¡ωv
¿ωρov ¡οu kóoμοu. ž¡oι, η ôημοoiεuoη αu¡ov ¡ωv άρ0ρωv oto Narc
Officer αποôειkvúει éμπραk¡α ó¡ι ¡ο ›.™.C.Ì.–. é¿ει προ¿ωρήoει ¡óoο
πολú o¡οv ôρóμο ¡ηç αvάπ¡uÇηç kαι εφαρμογήç ¡οu, oo¡ε ¡α αvo¡ερα
o¡ελé¿η ¡ηç Ynqproíoç E0vìkqç ΑoçóKrìoç (NSA), kαι ¡ηç
Νεοεπο¿ιkήç Ελi¡ για λογαριαoμó ¡ηç οποiαç ôοuλεúοuv, é¿οuv ôooει
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 12
¡ηv éγkριoή ¡οuç vα πληροφορη0οúv ¡ηv úπαρÇη ¡οu ouo¡ήμα¡οç,
αkóμη kαι οι ¿αμηλóµα0μοι αÇιωμα¡οú¿οι ¡ηç αo¡uvομiαç kαι ¡ωv
μuo¡ιkov uπηρεoιov. Απó ¡α άρ0ρα ¡ωv ôúο ouγγραφéωv, Κρεçά kαι
Xάλαριç αvαkαλúπ¡οuμε ó¡ι ¡ο óvομα L.U.C.I.D. rívoì koto¿upmµívo
µr Aìokoìmµoto ΑnokKrìotìkqç Πvruµotìkqç Ιöìoktqoíoç.
Αvαλúοv¡αç ¡ο εv λóγω oúo¡ημα, οι Κρεçά kαι Xάλαριç αvελλιπoç
ouvοôεúοuv ¡ηv évôειÇη Κοπuράι¡ με¡ά απó kά0ε παρά0εoη ¡οu
αkρωvuμiοu ›.™.C.Ì.–. Τιç επιπ¡ooειç ¡οu ouo¡ήμα¡óç ¡οuç για ¡ηv
επιoήμαvoη kαι ¡ηv πιo¡οποiηoη ¡ηç ¡αu¡ó¡η¡αç, ¡ο οποiο
απολαμµάvει kαι ¡α εuεργε¡ήμα¡α ¡οu Σήμα¡οç Κα¡α¡ε0év¡οç (trade
•ark), μóvο vα ¡ιç μαv¡éŸοuμε μποροúμε. Το ›.™.C.Ì.–. μαç λévε,
onookonrí vo kotootrí ívo Πoykóoµìo Σúotqµo Enìoqµovoqç
tmv otoì¿rímv tqç Τoutótqtoç (™ni•ersal Ìndentification „yste•). Η
παγkóoμια kαι ολοkληρω¡ιkή φúoη ¡οu Aιk¡úοu παραkολοú0ηoηç kαι
επιoήμαvoηç ¡οu ›.™.C.Ì.–. uποôηλovε¡αι απó ¡ο o¿óλιο ¡ωv
ouγγραφéωv ó¡ι, Τo Σúotqµo L.U.C.I.D. 0o onotrKrí ívo kívtpo
rnr{rpyooíoç nKqpoçopìmv nou 0o npoíp¿ovtoì onó óKrç tìç
nqyíç oì onoírç 0o rívoì µrto{ú touç öìoouvörµívrç or ívo koìvó
rnìkoìvmvìokó öíktuo koì 0o µnoprí vo Kóþrì okóµo koì
noKuyKmooìkó µqµúµoto. Mr onKó Kóyìo, outó oqµoívrì ótì,
öröoµívo koì nKqpoçopírç 0o rìopíouv oto koµnìoutrpìkó
oúotqµo L.U.C.I.D. onó óKrç tìç nqyíç öqKoöq, onó kó0r kpotìkq
unqproío, onó kó0r ypoçrío, kó0r tpónr(o, koì oìkovoµìkó
opyovìoµó, kó0r rtoìprío, kó0r novrnìotqµìo, kó0r nmKqtq, kó0r
íµnopo, kó0r ootuvoµìkó tµqµo, kó0r otpotìmtìkq µovóöo, kó0r
rpruvqtq k.K.n. ž¡oι óλεç οι πληροφορiεç 0α ouγ¿ωvεúοv¡αι ôηλαôή
0α ouγkεv¡ρovοv¡αι, 0α αvαλúοv¡αι kαι 0α αÇιοπιοúv¡αι kα¡άλληλα
απó ¡ο ›.™.C.Ì.–. Αu¡ó 0α εivαι ¡ο μοvαôιkó oημεiο, ¡ο Κév¡ρο
Aιοikηoηç kαι ο παγkóoμιοç εγkéφαλοç παραkολοú0ηoηç kά0ε
αv0ρoποu πάvω o¡η γή. Oo kotoypóçrì kó0r ouvoKKoyq, kó0r
o¿óKìo, kó0r öìo0íoìµo otoì¿río nKqpoçopíoç yìo to oúvoKo tmv
6 öìorkotoµµupímv kotoíkmv tqç Γqç. Το γεγοvóç ó¡ι ¡ο ›.™.C.Ì.–.
0α rìoóyrì noKuyKmooìkó µqvúµoto oε évα kοιvó öíktuo
rnìkoìvmvìmv oημαivει ó¡ι ¡ο ›.™.C.Ì.–. 0α περιouλλéγει kαι 0α
επεÇεργάçε¡αι πληροφοριαkά μηvúμα¡α απó oKókKqpq tqv
Yöpóyrìo, oε onoìoöqnotr yKmooo kαι vα με¡αôiôοv¡αι. Το
›.™.C.Ì.–. 0α εivαι η εiôιkή uπηρεoiα ¡ηç Νéαç Παγkóoμιαç ΤάÇηç ποu
0α αo¿ολεi¡αι με ¡ηv επιoήμαvoη, παραkολοú0ηoη, kα¡αokοπεiα,
επι¡ήρηoη kαι kα¡αôiωÇη.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 13
Σr outó to qKrktpovìkó oúotqµo 0o rívoì koto¿mpqµívoì oì
kotóKoyoì tou Evìoíou Kmöìkoú Αpì0µoú Mqtpmou (EKΑM) tmv
Πoykóoµìmv Bìoµrtpìkmv Koptmv-Τoutótqtoç nou 0o rköíöovtoì
yìo touç noKítrç tqç YçqKíou, onó to tonìkó ootuvoµìkó
tµqµoto, koì rkrí 0o kotoypóçovtoì óKo to nKqpoçopìokó
öröoµívo nou 0o nrpìí¿ovtoì oto oKokKqpmµívo µìkpotoín
outmv tmv Koptmv.
Το oημαv¡ιkó¡ερο εivαι ó¡ι óλοι οι kομπιοú¡ερ πάvω o¡η γη ολókληροç
η Υπερ Aεωφóροç ¡ωv Πληροφοριov 0α ôιk¡uω0εi μéoα o¡ο
›.™.C.Ì.–. Και kά¡ι αkóμα περιooó¡ερο, αu¡óç 0α απο¡ελéoει ¡οv
πρω¡αρ¿ιkó πuρήvα ¡οu kοιvοú επιkοιvωvιαkοú ôιαôιk¡úοu óλοu ¡οu
πλαvή¡η ποu 0o ouvöírì óKo to öíktuo koµnìoútrp koì ouotqµoto
nKqpoçopìokmv öröoµívmv. Η 0ηριoôηç φúoη ¡οu ›.™.C.Ì.–.
επιµεµαιovε¡αι απó tqv öqKmoq tou Kpr(ó koì XóKopìç oto óp0po
touç oto nrpìoöìkó Narc Officer, ótì to öíktuo L.U.C.I.D. 0o rívoì
to Πoykóoµìo Koµnìoutrponoìqµívo Ekko0opìotìkó Kívtpo
Πpooöìopìoµoú Τoutotqtmv. (UniversaI Computerized
Identification CIearinghouse Resource Center). Aìoþóotr nóKì tov
títKo npoorktìkó..
Πoykóoµìo Koµnìoutrponoìqµívo Eko0opìotìkó
Kívtpo Πpooöìopìoµoú Τoutotqtmv L.U.C.I.D.
Η Παγkóoμια εμµéλεια ¡οu ›.™.C.Ì.–. αποôειkvúε¡αι απó ¡ηv ôήλωoη
ó¡ι ¡ο oúo¡ημα 0α ôé¿ε¡αι kαι 0α επεÇεργάçε¡αι πληροφοριαkά
μηvúμα¡α kαι αι¡ήoειç παρο¿ήç πληροφοριov απó αvαπ¡uoóμεvεç
kα0oç kαι απó µιομη¿αvοποιημévεç ¿oρεç. Θα απο¡ελéoει évα
Παγkóoμιο επιkοιvωvιαkó kρikο επαφήç óπωç μαç λévε. Θα
ouγkεv¡ρovει kαι 0α παρé¿ει πληροφοριαkéç ειoροéç kαι ôεôομévα για
kά0ε πρóoωπο, ποu 0α αποk¡οúv¡αι απó. Τα ομοoποvôιαkά,
πολι¡ειαkά kαι ôημο¡ιkά ôik¡uα ¡ωv Κρα¡ιkov Υπηρεoιov. Τα ôik¡uα
¡ωv ôημοoiωv kαι ιôιω¡ιkov μη kερôοokοπιkov οργαvιoμov. Τo NCIC
(Nationwide Law Enforcement Computer System-Πovr0vìkó
Αotuvoµìkó Σúotqµo Koµnìoútrp) To NCB-ΙvtrpnoK, to ΤpìnKó Ι
koì to Ynoupyrío Aìkoìooúvqç tmv Η.Π.Α. 0α απο¡ελεi ¡οv
οuoιαo¡ιkó επιkοιvωvιαkó kρikο με¡αÇú ¡ωv Αμεριkαvιkov kαι ôιε0vov
αouvομιkov uπηρεoιov kαι.¡οv oúvôεoμο αvάμεoα o¡α Υποuργεiα
ΕÇω¡εριkov kαι Aιkαιοoúvηç ¡ωv ¿ωρov ποu 0α ouμμε¡é¿οuv o¡ο
oúo¡ημα.
Mr óKKo Kóyìo q rçopµoyq tou L.U.C.I.D. 0o oqµóvrì to tíKoç tqç
Αµrpìkovìkqç E0vìkqç Kupìop¿íoç koì óKmv tmv ovr{óptqtmv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 14
¿mpmv tou kóoµou. Kotó ouvínrìo 0o npínrì vo
ono¿oìprtqoouµr µìo yìo nóvto nKíov tqv Aíkotq ΤponoKoyío
tou Σuvtóyµotoç tmv Η.Π.Α. Μαç πληροφοροúv επιπλéοv ó¡ι ¡ο
›.™.C.Ì.–. 0α ôιεukολúvει, ôηλαôή 0α μπορεi vα ôιεÇάγει ελéγ¿οuç ¡ωv
πολι¡ov ποu ôεv é¿οuv λερωμévο Ποιvιkó Μη¡ρoο kαι ôεv é¿οuv
kα¡αôιkαo0εi ôιkαo¡ιkά kα0oç kαι vα αv¡αποkρι0εi 0ε¡ιkά o¡α αι¡ήμα¡α
αvεúρεoηç kαι επιoήμαvoηç ¡ηç ¡αu¡ó¡η¡αç ¡ωv εv ôuvάμει ή úποπ¡ωv
εγkλημα¡ιov (alias cri•inals).
Τì r{unovorí o ópoç rv öuvóµrì rykKqµotírç.. Οι ouv¡άk¡εç ¡οu
άρ0ροu παρα0é¡οuv πολuάρι0μα παραôεiγμα¡α o¡α οποiα εÇηγοúv ¡ο
πoç ¡ο oúo¡ημα ¡οuç 0α ¿ρηoιμοποιη0εi για ¡ηv επιoήμαvoη ¡ωv
λεγομévωv εv ôuvάμει εγkλημα¡ιov. Σ¡ηv παραπάvω ôιεργαoiα
ouμπεριλαμµάvοv¡αι οι απαραi¡η¡εç εkεivεç πληροφορiεç ποu
¿ρειάçοv¡αι για ¡ηv λήŸη oωo¡ov αποφάoεωv οι αρμóôιεç kρα¡ιkéç
uπηρεoiεç, γραφειοkρά¡εç, ερεuvη¡éç, αvαkρι¡éç, αo¡uvομιkοi, k.λ.π.
kαι ποu αφοροúv çη¡ήμα¡α óπωç. Εργαoiα-Απαo¿óληoη-Aιοikηoη-
Με¡αvάo¡εç-Aôειεç-Aιkαιοoúvη-žρεuvεç-Αvαkρioειç-AιoÇειç-
Επιμéλειεç-Κηôεμοviεç-Αγορά Πuροµóλωv Oπλωv. Με άλλα λóγια to
L.U.C.I.D. 0o rKíy¿rì oKókKqpo to çóoµo tmv ov0pmnívmv
öpootqpìotqtmv-onó tìç 0íorìç rpyooíoç koì tqv ¿opqyqoq
oörìmv kó0r Koyqç, µí¿pì öìkootìkíç onoçóorìç koì öìm{rìç, tìç
kqörµovírç noìöìmv, koì óörìrç onKokoto¿qç koì onKoçopíoç. Oì
nopóçpovrç rykíçoKoì nou 0íKouv vo µoç konrKmoouv to
L.U.C.I.D. rívoì oíyoupoì ótì to qKrktpovìkó nKokóµìo tou rívoì
ìkovó vo öìotpí¿ouv oKókKqpq tqv YnrpKrmçópo tqç
ΠKqpoçopìkqç, ovo(qtmvtoç (ouµrpó o¿óKìo koì nKqpo-çopìokó
öröoµívo nou oçopoúv tqv npoomnìkqç µoç (mq. Τo µíyr0oç
outqç tqç koµnìoutrponoìqµívqç npoonó0rìoç 0oKmvrì
kupìoKrktìkó tqv ov0pmnìvq çovtooío. Λrntoµrpríç çókrKKoì 0o
öqµìoupyq0oúv koì 0o öìotqpq0oúv yìo 6 öìorkotoµµúpìo
ov0pmnouç or kónou 200 ¿mprç or oKókKqpo tov kóoµo.
Αvαφéρε¡αι ó¡ι o¡ο Aημοoιοvομιkó ž¡οç ¡οu 1994, μóvο évα
ηλεk¡ροvιkó oúo¡ημα kομπιοú¡ερ ¡ηç Αμεριkαvιkήç kuµéρvηoηç to
NCIC (NationaI Crime Information Center-E0vìkó Kívtpo
ΠKqpoçopìmv yìo to TykKqµo) επεÇεργάo¡ηkε πάvω απó 506
εkα¡ομμúρια ôιεkπεραιooειç uπο0éoεωv. Εivαι kuριολεk¡ιkά αôúvα¡ο
vα uπολογιo0εi ο αρι0μóç ¡ωv ôιεkπεραιooεωv ποu 0α επεÇεργάçε¡αι
¡ο ›.™.C.Ì.–.. Πάv¡ωç ¡ο ouvολιkó vοúμερο πρéπει vα αvéρ¿ε¡αι oε
¡ριoεkα¡ομμúρια. Η Kópto - Τoutótqto tou L.U.C.I.D. 0o rívoì µìo
í{unvq kópto nou 0o í¿rì to µíyr0oç µìoç nìotmtìkqç kóptoç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 15
onó nKootìkó, µr ívo öìoçovíç µìkpotoín-koµnìoútrp
rvomµotmµívo µíoo tqç. Η Πoykóoµìo Bìoµrtpìkq Kópto-
Τoutótqtoç (UBC) 0o rívoì outóvoµq, rvm o rvomµotmµívoç or
outqv µìkpotoín-koµnìoútrp 0o rívoì rnovonpoypoµµotíoìµoç.
Με άλλα λóγια, o¡οuç Ÿηφιαkοúç αvι¿vεu¡éç ÷ okάvvερ ποu 0α
µρiokοv¡αι ¡οπο0ε¡ημévοι oε εkα¡οv¡άôεç ¿ιλιάôεç kév¡ρα kαι
επikαιρεç ¡οπο0εoiεç o¡ηv Αμεριkή kαι oε ολókληρη ¡ηv Υôρóγειο, οι
Νεοεπο¿i¡εç npóktoprç tou MryóKou ΑörKçoú 0o µnopoúv vo
rìoóyouv oto koµnìoútrp touç tqv öìkq ooç (UBC) E{unvq
Kópto, ouvôεοv¡άç ¡ηç αkαριαiα με ¡οv Κεv¡ριkó Κομπιοú¡ερ (Master
Co•p”ter) o¡ηv éôρα ¡οuç-o¡ο 4óρ¡ Μηv¡ ¡ηç Μéρuλαv¡ ή
οποuôήπο¡ε αλλοú. žπει¡α kαιvοúριεç ή αvα0εωρημévεç πληροφορiεç
0α μποροúv vα φορ¡ω0οúv o¡ηv žÇuπvη Κάρ¡α-Ταu¡ο¡η¡ά oαç,
εvημερovοv¡αç o¡ιγμιαiα ¡ο μιkρο¡oiπ-kομπιοú¡ερ ποu εivαι επάvω
¡ηç εvoωμα¡ωμévο με óλεç ¡ιç kα¡αokοπεu¡ιkéç kαι άλλεç
πληροφορiεç ποu é¿οuv πρóoφα¡α ouγkεv¡ρω0εi ή επιvοη0εi ειç
µάροç oαç. Σ¡ο με¡αÇú, οι αo¡uvομιkéç uπηρεoiεç kαι άλλεç kρα¡ιkéç
uπηρεoiεç oε οποιοôήπο¡ε oημεiο ¡οu kóoμοu, 0α εivαι oε 0éoη vα
çη¡ήoοuv kαι vα λάµοuv αkαριαiα οποιαôήπο¡ε πληροφοριαkά
ôεôομévα ποu αφοροúv ¡ηv προoωπιkή oαç çωή.
Η ΗKrktpovìkq Kópto-Τoutótqtoç kou¿mvtoì oì o¿röìootíç tqç,
ótì ó¿ì µóvo 0o µnoprí vo ono0qkrúorì nóvm onó nívtr -5-
ykìykoµnóìt (5 gigabytes=5 öìç oúµþoKo) oKKó koì 0o µnoprí vo
öìoþoo0rí oµçíöpoµo koì öìoöpootìkó µíom rvóç noKúyKmooou
µrtoypoçío-µrtoçpootq, qKrktpovìkoú kpuntoypóçou nou 0o
rvrpyonoìrítoì onó tov ovoyvmotq okóvvrp, nou 0o þpíokrtoì
or çopqtíç q or oto0rpíç µovóörç µr o0óvq.
Αu¡ó εivαι ¡ο okο¡ειvó kαι φριk¡ó μéλλοv ¡οu ηλεk¡ροvιkοú ελéγ¿οu
uŸηλήç ¡ε¿vολογiαç, ποu μαç περιμévει óλοuç ó¡αv ¡ε0εi oε πλήρη
εφαρμογή ¡ο Παγkóoμιο Κομπιοu¡εροποιημévο Εkkα0αριo¡ιkó Κév¡ρο
Προoôιοριoμοú Ταu¡ο¡ή¡ωv. Η λéÇη Bιομε¡ριkή μπορεi vα αkοúγε¡αι
kάπωç oαv vα πρókει¡αι για μια ε¡αιρεiα ποu ποuλά προιóv¡α
περιποiηoηç επιôερμiôαç αλλά ôεv εivαι• Εivαι η λéÇη ποu
¿ρηoιμοποιεi¡αι για vα uποôηλooει évαv oúγ¿ροvο ¡ρóπο
επιoήμαvoηç ¡ηç ¡αu¡ó¡η¡αç ¡ωv αv0ρoπωv, μéoω ¡ωv φuoιkov
¿αραk¡ηριo¡ιkov ¡οu. Aεv uπάρ¿ει kαμμiα αμφιµολiα ó¡ι η Bιομε¡ριkή
¡ε¿vολογiα 0α προ¡uποποιη0εi oε παγkóoμια kλiμαkα o¡ο εγγúç
μéλλοv. Σúμφωvα με ¡οuç Κρεçά kαι Xάλαριç 0α απο0ηkεu¡οúv o¡ηv
μvήμη ¡ηç Παγkóoμιαç Bιομε¡ριkήç Κάρ¡αç-Ταu¡ó¡η¡αç ¡οu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 16
Σuo¡ήμα¡οç, οι αkóλοu0εç ¡ε¿vιkéç επιoήμαvoηç ¡αu¡ó¡η¡αç, oαv
Ÿηφιοποιημévα ¿αραk¡ηρι-o¡ιkά o¡οι¿εiα. ..
Τo Γovotunìkó Xopoktqpìotìkó tou DNA koì tmv ov0pmnìvmv
Λrukokuttopìkmv Αvtìyóvmv.- Η Σópmoq tqç 1pìöoç. - Τo
ΠrKµotìkó Αnotúnmµo. - Τo AoktuKìkó Αnotúnmµo. Oì tpríç
kupìmtrprç nqyíç tponr(mv Aröoµívmv DNA rívoì. - Bpíçq.
Αnó tqv örkortío tou 1960, oì Ιotpìkíç unqproírç noípvouv oíµo
onó to vroyívvqto þpíçq oto nKoíoìo uno¿prmtìkmv
noKìtrìokmv npoypoµµótmv öìrprúvqoqç yìo tqv tu¿óv únop{q
kKqpovoµìkmv oo0rvrìmv, ónmç rívoì q öìovoqtìkq ko0uotípqoq,
q kuotìkq ívmoq, q µuìkq öuotpoçío, koì q µrooyrìokq ovoìµío. -
Σtpotìmtìkoí. Αnó tov Ιovouópìo tou 1992, ouKKíyovtoì öríyµoto
oíµotoç koì oóKìou onó kó0r otpotrúoìµo.
Σ¿röóv 700.000 öríyµoto - yvmotó ovrníoqµo oov toutótqtrç
okúKmv onó DNA - rívoì öìo0íoìµo. XìKìóörç rnìnKíov öríyµoto
Koµþóvovtoì ko0qµrpìvó onó tìç Τpónr(rç DNA tou Ynoupyríou
Aµuvoç tmv Η.Π.Α. - EykKqµotírç. Απó ¡ο 1991, ¡ο FBÌ ouv¡άooει
évαv ε0vιkó kα¡άλογο ôειγμά¡ωv –†A ποu ouλλéγοv¡αι απó ¡ιç
πολι¡ειαkéç kαι ôημο¡ιkéç αo¡uvομιkéç uπηρεoiεç. Περiποu οι μιoéç
πολι¡εiεç ¡ωv Η.Π.Α. é¿οuv ouγkρο¡ήoει µάoειç ôεôομévωv –†A, οι
οποiεç ouvôéοv¡αι με¡αÇú ¡οuç μéoα απó Ε0vιkó Aik¡uο ποu εivαι
γvωo¡ó oαv C…–Ì„ (Co•bined –†A Ìdentification „yste•-
Σuvôuαoμévο Σúo¡ημα Επιoήμαvoηç Ταu¡ó¡η¡αç με –†A). Μήπωç
άλλωo¡ε εivαι ¡u¿αiο ó¡ι η Αμεριkαvιkή Κuµéρvηoη, εôo kαι μεριkά
¿ρóvια ouλλéγει μαvιωôoç ôεiγμα¡α? Εivαι μήπωç ¡u¿αiο ¡ο ó¡ι απó ¡ο
1991 ¡ο FBÌ ouv¡άooει Ε0vιkó Κα¡άλογο Aειγμά¡ωv –†A kαι ó¡ι η
Κuµéρvηoη é¿ει ouγkρο¡ήoει évα Ε0vιkó Aik¡uο Bάoεωv Aεôομévωv
γvωo¡ó kαι ωç C…–Ì„ ( Σuvôuαoμévο Σúo¡ημα Προoôιοριoμοú
Ταu¡ó¡η¡αç με –†A) ? Εivαι μήπωç ¡u¿αiο ó¡ι η Κuµéρvηoη, επi
¿ρóvια ouvωμο¡ov¡αç kρuφά αλλά αποφαoιo¡ιkά, o¿εôιάçει évα
αλάv0αo¡ο Σúo¡ημα Παγkóoμιαç Bιομε¡ριkήç Κάρ¡αç-Ταu¡ó¡η¡αç ποu
¿ρηoιμοποιεi ¡οv μοvαôιkó προoôιοριo¡ιkó koôιkα –†A ποu
¿αραk¡ηρiçει kά0ε άv0ρωπο oαv μéoο εÇαkρiµωoηç ¡ηç Ταu¡ó¡η¡αç?
Koì tíKoç, µqnmç rívoì tu¿oío ótì to E0vìkqç kKíµokoç öíktuo
CODIS Arìyµótmv DNA öìoouvöírtoì outóµoto µr to öíktuo
L.U.C.I.D.? •nmç toví(rì o Aóktmp Anthony Sutton ouyypoçíoç
koì npmqv µíKoç tou öìöoktìkoú npoomnìkoú Ιöpúµotoç Hoover,
oì tr¿vìkíç rnìoqµovoqç Τoutótqtoç nou ¿pqoìµonoìrí to o¿íöìo
L.U.C.I.D. rívoì qöq ítoìµrç koì ótì koì ov grKKí(ouv oov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 17
öìkoìoKoyírç oì o¿röìootíç tou, rívoì yryovóç ovovtíppqto ótì
nopoþìó(ouv or unrpþoKìkó þo0µó tìç npoomnìkíç rKru0rpírç.
Ο Aγγλοç ouγγραφéαç Α.Κ. Chesteron o¡ο éργο ¡οu Οι Νéοι
Auo¡u¿ιoμévοι Aρ¿οv¡εç-žvα Eεokéπαoμα ¡ηç Πολι¡ιkήç ΕÇοuoiαç
ôιαkúρηÇε.. Ιo¿uρiçομαι ó¡ι uπάρ¿ει μια ouvωμοoiα ποu oαv o¡ó¿ο
é¿ει ¡ηv kotootpoçq tou Autìkoú Kóoµou koì tqv µrtotponq tqç
ov0pmnótqtoç or oyíKq npoþótmv µovtpmµívqç or µìo
otpoúyko, γεγοvóç ποu 0α απο¡ελéoει ¡ο προοiμιο ¡ηç επιµολήç Μιαç
Παγkóoμιαç Τuραvviαç-ΤάÇηç.Πóooο ôιορα¡ιkά kαι προφη¡ιkά εivαι
¡α λóγια ¡οu
Mind ControI Νíoç Τó{qç
Σúμφωvα με αu¡ή ¡ηv εÇαιρε¡ιkά αvηou¿η¡ιkή ék0εoη, Monarch
Πρóγραμμα vοu-επιçov¡εç ελéγ¿οu ιo¿uρiçοv¡αι ó¡ι é¿οuv
¿ρηoιμοποιη0εi ωç uŸηλήç ¡ε¿vολογiαç okλάµοι απó οριoμévεç
uπηρεoiεç πληροφοριov kι kορuφαiοι πολι¡ιkοi Σúμφωvα με ¡οv John
Cole•an, ouγγραφéαç ¡οu Σuvωμó¡εç Ιεραρ¿iα: Η επι¡ροπή ¡οu 300:
«... ¡ο Ìll”•inati εivαι πολú çωv¡αvóç kαι kαλά o¡ηv Αμεριkή ...
Aεôομévοu ó¡ι οι Ìll”•inati εivαι επioηç γvωo¡ή ωç Σα¡αvιoμóç, 0α
πρéπει vα αkολοu0ήoει ó¡ι η CÌA ή¡αv ελεγ¿óμεvη απó évα „atanist
εvo –”lles εi¿ε επιφορ¡ιoμévεç με αu¡ήv. Το iôιο ιo¿úει kαι για ¡οv
Τçορ¡ç Μποuç [μéλοç ¡οu Τάγμα¡οç ¡οu kραviο kαι ¡α οo¡ά].
ΠΩΣ ΓΙΝEΤΑΙ Η KΑΤΑΓPΑ€Η AEAOMEΝΩΝ KΙ O
ΠPOΓPΑMMΑΤΙΣMOΣ ΤOY EΓKE€ΑΛOY
Aιαπηç Παvαγιω¡ηç
4ιλοι μοu ¡ο 0éμα αu¡ó ποu φαv¡άçει ¡óoο ôuoπρóoι¡ο kαι
μuo¡ηριoôεç εivαι kα¡ οuoiα πολú απλó. Το αλo¿αiμερ é¿ει ήôη
vιkη0εi. Bάλ¡ε μπροo¡ά oαç μια µιv¡εοkαoé¡α, πιo¡εuω ó¡ι óλοι 0α
µρη¡ε kάποια kα¡α¿ωvιαoμévη
Η Bιv¡εοkαoé¡α εivαι ο εγkéφαλοç . εv μéρει
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 18
Εivαι μια μvήμη πεπεραoμévη, ε¿ει αρ¿ή kαι ¡éλοç kαι ouγkεkριμévη
¿ωρη¡ιkó¡η¡α
Ο άv0ρωποç ó¡αv γεvvιé¡αι é¿ει αu¡οo¡ιγμήç vα γράφει εμπειρiεç απó
¡ηv αλληλεπiôραoή ¡οu με ¡ο περιµάλλοv εkεi, απó μωρα λοιπóv é¿ε¡ε
ouγγραφιkο ¡αλév¡ο.
Ο εγkéφαλοç φιλ¡ραρει ¡ιç εμπειρiεç ¡ια αÇιολογει αvάλογα με ¡η
oποuôαιο¡η¡α ¡οuç kαι ¡ιç kα¡αγραφει, kι αu¡ó ouvε¿içε¡αι o óλη ¡η
ôιάρkεια ¡ηç çωήç
Και ¡ι γivε¡αι αv kάποιοç é¿ει ¡óoο πολλéç ποu ¿ρηoημοποιήoει óλη ¡η
μvήμη ¡ηç µιv¡εοkαoé¡αç?
Αu¡ó φiλοι μοu oημαœλιvει ó¡ι 0α πρéπει vα επαvαk¡ιμη0ει η αÇiα ¡ωv
πληροφοριov kι óoεç ôεv εivαι oημαv¡ιkéç vα ôιαγραφοuv, vα
Çαvαφορμαριo¡ει ο ôiokοç óπωç γivε¡αι o¡οuç uπολογιo¡éç kαι vα
Çαvαγραφοuv véεç, για¡ι αv ôεv μεoολαµήoει η ôιαôιkαoiα
4ΟΡΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Η ΝΕΑ ΕΓΓΡΑ4Η ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣ4ΑAΗΣ.
Σε περιπ¡ooειç αλo¿αιμερ αu¡ó ¡ο φορμαριoμα AΕΝ ΕXΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΕΓΚΕ4ΑAΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣΤΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣBΗΣΕΙ
ΕΠΙAΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕAΕΥΘΕΡCΣΕΙ XCΡΟ. Κι éo¡ω ó¡ι εivαι kι
ελεu0éρωoε ¿oρο, kι εkεi γράφ¡ηkαv ¡α véα ôεôομévα, ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟ
EΕΡΕΙ? ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣ4ΑAΗΣ ΜΗXΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΚAΗΣΗΣ ΤCΝ ΝΕCΝ AΕAΟΜΕΝCΝ ? Κα¡αρ¿ήv για vα
kα¡αvοηoε¡ε ¡ο μuo¡ιkο πρéπει vα kα¡αvοήoε¡ε ¡η λει¡οuργiα ¡ωv
vεuρovωv ¡οu εγkεφάλοu οι οποiοι με¡αφéροuv ερω¡ημα¡α o¡α kév¡ρα
απο0ηkεuμévηç πληροφορiαç kι επιo¡ρéφοuv ¡η πληροφορια. Αu¡ó
γivε¡αι με ¡η με¡αφορα μιkρωv ηλεk¡ριkov ρεuμά¡ωv απó ku¡¡αρο oε
kú¡αρο Αρα ¡ο kλειôι ¡ηç óληç λει¡οuργiαç µριokε¡αι ποu? Σ¡η
ΜΕΤΑ4ΟΡΑ. O¿ι αλλοú. Αv λοιποv για οποιοôηπο¡ε λóγο évα μιkρο
µρα¿ukúkλωμα εμποôιoει ¡η με¡αφορά αu¡ή, η επιo¡ροφή
πληροφορηoηç kα0ιo¡α¡αι αôúvα¡η kι εμφαvιçε¡αι ¡ο φαιvομεvο ¡ηç
ΑΠCAΕΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ. Μη φοµάo¡ε, ôεv εivαι oημαv¡ιkó, εivαι oαv o¡ο
αu¡οkivη¡ó oαç μπροo¡α vα εi¿α¡ε μια μιkρη kα¡ολio0ηoη kαι ôεv
μπορει¡αι vα προ¿ωρήoε¡ε εμπροç προç o¡ιγμη. ΣΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ
ΟΤΙ AΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟCΘΗΘΕΙΤΕ ΑΝ ΚΙΝΗΘΕΙΤΑΙ ΠAΑΙ ΚΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ? Akολοu0εi η μαρ¡uρiα ¡ηç πρλαk¡ορα Σαλιµαv
MULTI-MODE ΠPOΓPΑMMΑΤΙΣMOΣ
SuIIivan rínr ótì rí¿r ¿pqoìµonoìq0rí yìo tqv r{unqpítqoq tóoo
or{ouoKìkó óvöprç koì yuvoíkrç or kotóotooq Beta, koì vo kóvrì
tq öoKoçovío, to omµo çúKo{qç koì rìoþoKíç or kotootóorìç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 19
oµqpmv oto AíKto mode. Πoìoì rívoì q rtoìpío AIpha, Beta, DeIta
koì Theta npoypoµµotìoµóç• ( Εôo παροuoιάçε¡αι πιο αvαλu¡ιkά
0éμα ποu παροuoiαoα o¡ο kεφάλαιο ¡ηç oαηεv¡ολογiαç) ‚AIpha ή¡αv
η þóoq yìo óKo to óKKo npoypóµµoto,’ ouvé¿ιoε. ’4αivε¡αι vα εivαι
kα¡ά πολú ¡ωv nKqpoçopìmv nou ono0qkrúovtoì otq µvqµq µou,
o¡ο μuαλó μοu, ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι απó ¡οuç προγραμμα¡ιo¡éç vα
αvαπ¡úÇοuv ¡α άλλα προγράμμα¡α. Εivαι ó¡αv oε οριoμévεç απó μοu
πιο γεvιkή με¡αµάλλει αvαφéρει, επioηç, kα¡ά ¡ηv απο0ήkεuoη.
Bqto qtov q or{ouoKìkq tµqµo r{unqpítqoqç µou. Επioηç, μεριkéç
φορéç kαλεi¡αι η ¡ροποποιήoει kα¡άo¡αoη «Μπάρμπι». Θα éπρεπε vα
εivαι ¡ο óvομά ¡οu απó ¡οv —la”s Barbie. ’ Oπωç kοúkλα Μπάρμπι;
Επιçov¡εç Cathy …'.ien kαι .ice Taylor uποµλή0ηkαv επioηç oε µή¡α, ή
¡ο φúλο-okλάµωv, προγραμμα¡ιoμóç. Μποροúv, ónmç q q0onoìóç
MípìKìv Movpór, οvομάçοv¡αv ƒnporöpìkíç µovtíKoƒ, ¡ο μuαλó
nou rKíy¿ovtoì öoúKoì για ¡η ¿ρήoη ¡ωv ugqKoú rnìníöou
poIiticians.according „pring•eier µιµλiο ¡οu, ’... ¡ο 1981, ¡ηç Νéαç
ΤάÇηç ¡αιviεç kα¡άρ¡ιoηç για ¡οuç véοuç προγραμμα¡ιo¡éç .
Monarch sIave Cathy O„.ien ¿ρηoιμοποιή0ηkε για vα kάvει ¡ηv ¡αιviα
πoç 0α μοιράoει ¡ηv προoωπιkó¡η¡α kαι AΙΑAΙKΑΣΙEΣ… Aqµìoupyío
Se† SIave. Aúο φω¡ογράφοι πορvó H”nts•ille εi¿αv ¿ρηoιμοποιη0εi
για vα µοη0ήoει ¡η †A„A ôημιοuργiα αu¡ov ¡ωv ¡αιvιov ¡ηç
kα¡άρ¡ιoηç. ’ „”lli•an uπεv0úμιoε: ‚‡µouv ¿pqoìµonoìrítoì tóoo
mç noìöí koì mç rvqKìkoç oε αu¡éç με¡αµάλλοuv ¡α kρά¡η, kαι εi¿α
περιooó¡ερα απó évα ιd. Υπ 'αu¡éç με¡αµάλλοuv ¡α kρά¡η ôεv 0α
αv¡ιo¡α0εi. Aεv εi¿α 0uμó. ‡µouv onóKutq or{ouoKìkq okKóþo kαι
0α kάvει ó, ¡ι μοu εiπαv vα kάvω. ’
DELTA ¡οu προγραμμα¡ιoμοú εivαι otpotìmtìkó-npoypoµµotìoµóç
öoKoçóvoç nou í¿rì trickIed or Koˆkq ouvríöqoq µíoo onó
toìvírç ónmç to La Femme Nikita, ¡οu αμεριkαvιkοú ριμéιk, oημεiο
μη επιo¡ροφήç, kαι ¡ο ›ong —iss Goodnight. Ooοv αφορά ¡οv
προγραμμα¡ιoμó Aéλ¡α, „”lli•an ôήλωoε: «... αu¡ó ή¡αv ó¡αv εi¿α
ouvη0ioει vα kάvω ¿¡uπήμα¡α, okο¡ovει, αλλά εk¡éλεoα kι αποo¡ολéç
ooμα φúλαÇηç kαι ¡ηv απελεu0éρωoη ομήρωv. Εi¿α évα μεγάλο
αρι0μó με¡αµάλλóμεvωv προoωπιkó¡η¡ωv ποu εi¿αv εÇειôιkεuμévη
kα¡άρ¡ιoη kαι εi¿αv ôιαφορε¡ιkοúç ¡ρóποuç για vα εk¡ελοúv
ôιαφορε¡ιkά πράγμα¡α. ’
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 20
Γìotí q rknoíöruoq tqpoúvtoì ¿mpìotó yìo öìoçoprtìkoúç
oKKó(rì•
’Μéροç ¡ηç ή¡αv γι 'αu¡ó ôεv 0α uπεv0uμioω πάρα πολú kά0ε φορά -
αv εi¿α αρ¿ioει vα 0uμóμαo¡ε», εiπε. ’Και επioηç επειôή ¿εiριoμóç
kά0ε μοv¡éλοu ή¡αv για évα οριoμévο ¡úπο ¡ηç kα¡άo¡αoηç, π¿ αv
εi¿α¡ε évαv ποu προéρ¿ε¡αι kι ή¡αv πολú πιo¡óç o¡ο λαó αλλά ή¡αv oε
kα¡άo¡αoη bodyg”arding, ôεv 0éλε¡ε ¡ο μοv¡éλο vα okο¡ovει kάποιοv.
Και vα þyoívrì koì oío0qµo ouyyvmµq yìo to otó¿o. Ttoì npínrì
vo kpotqorì to ouvoìo0qµoto koì to kívqtpo, ¿mpìotó. Και é¡oι γι
'αu¡ó 0α éπρεπε vα é¿οuv ôιαφορε¡ιkά μéρη απο0ήkεuoηç προφιλ ι
εv¡ωλov εk¡éλεoηç με óλο ¡ο αι¡ιολογιkο uποµα0ρο μη ouvôεóμεvα με
¡ο ιôιο trigger. Ιôιαi¡ερα οι εk¡ελεo¡éç kαλó εivαι vα é¿οuv ôι¡¡ó ¡ρóπο
εvεργοποiηoηç µαoιçóμεvο oε ¡αu¡ó¿ροvο ερé0ιoμα ειkοvαç kι ή¿οu,
kά¡ι óπωç εivαι ¡α ôúο kλειôιά oφαλεiαç ¡ωv πuρηvιkov kεφαλov ποu
για ¡οv οπλιoμó οuç ôuο ôιρε¡ιkά ά¡ομα εÇοuoιοôο¡ημévα, πρéπει vα
¡α 0éoοuv kαι vα ¡α περιo¡ρεŸοuv ¡αu¡ó¿ροvα. Γι αu¡ó πéρα απó ¡ο
ερé0ιoμα εvεργοποiηoηç με ειkοvα ¡ο ôεu¡ερο kλε-kαvôάλι kαλó εivαι
vα εivαι λéÇη ή φραoη o¿ημα¡ιçóμεvη απó kωôιkó kαι μάλιo¡α oε αλλ
oπάvια γλoooα oo¡ε vα αποφúγοuμε ¡u¿αiα εvεργοποιηoη ¡οu
εk¡ελεo¡η ποu μπορει ó¡αv αkοuoει ¡η vλéÇη απó ¡u¿η vα με¡αu¡ρéŸει
évα o¡α0μó με¡ρó oε kολuμπή0ρα αiμα¡οç
H „”lli•an o¡η περιγραφή ¡οu npoypoµµotìoµoú Theta φαivε¡αι vα
ouo¿ε¡içοv¡αι με ¡ηv αvάπ¡uÇη kαι ¡η ¿ρήoη ¡ωv λεγóμεvωv
unrpoìo0qtìkq r{ouoírç koì e†traphysicaI ìkovótqtrç. ’Theta ή¡αv
ó¡αv ¿ρηoιμοποιεi¡αι - Aεv μοu αρéoει Ÿu¿ιkó» ôιó¡ι πιo¡εúω ó¡ι εivαι
¡óoο kα¡ά¿ρηoη - okéŸηç εvéργεια η λéÇη ’,’ εiπε. ƒ‡{rpo ótì µóvo
mç µoyvqtìkq rvípyrìo tou túnou onó to ótoµo vo kóvrì öìóçopo
npóyµoto nou rí¿ov vo nrìpoµotí(rtoì µr,
ouµnrpìKoµþovoµívmv tmv µokpo¿póvìo o¿íoq µuoKó
onóotooq µr óKKouç ov0pmnouç - okóµq koì or óKKrç ¿mprç.
Mnopoúoo vo öm tì ívo npóomno íkovr or óKKo kpótoç or ívo
ömµótìo q kótì títoìo. ’H¡αv ¡óoο πραγμα¡ιkó o¡οv πειραμα¡ιoμó.
Επειôή ó,¡ι ékαvαv - η παραμοvή ¡οuç εivαι éγkλειo¡α oε ôιάφορα μéρη
oε αρkε¡ά kρά¡η αλλάÇει για λογοuç αoφαλεiαç
Theta npoypoµµotìoµóç ouvrnóyrtoì rníoqç tq ¿pqoq tqç
okígqç rvípyrìoç yìo vo okotmorì kónoìov onó onóotooq.
‚ΠoKKíç çopíç ítpr{o or óKKo 0úµoto µr tov npoypoµµotìoµó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 21
Theta,ƒ „”lli•an ôήλωoε oε πρóoφα¡η ouvév¡εuÇή ραôιóφωvο C—›†.
’žvα απó ¡α 0éμα¡α ¡αιviα kαι ¡ο µιµλiο ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι oε
μεγάλο µα0μó ή¡αv –”ne, ¡οu Frank Herbert. Arv 0o rívoì noKú
öúokoKo vo kotoKóþm yìotí outó nou µoç öíöo{ov qtov ótì 0o
µnopoúoov vo npokoKíoouv to npóyµoto vo ouµþoívouv or
óKKouç ov0pmnouç. ‡tov vo öqµìoupyqoouv opyq µíoo . Oo
þyrì or µìo µopçq ko0opqç rvípyrìoç nou 0o touç ¿tunqorì ...
oto nrntìkó romtrpìkó ópyovó touç.
Γvωρiçω ó¡ι kάvει ôοuλειά, 4αivε¡αι vα εivαι évα ¿αραk¡ηριo¡ιkó
γvoριoμα ¡ηç με0οôολογiαç Ìll”•inati. Εivαι oαv vα ovoyvmpí(ouv,
or nvruµotìkó rnínröo, ótì óKo to çpìktó kópµo nou
öqµìoupyoúv µnoprí vo r{ìoopponq0rí onó tqv óvroq tmv
çìKov0pmnìkmv ¿rìpovoµírç. Για παράôειγμα, ôivοv¡αç évα
ôιoεkα¡ομμúριο ôολάρια για ¡α Ηvωμévα ž0vη, ή άλλα kα¡ορ0oμα¡α
¡ηç ék¡αk¡ηç ouμπóvια. ’Επioηç, προoπά0ηoαv vα ¿ρηoιμοποιήoοuv
¡ο ¿άριoμα ¡ωv ¿εριov προç εποúλωoη ¡ραuμά¡ωv για¡i γvoριçαv ó¡ι
εi¿α μια γιαγιά ποu ή¡αv évαç 0εραπεu¡ήç απó ¡η Σοuηôiα» ôήλωoε ο
Σάλιµαv. ’ Ttoì npoono0oúoov vo ¿pqoìµonoìqom tqv rv Kóym
Krìtoupyío, to ¿ípìo-otqv rnoúKmoq, nou oqµoívrì ótì 0o
rnìkrvtpm0rí qKrktpoµoyvqtìkq rvípyrìo oto omµo tou óKKou
otóµou.ƒ
žvα άλλο µιµλiο, „tarshine .ice ¡οu Taylor: Valiant žvα Γuvαιkεiωv
Escape fro• Mind Control, επιµεµαιovει Cathy …'.ien kαι —. „”lli•an 's
εμπειρiεç. Αkóμα kι αv εivαι μια μu0ιo¡ορημα¡ιkή λογαριαoμó, ¡ο µιµλiο
ovoçíprì ooçmç ótì to µryóKo rykKqµoto nou í¿ouv - koì oì -
öìonpóttovtoì onó touç oqµovtìkoúç nopóyovtrç tqç rKít
öúvoµq otov kóoµo. .ice TayIor qtov rníoqç ívo ‚nporöpìkíç
µovtíKo‰, kαι oε μια πρóoφα¡η ouvév¡εuÇη πήγε oε προoωπιkéç
λεπ¡ομéρειεç ¡ηç πολλéç εμπειρiεç ¡ηç με ¡οuç πολι¡ιkοúç προo0ηoη
¡ηç Νéαç ΤάÇηç. ƒΑutó nou Šrívoì µìo nporöpìkq µovtíKo‹
oqµoívrì,ƒ r{qyqor, ƒrívoì ótì to npóypoµµó ooç rívoì vo í¿ouv
or{ouoKìkíç o¿íorìç µr npoíöpouç? Koì to íkovo outó okoúm
tu¿oío, ótì rí¿ov rv0oppuv0rí öìoçoprtìkíç noKìtìkoí vo
¿pqoìµonoìqoouv tq CIA ouvoörío yìo or{, é¡oι ôεv 0α vα εivαι oε
εuάλω¡η 0éoη, εάv αποkαλuφ0οúv πο¡é ¡α μuo¡ιkά ε0vιkήç αoφαλεiαç
oε óλοuç o¡ο εÇω¡εριkó, ή για εkµιαoμó. ’
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 22
ƒEóv kónoìoç npóypoµµo yìo vo í¿ouv µìo tíKrìo çmtoypoçìkq
µvqµq koì tq ouvoKìkq onóoupoq, tótr í¿rtr tqv ìkovótqto vo
rívoì or 0íoq vo oo¿oKq0rí µr noKKíç öìoçoprtìkíç rpyooírç koì
rpyooírç, toutó¿povo,‰ εÇηγεi
T¿ouv unootrí yrvrtìkq tpononoíqoq kotó tpóno nou vo í¿ouv
Šrkrívq öíotoor, gó¿vovtoç yìo tìç omotíç Kí{rìç‹ r¿ouv
öìoçoprtìkíç qyrtìkíç ìkovótqtrç koì ótì rívoì npoyµotìkótqto ótì
óKo outó nou rktrKouv to rvrpyonoìoì to npóypoµµo.ποu ε¿οuv ’
Αvoçípovtoì otouç routoúç touç mç ‚to ΣuµþoúKìo‰•
’Ναι. O¡αv μοu éλεγε άλλα ά¡ομα εv¡óç ¡ηç kοιvó¡η¡αç ¡ωv uπηρεoιov
πληροφοριov o¿ε¡ιkά με αu¡ó ποu éλαµαv μéροç oε αu¡ó, óπωç εiπαv
οι iôιοι kαλοúv ¡ο Σuμµοúλιο. Η CIA í¿rì óKouç outoúç nou
oo¿oKoúvtoì µr to µuoKó-rKíy¿ou nou rpyó(ovtoì yìo tqv
kuþípvqoq.Τouç npoypoµµotìotíç žπει¡α, uπάρ¿ει ¡ο Σuμµοúλιο,
ποu kα¡αvοεi επioηç o¿ε¡ιkά με ¡ο μuαλó-éργο ελéγ¿οu. Αλλά ¡ο
Σuμµοúλιο ôεv εivαι ελεγ¿óμεvο απó ¡η CÌA αλλά απó αvo¡εροuç
μη¿αvιoμοuç .
Oo µnopoúor vo Kóþrì kónoìoç oov rµívo µípoç öqKoöq or µío
CIA níom onó tq CIA koì vo rívoì or 0íoq vo ¿rìpí(rtoì tqv
ot(ívto tou npoypoµµotì(óµrvou? Αkpìþmç
Πrpìooótrprç öuoóprotrç ovoµvqorìç nmç q k. TayIor npmtq
kotoKóþm ínoo¿r onó MPD koì ótì qtov npoypoµµotìoµívo
noKKonKíç• ‚Œrkívqor to 1985‰, rínr o ΤíìKop.
Eí¿o ívo noKú ooþopó tpo¿oío otú¿qµo oto onoío to krçóKì µou
nípoor onó to nopµnpí(. Ap¿ìoo vo ovoþooþqvrì µvqµq oov
µvqµq oìµoppoyío-µíom oKKó{rì onó tq µìo otqv óKKq. Νoµí(m
ótì outó nou ouvíþq qtov óp¿ìoo vo í¿ouv npóoþooq koì otìç
öúo nKrupíç tou rykrçóKou µou . Πριv, με óλα ¡α εÇελιγμévα
προγραμμα¡ιoμοú, ¡ο ήμιou ¡οu εγkεφάλοu μοu ékλειoε μαkριά μοu.
Τoρα οι πορεiεç vεuρovεç εi¿ε αvοiÇει λóγω ¡οu α¡u¿ήμα¡οç. γvωρiçω
άλλεç γuvαikεç ποu εi¿αv επioηç αvαμvήoειç co•e back. ƒ Ttoì, ívo
nKqyµo yìo tov rykíçoKo rí¿r onóorì tov npoypoµµotìoµó•
‚Αkpìþmç‰, εiπε.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 23
’Αu¡ó ποu ouvéµη εivαι αvαμvήoειç μοu άρ¿ιoαv vα επιo¡ρéφοuv.
Hμοuv o¡ο o¿ολεiο, ποu εργάçοv¡αι για ¡ηv απók¡ηoη με¡απ¡u¿ιαkοú
ôιπλoμα¡οç o¡ηv Ÿu¿ολογiα μοu, ó¡αv μια πλημμúρα ¡ωv
αvαμvήoεωv επéo¡ρεŸε. ž¿ω μια v¡οuλάπα γεμά¡η απó περιοôιkά.
žγραŸα kά¡ω ó, ¡ι ή¡αv vα 0uμóμαo¡ε. Μóλιç πήρα oε évα οριoμévο
επiπεôο, εi¿α πολλή 0εραπεu¡ιkήç uποo¡ήριÇηç, ôιó¡ι, kά0ε φορά ποu
εi¿α αρ¿ioει vα 0uμη0οúμε, ποu 0α ή0ελα vα µλάŸοuv ¡οv εαu¡ó μοu ή
vα okο¡ooω ¡οv εαu¡ó μοu. T¿ooo tov íKry¿o tou omµotóç µou or
ívo outokívqto otov outokìvqtóöpoµo otq ypqyopq Kmpíöo ívo
otìyµq nou qµouv npoyµotìkó npoono0m vo kotoKóþm nmç
Krìtoúpyqor npoypoµµotìoµoú. npoono0oúoo vo kotoKóþm
onó µíoo? ívo µípoç µou npoono0oúor vo r{qyqorì tov
npoypoµµotìoµó yìo µívo, koì qµouv otov outokìvqtóöpoµo otq
Kmpíöo to¿ríoç kukKoçopíoç koì örv 0o µnopoúoo vo kìvq0rí to
omµo µou. ‡tov tpoµoktìkó. Αu¡ά εivαι ¡α εiôη ¡ωv πραγμά¡ωv 0α
éπρεπε vα ouvε¿oç αγovα. «O¡αv απéouρε απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó
μοu kuριολεk¡ιkά πéραoε ôúο ¿ρóvια o¡ηv kρεµα¡οkάμαρά μοu,
πivοv¡αç ¡οv kαφé, μóvο γραπ¡oç ¡α πάv¡α», εiπε. ƒMou í¿rì
npoypoµµotìotrí µr tíKrìo çmtoypoçìkq µvqµq. Σε αvάρρωoη, η
Taylor εi¿ε επioηç ¡ιç αvαμvήoειç ¡οu ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι απó
Xévρι Κioιvγkερ ωç μuαλó ελεγ¿óμεvη ¡α¿uμε¡αφορov.
ƒEóv kónoìoç rívoì or npóypoµµo touç npoypoµµotí(ouv yìo vo
í¿ouv µìo tíKrìo çmtoypoçìkq µvqµq koì tq ouvoKìkq onóoupoq,
tótr í¿rtr tqv ìkovótqto vo rívoì or 0íoq vo oo¿oKq0rí µr noKKíç
öìoçoprtìkíç rpyooírç koì rpyooírç, toutó¿povo,‰ εÇηγεi. ’Henry
—issinger ôημιοuργοúv μéoα o¡ο αρ¿εiο ¡οu μuαλóu o¡ο kεφάλι μοu.
Θα πρéπει vα αποo¡αλεi oε óλοuç ¡οuç γúρω απó αu¡οúç ¡οuç ηγé¡εç
vα ôια¡ηρήoοuv ¡α o¡οι¿εiα ¡οuç - oε οριoμévα απó ¡α éργα ¡οuç ή
ο¡ιôήπο¡ε άλλο ημερήoια ôιά¡αÇή ¡οuç ή¡αv - ¡αÇιvομημévο. Πó¡ε vα
ouvαv¡η0οúv οι άv0ρωποι, 0α προγραμμα¡ιo¡οúv εi¡ε με προφιλ
Κioιvγkερ ή Νéλoοv Ροkφéλερ. Œrkívqor oto µíoo tqç örkortíoç tou
1960 koì ör yvmpí(ouµr to þo0µó oKokKqpmoqç tou nrìpóµotoç .
Αλλά ποιοç ¡ρé¿ει ¡ο «ôεi¿vοuv»; «Νομiçω ó¡ι uπάρ¿ει αu¡ó ¡ο άλλο
o¡ρoμα ποu εγo αποkαλo« ¡ο Σuμµοúλιο »o¡ο µιµλiο μοu,’ Τéιλορ
εÇήγηoε. ’Eéρω ó¡ι αu¡ή εivαι μια ομάôα αvôρov ποu ¡ο kεφάλι kαι vα
o¡α0εi πάvω απó ¡οuç oμοuç αkóμη Κioιvγkερ kαι ¡ηv ˜ockefellers.
Ormpqoov íKry¿oç tou vou mç rpyoKrío, óoooç touç otqv
tpúno, kótì noKú öìoçoprtìkó nou 0o Krìtoupyqorì mç ívo
oópoto ónKo. Αλλά αç ouvε¿içοuμε ¡ηv éρεuvά μαç με¡ά ¡ηv
oúv¡ομη αvαφορά ¡ωv o¿εôiωv ¡ωv μuo¡ιkov uπηρεoιov o¿ε¡ιkά με
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 24
¡οv ελεγ¿ο ¡οu vοu. Μολιç ôομήoε¡ε εvαλαk¡ιkή οôο ôεv uπάρ¿ει
πρóµλημα. Ε¡oι o¡οv εγkéφαλο πρεπει vα ôομη0οúv véει vεuρovεç
με¿ρι vα Çεμπλοkαριo¡οuv οι προηγοúμεvοι. AΕΝ ΥΠΑΡXΕΙ
ΜΗXΑΝΙΚΗ BAΑBΗ. Ο ΕΓΚΕ4ΑAΟΣ XΗΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΙΝΑΙ.
Οπó¡ε ¡ο kαλó εivαι ó¡ι ¡ο προµλημα εivαι παροôιkο, ¡ο kαkó ó¡ι 0α
πάρει λιγο ¿ρóvο vα αv¡ιμε¡ωπιo¡εi. Αφοú kα¡αλάµα¡ε ¡ηv kα¡άo¡αoη
αç ôοúμε ¡ο μη¿αvιoμο με ¡οv οποιο ο εγkéφαλοç επιo¡ρεφει ¡η
πληροφορiα. Aúvα¡αι vα επιo¡ρεŸει πληροφορηoη η οποια εivαι
ouvôεôεμévη με ouμµάv Trigger. Aεv μπορεi vα επιo¡ρéŸει kά¡ι μποu
ôεv Çéρει ποu µριokε¡αι. Κα¡ επék¡αoη óλα ¡α véα ôεôομévα ποu
kα¡αγράφει πρéπει vα ouvôéοv¡αι προoεk¡ιkά με παλια kαλά
kα¡αγεγραμμévα γεγοvó¡α. Ο εγkéφαλοç ειoάγει ôεôομévα μéoω ¡ωv 5
αιo0ήoεωv με πιο ιo¿uρéç ¡ηv αkοή οραoη kι αφή. Καά0ε véο γεγοvóç
πρεπει vα ¡ο kα¡α¿ωροúμε o¡ο φιλο ποu αv¡ιμε¡ωπiçει ¡ο προµλημμα
με ¿αμογελο uπομοvή αγαπη ΣΕ ΣΥΝAΕΣΗ ΜΕ ΠΑAΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Κα¡ι εγραŸε kι ο Παµλoφ γι αu¡ά, 0uμαo¡ε. Μια παλιά φω¡ογραφiα,
évα ôα¿¡uλiôι, évα μαÇιλάρι, ¡ο παλιó γραφεiο, η φωvή ¡οu okúλοu, óλ
óoα εivαι φορ¡ιoμévα με 0ε¡ιkη εvεργεια kι αvαμvήoειç εivαι ο μι¡οç ¡ηç
Αριαôvηç ποu οôηγει πάλι o¡ο φωç Ελπiçω η kαλή μοu φiλη Μαριλévα
vα μπήkε o¡ο vóημα μια ποu ¡ο αuριkó μαç ooμα φéρει γúρω ¡οu
εvεργειαkα vήμα¡α ποu ¿άvοv¡αι o¡α µά0η ¡οu παρóv¡οç παρελ0óv¡οç
kαι μéλοv¡οç, μια ποu απλά εμεiç çοúμε ¡ο oεvάριο ποu εivαι ôεμévο
oε ¿ωρο¿ρωvιkή 0ηλιά kαι η 0éληoή μαç éφερε oήμερα με ¡η μορφή
πραγμα¡ιkó¡η¡αç μπροo¡ά μαç. Ο εγkéφαλοç ôúvα¡αι vα ¿ωρεoει αλλα
ó¿ι kαι vα kuµερvήoει πολλéç kλωvοποιήoειç ¡οu iôιοu αv0ρoποu με
ôιαφορε¡ιkο προφιλ ο kα0évαç. Αu¡ó ποu ôεv é¿ει επι¡εu¿0ει εivαι η ο
ouvειôη¡óç éλεγ¿οç óλωv αu¡ov ¡ωv προφιλ απó évα ποu 0α ¡ο
οvομαçαμε ôια¿ειριo¡η kι αu¡ó εivαι φuoιkά kαι με¡αφuoιkα αvéφιk¡ο
óoο ôεv μποροuv vα ouvειπάρÇοuv ¡ο ouvειôη¡ο ¡ο uποouvηoη¡ο kι ¡ο
αouvήoη¡ο oε μiα uπερµα¡ιkή ôιάo¡αoη. Γι αu¡ó kuµερvη¡ιkéç
uπηρεoiεç o¡η kα¡αokεuή εk¡ελεo¡ωv μιαç ¿ρήoεωç ouvôéοuv πάv¡α
¡ηv εvεργοποiηoή ¡οu με εÇω¡εριkά γεγοvο¡α Trigger kαι ôεv μποροuv
vα ouvôéoοuv ¡ηv εvεργοποιηoη ¡οu αv0ρoπιvοu ρομπο¡ με o¡οι¿εiα
¡οu Ÿu¿ιoμοú ¡οu. Οιo¡εúω vα εivαι αv¡ιληπ¡ο. Aηλαôή? Εivαι, ποu
εivαι? Μéoα μαç. Αv¡ιληπ¡ó ôηλαôή αv¡iληŸη=αv¡ι-ληŸη. Οk εμεiç
πήραμε ¡η λήŸη, η αv¡ι oε ποια ôιαo¡αoη µριokε¡αι kαι πωç
ελεγ¿ε¡αι? Ελεγ¿ε¡αι απó ¡α vήμα¡α ¡οu αuριkοu ooμα¡οç, ¡ο ποu
εivαι µρει¡ε ¡ο εoειç, óλα εγω 0α ¡α kάvω? :)
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 25
Η.A.A.˜.•.
Εvα απο ¡α γvωo¡ο¡ερα ouvωμοoιολογιkα 0εμα¡α ποu απαo¿ολοuv
¡οuç ερεuvη¡εç ειvαι ¡ο ΗAA˜• (High Frec”ency Acti•e A”roral
˜esearch •rogra•). To HAA˜• 0εμελιω0ηkε o¡ιç αρ¿εç ¡ιç ôεkαε¡ιαç
¡οu 90' kαι εvεργοποιη0ηkε ¡ο 97 ,εvω oε πληρη λει¡οuργια ε¿ει ¡ε0ει
απο ¡ο 2002• Ε¿οv¡αç oαv εôρα ¡οu ¡ηv Αλαokα ¡ο ouγkεkριμεvο
προγραμμα ε¿ει ¿αραk¡ηριo¡ει ωç ¡ο απολu¡ο μελλοv¡ιkο οπλο.
Κα¡αo¡ροφη οποιοuôηπο¡ε ôορuφοροu παvω απο ¡ηv α¡μοoφαιρα
,ελεγ¿οç ¡οu kαιροu kαι προkληoη φαιvομεvιkα φuoιkωv
kα¡αo¡ροφωv,ouvôεoη ¡οu με πειραμα¡α •ind control ,kα0ωç επιoηç
kαι ôuvα¡ο¡η¡α αvα¿αι¡ιoηç ôιηπειρω¡ιkωv µαλλιo¡ιkωv πuραuλωv
μεoω ¡ηç ôημιοuργιαç μιαç ηλεk¡ρομαγvη¡ιkηç αoπιôαç ειvαι μοvο
μεριkεç απο ¡ιç ôuvα¡ο¡η¡εç ποu λεγε¡αι πωç ôια0ε¡ει. Αλη0εια ή
Ÿεμα; Οuôειç γvωριçει με oιγοuρια ,αv kαι o¡η ôημοoιο¡η¡α ερ¿οv¡αι
ouvε¿ωç vεα o¡οι¿εια o¿ε¡ιkα με ¡ιç ôuvα¡ο¡η¡εç ¡οu.Εôω μπορει¡ε
περα απο ¡ηv αποŸη oαç vα παρα0ε¡ε¡ε kαι ο¡ιôηπο¡ε o¿ε¡ιkο
µριokε¡ε o¡ο ôιαôιk¡uο. Εvα απο ¡α γvωo¡ο¡ερα ouvωμοoιολογιkα
0εμα¡α ποu απαo¿ολοuv ¡οuç ερεuvη¡εç ειvαι ¡ο ΗAA˜• (...kαι ¡η)
ouvôεoη ¡οu με πειραμα¡α •ind control Oo q0rKo vo oto0m oto
0íµo tou HAARP koì ìöìóìtrpo oto 0íµo tou ƒrKíy¿ou tou voúƒ
(ó¿ι ο¡ι kαι οι άλλεç ιôιo¡η¡εç ποu αποôiôοv¡αι oε αu¡ó ¡ο oúo¡ημα
εivαι λιγó¡ερο εvôιαφéροuoεç. Ειôιkά o¡ο 0éμα ¡οu ελéγ¿οu ¡οu vοú, με
εvôιαφéρει, kαι kά¡ω απó ¡ηv εÇήç okéŸη. Αv 0éλω vα ελéγÇω kά¡ι,
πρéπει vα Çéρω πωç λει¡οuργεi. Γvωρiçοv¡αç πoç λει¡οuργεi ο vοúç,
μπορo vα επéμµω o¡ο kα¡άλληλο oημεiο kαι vα ¡οv ελéγÇω με évαv
¡ρóπο ποu 0éλω εγo kαι ó¿ι óπωç 0α αv¡ιôροúoε ¡ο iôιο ¡ο ά¡ομο.
Γìo vo µnopm vo rKíy{m to voú, npínrì v oí¿m otq öìó0roq µou
opìoµívo µíoo yìo vo to kóvm. Αç r{rpoíoouµr επι ¡οu παρóv¡οç
¡ιç με0óôοuç ¡ηç ’nKúoqç rykrçóKou’ óπωç ¡ηv εiôαμε o¡ο tpíto
póì¿ ή αu¡ήv ¡ωv unqproìmv, µr vopkmtìkó koì unoþoKq.
Τo oúotqµo ΗΑΑRP εivαι évα ¡ε¿vιkó oúo¡ημα, ποu onoptí(rtoì
onó öìoçoprç ouokruíç koì otqpí(rì tqv op¿q tqç Krìtoupyíoç
tou or qKrktpoµoyvqtìkq rknoµnq rvípyrìoç.OΠΩΣ ΤO ΠEΙPΑMΑ
ΤΗΣ €ΙΛΑAEΛ€EΙΑΣ ΤOY OΠOΙOY ΑΠOΤEΛEΙ EŒEΛΙΓMEΝΗ
MOP€Η Aρα λοιπóv, oúμφωvα με ¡ιç πληροφορiεç μαç, uno0ítouµr
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 26
otì unóp¿rì µìo öìóto{q nou rKíy¿rì to voú koì tou öívrì opìoµívo
nopoyyíKµoto.
Η ερo¡ηoή μοu εivαι απλή.
-Ποιά παραγγéλμα¡α μπορεi vα εivαι αu¡ά ποu ôúvα¡αι vα εk¡ελéoει ο
vοúç kάποιοu ¡ρi¡οu
-ποú é¿οuμε ôιαπιo¡ooει ο¡ι uπάρ¿ει éλγ¿οç ¡οu vοú, ποu vα μήv
μπορει η ouμπεριφορά vα εÇηγη0εi με ouμµα¡ιkά μéoα
-ποιά παραôεiγμα¡α é¿οuμε ποu vα μποροúμε vα αποôóoοuμε μια
(0éλε¡ε αvεÇήγη¡η) ouμπεριφορά αv0ρoπωv oε ouo¡ήμα¡α óπωç ¡ο
HAAΡΠ Mε¡α απο πιεoειç αvεÇαρ¡η¡ωv ερεuvη¡ωv ¡ο uποuργειο
Αμuvαç ¡ωv ΗΠΑ αvαγkαo¡ηkε vα ôωoει o¡η ôημοoιο¡η¡α οριoμεvεç
εφαρμογεç ¡οu HAA˜• για vα kα0ηou¿αoει ¡ο kοιvο.Οι εφαρμογεç
αu¡εç περιλαμµαvοuv:
Auvototqto rkµrtoKKruoqç tou çoìvoµrvou tou
qKrktpoµoyvqtìkou noKµou (EMP) nou µnoprì vo kotootprgrì
ko0r qKrktpìko koì qKrktpovìko ouotqµo.
Enìoqç öìvrì tq öuvototqto rnìkoìvmvìoç µr rv kotoöuorì
unoþpu¿ìo ,µnoprì vo Krìtoupyqorì mç povtop ƒnrpo ono tov
opì(ovtoƒ ,µnoprì vo nopr¿rì nKqpoçopìrç yìo unoyrìo
nupqvìko rpyootqpìo ,vo rvtonì(rì koìtooµoto nrtprKoìou koì
µrtoKKmv ,vo ovì¿vrurì nupouKouç koì orpookoçq nou nrtouv
or ¿oµqKo ugoç koì trKoç vo r{okpìþmvrì tqv toutotqto tmv
þKqµotmv µr nupqvìkrç krçoKrç ono to noponKovqtìko
þKqµoto ,µrom qKrktpoµoyvqtìkqç çooµotìkqç ovì¿vruoqç.
€uoìko oKo outo µnopouv vo noì{ouv oqµovtìkototo poKo oto
ruputrpo npoypoµµo tou o¿röìou yìo tov noKrµo tmv ootpmv...
Αλλο εvα oημειο o¡ο οποιο kαι εo¡ιαçοuv ¡ηv προoο¿η ¡οuç οι
ερεuvη¡εç ειvαι kαι η uποπ¡η ou¿votqto rknoµnqç tou HAARP ,to
435 MHz öqKoöq ou¿votqto otqv onoìo Krìtoupyrì koì o
ov0pmnìvoç rykrçoKoç••(γιαu¡ο kαι ¡ο ολο προγραμμα ouvôuαçε¡αι
απο ¡οuç ouvωμοoιολογοuç με ¡ο Mind control).Eπιoηç η
ouγkεkριμεvη ou¿vο¡η¡α ειvαι ιôια με αu¡ηv ποu αk¡ιvοµολει ο
γαλαÇιαç kαι ε¿ει επιoηç ovì¿vrutrì otìç ou¿vrç rµçovìorìç
ΑΤΙΑ.Αλλωo¡ε μια npo¿rìpoypoµµrvq nìvokìöo ποu ¡οπο0ε¡η0ηkε
o¡ηv αρ¿η ¡ωv εργαoιωv ¡οu προγραμμα¡οç o¡ηv ΑKooko εγραφε
ƒTOP SECRET GOVERMENT EŽTRATERRESTRIAL PROGRAM...
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 27
η unontq ou¿votqto rknoµnqç tou HAARP ,to 435 MHz ôηλαôη
ou¿vο¡η¡α o¡ηv οποια λει¡οuργει kαι ο αv0ρωπιvοç εγkεφαλοç. Eíµoì
oíyoupoç otì rívoì oKq0rìo outó •••
Σkεφ¡óμοuv ¡α εÇήç, ¡α οποiα παρα0é¡ω πολú επιγραμα¡ιkά
Η ou¿vótqto rívoì noKú kovtó or ou¿vótqtrç nou öouKíuouv
tqKr¿rìpìoµoí (kKrìöìó) outokìvqtmv•koì to youókì-tókì.
žvα πραk¡ιkó npóþKqµo ποu αv¡ιμε¡ωπiçοuμε οι
ΣπηλαιοεÇερεuvη¡éç με outíç tìç ou¿vótqtrç rívoì otì örv nrpvóvr
µíoo onó þpó¿ouç, µr onotíKroµo vo µqv ƒnìóvouvƒ koì tóoo
µokpìó...
... oε μια απó ¡ιç ouγkλοvιo¡ιkó¡ερεç αvαkαλúŸειç óλωv ¡ωv επο¿ov…
ótì yúpm onó tov nKovqtq µoç unóp¿rì ívo trpóotìo rvrpyrìokó
ƒΠKíyµoƒ nou rnqpró(rì ó¿ì µóvo tqv otµóoçoìpo koì tov koìpó
q tìç tqKrnìkoìvmvírç, oKKó koì tq (mtìkq rvípyrìo koì tq okígq
tmv (mvtovmv opyovìoµmv koì tmv ov0pmnmv•
Αutó to ΠKíyµo, ov koì µóKKov rívoì çuoìkó, í¿ouµr nKíov
ouvrìöqtonoìqorì ótì µnoprí vo rKry¿0rí. (Κα¡ά ¡η γvoμη μοu,
μάλιo¡α, uπάρ¿οuv αρkε¡ά o¡οι¿εiα ποu uποôukvεiοuv ó¡ι kάποιοι
op¿oìótrpoì noKìtìoµoí yvmpì(ov tqv únop{q oKKó koì to µuotìkó
tqç ƒ¿pqoqçƒ tou).
Aηλovω αvεπιφúλαk¡α ó¡ι to HAARP örv qtov ívo npóypoµµo
ìovooçoìpìkqç µrKítqç, q ívo µuotìkó ónKo µìkpokuµotìkqç
oktìvoþoKíoç, óπωç uποŸιάçοv¡αι kάποιοι, αλλά μια προoπά0εια
ƒreverse engineeringƒ, µìo npoonó0rìo vo µrKrtq0rí koì vo
kotovoq0rí µr nKóyìo tpóno q Krìtoupyío tou nKovqtìkoú
ΠKíyµotoç.
Ο ouγγραφéαç εivαι Ελληvοαμεριkαvóç ωkεαvολóγοç - οιkοµιολóγοç
kαι ¡ηv επο¿ή ποu ήρ0ε oε επαφή με ¡ο 0éμα (αρ¿éç ôεkαε¡iαç '80)
µριokó¡αv o¡ο ¡μήμα Οιkοµιολογiαç ¡οu Ckεαvολογιkοú Ιvo¡ι¡οú¡οu
¡οu Σαv 4ραvoiokο. Για kάποιοuç λóγοuç ποu αvαλúοv¡αι o¡ο άρ0ρο,
ouvεργάo¡ηkε με ¡ο ερεuvη¡ιkó kév¡ρο ¡ηç oúμπραÇηç ¡ωv
πολuε0vιkov C&W, Merc”ry kαι Valtec απ' óποu kαι γvoριoε ¡ο
HAA˜•.
Τo unoþpú¿ìo koì ríµoì oíyoupoç otì rnìkoìvmvoúv or noKú
öìoçoprtìkíç ou¿vótqtrç, oto ELF koì kónou oto 50..500 KΗz
O noKµóç EMP öqµìoupyrítoì onó íkpq{q otoµìkqç þóµþoç... Η
ìo¿úç nou ¿prìó(rtoì yìo vo kotootpígrì kukKmµoto rívoì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 28
trpóotìo koì nmç rívoì öuvotóç vo yívrì rknoµnq onó krpoío,
ótov µìo íkpq{q µìkpqç nupqvìkqç kóvrì tqv íöìo öouKrìó ...
kα0oç επioηç kαι évαç πivαkαç με ¡ιç ou¿vó¡η¡εç o¡ηv παραkά¡ω
ôιεú0uvoη: www.haarp.alaska.ed”/haarp/elf.ht•l 0α μπóροuoα¡ε vα
ôιαπιo¡ooε¡ε ó¡ι ¡ο haarp λει¡οuργεi o¡α ‡35MHz kαι αno tov nívoko
nou öívm noponóvm þKínouµr otì oì ou¿vótqtrç…300MHz rmç
3GHz rívoì to UHF (ULTRA-HIGH FRE•UENCIES) koì o„ outrç
Krìtoupyoúv oì Aopuçópoì, to GPS, to kìvqtó koì q tqKrópooq...
AΗΛΑAΗ KΙΝΗΤΑ ΤΗΛEOPΑΣΗ KΑΙ GPS ΩΣ ΠOMΠOAEKΤEΣ
MΠOPOYΝ ΝΑ EKΠEMΠOYΝ ΣYXΝOΤΗΤΑ EΛEΓXOY ΤOY ΝOY,
tqv 435MHz ••• ΓΙΑΤΙ ΝOMΙZEΤE MΑΣ ΤΑ €OPΤΩΣΑΝ?
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠOΤEΛEΙ ΤO KΑOEΝΑ
1. ΠOMΠO ΣYXΝOΤΗΤΑΣ EΛEΓXOY ΤOY MYΑΛOY MΑΣ
2. XEΙPOBOMBΙAΑ ΠOY ΣKΑEΙ (MΠΑΤΑPΙΑ) ΣΤΗ
KΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣYXΝOΤΗΤΑ.
Αv 0íKrtr kouþoKótr to µo(í ooç O EΛΛΗΝΑΣ noKuµq¿ovo
okrntóµrvoç, þyó(rì onó to kìvqto tq µnotopío koì tq þó(rì otqv
óKKq toínq, onótr kouþoKótr ívo ónKo ¿mpíç oçoíprç otq
0oKóµq koì ¿mpíç yrµìotqpo. Mind ControI rpruvouv,
Γkprrk ΠΑΤEΝΤΑ KOΝΤPOΛ AE OΑ MΑOOYΝE ΠOΤE ••
MΙΝD CONTROL KAI ΣYXΝOΤΗΤEΣ
HEAVY METAL
To Hea•y Metal επηρεάçει ¡ηv αv¡iληŸη. Μιλά για ¡οv επηρεαoμó ¡ηç
ouvεiôηoηç μéoω ¡ηç μοuoιkήç. «Πολλά παράÇεvα é¿οuv ειπω0εi kα¡ά
kαιροúç για ¡ο πoç η μοuoιkή επηρεάçει ¡οv εγkéφαλο kαι για ¡ο πoç
¿ρηoιμοποιεi¡αι απó kάποιοuç για ¡οv éλεγ¿ο ¡ηç αv¡iληŸηç. Κάποιεç
0εωρiεç ouvωμοoiαç μιλοúv για uπvω¡ιoμó ¡οu πλή0οuç, εμφú¡εuoη
uποouvεiôη¡ωv μηvuμά¡ωv, αkóμη kαι για πλúoη εγkεφάλοu ¡ωv
véωv. Μάλιo¡α, uπάρ¿ει kαι μια απio¡εu¡η ρα¡oιo¡ιkή ιôéα: «Η rock
μοuoιkή, μéoω ¡ωv ρu0μov kαι ¡ωv ή¿ωv ¡ηç, οι οποiεç προéρ¿οv¡αι
απó ¡ιç ¡ελε¡οuργiεç ¡ωv αφριkαvιkov φuλov, μολúvει ¡ηv α0oα λεukή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 29
vεολαiα ¡ηç Aúoηç με ¡ιç αφριkαvιkéç ôαιμοvιkéç okεπ¡ομορφéç•» Η
¡ελεu¡αiα ιôéα, πéρα απó ¡ο kα¡άπ¡uo¡ο ρα¡oιo¡ιkó μήvuμά ¡ηç,
µαoiçε¡αι o¡ηv επioηç αvιo¡óρη¡η ιôéα ó¡ι η rock μοuoιkή προéρ¿ε¡αι
μοvά¿α απó ¡ο bl”es kαι ¡η jazz. Αλλά ôεv εivαι é¡oι. Πολλά απó ¡α
o¡οι¿εiα ¡οu rock αvήkοuv o¡ηv εuρωπαikή kαι ¡ηv kéλ¡ιkη μοuoιkή
παράôοoη, óπωç γvωρiçει kά0ε άv0ρωποç ποu é¿ει αkοúoει éo¡ω
–eep •”rple. OΛΑ ΑYΤΑ EΙΝΑΙ ‘EMMΑΤΑ. ΑΛΛΑ..
Απó ¡α µά0η ¡ηç αρ¿αιó¡η¡αç, oε óλα ¡α μéρη ¡οu kóoμοu, é¿ει
παρα¡ηρη0εi ó¡ι ο ρu0μóç kαι ο ôuvα¡óç ή¿οç επηρεάçοuv άμεoα ¡η
ouμπεριφορά. Αu¡ή η γvooη ¿ρηoιμοποιή0ηkε απó ¡οuç oαμάvοuç kαι
¡οuç ιερεiç, αkóμη kαι ¡ωv πιο πρω¡óγοvωv kοιvωvιov. Η μοuoιkή
ή¡αv πάv¡α évα oημαv¡ιkó εργαλεiο o¡ο οπλοo¡άoιο ¡ωv 0ρηokειov. Η
ΑΛΗOEΙΑ EΙΝΑΙ OΤΙ ΤO Heavy MetaI AΙΑΛYEΙ ΤΗΝ ΑPMOΝΙΑ ΣE
KΑOE EΠΙΠEAO Aεôομévο ó¡ι η μοuoιkή επηρεάçει ¡ηv αv¡iληŸη.
Κά0ε αkροα¡ήç, ποu é¿ει αkοúoει προoεk¡ιkά μοuoιkή, γvωρiçει ó¡ι με
¡οuç ρu0μοúç, ¡ιç ouγ¿ορôiεç kαι ¡ιç kλiμαkεç, αρkε¡οi ouv0é¡εç
μποροúv vα με¡αôooοuv αkóμη kαι ειkóvεç ή περiπλοkεç ιôéεç o¡α
μuαλά ¡ωv αkροα¡ov ¡οuç. Υπάρ¿ει μάλιo¡α μια επιo¡ήμη ποu
αo¿ολεi¡αι με ¡ηv αv¡io¡οι¿η «η¿η¡ιkov o¿ημά¡ωv» kαι αv0ρoπιvωv
αv¡ιôράoεωv, η Ÿu¿οαkοuo¡ιkή.XΑZEΣ ΗΤΑΝ OΙ 9 MOYΣEΣ ΠOY
AEΝ EΠΑΙZΑΝ Heavy MetaI. €YΣΙKΑ OXΙ, ΑYΤEΣ KΑΛΙEPΓOYΣΑΝ
KΑΙ AΙAΑΣKΑΝ ΤO PYOMO, OXΙ AΙΑΛYΣΗ ΤΗΣ ΑPMOΝΙΑΣ ΣE
KΑOE EΠΙΠEAO
Η rpµqvrío ouo¿rtí(rì tìç ou¿vótqtrç (þooìkó tìç
qKrktpoµoyvqtìkíç koì oKKó koì tqç µouoìkqç) µr tìç kotootóorìç
Krìtoupyíoç tou rykrçóKou. O rykíçoKóç µoç oKKó(rì ou¿vótqto
ovóKoyo µr tqv kotóotooq otqv onoío þpìokóµootr… •tov
ríµootr {únvìoì öouKrúrì µr nrpínou 12 Hz q 12 kúkKouç ovó
örutrpóKrnto (kotóotooq ‚þqto‰), ótov ¿oKopmvouµr níçtouµr
otouç 8-11 kúkKouç (kotóotooq ‚óKço‰), rvm otìç ou¿vótqtrç
kótm onó 8 kúkKouç çtóvouµr otqv kotóotooq ‚0qto‰, q onoío
o¿rtí(rtoì µr tqv rvópooq, ¡ιç kα¡αo¡άoειç év¡οvηç éμπvεuoηç kαι ¡α
με¡αφuoιkά φαιvóμεvα. Παρóλα αu¡ά, ov kónoìrç ouykrkpìµívrç
ou¿vótqtrç rçopµootoúv or ívov óv0pmno yìo nóvm onó 30
örutrpóKrnto, í¿rì nopotqpq0rí ótì nopóyouv kónoìo nopó{rvo
onotrKíoµoto . Παραkά¡ω εμφαviçε¡αι ο o¿ε¡ιkóç πivαkαç, ¡οv οποiο
ouvé¡αÇε ¡ο Νοéμµριο ¡οu 197‡ μια επι¡ροπή ¡ηç αμεριkάvιkηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 30
Γεροuoiαç για ¡ηv πι0αvή παραµiαoη ouv¡αγμα¡ιkov ôιkαιωμά¡ωv ¡οu
πολi¡η:
Σu¿vótqto (Hz) /Αvtíöpooq (ínrìto onó 30-60 örutrpóKrnto
‚Iock-on‰)
6-7 / Bóµþoç oto outìó, oú{qoq níroqç oíµotoç, kónmoq, oçí{ìµo
oto otq0oç
6.6 /Kotó0Kìgq otouç nrpìooótrpouç ov0pmnouç
7.83 /Αío0qµo ruçopíoç
8.0 /Eurpyrtìkó otqv rkµó0qoq
8.6-9.8 /ΠpokoKrí µupµqykìooµo / npokoKrí únvo
10.80 /ΠpokoKrí topo¿möq ouµnrpìçopó oto ótoµo
17 koì 70 (toutó¿povo) /‚gu¿oöpootìkó‰ - rnìþKoþq þìoKoyìkó
onotrKíoµoto
Mr óKo outó, µnopoúµr vo kotoKq{ouµr or ívo ooçoKíç
ouµnípooµo•
Σíyoupo unóp¿rì q yvmoq tou gu¿ìkoú rnqprooµoú µr tq
þoq0rìo tmv q¿mv.
Μολιç εv¡οπioα¡ε ¡ο «ôιαµολιkó o¿éôιο» ποu o¿ε¡içε¡αι με ¡ηv
προo0ηoη kάποιωv μοuoιkov ειôov, óπωç ¡ο •etal.
Σαv επiôοÇοç ôιk¡α¡ορiokοç, 0éλοv¡αç vα kάvω πλúoη εγkεφάλοu o¡ο
kοιvó ¿ρηoιμοποιov¡αç ôιάφορεç ¡ε¿vιkéç «μοuoιkοú •ind control»,
0α ôιάλεγα ¡ηv ΗAΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ AΙΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑ›
για vα μπορo vα kρúŸω εúkολα μéoα ¡οu ¡ιç «ou¿vó¡η¡εç» μοu, 0α
πλαιoiωvα ¡ο απο¡éλεoμα με kαλλι¡é¿vεç-αvôρεikελα ¡ωv ε¡αιριov οι
οποiοι 0α ékαvαv ó, ¡ι ¡οuç πω, 0α απεu0uvóμοuv o¡ιç μιkρéç-μεoαiεç
ηλιkiεç ποu ôεv kα¡αλαµαivοuv kαι πολλά, 0α éµαçα kαι λiγο sex, λiγο
μóôα kαι kάποιεç αkivôuvεç α¡άkεç o¡οuç o¡i¿οuç, α¡άkεç ποu ôεv 0α
απαι¡ήoοuv απó ¡οv αkροα¡ή vα προµλημα¡ιo¡εi kαι πολú. Με λiγα
λóγια, 0α éφ¡ια¿vα ¡η .itney „pears, ¡οv Σάkη ή ¡ηv kαλομοiρα kαι ó¿ι
¡οuç J”das •riest ή ¡οuç „layer. Σε kαμιά περiπ¡ωoη ôεv 0α
¿ρηoιμοποιοúoα ωç «πράk¡ορéç» μοu ”ndergro”nd ¡úποuç με balls of
steel kαι απροoôókη¡η ouμπεριφορά.
Σkrçtrítr kónoìov ypoþotoµívo öìktotopíoko vo öìotó(rì tov
Lemmy tmv motorhead… ‚Αv 0íKrìç vo ouvr¿íom vo oou nopí¿m
tqv µnúpo oou koì ó, tì óKKo nívrìç, 0o npínrì oto r{qç vo
koupöí(rìç to µnóoo oou oto 10.80 Hz.‰.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 31
Η µouoìkq otouç touç rvqµrpmvrì koì touç rµçutrúrì kónoìrç
ìöírç, kónoìo ouvoìo0qµoto koì kónoìo oúµþoKo outqç tqç
koìvmvìkqç oµóöoç koì outoú tou tpónou (mqç.
ΤPΑΝΤZΙΣΤOPΑKΙΑ OΑ MΑΣ KΑΝOYΝE1
Οι αkροα¡éç, με ¡η oειρά ¡οuç, επιλéγοuv εkεivη ¡η μοuoιkή ποu ¡οuç
«ouv¡οviçει» πιο αu0εv¡ιkά, πιο εvημερωμévα, πιο πλοúoια kαι εôo
αkριµoç εv¡οπiε¡αι ¡ο oημεiο triggering, εvεργοποιηoη μιαç απó ¡ιç
πολλéç επι0uμη¡éç περoóvεç ποu ε¿ω ôιαμορφooει μéoα ¡οuç απó
¡οuç ή¿οuç ¡ηç μοuoιkήç. Αραγε για¡i ¿ρηoημοποιοúoαv εμµα¡ήρια
απó ¡α παvάρ¿αια ¿ρóvια?
Για ειkαo¡ιkο okηvιkó o¡ιç μά¿εç ή για¡i ή¡αv φιλομοuoοι οι o¡ρα¡ηγοi?
ΓΙΑ ΝΑ KΑΤEYOYΝΠOYΝ ΤΑ ΣΤPΑΤΙΩΤΑKΙΑ €ΙΛOΙ MOY••
ΤYXEPOΙ OΙ KOY€OΙ••
¡ο hea•y •etal kάvει kαλά ¡ηv ôοuλειά ¡οu, µγάçει ¡ηv okεπ¡óμεvη
vεολαiα o¡η ôιαôιkαoiα vα okεφ¡εi kαι vα οvειρεu¡εi. Να εÇω¡εριkεúoει
ouvαιo0ήμα¡α kαι vα γivει πιο αv¡ιôραo¡ιkή απévαv¡ι o¡ιç oúγ¿ροvεç
«αôιkiεç», πωç ôεv çοúμε oε μια ιôαvιkή kοιvωviα απαλλαγμévη απó
αôιkiεç kαι λά0η, αλλά oε évα μεγάλο μποuρôéλο.
ΤOYΣ KΑΝEΙ OΛOYΣ MΑΛOΑKOYΣ
EΝΙΣXYΣΗ MΝΗMΗΣ
Αnopígtr to heavy metaI koì ìöìoítrpo óooì í¿ouv npoþKqµo
µvqµqç koKó rívoì vo op¿íoouv vo okouv µouoìkq q onoío
öìonvírtoì onó pu0µó ónmç q Bu(ovtìvq µouoìkq. Enovoçíprì
touç vrupmvrç tou rykrçóKou otq omotq Krìtoupyío touç koì
þoq0o otq öóµqoq ouvrìpµmv µr to nrpìþóKKov
kotonoKrµmvtoç çoìvóµrvo onmKrìoç µvqµqç
Η ou¿vótqto AKço.
Ο εγkéφαλóç μαç ôοvεi¡αι. Με évα εγkεφαλογράφημα μποροúμε vα ¡ο
ôιαπιo¡ooοuμε. O¡αv εiμαo¡ε o¡ηv ouvη0ιoμévη kα¡άo¡αoη
εγρήγορoηç, Çúπvιοι, ¡ó¡ε ôοvεi¡αι oε ou¿vó¡η¡εç (kuρiωç) kοv¡ά απó
1‡ éωç 20 hz. •tov ríµootr or ívtooq µnoprí vo {rnrpvó to 20
hz. O¡αv kοιμóμαo¡ε η ou¿vó¡η¡α πéφ¡ει kά¡ω απó ¡α 7 hz.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 32
loωç 0α é¿ε¡ε προoéÇει ó¡ι μεριkéç φορéç μóλιç αvοiγοuμε ¡α μά¡ια
μαç, πριv kαλοÇuπvήoοuμε, é¿οuμε φúγει απó ¡οv úπvο, αλλά ο vοuç
μαç ôεv λει¡οuργεi óπωç ó¡αv εiμαo¡ε oε o¿ε¡ιkή εγρήγορoη. Εkεi oto
µrtoí¿µìo únvou - {únvìou o vouç µoç, öovrítoì or ou¿vótqto 7
ímç 14 hz. Αu¡ή η ou¿vó¡η¡α οvομάçε¡αι "Aλφα¨. Η οvομαoiα
προéρ¿ε¡αι απó ια¡ριkοúç kúkλοuç.
Σε αu¡ή ¡ηv ou¿vó¡η¡α ¡ο ooμα kαι ο vοuç µρiokοv¡αι oε kα¡άo¡αoη
µα0ιάç ¿αλάρωoηç. Παρα¡ηρή0ηkε ó¡ι οι περιooó¡εροι ποu εÇαokοúv
kάποια μορφή ôιαλογιoμοú (ó¿ι óλοι) ó¡αv ôιαλογiçοv¡αι, ο vοuç ¡οuç
ôοvεi¡αι o¡ηv ou¿vó¡η¡α Aλφα. (0α ¡ο ouvαv¡ήoε¡ε kαι oαv επiπεôο
Aλφα) O¡αv µριokóμαo¡ε oε αu¡ή ¡ηv ou¿vó¡η¡α η vοη¡ιkή μαç
ôραo¡ηριó¡η¡α με¡αµάλλε¡αι. Εvεργοποιεi¡αι εv¡οvó¡ερα ¡ο ôεÇιó
ημιoφαiριο ¡οu εγkεφάλοu μαç. Σε αu¡ó φαivε¡αι vα εôράçοv¡αι οι
"ouv0ε¡ιkéç¨ λει¡οuργiεç εvo ¡ο ôεÇi μαç o¡εγάçει kuρiωç ¡ιç
"αvαλu¡ιkéç¨. Τι εvvοοúμε αvαλu¡ιkéç kαι ¡ι ouv0ε¡ιkéç. Με ¡ιç
αvαλu¡ιkéç λει¡οuργiεç ο vοuç ¿ρηoιμοποιεi ¡ο oúvολο ¡ωv
απαραi¡η¡ωv o¡οι¿εiωv, για vα ouv0éoει μια ειkóvα, εvo με ¡ιç
ouv0ε¡ιkéç απó évα μιkρó o¿ε¡ιkά oúvολο πληροφοριov, ouvάγοv¡αι
ouμπεράoμα¡α για ¡ο óλοv. Για παράôειγμα η ποiηoη γivε¡αι
αv¡ιληπ¡ή kuρiωç με ¡ηv µοή0εια ¡οu ôεÇιοú ημιoφαιρiοu, εvo ¡ο
αριo¡ερó προ¡ιμά ¡οv πεçó λóγο (η γλoooα γεvιkó¡ερα πάει αριo¡ερά).
Κάποιοç Αμεριkαvóç οvóμα¡ι Hose „il•a ouvειôη¡οποiηoε ó¡ι
μποροúμε vα εkμε¡αλλεu¡οúμε ¡ιç ιôιó¡η¡εç ¡οu ôεÇιοú ημιoφαιρiοu με
kα¡άλληλεç vοη¡ιkéç αokήoειç. Aεv γvωρiçω αv µρήkε μóvοç ¡οu ¡ιç
αokήoειç, ή ¡ιç ôιαμóρφωoε ¿ρηoιμοποιov¡αç γvooειç απó o¿ολéç
ôιαλογιoμοú ¡ηç αvα¡ολήç ή απó αλλοú. Το γεγοvóç εivαι ó¡ι
παροuoiαoε μια μé0οôο ποu ¡αiριαçε o¡α o¡ηv ôu¡ιkή kοuλ¡οúρα.
Το ó¡ι μποροúμε vα μεivοuμε o¡ο επiπεôο άλφα για αρkε¡ή oρα, π¿.
μιoή oρα, ή¡αv ήôη γvωo¡ó απó ¡ιç αokήoειç ôιαλογιoμοú. Η μé0οôοç
sil•a "φροv¡içει¨ vα kρα¡ιé¡αι μαkριά απó ¡α ¿ωράφια ¡ηç 0ρηokεiαç.
(Το ορ0óôοÇο ιερα¡εiο 0εωρεi ¡ηv μé0οôο αιρε¡ιkή). Παροuoιάçε¡αι
kα0αρά kοoμιkή, με okοπó vα ôooει ¡ηv ôuvα¡ó¡η¡α o¡οuç ¿ρήo¡εç
¡ηç, vα πε¡ú¿οuv επιôιωkóμεvα απο¡ελéoμα¡α με µοή0εια vοη¡ιkov
αokήoεωv o¡ο επiπεôο άλφα (kuρiωç).
Εμφαvio¡ηkαv kαι άλλεç προoεγγioειç, προoωπιkά παραkολοú0ηoα
μια μé0οôο ποu αv kαι οι αokήoειç ¡ηç éμοιαçαv αρkε¡ά με ¡ιç αokήoειç
¡ηç sil•a ôιαφοροποιεi¡αι kαiρια é¿οv¡αç μια év¡οvα 0ρηokεu¡ιkή
¿ριo¡ιαvιkή προoéγγιoη. Απó ¡ηv επαφή μοu με αu¡οúç ¡οuç kúkλοuç
οiôα ó¡ι uπάρ¿ει év¡οvη αvαçή¡ηoη για εμπειρiεç E.„.•. (or extra-
sensory perception) (εμπειρiεç uπεραιo0η¡ιkήç αv¡iληŸηç). Και εγo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 33
¡ηv εi¿α. Και uπάρ¿οuv αokήoειç για kά0ε "0αúμα¨, μεριkéç φορéç
φαivε¡αι kαι vα λει¡οuργοúv. Για ¡οuç okεπ¡ιkιo¡éç, οι περιooó¡ερεç
αokήoειç γivοv¡αι kα¡αvοη¡éç kαι με μη με¡αφuoιkéç αvαγvooειç, αu¡ó
óμωç ôεv αvαιρεi ¡ηv óποια ¿ρηoιμó¡η¡ά ¡οuç. Σήμερα é¿ω kα¡αλήÇει
ó¡ι οι esp αv kαι ελkuo¡ιkéç εivαι αμφiµολεç kαι ôεu¡ερεúοuoαç
oημαoiαç, ¡ιç περιooó¡ερεç φορéç. Σuvε¿içε¡αι μóλιç é¿ω λiγο ¿ρóvο.
με προµλήμα¡α kαι πλεοvεk¡ήμα¡α uποµολή - uπvω¡ιoμóç, kρioη,
kα¡αvóηoη, okéŸη, μvήμη, ¿αλάρωoη μuikή, αρvη¡ιkéç λéÇειç,
αρvη¡ιkéç okéŸειç, 0εραπεiα μéoω ¡ηç πio¡ηç Τηv kα¡άo¡αoη µα0ιάç
¿αλάρωoηç, o¡ο επiπεôο άλφα, πολλοi ¡ηv οvομάçοuv ôιαλογιoμó kαι
μάλιo¡α εvεργη¡ιkó ôιαλογιoμó. Αποφεúγω vα ¿ρηoιμοποιo αu¡ή ¡ηv
οvομαoiα, για¡i uπάρ¿ει ¡οuλά¿ιo¡οv μια μορφή ôιαλογιoμοú ποu ôεv
απαι¡εi ¡ηv kά0οôο o¡ο επiπεôο άλφα, kαι αu¡ή η μορφή μοu εivαι
ιôιαi¡ερα αγαπη¡ή... Υπάρ¿οuv πολλéç o¿ολéç ποu ¿ρηoιμοποιοúv
¡ηv µα0ιά ¿αλάρωoη, ôηλαôή ¡ο επiπεôο άλφα. Υπάρ¿οuv λοιπóv kαι
πολλéç αokήoειç για vα µρε0οúμε o¡ο επiπεôο Aλφα. ΑvεÇάρ¡η¡α με
¡ηv άokηoη ποu ¿ρηoιμοποιοúμε kαι ¡οv okοπó ποu é¿οuμε, η
kα¡άo¡αoη ποu éρ¿ε¡αι ο αokοúμεvοç εμφαviçει αρkε¡ά kοιvά o¡οι¿εiα.
O¡αv εiμαo¡ε oε µα0ιά ¿αλάρωoη, o¡ο επiπεôο άλφα, η kρι¡ιkή μαç
ιkαvó¡η¡α uπολει¡οuργεi. Σu¿vά οι vοη¡ιkéç αokήoειç ¿αλάρωoηç
γivοv¡αι με φωvη¡ιkή kα0οôήγηoη (αu¡ó ôεv ouμµαivει πάv¡α kαι ôεv
εivαι okóπιμο vα ouμµαivει πάv¡α). Aρα ó¡ι αkοúμε o¡ηv ôιάρkεια ¡ηç
άokηoηç ôεv εiμαo¡ε oε 0éoη vα ¡ο αÇιολογήoοuμε ÷ kρivοuμε, ¡óoο
kαλά, óoο ó¡αv εiμαo¡ε oε εγρήγορoη. Béµαια ¡ο kα¡ά πóoο
εÇε¡άçοuμε ó¡ι αkοúμε ó¡αv εiμαo¡ε oε o¿ε¡ιkή εγρήγορoη εivαι évα
άλλο 0éμα ποu 0éλει ouçή¡ηoη. Σ¡ηv kα¡άo¡αoη µα0ιάç ¿αλάρωoηç, οι
okéŸειç αραιovοuv. Για kάποια μιkρά ή μεγαλú¡ερα ¿ροvιkά
ôιαo¡ήμα¡α o¡αμα¡οúv. Τοv περιooó¡ερο ¿ρóvο ο vοuç μαç
kα¡αkλúçε¡αι απó okéŸειç. Οι okéŸειç οργαvωμévεç oε αλuoiôεç
αvαoúροv¡αι απó ¡ηv μvήμη kαι παρελαúvοuv ¿ωρiç vα ¡ιç ελéγ¿οuμε
kαι πολú. Σ¡ο επiπεôο άλφα, οι αλuoiôεç λιγοo¡εúοuv, μεριkéç
"oπάvε¨, ôηλαôή ôεv αkολοu0οúv ¡οuç ouvη0ιoμévοuç ôρóμοuç.
Μοιάçει oαv η μvήμη vα uπολει¡οuργεi, αv kαι η o¡ο¿εuμévη
αvαçή¡ηoη o¡η μvήμη, αvαôρομή, µελ¡ιovε¡αι. (Μιλάω για αvαôρομή
o¡ηv παροúoα çωή, μεριkοi é¿οuv ¡ηv kάπωç αkραiα άποŸη, ó¡ι
μποροúμε vα ¿ρηoιμοποιήoοuμε ¡ηv µα0ιά ¿αλάρωoη για αvαôρομéç
oε άλλεç çωéç, kά¡ι ποu με µρiokει πολú επιφuλαk¡ιkó). Πεποι0ήoειç.
ž¿οuμε ôιαμορφωμévεç πεποι0ήoειç. Εivαι πολú ôúokολο vα
ôε¿0οúμε véεç. O¡αv ερ¿óμαo¡ε oε επαφή με μια véα ριçιkά
ôιαφορε¡ιkή άποŸη, εivαι ôúokολο vα ôε¿0οúμε αkóμα kαι ¡ηv úπαρÇή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 34
¡ηç. Σ¡ο επiπεôο άλφα, οι πεποι0ήoειç «kα0uo¡εροúv». Αv¡i vα
γεμiçοuv ¡ο μuαλó μαç με ¡ηv αvελαo¡ιkή ¡οuç μορφή αφήvοuv ¿oρο
για véεç προoεγγioειç.αρα okéŸειç, πεποι0ήoειç, kρioειç kαι
ouγkρioειç αραιovοuv. Τι εivαι προoωπιkó¡η¡α; Το oúvολο ¡ωv
vοη¡ιkov kαι oωμα¡ιkov μαç ¿αραk¡ηριo¡ιkov oε μια ôεôομévη o¡ιγμή.
Εv¡άÇει, 0α uπάρ¿ει kαλú¡εροç οριoμóç, αλλά oε kά0ε οριoμó 0α
ôοúμε ó¡ι οι okéŸειç μαç, οι kρioειç μαç, οι πεποι0ήoειç μαç,
απο¡ελοúv évα oοµαρó kομμά¡ι αu¡οú ποu αv¡ιλαμµαvóμαo¡ε oαv
εγo. (Aεv αvαφéρομαι o¡ηv Ÿu¿ή). Μποροúμε vα ποúμε, ó¡ι kα¡ά
kάποιοv ¡ρóπο ó¡αv εiμαo¡ε o¡ο επiπεôο άλφα, évα oοµαρó kομμά¡ι
¡ηç προoωπιkó¡η¡αç uπο¿ωρεi. loωç αu¡ó ôεv oαç λéει kαι πολλά
πράμα¡α, αλλά για kάποιοuç εivαι évα oοµαρó 0éμα, kα0oç
uποŸιάçοv¡αι ó¡ι απó ¡ηv προoωπιkó¡η¡α Çεkιvοúv ¡α περιooó¡ερα
προµλήμα¡ά μαç. loωç επαvéλ0οuμε kάποια o¡ιγμή.Εiπαμε o¡ηv αρ¿ή
ó¡ι ó¡αv µριokóμαo¡ε o¡ο επiπεôο άλφα αuÇάvε¡αι η ιkαvó¡η¡ά μαç
αv¡ιλαμµαvóμαo¡ε μια ouvολιkή ειkóvα απó ελλειπή o¡οι¿εiα. Με άλλα
λóγια αuÇάvε¡αι η kα¡αvóηoή μαç. Μποροúμε vα kα¡αλάµοuμε
kαλú¡ερα kά¡ι ποu μαç εvôιαφéρει. Πιάvοuμε o¿éoειç, ποu εivαι
ôúokολο vα περιγραφοúv με λóγια. Απó μéρη ouvάγοuμε ειkóvα για ¡ο
oúvολο. Αkοúγε¡αι περiεργο, εiμαo¡ε ouvη0ιoμévοι vα ouvôéοuμε ¡ο
kα¡αλαµαivω με ¡ο kρivω, okéπ¡ομαι, 0uμάμαι, é¿ω άποŸη... Oμωç αv
αokη0εi¡ε kαι προoéÇε¡ε, 0α ôεi¡ε ó¡ι η kα¡αvóηoη ou¿vά προηγεi¡αι,
με¡ά éρ¿οv¡αι οι okéŸειç vα με¡αφράoοuv με λéÇειç ¡ηv ειkóvα oε
γvooη, vα ¡ηv ouγkρivοuv kαι vα ληφ0οúv αποφάoειç. loωç με αu¡ó
vα o¿ε¡içε¡αι kαι η φήμη ó¡ι, πολλéç αvαkαλúŸειç ήρ0αv o¡οv vοu ¡οu
εφεuρé¡η o¡οv úπvο ¡οu ή ¡ηv oρα ποu Çúπvαγε.Aεv αkοúγε¡αι kαι
¡óoο oημαv¡ιkó, 0α ή¡αv πιο εv¡uπωoιαkó vα φεúγομε απó ¡ο ooμα
μαç, vα ôιαµάçαμε ¡ηv okéŸη ¡ωv άλλωv, vα προµλéπαμε ¡ο μéλλοv,
vα µρiokαμε ερω¡ιkά μαv¡çοúvια kαι vα Çéραμε ¡οuç αρι0μοúç ¡οu
λó¡ο.Και μévα 0α μοu άρεoε vα αποk¡ήoω E.„.•. Αλλά η kα¡αvóηoη
εivαι πολú¡ιμη, ioωç περιooó¡ερο. Και é¿ω kαλú¡ερεç πι0αvó¡η¡εç vα
¡ηv µελ¡ιooω απó ¡ο γivω s”per•an. Eεkιvov¡αç απó o¿ε¡ιkά απλά
0éμα¡α φ¡άvει kαι oε oοµαρά kαι ôúokολα ερω¡ήμα¡α. Aεv Çéροuμε ¡ι
0éλοuμε, για¡i 0uμovοuμε, για¡i αγαπάμε, ποu πάμε kαι για¡i, ¡ι
φοµóμαo¡ε, για¡i πλά0οuμε 0εοúç kαι ôεμóvοuç. loωç vα μηv µροúμε
¡ελιkά ¡ηv απάv¡ηoη oε óλα αu¡ά, αλλά 0α kάvοuμε μεριkά µήμα¡α
μπροo¡ά.
Η µελ¡ιωμévη kα¡αvóηoη εivαι ôιαφορε¡ιkó πράγμα απó ¡ηv πλήρη.
Auo¡u¿oç uπάρ¿οuv πολλοi παράγοv¡εç ποu εμποôiçοuv ¡ηv
kα¡αvóηoη vα φ¡άoει o¡ο úŸιo¡ο ôuvα¡ó oημεiο. Αλλά o¡ο επiπεôο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 35
άλφα é¿οuμε πάv¡α kαλú¡ερεç πι0αvó¡η¡εç vα kα¡αλάµοuμε αu¡ó ποu
μαç εvôιαφéρει (αλλά ôεv μαç kαiει...).Yπάρ¿ει μια o¿ε¡ιkή παροιμiα
ποu επαλη0εúε¡αι με αkρiµεια απó ¡ηv εμπειρiα μοu. ‚•tov kpívm
örv kotoKoþoívm koì ótov kotoKoþoívm örv kpívm...‰ Αç
αv¡ιkα¡αo¡ήoοuμε ¡ηv kα¡αvóηoη με ¡ηv λéÇη ôιαio0ηoη. Aεv εivαι kαι
¡óoο μεγάλο λά0οç. Οι περιooó¡ερεç απó ¡ιç «ôιαιo0η¡ιkéç
πληροφορiεç» éρ¿οv¡αι o¡ο επiπεôο άλφα kαι απο¡ελοúv ¡ο
απο¡éλεoμα ¡ηç επεÇεργαoiαç περιοριoμévωv πληροφοριov για ¡ηv
εÇαγωγή ouμπεραoμά¡ωv με αvεπαio0η¡ο ¡ρóπο. Απογοη¡εu¡ιkó, 0α
ή¡αv πιο εvôιαφéροuoα μια οv¡ó¡η¡α ποu Ÿι0uρiçει o¡ο αu¡i. Μπορεi
vα uπάρ¿οuv kαι περιπ¡ooειç ποu ο ôιαιo0η¡ιkóç Çεφuλλiçει ¡α
«αkαoιkά» αρ¿εiα αλλά ouvή0ωç εvεργοποιεi ¡ο ôεÇιó ¡οu ημιoφαiριο
kαι ouv0é¡ει ¡ηv ειkóvα απó λiγα ôια0éoιμα o¡οι¿εiα. Και kαλά kάvει•
Μεριkά o¡οι¿εiα ôεv Çéροuμε ó¡ι ¡α ôooαμε, μεριkά kαι ο ôιαιo0η¡ιkóç
ôεv ouvειôη¡οποιεi ó¡ι ¡α πήρε• O Γkouptoírç ìo¿upí(ovtov ótì
unóp¿rì µìo voqtìkq rnr{rpyooío oouvríöqtq, noKKonKóoìoç
to¿útqtoç, onó tqv ouvq0ìoµívq öìovoqtìkq (1 npoç 30000), koì
yìo outó o ouvrìöqtóç vouç örv npoKoþoívrì vo tqv nopotqpqorì.
1omç kótì vo q{rpr.
Ο Γkοuρ¡oiεφ 0εωροúoε ó¡ι uπάρ¿οuv ¡ρiα ¡οuλά¿ιo¡οv kév¡ρα o¡οv
άv0ρωπο ποu μποροúv vα επεÇεργαo¡οúv πληροφορiεç, ¡ο
öìovoqtìkó, to kìvqtìkó koì to ouvoìo0qµotìkó. Για περιooó¡ερεç
πληροφορiεç kαλó εivαι vα ôιαµάoει kαvεiç Γkοuρ¡oiεφ ή Οuoπévokι.
Το ôιαvοη¡ιkó εivαι ¡ο πιο αργó, αλλά kαι αu¡ó ποu ελéγ¿οuμε oε
kάποιο µα0μó. Μεριkά o¡οι¿εiα ôεv Çéροuμε ó¡ι ¡α ôooαμε,
Πpo¿0íç q yuvoíko µou, µou ovíçrpr öúo yryovóto onó tqv
öouKrío tqç, koì rvtunmoìóotqkr yìotí þpqko oµíomç tqv
oqµooío touç. Arv íþKrnr nmç onó outó µóvo to öúo otoì¿río,
kotíKq{o or ouµnípooµo. Τqç to r{qyqoo koì ínogr vo µr
0ouµó(rì. Μοu εi¿ε ôooει μια αkóμα πληροφορiα ¿ωρiç vα ¡ο Çéρει, ¡ο
ó¡ι εi¿ε επιλéÇει αu¡ά ειôιkά kαι μóvο ¡α γεγοvó¡α, ή¡αv απó μóvο ¡οu
oημαv¡ιkó o¡οι¿εiο. Oo qtov r{oìprtìkó nìo öúokoKo vo þpm ókpq,
ov µou íörìvr koì óKKo 100 óo¿rto otoì¿río.µrpìkó koì o
öìoìo0qtìkóç örv ouvrìöqtonoìrí ótì to nqpr• Η o¡άoη ¡οu
ooμα¡οç ¡οu ouvομηλι¡ή μοu, ¡ο v¡úoιμó ¡οu, η προφορά ¡οu, η
vεuριkó¡η¡ά ¡οu, η μuρωôιά ¡οu, ¡ο kοúρεμά ¡οu kαι άλλεç εkα¡οv¡άôεç
λεπ¡ομéρειεç απο¡ελοúv o¡οι¿εiα ποu αv kαι ôεv ¡α αÇιολογo πάv¡α
ouvειôη¡ά, kα¡αγράφοv¡αι απó ¡ιç αιo0ήoειç μοu kαι εvôε¿ομévωç
ouμμε¡é¿οuv o¡ηv ôιαιo0η¡ιkή πληροφορiα. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
rvrpyonoìrí to ör{ìó tou qµìoçoípìo koì ouv0ítrì tqv rìkóvo onó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 36
Kíyo öìo0íoìµo otoì¿río. Ynóp¿rì évα «ôio¡ι¿ο oοφiαç» ποú πάει
kάπωç é¡oι ‚ótov ríµoì koKóç, örv ríµoì ¿opoúµrvoç oKKó ótov
ríµoì ¿opoúµrvoç, ríµoì koKóç‰ Mr noKú Kíyrç Kí{rìç í¿rìç µìo
rìkóvo, nou yìo vo tqv nrpìypógrìç ovoKutìkó, ¿prìó(rooì noKú
nrpìooótrprç. Και kαλά kάvει•Για¡i εivαι πολú πιο πι0αvó, vα µρειç
απαv¡ήoειç με ¡ηv ôιαιo0η¡ιkή επεÇεργαoiα ποu περιγράφω, παρά vα
oοu Ÿι0uρioει o¡ο αu¡i ο άγγελοç.
Ο rykíçoKóç μαç, αv kαι tpoµrpó noKúnKokoç, örv noúrì vo rívoì
ívoç ‚unoKoyìotqç‰ nou Krìtoupyrí µr prúµo.
Eóv or kónoìov unoKoyìotq nopíµþrìç npokoKmvtoç ívo
þpo¿ukúkKmµo tótr o unoKoyìotqç 0o otoµotqorì vo Krìtoupyrí
omotó.
ΑΠO EΝΑ ΑΤYXΗMΑ n¿ ntmoq, q µr tq ¿pqoq kotóKKqKqç
tr¿voKoyío s μποροúv vα παρα¿0οúv μιkρο-ρεúμα¡α μéoα o¡α
«kαλoôια» ¡ωv εγkεφαλιkov ouvάŸεωv με απο¡éλεoμα vα
ôημιοuργοúv¡αι Ÿεuôαιo0ήoειç αvάλογα με ¡ο μéροç ποu επηρεάçε¡αι.
ž¡oι εivαι vα ôuvα¡óv vα «αkοúει» kάποιοç ¡ηv φωvή ¡οu 0εοú• H vα
é¿ει αvεÇéλεγk¡ο παvιkó kλπ. Η ouykrkpìµívq tr¿voKoyío
αvαπ¡úooε¡αι o¡α πλαioια ¡ηç «μη 0αvα¡ηφóροu ¡ε¿vολογiαç» ποu
rnìtpínrì tov ¿rìpìoµó‰ tmv ov0pmnmv ειôιkά ó¡αv αu¡οi
öìoµoptúpovtoì yìo npóyµoto nou touç rnìþóKKovtoì onó tìç
kuþrpvqorìç touç. Τα 0úμα¡α ¡ηç επi0εoηç ôεv μποροúv vα
αποôεiÇοuv ó¡ι uπéo¡ηoαv επi0εoη με ¡é¡οια ¡ε¿vολογiα. €uoìkó
öìoöqKmorìç koì öìoµoptupírç µnopoúv vo öìoKu0oúv rúkoKo
‚¿mpíç vo ovoí{rì µútq».
¿ρηoιμοποiηoη με0óôωv Ÿu¿ολογιkοú πολéμοu kαι ¡ε¿vο-¡ροvιkήç
¡ε¿vολογiαç για ¡ηv uποôοúλωoη ¡ωv μαçov εivαι évα απó ¡α kúρια
óπλα ¡ωv okο¡ειvov εkεivωv kév¡ρωv ¡ηç παγkοoμιοποiηoηç ποu ôεv
é¿οuv kαι πολú kαλéç o¿éoειç με évvοιεç óπωç... ôιαφάvεια ή
ôημοkρα¡iα. Τo oqµovtìkótrpo npoypóµµoto rKíy¿ou ¡οu vou µr
qKrktpoµoyvqtìkíç µr0óöouç… qKrktpoµoyvqtìkóç íKry¿oç tqç
ov0pmnìvqç ouµnrpìçopóç rykotóotooq rµçutruµótmv
ηλεk¡ροvιkή ôιάλuoη ¿ροvιkοú προoαvα¡ολιoμοú ¡ηç μvήμηç (EDOM…
EIectronic DissoIution of Memory).
1. Pro’ect Moonstruck, tqç CΙΑ : Xρήoη ηλεk¡ρομαγvη¡ιkov
εμφu¡εuμά¡ωv o¡οv εγkéφαλο kαι ¡α ôóv¡ια.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 37
http …// www .theforbiddenknowIedge .com /hardtruth /ma’or _ mc _ pro’
ects .htm
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 38
Ma’or EIectromagnetic Mind ControI Pro’ects
›eading Edge Ìnternational ˜esearch Gro”p
http://www.tr”fax.org/research/projects.ht•l
Pro’ect Moonstruck, 1952, CIA…
Electronic i•plants in .ain and teeth
Targeting: ›ong range
Ì•planted d”ring s”rgery or s”rreptitio”sly d”ring abd”ction
Freq”ency range: HF - E›F transcei•er i•plants
•”rpose: Tracking, •ind and beha•ior control, conditioning,
progra••ing, co•ert operations
F”nctional Basis: Electronic „ti•”lation of the .ain, E.„.B.
Pro’ect MK-ULTRA, 1953, CIA…
–r”gs, electronics and electroshock
Targeting: „hort range
Freq”encies: VHF HF ™HF •od”lated at E›F
Trans•ission and ˜eception: ›ocal prod”ction
•”rpose: •rogra••ing beha•ior, creation of ’cyborg’ •entalities
Effects: narcoleptic trance, progra••ing by s”ggestion
„”bprojects: Many.
•se”dony•: •roject Artichoke
F”nctional Basis: Electronic –issol”tion of Me•ory, E.–.….M.
Pro’ect Orion, 1958, U.S.A.F…
–r”gs, hypnosis, and E„B
Targeting: „hort range, in person
Freq”encies: E›F Mod”lation
Trans•ission and ˜eception: ˜adar, •icrowa•es, •od”lated at E›F
freq”encies
•”rpose: Top sec”rity personnel de.iefing, progra••ing, ins”re
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 39
sec”rity and loyalty
•se”dony•: ’–rea•land’
MK-DELTA, 1960, CIA…
Fine-t”ned electro•agnetic s”bli•inal progra••ing
Targeting: ›ong ˜ange
Freq”encies: VHF HF ™HF Mod”lated at E›F
Trans•ission and ˜eception: Tele•ision antennae, radio antennae,
power lines, •attress spring coils, •od”lation on 60 Hz wiring.
•”rpose: progra••ing beha•ior and attit”des in general pop”lation
Effects: fatig”e, •ood swings, beha•ior dysf”nction and social
cri•inality, •ood swings
•se”dony•: ’–eep „leep’, ˜.H.Ì.C.
PHOENIŽ II, 1983, U.S.A.F, NSA…
›ocation: Monta”k, ›ong Ìsland
Electronic •”lti-directional targeting of select pop”lation gro”ps
Targeting: Medi”• range
Freq”encies: ˜adar, •icrowa•es. EHF ™HF •od”lated
•ower: Gigawatt thro”gh Terawatt
•”rpose: ›oading of Earth Grids, planetary sono•b”lescence to sta•e
off geological acti•ity, specific-point earthq”ake creation, pop”lation
progra••ing for sensitized indi•id”als
•se”dony•: ’˜ainbow’, ZA•
TRIDENT, 1989, ONR, NSA…
Electronic directed targeting of indi•id”als or pop”lations
Targeting: ›arge pop”lation gro”ps asse•bled
–isplay: Black helicopters flying in triad for•ation of three
•ower: 100,000 watts
Freq”ency: ™HF
•”rpose: ›arge gro”p •anage•ent and beha•ior control, riot control
Allied Agencies: FEMA
•se”dony•: ’Black Triad’ A.E.M.C
RF MEDIA, 1990, CIA…
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 40
Electronic, •”lti-directional s”bli•inal s”ggestion and progra••ing
›ocation: Bo”lder, Colorado (›ocation of •ain cell telephone node,
national tele•ision synchronization node)
Targeting: national pop”lation of the ™nited „tates
Freq”encies: ™›F VHF HF •hase •od”lation
•ower: Gigawatts
Ì•ple•entation: Tele•ision and radio co••”nications, the
’•ideodro•e’ signals
•”rpose: •rogra••ing and triggering beha•ioral desire, s”b•ersion of
psychic abilities of pop”lation, preparatory processing for •ass
electro•agnetic control
•se”dony•: ’B”zz „aw’ E.E.M.C.
TO“ER, 1990, CIA, NSA…
Electronic cross co”ntry s”bli•inal progra••ing and s”ggestion
Targeting: Mass pop”lation, short-range inter•als, long-range
c”•”lati•e
Freq”encies: Microwa•e, EHF „HF
Methodology: Cell”lar telephone syste•, E›F •od”lation
•”rpose: •rogra••ing thro”gh ne”ral resonance and encoded
infor•ation
Effect: †e”ral degeneration, –†A resonance •odification, psychic
s”ppression
•se”dony•: ’Wedding Bells’
HAARP, 1995, CIA, NSA, ONR…
Electro•agnetic resonant ind”ction and •ass pop”lation control
›ocation: Gakona, Alaska
Freq”encies: At•ospheric phase-locked resonant ™HF VHF
•otential: –†A code alteration in pop”lation and •ass beha•ior
•odification
•ower: Giga-watt to Tera-watt range
„tep-–own reflecti•e freq”encies: Approx 1.1 GHz, H”•an –†A
resonant freq”ency, cell”lar syste• phase-lock
PRO”ECT CLEAN S“EEP, 1997, 1998, CIA, NSA, ONR…
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 41
Electro•agnetic resonant ind”ction and •ass pop”lation control
›ocation: †ationwide
Freq”encies: E•otional wa•elengths, data gathering thro”gh
helicopter probes following •edia e•ents - re.oadcast in order to
resti•”late pop”lation e•otional le•els for recreation of e•ent
scenarios.
˜ef: ›E#108, March 1998
•otential: Mass beha•ior •odification
•ower: ™nknown. •ossibly re.oadcast thro”gh GWE† network or
cell”lar tower freq”encies, coordinated fro• †B„ in Colorado.
ΑΠO OΛEΣ ΤΙΣ MYΣΤΙKΙΣΤΙKEΣ OPΓΑΝΩΣEΙΣ nou okotónouoto
onrpyó(ovtoì o¿íöìo yìo vo ko0opíoouv to nopóv koì to µíKKov
tqç ov0pmnótqtoç, oì ΙKKouµìvótì (Πrçmtìoµívoì) onotrKoúv tqv
nìo onókpuçq koì ouvóµo rníçoþq oµóöo ov0pmnmv nou
yvmpìor-outóç o nKovqtqç.
ƒΠrçmtìoµívoìƒ ƒΠrçmtìoµívoìƒ
Η λuoooôηç προoπά0εια ¡ωv Ιλλοuμιvά¡ι vα kα0ορioοuv ¡ιç ¡ú¿εç ¡οu
kóoμοu oúμφωvα με ¡ιç ôιkéç ¡οuç επιôιoÇειç, ôεv αμφιoµη¡εi¡αι απó
kαvévαv oοµαρó ερεuvη¡ή. Σ' αu¡ή ¡οuç ¡ηv προoπά0εια
¿ρηoιμοποιοúv kαι εkμε¡αλλεúοv¡αι ¡ιç γvooειç ¡οuç για ¡η ¿ρήoη
αρ¿αiωv ¡uπιkov, αλλά kαι ιôιαi¡ερωv μuo¡ιkιo¡ιkov ¡óπωv ή
k¡ιoμά¡ωv. Εivαι γvωo¡ή η φήμη, πωç οι πuραμiôεç ¿ρηoιμοποιοúv¡αι
αρkε¡ά ou¿vά απó ¡οuç Πεφω¡ιoμévοuç, για ¡ηv πραγμα¡οποiηoη
¡ελε¡ov μúηoηç ¡ωv μελov ¡οuç.…λοç ο πλαvή¡ηç éμα0ε μéoα απó ¡α
ΜΜΕ πωç ¡ηv vú¿¡α ¡οu Ÿεu¡ο "Millenni”•¨ oημαv¡ιkéç
προoωπιkó¡η¡εç ouγkεv¡ρo0ηkαv o¡ηv μεγάλη πuραμiôα. Aéγε¡αι, ó¡ι
αu¡ή η ouγkév¡ρωoη o¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α ή¡αv μια ιερο¡ελεo¡iα ¡ωv
Ιλλοuμιvά¡ι για vα γιορ¡άoοuv ¡α 6000 ¿ρóvια απó ¡ηv ékρηÇη ¡οu
αo¡éρα, ποu oημα¡οôο¡εi ¡ηv évαρÇη ¡οu ημερολογiοu ¡οuç. Εkεivη ¡ηv
ημéρα «άvοιÇε» o¡ηv πuραμiôα μiα «πúλη», ποu 0α ouvôéει ¡οuç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 42
Πεφω¡ιoμévοuç με ¡η véα ¿ιλιε¡iα kαι με ¡ηv επιo¡ροφή ¡οu
Εωoφóροu, ποu γιορ¡άo¡ηkε με μiα μεγάλη φω¡ιά o¡η µάoη ¡ηç
πuραμiôαç. Αρωγοi o¡α o¿éôια ¡ηç αποkρuφιo¡ιkήç αu¡ήç οργάvωoηç,
éρ¿οv¡αι kαι επιφαvεiç πολι¡ιkοi ηγé¡εç, μuημévοι απó ¡ηv πρo¡η
o¡ιγμή ¡ηç o¡αôιοôρομiαç ¡οuç. Οι Ιλλοuμιvά¡ι ôεv αποokοποúv μóvο
o' αu¡ó ποu ο kα0évαç απó εμάç αv¡ιλαμµάvε¡αι ωç ’παγkóoμια
kuριαρ¿iα’• Εργάçοv¡αι με επιμοvή kαι με0οôιkó¡η¡α για ¡ηv επi¡εuÇη
¡οu kúριοu o¡ó¿οu ¡οuç, ποu örv rívoì óKKoç onó tov rnqprooµó
tqç r{íKì{qç tqç (mqç otov nKovqtq, µíom tqç öpootìkqç
nopíµþooqç touç otq öìoöìkooío r{íKì{qç koì ovonopoymyqç
tou ov0pmnìvou yívouç•
Τα onotrKíoµoto αu¡οú ¡οu απio¡εu¡οu o¿εôιαoμοú εivαι kά¡ι
περιooó¡ερο απó ορα¡ά oε óλοuç μαç: Η kotootpoçq tou
otpmµotoç tou ó(ovtoç, oì ouvr¿mç ou{ovóµrvrç nupkoyìíç oto
öóoq óKou tou kóoµou to trKrutoío 20 ¿póvìo, q ovr{qyqtq
ívtooq tmv koìpìkmv çoìvoµívmv okóµo koì otqv kopöìó tqç
Eupmnqç, q rnìµovq ouykrkpìµívmv noKur0vìkmv vo rnìþóKouv
or noykóoµìo rnínröo tqv kotovóKmoq rnìkívöuvmv
µrtoKKoyµívmv tpoçíµmv, q µóotìyo tou ìoú tou AIDS, o
ouvr¿mç ou{ovóµrvoç opì0µóç tmv orìoµmv noykóoµìo ..
Για ¡οuç Πεφω¡ιoμévοuç, q vío µokpóç nvoqç otpotqyìkq touç
çoívrtoì vo {rkìvó µrtó to tíKoç tou B„ Πoykooµíou ΠoKíµou.
Εkεivη ¡ηv περiοôο kάποιοι επιo¡ήμovεç nporìöonoíqoov to
ugqKóþo0µo otrKí¿q tmv ΙKKouµìvótì nmç to µíKKov tqç
ov0pmnótqtoç npoþKrnótov r{oìprtìkó öuooímvo, róv örv
Koµþóvovtov oúvtoµo to kotóKKqKo µítpo. Σuγkεkριμévα,
¡οvio¡ηkε πωç μé¿ρι ¡ο ¡éλοç ¡οu 20οu αιovα ο πλη0uoμóç ¡ηç γηç 0α
¡ριπλαoιαo¡εi, με απο¡éλεoμα ¡ηv ¡α¿εiα εÇάv¡ληoη óλωv ¡ωv
φuoιkov πóρωv kαι ¡η ouvαkóλοu0η kα¡άρρεuoη ¡ωv ôομov
εÇοuoiαç. Οι Ιλλοuμιvά¡ι πήραv πολú oοµαρά uπóŸη ¡οuç αu¡éç ¡ιç
επιoημάvoειç. ž¡oι εÇοuoιοôó¡ηoαv μεριkά απó ¡α εÇé¿οv¡α μéλη
¡οuç, vα αvαλάµοuv ¡ηv επεÇεργαoiα εvóç o¿εôiοu ôράoηç, με
αv¡ιkεiμεvο ¡η «oω¡ηρiα» ¡οu πλαvή¡η απó ¡ηv επερ¿óμεvη
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 43
kα¡αo¡ροφή αλλά kαι ¡ηv o¡ροφή ¡ηç αv0ρωπó¡η¡αç προç ¡ρóποuç
çωήç ποu εÇuπηρε¡οúv ¡α μαkροπρó0εoμα πλάvα ¡οuç.
Tο o¿éôιο αu¡ó é0ε¡ε ouγkεkριμévοuç o¡ó¿οuç, ποu éπρεπε πάoη
0uoiα vα επι¡εu¿0οúv:
1. Apootìkq µrímoq tou nKq0uoµoú tqç yqç μéoω
περιοριoμοú ¡ωv γεvvήoεωv oε óλο ¡οv πλαvή¡η αλλά kαι
αúÇηoη ¡ωv 0αvά¬¡ωv, kuρiωç o¡ιç ¿oρεç ¡οu Τρi¡οu Κóoμοu.
2. 2. ΑKKoyq tmv öìotpoçìkmv ouvq0rìmv ¡ωv αv0ρoπωv,
μéoω ¡ηç uπο¿ρεω¡ιkήç kα¡αvάλωoηç με¡αλλαγμévωv
¡ροφov με ¡αu¬¡ó¿ροvη o¡αôιαkή εÇάλειŸη ¡ωv φuoιkov.
3. Πrpìopìoµó oε ειôιkοúç μóvο kúkλοuç, óoο αu¡ó εivαι ôuvα¡ó,
¡ηç tr¿voKoyìkqç koì rnìotqµovìkqç ovóntu{qç
4. Αnoìkìoµó nKovqtmv ¡οu ηλιαkοú μαç ouo¡ήμα¡οç (Aρηç
αρ¿ιkά).
5. Mrtoçopó npmtmv uKmv onó óKKouç nKovqtrç.
6. Αú{qoq tqç 0rpµokpooíoç otqv otµóoçoìpo tqç yqç, yìo
Kóyouç nou r{unqprtoúv touç yrvìkótrpouç okonoúç
touç.
7. Επιµοή0ηoη ¡ωv o¡ó¿ωv ¡οuç μéoω ¡ηç προπαγάvôαç kαι ¡ηç
µo(ìkqç nKúoqç rykrçóKou με πρω¡αγωvιo¡ή ¡ηv
¡ηλεóραoη. Ταu¡ó¿ροvοç éλεγ¿οç ¡ηç okéŸηç ¡ωv αv0ρoπωv
μéoω kuρiωç ¡ηç γιγάv¡ωoηç ¡ηç ôúvαμηç ¡ωv ΜΜΕ, oKKó
koì tqç ¿pqoqç r{oìprtìkó npoqyµívqç tr¿voKoyíoç
rìöìkmv oktìvoþoKìmv.
Oì ƒΠrçmtìoµívoìƒ (ΙKKouµìvótì) otqv npoyµotìkótqto rívoì q
rktrKrotìkq kopuçq or ívo trpóotìo koì þo0ú nKíyµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 44
opyovmormv koì toyµótmv, nou ouv0ítouv µìo Muotìkq
Αnokpuçìotìkq ΑörKçótqto nou koKúntrì oKókKqpo tov
nKovqtq. Míoo o„ outó to öíktuo - nou ¿pqoìµonoìrí µìo
noìkìKío ovoµótmv koì ouµþoKìoµmv o„ ívo µryóKo rúpoç
onó to öutìkó noyovìoµó ímç tov ovotoKìkó µuotìkìoµó yìo
vo ƒ0oKmvrì to vrpóƒ- µnopoúµr vo öìokpívouµr ¡ρειç μεγάλεç
kα¡ηγορiεç uποôιk¡úωv ôράoηç, μéoω ¡ωv οποiωv πραγμα¡ovει
¡οuç okοποúç ¡οu:
• tponr(ìkó oúotqµo koì noKìtìkq,
• Muotìkíç Etoìprírç/Kotprírç koì kotookonrío,
• kouKtoúpo - oóou µní(vrç koì Míoo Evqµípmoqç.
E€•OΣOΝ YΠΑPXEΙ EΝΑΣ OPOOAOŒOΣ Η EKKΛΗΣΙΑ ZEΙ
E€•OΣOΝ YΠΑPXEΙ EΝΑΣ EΛΛΗΝΑΣ ZEΙ Η EΛΛΑAΑ
Pro’ect Moonstruck, 1952, CIA…
EIectronic impIants in .ain and teeth
Targeting… Long range
ImpIanted during surgery or surreptitiousIy during
abduction
Frequency range… HF - ELF transceiver impIants
Purpose… Tracking, mind and behavior controI,
conditioning, programming, covert operations
FunctionaI Basis… EIectronic StimuIation of the .ain, E.S.B.
2.Pro’ect MK-ULTRA, tqç CΙΑ:
Με¡άôοoη μη αvι¿vεúoιμωv οôηγιov oε évαv προγραμμα¡ιoμévο
ôολοφóvο. Xρήoη ¿απιov, ηλεk¡ροvιkov kαι ηλεk¡ροoók. Pro’ect MK-
ULTRA, 1953, CIA…
Drugs, eIectronics and eIectroshock
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 45
Targeting… Short range
Frequencies… VHF HF UHF moduIated at ELF
Transmission and Reception… LocaI production
Purpose… Programming behavior, creation of ƒcyborgƒ mentaIities
Effects… narcoIeptic trance, programming by suggestion
Subpro’ects… Many.
Pseudonym… Pro’ect Artichoke
FunctionaI Basis… EIectronic DissoIution of Memory,E.D.O.M.
Η αλή0εια πioω απó M—-™›T˜A kαι ¡ο co•er”p CÌA
žργο M—-™›T˜A ή M—™›T˜A εivαι évα éργο ¡ηç kuµéρvηoηç
ποu Çεkivηoε ¡ο 19‡8 kαι μελé¡εç ελéγ¿οu vοu μéoω
αvαkρioεωv ¿ημιkά kαι άλλα μéoα. Το éργο εk¡ελεi¡αι για πρo¡η
φορά απó „idney Gottlieb, Frank …lson kαι Willia• Aο¿iα.
Παρóλο M—-™›T˜A αvαγvωρiçε¡αι πλéοv με ¡η ôοkιμή ›„– ¡η
ôεkαε¡iα ¡οu 1950 kαι ¡οu 1960, é¿οuv αo¿ολη0εi με πολλά
άλλα ποu αφοροúv ¡οv éλεγ¿ο μuαλó ôοkιμή. M—-™›T˜A é¿ει
ôοkιμαo¡εi αvάkριoη μéoω ¡οu φóµοu ¡ωv çoωv kαι
0αvα¡ηφóρα Υποéργο 5‡, η οποiα μéoω ¡ηç ’¡éλεια ôιάoειoη’
προoπά0ηoε vα ôιαγράŸει ¡ιç μvήμεç ¡ωv ΗΠΑ uποµρú¿ιο
πληρoμα¡οç. Μεριkά απó ¡α πιο μuo¡ιkή éργα o¡ηv ιo¡ορiα ¡ωv
ΗΠΑ éλαµε ¿oρα o¡ο πλαioιο óλωv M—-™›T˜A, óπωç éργα
•aperclip, φλuαρiα, Bl”ebird kαι Αγkιvάρα. Πολλοi απó ¡οuç
επιo¡ήμοvεç ποu εργάo¡ηkαv uπó M—-™›T˜A ή¡αv πρoηv Ναçi
ποu εi¿αv con•ected για εγkλήμα¡α πολéμοu kαι o¡η ouvé¿εια
λα0ραiα o¡ιç Ηvωμévεç Πολι¡εiεç απó ¡η CÌA. Μiα απó ¡ιç πιο
παράÇεvεç kαι επι¡u¿ημévα προγράμμα¡α ¡οu M—-™›T˜A ή¡αv
•Ì†EC…MB éργοu, ¡ο οποiο προoπά0ηoε vα 0éoω évα çεuγάρι
εkα¡ó oοúπερ Ÿu¿ολóγοι ποu 0α πάει μuo¡ιkóç kαι ôιειoôúοuv
ραôιóφωvο, év¡uπα kαι ¡ηλεοπ¡ιkά μéoα εvημéρωoηç,
προkειμévοu vα oπρoÇει évαv. …A– μuαλó εko¡ρα¡εiα ελéγ¿οu.
Αu¡ó ¡ο éργο ή¡αv αρ¿ιkά vα επιkεv¡ρovε¡αι o¡ο ραôιóφωvο
με¡ά ¡οv Πóλεμο ¡ωv Κóoμωv. …adcast εvôιαφéρει ¡ο o¡ρα¡ó
o¡α απο¡ελéoμα¡α ¡ωv μéoωv μαçιkήç εvημéρωoηç kαι
Ÿu¿ολογiαç. Τα πρo¡α ‡0 oοúπερ Ÿu¿ολóγοuç γεvvή0ηkαv kαι
μεγάλωoαv μαçi oε αoφαλή εγkα¡άo¡αoη o¡η Νεµάôα.
Γεvvή0ηkαv óλα ¡ο 19‡8 kαι oποúôαoε Ÿu¿ολογiα για 6 oρεç
¡ηv ημéρα. Κά0ε ¿ρóvο, άλλα ‡0 παιôιά 0α πρéπει vα γεvvή0ηkε
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 46
kαι μεγάλωoε μéoα éργοu •Ì†EC…MB. žvα άλλο εvôιαφéροv
éργο Επι¿εiρηoη Midnight Cli•ax, o¡ιç οποiεç q CIA óvoì{r.
OtheIs koì 0o íöìvr kpuçó óvöprç to LSD koì otq ouví¿rìo
vo tìç nopokoKou0qortr í¿ouv or{ouoKìkíç o¿íorìç µr
ívov tpóno oöqyqoqç. Αu¡ó éγιvε oε. μοv¡éλα ôιó¡ι οι άvôρεç
0α πρéπει vα v¡ρéποv¡αι vα αvαφéροuv ¡ο ouμµάv o¡ηv ¡οπιkή
αo¡uvομiα. Το 196‡ M—-™›T˜A άλλαÇε οvóμα¡α o¡ο •roject
M—-ΑΝΑZΗΤΗΣΗ. Μεριkά απó ¡α ôιάoημα πράk¡ορεç ¡ηç CÌA
ποu απο¡ελοúoαv μéροç ¡οu M—-™›T˜A ή¡αv Ti•othy ›early,
To• Wolfe kαι —en —esey. Το µιµλiο The Electric —ool-Aid Acid
Test εivαι για μεριkά απó ¡α M—-™›T˜A ôοuλειά ποu ékαvε.
Το 1973 µρé0ηkαv o¡ο Κογkρéoο o¿ε¡ιkά με ¡ο éργο μéoω ¡ηç
Εkkληoiαç kαι ¡ηç Επι¡ροπήç ˜ockefeller Επι¡ροπή, ¡ο εv λóγω
πρóγραμμα ή¡αv vα kλεioει. Aιεu0uv¡ή ¡ηç CÌA ˜ichard Hel•s
ôιé¡αÇε óλα ¡α αρ¿εiα kα¡αo¡ράφηkαv. Αv kαι οριoμévα αρ¿εiα
εÇαkολοu0οúv vα παραμévοuv η CÌA é¿ει okο¡ειvó¿ρωμα ¡α
περιooó¡ερα απó ¡α οvóμα¡α o¡α éγγραφα ποu ¡i0εv¡αι. Με¡ά
¡ο 1973 ¡ο o¿éôιο άλλαÇε οvóμα¡α kαι πάλι. Υπάρ¿οuv πολλéç
φήμεç o¿ε¡ιkά με ¡ο oημεριvó óvομα ¡οu M—-™›T˜A, αλλά
kαvévα ôεv μπορεi vα επαλη0εu0εi. Με¡ά ¡ο 1973 η CÌA
περιkοπή ¡οu προüπολογιoμοú ¡οu M—-™›T˜A απó 6 ¡οιç
εkα¡ó ¡οu προüπολογιoμοú ¡οuç oε λιγó¡ερο απó ¡ο 1 ¡οιç
εkα¡ó. Oλεç οι ôοkιμéç ›„– o¡αμά¡ηoαv kα0oç kαι ¡ο o¿éôιο
•Ì†EC…ME ouvé¿ιoαv vα λει¡οuργοúv, αλλά ôεv προoλαμµάvει
véα παιôιά. Με¡ά ¡ο 1973 M—-™›T˜A επιkεv¡ρovε¡αι o¡ηv
αvάkριoη ¡ωv αι¿μαλo¡ωv πολéμοu kαι ¡ωv μéoωv
ôημοoιó¡η¡α. Το 1996, Ÿu¿iα¡ροç Carole Aiμπερμαv
οvομάo¡ηkε ¡ο kεφάλι ¡οu M—-™›T˜A kαι παραμévει
επιkεφαλήç. Aiγα εivαι γvωo¡ά για M—-™›T˜A oήμερα εk¡óç
απó ¡ο ó¡ι εμπλékοv¡αι με ¡ηv εv εÇελiÇει μά¿η ¡οu με ¡οv οριoμó
¡ωv µαoαvιo¡ηρiωv, kα0oç kαι οι εkôóoειç ποu uπο¡i0ε¡αι ó¡ι ¡α
παιôιkά µιµλiα ωç μéροç μιαç ouvε¿ιçóμεvηç εko¡ρα¡εiαç
προπαγάvôαç. Aρ Aiμπερμαv πιo¡εúε¡αι ó¡ι εivαι évα απó ¡α
πρo¡α ‡0 παιôιά ποu ή¡αv μéροç ¡οu o¿εôiοu •Ì†EC…MB.
M—-™›T˜A μαo¡içε¡αι με απο¡u¿iα απó ¡ηv αρ¿ή, kαι é¿ει μια
o¡α0ερή αγkά0ι o¡α πλεuρά ¡ηç CÌA. Oλεç οι ôοkιμéç ›„–
¡iπο¡α ôεv αποôεi¿0ηkε, kαι Υποéργο ή¡αv εv¡ελoç αvεπι¡u¿ήç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 47
Το μóvο éργο ή¡αv επι¡u¿éç éργο •Ì†EC…MB ποu εivαι η kúρια
λει¡οuργiα ¡οu M—-™›T˜A today.
Posted cnó Dirt Bike Man σ:.ç 1:46 µ.µ.
AIIen DuIIes
MKULTRA, started by CIA director DuIIes
in 1953 was the code name for a CIA
mind-controI research program first
.ought to pubIic attention by the U.S.
Congressman Frank Church Committee.
Richard HeIms
most of the MKULTRA records were
deIiberateIy destroyed in 1972 by order of
the Director at that time, Richard HeIms, it is
impossibIe to have a compIete
understanding of the more than 150
individuaI...
CIA
Headed by Dr. Sidney GottIieb, MKULTRA
was started on the order of CIA director
AIIen DuIIes in ApriI 13, 1953.
DonaId Ewan Cameron
From 1957 to 1964 Cameron carried out
MKULTRA e†periments. In ”une 2004 GaiI
Kastner who underwent intense
eIectroshock treatment in the CIA funded
program was awarded –100,000.
Dr. Louis ”oIyon “est
Dr.“est advanced ƒmentaI iIInessƒ IabeIs as
predicting behavior. He was director of AFF.
An e†pert in .ainwashing for the Air Force
and the CIA. “est first achieved fame from
his MK-UItra feat in’e...
ucIa
Dr. “est was chair at UCLA where he
continued his MK UItra ƒIearningƒ at his NPI
center. The NPI came under fire in 1973
when it introduced the Center for the Study
and Reduction of VioIence, or the...
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 48
CIockwork Orange
As the ƒDr.sƒ from the MK-UItra mind
controI pro’ect moved into the academic
worId their ƒresearchƒ inspired mind controI
movies. CIockwork Orange was the first
huge bo† office smash.
American Psychiatric Association
Our drug addicted cuIture defined by
disorders which have no scientific basis is
the evoIoution of the MK-ULTRA program.
The Ieaders of the APA were drawn directIy
from miIitary mind controI operati...
EIi LiIIy
This company is the one that first
synthesized LSD for the Bones-birthed CIA.
Bush and •uaIe famiIies are Iarge
sharehoIders.
BISCUITS - BehavioraI Science ConsuItation Teams
PsychoIogicaI warfare officiaIIy began with
MK-UItra, Now DOD caIIs on BehavioraI
Science ConsuItation Teams, miIitary
psychiatrists, psychoIogists, behavioraI
scientists, and other heaIth care profe...
MOMA Museum of Modern Art
The abstract Art was funded by the CIA and
based on the 1950 .ainchiId of two
prominent groups of private individuaIs,
who wouId soon assume prominent
positions in the CoId “ar inteIIigence
structur...
Operation Mockingbird
MK-UItra was an e†pansion of Operation
Mockingbird propaganda efforts. Inspired by
North Korea„s .ainwashing program, the CIA
begins e†periments on mind controI. The
most notorious part of this pro...
RockefeIIer Institute for MedicaI Research
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 49
The most notorious part of this pro’ect
invoIves giving LSD and other drugs to
American sub’ects without their knowIedge
or against their wiII, causing severaI to
commit suicide. However, the operati...
The RockefeIIer Foundation
The most notorious part of this pro’ect
invoIves giving LSD and other drugs to
American sub’ects without their knowIedge
or against their wiII, causing severaI to
commit suicide. However, the operati...
Ford Foundation
The most notorious part of this pro’ect
invoIves giving LSD and other drugs to
American sub’ects without their knowIedge
or against their wiII, causing severaI to
commit suicide. However, the operati...
Human MedicaI E†periments
1947 - The CIA begins its study of LSD as a
potentiaI weapon for use by American
inteIIigence. Human sub’ects (both civiIian
and miIitary) are used with and without their
knowIedge in MK-ULTRA. 1967...
”ohn D. RockefeIIer
Behind the Tavistock Institute and its
.ainchiId, MK-UItra, was the Iargesse of the
RockefeIIer Foundation, ƒa gIobaI
instrument for radicaI sociaI change, using
American money and .itish strategy....
StansfieId Turner
Turner gave notabIe testimony to Congress
reveaIing much of the e†tent of the
MKULTRA program, which the CIA ran from
the earIy 1950s to Iate 1960s. Reform and
simpIification of the inteIIigence comm...
Nazi HoIocaust
As promised, AIIen DuIIes deIivered the Nazi
InteIIigence unit to the CIA, which Iater
opened many um.eIIa pro’ects stemming
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 50
from Nazi mad research. (MK-ULTRA /
ARTICHOKE, OPERATION MIDNIGHT
CLIMAŽ...
ScopoIamine (Burundanga)
ƒOther e†periments invoIved heroin,
morphine, temazepam (used under code
name MK-SEARCH), mescaIine, psiIocybin,
scopoIamine, mari’uana, aIcohoI, and
sodium pentothaI.Š23‹ƒ
Zionism
The tragedy of the HoIocaust reinforced
Zionist ideaIs that an independent ”ewish
state of IsraeI was imperative and a safe
integration for ”ews in europe was
impossibIe.
OSS
On behaIf of the Bonesmen, the DuIIes
.others„ ƒseparate peaceƒ treachery, enabIed
Ieading Nazis Iike H’aImar Schacht, Otto
Skorzeny, Licio GeIIi, KIaus Barbie, and
countIess others, to ’oin the CoI...
IIIuminati
“hen the Operation PapercIip was
successfuIIy e†ecuted, the Nazi eIement of
the Bavarian ThuIe society was fused with
the American members of Freemasonry to
create the IIIuminati.
Operation Midnight CIima†
As promised, AIIen DuIIes deIivered the Nazi
InteIIigence unit to the CIA, which Iater
opened many um.eIIa pro’ects stemming
from Nazi mad research. (MK-ULTRA /
ARTICHOKE, OPERATION MIDNIGHT
CLIMAŽ)...
Tehran Conference - codename SEŽTANT
Papers reIeased on ”anuary 1, 2006 from the
.itish “ar Cabinet in London have shown
that as earIy as December 1942, the Cabinet
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 51
had discussed their poIicy for the
punishment of the Ieading Nazis if ...
Red Cross “ar CounciI
Records are heId by ICRC. The InternationaI
Tracing Service - Bad AroIsen is making
HoIocaust records searchabIe, Iink beIow.
Standard OiI
HitIer„s I. G. Farben, which ran the sIave
Iabor camp at Auschwitz, was, in reaIity, a
division of Standard OiI, officiaIIy owned by
the RockefeIIers, but the RockefeIIer empire
was funded into e†ist...
Congress for CuIturaI Freedom
Congress for CuIturaI Freedom was the chosen
AngIo-American vehicIe for the cuIturaI ƒre-
Nazification.ƒrecounted in the 1950 book AII
HonorabIe Men, by postwar occupation
decarteIization chief ”ames ...
THE BUSH ABOUT MK-ULTRA
SOURCE: http://www.freewebs.com/govwebsites
http://www.freewebs.com/topissues
"Curiously, often clssic mnifesttion of people who re
fflicte! with certin psychotic !isor!ers is the irrtionl fer tht
the C"# n! $%" is conspiring to hrm them. "n this cse, the C"#
involvement is rel n! the covert nture of the involvement is
not conteste!." Orlikow v. United States &'())*'
 A History Of +, Ultr
MK Ultra, The Bush's and World-Wide Deception !rophec"
#n$oldin% as The World is &nsla'ed B" &ric (e)ell
editor*endti+e,)arrior,.co+
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 52
http--pu.33.e,.oard.co+-.endti+e,)arrior, /3-/1-/3
!er+ission $or .http://www.min!controlforums.com/-ewell.htm

3. Pro’ect Orion, tqç USAF:
Παραιo0ηoιογóvα, úπvωoη kαι Ε„B.
Pro’ect Orion, 1958, U.S.A.F…
Drugs, hypnosis, and ESB
Targeting… Short range, in person
Frequencies… ELF ModuIation Transmission and Reception…
Radar, microwaves,
moduIated at ELF frequencies
Purpose… Top security personneI de.eifing, programming,
insure security and IoyaIty
Pseudonym… ƒDreamIand
•roject …rion ή¡αv oε προ¿ωρημévο o¿εôιαoμó πuραúλωv
ôιερεuvη0οúv o¡η ôεkαε¡iα ¡οu 1960. …rion εivαι επioηç ¡ο
óvομα ¡οu véοu ôιαo¡ημιkó okάφοç ¡ηç †A„A για ¡ηv
αv0ρoπιvη εÇερεúvηoη ¡οu ôιαo¡ήμα¡οç, παλαιó¡ερα γvωo¡ή
ωç Crew Exploration Vehicle, ¡ο οποiο é¿ει o¿εôιαo¡εi για vα
αv¡ιkα¡αo¡ήoει ¡ο Aιαo¡ημιkó Aεωφορεiο kαι ¡ελιkά ¡ηv
επιo¡ροφή o¡η Σελήvη. Για λεπ¡ομéρειεç o¿ε¡ιkά με ¡ο …rion
Crew Exploration Vehicle, πηγαivε¡ε here.The 1960 •roject
…rion εÇé¡αoε ¡η okοπιμó¡η¡α ¡ηç ôημιοuργiαç εvóç πuρηvιkοú
πuραúλοu-παλμó ¡ροφοôο¡εi¡αι απó ¡ηv πuρηvιkή o¿άoη.
Aιεvεργή0ηkε απó φuoιkóç Θεóôωροç Taylor kαι άλλοι για μια
περiοôο επ¡ά ε¡ov, αρ¿ήç γεvομévηç ¡ο 1958, με ¡ιç Ηvωμévεç
Πολι¡εiεç uποo¡ήριÇη Air Force. Το oúo¡ημα πρóωoηç ποu
προ¡εivει για ¡ο ôιαo¡ημιkó okάφοç …rion µαoio¡ηkε oε μια ιôéα
πρo¡οç ποu προéµαλαv „tanislaw ™la• kαι Κορvήλιοç E•erett
oε ôιαµα0μιoμévεç ¿αρ¡i ¡ο 1955. ™la• kαι E•erett πρó¡ειvε ¡ηv
αποôéoμεuoη α¡ομιkéç µóμµεç πioω απó évα ôιαo¡ημóπλοιο,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 53
ποu αkολοu0εi¡αι απó ôiokοuç ποu ¡οu o¡ερεοú kαuoiμοu. Οι
µóμµεç 0α εkραγοúv, εÇά¡μιoηç ¡ο uλιkó ¡ωv ôiokωv kαι vα ¡ο
με¡α¡ρéŸει oε 0ερμó πλάoμα. Aεôομévοu ó¡ι αu¡ó ¡ο πλάoμα
éoπεuoαv προç óλεç ¡ιç kα¡εu0úvoειç, οριoμévεç απó αu¡ó 0α
kαλúŸει ¡η ôιαφορά με ¡ο ôιαo¡ημóπλοιο, προokροúει oε μια
πλάkα ρuμοuλkά, kαι é¡oι η kivηoη ¡οu ο¿ήμα¡οç προç ¡α
εμπρóç. •roject …rion προήλ0ε oε Γεvιkή Ato•ics o¡ο Σαv
Ν¡ιéγkο, μια ε¡αιρεiα (αργó¡ερα 0uγα¡ριkή ¡ηç General
–yna•ics), ποu ιôρú0ηkε απó ¡οv Frederick de Hoff•an vα
αvαπ¡úÇει ¡ιç εμποριkéç πuρηvιkov αv¡ιôραo¡ήρωv. H¡αv de
Hoff•an ο οποiοç éπειoε Free•an –yson vα εv¡α¿0οúv Taylor
o¡ο Σαv Ν¡ιéγkο vα εργαo¡οúv για …rion kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu
αkαôημαikοú 1958-59 é¡οç. ™la• kαι η ιôéα E•erett ή¡αv
¡ροποποιή0ηkε é¡oι oo¡ε, αv¡i ¡ωv ôiokωv προω0η¡ιkó, ¡ο
προω0η¡ιkó kαι µóμµα ή¡αv ouvôuάçοv¡αι oε μiα εvιαiα μοvάôα
παλμó. Πλαo¡ιkά επελéγη ωç προω0η¡ιkó uλιkó, ôεv εivαι μóvο
λóγω ¡ηç απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡άç ¡ηç o¡ηv απορρóφηoη ¡ωv
vε¡ροviωv ποu εkπéμποv¡αι απó μια α¡ομιkή ékρηÇη αλλά kαι
για¡i. Eaks kά¡ω o¡ο ελαφρú ά¡ομα óπωç αu¡ά ¡οu uôρογóvοu
kαι ¡οu άv0ραkα ποu kιvοúv¡αι με μεγάλη ¡α¿ú¡η¡α oε
0ερμοkραoiα λει¡οuργiαç. Η προoéγγιoη αu¡ή, oε ouvôuαoμó με
¡ηv évvοια πλάkα ρuμοuλkά, προoφéρει évα μοvαôιkó oúo¡ημα
πρóωoηç ποu 0α μποροúoαv vα παράγοuv ¡αu¡ó¿ροvα uŸηλήç
ooηç με μεγάλη ¡α¿ú¡η¡α εÇά¡μιoηç. Η απο¡ελεoμα¡ιkή ειôιkή
o0ηoη 0α μποροúoε 0εωρη¡ιkά vα αvéλ0οuv oε 10.000 éωç évα
εkα¡ομμúριο ôεu¡ερóλεπ¡α. Μια oειρά απó a.”pt ôοvήoειç 0α
πρéπει vα αv¡ιμε¡ωπiçοuv ¡ηv πλάkα ρuμοuλkά, ¡óoο ôuvα¡óç
oo¡ε, εάv οι ôuvάμειç αu¡éç ôεv εi¿αv kα¡αvεμη0εi o¡ο ¿ρóvο,
ποu 0α οôηγήoοuv oε επι¡ά¿uvoη αι¿μéç ó¡ι ή¡αv απαράôεk¡ο
για évα επαvôρωμévο ó¿ημα. Κα¡ά ouvéπεια, évα oúo¡ημα
απορρóφηoηç kραôαoμov επιvοή0ηkε oo¡ε η εvéργεια o0ηoη
παραôο0εi o¡ηv πλάkα 0α μποροúoε vα απο0ηkεúοv¡αι kαι o¡η
ouvé¿εια o¡αôιαkά για vα kukλοφορήoει ¡ο ó¿ημα ωç oúvολο.
Αποo¡ολή προφiλ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 54
Aιάφορα προφiλ αποo¡ολή
εÇε¡άo¡ηkαv,
ouμπεριλαμµαvομévωv εvóç
φιλóôοÇοu ôιαo¡ριkó εkôο¿ή.
Αu¡ή η ékkληoη για ‡0 εkα¡.
¡óvωv ôιαo¡ημιkó okάφοç ποu
0α ¡ροφοôο¡εi¡αι απó ¡ηv
ôιαôο¿ιkή απελεu0éρωoη ¡ωv
ôékα εkα¡ομμuρiωv µομµov,
kά0ε μiα o¿εôιαoμévη vα
εkραγοúv περiποu 60 ¡.μ. o¡ο
πioω μéροç ¡οu ο¿ήμα¡οç. Σ¡ο
πιο άμεoο μéλλοv, …rion εi¿ε
προµλεφ0εi ωç μéoο με¡αφοράç μεγάλωv αποo¡ολéç προç ¡η
Σελήvη, ¡οv Aρη, kαι ο Κρóvοç. Taylor kαι –yson ή¡αv
πεπειoμévοι ó¡ι πúραuλοι ¿ημιkov, με περιοριoμévη ωφéλιμα
φορ¡iα ¡οuç kαι ¡οu uŸηλοú kóo¡οuç, εkπροooπηoε ¡ηv
λαv0αoμévη προoéγγιoη για ¡α ôιαo¡ημιkά ¡αÇiôια. …rion, óπωç
ιo¿uρio¡ηkαv, ή¡αv απλó, εuρú¿ωρο, kαι πάvω απ 'óλα
προoι¡éç ¡ιμéç. Taylor πρó¡ειvε αρ¿ιkά ó¡ι ¡ο ó¿ημα 0α Çεkιvήoει
απó ¡ο éôαφοç, πι0αvó¡α¡α απó ¡ηv πuρηvιkή ôοkιμή o¡ηv
περιο¿ή Jackass Flats, Νεµάôα. AεkαéÇι ιo¡ορiεç uŸηλή,
ôιαμορφovε¡αι óπωç η άkρη ¡οu μια oφαiρα, kαι με évα πιά¡ο
ωo¡ιkó ‡1 • oε ôιάμε¡ρο, ¡ο ôιαo¡ημóπλοιο 0α εi¿ε αÇιοποιη0εi
évα εφαλ¡ήριο ποu απο¡ελεi¡αι απó οk¡o πúργοuç, kά0ε 76 •
úŸοç. Εivαι αÇιοoημεiω¡ο ó¡ι οι περιooó¡ερεç απó ¡ιç μάçα
απογεiωoηç ¡ωv περiποu 10.000 ¡óvωv, 0α é¿οuv περάoει oε
¡ρο¿ιά. Οι μοvάôεç µóμµα εk¡οÇεúoειç για απογεiωoη με ρu0μó
évα αvά ôεu¡ερóλεπ¡ο 0α é¿οuv αποφéρει 0,1 kiloton?, Σ¡η
ouvé¿εια, kα0oç ¡ο ó¿ημα επι¡α¿úv0ηkε, η εk¡óÇεuoη ποoοo¡ó
0α é¿ει επιµραôuv0εi kαι η αúÇηoη ¡ηç απóôοoηç, μé¿ρι 20-
µóμµεç kiloton 0α εi¿ε εkραγεi αvά 10 ôεu¡ερóλεπ¡α. H¡αv évα
αvαπάv¡ε¿ο kαι επαvαo¡α¡ιkή ιôéα. Σε μια επο¿ή ποu οι
Ηvωμévεç Πολι¡εiεç πάλεuε με évα μóvο αo¡ροvαú¡ηç oε ¡ρο¿ιά
¿ρηoιμοποιov¡αç évα ¡ροποποιημévο µαλλιo¡ιkov πuραúλωv,
Taylor kαι –yson ή¡αv επoαoη o¿εôιάçει vα o¡εiλει
απο¡ελéoμα¡α ¡ωv αv0ρoπωv kαι ¡εράo¡ιεç ωφéλιμα φορ¡iα για
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
Artist's conception of the …rion
spacecraft near J”piter
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 55
¡αÇiôια oε óλη ¡ηv εÇερεúvηoη ¡οu ηλιαkοú ouo¡ήμα¡οç. Ο
αρ¿ιkóç o¿εôιαoμóç Cρiωv çή¡ηoε 2.000 μοvάôωv παλμó, πολú
περιooó¡ερο απó ¡οv αρι0μó ποu απαι¡εi¡αι για ¡ηv επi¡εuÇη Γη
¡α¿ú¡η¡α ôιαφuγήç. Σ¡ηv kλiμαkα, …rion éμοιαçε περιooó¡ερο με
¡η γιγαv¡ιαiα ôιαo¡ημóπλοια ¡ηç επιo¡ημοvιkήç φαv¡αoiαç απó
¡η o¡εvó¡η¡α kάŸοuλεç ¡ωv Γkαγkάριv kαι Glenn. Εkα¡óv
πεvήv¡α άv0ρωποι 0α μποροúoαv vα é¿οuv çήoει o¡ο
kα¡άo¡ρωμα με o¿ε¡ιkή άvεoη oε évα ó¿ημα ôεv ¿¡io¡ηkε ¡ηv
αvάγkη vα ôο0εi ιôιαi¡ερη προoο¿ή oε µάροç μé¡ρωv για ¡ηv
εÇοιkοvóμηoη •roject …rion: ¡οu çωή, ¡ο 0άvα¡ο, kαι Πι0αvη
Αvαγévvηoη. Η kοúρoα προç ¡ο φεγγάρι, με ¡ιç μορφéç ¡οu
éργοu Απóλλωvα kαι ¡ο αkóμη okιερά Σοµιε¡ιkή l”narprogra•,
kuριάρ¿ηoε επαvôρωμévεç ôιαo¡ημιkéç π¡ήoειç kα¡ά ¡η ôιάρkεια
¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu 1960. Σtìç Ηvmµívrç ΠoKìtrírç, q
okoKou0ío tou ípyou Mercury-Gemini-ΑnóKKmv kotóçrpr
0ítovtoç nrpínou r{qvto ótoµo oto öìóotqµo, ömörko onó
outíç oto çryyópì. Ωotóoo, kotó to tíKq tqç örkortíoç tou
1950 koì otìç op¿íç tou 1960, q kuþípvqoq tmv ΗΠΑ
¿pqµotoöotrítoì ívo o¿íöìo nou 0o µnopoúor
rvör¿oµívmç vo í¿ouv tono0rtq0rí 150 ótoµo, to
nrpìooótrpo onó outó rnoyyrKµotìmv rnìotqµóvmv,
o¿rtìkó µr to çryyópì, koì 0o µnopoúor okóµq vo í¿rì
otoKrí onootoKíç otov Apq koì tov Kpóvo. Αu¡ó ¡ο
επi¡εuγμα 0α μποροúoε πι0αvoç vα é¿ει ολοkληρω0εi kα¡ά ¡ηv
iôια ¿ροvιkή περiοôο, óπωç Απóλλωvα, kαι, εvôε¿ομévωç, για
περiποu ¡ο iôιο ποoó ¿ρημά¡ωv. Η kωôιkή οvομαoiα ¡οu éργοu
ή¡αv …rion, kα0oç kαι οι évvοιεç ποu αvαπ¡ú¿0ηkαv kα¡ά ¡η
ôιάρkεια επ¡ά ¡οu ¿ρóvια çωήç εivαι ¡óoο kαλó ποu ¡οuç αÇiçει
oοµαρήç μελé¡ηç oήμερα. •roject …rion ή¡αv évα ó¿ημα ¿oρο
ouo¡ήμα¡οç πρóωoηç, ¡ο οποiο εÇαρ¡ά¡αι απó ékρηÇη α¡ομιkov
µομµov περiποu ôιαkóoια μé¡ρα πioω απó ¡ο ó¿ημα (1). Η
φαιvομεvιkή παραλογιoμóç αu¡ήç ¡ηç ιôéαç εivαι évαç απó ¡οuç
λóγοuç για ¡οuç οποiοuç απé¡u¿ε …rion? Αkóμη, πολλοi
εÇé¿οv¡εç φuoιkοi εργάo¡ηkαv για ¡ηv ιôéα kαι ή¡αv πεπειoμévοç
ó¡ι 0α μποροúoε vα γivει πράÇη. Απó α¡ομιkéç µóμµεç εivαι
ôιαkρι¡éç οv¡ó¡η¡εç, ¡ο oúo¡ημα éπρεπε vα λει¡οuργεi oε
παλμιkή παρά ¡η ouvε¿ή λει¡οuργiα. Εivαι παρóμοια απó ¡ηv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 56
άποŸη αu¡ή oε évαv kιvη¡ήρα αu¡οkιvή¡οu, o¡ηv οποiα οι
0ερμοkραoiεç kαúoηç kορuφή uπερµαivοuv kα¡ά πολú ¡α
oημεiα ¡ήÇηç ¡ωv kúλιvôροι kαι éμµολα. Ο kιvη¡ήραç παραμévει
ά0ιk¡ο, επειôή ¡ηv περiοôο αι¿μήç ¡ηç 0ερμοkραoiαç εivαι. ÌEF
oε oúγkριoη με ¡ηv περiοôο ¡οu kúkλοu kαúoηç.
Η ιôéα ¡ηç «α¡ομιkήç οôήγηoηç’ ή¡αv évα επιo¡ημοvιkó-kλιoé
φαv¡αoiαç απó ¡η ôεkαε¡iα ¡οu 1930, αλλά φαivε¡αι ó¡ι
„tanislaw ™la• kαι Frederick de Hoff•an ôιεÇήγαγε ¡ηv πρo¡η
oοµαρή éρεuvα ¡ηç πuρηvιkήç πρóωoηç για ôιαo¡ημιkéç
π¡ήoειç ¡ο 19‡‡, εvo εργάçοv¡αv o¡ο Manhattan •roject (2).
Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu ¡é¡αρ¡ο ¡οu αιovα με¡ά ¡οv Aεú¡ερο
Παγkóoμιο Πóλεμο, η αμεριkαvιkή Επι¡ροπή Α¡ομιkήç
Εvéργειαç (αv¡ιkα¡αo¡ά0ηkε απó ¡ο Υποuργεiο Εvéργειαç ¡ο
197‡) εργάo¡ηkε με ôιάφορεç ομοoποvôιαkéç uπηρεoiεç για μια
oειρά απó o¿éôια πuρηvιkήç kιvη¡ήρα με οvóμα¡α óπωç
–”•bo, αk¡ιviôιο, kαι ο Πλοú¡ωvαç, ποu πιo¡οποιοúv¡αι με
†er•a (πuρηvιkή Engine για ˜ocket Vehicle Application) (3).
Κοv¡ά o¡ηv παραγωγή εvóç πρω¡ο¡úποu π¡ήoηç, †er•a
αkuρo0ηkε ¡ο 1972 (‡). Η µαoιkή ιôéα πioω απó óλεç αu¡éç ¡ιç
μη¿αvéç ή¡αv vα 0ερμάvει évα ρεuo¡ó εργαoiαç απó ¡ηv
άv¡ληoη ¡οu μéoω εvóç πuρηvιkοú αv¡ιôραo¡ήρα, o¡η ouvé¿εια,
επι¡ρéπει vα επεk¡α0εi μéoω εvóç αkροφuoiοu o0ηoη για ¡ηv
αvάπ¡uÇη. Πóoο kαλó εivαι αu¡ά ¡α o¿éôια; žvα ¿ρήoιμο
o¡οι¿εiο για ¡η oúγkριoη Πuραuλοkιvη¡ήρεç εivαι ειôιkή o0ηoη
(Ì„•), ποu ορiçε¡αι ωç λiµρεç ooη ποu παράγε¡αι αvά λiµρα ¡οu
kαuoiμοu ποu kα¡αvαλovε¡αι αvά ôεu¡ερóλεπ¡ο. Οι μοvάôεç
¡οu Ì„• εivαι é¡oι ôεu¡ερóλεπ¡α. O koKútrpoç núpouKoç
¿qµìkmv otqv unqproío, o kpuoyóvoç uöpoyóvo-µq¿ovqç
o{uyóvou, í¿rì Isp nrpínou 450 örutrpóKrnto (5). Nerva
rí¿r Isp nrpínou öúo çopíç nìo µryóKq (6), ívo rknKqktìkó
µìkpó nooootó 0rmpmvtoç ótì q nupqvìkq o¿óoq
kouoíµmv nrpìí¿rì nrpìooótrprç onó ívo rkotoµµúpìo
çopíç tqv íöìo nooótqto rvípyrìoç ovó µovóöo µó(oç mç
koúoìµo ¿qµìkó. Tvo oqµovtìkó npóþKqµo rívoì ótì o
ovtìöpootqpoç Krìtoupyrí or oto0rpq 0rpµokpooío, koì q
0rpµokpooío npínrì vo rívoì µìkpótrpq onó to oqµrío
tq{qç tmv öoµìkmv uKìkmv tou, nrpínou 3000 K (7).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 57
Ο αρι0μóç ¡ωv o¿εôiωv εi¿αv προ¡α0εi o¡α ¡éλη ¡ηç ôεkαε¡iαç
¡οu 19‡0 kαι 1950 για vα Çεφúγει απó ¡οv περιοριoμó ¡ηç
0ερμοkραoiαç kαι vα εkμε¡αλλεu¡εi ¡ηv ¡εράo¡ια ôúvαμη ¡ηç
α¡ομιkήç µóμµαç, εk¡ιμά¡αι ó¡ι εivαι ¡ηç ¡άÇηç ¡ωv 10
ôιoεkα¡ομμuρiωv ιπποôúvαμηç για μια μé¡ρια oε μéγε0οç
ouokεuή (8). O Móptìv rtoìprío o¿röíoor ívo nupqvìkó
kìvqtqpo nupoúKmv noKµoú µr ívo ƒ0óKoµo koúoqçƒ 130
nóöìo or öìóµrtpo. Μιkρéç α¡ομιkéç µóμµεç με αποôóoειç
ôuvάμει 0,1 kiloton (α kiloton εivαι ¡ο ιoοôúvαμο ¡ηç εvéργειαç
¡ωv 1000 ¡óvωv ¡ο uŸηλó εkρηk¡ιkov T†T) 0α εi¿ε πéoει oε
αu¡ή ¡ηv αi0οuoα με ρu0μó περiποu évα αvά ôεu¡ερóλεπ¡ο (9)?
Νερó 0α γivει évεoη για vα εÇuπηρε¡ήoει ωç kαúoιμο kivηoηç.
Αu¡ή η o¿εôiαoη παράγε¡αι ¡ο o¿ε¡ιkά μιkρó Ìsp ¡οu 1150
ôεu¡ερóλεπ¡α, kαι 0α μποροúoε vα αποφéρει μéγιo¡η ¡α¿ú¡η¡α
για αλλαγή ¡οu ο¿ήμα¡οç ¡ωv 26.000 ποôιov / ôεu¡ερóλεπ¡ο. Το
ó¿ημα 0α εi¿ε εvιo¿u0εi oε uŸóμε¡ρο 150 μιλiωv απó
πuραúλοuç ¿ημιkov, kα0oç kαι ¡α επιπλéοv 8000 ft / sec ή é¡oι
oo¡ε uπó ¡ηv προüπó0εoη 0α ¡οu επé¡ρεπε vα Çεφúγει
µαρú¡η¡αç ¡ηç Γηç (10). Το εργαo¡ήριο ›awrence ›i•er•ore
οôήγηoε oε παρóμοιο αv kαι πολú μιkρó¡ερη o¿εôιαoμοú
kάλεoε Hλιοç περiποu ¡ηv iôια oρα (11).
Σε ¡αÇιvομοúv¡αι 1955 ¿αρ¡i (12), „tanislaw ™la• kαι Κορvήλιοç
E•erett εÇαλειφ0εi ¡ο 0άλαμο kαúoηç εv¡ελoç. Αv¡ 'αu¡οú,
µóμµεç 0α εÇα¿0εi προç ¡α πioω απó ¡ο ó¿ημα, ποu
αkολοu0εi¡αι απó o¡ερεά-ôiokοuç προω0η¡ιkó. Οι εkρήÇειç 0α
εÇά¡μιoη ¡οu ôiokοuç, kαι η ouvαkóλοu0η πλάoμα 0α
προokροúoοuv oε μια πλάkα ρuμοuλkά. Το πλεοvék¡ημα αu¡οú
¡οu ouo¡ήμα¡οç εivαι ó¡ι ôεv γivε¡αι προoπά0εια για ¡η
ouγkρά¡ηoη ¡ωv εkρήÇεωv, uποvοov¡αç ó¡ι η o¿ε¡ιkά uŸηλή
απóôοoη (εÇ οu kαι uŸηλήç ιo¿úοç) µóμµεç μποροúv vα
¿ρηoιμοποιη0οúv. žvα ¡é¡οιο oúo¡ημα ôεv εivαι οú¡ε
0ερμοkραoiα-οu¡ε εÇοuoiα-περιοριoμévη. ™la• εvôé¿ε¡αι vα
é¿οuv επηρεαo¡εi απó πειράμα¡α ποu ôιεÇάγοv¡αι oε λóγοuç
Eniwetok αποôειkvúοuv, óποu γραφi¡η-αvεo¡άληoαv
kαλúπ¡οv¡αι oφαiρεç ¡ριάv¡α πóôια απó ¡ο kév¡ρο μιαç α¡ομιkήç
ékρηÇηç. Οι oφαiρεç µρé0ηkαv αργó¡ερα αvéπαφα? žvα λεπ¡ó
o¡ρoμα ¡οu γραφi¡η εi¿ε ablated απó ¡οuç επιφάvειεç (13).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 58
•roject …rion γεvvή0ηkε ¡ο 1958 o¡η Γεvιkή Ato•ics o¡ο Σαv
Ν¡ιéγkο. Η ε¡αιρεiα, ¡oρα 0uγα¡ριkή ¡ηç άμuvαç γιγαv¡ιαiα
General –yna•ics, ιôρú0ηkε απó ¡οv Frederick de Hoff•an vα
αvαπ¡úÇει ¡ιç εμποριkéç πuρηvιkov αv¡ιôραo¡ήρωv. Η kιvη¡ήρια
ôúvαμη πioω απó Cρiωv ή¡αv Θεóôωροç Τéιλορ, évαç
µε¡εράvοç ¡οu ›os Ala•os προγράμμα¡α óπλωv. –e Hoff•an
éπειoε Free•an –yson, évαç 0εωρη¡ιkóç φuoιkóç, o¡η ouvé¿εια
o¡ο Ìnstit”te for Ad•anced „t”dy o¡ο •rinceton, †ew Jersey, για
vα éρ0ει o¡ο Σαv Ν¡ιéγkο vα εργαo¡οúv για …rion kα¡ά ¡η
ôιάρkεια ¡οu 1958-1959 αkαôημαikó é¡οç. –yson λéει ó¡ι Τéιλορ
uιο0é¡ηoε évα ouγkεkριμévο μοv¡éλο ôια¿εiριoηç για ¡ο éργο: η
Verein für ˜a”•schiffahrt (VF˜), η γερμαvιkή kοιvωviα
πuραúλωv ¡οu 1920 kαι 1930, ποu αρι0μοúoε με¡αÇú ¡ωv
μελov ¡οu Werner •on. A”n. Η Vf˜ εi¿αv μιkρή ôομή: ôεv
γραφειοkρα¡iα kαι οuoιαo¡ιkά ôεv kα¡αμεριoμó ¡ηç εργαoiαç
με¡αÇú ¡ωv μελov ¡οu? Θα ολοkληρω0εi πολú πριv απó ¡ηv
αvάληŸη απó ¡οv γερμαvιkó o¡ρα¡ó. …rion oε πρo¡η ή¡αv
παρóμοια: οι επιo¡ήμοvεç ékαvαv πραk¡ιkή μη¿αvιkov kαι
μη¿αvιkov ¿¡io¡ηkε εργαoiαç μοv¡éλα kλiμαkαç, óλα oε évαv
ελά¿ιo¡ο προüπολογιoμó Ειôιkó¡η¡αç ¡οu Taylor o¡ο ›os
Ala•os εi¿ε ¡ιç επιπ¡ooειç ¡ωv πuρηvιkov óπλωv. H¡αv évαç
ειôιkóç o¡ο vα kα¡αo¡ήoει ¡ιç μιkρéç µóμµεç oε μια επο¿ή ποu η
kivηoη ή¡αv προç ¡ηv kα¡εú0uvoη óλο kαι μεγαλú¡ερο
s”perweapons. H¡αv επioηç επiγvωoη ¡ωv ¡ε¿vιkov για ¡η
ôιαμóρφωoη εkρήÇειç, για ¡ηv kα¡αokεuή µομµov de.is sq”irt oε
μiα ouγkεkριμévη kα¡εú0uvoη. Τéιλορ uιο0é¡ηoε προω0η¡ήç
™la•-ιôéα για πλάkα, αλλά αv¡i για ¡οuç ôiokοuç προω0η¡ιkov
ouvôúαoε προω0η¡ιkó kαι µóμµα oε μiα εvιαiα μοvάôα παλμó.
Το uλιkó προω0η¡ιkó ¡ηç επιλογήç ή¡αv πλαo¡ιkó, πι0αvó¡α¡α
πολuαι0uλεviοu (15). Πλαo¡ιkó εivαι kαλή o¡ο vα απορροφά ¡α
vε¡ρóvια ποu εkπéμποv¡αι απó μια α¡ομιkή ékρηÇη (ôηλ. ηλιkiαç
kαι με ¡ηv άμεoη εvéργεια αk¡ιvοµολiαç) kαι επιπλéοv. Eaks
kα0ορiçοv¡αι oε ά¡ομα με ¿αμηλó µάροç, óπωç ¡ο uôρογóvο kαι
άv0ραkα, οι οποiεç kιvοúv¡αι oε uŸηλéç ¡α¿ú¡η¡εç ó¡αv
¡αραγμévη. Υπάρ¿οuv εvôεiÇειç ó¡ι évα πλαo¡ιkó παρóμοιο με
φελιçóλ εivαι ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι o¡ο εoω¡εριkó µóμµεç
uôρογóvοu με ¡ο ’kαvάλι’ η εvéργεια απó ¡ο α¡ομιkó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 59
εvεργοποiηoηç o¡ηv εú¡ηk¡ο uλιkó (16). Το πλεοvék¡ημα ¡οu
o¿εôιαoμοú πλάkα ρuμοuλkά, óπωç –yson Taylor kαι ¡ο εiôα,
ή¡αv ó¡ι 0α μποροúoε vα παράγει ¡αu¡ó¿ροvα uŸηλήç ooηç με
μεγάλη ¡α¿ú¡η¡α εÇά¡μιoηç. Aεv uπάρ¿ει άλλη γvωo¡ή oúo¡ημα
πρóωoηç oε ouvôuαoμó αu¡ov ¡ωv ôúο άkρωç επι0uμη¡ά
¿αραk¡ηριo¡ιkά. Η απο¡ελεoμα¡ιkή Ìsp 0α μποροúoε 0εωρη¡ιkά
vα φ0άoει ¡α 10.000 éωç évα εkα¡ομμúριο ôεu¡ερολéπ¡ωv (17).
Η uπολογιçóμεvη ôúvαμη ποu αokεi¡αι o¡ηv πλάkα ωo¡ιkó ή¡αv
¡εράo¡ια? Θα ôημιοuργοúoε απαράôεk¡η για ¡ηv επι¡ά¿uvoη
εvóç επαvôρωμévοu ο¿ήμα¡οç. Εk ¡οú¡οu, évα oúo¡ημα
αμορ¡ιoéρ ¡οπο0ε¡ή0ηkε αvάμεoα o¡ηv πλάkα kαι ¡ο iôιο ¡ο
ó¿ημα. Η εvéργεια o0ηoη παραôiôοv¡αι οι πιvαkiôεç
kukλοφορiαç ή¡αv απο0ηkεuμévο o¡ηv αμορ¡ιoéρ kαι
αποôεoμεúε¡αι o¡αôιαkά o¡ο ó¿ημα. Οι εργαçóμεvοι …rion
¿¡io¡ηkε μια oειρά απó μοv¡éλα, ποu οvομάçε¡αι Bάλ¡ε-µάçει ή
Hot Béργεç, vα ôοkιμάoει ή μη ρuμοuλkov πλάkεç απó
αλοuμivιο 0α μποροúoε vα επιµιooει η o¡ιγμιαiα év¡οvεç
0ερμοkραoiεç kαι οι πιéoειç ποu ôημιοuργοúv¡αι απó ¡α
εkρηk¡ιkά ¿ημιkά. Πολλά μοv¡éλα kα¡αo¡ράφηkαv, αλλά ¡ωv
100 π¡ήoη με¡ρη¡ή ¡ο Νοéμµριο ¡οu 1959, ποu kιvοúv¡αι απó
éÇι ¡éλη, ή¡αv επι¡u¿ήç kαι απéôειÇε ó¡ι παρορμη¡ιkóç π¡ήoη 0α
μποροúoε vα εivαι o¡α0ερή (18). Αu¡ά ¡α πειράμα¡α απéôειÇαv
επioηç ó¡ι η πλάkα 0α πρéπει vα εivαι πα¿ú o¡η μéoη kαι
kωvιkά προç ¡α άkρα ¡οu για ¡η μéγιo¡η ôúvαμη με ¡ο ελά¿ιo¡ο
µάροç (19). Η αv¡ο¿ή ¡ηç πιvαkiôαç ή¡αv évα oημαv¡ιkó 0éμα. Η
ôιεuρuvóμεvη φοúokα o¡ο πλάoμα ¡οu kά0ε ékρηÇη 0α
μποροúoε vα é¿ει 0ερμοkραoiα πολλov ôεkάôωv ¿ιλιάôωv
µα0μοúç Κéλµιv, αkóμη kαι ó¡αv η ékρηÇη oημειo0ηkε
εkα¡οv¡άôεç μé¡ρα απó ¡ηv πλάkα. Με¡ά ¡ο προµάôιoμα ¡ωv
ôοkιμov Eniwetok, évα kα0εo¡oç επιvοή0ηkε για vα γράoο
Ÿεkαoμοú (πι0αvoç με µάoη ¡ο γραφi¡η) πάvω o¡ηv πλάkα
με¡αÇú εkρήÇειç (20). Aεv εivαι γvωo¡ó εάv αu¡ó ¡ο kα0εo¡oç
αu¡ó ôια¡ηρεi¡αι oε vεó¡ερεç εkôóoειç ¡οu o¿εôιαoμοú …rion.
Εk¡εvή εργαoiα éγιvε για ¡η ôιάµρωoη πλάkα με évα εkρηk¡ιkó
γvoμοvα γεvvή¡ρια πλάoμα ηλiοu. Οι πειραμα¡ιo¡éç ôιαπio¡ωoε
ó¡ι η πλάkα 0α πρéπει vα εk¡i0εv¡αι oε αkραiεç 0ερμοkραoiεç
για μóvο περiποu ¡ο évα ¿ιλιοo¡ó ¡οu ôεu¡ερολéπ¡οu kα¡ά ¡η
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 60
ôιάρkεια kά0ε ékρηÇη, kα0oç kαι ó¡ι η εk¡ομή 0α προkúŸει μóvο
μéoα oε évα λεπ¡ó o¡ρoμα ¡ηç επιφάvειαç ¡ηç πλάkαç (21). Η
ôιάρkεια ¡ωv uŸηλov 0ερμοkραoιov ή¡αv ¡óoο μιkρή ποu πολú
λiγη 0ερμó¡η¡α ôιéρρεuoε o¡οv πλάkα? Εvεργή ŸúÇη προφαvoç
0εωρή0ηkε περι¡¡ή. Οι πειραμα¡ιo¡éç kα¡éληÇε o¡ο
ouμπéραoμα ó¡ι εi¡ε απó αλοuμivιο ή ¿άλuµα 0α εivαι αρkε¡ά
o¡α0ερó για vα εvεργεi ωç uλιkó πλάkα. Οι εργαçóμεvοι …rion
vωρiç ouvειôη¡οποiηoε ó¡ι η kuµéρvηoη ¡ωv ΗΠΑ éπρεπε vα
εμπλαkοúv εάv ¡ο o¿éôιο ή¡αv vα é¿ει kάποιεç πι0αvó¡η¡εç vα
προ¿ωρεi πéρα απó ¡ο o¡άôιο ¡ηç o¡αôιαkήç µελ¡iωoηç. Κα¡ά
ouvéπεια, ¡ο Ad•anced ˜esearch •rojects Agency (A˜•A -
αργó¡ερα –A˜•A με ’o¡ékε¡αι A’ για ¡ηv ’–efense’) πληoiαoε
¡ο April1958. Τοv Ιοúλιο, ouμφovηoε vα uποo¡ηρiÇει ¡ο éργο oε
évα αρ¿ιkó επiπεôο ¿ρημα¡οôó¡ηoηç ¡οu 1 εkα¡. ôολαρiωv
ε¡ηoiωç? H¡αv αu¡ή ¡η o¡ιγμή ποu ¡οπο0ε¡ή0ηkε ¡ο kωôιkó
óvομα ¡οu …rion (22). Οι εργαoiεç προ¿oρηoαv με okοπó
A˜•A 6, éργο 3, με ¡i¡λο ’Μελé¡η ¡ωv Πuρηvιkov-•”lse-
Προω0ημévοç „pace Ο¿ήμα¡α’ (23). Taylor kαι –yson ή¡αv
πεπειoμévοç ó¡ι η προoéγγιoη ¡ηç ôιαo¡ημιkήç π¡ήoηç ποu
αokεi¡αι απó ¡η †A„A (η οποiα μóλιç εi¿ε ôημιοuργη0εi ¡οv
Ιαvοuάριο ¡οu 1958) ή¡αv ¡ο évα λά0οç. Von. Ροuké¡εç ¿ημιkή
a”n εivαι kα¡ά ¡η γvoμη ¡οuç ή¡αv πολú αkριµó, εi¿ε πολú
περιοριoμévεç ωφéλιμα φορ¡iα, kαι ή¡αv οuoιαo¡ιkά ά¿ρηo¡η για
π¡ήoειç πéραv ¡ηç oελήvηç (2‡). Οι εργαçóμεvοι …rion ή0ελε
évα ôιαo¡ημóπλοιο ποu ή¡αv απλó, ¡ρα¿ú, εuρú¿ωροç, kαι
πάvω απ 'óλα προoι¡éç ¡ιμéç. Taylor αρ¿ιkά çή¡ηoε vα Çεkιvήoει
éôαφοç, πι0αvó¡α¡α απó ¡ηv αμεριkαvιkή πuρηvιkή ôοkιμή o¡ο
¿oρο Jackass ôιαμερioμα¡α, Νεµάôα (25). Το ó¿ημα é¿ει
¿αραk¡ηριo¡εi ωç μοιάçοv¡αç •iter εvóç επιokóποu ή ¡ηv άkρη
¡οu μια oφαiρα, ôεkαéÇι ορóφωv kαι με évα πιά¡ο ωo¡ιkó 135
πóôια oε ôιάμε¡ρο (26). Aιαιo0η¡ιkά φαivε¡αι ó¡ι η μεγαλú¡ερη
εivαι η πλάkα ρuμοuλkά, η πιο απο¡ελεoμα¡ιkά ¡ο oúo¡ημα 0α
εk¡ελéoει. Για παράγωγο ¡οu μια φóρμοuλα για ¡ηv
απο¡ελεoμα¡ιkή ειôιkή o0ηoη ποu ôια0é¡ει πuρηvιkά πuραúλωv
παλμó kαι για ¡ιç o¿éoειç με¡αÇú ôιάμε¡ροç ¡ηç πλάkαç
ρuμοuλkά, Εvéργεια παλμοú, kαι Ì„•, ο αvαγvoo¡ηç 0α πρéπει
vα ôιαµοuλεúε¡αι ˜eynolds (27). «Εφαλ¡ήριο» 0α ή¡αv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 61
απο¡ελεi¡αι απó οk¡o πúργοuç, kά0ε 250 πóôια uŸηλó. Η μάçα
¡οu ο¿ήμα¡οç για ¡ηv απογεiωoη 0α εi¿ε για ¡η oειρά ¡ωv
10.000 ¡óvωv (28)? Το μεγαλú¡ερο μéροç ¡ηç μάçαç 0α εi¿ε
πάει oε ¡ρο¿ιά. Oì µovóörç þóµþo rkto{rúorìç yìo
onoyrímoq 0o í¿ouv onoçíprì 0,1 kiIoton? Αp¿ìkó q
rktó{ruoq ouvtrKrotqç 0o qtov ívo ovó örutrpóKrnto.
Aröoµívou ótì to ó¿qµo rnìto¿uv0rí o pu0µóç 0o
rnìþpoöuv0rí koì q onóöooq 0o ou{q0rí µí¿pì to 20-þóµþrç
kiIoton 0o qtov vo þyoívouv rktóç kó0r öíko örutrpóKrnto
(29). Η ìöío çoívrtoì vo í¿rì yìo to ó¿qµo yìo vo nrtó{rì
ru0río µí¿pì vo rkko0opìotrí q otµóoçoìpo, oútmç motr vo
rKo¿ìotonoìq0rí poöìrvrpyó µóKuvoq Σr µìo rno¿q nou oì
ΗΠΑ nóKrur µr ívo µóvo óv0pmnoç or tpo¿ìó nóvm or ívo
tpononoìqµívo otpotìmtìkq póko, TayIor koì oì
ovontuooóµrvrç Dyson o¿íöìo yìo µìo rnovöpmµívq to{íöì
tqç r{rprúvqoqç µíoo onó ívo µryóKo µípoç tou qKìokoú
ouotqµotoç. Το αρ¿ιkó o¿éôιο Cρiωv çή¡ηoε 2000 μοvάôεç
παλμó, πολú περιooó¡ερο απó αρkε¡ó για ¡ηv επi¡εuÇη Γη
¡α¿ú¡η¡α ôιαφuγήç. «Το oúv0ημά μαç ή¡αv 'ρη απó ¡ο 1965,
απó ¡οv Κρóvο 1970’, uπεv0uμiçει –yson (30). …rion 0α é¿οuv
περιooó¡ερεç ομοιó¡η¡εç με ¡α πλοiα πuραúλωv ¡ηç
επιo¡ημοvιkήç φαv¡αoiαç απó ¡η o¡εvó¡η¡α ¡ωv kάŸοuλεç
Γkαγkάριv kαι Glenn. Εkα¡óv πεvήv¡α άv0ρωποι 0α μποροúoαv
vα é¿οuv çήoει o¡ο kα¡άo¡ρωμα με o¿ε¡ιkή άvεoη? Το ¿ρήoιμο
ωφéλιμο φορ¡iο ποu 0α é¿οuv με¡ρη0εi oε ¿ιλιάôεç ¡óvοuç (31).
…rion 0α é¿οuv ¿¡ιo¡εi oαv 0ωρηk¡ó, ποu ôεv ¿ρειάçε¡αι για ¡ο
µαoαvιo¡ιkó µάροç oε μé¡ρα εÇοιkοvóμηoηç εvéργειαç ποu
εγkρi0ηkε απó ¿ημιkά μéoα πρóωoηç ôιαo¡ημóπλοιο. Εivαι
oαφéç πωç ¡ο ó¿ημα 0α é¿ει προoγειo0ηkε? Εivαι λογιkó vα
uπο0éoει kαvεiç ó¡ι εÇειôιkεuμévα ¿ημιkά μη¿αvοkivη¡ωv
okαφov 0α é¿οuv ¿ρηoιμοποιη0εi για ¡ηv εÇερεúvηoη. Taylor
μπορεi vα προµλéŸει ó¡ι évα ouμµα¡ιkó Aιαo¡ημιkó Aεωφορεiο-
ó¿ημα ¡úποu 0α ή¡αv ôια0éoιμη για ¡η με¡αφορά α¡óμωv απó
kαι προç ¡ρο¿ιά. –yson ôivει ¡ηv εkπληk¡ιkή ποoó ¡ωv 100 εkα¡.
ôολαρiωv ε¡ηoiωç, kα0oç ¡ο kóo¡οç ¡οu προ¡ειvóμεvοu
προγράμμα¡οç ôoôεkα ¿ρóvια (32)? Σiγοuρα αu¡ó ôεv
περιλαμµάvει ¡ο kóo¡οç αvάπ¡uÇηç για ¡ιç ¿ιλιάôεç ¡ωv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 62
o¡οι¿εiωv απó ôιαo¡ημιkéç o¡ολéç για ¡α επιo¡ημοvιkά óργαvα
ποu évα ¡é¡οιο πρóγραμμα 0α απαι¡οúoε. Το πρóγραμμα …rion
0α é¿ει kα¡ά πάoα πι0αvó¡η¡α ’piggybacked’ o¿ε¡ιkά με ¡ηv
o¡ρα¡ιω¡ιkή προγράμμα¡α óπλα kαι ¡α uφιo¡άμεvα πολι¡ιkά
ôιαo¡ημιkά προγράμμα¡α. Παρóλα αu¡ά, αkóμη kαι αv –yson
uπο¡ιμά¡αι ¡ο kóo¡οç με ouv¡ελεo¡ή 20, ¡ο αvα0εωρημévο
oúvολο 0α ή¡αv μóvο 2‡ ôιoεkα¡ομμuρiωv ôολαρiωv, περiποu
¡ο iôιο με ¡ο αποôεk¡ó kóo¡οç για ¡ο πρóγραμμα Απóλλωv.
Οι ¿ρóvοι άλλαçαv, ωo¡óoο. Τα πρo¡α µήμα¡α ¡ηç ôιοikηoηç
ôιάo¡ημα άρ¿ιoε vα αποk¡ήoει ¡ο oúvολο ¡ηç πολι¡ιkήç
προoαvα¡ολιoμévηç ôιαo¡ημιkά προγράμμα¡α ποu ôια¿ειρiçε¡αι
η ομοoποvôιαkή kuµéρvηoη? Τηç Πολεμιkήç Αεροπορiαç πήρε
óλα ¡α éργα με o¡ρα¡ιω¡ιkéç εφαρμογéç. A˜•A éμειvε με ¡ο
…rion kαι μóvο éργο ¿oρο ¡οu, για ôúο λóγοuç. Η Πολεμιkή
Αεροπορiα ékριvε ó¡ι …rion ôεv εi¿ε kαμiα αÇiα ωç óπλο, kαι η
†A„A εi¿ε kάvει μια o¡ρα¡ηγιkή απóφαoη ¡ο 1959 ó¡ι ¡ο
πολι¡ιkó ôιαo¡ημιkó πρóγραμμα 0α εivαι μη-πuρηvιkéç για ¡ο
εγγúç μéλλοv (33). †A„A ή¡αv kαι εivαι μια πολú ôημοoιó¡η¡α-
ouvειôη¡ή οργάvωoη, kαι εivαι ôúokολο vα Çεπεραo¡εi η
αρvη¡ιkή αv¡iληŸη ¡ηç α¡ομιkήç ouokεuéç kά0ε εiôοuç απó ¡ηv
πλεuρά ¡οu kοιvοú. Επιπλéοv, η †A„A ή¡αv γεμά¡η με
μη¿αvιkοúç, οι οποiοι εi¿αv περάoει ¡η o¡αôιοôρομiα ¡οuç
οιkοôóμηoη óλο kαι μεγαλú¡ερο πuραúλοuç ¿ημιkov kαι εi¡ε ôεv
kα¡άλαµε ή αv¡ι¡i0εv¡αι αvοι¿¡ά o¡ηv πuρηvιkή π¡ήoηç. Σε αu¡ή
¡ηv περiπ¡ωoη οι εργαçóμεvοι Cρiωv ή¡αv πραγμα¡ιkά Çévοuç.
Μια kρioη ήρ0ε o¡α ¡éλη ¡οu 1959, ó¡αv A˜•A, αποφάoιoε ó¡ι
ôεv μποροúoε πλéοv vα o¡ηρiÇει …rion για λóγοuç ε0vιkήç
αoφάλειαç. Taylor ôεv εi¿αv άλλη επιλογή παρά vα ¡ηv
προoéγγιoη ¡ηç Πολεμιkήç Αεροπορiαç για ¡α ¡αμεiα. H¡αv évα
okληρó πωλοúv. Μια kοιvή αv¡iôραoη απó πολι¡ιkοúç kαι
o¡ρα¡ιω¡ιkοúç αÇιωμα¡οú¿οuç εμφαviçε¡αι απó ¡ο απóoπαoμα:
«... vα ouμŸηφioει μiα μεγάλη µóμµα kαι ¡ο oúvολο ¿¡uπήμα¡α
ôοuλεiα ¡οuç.’ (3‡) Η Πολεμιkή Αεροπορiα αποφάoιoε ¡ελιkά vα
λάµει ¡ηv …rion, αλλά μóvο για ¡ο προüπó0εoη ó¡ι μια
o¡ρα¡ιω¡ιkή ¿ρήoη vα µρε0εi γι 'αu¡ó. –yson λéει ó¡ι η Air Force
επαφéç ¡οu, αv kαι ouμπά0εια προç ¡ο o¡ó¿ο ¡ηç εÇερεúvηoηç
¡οu ôιαo¡ήμα¡οç, 0εoρηoε ó¡ι ή¡αv ôεμévα ¡α ¿éρια ¡οuç (35).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 63
žvα άμεoο απο¡éλεoμα ¡ηç αλλαγήç ¡ηç ôια¿εiριoηç ή¡αv ó¡ι
óλεç οι ôοkιμéç π¡ήoηç μοv¡éλο o¡αμά¡ηoε (36). The
α0uρóo¡ομοuç επο¿ή ή¡αv πάvω? Ovειρο ¡οu Taylor ¡ηç
ε¡αιρεiαç ’άvôρεç ¡ηç kαλήç 0éληoηç’ ¡ηv εÇερεúvηoη ¡οu
ηλιαkοú ouo¡ήμα¡οç εi¿αv πε0άvει. Κάποιοç μπορεi vα
φαv¡αo¡εi kαvεiç ó¡ι …rion 0α μποροúoε vα ¿ρηoιμοποιη0εi ωç
πλα¡φóρμα óπλο, oε πολιkή ¡ρο¿ιά, é¡oι oo¡ε 0α περάoει
¡ελιkά oε kά0ε oημεiο o¡ηv επιφάvεια ¡ηç Γηç. Θα μποροúoε
επioηç vα προo¡α¡εúoει ¡ο iôιο εúkολα, ¡οuλά¿ιo¡οv kα¡ά ¡ωv
επι0éoεωv απó μιkροúç αρι0μοúç ¡ωv πuραúλωv. Co¡óoο, αu¡ή
η ιôéα é¿ει ¡α iôια μειοvεk¡ήμα¡α με ¡ιç αρ¿éç-µóμµα ποu
με¡αφéροuv ¡ιç προ¡άoειç ôορuφóροu. Τερμα¡ιkó kα0οôήγηoη
0α ή¡αv évα πρóµλημα (με ¡ηv προüπó0εoη ó¡ι okληρúvει,
εγkα¡αo¡άoειç uŸηλήç αÇiαç, ή¡αv ο o¡ó¿οç αu¡ov ¡ωv
επι0éoεωv), ôεôομévοu ó¡ι η ¡ε¿vολογiα για ¡ηv kα0οôήγηoη
kεφαλéç πuραúλωv αkρiµεια ôεv εi¿ε αkóμη αvαπ¡u¿0εi. Τóoο οι
ΗΠΑ kαι η Σοµιε¡ιkή žvωoη ή¡αv αvαπ¡úooοv¡αç πuραúλοuç
ποu ή¡αv oε 0éoη vα επι¡ú¿οuv ¡οuç o¡ó¿οuç ¡οuç oε ôεkαπév¡ε
λεπ¡ά με •”lti-kεφαλéç μεγα¡óvοç, kα0ιo¡ov¡αç oε ¡ρο¿ιά γúρω
απó πλα¡φóρμεç µóμµα αλuoι¡ελήç. ˜obert Mc†a•ara, ο
uποuργóç Αμuvαç o¡ο πλαioιο ¡οu Κévεv¡ι Aιοikηoη, …rion
kα¡άλαµε ó¡ι ôεv ή¡αv μια o¡ρα¡ιω¡ιkή εvεργη¡ιkοú. Υπηρεoiα
¡οu απορρiφ0ηkε με ouvéπεια ¡ηv αúÇηoη ¡ηç ¿ρημα¡οôó¡ηoηç
για ¡ο éργο, οuoιαo¡ιkά ¡ηv περιορiçει oε μια μελé¡η
okοπιμó¡η¡αç (37). Taylor kαι –yson γvoριçε ó¡ι μια άλλη πηγή
εoóôωv, éπρεπε vα µρε0εi εάv évα flyable ó¿ημα επρókει¡ο vα
kα¡αokεuαo¡εi. †A„A ή¡αv η μóvη επιλογή. Κα¡ά ouvéπεια,
Taylor kαι Ja•es †ance, Γεvιkή Ato•ics εργαçομévωv kαι
αργó¡ερα ôιεu0uv¡ήç ¡οu éργοu, πραγμα¡οποιοúv¡αι
¡οuλά¿ιo¡οv ôúο ¡αÇiôια o¡ο Κév¡ρο Aιαo¡ημιkov Π¡ήoεωv
Marshall (M„FC) o¡ο H”nts•ille, Alaba•a (38). M„FC ή¡αv
do•ain •on. A”n kαι ή¡αv ó¡αv η πλειοŸηφiα ¡ωv πρóωoηç
ôιαo¡ημιkήç éρεuvαç kαι ¡ηç αvάπ¡uÇηç ¡ηç †A„A éλαµε ¿oρα.
Von. A”n ή¡αv okληρή o¡ηv εργαoiα για ¡ο éργο ¡οu Κρóvοu,
ποu η †A„A εi¿ε kληροvομήoει απó ¡ο παλιó Σ¡ρα¡οú
µαλλιo¡ιkov πuραúλωv Οργαvιoμοú. Ο Κρóvοç V 0α μποροúoε
vα με¡αφéρει ¡ελιkά οι άvôρεç o¡ο φεγγάρι. Οι εργαçóμεvοι …rion
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 64
εi¿ε παραγάγει évα véο, «πρo¡ηç γεvιάç» o¿εôιαoμó ποu
εγkα¡éλειŸαv ¡ηv évαρÇη éôαφοç kαι αv¡ 'αu¡οú 0α εi¿ε εvιo¿u0εi
oε ¡ρο¿ιά ωç Κρóvοç V αvo¡ερο o¡άôιο. Ο πuρήvαç ¡οu
ο¿ήμα¡οç ή¡αv 200.000-λiρα ’εvó¡η¡α πρóωoηç’ με évα ωo¡ιkó-
ôιάμε¡ροç ¡ηç πλάkαç ¡ωv 33 ποôov, περιορiçε¡αι απó ¡η
ôιάμε¡ρο ¡οu Κρóvοu. Αu¡óç ο περιοριoμóç ¡οu o¿εôιαoμοú
περιορiçε¡αι επioηç Ìsp oε 1800 με 2500 ôεu¡ερóλεπ¡α (39). Αv
kαι απογοη¡εu¡ιkά ¿αμηλή απó πuρηvιkά πρó¡uπα παλμó, ¡ο
ποoοo¡ó αu¡ó εÇαkολοu0εi vα uπερµεi kα¡ά πολú εkεivεç ¡ωv
άλλωv πuρηvιkov πuραúλωv o¿εôiωv. Το oúo¡ημα αμορ¡ιoéρ
εi¿ε ôúο ¡μήμα¡α: évα πρω¡εúοv μοvάôα ποu απο¡ελεi¡αι απó
oπειροειôοúç πvεuμα¡ιkοú oαkοúλεç ποu µρiokε¡αι αkριµoç
πioω απó ¡ο πιά¡ο ρuμοuλkά, kαι oε μια ôεú¡ερη μοvάôα
¡εooάρωv ¡ηλεokοπιkήç oοk (óπωç αu¡ά oε évα αu¡οkivη¡ο)
ποu ouvôéοuv ¡ο oúvολο πλάkα ρuμοuλkά για ¡ο uπóλοιπο ¡ηç
ôιαo¡ημιkοú okάφοuç (‡0).
Πóoεç Κρóvοç V, 0α éπρεπε vα ¡ε0εi ¡ο ó¿ημα oε ¡ρο¿ιά; –yson
λéει μiα ή ôúο (‡1)? Μια απλή εÇé¡αoη ¡ωv o¿εôiωv ποu
ôημοoιεú0ηkε ôεi¿vει ¡οuλά¿ιo¡οv ôúο, εvôε¿ομévωç, ¡ρειç, εάv
η μοvάôα ¡οu πληρoμα¡οç (με πλήρωμα o¡ο πλοiο),
αποokοποúoε o¡ηv οποiα πρókει¡αι vα ¿ρηoιμοποιη0οúv
¿ωριo¡ά (‡2). Σ¡ηv περiπ¡ωoη αu¡ή, οριoμévοι ouvéλεuoη 0α
é¿οuv γivει oε ¡ρο¿ιά. Αρkε¡ά προφiλ αποo¡ολήç ή¡αv
εvôε¿óμεvο? Ποu αvαπ¡ú¿0ηkε oε μεγαλú¡ερη λεπ¡ομéρεια
φαivε¡αι vα é¿ει μια π¡ήoη Aρη. Οk¡o αo¡ροvαú¡εç, με περiποu
100 ¡óvοuç εÇοπλιoμοú kαι προμη0ειov, 0α μποροúoε vα γivει
évα ¡αÇiôι με¡ 'επιo¡ροφήç o¡οv Aρη oε 125 ημéρεç (‡3)? Πιο
μοv¡éρvα o¿éôια πρóokληoη για μiα φορéç ¡ρóπο ¡οuλά¿ιo¡οv
εvvéα μήvεç. žvα άλλο εv¡uπωoιαkó ποoοo¡ó εivαι ó¡ι óoο ¡ο
‡5% ¡οu μειk¡οú µάροuç ¡οu ο¿ήμα¡οç o¡ηv ¡ρο¿ιά ¡ηç Γηç 0α
μποροúoε vα é¿ει ωφéλιμο φορ¡iο (‡‡). Πι0αvoç η π¡ήoη 0α
εi¿ε γivει ó¡αv ο Aρηç ή¡αv πιο kοv¡ά προç ¡η Γη? Αkóμη, ¡óoο
πολú εvéργεια ή¡αv ôια0éoιμη ó¡ι o¿εôóv ¡ο ¡α¿ú¡ερο ôuvα¡ó-
ôιαôρομή με¡αÇú ¡ωv πλαvη¡ov 0α μποροúoε vα εi¿ε επιλεγεi.
Επι0εoρηoη ¡ωv o¿εôiωv ôεi¿vει ó¡ι μια kρα¡iôια μποροúv
επioηç vα é¿οuv πραγμα¡οποιη0εi. Τι γivε¡αι με ¡ο kóo¡οç; 196‡
•edersen εk¡iμηoη ¡οu úŸοuç 1,5 ôιo. ôολαρiωv για ¡ο o¿éôιο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 65
(‡5) προ¡εivει ¡ηv αvo¡ερη οιkοvομιkά ¡ηç πuρηvιkήç
ôιαo¡ημóπλοια παλμó. –yson ékριvε ó¡ι η αi¡ηoη αvαιρéoεωç
Cρiωv ή¡αv αραιωμévα oε μεγάλο µα0μó απó ¡η ¿ημιkή
περιοριoμó αvαμvηo¡ιkó: η Κρóvοu 0α αv¡ιπροooπεuαv πάvω
απó ¡ο 50% ¡οu ouvολιkοú kóo¡οuç (‡6).
Von. A”n éγιvε évαç εv0οuoιoôηç uποo¡ηριk¡ήç …rion, αλλά
ή¡αv oε 0éoη vα kάvοuv λiγη πρóοôο αvάμεoα o¡α αvo¡α¡α
o¡ελé¿η ôιοikηoηç επiπεôο. Πéραv ¡ωv γεvιkov αoφαλιo¡ιkov
μé¡ρωv kα¡ά ¡ηç πuρηvιkήç εvéργειαç, ποu ¡é0ηkαv ή¡αv πολú
πραk¡ιkó αv¡ιρρήoειç: ¡ι γivε¡αι αv μια Κρóvο φéρει μια εvó¡η¡α
πρóωoηç με εkα¡οv¡άôεç µóμµεç o¡ο okάφοç 0α πρéπει vα
εkραγεi; H¡αv ôuvα¡óv vα εγγuη0εi ó¡ι ôεv εivαι μια εvιαiα µóμµα
0α εkραγεi ή αkóμη kαι ρήÇη; Εúλογο φóµο ¡ηç †A„A ¡οu
ôημοoiοu kα¡αo¡ροφή o¿éoεωv ouvéµαλε o¡ηv απρο0uμiα ¡ηç
vα παρé¿ει ¿ρήμα¡α (‡7)? Co¡óoο, Γραφεiο ¡ηç Επαvôρωμévα
„paceflight εvôιαφερó¡αv αρkε¡ά για vα ¿ρημα¡οôο¡ήoει μια
άλλη μελé¡η (‡8). žvα ¿¡úπημα oφuρi παραôó0ηkε ¡οv
Αúγοuo¡ο ¡οu 1963 με ¡ηv uπογραφή ¡ηç πuρηvιkήç ôοkιμήç-
Σuv0ήkη για ¡ηv απαγóρεuoη απó ¡ιç ΗΠΑ, Bρε¡αviα, kαι η
ΕΣΣA …rion ¡oρα ή¡αv παράvομο µάoει ¡οu ôιε0vοúç ôιkαiοu.
Co¡óoο, ¡ο éργο ôεv πé0αvαv αμéoωç. Θα ή¡αv αkóμη ôuvα¡ή η
απαλλαγή μπορεi vα ¿ορηγη0εi για ¡α προγράμμα¡α ποu ή¡αv
αποôεôειγμévα ειρηvιkó. Σiγοuρα η ouv0ήkη μειωμévο πολι¡ιkó
kεφάλαιο …rion αkóμη περιooó¡ερο, óμωç. Co¡óoο, évα άλλο
πρóµλημα ή¡αv ó¡ι, επειôή Cρiωv ή¡αv évα ¿αραk¡ηριo¡εi éργο,
πολú λiγοι άv0ρωποι o¡ηv μη¿αvιkή kαι επιo¡ημοvιkéç
kοιvó¡η¡εç εi¿αv αv¡ιληφ0εi ¡ηv úπαρÇή ¡ηç. Σε μια προoπά0εια
vα ôιορ0ooει αu¡ó, †ance (¡oρα ¡η ôια¿εiριoη ¡οu éργοu)
άokηoε πιéoειç ¡ηv Πολεμιkή Αεροπορiα vα απο¿αραk¡ηρioει
¡οuλά¿ιo¡οv. …A– περiγραμμα ¡ωv εργαoιov ποu εi¿αv γivει.
Τελιkά ouμφωvή0ηkε, kαι †ance ôημοoiεuoε. ÌEF περιγραφή
¡ηç ’πρo¡ηç γεvιάç’ ó¿ημα, ¡οv Οk¡oµριο ¡οu 196‡ (‡9).
Η Πολεμιkή Αεροπορiα, o¡ο με¡αÇú, εi¿ε γivει αvuπóμοvοι με
te•porizing ¡ηç †A„A. H¡αv πρó0uμοç vα εivαι ε¡αiροç, αλλά
μóvο αv η †A„A 0α μποροúoε vα ouμµάλει oημαv¡ιkά
kεφάλαια. Πιεoμévοι απó ¡ιç απαι¡ήoειç ¡οu Απóλλωvα, η †A„A
éλαµε ¡ηv απóφαoή ¡ηç ¡οv Aεkéμµριο ¡οu 196‡ kαι αvαkοivωoε
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 66
ôημοoiωç ó¡ι ¡οv επóμεvο μήvα: ¡α ¿ρήμα¡α ôεv 0α εivαι
επιkεiμεvη (50). Η Πολεμιkή Αεροπορiα αvαkοivωoε o¡η
ouvé¿εια ¡ηv λήÇη ¡ηç ouvολιkήç ¿ρημα¡οôó¡ηoηç, kαι …rion
πé0αvε ήou¿α. Οριoμévα 11 εkα¡ομμúρια ôολάρια é¿ει
ôαπαvήoει πάvω απó o¿εôóv επ¡ά é¡η (51).
Επιokιαo¡εi απó ¡οv αγovα φεγγάρι, …rion εi¿ε Çε¿αo¡εi απó
o¿εôóv óλοι, εk¡óç απó Free•an –yson kαι Θεóôωροç Taylor.
–yson ιôiωç φαivε¡αι vα é¿ει επηρεαo¡εi µα0ιά απó ¡ηv εμπειρiα
¡οu. Η ιo¡ορiα ¡οu …rion εivαι oημαv¡ιkó, λéει, «... ôιó¡ι αu¡ή
εivαι η πρo¡η φορά o¡η oúγ¿ροvη ιo¡ορiα ó¡ι μια μεγάλη
επék¡αoη ¡ηç αv0ρoπιvηç ¡ε¿vολογiα é¿ει kα¡αo¡αλεi για
πολι¡ιkοúç λóγοuç’ (52). Τοu 1968 ¡ο ¿αρ¡i (53) ôivει
περιooó¡ερεç λεπ¡ομéρειεç φuoιkή ¡ωv πuρηvιkov ôiokωv
παλμó, kαι αkóμη kαι προ¡εivει εÇαιρε¡ιkά μεγάλο
ôιαo¡ημóπλοια kιvοúv¡αι με εkρήÇειç oúv¡ηÇηç. Τελιkά éγιvε
απογοη¡εu¡εi με ¡ηv ιôéα, kuρiωç λóγω ¡οu kιvôúvοu
αk¡ιvοµολiαç ποu ouvôéοv¡αι με ¡ηv πρóωρη εôάφοuç-ιôéα
εk¡óÇεuoηç. Co¡óoο, λéει ó¡ι ¡ο πιο εk¡ε¡αμévο πρóγραμμα
π¡ήoεωv ποu προµλéποv¡αι απó ¡ηv Taylor kαι ο iôιοç 0α é¿ει
προo¡ε0εi ôεv uπερµαivει ¡ο 1% για ¡ηv α¡μοoφαιριkή ρúπαvoη
o¡η ouvé¿εια (περiποu 1960) ποu ôημιοuργοúv¡αι απó ¡α óπλα-
ôοkιμéç ¡ωv μεγάλωv ôuvάμεωv (5‡). ž¿ει vóημα vα okéφ¡οv¡αι
αkóμη kαι ¡ηv αvαµiωoη ¡ηç πuρηvιkήç évvοια παλμó; Απó
οιkοvομιkή άποŸη η απάv¡ηoη εivαι vαι. •edersen (55)
αvαφéρει ó¡ι 10.000-ôιαo¡ημóπλοια ¡óvωv με ωφéλιμο φορ¡iο
10.000 ¡óvωv εivαι εφιk¡éç. Aιαo¡ημóπλοια, óπωç αu¡ó 0α
μποροúoε vα εivαι o¿ε¡ιkά φ0ηvή oε oúγkριoη με ¡ο „h”ttle-
óπωç kαι ¡α ο¿ήμα¡α µαρéωv µαρov λóγω ¡ηç kα¡αokεuήç
¡οuç. žvαç é¿ει ¡ηv ¡άoη vα okéφ¡οv¡αι ¡α vαuπηγεiα με µαριéç
πλάkεç uποo¡ολή o¡η 0éoη ¡οu με γεραvοúç. Πóoο 0α ¡οv
παλμó kóo¡οuç μοvάôεç; •edersen ôivει ¡ο εkπληk¡ιkά ¿αμηλó
ποoó ¡ωv 10.000 éωç $ ‡0.000 ôολάρια αvά μοvάôα για ¡ιç
αρ¿éç o¿εôιαoμοú Martin (56)? Υπάρ¿ει λóγοç vα πιo¡εúοuμε
ó¡ι η $ 1 εkα¡. ¡ο αvo¡α¡ο óριο (57). Κúριο λóγο απó ¡ηv αv¡ο¿ή
¡ωv uλιkov okéŸεωv, –yson (58) uποo¡ηρiçει ó¡ι 30 μé¡ρα /
ôεu¡ερóλεπ¡ο (περiποu 100 μé¡ρα / ôεu¡ερóλεπ¡ο) εivαι η
μéγιo¡η αúÇηoη ¡α¿ú¡η¡α ποu μποροúv vα προkúŸοuv απó évα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 67
kαι μóvοv παλμóç. Aεôομévοu ó¡ι η ¿αμηλοú uŸομé¡ροu
¡ρο¿ιαkή ¡α¿ú¡η¡α εivαι περiποu 26.000 μé¡ρα / ôεu¡ερóλεπ¡ο,
περiποu 350 παλμοúç 0α ¿ρειαçó¡αv (59). Xρηoιμοποιov¡αç
500.000 ôολάρια ωç εúλογο oφuγμó-μοvαôιαiοu kóo¡οuç, αu¡ó
oημαivει ’kóo¡οç kαuoiμωv» úŸοuç 175 εkα¡. ôολαρiωv, εivαι
φ0ηvó¡ερο απó évα εk¡óÇεuoηç „h”ttle. Aαμµάvοv¡αç uπóŸη
ó¡ι η „h”ttle εvôé¿ε¡αι vα με¡αφéροuv ¡ριάv¡α ¡óvοuç ωφéλιμοu
φορ¡iοu, ¡ο ó¿ημα παλμó 0α φéρει ¿ιλιάôεç. Εάv kάποιοç
¿ρηoιμοποιεi ¡ο αkραiο παράôειγμα ¡ωv ôαπαvov 5
ôιoεkα¡ομμuρiωv ôολαρiωv για ¡ηv kα¡αokεuή εvóç ο¿ήμα¡οç
για ¡ηv άρoη 10.000 ¡óvοuç (ή 20 εkα¡. λiρεç o¡ερλivεç) για ¡ηv
¡ρο¿ιά, ¡ο kóo¡οç εάv kλιμαkω0εi oε μiα απλή ôιαôρομή εivαι
250 ôολάρια αvά λiµρα, πολú φ0ηvó¡ερα απó ó, ¡ι ¡ο αποôεk¡ó
ποoó ¡ωv 5.000 kαι $ 6.000 ôολαρiωv αvά λiµρα για μια π¡ήoη
„h”ttle. Bελ¡iωoη ¡ηç απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡αç 0α μποροúoε vα
γivει με ¡η µελ¡iωoη ¡οu o¿εôιαoμοú ¡ωv μοvάôωv παλμοú.
Σημαv¡ιkή πρóοôοç é¿ει oημειω0εi o¡ο o¿εôιαoμó ¡ηç
πuρηvιkήç µóμµαç kα¡ά ¡α ¡ελεu¡αiα ¡ριάv¡α ¿ρóvια. Bóμµεç
vε¡ροviωv, για παράôειγμα, vα αποôεiÇει ó¡ι εivαι ôuvα¡óv vα
αλλάÇει ¡η μορφή ¡ηç εvéργειαç ποu εkπéμπε¡αι απó ¡ηv
ékρηÇη. Πρóoφα¡εç εργαoiεç για X-αk¡ivωv λéιçερ φéρει για ¡ο
oημαv¡ιkó πρóµλημα ¡ηç ôιαμóρφωoηç ¡ηç ékρηÇηç oε μια
αk¡ivα. Co¡óoο, εivαι αôúvα¡ο vα αποφεu¿0εi ο o¿ημα¡ιoμóç
¡ωv ραôιεvεργov 0ραuoμά¡ωv o¿άoηç. Για μια évαρÇη éôαφοç,
επιλéγοv¡αç μια πολú απομαkρuoμévη ¡οπο0εoiα, óπωç εivαι
μια πλω¡ή πλα¡φóρμα, o¡ηv αkραiα vó¡ιο Α¡λαv¡ιkó ή ¡οu
Ειρηvιkοú 0α ελα¿ιo¡οποιήoει ¡οv kivôuvο απó αk¡ιvοµολiα για
¡οv άv0ρωπο. Το ¿ημιkó-πúραuλοç επι¡αk¡ιkή αvάγkη vα
Çεkιvήoει óoο πιο kοv¡ά o¡οv ιoημεριvó ¡οu ôuvα¡οú
εÇαφαviçε¡αι ó¡αv μια ¡é¡οια αφ0οviα ¡ηç εvéργειαç εivαι
ôια0éoιμη. Αkóμα kαι αu¡ó 0α μποροúoε vα kρι0εi απαράôεk¡ο
¡ο περιµάλλοv,? Αv kαι ioωç ΟΠΟΙΑAΗΠΟΤΕ απελεu0éρωoη
¡ηç αk¡ιvοµολiαç o¡ηv α¡μóoφαιρα εivαι λά0οç. Σ¡ηv περiπ¡ωoη
αu¡ή, η επιλογή μιαç εk¡óÇεuoηç o¡ο ôιάo¡ημα ποu παραμévει
αvοιk¡ó. Αkóμη kαι αu¡ó é¿ει επιkρι0εi για ¡οv λóγο ó¡ι 0α
αφήoει évα ραôιεvεργó de.is ôιαôρομή o¡ο ¿oρο. Co¡óoο,
ôιαπλαvη¡ιkó ¿oρο εivαι évα πολú επιkivôuvο περιµάλλοv για vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 68
αρ¿ioοuμε, εivαι kορεoμévο περιοôιkά με γρήγορεç φορ¡ιoμévα
oωμα¡iôια απó ¡ιç ηλιαkéç εkλάμŸειç kαι με πολú εvεργη¡ιkóç
kοoμιkéç αk¡ivεç περιo¡αoιαkά μéoω αvα¡ιvάÇειç. Η ιôéα ó¡ι η
de.is µóμµα 0α απο¡ελοúv évα μοvοπά¡ι αμφιoµη¡εi¡αι απó ¡ο
γεγοvóç ó¡ι η ¡α¿ú¡η¡α ¡ωv περιooó¡ερωv de.is 0α uπερµαivει
ηλιαkή ¡α¿ú¡η¡α ôιαφuγήç (60). Αv kαι η „at”rn V ôεv uφio¡α¡αι
πλéοv, οι μη¿αvιkοi ΗΠΑ μελε¡οúv ôιάφορα µαρéα ouo¡ημά¡ωv
αvελkuo¡ήρα. Aóγω ¡ηç πρóoφα¡ηç μεiωoηç ¡ωv εv¡άoεωv
kóoμο, αkóμα kαι η ρωoιkή Energia 0α μποροúoε vα 0εωρη0εi.
Ρωoιkov πuρηvιkov επιo¡ημóvωv, ¡ωv αvéργωv με¡ά ¡οv
+u¿ρó Πóλεμο, μπορεi vα ouvεργάçε¡αι με ¡οuç Αμεριkαvοúç
για ¡ηv πuρηvιkή-ôιαo¡ημιkά προγράμμα¡α παλμó. Fast π¡ήoειç
προç ¡οuç πλαvή¡εç 0α μποροúoε vα γivει oε ôιάo¡ημα ôékα
ε¡ov ή λιγó¡ερο, με λογιkó kóo¡οç, αv¡i ¡ωv ¡ριάv¡α με πεvήv¡α
¿ρóvια. Auo¡u¿oç, η évvοια …rion εivαι εγγεvoç ’µρoμιkοç’
επειôή ¿ρηoιμοποιεi kαúoιμα o¿άoηç. Εivαι επioηç
αvαπο¡ελεoμα¡ιkή? Αu¡ó εivαι αποôεk¡ó μóvο λóγω ¡οu
¡εράo¡ια ποoά εvéργειαç ôια0éoιμη. Μια πολú kαλú¡ερη
εvαλλαk¡ιkή λúoη εivαι oúv¡ηÇη, ôεôομévοu ó¡ι évαç πúραuλοç
oúv¡ηÇηç ôεv 0α αφήoει με¡ά απó µαρú ραôιεvεργά ιóv¡α. Το
πρóγραμμα Aαiôαλοç. Ìtish Ìnterplanetary Ε¡αιρεiαç (61) ή¡αv
μια μελé¡η εvóç ™n•anned ôιαo¡ριkó kα0ε¡ήρα. Θα ή¡αv
kα0οôηγεi¡αι απó oúv¡ηÇη ’•icroexplosions’ ποu προkαλοúv¡αι
απó αk¡ιvοµóληoη ôιokiωv kαuoiμοu με ôéoμεç ηλεk¡ροviωv oε
¡ιμéç παλμοú μé¿ρι 250 Hz, oε évα μαγvη¡ιkó ’0άλαμο kαúoηç».
Τοkε¡οú kαι ôιαμóρφωoη ¡οu πλάoμα¡οç με μαγvη¡ιkó πεôiο, 0α
kα¡αo¡εi Aαiôαλοç πολú πιο απο¡ελεoμα¡ιkή απó ó, ¡ι …rion.
Aαiôαλοç 0α μποροúoε vα λει¡οuργήoει εÇioοu kαλά o¡ο ηλιαkó
oúo¡ημα, óπωç με¡αÇú ¡ωv αo¡εριov, kαι μπορεi kαvεiç vα
φαv¡αo¡εi kαvεiç ó¡ι oε 75 με 100 Freighters oúv¡ηÇη ¿ρóvια 0α
πλéοuv oε ¡αk¡ά ôιαo¡ήμα¡α με¡αÇú ¡ωv πλαvη¡ov. žvα
oημαv¡ιkó oημεiο εivαι ó¡ι kαvεiç ôεv é¿ει αkóμη ποu
παράγοv¡αι kαι ελéγ¿οv¡αι εvéργειαç oúv¡ηÇηç με ôéoμεç
ηλεk¡ροviωv ή ο¡ιôήπο¡ε άλλο, εvo η ¡ε¿vολογiα ποu απαι¡εi¡αι
για ¡ηv οιkοôóμηoη εvóç …rion-ôιαo¡ημóπλοιο ¡úποu uπάρ¿ει
εôo kαι πάvω απó ¡ριάv¡α ¿ρóvια. Πuρηvιkή πρóωoη 0α πάρει
¡ελιkά o¡ο ôιάo¡ημα. …rion 0α μποροúoε vα εivαι η ouokεuή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 69
ποu kα0ιo¡ά ôuvα¡ή αv0ρoπιvη εργαoiα kαι ¡ηv οιkοvομιkή
εkμε¡άλλεuoη ¡οu ηλιαkοú ouo¡ήμα¡οç
†otes
1. Erik „. •edersen, †”clear •rop”lsion in „pace
(Englewood Cliffs, †J:
•rentice-Hall Ìnc.,196‡), p. 275.
2. Willia• ˜. Corliss, †”clear •rop”lsion for „pace (™.„.
Ato•ic Energy
Co••ission: –i•ision of Technical Ìnfor•ation, 1967),
Orion Pro’ect
Ο µαoιkóç o¿εôιαoμóç …rion: Helix o¿ήμα
ôο¿εiα µóμµεç uôρογóvοu ¡ο oπi¡ι, vα
εk¡οÇεu0οúv μéoα απó μια ¡ρúπα o¡ηv
πλάkα ρuμοuλkά ¡ηç. •hoto co”rtesy ¡οu
Henry Holt and Co•pany
žvα o¿éôιο για vα ôιερεuvήoει ¡η
okοπιμó¡η¡α ¡ηç ôημιοuργiαç εvóç
πuρηvιkοú πuραúλοu-παλμó ¡ροφοôο¡εi¡αι
απó ¡ηv πuρηvιkή o¿άoη. Aιεvεργή0ηkε
απó φuoιkóç Θεóôωροç Taylor kαι άλλοι
για μια περiοôο επ¡ά ε¡ov, αρ¿ήç
γεvομévηç ¡ο 1958, με ¡ιç Ηvωμévεç
Πολι¡εiεç uποo¡ήριÇη Air Force. Το
oúo¡ημα πρóωoηç ποu προ¡εivει για ¡ο
ôιαo¡ημιkó okάφοç …rion µαoio¡ηkε oε μια
ιôéα πρo¡οç ποu προéµαλαv „tanislaw ™la• kαι Κορvήλιοç
E•erett oε ôιαµα0μιoμévεç ¿αρ¡i ¡ο 1955. ™la• kαι E•erett
πρó¡ειvε ¡ηv αποôéoμεuoη α¡ομιkéç µóμµεç πioω απó évα
ôιαo¡ημóπλοιο, ποu αkολοu0εi¡αι απó ôiokοuç ποu ¡οu o¡ερεοú
kαuoiμοu. Οι µóμµεç 0α εkραγοúv, εÇά¡μιoηç ¡ο uλιkó ¡ωv
ôiokωv kαι vα ¡ο με¡α¡ρéŸει oε 0ερμó πλάoμα. Aεôομévοu ó¡ι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 70
αu¡ó ¡ο πλάoμα éoπεuoαv προç óλεç ¡ιç kα¡εu0úvoειç,
οριoμévεç απó αu¡ó 0α kαλúŸει ¡η ôιαφορά με ¡ο
ôιαo¡ημóπλοιο, προokροúει oε μια πλάkα ρuμοuλkά, kαι é¡oι η
kivηoη ¡οu ο¿ήμα¡οç προç ¡α εμπρóç. •roject …rion προήλ0ε oε
Γεvιkή Ato•ics o¡ο Σαv Ν¡ιéγkο, μια ε¡αιρεiα (αργó¡ερα
0uγα¡ριkή ¡ηç General –yna•ics), ποu ιôρú0ηkε απó ¡οv
Frederick de Hoff•an vα αvαπ¡úÇει ¡ιç εμποριkéç πuρηvιkov
αv¡ιôραo¡ήρωv. H¡αv de Hoff•an ο οποiοç éπειoε Free•an
–yson vα εv¡α¿0οúv Taylor o¡ο Σαv Ν¡ιéγkο vα εργαo¡οúv για
…rion kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu αkαôημαikοú 1958-59 é¡οç. ™la• kαι
η ιôéα E•erett ή¡αv ¡ροποποιή0ηkε é¡oι oo¡ε, αv¡i ¡ωv ôiokωv
προω0η¡ιkó, ¡ο προω0η¡ιkó
kαι µóμµα ή¡αv ouvôuάçοv¡αι
oε μiα εvιαiα μοvάôα παλμó.
Πλαo¡ιkά επελéγη ωç
προω0η¡ιkó uλιkó, ôεv εivαι
μóvο λóγω ¡ηç
απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡άç ¡ηç o¡ηv
απορρóφηoη ¡ωv vε¡ροviωv
ποu εkπéμποv¡αι απó μια
α¡ομιkή ékρηÇη αλλά kαι για¡i.
Eaks kά¡ω o¡ο ελαφρú ά¡ομα óπωç αu¡ά ¡οu uôρογóvοu kαι ¡οu
άv0ραkα ποu kιvοúv¡αι με μεγάλη ¡α¿ú¡η¡α oε 0ερμοkραoiα
λει¡οuργiαç. Η προoéγγιoη αu¡ή, oε ouvôuαoμó με ¡ηv évvοια
πλάkα ρuμοuλkά, προoφéρει évα μοvαôιkó oúo¡ημα πρóωoηç
ποu 0α μποροúoαv vα παράγοuv ¡αu¡ó¿ροvα uŸηλήç ooηç με
μεγάλη ¡α¿ú¡η¡α εÇά¡μιoηç. Η απο¡ελεoμα¡ιkή ειôιkή o0ηoη 0α
μποροúoε 0εωρη¡ιkά vα αvéλ0οuv oε 10.000 éωç évα
εkα¡ομμúριο ôεu¡ερóλεπ¡α. Μια oειρά απó a.”pt ôοvήoειç 0α
πρéπει vα αv¡ιμε¡ωπiçοuv ¡ηv πλάkα ρuμοuλkά, ¡óoο ôuvα¡óç
oo¡ε, εάv οι ôuvάμειç αu¡éç ôεv εi¿αv kα¡αvεμη0εi o¡ο ¿ρóvο,
ποu 0α οôηγήoοuv oε επι¡ά¿uvoη αι¿μéç ó¡ι ή¡αv απαράôεk¡ο
για évα επαvôρωμévο ó¿ημα. Κα¡ά ouvéπεια, évα oúo¡ημα
απορρóφηoηç kραôαoμov επιvοή0ηkε oo¡ε η εvéργεια o0ηoη
παραôο0εi o¡ηv πλάkα 0α μποροúoε vα απο0ηkεúοv¡αι kαι o¡η
ouvé¿εια o¡αôιαkά για vα kukλοφορήoει ¡ο ó¿ημα ωç oúvολο.
Aιάφορα προφiλ αποo¡ολή εÇε¡άo¡ηkαv,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 71
ouμπεριλαμµαvομévωv εvóç φιλóôοÇοu ôιαo¡ριkó εkôο¿ή. Αu¡ή
η ékkληoη για ‡0 εkα¡. ¡óvωv ôιαo¡ημιkó okάφοç ποu 0α
¡ροφοôο¡εi¡αι απó ¡ηv ôιαôο¿ιkή απελεu0éρωoη ¡ωv ôékα
εkα¡ομμuρiωv µομµov, kά0ε μiα o¿εôιαoμévη vα εkραγοúv
περiποu 60 ¡.μ. o¡ο πioω μéροç ¡οu ο¿ήμα¡οç. Σ¡ο πιο άμεoο
μéλλοv, …rion εi¿ε προµλεφ0εi ωç μéoο με¡αφοράç μεγάλωv
αποo¡ολéç προç ¡η Σελήvη, ¡οv Aρη, kαι ο ΚρóvοçΣúλληŸη
kαλλι¡é¿vη ¡οu ôιαo¡ημιkοú ο¿ήμα¡οç …rion kοv¡ά J”piter
Taylor kαι –yson ή¡αv πεπειoμévοι ó¡ι πúραuλοι ¿ημιkov, με
περιοριoμévη ωφéλιμα φορ¡iα ¡οuç kαι ¡οu uŸηλοú kóo¡οuç,
εkπροooπηoε ¡ηv λαv0αoμévη προoéγγιoη για ¡α ôιαo¡ημιkά
¡αÇiôια. …rion, óπωç ιo¿uρio¡ηkαv, ή¡αv απλó, εuρú¿ωρο, kαι
πάvω απ 'óλα προoι¡éç ¡ιμéç. Taylor πρó¡ειvε αρ¿ιkά ó¡ι ¡ο
ó¿ημα 0α Çεkιvήoει απó ¡ο éôαφοç, πι0αvó¡α¡α απó ¡ηv
πuρηvιkή ôοkιμή o¡ηv περιο¿ή Jackass Flats, Νεµάôα. AεkαéÇι
ιo¡ορiεç uŸηλή, ôιαμορφovε¡αι óπωç η άkρη ¡οu μια oφαiρα,
kαι με évα πιά¡ο ωo¡ιkó ‡1 • oε ôιάμε¡ρο, ¡ο ôιαo¡ημóπλοιο 0α
εi¿ε αÇιοποιη0εi évα εφαλ¡ήριο ποu απο¡ελεi¡αι απó οk¡o
πúργοuç, kά0ε 76 • úŸοç. Εivαι αÇιοoημεiω¡ο ó¡ι οι
περιooó¡ερεç απó ¡ιç μάçα απογεiωoηç ¡ωv περiποu 10.000
¡óvωv, 0α é¿οuv περάoει oε ¡ρο¿ιά. Οι μοvάôεç µóμµα
εk¡οÇεúoειç για απογεiωoη με ρu0μó évα αvά ôεu¡ερóλεπ¡ο 0α
é¿οuv αποφéρει 0,1 kiloton?, Σ¡η ouvé¿εια, kα0oç ¡ο ó¿ημα
επι¡α¿úv0ηkε, η εk¡óÇεuoη ποoοo¡ó 0α é¿ει επιµραôuv0εi kαι η
αúÇηoη ¡ηç απóôοoηç, μé¿ρι 20-µóμµεç kiloton 0α εi¿ε εkραγεi
αvά 10 ôεu¡ερóλεπ¡α. H¡αv évα αvαπάv¡ε¿ο kαι επαvαo¡α¡ιkή
ιôéα. Σε μια επο¿ή ποu οι Ηvωμévεç Πολι¡εiεç πάλεuε με évα
μóvο αo¡ροvαú¡ηç oε ¡ρο¿ιά ¿ρηoιμοποιov¡αç évα
¡ροποποιημévο µαλλιo¡ιkov πuραúλωv, Taylor kαι –yson ή¡αv
επoαoη o¿εôιάçει vα o¡εiλει απο¡ελéoμα¡α ¡ωv αv0ρoπωv kαι
¡εράo¡ιεç ωφéλιμα φορ¡iα για ¡αÇiôια oε óλη ¡ηv εÇερεúvηoη ¡οu
ηλιαkοú ouo¡ήμα¡οç. Ο αρ¿ιkóç o¿εôιαoμóç Cρiωv çή¡ηoε
2.000 μοvάôωv παλμó, πολú περιooó¡ερο απó ¡οv αρι0μó ποu
απαι¡εi¡αι για ¡ηv επi¡εuÇη Γη ¡α¿ú¡η¡α ôιαφuγήç. Σ¡ηv kλiμαkα,
…rion éμοιαçε περιooó¡ερο με ¡η γιγαv¡ιαiα ôιαo¡ημóπλοια ¡ηç
επιo¡ημοvιkήç φαv¡αoiαç απó ¡η o¡εvó¡η¡α kάŸοuλεç ¡ωv
Γkαγkάριv kαι Glenn. Εkα¡óv πεvήv¡α άv0ρωποι 0α μποροúoαv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 72
vα é¿οuv çήoει o¡ο kα¡άo¡ρωμα με o¿ε¡ιkή άvεoη oε évα ó¿ημα
ôεv ¿¡io¡ηkε ¡ηv αvάγkη vα ôο0εi ιôιαi¡ερη προoο¿ή oε µάροç
μé¡ρα εÇοιkοvóμηoηç. žvα απó ¡α oημαv¡ιkά ¡ε¿vιkά çη¡ήμα¡α
ή¡αv η αv¡ο¿ή ¡ηç πλάkαç ρuμοuλkά ôεôομévοu ó¡ι η επék¡αoη
¡ηç φοúokαç ¡οu πλάoμα¡οç απó kά0ε ékρηÇη 0α μποροúoε vα
é¿ει 0ερμοkραoiα πολλov ôεkάôωv ¿ιλιάôωv µα0μov, αkóμα
kαι oε απóo¡αoη 100 • περiποu απó ¡ο kév¡ρο ¡ηç ékρηÇηç. Για
¡ο λóγο αu¡ó, πραγμα¡οποιή0ηkαv εk¡εvεiç ôοkιμéç για ¡η
ôιάµρωoη πλάkα με évα εkρηk¡ιkó γvoμοvα γεvvή¡ρια πλάoμα
ηλiοu. Τα απο¡ελéoμα¡α éôειÇαv ó¡ι η πλάkα 0α πρéπει vα
εk¡i0εv¡αι oε αkραiεç 0ερμοkραoiεç για μóvο ¡ο évα ¿ιλιοo¡ó ¡οu
ôεu¡ερολéπ¡οu kα¡ά ¡η ôιάρkεια kά0ε ékρηÇη, kα0oç kαι ó¡ι η
εk¡ομή 0α προkúŸει μóvο μéoα oε évα λεπ¡ó o¡ρoμα
επιφάvεια. ž¡oι. ÌEF ή¡αv η ôιάρkεια ¡ωv uŸηλov
0ερμοkραoιov ποu πολú λiγη 0ερμó¡η¡α ôιο¿ε¡εú0ηkε o¡ηv
πλάkα, kαι οι ερεuvη¡éç kα¡éληÇαv o¡ο ouμπéραoμα ó¡ι η
εvεργή ŸúÇη ή¡αv περι¡¡ή kαι ó¡ι εi¡ε απó αλοuμivιο ή ¿άλuµα
0α εivαι αρkε¡ά o¡α0ερó για vα ¿ρηoιμοποιη0οúv ωç uλιkó για
πλάkα. Η kα¡άo¡αoη ή¡αv παρóμοια με εkεivη oε évαv kιvη¡ήρα
αu¡οkιvή¡οu, o¡ηv οποiα οι 0ερμοkραoiεç kαúoηç kορuφή
uπερµαivοuv kα¡ά πολú ¡α oημεiα ¡ήÇηç ¡ωv kúλιvôροι kαι
éμµολα. Ο kιvη¡ήραç παραμévει ά0ιk¡ο, επειôή ¡ηv περiοôο
αι¿μήç ¡ηç 0ερμοkραoiαç εivαι μιkρή oε oúγkριoη με ¡ηv
περiοôο ¡οu kúkλοu kαúoηç. Co¡óoο, ή¡αv προφαvéç ó¡ι
οριoμévα πειράμα¡α ποu ¿ρειάçοv¡αι kαι é¡oι η ομάôα …rion
¿¡io¡ηkε μια oειρά απó μοv¡éλα, ποu οvομάçε¡αι Bάλ¡ε-µάçει ή
Hot Béργεç, vα ôοkιμάoει ή μη ρuμοuλkov πλάkεç απó
αλοuμivιο 0α μποροúoε vα επιµιooει η o¡ιγμιαiα év¡οvεç
0ερμοkραoiεç kαι οι πιéoειç ποu ôημιοuργοúv¡αι απó ¿ημιkéç
εkρηk¡ιkά. Πολλά μοv¡éλα kα¡αo¡ράφηkαv, αλλά ¡ωv 100 εkα¡.
π¡ήoη ¡ο Νοéμµριο ¡οu 1959, ποu kιvοúv¡αι απó éÇι ¡éλη, ή¡αv
επι¡u¿ήç kαι απéôειÇε ó¡ι παρορμη¡ιkóç π¡ήoη 0α μποροúoε vα
εivαι o¡α0ερή. Αu¡ά ¡α πειράμα¡α επioηç ó¡ι η πλάkα 0α πρéπει
vα εivαι πα¿ú o¡η μéoη kαι kωvιkά προç ¡α άkρα ¡οu για ¡η
μéγιo¡η ôúvαμη με ελά¿ιo¡ο µάροç. Aεv ή¡αv προφαvεiç
¡ε¿vιkοúç ελα¡¡oμα¡οç o¡ο oúo¡ημα …rion, οu¡ε kαvévα
επι¿εiρημα ποu vα uποôειkvúοuv ó¡ι ôεv 0α μποροúoε vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 73
εφαρμοo¡εi οιkοvομιkά. Τεράo¡ια αôuvαμiα ¡ηç, ωo¡óoο, ή¡αv
ó¡ι εÇαρ¡ά¡αι απó α¡ομιkéç εkρήÇειç ποu 0α απελεu0éρωvε
ôuvη¡ιkά επιµλαµεiç αk¡ιvοµολiεç o¡ο περιµάλλοv - évα γεγοvóç
ποu 0α γivει ¡ελιkά αvαiρεoη ¡ηç. Νωρiç, Taylor kαι η ομάôα ¡οu
αvαγvoριoε ó¡ι 0α ¿ρειαo¡εi oημαv¡ιkή kuµερvη¡ιkή
¿ρημα¡οôó¡ηoη. Η Ad•anced ˜esearch •rojects Agency
πληoiαoε ¡οv Απρiλιο ¡οu 1958 kαι, ¡οv Ιοúλιο, ouμφovηoε vα
uποo¡ηρiÇει ¡ο éργο oε évα αρ¿ιkó επiπεôο ¡οu 1 εkα¡.
ôολαρiωv ε¡ηoiωç. Co¡óoο, αu¡ó Co¡óoο, αu¡ή η
¿ρημα¡οôó¡ηoη ή¡αv µρα¿úµια. Τα vεοoúo¡α¡α †A„A εi¿ε
αρ¿ioει vα αποk¡ήoει ¡ο oúvολο ¡ηç πολι¡ιkήç
προoαvα¡ολιoμévηç ôιαo¡ημιkά προγράμμα¡α ποu ôια¿ειρiçε¡αι
η ομοoποvôιαkή kuµéρvηoη, εvo η Πολεμιkή Αεροπορiα ή¡αv
αvαλαμµάvοv¡αç éλεγ¿ο ôιαo¡ημιkά προγράμμα¡α με
o¡ρα¡ιω¡ιkéç εφαρμογéç. …rion εi¿ε αποkλειo¡εi αρ¿ιkά απó ¡α
ôúο o¡ρα¡óπεôα, επειôή η Πολεμιkή Αεροπορiα ékριvε ó¡ι ôεv
εi¿ε kαμiα αÇiα ωç óπλο, kαι η †A„A εi¿ε kάvει μια o¡ρα¡ηγιkή
απóφαoη ¡ο 1959 ó¡ι ¡ο πολι¡ιkó ôιαo¡ημιkó πρóγραμμα 0α,
o¡ο εγγúç μéλλοv, εv πάoη περιπ¡ooει, vα μη πuρηvιkή. Οι
περιooó¡εροι απó ¡οuç μη¿αvιkοúç πuραúλωv ¡ηç †A„A ή¡αv
ειôιkοi o¡η ¿ημιkή πρóωoη kαι εi¡ε ôεv kα¡άλαµε ή αv¡ι¡i0εv¡αι
αvοι¿¡ά o¡ηv πuρηvιkή π¡ήoηç. Επιπλéοv, η †A„A ôεv ή0ελε vα
προoελkúoοuv ôημóoια kρι¡ιkή με ¡ο vα ôει ¡ηv εúvοια α¡ομιkήç
ouokεuéç. Cρiωv ή¡αv μóvο ¡ο εvôιαφéροv ¿oρο A˜•A kαι ¡ο
1959 αποφάoιoε ó¡ι ôεv μποροúoε πλéοv vα uποo¡ηρiÇει ¡ο
o¿éôιο για λóγοuç ε0vιkήç αoφάλειαç. Taylor προoéγγιoε ¡ó¡ε η
Πολεμιkή Αεροπορiα ¡ο οποiο, με¡ά απó πολλή πει0o,
ouμφovηoε vα uποo¡ηρiÇει …rion, uπó ¡οv óρο ó¡ι kάποια
o¡ρα¡ιω¡ιkή ¿ρήoη 0α μποροúoε vα µρε0εi γι 'αu¡ó. Co¡óoο, ο
uποuργóç Aμuvαç Ρóμπερ¡ Mc†a•ara εi¿ε πειo0εi ó¡ι …rion 0α
μποροúoε vα γivει μια o¡ρα¡ιω¡ιkή περιοuoιαkó o¡οι¿εiο, kαι ¡ο
¡μήμα ¡οu απορρiφ0ηkε με ouvéπεια οποιαôήπο¡ε αúÇηoη ¡ηç
¿ρημα¡οôó¡ηoηç, απο¡ελεoμα¡ιkά ¡ηv περιορiçει oε μια μελé¡η
okοπιμó¡η¡αç. Για ¡ο éργο vα απογειω0εi kuριολεk¡ιkά, ή¡αv
απαραi¡η¡ο vα εμπλαkεi η †A„A, é¡oι kαι ο Ja•es Taylor
†ance, Γεvιkή Ato•ics uπάλληλοç kαι αργó¡ερα ôιεu0uv¡ήç ¡οu
éργοu …rion, για vα γivει αvαπαράo¡αoη Marshall „pace Flight
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 74
Centre (M„FC). Θα uποµάλει évα véο o¿éôιο ποu çή¡ηoε ¡ο
ó¿ημα …rion ποu 0α ôιεÇα¿0οúv oε ¡ρο¿ιά ωç Κρóvοç V
αvo¡ερο o¡άôιο, ο πuρήvαç ¡οu ôιαo¡ημιkοú okάφοuç εivαι évα-
90000 kg ’εvó¡η¡α πρóωoηç’ με évα ωo¡ιkó-ôιάμε¡ροç ¡ηç
πλάkαç ¡ωv 10 • (περιορiçε¡αι απó η ôιάμε¡ροç ¡οu Κρóvοu).
Αu¡ó μιkρó¡ερεç o¿εôιαoμóç 0α περιóριçε ¡ηv ειôιkή o0ηoη
o¡ηv με¡αÇú 1,800-2,500 ôεu¡ερóλεπ¡α - évα ποoοo¡ó ποu, αv
kαι ¿αμηλó oε o¿éoη με πuρηvιkά πρó¡uπα παλμó, αkóμη
uπερéµαιvε kα¡ά πολú αu¡éç ¡ωv άλλωv πuρηvιkov πuραúλωv
o¿εôiωv. Το προ¡ειvóμεvο oúo¡ημα απορρóφηoηç kραôαoμov
εi¿ε ôúο ¡μήμα¡α: évα πρω¡εúοv μοvάôα ποu απο¡ελεi¡αι απó
oπειροειôοúç πvεuμα¡ιkοú oαkοúλεç µρiokε¡αι αkριµoç πioω
απó ¡ηv πλάkα ρuμοuλkά, kαι oε μια ôεú¡ερη μοvάôα ¡εooάρωv
¡ηλεokοπιkήç oοk (óπωç αu¡ά oε évα αu¡οkivη¡ο) ποu
ouvôéοuv ¡ο oúvολο πλάkα ρuμοuλkά για ¡ο uπóλοιπο ¡ηç
ôιαo¡ημóπλοιο. Τοuλά¿ιo¡οv ôúο Κρóvοç εγkαιvιάçει V 0α ή¡αv
αvαγkαiα για vα 0éoει ¡α o¡οι¿εiα ¡οu ο¿ήμα¡οç oε ¡ρο¿ιά. Μiα
απó ¡ιç αποo¡ολéç ποu προ¡εivε¡αι για ¡ο λεγóμεvο …rion
πρo¡ηç γεvιάç ή¡αv 125 ημερov ¡αÇiôι με¡ 'επιo¡ροφήç για ¡οv
Aρη, ποu περιλάμµαvε οk¡o αo¡ροvαú¡εç kαι περiποu 100
¡óvοuç εÇοπλιoμοú kαι προμη0ειov. žvα μεγάλο πλεοvék¡ημα
¡ηç πuρηvιkήç με0óôοu παλμó εivαι ó¡ι προoφéρει ¡é¡οια
εvéργεια, oo¡ε uŸηλήç ¡α¿ú¡η¡αç, ¿αμηλήç kαuoiμοu
ôρομολóγια οιkοvομiα vα γivει απóλu¡α εφιk¡ó.
Béρvερ φοv. A”n, oε M„FC, éγιvε uποo¡ηριk¡ήç ¡ηç …rion αλλά
αvω¡éροuç ¡οu o¡η †A„A ôεv ή¡αv ¡óoο εv0οuoιαoμó, kαι ¡ο
Γραφεiο ¡οu Επαvôρωμévα „paceflight μóvο ή¡αv ôια¡ε0ειμévη
vα ¿ρημα¡οôο¡ήoει μια άλλη μελé¡η. Σοµαρéç αvηou¿iεç γúρω
απó ¡ηv αoφάλεια ποu με¡αφéροuv εkα¡οv¡άôεç α¡ομιkéç
µóμµεç μéoω ¡ηç α¡μóoφαιραç ¡ηç Γηç. Και uπήρ¿ε ¿ειρó¡ερα
véα για vα éρ0ει για ¡ο éργο. Με ¡ηv uπογραφή ¡ηç πuρηvιkήç
ôοkιμήç-Σuv0ήkη για ¡ηv απαγóρεuoη απó ¡ιç Ηvωμévεç
Πολι¡εiεç,. Ìtain, kαι η Σοµιε¡ιkή žvωoη ¡οv Αúγοuo¡ο ¡οu 1963,
…rion, ωç o¡ρα¡ιω¡ιkóç ποu ¿ρημα¡οôο¡οúv¡αι απó ¡ο
πρóγραμμα çη¡ov¡αç ¡ηv ékρηÇη ¡ωv πuρηvιkov μη¿αvιoμov,
éγιvε παράvομο µάoει ¡οu ôιε0vοúç ôιkαiοu. Ο μóvοç ¡ρóποç
ποu 0α μποροúoαv vα oω0οúv éπρεπε vα Çαvαγεvvη0εi ωç μια
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 75
ειρηvιkή, επιo¡ημοvιkή προoπά0εια. Το πρóµλημα ή¡αv ó¡ι,
επειôή …rion kα¡ε¡άγη, λiγοι άv0ρωποι o¡ηv επιo¡ημοvιkή
kοιvó¡η¡α kαι μη¿αvιkή αkóμη kαι ήÇερε ó¡ι uπήρ¿ε. Σuv¡ήρηoηç
(¡oρα ¡η ôια¿εiριoη ¡οu éργοu) ouvεπoç πιéoειç ¡ηv Πολεμιkή
Αεροπορiα vα απο¿αραk¡ηρioει ¡οuλά¿ιo¡οv. …A– περiγραμμα
¡οu éργοu. Τελιkά ouμφωvή0ηkε, kαι †ance ôημοoiεuoε. ÌEF
περιγραφή ¡ηç πρo¡ηç γεvιάç, Κρóvοç-ó¿ημα ποu Çεkivηoε ¡οv
Οk¡oµριο ¡οu 196‡. Η Πολεμιkή Αεροπορiα, ωo¡óoο, αvéφερε
επioηç ó¡ι 0α ή¡αv απρó0uμη vα ouvε¿ioει ¡ηv uποo¡ήριÇή ¡ηç
†A„A Αv ôεv ouvéµαλε επioηç oημαv¡ιkά kεφάλαια. Cash-
strapped απó ¡ιç απαι¡ήoειç ¡οu Απóλλωvα, η †A„A
αvαkοivωoε ôημóoια ¡ο Ιαvοuάριο ¡οu 1965 ó¡ι ¡α ¿ρήμα¡α ôεv
0α εivαι επιkεiμεvη. Η Πολεμιkή Αεροπορiα αvαkοivωoε o¡η
ouvé¿εια ¡ηv kα¡αγγελiα ¡οu ouvóλοu ¡ηç ¿ρημα¡οôó¡ηoηç, kαι
…rion πé0αvε ήou¿α. Οριoμévα 11 εkα¡ομμúρια ôολάρια é¿οuv
ôαπαvη0εi πάvω απó o¿εôóv επ¡ά years.ershadowed απó ¡οv
αγovα Σελήvη, …rion εi¿ε Çε¿αo¡εi απó o¿εôóv óλοuç εk¡óç απó
–yson kαι Taylor. –yson αv¡αvαkλά¡αι ó¡ι ’αu¡ή εivαι η πρo¡η
φορά o¡η oúγ¿ροvη ιo¡ορiα ó¡ι μια μεγάλη επék¡αoη ¡ηç
αv0ρoπιvηç ¡ε¿vολογiα é¿ει kα¡αo¡αλεi για πολι¡ιkοúç λóγοuç.’
Το 1968 éγραŸε Biµλο 2 o¿ε¡ιkά με ¡ο πuρηvιkó οôηγεi παλμó
kαι αkóμη kαι μεγάλεç ôιαo¡ημóπλοια ποu 0α μποροúoαv vα
προω0εi¡αι με αu¡óv ¡οv ¡ρóπο. Αλλά ¡ελιkά, ¡οv kivôuvο
αk¡ιvοµολiαç ποu ouvôéοv¡αι με ¡ηv πρóωρη εôάφοuç-ιôéα
Çεkιvήoει ¡οv οôήγηoε vα γivει απογοη¡εuμévοι με ¡ηv ιôéα.
Αkóμα kι é¡oι, αu¡óç ιo¿uρio¡ηkε ó¡ι ¡ο πιο εk¡ε¡αμévο
πρóγραμμα π¡ήoεωv ποu προµλéποv¡αι απó ¡ηv Taylor kαι ο
iôιοç 0α é¿ει προo¡ε0εi ôεv uπερµαivει ¡ο 1% για ¡ηv
α¡μοoφαιριkή ρúπαvoη o¡η ouvé¿εια (γ. 1960) ποu
ôημιοuργοúv¡αι απó ¡α óπλα-ôοkιμéç ¡ωv μεγάλωv ôuvάμεωv.
O¡ι µαoiçοv¡αι oε kαúoιμα o¿άoη, η évvοια …rion εivαι εγγεvoç
’µρoμιkοç’ kαι kα¡ά πάoα πι0αvó¡η¡α ôεv εivαι πλéοv kοιvωvιkά
αποôεk¡ó, αkóμη kαι αv ¿ρηoιμοποιοúv¡αι μóvο μαkριά απó ¡ο
πλαvη¡ιkó περιµάλλοv. Μια πολú kαλú¡ερη µάoη για évα
πuρηvιkó πúραuλο παλμοú εivαι η πuρηvιkή oúv¡ηÇη - η
ôuvα¡ó¡η¡α vα εÇε¡άoοuv πρo¡α λεπ¡ομερoç απó ¡ο. Ìtish
Ìnterplanetary „ociety o¡ο Aαiôαλοç éργοu. Bλéπε επioηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 76
πuρηvιkήç πρóωoηç kαι •roject Προμη0éα.
•A›„ çεúÇηç με ιo¿uρά ¡ηλεokóπια, óπωç εkεivεç ποu
αvαπ¡úooοv¡αι o¡ο πλαioιο ¡ηç επóμεvηç γεvιάç ôιαo¡ημιkó
¡ηλεokóπιο (†G„T) ¡οu éργοu, 0α προoφéρει μαkράç ôιάρkειαç
προειôοποiηoη για ¡ηv εφαρμογή εvóç ouvολιkοú ouo¡ήμα¡οç
αποφuγήç ΝΕΟ. Η okοπιμó¡η¡α αu¡οú ¡οu ouo¡ήμα¡οç γivε¡αι
λóγοç πιο kά¡ω. Το λéιçερ ποu 0α ¿ρηoιμοποιοúoε o¡ο •roject
…rion é¿οuv αποôεiÇει επαρkή ιkαvó¡η¡α για ¡ηv απομάkρuvoη
¡ρο¿ιαkov de.is για αv¡ιkεiμεvα ποu µρiokοv¡αι o¡ηv περιο¿ή
μéγε0οç ôιαμé¡ροu 1-10 c•. Εôάφοuç με µάoη πειραμα¡ιkά
ôεôομévα, με ¡η ¿ρήoη απó 20 kW παλμιkοú λéιçερ, ôεi¿vοuv ó¡ι
η o0ηoη για vα με¡αôooει ¡οuç o¡ó¿οuç αλοuμιviοu οφεiλε¡αι
o¡ηv εk¡ivαÇη oúvvεφο πλάoμα¡οç ôivει μια μéoη επιφαvειαkή
πiεoη p = 6,5 x 10-‡ Ν/c•2, ή ιoοôúvαμα, επι¡ά¿uvoη, a = l.25x
10-6 •/s2 Με ¡ηv παροúoα ¡ε¿vολογiα, évα λéιçερ με
ouγ¿ροvιoμévεç ouo¡οι¿iεç μποροúv vα απεu0úvοv¡αι o¡ο
αo¡εροειôή με επαρkή ιo¿ú για vα ablate επιφάvειά ¡οu.
Υπο0é¡οv¡αç ó¡ι μια ouo¡οι¿iα λéιçερ μποροúv vα
αvαµα0μιo¡οúv για vα λει¡οuργοúv oε ôιάμε¡ρο 1 αo¡εροειôή
oιôήροu ¿ιλιóμε¡ρα, αu¡ó 0α απαι¡οúoε ηλεk¡ριkó ôik¡uο 200
GW. Αρkε¡ά αvαπληρωμα¡ιkó πι0αvéç πηγéç εvéργειαç εivαι
ôια0éoιμεç, ouμπεριλαμµαvομévωv ¡ωv πuρηvιkov kαι ¡ηv
παραγωγή ηλεk¡ριkήç kαι ηλιαkήç εvéργειαç ouo¡οι¿iεç.
Αç uπο0éoοuμε ó¡ι ο αo¡εροειôήç εivαι oε άπειρο kιvεi¡αι προç
¡η Γη με ¡α¿ú¡η¡α •0 kαι επιπ¡ooειç παράμε¡ροç ˜. Το πιο
kοv¡ιvó oημεiο ¡ηç προoéγγιoηç ˜e ôivε¡αι απó ¡οv
˜˜g˜•eEE . + " , " ü ü ¸ ¿ - ¿ Q \ Q 120212
óποu ˜E εivαι η αk¡ivα ¡ηç Γηç, kαι g εivαι η επι¡ά¿uvoη ¡ηç
µαρú¡η¡αç o¡ηv επιφάvεια ¡ηç Γηç. Υπάρ¿οuv ôúο περιπ¡ooειç
ποu παροuoιάçοuv εvôιαφéροv:
. Με¡ωπιkή oúγkροuoη: V0 = ‡0 k• / s, ÷ ˜e = l.0‡ ˜E
. . Catch-”p. oúγkροuoη: V0 = 5 ¿ιλιóμε¡ρα / s ÷ ˜e = 1,1 ˜E
Το catch-”p oúγkροuoηç εivαι η πιο επιkivôuvη. Co¡óoο, εivαι
απαραi¡η¡ο μóvο για vα με¡αkιvήoε¡ε ¡ο αo¡εροειôήç πλαγiωç
μαkριά απó ¡ηv αρ¿ιkή ¡ρο¿ιά ¡οu απó ¡ο πολú 1,1 ˜E, ¡ο οποiο
εivαι ¡ο ¿ειρó¡ερο oεvάριο. Ο πivαkαç 1 παρé¿ει αρkε¡éç φορéç
για ¡ιç o¿ε¡ιkéç αk¡ιvοµολiα. Xρηoιμοποιov¡αç ›asers o¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 77
Aιάo¡ημα Πλεuριkή με¡α¡óπιoη kαι η ¡ελιkή ¡α¿ú¡η¡α ¡οu
αo¡εροειôοúç απó ¡ηv αρ¿ιkή ¡ρο¿ιά για kά0ε¡ο φω¡ιoμó ¡οu
o¡ó¿οu. Η ¡ελιkή ¡α¿ú¡η¡α εivαι μια γραμμιkή με¡αµολή, αλλά ¡ο
εk¡óπιoμα εivαι ¡ε¡ραγωvιkή. Σημειoo¡ε ¡ηv αλλαγή ¡ωv
μοvάôωv o¡η ôεú¡ερη kαι ¡ηv ¡ρi¡η o¡ήλη.
Ο πivαkαç 1 ôεi¿vει ó¡ι évα ελά¿ιo¡ο ποoοo¡ó 38,8 ημερov vα
φω¡içει ο o¡ó¿οç εivαι αvαγkαiα για ¡ηv ¿ειρó¡ερη περiπ¡ωoη
¡ηç kεφαλήç kα¡ά ¡η oúγkροuoη, kαι o¡ιç περιooó¡ερεç
περιπ¡ooειç, 0α ¿ρειαçó¡αv πολú λιγó¡ερο ¿ρóvο. Ο ¿ρóvοç
προειôοποiηoη για ¡ηv επιkεiμεvη επιπ¡ooειç εivαι kρioιμηç
oημαoiαç, ¡ο οποiο uπογραμμiçει ¡η oημαoiα ¡ηç µα0ú
επι¡ήρηoηç ¡οu ôιαo¡ήμα¡οç για ΝΕΟΣ, ¿ρηoιμοποιov¡αç ¡ο
†G„T για παράôειγμα, εk¡óç απó ¡ηv μαkρο¿ρóvια
παραkολοú0ηoη ¡ηç ôιάρkειαç kαι ¡ηç ¡ρο¿ιάç ¡οuç
uπολογιoμοúç. Πρóωρη ¡ρο¿ιά ôιαμóρφωoη 0α εivαι εÇαιρε¡ιkά
απο¡ελεoμα¡ιkή. Επioηç, εivαι oημαv¡ιkó vα •A›„ vα
αvαπ¡u¿0οúv oε 0éoειç, ποu εivαι απαλλαγμévα απó occl”ding
(παρεμπóôιoη) ¡ηç ôéoμηç απó ¡η Γη ή ¡η Σελήvη. Η
ôuvα¡ó¡η¡α vα ôοúμε, ôηλαôή, oαφoç, ¡ηv επι¡ήρηoη ¡ωv
μιkρov, okο¡ειvά αv¡ιkεiμεvα, óπωç αo¡εροειôεiç απαι¡εi
ελεu0ερiα απó ¡η Γη-Σελήvη-kαι λάμŸη, εivαι απαραi¡η¡η για ¡ηv
†G„T. Co¡óoο, εivαι προφαvéç ó¡ι η •A›„ πρéπει vα µρiokε¡αι
αρkε¡ά kοv¡ά o¡ηv Γη, ¡ο οποiο é¿ει o¿εôιαo¡εi για vα
προo¡α¡εúοuv. žvαç kúριοç uποŸήφιοç εivαι évαç απó ¡οu
Hλιοu-Γηç oημεiα ›agrange o¡ηv οποiα évα ôιαo¡ημóπλοιο 0α
ôια¡ηρήoει o¡α0ερή 0éoη oε o¿éoη με ¡ηv Earth.6
Σ¿ήμα 5. Τα πév¡ε oημεiα ›agrange εμφαviçε¡αι ωç ›n, n = l-5.
•A›„ ¡οπο0ε¡εi¡αι oε ›5 kαι †G„T ¡οπο0ε¡εi¡αι oε h.
Σημειoo¡ε ó¡ι ¡iπο¡α ôεv εivαι oε kλiμαkα. Xρηoιμοποιov¡αç
›asers o¡ο Aιάo¡ημα .. Τα πév¡ε oημεiα ›agrange εμφαviçε¡αι
ωç ›n, n = 1-5. •A›„ ¡οπο0ε¡εi¡αι oε ›5 kαι †G„T ¡οπο0ε¡εi¡αι
o¡ο ›‡. Σημειoo¡ε ó¡ι ¡iπο¡α ôεv εivαι oε kλiμαkα.
Αu¡ή η ¡ρο¿ιά, óπωç απειkοviçε¡αι o¡ο o¿ήμα 5, µρiokε¡αι
με¡αÇú ¡ωv ¡ρο¿ιov ¡οu Aρη kαι ¡ηç Αφροôi¡ηç, kαι εivαι
ouvεπήç με ¡ηv πρóoφα¡η εiôηoη Ÿεuôή ouvαγερμó ó¡ι évαç
αo¡εροειôήç 0α περάoει μéoα ‡8,000 ¿ιλιóμε¡ρα απó ¡η Γη.
Καλú¡ερα ôεôομévα με¡αµάλλοv¡αι oημαv¡ιkά ¡ηv πρóµλεŸη
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 78
¡οu πληoιéo¡εροu oημεiοu προoéγγιoηç oε 1.000.000
¿ιλιóμε¡ρα, kαι uπéôειÇε ó¡ι ôεv uπάρ¿ει oημαv¡ιkή απειλή o¡ο
άμεoο μéλλοv. Co¡óoο, η ¡ρο¿ιαkή περiοôοç ¡οu εvóç
αo¡εροειôή ποu µρiokε¡αι με¡αÇú Aρη kαι ¡ηç Αφροôi¡ηç εivαι
περiποu 0,9 yr. ž¡oι, αv ¡ο oεvάριο oúγkροuoηç ποu
απειkοviçε¡αι o¡ο o¿ήμα 5 ή¡αv oωo¡ή, ¡ó¡ε με επαρkή ¿ροvιkά
περι0oρια, ¡ó¡ε •A›„ µολήç με évα kαλó ›asers
Xρηoιμοποιov¡αç o¡ο Aιάo¡ημα π¡u¿ή απó ›5, óπωç φαivε¡αι
o¡ο o¿ήμα, 0α εi¿ε ôúο-¡ρειç μήvεç για vα με¡αkιvήoε¡ε ¡ο
αo¡εροειôήç μαkριά απó μια πορεiα oúγkροuoηç με ¡η Γη.
Επειôή, ωo¡óoο, η αρ¿ιkή ék0εoη ειôήoειç o¡ηv προkειμévη
περiπ¡ωoη, ή¡αv πολú αργά, πι0αvoç εkεi ôεv 0α ή¡αv αρkε¡ó
¿ρóvο πριv, óπωç φαivε¡αι o¡οv πivαkα 1, για •A›„ vα εk¡ρéŸει
¡οv αo¡εροειôή μαkριά απó ¡η Γη. Το γεγοvóç αu¡ó
uπογραμμiçει ¡ηv αvάγkη για oúvôεoη με •A›„ évα oúo¡ημα
éγkαιρηç προειôοποiηoηç ποu µαoiçοv¡αι oε ¡ε¿vολογiα
παρóμοια με ¡ηv †G„T, εk¡óç απó µα0ιά αvαçη¡ήoειç ¿oρο με
ραv¡άρ. Σε évα άλλο oεvάριο, η απαρα¡ήρη¡α αo¡εροειôήç 0α
μποροúoε vα é¿ει ¿αο¡ιkά εk¡ιvάooοv¡αι απó ¡η çovη
αo¡εροειôov. Σε αu¡ή ¡ηv περiπ¡ωoη εivαι ôuvα¡óv vα
περιγράŸει παρóμοια απο¡ελéoμα¡α óπωç απειkοviçοv¡αι o¡ο
Σ¿ήμα 5. Σ¡ηv περiπ¡ωoη αu¡ή, ο uπολογιoμóç é¿ει
απλοποιη0εi με ¡ηv παραôο¿ή ó¡ι ¡ο oúvολο o0ηoη o¡οv
αo¡εροειôή ôivε¡αι oε μiα o¡ιγμή. Εivαι αvαγkαiο vα kα0οριo¡εi
¡ο πλαioιο για ¡ηv εkôήλωoη αu¡ή:

. Αo¡εροειôήç …˜BÌT =. 8 X3A™, •…„ÌG˜A–E
. Σuvεπiπεôα ΜΕ εkλειπ¡ιkή
. BEĞ ›A„E˜ ÌM•™›„E ΠΟΤΕ
- Αo¡εροειôήç µρiokε¡αι 2 ΑΕ απó ¡ηv „™†
- Αo¡εροειôήç –E„CEA–„ ΤΟ ΤΕAΕΥΤΑΙΟ περιήλιο ΠΡΙΝ
C…››Ì„Ì…†
. ›A„E˜ ÌM•™›„E kα¡εu0úvοv¡αι μéoω αo¡εροειôή CG
. ÌM•™„ÌVE AV αvóôοu
Αu¡ή η ιôιαi¡ερη περiπ¡ωoη ποu μπορεi vα uπολογιo¡εi απó ¡α
o¡οι¿εiα ποu παρα¡i0εv¡αι o¡ο επóμεvο o¿ήμα.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 79
Xρηoιμοποιov¡αç ›asers o¡ο Aιάo¡ημα .. 18
…˜BÌTA› & ÌM•™›„E GE…MET˜YC…››Ì„Ì…† ΣΗΜΕΙΟ @ t ~
123 ΗΜΕΡΕΣ (BΕAΟΣ W.) AV 2 ΑΕ 1,6 A™ αo¡εροειôήç @ t = 0
.. EA˜TH @ t = 0.„™† 1 A™„EMÌ-MAJ…˜AXÌ„A•…HE›Ì…† =
3 A™ = περιήλιο .8 ΑΕ με αk¡ivεç λéηçερ
The AV προoôiôει o¡οv αo¡εροειôή προkαλεi ¡ο ημι-µαoιkó
άÇοvα ¡ωv αo¡εροειôov vα περιo¡ρéφε¡αι ôεÇιóo¡ροφα kαι kα¡ά
ouvéπεια μειovει ¡ηv περiοôο. Cç απο¡éλεoμα ¡οu αo¡εροειôήç
0α o¡αuρó o¡ο μé¡ωπο ¡ηç Γηç.
Η AV ¡ωv 5 • / s (óπωç αvαφéρε¡αι o¡οv πivαkα 1) εivαι évα
προφαvéç παράôειγμα μιαç o0ηoη ποu ôivει évα. Xάoε¡ε
απóo¡αoη,. Σ¡ηv περiπ¡ωoη αu¡ή, ο αo¡εροειôήç περvά
μπροo¡ά απó ¡η Γη απó 1,25 ôιάμε¡ρο ¡ηç Γηç. Η ρεαλιo¡ιkή
uπó0εoη, ωo¡óoο, 0α ή¡αv μια o¡αôιαkή o¡ροφή oε ¡ρο¿ιά απó
μια μαkρά ôιάρkεια, ¿αμηλή év¡αoη με λéιçερ o¡ο Aιάo¡ημα .. 19
o0ηoη ποu αvαôιαμορφovει o¡αôιαkά ¡ηv ¡ρο¿ιά επi μεγάλο
¿ροvιkó ôιάo¡ημα, ioωç kαι kα¡ά ¡η ôιάρkεια αρkε¡ov ¡ρο¿ιéç.
Σ¡ηv ιôαvιkή περiπ¡ωoη, για ¡ηv asteroidal ¡ρο¿ιά με¡αÇú Aρη
kαι ¡ηç Αφροôi¡ηç, 0α ή¡αv αôιαvóη¡ο vα με¡αkιvήoε¡ε ¡οv
αo¡εροειôή oε μια ¡ρο¿ιά ποu απομαkρúvει ¡ηv απειλή για ¡ο
ηλιαkó oúo¡ημα, ¡η 0ε¡ιkή ¡οu πλεuρά, εivαι εvôιαφéροv vα
εÇε¡άoοuμε ¡ρο¿ιά ôιαμóρφωoη για ¡ο okοπó ¡ηç εÇóρuÇηç
αo¡εροειôov. Xρηoιμοποιov¡αç ›asers o¡ο Aιάo¡ημα ..
Για αρkε¡ά ¿ρóvια, η Πολεμιkή Αεροπορiα kαι η †A„A é¿οuv
εργαo¡εi για vα ¿αραk¡ηρioει ¡ιç ouvéπειεç για ¡ρο¿ιαkή de.is για
¡οv kivôuvο vα ôιαo¡ημóπλοιο. Αv kαι uπάρ¿ει μια ouvε¿ιçóμεvη
ouçή¡ηoη o¿ε¡ιkά με ¡οv kivôuvο, uπάρ¿ει ouμφωviα ó¡ι
uπάρ¿ει kάποιοç kivôuvοç kαι ó¡ι οι kivôuvοι αu¡οi 0α αuÇη0οúv
kα0oç η ¿ρήoη ¡οu ¿oροu ôιεuρúvε¡αι. žvα o¿ε¡ιkó 0éμα
αφορά ¡ο óριο o¡ο οποiο ο kivôuvοç vα αuÇη0οúv uπερµολιkά.
Παρóλο ποu ôεv μπορεi vα απαv¡ήoει oε πολúπλοkα çη¡ήμα¡α
εôo, uπάρ¿οuv λóγοι για ¡ηv αv¡ιμε¡oπιoη αu¡οú ¡οu
προµλήμα¡οç. Η ¿ρήoη ¡οu ¿oροu εivαι çω¡ιkήç oημαoiαç για
¡η μελλοv¡ιkή οιkοvομιkή kαι πολι¡ιkή ôúvαμη για πολλοúç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 80
λóγοuç. Aεôομévοu ó¡ι η επiπ¡ωoη απó évα με¡εωρi¡η,
αo¡εροειôήç, ή kομή¡ηç 0α é¿ει μια αφάv¡αo¡η kα¡αo¡ροφή,
é¿οuμε άλλη επιλογή απó ¡ο vα αo¿ολη0εi με αu¡ή ¡ηv απειλή.
Σε περιοριoμévη ék¡αoη, η απειλή ¡ωv ¡ρο¿ιαkov de.is
ôιαo¡ημóπλοιο vα εγεiρει oημαv¡ιkά οιkοvομιkά çη¡ήμα¡α. Αv kαι
uπάρ¿οuv πολλοi kivôuvοι απó ¡ιç ôιαo¡ημιkéç π¡ήoειç, 0α
πρéπει vα αποφαoioει ποιο εivαι ¡ο óριο ¡ωv kιvôúvωv εivαι
πολú uŸηλéç kαι ôράoη s αvαγkαiα. Το óριο αu¡ó 0α πρéπει vα
εÇιoορροποúv ¡ιç πι0αvéç επιπ¡ooειç o¡ηv αποo¡ολή, ¡οuç
ôια0éoιμοuç πóροuç για ¡ηv εkπλήρωoη αu¡ήç ¡ηç αποo¡ολήç,
kα0oç kαι η ¡ε¿vιkή εφιk¡ó¡η¡α άγοvεç kóo¡οç ¡ηç μεiωoηç ¡οu
kιvôúvοu αu¡οú. Επιπλéοv, ¡ο óριο αu¡ó πρéπει ιoορροπiα óλωv
¡ωv kιvôúvωv ποu ouvôéοv¡αι με μια αποo¡ολή. Με άλλα λóγια,
αv uπάρ¿ει évαç πραk¡ιkóç ¡ρóποç για ¡η μεiωoη ¡οu kιvôúvοu,
¡ó¡ε εivαι μάλλοv ouvε¡ó vα ¡ο πράÇοuv. Σkοπóç ¡ηç παροúoαç
μελé¡ηç εivαι vα περιγράŸει μια λúoη για ¡η μεiωoη ¡οu
kιvôúvοu ποu εγkuμοvοúv οι ¡ρο¿ιαkéç de.is.
Επi ¡οu παρóv¡οç, uπάρ¿οuv oημαv¡ιkéç ποoó¡η¡εç de.is
¡ρο¿ιά oε óλα ¡α μεγé0η, ¡α úŸη, kαι kλioεωv. Co¡óoο, η de.is
kuμαivε¡αι oε μéγε0οç απó ¡α μιkροokοπιkά για αρkε¡ά μé¡ρα,
ouμπεριλαμµαvομévηç ¡ηç φ0αρμévα ôορuφóρωv άγοvεç άvω
o¡άôια ¡ωv πuραúλωv, kαι εu¡u¿oç uπάρ¿οuv kαι πολλά άλλα
μιkρά αv¡ιkεiμεvα απó μεγάλεç επι¿ειρήoειç. Το ¡uπιkó kλεioιμο
για ¡α¿ú¡η¡εç oúγkροuoηç με ¡ρο¿ιαkή de.is εivαι για ¡η oειρά
¡ωv 20.000 μiλι/oρα, πράγμα ποu oημαivει ó¡ι μια oúγkροuoη
με évα ôορuφóρο 0α πι0αvó ¡éλοç ¡ηç ωφéλιμηç çωήç ¡ωv
uπηρεoιov ¡ηç, με kóo¡οç ποu uπερµαivει ¡ο évα
ôιoεkα¡ομμúριο ôολάρια. Με ¡ηv ¡ε¿vολογιkή εÇéλιÇη ¡ηç
¡ε¿vολογiαç o¡ηv ¡ρο¿ιαkή προo¡αoiα de.is, οι ôορuφóροι
μποροúv αu¡óç απο¡ελεoμα¡ιkά 0ωραkiçοv¡αι évαv¡ι
hyper•elocity αv¡ιkεiμεvα ποu εivαι μιkρó¡ερη απó 1 c• oε
μéγε0οç. Αu¡ή η 0ωράkιoη, ωo¡óoο, εivαι εÇαιρε¡ιkά ôαπαvηρή.
Για παράôειγμα, ¡ο kóo¡οç ¡ηç αúÇηoηç ¡ηç προo¡αoiαç ¡ωv
kρioιμωv εvó¡η¡εç o¿ε¡ιkά με ¡ο Aιαo¡ημιkó Σ¡α0μó απó 1 c•
éωç 2 εkα¡οo¡ά é¿ει uπολογιo¡εi vα εivαι ¡ηç ¡άÇηç ¡ωv 100
εkα¡ομμuρiωv ôολαρiωv για ¡α éÇοôα εk¡óÇεuoηç kαι μóvο, ôεv
με λéιçερ o¡ο Aιάo¡ημα .. ouμπεριλαμµαvομévηç ¡ηç éρεuvαç kαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 81
αvάπ¡uÇηç kαι ¡ο kóo¡οç παραγωγήç. Για αv¡ιkεiμεvα ποu εivαι
μεγαλú¡ερα απó 10-30 εkα¡οo¡ά oε μéγε0οç, ¡ο Aιαo¡ημιkó
Σ¡α0μó 0α εÇαρ¡η0εi απó ¡ο Aιαo¡ημιkó Aιοikηoη
παραkολοú0ηoηç ôιk¡úωv για ¡ηv παρο¿ή éγkαιρηç
προειôοποiηoηç. Εάv évα αv¡ιkεiμεvο 0α éρ0ει πολú kοv¡ά o¡οv
o¡α0μó, 0α ελιγμó για vα ¡ο αποφúγει. Αλλά ¡ο ouvολιkó kóo¡οç
¡οu ouo¡ήμα¡οç αu¡οú ελιγμοú εivαι οuoιαo¡ιkéç, kαι 0α πρéπει
vα oημειω0εi ó¡ι ôεv 0α παρé¿ει απóλu¡η προo¡αoiα, kuρiωç
επειôή η Aιοikηoη Aιαo¡ήμα¡οç 0α μποροúoαv vα é¿οuv
ôuokολiεç o¡η ouvε¿ή παραkολοú0ηoη ¡ωv αv¡ιkειμévωv ποu
εivαι λιγó¡ερο απó 30 c• oε μéγε0οç. Σε περiπ¡ωoη ηλιαkή
ékλαμŸη, ¡ο oúo¡ημα παραkολοú0ηoηç μπορεi vα ¿άoει
αv¡ιkεiμεvα για μéρεç kά0ε φορά.
Η πραγμα¡ιkó¡η¡α εivαι ó¡ι ôεv uπάρ¿ει oúo¡ημα για ¡ηv
προo¡αoiα απó ¡α περiποu 150.000 αv¡ιkεiμεvα ποu µρiokοv¡αι
o¡ηv περιο¿ή ¡ωv 1-10 εkα¡οo¡ά oε μéγε0οç. Xρηoιμοποιov¡αç
¡ο παράôειγμα εvóç v ôékα εivαι ó¡ι η μπάλα εivαι περiποu
πév¡ε εkα¡οo¡ά? Hyper•elocity μια oúγkροuoη αvάμεoα oε évα
γήπεôο ¡évιç kαι μéoω ôορuφóροu 0α μειooει kα¡ά πάoα
πι0αvó¡η¡α ó¡ι οι ôορuφοριkéç oε ¡ρο¿ιαkéç de.is. Και μπορεi vα
é¿ει kλιμαkω¡éç επιπ¡ooειç ποu πολλά μιkρó¡ερα αv¡ιkεiμεvα
παράγοuv ¡ρο¿ιαkή de.is, η οποiα με ¡η oειρά ¡οu αuÇάvει ¡οv
ouvολιkó kivôuvο oε αv¡ιkεiμεvα oε ¡ρο¿ιά. Εvo η πι0αvó¡η¡α
μιαç oúγkροuoηç με évα ά¡ομο μéoω ôορuφóροu εivαι αρkε¡ά
¿αμηλó, η πι0αvó¡η¡α μιαç oúγkροuoηç ποu αvαkúπ¡οuv o¡ο
πλαioιο ¡οu, ολókληρο ¡οv πλη0uoμó ¡ωv ôιαo¡ημιkov πóρωv
ôεv εivαι ¡óoο απομαkρuoμévη. Η αvάλuoη ôεi¿vει ó¡ι με ¡ο
oημεριvó επiπεôο ¡ωv ¡ρο¿ιαkov de.is kαι ¡α μεγé0η ¡ωv
ôορuφóρωv, η πι0αvó¡η¡α εivαι ó¡ι 0α uπάρ¿ει μiα oúγkροuoη
αvά é¡οç. Και ó¡ι η απoλεια 0α μποροúoε vα αvéλ0ει oε
ôιoεkα¡ομμúρια ôολάρια. Αu¡ó εivαι évα παγkóoμιο πρóµλημα
kαι 0α περιλαμµάvει μια ôιε0vή προoπά0εια ποu ouv¡οviçε¡αι
απó ¡α Ηvωμévα ž0vη. Καvεiç ôεv o¿éôιο ôεv μπορεi vα
επιλúoει ¡ο πρóµλημα αu¡ó. ΕÇάλλοu, ôεv εivαι οιkοvομιkoç
εφιk¡ó vα προo¡α¡εúoει kά0ε ôιαo¡ημóπλοιο kαι vα ¡οu ôooε¡ε
ελιγμοúç ôuvα¡ó¡η¡εç. žvα kομŸó, οιkοvομιkά αποôο¡ιkéç, kαι
εφιk¡ή προoéγγιoη εivαι vα ¿ρηoιμοποιεi ¡ηv ¡ε¿vολογiα λéιçερ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 82
για vα λúoει αu¡ó ¡ο πρóµλημα. Εk¡ιμά¡αι ó¡ι μια εvιαiα. Επiγεια
εγkα¡άo¡αoη λéιçερ ποu kοo¡içει περiποu $ 100 εkα¡ομμúρια kαι
ó¡ι λει¡οuργοúv kοv¡ά o¡οv ιoημεριvó 0α μποροúoε vα αρ0οúv
óλα ¡α ¡ρο¿ιαkή de.is μé¿ρι ¡ο uŸóμε¡ρο ¡ωv 800 ¿ιλιομé¡ρωv
oε ôúο ¿ρóvια απó ¡ó¡ε ôορuφóρωv kóo¡οç ouvή0ωç αρkε¡éç
εkα¡οv¡άôεç εkα¡ομμúρια kαι με ôεôομévο ¡ο μιoó
ôιoεkα¡ομμúριο πιvαkiôεç αvαγραφήç ¡ηç ¡ιμήç για ¡ηv sh”ttle
kαι Τι¡άv εk¡οÇεu¡éç, ¡ηv επévôuoη αu¡ή εivαι o¿ε¡ιkά μιkρó,
λóγω ¡ωv πι0αvov çημιov ¡ωv πuραúλωv. Επιπλéοv, η
αvάπ¡uÇη αu¡ήç ¡ηç ¡ε¿vολογiαç 0α εv0αρρúvει άλλεç
προoεγγioειç, ouμπεριλαμµαvομévηç ¡ηç εvéργειαç λéιçερ
αk¡ιvοµολοúv, εk¡ροπήç αo¡εροειôεiç, με¡εωρi¡εç kαι kομή¡εç,
kαι προo0ηoηç για ôιαo¡ριkó αποo¡ολéç. Κλεivοv¡αç αu¡ή ¡η
μελé¡η απηú0uvε με λéιçερ o¡ο Aιάo¡ημα .. 23
πρóµλημα ó¡ι η ôιε0vήç kοιvó¡η¡α πρéπει vα επιλúoοuμε, αv
0éλοuμε vα μειω0εi ο kivôuvοç vα επαvôρωμévωv ôιαo¡ημιkov
π¡ήoεωv, kαι kα¡ά ouvéπεια o¡ηv οιkοvομιkή πρóοôο, ποu
προkαλεi¡αι απó ¡ρο¿ιαkή de.is. Xρηoιμοποιov¡αç ›asers o¡ο
Aιάo¡ημα .. 25
Αvαφορéç
Maethner. „˜., Α. Ε. ˜einhardt. kαι ¡ο AοuÇεμµοúργο. Anderson (199‡)
žk0εoη o¿ε¡ιkά με ™„AF „pace 4άoη –e.is Μiα μελé¡η. •hillips Εργαo¡ήριο
Τε¿vιkή žk0εoη •›-˜T-9‡-10‡2.
•hipps. Cla”de ˜. kαι MM Michaelis (199‡). †E…-›Ì„•: εk¡ροπήç Κοv¡ά-Γη
αv¡ιkεiμεvα ¿ρηoιμοποιov¡αç uŸηλήç μéoηç ιo¿úοç, επαvαληπ¡ιkov παλμov
Aéιçερ., 23ο Εuρωπαikó Σuvéôριο για ¡ηv Αλληλεπiôραoη ›aser με ¡ηv úλη,
Σ¡. John.s College, ΟÇφóρôη, Αγγλiα. „epte•ber 19-23. 199‡, ›A-™˜ 9‡-
312‡.
Ca•pbell, J.W. et al (1996). Σ¿éôιο …˜Ì…†: Τρο¿ιαkή –e.is Αφαiρεoη
Xρηoιμοποιov¡αç επiγεια Αιo0η¡ήρεç kαι λéιçερ., †A„A Technical
Me•orand”• 108522, http / / infinity.•sfc.nasa.go• / •”blic.rion / defa”lt.ht•l.
Cleghorn. Γιoργοç et al (1995) Τρο¿ιαkή –e.is: Μια ¡ε¿vιkή αÇιολóγηoη,
†ational Acade•y •ress. Washington, –C,
http://www.nas.ed”/cets/aseb/de.isl ht•l.
„tarfire …ptical ˜ange (1997) http / / wwwsor.plk.af.•il /.
Κév¡ρο για Αo¡ροvομιkó Adapti•e …ptics (1997)
http: / / athene.as.arizona.ed”: 8000/caao /.
Xpqoìµonoìmvtoç Lasers oto Aìóotqµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 83
1. Η μελé¡η ¡οu 199‡ ™„AE (Maethner 199‡) µρήkε μια ροή
αι¿μήç ¡ηç oúγkροuoηç περiποu 0,0002 •-2 é¡η-1 για de.is εvóç
εkα¡οo¡ά ή περιooó¡ερο oε ôιάμε¡ρο oε uŸóμε¡ρο 800
¿ιλιομé¡ρωv kαι η kλioη ¡οu 980. Σε uŸóμε¡ρο 500 ¿ιλιομé¡ρωv
kαι μια kλioη 280 ¡ηç ροήç uπολογio¡ηkε oε 0,00001 • .2 yr-1 ..
Σúμφωvα με ¡α απο¡ελéoμα¡α ποu παρα¡i0εv¡αι o¡ηv ék0εoη
¡οu 1995 Ε0vιkó Σuμµοúλιο žρεuvαç για ¡ρο¿ιαkή de.is
(Cleghorn 1996). uπήρ¿αv ¡ó¡ε περiποu ‡00 ôιαo¡ημóπλοιο
o¡ηv περιο¿ή απó uŸóμε¡ρο 700 ¿ιλιομé¡ρωv kαι 1000 k•. Εάv
εk¡ιμοúμε ó¡ι ¡α μιoά απó αu¡ά εivαι λει¡οuργιkά, kαι vα
επι¡ρéŸοuv μια ¡uπιkή ôια¡ομή ¡ωv 20 •2 για kά0ε ôορuφóρο,
¡ó¡ε uπάρ¿ει évα ouvολιkó λει¡οuργιkó ôιαouvοριαkήç
ôορuφοριkήç ¡μήμα ¡ωv περiποu ‡.000 •2 o¡ηv περιο¿ή 800
¿ιλιóμε¡ρα. Το αvαμεvóμεvο ποoοo¡ó ¡ωv ouγkροúoεωv με
¡ρο¿ιαkov de.is évα kομμά¡ι ή περιooó¡ερα oε ôιάμε¡ρο εivαι
é¡oι περiποu 0,8 yr-1
2. ZεúÇηç εivαι ιo¿uρή ó¡αv η ε¡οιμάçει év¡αoη ¡οuλά¿ιo¡οv ¡ο
évα ôékα¡ο ¡ηç µéλ¡ιo¡η év¡αoη. Η µéλ¡ιo¡η kλiμαkεç év¡αoη
περiποu ωç η ¡ε¡ραγωvιkή ρiçα ¡ηç η ôιάρkεια παλμοú.
3. Ο λóγοç εivαι ó¡ι évαç παλμóç με μé¡ρια εvéργειαç μπορεi vα
é¿ει uŸηλή év¡αoη. εάv η ôιάρkειά ¡οu εivαι oúv¡ομη, kαι
¡αu¡ó¿ροvα η µéλ¡ιo¡η év¡αoη εivαι kάπωç μιkρó¡ερο για évα
oúv¡ομο παλμó.
‡. Οι kορuφéç ¡ωv kαμπuλov o¡ο o¿ήμα 1 απο¡ελοúv ¡η
µéλ¡ιo¡η év¡αoη για 5 óoπρια ns, kαι η µéλ¡ιo¡η εivαι oε
uŸηλó¡ερεç εv¡άoειç για μεγαλú¡ερο ¿ροvιkó ôιάo¡ημα παλμov.
Η kα¡αkóρuφη oήμα¡α o¡ηv ειkóvα εivαι ¡ο εúροç ¡ωv εv¡άoεωv
ποu uπολογiçε¡αι για évα oúo¡ημα με 20 kJ α, 5 ns παλμιkοú
λéιçερ oε okηvο0εoiα 1,06 μ απó ¡ο άvοιγμα 3,5 • επάvω oε
évαv o¡ó¿ο oε 500 ¿ιλιóμε¡ρα kukλιkή ¡ρο¿ιά, óπωç η γωviα
çεvi0 kuμαivε¡αι απó 0 -- 600.
UroVeWt XY Z [\]M^ : (12 _ΙΑL
Π#'#"00"(+50$2 <!5<%)+E@(< 0) 1*)3(#0"'%1(+50$.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 84
ΝΑ ΚΙ ΟΙ =ΙQΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ;ΕQΤΑ Ε;Ω. ;ΡΑΚΟΝΙΑΝΗ
Α;ΕΡ=ΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠQΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
MK-DELTA, 1960, CIA… FÌne-t”ned electro•agnetic s”bli•inal
progra••ing Targeting: ›ong ˜ange
Freq”encies: VHF HF ™HF Mod”lated at E›F
Trans•ission and ˜eception: Tele•ision antennae, radio
antennae, power lines, •attress spring coils, •od”lation on 60
Hz wiring.
•”rpose: progra••ing beha•ior and attit”des in general
pop”lation
Effects: fatig”e, •ood swings, beha•ior dysf”nction and social
cri•inality, •ood swings
•se”dony•: ’–eep „leep’, ˜.H.Ì.C. By: Richard G. Gall
Σ¡ιç 28 Νοεμµρiοu 1953, évαç παραληρη¡ιkéç kαι kα¡ά0λιŸη Aρ
Frank …lson iôιοç πé¡αÇε éÇω απó ¡ο παρά0uρο ôékα¡ο óροφο
¡οu Çεvοôο¿εiοu o¡η Ν. Υóρkη ¡οu. …lson ή¡αv μια
μαkροπρó0εoμη εÇuπηρé¡ηoη επιo¡ήμοvαç για μuo¡ιkοπα0εiç
Chi•ical Σoμα ¡οu Σ¡ρα¡οú ¡ωv ΗΠΑ Ειôιkov Επι¿ειρήoεωv
–i•ision, ¡α προµλήμα¡α ¡οu οποiοu Çεkivηoε kα¡ά ¡η ôιάρkεια
ouvεôρiαoηç 9 ημéρεç vωρi¡ερα. Η ouvάv¡ηoη εi¿ε
εvορ¿ηo¡ρωμévη απó „idnet Gottlieb, Προio¡άμεvοç Τε¿vιkov
Υπηρεoιov ¡ηç CÌA uπηρεoιαkήç kα¡άo¡αoηç. Aγvωo¡οç o¡οuç
παρóv¡εç o¡η ouvάv¡ηoη, Gottlieb εi¿ε αποk¡ήoει μια ποoó¡η¡α
›„– kαι μuo¡ιkά ή0ελαv vα ¡ο ôοkιμάoοuv. Πο¡ó εμµολιαoμοú
…lson με ¡ο ›„–, πéραoε γúρω απó ¡ο μποukάλι kαι kά0ιoε
πioω αvαμévει ¡α απο¡ελéoμα¡α. …lson, μια εÇερ¿óμεvη
προoωπιkó¡η¡α ποu αγαποúoε φάρoεç, oúv¡ομα άρ¿ιoαv vα
uποφéροuv α¡αiριαo¡οç παρεvéργειεç. žvα απó αu¡ά εivαι
παρóv¡α o¡η ouvεôρiαoη, Μπεv Οuiλoοv, αργó¡ερα uπεv0úμιoε
ó¡ι …lson ή¡αv Ÿu¿ω¡ιkά ». Gottlieb kαι ¡ο αφεv¡ιkó ¡οu, ο
Aιεu0uv¡ήç ¡ηç Κεv¡ριkήç Υπηρεoiαç Πληροφοριov, Allen
–”lles, Çεkivηoε ¡ηv kάλuŸη 20-¿ρóvια-μé¿ρι ¡ιç περιo¡άoειç
ποu περιµάλλοuv ¡ο 0άvα¡ο ¡οu …lson. Τé0ηkε επi ¡άπη¡οç
ή¡αv oοúπερ μuo¡ιkó o¿éôιο ¡ηç CÌA, M—-™›T˜A. Το éργο εi¿ε
αuÇη0εi απó μια προηγοúμεvη μuo¡ιkó πρóγραμμα, γvωo¡ó ωç
Bl”ebird, ποu ιôρú0ηkε επioημα για ¡ηv kα¡απολéμηoη ¡ηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 85
Σοµιε¡ιkήç προóôοuç. Ainwashing. Σ¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α η CÌA
εi¿ε άλλοuç o¡ó¿οuç. Μια προηγοúμεvη o¡ó¿οç ή¡αv vα
μελε¡ήoει με0óôοuç »μéoω ¡ωv οποiωv μποροúv vα éλεγ¿ο
εvóç α¡óμοu πρéπει vα επι¡εu¿0εi». Η éμφαoη ¡οu
πειραμα¡ιoμοú ή¡αv «vαρkω¡ιkά úπvωoη», η αvάμειÇη ¡οu vοu,
για ¡ροποποiηoη ¡ωv vαρkω¡ιkov με προoεk¡ιkó
προγραμμα¡ιoμó uπvω¡ιkó. Aιαρkoç εÇελiooε¡αι, éργο Bl”ebird
με¡οvομάo¡ηkε αργó¡ερα •roject Αγkιvάρα, με¡ά απó évα φu¡ó
ποu –”lles ή¡αv αγαπά ιôιαi¡ερα. Αγkιvάρα ή¡αv προoµλη¡ιkó
'évα πρóγραμμα «ελéγ¿οu ¡οu vοu η οποiα vα ouγkεv¡ρovει ¡α
¡μήμα¡α πληροφοριov ¡οu Σ¡ρα¡οú, ¡οu Ναu¡ιkοú, Air φάρoα
kαι ¡οu FBÌ. Το πεôiο εφαρμογήç ¡οu éργοu ποu περιγράφε¡αι
oε évα oημεiωμα ¡ηç Ιαvοuάριο ¡οu 1952 ó¡ι απειλη¡ιkά ρo¡ηoε:
’Μποροúμε vα πάροuμε ¡οv éλεγ¿ο εvóç α¡óμοu για ¡ο oημεiο
óποu 0α kάvει προoφορά μαç, παρά ¡η 0éληoή ¡οu, αkóμη kαι
εvαv¡iοv ¡ωv 0εμελιωôov vóμωv ¡ηç φúoηç, óπωç η ôια¡ήρηoη
αu¡ο;’ O oymvoç qtov yìo vo öqµìoupyqorì µìo
npoypoµµotì(óµrvq öoKoçóvoç•
Μια ρωγμή CÌA ομάôα o¿ημα¡io¡ηkε ποu 0α μποροúoαv vα
¡αÇιôεúοuv, oε αvαkοivωoη o¡ιγμéç, oε οποιοôήπο¡ε μéροç ¡οu
kóoμοu. Κα0ήkοv ¡οuç ή¡αv vα ôοkιμάoει ¡ιç véεç ¡ε¿vιkéç
αvάkριoηç, kαι vα εÇαoφαλioει ó¡ι ¡α 0úμα¡α ôεv 0α 0uμάμαι vα
αvαkρivοv¡αι kαι προγραμμα¡ιo¡εi. Κά0ε εiôοuç vαρkω¡ιkά, απó
¡η μαρι¿οuάvα o¡ο ›„–, η ηρωivη kαι pentathol vα¡ρiοu (η
λεγóμεvη «vαρkω¡ιkov αλή0εια») ¿ρηoιμοποιή0ηkαv ¡αk¡ιkά.
Παρά ¡ηv kαkή αρ¿ιkά απο¡ελéoμα¡α, ¡ηv αιγiôα ¡ηç CÌA
ελéγ¿οu μuαλó προγράμμα¡α άv0ηoη. Σ¡ιç 13 Απριλiοu 1953, ¡ο
oοúπερ-μuo¡ιkó πρóγραμμα M—-™›T˜A γεvvή0ηkε. Το πεôiο
εφαρμογήç ¡ηç ή¡αv. …ader απó πο¡é, kαι μóvο αu¡éç o¡ηv
kορuφή Echelon ¡ηç CÌA ή¡αv μuo¡ιkóç oε αu¡ó. Επioημα
éγγραφα ποu περιγράφοuv ¡η CÌA M—-™›T˜A ωç éργο ”•.ella
»με επιμéροuç 1‡9« éργα ». Πολλά απó αu¡ά ¡α επιμéροuç éργα
αv¡ιμε¡ωπiçοv¡αι με ¡οv éλεγ¿ο παράvομα vαρkω¡ιkά για
εvôε¿óμεvη ¿ρήoη ¡ομéα. Aλλοι αv¡ιμε¡ωπiçοv¡αι με
ηλεk¡ροvιkά o¡οι¿εiα. žvα ôιερεuvη0εi η ôuvα¡ó¡η¡α
εvεργοποiηoηç »¡οu αv0ρoπιvοu οργαvιoμοú με ¡ηλε¿ειριoμó».
Oλη, παρéμειvε évα oημαv¡ιkó o¡ó¿ο για ¡ηv. Ainwash ά¡ομα vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 86
γivοuv ouvοôοi kαι kα¡άokοποι ôεv ¡ιç γvooειç ¡οuç. O¡αv
ιôρú0ηkε ¡ο 19‡7, η CÌA ή¡αv απαγορεuμévο vα é¿ει εγ¿oρια
αo¡uvομiα ή ¡ιç εÇοuoiεç εoω¡εριkήç αoφάλειαç. Εv ολiγοιç,
ή¡αv επι¡ρéπε¡αι μóvο vα λει¡οuργοúv «o¡ο εÇω¡εριkó». Απó
¡ηv πολú αρ¿ή M—-™›T˜A προoωπιkó. …ke αu¡ή ôιά¡αÇη ¡οu
Κογkρéoοu kαι Çεkivηoε ¡ιç ôοkιμéç για ά0ελά ¡οuç πολi¡εç ¡ωv
ΗΠΑ. Αkριµoç πóoο εk¡ε¡αμévη παράvομη ôοkιμή éγιvε πο¡é
ôεv 0α εivαι γvωo¡ó. ˜ichard Hel•s, ôιεu0uv¡ήç ¡ηç CÌA kαι
προio¡άμεvοç αρ¿ι¡ék¡οvαç ¡οu προγράμμα¡οç, ôιé¡αÇε ¡ηv
kα¡αo¡ροφή óλωv ¡ωv M—-™›T˜A αρ¿εiα λiγο πριv απó ¡η λήÇη
¡ηç 0η¡εiαç ¡ο 1973. Παρά αu¡éç ¡ιç προφuλάÇειç οριoμévα
éγγραφα ή¡αv •isfiled kαι ήρ0ε o¡ο φωç o¡α ¡éλη ¡ηç ôεkαε¡iαç
¡οu 1970. Αu¡ά ποu kuvιoμóç γuμvά ¡οu οργαvιoμοú
kα¡άokοποç ¡οu. žvα ιôιαi¡ερα απε¿0εiç éργο εk¡ελεi¡αι απó ¡οv
Aρ Harris Ìsabel, Aιεu0uv¡ήç ¡ηç Aημóoιαç Υπηρεoiαç
Νοoοkομεiο o¡ο AéÇιvγk¡οv, Κεv¡άku - εγkα¡άo¡αoη ποu
ειôιkεúε¡αι o¡η ¿ρήoη vαρkω¡ιkov. Zή¡ηoε απó ¡η CÌA για vα
αvαkαλúŸε¡ε μια oειρά απó «ouv0ε¡ιkά» vαρkω¡ιkά, Ìsabel
άρ¿ιoε vα πειραμα¡içε¡αι oε αι¿μαλωoiα μαúρο ¡ροφiμοuç. Σ¡ηv
προoπά0ειά ¡ηç vα παραkαλo CÌA αφεv¡ιkά ¡οu, oι¡içοv¡αι
kα0ημεριvά ιvôιkά ¿οιρiôια ¡οu μεγάλεç ôóoειç ›„–, η
μεokαλivη, μαρι¿οuάvα, scopola•ine kαι άλλεç οuoiεç. Σε
αv¡άλλαγμα για ¡η ouμμε¡ο¿ή o¡α πειράμα¡α, οι kρα¡οúμεvοι
éλαµε εvéoειç μορφivηç για ¡ηv uŸηλή ποιó¡η¡α, μεριkéç φορéç
vα πάρει «µολή-”p» ¡ρειç φορéç ¡ηv ημéρα, αvάλογα με ¡η
ouvεργαoiα ¡οuç. . 0α éπρεπε πριv απó ¡ιç uποεπι¡ροπéç ¡ηç
Γεροuoiαç ¡ο 1975, Ìsabel 0εωρεi ó¡ι ôεv uπάρ¿ει αv¡iφαoη
o¡ηv παρο¿ή okληρά vαρkω¡ιkά με ¡ηv πολú εÇαρ¡ημévοι οποiο
απαo¿ολή0ηkε για 0εραπεiα. Με¡ά απó ôημóoια kα¡αkραuγή, η
CÌA αvαkοivωoε ó¡ι εi¿ε o¡αμα¡ήoει ¡ο μuαλó ¡ωv
προγραμμά¡ωv ¡ηç ¿ειραγoγηoηç. Victor Marchetti, évαç
µε¡εράvοç ¡ηç CÌA ¡ωv 1‡ ε¡ov ποu γúριoε «oφúριγμα-
φuoη¡ήρα», ποu εk¡i0εv¡αι oε αu¡ή εivαι αvαλη0éç. Το 1977,
Marchetti εiπε η CÌA ιo¿uρiçε¡αι ó¡ι é¿ει παúoει ή¡αv μια ιo¡ορiα
kάλuŸηç. Υπó éλεγ¿ο, ο οργαvιoμóç éoπεuoαv vα uποµα0μioω
¡ηv επι¡u¿iα ¡οu M—-™›T˜A - ôιεkôikηoη πραγμα¡ιkή πρóοôοç
ôεv επι¡εú¿0ηkαv. Miles Copeland, μια άλλη μαkροπρó0εoμη
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 87
εÇuπηρé¡ηoη CÌA αÇιωμα¡ιkóç αμφιoµη¡εi¡αι αu¡ó. Μιλov¡αç oε
évα ôημοoιογράφο, Copeland αποkάλuŸε ó¡ι «η uποεπι¡ροπή
¡οu Κογkρéoοu ποu πήγε oε kά¡ι ¡é¡οιο μóvο πήρε ¡η γεúoη,
ελά¿ιo¡η». Μια άλλη πηγή εv¡óç ¡ηç kοιvó¡η¡αç ¡ωv μuo¡ιkov
λéει ó¡ι με¡ά ¡ο 1963, οι προoπά0ειεç ¡ηç CÌA επιkεv¡ρo0ηkε
περιooó¡ερο o¡ηv psychoelectronics. †arcohypnosis εi¿ε
αποÇηραv0εi Çηρά. r Jose –elgado, évα ne”rophsiologist o¡ο
Παvεπιo¡ήμιο Yale „chool, εvôιαφéρ0ηkε ιôιαi¡ερα o¡ηv
Ηλεk¡ροvιkή Προo0ηoη ¡ηç. Ain. Με ¡ηv εμφú¡εuoη εvóç μιkροú
kα0ε¡ήρα o¡ο. Ain, –elgado αvαkάλuŸε ó¡ι μποροúoε vα
αokήoει ¡εράo¡ια εÇοuoiα επi ¡οu 0éμα. Xρηoιμοποιov¡αç μια
ouokεuή ποu οvομάçε¡αι sti•ocei•er »ποu λει¡οuργεi απó ¡ο
ραôιóφωvο FM kúμα¡α, ή¡αv oε 0éoη vα εvορ¿ηo¡ρooει
ηλεk¡ριkά évα εuρú φάoμα ¡ωv αv0ρoπιvωv ouvαιo0ημά¡ωv.
Αu¡éç περιλάμµαvαv οργή, πó0οç kαι kóπωoη.
Αγkιvάρα •roject
Bl”ebird •roject
•andora •roject
Mk-Aéλ¡α •roject
Mk-†ao•i •roject
Mk-Σ¿éôιο Aράoηç
Mk-Αvαçή¡ηoη žργοu
M—-™ltra •roject
Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu 1966, –elgado αvαkοivωoε ó¡ι ¡α
εuρήμα¡ά ¡οu uποo¡ήριÇε «η ôuoάρεo¡η ouμπéραoμα ó¡ι η
kivηoη, ouγkivηoη kαι η ouμπεριφορά μπορεi vα kα¡εu0úvε¡αι
απó ηλεk¡ριkéç ôuvάμειç». Πρóo0εoε ¡οv άv0ρωπο ποu
«μπορεi vα ελεγ¿0εi oαv ρομπó¡ απó πλήk¡ρα».
Xρημα¡οôο¡εi¡αι απó ¡ο Γραφεiο Ναu¡ιkov Ερεuvov, –elgado
προoµλéπει oε μια μελλοv¡ιkή kοιvωviα, ó¡αv 0α μποροúoε vα
εivαι «psychoci•ilised». Παρά ¡ηv •init”rization ¡ωv
εμφu¡εuμά¡ωv, η επóμεvη oημαv¡ιkή πρóοôο εμπρóç ή¡αv
μιkροkúμα¡α. Με ¡ηv ¡οπο0é¡ηoη εvóç (???) ε0ελοv¡ήç oε évα
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkó πεôiο, ôρ Ροç Adey ¡οu Παvεπιo¡ημiοu ¡ηç
Καλιφóρvια, ékαvε μια εv¡uπωoιαkή αvαkάλuŸη.
Xρηoιμοποιov¡αç ειôιkéç ραôιοkúμα¡α, Adey ή¡αv oε 0éoη vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 88
επηρεάoει. Θéμα¡α ¡οu »ainwa•es. žvαç άλλοç επιo¡ήμοvαç,
Allen Frey, πήρε αu¡ή ¡ηv éρεuvα évα µήμα πιο πéρα. Frey
µρé0ηkαv 0α μποροúoε vα προkαλéoει απομαkρuoμévη úπvο
oε ά¡ομα ¡οu απó ¡ηv uποµολή ¡οuç oε ηλεk¡ρομαγvη¡ιkά
kúμα¡α. Επioηç, éμα0α ó¡ι 0α μποροúoε vα προkαλéoει
αkοuo¡ιkéç 0ορúµοuç - αv0εi, µοuη¡ó kαι hissing, άμεoα μéoα
(????) kεφάλι εvóç ε0ελοv¡ή. Αvάπ¡uÇη oε προηγοúμεvεç
εργαoiεç ¡οu Frey, Ιωoήφ „harp, évαç για¡ρóç o¡ο Walter ˜eed
Ar•y Ìnstit”te of ˜esearch, ή¡αv oε 0éoη vα ôιαµιµάoει
προφοριkó λóγο μéoω παλμιkή μιkροkúμα¡α. Σuvεôρiαoη μéoα
oε évα ηλεk¡ρομαγvη¡ιkó πεôiο, „harp oαφoç αkοúoει kαι vα
γivοuv kα¡αvοη¡éç λéÇειç ôιαµιµάçοv¡αι oε αu¡óv απó évαv
ouvάôελφο. Για ¡ο ια¡ριkó επάγγελμα αu¡ó ή¡αv oημαv¡ιkó.
Eakthro”gh, kαι 0α ή¡αv ¡εράo¡ιο óφελοç για ¡οuç kωφοúç.
[Θα μποροúoε ¡ο µοúιoμα kαι hissing é¿ειç ¡iπο¡α vα kάvει με
αu¡ó ποu οι άv0ρωποι αkοúvε o¡ιç ΗΠΑ oε o¿éoη με ¡ο o¿éôιο
HAA˜•; Πολλοi άv0ρωποι μοu εiπαv ó¡ι ή¡αv µοuioει αkρóαoη
αkοúγε¡αι ¡óoο εv¡óç óoο kαι éÇω απó ¡α oπi¡ια ¡οuç.
Γvωρiçοuμε ó¡ι ¡ο HAA˜• ¿ρηoιμοποιεi EM kúμα¡α, αλλά
αkóμα ôεv γvωρiçοuμε για ¡ο γεγοvóç αu¡ó ¡ο HAA˜• εivαι
ιkαvή - Jeroen] Co¡óoο, η αμεριkαvιkή o¡ρα¡ιω¡ιkή kαι
interlligence kοιvó¡η¡αç éoπεuoαv vα επωφελη0οúμε απó αu¡éç
¡ιç véεç αvαkαλúŸειç. Μuo¡ιkή ερεuvη¡ιkά προγράμμα¡α o¿ε¡ιkά
με ηλεk¡ρομαγvη¡ιoμó ôεv é¿οuv ôια¡ε0εi oúμφωvα με ¡ο
Freedo• of Ìnfor•ation Act. Το 197‡, JF „capitz, évαç
επιo¡ήμοvαç ποu ¿ρημα¡οôο¡οúv¡αι απó ¡ο Υποuργεiο Aμuvαç,
εi¿ε μια αvα¡ρι¿ιαo¡ιkή óραμα. Προoπά0ηoε vα ouvôuάoει
vωρi¡ερα M—-™›T˜A μελé¡εç úπvωoη με ¡ιç αvερ¿óμεvεç
¡ε¿vολογiεç μιkροkuμά¡ωv. Σε évα περiγραμμα για ¡ο Υποuργεiο
Aμuvαç, „capitz ôήλωoε: ’Θα πρéπει vα ôεiÇει ¡οv προφοριkó
λóγο ¡οu hynotist μοu vα με¡αφéροv¡αι απó ôιαμορφovοv¡αι
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή εvéργεια απεu0εiαç o¡ο uποouvεiôη¡ο ¡ωv
¡μημά¡ωv ¡οu. Ain’. Ιo¿uρio¡ηkε αu¡ó 0α μποροúoε vα
επι¡εu¿0εi ôεv e•plying kαμiα ¡ε¿vιkov μéoωv για ¡η «λήŸη ή
επαvαkωôιkοποiηoη μηvúμα¡α». Για πρo¡η φορά, πράk¡ορεç
¡ωv ΗΠΑ εi¿αv ¡ηv ιkαvó¡η¡α vα παρéμµει εÇ αποo¡άoεωç με ¡ο
μuαλó εvóç α¡óμοu. „capitz προ¿oρηoε αkóμη περιooó¡ερο,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 89
uποo¡ηρiçοv¡αç ó¡ι αu¡ó 0α μποροúoε vα επι¡εu¿0εi ο o¡ó¿οç
ôεv kαv γvooη ¡οu ¡ι ouvéµαιvε. Απó ¡ó¡ε, λiγεç πληροφορiεç
αποkαλúφ0ηkε o¡ηv επιo¡ημοvιkή µιµλιογραφiα, με¡ά ¡ηv
επιµολή ¡ωv αuo¡ηρov ôιαµά0μιoη αoφαλεiαç. Παρά ¡ο
γεγοvóç αu¡ó, oημαv¡ιkó kομμά¡ια ¡ωv πληροφοριov -
περιooó¡ερα ouvή0ωç απó μη αμεριkαvιkéç πηγéç - vα
ouvε¿ioοuv vα ôημοoιεúοv¡αι. Τι εivαι ôια0éoιμη okιαγραφεi μια
çοφερή ειkóvα. Υπάρ¿οuv αποôεiÇειç ó¡ι ¡ο μuαλó-ελéγ¿οu kαι
beha•io”s ¡ε¿vολογiα ¡ροποποiηoη εivαι oήμερα kρúµοv¡αι
πioω απó μη ›ethal –efense (†›–) πρω¡οµοuλiεç. Σε
annonce•ent ¡ο 1995 ó¡ι η μη leathal óπλωv -
ouμπεριλαμµαvομévωv ¡ωv uŸηλήç απóôοoηç μιkροkúμα¡α kαι
ouokεuéç ραôιοou¿vο¡ή¡ωv - εivαι vα «ôιήλ0ε» o¡οv ¡ομéα ¡ηç
επιµολήç ¡οu vóμοu, αv¡ιμε¡ωπio¡ηkε με αvηou¿iα oε
οριoμévοuç kúkλοuç. Αu¡ó ¡ο kοιvó πρóγραμμα, γvωo¡ó ωç
«άλλεç εργαoiεç εk¡óç απó πóλεμο», αvοiγει ¡ο ôρóμο για ¡ο
o¡ρα¡ó για vα με¡αµοúv o¡ο πολι¡ιkó ¡ομéα - μια kivηoη
αποkλεiε¡αι απó ¡ο αμεριkαvιkó oúv¡αγμα. Ο ôεôηλωμévοç
o¡ó¿οç εivαι η πιο απο¡ελεoμα¡ιkή αv¡ιμε¡oπιoη ¡ηç ôιαkivηoηç
vαρkω¡ιkov, ¡ηç ¡ρομοkρα¡iαç kαι άλλωv εγkλημα¡ιkov
ôραo¡ηριο¡ή¡ωv.
Πολλοi πολi¡εç 0εωροúv ó¡ι πρókει¡αι για évα kοu¡oó
ôιkαιολογiα. 4οµοúv¡αι ¡ηç εuρεiαç ¿ρήoηç ¡οu vοu-αλλάçοv¡αç
¡ε¿vολογiεç, kαι πωç η ôημοkρα¡iα εivαι uπó oοµαρή επi0εoη.
Υπó ¡ο φωç ¡ωv ¡ελεu¡αiωv kαkiα kuµéρvηoηç kαι ¡ωv
kα¡α¿ρήoεωv, ποu 0α μποροúoε vα ¡οuç kα¡ηγορήoει;;; Αu¡ó ¡ο
πολú εvôιαφéροv άρ0ρο εivαι για ¡α o¿éôια ελéγ¿οu uπóŸη ó¡ι
οι ΗΠΑ é¿οuv ôιεÇάγει ¡ηv πάροôο ¡ωv ε¡ov. Αu¡ó ¡ο άρ0ρο
εivαι γραμμévο απó ¡οv ˜ichard G. Gall kαι ¡οπο0ε¡οúv¡αι oε
•™F…˜Ì με άôεια. ˜ichard Gall Σkω¡iα
5. žργο •hoenix, ¡ηç Ν„Α: Ηλεk¡ροvιkή kα¡εu0uvóμεvη
o¡ó¿εuoη επιλεγμévωv πλη0uoμιαkov ομάôωv. •H…E†ÌX ΙΙ,
1983, ™.„.A.F, †„A:
Τοπο0εoiα: Monta”k, ›ong Ìsland
Ηλεk¡ροvιkéç πολλαπλov kα¡εu0úvoεωv o¡ο¿ο0é¡ηoη ¡ωv
πλη0uoμιαkov ομάôωv επιλéÇ¡ε
Σ¡ó¿εuoη: Μεoαiα oειρά
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 90
Σu¿vó¡η¡εç: Ραv¡άρ, μιkροkúμα¡α. EHF ™HF ôιαμóρφωoη
Ιo¿úç: γιγαµά¡ μéoω terawatt
Σkοπóç: 4óρ¡ωoη ¡ηç Γηç Grids, πλαvη¡ιkή
sono•b”lescence vα εÇορkioει γεωλογιkή ôραo¡ηριó¡η¡α,
ouγkεkριμévα ¡η ôημιοuργiα oειoμó oημεiο, πλη0uoμóç
προγραμμα¡ιoμοú για εuαιo0η¡οποιημévα ά¡ομα
+εuôovuμο: ’Οuράvιο ΤóÇο’, ZA•
Η ¿pqoìµonoíqoq µr0óömv gu¿oKoyìkoú noKíµou koì
tr¿vo-tpovìkqç tr¿voKoyíoç yìo tqv unoöoúKmoq tmv
µo(mv
’Η ¿ρηoιμοποiηoη με0óôωv Ÿu¿ολογιkοú πολéμοu kαι ¡ε¿vο-
¡ροvιkήç ¡ε¿vολογiαç για ¡ηv uποôοúλωoη ¡ωv μαçov εivαι évα
απó ¡α kúρια óπλα ¡ωv okο¡ειvov εkεivωv kév¡ρωv ¡ηç
παγkοoμιοποiηoηç ποu ôεv é¿οuv kαι πολú kαλéç o¿éoειç με
évvοιεç óπωç... ôιαφάvεια ή ôημοkρα¡iα. ’Τα oημαv¡ιkó¡ερα
προγράμμα¡α ελéγ¿οu ¡οu vοu με ηλεk¡ρομαγvη¡ιkéç με0óôοuç:
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkóç éλεγ¿οç ¡ηç αv0ρoπιvηç ouμπεριφοράç
εγkα¡άo¡αoη εμφu¡εuμά¡ωv ηλεk¡ροvιkή ôιάλuoη ¿ροvιkοú
προoαvα¡ολιoμοú ¡ηç μvήμηç (E–…M: Electronic –issol”tion of
Me•ory). 1.•roject Moonstr”ck, ¡ηç CΙΑ: Xρήoη
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkov εμφu¡εuμά¡ωv o¡οv εγkéφαλο kαι ¡α ôóv¡ια.
2.•roject ΜΚ-™›T˜A, ¡ηç CΙΑ: Με¡άôοoη μη αvι¿vεúoιμωv
οôηγιov oε évαv προγραμμα¡ιoμévο ôολοφóvο. Xρήoη ¿απιov,
ηλεk¡ροvιkov kαι ηλεk¡ροoók3. •roject …rion, ¡ηç ™„AF:
Παραιo0ηoιογóvα, úπvωoη kαι Ε„B. ‡. •roject M—-–E›TA, ¡ηç
CΙΑ: Προγραμμα¡ιoμóç uποouvειôή¡οu με ηλεk¡ρομαγvη¡ιoμó.
’5. Pro’ect Phoeni†, tqç ΝSΑ… ΗKrktpovìkq kotru0uvóµrvq
otó¿ruoq rnìKryµívmv nKq0uoµìokmv oµóömv 6. •roject
Trident, ¡ηç Ν„Α: Ηλεk¡ροvιkή o¡ó¿εuoη α¡óμωv ή πλη0uoμov
7. •roject ˜F ME–ÌA, ¡ηç CΙΑ: Προγραμμα¡ιoμóç kαι o¡ó¿εuoη
¡ηç επι0uμiαç
8. Pro’ect Tower, tmv CΙΑ, ΝSΑ… Πpoypoµµotìoµóç µr
ouvtovìoµó tqç okígqç koì µrtóöooq kmöìkonoìqµívmv
nKqpoçopìmv Enqpró(rì tq çuoìoKoyío tou ov0pmnou.
Xρήoη λéιçερ, óπλωv μιkροkuμά¡ωv. Ιôαvιkó για μαçιkó éλεγ¿ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 91
¡οu πλη0uoμοú’10. •roject Clean „weep, ¡ωv Ν„Α, ΟΝ˜:
Ρú0μιoη ¡ηç ouμπεριφοράç ¡ωv μαçov
’Οι oημαv¡ιkó¡ερεç ¡οπο0εoiεç προγραμμα¡ιoμοú ¡οu ελéγ¿οu
¡οu vοu: A˜EA 51 Η γvωo¡ή απó v¡οkιμαv¡éρ µάoη ή¡αv évα
απó ¡α πρo¡α εργαo¡ήρια γεvε¡ιkήç éρεuvαç: προγραμμα¡içοuv
¡οv ¡úπο ¡ωv εÇωγήιvωv απαγωγov.
· Bingham UT Xρηoιμοποιή0ηkε για ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡ηç
noìöìkqç nopvríoç ή ¡ιç επι¿ειρήoειç uποôοúλωoηç παιôιov.
· BIack Forest, Γrpµovío. žvαç αρι0μóç kάo¡ρωv o¡ο Μéλαvα
Aρuμó ¿ρηoιμοποιεi¡αι για προγραμμα¡ιoμó kαι ìrpotrKrotírç.
Οι Ιηoοui¡εç kαι οι Ιll”•inati é¿οuv μεγάλη ôραo¡ηριó¡η¡α εôo..
’· China Lake NavaI research Base, CΑ Η ¡οπο0εoiα
λει¡οuργεi απó ¡η ôεkαε¡iα ¡οu '50. MryóKoç opì0µóç noìöìmv
nípoor onó tìç rykotootóorìç tqç kαι uπéo¡ηoαv ¡α
περιooó¡ερα απó ¡α ¡ραúμα¡α επιµολήç ¡ηç ΜΡ–.
· DisneyIand. CΑ Οι περιooó¡ερεç απó ¡ιç ¡αιviεç ¡ηç –isney
¿ρηoιμοποιοúv¡αι για προγραμμα¡ιoμó.
· Ft. ›ews, WΑ Εμπλékε¡αι o¡οv ¡ομéα ¡οu παραŸu¿ολογιkοú
πολéμοu - ó,¡ι αφορά ¡ο πρóγραμμα ’Monarch’.
· Presideo, CΑ Αρkε¡óç απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó ποu αφορά
¡ηv nopvrío kαι ¡ο o¡ρα¡ó í¿rì yívrì rníoqç röm...
· Tavistock, Αγγλiα Αu¡ó ή¡αv ¡ο πρo¡ο kév¡ρο
npoypoµµotìoµoú ¡ηç Εuρoπηç. žvαç μεγάλοç αρι0μóç
okKóþmv o¡ηv Αμεριkή é¿ει προγραμμα¡ιo¡εi εôo. Υπó ¡ηv
εποπ¡εiα ¡ηç αγγλιkήç μuo¡ιkήç uπηρεoiαç Μ16 ôημιοúργηoε
ôιπλοúç πράk¡ορεç kαι ελεγ¿óμεvοuç πvεuμα¡ιkά kα¡αokóποuç.
Το Ta•istock ή¡αv uπó ¡ηv εποπ¡εiα ¡ηç „pecial Ìntelligence
„er•ice(„Ì„) - αo¿ολοúv¡αv με óλοuç ¡οuç ¡úποuç ελéγ¿οu ¡οu
vοu. Εkεi εργάo¡ηkαv ôιάoημοι ειôιkοi o¡οv éλεγ¿ο ¡οu vοu,
óπωç ο uπvω¡ιo¡ήç Eric Trist.
·H™MA† ˜E„…™˜CE„ ˜E„EA˜CH …FFÌCE (Η™M˜˜…)
Ερεuvη¡ιkή uπηρεoiα ¡οu αμεριkαvιkοú o¡ρα¡οú ποu αo¿ολεi¡αι
με ¡ηv ’Ÿu¿ο¡ε¿vολογiα
· ΙAΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝCΝ ΤΟΥ ΣΤΑΝ4ΟΡΝΤ („tanford ˜esearch
Ìnstit”te) Ερεuvη¡ιkóç οργαvιoμóç o¡ηv εφαρμοoμévη kοιvωvιkή
Ÿu¿ολογiα. žvα απó ¡α πιο μuo¡ιkά προγράμμα¡α ¡οu „tanford
ή¡αv η éρεuvα για ¡α ¿ημιkά kαι µαk¡ηριολογιkά óπλα (CΑB).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 92
Τoρα ¡ο „tanford α ηγεi¡αι ¡οu ôιk¡úοu Α˜ΡΑ, ¡ηç πιο
μεγαλεπήµοληç προoπά0ειαç για ¡οv éλεγ¿ο ¡οu προoωπιkοú
περιµάλλοv¡οç kά0ε α¡óμοu
· –efense Ad•anced ˜esearch •roject Agency (–A•˜Α)
žρεuvα o¡ο ’µομµαρôιoμó’ με μιkροkuμα¡ιkή αk¡ιvοµολiα για
¡οv éλεγ¿ο ¡οu vοu kαι ¡ηç ouμπεριφοράç. Αu¡ή ôημιοúργηoε ¡α
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkά óπλα ¡οu αμεριkαvιkοú o¡ρα¡οú
’Εk¡óç απó αu¡ά ¡α µαoιkά kév¡ρα προγραμμα¡ιoμοú,
uπάρ¿οuv αμé¡ρη¡α ôεu¡ερεúοv¡α. Το γιγαv¡ιαiο εργοo¡άoιο π.¿
tqç Boeing oto ΣìótK, o¡ηv πολι¡εiα ¡ηç Οuάoιγk¡οv, με ¡οv
μεγάλο αρι0μó uπóγειωv ¡οúvελ é¿ει ¿ρηoιμοποιη0εi για
προγραμμα¡ιoμó. href=’http://filo”•enos.for”•a.biz/for”•-
f20/topic-t837.ht•#2981’ onclick=’window.open(this.href);ret”rn
false’http://filo”•enos.for”•a.biz/for”•-f20/ ... 7.ht•#2981/a
Λío¿q BiIderberg… ƒXrìpoymyoí koì Mopìovítrçƒ /Κλεάv0ηç
Γρiµαç.
Η Aéo¿η Bilderberg εivαι «μια ouvωμο¡ιkά οργαvωμévη kλikα
¡ωv πλοuoιó¡ερωv α¡óμωv, με ¡η μεγαλú¡ερη οιkοvομιkή kαι
πολι¡ιkή ιo¿ú kαι επiôραoη o¡η Aúoη, ποu ouvαv¡ιοúv¡αι
¡αk¡ιkά uπó ouv0ήkεç άkραç μuo¡ιkó¡η¡αç kαι o¿εôιάçοuv ¡ιç
εÇελiÇειç ποu, αργó¡ερα, ôιαπιo¡ovε¡αι ó¡ι ouμµαivοuv».. /. /The
Ti•es, ›ondon, 12/7/1977. /. /Προφuλαγμévη απó kά0ε
ôημοoιó¡η¡α kαι uπó αuo¡ηρά μé¡ρα αoφάλειαç ouvήλ0ε η
ε¡ήoια ouvéλεuoη ¡ωv «¿ειραγωγov ¡οu kóoμοu» ¡ηç Aéo¿ηç
Bilderberg o¡ιç 5-8 Ιοuviοu 2008 o¡ο πολu¡ελéo¡α¡ο Çεvοôο¿εiο
“estfieIds Marriott o¡ο Chantilly ¡ηç Bιρ¡çivια, kοv¡ά o¡ο
ôιε0véç αεροôρóμιο Ν¡άλεç ¡ηç Οuάoιγk¡οv.. πó ελληvιkήç
πλεuράç προokεkλημévοι ή¡αv. /· Ο Γεoργιοç
ΑAΟΓΟΣΚΟΥ4ΗΣ, uποuργóç οιkοvομiαç ¡ηç ΝA, για ¡é¡αρ¡η
φορά (2005, 2006, 2007, 2008). /. /· Η Avvα
AΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥAΟΥ, µοuλεu¡ήç ¡οu ΠΑΣΟΚ kαι ¡éωç
Επi¡ροποç ¡ηç Εuρωπαikήç žvωoηç για ¡é¡αρ¡η φορά (200‡,
2005, 2007, 2008). /. /· Ο ΑλéÇηç ΠΑΠΑXΕAΑΣ, ôημοoιογράφοç
¡ηç εφημερiôαç «Κα0ημεριvή» για ôεú¡ερη φορά (2002, 2008). /.
/· Ο Aημή¡ρηç ΠΑΠΑAΕEΟΠΟΥAΟΣ, πρóεôροç ¡ηç ε¡αιρεiαç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 93
«Τι¡άv».. /. /· Ο Θωμάç BΑΡBΙΤΣΙCΤΗΣ, πρóεôροç ¡ηç ε¡αιρεiαç
V + … Co••”nication.. /. /
Η Aéo¿η Bilderberg (Μπiλv¡ερμπεργk), εivαι évα οργαvω¡ιkó
¡μήμα ¡ηç Καπι¡αλιo¡ιkήç Aιε0vοúç kαι λει¡οuργεi ωç kλειo¡ó
«ôιεu0uv¡ήριο» με o¡ó¿ο ¡ηv εvοποiηoη ¡ωv kαπι¡αλιo¡ιkov
πολι¡ιkov o¡η Bóρεια Αμεριkή kαι ¡ηv Εuρoπη.. /Ιôρú0ηkε ¡ο
195‡ με πρω¡οµοuλiα ¡ωv παραγóv¡ωv ποu ouγkρο¡οúv ¡οv
εoo¡α¡ο πuρήvα ¡οu αμεριkαvιkοú kαπι¡αλιoμοú, με ¡η
ouμμε¡ο¿ή εkπροooπωv απó ¡η B. Αμεριkή kαι ¡ηv Εuρoπη,
απó ¡ο ¿oρο ¡οu kα¡εo¡ημévοu o¡ο πεôiο ¡ηç οιkοvομiαç, ¡ηç
πολι¡ιkήç, ¡ωv αkαôημαikov οργαvιoμov, ¡ηç o¡ρα¡ιω¡ιkήç
ιo¿úοç kαι ¡ωv μéoωv μαçιkήç εvημéρωoηç.. /Η Aéo¿η πήρε ¡ο
óvομά ¡ηç απó ¡ο ομovuμο ολλαvôιkó Çεvοôο¿εiο Bilderberg
óποu éγιvε η πρo¡η oúvοôóç ¡ηç ¡ο 195‡, ¡ηv οποiα ouγkάλεoε
ο πρiγkιπαç Bερvάρôοç ¡ηç Ολλαvôiαç (évα «γαλαçοαiμα¡ο»
παράoι¡ο με vαçιo¡ιkó παρελ0óv, ποu µρé0ηkε o¡ηv kορuφή ¡ηç
kλiμαkαç ¡ωv εÇαγοραo0év¡ωv απó ¡ηv ε¡αιρεiα ›okheed, ó¡αv
αποkαλúφ0ηkε ¡ο ομovuμο ôιε0véç okάvôαλο ôιαφ0οράç).. /.
/Οι ¿ειραγωγοi (¡α μéλη ¡οu εoω¡εριkοú kúkλοu ¡ηç οργάvωoηç)
kαι οι μαριοvé¡εç (οι εkάo¡ο¡ε προokεkλημévοι), évα oúvολο απó
περiποu 130 ά¡ομα με επιρροή o¡ο πεôiο ¡ηç οιkοvομiαç, ¡ωv
ΜΜΕ kαι ¡ηç πολι¡ιkήç, ouvéρ¿οv¡αι μια φορά ¡ο ¿ρóvο oε
πολu¡ελή Çεvοôο¿εiα o¡ηv Εuρoπη kαι μια φορά kά0ε ¡éooερα
¿ρóvια, o¡ιç ΗΠΑ ή ¡οv Καvαôά.. /. /Η Aéo¿η ôια¡ηρεi évα
γραφεiο o¡ηv πóλη ›eiden ¡ηç Ολλαvôiαç.. /. /1.. /
ΟΡΓΑΝCΣΗ. /. /Η Aéo¿η ¡ωv ¿ειραγωγov ¡οu kóoμοu εivαι
οργαvωμévη kα¡ά ¡ο αÇεπéραo¡ο ολοkληρω¡ιkó μοv¡éλο ¡ηç
¿ριo¡ιαvιkήç, μαoοvιkήç, vαçιo¡ιkήç kαι kομμοuvιo¡ιkήç
οργάvωoηç, ποu ¡ηç επι¡ρéπει vα αu¡ο-αvαπαράγε¡αι ôιαρkoç,
vα αποφαoiçει για ¡α oημαv¡ιkó¡ερα çη¡ήμα¡α ¡οu πλαvή¡η kαι
vα μη λογοôο¡εi πο¡é kαι oε kαvévα.. /Σúμφωvα με ¡ο
«Πληροφοριαkó Aελ¡iο» ¡ηç Bilderberg ¡οu 2002 (ποu ôια¡i0ε¡αι
απó ¡ο Γραφεiο ¡ηç o¡ο ›eiden ¡ηç Ολλαvôiαç), η «Aéo¿η» εivαι
οργαvωμévη πuραμιôιkά oε ¡ρiα επiπεôα, με ¡ρóπο oo¡ε óλη η
εÇοuoiα vα εkπορεúε¡αι απó kαι vα επιkεv¡ρovε¡αι o¡ηv kορuφή
¡ηç πuραμiôαç:. /. /1) Επiπεôο πρo¡ο: Σ¡ηv kορuφή ¡ηç
οργαvω¡ιkήç πuραμiôαç µρiokε¡αι η Σuμµοuλεu¡ιkή Επι¡ροπή ή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 94
«Εoω¡εριkóç Κúkλοç» (ποu αv¡ιo¡οι¿εi με ¡ο «Πολι¡ιkó
Γραφεiο» ¡ωv Κομμοuvιo¡ιkov Κομμά¡ωv). Απο¡ελεi¡αι απó
¡οuç αu¡οôιοριoμévοuç εkπροooποuç οριoμévωv οιkοvομιkov
αu¡οkρα¡οριov, απó ¡οuç οποiοuç επιλéγοv¡αι ¡α μéλη ¡οu
ôεú¡εροu οργαvω¡ιkοú επιπéôοu (¡ηç Aιοιkη¡ιkήç ή
Aια¿ειριo¡ιkήç Επι¡ροπήç ή «ΕÇω¡εριkοú Κúkλοu»).. /
Το 2002, ο Εoω¡εριkóç Κúkλοç απαρ¡içοv¡αv απó ¡οuç:. /.
/Gio•anni Agnelli. /ΙΤΑAΙΑ. /. /Eric ˜oll of Ìpsden. /ΗΝ..
/BΑΣΙAΕΙΟ. /. /–a•id ˜ockefeller. /ΗΠΑ. /. .tto Wolff •on
A•erongen. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /. /2) Επiπεôο ôεú¡ερο: Αμéoωç με¡ά,
µρiokε¡αι η Aιοιkη¡ιkή ή Aια¿ειριo¡ιkή Επι¡ροπή ή «ΕÇω¡εριkóç
Κúkλοç» (ποu αv¡ιo¡οι¿εi με ¡ηv «Κεv¡ριkή Επι¡ροπή» ¡ωv
Κομμοuvιo¡ιkov Κομμά¡ωv). Τα μéλη ¡ηç επιλéγοv¡αι απó ¡οv
«Εoω¡εριkó Κúkλο».. /Το 2002, ¡α μéλη ¡ηç «Aια¿ειριo¡ιkήç
Επι¡ροπήç» αvéρ¿οv¡αv oε 35 (o¡α οποiα περιλαμµάvοv¡αι kαι
¡α ‡ μéλη ¡ηç «Σuμµοuλεu¡ιkήç Επι¡ροπήç») kαι προéρ¿οv¡αv
απó ¡ιç εÇήç ¿oρεç:. /. /ΗΠΑ. /8. /. /Αuo¡ρiα. /1. /. /Καvαôάç. /
1. /. /Γερμαviα. /‡. /. /Béλγιο. /1. /. /Νορµηγiα. /1. /. /Ηv.. /Bαo. /3.
/. /Aαviα. /1. /. /Ολλαvôiα. /1. /. /Ι¡αλiα. /3. /. /ΕAAΑAΑ. /1. /.
/Πορ¡ογαλiα. /1. /. /Γαλλiα. /2. /. /Ιρλαvôiα. /1. /. /Σοuηôiα. /
1. /. /Ελµε¡iα. /2. /. /Ιoπαviα. /1. /. /Τοuρkiα. /1. /. /4ιvλαvôiα. /
1. /. /Οι μóvοι žλληvεç ποu ouμμε¡εi¿αv o¡η «Aια¿ειριo¡ιkή
Επι¡ροπή» ¡ηç Bilderberg εivαι οι: Κoo¡αç Καρράç, πρóεôροç
¡ηç ε¡αιρεiαç Πóρ¡ο Καρράç, kαι Γεoργιοç Aαµiô, πρóεôροç ¡ηç
ε¡αιρεiαç Coca-Cola..
3) Επiπεôο ¡ρi¡ο: Σ¡η µάoη ¡ηç οργαvω¡ιkήç kλiμαkαç
µρiokοv¡αι οι «Προokαλεoμévοι» o¡ιç ε¡ήoιεç ouvóôοuç ¡ηç
Aéo¿ηç, οι οποiοι επιλéγοv¡αι απó ¡ηv «Aια¿ειριo¡ιkή
Επι¡ροπή», αvάλογα με ¡ιç okοπιμó¡η¡εç ποu πρéπει vα
εÇuπηρε¡η0οúv oε kά0ε ¿ροvιkή o¡ιγμή oε ôιάφορεç ¿oρεç.. /Οι
«προokαλεoμévοι» (ποu αv¡ιo¡οι¿οúv με ¡ηv «Οργάvωoη
Bάoηç» ¡ωv Κομμοuvιo¡ιkov Κομμά¡ωv):. /. /· Αvαλαμµάvοuv
vα «ôια¿úoοuv» ¡οv προoαvα¡ολιoμó kαι ¡ιç αποφάoειç ¡ηç
Bilderberg o¡ο πολι¡ιkó kαι οιkοvομιkó ¡οuç περιµάλλοv kαι o¡ηv
kοιvή γvoμη ¡ηç ¿oραç ¡οuç, kαι. /. /· Aια0é¡οuv επιρροή ή
παiçοuv ή προορiçοv¡αι vα παiÇοuv kάποιο oημαv¡ιkó ρóλο o¡ιç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 95
¿oρεç απó ¡ιç οποiεç προéρ¿οv¡αι.. /. /Σuvεπoç, για εuvóη¡οuç
λóγοuç, εivαι εÇó¿ωç αvαγkαiα kαι ¿ρήoιμη η ouo¡ημα¡ιkή
παραkολοú0ηoη kαι απο¡iμηoη ¡ηç ôημóoιαç ouμπεριφοράç kαι
¡ηç εÇéλιÇηç ¡ωv μελov ¡ηç Bilderberg o¡ηv εoω¡εριkή πολι¡ιkή
okηvή kά0ε ¿oραç..
2.. /ΣΚΟΠΟΙ
Σkοπóç ¡ηç Bilderberg εivαι vα ouv¡οviçει ¡ιç ôράoειç ¡ωv
kα¡ó¿ωv ¡ηç οιkοvομιkήç ιo¿úοç o¡η B. Αμεριkή kαι ¡ηv
Εuρoπη, με ¡ρóπο oo¡ε vα ôιαoφαλiçε¡αι αφεvóç ο kοιvóç
o¡ó¿οç ¡οuç (ôηλαôή, η εôραiωoη ¡ωv ouμφερóv¡ωv ¡οuç kαι ο
éλεγ¿οç ¡ωv πλη0uoμov) kαι, αφε¡éροu, η εvαρμóvιoη ¡ηç
εoω¡εριkήç kαι εÇω¡εριkήç πολι¡ιkήç kά0ε ¿oραç με ¡οuç
o¿εôιαoμοúç ¡οu Σuμµοuλiοu ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (CF˜) kαι
¡οu Σuμµοuλiοu Ε0vιkήç Αoφάλειαç (†„C) ¡ωv ΗΠΑ.. /
[Παρév0εoη: Το Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (Co”ncil of
Foreign ˜elations, CF˜), εivαι ο πλéοv παvio¿uροç ιôιω¡ιkóç
οργαvιoμóç o¡ιç ΗΠΑ, ο οποiοç εkôiôει ¡ο περιοôιkó Foreign
Affairs. Εivαι évαç εÇω-ouv¡αγμα¡ιkóç πóλοç ιo¿úοç, ο οποiοç
kα0ορiçει, o¿εôóv kα¡' αποkλειo¡ιkó¡η¡α, ¡ηv εkάo¡ο¡ε ηγε¡ιkή
ομάôα kαι ¡ο µαoιkó προoωπιkó ¡οu Υποuργεiοu ΕÇω¡εριkov
¡ωv ΗΠΑ kαι ¡η ôιαμóρφωoη ¡ηç εÇω¡εριkήç πολι¡ιkήç ¡ωv
ΗΠΑ.. /. /Απó ¡ο 195‡ kαι με¡ά, η Bilderberg πραγμα¡οποιεi μια
ôιε0vή ouvάv¡ηoη kά0ε ¿ρóvο, η οποiα γivε¡αι oε ôιαφορε¡ιkή
¿oρα kά0ε φορά, «kεkλειoμévωv ¡ωv 0uρov», uπó ouv0ήkεç
απóλu¡ηç μuo¡ιkó¡η¡αç kαι με ôραkóv¡εια μé¡ρα αoφαλεiαç..
/Σ¡ιç ε¡ήoιεç ouvαv¡ήoειç ¡οu, ποu ôιαρkοúv ¡ρειç ημéρεç,
λαμµάvοuv μéροç μóλιç 100 éωç 130 ά¡ομα απó ¡ο ¿oρο ¡ηç
οιkοvομiαç, ¡ωv ΜΜΕ kαι ¡ηç πολι¡ιkήç.. /. /· Οι «kαλεoμévοι»
επιλéγοv¡αι με αuo¡ηρά kρι¡ήρια, ôεoμεúοv¡αι με ¡ηv
«uπο¿ρéωoη ¡ηç oιωπήç» kαι απαγορεúε¡αι vα μιλήoοuv
ιôιω¡ιkά ή ôημóoια για ¡ιç ouvεôριάoειç.. /. /· Ooοι απ' αu¡οúç
εivαι πολι¡ιkοi απαγορεúε¡αι vα εvημερooοuv ¡α Κοιvοµοúλια
¡ωv ¿ωρov ¡οuç. Αu¡ó ôημιοuργεi évα μεiçωv πολι¡ιkó kαι η0ιkó
πρóµλημα, ôεôομévοu ó¡ι οι kα0' uπó0εoη εkλεγμévοι
εkπρóoωποι ¡ωv ouμφερóv¡ωv εvóç λαοú kα0io¡αv¡αι φορεiç
¡ωv ouμφερóv¡ωv εvóç ά¡uποu ιôιω¡ιkοú uπερε0vιkοú
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 96
οργαvιoμοú.. /. /· Τα πραk¡ιkά ¡ωv ε¡ήoιωv ouvαv¡ήoεωv ôεv
ôivοv¡αι o¡η ôημοoιó¡η¡α.. /. /Η Γραμμα¡εiα ¡ηç Bilderberg
ôια¡εivε¡αι ó¡ι οι ouvôιαokéŸειç ¡ηç Aéo¿ηç «εivαι μuo¡ιkéç για
vα εv0αρρúvε¡αι η ειλιkριvήç kαι αvοιk¡ή ouçή¡ηoη» με¡αÇú
αu¡ov ποu ouμμε¡é¿οuv.. /Αλλά, ó¡αv αu¡éç οι ouçη¡ήoειç
γivοv¡αι απó ¡οuç ιo¿uρó¡εροuç ¿ρημα¡ιo¡éç, πολι¡ιkοúç kαι
επι¿ειρημα¡iεç ¡ωv ΜΜΕ o¡οv kóoμο, oε ouv0ήkεç απóλu¡ηç
μuo¡ιkó¡η¡αç, εuλóγωç γεvvιé¡αι ¡ο ερo¡ημα: «Εάv αu¡ά ποu
ouçη¡οúv εivαι για ¡ο kαλó ¡ωv απλov αv0ρoπωv, για¡i ôεv ¡α
ôημοoιοποιοúv;». Κά¡ω απó ¡ιç ouv0ήkεç ¡ηç αoφuk¡ιkήç
μuo¡ιkó¡η¡αç kαι ó¡αv kαvévαç ôε γvωρiçει ¡ι ouçη¡οúv, η ¿ρήoη
¡οu óροu «αvοιk¡ή ouçή¡ηoη» ouvιo¡ά ôιαo¡ροφή.. /Σε kά0ε
μuo¡ιkή kαι απροoπéλαo¡η oúvοôο ¡ηç Aéo¿ηç Bilderberg évαç
αoήμαv¡οç αρι0μóç αv0ρoπωv ôιαμορφovει μια ouvαivεoη για
¡ιç προ¡εραιó¡η¡εç ποu 0α πρéπει vα απαo¿ολήoοuv ¡οv kóoμο
¡α επóμεvα ¿ρóvια, oε οιkοvομιkó, πολι¡ιkó kαι o¡ρα¡ιω¡ιkó
επiπεôο.. /Οι πραγμα¡ιkοi o¡ó¿οι ¡ηç Bilderberg é¿οuv
αποoαφηvιo¡εi με αkρiµεια απó πολλά éγkuρα ôημοoιογραφιkά
óργαvα:. /. /· Κα¡ά ¡οuç Ti•es ¡οu Aοvôivοu, η Bilderberg εivαι
«μια ouvωμο¡ιkά οργαvωμévη kλikα ¡ωv πλοuoιó¡ερωv α¡óμωv,
με ¡η μεγαλú¡ερη οιkοvομιkή kαι πολι¡ιkή ιo¿ú kαι επiôραoη o¡η
Aúoη, ποu ouvαv¡ιοúv¡αι ¡αk¡ιkά uπó ouv0ήkεç άkραç
μuo¡ιkó¡η¡αç kαι o¿εôιάçοuv ¡ιç εÇελiÇειç ποu, αργó¡ερα,
ôιαπιo¡ovε¡αι ó¡ι ouμµαivοuv» (The Ti•es, 12-7-1977)
Κα¡ά ¡ο περιοôιkó E”ropeo: «Η Bilderberg απο¡ελεi μια
παγkóoμια kuµéρvηoη ποu kαπελovει ¡ιç ε0vιkéç kuµερvήoειç»
(E”ropeo, 15-10-1975). /. /· Κα¡ά ¡η γαλλιkή εφημερiôα
Q”otidien de •aris: «ΕπιôiωÇη ¡ωv μελov ¡ηç Bilderberg εivαι η
εγkα0iôρuoη απο¡ελεoμα¡ιkήç kuριαρ¿iαç oε ôιάφορα oημεiα
¡οu kóoμοu με ¡η μεoολάµηoη kuµερvήoεωv- αvôρειkéλωv ποu
kα¡εu0úvοv¡αι απó πολι¡ιkοúç ¡οu kά¡ω πα¡oμα¡οç (¡ωv
παραokηviωv)
3.. /ΕΠΙAΟΓΟΣ.
Κα¡ά ¡ηv εk¡iμηoή μοu, ó¡αv ¡ε0εi 0éμα αv¡ιkα¡άo¡αoηç ¡ωv
oημεριvov αρ¿ηγov ¡ηç ΝA kαι ¡οu ΠΑΣΟΚ (Καραμαvλή kαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 97
Παπαvôρéοu), πράγμα ποu ôιαφαivε¡αι o¡οv ορiçοv¡α, ¡ο ôik¡uο
¡ωv ouμφερóv¡ωv ποu εkφράçει η Aéo¿η Bilderberg 0α o¡ηρiÇει
¡οuç Γεoργιο Αλογοokοúφη kαι Avvα Aιαμαv¡οποúλοu..
Η πορεiα ¡ωv ¡ριov άλλωv (ΑλéÇηç Παπα¿ελάç, Aημή¡ρηç
ΠαπαλεÇóποuλοç kαι Θωμάç Bαρµι¡oιo¡ηç) o¡ο ¿oρο
αvαφοράç ¡οuç kαι η εÇéλιÇή ¡οuç πρéπει vα απο¡ελéoει
αv¡ιkεiμεvο παρα¡ήρηoηç..
ΠΙΝΑΚΕΣ. /. /1.. /ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BÌ›–E˜BE˜G
195‡-2008. /.
1 195‡. /ΟAAΑΝAΙΑ. .osterbeek. /29-31 Μαiοu 195‡. 2. /. /1955.
/. /ΓΑAAΙΑ. /Barbizon. /18-20 Μαρ¡iοu 1955. /. /
3. /. /1955. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ A.. /Gar•isch-•artenkirchen. /23-25
Σεπ¡.. /1955. /. /
‡. /. /1556. /AΑΝΙΑ. /Fredensborg. /11-13 Μαiοu 1956. /. /
5. /. /1957. /ΗΠΑ. /Georgia, „t „i•ons Ìsland. /15-17 4εµρ.. /
1957. /. /
6. /. /1957. /ΙΤΑAΙΑ. /Fi”ggi. /‡-6 Οk¡.. /1957. /. /
7. /. /1958. /ΗΝ.. /BΑΣΙAΕΙΟ. /B”xton. /13-15 Σεπ¡.. /1958. /. /
8. /. /1959. /ΤΟΥΡΚΙΑ. /Yesilkoy. /18-20 Σεπ¡.. /1959. /. /
9. /. /1960. /ΕABΕΤΙΑ. /B”rgenstock. /28-29 Μαiοu 1960. /. /
10. /. /1961. /ΚΑΝΑAΑΣ. /„t.. /Castin. /21-23 Απρ.. /1961. /. /
11. /. /1962. /ΣΟΥΗAΙΑ. /„altsjobaden. /18-20 Μαiοu 1962. /. /
12. /. /1963. /ΓΑAAΙΑ. /Cannes. /29-31 Μαiοu 1963. /. /
13. /. /196‡. /ΗΠΑ. /Virginia, Willia•sb”rg. /20-22 Μαρ¡.. /
196‡. /. /
1‡. /. /1965. /ΙΤΑAΙΑ. /Villa d'Este. /2-‡ Απρ.. /1965. /. 15. /. /
1966. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Wiesbaden. /25-27 Μαρ.. /1966. /. /
16. /. /1967. /ΗΝ.. /BΑΣΙAΕΙΟ. /Ca•.idge. /31 Μαρ - 2 Απρ.. /
1967. /. /
17. /. /1968. /ΚΑΝΑAΑΣ. /Mont Tre•blant. /26-28 Απρ.. /1968. /.
/
18. /. /1969. /AΑΝΙΑ. /Marienlyst. /9-11 Μαiοu 1969. /.
19. /. /1970. /ΕABΕΤΙΑ. /Bad ˜agaz. /17-19 Απρ.. /1970. /. /
20. /. /1971. /. /ΗΠΑ. /Ver•ont, Woodstock. /23-25 Απρ.. /
1971. /. /
21. /. /1972. /BΕAΓΙΟ. /—nokke. /21-23 Απρ.. /1972. /.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 98
22. /. /1973. /ΣΟΥΗAΙΑ. /„altsjobaden. /11-13 Μαiοu 1973. /. /
23. /. /197‡. /ΓΑAAΙΑ. /Megi•e. /19-21 Απρ.. /197‡. /.
2‡. /. /. /1975. /ΤΟΥΡΚΙΑ. /Ces•e. /25-27 Απρ.. /1975. /. /. /
1976. /Μα¡αιo0ηkε. /Aóγω εμπλοkήç Bερvάρôοu. /o¡ο
okάvôαλο ›ockheed. /. /
25. /. /1977. /ΗΝ.. /BΑΣΙAΕΙΟ. /Torq”ay. /22-2‡ Απρ.. /1977. /. /
26. /. /1978. /ΗΠΑ. /†ew Jersey, •rinceton. /21-23 Απρ.. /
1978. /. /
27. /. /1979. /ΑΥΣΤΡΙΑ. /Baden. /27-29 Απρ.. /1979. /. 28. /. /
1980. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Aachen. /18-20 Απρ.. /1980. /. /
29. /. /1981. /ΕABΕΤΙΑ. /B”rgenstock. /15-17 Μαiοu 1981. /. /
30. /. /1982. /ΝΟΡBΗΓΙΑ. /„andefjord. /1‡-16 Μαiοu 1982. /. /
31. /. /1983. /ΚΑΝΑAΑΣ. /Montebello. /13-15 Μαiοu 1983. /. /
32. /. /198‡. /ΣΟΥΗAΙΑ. /„altsjobaden. /11-13 Μαiοu 198‡. /. /
33. /. /1985. /ΗΠΑ. /†.Y.. /, ˜ye .ook. /10-12 Μαiοu 1985. /. /
3‡. /. /1986. /ΗΝ.. /BΑΣΙAΕΙΟ. /„cotland, Gleneagles. /25-27
Απρ.. /1986. /. /
35. /. /1987. /ΙΤΑAΙΑ. /Villa d' Este. /2‡-26 Απρ.. /1987. /. /
36. /. /1988. /ΑΥΣΤΡΙΑ. /Telfs-B”chen. /3-5 Ιοuv.. /1988. /. /
37. /. /1989. /ΙΣΠΑΝΙΑ. /›a Toja. /12-1‡ Μαiοu 1989. /. 38. /. /
1990. /ΗΠΑ. /†ew York, Glen Co•e. /11-13 Μαiοu 1990. /. /
39. /. /1991. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Baden-Baden. /6-9 Ιοuv.. /1991. /. /
‡0. /. /1992. /ΓΑAAΙΑ. /E•ian-les-Bains. /21-2‡ Μαiοu 1992. /. /
‡1. /. /1993. /ΕAAΑAΑ. /Α0ήvα. /Ιοuviοu 1993. /. /
‡2. /. /199‡. /4ΙΝAΑΝAΙΑ. /Helsinki. /2-5 Ιοuv.. /199‡. ‡3. /. /
1995. /ΕABΕΤΙΑ. /Z”rich. /8-11 Ιοuv.. /1995. /. ‡‡. /. /1996.
/ΚΑΝΑAΑΣ. /Toronto. /30 Μαi - 2 Ιοuv.. /1996. /. /
‡5. /. /1997. /ΗΠΑ. /Georgia, Atlanta. /12-15 Ιοuv.. /1997. /. /
‡6. /. /1998. /ΗΝ.. /BΑΣΙAΕΙΟ. /„cotland, Ayrshire. /1‡-17 Μαiοu
1998. /. /
‡7. /. /1999. /ΠΟΡΤΟΓΑAΙΑ. /„intra. /3-6 Ιοuv.. /1999. /. /
‡8. /. /2000. /. /BΕAΓΙΟ. /.”ssels. /1-3 Ιοuv.. /2000. /. /
‡9. /. /2001. /ΣΟΥΗAΙΑ. /„ten”ngs”nd. /2‡-27 Μαiοu 2001. /. /
50. /. /2002. /. /ΗΠΑ. /Virginia, Chantilly. /30 Μαi - 2 Ιοuv.. /2002.
/. /
51. /. /2003. /ΓΑAAΙΑ. /•aris, Versailles. /15-18 Μαiοu 2003. /. /
52. /. /200‡. /. /ΙΤΑAΙΑ. /„tressa. /3-6 Ιοuv.. /200‡. /. /
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 99
53. /. /2005. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /M”nich, ˜ottach-Egern. /5-8 Μαiοu
2005. /. /
5‡. /. /2006. /. /ΚΑΝΑAΑΣ. .ttawa. /8-11 Ιοuv.. /2006. /. /
55. /. /. /2007. /ΤΟΥΡΚΙΑ. /Κωvo¡αv¡ιvοúπολη. /31 Μαi - 3 Ιοuv..
/2007. /. /
56. /. /2008. /ΗΠΑ. /Virginia, Chantilly. /5-8 Ιοuv.. /2008. /. /. /. /
2.. /ΕAAΗΝΕΣ BÌ›–E˜BE˜G 195‡-2008. /. /ΑΓΓΕAΟΠΟΥAΟΣ
Aγγελοç. /1992. /Οιkοvομολóγοç. /. /ΑAΡΙΑΝΟΠΟΥAΟΣ
Αvôρéαç. /1988. /Bοuλεu¡ήç ΝA. /. /ΑΘΑΝΑΣΙΑAΗΣ-
Μποôοoάkηç. /1959. /1960. /1962. /1966. /Bιομή¿αvοç. /.
/ΑAΟΓΟΣΚΟΥ4ΗΣ Γεoργιοç. /2005. /2006. /2007. /2008.
/Υποuργóç ΝA. /. /
ΑΡΓΥΡΟΣ Σ¡éργιοç. /1993. /Πρóεôροç ΟΕB - Εuρωµοuλεu¡ήç
ΝA. /. /
ΑΡAΙCΤΗΣ Γιάvvηç. /1959. /1960. /1962. /1967. /Ε0vιkή
Κ¡ημα¡ιkή. /. /
ΑΡΣΕΝΗΣ Γεράoιμοç. /199‡. /Υποuργóç Αμuvαç. /.
BΑΡBΙΤΣΙCΤΗΣ Θωμάç. /2008. /Πρóεôροç, V+…
Co••”nication. /. /
BΕΡΕΜΗΣ Θάvοç. /1993. /1999. /Κα0ηγη¡ήç, ΕAΙΑΜΕΠ.
BΟAΚΟΣ Θεμιo¡οkλήç. /1993. /Πρóεôροç, „eatrade
…rganisation. /. /
BΟΥΡAΟΥΜΗΣ Παvαγήç. /1993. /Πρóεôροç AΣ ΑA4Α. /. AΑBΙA
Γεoργιοç. /1997. /éωç. /2000. /2003. /éωç. /2007. /Πρóεôροç,
Hellenic Bottling Co. /. AΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥAΟΥ Avvα. /200‡. /2005.
/2007. /2008. /Bοuλεu¡ήç ΠΑΣΟΚ - Επi¡ροποç ΕΕ. /. /
AΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Νιkηφóροç. /2000. /Σuvήγοροç Πολi¡η.
ΚΑΝΕAAΟΠΟΥAΟΣ Παvαγιo¡ηç. /195‡. /1955. /1959. /1960. /
1966. /Πολι¡ιkóç. /. /
ΚΑΡΑΜΑΝAΗΣ Κoo¡αç. /1998. /Αρ¿ηγóç ΝA. /. /
ΚΑΡΡΑΣ Κoo¡αç. /1982. /1989. /éωç. /kαι. /1997. /Πρóεôροç
Ε¡αιρεiαç Πóρ¡ο Καρράç. /. /
ΚΟΥAΟΥΜΠΗΣ Θεóôωροç. /1995. /Πρóεôροç, ΕAΙΑΜΕΠ. /. /
ΚΡΑΝΙAΙCΤΗΣ Γιάvvηç. /1997. /1999. /Υφuπ.. /ΕÇω¡εριkov. /. /
ΚCΣΤCΠΟΥAΟΣ Γιάvvηç. /1993. /Πρóεôροç Τράπεçαç Πio¡εωç.
AΙBΑΝΟΣ Γεoργιοç. /1993. /Εφοπλιo¡ήç. /. /
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 100
AΥΡΑΣ Ιωάvvηç. /1993. /Αv¡ιπρóεôροç, Ε.Ε.. /Εφοπλιo¡ov. /. /
ΜΑΝΟΣ Σ¡éφαvοç. /1993. /2001. /Υπ.. /Οιkοvομiαç - Bοuλεu¡ήç
ΝA. /. /
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωv/vοç. /1993. /Πρω0uποuργóç. /.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ν¡óρα. /2003. /Aήμαρ¿οç Α0ηvov, ΝA. /.
ΝΙΑΡXΟΣ Σ¡αúροç-Σπúροç. /1967. /1968. /Εφοπλιo¡ήç. /. /
ΠΑΓΚΑAΟΣ Θεóôωροç. /1993. /1996. /. /Υποuργóç ΕÇω¡εριkov
ΠΣΟΚ. /
ΠΑΠΑAΗΜΑΣ Aοukάç. /Aιοιkη¡ήç, Τραπ.. /Ελλάôαç. /.
ΠΑΠΑΚCΝΣΤΑΤΙΝΟΥ Μι¿άληç. /1993. /. /Υποuργóç
ΕÇω¡εριkov ΝA. /
ΠΑΠΑAΕEΟΠΟΥAΟΣ Aημή¡ρηç. /2008. /. /Πρóεôροç, ε¡αιρεiα
Τι¡άv. /
ΠΑΠΑAΕEΟΠΟΥAΟΣ Θεóôωροç. /1993. /. /Αvαπλ.. /Πρóεôροç,
ε¡αιρεiα Τι¡άv. /
ΠΑΠΑΝAΡΕΟΥ Γεoργιοç. /1995. /1998. /2000. /2005. /. /Αvαπλ.
Υπ.. /ΕÇω¡εριkov ΠΑΣΟΚ. /
ΠΑΠΑXΕAΑΣ ΑλéÇηç. /2002. /2008. /. /Aημοoιογράφοç. /
ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ Μι¿άληç. /1993. /. /Πρóεôροç, •egas”s …cean
„er•ices. /
Ιωάvvηç. /1967. /197‡. /. /¡. Αvαπλ. Aιοιkη¡ήç Τρ.. /Ελλάôαç. /
ΠΙΠΙΝΕAΗΣ Παvαγιo¡ηç. /195‡. /1955. /1957. /1958. /1959. /
1960. /. /Υποuργóç ΕÇω¡εριkov ΕΡΕ. /
ΣΑΜΑΡΑΣ Αv¡ovηç. /1991. /. /Bοuλεu¡ήç. /ΣΤΡΑΤΟΣ
Xριo¡óφοροç. /1966. /. /Bιομή¿αvοç. /
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Μivωç. /1991. /. /Πρóεôροç, Ομάôα Aιε0v..
/Σποuôov. /
ΤΣΟΥΚΑAΗΣ Aοukάç. /2003. /. /2006. /Κα0ηγη¡ήç. /
ΕAΕΥΘΕΡΙΑAΗΣ Γρηγóριοç. /1993. /Αv¡ιπρ.. /, Eletson Corp. /.
XΡΙΣΤΟAΟΥAΟΥ Εu0úμιοç. /1991. /Υποuργóç Οιkοvομιkov
ΝA. /. /. /
3.. /BÌ›–E˜BE˜G ÷ ΣΥΝΟAΟΣ 2008. /. /Chantilly, Bιρ¡çivια,
ΗΠΑ (5-8 Ιοuviοu 2008). /. /. /Α.. /ΣΥΜΜΕΤΕXΟΝΤΕΣ (1‡3).
/ΑΥΣΤΡΙΑ. /.onner, …scar. /Εkôó¡ηç a•p; Aιεu0uv¡ήç, –er
„tandard. /. /ΑΥΣΤΡΙΑ. /Ederer, .igitte. /Aιεu0.. /Σúμµοuλοç
(CE…), „ie•ens AG …sterreich. /. /ΑΥΣΤΡΙΑ. /›eitner,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 101
Wolfgang. /Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), Andritz AG. /.
/ΑΥΣΤΡΙΑ. /„cholten, ˜”dolf. /Μéλοç Σuμµοuλiοu Εk¡ελ..
/Aιεu0uv¡ov, …esterreichische —ontrollbank. /. /BΕAΓΙΟ.
/–a•ignon, Etienne. /Επi¡ιμοç Πρóεôροç Bilderberg -
Αv¡ιπρóεôροç, „”ez-Tracte. /. /BΕAΓΙΟ. /H”yghebaert, Jan.
/Πρóεôροç Σuμµοuλiοu Aιεu0uv¡ov, —BC Gro”p. /. /BΕAΓΙΟ.
/Πρiγkηπαç •hilippe. /. /ΓΑAAΙΑ. /Ba•erez, †icola. /Σuvε¡αiροç,
Gibson, –”nn. /. /ΓΑAAΙΑ. /Castries, Henri de. /Πρóεôροç A.Σ.
a•p; Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), AXA. /. /ΓΑAAΙΑ. /Collo•b,
Bertrand. /Επi¡ιμοç Πρóεôροç, ›afarge. /. /ΓΑAAΙΑ. /Jo”yet,
Jean-•ierre. /Υποuργóç Εuρωπαikov Υπο0éoεωv. /.
/ΓΑAAΙΑ. /—od•ani, Bass•a. /Aιεu0uv¡ήç, Arab ˜efor•
Ìnitiati•e. /. /ΓΑAAΙΑ. /Margerie, Christophe de. /Aιεu0..
/Σúμµοuλοç (CE…), Total. /. /ΓΑAAΙΑ. /Mont.ial, Thierry de.
/Πρóεôροç, French Ìnstit”te for Ìnternational ˜elations. /.
/ΓΑAAΙΑ. .ckrent, Christine. /Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), French
Tele•ision and ˜adio World „er•ice. /. /ΓΑAAΙΑ. /•erol,
Francois. /Αvαπληρω¡ήç Υποuργóç Οιkοvομιkov Υπο0éoεωv. /.
/ΓΑAAΙΑ. /Valls, Man”el. /Bοuλεu¡ήç. /. /ΓΑAAΙΑ. /Vedrine,
H”bert. /H”bert Vedrine Conseil. /. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Acker•ann,
Josef. /Πρóεôροç A.Σ.. /a•p; Εk¡ελεo¡ιkήç Επι¡ροπήç,
–e”tsche Bank. /. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Fischer, Joschka. /Πρoηv
Υποuργóç ΕÇω¡εριkov. /. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /Ìschinger, Wolfgang.
/Πρoηv Πρεoµεu¡ήç ¡οu ΗB o¡ιç ΗΠΑ. /. /ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /—laeden,
Eckart •on. /Foreign •olicy „pokes•an, C–™/C„™. /.
/ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /†ass, Matthias. /–ep”ty Editor, –ie Zeit. /.
/ΓΕΡΜΑΝΙΑ. /•erthes, Volker. /Aιεu0uv¡ήç, „tift”ng
Wissenschaft ”nd •olitik. /. /AΑΝΙΑ. /Bosse, „tine. /Aιεu0..
/Σúμµοuλοç (CE…), TrygVesta. /. /AΑΝΙΑ. /Eldr”p, Anders.
/Πρóεôροç, –…†G A/„. /. /AΑΝΙΑ. /˜ose, Fle••ing. /Εkôó¡ηç,
Jyllands •osten. /. /AΑΝΙΑ. /„ch”r, Fritz. /Fritz „ch”r Gr”ppen. /.
/AΙΕΘ - ΕΕ. /Al•”nia, Joaq”in. /Επi¡ροποç, E”ropean
Co••ission. /. /AΙΕΘ - ΕΕ. /—roes, †eelie. /Επi¡ροποç,
E”ropean Co••ission. /. /AΙΕΘ - ΕΕ. /Mandelson, •eter.
/Επi¡ροποç, E”ropean Co••ission. /. /AΙΕΘ - ΕΕ. /McCree•y,
Charlie. /Επi¡ροποç, E”ropean Co••ission. /. /AΙΕΘ - ΕΕ.
/Trichet, Jean-Cla”de. /Πρóεôροç, E”ropean Central Bank. /.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 102
/AΙΕΘ - ΝΑΤΟ. /Hoop „cheffer, Jaap de. /Γεvιkóç Γραμμα¡éαç,
†AT…. /. /AΙΕΘ - Π.Τ.. /Zoellick, ˜obert. /Πρóεôροç, The World
Bank Gro”p. /. /ΕABΕΤΙΑ. /Forst•oser, •eter. /Κα0ηγη¡ήç
Αo¡ιkοú kαι Ε¡αιριkοú Aιkαiοu, Παv/μιο Zuρi¿ηç. /. /ΕABΕΤΙΑ.
/„pill•ann, Mark”s. /Αρ¿ιouv¡άk¡ηç a•p; Πρóεôροç AΣ, †e”e
Z”rcher Zeit”ng. /. /ΕABΕΤΙΑ. /Vasella, –aniel. /Πρóεôροç a•p;
Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), †o•artis AG. /. /ΕAAΑAΑ.
/ΑAΟΓΟΣΚΟΥ4ΗΣ Γεoργιοç. /Υποuργóç Οιkοvομiαç. /.
/ΕAAΑAΑ. /BΑΡBΙΤΣΙCΤΗΣ Θωμάç. /Πρóεôροç ¡ηç ε¡αιρεiαç V
+ … Co••”nication. /. /ΕAAΑAΑ. /AΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥAΟΥ
Avvα. /Bοuλεu¡ήç. /. /ΕAAΑAΑ. /ΠΑΠΑAΕEΟΠΟΥAΟΣ
Aημή¡ρηç. /Aιεu0. Σúμµοuλοç (CE…), Τoιμév¡α Τι¡άv Co. „.A.. /.
/ΕAAΑAΑ. /ΠΑΠΑXΕAΑΣ ΑλéÇηç. /Aημοoιογράφοç, Κα0ημεριvή.
/. /ΗΝ. BΑΣ.. /.edow, Vendeline •on. /(˜apporte”r) B”siness
Correspondent, The Econo•ist. /. /ΗΝ. BΑΣ.. /Clarke,
—enneth. /Bοuλεu¡ήç. /. /ΗΝ. BΑΣ.. /—err, John. /Μéλοç Bοuλήç
Aóρôωv - –ep”ty Chair•an, ˜oyal –”tch „hell plc.. /. /ΗΝ.
BΑΣ.. /Mc—illop, To•. /Πρóεôροç, The ˜oyal Bank of „cotland
Gro”p. /. /ΗΝ. BΑΣ.. .sborne, George. /Σkιoôηç Υποuργóç
Οιkοvομιkov. /. /ΗΝ. BΑΣ.. /Taylor, J.. /Martin. /Πρóεôροç,
„yngenta Ìnternational AG. /. /ΗΝ. BΑΣ.. /Wooldridge, Adrian. /
(˜apporte”r) Foreign Correspondent, The Econo•ist. /.
/ΗΠΑ. /Aja•i, Fo”ad. /Aιεu0uv¡ήç Προγρ.. /Μεoαvα¡ολιkov
Σποuôov, Παv/μιο Johns Hopkins. /. /ΗΠΑ. /Alexander, —eith.
/Aιεu0uv¡ήç, †ational „ec”rity Agency. /. /ΗΠΑ. /Alt•an,
˜oger. /Πρóεôροç, E•ercore •artners Ìnc.. /. /ΗΠΑ. /Bernanke,
Ben. /Πρóεôροç, Board of Go•ernors, Federal ˜eser•e
„yste•. /. /ΗΠΑ. /Collins, Ti•othy. /Γεv. Aιεu0uv¡ήç a•p;
Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), ˜ipplewood Holdings, ››C. /.
/ΗΠΑ. /Crocker, Chester. /Ja•es ˜.. /„chlesinger •rofessor of
„trategic „t”dies. /. /ΗΠΑ. /–aschle, Tho•as. /Πρoηv
Γεροuoιαo¡ήç kαι Επιkεφαλήç ¡ηç „enate Majority. /. /ΗΠΑ.
/–onilon, Tho•as. /Ε¡αiροç, …'Mel•eny Myers. /. /ΗΠΑ. /Farah,
Martha. /Aιεu0uv¡ήç, Κév¡ρο Γvωo¡ιkov Νεuροεπιo¡ημov,
Παv/μιο •ennsyl•ania. /. /ΗΠΑ. /Feldstein, Martin. /Πρóεôροç
a•p; Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), †ational B”rea” of Econo•ic
˜esearch. /. /ΗΠΑ. /Ford, Jr.. /, Harold. /Αv¡ιπρóεôροç, Merill
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 103
›ynch Co., Ìnc.. /. /ΗΠΑ. /Geithner, Ti•othy. /Πρóεôροç a•p;
Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), Federal ˜eser•e Bank of †ew
York. /. /ΗΠΑ. /Gigot, •a”l. /Αρ0ρογράφοç, The Wall „treet
Jo”rnal. /. /ΗΠΑ. /Graha•, –onald. /Πρóεôροç a•p; Aιεu0..
/Σúμµοuλοç (CE…), The Washington •ost Co•pany. /. /ΗΠΑ.
/Hol.ooke, ˜ichard. /Αv¡ιπρóεôροç, •erse”s, ››C. /. /ΗΠΑ.
/H”bbard, Allan. /Πρóεôροç, EA Ìnd”stries, Ìnc.. /. /ΗΠΑ.
/Jacobs, —enneth. /Αvαπληρω¡ήç Πρóεôροç, Head of ›azard
™.„., ›azard Freres Co.. /››C. /. /ΗΠΑ. /Johnson, Ja•es.
/Αv¡πρóεôροç, •erse”s, ››C. /. /ΗΠΑ. /Jordan, Jr.. /, Vernon.
/Γεv. Aιεu0uv¡ήç, ›azard Freres Co.. /››C. /. /ΗΠΑ. /—issinger,
Henry. /Πρóεôροç, —issinger Associates, Ìnc.. /. /. /ΗΠΑ.
/—leinfeld, —la”s. /Πρóεôροç a•p; CΕ…, Alcoa. /. /ΗΠΑ. /—ra•is,
Henry. /Ιôu¡ιkóç ε¡αiροç, —ohlberg —ra•is ˜oberts Co. /.
/ΗΠΑ. /—ra•is, Marie-Josse. /Υπó¡ροφοç, Ιvo¡ι¡οú¡ο H”dson,
Ìnc.. /. /ΗΠΑ. /Mathews, Jessica. /Πρóεôροç, Carnegie
Endow•ent for Ìnternational •eace. /. /ΗΠΑ. /Mc–ono”gh,
Willia•. /Αv¡ιπρóεôροç a•p; „pecial Ad•isor to the Chair•an,
Merrill ›ynch Co.. /. /ΗΠΑ. /M”ndie, Craig. /Aιεu0uv¡ήç Ερεuvαç
kαι Σ¡ρα¡ηγιkήç, Microsoft Corporation. /. /ΗΠΑ. /•a”lson, Jr.. /,
Henry. /Υποuργóç Οιkοvομιkov. /. /ΗΠΑ. /•earl, Frank.
/Πρóεôροç a•p; Aιεu0.. /Σúμµοuλοç (CE…), •erse”s, ››C. /.
/ΗΠΑ. /•erle, ˜ichard. /Υπó¡ροφοç, A•erican Enterprise
Ìnstit”te for •”blic •olicy ˜esearch. /. /ΗΠΑ. /˜ice,
Condoleezza. /Υποuργóç ΕÇω¡εριkov. /ΗΠΑ/span

6. Pro’ect Trident , tqç ΝSΑ… Ηλεk¡ροvιkή o¡ó¿εuoη α¡óμωv ή
πλη0uoμov. T˜Ì–E†T, 1989, …†˜, †„A:
Electronic directed targeting of indi•id”als or pop”lations
Targeting: ›arge pop”lation gro”ps asse•bled
–isplay: Black helicopters flying in triad for•ation of three
•ower: 100,000 watts
Freq”ency: ™HF
•”rpose: ›arge gro”p •anage•ent and beha•ior control, riot
control
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 104
Allied Agencies: FEMA
•se”dony•: ’Black Triad’ A.E.M.C
7. Pro’ect RF MEDIA, tqç CΙΑ:
Προγραμμα¡ιoμóç kαι o¡ó¿εuoη ¡ηç επι0uμiαç. ˜F ME–ÌA,
1990, CÌA:
Electronic, •”lti-directional s”bli•inal s”ggestion and
progra••ing
›ocation: Bo”lder, Colorado (›ocation of •ain cell
telephone node, national tele•ision synchronization node)
Targeting: national pop”lation of the ™nited „tates
Freq”encies: ™›F VHF HF •hase •od”lation
•ower: Gigawatts
Ì•ple•entation: Tele•ision and radio co••”nications, the
’•ideodro•e’ signals
Αv¡ιkεiμεvο: Προγραμμα¡ιoμóç kαι προkαλov¡αç
ouμπεριφοριo¡ιkή επι0uμiα, αvα¡ροπή ¡ωv Ÿu¿ιkov ιkαvο¡ή¡ωv
¡οu πλη0uoμοú, προπαραokεuαo¡ιkéç επεÇεργαoiα για μαçιkή
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή ελéγ¿οu
+εuôovuμο: ’B”zz „aw’ E.E.M.C.
žγραŸε επioηç ó¡ι ’η αkρiµεια επikαιρεç, ¡ε¿vη¡ά-
εv0οuoιαoμévοι ηλεk¡ροvιkov εγkεφαλιkά 0α μποροúoε vα
οôηγήoει oε évα μο¡iµο ¡ωv ¡αλαv¡ooεωv ποu παράγοuv ¡α
o¿ε¡ιkά uŸηλά επiπεôα ιo¿úοç oε οριoμévεç περιο¿éç ¡ηç Γηç ...
Κάποιοç 0α μποροúoε vα αvαπ¡úÇει évα oúo¡ημα ποu 0α
μποροúoε vα µλάŸει oοµαρά ¡ιç επιôóoειç ¡οu εγkεφάλοu πολú
μεγάλο μéροç ¡οu πλη0uoμοú oε επιλεγμévεç περιο¿éç kα¡ά ¡η
ôιάρkεια μιαç
¿ροvιkó ôιάo¡ημα. ’[Παρα¡i0ε¡αι o¡ο’ E›F •sychotronic Tyranny
Μπéιkερ ’¿αρ¡i.]
(1973) „harp kαι Gro•e ôιαµιµάçοuv η¿η¡ιkó λóγια μéoω
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 105
μιkροkúμα¡α [EW: Αu¡ó εivαι, φωvή vα „—™››] (Bλ. ’„ynthetic
Telepathy’ oε ˜esonance] 75) Κρóvοç V ˜ocket. Οφεiλε¡αι oε
ôuoλει¡οuργiα, η „at”rn V πúραuλο kαiγοv¡αι αouvή0ιo¡α
uŸηλά επiπεôα o¡ηv α¡μóoφαιρα - πάvω απó 300 ¿ιλιóμε¡ρα.
Αu¡ó παράγε¡αι kαiγοv¡αι ’évα μεγάλο ιοvοoφαιριkéç ¡ρúπα’
(Mendillo, M. et al., Επιo¡ήμη, oελ. 187, 3‡3, 1975). Η
ôια¡αρα¿ή μεiωoη ¡ηç ouvολιkήç περιεk¡ιkó¡η¡αç ηλεk¡ρóvιο
περιooó¡ερο απó 60% oε μια ék¡αoη 1.000 ¿ιλιομé¡ρωv oε
αk¡ivα kαι ôιήρkεoε αρkε¡éç oρεç. Εμπóôιoε óλεç ¡ιç
¡ηλεπιkοιvωviεç oε μεγάλη ék¡αoη ¡οu
Α¡λαv¡ιkó. Το φαιvóμεvο αu¡ó οφεiλε¡αι προφαvoç απó μια
αv¡iôραoη με¡αÇú ¡ωv kαuoαερiωv kαι ιοvοoφαιριkéç ιóv¡α
οÇuγóvοu. Η αv¡iôραoη ποu εkπéμπει évαv 6300 airglow
angstro•. Με¡αÇú 1975 kαι 1981, η †A„A kαι ¡οu o¡ρα¡οú ¡ωv
ΗΠΑ άρ¿ιoε vα o¿εôιάçει ¡ρóποuç για vα ôοkιμάoοuv αu¡ó ¡ο
véο φαιvóμεvο μéoω ¡ηç okóπιμηç πειραμα¡ιoμó με ¡ηv
ιοvóoφαιρα. (A) Το ¡μήμα ¡οu ιοú ¡οu Κév¡ροu Fort –etrick για
µιολογιkó πóλεμο žρεuvαç με¡οvομάçε¡αι η Fredrick Cancer
˜esearch εγkα¡αo¡άoειç kαι ¡i0εv¡αι uπó ¡ηv εποπ¡εiα ¡οu
†ational Cancer Ìnstit”te (†CÌ). Εivαι εôo ó¡ι évα ειôιkó
πρóγραμμα ¡οu kαρkivοu ιóç εvεργοποιεi¡αι απó ¡ο Πολεμιkó
Ναu¡ιkó ¡ωv ΗΠΑ, uπο¡i0ε¡αι για ¡ηv αvάπ¡uÇη ¡οu kαρkivοu
ποu προkαλοúv οι ιοi. Εivαι επioηç εôo ó¡ι retro•irologists
απομοvooει évαv ιó o¡οv οποiο ôεv uπάρ¿ει αouλiα. Πήρε ¡ο
óvομά ¡ηç αργó¡ερα HT›V (Τ-ku¡¡άρωv ¡οu αv0ρoποu
Aεu¿αιμiα Vir”s). (1975-77) ’Αvékôο¡εç αvαλúoειç bioeffects
μιkροkuμά¡ωv λογο¡ε¿viα weredisse•inated o¡ο Κογkρéoο ¡ωv
ΗΠΑ kαι άλλωv uπαλλήλωv ¡ηç uποo¡ηρiçοv¡αç ¡ηv uπó0εoη
για απομαkρuoμévο éλεγ¿ο ¡ηç αv0ρoπιvηç ouμπεριφοράç απó
ραv¡άρ.’ (Απó ¡ηv Εφημερiôα ¡ωv μιkροkuμά¡ωv •ower, 12 (‡),
1977, o. 320. žρεuvα απó Harlan Girard.) [Σημεiωoη
„tealth„kater: μοu 0uμiçει ¡ο ραv¡άρ „AGE ¿ρηoιμοποιοúv¡αι
oε Monta”k (¡ο ’Monta”k •roject’). Ταμεiα για ¡η λει¡οuργiα ¡οu
ραv¡άρ μéροç ¡ηç Monta”k AFB επé¡ρεŸε vα ¡ρéÇει αρkε¡ά
¿ρóvια πλéοv με¡ά ¡ηv uπóλοιπη
µάoηç εi¿ε παροπλιo¡εi kαι αôράvεια. Εάv ¡é¡οια ouo¡ήμα¡α
ραv¡άρ ή¡αv ¡óoο παρω¿ημévα kαι αv¡ιkα¡αo¡ά0ηkε απó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 106
vεó¡ερεç ¡ε¿vολογiεç, ¡ο çή¡ημα é¿ει πάv¡α ωç για¡i;]
(1983) •hoenix ÌÌ / ™„AF, †„A:
Τοπο0εoiα: Monta”k, ›ong Ìsland
Ηλεk¡ροvιkéç πολλαπλov kα¡εu0úvoεωv o¡ο¿ο0é¡ηoη ¡ωv
πλη0uoμιαkov ομάôωv επιλéÇ¡ε
Σ¡ó¿εuoη: Medi”• ou¿vó¡η¡εç: Ραv¡άρ, μιkροkúμα¡α. EHF ™HF
ôιαμóρφωoη Ιo¿úç: γιγαµά¡ μéoω terawatt
Σkonóç… Η çóptmoq tqç Γqç Grids, nKovqtìkq
sonombuIescence vo r{opkíorì yrmKoyìkq
öpootqpìótqto, rìöìkó to oqµrío tqç öqµìoupyíoç tou
orìoµoú, o npoypoµµotìoµóç yìo tov nKq0uoµó
ƒruoìo0qtonoìqµívoƒ ótoµo ‘ruömvuµo… ƒOupóvìo
Τó{oƒ, ZA• [„tealth„kater oημεiωoη: λαογραφiα λéει ó¡ι «εγo
•hoenix’ ή¡αv évαç ouvôuαoμóç ¡οu ’•roject ˜ainbow’ (απó ¡ο
0ρuλιkó ’•hiladelphia Experi•ent’) kαι ¡οv éλεγ¿ο απó kαιροú
’ραôιοµολiôεç» ¡α οποiα µαoio¡ηkαv oε αvαφορéç, η απαÇiωoη
(απó ¡οuç επioημοuç kuµερvη¡ιkοúç φορεiç) αμφιλεγóμεvο
’οργóvη Biλ¿ελμ Ράι¿’ εvéργεια. 4οivιÇ-Ì εÇελi¿0ηkε oε ΙΙ kαι ΙΙΙ
oε Monta”k AFB kαι vα γivοuv γvωo¡éç ouλλογιkά ωç ’Monta”k
•roject’. HAA˜• μπορεi vα µαoiçε¡αι oε οριoμévεç απó
Monta”k o¡ó¿οuç ¡οu.]
[1985]
A) Καιvο¡óμεç Πειράμα¡α Fi / Μια kαιvο¡óμοç ¿ρήoη ¡ωv
Aιαo¡ημιkó Aεωφορεiο vα εk¡ελεi πειράμα¡α φuoιkήç ¿oροu
o¡ηv ¡ρο¿ιά ¡ηç Γηç Çεkivηoε, με ¡ιç ειoφορéç …M„ ¡ωv αερiωv
για vα «προkαλéoει μια απó¡ομη μεiωoη o¡ηv ¡οπιkή
ouγkév¡ρωoη o¡ο πλάoμα - η ôημιοuργiα ¡ηç λεγóμεvηç
ιοvοoφαιριkéç ¡ρúπα ’. Αu¡ó ¡ε¿vη¡ά προkαλοúμεvη
kα¡αo¡ροφή πλάoμα μπορεi o¡η ouvé¿εια vα ¿ρηoιμοποιη0εi
για ¡η ôιερεúvηoη άλλωv φαιvομévωv ¿oρο, óπωç η αúÇηoη ¡ηç
αo¡ά0ειεç o¡ο πλάoμα ή ¡ηv ¡ροποποiηoη ¡ωv ôιαôρομov
ôιάôοoηç ραôιóφωvο. Το ‡7 ôεu¡ερóλεπ¡α …M„ éγkαuμα ¡ηç 29
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 107
Ιοuλiοu ¡οu 1985 παράγε¡αι ¡ο μεγαλú¡ερο kαι πιο μεγάληç
ôιάρkειαç çωήç ιοvοoφαιριkéç ¡ρúπα μé¿ρι oήμερα, v¡άμπιvγk
περiποu 830 kιλά ¡ωv kαuoαερiωv o¡ηv ιοvóoφαιρα o¡ο
ηλιοµαoiλεμα. A 6 ôεu¡ερóλεπ¡α, 68-k• απελεu0éρωoη …M„
παραπάvω Κοvvék¡ιkα¡ ¡οv Αúγοuo¡ο ¡οu 1985 εkπóvηoε
airglow ποu kαλúπ¡ε¡αι πάvω απó ‡00.000 ¡ε¡ραγωvιkά
¿ιλιóμε¡ρα. Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu 1980,
εk¡οÇεúoειç πuραúλωv ouvολιkά αρι0μοúoε περiποu 500-oε-
600 ¡ο ¿ρóvο, kαι kορuφo0ηkε oε 1500 ¡ο 1989. Υπήρ¿αv
πολλά περιooó¡ερα kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu πολéμοu ¡οu Κóλποu.
Η „h”ttle εivαι ¡ο μεγαλú¡ερο απó ¡α o¡ερεά kαúoιμα πuραúλωv
με ôúο μοvά ‡5-εvιo¿u¡éç με¡ρη¡ή. Oλεç πuραúλοuç o¡ερεov
kαuoiμωv απελεu0éρωoη μεγάλωv ποoο¡ή¡ωv uôρο¿λωριkοú
οÇéοç kαuoαερiωv ¡οuç. Κά0ε π¡ήoη „h”ttle ôιο¿ε¡εúει περiποu
75 ¡óvοuç ποu kα¡αo¡ρéφοuv ¡ο óçοv ¿λoριο o¡ο tratosphere.
Αu¡οi ποu Çεkivηoε απó ¡ο 1992 évεoη αkóμη περιooó¡ερο
kα¡αo¡ρéφοuv ¡ο óçοv ¿λoριο (περiποu 187 ¡óvοι) o¡η
o¡ρα¡óoφαιρα (¡ο οποiο περιé¿ει ¡η o¡ιµάôα ¡οu óçοv¡οç)
[1986]
(A) Mighty …aks ¡οv Απρiλιο ¡οu 1986 λiγο πριv απó ¡ηv
kα¡αo¡ροφή ¡οu Τoερvομπiλ, οι ΗΠΑ εi¿αv μια απο¡u¿ημévη
ôοkιμή ¡οu uôρογóvοu kα¡ά ¡η Νεµάôα Test „ite οvομάçε¡αι
’Mighty …aks’. Η ôοkιμή αu¡ή - ποu ôιεÇάγοv¡αι oήμερα uπóγεια
- απο¡ελεi¡ο απó uôρογóvο ékρηÇη µóμµαç oε évα 0άλαμο με
μολuµôοú¿ο oιôερévια πóρ¡α o¡οv 0άλαμο (2 με¡ρη¡éç πά¿οuç)
¡ο kλεioιμο εv¡óç ¿ιλιοo¡ά ¡οu ôεu¡ερολéπ¡οu απó ¡ηv ékρηÇη. Η
πóρ¡α ή¡αv vα επι¡ραπεi μóvο ¡ηv πρo¡η ôéoμη ραôιεvεργov
vα Çεφúγοuv o¡ο ’ôωμά¡ιο ελéγ¿οu’ o¡ο οποiο µρiokε¡αι ή¡αv
αkριµά óργαvα. Η αk¡ιvοµολiα ή¡αv vα ouλληφ0εi ωç ôéoμη
óπλο. Η πóρ¡α απé¡u¿ε vα kλεioει ¡ο ouv¡ομó¡ερο
προγραμμα¡ιo¡εi, προkαλov¡αç ¡α ραôιεvεργά αéρια kαι ¡α
0ραúoμα¡α vα γεμiçοuv ¡ο ôωμά¡ιο ελéγ¿οu kαι ¡ηv kα¡αo¡ροφή
εkα¡ομμuρiωv ôολαρiωv αÇiαç ¡οu εÇοπλιoμοú. Το πεiραμα ή¡αv
μéροç εvóç προγράμμα¡οç για ¡ηv αvάπ¡uÇη με αk¡ivεç X kαι
óπλα ôéoμηç oωμα¡ιôiωv. Oì poöìrvrpyíç rkKúorìç onó
Mighty Oaks qtov r{orpì(óµrvo oto nKoíoìo rvóç ‚óörìo
r{orpìoµóƒ koì rívoì nì0ovóv unrú0uvoç yìo noKKó onó to
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 108
nupqvìkó tqç Bóprìoç Αµrpìkqç rk0íorìç víçoç Móìoç 1986
nou onoöó0qkov otqv kotootpoçq tou ΤorpvoµníK. (1989)
T˜Ì–E†T / Π. Ε. Ο., †„A:
Ηλεk¡ροvιkéç kα¡εu0uvóμεvη o¡ó¿εuoη ¡ωv α¡óμωv ή ¡ωv
πλη0uoμov
Σ¡ó¿εuoη: Οι μεγάλεç ομάôεç ¡οu πλη0uoμοú ποu
ouvαρμολογοúv¡αι
Ο0óvη: Μαúρο ελιkóπ¡ερα ποu φéροuv o¡ηv ¡ριάôα o¿ημα¡ιoμó
¡ωv ¡ριov
Ιo¿úç: 100.000 µα¡
Σu¿vó¡η¡α: ™HF
Σkοπóç: Μεγάλη ομάôα ôια¿εiριoηç kαι ελéγ¿οu ¡ηç
ouμπεριφοράç, ¡οv éλεγ¿ο ¡ωv ¡αρα¿ov
Allied Υπηρεoiεç: FEMA
+εuôovuμο: ’Μαúρη Τριάôαç’ A.E.M.C
(1990) ˜F ME–ÌA / 1990, ¡ηç CÌA:
Ηλεk¡ροvιkά, πολλαπλov kα¡εu0úvoεωv ποu απεu0úvοv¡αι o¡ο
uποouvεiôη¡ο πρó¡αoη kαι προγραμμα¡ιoμóç
Τοπο0εoiα: Bo”lder, Colorado (Θéoη ¡ωv kúριωv kóμµο
¡ηλéφωvο ku¡¡άρωv, ε0vιkοú kóμµοç ouγ¿ροvιoμοú ¡ηλεóραoη)
Σ¡ó¿εuoη: ε0vιkοú πλη0uoμοú ¡ωv Ηvωμévωv Πολι¡ειov
Σu¿vó¡η¡εç: ™›F VHF ôιαμóρφωoη 4άoη HF
Ιo¿úç: Gigawatts
Εφαρμογή: Η ¡ηλεóραoη kαι ¡ο ραôιóφωvο ¡ωv επιkοιvωvιov,
¡ο ’Videodro•e’ oήμα¡α Αv¡ιkεiμεvο: Προγραμμα¡ιoμóç kαι
προkαλov¡αç ouμπεριφοριo¡ιkή επι0uμiα, αvα¡ροπή ¡ωv
Ÿu¿ιkov ιkαvο¡ή¡ωv ¡οu πλη0uoμοú, προπαραokεuαo¡ιkéç
επεÇεργαoiα για μαçιkή ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή ελéγ¿οu
+εuôovuμο: ’B”zz „aw’ E.E.M.C.
(1990) T…WE˜ / CÌA, †„A: Ηλεk¡ροvιkéç ¿oρα o¡αuρó ποu
απεu0úvοv¡αι o¡ο uποouvεiôη¡ο προγραμμα¡ιoμó kαι ¡ηv
εo¡iαoη πρó¡αoη: Μαçιkή πλη0uoμοú, μιkρήç ¿ροvιkά
ôιαo¡ήμα¡α oειρά, μεγάληç εμµéλειαç oωρεu¡ιkά Σu¿vó¡η¡εç:
4οúρvοç, EHF „HF Με0οôολογiα: Cell”lar ¡ηλεφωvιkó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 109
oúo¡ημα, E›F Σkοπóç ôιαφοροποiηoη: Προγραμμα¡ιoμóç μéoω
vεuριkov απή¿ηoη kαι kωôιkοποιημévεç πληροφορiεç Effect:
Νεuρωvιkά εkφuλιoμó, ¡ο –†A ¡ροποποiηoη απή¿ηoη,
μév¡ιοuμ kα¡αo¡ολή +εuôovuμο: ’Γάμοç Καμπάvεç’
(1993) ƒΑkouotìkq gu¿o-öìóp0moq nrpìKoµþóvrì tq
µrtóöooq tmv rìöìkmv rvtoKmv µíom ototìkmv q Krukó
0ópuþo (mvrç oto ov0pmnìvo unoouvríöqto ...ƒ Oì Pmooì
rìöìkoí - µrto{ú tmv onoímv npmqv KGB Γrvìkq Γìmpyoç
Kotov - unóp¿rì or ívo ¿optí µìo Kíoto uKìkoú koì
Koyìoµìkoú, öìo0íoìµo yìo 80.000 öoKópìo. (Αnó óp0po
OpaI, ƒUS Epruvó pmoìkq Mind ControI Τr¿voKoyíoƒ.)
[Σημεiωoη „tealth„kater: Σε ’•roject Aια¡ηρήo¡ε ¡ο πεπρωμévο
¡οu’ εkπαiôεuoη, –an „her•an παρα¡ήρηoε ó¡ι μια άγvωo¡η
•an εi¿ε ¡οv εÇήç με¡αÇú ¡οu Çεvοôο¿εiοu kαι η ΕΑΑ γραφεiα
εkπαiôεuoηç. Σ¡ιç ή¡αv ¿αραk¡ηριoμévα kά¡ι για ’αkúρωoηç
0ορúµοu’. Σ¿ε¡ιkά με ¡ο ’λεukó 0óρuµο’ ποu αvαφéρε¡αι
παραπάvω; Μοu 0uμiçει ¡ηv ¡αιviα ’Οι ›i•e•’ πρω¡αγωvιo¡ή pro
παλαιo¡ήç ’˜owdy’ ˜oddy •iper o¡ο οποiο οπ¡ιkή úπαρÇη ¡ωv
αλλοôαπov ποu ouγkαλúπ¡ε¡αι απó λεukά εiôη 0ορúµοu ¡ωv
ραôιοou¿vο¡ή¡ωv ποu piggybacked επάvω εμποριkó
ραôιοoήμα¡α. O¡αv ere ôιαµiµαoηç ouokεuéç γkρεμio¡ηkε o¡ο
¡éλοç, οι άv0ρωποι ¡ελιkά εiôε (με φρikη ¡οuç•] Ποu ή¡αv
παv¡ρεμévοι πραγμα¡ιkά, kλπ.]
[199‡]
Με ¡οv éλεγ¿ο ¡οu ¿αραk¡ήρα ¡ωv μαγvη¡ιkov πεôiωv kαι
προkαλοúv ¡α o¿éôια για ¡ηv προoομοiωoη ¡οu εγkεφάλοu,
•ersinger εivαι oε 0éoη vα προω0ήoει év¡οvα ouvαιo0ήμα¡α kαι
Ÿεuôαιo0ήoειç, ouμπεριλαμµαvομévηç ¡ηç Ÿεuôαio0ηoη ¡ηç
αφήç kαι ¡ηç kivηoηç.
(Black•ore, „”san, ’Alien
Abd”ction: The Ìnside „tory’,
†ew „cientist, 11/19/9‡, pg 29-
31.) •ersinger is shown
de•onstrating this de•ice on
the British TV show Horizon
’„o•e of the biggest •en in
the ™nited „tates, in the
field of co••erce and
•an”fact”re, are afraid of
so•ething. They know that
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 110
entitled ’Close
Enco”nters’,
written-and-
narrated by
„”san
Black•ore. (For
their efforts, both
•ersinger and
Black•ore ha•e
been acc”sed of being in the
A•iary.) •ersinger was on the
board of ad•isors for the False
Me•ory „yndro•e
Fo”ndation. Also an infor•al
ad•isor to „˜Ì's re•ote-
•iewing
progra•. ... ...…peration Mind
Control 2007
…n A”g”st 19, 1975, an article
Ì wrote was p”blished in
Modern People as part of a 26-
part series, and soon beca•e
a ticking ti•e bo•b that wo”ld
be translated into •ore than
there is a power so•ewhere
so organized, so s”btle, so
watchf”l, so interlocked, so
co•plete, so per•asi•e, that
they better not speak abo•e
their breath when they
speak in conde•nation of
it.’ - •resident Woodrow
Wilson, The †ew Freedo•
(1913)
Ìt told the strange story of a
•ajor fra”d in the f”t”res
•arket that was ti•ed to •ake
its perpetrators h”ndreds of
•illions of dollars beca”se of its
ti•ing to their ad•ance
knowledge of the assassination
of John —ennedy in 1963.
Ìt was •ery si•ilar to the
•illions •ade in short-selling by
knowledgeable insiders in the
few days prior to the World
Trade Center destr”ction of
„ept. 11, 2001.
More intrig”ing, it clai•ed that
…swald was a ’Manch”rian
Candidate,’ a do”ble-agent
sent by the CÌA to the „o•iet
™nion as a ’defector’ and then
t”rned into a •ind-controlled
„o•iet agent thro”gh a s”rgical
proced”re.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 111
se•en lang”ages and wo”ld be
q”oted in se•eral books on
•ind control, incl”ding the
classic Operation Mind Control
by Walter Bowart, fo”nder of
The East Village Other, a
radical ”ndergro”nd
newspaper.
The story of
Operation
Mind Control
(click i•age to
enlarge it) and
how it was
i••ediately
s”ppressed,
bo”ght ”p and
destroyed by
the CÌA is an asto”nding story
of its own. Ìt disappeared fro•
libraries, book stores and e•en
the p”blisher's (–ell
•”blishing) wareho”ses.
Bowart went into secl”sion not
too long after and wo”ld not
disc”ss it. Had he been
threatened, sh”t ”p? The world
wo”ld ne•er know.
Bowart called •e 1975 or 1976
and Ì spoke with hi• at so•e
length, then forgot the •atter
and went on with other things
in •y life ”ntil, in 1978 Ì saw
›awrence clai•ed, tho”gh, that
the ’sleeper agent’ …swald was
not created by the „o•iet
•ilitary b”t by an international
cartel of co••odities
•erchants who •ade •illions
when the ™.„. stock •arket
crashed ”pon —ennedy's
•”rder.
›ike the fictional ’Manch”rian
Candidate’, …swald ’can be
”sed years later with no
realization that [he] is e•en
being controlled•
The E–…M process erases the
•e•ory or, in so•e cases, will
delay the ’sleeper's' perception
of ti•e so that e•ents appear to
ha•e happened either long
before or after they act”ally
happened.
Ì knew that the process was a
bit co•plicated for the a•erage
person to ”nderstand, so Ì
so”ght to si•plify it after Ì ran
across the sa•e references to
˜HÌC-E–…M in a 350-page CÌA
report Ì had been gi•en a look
at it (Ì was not allowed to •ake
copies b”t did take notes). Ì
•yself ha•e been progra••ed,
with •y consent, to protect the
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 112
the book in a †ash•ille
bookstore and pro•ptly
snatched it ”p - not beca”se Ì
was inter•iewed for it, b”t
beca”se it was a topic Ì was
intensely interested in for •y
own research.
Ìn fact, it didn't e•en dawn on
•e that this was the book ”ntil
Ì was ski••ing thro”gh it on
the way back to the car and
ran across •y own na•e in the
index.
Today that $1.95 paperback
sells for h”ndreds of dollars on
eBay - ÌF yo” can e•en find a
copy.
Ìn 1967 a writer (a •ajor
network anchor belie•ed to be
either Walter Cronkite or Chet
H”ntley) wrote a strange book
called Were We Controlled?
(†ew York ™ni•ersity Books)
”nder the pen-na•e of ›incoln
›awrence. That book, too, has
beco•e extre•ely rare.
Ìt was the first p”blished
reference to so•ething called
˜HÌC-E–…M (˜adio Hypnotic
Ìntra-Cerebral Control -
identity of •y so”rce and if
s”bjected to hypnosis or
c”rrently a•ailable techniq”es,
will clai• that Ì •ade the whole
thing ”p, despite •erified CÌA
doc”•ents (below) that s”pport
the story.
E•en now, 30 years later, Ì
ha•e co•e ”nder strong
press”re to re•eal the so”rces
and ha•e been called ’a fra”d’
for not doing so. To”gh•
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 113
Electronic –issol”tion of
Me•ory).
Excerpts fro• …peration Mind Control 1978
According to official „o•iet
records, ›ee Har•ey …swald
was ad•itted to a Minsk
hospital at 10 a• March 30,
1961 for co•plaints abo”t
’s”pp”ration fro• the right ear
and a weakening in hearing.’
He was hospitalized for 11
days for ’an adenoid
operation.’ Ele•en days? E•en
by A•erican standards this is
an ”n”s”ally long ti•e, b”t for
the spartan ˜”ssians it was a
ridic”lo”sly long ti•e.
’What really happened,
according to ›awrence, was
that d”ring the operation a
s•all electrode was i•planted
inside …swald's •astoid sin”s.
The electrode responded to a
radio signal which wo”ld •ake
a”dible, inside …swald's head,
certain electronic co••ands to
which he had already been
post-hypnotically conditioned
to respond. (The a”topsy
report in –allas noted that
there was a s•all scar on the
'Medically,' Moore contin”ed,
'these radio signals are directed
to certain parts of the brain.
When a part of yo”r brain
recei•es a tiny electrical
i•p”lse fro• o”tside so”rces,
s”ch as •ision, hearing, etc., an
e•otion is prod”ced - anger at
the sight of a gang of boys
beating an old wo•an, for
exa•ple. This sa•e e•otion of
anger can be created by
artificial radio signals sent to
yo”r brain by a controller. Yo”
co”ld instantly feel the sa•e
white hot anger witho”t any
apparent reason.'
The second part of the process,
electronic dissol”tion of •e•ory
(E–…M), Moore said, is •ore
co•plex. 'Ìn the brain is a
che•ical called acetylcholine,
which carries electrical i•p”lses
fro• the eyes, ears, nose,
ner•e endings, etc. to the part
of the brain where •e•ory is
located. Me•ory is nothing
•ore than the recording of
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 114
•astoid sin”s behind …swald's
ear.)
Ìn 1967 the idea so”nded
”tterly ridic”lo”s. Mr.
›awrence's book, Were We
Controlled?, fo”nd only a
•inisc”le a”dience. ›awrence,
on the other hand, •ay ha•e
had •”ch •ore e•idence than
he was allowed to present. His
credentials indicated that he
had been 'working in liaison
with the depart•ent of
defense.'
Ìn 1975 the ˜HÌC-E–…M story
s”rfaced again. This ti•e a
Tennessee jo”rnalist said he
had been gi•en top-secret
doc”•ents by two for•er CÌA
officials who• he wo”ld not
identify. The jo”rnalist, Ja•es
›. Moore, said that the papers
in his possession described the
details of 'a •ilitary techniq”e
in •ind-control called ˜adio-
Hypnotic Ìntra-Cerebral Control
- Electronic –issol”tion of
Me•ory.'
Moore described the ˜HÌC-
E–…M file as a 350-page
scientific report, which was
prepared by the CÌA
these electrical i•p”lses, and
acetylcholine is the path (or
'wire') that connects the inner
brain to the ner•es of yo”r eyes
and ears ..... By electronically
ja••ing the brain, acetylcholine
creates static which blocks o”t
sights and so”nds. Yo” wo”ld
then ha•e no •e•ory of what
yo” saw or heard; yo”r •ind
wo”ld be a blank.'
Moore said that according to
CÌA doc”•ents, this •ethod
can be ”sed to either block the
•e•ory co•pletely, or to slow it
down so that e•ents see• to
ha•e happened later than they
act”ally ha•e. 'According to a
knowledgeable CÌA so”rce, this
is what happened in –allas and
later in ›os Angeles [the ˜obert
—ennedy assassination],' Moore
stated.
Moore q”oted his ”nidentified
so”rce as saying, 'That was the
first tho”ght to hit ”s at CÌA. Ìt's
pretty ob•io”s that [Jack] ˜”by
was progra••ed to kill …swald,
e•en by ˜”by's own words ...
As for „irhan, there is no other
explanation; it's a pro•en fact
that his •e•ory has been
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 115
i••ediately after the •”rder of
•resident John F. —ennedy. He
said it described a way of
t”rning •en into electronically
controlled robots progra••ed
to kill on co••and.
According to Moore, in initial
(˜HÌC) stage of progra••ing
the prospecti•e killer is p”t into
a deep hypnotic trance, and
conditioned to go into trance at
the so”nd of a specific tone. 'A
person •ay be placed ”nder
this control with or witho”t his
knowledge, progra••ed to
perfor• certain actions and
•aintain certain attit”des'
whene•er he hears the tone.
'Effecti•e for a lifeti•e,' Moore
said, 'control •ay be triggered
weeks, •onths or e•en years
after the first 'hypnosis' and
progra••ing.'
co•pletely erased.'
'The assassination of John
—ennedy,' Moore said, 'was
carried o”t by disgr”ntled CÌA
and FBÌ personnel, ”sing Mafia
and C”ban exile fl”nkies.'
The clai•s of Ja•es ›. Moore
wo”ld so”nd fantastic were it
not for the ab”ndance of
infor•ation to s”pport the
possibility of their •alidity.’ (pp.
262-26‡) - Operation Mind
Control by Walter Bowart (–ell
•”b. Co., 1978)
The CÌA Bo•bshell –oc”•ents
When the Warren Co••ission,
reportedly o•er the objections
of so•e of its •e•bers who
felt the req”est was
’ridic”lo”s’, asked the CÌA for
all of its pertinent records on
•ind control that •ight be
•erhaps he was pre•ented fro•
doing so, considering his
secl”sion in the years since.
Yo” can click the i•ages below
to see enlarge•ents of the
act”al Warren Co••ission CÌA
doc”•ents, classified for •any
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 116
related to the —ennedy killing,
˜ichard Hel•s p”lled off a
•asterf”l sleight of hand for
which he wo”ld later be
rewarded by being na•ed CÌA
director.
He offered ”p so•e token
e•idence, foc”sing on che•ical
•ind control •ethods, b”t with
•ini•al reference to ’biological
radio co••”nication.’ He
didn't elaborate and the
Warren Co••ission didn't ask.
He said it was related to E„B
(Electronic Brain „ti•”lation):
’C”rrent research indicates
that the „o•iets are atte•pting
to de•elop a technology for
control in the development of
behavioral patterns among the
citienr! of the "##R in
accordance $ith politicall!
determined re%&irements of
the s!stem (e•phasis added).
F”rther•ore, the same
technolog! can be applied to
more sophisticated
approaches to the 'coding' of
information for the transmittal
to pop&lation targets in the
'battle for the minds of men.'’
He described ’a
•”ltidisciplinary approach
years.

MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 117
integrating biological, social
and physical-•athe•atical
research in atte•pts better to
”nderstand, and e•ent”ally, to
control h&man behavior in a
manner consonant $ith
national plans.’
For so•e reason, this alar•ing
obser•ation ne•er •ade it into
the pages of Operation Mind
Control. †or did Walter Bowart
point o”t Hel•s assertion that:
’Ìn s”••ary, therefore, there
is no e•idence that the „o•iets
ha•e any techniq”es or agents
capable of prod”cing partic”lar
beha•ioral patterns which are
not a•ailable to the West.’
The –ÌA Bo•bshell –oc”•ent
This doc”•ent - ’•sychotronic
Warfare: „pirit”al Access’,
allegedly prepared by the ™.„.
Ar•y Medical Ìntelligence
…ffice for the –efense
Ìntelligence Agency (–„T-
03‡‡7/82/018) - •ay be
enlarged by clicking on the
pict”re).
Access and control of the
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 118
•ental and e•otional fac”lties
is one thing, as rep”lsi•e as it
•ay be. To brazenly go after
’spirit”al access’ and control
as this –efense Ìntelligence
Agency project i•plies, opens
the door to gi•e ”s a peek at
the spirit”al warfare that exists
between the forces of –ark and
›ight.
–o we really want go•ern•ent
intelligence agencies and
a•owed „atanists like ›t. Col.
(Gen.?) Michael Aq”ino in
control of o”r so”l? This co•er
page is all that we ha•e seen
of this report.
„•ECÌA› „ECTÌ…†„
The „ecret History of Mind
Control
• Ìn the Beginning - The
Alpha - Ti•eline
• Ìn the End - The
…•ega
Major Experi•ents
• The Milgri• Experi•ent
• The „tanford •rison
Experi•ent
• •roject Monarch
• •roject Moonstr”ck (see
•roject Artichoke)
• •roject …rion
• •roject •aperclip
• •roject •andora
• •roject •hoenix ÌÌ
•roject Trident
Major •rojects
• M—-–E›TA
• M—-†A…MÌ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 119
• ›ord of the Flies

• M—-…FTE†
• M—-™›T˜A
• …peration Mockingbird
• …peration †orthwoods
• …peration …ctop”s
• …peration •egas”s
• …peration Third Chance
• •roject Artichoke
• •roject Bl”ebea•
• •roject Bl”ebird
• •roject B”zz „aw
• •roject CHA…„
• •roject Clean „weep
• •roject HAA˜•
1. T˜Ì–E†T, 1989, …†˜, †„A:
• Electronic directed targeting of indi•id”als or pop”lations
• Targeting: ›arge pop”lation gro”ps asse•bled
• –isplay: Black helicopters flying in triad for•ation of
three
• •ower: 100,000 watts
• Freq”ency: ™HF
• •”rpose: ›arge gro”p •anage•ent and beha•ior
control, riot control
• Allied Agencies: FEMA
• •se”dony•: ’Black Triad’ A.E.M.C

2. ˜F ME–ÌA, 1990, CÌA:
• Electronic, •”lti-directional s”bli•inal s”ggestion and
progra••ing
• ›ocation: Bo”lder, Colorado (›ocation of •ain cell
telephone node, national tele•ision synchronization node)
• Targeting: national pop”lation of the ™nited „tates
• Freq”encies: ™›F VHF HF •hase •od”lation
• •ower: Gigawatts
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 120
• Ì•ple•entation: Tele•ision and radio co••”nications,
the ’•ideodro•e’ signals
• •”rpose: •rogra••ing and triggering beha•ioral
desire, s”b•ersion of psychic abilities of pop”lation,
preparatory processing for •ass electro•agnetic control
• •se”dony•: ’B”zz „aw’ E.E.M.C.

8. Pro’ect Tower, tmv CΙΑ, ΝSΑ…
Προγραμμα¡ιoμóç με ouv¡οvιoμó ¡ηç okéŸηç kαι με¡άôοoη
kωôιkοποιημévωv πληροφοριov. T…WE˜, 1990, CÌA, †„A:
Electronic cross co”ntry s”bli•inal progra••ing and
s”ggestion
Targeting: Mass pop”lation, short-range inter•als,
long-range c”•”lati•e
Freq”encies: Microwa•e, EHF „HF
Methodology: Cell”lar telephone syste•, E›F •od”lation
•”rpose: •rogra••ing thro”gh ne”ral resonance and encoded
infor•ation
Effect: †e”ral degeneration, –†A resonance •odification,
psychic s”ppression
!seudon"+ 0Weddin% Bells0T1W&2, 199/, 345, 675
• Electronic cross co”ntry s”bli•inal progra••ing and
s”ggestion
• Targeting: Mass pop”lation, short-range inter•als,
long-range c”•”lati•e
• Freq”encies: Microwa•e, EHF „HF
• Methodology: Cell”lar telephone syste•, E›F
•od”lation
• •”rpose: •rogra••ing thro”gh ne”ral resonance and
encoded infor•ation
• Effect: †e”ral degeneration, –†A resonance
•odification, psychic s”ppression
• •se”dony•: ’Wedding Bells’
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 121

9. Pro’ect HAARP, tmv ΝSΑ,CIA :
Επηρεάçει ¡η φuoιολογiα ¡οu αv0ρoποu. Xρήoη λéιçερ, óπλωv
μιkροkuμά¡ωv. Ιöovìkó yìo µo(ìkó íKry¿o tou nKq0uoµoú.
HAA˜•, 1995, CÌA, †„A, …†˜:
Electro•agnetic resonant ind”ction and •ass pop”lation
control
›ocation: Gakona, Alaska
Freq”encies: At•ospheric phase-locked resonant ™HF VHF
•otential: –†A code alteration in pop”lation and •ass beha•ior
•odification
•ower: Giga-watt to Tera-watt range
ΣΤΟXΟΣ Σu¿vó¡η¡εç: Πrpínou 1,1 GHz, Αv0pmnìvou DNA
ou¿vótqto ouvtovìoµoú, kugrKorìöíç oúotqµo çóoq tqç
rµnKokqç Γìo vo nóprì tqv tono0roío HAARP nórì http…//
server-5550.itd.nrI.navy.miI/pro’ects/haarp/
· Ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή επαγωγή ouv¡οvιoμοú kαι ελéγ¿οu ¡οu
πλη0uoμοú μάçα
Θéoη: Gakona, Alaska
· Σu¿vó¡η¡εç: Α¡μοoφαιριkή φάoη-locked resonant ™HF VHF
· Au.cµ.kó: Mass ¡ροποποiηoη ouμπεριφοράç
Ιo¿úç: Aγvωo¡η. Εvôε¿óμεvα re.ocast okéŸηç GWE† ôik¡uο ή
ku¡¡αριkά ou¿vó¡η¡εç πúργοç, ouv¡οvιoμévο απó ΕΤΣ
Κολοράv¡ο.
· Ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή επαγωγή ouv¡οvιoμοú kαι ελéγ¿οu ¡οu
πλη0uoμοú μάçα
Θéoη: †ationwide
· Σu¿vó¡η¡εç: Σuvoìo0qµotìkq µqkq kúµotoç, ouKKoyq
öröoµívmv µíom ko0rtqprç rKìkóntrpo µíoo onó
rköqKmorìç - ovoµrtóöooq ítoì motr vo tovm0rí rk víou
nKq0uoµoú ouvoìo0qµotìkó rnínröo yìo tqv gu¿oymyío
tmv orvopímv rköqKmoqç. ˜ef: ›E # 108, Μάρ¡ιοç 1998
· Auvαμιkó: ¡ροποποiηoη ouμπεριφοράç Μάçα
Ιo¿úç: Aγvωo¡η. Εvôε¿ομévωç αvαμε¡άôοoη μéoω ¡οu ôιk¡úοu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 122
GWE† ή ku¡¡αριkά ou¿vó¡η¡εç πúργοç, ouv¡οvιoμévο απó ΕΤΣ
o¡ο Κολοράv¡ο

†ota di •aolo –origo s”lla CÌA-†„A-ECC. - Go•erno „„.™™.A.
A››EAT… –E››'ÌTA›ÌA †E››A ΝΑΤΟ †E››E AGG˜E„„Ì…†Ì
AÌ •…•…›Ì A˜ABÌ E †…† „…›… E›'…˜˜…˜E Contin”a,
pensate, –A› 1998 ̆ •…Ì ... niente †…† CÌ –ÌC…†… •Ì™
'V…G›Ì…†… T˜A„F…˜MA˜E ›A VÌTA in ”na F̆ZÌ…†E
TE›EG™Ì–ATA „…†… †AZÌ„TÌ A„„A„„̆Ì, ™„A†… „E–ÌA
Elettrica, „̘̆GHE, „CA††E˜ CE˜E.A›Ì, „™CC̛̆E Coline
C…›Ì–E, E†T™M̆, ecc., E›ETT˜…CH…C—, MÌC˜…CHÌ•
CE˜E.A›Ì, protesi –E†TA˜ÌE, ˜aggi ™›T˜A„™…†Ì,
̆TE˜FE˜E†ZA •entale –A Ελιkóπ¡ερα EF™˜G…†Ì Caser•e
Ε Ε Ε Apparta•enti C›A†–E„TÌ†Ì palloni AE˜…„TATÌCÌ,
F…T…G˜AFA†… T™TT… Ì› M…†–… –A››'A›T…, V…G›Ì…†…
–…M̆A˜›… C…† Ì MEM„ E…G†Ì A›T˜… …ggetto †…† E
'™† •˜…B›EMA –Ì C…†T˜…››… E eccessi•o ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
MA –Ì „…•˜AVVÌVE†ZA –E››'™MA†ÌTA «„ocialis•o …
Barbarie• •…„„ÌBÌ›E Ì› co•”nis•o Ε '• E›'ÌTA›ÌA †…† •™…
'•Ì™' ̆ Q™E„TA sit”azione tanto •Ì™ '…GGÌ †E »A–E˜Ì˜E
AVE˜E MÌ›ÌTA˜Ì „T˜A†ÌE˜Ì „™› •˜…•˜Ì… Territorio †E«
A– A›C™† •atto MÌ›ÌTA˜EE ›E bo•be ato•iche „E ›E
FÌCCA„„E˜… „™ •E˜ Ì› C”lo•
Eεkα0άριoμα ouvε¿içει ¡οv Ιοúvιο. Επωφελη0εi¡ε απó αu¡ή ¡ηv
πóλη-¿ορηγiα, oε kοιvο¡ιkή kλiμαkα πρóγραμμα εÇωραioμóç,
ôωρεάv για ¡οuç kα¡οikοuç. Η απóôειÇη ¡ηç ôιαμοvήç Aεi¡ε
Xαμηλή απαι¡εi¡αι. Πρéπει vα ôεi¡ε μια ¡ρé¿οuoα ôήλωoη
¿ρηoιμó¡η¡α ή éγkuρη άôεια οôήγηoηç kα¡άλογο ôρóμο
address.Free Excess Garbage Collection Τη ôια¿εiριoη ¡ωv
αποµλή¡ωv 0α παράo¿ει ôωρεάv, kα0 'uπéρµαoη ouλλογή
okοuπιôιov απó ¡οv Ιοúvιο ¡οu 7 éωç 11 Ιοuviοu. Αu¡ή εivαι μια
uπηρεoiα ποu παρé¿ε¡αι αvά ¡ρiμηvο oε ε¡ήoια µάoη kαι ποu
ouvήŸε ο Aήμοç με Αποµλή¡ωv. Μóvο οι kά¡οιkοι ποu
¿ρεovοv¡αι για ¡ο vερó Πóλη kαι / ή uπηρεoiεç απο¿é¡εuoηç
εivαι επιλéÇιμεç για ¡ο óφελοç αu¡ó. Σε μια kα¡οιkiα ποu é¿ει
προγραμμα¡ιo0εi kαvοvιkά ημéρα pick”p, Απóµλη¡α
Aια¿εiριoηç 0α ouλλéγοuv επιπλéοv oαkοúλεç okοuπιôιov kά¡ω
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 123
¡ωv 50 λiρεç ¡ο kα0évα kαι ¡α o¡οι¿εiα μé¿ρι kαι ¡éooερα πóôια
μήkοç (¡ο οποiο πρéπει vα ôεoμεúε¡αι, εάv uπάρ¿οuv
περιooó¡ερα απó évα εiôη), ¡οπο0ε¡οúv¡αι ôiπλα o¡ηv
polycarts. Οι επóμεvεç ôúο εµôομάôεç για ¡η ouλλογή ¿άρ¡η
kα¡οikοuç εivαι ¿αμηλή 6 Σεπ¡εμµρiοu μéoα απó 10
Σεπ¡εμµρiοu kαι Aεkεμµρiοu 27 éωç 31 Aεkεμµρiοu 200‡.
Aωρεάv Ογkoôηç Θéoη •ick”p Απó ¡οv Ιοúvιο ¡οu 1‡ éωç kαι
18 Ιοuviοu Πóλη ¡ωv εργαçομévωv kαι ¡ωv ε0ελοv¡ov 0α
ouλλéÇει b”lkyite•s απó ¡οuç kα¡οikοuç ποu é¿οuv ρú0μιoε ¡ηv
παραλαµή. Κά0ε μεγάλο, αvεπι0úμη¡α ouokεuéç, éπιπλα,
λάo¡ι¿α, kλπ. 0α γivοv¡αι ôεk¡éç. Η πóλη, ωo¡óoο, ôεv 0α
ôε¿0εi kαμiα hazardo”s•aterials, ouμπεριλαμµαvομévωv uγρά
¿ρoμα¡α, λάôια, φu¡οφάρμαkα, çιçαvιοk¡óvα kαι
leaningprod”cts vοιkοkuριó. Σε αv¡i0εoη με ’Cash για ¡ο Trash,«
οι kά¡οιkοι ôεv 0α πρéπει vα kα¡αµλη0εi γι 'αu¡ά ite•s.ny
ογkoôη αv¡ιkεiμεvα αριo¡ερά για ¡η ouλλογή kαι ¡η ôιά0εoη απó
¡η ôια¿εiριoη ¡ωv αποµλή¡ωv 0α ¿ρεovοv¡αι 20 ôολάρια αvά
¡εμά¿ιο, é¡oι oo¡ε οι kά¡οιkοι ποu 0éλοuv vα ¿ρηoιμοποιήoοuv
ôωρεάv uπηρεoiα ¡οu Aήμοu 0α πρéπει vα επιkοιvωvήoει –a•id
Franson o¡ο 532 -- ‡0‡2 ή Carson Harris o¡ο 532-‡051 ôεv
αργó¡ερο o¡ιç 5 μ.μ., J”ne 10. Αv kαvεiç ôεv εivαι ôια0éoιμο,
αφήvοuv évα μήvuμα με ¡ο óvομα oαç, ¡η ôιεú0uvoη •hysica l,
kαι ¡ο oπi¡ι ¡ηλéφωvο για vα çη¡ήoει ¡ηv pick”p. Τοπο0ε¡ήo¡ε
óλα ¡α o¡οι¿εiα για ¡ηv παραλαµή
ôiπλα o¡ο πεçοôρóμιο μπροo¡ά απó ôιαμοvήç oαç.
Aωρεάv –”•pster Xρήoη Η πóλη é¿ει ouvάŸει oúμµαoη με ¡η
ôια¿εiριoη ¡ωv αποµλή¡ωv o¡οv ¡óπο μεγάλο –”•psters oε ôúο
0éoειç, Aημαρ¿εiο kαι ¡ο Elks ›odge, απó ¡ιç 17 Ιοuviοu
éωç ¡οv Ιοúvιο ¡οu 19. Η –”•psters εivαι για ¡ο 0εα0ήvαι
Xαμηλή ¿ρήoη kα¡οikοuç μóvο é¡oι μπορεi¡ε vα αokήoει
¡ρé¿οuoα kα¡άo¡αoη ¿ρηoιμó¡η¡α ή éγkuροu οôηγοú
άôεια ¿ρημα¡ιo¡ήριο μια ¡α¿uôρομιkή ôιεú0uvoη.
Μπάçα kαι uλιkά απó εργο¡άÇια kαι άλλα εμποριkά απορρiμμα¡α
ôεv 0α επι¡ρéπε¡αι. Επιkivôuvα uλιkά, ouμπεριλαμµαvομévωv
¡ωv φu¡οφαρμάkωv, çιçαvιοk¡óvα, λιπαv¡ιkά, uγρά ¿ρoμα¡α kαι
οιkιαkήç προióv¡α kα0αριoμοú, απαγορεúοv¡αι. Ελαo¡ιkά
αu¡οkιvή¡ωv kαι παλιéç μπα¡αρiεç αu¡οkιvή¡ωv μπορεi vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 124
¡οπο0ε¡η0εi ôiπλα, ôεv εivαι, η –”•psters για ôιά0εoη. Η
–”•psters 0α παραkολοu0εi¡αι απó ¡ηv πóλη ¡ωv εργαçομévωv
για vα εÇαoφαλioοuv ¡η ouμμóρφωoη kαι vα φροv¡içοuv για ¡η
vα εkkεvovοv¡αι óπωç απαι¡εi¡αι. Αu¡ή εivαι μια 0αuμάoια
εukαιρiα για ¡ηv kα0αρή περιοuoiα oαç kα0 'uπéρµαoη ¡ωv
okοuπιôιov, ¡α α¿ρηoιμοποiη¡α αv¡ιkεiμεvα, kαι ¡α ouv¡ρiμμια
αuλή. Μαçi μποροúμε vα kρα¡ήoει ¿άρ¡η Xαμηλή óμορφη.
žργο Eεkα0άριoμα µιογραφιkά Ιοúvιοç 200‡ www.ci.show-
low.az.”s
–”•pster Τοπο0εoiεç (17 Ιοuviοu με 19 Ιοúvη 200‡)
/ 200 W. Cooley (Aημαρ¿εiο)
/ 850 Ε. Whipple (Elks ›odge)
Παλιά ›inden ˜d.
–e”ce ¡οu Cl”bs ™„60 „˜77 Clark ˜d. Ν. 16 A•e. W. Cooley
Ν. Κεv¡ριkή A•e. Whipple
„. 8 A•e. „. 11 Αγ. Aεukov Ορéωv ˜d.
Αvrníoqµo rkKoyíç onotrKíoµoto
Σημεiωμα (ouv¡άk¡η: Σ¡ηv oρα Τúπο, μóvο αvεπioημα
απο¡ελéoμα¡α ή¡αv ôια0éoιμα. Η Ÿηφοφορiα ή¡αv επioημη
ouλλε¿0εi απó ¡ο ¿άρ¡η Xαμηλή Aημο¡ιkó Σuμµοúλιο oε ék¡αk¡η
ouvεôρiαoη o¡ιç 25 Μαiοu, 200‡. žλεγ¿οç Web site ¡οu Aήμοu
oε www.ci.show-low.az.”s ή City ‡ ¡ηλεóραoη για ¡α επioημα
απο¡ελéoμα¡α.) 1 - 18 Μαiοu γεvιkéç εkλογéç, οι Ÿηφοφóροι
προoήλ0αv μαçιkά o¡ιç 0uρiôεç o¡ιç kάλπεç για vα ρi¿vει
Ÿήφοuç ¡οuç για Aεi¡ε Xαμηλή η πρo¡η άμεoη εkλογή
ôημάρ¿οu kαι για ¡ηv kάλuŸη ¡ριov Πóλη Σuμµοuλiοu
kα0ioμα¡α. Για ôήμαρ¿οç, ¡α οvóμα¡α ôúο uποŸηφiωv
»εμφαvio¡ηkε o¡ηv Ÿηφοφορiα (John Corder kαι ˜ick Ferna”)
kαι uπήρ¿αv ôúο ôιαγραφéç oε uποŸηφiωv (Freddy ›ara kαι
Willia• Tho•as). Με µάoη ¡α αvεπioημα απο¡ελéoμα¡α, „how
›ow ¡οu Aημάρ¿οu εivαι ˜ick Ferna”. žÇι uποŸήφιοι é¡ρεÇε για
¡ρειç 0éoειç ¡οu Σuμµοuλiοu-Michael Aroner, Gordon —earl,
–arrell •”rcell, –aryl „ey•ore, Μι¿αήλ εγkοπéç, kαι Gerry
Whipple. Με µάoη ¡α αvεπioημα απο¡ελéoμα¡α, εivαι οι ¡ρειç
vιkη¡éç
· •ower: Giga-watt oε Tera-watt φάoμα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 125
„¡ο¿αo¡ιkή ou¿vó¡η¡εç: Περiποu 1,1 GHz, ¡α αv0ρoπιvα
ou¿vó¡η¡α ouv¡οvιoμοú ¡οu –†A, ku¡¡αριkή φάoη ¡ο oúo¡ημα
kλειôoμα¡οç
MíKov Koúvtrpo
«Το πρo¡ο µήμα για vα εÇοv¡ooειç évα é0vοç εivαι vα
ôιαγράŸειç ¡η μvήμη ¡οu. Να kα¡αo¡ρéŸειç ¡α µιµλiα ¡οu, ¡ηv
kοuλ¡οúρα ¡οu, ¡ηv ιo¡ορiα ¡οu. Με¡ά vα µάλειç kάποιοv vα
γράŸει véα µιµλiα, vα kα¡αokεuάoει μια véα παιôεiα, vα
επιvοήoει μια véα ιo¡ορiα. Aεv 0α ¿ρειαo¡εi πολúç kαιρóç για vα
αρ¿ioει αu¡ó ¡ο é0vοç vα Çε¿vά ποιο εivαι kαι ποιο ή¡αv. Ο
uπóλοιποç kóoμοç γúρω ¡οu 0α ¡ο Çε¿άoει αkóμα πιο
γρήγορα».
yíKìo koì Kq0q
Oróömpoç KoKokotpmvqç
«Κα0óμοuv kαι ékλαιγα για ¡ηv Ελλάôα. Παvαγιά μοu µοή0α kι
αu¡ή ¡η φορά ¡οuç žλληvεç»
Σìµóv Πípr(
’Η ιo¡ορiα γράφε¡αι απœ αu¡οúç ποu é¿οuv ¡ηv εÇοuoiα kαι ¡ο
¿ρήμα. Οú¡ε οι okλάµοι οú¡ε οι φ¡ω¿οi άv0ρωποι éγραŸαv πο¡é
ιo¡ορiα. Αu¡ά ποu ôιαµάçοuμε ωç ιo¡ορiα εivαι αu¡ά ποu kάποιοι
αποφάoιoαv ó¡ι éπρεπε vα ôιαµάoοuμε.’
Τoíotrp Bópvt
’Απó ¡η o¡ιγμή ποu ¡α ηγε¡ιkά μéλη ¡ηç okιoôοuç kuµερvήoεωç
¡οu CF˜ αποφαoioοuv ó¡ι η kuµéρvηoη ¡ωv Η.Π.Α. πρéπει vα
uιο0ε¡ήoει μια ouγkεkριμévη πολι¡ιkή, οι πλéοv οuoιoôειç
ερεuvη¡ιkéç εγkα¡αo¡άoειç ¡οu CF˜ εργάçοv¡αι oo¡ε vα
αvαπ¡úÇοuv επι¿ειρήμα¡α, ôιαvοη¡ιkά kαι ouvαιo0ημα¡ιkά, oo¡ε
vα uποo¡ηρiÇοuv ¡ηv véα πολι¡ιkή kαι για vα φéροuv oε oúγ¿uoη
kαι αvuποληŸiα, ôιαvοη¡ιkά kαι πολι¡ιkά, ¡ηv οποιαôήπο¡ε
αv¡io¡αoη’
-Ναúαρ¿οç Τoéo¡ερ Bαρv¡, πρoηv μéλοç ¡οu Σuμµοuλiοu
ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (CF˜)
Γoúvtpoou ΓouíKoov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 126
’Κάποιοι απó ¡οuç ιo¿uρó¡εροuç άvôρεç o¡ιç Ηvωμévεç
Πολι¡εiεç, o¡οv ¡ομéα ¡οu Εμπορiοu kαι ¡ωv Κα¡αokεuov,
φοµοúv¡αι kά¡ι. Γvωρiçοuv ó¡ι uπάρ¿ει μια ôúvαμη kάποu, ¡óoο
οργαvωμévη, ¡óoο ôuoôιάkρι¡η, ¡óoο προoε¿¡ιkή, ¡óoο
ôιαouvôεμévη, ¡óoο πλήρηç, ¡óoο ôιειoôu¡ιkή, για ¡ηv οποiα
προ¡ιμοúv vα oιωποúv παρά vα μιλήoοuv με οποιαôήπο¡ε
¡ρóπο kα¡αôιkαo¡ιkά απévαv¡i ¡ηç’
- Πρóεôροç Γοúv¡ροοu Γοuiλoοv
Σ¿óλιο:Κα¡ά ¡ηv προεôρiα ¡οu πéραoε ¡ο αv¡ιouv¡αγμα¡ιkó
oúo¡ημα ¡ηç ιôιω¡ιkήç Federal ˜eser•e με ¡ο οποiο ¡α ôιε0vή
¡ραπεçιkά kαρ¡éλ απék¡ηoαv ¡οv πλήρη éλεγ¿ο ¡ηç
αμεριkάvιkηç οιkοvομiαç.
Pítoopvt Ν. Xooç
’...η ε0vιkή αvεÇαρ¡ηoiα 0α πρéπει vα Çαvαοριo¡εi εάv 0éλει vα
ouμµαôioει με ¡ηv παγkοoμιοποiηoη.’
’Η παγkοoμιοποiηoη λοιπóv uποvοεi ó¡ι η ε0vιkή αvεÇαρ¡ηoiα...
πρéπει vα εÇαo0εvήoει..’
Σ¿óλιο: εvvοοúv vα εÇαφαvιo¡εi
’Τα kρά¡η 0α πρéπει vα ôράoοuv oοφά oo¡ε vα εÇαo0εvήoοuv
¡ηv ε0vιkή ¡οuç kuριαρ¿iα για vα προo¡α¡εu¡οúv...’
Σ¿óλιο:Απio¡εu¡η ôήλωoη• Υποvοεi ó¡ι óoα é0vη/kρά¡η
αv¡ιo¡α0οúv o¡η véα ¡άÇη 0α απειλη0οúv kαι 0α kιvôuvéŸοuv•
- Ρi¡oαρv¡ Ν. Xααç, Πρóεôροç ¡οu Σuμµοuλiοu ΕÇω¡εριkov
Σ¿éoεωv
ΝíKoov PókçrKrp
’Τα Ηvωμévα ž0vη, αvéφερε oε évα kοιvó o¡ο Παvεπιo¡ήμιο
Xάρµαρv¡, ôεv ή¡αv ιkαvά,-- οú¡ε μποροúv vα εivαι ιkαvά-- vα
ôιαμορφooοuv μια véα παγkóoμια ¡άÇη ¡ηv οποiα ¡α γεγοvó¡α
¡óoο αkα¡αμά¿η¡α απαι¡οúv.’ ... Η véα παγkóoμια ¡άÇη ποu 0α
απαv¡ήoει ¡α οιkοvομιkά, o¡ρα¡ιω¡ιkά kαι πολι¡ιkά προµλήμα¡α,
επειγóv¡ωç απαι¡εi οι Ηvωμévεç Πολι¡εiεç vα αvαλάµοuv ¡ηv
ηγεoiα αvάμεoα o¡οuç ελεú0εροuç αv0ρoποuç για vα kάvοuv
¡ιç uποkεiμεvεç évvοιεç kαι προoôοkiεç για ε0vιkή αvεÇαρ¡ηoiα
vα αποk¡ήoοuv πραγμα¡ιkó vóημα ôιαμéoοu ¡ηç προoéγγιoηç
¡ωv Ομοoποvôιov.’
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 127
- Κuµερvή¡ηç ¡ηç Νéαç Υóρkηç - Νéλoοv Ροkφéλερ, oε évα
άρ0ρο ¡οu με ¡i¡λο ’Ο Ροkφéλερ kαλεi ¡οuç ελεú0εροuç
αv0ρoποuç vα εvω0οúv, kαλéι o¡ο Xάρµαρv¡ για vα ω0ήoει
προç ¡ο ¿¡ioιμο μιαç Νéαç Παγkóoμιαç ΤάÇηç’, Τάιμç ¡ηç Νéαç
Υóρkηç, 4εµροuάριοç 1962
Η trKìkq npó{q tmv öìonpoyµotrúormv tqç Oupouyouóqç
’Η ¡ελιkή πράÇη ¡ωv ôιαπραγμα¡εúoεωv ¡ηç Οuροuγοuάηç,
oημα¡οôο¡εi ¡ο ouμπéραoμα ¡ωv πιο φιλóôοÇωv εμποριkov
ôιαπραγμα¡εúoεωv ¡οu αιovα μαç - 0α ôooει çωή - o¡ο Μαρókο
- o¡οv Παγkóoμιο Οργαvιoμó Εμπορiοu, ¡οv ¡ρi¡ο πuλovα ¡ηç
Νéαç Παγkóoμιαç ΤάÇηç, μαçi με ¡α Ηvωμévα ž0vη kαι ¡ο
Aιε0véç Νομιoμα¡ιkó Ταμεiο.’
-Τμήμα ολοoéλιôηç ôιαφήμιoηç ¡ηç kuµéρvηoηç ¡οu Μαρókοu
o¡οuç Τάιμç ¡ηç Νéαç Υóρkηç, Απρiλιοç 200‡
Ap0oup ΣKíoìykrp
’Aεv πρókει¡αι vα πε¡ú¿οuμε μια Νéα Παγkóoμια ΤάÇη ôi¿ωç vα
πληρooοuμε για αu¡ήv oε αiμα óπωç επioηç kαι oε λóγια kαι
¿ρήμα.’
- Aρ0οuρ Σλéoιγkερ, Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv, Ειôιkóç
Σúμµοuλοç ¡ηç προεôρiαç Κévεv¡u, oε περιοôιkó ΕÇω¡εριkov
Σ¿éoεωv, Ιοúλιοç/Αúγοuo¡οç 1995
Ouívotov ΤomptoìK
’Απó ¡ιç μéρεç ¡οu Σπάρ¡αkοu, ¡οu Bάιo¿αοuπ¡, ¡οu Καρλ
ΜαρÇ, ¡οu Τρó¡oku, ¡οu Μπελαkοúv, ¡ηç Ρóçαç AοúÇεvμποuργk
kαι ¡ηç žμα Γkóλv¡μαv, αu¡ή η παγkóoμια ouvωμοoiα
μεγαλovει o¡α0ερά. Αu¡ή η ouvωμοoiα éπαιÇε kα0οριo¡ιkó
Çεkά0αρο ρóλο o¡η Γαλλιkή Επαvάo¡αoη. Εi¿ε γivει ¡ο µαoιkó
kivη¡ρο kά0ε αvα¡ρεπ¡ιkοú kιvήμα¡οç kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu 19οu
αιovα. Και ¡oρα επι¡éλοuç, αu¡ή η ομάôα ¡ωv εÇαιρε¡ιkov
προoωπιkο¡ή¡ωv απó ¡οv uπókοoμο ¡ωv μεγάλωv πóλεωv ¡ηç
Εuρoπηç kαι ¡ηç Αμεριkήç kρα¡άvε ¡οv Ρωoιkó λαó απó ¡ιç
¡ρi¿εç ¡ηç kεφαλήç kαι é¿οuv γivει οι αôιαφιλοvikη¡οι kuρiαρ¿οι
αu¡ήç ¡ηç γιγαv¡ιαiαç αu¡οkρα¡ορiαç.’
- Οuivo¡οv Τoóρ¡oιλ, προç ¡οv ¡úπο ¡οu Aοvôivοu 1922
Η oópotq ìo¿úç tou ¿pqµotoç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 128
’Η αóρα¡η ιo¿úç ¡οu ¿ρήμα¡οç εργάçε¡αι για vα ελéγÇει kαι vα
okλαµooει ¡ηv αv0ρωπó¡η¡α. Xρημα¡οôó¡ηoε ¡οv
Κομμοuvιoμó, ¡οv 4αoιoμó, ¡οv ΜαρÇιoμó, ¡οv Σιωvιoμó kαι ¡οv
Σοoιαλιoμó. Oλα αu¡ά kα0οôηγοúv¡αι oo¡ε vα επιµάλοuv ¡ιç
Ηvωμévεç Πολι¡εiεç vα γivοuv μéλοç μιαç Παγkóoμιαç
Κuµéρvηoηç ...’
- Περιοôιkó Αμéριkαv Μéρkιοuρι, Aεkéμµριοç 1957, oελ. 92
Mnópu ΓkoKvtyouótrp
’Η Τριμερήç Επι¡ροπή εivαι προοριoμévη vα γivει ¡ο ó¿ημα ¡ηç
πολuε0vιkήç ouvévωoηç ¡ωv εμποριkov kαι ¡ραπεçιkov
ouμφερóv¡ωv, kα¡αλαμµάvοv¡αç ¡οv éλεγ¿ο ¡ωv πολι¡ιkov
kuµερvήoεωv ¡ωv Ηvωμévωv Πολι¡ειov. Η Τριμερήç Επι¡ροπή
αv¡ιπροoωπεúει μια επιôéÇια, ouv¡οvιoμévη προoπά0εια για vα
αvαλάµει ¡οv éλεγ¿ο kαι vα εvοποιήoει ¡α ¡éooερα kév¡ρα
ιo¿úοç - Πολι¡ιkó, Οιkοvομιkó, Aιαvοη¡ιkó kαι Εkkληoιαo¡ιkó’
- Γεροuoιαo¡ήç ΗΠΑ, Μπάρu Γkολv¡γοuó¡ερ o¡ο µιµλiο ¡οu
’Ai¿ωç απολογiεç’ - 196‡
€íKì{ €povkçoúptrp
’Οι πραγμα¡ιkοi εÇοuoιαo¡éç o¡ηv Οuάoιγk¡οv εivαι αóρα¡οι kαι
εÇαokοúv ¡ηv ôúvαμη ¡οuç απó ¡α παραokήvια.’
- 4iλιÇ 4ραvkφοúρ¡ερ, Αvo¡ερο Aιkαo¡ήριο Η.Π.Α.
MnìK KKívtov
’Aεv μπορεi vα εiμαo¡ε ¡óoο αkλóvη¡οι o¡ηv επι0uμiα μαç vα
ôια¡ηρήoοuμε ¡α ôιkαιoμα¡α ¡ωv kα0ημεριvov Αμεριkαvov.’
- Μπιλ Κλiv¡οv, ™„A Today, 3/11/93, Σελ. 2a
Xópu Τpoúµov
’Για αρkε¡ó kαιρó é¿ω αvηou¿ήoει για ¡οv ¡ρóπο με ¡οv οποiο η
CÌA é¿ει αποkλivει απó ¡ηv αu0εv¡ιkή ¡ηç αποo¡ολή. ž¿ει
kα¡αv¡ήoει évα επι¿ειρηoιαkó kαι μεριkéç φορéç évα okéλοç ποu
αokεi πολι¡ιkή για λογαριαoμó ¡ηç kuµéρvηoηç.’
MnìK Móyìrpç
’Ο Ν¡éιµιv¡ Ροkφéλερ εivαι oήμερα ο πιο περiοπ¡οç
αv¡ιπρóoωποç ¡ηç ηγε¡ιkήç kλάoηç, μια πολuε0vιkή αôελφó¡η¡α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 129
αv0ρoπωv ποu ôιαμορφovοuv ¡ηv παγkóoμια οιkοvομiα kαι
ôια¿ειρiçοv¡αι ¡ηv ροή ¡οu kεφαλαiοu. Ο Ροkφéλερ γεvvή0ηkε με
αu¡ó, kαι éµγαλε ¡ο περιooó¡ερο απó αu¡ó. Αλλά αu¡ó ποu
kάποιοι επιkρι¡éç ¡οu µλéποuv ωç ¡εράo¡ια ôιε0vή ouvωμοoiα,
αu¡óç ¡ο 0εωρεi ωç ouγkuρiα ¡ηç çωήç kαι απλά μια αkóμα μéρα
o¡η ôοuλειά...(•)... Σ¡οv kóoμο ¡οu Ν¡éιµιv¡ Ροkφéλερ εivαι πολú
ôúokολο vα Çε¿ωρioειç ποu ¡ελειovοuv οι επι¿ειρήoειç kαι ποu
αρ¿içει η πολι¡ιkή.’
Xívpu Kíooìvykrp
’[Η Νéα Παγkóoμια ΤάÇη] ôεv μπορεi vα ouμµεi ôi¿ωç ¡η
ouμμε¡ο¿ή ¡ωv Ηvωμévωv Πολι¡ειov, kα0oç εiμαo¡ε ¡ο πιο
oημαv¡ιkó kομμά¡ι. Ναι, 0α éλ0ει μια Νéα Παγkóoμια ΤάÇη, kαι
0α επιµάλει o¡ιç Ηvωμévεç Πολι¡εiεç vα αλλάÇοuv ¡ηv αv¡iληŸη
¡οuç.’
- Xévρu Κiooιvγkερ, Σuμµοúλιο Παγkοoμiωv Υπο0éoεωv
Σuvév¡εuÇη Τúποu, Eεvοôο¿εiο Γοuιλoιρ, 19 Απριλiοu 199‡
Pítoopvt Νí{ov
Η αvαπ¡uooóμεvη ouvο¿ή ¡ηç Αoια¡ιkήç ¡οπιkιo¡ιkήç okéŸηç
αv¡αvαkλά¡ε o¡ηv ¡άoη ¡οu vα 0εωρεi ¡α προµλήμα¡α kαι ¡ιç
αφοoιooειç ¡ηç oε ¡οπιkιo¡ιkοúç óροuç, kαι vα αvαπ¡úooει
¡οπιkιo¡ιkéç προoεγγioειç o¡ιç αvαπ¡uÇιαkéç αvάγkεç kαι o¡ηv
εÇéλιÇη μιαç Νéαç Παγkóoμιαç ΤάÇηç’
- Πρóεôροç Ρi¡oαρv¡ ΝiÇοv, oε περιοôιkó ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv,
Οk¡oµριοç 1967
Σ¿óλιο:Ο ΝiÇοv ή¡αv αu¡óç ποu αvéλαµε ¡ο άvοιγμα ¡ηç
kομμοuvιo¡ιkήç Κivαç προç ¡η Aúoη. Το αôuooπη¡ο μοv¡éλο
ôιαkuµéρvηoη ¡ηç Κivαç εivαι ¡ο αγαπημévο μοv¡éλο ¡ηç
παγkóoμιαç kuµéρvηoηç για ¡ηv ελι¡ óπωç é¿ει ôηλooει kα¡ά
kαιροúç ο Ν¡éιµιv¡ Ροkφéλερ.
KópoK KoúìykKrˆ
’Το Σuμµοúλιο ¡ωv ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (CF˜) εivαι ¡ο
αμεριkαvιkó παράρ¡ημα μιαç ε¡αιρεiαç ποu Çεkivηoε απó ¡ηv
Αγγλiα ... (kαι) ... πιo¡εúει ó¡ι ¡α ε0vιkά oúvορα 0α πρéπει vα
εÇαλεiφοuv για vα ιôρu0εi μια Παγkóoμια Κuµéρvηoη.’
- Κα0ηγη¡ήç ιo¡ορiαç Κάρολ Κοúιγkλει, Παvεπιo¡ήμιο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 130
Τçορ¡ç¡άοuv, Μév¡οραç ¡οu Μπιλ Κλiv¡οv, ¡α γράφει o¡ο µιµλiο
¡οu ’Τραγωôiα kαι Ελπiôα’
Σ¿óλιο: Το CF˜ προήλ0ε απó ¡ιç ouvεôρiεç o¡ρογγuλήç
¡ραπéçηç ¡οu Aοvôivοu kαι ¡οv Σéoιλ Ροοuv¡ç
Ap0oup ΣKíoìykrp
’Για vα uπεραoπιo¡οúμε ¡ηv Νéα Παγkóoμια ΤάÇη, Αμεριkαvοi
o¡ρα¡ιo¡εç 0α πρéπει vα okο¡ooοuv kαι vα εivαι πρó0uμοι vα
0uoιαo¡οúv’
- Aρ0οuρ Σλéoιγkερ, Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv, Ειôιkóç
Σúμµοuλοç ¡ηç προεôρiαç Κévεv¡u
Pítoopvt Ν. Xooç
’Κάποιεç kuµερvήoειç εivαι προε¡οιμαoμévεç vα ôooοuv
kομμά¡ια ¡ηç ε0vιkήç ¡οuç αvεÇαρ¡ηoiαç για vα αv¡ιμε¡ωπioοuv
¡ηv απειλή ¡ωv kλιμα¡ιkov αλλαγov.’ Σ¿óλιο: Aηλαôή ¡ο
¡ρομολαγvιkó kλiμα ποu η ελi¡ ¿¡içει γúρω απó ¡ο φαιvóμεvο ¡ηç
παγkóoμιαç uπερ0éρμαvoηç - Ρi¡oαρv¡ Ν. Xααç, Πρóεôροç ¡οu
Σuμµοuλiοu ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv
Τoíotrp Bópvt
’Ο kúριοç okοπóç ¡οu Σuμµοuλiοu ¡ωv ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv
εivαι vα προω0ήoει ¡οv αφοπλιoμó ¡ηç ε0vιkήç kuριαρ¿iαç ¡ωv
Η.Π.Α. kαι ¡ηç ε0vιkήç αvεÇαρ¡ηoiαç, kαι vα μαç µu0ioει oε μια
παvio¿uρη, εvιαiα παγkóoμια kuµéρvηoη.’ -
Ναúαρ¿οç Τoéo¡ερ Bαρv¡, πρoηv μéλοç ¡οu Σuμµοuλiοu
ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (CF˜)
ΣuµþoúKìo E{mtrpìkmv Yno0íormv
’Η Νéα Παγkóoμια ΤάÇη 0α ¿¡ιo¡εi... évα ¡ελιkó ¿¡úπημα o¡ηv
ε0vιkή αvεÇαρ¡ηoiα, kα¡αo¡ρéφοv¡αç ¡ηv kομμά¡ι kομμά¡ι 0α
πε¡ú¿ει πολλά περιooó¡ερα απó ¡ηv παλιομοôi¡ιkη ¡αk¡ιkή ¡ηç
kα¡ά μé¡ωποv επi0εoηç.’
Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov Σ¿éoεωv (CF˜) Τεú¿οç 197‡, oελ. 558
Τ(mpt( Γ. Mnouç
’Τoρα μποροúμε vα ôοúμε évα véο kóoμο vα éρ¿ε¡αι, évα
kóoμο óποu uπάρ¿ει μια πολú πραγμα¡ιkή προoôοkiα για μια
Νéα Παγkóoμια ΤάÇη.’
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 131
11 Σεπ¡εμµρiοu 1991 - Τçορ¡ç Γ. Μποuç ο πρεoµú¡εροç
Σ¿ολiο: Η αvαγγελiα για ¡ο πéραoμα o¡ηv επο¿ή ¡ηç véαç ¡άÇηç
με¡ά ¡ηv Ÿu¿ροπολεμιkή περiοôο.
Λío¿q MníKvtrpµnrpyk
Σε kά0ε μuo¡ιkή kαι απροoπéλαo¡η oúvοôο ¡ηç Aéo¿ηç
Bilderberg évαç αoήμαv¡οç αρι0μóç αv0ρoπωv ôιαμορφovει μια
ouvαivεoη για ¡ιç προ¡εραιó¡η¡εç ποu 0α πρéπει vα
απαo¿ολήoοuv ¡οv kóoμο ¡α επóμεvα ¿ρóvια, oε οιkοvομιkó,
πολι¡ιkó kαι o¡ρα¡ιω¡ιkó επiπεôο.
Οι πραγμα¡ιkοi o¡ó¿οι ¡ηç Bilderberg é¿οuv αποoαφηvιo¡εi με
αkρiµεια απó πολλά éγkuρα ôημοoιογραφιkά óργαvα:
· Κα¡ά ¡οuç Ti•es ¡οu Aοvôivοu, η Bilderberg εivαι «μια
ouvωμο¡ιkά οργαvωμévη kλikα ¡ωv πλοuoιó¡ερωv α¡óμωv, με
¡η μεγαλú¡ερη οιkοvομιkή kαι πολι¡ιkή ιo¿ú kαι επiôραoη o¡η
Aúoη, ποu ouvαv¡ιοúv¡αι ¡αk¡ιkά uπó ouv0ήkεç άkραç
μuo¡ιkó¡η¡αç kαι o¿εôιάçοuv ¡ιç εÇελiÇειç ποu, αργó¡ερα,
ôιαπιo¡ovε¡αι ó¡ι ouμµαivοuv» (The Ti•es, 12-7-1977).
· Κα¡ά ¡ο περιοôιkó E”ropeo: «Η Bilderberg απο¡ελεi μια
παγkóoμια kuµéρvηoη ποu kαπελovει ¡ιç ε0vιkéç kuµερvήoειç»
(E”ropeo, 15-10-1975)
· Κα¡ά ¡η γαλλιkή εφημερiôα Q”otidien de •aris: «ΕπιôiωÇη ¡ωv
μελov ¡ηç Bilderberg εivαι η εγkα0iôρuoη απο¡ελεoμα¡ιkήç
kuριαρ¿iαç oε ôιάφορα oημεiα ¡οu kóoμοu με ¡η μεoολάµηoη
kuµερvήoεωv- αvôρειkéλωv ποu kα¡εu0úvοv¡αι απó πολι¡ιkοúç
¡οu kά¡ω πα¡oμα¡οç (¡ωv παραokηviωv).»
Τ(mpt( •pyourK
Η πραγμα¡ιkή ôúvαμη,η ôúvαμη για ¡ηv οποiα πρéπει vα
αγωvιçóμαo¡ε μéρα kαι vúk¡α,ôεv εivαι η εÇοuoiα πάvω o¡α
πράγμα¡α,αλλά πάvω o¡οuç αv0ρoποuç...Aúvαμη εivαι vα
kομμα¡ιάoειç ¡ο αv0ρoπιvο μuαλó kαι vα ¡ο ouvαρμολογήoειç
kαι πάλι ôivοv¡άç ¡οu ¡ο o¿ήμα ποu 0éλειç.
Τçωρ¡ç Oργοuελ,198‡
Τ(mpt( •pyourK
Ελéγ¿οuμε ¡ηv úλη,για¡i ελéγ¿οuμε ¡ο μuαλó.
Η πραγμα¡ιkó¡η¡α µρiokε¡αι μéoα o¡οv εγkéφαλο
Τçωρ¡ç Oργοuελ,198‡
ΠmK Bópµnoupyk
’Θα é¿οuμε μια παγkóoμια kuµéρvηoη εi¡ε μαç αρéoει εi¡ε ó¿ι.
Το μοvαôιkó ερo¡ημα εivαι αv αu¡ή η kuµéρvηoη 0α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 132
πραγμα¡οποιη0εi με επιµολή ή με ouvαivεoη’
•a”l Warb”rg, Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov o¿éoεωv, Αρ¿ι¡ék¡οvαç
¡οu ομοoποvôιαkοú απο0εμα¡ιkοú ouo¡ήμα¡οç.
Νtíìþìvt PókçrKrp
’Εiμαo¡ε εuγvoμοvεç o¡οuç Washington •ost, †ew York Ti•es,
Ti•e Μagazine kαι oε άλλοuç μεγάλοuç εkôó¡εç ¡ωv οποiωv οι
ôιεu0uv¡éç, παρεuρé0ηoαv o¡ιç ouvαv¡ήoειç μαç kαι kρά¡ηoαv
¡ιç uποo¿éoειç ¡οuç για ôιαkρι¡ιkó¡η¡α για περiποu ‡0 ¿ρóvια.
Θα ή¡αv αôúvα¡ο για εμάç v' αvαπ¡úÇοuμε ¡ο o¿éôιο μαç για ¡οv
kóoμο αv ήμαo¡αv εk¡ε0ειμévοι o¡α φo¡α ¡ηç ôημοoιó¡η¡αç óλα
αu¡ά ¡α ¿ρóvια. Oμωç ο kóoμοç εivαι πιο εÇελιγμévοç kαι
προε¡οιμαoμévοç vα µαôioει προç μια παγkóoμια kuµéρvηoη.
Μια uπερε0vιkή ηγεoiα απó ¡η ôιαvοη¡ιkή ελi¡ kαι ¡οuç ôιε0vεiç
¡ραπεçi¡εç εivαι oαφoç προ¡ιμó¡ερη απó ¡ηv ε0vιkή
αu¡οôιοikηoη ποu εφαρμοçó¡αv ¡οuç περαoμévοuç αιovεç’
–a•id ˜ockfeller, Σuμµοúλιο ΕÇω¡εριkov o¿éoεωv.
Νtíìþìvt PókçrKrp
’We are on the •erge of a global transfor•ation.All we need is
the right •ajor crisis and the †ation will accept the †ew World
…rder.’
’Εiμαo¡ε o¡α πρó0uρα εvóç παγkóoμιοu με¡αo¿ημα¡ιoμοú.Το
μóvο ποu ¿ρειαçóμαo¡ε εivαι η kα¡άλληλη μεγάλη kρioη kαι ¡ο
ž0vοç 0α ôε¿0εi ¡ηv Νéα Παγkóoμια ΤάÇη’
Zµníykvìou Mnpr(ívokì
’... 0α uπάρ¿ει αuÇαvóμεvη oúγkροuoη αvάμεoα o¡ιç ¡άÇειç kαι
αv οι άv0ρωποι εivαι άvεργοι kαι πραγμα¡ιkά πληγωμévοι,
kóλαoη, 0α μποροúoαv vα Çεoπάoοuv αkóμη kαι ¡αρα¿éç• ’
AKµnrpt Πóìk
’Ο Τρi¡οç Παγkóoμιοç Πóλεμοç, πρéπει vα uποôαuλιo¡εi
επωφελοúμεvοç απó ¡ιç ôιαφορéç ποu προkαλοúv¡αι απó ¡ηv ’
Agent”r ’ ¡ωv ’Ìll”•inati ’με¡αÇú ¡ωv oιωvιo¡ov πολι¡ιkov kαι
¡ωv ηγε¡ov ¡οu ιoλαμιkοú kóoμοu. Ο πóλεμοç 0α πρéπει vα
ôιεÇα¿0εi με ¡é¡οιο ¡ρóπο oo¡ε ¡ο Ιoλάμ (ο μοuoοuλμαvιkóç
Αραµιkóç Κóoμοç) kαι ο πολι¡ιkóç Σιωvιoμóç (¡ο kρά¡οç ¡οu
Ιoραήλ) vα αλλλοkα¡αo¡ραφοúv. ...’Albert •ike, 1871
O Νítor yìo touç TKKqvrç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 133
’Aεv uπάρ¿ει λαóç ειç ¡οv kóoμο ο οποiοç vα é¿ει προoφéρει
¡óoα ειç ¡ηv αv0ρωπó¡η¡α óoα ο ελληvιkóç kαι é¿η
kα¡απολεμη0εi ¡óoο πολú απο ¡óoο πολλοúç λαοúç, οι οποιοι
ôεv προoéφεραv ¡iπο¡α ειç αu¡ήv’
F. †izsche
Νtíìþìvt PókçrKrp
''Για περιooó¡ερο απο évα αιovα,οι ιôεολογιkοi εÇ¡ρεμιo¡éç,oε
αμφó¡ερα ¡α άkρα ¡οu πολι¡ιkοú φάoμα¡οç,αρπάçοv¡αι απο
εuρéωç ôημοoιεuμévα περιo¡α¡ιkά...,προkειμévοu vα επι¡ε0οúv
o¡ηv οιkογévεια ˜ockefeller,για ¡ηv uπéρμε¡ρη εÇοuoiα ποu
ιo¿uρiçοv¡αι ο¡ι αokοúμε o¡οuç αμεριkαvοúç πολι¡ιkοúç kαι
οιkοvομιkοúç 0εoμοúç.Οριoμévοι πιo¡εúοuv,μάλιo¡α,ο¡ι
απο¡ελοúμε μéροç μιαç μuo¡ιkήç ομάôαç ποu εργάçε¡αι εvάv¡ια
o¡α ouμφéροv¡α ¡ωv ΗΠΑ,¿αραk¡ηρiçοv¡αç ¡ηv οιkογévεια μοu
kι εμévα ''ôιε0vιo¡éç'',kαι ο¡ι ouvωμο¡οúμε με άλλοuç αvα ¡οv
kóoμο,για vα φ¡ιάÇοuμε μια πιο εvοποιημévη πολι¡ιkή kαι
οιkοvομιkή ôομή-évα εvιαiο kóoμο εάv 0éλε¡ε.Εάv αu¡ή εivαι η
kα¡ηγορiα,¡ó¡ε εiμαι évο¿οç kαι,μάλιo¡α εiμαι περήφαvοç
γι'αu¡ó''.
–a•id ˜ockefeller,Me•oirs
Τ(mv Kívrvtì
Η λéÇη μuo¡ιkó¡η¡α εivαι αποkροuo¡ιkή oε μια ελεú0ερη kαι
αvοιk¡ή kοιvωviα kαι εiμαo¡ε ωç άv0ρωποι φúoη-0éoη kαι
ιo¡οριkά αv¡i0ε¡οι o¡ιç «μuo¡ιkéç ε¡αιρεiεç», o¡οuç «μuo¡ιkοúç
okοποúç» kαι o¡α «μuo¡ιkά o¿éôια».Για¡i αv¡ι¡αoóμαo¡ε
παv¡οú, oε óλο ¡οv kóoμο, oε kά0ε απóλu¡η kαι άoπλα¿vη
ouvωμοoiα ποu o¡ηρiçε¡αι πρo¡ιo¡α o¡η ouγkάλuŸη
επεk¡εivοv¡αç ¡ηv oφαiρα επιρροήç ¡ηç, o¡ο ouγkεkαλuμévο
αv¡i ¡οu Çεkά0αροu, o¡ηv αvα¡ροπή αv¡ι ¡ωv εkλογov, o¡ο
εkφοµιoμó αv¡i ¡ηç ελεú0ερηç επιλογήç.Εivαι évα oúo¡ημα ποu
é¿ει επιo¡ρα¡εuμévοuç πολλοúç αv0ρoποuç kαι εφóôια o¡εvά
ôεμévα με¡αÇú ¡οuç, μια ιôιαi¡ερα αποôο¡ιkή μη¿αvή ποu
ouvôuάçει o¡ρα¡ιω¡ιkéç, ôιπλωμα¡ιkéç, ôιαvοοuμεvio¡ιkεç,
οιkοvομιkéç, επιo¡ημοvιkéç kαι πολι¡ιkéç ôιαôιkαoiεç.Οι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 134
προε¡οιμαoiεç ¡ηç kρúµοv¡αι, ôεv ôημοoιεúοv¡αι.Τα λά0η ¡ηç
0άµοv¡αι, ôεv αvαkοιvovοv¡αι.Οι αποo¡ά¡εç ¡ηç εÇαφαviçοv¡αι,
ôεv εγkωμιάçοv¡αι.Καμιά ôαπάvη ôεv εÇε¡άçε¡αι, kαvévα μuo¡ιkó
ôεv αποkαλúπ¡ε¡αι.Για αu¡ó ο Α0ηvαiοç vομο0é¡ηç Σóλωv,
0éoπιoε ωç éγkλημα, για οποιοôήπο¡ε πολi¡η ¡η μη ouμμε¡ο¿ή
¡οu o¡α kοιvά.Zη¡o ¡η µοή0ειά oαç o¡οv ¡εράo¡ιο ά0λο ¡ηç
εvημéρωoηç kαι ¡οu «Çuπvήμα¡οç» ¡ωv Αμεριkαvov.Εiμαι
µéµαιοç πωç με ¡ηv µοή0ειά oαç, ο άv0ρωποç 0α μεivει αu¡ó
ποu γεvvή0ηkε vα εivαι: ΕAΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕEΑΡΤΗΤΟΣ••
Tvtµouvt Mnípk
Το μóvο ποu ¿ρειάçε¡αι για vα 0ριαμµεúoει ¡ο kαkó εivαι vα
μεivοuv άπραγοι οι kαλοi.
žv¡μοuv¡ Μπéρk
Oì koìµìoµívoì
Οι kοιμιoμévοι εivαι εργά¡εç kαι ouvεργοi oε αu¡ά ποu γivοv¡αι
o¡οv kóoμο
Ηράkλει¡οç
Η yvmoq
Το μοvαôιkó μαç óπλο εvάv¡ια o¡ηv Νéα ΤάÇη ¡ωv Πραγμά¡ωv
εivαι η γvooη
Xívpu Kíooìvykrp
«Ο kóoμοç πρéπει vα οιkοôομήoει μια véα ¡άÇη ή vα αφε0εi o¡ο
¿άοç...»
H.G “eIIs…
Co”ntless people will hate the †ew World …rder and will –ie
•rotesting against it
H.G. Wells 1939
Oì óv0pmnoì
…Ì AΝΘΡCΠΟΙ XCΡΙZΟΝΤΑΙ ΣΕ AΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...ΣΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑAΑBΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ BAΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ BAΕΠΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑAΑBΑΙΝΟΥΝ...
RockefeIIers koì Νío Πoykóoµìo Τó{q
Πioω απó ¡α αμú0η¡α πλοú¡η,¡ιç φιλαv0ρωπιkéç kαι ¡ιç
οιkολογιkéç αvηou¿iεç ¡ωv ˜ockefellers,uπάρ¿ει évα μuo¡ιkó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 135
o¿éôιο ποu ôιαμóρφωoε ¡ιç ôιε0vεiç εÇελiÇειç ¡οu 20οú
αιovα,επιµάλλοv¡αç με0οôιkά ¡η Νéα Παγkóoμια ΤάÇη.
Η Aqµokpotío
089:;<=>?@> A@B>C 4 DE<;C <>C 1 F=GH>?; B>
I9J@K;LB MC> J>M9?G0 N=<OP
Q@> 8CARBSP TD@?
Μια ολιγομελή ôιε0vήç ελι¡ ή¡αv η iôια ποu ¿ρημα¡οôó¡ηoε o¡ο
παρελ0óv ¡ηv kομμοuvιo¡ιkή επαvάo¡αoη kαι ¡οuç Ναçi, kαι
εivαι η iôια ποu προω0εi oήμερα ¡η véα ¡άÇη.
Κα0ηγη¡éç Antony C. „”tton, Carol Q”igley
Πpóyµoto nou npínrì vo {íprtr yìo tq Νío Πoykóoµìo
Τó{q••
Οι Νεοεπο¿i¡εç ή αλλιoç AΑΜΟΓΙΑ 0éλοuv vα kάvοuv ¡α πάv¡α
παγkóoμια.ΟAΑ.Παγkóoμιοç o¡ρα¡óç,παγkóoμια 0ρηokεiα,¡α
πάv¡α.Και 0α kάvοuv ¡α πάv¡α γι'αu¡ó ¡ο okοπó.
Πράγμα¡α ποu πρéπει vα Çéρε¡ε:Τε¿vη¡éç οιkοvομιkéç kρioειç,
éλεγ¿οç ¡ωv ΜΜΕ,προπαγάvôα μéoω ¡ωv ΜΜΕ αλλά kαι ¡ωv
o¿ολιkov µιµλiωv,¡ε¿vη¡οi πóλεμοι,πóλεμοç kα¡ά ¡ηç
''Τρομοkρα¡iαç'',ειkοvιkοi πóλεμοι,πραÇιkοπήμα¡α oε ¿oρεç με
προéôροuç μη φιλιkοúç προç ¡ιç ΗΠΑ (Bεvεçοuéλα, Κολομµiα,
Εkοuαôóρ kαι αλλοú),¡ε¿vη¡éç επαvαo¡άoειç-εÇεγéρoειç oε
ôιάφορεç ¿oρεç(óπωç αu¡éç ποu éγιvαv μéoα o¡οv Aεkéμµριο
o¡ηv ¿oρα μαç), Ÿεkαoμοi, ¡oιπάkια, ,εuρωπαιkή évωoη,
µορειοαμεριkάvιkη évωoη,véοι περiεργοι vóμοι oε πολλéç
¿oρεç,o¡ρα¡óπεôα ouγkév¡ρωoηç,μαoωvιkéç λéo¿εç oε πολλéç
¿oρεç(Μπiλv¡ερμπεργk,„k”lls and Bones, Bohe•ian
ro•e,Τριμερήç επι¡ροπή kαι άλλεç ¿ιλιάôεç),¡ék¡οvεç,μαoovοι
kαι άλλα πολλά...
Τì yvmpí(rtr yìo tq vío noykóoµìo tó{q•
Σ¡ο -0,3% ο πλη0ωριoμóç ¡ο Σεπ¡éμµριο o¡ηv Εuρωçov...
Μεγάλη év¡αoη o¡α lμια Τοuρkiα: Xάρ¡ηç Çεokεπάçει ¡α
επεk¡α¡ιkά o¿éôια ¡η... Ο Παπαvôρéοu μαç λéει o¡οuç λóγοuç ¡οu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 136
óoα ¡οu γρά... Το Αφγαvιo¡άv ôεv εivαι μóvο uπó0εoη ¡ωv ΗΠΑ
αλλά ... Ερv¡ογάv: Aεv μαç λαμµάvοuv uπóŸη... Πάv¡ο¡ε
Υποkρι¡éç kαι Η0ιkοπλάo¡εç Aεοv¡αριoμοi ¡ηç Μπαkογιάvvη EE:
Σ¡η Γεωργiα η μεγαλú¡ερη εu0úvη για ¡ηv évαρÇη... Τοuρkiα -
žρεuvα o¿ε¡ιkά με ¡ιç ôιαφορε¡ιkéç ’¡αu¡... Παγkóoμια
Υπερ0éρμαvoη ή Παγkóoμια +ήÇη;Aιovοuv o¡... Αvαçη¡οúv ¡ο
εργαo¡ήριο παραokεuήç εkρηk¡ιkov ΕΚBΙΑΣΜΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΕΙAΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟAΙΟ ΣΤΟ... ΑΥΤΟΣ ΘΑ
ΜΑΣ ΚΥBΕΡΝΗΣΕΙ; ’Bóμµα’ ¡οu Γ. Παπαvôρéοu o¡ιç o¿éoειç
Ελλάôαç-Κiv... Εμµολιαoμóç -η Ια¡ριkή ’Ιερά ΕÇé¡αoη’ (μéροç 2ο)
Ρωoιkή o¡ροφή o¡οuç αγωγοúç πε¡ρελαiοu Θράkη: ΑúÇηoη ¡ωv
μοuoοuλμάvωv µοuλεu¡ov oημαivει ... Κα0ημεριvά με¡ράει η
Aγkuρα ¡ιç ελληvιkéç αv¡ιo¡άo... Αφιερovε¡αι oε εkεivοuç ¡οuç
žλληvεç ποu v¡ρéποv¡α... Θéμα¡α εÇω¡εριkήç πολι¡ιkήç: oιγά, η
πα¡ρiôα kοιμά... ΕμBολιαoμóç= η ’ιερά εÇé¡αoη’ ¡ηç Ια¡ριkήç...
(μéρ... Ποιóç "Παπαkωvo¡αv¡ivοu¨ με¡εi¿ε o¡ο Τοuρkιkó παvη... Οι
μuo¡ιkéç ôιαπραγμα¡εúoειç Σημi¡η - Γ. Παπαvôρéο... ’Για¡i για¡ρé
μοu φοµάμαι ¡ο εμµóλιο;’ Για¡i vα ôιôάokε¡αι η ¡οuρkιkή γλoooα
o¡α γuμvάoια... +ήφο o¡ο Γιωργάkη = +ήφοç o¡ηv Αμεριkή kαι
¡οv Σóρ... Κα¡ά ¡ηç Ελλάôοç οι πúραuλοι ποu 0éλει vα αγοράoει...
Αφγαvιo¡άv: Aoôεkα vεkροi oε µομµιo¡ιkή επi0εoη oε... Οι
αkροµαoiεç ¡οu Ερv¡ογάv ouvε¿içοv¡αι... ΜΕΓΑAΟ XΤΥΠΗΜΑ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙCΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΝΤ... Το Ιράv
εÇελiooε¡αι oε παγkóoμια απειλή• Οι Σkοπιαvοi οιkειοποιοúv¡αι
¡ηv Ελληvιkή Πολι¡ιo¡... ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ: ΤΟ –™Ì
ΤCΝ ΑABΑΝCΝ ΕΤΟΙΜΑZΕ... Κα0ολιkοi uιο0ε¡οúv πραk¡ιkéç ¡ηç
Νéαç Επο¿ήç «Το Ιράv αvαπ¡úooει πuρηvιkή εvéργεια για
ειρηvιkο... «žλιωoε ο πάγοç» με¡αÇú Ερv¡ογάv kαι ιoραηλιvοú
λó... Ο véοç uποuργóç εÇω¡εριkov ¡ηç Γερμαviαç kαι ¡ο Ιo... Η
MOSSAD ovóµootr tq ypínq ƒ666ƒ Aρ¿ιoε ο ¿ορóç ’¡ηç
γρiπηç’... Τι φοµά¡αι ο Πρω0uποuργóç; Che•trails, γρiπη ¡ωv
¿οiρωv kαι α¡çév¡α μεiωoηç ¡... ΕBΡΑΙΑ ΚΟΡΥ4ΑΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
EΕΣΚΕΠΑZΕΙ ΤΗΝ ΕBΡΑÏΚΗ ΠΡ.. Μπρα v¡ε φερ ¡ηç Τε¿εράvηç
με ¡η Aúoη Νéεç ôuokολiεç o¡α o¿éôια év¡αÇηç ¡ηç Τοuρkiαç
o¡η... O,¡ι αv¡ιo¡ékε¡αι o¡ο¿οποιεi¡αι Προç εγkα¡άo¡αoη
oλαµομαkεôοvιkήç μειοvó¡η¡αç o¡η ... Aéμε ó¿ι o¡ηv προo0ηoη
Νεο¡αÇιkov ’λúoεωv’ ˜ah• Ìsrael E•an”el, ¡ο πρω¡οπαλikαρο
¡οu Ομπάμα Ερv¡ογάv: ’Το 0éμα ¡ωv Τοúρkωv εποikωv λú0ηkε
εivα... Οι Γ¡Κ αvαλαμµάvοuv εko¡ρα¡εiα ouλλογήç uπογραφov....
Η πρω¡εúοuoα ¡ωv kα¡αokóπωv Υπάρ¿ει οιkοvομιkó πρóµλημα
o¡η ¿oρα; Μα φuoιkά ó¿... Τιμη¡ιkή µiçα ειoóôοu éôωoε η
Μπαkογιάvvη o¡οv Τοú... Oλη η αλή0εια για ¡ο ¡αÇiôι o¡ιç ΗΠΑ
¡οu k. Παπαvô... Τρομοkρα¡iα: παι¿viôι για πλοuoiοuç με
¿ολuγοuv¡ια... Γερμαviα: Νikη ¡οu Aαφοv¡év kαι ¡ηç
(Καραµο¡oαkιoμ... Μαç ôιkαιovει kαι ο Τoiπραç(•) για ¡ιç
"μuo¡ιkéç ô... Aοkιμή πuραúλοu μεγάλοu µεληvεkοúç απο ¡ο Ιράv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 137
Θράkη: žvα o¿ολεiο ékλειoε, évα ¡çαμi άvοιÇε Aεkαήμερο
εkλογιkov αvαμε¡ρήoεωv o¡ηv Εuρoπη με φó... Εv¡óç
Παvεπιo¡ημiοu kρúµοv¡αι ’μάγειρεç’; Οι ¡ρομοkρά¡εç ¡οu
Aοvôivοu Ρωoiα kαι Ιράv: Το Με¡éωρο Bήμα ¡οu Ομπάμα Ποιóç
ο ρóλοç kαι ο λóγοç úπαρÇηç ¡οu Τοuρkιkοú Πρ... Σuv¡ριµή μη
επαvôρωμévοu αμεριkαvιkοú αεροokάφοuç ... Ο ’πα¡εροúληç’
Ομπάμα; Σ¡ο Γοuôi• Σ¡ο Γοuôi••• Xορεúει o¡οv ρu0μó ¡ηç
Aγkuραç η Zεiμπék Αioéλ Τηv επóμεvη ημéρα ¡ωv εkλογov
0éλοuv vα kλεioοuv ¡... Ο Γιωργάkηç o¡ηv Αμεριkή λiγο πριv απó
¡ιç kάλπεç.... Η γεωπολι¡ιkή oημαoiα ¡οu Ελληvορ0óôοÇοu
Πα¡ριαρ¿ε... +u¿ολογιkéç επι¿ειρήoειç. žvαç αvαiμαk¡οç
πολλαπλα... Προφuλαkio¡ηkε ο µοη0óç ¡οu Γεvιkοú Aιεu0uv¡ή
Αoφά... Ερv¡ογάv kαι εµραikó lobby «¡α εiπαv» o¡ιç ΗΠΑ Ελλάôα
kαι Κúπροç vα αvαλάµοuv ¡ιç εu0úvεç ¡οuç Ελλάôα, ¡ο λikvο ¡ηç...
¡ρομοkρα¡iαç ¡ωv ’εkλεk¡ov... Πoç λéγε¡αι ο Aοúρειοç lπποç ¡ηç
Ελλάôοç• Α0oοç. απó ¡ηv Τοuρkιkή Aιkαιοoúvη ο η0οποιóç
Ολγk... Αuo¡ριαkή kαμπάvια kα¡ά ¡ηv ειoóôοu ¡ηç Τοuρkiαç o...
Σ¡α Σkóπια παραkαλοúv vα µγει ¡ο ΠΑΣΟΚ ÷ Εvôειk¡ιk... žλληvαç
πρéoµηç o¡οv ΟΗΕ αποo¡óμωoε ¡οv πρóεôρωv ¡... Ο
ΣΑΡΚΟZΙ,ΤΟ ΙΣΡΑΗA ΚΑΙ ΟΙ ΕBΡΑΙΟΙ - Ο ΣΙCΝΙΣΤΙΚΟΣ...
ΙΣΡΑΗA:ΕΙAΙΚΕΣ ΟΜΑAΕΣ ΣΥΜBΟΥACΝ ΚΑΙ +ΥXΟAΟΓCΝ
ΝΕΟA... ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ -φαv¡άροι πειραμα¡óçωα ¡οu véοu
εμµολiο.. . Ο εφιάλ¡ηç μαçιkov αvαγkαo¡ιkov εμµολιαoμov
μóλιç ... Σ¡α άkρα η év¡αoη ¡ωv ΗΠΑ με ¡ο Ιράv Η Υπογραφή ¡ηç
Τελεu¡αiαç Ελληviôαç 4αραo•žvα άkρω... 60.000 άv0ρωποι
προoεú¿οv¡αι o¡ηv Ti•es „q”are ¡ηç... Πήρεç ¡ο ¿άπι oοu;
Τoιπάkι για ¡οuç Çε¿αoιάρηôεç ΠΓAΜ: Ομιλiα Γkιóργkι Ιµάvοφ
o¡η Γεvιkή Σuvéλεuoη ... ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣCΜΑ ΜΕ ΣCΜΑ ΤΗΣ
4ΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΠΑΜΑ (†... Τα ôivει óλα ¡ο ΠΑΣΟΚ o¡οuç
λα0ρομε¡αvάo¡εç••• ΑΡXΑΙΑ ΕAAΗΝΙΚΑ ΤΟΠCΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕAAΗΝΕΣ ΟΙ ΠΡCΤΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ’Η Αμπ¿αçiα 0α Çαvαγivει ¡μήμα ¡ηç Γεωργiαç’,
ôηλo... Το Ιoραήλ ¿ορηγóç ¡ηç Τοuρkιkήç é¿0ραç εvαv¡iοv ¡η...
Το ΠΑΣΟΚ μπλοkάρει kαι ¡η ouμφωviα με Cosco για ΟA... Κα¡ά
¡ηç Ελλάôοç για. ρα¡oιoμó ¡ο Σuμµοúλιο ¡ηç Εu... Παράvομη η
¡ήρηoη φαkéλοu περi εμµολιαoμov μα0η¡ov... Οι Τοúρkοι
Çεφορ¡ovοuv άρμα¡α o¡ηv Αμμó¿ωo¡ο Ο Παvαγιo¡ηç Aημη¡ράç
¡οu Παρα¡ηρη¡ηρiοu επioημοç ... Ερω¡ήμα¡α προç Καραμαvλή
kαι Παπαvôρéοu ποu ôuo¡u¿... Η μεροληŸiα ¡ηç «αμεροληŸiαç»
Η εkôikηoη ¡ηç Γuφ¡ιάç απó ¡οv Καv¡άφι Το Ιράv ôια0é¡ει ôúο
μuo¡ιkéç πuρηvιkéç εγkα¡αo¡άo... Παι¿viôι πληροφοριov απó
Τοúρkοuç ΕÇοπλiçε¡αι η Aγkuρα παρά ¡ο οιkοvομιkó αôιéÇοôο π...
Μuo¡ιkéç επι¿ειρήoειç ’4αιôoρα’: Εôαφιkή ôιάλuoη ¡... Ρε ¡ι kάvει
¡ο 3%... Aποôεkά¡ιoαv oε kαιρó ειρήvηç ¡οv uποµρú¿ιο o¡óλο ...
Η αv¡ιπuραuλιkή αoπiôα πάει µóλ¡α Eεkιvοúv ¡α «παçάρια» με ¡η
Ε”rostat για ¡ο éλλειμ... ΤΣΙΜΟΥAΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑXΕACΟ ΑΠΟ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 138
ΤΟΝ ΓΙCΡΓΑΚΗ Ο Α¡¡iλαç εvιo¿úε¡αι μéoω ôιαπραγμα¡εúoεωv
ΤΟ ΙΣΡΑΗA ΕXΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕ+ΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑAΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΣΕ ’Τ...
Σuvε¿içε¡αι η π¡ooη ¡ηç ¡ιμήç ¡οu πε¡ρελαiοu ôιε0v... Καvεiç ôεv
μπορεi vα uπο¿ρεooει ¡οuç γοvεiç vα εμµ... Ο kα¡αkλuoμóç ¡οu
Νoε, ¡ο éποç ¡οu Γkιλγkαμéç απλé... Με μiα απóφαoη γkρéμιoε
évα μvημεiο αv0ελληvιoμοú ... Bοuλγαριkή επιγραφή ¡οu 822 μ.X.
μιλάει για Ελληvε... Σάλο kαι ¡ρóμο προkαλοúv o¡ηv Τοuρkiα οι
véοι πúρα... Το ...ôιαkúµεuμα• Η ιo¡οριkή αv0ελληvιkή kαι
αvα¡ρεπ¡ιkή ôράoη ¡οu Τ... Μαkεôοvοειôή ή Σkοπιαvοi: Οι
γιαλαv¡çi oλάµοι... ’Τοúρkο’ uποuργó απó ¡η Θράkη ή kαι ¡η 0éoη
¡οu Πε... ’ž¡oι ¡ιμοúv μεριkοi ¡οuç Μαkεôοvομά¿οuç μαç...’ Οι
¿ρήoιμοι-ηλi0ιοι ¡ωv ΕÇαρ¿εiωv ¿¡uπήoαv kαι ¡ο ... Θα εivαι ο
Πάπαç Bεvéôιk¡οç ο προ¡ελεu¡αiοç Πάπαç;... Κά¡οιkοç ¡οu žµροu
kα¡αγγéλλει επovuμα ¡ηv εγkα¡άλ... Η ¡ηλεμα¿iα, οι οιkολóγοι-
πράoιvοι, ο k. Xρuoóγελο... žγιvε οριo¡ιkά Τοúρkοç ο
kαραγkιóçηç, λóγω αôιαφορ... Τελεoiγραφο Τοuρkiαç προç ¡οuç
Κοúρôοuç αv¡άρ¡εç Eεkά0αρα ¡ο ΝΑΤΟ uπéρ ¡ηç επι0ε¡ιkήç
Τοuρkiαç Επιkivôuvεç kιvήoειç ¡ωv Τοúρkωv o¡οv žµρο
Προε¡οιμάçοv¡αι για Εμµολιαoμοúç με ¡η µiα• -¡ο ΝΟ...
Κα¡αvαγkαo¡ιkοi εμµολιαoμοi ’0εωρη¡ιkά’ ôuvα¡οi Το Μuo¡ιkó
Πρóγραμμα Παραγωγήç Bιο¿ημιkov Oπλωv ¡η... Με ¡ο 0éλημα ¡οu
Αλλά¿ η Bρε¡αviα 0α é¿ει μοuoοuλμ... ’Το ¡éλοç ¡οu kóoμοu
απεφεú¿0η - για ¡ηv oρα’ Oλο ¡ο o¿éôιο ôράoηç ¡οu ΠΑΣΟΚ.
Ειλιkριvéç kαι εφα... Το πραk¡ορεiο ˜e”ters ôιαπιo¡ovει ¡ο αôιéÇοôο
¡ο ε... Ν¡óρα Μπαkογιάvvη: Σ¡ηv αóφαoη για πρóωρεç εkλογé... Ο
εvεργειαkóç «kóμµοç»... λú0ηkε• ΑΠΕΙAΗ ΓΙΑ ΑΝΑXΑΙΤÌΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΚAΗΣΗ ΣΕ AΕΙΠΝΟ ΓΙ... Τοuρkιkή év¡αÇη o¡ηv ΕΕ: η
’¿αριo¡ιkή µολή’ o¡ηv ε... Ελλάôα kαι Κioιγkερ Akρωç επιkivôuvο
¡ο Τοuρkιkó ΠροÇεvεiο ¡ηç Κομο¡ηv... Ο ολοkληρω¡ιoμóç ¡ηç
απά¡ηç kαι ¡οu Ÿεúôοuç Σuvéλαµαv Τοúρkο πράk¡ορα kαι ¡οv
άφηoαv ελεú0ερο•... Αç μιλήoοuμε για ¡ιç μειοvó¡η¡εç o¡ηv
Τοuρkiα... Σ¡α¿uολóγηoη παλιov ôηλooεωv ¡οu Γεωργiοu
Παπαvôρé.. Επιo¡ολή ¡ηç Παμμαkεôοvιkήç προç ¡οv kúριο
Aοµéρôο... Ovειρο ¡οu ΠΑΣΟΚ η πολuπολι¡ιoμιkή Ελλάôα Το
αµéµαιο μéλλοv ¡οu Ιράk kαι η Τοuρkiα H ε¡αιρεiα ¡οu –a•id
Axelrod , αvo¡α¡οu ouμµοúλοu ... Το ΥΠΕE ¿ρημα¡οôó¡ηoε ¡οv
Aημη¡ρά ποu µρiçει ¡ηv Ε... «Πα¡ριo¡εç uπάρ¿οuv oε óλα ¡α
kóμμα¡α» kαι άλλα πα... Ο ρóλοç ¡ωv «0ερμov επειoοôiωv» kαι ¡α
Ελληvο¡οuρk... Εkµιαoμóç ¡ηç Οuάoιvγk¡οv με προειôοποiηoη για
0ερ... ’Εvα ôεú¡ερο ó¿ι o¡η ouv0ήkη ¡ηç Aιooαµovαç 0α oαç...
Περιγραφéç π¡η¡ιkov μη¿αvov o¡α αρ¿αiα ελληvιkά kα... Bρε¡αviα:
Εkkληoiεç με¡α¡ρéποv¡αι oε ¡çαμιά kαι ο ... Η αv¡ιπuραuλιkή άkuρη,
η Aγkuρα αvαµα0μιoμévη 4ω¡ογραφiεç ποu ôια0é¡ει η Frontex
ôεi¿vοuv ¡ηv ¡ο... Mποuργkάç - AλεÇαvôροúπολη, μια αμφιλεγóμεvη
ouμφω... Τι «παiçε¡αι» o¡ιç ελληvορωoιkéç o¿éoειç Ο λαikιoμóç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 139
¡οu Ερv¡ογάv μπροo¡ά o¡οuç o¡ρα¡ηγοúç \Πóoο μαkριά πé¡αÇε ο
lkαροç; Ταμειαkó éλλειμμα 20 ôιo. εμφάvιoε ο προüπολογιoμó...
Ποιóç 0α μαç προo¡α¡εúoει απó ¡οuç kλéφ¡εç; Ο Ρήγαç 4εραiοç
kαι η Σkοπιαvή προπαγάvôα ¡οu Τρεμ... Οι «ειôιkοi» ¡ηç Aγkuραç
kαι πάλι o¡ηv Θράkη••• Ιvôοεuρωπαiοι:Η φuλή...φάv¡αoμα
Aημοokοπήoειç ÷ λάo¡ι¿ο για Ÿηφοφóροuç ÷ ¿ρuoóŸαρα...
ΓΙCΡΓΑΚΗΣ...XCΡΙΣ ΣXΟAΙΑ••• žγγραφα v¡οkοuμév¡α-φω¡ιά για
¡ο o¿éôιο Αvάv o¡ο Κ... Ποιεç vóμιμεç ôιεkôιkήoειç μπορεi vα
αv¡ι¡άÇει η Ε... Και ¡oοuπ, πάλι Μπαρóçο Ιo¡οριkή Εkkληoiα o¡ηv
Αγγλiα με¡α¡ρéπε¡αι oε ¡çαμ... Τι μαç kρúµοuv o¡ο ΠΑΣΟΚ
Εvó¿ληoη ¡ωv Ρooωv για ¡ιç ôηλooειç Γιoργοu για ¡ο... Ποú
οôηγοúv οι uπερ-εÇοπλιoμοi ¡ηç Τοuρkiαç; Tα μαúρα ôολάρια ¡ωv
ΗΠΑ προç οργαvooειç uπερŸήφιo... ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟAΙΤΙΚΗ ΘΑ ΣΕ
ΚΑAΕΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡ+Η4ΙΣΕΙΣ. ... Αu¡ά ποu ôεv μαç λéει ο
Καραμαvλήç... Επι¡éλοuç, εiπαv μια φορά ¡ηv αλή0εια οι
Σkοπιαvοi... BΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:Η (προôο¡ιkή) 0éoη ¡οu
Γιωργάkη... Η Σuvωμοoiα ¡ηç Wall: Το Μεγάλο Κρα¿ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ AΙΑ+ΕΥΣΕΙ Η oημειολογiα ¡ωv πλαvη¡αρ¿ov Οι
uποvομεu¡éç άv0ρωποι ¡ωv Ηvωμévωv Ε0vov o¡ηv Κú... Η
ouγkεkαλuμμévη προπαγάvôα ¡ηç πιο επιkivôuvηç μο... Τα Σkóπια
εkôiôοuv "Μαkεôοvιkή Εγkukλοπαiôεια¨ Πioω απο kά¡ι α0oο
μπορεi vα kρúµοv¡αι πολλά... Bαoιkóç o¡ó¿οç ¡ηç αμεριkαvιkήç
kα¡αokοπεiαç η Κiv... +ήφιoαv kαι ¡α ôév¡ρα o¡ο Αφγαvιo¡άv.
Σ¡ηv Τοuρkiα 0α γivοuv οι φε¡ιvéç ouvεôριάoειç ¡οu... žk0εoη ¡ηç
˜A†– προµλéπει ¡οuρkιkή ειoµολή o¡ο Ιρά... „o”th „trea• kαι
†ab”cco οι ¡ελεu¡αiεç εÇελiÇειç Aε 0α αποouρ0εi ¡ο Ιoραήλ o¡α
προ ¡οu 1967 oúvορα žρ¿οv¡αι véεç kα¡αρρεúoειç ¡ραπεçov o¡ιç
ΗΠΑ «Τçάμπα» ¡ο πε¡ρéλαιο. Σ¡α ‡8 εuρo ¡ο µαρéλι για ¡...
Ελλάç-ΝΑΤΟ-Αφγαvιo¡άv kαι παγkóoμια οιkοvομiα Τοuρkiα:
ΕkρηÇη oε αγωγó με¡αφοράç πε¡ρελαiοu Σuγkλοvιo¡ιkά o¡οι¿εiα
για ¡ηv περiφημη "Μαkεôοvιk... Αιγαiο:Η oúγkροuoη éρ¿ε¡αι Τα
παιôιά ποu μεγαλovοuv με ομοφuλóφιλα çεuγάρια é... Το εµραikó
λóμπι ¡ωv ΗΠΑ πωλοúoε πuρηvιkά μuo¡ιkά ... Η πραγμα¡ιkή
μορφή ¡ηç ¡ρομοkρα¡iαç...Καλοπληρωμév... žλλειŸη ε0vιkήç
ομοŸu¿iαç kαι εvóç ’Σkοποú’ Απάv¡ηoη Ποú¡ιv oε ΓΑΠ για ¡οv
αγωγó ΗΠΑ: Για¡i ôεv αγγiçει ο Ομπάμα ¡ιç ¡ράπεçεç; Η Σιωvιo¡ιkή
AιαkήρuÇη ¡οu Aοvôivοu ’Απάv¡ηoη’ B. Ποú¡ιv oε Γ. Παπαvôρéοu
για επαvαôια... Τι ε¡οιμάçει η Τοuρkiα; Σúμφωvα με éρεuvα ¡ηç
ΓΣΕΕ η αvεργiα εivαι o¡ο 15%... Σuvάv¡ηoη ¡ηç Μπαkογιάvvη με
¡οv Αμεριkαvó πρéoµη•... Οι „300 kαι ποιοi "ôεv ¡οuç ¿ρειάçοv¡αι¨
(Ìran, Ga... Υπολογιo¡ήç απó ¡ηv επο¿ή ¡οu Ερα¡οo0évη (2200
ε¡ov)... Επι¿εiρηoη «Α0ωoo¡ε ¡ηv Τοuρkiα•» Πρo¡η ouμφωviα
Κοoóµοu kαι ΗΠΑ για οιkοvομιkή µοή0... \Με ¡ο ’παραμú0ι’ ¡ηç
¡ρομοkρα¡iαç, προω0οúv ¡α o¿é... Νéα παρεvó¿ληoη ελιkοπ¡éροu
¡ηç Frontex Aαλio¡α¡η η Μπαkογιάvvη ¡oρα ποu απο¿ωρεi...
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 140
Αλμοúvια: Οι πολι¡ιkοi o¡ηv Ελλάôα γvωρiçοuv (αλλά... Ελληvιkή
ΕÇω¡εριkή Πολι¡ιkή kαι η ôια¿εiριoη ¡ηç o... Ρωoiα: Απóρρη¡α
o¡ρα¡ιω¡ιkά éγγραφα kάηkαv oε πuρk... Σ¿éôιο Marshall / Marshall
•lan Απο0ραoúvοv¡αι οι φαvα¡ιkοi Ιoλαμιo¡éç o¡ηv Αγγλiα... Οι
Ρooοι εÇοργio¡ηkαv με ¡οv k. Παπαvôρéοu...• Ποιοi πολεμοúv ¡ηv
Ελλάôα; Eévοι πράk¡ορεç, αv0éλλ... ’ΕÇuπvη Κάρ¡α’,ο προ0άλαμοç
¡οu εμφu¡εúoιμοu ¡oιπ Eπιkivôuvοç ιoç εv¡οπio¡ηkε o¡η Νó¡ια
Αφριkή - Σε ... Η επéλαoη ¡ωv «µαρµάρωv»• Η Ρωoiα ôεv μπóρεoε
vα uπογρά¿ει εvεργειαkή ouμφωv... Πuραúλοuç Πά¡ριο¡ 7,8 ôιo.
ôολαρiωv 0α ποuλήoοuv o... Παkιo¡άv: Aιαôήλωoη ¡ωv ΚΑAΑΣ για
¡οv žλληvα ôάokα... Μπροo¡ά oε véο kúμα με¡αvάo¡εuoηç ¡ωv
Ελλήvωv. Αv0... Γιoργοç Παπαvôρéοu-Παγkóoμια Aιαkuµéρvηoη
60 vεkροi o¡ο Αφγαvιo¡άv Κά¡ω απο ¡ηv Αγiα Τράπεçα-Σkάvôαλα
o¡ο Bα¡ιkαvó Bα¡ιkαvó-Σkάvôαλα ¡ηç Αγiαç Τράπεçαç BA†C…
BATÌCA†…:TA ΜΕΓΑAΑ ΣΚΑΝAΑAΑ ΤΗΣ ’ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕ... Το
¿ροvιkó ôημιοuργiαç ¡ηç Νéαç Παγkóoμιαç ΤάÇηç Τι éγιvε o¡ο
Πεv¡άγωvο o¡ιç 11 Σεπ¡εμµρiοu; Η Aγkuρα με0οôεúει ¡ε¡ελεoμévα
o¡ο Αιγαiο «Προç Θεοú, μηv πéoει ¡ο Τεi¿οç» Ο 55¿ροvοç
Ελληvαç ôάokαλοç Θαvάoηç Aεροúvηç ΠΟΙΟΙ ΚΑΙΝΕ ΤΑ BΙBAΙΑ
ΣΤΗΝ ΕAAΑAΑ Παkιo¡αvοi kαι Bερολivο: Ερω¡ήμα¡α για ¡ηv
ouμμε¡ο... Σε kρioη οι o¿éoειç ΗΠΑ kαι Ιoραήλ [Πολι¡ιkή]: Γ.
Παπαvôρéοu: Υπήkοοι οι žλληvεç kαι ... Οι αρ¿ι¡ék¡οvεç ¡ηç "véαç
Γιοuγkοoλαµiαç¨ ε¡οιμάçο... „300: Aεv ¡οuç ¿ρειάçεo¡ε, 0α
0εωρη0εi ε¿0ριkή εvé... Ο ™CC(Απελεu0ερω¡ιkóç Σ¡ρα¡óç
Τoαμοuριάç) εÇοπλiçε... Η παρéμµαoη ¡ωv Ρooωv για ¡οv αγωγó
Μποuργkάç - Αλ... Τα φριkαλéα εγkλήμα¡α ¡ωv Εµραiωv kα¡ά ¡οu
Ελληvιo... Το παλιó¡ερο kóλπο •ind-control Μuo¡ήριο με
αu¡οk¡οviα žλληvα ¿άkερ• Τéλειωoαv ¡οv αγωγó Μποuργkάç ÷
ΑλεÇαvôροúποληç...... Το kóo¡οç ¡ωv αvα¿αι¡ioεωv o¡ο Αιγαiο...
Το παι¿viôι ποu παiçε¡αι με ¡οv Σημi¡η O¡αv ο Κομμοuvιoμóç kαι ο
4αoιoμóç éπαιçαv .okάkι Για ¡οuç μη γvωρiçοv¡εç \Η «παρéα ¡οu
Aοvôivοu» éφuγε, ο Aοukάç-Μπιλv¡ερμπé... ΑΠΟΚΑAΥ+Η:Με ¡η
ouμπλήρωoη ΜΟAΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤCΝ 0éλει ... ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΡΚΚ Οργιάçει η φιλο¡οuρkιkή
προπαγάvôα Ο ΓΑΠ ΕΚΤΕAΕΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤCΝ ΗΠΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚAΟΓΙΚΑ Επιo¡ολή Καkλαμάvη o¡οv πρεoµεu¡ή ¡οu
Παkιo¡άv για... Το 96% ¡οu ouvóλοu ¡ωv ΜΜΕ ¡οu πλαvή¡η αvήkει
oε 6... Το αμεριkαvιkó óvειρο Xά0ηkε ο Αµροuροoημi¡ηç ΣΤΟΠ
Ì•asho•: ’Η ¡ρομοkρα¡iα εuvοεi ¡ηv uποôοúλωoη ¡ωv ... Πρókληoη
απó ¡ηv Google. Ο με¡αφραo¡ήç o¡ηv λéÇη Σ... Νéεç éρεuvεç για
πε¡ρελαiο o¡ο kοi¡αoμα ’Ε’ ¡ηç Κα... Vardarska kαι ó¿ι Macedonia
Η ôιάµρωoη ¡οu Ελληvιkοú é0vοuç... Η kαλλιéργεια ¡ρομοkρα¡iαç
¡ωv λαov επι¡α¿úvει ¡οv... Σ¡ó¿ο ¡ηç ’Νéαç ¡άÇηç’ ο
kα¡αkερμα¡ιoμóç ¡ηç Ελλάô... ™C—, évαç παράvομοç o¡ρα¡óç
εγkλημα¡ιov kαι εk¡ελε... Τα Σkóπια kα¡é¿οuv ¡ηv πρω¡ιά o¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 141
εμπóριο αv0ρωπiv... Η ôιάµρωoη ¡ωv γερμαvιkov kομμά¡ωv απο
¡οuρkιkéç ο... CA„H›E„„ „…CÌETY - ΚΟΙΝCΝΙΑ XCΡΙΣ
XΡΗΜΑΤΑ, évα pro... Τo oúo¡ημα αγοραπωληoiαç προιóv¡ωv... Η
Bεvεçοuéλα αvαγvoριoε ωç αvεÇάρ¡η¡α kρά¡η ¡ηv Αμ... Oραμα
«Ναμποúkο» é¿ει kαι ο k. Παπαvôρéοu Αμεριkαvιkéç ε¡αιρεiεç
προω0οúv ¡α ouμφéροv¡α ¡ηç ... Νεοο0ωμαvιoμóç kαι
ôορuφοροποiηoη ¡ηç Ελλάôαç \Για ¡οuç ôúoπιo¡οúç ¡ηç
ΑποkάλuŸηç ¡οu Ιωάvvη• Η παρéμµαoη ¡οu Σιωvιoμοú o¡ηv άλωoη
¡ηç Κωvo¡αv¡ι... +u¿ολογιkóç πóλεμοç kαι προπαγάvôα Νéο
εµραikó kúkλωμα αρπαγήç kαι εμπορiαç οργάvωv Ποιοi
¡ρομοkρα¡οúv ¡οuç πολι¡ιkοúç; Ο 0άvα¡οç ¡ωv ... Η kάo¡α ¡ωv
παιôεραo¡ov uπαv0ρoπωv ποu "ελεu0éρωoε... Η Εργkεvεkóv
οργάvωoε ¡α Σεπ¡εμµριαvά ¡οu 1955 o¡η... „…„ ÷ Aπή¿0η ο
žλληvαç ôάokαλοç ¡ωv —alash•••• ΑΝΑΤΡΙXΙAΑ:Ο Τοúρkοç
’Καπε¡άv Κεμάλ’,ε0ελοv¡ήç με ... Μuo¡ιkóç ’Απελεu0ερω¡ιkóç
Σ¡ρα¡óç Εvιαiαç Μαkεôοvi... Το ouvομω¡ιkó o¿éôιο kα¡ά ¡ηç
Μαkεôοviαç Aékα οι vεkροi o¡ιç μά¿εç ¡οu ¡οuρkιkοú o¡ρα¡οú με...
Ο Παπαvôρéοu kαλωoóριoε ¡οuρkιkó kóμμα ¡ωv Κα¡ε¿ομ... Η
kα¡άρρεuoη ¡ωv ΗΠΑ 0α μποροúoε vα Çεkιvήoει oε 2... Ομάôα
πuρο¡ε¿vοuργov ερεuvά για ¡ηv úπαρÇη εkρηk¡ι... ΠΑAΑΙΣΤΙΝΗ:
Ιoραηλιvοi Σ¡ρα¡ιo¡εç Πuροµολοúv Αv¡απ... Εάv Ο Αμεριkαvιkóç
Aαóç Εγvoριçε Τα Εγkλήμα¡α Ποu ... Γkιóργkι Παρµάvοφ: Ο
αγωγóç Μποuργkάç-ΑλεÇαvôροúπο... Με ¡ηv éγkριoη ¡ηç
kuµéρvηoηç η επék¡αoη ¡οu εποιk... Αvοιγμα Καρçάι o¡οuç
Ταλιμπάv 1955-Σεπ¡εμµριαvά Σkóπια kαι Τοuρkiα επι¿εiρηoαv vα
εkμε¡αλλεu¡οúv ε... Γuvαikα μηvúει ¡οv Ομπάμα για ¡ο
πιo¡οποιη¡ιkó ¡ηç... –oc”•ents, Cypr”s 197‡...¿ωρiç o¿óλια•
Αφuπviçε¡αι ¡ο φιλο¡οuρkιkó λóμπι. Οι kα¡άokοποι ¡οu ΚΚΕ για
λογαριαoμó ¡ηç ΕΣΣA Ο Νε¡αvιά¿οu αιφvιôiωç o¡η Mossad «Μια
véα παγkóoμια ¡άÇη ôιαφαivε¡αι o¡οv ορiçοv¡α.... Προç évα véο
παγkóoμιο οιkοvομιkó oúo¡ημα; Για ¡οv άρ¡οv ημov ¡οv
επιοúoιοv... Μεγάλη εukαιρiα vα kλεioοuμε ¡η ôιαφορά με ¡α Σkóπ...
Οι Αooúριοι ¡οu Περιo¡ερiοu••• Η Ρωoiα uπεραoπiçε¡αι ¡ο
παρελ0óv ¡ηç. Tηv άμοιρη ... Hρ0ε η oρα vα αv¡ιkα¡αo¡α0οúv ¡α
Barcodes; «Σuγkροúoειç ¿ριo¡ιαvov - μοuoοuλμάvωv» (kαι ο απi...
ΚΟBΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑAΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ - ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο...
Μήπωç Ÿά¿vοuv για véο ’μάρ¡uρα’ o¡ηv Αριo¡ερά; Νéα
γρiπη:’Τριπλάoιοç αρι0μóç 0αvά¡ωv o¡ηv Ελλάôα ... Τοuρkιkή
παρεvó¿ληoη ελιkοπ¡éροu πάvω απœ¡ο 4αρμαk... \Κα0αρά
Ÿηφοôéλ¡ια ôεv 0éλα¡ε o¡η ΝA; Μη¡oο¡άkηç kα... Μεριkά
o¡ρéμμα¡α γηç λιγó¡ερα.. Το +u¿ογράφημα ¡οu žλληvα... Σ¡η
γιάφkα ¡ωv ¡ρομοkρα¡ov ¡ο indy•edia η αvάληŸη ... Η αuÇαvóμεvη
¿ρήoη ¡ωv greeklish απó μα0η¡éç επηρε... Προkλη¡ιkοi οι Σkοπιαvοi
φiλα0λοι ήρ0αv ôαokαλεμév... Τoιπάkι εμφu¡εúε¡αι kαι με¡αôiôει ¡η
okéŸη Νikη ¡οu kιvήμα¡οç αv¡io¡αoηç o¡οuç εμµολιαoμοúç•
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 142
Αρvοúv¡αι αkóμη kαι οι kα¡αokεuαo¡éç vα kάvοuv ¡ο ... Οι ΗΠΑ
0éλοuv kuµερvήoειç ouvεργαoiαç o¡ηv Ελλάôα Η Αγγλiα
επαvαφéρει ¡ο 0éμα ¡ωv Τoάμηôωv... Αλλάçοuv kuµερvήoειç oε
Ελλάôα kαι Bοuλγαρiα για v... «Η Μοoάv¡ απήγαγε ¡ο Artic „ea»
ΑΙΣXΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟAΟΤΕΣ ΠΟAΙΤΙΚΑΝΤΗAΕΣ,XΙAΙΑ ΜΠΡΑBΟ
ΝΤΡΟΠΗ:Ο Σúριçα Ÿηφο0ηρεi o¡α kαμμévα,γεμiçοv¡αç ¡... Οι
Τοúρkοι é¿οuv μé0οôο kι εμεiç πράoιvα kαι μπλε ... Αποkαλúπ¡οuμε
¡οv ôεkάλογο ¡ηç αvα¡ροπήç kuµερvήoε... Περiεργεç vu¿¡εριvéç
παραµιάoειç ¡ωv Τοúρkωv••• Η μαo¡ροπεiα oε o¿ολιkά µιµλiα Ο
ôιαμελιoμóç ¡ηç Τοuρkiαç απó ¡ο ...C†† ΝΑ Ε4ΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚCAΙΚΑΣ ΣΤΟ ΣΥΡΙZΑ ΘΕΤΟΝΤ... Για¡i ο Α/ΓΕΕΘΑ
μαçi με ¡οv Α/ΓΕΣ επιokéφ0ηkαv αιφ... ΤΙ ΕΚBΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ
ΑAAΑEΕ ΓΝCΜΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΝAΗΣ; EXAE:žvα πραγμα¡ιkά
απóρ0η¡ο φροúριο o¡ηv kαρôιά ¡... Προµοkά¡oια oε ¡éμεvοç o¡ηv
Eάv0η• Eλλάôα-’Μαkεôοviα’ οvειρεúοv¡αι οι okοπιαvοi...
Εk¡ε¡αμévα επειoóôια o¡ο kév¡ρο ¡ηç Α0ήvαç.Καλoç ή... Η
Σkοπιαvή προπαγάvôα kαι ο okο¡ειvóç ρóλοç ¡οu Ελ... ΟΙ ΑΣΚΟΙ
ΤΟΥ ΑΙΟAΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ... Εkλογéç
Eαvά.Για¡i άραγε; Τα γuρiçει ¡oρα η Ν¡óρα kαι γivε¡αι
πα¡ριo¡ιooα•••... Κά0ε ôuο ¿ρóvια εkλογéç Εkλογιkοi kα¡άλογοι
Νομοú 4λoριvαç : ΑúÇηoη 26.000... ΑΠΟΚΑAΥ+Η:Αv0ελληvιkά kαι
αvαρ¿ιkά ouv0ήμα¡α o¡ο ά... Ορα¡οi οι kivôuvοι o¡α ε0vιkά μαç
0éμα¡α Εivαι επioημη 0éoη ¡οu ΠΑΣΟΚ η "ôιαφάvεια o¡ο ôιαô...
Απολu¡αρ¿iα kαι o¡ηv uγεiα Η oά¡ιρα εivαι η μóvη ôιéÇοôοç ποu
μαç ooçει απó ¡... Το προπαγαvôιo¡ιkó oπο¡ ¡ηç αμεριkάvιkηç TV
για ¡η... ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕEΟΥΣΙΑZΟΥΝ BΓΑZΟΥΝ ΚΥBΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΙ
ΟXΙ Ε... Γivοv¡αι ôιαπραγμα¡εúoειç για ¡ο Αιγαiο; Ο Καραμαvλήç
oúρ0ηkε o¡ηv π¡ooη ¡οu... ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΠΡΕΜΟΥΡΑ για προoρεç
εkλογéç απó óλοuç,... Η ¡ε¿vολογiα o¡ηv αρ¿αιó¡η¡α,kαι οι μη¿αvéç
¡οu Κ¡... Ο Καραμαvλήç ôεv προkήρuÇε εkλογéç, αλλά ôιαkήρuÇε...
Ο αokóç ¡οu Αιóλοu o¡ηv Τοuρkiα é¡οιμοç vα αvοiÇει... Η
Θεooαλοvikη ôεv μιλά ...ελληvιkά Ε0vιkó Σók απó Aοµéρôο : Θé¡ει
çή¡ημα επαvαπα¡ριoμ... ΝΕΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΚAΗΣΗ:Τοuρkιkó
F16 ’éγλειŸε’ επιµ... ΑΠΟΚΑAΥ+Η:ΕBΡΑΙΟΣ ο γvωo¡óç
ôιαôιk¡uαkóç uµριo¡ήç ... Το Περιοuoιαkó kαι οι εµραikéç
επεvôúoειç o¡α kα¡ε... „-300 για ¡ο Ιράv με¡éφερε ¡ο Arctic „ea;
Το Ιράv, ¡ο Ιoραήλ kαι ο Ομπάμα Σuvε¿içει ¡ιç προkλήoειç η
Aγkuρα ΓΕCΡΓΙΑ-ΗΠΑ Σε απóo¡αoη αvαπvοήç απó αεροπλάvο
¡ηç Ολuμπιαkήç ... Σ¡οv αo¡εριoμó ¡ωv μιkρov kαι αoήμαv¡ωv
¿ά0ηkε η ε... Ιo¡οριkή πηγή ¡οu 1908 αποkαλúπ¡ει για ¡ο πωç
παρα... ΤοÇιkή µóμµα ο Μαρα0ovαç; Εuρωµοuλεu¡ήç αγαvαk¡εi
για ¡οuç Μαρωvi¡εç o¡α kα¡... Μπαivοuv λιγó¡εροι o¡ηv Ελλάôα,
αλλά οιkογεvειαkoç... Μηvúμα¡α προç πάv¡εç o¡éλvει η Aγkuρα
Πóoο πιó Çεkά0αροι vα γivοuv οι Τοúρkοι; Σ¡ηv Ελλάôα ôεv
uπάρ¿οuv žλληvεç ιo¿uρiçε¡αι ¡οuρk... Μα0ή¡ριεç ¡απεivωoαv ¡ηv
Glaxo„•ith—line Αι ''ημé¡εραι'' ôuvάμειç αvéλαµαv ôράoη•
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 143
Ελληvιkóç kιvημα¡ογράφοç kαι...αv0ελληvιkή προπαγά... Τοuρkιkéç
uπερπ¡ήoειç ειç ¡ριπλοúv o¡οuç 4οúρvοuç Τι ouμµαivει με ¡οuç
εÇοπλιoμοúç ποu é¿οuμε πληρoo... Πρóγραμμα παρο¿ήç φορη¡ov
uπολογιo¡ov oε óλοuç ¡οu... ΑôιéÇοôο με¡ά ¡ιç εkλογéç µiαç kαι
vο0εiαç o¡ο Αφγ... Το ’¡oοuµάλιαoμα’ ¡ηç ΜΙΤ o¡ο Ιράk
ΓΙΑ ΓEΛΙΑ KΑΙ ΓΙΑ KΛΑMΑΤΑ Η (mq otqv EΣΣA,
ónmç tqv þKínrì to KKE... O grútìkoç yuóKìvoç
kóoµoç
Ouç rnìtíKouç konou röm trpµotì(rì to çìpµovì µr touç
tìtKouç rçqµrpíömv. Σkrçtqtr touç kì þyóKtr tìç onoçóçrìç
ooç. Œrpm ótì onru0uvoµoì or rkKrntuoµívo r{unvo koìvó
Unofficial election
results
(Editor(s note: At press ti•e, only ”nofficial res”lts were
a•ailable. The official •ote was
can•assed by the „how ›ow City Co”ncil at a special •eeting
on May 25, 200‡. Check
the City's Web site at www.ci.show-low.az.”s or City ‡ TV for
official res”lts.)
18ηç Μαiοu γεvιkéç εkλογéç, οι Ÿηφοφóροι προoήλ0αv μαçιkά
o¡ιç 0uρiôεç o¡ιç kάλπεç για vα ρi¿vει
Ÿήφοuç ¡οuç για Aεi¡ε Xαμηλή η πρo¡η άμεoη εkλογή
ôημάρ¿οu kαι για ¡ηv kάλuŸη ¡ριov Πóλη
Σuμµοuλiοu kα0ioμα¡α. Για ôήμαρ¿οç, ¡α οvóμα¡α ôúο
uποŸηφiωv »εμφαvio¡ηkε o¡ηv Ÿηφοφορiα (John Corder kαι
˜ick Ferna”) kαι uπήρ¿αv ôúο ôιαγραφéç oε uποŸηφiωv
(Freddy ›ara kαι Willia• Tho•as). Με µάoη ¡α αvεπioημα
απο¡ελéoμα¡α, „how ›ow ¡οu Aημάρ¿οu εivαι ˜ick Ferna”. žÇι
uποŸήφιοι é¡ρεÇε για ¡ρειç 0éoειç ¡οu Σuμµοuλiοu-Michael
roner, Gordon —earl, –arrell •”rcell, –aryl „ey•ore, Μι¿αήλ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 144
εγkοπéç, kαι Gerry Whipple. Με µάoη ¡α αvεπioημα
απο¡ελéoμα¡α, εivαι οι ¡ρειç vιkη¡éç
Tpyo CIeanSweep
Το ΤΣΠ ¡ε¿vιkή επι¡ροπή é¿ει εv¡οπιo¡εi μια oειρά ôιαôιkαoιov
ποu πρéπει vα αvαληφ0οúv για ¡οv éλεγ¿ο kαι ôιóρ0ωoη ¡ωv
¿ωριkov πληροφοριov ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι oήμερα απó ¡ο
Γεvιkó Επι0εωρη¡ή. Μiα απó αu¡éç ¡ιç ôιαôιkαoiεç εivαι αu¡ή ¡οu
éργοu Clean„weep. Clean„weep éργο é¿ει ωç o¡ó¿ο ¡ηv
ôιαoφάλιoη ¡ηç ποιó¡η¡αç kαι kα0αριoμóç ¡ωv Miracle Xωριkov
Aεôομévωv vα παρé¿οuv μια véα ékôοoη ¡οu k¡ημα¡ολογiοu
¿ωριkov ôεôομévωv. Τα αkóλοu0α µήμα¡α προoôιορiçοv¡αι ωç
επι¡αk¡ιkή αvάγkη για ¡ηv επι¡u¿iα ¡οu éργοu Clean„weep.
Αu¡ó περιλαμµάvει:
Σ¿εôιαoμóç ¡ηç …racle 8i Xωριkov Aεôομévωv Μοv¡éλο
· Αvάπ¡uÇη •iddleware με¡αÇú Xάρ¡ηç ¡οu 2000 kαι …racle 8i
· Αvάπ¡uÇη kαι πολλéç αu¡ομα¡οποιημévεç ôιαôιkαoiεç óoο ¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 145
ôuvα¡óv ouμπεριλαμµαvομévωv ¿ρηoιμοποιov¡αç Broo•
ôεôομévωv
· Εkkα0άριoη αvωμαλiεç o¡ο επαρ¿ιαkó óρια
· Κα0αριoμóç ¡ηç γεωμε¡ρiαç (uπερµάoεωv / uπολεiπε¡αι)
· Bρεi¡ε kαι ôιαγράŸ¡ε ôιπλοúv πολúγωvα
· Bρεi¡ε kαι ôιαγράŸ¡ε ¡α kλειôιά ôιπλοúv
· Εúρεoη kαι ορ0ή εoφαλμévα kλειôιά
· Εkkα0άριoη oε λωρiôεç
· Να µρεi¡ε kαι vα ’kαλúŸει’ ¡ρúπεç o¡α ôεôομévα.
· ΕλéγÇ¡ε ¡η 0éoη ¡οu ¿αραk¡ηριo¡ιkά.
· Με¡α¡ροπή ôεôομévωv oε WG„8‡
· Προo0ήkη ¡ριγωvομε¡ριkóç φάροι με ¡α ¿ωριkά ôεôομévα
· Αvάπ¡uÇη ôιαôιkαoιov kαι ¡ηv εvio¿uoη μοv¡éλο ôεôομévωv
για vα ληφ0εi μéριμvα για ¡η ôιαγραφή ¡ωv ¿ωριkά
¿αραk¡ηριo¡ιkά.
Ο o¿εôιαoμóç ¡ηç …racle 8i Xωριkov Aεôομévωv Μοv¡éλο,
•iddleware kαι η αu¡ομα¡οποiηoη ¡ηç ôιαôιkαoiαç é¿ει ήôη γivει
απó ¡οuç ouμµοúλοuç μαç - Aριελ Τε¿vολογiεç. Aεôομévα απó
¡ο éργο ¡οu éργοu kαι Broo• 0αúμα 0α ειoάγοv¡αι o¡ηv …racle
8i kαι A”toCA– Map 0α πρéπει vα ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡ηv
ôια¿εiριoη ¡ωv ôεôομévωv. žvα πιλο¡ιkó o¿éôιο για ¡ο •roject
Clean„weep ôιεÇή¿0η o¡ο Κéιπ Τάοuv „”r•eyor γραφεiοu
o¡ρα¡ηγοi. Το πιλο¡ιkó πρóγραμμα περιλάμµαvε ¡η ôοkιμή ¡οu
λογιoμιkοú kαι ¡ηv αvαγvoριoη ¡ωv ôιαôιkαoιov ¡οu éργοu
Clean„weep. Οι ôιαôιkαoiεç ποu προoôιορiçοv¡αι απó ¡ο
πιλο¡ιkó o¿éôιο, αvαφéροv¡αι παραkά¡ω:
1. Εkπαiôεuoη
2. Με¡α¡ροπή ¡ωv ôεôομévωv απó ¡ηv Access για ¡ηv …racle
3. Με¡α¡ροπή ¡ωv ôεôομévωv απó ¡ηv …racle ˜EGÌ„
‡. Aια¿εiριoη Xωριkov Aεôομévωv - Εk0éoειç
5. Σuv¡ήρηoη ¡ηç Alpha kαι Xωρο¡αÇiαç
6. Αkρiµεια εv¡οπιoμοú
7. Προoôιορiçοuv ¡α ôεôομévα ποu λεiποuv απó ¡ηv Alpha kαι
Xωρο¡αÇiαç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 146
8. ΣúλληŸη ελλεiποv¡α o¡οι¿εiα για ¡ηv Alpha kαι Xωρο¡αÇιkοú
9. Aιóρ0ωoη ¡ωv uφιo¡άμεvωv Alpha kαι ¿ωριkov ôεôομévωv
10. Η προo0ήkη ¡οu ΤΣΠ αποôiôει Xωρο¡αÇιkοú
11. Με¡α¡ροπή oε WG„8‡
12. Με¡αφορά ¡ηç ορ0ήç kαι ¡ρé¿οv¡α ôεôομévα για MapG”ide

Το λογιoμιkó é¿ει ¡ροποποιη0εi oúμφωvα με ¡α απο¡ελéoμα¡α
αu¡οú ¡οu πιλο¡ιkοú o¿εôiοu kαι ¡ηv πρo¡η ôιαôιkαoiα ¡ηç
kα¡άρ¡ιoηç εivαι ”nderway.•roject Clean„weep é¿ει
προγραμμα¡ιo¡εi vα Çεkιvήoει ¡οv Οk¡oµριο ¡οu 2000.
Γερμαvιkov μάρkωv ¡ο οποiο ouvεργάçε¡αι με ¡η μη
kερôοokοπιkή οργάvωoη Κα0αριó¡η¡α Το kóλπο για žργο
«Clean „weep»: μια πρω¡οµοuλiα ομπρéλα, ποu
¿ρημα¡οôο¡οúv¡αι με επι¿ορήγηoη απó ¡ο Ε0vιkó
Ckεαvογραφιkó Α¡μοoφαιριkή kαι Σúvôεoηç (†…AA), ποu
αποokοπεi o¡ηv άρoη ¡ωv άvω ¡ωv 500 ¡óvωv ποu
Çεµράo¡ηkαv okάφη, αποµά0ρεç, παooάλοuç, o¡úλοuç
¡ηλéφωvο, kαι άλλωv μεγάλωv kαι μιkρov 0αλάooιωv
ouv¡ρiμμια ποu é¿ει παραouρ0εi o¡ηv Çηρά Κóλποu ¡ηç
Ναρραγαvoé¡¡ηç ¡ηv πάροôο ¡οu ¿ρóvοu. Μé¿ρι oήμερα, ¡ο
o¿éôιο αu¡ó é¿ει αφαιρε0εi πάvω απó 250 ¡óvοuç ouv¡ρiμμια
απó Κóλποu ¡ηç Ναρραγαvoé¡¡ηç. Η πρω¡οµοuλiα o¡ηρiçε¡αι
επioηç oε μεγάλο µα0μó oε ε0ελοv¡éç, οι οποiοι ouμµάλλοuv
o¡οv kα0αριoμó ¡ωv μιkρov ouv¡ρiμμια, óπωç πoμα¡α φιαλov,
kοu¡ιov, kαι άλλα okοuπiôια ποu πλúoειç kα¡ά μήkοç ¡ηç αk¡ήç.
Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç άvοιÇηç-φ0ιvοπωριvή περiοôο, ¡ο
πρóγραμμα πραγμα¡οποιεi εÇορμήoειç ε0ελοv¡ήç oε ôιμερή
εµôομαôιαiα µάoη ΓΙΑΤΙ ????
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 147
MΠEPAEYOYΝ ΤOYΣ AOPY€OPOYΣ ΝΑ
‚BΛEΠOYΝ ΣΩΣΤΑ‰ ???
ΝΑ MΑΣ EΝΤOΠΙZOYΝ ??
OΠΩΣ ΤΙΣ MΑPKΑPΙΣMEΝEΣ €ΑΛΑΙΝEΣ??
ΓEMΙΣΤE ΤΙΣ ΑKΤEΣ ME MEΤΑΛΙKΑ ΑΝΤΙKEΙMEΝΑ••
(Kotó npotìµqoq koutókìo Coca CoIa  )
EΛΛΗΝΙKO ΣYMΠEPΑΣMΑ
ΑMEPΙKΑΝΑKΙΑ EYXΑPΙΣΤOYME ΓΙΑ ΤO OΠΛO. EΣEΙΣ OΑ ΤΑ
ΑΝΑKΑΛYΠΤEΤE, EMEΙΣ OΑ ΤΑ AOKΙMΑZOYME ΠΑΝΩ ΣΑΣ••
BΛEΠEΤE KE€ΑΛΑΙO BΙEΤKOΝΓK - BEΤΝΑM
ΤO XΑZO SOFT“ARE ΤOY ΠΙO XΑZOY KΑΙ KΛE€ΤΗ ΓΝΩΣΗΣ
BILL GATES ‚OYΣΙΑΣΤΙKΑ ΤY€ΛΩΝEΤΑΙ‰ ΑΠO ΤΑ MΑΓΝΗΤΙKΑ
ΠEAΙΑ AΙΑΣKOPΠΙΣMEΝΩΝ MEΤΑΛΙKΩΝ ΑΝΤΙKEΙMEΝΩΝ KΑΙ
AEΝ MΠOPEΙ ΝΑ EΝΤOΠΙΣEΙ ΤO ΣΤOXO ΤOY.
ΓΙΑ ΝΑ ‚ΤY€ΛΩΣEΤE‰ ΤO MΑΤΙ ΤOY ‚KYKΛΩΠΑ AOPY€OPOY‰
ΑΠΛΑ ΓEMΙΣΤE OΑΛΛΑΣEΣ KΙ ΑKΤEΣ ME MEΤΑΛΑ KΙ
ΑΛOYMΙΝEΝΙΑ KOYΤΑKΙΑ ΤHS COCA COLA.
ΠΛΗPΩΣΤE ΤOΝ ME ΤO ΝOMΙΣMΑ ΤOY••
KΑΙ ΣΤO EΙΠΑ MΠΑPMΠΑ BΙΛΛY, MΗΝ ΠΙΝEΙΣ COCA COLA, OΑ
MΑΣΤOYPΩΣEΙΣ KΑΙ OΑ €ΤΙΑXΝEΙΣ XΑZΑ MΗXΑΝΗMΑΤΑ, OΑ ΣE
ΠEOΑΝEΙ ΣΤΑ KΑZΑΝΙΑ ΤOY O EΛ ΣΑMΑEΛ KΙ OΙ ΝΑZXPΑΝΤEX••
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 148
ΤΙΣ KΑΤΑPEΣ ΤOY EΛΛΗΝΙKOY ΛΑOY ΝΑ EXEΙΣ, ŒEPEΙΣ EΣY
ΑΠO ΣYXΝOΤΗΤEΣ KΑΙ ΗXΗΤΙKΑ OΠΛΑ EΛΛΗΝΩΝ ••
Οι oημαv¡ιkó¡ερεç ¡οπο0εoiεç προγραμμα¡ιoμοú
¡οu ελéγ¿οu ¡οu vοu:
• AREA 51 Η γvωo¡ή απó v¡οkιμαv¡éρ µάoη ή¡αv évα απó ¡α πρo¡α
εργαo¡ήρια γεvε¡ιkήç éρεuvαç: προγραμμα¡içοuv ¡οv ¡úπο ¡ωv
εÇωγήιvωv απαγωγov. 130 μiλια éÇω απó ¡ο Aάç Béγkαç, uπάρ¿ει μια
περιο¿ή ¡ηç οποiαç ¡ηv úπαρÇη αρvεi¡αι η Αμεριkάvιkη kuµéρvηoη.
Παρóλα αu¡ά, η περιο¿ή 51, óπωç λéγε¡αι, εivαι uπαρk¡ή kαι ó¿ι μóvο
αu¡ó. Αv kαι é¿ει ¿αραk¡ηριo¡εi kαι εivαι, περιο¿ή ôοkιμov
οπλιkovouo¡ημά¡ωv ¡ωv ΗΠΑ, ¡α πράγμα¡α ôεv εivαι αkριµoç é¡oι.
Aοkιμéç γivοv¡αι. Aοkιμéç οπλιkov ouo¡ημά¡ωv γivοv¡αι επioηç. Αλλά
η úπαρÇή ¡ηç ôεv ôιαŸεúôε¡αι για αu¡ó ¡ο λóγο. AιαŸεúôε¡αι επειôή η
περιο¿ή 51 εivαι ¡ο kév¡ρο ¡ωv ôοkιμov ”fo, kα¡αokεuαoμévωv ó¿ι
μóvο απó αv0ρoποuç αλλά kαι απó εÇωγήιvεç οv¡ó¡η¡εç•
Oλα άρ¿ιoαv ¡ο 19‡7. Η kα¡άρριŸη εvóç ιπ¡άμεvοu ôiokοu, vαι vαι ο
ôiokοç kα¡αρi0φηkε ôεv éπεoε λóγω µλάµηç óπωç λéγε¡αι, απó ¡οuç
αμεριkαvοúç o¡ο Ρóoγοuελ ¡οu Νéοu ΜεÇιkó, ή¡αv η αφε¡ηρiα. Οι
Αμεριkάvιkéç αρ¿éç ¿ρειαçóv¡οuoαv évα μéροç óποu 0α φuλαooó¡αv ο
ôiokοç, ó¿ι μóvο αu¡óç αλλά kαι óoοι άλλοι éπεφ¡αv o¡α ¿éρια ¡οuç.
Hôη οι Γερμαvοi απó ¡ο 1936 ποú µρé0ηkαv απévαv¡ι oε αu¡ή ¡ηv
¡ε¿vολογiα εi¿αv φ¡ιάÇει παρóμοια εγkα¡άo¡αoη αλλά ¡ο o¿éôιο ôεv
προ¿oρηoε αφοú kορuφαiοι ερεuvη¡éç ¡οu φαιvομévοu éφuγαv λiγο
πριv ¡οv πóλεμο. ž¡oι γεvvή0ηkε η περιο¿ή 51. Εkεi φuλά¿¡ηkε kαι ο
ιπ¡άμεvοç ôiokοç ¡οu Ρóoγοuελ, αλλά kαι kά¡ι πιο oημαv¡ιkó. Τα
π¡oμα¡α ¡ωv óv¡ωv ποu επéµαιvαv o¡οv ôiokο. Αu¡ά φuλά¿¡ηkαv oε
μια περιο¿ή 1‡ μiλια απó ¡ηv περιο¿ή 51, ¡ηv περιο¿ή „-‡.
Η kα¡αokεuή ¡ηç περιο¿ήç 51 kóo¡ιoε, ¡ó¡ε ¡ο 19‡7, 1 ôιç ôολάρια. Το
1985 éγιvαv véεç εγkα¡αo¡άoειç oε óλη ¡ηv περιο¿ή γεvιkά, οι οποiεç
kóo¡ιoαv 3 ¡ριç ôολάρια. Σ¡ηv περιο¿ή 51 ôεv φuλάooοv¡αv μóvο
ιπ¡άμεvοι ôiokοι. Οι ΗΠΑ ¿ρηoιμοποiηoαv ¡ηv περιο¿ή αu¡ή kαι για
ôοkιμéç ouμµα¡ιkov óπλωv, óπωç ¡ο kα¡αokοπεu¡ιkó αεροπλάvο ™-2,
¡ο οποiο πρω¡οπé¡αÇε εkεi ¡ο 1957. Κα¡ά kαιροúç εkεi é¿οuv
ôοkιμαo¡εi πολλά οπλιkά ouo¡ήμα¡α, kuρiωç αεροokάφη, óπωç : ¡ο ™-
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 149
2, F-111, F-15, F-117 stealth, B-1, B-52, B-2 kαι ¡ο A”rora, ποu εivαι
¡ο πρo¡ο ouμµα¡ιkó αεροπλάvο kα¡αokεuαoμévο με µάoη εÇωγήιvη
¡ε¿vολογiα kαι πιάvει ¡α 6 •ach. Θα πρéπει vα ποúμε óμωç ó¡ι é¿οuμε
προ¿ωρήoει αkóμα πιο μαkριά απó ¡ο Αuρóρα, o¡ο oημεiο vα é¿οuμε
φ¡ιάÇει ιπ¡άμεvοuç ôiokοuç με ôuvα¡ó¡η¡α stealth αλλά kαι άλλωv
αÇιοoημεiο¡ωv. Η véα γεvιά ιπ¡άμεvωv ôiokωv kα¡αokεuάçε¡αι o¡ο
„.–.„. ποu 0α ποúμε άλλη φορά ¡ι εivαι. Για vα γuρioοuμε o¡ηv
περιο¿ή 51, vα oημειooοuμε ó¡ι η πλειοŸηφiα ¡ωv αμεριkαvov
αÇιωμα¡οú¿ωv kαι óλοι οι πολι¡ιkοi, μαçi με ¡οv πρóεôρο ¡ωv ΗΠΑ,
AΕΝ ΓΝCΡΙZΟΥΝ ΓΙΑ AΟΚΙΜΕΣ ™F… ΕΚΕΙ. Ο iôιοç ο Αμεριkαvóç
πρóεôροç ôεv μπορεi vα μπει εkεi, εvo ¡ηv iôια o¡ιγμή για vα μποuv
αu¡οi ποu πρéπει vα μποuv ¿ρειάçοv¡αι exec”ti•e, ôηλαôή προεôριkή
εv¡ολή. Το προoωπιkó ποu εργάçε¡αι εkεi kαι αu¡οi ποu γvωρiçοuv ¡ο
¡ι πραγμα¡ιkά γivε¡αι εkεi, ôεv Çεπερvοúv ¡α 3.000 ά¡ομα. Τηv
πραγμα¡ιkή uπóo¡αoη ¡ηç περιο¿ήç kαι ¡ηv αλή0εια για ¡ο ¡ι γivε¡αι
εkεi γvωρiçοuv : óoοι εργάçοv¡αι εkεi, 35 αÇιωμα¡οú¿οι ¡ηç Υπηρεoiαç
Ε0vιkήç Αoφάλειαç (†„A), 20 ¡ηç CÌA, 20 ¡ηç ΝΑΣΑ, ο oúμµοuλοç
ε0vιkήç αoφάλειαç, μεριkéç ôεkάôεç ά¡ομα o¡ο uποuργεiο άμuvαç,
o¡ηv uπηρεoiα o¡ρα¡ιω¡ιkήç αv¡ιkα¡αokοπiαç kαι µéµαια o¡ηv
uπηρεoiα Ναu¡ιkήç Αv¡ιkα¡αokοπiαç (†.Ì.C.), o¡ηç οποiαç ¡ηv εu0úvη
εivαι η óλη περιο¿ή. ηγεoiα ¡οu óλοu ôιk¡úοu ιπ¡άμεvωv ôiokωv o¡οv
πλαvή¡η kαι μé¿ρι ¡α óρια ¡ηç oελήvηç é¿ει ¡ηv µάoη ¡ηç εkεi. Τα
uŸηλóµα0μα o¡ελé¿η απο¡ελοúv¡αι : οι 3 πρo¡οι απó ¡ιç évοπλεç
ôuvάμειç ποu é¿οuv γvooη ¡ηç ¡οπο0εoiαç, évαç απó ¡ηv †„A, ωç
uπεú0uvοç για ¡ιç π¡ήoειç ιπ¡άμεvωv ôiokov o¡α πλαvη¡ιkά óρια ποu
περιγράŸαμε ποu εivαι kαι uποôιοιkη¡ήç ¡ηç µάoηç. Η παροuoiα
α¡óμοu απó ¡ηv Ν„A εivαι απαραi¡η¡η για vα ελéγ¿ει ¡ο παγkóoμιο
ôik¡uο ¡ωv ερεuvη¡ov ιπ¡άμεvωv ôiokωv, vα ελεγ¿0οúv οι αv¡ιôράoειç
¡οuç kαι άλλα. Τα uπóλοιπα 3 μéλη ¡οu αvω¡ά¡οu ouμµοuλiοu για ¡οuç
ιπ¡άμεvοuç ôiokοuç απο¡ελοúv επιλεγμévα o¡ελé¿η ¡ηç
αv¡ιkα¡αokοπiαç (2) kαι ο oúμµοuλοç ε0vιkήç αoφάλειαç.
Oπωç αvαφéραμε παραπάvω, άλλο η περιο¿ή 51 kαι άλλο η „-‡. Εôo
vα ποúμε ó¡ι η γεvιkó¡ερη περιο¿ή ποu ouμπεριλαμµάvει kαι αu¡éç ¡ιç
2 é¿ει 21 uποπεριο¿éç ποu ¿ρηoιμεúοuv για ôιάφορα πειράμα¡α, ó¿ι
kα¡ά αvάγkη ιπ¡άμεvωv ôiokωv. Η πιο μuo¡ιkή απó αu¡éç ¡ιç 23
ouvολιkά περιο¿éç εivαι η „-‡. Εkεi uπάρ¿ει évα εuρú ôik¡uο uπóγειωv
k¡ιρiωv o¡α οποiα γivοv¡αι πειράμα¡α πάvω oε ouo¡ήμα¡α π¡ήoηç
ιπ¡άμεvωv ôiokωv αλλά kαι εkεi φuλάooοv¡αι ¡α π¡oμα¡α εÇωγήιvωv
kαι οι 2 εÇωγήιvοι ποu εivαι εv çωή. Περιooó¡ερεç λεπ¡ομéρειεç για
¡οuç εÇωγήιvοuç ποu εivαι εkεi ôεv uπάρ¿οuv. Πάv¡ωç, εÇωγήιvοι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 150
é¿οuv επιokεφ0εi πολλéç φορéç ¡ηv περιο¿ή για πειράμα¡α kαι π¡ήoειç
ιπ¡άμεvωv ôiokωv. Οι αφiÇειç ¡ωv ιπ¡άμεvωv ôiokωv γivοv¡αι kά¡ω
απó πλήρη μuo¡ιkó¡η¡α αλλά εivαι εuvóη¡ο ó¡ι οι ôοkιμéç ôεv μποροúv
vα γivοv¡αι ¡ο iôιο μuo¡ιkά με ouvéπεια οι ôιάφοροι ερεuvη¡éç kαι
οuφολóγοι vα é¿οuv πολλéç φορéç, με kivôuvο ¡ηç çωήç ¡οuç, vα ôοuv
¡οuç ιπ¡άμεvοuç ôiokοuç. Ooοι «ά¡u¿οι» ôοuv ¡é¡οια φαιvóμεvα, εάv
ôεv kα¡αφéροuv vα φúγοuv αμéoωç, πράγμα oπάvιο, περvάvε απó
¡εo¡ απó εÇειôιkεuμévο προoωπιkó. Αu¡ά ¡α ¡εo¡ é¿οuv okοπó ¡οv
kα0αριoμó ¡ηç μvήμηç ¡ωv α¡óμωv oo¡ε vαμηv 0uμοúv¡αι ¡ι εiôαv.
Αu¡ή η ôιεργαoiα γivε¡αι απó ειôιkοúç με ¡ρóπο ποu é¿οuv μά0ει απó
¡οuç iôιοuç ¡οuç εÇωγήιvοuç, ¡ρóποç ποu ôεv μπορεi vα εÇηγη0εi oε
¡ρi¡οuç kαι εivαι πéρα απó ¡α óρια ¡ηç
φαv¡αoiαç. Θα λéγαμε ó¡ι εivαι évα εiôοç Ÿu¿ιkήç πλúoηç εγkεφάλοu.
Η περιο¿ή 51 ôεv εivαι óμωç ¡ο μóvο μéροç ποu uπάρ¿οuv Οúφο.
Υπάρ¿οuv o¿εôóv 22 µάoειç παγkοoμiωç, οι ‡ Çévωv ¿ωρov, ποu
μποροúv vα φιλοÇεvήoοuv Οúφο kαι οι οποiεç αu¡ή ¡ηv περiοôο
ôé¿οv¡αι ριçιkή αvαµά0μιoη. Ooο για ¡ο μéλλοv. Θα ôεiÇει. Αu¡ó ποu
μποροúμε vα ποúμε για ¡ηv περιο¿ή 51 εivαι ó¡ι εivαι ¡ο πιο μuo¡ιkó
μéροç ¡οu kóoμοu. Εkεi µρiokε¡αι η αλή0εια kαι απó εkεi 0α
Çεkιvήoοuv óλα ó¡αv éρ0ει η oρα ¡ηç αλή0ειαç
Fox_M”lder
ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
Όταν ο Patrick Flanagan ήταν έφηβος, στις αρχές της
δεκαετiας τοu 1960, το nεριοδικó "Life" τον κατέταçε σαν έναν
αn' τοuς κορuφαiοuς εnιστήµονες στον κóσµο. Aνdµεσα στις
εφεuρέσεις τοu ήταν το Nεuρóφoνο, ένα ηAεκτρονικó óρyανο
nοu µnορεi να nροyραµµατiσει unοβοAές σε κdnοιο dτοµο,
αnεu0εiας µέσo δερµατικής εnαφής. Kατασκεúασε το nρoτο
Nεuρóφoνο σε ηAικiα 14 ετoν, αnó σκοuniδια της κοu(iνας.
Tα ηAεκτρóδιd τοu ήταν yuαAιστικd σφοuyyαρdκια φτιαyµένα
αnó Aεnτó χdAκινο σúρµα και µονoµένο µε nAαστικές
σακοúAες. Kατónιν σúνδεσε τα ηAεκτρóδια σε έναν ειδικó
µετασχηµατιστή nοu ήταν σuνδεδεµένος στον ενισχuτή hi-fi.
Kρατoντας τα σφοuyyαρdκια στοuς κροτdφοuς τοu, µnοροúσε
να ακοúσει, µέσα στο κεφdAι τοu, µοuσική αn' τον ενισχuτή.
Mετέnειτα µοντέAα ρú0µι(αν αuτóµατα το σήµα yια να
σuντονιστεi µε το αν0ρonινο δέρµα σαν µέρος ενóς
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 151
nερinAοκοu κuκAoµατος. Oι ειδικοi yια τις εuρεσιτεχνiες εinαν
óτι, ήταν αδúνατο ο ήχος να ακοúyεται κα0αρd δiχoς να δονεi
τα οστd ή να διέρχεται αnó κdnοιο κρiσιµο νεúρο τοu αuτιοú
και αρνοúνταν yια 12 χρóνια να το κατοχuρoσοuν. Tο αρχεiο
ανοiχτηκε çανd óταν ένας κοuφóς - εçαιτiας νεuρικοú
nροβAήµατος - undAAηAος στο yραφεiο εuρεσιτεχνιoν, dκοuσε
µε ένα Nεuρóφoνο.Kdnοια εnοχή ο Flanagan ερεúνησε την
yAoσσα αν0ρonoν/δεAφινιoν, σε σúµβαση µε το Nαuτικó τoν
H.H.A. Auτó οδήyησε σε ένα τρισδιdστατο οAοyραφικó ηχητικó
σúστηµα, το οnοiο µnοροúσε να 0έσει ήχοuς οnοuδήnοτε στο
χoρο. Kατónιν τεAειοnοiησε ένα µοντέAο Nεuροφoνοu, nοu
µnοροúσε να χρησιµοnοιη0εi yια unοσuνεiδητη εκµd0ηση, η
οnοiα 0α κατεu0úνονταν σε µακροnρó0εσµες τρdnε(ες της
µνήµης. AAAd αφοú έστειAε µια nρoτóτunη εφαρµοyή yια ένα
qηφιακó Nεuρóφoνο, η Defense Intelligence Agency,
Ynηρεσiα Aµuντικoν HAηροφοριoν το κατέταçε σε ένα εninεδο
µuστικóτητας, και ήταν ανήµnορος να δοuAέqει ndνo στη
σuσκεuή ή να µιAήσει σε κανένα yι` αuτήν yια nέντε χρóνια.
Auτó ήταν αnοκαρδιoτικó, αφοú η nρoτη εuρεσιτεχνiα έκανε
12 χρóνια να yiνει δεκτή.tχοντας βοη0ήσει κdnοιοuς κοuφοúς
αν0ρonοuς να ακοúσοuν, το εnóµενο 0αúµα τοu Flanagan 0α
µnοροúσε να εiναι να βοη0ήσει τοuς τuφAοúς να δοuν. Tο
µóνο nοu έχοuµε να κdνοuµε εiναι να ερε0iσοuµε το δέρµα µε
τα σoστd σήµατα.
HAεκτροµαyνητικd Kúµατα-Oι εnιnτoσεις ndνo στοuς
Aν0ρonοuς
O αν0ρonινος εyκεφαAος nαροuσια(ει εκτος της ηAεκτρικης
σuµnεριφορας και ηAεκτροµαyνητικη.Tο φdσµα τoν
Zuχνοτήτoν nοu Aειτοuρyεi εiναι αnο 0.1 HZ εoς 64
HZ.AηAαδή nοAú χαµηAd.
Zuνέnειες HAεκτροµαyνητικoν Kuµdτoν στον Aν0ρonο:
Iια να µεταβdAει ο ορyανισµóς µας τα ερε0iσµατα nοu nαiρνει
αnó το nεριβdAAον σε αισ0ήµατα,βοη0οúν και τα εyκεφαAικd
κúµατα ή αAAιoς σuχνóτητες.Zúµφoνα µε έρεuνες nοu έχοuν
yiνει σε διdφορες κAινικές οι σuχνóτητες αuτές έχοuν σαν
αρχή τοuς τα νεuρικd κέντρα της <<φαιdς οuσiας>> τοu
εyκεφdAοu και τοu νoτιαiοu µuεAοú.Hαρdyονται δε σuνεχoς
και ανεçdρτητα αnó τα εσoτερικd ή εçoτερικd ερε0iσµατα.Oι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 152
σuχνóτητες αuτές έχοuν τdση µερικoν δεκdτoν τοu
µικροβóAτ(1µV = 10 στην -6η V )και χρησιµεúοuν σαν nηyή
ερε0ιστικóτητας οnοiα αnοτεAεi nαρdyοντα εnιAοyής τoν
ερε0ισµdτoν nοu nροέρχονται εiτε αnó τον εçoτερικó ,φuσικó
µας κóσµο,εiτε αnó τον εσoτερικó,quχικó µας κóσµο.Auτó
αnοδεικνúει ταuτóχρονα óτι ο εyκέφαAος δεν εiναι ένα
αδρανές κέντρο nοu διεyεiρεται µóνον óταν εnενερyοúν τα
διdφορα ερε0iσµατα .Oι εyκεφαAικές σuχνóτητες εiναι της
τdçης µεyέ0οuς µερικoν Hz(µονdδα σuχνóτητας:1 Hz = 1sec
στην -1).Xoρi(ονται δε στις ακóAοu0ες κατηyορiες.
1) AEATA * 0,5 Hz - 4 Hz *Bα0úς únνος.
2) OHTA * 4 Hz - 8 Hz *Hρoτο στdδιο únνοu.
3) AAOA * 8 Hz - 14 Hz *Hρεµiα µε σuνεχή ετοιµóτητα.
4) BHTA * 14 Hz - 30 Hz *HAήρης εyρήyορση και µεydAη
σuyκέντρoση τοu νοu.
Mε την nαραndνo διdταçη κατέyραqαν ερyαστηριακd τις
ακóAοu0ες κuµατοµορφές σuχνοτήτoν
A>>,<<O>>,<<A>>,<<B>> .
Kαταστdσεις ανuσιχiας,σuναισ0ηµατικές φορτiσεις έχοuν σαν
αnοτέAεσµα την αúçηση ή και την καταστοAή τoν σuχνοτήτoν
αuτoν.Eδo βασi(ονται και τα διdφορα nειρdµατα και οι
µέ0οδοι <<Brain control>> και <<Brain stimulation>>.
Anó την στιyµή οι Poσοι εiχαν στα χέρια τοuς αuτήν τις
εnιστηµονική αnóδειçη,óτι ο εyκέφαAος nαρdyει σuχνóτητες οι
οnοiες µnοροúν να καταyραφοúν και κατd σuνέnεια να
µεταβAη0οúν Mε την αuçοµioση τoν Hz να τι µnορúνε να
κdνοuνε ndνo µας:
τομέας Θ
3,5 Hz Aiσ0ηµα τοu ανήκειν σε µiα οAóτητα, εnιταχuµένη
ικανóτητα αnοµνηµóνεuσης yAoσσας
5,5 ορdµατα, κiνηση nέρα αnó τη yνoση
6,3 νοητική ή αστρική nροβοAή, εnιdχινση µα0ησιακής
ικανóτητας, βεAτιoµένη ικανóτητα αnοµνηµóνεuσης
7 νοητική ή αστρική nροβοAή, Aúyισµα αντικειµένoν,
nνεuµατική 0εραnεiα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 153
7,5 διαAοyισµóς, δηµιοuρyικóτητα στον καAιτεχνικó τοµέα,
εφεuρέσεις, µοuσική, εnαφή µε nνεuµατικές µορφές
σuνειδητóτητες
7,83 Bασική σuχνóτητα Zοúµαν
Τομέας Α:
8 Hz Aναδροµή σε nαAαιóτερες φdσεις της iδια ή σε
nαAαιóτερεες (oές
8,3 οnτικοnοiηση νοητικoν αντικειµένoν
9 εniyνoση αιτιoν σoµατικής ανισσοροniας
10,5 1αση τοu σoµατος, ένoση σoµατος µε το nνεúµα και
φαινóµενο αναστενdρηδoν
12 σuyκέντρoση
Τομέας Β:
14-30 νορµdA κατdσταση óταν εiµαστε çunνιτοi
Τομέας Γ:
33 Hz αiσ0ηµα τρέµοuAοu, αiσ0ηµα φuσικής "ανακατoσοúρας"
35 εçισσορónοιση τoν τσdκρας, dνοιyµα τoν κεντρικoν
τσdκρα
41 αiσ0ηµα φuσικής κónoσης
55 Tαντρική yιóyκα, ερε0ισµóς της κοuνταAiνι
62 αiσ0ηση φuσικής δúναµης
63 αστρική nροβοAή
70 Nοητική και αστρική nροβοAή
80 ένoση χoροu και χρóνοu, nροσανατοAισµóς (καιοι τεχνιτές
σuχνóτητες Teddybear)
Tοµέας D (ή trans-gamma τοµέας -δεν εµφανi(ονται σε
óAοuς)
83 dνοιyµα τοu τρiτοu µατιοú
90 αiσ0ηµα εuεçiας, ασφdAειας, ισορροniας quχικής
105 çεκd0αρη οnτική-κατανóηση nερinAοκoν καταστdσεoν
108 αnóAuτη yνoση
120-500 Hdραquχικές ικανóτητες, quχοκινιση, µεταµóρφoση
της úAης
169 αiσ0ηση σoµατικής κónoσης και αρνητική nνεuµατική
κατdσταση
196 αiσ0ηµα µεydAοu κα0ησuχασµοú
247 αiσ0ηµα ειρήνης
333 έµnνεuση έoς έκσταση
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 154
348 αiσ0ηµα αydnης
440 κατανóηση
494 nνεuµατική αφúnνιση (ορισµένες φορές φóβος)
523 φóβος, nανικóς
698 ισχuρó αiσ0ηµα αydnης
794 ισχuρή 0έAηση
880 η δiχoς óρια ικανóτητα
988 uqηAóτερη σuνειδητóτητα, nνεuµατικóτητα,
1925 αiσ0ηµα φoτεισης, σε dτοµα nοu δεν εiναι
nροετοιµασµένα εuφορiα, ή ακóµη και φóβος
Hειρdµατα nοu έyιναν:
1. H Oοσαρ αναφέρει στο εν Aóyo βιβAiο( Mαyικó Tραyοúδι-
Zuχνóτητες yια έAεyχο τοu καιροú και τoν σκέqεoν *τον
τρόπο με τον οποίο ο Πούτiν έkανε ¿ρqoq τοu
εykεqòAοu τæν τqAε0εατæν, επiρρεòÇοντας τοu
qqqοqόροuς uποouνείöqτα με "εiöikό" προεkAοyikό
kAiπ.
Σuykεkρiμμένα ο Κα0qyqτqς Ιgor Smirnov
¿ρqoiμοποiόντας ένα ΗΥ αÇίας 1,5 εkατομ. öοAAαρίæν
ποu τοu έöæoε oτq öiò0εoq τοu ο Boris Beresowski
-yίyαντας τæν MMΕ- τοπο0έτqoε "kòτæ" από το oποτ
τοu Πούτiν μία ποAύ Aεπτq-öuoöuòkρiτq εikόνα, τqν
οποία εί¿ε "oπòoεi" oε 3000 kομμòτiα.
Kd0ε µiα εικóνα τοu σnοτ εiχε "αnó κdτo" µóνο ένα αnó αuτd
τα κοµµdτια της εικóνας. Όµoς σúµφoνα µε τον κα0ηyητή
Smirnow, "το unοσεινήδειτο τα ενoνει nοAú εúκοAα σε µiα
εικóνα" .
Iια κd0ε Aεnτó της εκnεµnóµενης nροεκAοyικής καµndνιας ο
unοAοyιστής τοu Smirnow χρεια(óταν 6 oρες unοAοyισµοú,
oστε να κρúqει τέAεια την "χειραyoyιση" (manipulation)
Zúµφoνα µε την iδιο κα0ηyητή εiναι nοAú εúκοAο να
εnιρρεαστεi unοσεινήδητα και µε dAAοuς τρónοuς ο dν0ρonος
τóσο µέσo της τηAεóρασης óσο ακóµη και µέσα αnó το
ραδιóφoνο. MεAέτες έχοuν αnοδεiçει noς ο εyκέφαAος
εnιρρεd(εται κuρioς αnó αuτd τα ηAεκτροµαyνητικd κúµατα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 155
nοu µοιd(οuν µε αuτd nοu χρησιµοnοιεi και ο iδιος, δηAαδή
εÇαiρετikò ¿αμqAές ou¿νότqτες kòτæ από 100Hz
στον τοµέα τoν κuµdτoν ELF.
HαρdAAηAα µε τη µοuσική "έπαiÇε απο kòτæ" ouναi¿æς
ένας þόμþος ouykεkρiμένqς ou¿νότqτας ανòμεoα oτα
13,5 kαi 14,5Hz, η οnοiα εnιρρεd(ει τον εyκέφαAó -κdτι σαν
ναρκoτικó τúnοu extasy
HdAι µέσo ραδιοφoνοu, στη Zτοuτκdρδη αuτή τη φορd, στις
10 AnριAiοu 2002, το Hit-Radio-Antenne-Lustbombe, έyινε το
µεyαAúτερο ZEEOYAAIKO (!!!) nεiραµα της nεριοχής (και óχι
µóνο!) Anó τις 7:05 το nρoi αρyd µετd τα µεσdνuχτα
εçέnεµnαν και ndAι µiα σuχνóτητα, ένα nαAAóµενο óµoς
βóµβο αuτή τη φορd, ο οποίος παAAόταν oε αρμονikò
öiαoτqματα ανò 40Ηz με μòÇiμοuμ τα 80 kαi επiρρέαÇε
αuτq τq qορò τqν uπόquoq, ónοu nαρdyεται και η ορµóνη
nροAακτiνη, η οnοiα ρu0µi(ει την σεçοuαAική διd0εση, (µέσo
τoν οιστροyóνoν στις yuναiκες και τεστροστερóνης στοuς
dντρες, nοu αnεAεu0ερoνει µiα αAuσιδoτή αντiδραση στον
ορyανισµó, óταν nαραχ0εi η nροακτiνη)Tο nεiραµα έyινα σε
σuνερyασiα αuτή τη φορd µε το yερµανó Oεραnεuτή
ZεçοuαAικoν HροβAηµdτoν Dr Karl Heinz Bauer, o οnοiος
εφdρµο(ε nαρóµοια τεχνική στοuς ασ0ενεiς τοu, και ndAι
(σúµnτoση?) µετd αnó nροτροnή της iδιας αµερικανικής
σuµβοuAεuτικής εταιρiας.O iδιος ο εκφoνιτής έAεyε:"O βóµβος
τοu σεç, εiναι Aοιnóν, τοuAdχιστον το iδιο αnοτεAεσµατικóς
óσο και το viagra και µdAιστα δεν χρειd(εται ιατρική σuνταyή
και εiναι εντεAoς δoρεdν αnó το Hit Radio Antenne 1."
Eniσης:
- 9 Hz yια nαραiσ0ηση óτι µας αyyi(οuν,
- 5 Hz yια nαραισ0ήσεις εικóνoν,
- 15 Hz yια nαραισ0ήσεις ήχoν, κAn
Hηyές:
1)BιβAiο:Zaubergesang-Frequenzen zur •etter- und
€edankenkontrolle", nοu µεταφρd(εται oς: "Mαyικó Tραyοúδι-
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 156
Zuχνóτητες yια έAεyχο τοu καιροú και τoν σκέqεoν"
Zuyyραφεiς:
€razyna Fosar και Franz Bludorf, οι οnοiοι εiναι φuσικοi
εnιστήµονες, nοu ασχοAεiται εκτεταµένα µε το 0έµα τoν
σuχνοτήτoν.
2)http://www.counseling.gr/brainharz.html
3)http://www.focusmag.gr/articles/view...e.rx?oid=66729
4)www.esoterica.gr
· Bingham UT Xρηoιμοποιή0ηkε για ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡ηç
παιôιkήç πορvεiαç ή ¡ιç επι¿ειρήoειç uποôοúλωoηç παιôιov.
BINGHAM
NAME… Bingha•
COUNTY… „alt ›ake
ROADS… 2W–
Grid —… 2
CLIMATE… Cool winter with possible snow, war• s”••er
BEST TIME TO VISIT… „”••er
COMMENTS… Town has been eng”lfed by c”rrent copper •ine.
REMAINS… The ce•etery.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 157
ΩPΑΙEΣ YΠOAOMEΣ EXEΙ Η ΝEKPΗ ΠOΛΗ
KΑΙ ΩPΑΙO ΗΛEKΤPΙKO AΙKΤYO
Bingham 1956 Courtesy IsabeI and ShirI Scroggan
coIIection
First disco•ered aro”nd 18‡8, by 1873 $2 •illion dollars worth
of gold was d”g o”t. By 1900 gold and sil•er •ining was p”t on
the back b”rners and copper beca•e king. The —ennecott
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 158
Copper Corporation soon took o•er. By 1920 15,000 people
li•ed here. Another town called Highland Boy had also ca•e into
existence there. There were 30 saloons in the canyon. By 1972
the town had died, not beca”se of the •ines r”nning
o”tBezzant.
J”st •ast the ’Road CIosedƒ ’Bingha• Canyon
Entrance J”ly 2007. What was a canyon is now a •an •ade
•o”ntain co•ering what was Bingha• Canyon. J”st •ast the
Copper Ho”se and the •recipitation •lant. Co”rtesy –”ane
Ar•ijo

Bingham in 1990 Courtesy Bob Bezzant Bingham Courtesy
Eugene H. HaIverson
which was ”s”ally the case b”t beca”se of the e•er expanding
•ining operations which are still in f”ll swing today.„”b•itted by
Bob
€ìKr Armi’o AEΝ MOY ΤΑ ΛEΣ KΑΛΑ. AqKoöq npmto
okóþoµr oo tprKoí, ovoì{ovr tìç oqpoyyrç, yìo ótì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 159
¿prìo(ótov, otq ouví¿rìo rnrìöq ör ¿prìo(ótov
nrpìooótrpo okógìµo, íçuyov óKoì.
€ìKopókì koKq q okqvo0roío vo yupíoouµr koì kovívo
yorotrpv, oKKó ó¿ì yìo EΛΛΗΝΙKO KOΙΝO.
Ar ,ou Kíç çìKopókì yìotí tóooì otúKoì qKrktpìkou
prúµotoç? E¿ouv to çovtóoµoto kovívo nóptu koì
0íKouv çmtogírç q µqnmç oì öqµìoupyoí touç. Αvtr
otq kóKooq vo µó0rìç vo ypóçrìç orvópìo yìo
Αµrpìkovókìo. Τmpo µouþoKrç tqv ìöío vo gó{m koì
tìç óKKrç vrkpíç nóKµr opu¿río. Zqµìó nou íkovrç oto
otpotqyó oou••• Νtponq •••
·
BIack Forest, Γrpµovío. žvαç
αρι0μóç kάo¡ρωv oto MíKovo Apuµó
¿ρηoιμοποιεi¡αι για προγραμμα¡ιoμó kαι ιερο¡ελεo¡iεç. Oì
Ιqoou˜trç koì oì ΙIIuminati í¿ouv
µryóKq öpootqpìótqto röm...
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 160
παρά ¡ηv ιo¡οριkή ouvαivεoη ó¡ι ο Xi¡λερ αu¡οk¡óvηoε o¡ο
¡éλοç ¡οu Aεu¡éροu Παγkοoμiοu Πολéμοu εÇαkολοu0οúv vα
uπάρ¿οuv αvαπάv¡η¡α ερω¡ήμα¡α αργοπορo. Το μεγαλú¡ερο
ερo¡ημα παραμévει: Μήπωç é¿ει ôιαπρά¡¡οuv πραγμα¡ιkά
αu¡οk¡οviα; Aλλα oημαv¡ιkά çη¡ήμα¡α ποu ιkε¡εúει για ¡ιç
απαv¡ήoειç εivαι οι εÇήç:
· Σε περiπ¡ωoη ποu ο iôιοç ο Xi¡λερ πuροµóληoε προç ¡η
oωo¡ή vαó (óπωç ιo¿uρiçε¡αι), για¡i ¡ó¡ε ¡ο ék0εμα Ρooωv,
αu¡ó ποu uπο¡i0ε¡αι ó¡ι εivαι kραviο ¡οu Xi¡λερ, ποu ôεi¿vει μια
¡ρúπα oφαiρα o¡ο πioω μéροç ¡οu kεφαλιοú ¡οu;
· Για¡i οι Ρooοι vα αρvη0οúv ¡οuç Au¡ιkοúç Σuμμά¿οuç vα ôεi¡ε
uπο¡ι0éμεvη ék0εoη αu¡οŸiαç ¡οu Xi¡λερ;
· Για ποιο λóγο ékαvε ¡ρiα γερμαvιkά uποµρú¿ια γηç o¡α αvοιk¡ά
¡ωv αk¡ov ¡ηç vó¡ιαç Αργεv¡ιvήç περιooó¡ερο απó ôúο μήvεç
με¡ά ¡ο ¡éλοç ¡οu B Παγkοoμiοu Πολéμοu o¡ηv Εuρoπη;
· Ποια ή¡αv η αι¡iα ¡ηç ôιαφωviαç με¡αÇú ¡ηç ρωoιkήç
o¡ρα¡ιω¡ιkήç uπηρεoiαç πληροφοριov („ME˜„H) kαι ¡ηç
Ρωoιkήç μuo¡ιkó αo¡uvομιkó kρά¡οç (†—V–) óoοv αφορά ¡οv
Xi¡λερ;
· Για ποιο λóγο ékαvε γη αεροπλάvο ¡οu Xi¡λερ o¡ηv
Bαρkελovη, Ιoπαviα o¡ιç 27 Απριλiοu 19‡5, ¡ρειç ημéρεç πριv
απó ¡ηv uπο¡ι0éμεvη αu¡οk¡οviα;
· Για¡i ο Σ¡άλιv πεi¡ε ¡ιç ¿oρεç ¡ωv Au¡ιkov ηγε¡ov ó¡ι ο Xi¡λερ
ôραπé¡εuoε απó ¡ο Bερολivο;
· Για¡i ôεv uπήρ¿αv kάηkαv oαviôεç απó Çúλο o¡ο oημεiο óποu
ο Xi¡λερ kαι η Εúα Μπράοuv ή¡αv ôή0εv vα απο¡εφρω0εi;
’Xi¡λερ Τú¿η - Η ¡ελιkή „tory’ απαv¡ήoειç αu¡éç kαι άλλα
εvôιαφéροv¡α 0éμα¡α oε consciencio”s kαι πραγμα¡ιkó ¡ρóπο.
Αu¡ή η oοµαρή kαι kαλά ¡εkμηριωμévη µιµλiο ¡οu H– Ba”•ann,
évα kα0ιερωμévο ouγγραφéα kαι επιçov¡ωv ¡οu B 'Παγkοoμiοu
Πολéμοu ο iôιοç, ôιερεuvά ¡ιç πολλéç φήμεç, εμπvεuoμévα
πολι¡ιkά Ÿεúôη, ποιvιkéç kαkó, Ÿεuôή οôηγεi, kαι ouvωμοoiεç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 161
ποu περιo¡ρéφε¡αι γúρω απó ¡ιç ¡ελεu¡αiεç ημéρεç απó ¡α πιο
απε¿0ήç πρóoωπο ¡οu ¡οu ειkοo¡οú αιovα.
Η προοπ¡ιkή ó¡ι ¡α επioημα kuρooειç ιo¡ορiα ¡ηç αu¡οk¡οviαç
¡οu Xi¡λερ, με µάoη ¡α µιαo¡ιkά γραπ¡ή ék0εoη ¡ηç πρoηv
µρε¡αvιkήç ΜΙ 5 παράγοv¡α ποu οvομάçε¡αι H”gh Tre•or-
˜oper, ôεv μπορεi vα εivαι αλή0εια, 0α kάvει μεριkéç
αvαγvoo¡εç ouvαιo0ημα¡ιkά ôúokολη, για vα ¡ο 0éoω με ήπιο
¡ρóπο. Co¡óoο, αu¡ή η επioημη εkôο¿ή ¡ηç ιo¡ορiαç ôεv uπήρÇε
πο¡é αποôεk¡ή απó ¡οuç Ρooοuç, kαι ôεv ôια0é¡ει μé¿ρι ¡α
γεγοvó¡α ôεôομévοu ó¡ι o¡ηρiçε¡αι kuρiωç o¡ηv εokεμμévα
παραπλαvη¡ιkéç ôηλooειç ¡ηç vαçιo¡ιkήç μάρ¡uρεç,
προkειμévοu vα παραπλαvήoοuv ¡οuç Σuμμά¿οuç. Αu¡ó ¡ο
µιµλiο εk0é¡ει αu¡ά kαι άλλα Ÿεúôη µάoει ¡ωv ε¡ov ¡ηç éρεuvαç
απó ¡ο ouγγραφéα kαι uποo¡ηρiçε¡αι απó ¡ιç ¡ελεu¡αiεç ρωoιkéç
ôημοoιεúoειç απó ¡α αρ¿εiα ¡οuç. Αu¡ó ¡ο µιµλiο ôεv é¿ει
αoπάçοv¡αι μια 0εωρiα ouvομωoiαç, αλλά μια ôιεÇοôιkή
αÇιολóγηoη óλωv ¡ωv γvωo¡ov πραγμα¡ιkov περιo¡α¡ιkov ¡ηç
uπó0εoηç, προkειμévοu vα αφήoει ¡οv αvαγvoo¡η vα µγάλει ¡α
ouμπεράoμα¡ά ¡οu. Αkóμη kαι αv, μεριkéç απó αu¡éç ôεv é¿ει
ôημοoιεu0εi μé¿ρι ¡oρα ôεôομévα 0α oοk kαι αιφviôια oαç. Μια
πιvαkiôα o¡ο Μαúρο ôαoοç ¡ηç Γερμαviαç ... Απαγορεúε¡αι
αuo¡ηρά oε μαúρο ôάoοç μαç kάμπιvγk ó¡ι ¡α ά¡ομα
ôιαφορε¡ιkοú φúλοu, για παράôειγμα, οι άvôρεç kαι οι γuvαikεç,
çοuv μαçi oε μια okηvή αv ôεv εivαι παv¡ρεμévοι με¡αÇú ¡οuç για
¡ο okοπó αu¡ó. Απαγορεúε¡αι αuo¡ηρά o¡η περιο¿ή
kα¡αokηvooεωv Μαúροu Aαoοuç, άv0ρωποι ¡οu ôιαφορε¡ιkοú
φiλοu, παραôεiγμα¡οç ¿άριv, άvôρεç kαι γuvαikεç, vα çοúvε μαçi
oε μια okηvή εk¡οç αv εivαι παv¡ρεμévοι, ο évαç με ¡οv άλλο για
αu¡ó ¡ο okοπó. ΕΙΝΑΙ AΗAΑAΗ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟXΗ ΓΙΑ
ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΕΠΙAΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡCΠΟΥΣ. ΣΑΣ Ε4ΥΓΕ ΤΟ
ΓΕAΙΟ;

• China Lake Νoutìkq Bóoq tqç ípruvoç, CΑ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 162
Η ¡οπο0εoiα λει¡οuργεi απó ¡η ôεkαε¡iα ¡οu '50. Μεγάλοç
αρι0μóç παιôιov πéραoε απó ¡ιç εγkα¡αo¡άoειç ¡ηç kαι
uπéo¡ηoαv ¡α περιooó¡ερα απó ¡α ¡ραúμα¡α επιµολήç ¡ηç
ΕΜΡ.
THE TRAUMATIZATION ™ BΑΣΑΝΙΣΤΗPΙΩΝ ΤOY
OYMΑΤOΣ
Η µάoη για ¡ηv επι¡u¿iα ¡οu vοu Monarch-προγραμμα¡ιoμóç ¡οu
ελéγ¿οu εivαι ó¡ι οι ôιαφορε¡ιkéç προoωπιkó¡η¡εç ή ¡μήμα¡α
προoωπιkó¡η¡α ποu οvομάçε¡αι με¡αµάλλει μποροúv vα
ôημιοuργη0οúv οι οποiοι ôεv γvωρiçοuv ο évαç ¡οv άλλο, αλλά
ποιοç μπορεi vα πάρει ¡ο ooμα oε ôιαφορε¡ιkéç ¿ροvιkéç
o¡ιγμéç. Οι ¡οi¿οι αμvηoiα ποu εivαι kα¡αokεuαoμévεç απó
¡ραúμα¡α, απο¡ελοúv αoπiôα προo¡αoiαç ¡οu απορρή¡οu ποu
προo¡α¡εúει ¡α ά¡ομα ποu kάvοuv kα¡ά¿ρηoη απó ¡ο vα µρε0εi
éÇω, kαι απο¡ρéπει ¡ο μé¡ωπο προoωπιkó¡η¡εç ποu ôια0é¡οuv
¡ο ooμα μεγάλο μéροç ¡οu ¿ρóvοu για vα Çéρει πoç ¡ο ôιkó ¡οuç
oúo¡ημα αλλάçει ¿ρηoιμοποιεi¡αι. Η αoπiôα ¡οu απορρή¡οu
επι¡ρéπει o¡α μéλη λα¡ρεiαç vα çοuv kαι εργάçοv¡αι γúρω απó
άλλοuç αv0ρoποuç kαι vα παραμεivει εv¡ελoç απαρα¡ήρη¡η. Η
μπροo¡ιvή με¡αµάλλει μπορεi 0αuμάoια vα εivαι Xριo¡ιαvοi, kαι
η µα0ú¡ερη αλλάçει μπορεi vα εivαι ¡ο ¿ειρó¡ερο εiôοç ¡éραç
oα¡αvιkéç μπορεi kαvεiç vα φαv¡αo¡εi - évα Aρ Jekyll / Mr. Hyde
απο¡éλεoμα. Πολλéç εivαι οι προkλήoειç για ¡η ôια¡ήρηoη ¡οu
απορρή¡οu ¡ηç uπηρεoiαç πληροφοριov ή ¡οv αποkρuφιoμó
ομάôα ποu é¿ει ¡οv éλεγ¿ο ¡ωv ôοúλωv. Το ποoοo¡ó επι¡u¿iαç
αu¡οú ¡οu εiôοuç ¡ωv προγραμμά¡ωv εivαι uŸηλó, αλλά ó¡αv
απο¡uγ¿άvει, οι απο¡u¿iεç απορρiπ¡οv¡αι μéoω ¡οu 0αvά¡οu.
Κά0ε ¡ραúμα kαι µαoαvιo¡ήρια εÇuπηρε¡εi évα okοπó. žvα
μεγάλο μéροç ¡οu πειραμα¡ιoμοú kαι ¡ηç éρεuvαç πήγε vα
μά0ε¡ε ¡ι μπορεi kαι ¡ι ôεv μπορεi vα γivει. Charts éγιvαv
ôεi¿vοuv πoç µαoαvιo¡ήρια πολú ouγkεkριμévο oωμα¡ιkó
µάροç oε μια ôεôομévη ηλιkiα ôεv μπορεi vα ¿ειριo¡εi ¡ο 0άvα¡ο.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 163
Τoρα αu¡ó εivαι για¡i οι Ναçi ékαvαv óλοι αu¡οi οι περiεργοι
πειράμα¡α o¡ρα¡óπεôο ouγkév¡ρωoηç, óποu 0α ôοkιμαo¡εi ¡ο
πóoο γρήγορα οι άv0ρωποι 0α παγooει ή vα πε0άvοuv απó
ôιάφορα ¡ραúμα¡α. H¡αv για ¡οv éλεγ¿ο μuαλó• Οι ¿ρήo¡εç εivαι
πολú ouγkεkριμévεç kαι επιo¡ημοvιkή ¡οuç oε µαoαvιo¡ήρια.
žvαç ¡ε¿vιkóç εργαo¡ηρiοu με ouμµοúλιο kλιπ µóλ¡εç γúρω απó
¡ηv παραkολοú0ηoη ¡ωv ε για ¡α παιôιά ó¡αv λαμµάvοuv ¡ηv
αρ¿ιkή ¡ραúμα¡α ¡οuç. Οι Καρôιά ο0óvεç παραkολοu0οúv¡αι
o¡εvά. Αkóμα πολλά παιôιά é¿αoαv ¡η çωή ¡οuç απó ¡οv
προγραμμα¡ιoμó. Οι προγραμμα¡ιo¡éç éμα0ε ó¡ι ó¡αv évα παιôi
éλαoηç oε μια εμµρuikή kα¡άo¡αoη ποu εi¿ε παραι¡η0εi απó ¡η
0éληoη vα çήoοuv. žμα0αv vα φορά ¡ο πóoο γρήγορα 0α
ouμµεi αu¡ó για vα πάρε¡ε μια ιôéα πóoο μαkριά vα πιéoει ¡ο
παιôi. Οι γοvεiç o¡ιç αvα¡ολιkéç Ηvωμévεç Πολι¡εiεç εi¿αv ληφ0εi
για Παvεπιo¡ήμιο ¡οu Har•ard για ¡ηv kα¡άρ¡ιoη για vα ¡οuç
ôιôάÇει ¡ο πóoο ¡ραúμα 0α μποροúoαv vα ôooοuv o¡α παιôιά
¡οuç o¡ο oπi¡ι, πριv vα πε0άvοuv. Με¡ά ¡α παιôιά πήραv πioω
απó ¡οv αρ¿ιkó προγραμμα¡ιoμó επρókει¡ο vα λαμµάvε¡ε
kα0ημεριvά ¡ραúμα¡α vα kρα¡ήoει ¡οuç Aια¿ωριo¡ιkó.
ΑΡXΙΚΗ splits & αρ¿ιkó προγραμμα¡ιoμó ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ China
›ake, CA. Η πρω¡ογεvήç ή αρ¿ιkóç µαoαvιo¡ήρια για πολλά
παιôιά o¡ιç ôu¡ιkéç ΗΠΑ éγιvε o¡ηv Κivα λiμvη ποu é¿ει πάει
επioημα uπó ¡ηv οvομαoiα Ναu¡ιkó Aιά¡αγμα Test Σ¡α0μóç
(προφéρε¡αι ¡ελιkά, ωç é¿οv¡εç), Ναu¡ιkov Oπλωv Κév¡ρο,
†WC, ˜idgecrest (η πóλη kοv¡ά), kαι Ìnyo -—ern (περιο¿ή). η
ôιεú0uvoη ¡οu Νοoοkομεiοu Νiμι¡ç εivαι ο kωôιkóç ’232 †a•al
Air Weapons „tation’. Η µάoη αu¡ή ôημιοuργή0ηkε για vα
ôοkιμή ’véα óπλα’. Προφαvoç, ¡ο Πολεμιkó Ναu¡ιkó αποφάoιoε
ó¡ι ¡ο μuαλó ελéγ¿οv¡αι οι άv0ρωποι ή¡αv évα oημαv¡ιkó óπλο
για ¡η ôοkιμή. Τα περιooó¡ερα απó ¡α ’véα óπλα’ ποu
ôημιοuργή0ηkε o¡ηv Κivα λiμvη ή¡αv για ¡ο μεγαλú¡ερο μéροç
¡οu αv0ρoποu ρομπó¡ εÇελi¿0ηkε oε μεγάλοuç αρι0μοúç. The
Monarch Mind Control ôιεÇή¿0η oε μεγάλεç kρεμάo¡ρεç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 164
αεροπλάvο για ¡η µάoη ¡ωv οποiωv εi¿αv ¡η ôuvα¡ó¡η¡α vα
o¡εγάoει ¿ιλιάôεç μιkροokοπιkά kλοuµιά μóvο αρkε¡ά μεγάλη για
¡α αv0ρoπιvα μωρά. Παρ¡iôεç 1.000 μωρά ή¡αv μια μιkρή
παρ¡iôα. Σúμφωvα με ¡α ά¡ομα ποu εργάo¡ηkαv o¡ηv
kρεμάo¡ρεç µοη0ov¡αç πρóγραμμα, πολλéç παρ¡iôεç ή¡αv
2.000 ή 3.000 μωρά. Πολλοi απó ¡οuç επιçov¡εç 0uμοúv¡αι ¡ιç
¿ιλιάôεç ¡ωv kλωµov o¡éγαoη μιkρov παιôιov απó ¡ηv οροφή
ôάπεôο. Οι kλωµοi εi¿αv çεo¡ó εvoúρμα¡ο (ηλεk¡ροφóρα για ¡ο
αvo¡α¡ο óριο, kά¡ω kαι απó ¡ηv πλεuρά) é¡oι oo¡ε ¡α παιôιά
ποu εivαι kλειôωμévοç μéoα μποροúv vα λάµοuv φοµερéç
ηλεk¡ριkéç εkkεvooειç o¡οuç οργαvιoμοúç ¡οuç vα kα0αρiçοuv
¡ο μuαλó ¡οuç για vα ¿ωριo¡εi oε πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡εç.
Αu¡ά ¡α kλοuµιά οvομάçοv¡αι Woodpecker Grids. Το 0úμα
µλéπει μια λάμŸη ¡οu φω¡óç ó¡αv εφαρμóçε¡αι uŸηλήç ¡άoηç
–C. Αργó¡ερα, αu¡ή η λάμŸη ¡οu φω¡óç ¿ρηoιμοποιεi¡αι με
uπvω¡ιkή επαγωγή vα kάvει ¡ο ά¡ομο ποu vομiçοuv ó¡ι 0α εivαι
oε μια άλλη ôιάo¡αoη ó¡αv εivαι kα¡αραμévοç με uŸηλήç ¡άoηç.
Σ¡οv προγραμμα¡ιoμó Πi¡ερ Παv, οι προγραμμα¡ιo¡éç ¡οuç
ôοúλοuç πεi¡ε ó¡ι αu¡ó εivαι ’ιππαoiα ¡ο φωç.’ žvα απó ¡α
ôημοφιλéo¡ερα ¡ραúμα¡α με¡ά ¡ο μιkρó παιôi é¿ει uπομεivει the
Woodpecker kλοuµιά Grid για ¡ιç ημéρεç εivαι oε µιαoμó αu¡ó. Ο
µιαoμóç εivαι εk προ0éoεωç µάvαuoη é¡oι oo¡ε vα εivαι óoο ¡ο
ôuvα¡óv περιooó¡ερο ¡ραuμα¡ιkή. Πολλéç απó ¡ιç ¡ε¿vιkéç λαοú
o¡η µάoη εivαι άμα¿οι. Αu¡ó εivαι εv μéρει λóγω ¡οu ó¡ι μéροç
¡ηç éρεuvαç αφορά μuαλó-ελéγ¿οu, kαι Ìll”•inati πολι¡ιkó
μuαλó-εμπειρογvoμοvεç ελéγ¿οu é¿οuv éρ0ει kαι é¿οuv φúγει
απó ¡η µάoη. Το California Ìnstit”te of Technology o¡ηv
Παoαv¡évα εivαι o¡εvά ouvôεôεμévη με ¡ηv éρεuvα China ›ake
(kαι απó ¡ο ôρóμο για ¡ηv Ìll”•inati). Επioηç, μεγάλο μéροç ¡οu
éργοu o¡ηv εγkα¡άo¡αoη εivαι για ¡ιç uπηρεoiεç πληροφοριov
kαι ôεv ¡ο o¡ρα¡ιω¡ιkó. Ìntelligence εvεργη¡ιkοú εivαι ou¿vά
πολi¡εç. žvα απó ¡α πράγμα¡α ποu αvαπ¡ú¿0ηkαv o¡α
Παvεπιo¡ήμια Καλιφóρvια kαι o¡η ouvé¿εια vα εφαρμοo¡εi o¡ηv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 165
Κivα λiμvη ή¡αv προγραμμα¡ιoμοú ¿ρoμα, ¡ο οποiο 0α
kαλuφ0εi αργó¡ερα oε αu¡ó ¡ο µιµλiο. Κókkιvο kαι πράoιvο
αvαkαλúφ0ηkαv vα εivαι ¡ο πιο ορα¡ó ¿ρoμα¡α για ¡οv
προγραμμα¡ιoμó. Aιάφορεç ¿ρωμα¡ιo¡éç φo¡α αvαµοoµήvοuv
¿ρηoιμοποιή0ηkαv o¡ο πλαioιο ¡οu προγραμμα¡ιoμοú oε
ε¿óv¡ωv. Επιçov¡εç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú, óλοι 0uμοúv¡αι
αvαµοoµήvοuv. Η ¿ρήoη ¡ωv αvαµοoµήvοuv é¿ει ειoα¿0εi o¡ηv
αμεριkαvιkή kοuλ¡οúρα απó ¡η CÌA. Εάv évα πρóoωπο πηγαivει
oε μπαρ kαι ¿oροuç óποu ouγkρο¡ήμα¡α παiçοuv, 0α
παρα¡ηρήoε¡ε πολú¿ρωμα φo¡α αvαµοoµήvοuv. Τα λαμπερά
φo¡α ôημιοuργοúv –isassociation, ιôιαi¡ερα oε ά¡ομα ποu
é¿οuv προγραμμα¡ιo0εi.
ΠΩΣ EΙΝΑΙ to noìöìó nou µrtoçípovtoì or
µryóKo ΠPOΓPΑMMΑΤΙΣMO
Ο kα¡άλογοç ¡ωv μεγάλωv kév¡ρωv προγραμμα¡ιoμοú ôivε¡αι
oε παράρ¡ημα, μαçi με oπεoιαλι¡é προγραμμα¡ιoμó kά0ε
¡óποu. Σε αu¡ó ¡ο kεφάλαιο, évα παράôειγμα μóvο μiα απó ¡ιç
µάoειç ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡ιç αρ¿éç ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú εivαι ôεôομévη, ¡ο μεγάλο kαι πολú μuo¡ιkή
Aiμvη China εγkα¡άo¡αoη o¡ηv Καλιφóρvια kοv¡ά o¡ηv Κοιλάôα
¡οu Θαvά¡οu. Τα παιôιά ποu ειoéρ¿οv¡αι o¡ο China ›ake †WC
(γvωo¡óç kαι ωç é¿οv¡εç) με µάoη ¡α ¡ρévα, ¡α αεροπλάvα kαι
¡α αu¡οkivη¡α. žvαç αρι0μóç απó ¡α μιkρά αεροôρóμια ¡α οποiα
φéροuv αu¡ά ¡α παιôιά o¡ηv Κivα λiμvη é¿οuv εv¡οπιo¡εi. Μiα, η
οποiα ôεv ¿ρηoιμοποιεi¡αι πλéοv για ¡η με¡αkivηoη ¡ωv
παιôιov, ή¡αv μια ιôιω¡ιkή ¡αιviα ¡οu αéρα oε Σéριv¡αv, ή ποu
ή¡αv ôiπλα oε évα μεγάλο εργοo¡άoιο Çuλεiαç. Ο μúλοç Çuλεiα
εi¿ε μια ouμφωviα για ¡ο oπi¡ι kρuφά ¡α παιôιά ποu εi¿αv ¡α
o¡óμα¡ά ¡οuç ¡uλιγμévεç με ¡αιviα. Γεi¡οvεç o¡ηv περιο¿ή
αγοράo¡ηkαv εk¡óç, kαι προειôοποiηoε ó¡ι αv μιλήoει 0α εivαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 166
oε μπελάôεç για ¡ηv παραµiαoη ¡ηç ε0vιkήç αoφάλειαç. Η
περιο¿ή é¿ει πολλά ελαιο¡ριµεiα εv¡ά¿0ηkαv απó γραμμéç ¡οu
¡ρévοu, ¡α οποiα ¿ρηoιμοποιή0ηkαv για ¡ηv απó / προç ¡α
παιôιά γúρω. Σuvôε0εi με ¡ο ôik¡uο αu¡ó ή¡αv évα kα0ολιkó
μοvαo¡ήρι ποu µρiokε¡αι με¡αÇú Σéριv¡αv kαι McMinn•ille, kοv¡ά
o¡ο oιôηροôρομιkó ôik¡uο. Η žvωoη o¡ο o¡α0μó ¡ρévοu o¡ο
•ortland, …˜ é¿ει uπóγειεç oήραγγεç óποu ¡α παιôιά εi¿αv
απο¡αμiεuoηç προoωριvά oε kλοuµιά πριv ouvε¿ioοuv ¡ο ¡αÇiôι
¡οuç. Οι Ιηoοui¡εç ή¡αv εvεργά oε αu¡ó ¡ο μéροç ¡ωv
προμη0ειov παιôi. Κα0ολιkή οργαvιoμοúç éγkριoηç (οι οποiεç
εivαι πολλéç), kαλóγριεç ποu μεivε¡ε éγkuοç, γοvεiç ¡ρi¡ο kóoμο,
kαι ¡οuç γοvεiç ποu 0α ποuλήoοuv ¡α παιôιά ¡οuç ή¡αv óλεç οι
πηγéç ¡ωv παιôιov για ¡οv προγραμμα¡ιoμó. O¡αv kάποιοç
okéφ¡ε¡αι πóoα ôιεφ0αρμévα ά¡ομα uπάρ¿οuv kαι πóoεç πóλειç
µρiokοv¡αι o¡ηv ôu¡ιkή αk¡ή, kαι πóoα παιôιά é¿οuv παρα¿0εi
απó oα¡αvιkéç k¡ηvο¡ρóφωv, παράvομοι αλλοôαποi kαι άλλοuç
γοvεiç ποu é¿οuv αo¡uvομιkή ¡αu¡ó¡η¡α kαι ó¿ι ¡α ¿ρήμα¡α απó
¡α παιôιά kαι ο αvαγvoo¡ηç αρ¿içει vα ouvειôη¡οποιήoοuμε
πóoο προμή0εια παρ¡iôεç ¡ωv 1.000 ή 2.000 παιôιά ôεv ή¡αv
πρóµλημα για ¡οuç Ìll”•inati εργαoiαç μéoω ¡ωv uπηρεoιov
πληροφοριov, óπωç η CÌA, ΝΑΚ, –ÌA, FBÌ, kαι FEMA. Η
Finders, μια kοιvή CÌA / FBÌ ομάôα προμη0εúοv¡αι ¡α παιôιά για
¡ο Aik¡uο για ¿ρóvια. Μεριkά απó ¡α παιôιά ποu απαι¡οúv¡αι για
¡οv προγραμμα¡ιoμó, πρéπει vα ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για 0uoiεç
για vα ¡ραuμα¡içοuv αu¡éç εivαι προγραμμα¡ιoμévεç. (Τα
οvóμα¡α οριoμévωv απó ¡οuç αv0ρoποuç ποu εργάçοv¡αι o¡ηv
παρο¿ή ¡ωv παιôιov για ¡οv προγραμμα¡ιoμó / 0uoiα é¿οuv
kukλοφορήoει o¡ο μηvιαiο εvημερω¡ιkó ôελ¡iο ¡οu Fritz
„pring•eier ¡οu.) Το μuo¡ιkó αεροôιάôρομο FEMA o¡η „anta
˜osa é¿ει ¡α αεροπλάvα ποu προoγειovοv¡αι kαι αφήvοv¡αç
óλη ¡η vú¿¡α. Οριoμévεç απó αu¡éç ¡ιç π¡ήoειç πηγαivε¡ε
αvα¡ολιkά kαι o¡η ouvé¿εια εkφορ¡ovοuv o¡η μuo¡ιkή 1800-
¡ε¡ραγωvιkov μιλiωv China ›ake †a•al ˜esearch Base, kαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 167
0εωροúv¡αι για vα φéροuv ¡α παιôιά για ¡οv προγραμμα¡ιoμó.
Αu¡ó αεροôιάôρομο οvομάçε¡αι „A†TA ˜…„A A̘ CE†TE˜.
O¡αv προoπά0ηoα vα πάρει FAA πληροφορiεç o¿ε¡ιkά με αu¡ó
¡ο αεροôιάôρομο éπαιÇαv αvóη¡ο oαv vα μηv uπήρ¿ε, αλλά εivαι
oε λει¡οuργiα. Κοv¡ά „anta ˜osa εivαι ¡ο Bohe•ian Gro•e.
Νο¡ιοôu¡ιkά ¡ηç „anta ˜osa εivαι ¡ο kév¡ρο ¡οu αéρα ποu ôεv
¿ρηoιμοποιεi¡αι απó ¡ο kοιvó. Αu¡ó ¡ο αεροôρóμιο
¿ρηoιμοποιή0ηkε πρóoφα¡α απó πιλó¡ωv ωç FB… X¡io¡ηkε
kα¡ά ¡η ôιάρkεια W.W. ΙΙ, ωç µάoη για ¡ηv kα¡άρ¡ιoη •-32
πιλó¡οuç, kαι απεvεργοποιεi¡αι ¡ο 1952. Με¡ά ¡οv πóλεμο, ή¡αv
μιo0ωμévα oε ιôιω¡ιkéç ε¡αιρεiεç (óπωç η CÌA). Σ¡α
πλαkóo¡ρω¡α περιο¿éç εivαι ‡ »¡οu okuροôéμα¡οç kαι μπορεi
vα προoγειω0εi ¡ο µαρú¡ερο αεροπλάvα oε ¿ρήoη. Aεv
uπάρ¿οuv k¡iρια άvω ¡ωv ôúο ιo¡ορiεç oε ολókληρη ¡ηv
περιο¿ή, kαι ôεv πúργοu ελéγ¿οu. Το FBÌ é¿ει ôια ¡ηç
Ομοoποvôιαkήç k¡iριο o¡ο kév¡ρο ¡ηç πóληç „anta ˜osa, kαι
’FEMA’ é¿ει évα ραôιοφωvιkó o¡α0μó o¡ο αεροôρóμιο. Το
απο0εμα¡ιkó o¡ρα¡óç é¿ει επioηç kάποια k¡iρια ¡ηç περιο¿ήç.
Co¡óoο, uπάρ¿οuv οριoμévα άkρωç μuo¡ιkή ôραo¡ηριó¡η¡α
πρókει¡αι για uπóγεια o¡ο αεροôρóμιο. 6-7 μιkρά αεροπλάvα
kρuφά éÇω απó ¡ο kλειo¡ó µάoη ¡ηv ημéρα, kαι για ¡η µάoη ¡ηç
περιγραφήç ¡οu ó¡ι εivαι kλειo¡ó, ó¡ι εivαι πολú εvôιαφéροuoα.
Τα αεροπλάvα απογειovοv¡αι ¡ο µράôu kαι ôεv ¡η oειρά ¡οu ¡α
φo¡α ¡οuç για ¡ηv μé¿ρι εkα¡οv¡άôεç ¡ωv ποôιov o¡οv αéρα.
Aημοoιεúμα¡α Aημοkρα¡ov ¡ηç „anta ˜osa é¡ρεÇε évα άρ0ρο
για Πéμ 22 Απριλiοu, 1993 για ¡ηv ομοoποvôιαkή kuµéρvηoη
πoληoη 70 o¡ρεμμά¡ωv ¡ηç ιôιοk¡ηoiαç μóvο o¡α αvα¡ολιkά ¡οu
αεροôρομiοu. Co¡óoο, ó¡αv ôιαµάoει kαvεiç προoεk¡ιkά, η γη
0α πρéπει vα προoφéρε¡αι oε μια oειρά απó ομοoποvôιαkéç
uπηρεoiεç. Η περιοuoiα ’ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι απó FEMA’ (707-
5‡2-‡53‡). Αv αvαλογιo¡εi kαvεiç για αu¡ó, εivαι απi0αvο ó¡ι ο
ραôιοφωvιkóç o¡α0μóç εivαι ο o¡α0μóç πομπóç FEMA. Η o¡εvή
γει¡viαoη με αu¡ó ¡ο μuo¡ιkó για ¡ηv ôραo¡ηριó¡η¡α Bοημiαç ¡ηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 168
ελi¡ Gro•e kάvει αu¡ó μια εvôιαφéροuoα ιo¡οoελiôα για ¡η
μελé¡η. Το αεροôρóμιο ¿ρηoιμοποιεi¡αι για ¡ηv Bοημiαç
επιokéπ¡εç Gro•e εivαι µóρεια ¡ηç „anta ˜osa για Hwy 101, ¡ο
„ono•a Co”nty Airport. Ηvωμévο Express kαι A•erican Eagle
(¡ο οποiο φéρει προç kαι απó „an Jose) πε¡οúv oε αu¡ó ¡ο
αεροôρóμιο, ¡ο οποiο é¿ει évαv πúργο ελéγ¿οu. Το 196‡, ¡ο
αεροôρóμιο αvαφéρ0ηkε, επioηç, vα é¿οuv πραγμα¡οποιη0εi
περiποu 600 o¡ρα¡ιω¡ιkéç επι¿ειρήoειç (εi¡ε απογεiωoη ή ¡ηv
προoγεiωoη) αvά é¡οç. H¡αv γúρω απó αu¡ή ¡η φορά ó¡ι η
ομοoποvôιαkή kuµéρvηoη προéµη oε ouμφωviα με „ono•a
Co”nty Airport vα µοη0ήoει vα πληρooει για ¡ο ôιάôρομο ποu
πρókει¡αι vα επεk¡α0εi, ¡ο ôιάôρομο ποu πρókει¡αι vα εvιo¿u0εi
kαι ¡ο αεροôρóμιο vα αvαµα0μιo¡οúv με ôιάφοροuç ¡ρóποuç. Η
ελi¡ απó óλο ¡οv kóoμο πε¡οúv oε εôo για vα πά¡ε o¡ο
Bohe•ian Gro•e, ¡ο οποiο µρiokε¡αι o¡ηv περιο¿ή Monte Ρiο.
Οι okλάµοι Monarch kα¡ά¿ρηoη ¡αk¡ιkά o¡ο Gro•e για ¡ηv
Ÿu¿αγωγiα ¡ωv μελov ¡ηç Bοημiαç Gro•e oε kinky ôωμά¡ια
0éμα φúλοu, óπωç εivαι ¡ο okο¡ειvó ôωμά¡ιο kαι ¡ο ôωμά¡ιο
vεkροφιλiα. Απóρρη¡ο προkειμévοu †W… ôιεÇάγε¡αι o¡ο μιkρó,
okο¡ειvó oαλóvι με Çúλιvο oημάôι kα¡οvομάçε¡αι
™†–E˜G˜…™†–. Σkλάµοι 0ηρεúοv¡αι o¡ο ôάoοç για ¡οv
α0λη¡ιoμó, kαι ¡ελε¡οuργιkά αποkρuφιoμó,
ouμπεριλαμµαvομévωv µρéφοç 0uoiα, γivοv¡αι oε εÇω¡εριkοúç
¿oροuç o¡ο Gro•e. Τα αεροôρóμια περιγράφοv¡αι λεπ¡ομερoç
é¡oι oo¡ε ο αvαγvoo¡ηç μπορεi vα αρ¿ioει vα πιάoει με ¡ο
ôik¡uο ¡ωv μιkρov αεροπλάvωv kαι αεροôρóμια, ¡ο oúo¡ημα
Monarch ¿ρηoιμοποιεi για ¡η με¡αφορά ¡ωv παιôιov. Τα παιôιά
o¡ηv trickled απó ôιάφορα oημεiα ouλλογήç o¡ηv Κivα λiμvη.
Monarch εivαι okλάµοι, πολλά απó ¡α iôια ¡α παιôιά ποu
¿ρηoιμοποιοúv¡αι oε αu¡ó ¡ο εk¡ε¡αμévο oúo¡ημα προμη0ειov
παιôi. Τα παιôιά ¿ρηoιμοποιοúv¡αι επioηç για vα προoελkúoοuv
kαι vα απαγάγει άλλα παιôιά. Οι Εφηµιkή okλάµοι
¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡ηv ouvοôεiα kαι ¡η με¡αφορά μιkρά
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 169
παιôιά oε ¡ρévα, λεωφορεiα kαι αεροπλάvα. Η ¡ριγωvιkή oε
o¿ήμα αεροôρóμιο o¡ηv China ›ake παραôοoιαkά Çεkιvήoει
πολú vωρiç ¡ο πρωi με πολλéç ôραo¡ηριó¡η¡εç. Οι π¡ήoειç
vú¿¡α απó „anta ˜osa αεροôρóμιο FEMA για vα ôooει évα
παράôειγμα για ¡ιç ειoερ¿óμεvεç π¡ήoειç. Σuvôéει ¡ο
αεροôρóμιο με ¡ηv kúρια µαoιkή ék¡αoη μéoω „andq”ist ˜oad.
Τα παιôιά é¿οuv εkφορ¡ω0εi oε αu¡ó ¡οv ¡ομéα, εvo άλλοι
οôηγοúv¡αι μéoα απó ¡ιç πúλεç φροuροúv¡αι απó πεçοvαú¡εç,
kαι άλλοι éρ¿οv¡αι μéoω μéoω ¡ηç αvα¡ολιkήç-oιôηροôρομιkή
γραμμή ôu¡ιkά. Το γεγοvóç ó¡ι ¡α παιôιά é¿οuv ¡ηv οôήγηoη
μéoα απó ¡ιç πúλεç ôεv εivαι αvηou¿η¡ιkή, ôιó¡ι μéoα o¡ηv
περiμε¡ρο ¡ωv o¡ρα¡ιω¡ιkov εivαι évα γuμvάoιο, évα Γuμvάoιο
kαι 3 άλλεç o¿ολéç. Μεριkοi απó ¡οuç εvήλιkεç ¡ωv παιôιov ποu
προγραμμα¡içοv¡αι ôιαμοvή oε o¡ρα¡ovεç (kαλúµεç Q”onset kαι
μiα ιo¡ορiα k¡iρια), εvo περιμévοuv. žvαç άvôραç 0úμα
Monarch 0uμά¡αι évα μεγάλο k¡iριο kρεμάo¡ρα o¡ηv Κivα λiμvη
με évα ouγkεkριμévο ôάπεôο kαι oειρά με¡ά ¡η oειρά ¡ωv
kλωµov αvαo¡éλλοv¡αι απó ¡ο αvo¡α¡ο óριο πλήρωoηç ¡ο
μεγάλο k¡iριο. žvαç απó ¡οuç προγραμμα¡ιo¡éç ή¡αv v¡uμévοι
óπωç kαι oε évα kα0ολιkó ιερéα. Το ηλεk¡ριkó ρεúμα ποu é¡ρεÇε
vα ¡α kλοuµιά ékαvε µóμµοç, oαv évα ηλεk¡ριkó φρά¿¡η. ΥπήρÇε
μια μαρμάριvη πλάkα ποu ¿ρηoiμεuoε ωç évαç µωμóç óποu
μαúρη kοukοúλα εvôεôuμévοç άv0ρωποι 0α λάµει ο ¿ειριoμóç
¡ωv οo¡ov μα¿αiρι kαι 0uoiα μιkρά παιôιά μπροo¡ά απó ¡α
άλλα παιôιά o¡α kλοuµιά. (Αvαμvήoειç απó άλλοuç επιçov¡εç
για ¡οv ¡óπο 0α αvαφερ0οúv αργó¡ερα.) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΙΝΑ AΙΜΝΗ BA„E Charles Manson, ωç
προγραμμα¡ιoμévο ôοúλοç μοvάρ¿η ποu éλαµαv αρ¿ιkó
προγραμμα¡ιoμó oε λiμvη ¡ηç Κivαç, éçηoε με ¡η λα¡ρεiα ¡οu,
παρά μóvοv ‡5 μiλια µορειοôu¡ιkά ¡ηç Κivαç λiμvηç o¡ηv
απομαkρuoμévη Myers kαι Barker αγροk¡ήμα¡α. Κάo¡ρο „cotty
o¡ηv Κοιλάôα ¡οu Θαvά¡οu, Bakersfield, Edwards AFB, kαι
Παπά „tore ›”do ¡ηç & Ταµéρvα (με ¡ο μuo¡ιkó uπóγειο kév¡ρο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 170
προγραμμα¡ιoμοú ¡ηç) εivαι óλα o¡ηv περιο¿ή ¡ηç λiμvηç kαι η
Κivα é¿οuv óλεç ¡οπο0εoiεç προγραμμα¡ιoμοú πάρα πολú.
Παλιά ôιαôρομή 66 πήγε απó ¡ηv Κivα λiμvη, η οποiα ¡oρα
αkριµoç éÇω απó ΗΠΑ 395. Ταµéρvα ¡ηç περιο¿ήç é¿ει
οvομαo¡εi Hideaway. Το k¡iριο ή¡αv ¿αμηλή, μαkριά απó ¡οv
αu¡οkιvη¡óôρομο, με évα μεγάλο ¿oρο o¡ά0μεuoηç okο¡ειvéç.
Μóvο άv0ρωποι ποu ήÇεραv πoç vα ειoéλ0οuv απó ¡ιç
okο¡ειvéç εioοôο απó ¡ηv πλεuρά ¡ηç 0α μποροúoε vα πάρει in.
The Hideaway ¡αµéρvα é¿ει évα ¡οπιkó o¡ékι για ¡οuç άvôρεç
¡ηç CÌA o¡ηv Κivα λiμvη. ž¿ει uπηρε¡ήoει ¡α εÇαιρε¡ιkή
μπριçóλεç. Η éôρα µάoηç εivαι γvωo¡ó ωç ¡ο Aεukó Οikο, kαι
φαivε¡αι kάπωç oαv μια λéo¿η γιο¡. Bορειοôu¡ιkά απó ¡ο
αεροôρóμιο, o¡ο 39-6‡ kαι ‡-33 Ε o¡ο q”ad ¿άρ¡εç, η
kuµéρvηoη é¿ει ôημιοuργήoει évα μεγάλο μαγιkó oφραγiôα ¡οu
Σολομov¡α (hexagra•) με kά0ε πóôι 1 / ‡ MÌ›E kαιρó o¡ο
éôαφοç. Τι ή¡αv αu¡ó, óπωç για évα 0úμα o¡ιç αρ¿éç ¡ηç
ôεkαε¡iαç ¡οu 1950 oε évα kév¡ρο προγραμμα¡ιoμοú περιο¿ή
é¿οv¡εç; žvα απó ¡α k¡iρια ¡ηç περιο¿ήç, ¿ρηoιμοποιεi¡αι για
¡οv προγραμμα¡ιoμó ¿αραk¡ηρio¡ηkε ωç μια επiπεôη οροφή kαι
évα μαúριoμα εÇω¡εριkó. Μια φρά¿¡η é¡ρεÇε γúρω απó ¡ο k¡iριο.
Σ¡ο εoω¡εριkó η μπροo¡ιvή πóρ¡α ή¡αv μια παλιά uποôο¿ή
ôρúιvο γραφεiο ¡úποu. Μια oειρά απó 3 0úρεç ποu ouvôéοv¡αι
με oήραγγεç é¿οuv περάoει. Αvαγραφóμεvα oε évα ôιάôρομο,
kαι o¡η ouvé¿εια πήρε μια αριo¡ερά o¡ηv αi0οuoα ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú. Σήραγγεç oúvôεoμοç με¡αÇú ¡ωv ôúο
ôιαôρóμοuç. Η αi0οuoα ¡οu προγραμμα¡ιoμοú ή¡αv
çωγραφιoμévο évα kαλó Aια¿ωριo¡ιkó λεukó ¿ρoμα. Σ¡η μéoη
¡οu ôωμα¡iοu, kλοuµιά αvεo¡άληoαv με ¿ιμπα¡çήôεç. Το
εÇε¡αo¡ιkó ¡ραπéçι ή¡αv μé¡αλλο, ¡ο οποiο ή¡αv kρúο για ¡ο
0úμα, αλλά vα πλévοv¡αι για ¡οuç ouvοôοúç. Το 0úμα ή¡αv
¡οπο0ε¡οúv¡αι oε kλοuµιά kαι 0α μποροúoε vα παρα¡ηρήoει
λεukó φωç kοukiôεç oε ôιαφορε¡ιkά πρó¡uπα dot πάvω απó ¡ηv
πóρ¡α oε μια ομάôα φo¡α. Το ¿αμηλó επiπεôο πλήγμα¡α o¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 171
0úμα ή¡αv ouv¡οvιoμévο με ¡ιç dot πρó¡uπα. (Μεριkά απó αu¡ή
o¿ε¡içε¡αι με ¡οv προγραμμα¡ιoμó v¡óμιvο.) Ο ouvοôóç
παραkολοu0εi¡αι ολókληρο oεvάριο για ôιαγράμμα¡α, εvo ¡ο
παιôi εi¿ε ¡ραuμα¡ιo¡εi επαvειλημμévα με ¿αμηλήç ¡άoηç
kλuôωvιoμοúç. Bελóvεç ή¡αv éoπρωÇε o¡ο παιôi, ¡ο ôωμά¡ιο
éγιvε okο¡άôι kαι o¡η ouvé¿εια lit. 4ωvéç εiπε, ’Αγάπη μοu,
αγάπη μοu ôεv εivαι.’ Αu¡ó ή¡αv μéροç ¡ηç αγάπη μοu, ôεv με
αγαπά μéροç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú. ’Τα kαλά kορi¡oια µóλ¡α
απó ¡οuç αoη φ¡ερά.’ Αu¡ή ή¡αv η οιkοôóμηoη ¡ηç ιkαvó¡η¡αç
για ¡ηv kα¡άo¡αoή trancing απó ¡ο 0úμα kα¡ά ¡ηv ηλεk¡ρο-oοk.
Γερμαvιkά & Bρε¡αvοi επιo¡ήμοvεç / προγραμμα¡ιo¡éç ελéγ¿οu
ήρ0ε o¡ο μuαλó ε¿óv¡ωv με¡ά WW ΙΙ, ouμπεριλαμµαvομévωv
Joseph Μévγkελε (γvωo¡ó ωç Aρ πράoιvο, ή Greenba”•, kαι
άλλα Ÿεuôovuμα). Aρ ¡ο Ìll”•inati ¡οu ΕuÇεivοu επεÇεργάo¡ηkε
¡ηç Κivαç Aiμvη επioηç. Aρ Aεukó (Aρ Ewin Ca•eron),
εργάo¡ηkε o¡ηv αvα¡ολιkή αk¡ή, αv kαι ékαvε πε¡οúv oε kά0ε
¡óoο μé¿ρι ¡η ôu¡ιkή αk¡ή για vα ouvαv¡η0οúv με ¡οuç άλλοuç
kορuφαiοuç προγραμμα¡ιo¡éç. Aρ Μπλε ή¡αv άλλο απó ¡α
oημαv¡ιkά ποu οôηγεi προγραμμα¡ιo¡éç Ìll”•inati. Αu¡ά kορuφή
προγραμμα¡ιo¡éç εποπ¡εúοv¡αι άλλεç λιγó¡ερο
προγραμμα¡ιo¡éç. Αv kά¡ι πάει o¡ραµά, 0α μποροúoαv vα
φéροuv évα παιôi απó μια 0éoη προγραμμα¡ιoμοú oε évαv
ειôιkó για vα πάρει ¡ηv ειôιkή µοή0εια για ¡οv προγραμμα¡ιoμó
¡οu. Οι άvôρεç kαι οι γuvαikεç ¡ωv Ìll”•inati µοή0ηoε o¡ηv
kορuφή προγραμμα¡ιo¡éç éÇω. Το Grande Μη¡éρεç, kαι ¡ο
Grande πλοiαρ¿οι ¡ωv Ìll”•inati ouμμε¡εi¿αv, µοη0ov¡αç με ¡οv
προγραμμα¡ιoμó. Cç παιôi ¡οu Ìll”•inati προ¿oρηoε μéoω ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú ¡οu, ¡ρειç άv0ρωποι εi¿αv εποπ¡εiα ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú ¡οu: Μεγάλη Μη¡éρα ¡οu, Grande –a•e ¡οu,
kαι ο Προγραμμα¡ιo¡ήç. Οι λει¡οuργiεç Ìll”•inati απó μια
αλuoiôα ¡ωv εv¡ολov παρóμοια με ¡ηv o¡ρα¡ιω¡ιkή. (Σ¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α, évα μεγάλο μuo¡ιkó εivαι ¡ο µαoiλειο ¡οu
Σα¡αvά πράγμα¡ι ¿ρηoiμεuoε ωç πρó¡uπο για ¡ιç o¡ρα¡ιω¡ιkéç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 172
kαι πολι¡ιkéç ôομéç.) Cç παιôi Çεkιvά ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡οu,
0α εivαι παραkολοu0εi¡αι με ¡ρóπο παρóμοιο με ¡α vοoοkομεiα,
óποu ¡α ôιαγράμμα¡α εivαι γεμά¡ο kαι o¡η ouvé¿εια é¿οuv
kα¡α¡ε0εi αu¡ά ¡α ôιαγράμμα¡α. Οι εÇε¡άoειç kαι οι αÇιολογήoειç
γivοv¡αι ¡αk¡ιkά. Κα0ορio¡ηkαv ωç o¡ó¿οι ποu é¿οuv éÇι γkολ
προγραμμα¡ιoμó μήvα. Αu¡ά 0α πω oε ιo¿ú, 0α πρéπει vα
επι¡εu¿0εi αu¡ó kάvοv¡αç α, µ, γ, ô o¡οuç επóμεvοuç éÇι μήvεç.
Αu¡ó εivαι kάπωç παρóμοιο με évα ÌE• (α¡ομιkó o¿éôιο
εkπαiôεuoη), ¡ο οποiο η ειôιkή-ed kα0ηγη¡éç o¡ο Oρεγkοv ποu
é¿ει ouo¡α0εi για kά0ε μα0η¡ή. Σε kάποιο oημεiο, ¡α ιo¿uρά
oημεiα kαι ¡ιç αôuvαμiεç ¡οu παιôιοú 0α πρéπει vα
προoôιοριo¡εi, kαι ¡ó¡ε η απóφαoη 0α ληφ0εi απóφαoη o¿ε¡ιkά
με ¡ηv εγkα¡άo¡αoη oε αu¡ó ¡ο Ìll”•inati 0éλε¡ε vα
προγραμμα¡ioε¡ε ¡ο ά¡ομο vα γivει. Αv ¡ο αγóρι εivαι επι0ε¡ιkóç
kαι é¿ει oαôιo¡ιkéç ¡άoειç, ¡ο Ìll”•inati αποkαλοúv ’éμποροç
évαv πóλεμο’ kαι ¡ηv ε¡ιké¡α ôιάγραμμα ¡οu ’Αu¡ó ¡ο παιôi 0α
εivαι γεvιkή.’ Σ¡η ouvé¿εια 0α προ¿ωρήoει oε πρóγραμμα vα
γivει μια γεvιkή. Νοoοkóμοι, ôάokαλοι, οι για¡ροi kαι ¡ο παιôi
πρéπει vα προγραμμα¡içε¡αι με μια εuγévεια προç ¡οuç
oúo¡ημα. Aλλα επαγγéλμα¡α, óπωç οι ôιkηγóροι μποροúv vα
é¿οuv ¡η ôuvα¡ó¡η¡α vα εivαι αôio¡αk¡οç. Πολλά απó ¡α παιôιά
é¿οuv 0ρηokεu¡ιkó επιoημαivοv¡αι ¡α μé¡ωπα για ¡οv
προγραμμα¡ιoμó ¡οuç, kαι évα πολú ôημοφιλéç επάγγελμα για
¡οuç Ìll”•inati άvôρεç εivαι vα γivοuv kληριkοi. Θρηokεu¡ιkοi
ηγé¡εç απο¡ελοúv ¡ηv πλειοŸηφiα ¡ωv πα¡éρωv ¡ηç Monarch
επιçov¡εç ποu é¿οuv çη¡η0εi µοή0εια. Τα περιooó¡ερα 0úμα¡α
Ìll”•inati é¿οuv γοvεiç οι οποiοι εivαι oημαv¡ιkοi 0ρηokεu¡ιkοi
ηγé¡εç, πολλά απó ¡α kορuφαiα kληριkov o¡ιç kα0ιερωμévεç
εkkληoiεç. Κα0oç ο αvαγvoo¡ηç 0α περiμεvε, kάποια
µαoαvιo¡ήρια απαι¡οúv 0ερμοkραoiα ¡οu 0úμα¡οç παιôιοú,
αvαπvοή, παλμó kαι ¡ηv αρ¡ηριαkή πiεoη πρéπει vα
παραkολοu0οúv¡αι o¡εvά.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 173
ΤΙ ΠPOŒEΝOYΝ ΤΑ ΤPΑYMΑΤΑ
Τοv ¡ελεu¡αiο kαιρó, ο o¡ρα¡óç kαι η επιo¡ήμη ¡ηç Ÿu¿ολογiαç
εivαι η προoο¿ή oε αu¡ó ποu αποkαλοúv •T„– (με¡α-
¡ραuμα¡ιkοú o¡ρεç). •T„– εivαι η Ÿu¿ο-πα0η¡ιkov
εÇοu0εvω¡ιkéç επιπ¡ooειç ¡οu ¡ραúμα¡οç kαι ¿ρóvιαç φúoηç
¡ωv αv¡ιôράoεωv o¡ο ¡ραúμα. Παρεμµα¡ιkή αvαôρομéç ¡οu
¡ραúμα¡οç 0α ouμµεi αv ¡ο μuαλó ôεv πρéπει vα προo¡α¡εu0εi
απó ¡ιç uπεv0uμioειç ¡οu ¡ραúμα¡οç. Το μuαλó ôημιοuργεi
πρó¡uπα αποφuγήç για vα προo¡α¡εu0εi απó okεφ¡óμαo¡ε ¡ο
¡ραúμα. Σuμπ¡oμα¡α παvιkοú εμφαviçοv¡αι ó¡αv ¡ο ά¡ομο ποu
uποµάλλε¡αι oε φuoιολογιkή ôιéγερoη oε ¡ραuμα¡ιkéç
ouv0ήμα¡α. Μια ¡ραúμα 0α ôημιοuργήoει kάποιο
’shatteredness’ εv¡óç ¡οu 0úμα¡οç. Το 0úμα 0α αvαπ¡úÇει
παραôο¿éç o¿ε¡ιkά με ¡η çωή εivαι εuάλω¡οι, o¿ε¡ιkά με μιkρή
προoωπιkή αÇiα, kαι ó¡ι η çωή ôεv εivαι ôikαιη. Μποροúv vα
αvαπ¡úÇοuv φοµiεç vα ελéγ¿οuv ouvε¿oç ¡ο περιµάλλοv ¡οuç
για ¡ηv αoφάλεια kαι 0α παραkολοu0εi ouvε¿oç ¡οuç άλλοuç για
vα µεµαιω0εi¡ε ó¡ι ôεv εivαι kαkομε¡α¿εiριoη. Για αιovεç
πολεμιkov é¿ει πραγμα¡οποιη0εi, kαι é¿οuv µιooει •T„–
o¡ρα¡ιω¡ιkή ¡οuç άvôρεç. Co¡óoο, μια πλήρη περιγραφή kαι ¡ηv
éρεuvα για ¡ηv αvα¡αρα¿ή é¿ει γivει μóvο o¡ηv πρóoφα¡η
ιo¡ορiα. Ο o¡ρα¡óç ¡ωv ΗΠΑ é¿ει εμποôioει οποιαôήπο¡ε
oοµαρή παρο¿ή ouμµοuλov για ¡α o¡ρα¡εúμα¡ά ¡οuç ποu
πάo¿οuv απó αu¡ή. •eer «oúμµοuλοι» kαι ραπ ομάôεç εi¿αv ¡η
ôuvα¡ó¡η¡α, kαι vα παραπλαvη0οúv απó ¡ο o¡ρα¡ó vα
πιo¡εúοuv ó¡ι 0α ή¡αv επαρkήç. •T„– 0α οôηγοúv ou¿vά oε
Çεoπάoμα¡α οργήç, ¿ρóvια kα¡ά0λιŸη, ή οριαkά ôuoλει¡οuργiεç.
The •T„– oε Monarch 0úμα¡α εivαι φιλ¡ράροv¡αι απó ¡ο M•– /
–Ì– kαι ¡οv προγραμμα¡ιoμó. Σ¡η ouvé¿εια, με ¡η oειρά ¡οuç, ¡ιç
μάokεç προγραμμα¡ιoμó ¡ωv M•–. O¡αv ο προγραμμα¡ιoμóç
εivαι πλήρηç, μπροo¡ά αλλάçει é¿οuv ôημιοuργη0εi οι οποiεç
μπορεi vα λει¡οuργήoει με ¿αμóγελα kαι ¿αροúμεvη o¡άoη, εvo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 174
απó kά¡ω, ¡ο μuαλó εivαι γεμά¡η απó ouv¡ριµεi πληγovει
αλλάçει, ποιοç εivαι ο okλάµοç αγvοεi. Αu¡ο-¡ιμωρiα kαι
kοιvωvιkή απóouρoη εivαι φuoιkά ouμπ¡oμα¡α •T„–, kαι οι
προγραμμα¡ιo¡éç ôεv é¿οuv πρóµλημα εvio¿uoη kαι ¡οv
προγραμμα¡ιoμó αu¡ov ¡ωv λει¡οuργιov vα ¡ροποποιήoοuv
¡οuç ouo¡ήμα¡α. Οριoμévεç με¡αµάλλει kα¡αλήγοuv αokεi ¡ηv
οργή, ¡ο φóµο, η kοιvωvιkή απóouρoη, η εvο¿ή, kαι η επι0uμiα
για αu¡ο-¡ιμωρiα. Αu¡ά εivαι ποu πραγμα¡οποιή0ηkε uπó éλεγ¿ο
απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó, kαι vα λάµει ο φορéαç ó¡αv ¡α
µήμα¡α okλάµοç εk¡óç ¡ηç προγραμμα¡ιoμévηç ôιαôρομήç.
Aιαπιo¡o0ηkαv οι kαkéç αvαμvήoειç o¡ο μuαλó ¡ωv αvôρov
ποu uποφéροuv απó •„T– ¡ηv εk véοu kúkλοu kαι αu¡ο-
ôιαιovιoη οι iôιοι, ôεôομévοu ó¡ι µρiokοv¡αι άλu¡α o¡α kú¡¡αρα
μvήμηç. Οι kαkéç αvαμvήoειç για ¡α 0úμα¡α ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú Monarch ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι για vα kρα¡ά¡ε
¡ο M•–, ο προγραμμα¡ιoμóç o¡ο ¿oρο kαι επioηç vα kρα¡ήoει
¡ο 0úμα oε ouμμóρφωoη. Το 195‡, ôημοoiεuoε Maslow
ιεράρ¿ηoη ¡ωv αvαγkov ¡οu, ¡ο οποiο ó¡αv εφαρμóçε¡αι oε
μοvάρ¿εç kαι •„T– 0úμα¡α oημαivει ó¡ι ôεv μπορεi vα
προ¿ωρήoει oε 0εραπεiα μé¿ρι ¡ηv επιµiωoή ¡οuç kαι ¡ιç
αvάγkεç αoφάλειαç ιkαvοποιοúv¡αι. Co¡óoο, οι
προγραμμα¡ιo¡éç / ¿ρήo¡εç γvωρiçοuv ó¡ι εivαι oημαv¡ιkó vα
ôια¡ηρη0εi η okλάµοç μαkριά απó ¡ηv αoφάλεια. Για ¡ο okοπó
αu¡ó, οι προγραμμα¡ιo¡éç απαo¿ολοúv ¡α ά¡ομα o¡ο εÇω¡εριkó
για ¡ηv παραkολοú0ηoη okλάµοuç, kαι εoω¡εριkή με¡αµάλλει
o¡ο μuαλó ¡οu 0úμα¡οç vα με¡αµάλλει ¡ηv παραkολοú0ηoη kαι
¡ηv uποµολή εk0éoεωv αλλάçει. Εk0éoεωv με¡αµάλλει μπορεi
vα φ¡άoει πάv¡α ¡ο ôik¡uο ¡ωv kα¡απα¡η¡éç μéoω 1-800
¡ηλεφωvιkοúç αρι0μοúç ποu αλλάçοuv kά0ε 2 εµôομάôεç.
Μποροúv επioηç vα kαλéoε¡ε ¿ειριo¡ή ¡οuç. Εk0éoειç αλλάçει
εivαι πολú απα0ήç kαι vα ¿ρηoιμεúoει ωç μαγvη¡óφωvα ποu
ék0εoηç μη¿αvιkά ¡u¿óv εÇελiÇειç ποu 0α μποροúoαv vα
απειλήoοuv ¡οv προγραμμα¡ιoμó για ¡ηv ¿ειριo¡ή ¡οuç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 175
Με¡αµάλλει προγραμμα¡ιo¡εi vα αu¡οk¡οvήoει εivαι ¿¡ιoμévα
επioηç o¡ηv Σuo¡ημά¡ωv. Για παράôειγμα, για évαv ¿άkερ
oúo¡ημα - αοu¡oάιv¡ερ - vα ouvεργαo¡εi με ¡ηv με¡αµάλλει μιαç
εoω¡εριkήç Grand –r”id Σuμµοuλiοu (γvωo¡óç kαι ωç
εk¡ελεo¡ιkή επι¡ροπή με¡αµάλλει, ή με¡αµάλλει ôιkαo¡ήç) ή évα
oúo¡ημα αoφαλiçει περiποu ¡ο 99% ¡ωv αu¡οk¡οvιov ¿ρóvο
¡ωv ôοúλωv Monarch. Σε ¡οuλά¿ιo¡οv 99% ¡ωv περιπ¡ooεωv
óποu μοvάρ¿εç οι οποiοι é¿οuv éρ0ει oε 0εραπεiα για, ¡οuç
λεiπει αkóμη η αoφάλεια, η οποiα εivαι μεγαλú¡ερη αvάγkη απó
¡ηv προoπά0εια vα πάει kα¡ά ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡οuç. Για ¡ο
λóγο αu¡ó ¡óoο λiγοι άv0ρωποι é¿οuv πάρει πραγμα¡ιkά
ôωρεάv. Για vα αvαιρéoε¡ε ¡οv προγραμμα¡ιoμó, ¡ο 0úμα é¿ει
αvάγkη ¡ηv αoφάλεια. Οι προγραμμα¡ιo¡éç γvωρiçοuv αu¡ó, kαι
é¿οuv ôημιοuργήoει o¿εôóv απο¡ú¿ει αoφαλεiç με0óôοuç óποu
¡ο 0úμα ôεv εivαι αkóμη αoφαλεiç απó ¡ο ôιkó ¡οuç oúo¡ημα
αλλάçει, πóoο μάλλοv Μεγάλο Αôελφó. Θεραπεu¡éç kλήoη
Monarch 0úμα¡α ’¡οuç επιçov¡εç ¡οuç» μιαç αkuριολεÇiαç, ôιó¡ι
o¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α εivαι αkóμη o¡η μéoη ¡ηç ouvε¿ιçóμεvηç
kαkοποiηoηç. Οριoμévοι 0εραπεu¡éç μποροúv λαv0αoμévα
πιo¡εúοuv ó¡ι εivαι ¿ρήoιμο vα πω ¡ο 0úμα, ’Οι φóµοι αu¡οi
é¿ε¡ε εivαι απó ¡ο παρελ0óv.’ –eli•erance uποuργεiα μπορεi
επioηç vα προoπα0ήoει vα o¡αμα¡ήoει ¡οuç φóµοuç ¡οu
0úμα¡οç, ôεv εivαι kα¡αvοη¡οi οι λóγοι πioω απó ¡ιç
ouvε¿ιçóμεvεç φóµο. Aλλα kεφάλαια ποu 0α αo¿ολη0εi με ¡ηv
εk¡ε¡αμévη ôημιοuργiα αv¡ιγράφωv αoφαλεiαç με0οôολογiεç. Σε
αu¡ó ¡ο oημεiο, αvαφéρε¡αι o¡ο πλαioιο ¡οu kεφαλαiοu αu¡οú
oo¡ε vα kα0ορioοuv ¡οv αvαγvoo¡η ó¡ι η kαkοποiηoη kαι ¡α
µαoαvιo¡ήρια εÇαkολοu0οúv μη o¡αμα¡ήoει. Οριoμévα απó αu¡ó
φuoιkά 0α ouμµεi οú¡ωç ή άλλωç, αλλά οι προγραμμα¡ιo¡éç vα
εvιo¿úoει αu¡ήv ¡ηv φuoιολογιkά φαιvóμεvα πολλéç φορéç για
vα ôιαoφαλioε¡ε ó¡ι ο okλάµοç 0α kα¡ά¿ρηoη iôιοι ouvε¿oç.
Αu¡ó oημαivει ¡η ροή ¡οu ¿ρóvοu, εivαι μεριkά ouo¡ήμα¡α
Monarch ¿ροvιkά oε 0ρuμμα¡ιoμó οριoμévα επiπεôα kαι vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 176
ôημιοuργήoει véα επiπεôα. Αv 0éλε¡ε ¡ο Προγραμμα¡ιo¡éç,
μποροúv vα ouv¡ρiŸει évα μé¡ωπο ¿ριo¡ιαvιkή αλλάÇει επiπεôο
kαι vα ôημιοuργήoει évα véο επiπεôο ¡ηç Νéαç Επο¿ήç
πιo¡εúοv¡αç με¡αµάλλει vα αv¡ιkα¡αo¡ήoει ¡ηv αρ¿ιkή μé¡ωπο.
Η kα¡ά¿ρηoη μπορεi vα γivει απó ¡ο 0úμα ¡οuç vα ¡οuç, για¡i
εivαι με¡αµάλλει προγραμμα¡ιoμοú ôο0εi η ôuvα¡ó¡η¡α vα
¡ραµά¡ε ¡ιç φριk¡éç μvήμεç μéoω kωôιkov. Αu¡οi ¡ραuμα¡ιkéç
μvήμεç, ¡ο οποiο γkρεμio¡ηkε ¡ο μuαλó η πρo¡η φορά, εivαι
αkóμα oε 0éoη vα ¡ο kάvοuμε kαι πάλι ó¡αv εivαι abreacted
(ôηλαôή απαλλαγοúv απó ¡ο ooμα kαι ¡ο μuαλó). Oλο kαι
περιooó¡εροι άv0ρωποι αv¡ιμε¡ωπiçοuv εργάçοv¡αι με kάποιοv
με πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡εç. Co¡óoο, πολú λiγοι
πολλαπλάoια αvαkαλúŸοuv óλο kαι περιooó¡ερο απó ¡α
εμπρóo0ια ¡μήμα¡α ¡ωv ouo¡ημά¡ωv ¡οuç. Πολú λiγοι
άv0ρωποι, εk¡óç απó ¡οuç προγραμμα¡ιo¡éç, é¿οuv μεγάλη ιôéα
για ¡ο ¡ι évα ολókληρο oúo¡ημα αλλάçει, óπωç εivαι, ouvεπoç,
μεριkά απó ¡α πράγμα¡α ó¡ι αu¡ó ¡ο µιµλiο 0α περιγράŸει 0α
φαivε¡αι Çévο προç αu¡οúç ¡οuç αv0ρoποuç ποu é¿οuv μά0ει
λiγα πράγμα¡α για πολλαπλó¡η¡α. Υπάρ¿οuv ôιάφορα μοv¡éλα
για vα περιγράŸει αu¡ó ποu ouμµαivει μéoα o¡οv εγkéφαλó
πολλαπλάoιο, óπωç αu¡ó 0α αvαπ¡úooε¡αι πολλαπλéç
προoωπιkó¡η¡εç. Ο εγkéφαλοç εivαι πολú περiπλοkο.
Πρóoφα¡εç éρεuvεç ¡οu εγkεφάλοu επιµεµαιovει ó¡ι ο
εγkéφαλοç ή¡αv πολú πιο περiπλοkη απó ó, ¡ι φαv¡αçóμαo¡αv.
Σ¡η μéoη ¡οu εγkεφάλοu uπάρ¿οuv 10.000.000.000 επιμéροuç
vεuρovεç (vεuριkά kú¡¡αρα). Κα0évα απó αu¡ά é¿ει 10 με 100
μηôεvιkά με¡ά απó αu¡ήv ¡ηv αÇiα ¡ωv ôιαouvôéoεωv. Με άλλα
λóγια, évαç μéoοç εγkéφαλοç é¿ει πολú πιο ôιαouvôéoειç απó ¡ο
ouvολιkó αρι0μó ¡ωv α¡óμωv o¡ο oúμπαv• Σu¿vά περiποu 1 / 2
εkα¡ομμúρια ôιαφορε¡ιkά ¿ημιkéç αv¡ιôράoειç ποu λαμµάvοuv
¿oρα kά0ε λεπ¡ó o¡η μéoη ¡οu εγkεφάλοu, kα0oç kαι ο αρι0μóç
μπορεi vα εivαι πολλéç φορéç ó¡ι kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç év¡οvηç
ôραo¡ηριó¡η¡αç. Ο εγkéφαλοç ¡ηç Monarch é¿ει εργαo¡εi για vα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 177
εivαι αkóμη πιο εvεργά απó ó, ¡ι évα kαvοvιkó εγkεφάλοu ¡οu
α¡óμοu. Η αριo¡ερή kαι ôεÇιά πλεuρά ¡οu εγkεφάλοu ¡οu ¡ηç
Monarch εργάçοv¡αι kαι οι ôúο ¡αu¡ó¿ροvα, kαι ¡ιç ôιάφορεç
προoωπιkó¡η¡εç óλοι απαo¿ολημévοι εργάçοv¡αι ¡αu¡ó¿ροvα
oε ôιαφορε¡ιkά kομμά¡ια. Να περιγράŸει ¡ηv πολuπλοkó¡η¡α
¡οu ¡ι ouμµαivει με ¡ο μuαλó kάποιοu ποu é¿ει μπéρôεμα με
¡óoο ôραμα¡ιkά εôo kαι ¿ρóvια, oημαivει ó¡ι kα¡ά kαιροúç μóvο
kα¡ά προoéγγιoη μοv¡éλο εivαι εuπαροuoiαo¡οç. Υπάρ¿οuv
πολλοi óροι ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι o¡ηv μιλov¡αç για
πολλαπλάoια, ¡α οποiα é¿οuv αvαπ¡úÇει ôιάφορεç oημαoiεç.
Εάv ôεv εivαι αu¡οi οι óροι ορiçοv¡αι oωo¡ά, παραvοήoειç
o¿ε¡ιkά με αu¡ά μπορεi oúvvεφο ¡ηv kα¡αvóηoη ¡οu ¡ι ouμµαivει
kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu προγραμμα¡ιoμοú Monarch. Πρo¡οv, οι
ερεuvη¡éç é¿οuv αvαkαλúŸει ó¡ι µα0ιά μéoα oε évα πρóoωπο, ο
εγkéφαλοç αv¡ιλαμµάvε¡αι πραγμα¡ιkά oε μια kα0αρή
εvημéρωoη o¿ε¡ιkά με óλα ¡α iôια. Αu¡ó ιo¿úει για óλοuç. Αu¡ή η
kα0αρή εuαιo0η¡οποiηoηç é¿ει οvομαo¡εi ôιάφορα οvóμα¡α,
ouμπεριλαμµαvομévωv Κρuφó παρα¡ηρη¡ov. Αv évαç
άv0ρωποç εivαι αποkροuo¡ιkóç kαι φαivε¡αι vα é¿ει μια
ouvολιkή éλλειŸη ouvειôη¡οποiηoηç ó¡ι εvο¿λεi ¡οuç
αv0ρoποuç? Απλά Çéρω ó¡ι kα¡ά µά0οç ouvειôη¡οποiηoη
ouvειôη¡οποιεi ¡ι αkριµoç εivαι kαι ¡ι kάvει. Οι πολλαπλéç
εγkεφάλοu ¡οu oε kάποια µα0ιά επiγvωoη Çéρει ¡ι é¿ει ouμµεi oε
αu¡ó. Ο óροç Hidden Παρα¡ηρη¡ήç εivαι πολú επιkivôuvη óμωç.
Μια ôαιμοvιkή οv¡ó¡η¡α ποu οvομάçε¡αι Κρuφó Παρα¡ηρη¡ήç
éργα ouvôuάçοv¡αι με ¡οv προγραμμα¡ιo¡ή o¡ο πρóγραμμα ¡οu
α¡óμοu. Η kρuμμévη Παρα¡ηρη¡ήç εivαι oε 0éoη vα ôει ¡α πάv¡α
o¡ο Σúo¡ημα kάvει. Οι άv0ρωποι ποu ελéγ¿οuv ωç ôοúλοç
ou¿vά ¡ηv kα¡αµολή ¡ωv kρuφov παρα¡ηρη¡ή vα kάvε¡ε
ερω¡ήoειç. Σ¡ηv περiπ¡ωoη αu¡ή, πρókει¡αι για μια ôαιμοvιkή
οv¡ó¡η¡α, kαι óμωç εivαι αu¡ó ¡ο Κρuφó ¡ωv παρα¡ηρη¡ov, η
οποiα é¿ει kά0ε oúo¡ημα, ó¡ι οριoμévοι 0εραπεu¡éç
προoπα0οúv vα é¿οuv πρóoµαoη o¡ηv kα¡αvóηoη ¡οu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 178
ouo¡ήμα¡οç. Αu¡ó Κρuφó Παρα¡ηρη¡ήç λéει μóvο ¡ηv αλή0εια
o¡οv ôάokαλο ¡οu, επειôή εivαι ôαιμοvιkή. Η επóμεvη 0η¡εiα
ποu εivαι παρεÇηγημévοç εivαι ο óροç «ο πuρήvαç». Οι
προγραμμα¡ιo¡éç ποu é¿ει ouo¡α0εi ôιάφορα με¡αµάλλει vα
uποkρivοv¡αι ó¡ι εivαι ο πuρήvαç, kαι προo¡ά¡ηç ¡οv πuρήvα
¡οu. Ο πραγμα¡ιkóç πuρήvαç εivαι kρuφó αρkε¡ά, kαι ôεv
¡οπο0ε¡οúv¡αι εv¡óç ¡οu πλéγμα¡οç ¡οu ¡ροποποιήoει
γραφήμα¡οç ouo¡ήμα¡οç. Θα ¿ρειαo¡εi kάποιοç vα με¡αφéρει
εÇηγεi ¡ι ouμµαivει με ¡ο μuαλó, kαι ποια εivαι η πραγμα¡ιkή
πuρήvαç εivαι.

ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΙAΗ
žvα πράγμα ποu αvαkαλúφ0ηkε απó ¡ηv éρεuvα για ¡η γεvε¡ιkή
με¡άôοoη ¡ωv γvooεωv ποu αv¡λή0ηkαv απó ¡οv άv0ρωπο με
¡α παιôιά ¡οuç ή¡αv ó¡ι οι άv0ρωποι γεvvιοúv¡αι με οριoμévοuç
φóµοuç. 4iôια, ¡ο αiμα, µλéποv¡αç εoω¡εριkά μéρη ¡οu
ooμα¡οç, kαι αρά¿vεç εivαι óλα ¡α πράγμα¡α ποu οι άv0ρωποι
γεvvιοúv¡αι φοµοúμεvοç. The φοµiεç προç αu¡ά ¡α πράγμα¡α
é¿οuv περάoει kά¡ω γεvε¡ιkά απó ¡η μια γεvιά o¡ηv άλλη. Σε
αvαçή¡ηoη για ¡ραúμα¡α vα εφαρμóçε¡αι oε μιkρά παιôιά, οι
προγραμμα¡ιo¡éç ôιαπιo¡o0ηkε ó¡ι αu¡ά ¡α φuoιkά φοµiεç ποu
ouμµαivοuv oε περιooó¡εροuç αv0ρoποuç απó ¡η γévvηoή ¡οu
0α εργαo¡εi ’uπéρο¿ο’ vα ¿ωρioει ¡ο μuαλó. Σúμφωvα με αu¡ά,
¡α αkóλοu0α ôεiγμα¡α απó ¡ραúμα¡α vα γivει ôοúλοι
πρóγραμμα:
α. εγkλειoμóç περιορiçε¡αι oε évα μιkρó oημεiο, évα λάkkο ή
kλοuµi με ¡ιç αρά¿vεç kαι ¡α φiôια. µ. αvαγkάçοv¡αι vα okο¡ooει,
kαι vα μειooει μé¿ρι kαι ¡ρoει α0oα 0úμα¡α, γ. Εμµάπ¡ιoη oε
περι¡¡oμα¡α, οúρα kαι ¡α ôο¿εiα ¡οu αiμα¡οç. Τó¡ε ποu γivοv¡αι
για vα φάει αu¡ά ¡α πράγμα¡α. Αu¡ά εivαι πρó¡uπο ¡ραúμα¡α.
Σu¿vά évαç okλάµοç ôεv 0α γvωρioει μóvο óλα ¡α παραπάvω,
αλλά kαι πολλοi άλλοι, πριv φ¡άoοuv ‡ ή 5 ε¡ov. Εivαι
oημαv¡ιkó vα ¡ραuμα¡içοuv ¡ο παιôi vωρiç, πριv vα é¿ει ¡ηv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 179
εukαιρiα vα αvαπ¡úÇοuv ¡α kρά¡η ego ¡οu. Με ¡ηv εukαιρiα, ó¡αv
¡ο παιôi µρiokε¡αι oε évα μιkρó kοu¡i με ¡ιç αρά¿vεç ή ¡α φiôια,
ou¿vά 0α πει ó¡ι αv παiçοuv vεkρó ¡ο φiôι ôεv 0α ¡οuç
ôαγkooει. Αu¡ó πραγμα¡οποιεi ôúο πράγμα¡α για ¡οuç
προγραμμα¡ιo¡éç, ποu 0é¡ει ¡ιç µάoειç για ¡α προγράμμα¡α
αu¡οk¡οviα (ôηλαôή ’αv-yo”-εivαι-vεkρóç, ¡ó¡ε-εivαι-αoφαλéç’
okéŸηç) kαι vα ôιôάokει ¡ο παιôi vα αποouvôε0οúv. Τραúμα¡α
vα ¿ωρioει ¡ο μuαλó ôεv εivαι μóvο uŸηλή ¡άoη, ή φuoιkά
φοµiεç, αλλά kαλúπ¡ει óλο ¡ο φάoμα ¡ωv ouvαιo0ημα¡ιkή kαι
πvεuμα¡ιkή kα¡άo¡αoη ¡οu 0úμα¡οç. Το 0úμα é¿ει αφαιρε0εi
¡ελιkά απó kά0ε πvεuμα¡ιkή ή ouvαιo0ημα¡ιkή πóρωv απó μια
ποιkιλiα απó ¡ραúμα¡α, óπωç ¡α ’óργια αiμα’, óποu kóµοv¡αι
αρoεvιkά kαι 0ηλukά γεvvη¡ιkά óργαvα, ¡α µαoαvιo¡ήρια
ouvεôρiεç για óλοuç ¡οuç ¡úποuç ¡ωv μη¿αvov μεoαιωvιkά
µαoαvιo¡ήρια, o¡αôιαkά εkôηλooειç óποu οι φορεiç ποu
μοιάçοuv με ¡οv Θεó, ¡οv Ιηoοú Xριo¡ó , αo¡uvομiα, kαι
0εραπεu¡éç kα¡άρα ¡οu 0úμα¡οç, vα απορρiŸει ¡ο 0úμα, kαι
μάλιo¡α ’okο¡ooει’ ¡ο 0úμα oε προoομοiωoη 0αvά¡ωv απó
vαρkω¡ιkά. Τα παιôιά é¿οuv ¡οπο0ε¡η0εi oε vοoοkομεiα oε
αι¿μαλωoiα kα¡α¿ρηo¡ιkéç ouv0ήkεç. Τα παιôιά εivαι ôεμévα oε
α0oα παιôιά ποu ouo¡ημα¡ιkά kαι µάvαuoα okο¡o0ηkαv εvo ¡α
παιôιά ποu vα πιo¡εúοuv ó¡ι εivαι évο¿οι για ¡ηv ¡ιμωρiα ¡οu
παιôιοú. Κοv¡ά o¡ο 0άvα¡ο εμπειρiεç, óπωç εivαι ο πvιγμóç
é¿οuv γivει μια ¡é¿vη με αu¡éç 0ú¡εç. Εivαι εkπαιôεuμévα okuλιά,
μαiμοúôεç kαι άλλα çoα ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡ηv
περαι¡éρω ¡ραuμα¡içοuv ¡α 0úμα¡α. žvαç okλάµοç Ìll”•inati
πι0αvó¡α¡α 0α é¿οuv µιooει óλεç ¡ιç ¡ελεu¡αiεç παραγράφοuç
παραπάvω, ouv πολλά άλλα. (Toby, ή¡αv évαç απó ¡οuç
εkπαιôεuμévοuç ¿ιμπαv¡çήôεç ε¿óv¡ωv. Εi¿ε εkπαιôεu¡εi vα
εivαι oαôιo¡ιkή. Το άλλο εkπαιôεuμévο ¿ιμπα¡çήôεç o¡ηv Κivα
Aiμvη περιλαμµάvοv¡αι ’Gabie’ ή Γαµριήλ, ο οποiοç Tickled ¡ο
0úμα, εvo ή¡αv ôεμévο? ˜astice, ο οποiοç εi¿ε évα παι¿viôι με
o¡ή0οç ôιαμάv¡ια, µρα¿ιóλια, kαι évα okήπ¡ρο ποu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 180
electroshocked? Zóρο, ο οποiοç 0α μποροúoε vα πειç ¡iπο¡α?
El•ore, οι οποiοι ωç αγkαλιά μιαç μη¡éραç, αλλά éφαγε πρo¡εç
oάρkα? ouv άλλα. žvα παράôειγμα για kά¡ι ποu εiπε kα¡ά ¡η
ôιάρkεια ¡οu προγραμμα¡ιoμοú με ¡ιç ¿ιμπα¡çήôεç εivαι, ’Three
›ittle πι0ήkοuç o¡η évα kλοuµi, –…, ˜E, ME, FA, „…, ›A, TE,
–… ’.) Τçóçεφ Μévγkελε, γvωo¡óç kαι ωç Aρ Green, ή¡αv oε
ειôιkεuμévο oε γερμαvιkοúç µοokοi για vα επι¡ε0οúv
αv0ρoποuç. Μévγkελε πήρε μια φήμη o¡α vαçιo¡ιkά
o¡ρα¡óπεôα ouγkév¡ρωoηç για ¡η ¿ρήoη γερμαvιkή µοokοúç,
πριv αu¡óç άokηoε πάvω o¡ηv Αμεριkή. Σuvή0ιçε okuλιά για vα
µοη0ήoει ¡α παιôιά αμεριkαvιkó πρóγραμμα. (Η ôιαôιkαoiα
Εkkληoiα ¿ρηoιμοποιεi ou¿vά γερμαvιkή „hepherds πάρα
πολú.) H¡αv επioηç ειôikεuoηç oε αποµολéç, kαι ouμμε¡εi¿ε oε
παράÇεvα ¡ραúμα¡α ποu αo¿ολοúv¡αι με ¡α µρéφη ποu é¿οuv
γεvvη0εi, ή η προoομοiωoη ¡ωv γεvvήoεωv ¡ωv vεkρov
αροuραiωv (ή άλλοu αkα0άριo¡οu πράγμα¡α) απó ¡ηv •aginas
¡ωv kορι¡oιov εivαι προγραμμα¡ιoμévεç . O¡αv οι λα¡ρεiεç
oα¡αvιkéç γραµά¡α ¡α 0úμα¡ά ¡οuç με oúρμα για ¡ελε¡οuργiεç,
οριoμévοι απó αu¡οúç ¡οuç αv0ρoποuç 0α ¿άoει ôά¿¡uλα ή ¡α
ôά¿¡uλά ¡οuç απó ¡ο oúρμα. Κα¡ά kαιροúç μιkρά ôά¿¡uλα kαι ¡ο
άvω μéροç ¡ωv ôαk¡úλωv ¡οu ôαk¡uλiοu ¿άvοv¡αι oε oα¡αvιkéç
¡ελε¡éç λα¡ρεiαç πολú. Πολλά απó ¡α ¡ραúμα¡α kαι ¡α
µαoαvιo¡ήρια ôιεvεργοúv¡αι απó με¡αµάλλει ή ¡α πρóoωπα ποu
εivαι oαôιo¡ιkó. Πoç λει¡οuργεi ¡ο Aik¡uο vα oαôιo¡ιkéç άvôρεç
oε µαoαvιo¡ήρια μιkρά παιôιά; Τρειç ôιαφορε¡ιkéç αÇιοoéµαo¡οç
μελé¡εç (Harrower, 1976 / Milgra•, 197‡ / & Gibson 1990)
ôεi¿vοuv ó¡ι οuoιαo¡ιkά óλα ¡α αv0ρoπιvα αρoεvιkά μποροúv
vα ôιôάokοv¡αι vα ouμμε¡άo¿οuv oε oαôιo¡ιkή ouμπεριφορά.
Μπορεi vα uπάρ¿οuv οριoμévεç εÇαιρéoειç, αλλά ¡ο 0éμα εivαι
ó¡ι οι oαôιo¡éç οι άv0ρωποι ôεv εivαι oε éλλειŸη για ¡οv
προγραμμα¡ιoμó. Οριoμévα απó ¡α ouo¡ήμα¡α é¿οuv
¡ροποποιήoει εÇαιρε¡ιkά µiαιη oαôιo¡ιkó αλλάçει. Σ¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α, οι Μη¡éρεç ¡ηç με¡αµάλλει ¡ο okο¡άôι εivαι évα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 181
oημαv¡ιkó oημεiο ιoορροπiαç για ¡ηv πρóληŸη ¡ηç oαôιo¡ιkéç
αρoεvιkó προγραμμα¡ιo¡éç απó ¡ο vα okο¡ovοv¡αι περιooó¡ερα
απó ¡α παιôιά ποu εργάçοv¡αι για. Αu¡éç οι oαôιo¡éç πάρε¡ε évα
γéλιο oε πληγovει μιkρά παιôιά. Ooο περιooó¡ερο πóvο, ¡óoο
πιο επιµάρuvoη kαι ¡οv εv0οuoιαoμó ¡οuç vα µγει απó αu¡ó.
Σαôιo¡éç απολαμµάvοuv αποk¡ήoοuv πλήρη éλεγ¿ο επi εvóç
προooποu. Για vα γivει αu¡ó, 0α αvαλάµει ¡ηv εu0úvη για ¡ιç
µαoιkéç λει¡οuργiεç ¡οu ooμα¡οç ¡οu μιkροú παιôιοú, óπωç
úπvο, φαγη¡ó, kαι µγάçοuv. Απολαμµάvοuv ¡ρομοkρα¡οúv ¡ο
μιkρó παιôi, é¡oι Monarch okλάµοι kα¡αλήγοuv
παραkολοu0ov¡αç oρεç oαôιo¡ιkή ouμπεριφορά kάvει ¡οuç
άλλοuç πριv αkóμη kαι 5 ε¡ov. Το ¿ειρó¡ερο ¡ο ¡ραúμα, ¡óoο
περιooó¡ερο αuÇάvοv¡αι οι oαôιo¡ιkéç προγραμμα¡ιo¡éç ¡ο
απολαúoε¡ε. Αιo0η¡ηριαkéç o¡éρηoη, ¡ηv kα¡αvαγkαo¡ιkή
εργαoiα, ôηλη¡ηριάoειç, kαι ο µιαoμóç ¡ηç kά0ε o¡óμιο ¡οu
παιôιοú εivαι ôημοφιλεiç µαoαvιo¡ήρια απó ¡οuç
προγραμμα¡ιo¡éç. Το παιôi μα0αivει γρήγορα ó¡ι εivαι o¡ο éλεοç
¡ωv ¡ρελή αv0ρoποuç ποu μποροúv vα εkπληρω0οúv μóvο με
¡ηv uποµολή ouvολιkά, kαι ¡ηv προ0uμiα vα επι¡ρéŸοuv oε
kάποιοv άλλο vα okεφ¡εi για oαç. Το παιôi 0α πρéπει vα γivει για
vα φάει kóπραvα, αiμα, άλλα αηôιαo¡ιkά πράγμα¡α, εvo ο
προγραμμα¡ιo¡ήç ¡ρoει kαλó φαγη¡ó.
Οριoμévα απó αu¡ó oαôιo¡ιkή ouμπεριφορά εivαι προç évα
o¡ó¿ο. Κοπή γλoooα εvóç α¡óμοu kαι ¡η 0éoη oε αλά¡ι εvιo¿úει
¡η μη προγραμμα¡ιoμοú talk. Κάvοv¡αç kάποιοç ρiÇει μé¿ρι vα
προkαλéoει ôια¡ροφιkéç ôια¡αρα¿éç προγραμμα¡ιoμοú.
–islocating oμοuç vα προkαλεi αποoúvôεoη. O¡αv ¡ο 0úμα
παιôιοú kλάμα αkοúγε¡αι, 0α ιo¿úει αμéoωç ¡α µαoαvιo¡ήρια,
oo¡ε ¡ο παιôi vομiçει ó¡ι 0α πviÇει. Αu¡ή η ¡ροποποiηoη ¡ηç
ouμπεριφοράç, kαι kαλúπ¡ε¡αι αργó¡ερα o¡ο kεφάλαιο 9. Αu¡ó
¡ρévα ¡ο παιôi vα μηv kλαiμε. Γúρω απó ¡ηv ηλιkiα 3, Black
Mass, μια άρρωo¡η kαkó kοιvωviα, εk¡ελεi¡αι ¡ο οποiο εivαι
¡óoο άo¿ημο, kρúµει ó¡ι η αποoúvôεoη ¡οu παιôιοú με ¡η
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 182
ôημιοuργiα εvóç ’kλειôωμévο-”p’ / ή ’okο¡ειvéç’ παιôi. Αu¡ή η
πρóωρη flip παρé¿ει μια µάoη για ¡η okο¡ειvή πλεuρά ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú. Αu¡ó ¡ο kλειôωμévο ¡ο παιôi μπορεi vα é¿ει
μια ιo¿uρή 0εραπεiα (με ¡ο oúo¡ημα εuρεiαç απο¡ελéoμα¡α) με
¡ο vα εivαι μéροç μιαç 0ε¡ιkήç αγάπηç-γεμιoμévη co••”•on.
Υπάρ¿οuv πολλά ¡ραúμα¡α ποu μπορεi vα πραγμα¡οποιη0εi, η
οποiα φuoιkά ôεv αφήvοuv oημάôια, αλλά αφήvοuv ¡ο παιôi με
¡η µα0ιά ouvαιo0ημα¡ιkή kαι πvεuμα¡ιkή οuλéç. Αu¡ó εivαι
ou¿vά απαραi¡η¡ο kα¡ά ¡οv προγραμμα¡ιoμó μιkρά παιôιά ποu
¡οv éÇω kóoμο 0α ôοúμε oúv¡ομα με¡ά ¡ηv oúvοôο ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú ¡οuç. Εkμε¡άλλεuoη kάποιοu απó ¡α óπλα
εivαι μια απλή µαoαvιo¡ήρια. Γαργάλιoμα kαι αιo0η¡ιkéç
o¡éρηoη εivαι ôúο µαoαvιo¡ήρια ποu ôεv αφήvοuv oημάôια.
Caskets ¡αφή, οριoμévεç éÇω kαι μéoα oε οριoμévα oημεiα
¿ρηoιμοποιοúv¡αι ou¿vά για ôοúλοuç. Αu¡óç εivαι ο λóγοç ποu
πολλοi φοµοúv¡αι ó¡ι 0α okλάµοι 0άφ¡ηkαv çωv¡αvοi. Οι
προγραμμα¡ιo¡éç ¡óποç óλα ¡α εiôη ¡ωv εv¡óμωv
αvα¡ρι¿ιαo¡ιkóç o¡η Μιkρά kιµo¡ια, ó¡αv ¡ο πρóoωπο 0άŸοuv
çωv¡αvοúç. žvαç άλλοç ¡úποç ¡ωv αιo0ήoεωv o¡éρηoη γivε¡αι
με ¡ηv ¡οπο0é¡ηoη ¡οu 0úμα¡οç oε αλμuρó vερó (για ¡ηv
πλεuo¡ó¡η¡α kαι µαρú¡η¡αç). Σ¡η ouvé¿εια, ¡ο 0úμα εivαι
εφοôιαoμévο με αιo0η¡ήρεç εuαio0η¡οuç oοk ó¡ι ¡ο πρóoωπο
ποu αv ¡ιç kιvήoειç 0úμα. Το oοk 0é¡ει ¡ο ά¡ομο πioω oε
απoλεια ¡ωv αιo0ήoεωv. Ο εγkéφαλοç εivαι εkπαιôεuμévοι vα
o¡αμα¡ήoει óλεç ¡ιç εÇω¡εριkéç kivηoη ¡οu ooμα¡οç απó ¡ο
ouvειôη¡ó vοu. Αu¡ó ¡ο εiôοç ¡ηç αιo0η¡ηριαkήç o¡éρηoηç
¿ρηoιμοποιεi¡αι για vα πραγμα¡οποιη0εi o¡ο posthypnotic
εv¡ολéç για vα kάvοuμε kά¡ι kάποια o¡ιγμή o¡ο μéλλοv μαkριά
o¡ο μéλλοv. Το πρóγραμμα µρiokε¡αι o¡ο μuαλó με ¡ηv iôια
αρ¿éγοvη επiπεôο ποu ¿ρηoιμοποιεi ¡ο μuαλó για vα πω ¡ηv
kαρôιά vα ¿¡uπά. žvα απó ¡α ’kα¡άλληλα’ µαoαviçει εivαι vα
¡οπο0ε¡ήoε¡ε évα μπαρ αvάμεoα o¡α πóôια εvóç μιkροú
kορι¡oιοú, η οποiα εÇαπλovε¡αι φιλé¡α ¡ηç kοπéλαç για µιαoμó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 183
Σ¡η ouvé¿εια ¡α πóôια λuγιoμévα εÇάπλωoη ¿¡úπηoε, εvo ¡ο
0úμα εivαι αkριµoç εiπε ó¡ι εivαι μια ’πε¡αλοúôα Monarch’.
Πολλά 0úμα¡α é¿οuv ôημιοuργήoει πε¡αλοúôεç o¡ο μuαλó ¡οuç,
εvo ¡οv µιαoμó. Οι προγραμμα¡ιo¡éç μποροúv vα πει οριoμévα
απó ¡α 0úμα¡ά ¡οuç ó¡ι απó kάμπια-okοuληkιov éρ¿οv¡αι
óμορφεç πε¡αλοúôεç. Εvo µιάçοv¡αç ¡ο παιôi, οι
προγραμμα¡ιo¡éç 0α περιγράŸει uγρó ¡οu oπéρμα¡οç ¡οuç ωç
«μéλι kηρή0ραç», kαι 0α φωvάçοuv ’αλληλοúια’ ó¡αv éρ¿οv¡αι.
Aεv ¿ρειάçε¡αι πολúç ¿ρóvοç για ¡ο παιôi vα ouvειôη¡οποιήoει
ó¡ι ôεv é¿ει kαμiα ôuvα¡ó¡η¡α vα αv¡ιo¡α0εi ¡ι γivε¡αι oε αu¡ήv. Η
µοúληoη ¡οu 0úμα¡οç παιôιοú kα¡αo¡ρéφε¡αι, kαι o¡η 0éoη ¡οu
παραμévει évα εúkαμπ¡ο okλάµοç. Αv ο okλάµοç ôεv μα0αivοuv
oωo¡ά λαμµάvοuv περιooó¡ερο πóvο. žvαç γάv¡çοç Ÿάρια ¡οu
kóλποu εivαι μια ôημοφιλήç. Μεγάλα αρoεvιkά γεvvη¡ιkά óργαvα
é¿οuv πλήÇει ¡οuç kα¡ά ¡η ôιάρkεια ή πρóo0ε¡εç
επαvαπρογραμμα¡ιoμó ouvεôρiεç. Μποροúv vα é¿οuv vα φάvε
¡ο ôéρμα ποu λαμµάvοv¡αι απó ¡οuç γεvvη¡ιkά óργαvα. Το
μuαλó ¡οu 0úμα¡οç ôεv ¿ωρiçε¡αι μóvο απó ¡ηv iôια, αλλά η iôια
η ôιαôιkαoiα ¡ωv µαoαvιo¡ηρiωv, kάvει ¡ο 0úμα ôúoπιo¡οuç ¡ωv
αv0ρoπωv εv γévει. Σ¡ηv kορuφή αu¡ήç ¡ηç ôuoπιo¡iαç, οι
προγραμμα¡ιo¡éç 0α o¡ρoμα o¡οv προγραμμα¡ιoμó για ¡ηv
απομóvωoη ¡οu προooποu απó uγιεiç o¿éoειç, οι οποiεç με ¡η
oειρά ¡οu αuÇάvει ¡ο αio0ημα ¡οu 0úμα¡οç ¡ηç αôuvαμiαç.
Xωρiçοv¡αι απó ¡ιç ôιkéç ¡οuç μéρη (¡οv εαu¡ó ¡οuç) kαι ¡οv
kóoμο γεvιkó¡ερα. Για παράôειγμα, ¡ο vερó, oπηλιά kαι
µαoαviçει άμμο kάvει επιçov¡οç φοµοúv¡αv ¡ωv ωkεαvov. Το
0úμα μπορεi vα ¡ραuμα¡ιo¡εi απó ¡ηv uποo¡ολή με o¿οιvιά ή
évα kλοuµi με o¿οιvιά o¡ο vερó απó évα µρά¿ο, ή μπορεi vα
kα¡αλήÇοuv vα εivαι 0αμμévοç çωv¡αvóç o¡ηv άμμο kαι vα
παραkολοu0οúv ¡ηv παλiρροια éρ0ει oε, ή απλά vα 0άφ¡ηkαv
çωv¡αvοi πλήρωç oε άμμο kαι εγkα¡αλεiφ0ηkε. Για μια o¡ιγμή,
¡ο Ìll”•inati ή¡αv μεγάλη o¡ο vερó, ¡α µαoαvιo¡ήρια, επειôή
εi¿αv ouooωρεúoει o¡α ouo¡ήμα¡ά ¡οuç, μια αôuvαμiα ó¡ι ¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 184
vερó 0α kα¡αo¡ρéŸει ¡ηv kλovοç o¡ρα¡οúç ποu προo¡α¡εúοv¡αι
προγραμμα¡ιoμοú, kα0oç kαι ¡α ouo¡ήμα¡α ποu απαι¡οúv¡αι
okλάµοç ¡οuç vα φοµοúv¡αι ¡ο vερó. Οι okλάµοι μεiωoε ou¿vά
oε μαúρεç ¡ρúπεç, ή λάkkοuç ποu περιé¿οuv ¡ιç πιο scariest
πράγμα¡α ôuvα¡ó. Αu¡ó εivαι évα ou¿vó ¡ραúμα, επειôή ¡ο
0úμα, ó¡αv άφηoε oε μια μαúρη ¡ρúπα για oρεç ή μéρεç ¿ωρiç
kαμιά επαφή με ¡οv kóoμο ή ¡ο vερó kαι ¡α ¡ρóφιμα 0α
αvαπ¡úÇει µα0ιά ouvαιo0ημα¡ιkή oημάôια & αποoúvôεoη kαι ó¿ι
ιo¡ορiα-αφήγηoη oημάôια ¡ηç oωμα¡ιkήç kαkοποiηoηç. Αu¡ó
µαoαvιo¡ήρια ¿ρηoιμοποιεi¡αι kuρiωç για óλα ôοúλοuç Monarch.
Οριoμévα απó ¡α ¡ραúμα¡α ποu γivε¡αι για ειôιkοúç ια¡ριkοúç
λóγοuç. Για παράôειγμα, ¡ο ά¡ομο εivαι πειvαoμévο,
επι¡ρéποv¡αç μóvοv για παράôειγμα 300 0ερμiôεç αvά ημéρα
για vα πω évα μιkρó γuvαikα ¡οu 125 lbs. Zά¿αρη & πρω¡εivεç
εivαι πολú περιοριoμévη, é¡oι oo¡ε ο εγkéφαλοç εivαι
πειvαoμévο oε uπο¡αγή. Σ¡éρηoη vεροú, ¡ο οποiο ôιôάokε¡αι
o¡οuç γοvεiç ποu αvα¡ρéφοuv Monarch ôοúλοι, ¿ρηoιμοποιεi¡αι
απó kαιρó oε kαιρó για ôοúλοuç για ¡ηv αúÇηoη ¡ηç
0ερμοkραoiαç ¡οu εγkεφάλοu, η οποiα ouμµαivει ó¡αv ο
εγkéφαλοç ôιογkovε¡αι απó ¡ηv éλλειŸη vεροú. O¡αv ο
εγkéφαλοç παiρvει çαλιoμévοç & uπερ0ερμαv0εi ¡ο hall”cinates
kαι é¿ει évαv okληρó ¿ρóvο vα 0uμóμαo¡ε ¡α γεγοvó¡α. Αv
o¡éρηoη vεροú ouvôuάçε¡αι με ηλεk¡ροoók ποu kα0ιo¡ά αkóμη
πιο ôúokολο για ¡ο 0úμα vα 0uμά¡αι ¡iπο¡α. Bαρú άokηoη μαçi
με μεγάλεç περιóôοuç λiγο úπvο (2-3 oρεç / ημéρα) προkαλεi
uπερπαραγωγή ¡ωv εvôορφιvov o¡οv εγkéφαλο kαι ¡α 0úμα¡α
αρ¿içοuv vα ρομπο¡ιkά αv¡αποkρι0εi oε εv¡ολéç. Αu¡ó éγιvε για
vα ouv-ouγγραφéαç Fritz uπó ¡ο πρóo¿ημα ¡ηç o¡ρα¡ιω¡ιkήç
’εkπαiôεuoηç’. Η άλλη ouγγραφéαç, η Cisco, αv¡ιμε¡oπιoε ωç
μéροç ¡οu μuαλó ¡ηç-ελéγ¿οu. Ο εγkéφαλοç uπó ¡é¡οιεç o¡ρεç
μπορεi αποoπoμεvο kα0ηkóv¡ωv ¡οu απó ¡α ôεÇιά προç ¡α
αριo¡ερά kαι αv¡io¡ροφα. ¨πvωoη εivαι εukολó¡ερη ó¡αv évαç
εγkéφαλοç εivαι kοuραoμévοç. Θuμη0εi¡ε vα αvαo¡αλεi Τα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 185
περιooó¡ερα 0úμα¡α αvάποôα. Αu¡ó ή¡αv ôιαμορφωμévη oε μια
λεπ¡ή ¡é¿vη απó Μévγkελε με 0úμα¡α o¡ρα¡óπεôο
ouγkév¡ρωoηç, εvo οι εγγραφéç éγιvαv απó ¡ο πóoο γρήγορα
αiμα¡οç o¡ραγγιoμévο απó évα παιôi ή εvήλιkα o¡ομά¿ι ó¡αv
ή¡αv d”nked αvάποôα oε μια ôεÇαμεvή ¡οu παγωμévο vερó. Το
kρúο vερó ôοkιμéç ποu παρé¿οv¡αι ¡α ôεôομévα για ¡α επiπεôα
0ερμοkραoiαç ωç ouvεiôηoη Çε0ωριάoει. Οι πληροφορiεç αu¡éç,
o¡η ouvé¿εια ¿ρηoιμοποιή0ηkε αργó¡ερα o¡ηv Αμεριkή για vα
µοη0ήoει ¡ο ποoοo¡ó επιµiωoηç ¡ωv παιôιov ποu ¡ο iôιο
¡ραúμα. Απλά kρéμε¡αι évα πρóoωπο αvάποôα για μiα ή ôúο
oρεç 0α αρ¿ioει vα παiçει kóλπα o¡ο μuαλó. Το μuαλó 0α
αρ¿ioει vα αποouvôε0εi, kαι 0α αρ¿ioει vα αv¡ιo¡ρéŸοuv ¡ηv
αρ¿éγοvη λει¡οuργιov ¡οu εγkεφάλοu, óπωç ο πóvοç εivαι
εu¿αρio¡ηoη. Μuαλó ¡οu α¡óμοu αvαôια¡άooει. Αu¡ó γivε¡αι
ou¿vά με με¡αµάλλει µή¡α ή μοv¡éλα Beta για vα ¡οuç πάρει vα
πιo¡εúοuv ó¡ι ο πóvοç ¡ηç oαôιo¡ιkó µιαoμóç εivαι μια ¿αρά.
Με¡ά απó αu¡ή ¡ηv αv¡ιo¡ροφή o¡ο μuαλó ó¡ι «ο πóvοç εivαι
›…VE’, η „ & M γα¡άkι με¡αµάλλει 0α επαι¡εi ¿ειριo¡ή ¡οuç vα
¡οuç ¿αo¡οúkι, γραµά¡α ¡οuç επάvω, éµλαŸε ¡οuç, kλπ. Θα
πειράçω ¿ειριo¡ή ¡οuç, kαι vα ¡οu πω ó¡ι ôεv εivαι πραγμα¡ιkóç
άv0ρωποç, αv αu¡óç ôεi¿vει kαvévα éλεοç o¡οv ¡ρóπο με ¡οv
οποiο ο πóvοç ποu προkάλεoε. Fire / kαúoη ¡ωv µαoαvιo¡ηρiωv
¿ρηoιμοποιεi¡αι o¡οv προγραμμα¡ιoμó πρóoωπο απó
πορoελάvη. Η ¿αριoμα¡ιkή uποkα¡άo¡ημα ¡ηç oα¡αvιkή ôιk¡úοu
(óπωç η ouvéλεuoη ¡οu Θεοú εkkληoιov) ¿ρηoιμοποιεi
πορoελάvη προγραμμα¡ιoμοú πρóoωπο. Αu¡ó γivε¡αι με ¡η
¿ρήoη kεριοú μάokεç απó ¡ο 0úμα, kαι ôivοv¡άç ¡οuç φω¡ιά
µαoαvιo¡ήρια. Το ά¡ομο ποu πιo¡εúει πραγμα¡ιkά ó¡ι ¡ο
πρóoωπó ¡οuç é¿ει λιooει. Σε αu¡ó ¡ο oημεiο, ο
προγραμμα¡ιo¡ήç προoποιεi¡αι ó¡ι εivαι évα 0εó kαι ήρωαç, kαι
λéει ¡ο ά¡ομο ποu 0α ¡οuç ôooει évα véο πρóoωπο, μια μάokα
απó πορoελάvη. Αu¡ά ¡α véα πρóoωπα απó ¡οv ¡ρóπο,
μοιάçοuv με αu¡ά ποu πωλοúv¡αι oε πολλά kα¡αo¡ήμα¡α. Οι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 186
μvήμεç ¡ηç kα¡ά¿ρηoηç ¡ó¡ε uπvω¡ιkoç kρuµó¡αv πioω απó ¡ιç
μάokεç. Για vα ληφ0εi απó ¡ιç μάokεç εivαι vα abreact & kάŸει
πάλι. Εάv αγγiçει kαvεiç ¡α πρóoωπα ¡ωv με¡αµάλλει με ¡οv
προγραμμα¡ιoμó πρóoωπο απó πορoελάvη, ¡ο με¡αµάλλει 0α
αιo0άvοv¡αι μια αio0ηoη kαŸiμα¡οç επειôή μάokεç ¡οuç ôεv
πρéπει vα παραποιη0εi. Αu¡ó oημαivει ó¡ι αu¡éç é¿οuv
με¡αµάλλει μéoω µαoαvιo¡ηρiωv & úπvωoη é¿αoαv ¡η ôιkή
πρóoωπά ¡οuç• Αu¡ó εivαι μéροç ¡ηç ôιαôιkαoiαç ποu
–eh”•anization kεφάλαιο 10 ¡μήμα Γ για ¡ιç ouvομιλiεç. Ooο
αu¡éç με¡αµάλλει ¡η ôιαμοvή o¡ηv άρvηoη ¡οu ¡ι ouvéµη oε
αu¡ά, ôεv é¿οuv vα αv¡ιμε¡ωπioοuv ¡ο éγkαuμα µαoαvιo¡ήρια
αvαμvήoειç. Οριoμévα με¡αµάλλει µαoαviçοv¡αι oε μια μóôα
ποu é¿ει ¡ραuμα¡ιo¡εi ¡ηv περιο¿ή ¡ωv μα¡ιov kαι o¡ραµιoμóç
¡ο αριo¡ερó μά¡ι. Μοιάçοuv µαρóvοç G”y de ˜othschild ¡οu
αριo¡εροú οφ0αλμοú ¡ηç Γαλλiαç φαivε¡αι. G”y de ˜othschild
εivαι évα oημαv¡ιkó ¿ειριo¡ή / προγραμμα¡ιo¡ήç, αλλά ο λóγοç
για γéρvοv¡αç ¡ο μά¡ι ¡οu ôεv εivαι γvωo¡ή. loωç ή¡αv ¡α
µαoαvιo¡ήρια. Η π¡u¿ή ¡ελε¡οuργiα ¡οu ¡ραúμα πρéπει vα
kαλúπ¡ε¡αι. Απó ¡ραuμα¡ιoμó kάποιοç oε μια ouγkεkριμévη
ημéρα - ôηλαôή, kα¡ 'επαvάληŸη ¡α ¡ραuμα¡ιoμó o¡α γεvé0λιά
¡οuç - εivαι πολú ¿ειρó¡ερο απó ó, ¡ι αkριµoç ¡ραuμα¡ιoμó ¡οuç
απλά. Ο λóγοç εivαι ó¡ι kά0ε φορά ποu η ημερομηviα γévvηoηç
¡οu α¡óμοu αvαkukλovει ¡ε0οúv εk véοu oε αvαμvήoειç ¡οuç
απó ¡ηv kα¡ά¿ρηoη. ΣεÇοuαλιkή kαkοποiηoη εvóç παιôιοú εivαι
πιο ιo¿uρή ó¡αv εivαι oε επαφή με ¡ο πλαioιο ¡ηç ôαιμοvιkήç
μαγεiαç. Σπéρμα The uµριo¡ήç εivαι μαγεiα kαι oφραγiôεç ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú. Η π¡u¿ή ¡ελε¡οuργιkó ¡ηç, kαι η
επαvαληπ¡ιkή φúoη ¡ηç kα¡ά¿ρηoηç ôημιοuργεi αρkε¡ά
ôuvαμιkή ποu ouvοôεúει ¡ηv kα¡ά¿ρηoη ποu ôεv 0α ouμµεi oε
μη kα¡ά¿ρηoη ¡ελε¡οuργiα. Το Ÿéμα ποu ouvοôεúει ¡é¡οια
kα¡ά¿ρηoη εivαι ó¡ι αu¡ή η 0εoμο0ε¡ημévη kα¡ά¿ρηoη απο¡ελεi
uπο¿ρéωoη ¡óoο για ¡οv 0ú¡η kαι ¡ο 0úμα. Για παράôειγμα, ¡ο
μuαλó-ελéγ¿οu ¡ηç εμπειρiαç Beast o¡ρα¡óπεôο o¡ο West •oint,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 187
™s•a εivαι μια 0εoμο0ε¡ημévη kα¡ά¿ρηoη ποu επι¡ρéπει o¡ο
0ú¡η ¡ηv εu0úvη µήμα πλεuρά για oαôιo¡ιkή ouμπεριφορά, kαι
0é¡ει ¡ιç µάoειç για ¡ηv kα¡ά¿ρηoη ποu πρéπει vα ouvε¿ιo¡εi
uπó ¡η με¡αμφiεoη ¡ηç παράôοoηç. Τéλοç, uπάρ¿ει évα αkóμα
kα¡ηγορiα ¡οu ¡ραúμα¡οç - αu¡ov για ¡ηv παραγωγή
kαλλuv¡ιkov φαivε¡αι, για παράôειγμα, ¡α εμφu¡εúμα¡α
o¡ή0οuç, ή ηλεk¡ρο-oοk για ¡η ôημιοuργiα kρεα¡οελιéç oε
οριoμévεç ¡οπο0εoiεç για εi¡ε ωç évôειÇη λéει άλλα ¿ειρiçοv¡αι
¡ηv ék¡αoη ¡οu προγραμμα¡ιoμοú ή για évαv Marilyn Monroe
μα¡ιά. žvα ’¡é¿vαoμα o¡άôιο» εivαι vα ¿ρηoιμοποιήoε¡ε évα
πολu-ouokεuή µελóvα vα οuλή ¡οu ιo¡οú. Η οuλή ποu γivε¡αι oε
évα πρó¡uπο, évα ôημοφιλéç εivαι ¡ο kεφάλι ¡οu oα¡αvιkή
Κα¡oιkioιο ¡οu Mendes, μποροúv vα γivοuv ορα¡ά απó
uπvω¡ιkó εv¡ολή. Αu¡ó επι¡ρéπει o¡οv ¿ειριo¡ή vα kοι¡άÇοuμε
ιo¿uρó απληροφóρη¡οι για ¡οuç 0εα¡éç. (Αu¡ó εÇε¡άçε¡αι
περαι¡éρω o¡ο kεφάλαιο 8.) Το kóλπο αu¡ó ¡ο o¡άôιο é¿ει γivει
απó ¡οv kóoμο απókρuφο για αιovεç.

Τι ouμµαivει ó¡αv ¡ο ΝΟΥ splits
Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç ή¡αv γvωo¡óç μά¿εç o¡ρα¡ιo¡εç o¡οv ¡οi¿ο
μαkριά φριk¡ó εkôηλooεωv με ¡οi¿οuç αμvηoiα. Αkριµoç óπωç
ο o¡ρα¡ιo¡ηç ποu ¡οi¿οuç απó μια ¡ραuμα¡ιkή okηvή μά¿ηç
ó¡αv µλéπει ¡οv φiλο ¡οu dise•bowelled απó μια ¿ειροµομµiôα,
oo¡ε οι ¡οi¿οι παιôi απó ¡ραúμα. Co¡óoο, ο o¡ρα¡ιo¡ηç πρéπει
vα αv¡ιμε¡ωπioει μóvο évα o¿ε¡ιkά μιkρó ποoó ¡ωv
¡ραuμα¡ιoμov oε oúγkριoη με ¡α παιôιά ποu é¿οuv
προγραμμα¡ιo¡εi o¡ο πλαioιο ¡οu ¡ραúμα¡οç Monarch µάoη
ελéγ¿οu μuαλó. žvαç o¡ρα¡ιo¡ηç μπορεi vα 0uμά¡αι ¡ραúμα
¡οu, με ¡ο vα προkλή0ηkε απó kά¡ι ποu ¡οu 0uμiçει ¡ο ¡ραúμα.
Ομοiωç, ¡ο 0úμα ¡ο παιôi 0α é¿ει πράγμα¡α ποu προkαλοúv
πολú. žvαç ¡ρóποç ποu περιγράφει ¡ο ôια¿ωριoμó, εivαι vα
ποúμε ó¡ι ¡ο μuαλó ¡οu παιôιοú εivαι λéει, ’Αu¡ó ôεv ouμµαivει
oε μévα, ouμµαivει με ¡οuç περiποu évα άλλο» kαι oε ôιάoπαoη
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 188
¡ηç προoωπιkó¡η¡αç ouμµεi. Τα véα ¡μήμα¡α 0α é¿οuv ¡α
¿αραk¡ηριo¡ιkά αu¡οú ποu απó ¡η ôιάoπαoη. Ο
προγραμμα¡ιo¡ήç 0α çη¡ήoει απó ¡ηv με¡αµάλλει µαoαviçοv¡αι
για vα ôημιοuργήoοuv kά¡ι o¡ο μuαλó ó¡αv ôημιοuργεi¡αι η
ôιαiρεoη - óπωç ’Θéλω 12 λεukó αφρά¡ο γα¡άkια.’ Ο
προγραμμα¡ιo¡ήç, ôαiμοvεç, ¡ηv εργαoiα kαι ¡η ôημιοuργιkó¡η¡α
¡οu παιôιοú μαçi με ¡ηv αποoúvôεoη vα ôημιοuργήoει αλλάçει.
Οι εv λóγω 12 λεukά ¿vοuôω¡ά γα¡άkια 0α é¿οuv ¡α
¿αραk¡ηριo¡ιkά kαι ¡ιç αvαμvήoειç ¡ηç ¡ιμήç ποu εi¿αv γivει απó.
Co¡óoο, αu¡éç ¿ωρiçοv¡αι με¡αÇú ¡οuç απó ôιάo¡αoηç, kαι 0α
ôο0εi ¡ο ôιkó γραφή kαι ¡η ôιkή ¡οuç Çε¿ωριo¡ή ¡αu¡ó¡η¡α απó
¡οv προγραμμα¡ιo¡ή. Τηv αποoúvôεoη με¡αÇú οριoμévωv
με¡αµάλλει ποu εivαι ouv-ouvεiôηoη ôεv εivαι πλήρηç
εμφuoημévα αμvηoiα. Με¡ά ο Προγραμμα¡ιo¡ήç αvé0εoε ¡ο
παιôi αu¡ó ποu με¡αµάλλει 0éλει γivει ó¡αv µαoαviçει ¡ο παιôi, ο
Προγραμμα¡ιo¡ήç 0α ôooει évαv ορó αλή0ειαç για vα
ôιαπιo¡ooει αv éγιvαv οι oωo¡éç αλλάçει kαι ¡ο oωo¡ó ποoó.
Aημιοuργιkó¡η¡α ¡οu παιôιοú εivαι vα kα0οôηγεi¡αι απó ¡α
µαoαvιo¡ήρια. Ο Προγραμμα¡ιo¡ήç 0α ou¿vά, επioηç, ¡ηv
kα¡αµολή ¡ωv kρuφov παρα¡ηρη¡ή kαι vα çη¡ήoει απó ¡ο ¡ι é¿ει
ouμµεi o¡ο εoω¡εριkó o¡ο μuαλó ¡οu 0úμα¡οç. žvαç άλλοç
kαλú¡εροç ¡ρóποç vα µλéποuμε ¡ι ouμµαivει εivαι vα
kα¡αvοήoοuμε ó¡ι ¡ο ¡μήμα ¡οu εγkεφάλοu ποu kα¡αγράφει ¡ηv
προoωπιkή μvήμη - αu¡ή εivαι η προoωπιkή ιo¡ορiα ¡μήμα
μvήμηç, ¿ωρiçε¡αι oε μιkρά kομμά¡ια απó ¡οuç ¡οi¿οuç ¿¡io¡ηkε
αμvηoiα για vα προo¡α¡εúoει ¡οv εαu¡ó ¡ηç απó ¡ιç
επαvειλημμévεç ¡ραúμα¡α. Κά0ε ¡μήμα εivαι εv¡οι¿ιoμévο
μαkριά απó évα άλλο ¡μήμα απó αμvηoiα. Κά0ε ¡ραúμα é¿ει évα
¡εi¿οç αμvηoiα ¿¡ιoμévη γúρω απó αu¡ó. Κά0ε μvήμη ¡ραúμα
εivαι ¿ωριoμévο o¡α αvοιk¡ά. Ποu walled off ¡μήμα εivαι évα
kομμά¡ι ¡ηç μvήμηç ποu 0α εv¡οπiçοv¡αι, kαι μια uπvω¡ιkή
oúv0ημα ποu αποôiôει η προγραμμα¡ιo¡ov ποu 0α ¡ραµήÇει
μé¿ρι ¡ο ouvειôη¡ó vοu. Και επιπλéοv, αv οι προγραμμα¡ιo¡éç ¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 189
επι0uμοúv, vα μπορεi vα ôο0εi μια ιo¡ορiα, évα óvομα, μια 0éoη
εργαoiαç, kαι vα εÇελι¿0εi oε πλήρη εμφuoημévα
προoωπιkó¡η¡α. Εivαι oημαv¡ιkó vα kα¡αvοήoοuv ó¡ι ολókληρο
¡ο μuαλó ôεv εivαι ¿ωριoμévο oε μéρη μαkριά. Οριoμévεç
περιο¿éç ¡οu vοu, óπωç εivαι η περιο¿ή ποu kα¡é¿ει ¡ιç
ôεÇιó¡η¡εç kαι ¡α ¡αλév¡α, εivαι ôια0éoιμη oε óλοuç ¡οuç
με¡αµάλλει ποu 0éλε¡ε vα ¿ρηoιμοποιήoε¡ε ¡ο ¡αλév¡ο. Το
¡αλév¡ο ôεv αvήkει o¡ηv εv λóγω ¡ροποποiηoη, αλλά προç ¡ο
Σúo¡ημα. Αu¡οµιογραφιkή μvήμη εivαι ôιαφορε¡ιkά απó ó, ¡ι
0uμóμαo¡ε απλά γεγοvó¡α kαι ¡ιç ôεÇιó¡η¡εç ποu αφοροúv
πρω¡óγοvεç περιο¿éç ¡οu εγkεφάλοu. Μια αio0ηoη ¡οu ¿ρóvοu
kαι μια αio0ηoη ¡οu εαu¡οú επιouvάπ¡οv¡αι o¡ηv
αu¡οµιογραφιkή αvαμvήoειç - εivαι αu¡ά ¡α πράγμα¡α é¿ει
αφαιρε0εi απó ¡ο alter óπωç λει¡οuργεi o¡ο πλαioιο ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú. Απο0ήkεuoη μvήμηç ouvôéε¡αι επioηç με
¡ηv kα¡άo¡αoη ¡οu εγkεφάλοu ¡οu vοu ¡η o¡ιγμή. Ορμóvεç
απελεu0ερovοv¡αι kα¡ά ¡η o¡ιγμή ¡ηç μια εμπειρiα 0α
kλιμαkooει ¡η ôúvαμη ¡ηç μvήμηç ¡οu εv λóγω εμπειρiαç. Η
uπο0αλάμοu-με¡αι¿μιαkó oúo¡ημα ¡οu εγkεφάλοu (¡ο οποiο
απο¡ελεi¡αι απó ¡α αμúγôαλα, ιππókαμπο, cing”late éλιkα,
fornix, ôιάφραγμα, οριoμévοι πuρήvεç ¡οu 0άλαμο, kα0oç kαι ¡ο
kúkλωμα •apez) é¿ει évα kεv¡ριkó ¡μήμα αuÇομεiωoη ποu
αλληλεπιôρά με ¡ηv περιφεριkή ορμóvεç. Περιφεριkή επιvεφρivη
0α kukλοφορήoει αv η αμuγôαλή ôιεγεiρε¡αι ηλεk¡ριkά. Το μuελó
¡ωv επιvεφριôiωv εkλúoειç επιvεφρivη ó¡ι εivαι çω¡ιkήç
oημαoiαç για ¡ηv απο0ήkεuoη μvήμηç. Με άλλα λóγια,
uπάρ¿οuv ορμóvεç ποu µοη0οúv ¡οv εγkéφαλο ή ôεv 0uμάo¡ε.
žvα ιôιαi¡ερο ¡αλév¡ο ôεv ¿ρηoιμοποιεi¡αι απó óλα ¡α
¡ροποποιήoοuv. žvα μη-oεÇοuαλιkή με¡αµάλλει (εvαλλαk¡ιkή με
αγεvή ¡αu¡ó¡η¡αç) ôεv πρókει¡αι vα ¡αλév¡α πρóoµαoηç ποu
ouμμε¡é¿οuv oε oεÇοuαλιkéç ερω¡ιkά παι¿viôια. Αu¡ó ouμµαivει
επειôή οι μvήμεç εivαι ¡óoο ouμµαivωv αvαφéρει επioηç &
ôια¡άÇειç, kαι ó¡αv μια ôιά0εoη ποu é¿ει ôια¿ωριo¡εi, ¡ο alter
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 190
πρéπει vα ôια¡ηροúv évα ôιαφορε¡ιkó oúvολο ôια0éoειç. žvα
παιôi ¡ριov ¿ρóvωv με¡αµάλλει ôεv πρókει¡αι vα ιkαvó¡η¡εç
πρóoµαoη για vα γράŸει. Για vα γivει αu¡ó για αu¡ά ¡α
με¡αµάλλει 0α oήμαιvε επι¡i0εv¡αι o¡οuç ¡οi¿οuç αμvηoiα ποu
kα¡é¿οuv φριk¡éç μvήμεç. Θα oήμαιvε αu¡ó vα εivαι αv¡i0ε¡ο με
¡οv προγραμμα¡ιoμó με ¡ιç kuρooειç ¡ηç, ¡ηv kα¡αvóηoη kαι ¡η
ôιkή ¡οuç «πραγμα¡ιkó¡η¡α» ποu εivαι η προγραμμα¡ιoμévη
γραμμή ιo¡ορiα ó¡ι η ¡ροποποiηoη é¿ει ¡ηv πεποi0ηoη ¡οu επi
ποιvή απoλειαç ¡ηç çωήç ¡οu. Να ôια¿ωρioοuv μια μvήμη kαι vα
αvαλάµει évαv ιôιαi¡ερο ρóλο kαι ¡ηv ¡αu¡ó¡η¡α περιλαμµάvει μια
o¡α0ερή εk véοu ερμηvεiα ¡οu παρελ0óv¡οç. Μπορεi επioηç vα
oημαivει ó¡ι η ¡ροποποiηoη πρéπει vα εφεuρiokω ερμηvεiα ¡ωv
oημεριvov γεγοvó¡ωv. Οι 3 ε¡ov μπορεi, για παράôειγμα, ôεi¡ε
¡ο o¡ή0οç, αλλά αποφαoiçοuv αvήkοuv oε kάποιοv άλλο o¡ο
oúo¡ημα ποu μοιράçοv¡αι με ¡ο ooμα. Αu¡ó εivαι εv μéρει
uπαγορεúε¡αι απó ¡ηv αvάγkη vα επιokιάçε¡αι η πóvο ¡οu
¡ραúμα¡οç ποu ¿ωρiçει ¡ο αλλάÇει απó ¡α uπóλοιπα. Κά0ε μéρα
ποu ¡ο alter αv¡ιμε¡ωπiçει ¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α, ποu 0α
αv¡ιμε¡ωπioοuv ¡ηv απειλή ó¡ι παλιά μvήμεç ôεv 0α
ouμφωvήoει με ¡η γραμμή ιo¡ορiα ôημιοuργή0ηkε. Για
παράôειγμα, η oεÇοuαλιkή προkα¡αµολéç ¡οu φορéα
εÇuπηρé¡ηoηç πραγμα¡οποιη0εi μπροo¡ά απó ¡ο αγεvή
(nonsex”al) ¡ροποποiηoη πρéπει vα παρερμηvεu0οúv, é¡oι
oo¡ε η Ÿεuôαio0ηoη ¡ηç ôεv é¿οuv πéoει 0úμα¡α µιαoμοú 0α
εivαι ouvε¿ήç. Αu¡óç εivαι ο λóγοç φuoιολογιkή çωή é¿ει évαv
¡ρóπο vα ôιαoπάoοuμε ¡ο πλή0οç ¡ωv Ÿεμά¡ωv kαι ¡οv
προγραμμα¡ιoμó ¡ηç µα0ú¡ερηç αλλάçει, η οποiα çει oε évαv
φαv¡αo¡ιkó kóoμο ôημιοuργή0ηkε kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú. Το µα0ú¡ερο αλλάçει πο¡é ôεv εi¿αv ¡ηv
εukαιρiα vα çήoοuv ¡η çωή éÇω απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡οuç,
ôεôομévοu ó¡ι kα¡é¿οuv ¡ο ooμα μóvο oε oπάvιεç o¡ιγμéç
εÇειôιkεuμévεç ποu εivαι αoúvôε¡εç o¡ο ¿ρóvο. The με¡αµάλλει
ôημιοuργή0ηkε για vα ¡α μé¡ωπα vα é¿οuv kαvοvιkά ¡ο ooμα 0α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 191
ôο0εi παρ¡iôεç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú για vα ¡οuç µοη0ήoοuv vα
kα¡é¿οuv πάvω οριoμévεç ôιαŸεúoειç, é¡oι oo¡ε vα εivαι
αvαγkαiο vα αγvοήoει ή vα ερμηvεúoει επiφοµη εvooειç ποu
ouvôéοv¡αι με ôια¿ωριo¡εi αvαμvήoειç. Για παράôειγμα, μια
¿ριo¡ιαvιkή μπροo¡ά με¡αµάλλει ειλιkριvά εivαι πολú ôikαιοç kαι
ιερóç. Η okéŸη ó¡ι αu¡ó ¡ο πρóoωπο (απó ¡ε¿vιkήç πλεuράç ¡ο
αλλάÇει ¡ο oúo¡ημα ¡ωv προooπωv) 0α μποροúoε vα γivει ¡ο
πιο φριk¡ó άγριεç ôαιμοvιkéç ôραo¡ηριó¡η¡εç εivαι αôιαvóη¡η. Οι
μvήμεç ¡ηç ¡ελε¡οuργiαç αγvοη0εi με αoφάλεια, ôιó¡ι η
πραγμα¡ιkó¡η¡α 0α μποροúoε vα uποvομεúoει ¡α πάv¡α ¡ο
πρóoωπο. Αu¡ó ¡ο φαιvóμεvο ôεv παρα¡ηρεi¡αι μóvο o¡ηv
αποoúvôεoη μvήμη, αλλά kαι uπó úπvωoη ó¡αv évα ά¡ομο
ôé¿ε¡αι μια πρó¡αoη ποu éρ¿ε¡αι oε αv¡i0εoη με ¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α ποu μπορεi vα ôει. Εάv évα ά¡ομο αποôé¿ε¡αι
¡ηv πρó¡αoη ó¡ι ôεv uπάρ¿ει okúλοç o¡ο ôωμά¡ιο, ποu 0α
αγωviçοv¡αι o¡ο εoω¡εριkó ¡ηç vα ôια¡ηρήoει ¡ηv Ÿεuôαio0ηoη.
Εάv çη¡η0εi vα περπα¡ήoει oε πορεiα oúγkροuoηç με ¡ο okuλi,
ποu αouvαio0η¡α 0α kιvη0εi γúρω απó αu¡ó, kαι εάv çη¡η0εi
για¡i okóv¡αŸαv γúρω απó ¡ο okuλi, ποu 0α kα¡αokεuάoει évα
¡ε¿vη¡ó ôιkαιολογiα, η οποiα εivαι αποôεk¡ή αkóμη kαι αv εivαι
ôιαφαvήç αo¡ήριk¡ο. žvα απó ¡α Monarch Προγραμμα¡ιo¡éç
…rne αu¡ó ποu οvομάçε¡αι «λογιkή trance. Trance λογιkή εivαι οι
¡ε¿vάoμα¡α kαι ¡ιç o¡ρα¡ηγιkéç για ¡η ôια¡ήρηoη Aια¿ωριo¡ιkó ή
uπvω¡ιkó παραio0ηoη. Τα πρóo0ια λοµοúç ¡οu εγkεφαλιkοú
φλοιοú ποu οvομάçοv¡αι περιο¿éç Brod•ann ôεv. 9-12 εivαι
uπεú0uvοι για ¡η ôιkή αv¡ιôράoειç εvóç α¡óμοu για ¡ηv
περio¡αoη - ôηλαôή αu¡ó ποu οριoμévοι αποkαλοúv
«προoωπιkó¡η¡α». O¡αv ¡ο μuαλó εivαι kα¡ά ¡μήμα¡α, αu¡ó ¡ο
φuoιkó πρóoωπο ôεv ôιαγράφοv¡αι, αλλά μάλλοv εivαι μια
πιoivα ποu ouλλéγοv¡αι kα¡ά ¡ηv οποiα ôιάφορεç απαv¡ήoειç
απó αu¡ήv ποu ouvôéοv¡αι με ôιάφορεç προoωπιkó¡η¡εç ’.
Bλάµη oε αu¡éç ¡ιç περιο¿éç Brod•ann ¡εivει vα ôooει μια
ouvολιkή απο¡éλεoμα vα kα0io¡α¡αι η πα0η¡ιkή πρóoωπο. Ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 192
προγραμμα¡ιoμóç ôεv é¿ει o¿εôιαo¡εi για vα µλάŸει ¡ιç περιο¿éç
αu¡éç, μóvο για vα ελéγ¿οuv ¡ι ouvαιo0ήμα¡α ποu περιé¿οuv
ouvôéοv¡αι o¡η μvήμη με ¡α ôιάφορα 0ραúoμα¡α μvήμηç ποu
0α πραγμα¡οποιη0οúv oε προoωπιkó¡η¡εç. The ôιk¡uω¡ov
o¿ημα¡ιoμóç εivαι η 0éoη ¡οu μη¿αvιoμοú ¡οu εγkεφάλοu ποu
kα0ορiçει ¡ηv kα¡άo¡αoη ¡ηç ouvεiôηoηç oε óλη ¡η ôιαôρομή
απó ¡ηv kα¡α¿oρηoη, oε uπvω¡ιkή éko¡αoη, για úπvο, oε koμα.
Εivαι αλληλεπιôρά με ¡ιç πρóo0ιεç λοµοúç kαι ¡ο uπóλοιπο ¡οu
εγkεφάλοu. Κά0ε μvήμη εivαι μια λει¡οuργiα ¡ωv ôιαφóρωv
¡μημά¡ωv ¡οu εγkεφάλοu ποu εργάçοv¡αι μαçi. Μvήμη εivαι μια
λει¡οuργiα ¡ηç εγρήγορoηç / kα¡άo¡αoη ¡ηç ouvεiôηoηç
(ôιk¡uω¡ov o¿ημα¡ιoμóç), ¡α ouvαιo0ήμα¡α (Περιο¿éç
Brod•ann 9-12), η Κα¡ερivα (προ¡εραιó¡η¡εç ôο0εi μvήμεç), kαι
αρkε¡ά πολúπλοkεç ôιαôιkαoiεç, óποu ο εγkéφαλοç
kα¡ηγοριοποιεi kαι interfiles ¡ιç πληροφορiεç με άλλα 0uμóμαo¡ε
ôεôομévα . Απó k¡iριο oε ¡οi¿οuç αμvηoiα με¡αÇú Εkôήλωoη
(προoωπιkή ιo¡ορiα) μvήμεç, kαι με ¡ηv παραγωγή
με¡αµάλλε¡αι kα¡αo¡άoειç ouvεiôηoηç, ¡ιç αvαμvήoειç εvóç
ôοúλοu μπορεi vα εivαι ’év0ε¡ο’ ωç Προγραμμα¡ιo¡éç ¡ηv
αποkαλοúv. ’4ωλιά’ oημαivει ó¡ι εivαι kρuμμévο πioω απó
πολλά «kλειôωμévεç πóρ¡εç’, ó¡αv ¡ο μuαλó αρ¿εiα ¡ηç μvήμηç.
Μεριkéç φορéç ¡ο πρóoωπο ποu πρéπει vα επιo¡ρéŸει o¡ηv
αλλαγή ¡οu kρά¡οuç vα αvαk¡ήoει μια μvήμη. Η ηλεk¡ρο-oοk
επioηç αvαkα¡ovει για ¡ηv kα¡ά0εoη ¡οu εγkεφάλοu ¡ηç μvήμηç,
oo¡ε vα uποµλη0εi oε bits kαι kομμά¡ια. ΕÇαι¡iαç ¡ηç ¿ρήoηç
¡ωv ηλεk¡ρο-oοk, αv αvαμvήoειç ¡ο αρ¿ioε¡ε επιφάvειεç ποu
επιφάvεια oε kομμά¡ια. Μεριkéç φορéç μια πλήρη μvήμηç 0α
πραγμα¡οποιη0εi απó ¿ιλιάôεç ¡ωv ¡μημά¡ωv ποu ¡ο μuαλó
πρéπει vα ouvεργαo¡οúv για vα αvαk¡ήoει ¡ο πλήρεç μvήμηç.
ž¿ει µρε0εi ó¡ι η αvάk¡ηoη μvήμη εivαι kαλú¡ερα ó¡αv ¡ο
περιµάλλοv εivαι ¡αu¡óoημη με ¡η μvήμη, ó¡αv éλαµε ¿oρα. Αv
απομvημοvεúει αρι0μοúç uποµρú¿ιο, 0α ¡οuç uπεv0uμioει
kαλú¡ερα uποµρú¿ια. žvα άλλο πράγμα ποu αvαkαλúφ0ηkε
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 193
περiποu μvήμεç ¡ραúμα εivαι ó¡ι ¡α φάρμαkα απο0ηkεúοv¡αι
o¡ο αιo0η¡ιkéç ôιαôιkαoiεç kιvη¡ήρα, kαι ó¿ι μóvο o¡ηv kαvοvιkή
¡óποuç μvήμηç ¡οu εγkεφάλοu. Αu¡éç οι μvήμεç οvομάçοv¡αι
μvήμεç ooμα, kαι ôεv Ÿεúôοv¡αι. Η εoφαλμévη μvήμη
„pindro•e εivαι μαkριά µάoη για ¡ιç επι0éoειç ¡οuç, αλλά ¡ó¡ε
óλοι εμεiç ποu γvωρiçοuμε ¡ηv πραγμα¡ιkή ιo¡ορiα
ouvειôη¡οποιοúv ó¡ι εivαι απλά μια µλάµη co•er”p oúo¡ημα
ελéγ¿οu ¡ηç CÌA
E CORE
Αç επιo¡ρéŸει o¡ηv περιγραφή ¡οu ’πuρήvα’ ή ¡ο ¡μήμα ¡οu
εγkεφάλοu ποu εivαι ά0ιk¡ο o¡ηv αρ¿ή. Αv o¡αμα¡ήoε¡ε vα
0εωρεi ó¡ι évα μη πολλαπλéç πρóoωπο 0α εμπειρiα αγovεç o¡ο
μuαλó ¡οuç ó¡αv ¡αu¡ó¿ροvα, επιkαλúŸειç αλλά αv¡ιkροuóμεvεç
επι0uμiεç αv¡αποkρivοv¡αι oε oúγkροuoη - ôηλαôή ’Θα πρéπει
vα µάçω o¡ο kρεµά¡ι, πάει o¡η ôοuλειά, ή vα πά¡ε για Ÿάρεμα
oήμερα;’ žvα ιôιαi¡ερο ¡μήμα ¡οu εγkεφάλοu (μéoα oúv0εoηç
„elf) εivαι ιkαvή vα ôια¡άooε¡αι η oúγkροuoη - ποu uπερµαivει
óλα αu¡ά ¡α ouγkροuóμεvα kρά¡η εγo. Μiα „elf oúv0εoηç o¡οv
εγkéφαλο εivαι επioηç uπεú0uvη για ¡ηv de-oúv0εoηç ¡ωv
kρα¡ov εγo. Το 0úμα, προkειμévοu vα kα¡εuvάoει ¡ιç
προγραμμα¡ιo¡éç 0εoπiçει ôιαφορε¡ιkéç kαι αv¡i0ε¡εç αλλάçει oε
o¿éoη με ¡ιç αvάγkεç εvóç εvιαiοu Σuo¡ήμα¡οç. Ο o¿ημα¡ιoμóç
με¡αµάλλει εivαι ouo¡ημα¡ιkά kαι éÇuπvα kα0οôηγεi¡αι απó ¡οuç
προγραμμα¡ιo¡éç, ιôιαi¡ερα o¡α πρo¡α o¡άôια. Οι με¡αµάλλει
ôημιοuργή0ηkε για vα kαλúŸει ¡ιç αvάγkεç ¡οu Σuo¡ήμα¡οç ó¡ι οι
προγραμμα¡ιo¡éç ¡ηç επιµάλει, kαι vα μηv προoαρμóçοv¡αι oε
μια kα¡α¿ρηo¡ιkή γοvéα. Οριoμévοι 0εραπεu¡éç é¿οuv απο¡ú¿ει
vα ôοuv ó¡ι με¡αµάλλει o¿ημα¡ιoμóç ôεv εivαι φuoιkó, αλλά μια
•aladapti•e πραk¡ιkή ποu kα0οôηγεi¡αι απó ¡ηv επι0uμiα ¡οu
0úμα¡οç oε παραkαλo, kαι ο φóµοç ¡ηç για ¡ηv
προγραμμα¡ιo¡éç. Η πιoivα ¡οu ιkαvó¡η¡εç 0α πρéπει vα
kα¡αvéμοv¡αι με ôιαφορε¡ιkοúç ouvôuαoμοúç με¡αÇú ¡ωv
ôιαφóρωv αλλάçει. Μια ¡ροποποiηoη μπορεi vα é¿ει μια
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 194
μοvαôιkή ιkαvó¡η¡α ποu απο¡ελεi¡αι απó ¡α γvωρioμα¡α ¡ηç
0uγα¡ριkήç η οποiα ôεv μπορεi vα εivαι μοvαôιkή, αλλά εivαι
kοιvά oε άλλα με¡αµάλλει. Σαv παιôi αvαπ¡úooε¡αι ó¡αv
ôιεγερ0εi οριoμévεç περιο¿éç ¡οu εγkεφάλοu, ¡ó¡ε
αvαπ¡úooοv¡αι o¡ιç περιο¿éç αu¡éç. Αv ôεv εivαι o0ηoη, ¡ó¡ε ο
εγkéφαλοç ôεv 0α αuÇη0οúv ¡α kú¡¡αρα ¡οu εγkεφάλοu o¡ηv
περιο¿ή. Με άλλα λóγια, η εμπειρiα ôιαμορφovει ¡οv ¡ρóπο vα
αvαπ¡úÇοuv ¡μήμα¡α ¡οu εγkεφάλοu μαç. Τα kú¡¡αρα ¡οu
εγkεφάλοu ¡ρóπο αuÇάvοv¡αι - αu¡ó εivαι ¡ι 0α kάvοuv με ¡ιç
ouvôéoειç ¡οuç 0εωρεi¡αι απó ¡οuç ερεuvη¡éç ωç η πραγμα¡ιkή
0éoη ποu kα¡é¿ει μvήμη. Η αúÇηoη ¡ωv ouvôéoεωv oε
οuoιαo¡ιkó ¡ρóποuç ¡οuç ôημιοuργεi oημαv¡ιkéç μορφéç ποu
ouv0é¡οuv μvήμη. Κα¡ά ¡ηv απο0ήkεuoη μvήμηç, αλλαγéç
o¡οuç ¡ερμα¡ιkοúç o¡α0μοúç ¡ωv vεuρi¡εç λήγει ¡ηv ôεvôρi¡εç
εμφαviçε¡αι. –endrite άkαv0εç (ποu μοιάçοuv με ¡α ôév¡ρα) για
¡ηv αvάπ¡uÇη. žvα ôév¡ρο (dendrite oποvôuλιkήç o¡ήληç)
μπορεi vα μοιάçει oαv μια µαλαvιôιά o¡ο ¿ειμovα - άλλο μπορεi
vα μοιάçει oαv μια μάçα απó φúkια. Για ôιάφοροuç λóγοuç,
óπωç ο εγkéφαλοç ¡ηç πολλαπλήç μεγαλovει - αvαπ¡úooε¡αι
φuoιkά ôιαφορε¡ιkó απó ó, ¡ι évα kαvοvιkó εγkεφάλοu ¡οu
α¡óμοu. Ο εγkéφαλοç μπορεi vα πάρει γúρω απó ¡ο ¡ι é¿ει γivει
oε αu¡ή με kάποιοv ¡ρóπο, αλλά πρéπει vα ληφ0εi uπóŸη ¡ο
γεγοvóç ó¡ι ôεv é¿οuμε vα kάvοuμε με évα μóvο kαkéç
αvαμvήoειç - αλλά ¡α μuαλά ποu εi¿αv φuoιkή ¡οuç oúv0εoη kαι
λει¡οuργiα με¡αµλη0εi. Εivαι εvôιαφéροv vα ôοúμε πoç kά0ε
ôιαφορε¡ιkó με¡αµάλλει é¿ει ôιαφορε¡ιkó προφiλ EEG. Μiα απó
¡ιç kúριεç περιο¿éç ¡οu εγkεφάλοu ποu επηρεάçοv¡αι απó ¡α
µαoαvιo¡ήρια kαι προγραμμα¡ιoμοú εivαι οι περιο¿éç ποu
εkôήλωoη kα¡άo¡ημα (προoωπιkή ιo¡ορiα) μvήμηç. Οι περιο¿éç
αu¡éç εivαι ιππókαμπο kαι ¡οv εγkεφαλιkó φλοιó ¡οu εγkεφάλοu
με¡ωπιkήç λοµοúç ποu εργάçοv¡αι με ¡ιç ôúο 0άλαμο. Γεvιkéç
γvooειç εivαι απο0ηkεuμévο o¡ο vεοφλοιοú (η γkρiçα περιο¿ή
¡οu εγkεφάλοu ή ¡ο εÇω¡εριkó λεπ¡ó o¡ρoμα. Ο εγkéφαλοç é¿ει
o¿εôóv ôεv uπάρ¿ει óριο o¡η μvήμη. Co¡óoο, 0α επιλéγει ¡ι
0éλει vα 0uμά¡αι, kαι 0α αποφαoioει πoç 0α ¡ο αρ¿εiο ó, ¡ι
0uμά¡αι. Hypnotic προ¡άoειç για vα ’Çε¿άoει’ kά¡ι ποu ou¿vά
απλά oημαivει ¡ο πρóoωπο ποu 0uμά¡αι ¡ο γεγοvóç - αλλά οι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 195
ε¡ιké¡εç ¡οu αρ¿εiοu ’Çε¿άoει’. ôοúλοι εivαι πάv¡ο¡ε uπó
uπvω¡ιkó προ¡άoειç vα Çε¿άoει αu¡ά ποu é¿οuv µιooει -
ωo¡óoο, ouvή0ωç o¡οv εγkéφαλο o¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α
εμφαviçε¡αι μóvο vα ouμμορφω0οúv kαι o¡η ouvé¿εια, μuo¡ιkά
αρ¿εiα ¡ηç εkôήλωoηç. úπvωoηç 0α εÇε¡αo¡εi o¡ο kεφ.. ‡.

Πmç o ΠPOΓPΑMMΑΤΙΣMOΣ rívoì
oto0rponoìqµívoç
.
Oλεç προγραμμα¡ιoμó ¡ηç kά0ε & kά0ε okλάµοç εivαι
αγkuροµολημévα απó kάποιο ¡úπο ¡οu ¡ραúμα¡οç. žvα απó ¡α
πρo¡α 0εμελιoôη ¡ραúμα¡α 0α παραkολοu0ήoει, γuριoμévη,
kωôιkοποιοúv¡αι kαι ¿ρηoιμοποιοúv¡αι ωç άγkuρα. Για
παράôειγμα, η πιο µάvαuoη µιαoμó μιαç kοπéλαç απó ¡οv
πα¡éρα ¡ηç, 0α πρéπει vα ¿ρηoιμοποιεi¡αι ωç άγkuρα ποu 0α
επεk¡α0εi η Beta προγραμμα¡ιoμοú. Σ¡ο chap. 1 ouçη¡ή0ηkε ¡ο
πoç η kúρια ôιαkοπή ¡οu πuρήvα ή¡αv αιμομιÇiα. Extre•e
Ÿú¿ωoη ôημιοuργεi¡αι μéoα oε évα παιôi προoπα0εi vα
αo¿ολη0εi με ¡α çη¡ήμα¡α ποu ôημιοuργή0ηkαv απó ¡ηv
αιμομιÇiα απó ¡ηv πιο oημαv¡ιkή προoωπιkó¡η¡α ¡οu παιôιοú -
αρι0μóç πα¡éρα ¡οuç. Σε okλάµοι Μοριά, αu¡ó εivαι η
¡uποποιημévη μé0οôοç για vα αποkóŸει ¡οv πuρήvα, kαι ¡η
ôημιοuργiα αγkúρωoηç ¡ραúμα. O¡αv Mayer A•schel
˜othschild (orig. οvομάçε¡αι Ba”er) ή¡αv o¡ο vεkροkρéµα¡ó ¡οu,
αu¡óç çή¡ηoε απó ¡οuç γιοuç ¡οu, ποu προo¡α¡εúοuv ¡ηv
εÇοuoiα ¡ηç Bοuλήç ¡ωv Ρó¡oιλv¡ μéoω ¡ηç αιμομιÇiαç.
Ηλεk¡ροoók μπορεi vα προkαλéoει πóvο, αλλά αu¡ó ôεv εivαι
¡iπο¡α oε oúγkριoη με ¡ηv oúγ¿uoη o¡ηv αv¡iληŸη ποu
προkαλεi¡αι απó ¡α 0éμα¡α αιμομιÇiα. Ολókληροι kóoμοι ¡ηç
πιo¡ήç αλλάçει μóvο η λει¡οuργiα ¡ωv οποiωv εivαι η πio¡η o¡η
µιολογιkή incest”al πα¡éρα ôημιοuργη0εi o¡ηv okλάµωv. Αu¡óç
ο kóoμοç ¡ηç πιo¡ήç μπορεi vα με¡αµάλλει ¡οv kóoμο –aisy. Το
πιο ôúokολο vα oπάoει ouγkóλληoη εv¡óç Ìll”•inati okλάµοι
εivαι αu¡óç ο ôεoμóç με incest”al πα¡éρα ¡οuç. Μη-vοu-
Ìll”•inati ελéγ¿οv¡αι okλάµοι ouvôεôεμévο με άλλοuç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 196
αv0ρoποuç - ο ηγé¡ηç λα¡ρεiαç ή προγραμμα¡ιo¡ήç. Oποια kαι
αv εivαι 0εμελιoôηç ¡ραúμα αποφαoιo¡εi, óλα ¡α uπóλοιπα ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú 0α πρéπει vα µαoiçε¡αι oε αu¡ó άγkuρα o¡ο
μuαλó ¡οu 0úμα¡οç. (Bλéπε chapts. 7 éωç 9 για περιooó¡ερεç
πληροφορiεç o¿ε¡ιkά με ¡οv ¡ρóπο με ¡οv προγραμμα¡ιoμó εivαι
πολuεπiπεôη in.) Αu¡ή η 0εμελιoôηç ¡ραúμα ôεv εivαι ¡ο kά¡ω
μéροç ¡οu uπολογιo¡ή BEA„T η οποiα ορiçει o¡ο kά¡ω μéροç
¡οu μuαλοú uποouvεiôη¡ο. Εoω¡εριkή uπολογιo¡éç εivαι
πολúπλοkεç. Αu¡ó εivαι απλά évα oημεiο αvαφοράç για ¡η
μvήμη ποu αρ¿içοuv με προγραμμα¡ιo¡éç. Σε μεγάλα
ouo¡ήμα¡α, οι προγραμμα¡ιo¡éç 0α επιλéÇει μια εμπειρiα ποu
óλοι οι με¡αµάλλει εivαι εÇοιkειωμévοι με. O¡αv η μεγάλη
προγραμμα¡ιoμévη ¡ροποποιήoοuv ¡α ouo¡ήμα¡α éρ¿οv¡αι oε
μια μεγάλη reha”l, οι προγραμμα¡ιo¡éç 0α kαλéoει μé¿ρι ¡ο
¡μήμα απó ¡ο ¡μήμα με ¡ιç oωo¡éç λéÇειç kωôιkó μé¿ρι vα εivαι
óλα o¡ο μπροo¡ιvó μéροç ¡οu μuαλοú. O¡αv γivει αu¡ó, οι
¿ιλιάôεç με¡αµάλλει εkριçω0εi απó kοιvοú ouvεiôηoη kαι
εργάo¡ηkε για óλα μαçi. O¡αv ouμµεi αu¡ó, εivαι μια εÇαιρε¡ιkά
μεγάλη ékπληÇη για ¡οuç περιooó¡εροuç με¡αµάλλει ποu é¿οuv
çήoει ολókληρη ¡ηv úπαρÇή ¡οuç oε απομóvωoη αποouvôε0εi
απó άλλεç με¡αµάλλει ¡ο oúo¡ημα ¡οuç. Για¡i οι
προγραμμα¡ιo¡éç 0α ¡ο kάvε¡ε αu¡ó; Για ôιάφοροuç λóγοuç, ¡ηv
¡α¿ú¡η¡α kαι ¡ηv επι0uμiα vα é¿οuv kοιvó oημεiο αvαφοράç για
¡ιç εμπειρiεç, ειkóvεç & kοιvó προγραμμα¡ιoμοú.

ΠCΣ εivαι ¡α ¡ραuμα¡ιoμévα vεúρα οoφρη¡ιkή
Αiμα kαι ¡α αρoμα¡α é¿οuv ouvôε0εi μαçi o¡η μαγεiα για
¿ιλιάôεç ¿ρóvια. Η μαγιkή γραφή εivαι γεμά¡η απó ôιάφορα
παραokεuéç ôημιοuργή0ηkε για ¡ελε¡οuργiα μuρiçει. Οριoμévεç
απó αu¡éç kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ωv αιovωv οι μuρωôιéç ποu
αvαkαλúφ0ηkαv προkλή0ηkαv άv0ρωποι vα πηγαivοuv oε
éko¡αoη ή vα αποouvôε0εi. Μια kοιvή ά0λια οoμή oε oα¡αvιkéç /
Ìll”•inati ¡ελε¡οuργiεç εivαι η μuρωôιά ¡ηç αv0ρoπιvηç oάρkαç,
η oάρkα 0ερμαivε¡αι vα kάvει kεριά oε Çúλιvα kúπελλα
¡ελε¡οuργiα. ž¿ει αvαφερ0εi ó¡ι η ôuoωôiα ¡ηç αv0ρoπιvηç
oάρkαç kαúoη μπορεi vα προkαλéoοuv αποoúvôεoη. Η ôúvαμη
¡ωv αρωμά¡ωv παρα¡ηρή0ηkε o¡ηv αρ¿αiα Κivα απó ›i •o. Οι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 197
αλ¿ημιo¡éç μuρωôιéç μελε¡η0εi πολú προoεk¡ιkά. Η uπó0εoη
›o”don, Fr. (γράŸει για inChapt. 10, pp. 295-296), εi¿ε μοvα¿éç
vα uπειoéλ0ω oε ôιαφορε¡ιkéç Aια¿ωριo¡ιkó αvαφéρει o¡ηv
οoμή ¡ωv ôιαφορε¡ιkov λοuλοuôιov. Καvéλα εivαι μια εuρéωç
ôιαôεôομévη άρωμα ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι o¡ο πλαioιο ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú µα0ú¡ερα μéρη oε évα oúo¡ημα. Η μuρωôιά
¡ωv kοπράvωv kαι οúρωv εivαι évα ¡ραúμα oε évα μιkρó παιôi
oε kλοuµi. Εivαι εvôιαφéροv, ¡α οúρα περιé¿οuv επioηç μια-
άλφα η οποiα εivαι η μuρωôιά o¡οι¿εiο ποu εvεργοποιεi ¡ο
αv0ρoπιvο μuαλó oεÇοuαλιkά. Moriah Çéρει πoç vα
¿ρηoιμοποιοúv ¡ιç ôιάφορεç μuρωôιéç, incenses kλπ. Αo¡ριkή
μαγεiα ¿ρηoιμοποιεi ôιάφορα αρoμα¡α.

ΟΤΑΝ M……†CHÌ›– ¡ραúμα¡α αποµάλλω
Σúμφωvα με kάποιοv ποu é¿ει µοη0ήoει με ¡οv
προγραμμα¡ιoμó kαι ¡η Σελήvη ¡ελε¡éç Παιôιοú, περιo¡αoιαkά,
εvo ¡ο παιôi o¡ηv kοιλιά ¡ηç μη¡éραç, ó¡αv Ÿu¿ολογιkά
¡ραúμα¡α απó ¡α ¡ελε¡οuργιkά Παιôιοú φεγγάρι, uπο¿ωρήoειç
o¡ο μuαλó ¡οu oαv kοukοúλι, αvαπ¡úooει kαι αu¡ιoμó. Ο
αu¡ιoμóç εivαι μια ouvαιo0ημα¡ιkή πρóµλημα ó¡αv ¡ο παιôi
αποoúρε¡αι απó ¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α kαι πηγαivει o¡ο ôιkó ¡οu
ιôιω¡ιkó kóoμο ¡ηç με¡αµλη0εi kρα¡ov. Οι προγραμμα¡ιo¡éç για
πολλά ¿ρóvια, ôεv Çéρω για¡i μεριkά παιôιά αvαπ¡úooοv¡αι
αu¡ιoμó απó ¡ο ¡ραúμα μάλλοv M•– (–Ì–), αλλά oε οριoμévεç
περιπ¡ooειç φαivε¡αι ó¡ι o¿ε¡içοv¡αι με uŸηλά 1,0. kαι γεvε¡ιkή.
Οι προγραμμα¡ιo¡éç ôεv εivαι oε 0éoη vα φ0άoοuv αu¡ά ¡α
παιôιά, kαι οuoιαo¡ιkά óλεç αu¡éç απορρiπ¡οv¡αι oε Ÿu¿ια¡ριkά
vοoοkομεiα ή ¿ρηoιμοποιοúv¡αι oε ¡ελε¡éç, μé¿ρι περiποu πριv
απó 20 ¿ρóvια, ó¡αv óλο kαι περιooó¡εροι απó αu¡οúç εi¿αv ¡η
ôuvα¡ó¡η¡α vα επιµιooοuv o¡ο kοιvó. žvα άρ0ρο ’Altered
μéλη’, µαoiçε¡αι oε αu¡οµιογραφιkó Κάποιοç µιµλiο ¡ηç –onna
Willia• kάποu φαivε¡αι για ¡η o¡ήριÇη ó¡ι ο αu¡ιoμóç μπορεi vα
εivαι ¡ο μuαλó-ροú¿α ελéγ¿οu. Willia•s εivαι ¡óoο αu¡ιo¡ιkά &
M•–. Το µιµλiο ¡ηç αποkαλúπ¡ει ó¡ι ¡α αu¡ιo¡ιkά παιôιά é¿οuv
οÇεiα λει¡οuργiα ¡ωv αιo0ήoεωv (πληροφοριov) kαι ó¿ι
kα0uo¡éρηoη. Υπάρ¿οuv ôιάφοροι ¡úποι ¡οu αu¡ιoμοú, kαι οι
ouγγραφεiç ôεv kα¡αvοοúv ¡ο 0éμα αρkε¡ά kαλά για vα γράŸω
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 198
πολú περιooó¡ερα απó αu¡ó. Εivαι πολú πι0αvó ο αu¡ιoμóç
μπορεi vα é¿ει πολλéç αι¡iεç, μεριkéç ποu ôεv o¿ε¡içοv¡αι με ¡ηv
απο¡u¿iα vα γivει M•– (–Ì–), αλλά μπορεi vα εivαι ¡ο
απο¡éλεoμα kάποια άλλη αι¡iα. Co¡óoο, η αúÇηoη ¡ωv
αu¡ιo¡ιkov παιôιov εivαι πιo¡εu¡óç απó ¡οuç ouγγραφεiç vα
εivαι ¡ο απο¡éλεoμα ¡ηç αuÇημévηç ¡ραúμα ποu µαoiçοv¡αι
ελéγ¿οu μuαλó. M„ (okλήρuvoη kα¡ά πλάkαç) εivαι μια άλλη
αvεπι0úμη¡η εvéργεια, η οποiα μπορεi vα οφεiλε¡αι oε
εγkεφαλιkó o¡éλε¿οç οuλéç.
Πολλά 0úμα¡α ¡οu ¡ραúμα¡οç Ìll”•inati, 0uμάμαι μια ειôιkή
¡ελε¡ή µαoαvιo¡ήρια ouokεuή ποu ¡οπο0ε¡εi¡αι o¡ο εoω¡εριkó
εvóç α¡óμοu kαι προkαλεi µαoαvιo¡ιkó πóvο. Εivαι
kα¡αokεuαoμévο απó évα μóvο εiôοç ¡οu Çúλοu, évα ειôιkó Çúλο,
πι0αvóv μuρ¡ιά. ž¿ει μια αρά¿vη çωγραφιoμévο πάvω ¡οu,
αvάμεoα oε ôúο oα¡αvιkov ouμµóλωv.

ΑΝΑΣKOΠΗΣΗ
Σ¡ηv αvαokóπηoη, ¡α o¡οι¿εiα ποu ouv0é¡οuv évα εvιαiο
oúvολο προoωπιkó¡η¡α - ¡ο οιkογεvειαkó ιo¡οριkó, η
προoωπιkή ιo¡ορiα kαι ¡ιç μvήμεç ¡οu ιkαvó¡η¡εç, ¡α ¡αλév¡α kαι
αu¡ορρú0μιoηç ¡οu α¡óμοu-ειkóvαç é¿οuv óλα é¿οuv
απογuμvω0εi απó ¡ο παιôi, ó¡αv ¡ο iôιο ¡ο μuαλó oε kα¡ά¡μηoη
oε ¡μήμα¡α ¡οι¿oμα¡α εk¡óç απó ¡οi¿οuç αμvηoiα . O¡αv ¡ο
éργο προγραμμα¡ιo¡éç με kά0ε εiôοuç μvήμηç, é¿οuv ¡η
ôuvα¡ó¡η¡α vα ôooει óλα ¡α o¡οι¿εiα ¡ηç προoωπιkó¡η¡αç ó, ¡ι
0éλοuv vα é¿οuv. Μποροúv vα εivαι αkóμη kαι oε évα çoο ή évα
άŸu¿ο αv¡ιkεiμεvο, ôεôομévοu ó¡ι λiγα 0ραúoμα ôεv é¿ει kαμiα
πι0αvó¡η¡α vα αv¡ιkροúοuv αu¡ó ποu εivαι vα
προγραμμα¡içοv¡αι vα πιo¡εúοuv. Αv kαι ¡ο ¡μήμα ¡ηç μvήμηç
¡οu εγkεφάλοu (¡ο οποiο προµλéπει ¡ηv προoωπιkó¡η¡α ¡οu
α¡óμοu) ôιαιρεi¡αι, άλλα ¡μήμα¡α ¡ηç εγkεφαλιkήç λει¡οuργiαç
αvéπαφη. Πολλά απó ¡α o¡οι¿εiα ¡ηç Monarch Mind Control
µαoiçοv¡αι oε πράγμα¡α ποu παρα¡ηροúv¡αι oε kαvοvιkéç
ouv0ήkεç çωήç - αποoúvôεoη, ¿ημιkή kαι Ÿu¿ιkή εÇάρ¡ηoη,
άρvηoη, ¿άριoμα, ¡ηv πει0αρ¿iα, ¡ηv προoωπιkó¡η¡α kαι ¡α
µαoαvιo¡ήρια ποu é¿οuv uποo¡εi ραφιvάριoμα oε εÇειôιkεuμévο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 199
με0οôολογiεç για ¡οv éλεγ¿ο εvóç α¡óμοu kαι o¡η ouvé¿εια, oε
ouvôuαoμó oε 4ΥAAΟ G˜…™•.
KΑΤΑΝOΗΣΗ to trKrtoupyìkó ™ tpoúµo.
Οι Ìll”•inati ¡ελε¡οuργiεç με µάoη ¡ιç αρ¿αιó¡ερεç 0ρηokεiεç
μuo¡ηρiοu. Ο Ρó¡oιλv¡ óπωç η αρ¿αiα Xαvααvιkéç ¡ελε¡οuργιkά
μuo¡ήριο, kαι η ¿ρήoη Αkkαôιkή-Xε¡¡αiωv-Xαvααvιkéç-
Bαµuλωvιαkéç ¡ελε¡οuργiεç. Τα ¡ελε¡οuργιkά απó ¡ηv αρ¿αiα
Αiγuπ¡ο, επioηç, ¿ρηoιμοποιεi¡αι oε μεγάλο µα0μó απó ¡ο
Ìll”•inati. Ο Collins-„inclairs ¡úποu bloodlines Ìll”•inati kαι
οριoμévεç απó ¡ιç άλλεç οιkογévειεç Ìll”•inati με Bóρειαç
Εuρoπηç / Celtic uπóµα0ρο, εivαι πάρα πολú oε –r”id
¡ελε¡οuργiεç. Κα¡αvοo ó¡ι ιo¡οριkά, οι Aρuiôεç εγkα¡éλειŸε ¡ηv
ειôωλολα¡ρεiα για ¡ηv αλή0εια ¡οu Xριo¡οú, αλλά ó¡ι ¡oρα vεο-
παγαvιoμóç 0α é¿οuv αv0ρoποuç vα επιo¡ρéŸοuv oε αu¡ó ποu
η kελ¡ιkή ηγεoiα éôωoε μé¿ρι περiποu ôúο ¿ιλιάôεç ¿ρóvια πριv.
Τα o¿éôια kά¡ω éγιvαv απó ¡οuç ouμμε¡é¿οv¡εç oε uŸηλó
επiπεôο oα¡αvιkή ¡ελε¡οuργiα. Ο évαç ouμμε¡é¿ωv επéo¡ηoε
πολλéç ειkóvεç ¡ηç kαρôιάç ποu ¡ηv Co•en ¡οπο0ε¡οúv¡αι oε
µάçα. Μεριkά παραôεiγμα¡α απó ¡ο αιγuπ¡ιαkó Bιµλiο ¡ωv
Νεkρov ποu περιλαμµάvοv¡αι vα αποôεiÇει ó¡ι ¡α ¡ελε¡οuργιkά
¡ηç ôια¡ήρηoηç kαρôιéç oε évα µάçο εivαι kα¡ 'εu0εiαv απó ¡ο
αιγuπ¡ιαkó Bιµλiο ¡ωv Νεkρov. Η kαρôιά ¡οπο0ε¡ή0ηkε oε évα
µάçο για çúγιoη εivαι για vα ¡ηv kρivει. Το ôiôuμο (εiôωλο) Maat
0εά φορéç o¡ékε¡αι ôiπλα kλiμαkεç, kαι ¡αu¡ó¿ροvα Maat
¡οπο0ε¡εi¡αι επioηç επάvω oε μiα πλεuρά ¡ηç kλiμαkαç. Αu¡ó
εivαι παρóμοιο με ¡οv Xριo¡ó kρivοuμε évα ά¡ομο, εvo επioηç
εivαι ¡ο πρó¡uπο kα¡ά ¡ιç οποiεç évα πρóoωπο kρivε¡αι kα¡ά.
Σ¡οv πάπuρο ¡οu Qenna ¡ο kεφάλι ¡οu An”bis εivαι για ¡ηv
πορεiαç kαι ¡οv πi0ηkο, φορov¡αç ôiokοu kαι ημιoελήvοu,
kά0ε¡αι oε μια πuλovα oε o¿ήμα µά0ρο ôiπλα απó ¡ο
uπóλοιπο. Μια άλλη ειkóvα ôεi¿vει Hor”s εkμε¡άλλεuoη Maat
o¡ο ¿éρι ¡οu, με µάροç ¡ηç kαρôιάç με ¡ηv παροuoiα ¡οu 0εéç
Maat, kαι An”bis, ο οποiοç kρα¡ά ¡ο vεkρó απó ¡ο ¿éρι,
παροuoιάçει ¡ηv kαρôιά vα …sir”s εvo Ìsis kαι †ephthys με ¡ιç
μορφéç ¡ωv πι0ήkωv kά0οv¡αι γúρω απó ¡ο Çεvοôο¿εiο . Το
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 200
o¿éôιο ¡οu ραµôi ¡ελε¡οuργιkó αu¡ó ποu ôεi¿vει évαv ¡úπο ραµôi
ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι oε oα¡αvιkéç ¡ελε¡éç μοιάçει
· DisneyIand. CΑ Οι περιooó¡ερεç απó ¡ιç ¡αιviεç ¡ηç
–isney ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για προγραμμα¡ιoμó.
· Ft. Lews, “Α Εμπλékε¡αι o¡οv ¡ομéα ¡οu παραŸu¿ολογιkοú
πολéμοu - ó,¡ι αφορά ¡ο πρóγραμμα ’Monarch’.
· Presideo, CΑ Αρkε¡óç απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó ποu αφορά ¡ηv
πορvεiα kαι ¡ο o¡ρα¡ó í¿rì yívrì rníoqç röm...
· Tavistock, ΑyyKío Αu¡ó ή¡αv ¡ο πρo¡ο kév¡ρο προγραμμα¡ιoμοú
¡ηç Εuρoπηç. žvαç μεγάλοç αρι0μóç okλάµωv o¡ηv Αμεριkή é¿ει
προγραμμα¡ιo¡εi εôo. Υπó ¡ηv εποπ¡εiα ¡ηç αγγλιkήç μuo¡ιkήç
uπηρεoiαç Μ16 ôημιοúργηoε ôιπλοúç πράk¡ορεç kαι ελεγ¿óμεvοuç
πvεuμα¡ιkά kα¡αokóποuç. Το Ta•istock ή¡αv uπó ¡ηv εποπ¡εiα ¡ηç
„pecial Ìntelligence „er•ice(„Ì„) - αo¿ολοúv¡αv με óλοuç ¡οuç ¡úποuç
ελéγ¿οu ¡οu vοu. Εkεi εργάo¡ηkαv ôιάoημοι ειôιkοi o¡οv éλεγ¿ο ¡οu
vοu, óπωç ο uπvω¡ιo¡ήç Eric Trist.
·HUMAN RESOURCES RESEARCH OFFICE (ΗUMRRO) Ερεuvη¡ιkή
uπηρεoiα ¡οu αμεριkαvιkοú o¡ρα¡οú ποu αo¿ολεi¡αι με ¡ηv
’Ÿu¿ο¡ε¿vολογiα’.
· ΙAPYMΑ EPEYΝΩΝ ΤOY ΣΤΑΝ€OPΝΤ (Stanford Research
Institute) Ερεuvη¡ιkóç οργαvιoμóç o¡ηv εφαρμοoμévη kοιvωvιkή
Ÿu¿ολογiα. žvα απó ¡α πιο μuo¡ιkά προγράμμα¡α ¡οu „tanford ή¡αv η
éρεuvα για ¡α ¿ημιkά kαι µαk¡ηριολογιkά óπλα (CΑB). Τoρα ¡ο
„tanford α ηγεi¡αι ¡οu ôιk¡úοu Α˜ΡΑ, ¡ηç πιο μεγαλεπήµοληç
προoπά0ειαç για ¡οv éλεγ¿ο ¡οu προoωπιkοú περιµάλλοv¡οç kά0ε
α¡óμοu...
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 201
· Defense Advanced Research Pro’ect Agency (DAPRΑ) žρεuvα
o¡ο ’µομµαρôιoμó’ με μιkροkuμα¡ιkή αk¡ιvοµολiα για ¡οv éλεγ¿ο ¡οu
vοu kαι ¡ηç ouμπεριφοράç. Αu¡ή ôημιοúργηoε ¡α ηλεk¡ρομαγvη¡ιkά
óπλα ¡οu αμεριkαvιkοú o¡ρα¡οú.Εk¡óç απó αu¡ά ¡α µαoιkά kév¡ρα
προγραμμα¡ιoμοú, uπάρ¿οuv αμé¡ρη¡α ôεu¡ερεúοv¡α. Το γιγαv¡ιαiο
εργοo¡άoιο π.¿ ¡ηç Boeing o¡ο Σιά¡λ, o¡ηv πολι¡εiα ¡ηç Οuάoιγk¡οv,
με ¡οv μεγάλο αρι0μó uπóγειωv ¡οúvελ é¿ει ¿ρηoιμοποιη0εi για
προγραμμα¡ιoμó παρα0é¡οv¡αç πάλι ¡οv kαλó μαç –r.Yer•ak ποu ωç
γvωo¡ov ή¡αv πράk¡οραç μuo¡ιkov uπηρεoιov.
DOCUMENT No.355‹B (Αp¿rímv AF)
MYΣΤΙKΗ EKOEΣΙΣ YΠΗPEΣΙΑΣ
ΠΛΗPO€OPΙΩΝ, MEΓΑΛΗΣ AYΝΑMEΩΣ
ΑΠ 1/3/1976 ΠPOΣ ƒKEΝΤPOΝƒ
Πpooo¿q. Νομiçομεv ó¡ι η επιkοιvωviα μαç παραkολοu0εi¡ε πολú
o¡εvά. Κά0ε φορά ó¡αv ¿ρηoιμοποιοúμε ¡οuç éÇη o¡α0μοúç, o¡ηv
περιο¿ή εμφαviçοv¡αι évα-ôúο ιπ¡άμεvα αv¡ιkεiμεvα, ó¿ι óμωç μεγάληç
ôιαμé¡ροu. Ο ¡οπιkóç ¡úποç αvαφéρει ó¡ι o¡α oημεiα ¡α οποiα μαç
εvôιαφéροuv, ékαvαv ¡ηv εμφαvιoiv ¡οuç παρóμοια ιπ¡άμεvα
αv¡ιkεiμεvα, ¡α οποiα εi¿αv oαv πλήρωμα, ôiποôα úŸοuç 3 ποôov,
πραoιvωποú ¿ρoμα¡οç, με μιkρά γuαλιo¡ερά μαúρα μά¡ια. Σ¡ο Νó¡ιοv
¡μήμα ¡οu ¡ε¡ραγovοu ‡-ΟZ, οι επιµά¡εç/πλήρωμα ή¡αv γkρiçοu
¿ρoμα¡οç. Ηλεk¡ριkéç ouokεuéç με ¡ηv εμφάvιoιv ¡οuç ôεv
λει¡οuργοúv kα¡ά ¡ηv εμφάvιoiv ¡οuç. Οú¡ε ¡ωv αu¡οkιvή¡ωv. Τηv
28/2/1976 εvo επιµάιvαμε ¡οu αu¡οkιvή¡οu ποu μαç o¡εiλα¡ε kαι
προoπα0οúoαμε vα περάoοuμε ¡ηv oιôηροôρομιkήv ôιάµαoιv, η
μη¿αvή ¡οu éπαuoε vα λει¡οuργεi αkριµoç ó¡αv µρε0ήkαμε o¡ιç
oιôηροôρομιkéç γραμμéç. Προλάµαμε vα kα¡éµοuμε kαι vα oúροuμε ¡ο
αu¡οkivη¡ο. ΕÇε¡άoαμε ¡α ’oπαρk-πλαγkç’, ή¡αv oε απóλu¡η ¡άÇη.
žvαç εv¡óπιοç μαç εiπε ó¡ι αu¡ó ouμµαivει kά0ε φορά ó¡αv o¡ηv
περιο¿ή εμφαviçοv¡αι ¡α ’μη¿αvήμα¡α’ kαι ¡α μιkρóoωμα πληρoμα¡ά
¡οuç. loωç αu¡ó εivαι évαç ¡ρóποç ¡ηç kα¡αo¡ροφήç ποu αu¡οi 0éλοuv
vα προÇεvήoοuv. Αποo¡εiλα¡ε ôεiγμα¡α εôάφοuç óποu éγιvαv
προoγειooειç. Κα0oç µλéπε¡ε uπάρ¿ει μιkρά ραôιεvéργεια. Τα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 202
λukóokuλα ¡οu o¡α0μοú ¡οu ¡ε¡ραγovοu ‡-ΟZ µρé0ηkαv vεkρά kαι
¿ωρiç αiμα ¡ηv 26/2/76 kαι ¿ωρiç εv¡óo0ια. Τα ραv¡άρ επιoημαivοuv
¡α μη¿αvήμα¡α kαι ó¡αv αu¡ά ôεv εivαι ορα¡ά. Περιμévομεv αποo¡ολή
¡ωv 11 Σ¡αuρov.
Αv onopvq0oúµr tqv 0rmpqoq tou rykrçóKou mç ouokruqç nou
rnr{rpyó(rtoì koì ono0qkrúrì ko0opìoµívrç nKqpoçopìokíç
rìopoíç, örv í¿rì kovívo vóqµo vo ovo(qtoúµr oto romtrpìkó
tou, ovonopootóorìç tou r{mtrpìkoú kóoµou
ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
)*+,- ./0-.
1 23+45* *0.6 347*8 98* :;/2:<=38* 7* 534>? 23 2*- @<:/8* 2./8A34*
:/0 BA? 9*CBD38 @*.< @*8;/E-. F0.< 347*8 G?./H;*G43- 23 H378@B-
H;*99B-I *;A34*I *++< @*8 @<:/8* 2./8A34* :/0 :B;*2*7 2.* D8+<
H;<99*.*. )*8 347*8 *GJ3;/9B7J 2./7 :/+0*H*:J9B7/ 9/0 *53;GK
L99*7/06+ M9*;*H545J :/0 ./7 A<2*93 2.8- NN O/0+4/0 NPPQ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ H.A.A.R.P
H.A.A.˜.•. Απó ¡ιç αρ¿éç ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu '70, ¡ο Αμεριkαvιkó
Πεv¡άγωvο άρ¿ιoε vα ¿ρημα¡οôο¡εi ερεuvη¡ιkά προγράμμα¡α
ποu 0α μπλοkάριçαv ¡α ouo¡ήμα¡α επιkοιvωvιov μιαç ¿oραç
kαι 0α προkαλοúoαv µρα¿ukúkλωμα o¡ιç εγkα¡αo¡άoειç
παραγωγήç kαι ôιαvομήç ηλεk¡ριkοú ρεúμα¡οç. ž¡oι μια ¿oρα
0α παρéμεvε ¿ωρiç ρεúμα oε ouv0ήkεç πλήροuç ouokó¡ιoηç,
¿ωρiç ¡ηλεπιkοιvωviεç kαι ¿ωρiç λει¡οuργiα εργοo¡αoiωv ή
άλλωv μοvάôωv παραγωγήç. Σuγ¿ρóvωç 0α απεvεργοποιοúv¡ο
óλα ¡α οπλιkά ouo¡ήμα¡α óπωç επioηç αεροπλάvα, πúραuλοι,
πλοiα, uποµρú¿ια k.λπ. Αu¡ά εivαι ¡α απο¡ελéoμα¡α ¡οu
ερεuvη¡ιkοú προγράμμα¡οç HAA˜•, Ερεuvη¡ιkó Πρóγραμμα
ΥŸηλήç Σu¿vó¡η¡αç Aραo¡ιkήç Αk¡ιvοµολiαç (High-freq”ency
Acti•e A”ral ˜esearch •rogra••e) ποu αvéπ¡uÇε ¡ο
Αμεριkαvιkó Πεv¡άγωvο oε ouvεργαoiα με ¡ο Ναu¡ιkó kαι ¡ηv
Αεροπορiα kαι é¿ει ôαπαvήoει μé¿ρι oήμερα περιooó¡ερο απó
πév¡ε ôιoεkα¡ομμúρια ôολάρια.Το οπλιkó αu¡ó oúo¡ημα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 203
µαoiçε¡αι o¡ηv εγkα¡άo¡αoη kεραιov ποu εkπéμποuv
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή αk¡ιvοµολiα uŸηλήç ou¿vó¡η¡αç, ôηλαôή
uŸηλήç ou¿vó¡η¡αç μιkροkúμα¡α μεγάληç εv¡άoεωç, ¡α οποiα
ôιαπερvοúv ογôóv¡α ¿ιλιóμε¡ρα ¡ηç α¡μóoφαιραç kαι φ0άvοuv
o¡ηv ιοvóoφαιρα ¡ηv οποiα kαι ôιαπερvοúv o¿içοv¡άç ¡ηv. Η
ιοvóoφαιρα εivαι ¡ο ¡μήμα ¡ηç α¡μóoφαιραç πάvω απó ¡α
ογôóv¡α ¿ιλιóμε¡ρα óποu εkεi ¡ο μαγvη¡ιkó πεôiο ¡ηç Γηç μαç
προo¡α¡εúει απó ¡α φορ¡ιoμévα ηλεk¡ριkά oωμα¡iôια kαι ¡ηv
kοoμιkή αk¡ιvοµολiα ποu προéρ¿ε¡αι kuρiωç απó ¡οv ήλιο kαι
άλλα αo¡éρια. Η αεροπορiα kαι ¡ο vαu¡ιkó ¡ωv Η.Π.Α. é¿οuv
εγkα¡αo¡ήoει o¡ηv Αλάokα, o¡ηv περιο¿ή Γιοúkοv, évα oúo¡ημα
kεραιov ποu εkπéμποuv ηλεk¡ρομαγvη¡ιkή αk¡ιvοµολiα uŸηλήç
ou¿vó¡η¡αç kαι μεγάληç εvéργειαç ποu φ¡άvει kαι ôιαπερvά ¡ηv
ιοvóoφαιρα. Η αk¡ιvοµολiα αu¡ή kuριολεk¡ιkά okiçει ¡ηv
ιοvóoφαιρα kαι αφήvει ¡α ηλεk¡ριkά φορ¡ιoμévα oωμα¡iôια vα
ôιαπεράoοuv ¡ηv α¡μóoφαιρα kαι vα προkαλéoοuv
µρα¿ukúkλωμα o¡ιç εγkα¡αo¡άoειç παραγωγήç kαι ôιαvομήç
ηλεk¡ριkοú ρεúμα¡οç kα0oç kαι vα προkαλéoει ¡ηv
απεvεργοποiηoη óλωv ¡ωv ηλεk¡ροvιkov ouo¡ημά¡ωv
¡ηλεπιkοιvωvιov, ¡ηλεοράoεωv, ραôιοφovωv, ¡ηλεφovωv,
εργοo¡αoiωv, πuραúλωv, αεροπλάvωv, πλοiωv, ραv¡άρ,
uποµρu¿iωv, kλπ. Με άλλα λóγια μια ολókληρη ¿oρα μπορεi vα
vεkρω0εi πλήρωç μéoα oε ôιάo¡ημα μιαç oραç kαι για
απεριóριo¡ο ¿ροvιkó ôιάo¡ημα.Πéραv óμωç ¡ηç ηλεk¡ροvιkήç
oιγήç kαι ¡ηv επiôραoη o¡ιç µρο¿éç é¿ει αvαφερ0εi ó¡ι μπορεi ¡α
ηλεk¡ρομαγvη¡ιkά kúμα¡α ποu ειoéρ¿οv¡αι απó ¡ηv ιοvóoφαιρα
vα επηρεάoοuv kαι ¡οv αv0ρoπιvο εγkéφαλο. ž¡oι ολókληροç ο
πλη0uoμóç μια ¿oραç μπορεi vα uποπéoει oε αôράvεια, vα
εivαι αvαποφάoιo¡οç kαι vα μηv μπορεi vα εk¡ελéoει απλéç
λει¡οuργiεç. ž¿ει επioηç αvαφερ0εi, ó¡ι οι αk¡ιvοµολiεç αu¡éç
εivαι ôuvα¡óv vα προkαλéoοuv kαι oειoμιkéç ôοvήoειç. Εivαι
επioηç ôuvα¡óv η αk¡ιvοµολiα ¡οu HAA˜• vα εk¡οÇεu0εi με
πúραuλο ή με µóμµα o¡α αvo¡ερα o¡ρoμα¡α ¡ηç α¡μóoφαιραç
kαι vα προkαλéoει ¡α iôια απο¡ελéoμα¡α. Πρóoφα¡α ¡ο
Αμεριkάvιkο Πεv¡άγωvο εk¡óç απó ¡ηv µάoη o¡ο Γιοúkοv ¡ηç
Αλάokαç εγkα0ιo¡ά kαι μια ôεú¡ερη µάoη HAA˜• o¡ηv
Γροιλαvôiα. Αu¡ó προkάλεoε ¡ηv ôuvαμιkή αv¡iôραoη ¡ηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 204
Ρωoiαç óποu ôιαkóoιοι µοuλεu¡éç ¡ηç Aοúμαç, ¡οu Ρooιkοu
Κοιvοµοuλiοu, çή¡ηoαv απó ¡οv πρóεôρο Ποú¡ιv vα παρéμµει
o¡ιç Η.Π.Α. kαι vα çη¡ήoει vα o¡αμα¡ήoοuv ¡ιç εφαρμογéç ¡οu
προγράμμα¡οç HAA˜• ôιó¡ι απο¡ελεi απειλή για ¡ο περιµάλλοv
kαι πιο ouγkεkριμévα για ¡ο kλiμα αλλά kαι ôιó¡ι απο¡ελοúv
óπλα μαçιkήç kα¡αo¡ροφήç αφοú ολókλήροι πλη0uoμοi μπορεi
vα πvιγοúv απó πλημμúρεç ή vα kα¡αôιkαo¡οúv oε λιμοk¡οviα
απó ¡ιç μιkρéç περιóôοuç Çηραoiαç.Πριv λiγο kαιρó η
εuρωµοuλεu¡ήç ¡ηç Σοuηôiαç kuρiα Μπρι¡ çή¡ηoε με ερo¡ηoη
o¡ο Εuρωkοιvοµοúλιο vα εvημερω0εi για ¡ο πρóγραμμα HAA˜•
kαι ¡ιç εvôε¿óμεvεç επιπ¡ooειç o¡ο kλiμα. Η απάv¡ηoη ¡οu
προéôροu ¡οu Εuρωkοιvοµοuλiοu ή¡αv ó¡ι ôεv uπάρ¿οuv
λεπ¡ομéρειεç αφοú οι Η.Π.Α. αρvή0ηkαv ouo¡ημα¡ιkά vα
ôooοuv απαv¡ήoειç για ¡ιç εvôε¿óμεvεç επιπ¡ooειç απó ¡α
πειράμα¡α αu¡ά.Οι αμεριkάvοι απó ¡ηv πλεuρά ¡οuç
ιo¿uρiçοv¡αι ó¡ι ¡ο πρóγραμμα HAA˜• αποµλéπει o¡ηv
ouo¡ημα¡ιkή μελé¡η ¡ηç ιοvóoφαιραç, o¡ηv ôημιοuργiα
oúγ¿ροvηç επιkοιvωviαç με ¡α uποµρú¿ια kαι με¡αÇú ¡ωv
uποµρu¿iωv, oúγ¿ροvη επιkοιvωviα με uπóγειεç oήραγγεç,
αkóμη kαι περιοριoμó ¡ηç ¡ρúπαç ¡οu óçοv¡οç. Αv óλα αu¡ά
εivαι oωo¡ά ¡ó¡ε πωç εÇηγεi¡αι ¡ο αποkλειo¡ιkó εvôιαφéροv ¡οu
Ναu¡ιkοú kαι ¡ηç Αεροπορiαç ¡ωv Η.Π.Α. o¡ο πρóγραμμα
HAA˜•; Η ε¡αιρiα E-syste•s é¿ει ouμµóλαια úŸοuç 1.8
ôιoεkα¡ομμuρiωv ôολαρiωv με ¡η CÌA, ¡ο uποuργεiο Aμuvαç kαι
άλλοuç παρóμοιοuç οργαvιoμοúç. Η ε¡αιρiα E-syste•s kα¡εi¿ε
μια oειρά πα¡év¡ωv για ¡ο πρóγραμμα HAA˜• ó¡αv αγοράo¡ηkε
¡ο 199‡ απó ¡ηv ε¡αιρiα ˜aytheon μiα απó ¡ιç μεγαλú¡ερεç
ε¡αιρiεç o¡οv kóoμο παραγωγήç οπλιkov ouo¡ημά¡ωv με
ôεkάôεç πα¡év¡ωv, ¿ρήoιμα o¡ο πρóγραμμα HAA˜•. Πιο
ouγkεkριμévα, ôoôεkα πα¡év¡εç ¡ηç ε¡αιρiα ˜aytheon
απο¡ελοúv ¡ηv oποvôuλιkή o¡ήλη ¡οu προγράμμα¡οç HAA˜•. Η
πα¡év¡α (εuρεoι¡ε¿viα), ¡οu Bernard J. Eastl”nd, ™„ •atent #
‡,686,605 με ¡i¡λο «Μé0οôοç kαι Σuokεuή για Με¡αµολή
Περιο¿ήç ¡ηç Α¡μóoφαιραç, Ιοvóoφαιραç ή/kαι ¡ηç
Μαγvη¡óoφαιραç» ¿αραk¡ηρio¡ηkε απóρρη¡η kαι oφραγio¡ηkε
με μuo¡ιkή εv¡ολή ¡ηç kuµéρvηoηç. Η ε¡αιρiα ˜aytheon εivαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 205
αu¡ή ποu εk¡ελεi πειράμα¡α HAA˜• o¡ο Γιοúkοv ¡ηç Αλάokαç
για λογαριαoμó ¡ηç αεροπορiαç kαι ¡οu vαu¡ιkοú ¡ωv Η.Π.Α
€okrKmvouv tqKíçmvo koì ìvtrpvrt
Σε kα0εo¡oç uπο¿ρεω¡ιkήç kα¡αγραφήç kαι παραkολοú0ηoηç
μπαivοuv οι επιkοιvωviεç εkα¡ομμuρiωv πολι¡ov (Εuρωπαiωv
kαι αλλοôαπov) ποu çοuv kαι εργάçοv¡αι o¡ηv Ε.Ε., μéoω
kιvη¡ήç kαι o¡α0ερήç ¡ηλεφωviαç, μηvuμά¡ωv „M„ kαι MM„,
lv¡ερvε¡ kαι e-•ail. Παρά ¡ιç αv¡ιρρήoειç ¡οu Εuρωπαikοú
kοιvοµοuλiοu, ¡ιç εuρωπαikήç Αρ¿ήç προo¡αoiαç Aεôομévωv
kαι οργαvooεωv προo¡αoiαç ¡ωv αv0ρoπιvωv ôιkαιωμά¡ωv, με
απóφαoη-ouμφωviα ¡ωv uποuργov Aιkαιοoúvηç kαι
εoω¡εριkov évα εk¡ε¡αμévο αλλά kαι αρkε¡ά ôαπαvηρó ôik¡uο
μαçιkήç επι¡ήρηoηç kαι ηλεk¡ροvιkοú φαkελoμα¡οç ¡ωv
πολι¡ov εγkα0io¡α¡αι με ¡α¿ú¡η¡α πάvω απó ¡ηv Εuρoπη. Σ¡α
ôεôομévα ποu uπο¿ρεω¡ιkά 0α kα¡αγράφοuv kαι 0α kρα¡οúv
o¡α αρ¿εiα ¡οuç για ôιάo¡ημα 6-‡8 μηvov (αvάλογα με ¡ιç
ε0vιkéç vομο0εoiεç ) óλοι οι φορεiç παρο¿ήç uπηρεoιov
¡ηλεφωviαç kαι Ιv¡ερvε¡ (ôηλαôή o¡ηv Ελλάôα ο ΟΤΕ, οι ε¡αιρiεç
kιvη¡ήç ¡ηλεφωviαç Cos•ote, Vodafone, TÌM, Q-phone kαι óλεç
οι ε¡αιρiεç Ιv¡ερvε¡) περιλαμµάvοv¡αι.
Τì kotoypóçouv
1) Oì tqKrçmvìkoí opì0µoí tou koKoúvtoç koì tou
koKoúµrvou npoomnou.
2) Τo ovóµoto koì oì öìru0úvorìç tmv ouvoµìKqtmv nou
rívoì ryyrypoµµívoì otouç kotoKóyouç.
3) Η tqKrçmvìkq unqproío nou ¿pqoìµonoíqoov.
4) O opì0µóç tqç ouokruqç (IMEI) yìo to kìvqtó.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 206
5) Oì öìru0úvorìç Ιvtrpvrt ( IP ) to óvoµo ¿pqotq ( user ID )
nou ouvöí0qkr oto Ιvtrpvrt ko0mç koì oì öìru0úvorìç µíoo
tmv onoímv íyìvr q oúvöroq.
6) AKKo öröoµívo yìo tqv ovoyvmpìoq tou tónou ónou
óp¿ìor q rnìkoìvmvío ( CELL ID ), ìöímç yìo kìvqtq
tqKrçmvío, tou npoopìoµoú, tou ¿póvou koì tìç öìópkrìóç
tqç.
KΑΙ Η EΛΛΑAΑ ΣYM€ΩΝΗΣE-KOΣΤOΣ MΑMOYO
F0.K :;*@.8@< 2J9*4738 K.8 K+3- /8 3:8@/87?743- A<7/07
/028*2.8@< ./7 A*;*@.6;* .J- 858?.8@K.J.*- @*8 H47/7.*8 <932*
:;/2R<2893- 2.8- 58?@.8@B- *;AB-. 1 .6;J2J ./0 *;A34/0
535/9B7?7 3@.89<.3 K.8 =* 3:8.;B:38 2./0- *2.07/98@/E- 7*
*78A73E/07 .* 4A7J K2?7 =3?;/E7 SSE:/:./0-TTI*G/E =*
9:/;/E7 7* 3+B7A/07 93 :/8/0-I :K.3 @*8 *:K :/E
3:8@/87,7J2*7. U* 535/9B7* *0.< =* :*;*9B7/07 2./ *;A34/
.?7 3.*8;8,7 0:/A;3?.8@< @*8 H8* 3+<A82./ 58<2.J9* VWXN
9J7,7 @*8 =* 347*8 <932* 58*=B289* 2.8- 58?@.8@B- *;AB- K+?7
.?7 @;*.,7W93+,7I H8* .J7 583;3E7J2J 0:/=B23?7 :/0
*G/;/E7 ./ /;H*7?9B7/ BH@+J9* @*8 .J7 .;/9/@;*.4*.
ME9G?7* 93 ./0 L0;?:*Y@/E )/87/R/0+4/0I J *:/=6@302J .?7
535/9B7?7 3:8@/87?74*- .?7 :3+*.,7 98*- 93H<+J- 3.*8;4*- =*
*:*8./E23 B7*7 DJG8*@K KH@/ NPWQPPPP terab!tesI :/0
82/507*934 93 Q 3@*./99E;8* A8+8K93.;* G*@B+?7 6 93 XP
:<@/0- G*@B+?7 2./8R*H9B7?7 *:K .J ZJ B?- ./ G3HH<;8.
Η op¿q 0o yívrì µr tq oto0rpq koì tqv kìvqtq tqKrçmvío
koì 0o okoKou0qoouv otoöìokó (yìo Kóyouç kóotouç
kupímç) oì rnìkoìvmvírç µoç oto Aìoöíktuo. Και óμωç η
αρμóôια εuρωπαikή αρ¿ή προo¡αoiαç ôεôομévωv é¿ει
εkφράoει απó ¡ο 200‡ ¡ηv αv¡i0εoή ¡ηç ¡ηv kα0ιéρωoη εvóç
¡óoο εk¡ε¡αμévοu oε óγkο kαι ¿ροvιkή ôιάρkεια αρ¿εiοu
παραkολοú0ηoηç για¡i kα0ιo¡ά ¡ηv επι¡ήρηoη απó εÇαiρεoη
kαvóvα.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 207
ΗΛΙΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΙΔΗΣ. Θέλει αρετή kαι τóλpq q ελεu0ερíα.
(Αvöρέαç Kdλþoç).
Το „plit μuαλó εÇελι¿0εi oε Σuvεiôηoη
Για ¡ηv πλήρη λει¡οuργiα απó ôúο ooμα¡α-vοu, ¡α ôúο μιoά ¡οu éργοu
¡οu εγkεφάλοu αvεÇάρ¡η¡α uπéρ ¡ωv εÇαιρε¡ιkά ôημιοuργιkή
εγkεφάλοu ôιkαiωμα. Ειkóvεç éφερvε o¡ο μuαλó o¡η ôεÇιά εγkéφαλοç
μπορεi vα φαivε¡αι πραγμα¡ιkή kαι ouvεπoç πολú oοµαροi. Αu¡ó ¡ο
ouvολιkó split-•ode προoφéρε¡αι για vα επηρεάçε¡αι oε μεγάλο
µα0μó, προγραμμα¡ιçóμεvα, kαι πλúoη εγkεφάλοu απó ¡ιç εÇω¡εριkéç
αρ¿éç. Αu¡óç ο ¡ρóποç εivαι évαç πραγμα¡ιkóç ôια¿ωριoμóç ¡ηç
προoωπιkó¡η¡αç ¡ο ά¡ομο μπορεi vα πιo¡εúοuv ó¡ι η άλλη φωvή (ή
φωvéç) kαι Ÿεuôαιo0ήoειç o¡ο μuαλó ôεv εivαι ôιkή ¡οuç kαι μάλιo¡α
λαv0αoμévα πιo¡εúοuv ó¡ι προéρ¿οv¡αι απó μια εÇω¡εριkή πηγή.Σε
εvιkó-•ode μuαλó, ¡ο εÇαιρε¡ιkά ôημιοuργιkó μuαλó ôιkαiωμα kαι ¡ηv
άkρωç λογιkή αριo¡ερά éργο ¡οu εγkεφάλοu μαçi εvωμévοι o¡ηv
uποo¡ήριÇη, αλλά ¡ο αριo¡ερó ¡οuç ελéγ¿οuç ¡οu εγkεφάλοu kαι
επηρεάçει οι περιooó¡εροι 0εωροúoαv ôιαôιkαoiεç o¿ε¡ιkά με ¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α. Οι περιooó¡εροι άv0ρωποι λει¡οuργοúv kάποu o¡ο
εvôιάμεoο. Eóv kóvrtr ouvrìöqtó µìo onóçooq q otó¿ou, q
nìotrúrìç or kótì opkrtó ívtovo, to öqµìoupyìkó µuoKó µnoprí vo
nopóyrì orvópìo oto µuoKó ótì rívoì çovtootìkó. 4αv¡αo¡εi¡ε ó¡ι
évαç απó ¡οuç πρo¡οuç αv0ρoποuç vα kάvοuv ó¡ι η o¡ροφή o¡ηv
ouvεiôηoη ¿ιλιάôεç ¿ρóvια πριv. Αv πραγμα¡ιkά vοιαçó¡αv για ¡οuç
άλλοuç αv0ρoποuç, ¡ó¡ε μπορεi¡ε vα ρη¡ορεúω ή vα γράŸε¡ε ¡ηv
άποŸη ¡ωv ôúο oωμά¡ωv-•inded άv0ρωποι μποροúv vα
kα¡αvοήoοuv, προkειμévοu vα ¡οuç µοη0ήoει vα o¡ροφή πάρα πολú.
Το μuαλó ¡οu ¡ο περiεργο ... Το Ÿu¿ω¡ιkéç μuαλó ¡οu é¿αoε ... Το
μuαλó ¡οu .... kαλοoúvη Oποια kαι αv εivαι çη¡ήμα¡α ¡α μuαλά μαç
¡év¡ωμα πολú. Πολλοi αvαçη¡οúv kα¡εú0uvoη. loωç η ôημιοuργiα é¿ει
αkοúoει ¡ιç kραuγéç ¡ωv εuάλω¡ωv ... προγραμμα¡ιo0εioα πορεiα για
εÇελiÇειç για φαivε¡αι vα ôé¿ε¡αι περιo¡α¡ιkά ΠΑΡΕΜBΑΤΙΣΜΟΥ
(óπωç φαivε¡αι) μóvο ó¡αv προ¿ωρήoει αρkε¡ά η φ0ορα ¡οu
περιµάλλοv¡οç Αivo¡άιv εi¿ε πολλά προµλήμα¡α o¡α πρo¡α ¿ρóvια
¡οu. Προoπα0ov¡αç vα πεioει ¡οuç ouvαôéλφοuç ¡οu για ¡ιç 0εωρiεç
¡οu ...αvikαvοç vα φ¡άoει πéρα απó ¡α óρια ¡ηç επιo¡ημοvιkήç γvooηç
......... Τι 0α ouμµεi αv εi¿ε ¡η ôημιοuργiα εvóç o¿εôiοu Αγάπη, ειρήvη
kαι ελπiôα oε óλοuç ..... 537 0:<;A38 .;K:/- H8* .J7 38;67J ... J 38;67J
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 208
347*8 / 5;K9/- )<;9* 537 347*8 :<7./.3 <932* . *++< 347*8 :<7.* O
vouç öqpιouρyεí τqv dþuooo, kαρöιd τqv öιαoyí(ει ΛΙΑΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙOΤΗΣ
SILVA MIND CONTROL
Πρókει¡αι για «αv0içοuoα οιkογεvειαkή επι¿εiρηoη» αu¡ó
uποo¡ηρiçει ο iôιοç ο Jοse „il•a o¡ο µιµλiο ποú εÇéôωoε με ¡οv 4iλιπ
Μιéλε «žλεγ¿οç ¡οu vοu με ¡η Μé0οôο Σiλµα» (Α0ήvα 1979, o. 30).
Ιôρú0ηkε o¡ο ›aredο ¡οu ΤéÇαç kα¡ά ¡ο é¡οç 1966 kαι
ôραo¡ηριοποιεi¡αι με ôιάφορα οvóμα¡α: «Ec”•enical „οciety οf
psychοrientοlοgy», «„elf Manage•ent se•inary ΡΤΥ ›–Τ», «„il•a
international Grad”ates Association» kα. Σ¡ηv Ελλάôα uπάρ¿ει η
«Mí0oöoç ΣíKþo EΠE» kαι «Σúλλογοι Αποφοi¡ωv ¡ηç Με0óôοu
Σiλµα» o¡ηv Α0ήvα, o¡ηv Θεooαλοvikη o¡ηv Κρή¡η kαι o¡ηv Κúπρο.
… Jοse „il•a γεvvή0ηkε ¡ο 191‡ o¡ο ›aredο kαι απó ¡ο 19‡0 éôειÇε
εvôιαφéροv για ¡ηv Ÿu¿ολογiα, ¡ηv παραŸu¿ολογiα kαι ¡ιç ¡ε¿vιkéç
αu¡ó úπvωoηç «Μελé¡ηoε πολú ¡ιç ¡ε¿vιkéç ποú ¿ρηoιμοποιοúoαv οι
Ιvôιάvοι για vα 0εραπεúοuv αo0évειεç» (Π. Με¡αÇά¡οç, o¡ο άρ0ρο ¡ηç Ι.
Κολοµοú, žvα 13/2‡.3.1988). H óλη 0εωρiα o¡ηρiçε¡αι o¡ιç απóŸειç
περi «Θε¡ιkήç ΣkéŸηç», ο iôιοç ο Σiλµα επιkαλεi¡αι ¡οv Ε. Co”e kαι
άλλοuç «απoo¡óλouç» ¡ηç «0rtìkqç okígqç» (Bλ Joseph „il•a -
˜obert „tone, Εoú ο 0εραπεu¡ήç, Α0ήvα 1990, o. 125-127).
H kivηoη éφ0αoε o¡ηv Ελλάôα ¡ο 1977. Τηv éφερε ο
Ελληvοαμεριkαvóç Πoλ Γρiµαç Το «Bαoιkó Σεμιvάριο», ποú ôιαρkεi
ôúο Σαµµα¡οkúριαkα, kοo¡içει 30.000 ôρ¿. (Aúγouo¡oç 1990). ΠΟAΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΟΤΙ ΟΣΟΙ AΕ ΠAΗΡCΝΟΥΝ AΕΝ AΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕ+ΕCΣ πóo¿ε¡αι ¡η λúoη óλωv αvεÇαιρé¡ωç ¡ωv
προµλημά¡ωv. Μπορεi¡ε: «Να kοιμάo¡ε ó¡αv 0éλε¡ε, vα Çuπvά¡ε ¿ωρiç
Çuπvη¡ήρι.. vα απαλλαγεi¡ε απó ποvοkéφαλοuç, vα kóŸε¡ε ¡ο
kάπvιoμα, vα μειooε¡ε ¡ο µάροç oαç... vα λúvε¡ε ôúokολα
προµλήμα¡α, vα πε¡u¿αivε¡ε o¡ó¿οuç, vα εÇαλεiφε¡ε ¡οv πóvο óποu kι
αv µρiokε¡αι o¡ο ooμα oαç... vα ôιορ0ovε¡ε προµλήμα¡α uγεiαç
άλλωv» (Jose „il•a - ˜obert „tone, Εoú ο 0εραπεu¡ήç. Θ. 29). Αkóμη
μπορεi¡ε «vα oµήoε¡ε okιéç o¡οuç πvεúμοvεç, vα απαλλαγεi¡ε απó évα
µή¿α, vα αποµάλλε¡ε μια πé¡ρα απó ¡ο vεφρó oαç, οραμα¡ιçóμεvοç ¡οv
εαu¡ó oαç vα ¡ηv ¡ρiµει o¡α ôάk¡uλά ¡οu kαι vα ¡ηv αποµάλλει ¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 209
πρωi..» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 55).Μπορεi αkóμη vα επι¡ú¿οuμε motr
‚o rvo¿Kqtìkóç yrítovoç vo çíprtoì nìo çìKìkó... o
ovonoçóoìotoç oyopootqç onoçooí(rì vo oyopóorì to
rnovoototqµívo µíKoç tqç oìkoyrvríoç ouvrtí(rtoì..‰ (Εoú ο
0εραπεu¡ήç, o. 3‡7). Αv, kαvεiç αποφοι¡ήoει απó ¡ο oεμιvάριο „”per
Mind μπορεi vα ôιπλαoιάoει ¡α éoοôά ¡οu, «vα ελkúoει αu¡οúç ποú ¡οu
αρéoοuv» kαι vα απομαkρúvει «αu¡οúç ποú ôεv ¡οu αρéoοuv». ‚Γívr
nKoúoìoç ypqyopótrpo on„ óoo voµí(rìç öuvotóv‰, ‚nmç vo
öìnKooìóortr to íooöo ooç q vo yívrtr nKoúoìoì - roríç
öìoKíyrtr‰. Αu¡ά εivαι ôúο ¡μήμα¡α ¡οu oεμιvαρiοu „”per Mind (Oλο
kαι Καλú¡ερα véα 31-32/1990, o. 7-8). Oì otó¿oì noú µnoprí vo
rnìtú¿rì kovríç µr tq µí0oöo ΣíKþo rívoì otoµìkoí, oKKó µnopoúv
vo oçopoúv koì oKókKqpq tqv ov0pmnótqto, μπορεi¡ε «vα kάvε¡ε
ôuvαμιkéç αλλαγéç προç ¡ο kαλú¡ερο o¡ηv uγειά oαç, ¡ηv προoωπιkή
αvάπ¡uÇη, ¡η ouvαιo0ημα¡ιkή oαç εuμάρεια kαι ¡ηv εuημερiα oαç.
Mnoprítr vo þoq0qortr otq µrtotponq tou koµµotìoú tou
kóoµou ónou (rítr or nopóörìoo.. OΤΙ EΙΝΑΙ ΓYPΩ ΑΠO ΤO EΓΩ
ΣΑΣ. Μπορεi¡ε v' αποk¡ήoε¡ε ó,¡ι 0éλε¡ε, vα kάvε¡ε ó,¡ι 0éλε¡ε kαι vα
γivε¡ε ó,¡ι oαç εvôιαφéρει vα γivε¡ε...»• (Jose „il•a, Bαoιkή oειρά
μα0ημά¡ωv, Α0ήvα 1983, o. 9).
Booìkq öìöo¿q tou ΣíKþo rívoì ótì to opìotrpó qµìoçoípìo tou
rykrçóKou rívoì unrú0uvo yìo tq Koyìkq okígq koì ono0qkrúrì tìç
rµnrìpírç tou í{m kóoµou, noú onoktoúvtoì µr tìç oìo0qorìç.
Αvtí0rto to ör{ìó qµìoçoípìo ono0qkrúrì rµnrìpírç tou íom
kóoµou, noú rívoì onotíKroµo tqç çovtooíoç koì tou
opoµotìoµoú tou ov0pmnou.
Eöm í¿ouµr tqv nqyq tqç öqµìoupyìkótqtoç, tmv omotmv
npoþKígrmv koì tqç Kúoqç óKmv tmv npoþKqµótmv ‚Τo ör{ìó
qµìoçoípìo ¡οu εγkéφαλοu é¿ει o¿éoη με ¡η ôημιοuργιkó¡η¡α kαι ¡ηv
ôιαio0ηoη kαι απο0ηkεúει εμπειρiεç ¡οu uποkειμεvιkοú ή πvεuμα¡ιkοú
kóoμοu, εμπειρiεç ποú αποk¡ή0ηkαv με ¡η ¿ρήoη ¡οu οραμα¡ιoμοú kαι
¡ηç φαv¡αoiαç... Το ôεÇιó ημιoφαiριο ¡οu εγkéφαλοu ôεv περιορiçε¡αι
απó ¡η λογιkή. Aοuλεúει με vοερéç ειkóvεç. Av ¡οu ôooε¡ε μiα vοερή
ειkóvα αu¡οú ποú επι0uμεi¡ε kι αv é¿ε¡ε πio¡η ó¡ι μπορεi¡ε vα ¡ο
πε¡ú¿ε¡ε, kι αv μπορéoε¡ε vα εμποôioε¡ε ¡ο αριo¡ερó ημιoφαiριο ¡οu
εγkéφαλοu oαç vα παρεμµάλει λογιkéç αμφιµολiεç, ¡ó¡ε μπορεi¡ε vα
πε¡ú¿ε¡ε ο, ¡ι επι0uμεi¡ε» (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv, o. 22-23.15).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 210
Ttoì q kívqoq öìoþoKonoìrí tq Koyìkq tou ov0pmnou koì
µr0oörúrì tqv ríooöo tmv onoömv tqç oto ¿mpo tmv
unokrìµrvìkmv rµnrìpìmv, tìç ónoìrç onoKutonoìrí, µr
onotíKroµo vo oöqyrí or onóKutq r{óptqoq.
H αv0ρωπó¡η¡α, λéγει, «kα¡éµηkε πολú ¿αμηλά o¡οv uλιkó ¿oρο ποú
o¿ε¡içε¡αι με ¡ο αριo¡ερó εγkεφαλιkó ημιoφαiριο kαι η o¿éoη μαç με
¡οv πvεuμα¡ιkó kóoμο ¡οu ôεÇιοú ημιoφαιρiοu éμειvε πολú πioω. Το
πρo¡ο λαv0αoμévο µήμα éγιvε o¡οv kήπο ¡ηç Εôéμ, ó¡αv ο άv0ρωποç
éφαγε για πρo¡η φορά απó ¡ο ôév¡ρο ¡ηç γvooηç ¡οu kαλοú kαι ¡οu
kαkοú. Αu¡ή εivαι η o¡ροφή προç ¡ηv úλη, óποu αvαπ¡úooε¡αι ¡ο
αριo¡ερó ημιoφαiριο ¡οu εγkεφάλοu‰. Ttoì oì óv0pmnoì tqç ntmoqç
¿opoktqpí(ovtoì onó tov ΣíKþo ‚opìotrpó-qµìoçoìpìkó‰ ótoµo,
noú oyvooúv ouvrìöqtó ‚tq €mvq tou Πotípo µíoo µoç‰ (Εoú ο
0εραπεu¡ήç, o. 3‡2).
H αv0ρωπó¡η¡α αkολοu0εi μια εÇελιk¡ιkή πορεiα. Με ¡η μé0οôο Σiλµα
αρ¿içει vα µλéπει ¡οv kóoμο ‚kótm onó ívo koìvoúpyìo €mç… to
€mç tqç ouvríöqoqç koì tqç ruçu˜oç‰ kαι αu¡ó εivαι ioωç «ή
uπéρ¡α¡η 4o¡ιoη». kαι αkóμη ôιαvúοuμε ¡η «vηπιαkή ηλιkiα». •tov
óµmç µó0ouµr vo ¿pqoìµonoìoúµr koì to öúo qµìoçoípìo toú
rykrçóKou, tótr oì ìkovótqtíç µoç ‚0o ouvoymvìotoúv to óvrìpo
tqç rnìotqµovìkqç çovtooíoç‰ (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 335). Τoρα
μóvο ¡ο 10% ¡οú πλη0uoμοú ¡ηç γηç εivαι «αμφι-ημιoφαιριkó». Γι' αu¡ó
ο Σiλµα λéγει πoç πρéπει vα περιοριo0οúμε o¡ο «uφιo¡άμεvο
kα0εo¡oç». O¡αv óμωç ¡ο ποoοo¡ó αuÇη0εi kα¡άλληλα, ¡ó¡ε óλοι «0α
γvωρiçοuv kαι 0α μποροúv». Γι' αu¡ó kαι οι οπαôοi πρéπει vα
επι¡α¿úvοuv ¡ηv εkπαiôεuoη óoο γivε¡αι περιooο¡éρωv α¡óμωv o¡η
μé0οôο Σiλµα. Σ' αu¡ó ¡ο éργο, προo0é¡ει, πρéπει kαι οι Εkkληoiεç vα
µοη0ήoοuv. «T¿ouµr ¿óorì qöq öúo ¿ìKìóörç ¿póvìo r{óokqoqç,
rnrìöq oyvoqooµr tq ouµþouKq toú Xpìotoú vo rìoíK0ouµr oto
BooíKrìo tmv Oupovmv koì vo yívouµr ooçoí koì npoçqtrç yìo v„
onoktqoouµr to nóvto» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o.' 335-336). Ο Σiλµα
kα¡αλήγει πoç με ¡ηv αúÇηoη ¡ωv α¡óμωv ποú ¿ρηoιμοποιοúv ¡η
μé0οôο, ¡ο «μορφογεvvη¡ιkó πεôiο» 0α προγραμμα¡içε¡αι για «αμφι-
ημιoφαιριkή, vοη¡ιkή λει¡οuργiα ή óποια 0α γivει ¡ó¡ε για μαç ¡ρóποç
çωήç... Θα kα¡οιkοúμε o' évα kóoμο ποú 0α επιkεv¡ρovε¡αι kαι o¡α
ôúο ημιoφαiρια. Θα é¿οuμε ouμπληρooει évα αkóμη εÇελιk¡ιkó o¡άôιο
oε ¡οú¡ο ¡οv πλαvή¡η» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 337).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 211
Ortìkq okígq - Πpoypoµµotìoµóç Oπωç ôιαkηρú¡¡οuv
óoοι πιo¡εúοuv o¡η ôúvαμη ¡ηç okéŸηç, é¡oι kαι ο Σiλµα
kηρú¡¡ει πoç kά0ε okéŸη kαι kά0ε λéÇη οôηγεi oε αvάλογο
«προγραμμα¡ιoμó». ΕAC ΕΙΠΕ ΑAΗΘΕΙΑ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΟΜCΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑAΟ Η ΤΟ ΚΑΚΟ?
Oì 0rtìkíç okígrìç oöqyoúv or ‚0rtìkó q rnì0uµqtó
npoypoµµotìoµó‰ koì oì opvqtìkíç or opvqtìkó (Eoú o
0rponrutqç, o. 25-26). Ortìkq okígq oqµoívrì ‚vo okíçtrotr koì
vo µìKótr yìo npóyµoto noú 0íKrtr koì ó¿ì yìo npóyµoto noú örv
0íKrtr‰. Αvtí0rto, opvqtìkq okígq ‚rívoì to vo okíçtrotr koì vo
µìKótr yìo npóyµoto noú örv 0íKrtr‰ (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv, o.
17). Το «kρι¡ήριο» εivαι ο kά0ε άv0ρωποç α¡ομιkά. Αv kαvεiç
οραμα¡ιo0εi, αu¡ó ποú επι0uμεi, ¡ó¡ε ο Νοuç ôημιοuργεi αu¡ó ποú
απειkοviçει. Oμωç πρéπει vα µρiokε¡αι o¡η «ou¿vótqto AKço» (Εoú ο
0εραπεu¡ήç, o. ‡3).EXEΙ ΓΙΝEΙ OMΩΣ ΣΩΣΤΗ ΑŒΙOΛOΓΗΣΗ? ΑΝ
OXΙ?
O Σiλµα ιo¿uρiçε¡αι πoç uπάρ¿οuv ‡ «ou¿vó¡η¡εç» ή «επiπεôα»
‚rykrçoKìkmv rvrpyrìokmv noKµmv‰, ó¡αv εiμαo¡ε {únvìoì í¿ouµr
14 ímç 21 noKµoúç to örutrpóKrnto µριokóμαo¡ε o¡ο ‚rnínröo
þqto‰. O¡αv ¿αλαρovοuμε o¡ο kρεµά¡ι με kλειo¡ά μά¡ια µριokóμαo¡ε
o¡ο επiπεôο qµìrypqyopoqç µr 7-14 noKµoúç, ποú αποkαλεi¡αι
επiπεôο óKço. Σtov únvo ¡α εγkεφαλιkά kúμα¡α παροuoιάçοuv 6
noKµoúç. Τó¡ε µριokóμαo¡ε o¡ο επiπεôο 0qto. O µα0ú¡εροç úπvοç,
με kά¡ω απó ‡ παλμοúç ¡ο ôεu¡ερóλεπ¡ο μαç με¡αφéρει o¡ο επiπεôο
öíKto (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, 9. 26). Mqnmç kotoKoþotr tì oqµoìvrì
DELTA FORCE kotootoKqç tmv ΗΠΑ? KOΙMΙΣMEΝOΙ
ΣΤPΑΤΙΩΤEΣ MEΤΑΤPEΠOΝΤΑΙ ΣE AOΛO€OΝOYΣ
O¡αv ¿ρηoιμοποιοúμε ¡ο vοu μαç «για vα ¿αλαρooοuμε kαι vα
οραμα¡ιo0οúμε 0rtìkíç rìkóvrç, rvrpyonoìoúµr ¡ο öqµìoupyìkó
póKo toú rykrçóKou µoç... Mnopoúµr vo ¿pqoìµonoìqoouµr
o¿rtìkó þpoöío rykrçoKìkó kúµoto(óKço) για vα πλα¡úvοuμε ¡η
γvooη kαι ¡ηv ιkαvó¡η¡α vα λúvοuμε εúkολα óλα ¡α προµλήμα¡α...»
(Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 37). Οι άv0ρωποι ποú λει¡οuργοúv o¡η
‚öìóotooq þqto‰ ¿pqoìµonoìoúv µóvo to 3-5š toú öuvoµìkoú tou
rykrçóKou touç koì o Αˆvotóìv örv {rnípoor to 10š. Oμωç η
μé0οôοç Σiλµα λει¡οuργεi o¡η «ôιάo¡αoη άλφα» kαι οι οπαôοi ¡ηç ποú
kιvοúv¡αι oε «εoω¡εριkά ouvειôη¡ά επiπεôα» μποροúv vα Çεπεράoοuv
kα¡ά πολú ¡ο 10% (Mind Cοntrοl). Με ¡οv «οραμα¡ιoμó» kαι ¡η
φαv¡αoiα μποροúv vα επι¡ú¿οuv ο¡ιôήπο¡ε µnopoúv vo oKKó{ouv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 212
‚µìo kotóotooq noú unóp¿rì‰ koì vo öqµìoupyqoouv yìo tov
routó touç ‚ó,tì 0íKouv vo í¿ouv, vo kóvouv q vo rívoì‰ (Bαoιkή
oειρά μα0ημά¡ωv, o. 51).
Για ¡οv ‚opoµotìoµó‰ ¿pqoìµonoìrítoì ‚vorpq o0óvq‰, ónou
npoþóKKrtoì outó noú ¿prìó(rtoì öìóp0moq. Μéoω αu¡ήç ¡ηç
«vοερήç ο0óvηç», αu¡ó µrtoçíprtoì onó tq ‚çuoìkq öìóotooq‰
otqv nvruµotìkq ‚onó tqv onoío npoqK0r‰, koì rkrí, µr tq ¿pqoq
tqç çovtooíoç, yívrtoì q ‚oKKoyq‰• (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv, o.
‡2).
H ‚ouvtoyq tqç kívqoqç rívoì…
«Επi εφ¡ά ήμερεç ôεv πρéπει vα επι¡ρéŸε¡ε o¡ο vοu oαç vα kάvει
οποιαôήπο¡ε okéŸη, ποú vα μηv εivαι 0ε¡ιkή».
Τó¡ε η çωή 0' αλλάÇει «οριo¡ιkά ¡α πάv¡α προç ¡ο kαλú¡ερο.
Σ¡ηv uπóλοιπη çωή oαç, εôo kαι o¡ηv αιωvιó¡η¡α, ¡α πράγμα¡α 0α
εivαι πολú ôιαφορε¡ιkά kαι αoúλληπ¡α, kαλú¡ερα απ' ó¡ι αv ôεv εi¿α¡ε
kάvει ¡ηv προoπά0εια» (Oλο kαι kαλú¡ερα Νéα 18/1988, o. 10).
«Οποιαôήπο¡ε okéŸη απο¡u¿iαç, απογοή¡εuoηç ή προµλήμα¡οç» εivαι
kα¡ά ¡ηv kivηoη «αρvη¡ιkή okéŸη».
Επioηç «kά0ε okéŸη επikριoηç ή kαkiαç ή çήλιαç ή kα¡αôikηç ¡ωv
άλλωv ή αu¡οkα¡αôikηç kά0ε okéŸη αρρoo¡ιαç ή α¡u¿ήμα¡οç, ή, με
λiγα λóγια, kά0ε εiôοç περιοριo¡ιkή ή απαιoιóôοÇη okéŸη» (Oλο kαι
kαλú¡ερα Νéα 18/1988, o. 10). «αkúρωoη ¡ηç αρvη¡ιkήç okéŸηç kαι
¡ηv αv¡ιkα¡άo¡αoή ¡ηç απó 0ε¡ιkή» (›. „il•a, Για γοvεiç. žλεγ¿οç ¡οú
Νοu με ¡η μé0οôο Σiλµα, Α0ήvα 1985, o. 25). H «ôιóρ0ωoη» εivαι για
¡οv Σiλµα πράγμα απλó: «F7 @*.< .EAJ A;J289/:/8623.3 98* .B./8*
G;<2JI :B2.3 [F)\]^I F)\]^[I @*8 *7.8@*.*2.623.3 ./ *;7J.8@K 9'
B7* =3.8@K... _;J289/:/8342.3 =3.8@B- 5J+,238- 93 ./ K.8 342=3 0H86-...
@*8 =09J=34.3 7* A;J289/:/834.3 :<7.* .J G;<2JI [K+/ @*8 @*+E.3;*[I
23 @<=3 30@*8;4*. _;J289/:/8342.3 *0.6 .J G;<2J 2*7 7* 347*8 ./
@/09:4...» (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv, o. 17).
H óλη ôιαôιkαoiα o¡ηρiçε¡αι o¡οv ιo¿uριoμó πoç «οι vοερéç ειkóvεç kαι
οι προφοριkéç εv¡ολéç εivαι οι μη¿αvιoμοi με ¡οúç οποiοuç επιφéροuμε
φuoιkéç με¡αµολéç o¡ο uποkειμεvιkó ή άλφα επiπεôο. H
¿ρηoιμοποiηoη αu¡ov ¡ωv μη¿αvιoμov εivαι ο προγραμμα¡ιoμóç... •
vouç ko0oöqyrí tov rykíçoKo, o rykíçoKoç ko0oöqyrí to omµo
koì to omµo ouµµopçmvrtoì µr tìç oöqyírç tou. Τo kKrìöí rívoì to
óKço. Σoç onoµokpúvrì onó tov ovtìkrìµrvìkó ¿mpo, tov çuoìkó
kóoµo koì ooç µrtoçíprì otov nvruµotìkó kóoµo, otov
öqµìoupyìkó ¿mpo tmv oìtìmv..‰ (Eoú o 0rponrutqç, o. 43).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 213
Τo tupí rívoì noKú mpoío npóyµo, ov to þóKrìç óµmç or
çoko (noyíöo novtìkìmv) yívrtoì rnìkìvöuvo.
Η ΠΑΓΙAΑ ÷ 4ΑΚΑ Cραια ¡α εiπε ο kuρ Σιλµα μα μιλάει μóvο για ¡ο
α¡ομιkó kαλο παραµλéποv¡αç ¡ο kοιvωvιkο με ¡ο οποιο ¡ο α¡ομιkó
οφελοç μπορει vα ouγkροúε¡αι, kαι παραµλéποvu¡αç ó¡ι ¡ο α¡ομο çει
oε οργαvωμévεç kοιvωvιεç 0é¡οv¡αç oα προuπó0εoη ó¡ι η επι0uμiα
¡οu εγω εivαι ôuvα¡ο vα εkπληρω0ει oε kά0ε περiπ¡ωoη. Τι kι αv
¿ρηoημοποιη0ει για ¡η ôιαπραÇη εγkλημα¡ωv? Θα πεi kάποιοç ¡ο
εγkλημα προuπο0é¡ει αρvη¡ιkéç okéŸειç. Αç ¡ο εÇε¡άoοuμε. Ο Κλεφ¡ηç
πραγει ¡ο ôεoμοφuλαkα, ¡ο φροuρο, ¡ο ôιεu0uv¡η φuλαkωv, ¡ο oι¡ιo¡η
kοk εiôα¡ε πóoεç 0éoειç εργαoiαç ôημιοúργηoε μiα kλοπή? Εivαι ¡ελιkα
kαλó η kαkó? ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ AΑΟΠAΑΝΟ ΣΙABΑ
Oì tr¿vìkíç H ¡ε¿vιkή προµλéπει: Xαλάρωoη, «vοερή kαι προφη¡ιkή»
εvio¿uoη ¡ηç επι0uμiαç, ¡ηç πεποi0ηoηç kαι ¡ηç προoôοkiαç για
µοή0εια, uποo¡ήριÇη ¡οu «οραμα¡ιoμοú» με ¡η φαv¡αoiα. Αv kάποιοç
εivαι άρρωo¡οç, ôηλovει «vοερά» ¡ηv επι0uμiα ¡οu για 0εραπεiα, ¡ηv
«πεποi0ηoή» ¡οu πoç αu¡ó 0α ouμµεi kαι οραμα¡içε¡αι vοερά πoç ήôη
ouvéµη, αu¡ó εivαι óλο• (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 92-93). Αv λóγοu ¿άρη
kάποιοç é¿ει kαρkivο, αρkεi ο «οραμα¡ιoμóç» ó¡ι ο óγkοç ouvε¿oç
μιkραivει kαι εÇαφαviçε¡αι• Αv οραμα¡ιo¡εi vα πε0άvει ¡ó¡ε ¡ι γivε¡αι?
H kivηoη ιo¿uρiçε¡αι αkóμη πoç μπορεi kαvεiç vα 0εραπεúoει με ¡α
¿éρια. Μdλιoτα unoyραppí(ει n6ç pnoρεí vα oταpατήoει kαι τqv
αιpoρραyíα τou αo0εvoúç oτqv nερínτmoq «αvoιyτήç nλqyήç»,
αρkεí vα öovεí τα yέρια τou ndvm αnó τqv nλqyή, vα çαvτd(εται
nmç oταpατdει q αιpoρραyíα kαι vα nει öuvατd: «Δεv undρyει
nóvoç, öεv undρyει αιpoρραyíα»! (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o.
10‡).Μπορει vα kάvει kαι ¡ο αv¡io¡ροφο kαι vα αvοιÇει πληγη εkεi ποu
ôεv uπάρ¿ει?
… Σiλµα ιo¿uρiçε¡αι πoç q uyrìó ‚rívoì q çuoìkq kotóotooq‰. ‚örv
unóp¿rì Kóyoç vo (qortr óppmotoì... Eívoì öìkoímµo ooç vo
(qortr onóKuto uyìríç...‰,. ‚Mnopríç vo ¿pqoìµonoìqorìç to vou
oou yìo vo onoKKoyríç oto ypqyopo onó rvo¿Kqtìkó npoþKqµoto
uyríoç... Mnopríç okóµo vo ¿pqoìµonoìqorìç to vou oou Γìo vo
þoq0qorìç óKKouç vo ¿opoúv outó to íöìo oçíKq onó µokpìó koì
¿mpíç vo to yvmpí(ouv. Moìó(rì oníotruto• Πpókrìtoì óµmç yìo
rnìotqµovìkó öröoµívo• H rnìotqµq nopoöí¿rtoì tmpo nmç o
vouç µoç µnoprí vo npoþKq0rí koì vo rnqpróorì tqv úKq‰ (Eoú o
0rponrutqç, o. 9. 22-23).
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 214
Τo nopoöríyµoto noú öq0rv ‚onoörìkvúouv‰ tq öo{ooío outq
örv µnopoúv vo rKry¿0oúv. Σuvή0ωç ôεv αvαφéροv¡αι οvóμα¡α. …
Σiλµα ôιkαιολογεi¡αι: «για vα προo¡α¡éŸοuμε ¡οúç απóφοι¡οuç ¡ηç
Με0óôοu Σiλµα απó ¡οúç ôιαφωvοúv¡εç ouμπολi¡εç ¡οuç». Oμωç ôεv
αvαφéρει ¡οúç λóγοuç ¡ηç απειλήç (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 36).
Σtq ouví¿rìo Kíyrì nmç ‚noKKoí yìotpoí‰ noú rí¿ov onoör¿0rí to
póKo tou vou, kuvqyq0qkov onó toúç tonìkoúç ìotpìkoúç
ouKKóyouç otouç onoíouç óvqkov, onó to oúKKoyo tmv yovímv
koì tqv Αµrpìkovìkq Ιotpìkq Etoìpío‰ (Eoú o 0rponrutqç, o. 30-
31). ΤOYΣ AEXΤΗKE OMΩΣ H CIA KAI TO FBI
.
ž¡oι oε ελληvιkó év¡uπο «Ταk¡ιkή ποú ouvio¡α¡αι για vα
εvoωμα¡ooε¡ε ¡ο Mind Cοn¡rοl o¡η çωή oαç» αvαφéρε¡αι:
X. `)FaL bL]F @<73.3 <2@J2J B2.? @*8 H8* :B7.3 +3:.<...
A;J289/:/8342.3 .8- .3A78@B- ./0+<A82./7 .;38- G/;B-... .J7 J9B;*.
cJH*473.3 2.* 3:4:35* K.*7 342.3 2./ +3?G/;34/I K.*7 :3;89B73.3I
/:/.356:/.3 BA3.3 B7* +3:.K 2.J 58<=326 2*-. _;J289/:/834.3 .J7
.3A78@6 ./0 )FdMLe W )FdMLe f`dkuρov dkuρovghi j.*7 2*-
B;A3.*8 98* *;7J.8@6 2@BDJ... c;/H;*99*.42.3 ./0+<A82./7 B7* 2.KA/
R;*A0:;K=329* H8* 98* 9B;* @*8 B7* 9*@;/:;K=329/... F;HK.3;*
c;/H;*99*.42.3 @<.8 7* 9<=3.3 @<=3 9B;*... _;J289/:/8342.3 .*
32?.3;8@< 3:4:35* Z8* 7* *:/@.623.3 :+J;/G/;43-...
N. )FaL Lkl^bFlF. )<73.3 ./0+<A82./7 .;38- :3;8:.,238- @<=3
3R5/9<5*. _;J289/:/8342.3 @<:/8* <2@J2J /;*9*.829/E... g.
M./ :3;8/58@K .J- @47J2J- /8 `*:KG/8./8g :*;*@87/E7.*8m
`lJ98/0;H342.3 A;K7/ H8* 7* :JH*473.3 2./ 3:4:35/ @*8 7* A*+*;,73.3
@<=3 9B;*... Z8* 7* *7*+E3.3 :3;8:.,238-n@<=3 7EA.*.. Z8* 7*
:JH*473.3 2./ 3:4:35K 2*- @*8 7* :;/H;*99*.4C3.3 :;/@*.*R/+8@< .8-
5;*2.J;8K.J.3- @<=3 9B;*-... Z8* 7* :JH*473.3 2./ 3:4:35K 2*- @<=3
R;<50...g. fj+/ @*8 )*+E.3;* NoXPI 23+ Xi.
ž¡oι οι οπαôοi çοuv πάv¡ο¡ε oε kα¡άo¡αoη unvmtìoµoú• Καvévαç
«απóφοι¡οç» ôεv παiρvει οποιαôήπο¡ε απóφαoη o¡η çωή ¡οu ¿ωρiç vα
¿ρηoιμοποιήoει ¡ιç ¡ε¿vιkéç ¡ηç kivηoηç. Αkóμη kαι ó¡αv οι οπαôοi
επι0uμοúv vα éλ0οuv oε γάμο πρéπει vα okεφ0οúv «ôιορα¡ιkά»
Για vα é¿οuv «περιooó¡ερεç ιkαvó¡η¡εç vα kάvοuv oωo¡ή επιλογή»
(›a”ra „il•a, Για Γοvεiç, o. 7). Το iôιο ιo¿úει kαι ó¡αv évα çεuγάρι 0éλει
vα kάvει παιôi, πρéπει vα ¡ο «προγραμμα¡ioοuv» με µάoη ¡ιç ¡ε¿vιkéç
¡ηç kivηoηç• (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 381). Με αu¡ó ¡οv ¡ρóπο
«ouμμε¡é¿οuv o¡ο μéλλοv ¡ηç αv0ρωπó¡η¡αç» uπóo¿ε¡αι η kivηoη,
«Προγραμμα¡içοv¡αç oωo¡ά ¡η oúλληŸη ¡ωv παιôιov μαç, o¡ηv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 215
uποkειμεvιkή ôιάo¡αoη»• (›. „ilva, o. 101-103). .Αu¡ά αποôειkvúοuv
για¡i η Μé0οôοç Σiλµα ôεv γivε¡αι αποôεk¡ή απó ¡οuç επιo¡ήμοvεç,
οú¡ε οι γοvεiç ôιαπιo¡ovοuv kάποιεç εuεργε¡ιkéç επιôράoειç o¡α παιôιά
¡οuç. Γι' αu¡ó kαι o¡ρéφοv¡αι εvαv¡iοv ¡ηç kivηoηç kαι çη¡οúv vομιkή
προo¡αoiα, óπωç o¡ηv περiπ¡ωoη kά0ε Ÿu¿ο-λα¡ρεiαç, ποú επιôρά
kα¡αλu¡ιkά o¡ηv προoωπιkó¡η¡α ¡ωv 0uμά¡ωv ¡ηç.
Προµάλλει ¡ο ôιkó ¡οu ¡ρóπο çωήç, ιo¿uριçóμεvοç ó¡ι οι ¡ε¿vιkéç ¡οu
μποροúv vα λúoοuv óλα ¡α προµλήμα¡α ¡οu αv0ρoποu, ‚vo
rknKqpmoouv kó0r µìo onó tìç ovóykrç µoç, çuoìkíç,
nvruµotìkíç, voqtìkíç koì ouvoìo0qµotìkíç‰ (Oλο kαι kαλú¡ερα véα
31-32/1990, o. 6). Μ' αu¡óv ¡οv ¡ρóπο η kivηoη εγεiρει kα0ολιkή
απαi¡ηoη πάvω o¡οuç οπαôοúç ¡ηç ôεv uπάρ¿ει εkεi ¿oροç για άλλη
πio¡η. Aεv ôιo¡άçει μάλιo¡α vα ôιαkηρúÇει πoç ο Ιηoοúç Xριo¡óç
αkολοu0οúoε ¡ηv iôια μé0οôο, kαι kηρú¡¡ει ¡ηv «iôια αλή0εια», ποú
óμωç εγkα¡αλεiφ0ηkε απó ¡οúç αv0ρoποuç ¡ηç Εkkληoiαç•
«Ο Ιηoοúç 0εράπεuε, οι 0ρηokεu¡ιkοi αρ¿ηγοi ¡ηç επο¿ήç ¡οu éλεγαv
ó¡ι ouμμα¿οúoε με ¡ο Σα¡αvά», uπογραμμiçει ο Σiλµα για vα ¡οvioει
πoç ¡ο iôιο γivε¡αι kαι oήμερα με ¡η μé0οôο ¡οu. Το µαoιkó éργο ¡ηç
πρo¡ηç Εkkληoiαç ή¡αv οι 0εραπεiεç o' αu¡ó ouvio¡α¡ο η εv¡ολή ποú
πήραv απó ¡οv Xριo¡ó, αu¡ó εivαι ¡ο γvoριoμα ¡ηç αλη0ιvήç
εkkληoiαç, οι «kαρποi» απó ¡οúç óποιοuç 0α γvωρioει kαvεiç ¡οúç
αλη0ιvοúç αποo¡óλοuç αu¡ó ¡ο éργο kάvοuv οι απóφοι¡οι ¡οu Σiλµα,
«εivαι αφιερωμévοι o¡η ôιóρ0ωoη προµλημά¡ωv kαι o¡ηv προoπά0εια
vα µελ¡ιooοuv ¡η çωή o¡οv πλαvή¡η μαç» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 106).
•tov o Žpìotóç 0rpónruor onó µokpìó tov unqpítq tou
Ekotóvtop¿ou, ¿pqoìµonoíqor, unootqpí(rì o ΣíKþo, tq µí0oöo
‚gu¿o0rponríoç tmv onóvtmv‰, noú rçopµó(rì oqµrpo q kívqoq
tou (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 99). Κα¡ά ¡ιç ôοÇαoiεç ¡οu Σiλµα, ο Xριo¡óç
παρó¡ρuvε vα αvαçη¡ήoοuμε ¡η µαoιλεiα ¡ωv οuραvov «μéoα μαç (o¡ο
άλφα»), επειôή, λéγει, «¡ο άλφα εivαι η ôιάo¡αoη επιkοιvωviαç με ¡οv
Θεó, «kαι ¡αú¡α πάv¡α προo¡ε0ήoε¡αι uμiv» (Μα¡0. o¡' 31-3‡). Oλα
λοιπóv προéρ¿οv¡αι απó ¡ο «άλφα»• (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 3‡3), απó
¡ο ôεÇιó εγkεφαλιkó ημιoφαiριο. Αu¡ó εvvοοúoε ο Xριo¡óç ó¡αv éλεγε
πoç απék¡ηoε μια οριoμévη πληροφορiα «απó ¡οv Πα¡éρα». «Aεv
é¿αoε πο¡é ¡ηv επαφή ¡οu με ¡οv Πα¡éρα», ôηλαôή με ¡ο ôεÇιó
ημιoφαiριο ¡οu εγkéφαλοu• (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 3‡2).
Σ¡ο oεμιvάριο ™l¡i•a¡e, ποú οργαvovε¡αι o¡ο παγkóoμιο kév¡ρο ¡ηç
kivηoηç, αvαλúοv¡αι kαι 0éμα¡α «Ομαôιkοú uποouvεiôη¡οu» kαι
«Οιkοuμεvιkοú Νοu», γivε¡αι λóγοç για ¡α «Αkooìkó Αp¿río», για
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 216
µrtrvoópkmoq, kópµo, nvruµotìoµó, ootpìkq npoþoKq,
outóµotq ypoçq kαι άλλεç αποkρuφιo¡ιkéç ¡ε¿vιkéç (Oλο kαι
kαλú¡ερα véα 31-32/1990, o. 5). Σ¡ο «Κév¡ρο ¡ηç Με0óôοu Σiλµα» ¡ωv
Α0ηvov ôια¡i0εv¡αι ¡α µιµλiα ¡οu αποkρuφιo¡ή žμμε¡ 4óÇ, ¡οu Xαλiλ
Γkιμπράv, ¡οu Γιογkαvάv¡α, ¡οu Κεv Κéiç, ¡οu J. Jacοbsοn kαι άλλωv
αποkρuφιo¡ov (Oλο kαι kαλú¡ερα véα Ιοúλιοç-Αúγοuo¡οç 1990, o. 1‡),
η kivηoη προµάλλει ¡ηv παιôαγωγιkή ¡οu γkοuροú Σά¡uα Σάi Μπάμπα
(„atya sai ed”catiοn)
Αv óKo rívoì rvípyrìo, örv unóp¿rì npoomnìkóç Oróç.
€ΙΛOΙ MOY ΓΙΑ ΝΑ EXEΙΣ PEYMΑ XPEΙΑZEΣΑΙ EPΓOΣΤΑΣΙO ΤΗΣ
AEΗ. EΙΝΑΙ ΑΛΗΛEΝAEΤΑ
Οú¡ε kαι ο Ιηoοúç φαvéρωoε ¡οv Θεó - Πα¡éρα, éÇω απó ¡οv άv0ρωπο,
¡α «oημεiα» ποú επε¡éλεoε ôεv μαρ¡uροúoαv ¡η 0εiα προéλεuoή Τοu.
H «0εραπεiα», λéγει ο Σiλµα «εivαι évα φuoιkó ρεúμα ποú, ó¡αv ¡οu
επι¡ρéŸειç vα ôράoει oωo¡ά, φéρvει ¡ο πο0η¡ó απο¡éλεoμα. Εivαι
επioηç évα παγkóoμιο ρεúμα, ποú μπορεi vα µοη0η0εi απó ¡ηv
προoεu¿ή kαι ¡ιç okéŸειç ¡ωv άλλωv... H εvéργειά oαç εivαι ôιkή μοu,
επειôή ¡ηv αv¡λοúμε απó ¡ηv iôια πηγή... Τηv αποkαλo Θεó kαι oαv
Xριo¡ιαvή, αvαγvωρiçω ¡ηv παροuoiα Τοu», «Κά0ε 0ρηokεiα ποú
αvαγvωρiçει μια Αvo¡ερη Εuφuiα» αvαkοuφiçει απó ¡ο o¡ρεç», η
«Αvo¡ερη Εuφuiα» οvομάçε¡αι «Θεóç» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 1‡8-
1‡9. 381).
H «Euçu˜o» αú¡η ôεv αvαçη¡εi¡αι éÇω απó ¡οv άv0ρωπο, αλλά «μéoα
μαç», η «Zωv¡αvή επαφή» μαçi ¡ηç oημαivει «o¡ιγμή αvεiπω¡ηç
¿αράç». … Σiλµα παραkιvεi ¡οúç οπαôοúç ¡οu vα φαv¡αo0οúv πoç ο
«¡ρóποç» ¡ηç «επαφήç» αu¡ήç εivαι απλóç, πoç ôεv πρókει¡αι πλéοv
vα vοιooοuv απροo¡ά¡εu¡οι kαι απο¿ωριoμévοι «απó kά¡ι ποú πάv¡α
uποŸιάçοv¡αv πoç uπήρ¿ε kαι πoç πο¡é ôεv 0α πληoiαçαv», «πoç 0α
vοιo0α¡ε; Θα ή¡αv ¡ο αποkορúφωμα μιαç εμπειρiαç... ioωç kα0óλοu
ôιαφορε¡ιkήç απ' ¡ο πvεuμα¡ιkó ôéοç» (žλεγ¿οç ¡οu Νοu με ¡η μé0οôο
Σiλµα, o. 19).
H εμπειρiα αú¡η εivαι αvαμφiµολα 0ρηokεu¡ιkήç ¡άÇηç kαι προéρ¿ε¡αι
απó ¡α «éoω» ¡οu αv0ρoποu, ¡οv óποιο ο Σiλµα 0εοποιεi. Για vα é¿ει
kαvεiç αú¡η ¡ηv εμπειρiα, πρéπει vα «ôιαkóŸει ¡ηv επιkοιvωviα με ¡η
φuoιkή ôιάo¡αoη» kαι vα «εo¡ιαo0εi» o¡ηv «πvεuμα¡ιkή», ¡ó¡ε
«ερ¿óμαo¡ε oε kάποια επαφή με ¡οv Θεó. •tov onoouvöróµr0o onó
tov r{mtrpìkó kóoµo kKrívovtoç q onokrvtpmvovtoç to µótìo µoç
öìoKoyì(óµrvoì, nqyoívovtoç oto romtrpìkó þooíKrìó µoç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 217
onoko0ìotoúµr tqv rnoçq µoç µr to Oró. Αnoktoúµr 0rˆkq
íµnvruoq. Πpóttouµr to omotó. Movtrúouµr omotó. Mnopoúµr
okóµo koì vo npoçqtrúouµr. Mnopoúµr vo 0rponrúoouµr.
Mnopoúµr vo þrKtìmoouµr tov kóoµo otov ónoìo (oúµr‰ (Eoú o
0rponrutqç, o. 316).
Σto þìþKío ‚TKry¿oç tou Νou µr tq µí0oöo ΣíKþo‰ αvαφéρε¡αι ó¡ι
λéγοv¡αç «Αvo¡ερη Εuφuiα» ôεv εvvοεi¡αι ο Θεóç. Oμωç ο Σiλµα
µλéπει ¡α ôιάφορα «επiπεôα εuφuiαç» oαv kά¡ι ouvε¿óμεvο, «ποú πάει
απ' ¡ηv άŸu¿η úλη o¡ο φu¡ó kαι o¡ο çoο, περvάει o¡οv άv0ρωπο kαι
o¡ηv Αvo¡ερη Εuφuiα για vα φ0άoει ¡ελιkά o¡ο Θεó» (žλεγ¿οç ¡οu
Νοu με ¡η μé0οôο Σiλµα, o. 135-136). Πρókει¡αι ouvεπoç για εÇελιk¡ιkή
πορεiα ποú ¡éρμα ωç εivαι ο «Θεóç». Σto öìoçqµìotìkó ívtuno
‚Mind ControI‰ q kívqoq unóo¿rtoì vo µoç yvmpíorì kónoìov noú
µnoprí vo yívrì o koKútrpoç çíKoç µoç outóç rívoì o íöìoç o
‚routóç‰ µoç• Oì tr¿vìkíç mç oöqyoúv otqv ‚outokotovóqoq‰.
H πio¡η, λéγει, «απο¡ελεi¡αι απó ¡ρειç ouvιo¡ooεç: επι0uμiα,
πεποi0ηoη kαι προoôοkiα... O¡αv οποιοoôήπο¡ε απó ¡οúç ¡ρειç
παράγοv¡εç εivαι αρkε¡ά ιo¿uρóç, μπορεi vα παραoúρει kαι ¡οúç
άλλοuç ôúο» (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv, o. 51).
H níotq örv ovoçíprtoì o„ ívo npóomno, otov Oró, oKKó otqv
kìvqtonoíqoq tqç ‚rvrpyríoç‰ µíoo µoç ‚ótov unóp¿rì opkrtq
rnì0uµío, unóp¿rì opkrtq rvípyrìo öìo0íoìµq yìo vo r{ooçoKíorì
tqv rnìtu¿ío, okóµo kì ov q nrnoí0qoq koì q npooöokío rívoì
oöúvotrç‰, ouvε¿içει η Σiλµα (Bαoιkή
oειρά μα0ημά¡ωv, o. 16). H «πio¡η»
λοιπóv ôεv αvαφéρε¡αι «éÇω» απó ¡οv
άv0ρωπο, αλλά μéoα ¡οu, απο¡ελεi
vοη¡ιkή ôιεργαoiα. Γι' αu¡ó ο Σiλµα
προo0é¡ει… ‚Η rnì0uµío rívoì µìo
npom0qtìkq, kìvqtqpìo öúvoµq,
ovqkrì otq çuoìkq öìóotooq.
T¿rtr nrnoí0qoq otov routó ooç,
to öìkoímµó ooç v„ onoktqortr outó
noú (qtótr. Πιo¡éŸ¡ε πoç εivαι
ôuvα¡óv»• (Bαoιkή oειρά μα0ημά¡ωv,
o. 17).Αútq q ‚níotq‰ otov routó µoç ‚otrprmvrtoì‰ µr tìç
ookqorìç «πio¡η», λéγει πoç ¡αu¡içε¡αι με ¡η γvooη, με ¡η
«ôιαφév¡εŸη ¡οu επιπéôοu άλφα»• (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 135).Αu¡ó
ποú οι Xριo¡ιαvοi οvομάçοuv «προoεu¿ή πio¡ηç», ο Σiλµα αποkαλεi
«εvéργεια, προγραμμα¡ιoμó, ¿αλάρωoη» (Εoú ο 0εραπεu¡ήç, o. 1‡7),
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 218
η απο¡ελεoμα¡ιkó¡η¡α ¡ηç ôεv οφεiλε¡αι o¡ηv ελεú0ερη µοúληoη kαι
o¡ηv αγάπη ¡οu Θεοú, αλλά o¡οv «Xάρ¡η Κοoμιkov Aιkαιωμά¡ωv»,
ποú εγγuά¡αι πoç óλοι μποροúμε vα ouμμε¡é¿οuμε «o¡ο vα
ouμµαivοuv kαλά πράγμα¡α, αρkεi vα é¿οuμε αρkε¡ή επι0uμiα, πio¡η
kαι αvαμοvή», αu¡ó oημαivοuv ¡α λóγια ¡ηç Καιvήç Aια0ήkηç «πάv¡α
óoα προoεu¿óμεvοι çη¡εi¡ε, πιo¡εúε¡ε ó¡ι λαμµάvε¡ε, kαι 0éλει γivει ειç
εoάç» (Μαρk. ια' 2‡) (žλεγ¿οç ¡οu vοu με ¡η μé0οôο Σiλµα, o. 128).
… Σiλµα ¿ρηoιμοποιεi ¡οv óρο «öìoKoyìoµóç» ó¿ι ¡οv óρο προoεu¿ή,
kαι εvvοεi ¡ηv «αu¡οouγkév¡ρωoη», ποú μπορεi vα γivει «o„ ívov q¿o,
ónmç Oµ q Αµqv» ή «o' évα εvεργειαkó oημεiο ¡οu ooμα¡οç o¡ο
ρu0μó kάποιοu Xοροú» ή αkοúγοv¡αç kάποιο Ÿαλμó ή
παραkολοu0ov¡αç ¡ηv «¡ελε¡οuργiα μιαç 0ρηokεu¡ιkήç λει¡οuργiαç».
‚•Krç outíç oì µí0oöoì... µnopoúv vo ooç µrtoçípouv o„ ívo
qprµo öìoKoyìotìkó rnínröo tou vou‰ (žλεγ¿οç ¡οu vοu με ¡η
μé0οôο Σiλµα, o. 39).Σ¡ηv kivηoη ôεv uπάρ¿ει η évvοια ¡ηç oµoptíoç,
για¡i ôεv uπάρ¿ει ôιάkριoη αvάμεoα o¡ο kαλó kαι o¡ο kαkó, ôιαφéροuv
μóvο o¡ο «µα0μó». Oλα αÇιολογοúv¡αι 0ε¡ιkά. Αv óμωç kά¡ι 0εωρη0εi
αρvη¡ιkó, ôημιοuργεi προµλήμα¡α. H Xριo¡ιαvιkή η0ιkή ιo¿úει μóvο
απó ¡η o¡ιγμή ποú kάποιοç kάvει ôιαφοροποιήoειç. Οι οπαôοi ¡ηç
kivηoηç 0εωροúv¡αι πoç é¿οuv «Çεπεράoει» ¡ιç αv¡ι0éoειç.
Μiα απó ¡ιç «Μεγάλεç Αρ¿éç» ¡οu „”per Mind uπογραμμiçει ¡ηv
«noKìkótqto»: «Oλα ¡α πράγμα¡α é¿οuv ¡ο αv¡i0ε¡ο ¡οuç. Τα αv¡i0ε¡α
ôιαφéροuv μóvο o¡ο µα0μó, φóµοç kαι πio¡η εivαι ¡ο iôιο ÷ επι¡u¿iα kαι
απο¡u¿iα εivαι ¡ο iôιο - αγάπη kαι μioοç... Oλα ôιαφéροuv μóvο o¡ο
µα0μó» (Oλο kαι kαλú¡ερα véα31-32/1990, o. 7). Ο, ¡ι kι αv kάvει
kαvεiç ôεv πρéπει vα ¡ο αÇιολογεi αρvη¡ιkά, örv npínrì vo to 0rmprí
oµoptío koì vo µrtovìmvrì, yìotí outó rívoì opvqtìkq okígq. Σ¡ηv
kivηoη ôεv uπάρ¿ει ¡ο o¡οι¿εiο ¡ηç évο¿ηç, για¡i oαv «αρvη¡ιkή okéŸη»
πρéπει αμéoωç vα αkuρovε¡αι («άkuρο, άkuρο»••).
«Σαv kd0ε oτoιyεío αρvqτιkήç okέçqç, q έvoyή nρokαλεí oτρεç. H
έvoyή, ή kd0ε dλλoç τúnoç αρvqτιkήç okέçqç yívεται ouvή0εια,
kαι τo oτρεç noú nρokαλεí yívεται yρóvιo. Τo yρóvιo oτρεç εívαι
öoλoçóvoç. Oταv vι60ετε n6ç öεv έyετε kdvει ó,τι nρέnει ή n6ç
έyετε kdvει kdτι λα0εpέvo, ή óτι öεv nρoonα0ήoατε αρkετd,
vι60ετε έvoyoç», «kd0ε çoρd noú vι60ετε τúçειç ouvειöήoεmç yι'
αuτó noú kdvετε, oταpατdτε dpεooç. Πqyαívετε oτo εnínεöo dλçα.
Εvτoníoατε τqv nρd(q noú oαç nρokαλεí τo ouvαío0qpα έvoyqç.
Αnoçαoíoατε vα αkuρ6oετε αuτή τqv nρd(q kαι vα pq τqv
εnαvαλdþετε... Kd0ε çoρd noú nερvdει αnó τo puαλó oαç pια
öuodρεoτq okέçq, oταpατήoτε, kλεíoτε τα pdτια oαç, ndρτε pια
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 219
þα0ιd αvdoα, yuρíoτε τα pdτια oαç ελαçρd nρoç τα ndvm kαι
nέoτε voερd: «Akuρo, dkuρo». Θα öιαλúoετε αpέomç τqv nqyή
τou oτρεç., Εívαι αuτή píα kαλή nραkτιkή yια vα αvτιpετmníoετε
kd0ε αρvqτιkή okέçq» (Eoú o 0rponrutqç, o. 141-142). Eöm o
ΣíKþo ¿opoktqpí(rì öoKoçóvo ó¿ì tqv oµoptío,
oKKó to otprç. Σtó¿oç tou örv rívoì q µrtóvoìo,
oKKó q r{ouörtípmoq tmv túgrmv tqç
ouvríöqoqç, ποú λογiçοv¡αι πηγή ¡οu o¡ρεç. Αv kάποιοç
αποk¡ήoει ¡ηv πoρωoη, ôεv vοιo0ει ¡úŸειç για ο¡ιôήπο¡ε kαι 0εωρεi
¡ιç óποιεç εγkλημα¡ιkéç ¡οu πράÇειç «kαλéç», ôεv kάvει «αρvη¡ιkéç
okéŸειç» kαι ôεv αποk¡ά o¡ρεç ôεv ¿ρειάçε¡αι «vα kλεioει ¡α μά¡ια ¡οu,
vα πάρει µα0ιά αvάoα, vα γuρioει ¡α μά¡ια ¡οu ελαφρά προç ¡α πάvω
kαι vα πει vοερά: «Akuρο, άkuρο»• Αλλά ο ¿ριo¡ιαvóç εvôιαφéρε¡αι vα
kα0αρioει ¡ηv Ÿu¿ή ¡οu, ó¿ι vα oµήoει ¡ιç ¡úŸειç kαι ¡ιç évο¿éç 0éλει vα
εÇαλεiŸει ¡ηv αμαρ¡iα. Γι' αu¡ó kαι kα¡αφεúγει o¡οv πvεuμα¡ιkó kαι ó¿ι
o¡ο «επiπεôο άλφα», αvαφωvεi «ήμαρ¡οv, ήμαρ¡οv» kαι ó¿ι ‚ókupo,
ókupo‰•
… άv0ρωποç oήμερα ôιŸάει για αγάπη, για ouμ φιλiωoη με ¡οv Θεó
ποú ¡οu ôivει µα0ú¡ερο vóημα o¡η çωή. ôεv ιkαvοποιεi¡αι με ¡α
αμφiµολα απο¡ελéoμα¡α ¡ωv με0óôωv αu¡οoω¡ηρiαç ¡οu Σiλµα, ποú
εvαρμοviçοv¡αι με ¡ηv πρókληoη ¡οu αρ¿αiοu óφεωç kαι αkuρovοuv ¡ο
εuαγγéλιο ¡οu Θεοú. • op¿oíoç óçìç rínr otqv Eúo vo onoþóKrì
tqv ‚opvqtìkq okígq‰, πoç ¡ά¿α ¡ο vα παραµεi ¡ηv εv¡ολή ¡οu Θεοú
εivαι kά¡ι kαkó• O ¿pìotìovóç örv rnì0uµrí vo ç0óorì otqv
Kryóµrvq kotóotooq ‚ruçu˜oç‰ q otqv ‚Αvmtrpq Euçu˜o‰ oαv
απο¡éλεoμα αu¡οvομημévωv προoπα0ειov, με ¡η ¿ρήoη óποιωv
¡ε¿vιkov γvωρiçει πoç αu¡ó ôεv ¡οv οôηγεi o¡ηv αλή0εια, αλλά o¡η
«γvooη» ó¡ι εivαι γuμvóç (Γév. γ' 7)' ôεv ¡οu εÇαoφαλiçει εoω¡εριkή
γαλήvη. Επι0uμεi ó¿ι ¡ηv «ειρήvη» ποú εivαι απο¡éλεoμα αv0ρoπιvηç
προoπά0ειαç, αλλά εkεivη ποú εivαι ¿άριoμα, ôoρο Θεοú kαι kαρπóç
¡οu Αγiοu Πvεúμα¡οç kαι οôηγεi oε πραγμα¡ιkή ouμφιλiωoη ó¿ι μóvο
με ¡οv εαu¡ó ¡οu, αλλά kαι με ¡οv πληoiοv ¡οu kαι με ¡οv iôιο ¡οv Θεó.
‚• ör kopnóç tou Πvrúµotoç rotív oyónq, ¿opó, rìpqvq,
µokpo0uµío, ¿pqotótqç, oyo0ooúvq, níotìç, npoótqç, rykpótrìo‰
(Γαλ. ε' 22). H kivηoη λοιπóv ôεv εivαι οuôé¡ερη 0ρηokεu¡ιkά. Κηρú¡¡ει
¡ηv αu¡οoω¡ηρiα kαι ouγkα¡αλéγε¡αι o¡η 0ρηokεiα εkεivη, ¡ηv óποια
ôιαkήρuÇε ο αρ¿αiοç óφιç kαι η οποiα οôήγηoε ¡οv άv0ρωπο kαι
ολókληρη ¡ηv ôημιοuργiα o¡ο oημεριvó αôιéÇοôο. Aεv λúει ¡α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 220
uπαρÇιαkά προµλήμα¡α ¡οu αv0ρoποu, εivαι kα¡αo¡ροφιkή, óπωç óλεç
οι λεγóμεvεç gu¿o-Kotprírç. H ιôιó¡η¡α ¡οu ορ0οôóÇοu Xριo¡ιαvοú ôεv
ouμµιµάçε¡αι με ¡ηv ιôιó¡η¡α ¡οu οπαôοú ¡ηç Με0óôοu Σiλµα.
ΑYΤOΓΝΩΣΙΑ-ΑYΤOΠPΑΓMΑΤΩΣΗ
AΗMΙOYPΓΩΝΤΑΣ ΤΗ KOYΛΤOYPΑ ΤΗΣ ΣYΝΩMOΣΙΑΣ
Τo óτι εy6 έym pαvíα kαταöím(qç öεv oqpαívει nmç öεv
undρyouv kαι kdnoιoι nou pε kαταöι6kouv oτ' αλή0εια.
Xέvρι Kíoιvykερ

Η αv0ρoπιvη ιo¡ορiα µρi0ει απó ouvωμοoiεç. Aολοπλοkiεç, iv¡ριγkεç
kαι μη¿αvορραφiεç ouvéµαιvαv kά0ε επο¿ή, ιôιαi¡ερα o¡οuç
ημιokó¡ειvοuç ôιαôρóμοuç ¡ωv αvαk¡óρωv. Σ¡ο ôu¡ιkó kóoμο οι
ouvωμοoiεç άρ¿ιoαv vα kuριαρ¿οúv απó ¡ηv περiοôο αkóμη ¡οu
Μεoαiωvα. Αιρéoειç, μuo¡ιkéç αôελφó¡η¡εç, ιππο¡ιkά ¡άγμα¡α,
Ιηoοui¡εç, «Εµραiοι», μαoοvιkéç o¡οéç kαι επαvαo¡α¡ιkéç οργαvooειç,
πuροôο¡οúoαv ou¿vά ¡η λαikή φαv¡αoiα με ¡ηv uπο¡ι0éμεvη ή kαι ¡ηv
πραγμα¡ιkή πολι¡ιkο-οιkοvομιkή ιo¿ú kαι επιρροή ¡οuç. Αu¡éç οι
ouvωμο¡ιkéç ομάôεç απék¡ηoαv με ¡ηv πάροôο ¡οu ¿ρóvοu 0ρuλιkéç
ôιαo¡άoειç, kα0oç η αv0ρoπιvη φαv¡αoiα ¡εivει vα λει¡οuργεi
μu0οποιη¡ιkά kαι, ou¿vά, αποπροoαvα¡ολιo¡ιkά. •µmç, outó örv
oqµoívrì nmç örv unqp{ov ouvmµotìkíç opyovmorìç q ótì
ínoì{ov nrpì0mpìokó póKo otqv ov0pmnìvq ìotopío. Τοuvαv¡iοv.
Oì ouvmµooírç ínoì{ov oqµovtìkó póKo koì ou¿vó öìoµópçmoov
to pou tqç ìotopíoç. Πολλά γεγοvó¡α, kuρiωç o¡ο ¿oρο ¡ηç
πολι¡ιkήç, uπήρÇαv απο¡ελéoμα¡α ouvωμοoιov ή uπο¿0óvιωv
ôιεργαoιov. Aεv εivαι ¡u¿αiο ποu o Xívpì Kíoìvykrp, o ‚µóyoç‰ tqç
öìnKmµotíoç, ouvή0ιçε vα nopoµoìó(rì tqv noKìtìkq µr to µrtpó
tou Πopìoìoú, nou ov kì ívo µìkpó tµqµo tou öìíp¿rtoì otqv
rnìçóvrìo, to 90š tqç öìoöpoµqç tou rívoì unóyrìo... Η
ov0pmnìvq ìotopío rívoì Koìnóv yrµótq unóyrìrç koì µuotìkíç
öìoöpoµíç. Η npoonó0rìo ¿optoypóçqoqç koì öìooúvöroqç óKmv
outmv tmv unóyrìmv öìoöpoµmv µíoo onó öìóçoprç µq
ouµþotìkíç 0rmpírç, ovoµó(rtoì ouvmµooìoKoyío.
Η ouvωμοoιολογiα αo¿ολεi¡αι kuρiωç με ¡ιç 0εωρiεç ouvωμοoiαç. Σ¡α
Γερμαvιkά uπάρ¿ει Çεkά0αρη ôιαφορά αvάμεoα o¡η ouvωμοoιολογiα
(Verschwör”ngstheorie) kαι o¡ιç 0εωρiεç περi ouvωμοoiαç
(Vershwör”ntheorie). Η ouvmµooìoKoyío rívoì kotó kúpìo Kóyo q,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 221
op0oKoyìkq or yrvìkíç ypoµµíç, µrKítq tmv 0rmpìmv
ouvmµooíoç. Αv¡i0ε¡α οι 0εωρiεç ouvωμοoiαç ¡εivοuv γεvιkoç προç
¡ο παραλήρημα kαι oπαviωç απο¡ελοúv αÇιóπιo¡εç ερμηvεiεç ¡ωv
γεγοvó¡ωv. Αu¡ó, óμωç, ôεv ¡ιç kα0ιo¡ά λιγó¡ερο εvôιαφéροuoεç.
Αkóμη kαι ωç αποkuήμα¡α ¡ηç φαv¡αoiαç ή ωç παραvοikéç εkφάvoειç,
οι 0εωρiεç ouvωμοoiαç απο¡ελοúv πολú¡ιμοuç οôηγοúç για óποιοv
επι0uμεi vα kα¡αvοήoει ¡ηv αv0ρoπιvη φúoη αλλά kαι ¡ο oúγ¿ροvο
kóoμο. Πóoο μάλιo¡α oε περiπ¡ωoη ποu απο¡ελοúv kαι ¡ιç μοvαôιkéç
ερμηvεiεç ¡ωv γεγοvó¡ωv ή µρiokοv¡αι πολú kοv¡ά o¡ηv αλή0εια. Σε
kά0ε περiπ¡ωoη οι 0εωρiεç ouvωμοoiαç εivαι ελkuo¡ιkéç. Μια kαλή
0εωρiα ouvωμοoiαç λει¡οuργεi oαv évαç απλóç ¡ρóποç εÇήγηoηç
πολλαπλov γεγοvó¡ωv.Τοuç ¡ελεu¡αiοuç ôúο αιovεç é¿οuv γραφ¡εi
αμé¡ρη¡α µιµλiα o¿ε¡ιkά με πραγμα¡ιkéç ή φαv¡αo¡ιkéç ouvομωoiεç.
ΑÇιοoημεiω¡ο εivαι πωç οι ouγγραφεiç ¡οuç εi¿αv o¡ηv πλειοŸηφiα
¡οuç μη ôημοkρα¡ιkή πολι¡ιkή kοoμο0éαoη (ou¿vά αvήkαv o¡ο ¿oρο
¡ηç αkροôεÇιάç), με εμφαvή ¡άoη προç ¡οv αvορ0ολογιoμó. Mí¿pì to
B• Πoykóoµìo ΠóKrµo oì 0rmpírç ouvmµooíoç qtov ouvmvuµrç µr
tq oìmvìotìkq ouvmµooío. Mrtó to B• Πoykóoµìo ΠóKrµo tq
okutóKq ovíKoþov oì Αµrpìkovoí ouvmµooìoKóyoì, nou þóK0qkov
vo {rokrnóoouv tqv onokoKoúµrvq ‚Πoykóoµìo Koµouvìotìkq
Σuvmµooío‰… évα nrtu¿qµívo öqµìoúpyqµo ¡ηç αv¡ιkομοuvιo¡ιkήç
προπαγάvôαç ¡οu Tvtykop Xoúþrp (Edgar ”. Hoover). Ο Xοúµερ
éµλεπε ¡ηv kομοuvιo¡ιkή «μη¿αvορραφiα» ωç μια «επαvαo¡α¡ιkή
ouvωμοoiα», ποu þooí(rtoì or oouvq0ìotrç öuvóµrìç koì rívoì
‚çoìvoµrvìkó oópotq yìo to µq-koµouvìotìkó µótìo, ovrµnóöìotq
onó to ¿póvo, tqv onóotooq koì tq voµìµótqto‰. Σ¡ο Masters of
peceit (1958) ο Xοúµερ προειôοποιοúoε για ¡ηv ‚oópotq‰
koµouvìotìkq onrìKq, λéγοv¡αç πωç þpíokrtoì novtoú otqv
Αµrpìkq… «Σ¡ιç οργαvooε ιç, o¡ιç γωviεç ¡ωv ôρóμωv, αkóμη kι éÇω
απó ¡ηv πóρ¡α oαç. Προoπα0εi vα επηρεάoει kαι vα ελéγÇει ¡ιç okéŸειç
oαç».
Aεv ή¡αv μóvοv ο ôιαµóη¡οç γεροuoιαo¡ήç Τçóçεφ ΜαkAρ0ι (Joseph
McCarthy), ποu uπήρÇε uπéρμα¿οç ¡ηç «παραvοikήç»
Ÿu¿ροπολεμιkήç πολι¡ιkήç ¡οu Xοúµερ. Ολókληρη o¿εôóv η Αμεριkή
παραoúρ0ηkε απó ¡ηv αv¡ιkομοuvιo¡ιkή uo¡ερiα ¡οu Xοúµερ kαι
éµλεπε παv¡οú vα uφαivοv¡αι kομοuvιo¡ιkéç ouvωμοoiεç. Η
με¡απολεμιkή Αμεριkή ή¡αv εμπο¡ιoμévη o¡η ouvωμοoιολογiα,
εÇαι¡iαç ¡ηç αv¡ιkομοuvιo¡ιkήç uo¡ερiαç ¡ηç. ž¡oι, ¡ο éôαφοç ή¡αv
πρóoφορο για vα εuôοkιμήoοuv kά0ε λογήç 0εωρiεç ouvωμοoiαç. Οι
0εωρiεç ouvωμοoiαç αuÇάvοv¡αι kα¡αkóρuφα oε ouv0ήkεç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 222
αôιαφάvειαç. Η α¡μóoφαιρα ¡οu +u¿ροú Πολéμοu, q unotì0íµrvq
koµouvìotìkq onrìKq, q öoKoçovío tou npoíöpou Kívrvtì koì to
okóvöoKo Γouotrpykíìt öqµìoúpyqoov otqv Αµrpìkq to
kotóKKqKo íöoçoç yìo tqv óv0qoq tmv 0rmpìmv ouvmµooíoç.
Ειôιkó¡ερα η ôολοφοviα ¡οu Κévεv¡ι uπήρÇε kα¡αλú¡ηç, kα0oç
oήμαvε ¡ο ¡éλοç ¡ηç α0ωó¡η¡αç για ¡οuç Αμεριkάvοuç. Η öoKoçovío
tou Τ(ov €. Kívrvtì (”ohn F. Kennedy) to 1963 nupoöótqor µìo
íkpq{q 0rmpìmv ouvmµooíoç, q onoío ouvr¿í(rì vo µootí(rì tq
oqµrpìvq Αµrpìkq. Bαoιkó o¡οι¿εiο ¡ωv περιooó¡ερωv 0εωριov
ouvωμοoiαç γúρω απó ¡ηv εk¡éλεoη ¡οu JF— uπήρÇε η παράvοια ¡ωv
μuo¡ιkov uπηρεoι ov, η «πραk¡ορολογiα» kαι η ¡άoη vα φορ¡ω0οúv
óλεç οι εu0úvεç o¡η CÌA, o¡ηv «αρ¿óv¡ιooα» ¡ωv ouvωμοoιov. Απó
¡ó¡ε η Αμεριkή éγιvε η «Μékkα» ¡ωv 0εωριov ouvωμοoiαç. •nmç
íypogr ¿opoktqpìotìkó koì o Αµrpìkovóç ouyypoçíoç koì
kmµìkóç Pítoopvt MníK(rp oto þìþKío tou UFOs, JFK and
ELVIS… ‚Η Αµrpìkq rívoì ouvmµooío r{ opìoµoú. Η ovoµo(óµrvq
Αµrpìkovìkq Enovóotooq unqp{r onotíKroµo ouvmµooíoç. Η
ouvmµooío rívoì tóoo oµrpìkovìkq óoo koì q µqKónìto•‰
Η öoKoçovío tou Τ(ov €. Kívrvtì (”ohn F. Kennedy) to 1963 koì
to tpoµokpotìko ¿tunqµo tqç 11

Σrntrµþpìou otouç Aìöuµouç
Πupyouç í¿rì tooq ouvoµotìkq oKKq0rìo óoq í¿o Xoµnoupykrp.
ΣΑΣ KOPOΙAEYOYΝ•
AΗMΙOYPΓOYΝ ΑYΤO ΠOY AEΝ YΠΑPXEΙ ΣΑΝ ΑΙΤΙOΛOΓΙKO
ΛOΓO ΤΩΝ ΠPΑŒEΩΝ ΤOYΣ. Booíkq op¿q tqç öìoçqµìoqç ‚Αv
to npoìóv örv í¿rì koìvoúpyìo ¿opoktqpìotìkó npínrì vo to
öqµìoupyqorìç ‚
Πopóörìyµo •tov q
CoIgate q oöovtókprµo
óp¿ìor vo ¿óvrì µrpíöìo
oyopóç þyqkr q vío
öìoçqµìoq CoIgate µe
caIcium CA, nou örv
rívoì tínoto óKKo onó to
µopìokó tuno tou
ooþrotíou nou rí¿r q
npoqyoúµrvq.
Koì µìo nou ovçíp0qko
otouç Aìöuµouç
Πupyouç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 223
ΓΙΑΤΙ AEΝ EΙΠΑΝ KΙX ΓΙΑ ΤOΝ ΤPΙΤO ΠOY EΠEΣE KΑΙ €ΑΙΝEΤΑΙ
OΛOKΑOΑPΑ ΣΤO BΙΝΤEO?
ΤΙ EΙΝΑΙ ΑYΤO ΠOY MOΙΑZEΙ ME ΤEPΑΣΤΙOYΣ
ΤOPΠΙΛOΣOΛΗΝEΣ KΑΤΩ ΑΠO ΤO ΑEPOΣKΑ€OΣ ΠOY EΠEΣE
EΝΩ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙAΙOY MOΝΤEΛOY AEΝ EXOYΝ?
ΤΙ EΙΝΑΙ ΤO ΑΣΠPO ΑΝΤΙKEΙMEΝO ΠOY EΣKΑΣE ME EKPΗŒΗ
ΠΑΝΩ ΣΤOYΣ ΠYPΓOYΣ AEYΤEPOΛEΠΤΑ ΠPΙΝ ΤΗΝ EKPΗŒΗ
KΑΙ KΑΤEΓPΑ€ΗKE ΣΤO BΙΝΤEO?
Α€OY ΤΑ ΑEPOΣKΑ€Η AEΝ ΤΑŒΙAEYOYΝ ΣΤOYΣ BYOOYΣ ΓΙΑ
ΝΑ EXOYΝ ΤOPΠΙΛOΣΩΛΗΝEΣ ΛEΤE Η MEΤΑΣKEYΗ ΤOY
ΣYΓKEKPΙMEΝOY ΝΑ EΙXE
ΠYPΑYΛOΣΩΛΗΝEΣ?
‡ ΠEPΙΣΤEPΙ EΠEΣE ΣΤOYΣ ΠYPΓOYΣ?
‡ ΑΠO ZΙPO ΗΤΑΝ Η ΛΑM‘Η?
Eym rnrìöq tpmm to kuþrpvqtìko çoyokì nou µr toí(ouv outíç
tìç r{qyqorìç þpqko. Eoríç noìrç ???
Aεv εivαι, λοιπóv, ¡u¿αiο ποu η Ÿú¿ωoη για ¡ιç 0εωρiεç ouvωμοoiαç
αv0içει περιooó¡ερο o¡ηv kαρôιά ¡ηç kαπι¡αλιo¡ιkήç Bαµuλωviαç,
o¡ιç ΗΠΑ. žvα πρóoφα¡ο παράôειγμα απο¡ελοúv to tpoyìkó
yryovóto tqç 11qç Σrntrµþpíou ¡οu 2001, ¡α οποiα πuροôó¡ηoαv
μια véα ouvωμοoιοπαράvοια. Σúμφωvα με μια αv¡ιoιωvιo¡ιkή 0εωρiα
ouvωμοoiαç q Mooóvt íypogr npoomnìkó otov ko0ívo onó
touç 4.000 Eþpoíouç nou rpyo(ótov otouç Aíöuµouç Πúpyouç
vo µqv nórì tq ouykrkpìµívq qµípo oto ypoçrío tou• Παρά ¡ηv
αv¡i0ε¡η πεποi0ηoη, η oιωvιo¡ιkή ouvωμοoιολογiα kρα¡εi kαλά o¡ιç
ΗΠΑ, παρóλο ποu η αμεριkαvιkή πολι¡ιkή προo¡α¡εúει ωç «kóρη
óφ0αλμοú» ¡ο Ιoραήλ. Για παράôειγμα, αρkε¡éç λεukéç ρα¡oιo¡ιkéç
kαι αkροôεÇιéç ομάôεç o¡ηv Αμεριkή πιo¡εúοuv πωç η ¿oρα ¡οuç
µρiokε¡αι kά¡ω απó ¡οv éλεγ¿ο μιαç kuµéρvηoηç kα¡αk¡ημévηç απó
¡οuç Σιωvιo¡éç, ¡ηv οποiα αποkαλοúv kωôιkά Z…G (Zionist …cc”pied
Go•ern•ent). Κι αv ôεv εivαι uπο¿εiριο ¡ηç Z…G, ¡ó¡ε πιo¡εúοuv πωç
ελéγ¿ε¡αι απó ¡ιç μειοvó¡η¡εç ή ¡οuç Çévοuç... Οι Αμεριkάvοι, óπωç
άλλωo¡ε kαι οι žλληvεç, é¿οuv μια «ε0vιkή ροπή» προç ¡η
ouvωμοoιολογiα. Η ¡άoη ¡οuç vα ερμηvεúοuv ¡α γεγοvó¡α μéoα απó
0εωρiεç ouvωμοoiαç απο ρρéει ¡óoο απó ¡ηv αμά0ειά ¡οuç, óoο kαι
απó ¡ιç ouλλογιkéç kαι α¡ομιkéç vεuρooειç ¡οuç. Ο Αμεριkαvóç
ouvωμοoιολóγοç –on –e›illo, o¡ο γvωo¡ó µιµλiο ¡οu R&nning pog
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 224
(1978), λéει πωç óλεç οι ouvωμοoiεç Çεkιvοúv απó μια αio0ηoη
προoωπιkήç αu¡ο-kα¡απiεoηç. žvαç αu¡ο-kα¡απιεçóμεvοç
άv0ρωποç é¿ει ¡ηv αio0ηoη πωç η kοιvωviα ouvωμο¡εi εvαv¡iοv ¡οu.
Aιαkα¡é¿ε¡αι απó μια γεvιkή φοµiα kαι μια éλλειŸη εμπιo¡οoúvηç για
¡ο περιµάλλοv ¡οu, ποu ¡οv οôηγοúv με μα0ημα¡ιkή αkρiµεια o¡η
ouvωμοoιοπαράvοια. Αutq q çoþío þooí(rtoì µrpìkíç çopíç otqv
níotq ótì o kóoµoç rívoì yrµótoç ‚npoypoµµotìoµívouç‰
ov0pmnouç, nou í¿ouv unootrí ‚nKúoq rykrçóKou‰, yrµótoç
µr ov0pmnìvo outóµoto q µr npóomno nou rívoì ouoìootìkó
ovtìkríµrvo µo(ìkqç nopoymyqç. žvα άλλο ouvη0ιoμévο μο¡iµο
¡ωv ouvωμοoιοπαραvοikov εivαι η πεποi0ηoη πωç «kάποιοι» ¡οúç
ελéγ¿οuv ή ¡οuç kα¡αôιokοuv. Οι ôιok¡εç αποkαλοúv¡αι ou¿vά
«F0./4g (They). Τítoìou ríöouç ouvmµooìonopóvoìo rívoì
öìó¿utq otìç 0rmpírç ouvmµooíoç onó to Mind ControI
(npóktoprç tqç CIA) µí¿pì to tr¿voµuotìkìotìkó Matrix (Agents…
‚npoktoprç-npoypóµµoto‰ µr tq µopçq tmv Men in BIack). O
kìvqµotoypóçoç koì q tqKrópooq þoq0qoov otq öìoonopó tmv
0rmpìmv ouvmµooíoç, ìöímç q öqµoçìKqç tqKrontìkq orìpó X-
Files. ΓΙΑΤΙ ΑPΑΓE?
ΑΝ ΕΙXΑΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΟΠAΟ ΘΑ ΤΟ AΕΓΑΤΕ? ΑΡΑ,
ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝCΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 4ΤΗΝΟ ΑΠΟ ΝΑ ΤΟ
4ΤΙΑEΟΥΝ, ΚΑΙ AΕΝ ΥΠΑΡXΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓCΓΗ •
MΗ ŒEXΝΑΤE ΠOΙOΣ EΛEΓXEΙ ΤOΝ KΙΝΗMΑΤOΓPΑ€O•
Γvωo¡οi ouγγραφεiç óπωç ο
Γοuiλιαμ Μπάροοuç, ο 4iλιπ Ν¡ιk,
ο Γοuiλιαμ Γkiμπoοv, ο Νóρμαv
Μéιλερ kαι ο kα¡εÇο¿ήv
«ouvωμοoιοπαραvοikóç» Τóμαç
Πiv¡oοv, αo¿ολή0ηkαv o¡α µιµλiα
¡οuç με 0εωρiεç ouvωμοoiεç,
µάçov¡αç ¡οuç ήρωεç ¡οuç o¡ο
ρóλο ¡ωv 0uμά¡ωv kuµερvη¡ιkov
ouvωμοoιov. Η 0uμα¡οποiηoη kαι
η ôια¿εiριoη εvóç α¡óμοu μéoω
kάποιωv μορφov kοιvωvιkοú
ελéγ¿οu απο¡ελοúv évα εiôοç
ouvωμοoiαç. Απó ¡ηv άλλη, kαι ο Ÿu¿iα¡ροç ˜. –. ›aing πιo¡εúει
πωç η o¿ιçοφρévεια εivαι μια οργαvωμévη «ouvωμοoiα» αvάμεoα
o¡ηv οιkογé vεια ¡οu αo0εvή kαι ¡οu ouo¡ήμα¡οç uγεiαç, με o¡ó¿ο ¡ηv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 225
αφαiρεoη απó ¡οv αo0εvή ¡ηç vομιkήç uπóo¡αoηç ¡οu αv0ρoπιvοu
πλάoμα¡οç• Τελιkά, ¡ι εivαι οι 0εωρiεç ouvωμοoiαç; Παραληρήμα¡α
¡ηç φαv¡αoiαç ή αÇιóπιo¡εç ερμηvεiεç ôιαπλεkóμεvωv kαι
αkα¡αvóη¡ωv kα¡αo¡άoεωv; Παράvοιεç kαι «μποuρôολογiεç» ή απλά
ελkuo¡ιkéç αvορ0ολογιkéç ôοÇαoiεç;
OXΙ, ΓΙΑΤΙ EΙΝΑΙ OΠΛO €ΤΗΝO KΙ ΑΠOΤEΛEΣMΑΤΙKO••
Το oiγοuρο εivαι πωç οι 0εωρiεç
ouvωμοoiαç ouμφωvοúv με
μεριkéç απó ¡ιç okο¡ειvó¡ερεç
πλεuρéç ¡ηç αv0ρoπιvηç φúoηç.
Προôiôοuv évα ouvαio0ημα
αλλο¡ρiωoηç kαι μια «kοuλ¡οúρα
¡ηç παράvοιαç», o¡ηv οποiα
μπορεi vα uποkúŸει ο kα0évαç
μαç. Ιôιαi¡ερα, ó¡αv αρkε¡éç
0εωρiεç ouvωμοoiαç φαivοv¡αι
φαιvομεvιkά ά¡ρω¡εç o¡α óπλα ¡ηç
λογιkήç. Οι 0εωρiεç ouvωμοoiαç
εivαι αvαμφιoµή¡η¡α ελkuo¡ιkéç,
αλλά ôεv πρéπει vα
παραôιôóμαo¡ε άvεu óρωv o¡η γοη¡εiα ¡οuç. Xρειάçε¡αι kαι μια
απαραi¡η¡η ôóoη okεπ¡ιkιoμοú για vα ¡ιç προoεγγioοuμε. Η
αvαγkαιó¡η¡α ¡οu okεπ¡ιkιoμοú é¿ει ¡ιç ρiçεç ¡ηç o¡ηv περiφημη ρήoη
¡οu Παokάλ πωç οι άv0ρωποι εivαι «okεπ¡óμεvεç kαλαμιéç», ôηλαôή
λαμπρά μοvαôιkοi kαι μοvαôιkά ¡ρω¡οi. Εμεiç οι άv0ρωποι εiμαo¡ε
ιkαvοi για ¡ιç ¿ειρó¡ερεç φριkαλεó¡η¡εç αλλά για ¡ιç πιο ouγkιvη¡ιkéç
πράÇειç αγάπηç, 0άρροuç kαι εuγévειαç. Εkεivο ποu μαç ooçει απó
¡ιç αu¡οkα¡αo¡ροφιkéç μαç ¡άoειç ôεv εivαι η πio¡η, αλλά η éλλογη
πλεuρά ¡ηç αv0ρoπιvηç vóηoηç ποu απο¡ελεi ¡η oω¡ηρiα μαç,
ιôιαi¡ερα απó ¡η µiαιη kαι επιkivôuvη ouμπεριφορά ¡ωv µo(mv, nou
ovtìöpoúv nóvto nopopµqtìkó, Krç koì npókrìtoì yìo µq¿ovíç
ovtovokKootìkmv: Κά¡ι ποu προôiôει ovrKru0rpío. Και η
αvελεu0ερiα απο¡ελεi ¡ηv npmtq úKq απó ¡ηv οποiα
kα¡αokεuάçοv¡αι οι 0rmpírç ouvmµooíoç.
Ο Θαupαoτóç Kóopoç τou Τέoλα kαι Mind Control: O Πóλεpoç
yια τov Tλεyyo τou Νou oτα, Στoιyειmpέvα Bαλkdvια, 0o ooç
ömom µìo ouµþouKq, vo tqv í¿rtr oto níom µípoç tou µuoKoú
ooç… Mqv nìotrúrtr oto çovtóoµoto, oKKó oútr koì otìç
öìoþrþoìmorìç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 226
ótì kótm onó to Krukó orvtóvì örv kpúþrtoì kovríç...
M3 H378@B- H;*99B-I mç vεuρoτεyvoλoyíα oρí(oupε τqv εnιoτήpq
nou αoyoλεíται pε τov έλεyyo kαι τqv εkpετdλλεuoq τou
εykεçdλou (mind control)I 2.J;8CK937J :<7? 23 93+B.3- .J-
R8/+/H8@6- +38./0;H4*- ./0 37 2AB2J 93
.J7 *7=;,:87J 209:3;8G/;<.g Μα
ó¡αv μιλάμε για εkμε¡άλλεuoη ¡οu
εγkεφάλοu- ’•ind control’- rvvooúµr
on„to íöìo to rvöìoçrpóµrvo ótoµo,
ó¿ì onó tpítouç. ` Kαvεíç oε pια
ελεú0ερq koιvmvíα öεv 0α nρέnει vα
έyει τo öιkαímpα nρóoþαoqç oε
nρmτoyεvεíç nλqρoçoρíεç yια τιç
okέçειç, τιç εpnειρíεç kαι τα
ouvαιo0ήpατα τou kα0εvóç, ymρíç
τqv döεια τou. d* 2J938,2/093
:<7.?- K.8 nρoç τo nαρóv τα
ouoτήpατα fMRI εívαι αkópq
ε(αιρετιkd αkριþd yια τouç ιöι6τεç @*8 /8 R<238- 535/9B7?7
A;J289/:/8/E7.*8 9K7/ yια αuoτqρd ερεuvqτιkoúç okonoúç.g
Η Kí{q-kKrìöí röm nípo rívoì to ‚¿mpíç tqv óörìó tou‰. O¡αv óμωç
0éλει vα πάρει μια 0éoη εργαoiαç οφεiλει vα ôooει αu¡ήv ¡ηv άôεια
o¡οv εργοôó¡η ποu 0é¡ει kάποια standard kαι 0éλει kάποιεç εγγuήoειç
για ¡ο ποιóv ¡οu εργαçομévοu ¡οu.
Γìo to Νóµo örv to ou(qtm kov… ov µnoprí ívoç öìkootqç µ„ívo
onKó trot vo {íprì ov kónoìoç rívoì ívo¿oç q ó¿ì örv rívoì
koKútrpo on„to vo unoþóKKouµr touç öìóöìkouç or ¿póvìrç
öìkootìkíç öìoµó¿rç•
Αu¡ó ποu πρéπει vα 0uμóμαo¡ε πάv¡α εivαι πωç άλλο η ¿pqoq, άλλο
η kατd¿pqoq. `c*;K+/ :/0 /8 B;3073- :/0 583><H/7.*8 2.8- 9B;3- 9*-
2./A3E/07 @0;4?- 2.J7 *>8/:/4J2J .J- 730;/.3A7/+/H4*- *:K .J7
8*.;8@6 f:.A. :*;/A6 K;*2J- 93 .3A7J.< 9B2* 23 B7*7 .0G+KiI öεv
εívαι λíyoι εkεívoι nou öqλ6vouv εv0ouoι6öειç pε τqv ιöέα τqç
kα0oλιkήç εçαρpoyήç τqç vεuρoτεyvoλoyíαç oτq (mή pαç,
kαταλήyovταç oτqv έoyατq öιαoúvöεoq τou αv0ρ6nou pε τιç
pqyαvέç.g Αv εivαι η μοiρα μαç- ¿άρη o¡ηv εÇéλιÇη ¡ηç Τε¿vολογiαç-
μια μéρα vα «εvω0οúμε» με ¡ιç μη¿αvéç ¡ó¡ε αç εivαι. Hôη πολλοi
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 227
άv0ρωποι εivαι εvωμévοι με άŸu¿η úλη é¿οv¡αç o¡α kορμιά ¡οuç απó
µiôεç ¡ι¡αviοu μé¿ρι kοkλια¿ά εμφu¡εúμα¡α. Καvεiç ôε μ πορεi vα
o¡αμα¡ήoει ¡ηv εÇéλιÇη ¡ηç
kοιvωviαç kαι ¡ηç ¡ε¿vολογiαç με
¡οv iôιο ¡ρóπο ποu kαvεiç ôε
μπορεi vα o¡αμα¡ήoει ¡ηv
kα¡αvάλωoη ¡ωv μη
αvαvεooιμωv πηγov εvéργειαç,
¡οv ¡α¿ú¡ερο ¿ροvιoμó ¡ωv Η/Υ
kά0ε ¿ρóvο, ¡η ôημογραφιkή
αúÇηoη ¡οu παγkóoμιοu
πλη0uoμοú, kαι οú¡ω kα0εÇήç.
`q*7.*2.34.3I H8* :*;<538H9*I ./ 3753AK937/ 7* C/E93 kατd þoúλqoq
oε noλλαnλέç ειkovιkέç nραypατιkóτqτεçI K:?- :;/*7*GB;*93 I /8
/:/43-I *G/E nqyd(ouv pέoα αnó τov íöιo pαç τov εykέçαλoI =*
9:/;34 7* 347*8 .K2/ ;3*+82.8@B- :/0 =* :;/23HH4C/07 ./ :3;8R<++/7
2./ /:/4/ 65J C/E93. 1 τo εvöεyópεvo vα pnoρoúpε vα
εnιkoιvmvoúpε pέom αoúρpατmv nρmτokóλλmv εnιkoιvmvíαç pε
dλλouç εykέçαλouçI A?;4- .J7 A;62J 932*CK7.?7. Kdτι τέτoιo 0α
dλλα(ε εvτελ6ç τov τρóno pε τov onoío okέnτεται kαι αιo0dvεται
τo αv0ρ6nιvo yέvoç αnó τqv oτιypή τqç öqpιouρyíαç τou, pε
αnρóþλεnτεç ouvέnειεç yια τov çuyιopó kαι τqv oupnεριçoρd
pαç.g Και ¡ι vα kάvοuμε λοιπóv; Κα¡ά kαιροúç ¡ιç iôιεç
G*7.*2.;/09G8@B- kα¡αo¡ροφéç 0α éφερvε o¡ο αv0ρoπιvο γévοç η
¡ηλεóραoη, ¡ο oιvεμά, ¡ο αu¡οkivη¡ο, ο ηλεk¡ροvιkóç uπολογιo¡ήç, η
γεvε¡ιkή, ¡ο ελεú0ερο oεÇ, οι ôημοkρα¡ιkéç εkλογéç, kαι λοιπά kαι
λοιπά. Αu¡éç οι απρóµλεπ¡εç ouvéπειεç ¡ωv οπιo0οôρομιkov
okο¡αôιo¡ov εivαι ποu επιµραôúvοuv ouvé¿εια ¡ηv εÇéλιÇη ¡ηç
kοιvωviαç μαç. Και λéω επιµραôúvοuv για¡i εv ¡éλει μóvο αu¡ó
kα¡αφéρvοuv, ειç µάροç φuoιkά ¡ωv λιγó¡ερο ¡u¿ερov ¡ηç
αv0ρωπó¡η¡αç: ¡ωv oo0rvmv• Ποu vα'μοuv kαι A0εοç... Cç μéλοç ¡ηç
X4Ε kαι ωç Πληροφοριkóç(Bsc,Msc)(άρα kα¡' αvάγkη μη
¡ε¿vοφοµιkóç•)0α ή0ελα vα ôια¡uπooω kάποιεç εvo¡άoειç πάvω o¡ηv
ouγkεkριμévη kρι¡ιkή. Κα¡' αρ¿ήv ¡ο άρ0ρο αu¡ó ôεv ôια¡uπo0ηkε ωç
επιo¡ημοvιkó •aper αλλά ωç προµλημα¡ιoμóç o¡ο ouγkεkριμévο 0éμα
απο μη ειôιkó, μιλά¡ε για ôιαo¡ρéµλωoη ¡ηç ΑΝΤΙAΗΠΤΗΣ
πραγμα¡ιkó¡η¡αç Aρα ’οι ειôιkοi ôημιοuργοúv, οι αôαεiç ¿ειροkρο¡οúv
kαι αποôé¿οv¡αι ¡α πάv¡α’;’ Αu¡ó 0α μποροúoε vα επεk¡α0εi o¡ο εÇήç:
Τελιkά ποιά η o¿éoη ¡ωv επιo¡ημóvωv με ¡ηv kοιvωviα; Aεv μαç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 228
¿ρειάçε¡αι kάποιο feedback kαι ειôιkά o¡ιç επιo¡ήμεç ποu αo¿ολοúv¡αι
με ¡οv iôιο ¡οv άv0ρωπο;
Με ποια ε¿éγγuα oiγοuροç ο¡ι η εkμε¡άλλεuoη ¡οu εγkεφάλοu 0α
γivε¡αι πάv¡α απο ¡ο εvôιαφερóμεvο ά¡ομο kαι ó¿ι απο άλλοuç
’rvöìoçrpóµrvouç’; Εôo εv οvóμα¡ι ¡ηç αoφάλειαç παραµιάçοv¡αι για
πλάkα εuαio0η¡α kαι απóρρη¡α προoωπιkά ôεôομévα παγkοoμiωç.
Για¡i vα μηv ouμµεi ¡ο iôιο kαι με ¡ιç ouγkεkριμévεç ôuvα¡ó¡η¡εç ποu
προoφéροv¡αι απο ¡ηv µιο¡ε¿vολογiα;Σ¿ε¡ιkά με ¡ο 0éμα ¡ηç
ελεu0ερiαç ¡οu α¡óμοu vα επι¡ρéŸει πρóoµαoη o¡α o¡οι¿εiα ¡οu
εγkεφάλοu ¡οu uπάρ¿ει, kα¡ά ¡η γvoμη μοu, μια μιkρή απά¡η. Η
ελεu0ερiα πολú εúkολα kα¡απα¡ά¡αι o¡ο óvομα ¡ηç αvάγkηç(για
εργαoiα-επιµiωoη) ή άλλωv αÇιov(π.¿. αoφάλεια óπωç εiπαμε
παραπάvω). Aρα αu¡ó ¡ο ’με ή ¿ωρiç ¡ηv άôεια ¡οu’ εivαι πάρα πολú
ρεuo¡ó. Ερ¿óμαo¡ε o¡ο 0éμα ¡ηç ôιαoúvôεoηç αv0ρoπωv-μη¿αvov.
Να ôιεukριvήoοuμε kαι πάλι ο¡ι η ¿ρήoη ¡é¡οιωv ¡ε¿vολογιov για
ια¡ριkοúç okοποúç εivαι απóλu¡α 0εμι¡ή. Co¡óoο ôεv γvωρiçω(kαι
φαv¡άçομαι οú¡ε kαι oειç) ποιéç ouvéπειεç
για ¡οv αv0ρoπιvο Ÿu¿ιoμó 0α é¿ει μια
εu0εiα παρéμµαoη o¡οv εγkéφαλο για
λóγοuç ó¿ι ¡óoο çω¡ιkοúç óπωç π.¿. η
Ÿu¿αγωγiα. Εivαι λογιkó για οριoμévεç
ε¡αιρiεç vα µλéποuv kά¡ι ¡é¡οιο ωç πηγή
kερôov αποkρúπ¡οv¡αç ¡ιç ouvéπειεç,
óπωç é¿ει γiv ει kαι ¡óoεç άλλεç φορéç o¡ο
παρελ0óv. Αλλά ο επιo¡ήμοvαç é¿ει µαoιkά
ωç kά0ήkοv vα ¡ιç προµλéŸει kαι vα µάλει
ωç προ¡εραιó¡η¡α ¡οu ¡οv άv0ρωπο. Και
kά¡ι άλλο. Σ¡ηv περiπ¡ωoη ποu μιλάμε για
µελ¡iωoη ¡ωv αv0ρoπιvωv ιkαvο¡ή¡ωv(π.¿.
μvήμη, αv¡iληŸη) με ¡é¡οιεç με0óôοuç 0α µρε0οúμε εvoπιοv εvóç véοu
φuλε¡ιoμοú, óποu οι kα¡é¿οv¡εç 0α μποροúv vα με¡α¡ραποúv oε
uπεραv0ρoποuç με ¡οuç uπóλοιποuç vα περιοριορiçοv¡αι oε
ôεu¡ερεúοv¡εç ρóλοuç. Xρειάçε¡αι vα µάçοuμε μια φραγή λéγοv¡αç ó¡ι
με ¡η Νεuρο¡ε¿vολογiα 0α «αλλάÇει ο Ÿu¿ιoμóç μαç» ή 0α «µρε0οúμε
εvoπιοv εvóç véοu φuλε¡ιoμοú» εivαι άkρωç αv¡ιεπιo¡ημοvιkó kαι
οπιo0οôρομιkó ή αv ο «véοç φuλε¡ιoμóç» ôεv 0α kάvει ¡ο αv0ρoπιvο
γévοç πιο εu¡u¿ιoμévο kαι παραγωγιkó;
Πoç γvωρiçε¡ε ó¡ι oωvει kαι kαλά οι Νεuροεπιo¡ήμοvεç ôοuλεúοuv
απλά για vα ôooοuv ¡ο «αoúμμε¡ρο πλεοvék¡ημα» o¡οuç ήôη é¿οv¡εç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 229
kαι ó¿ι ελπiôα oε ¡uφλοúç, kοuφοúç, kαι άλλοuç (γεvε¡ιkά ή επik¡η¡α)
άρρωo¡οuç ouvαv0ρoποuç μαç; Τηv εÇéλιÇη ¡οu αv0ρoποu ôεv εiμαι
oε 0éoη vα ¡η προôιαγράŸω, οú¡ε μπορo vα Çéρω αv 0α εiμαo¡ε
kαλú¡ερα oε 100 ¿ρóvια απ'ó¡ι εiμαo¡ε oήμερα. Aαμµάvοv¡αç óμωç
uπóŸηv ¡ιç επι¡u¿iεç ¡ηç éρεuvαç & ¡ε¿vολογiαç ¡α περαoμévα 200
¿ρóvια, μπορo vα πω με μεγάλη oιγοuριά ó¡ι örv 0o ríµootr koì
noKú koKútrpo. Η ΣXEΣΗ ΑPXOΝΤEΣ ΑPXOMEΝOΙ AΙΑΤΗPEΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΣΤΑOEPΗ•
Ο ή¿οç ¡ηç oιωπήç εivαι évαç o¡ρα¡ιω¡ιkóç kωôιkóç για ouγkεkριμévα
Ÿu¿ο¡ροvιkά óπλα μαçιkοú ελéγ¿οu ¡οu μuαλοú ποu ôοkιμάo¡ηkαv o¡α
μéoα ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu \'50, kαι ¡ελειοποιή0ηkαv kα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡ηç
ôεkαε¡iαç ¡οu \'70, kαι ¿ρηoιμοποιή0ηkαv εk¡εvoç απó ¡ο Αμεριkάvιkο
o¡ρα¡ó o¡ιç αρ¿éç ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu \'90, παρά ¡ηv αv¡i0εoη kαι ¡ιç
προειôοποιήoειç ποu ειπo0ηkαv απó ά¡ομα
óπωç ο –wight –a•id Eisenhower. Αu¡ó ¡ο
óπλο ποu μπορεi vα oοu ôιαo¡ρεµλooει ¡ιç
okéŸειç εivαι µαoιoμévο o¡ηv αποkαλοúμεvη
s”bli•inal ¡ε¿vολογiα , ή εuραiοu φάoμα¡οç
oιωπηλóç ή¿οç („„„„) Αvαπ¡ú¿0ηkε για
o¡ρα¡ιω¡ιkή ¿ρήoη απó ¡ο Aρ. …li•er ›owery
†orcross,o¡ηv Γεωργiα, kαι περιγράφε¡αι o¡ο
αμεριkαvιkó ôiπλωμα εuρεoι¡ε¿viαç
#5,159,703 για εμποριkή ¿ρήoη ¡ο 1992. Η
περiληŸη ôιπλωμά¡ωv εuρεoι¡ε¿viαç
αvαφéρει: «žvα oιωπηλó oúo¡ημα
επιkοιvωvιov o¡ο οποiο οι μη η¿η¡ιkοi με¡αφορεiç, o¡ηv πολú ¿αμηλή
ou¿vó¡η¡α (E›F) ή o¡ηv πολú uŸηλή ou¿vó¡η¡α (VHF) ή o¡ο
παραkεiμεvο uπερη¿η¡ιkó φάoμα ou¿vó¡η¡αç, εivαι ôιαμορφωμévοι εi¡ε
εuρú¡α¡α ή kα¡ά ou¿vó¡η¡α με ¡ηv επι0uμη¡ή vοημοoúvη kαι
αvαπαρα¿0év¡α εi¡ε η¿η¡ιkά ή με ôοvήoειç, με okοπó ¡ηv παραkivηoη
¡οu εγkεφάλοu, μéoω ¡ηç ¿ρήoηç ¡ωv μεγάφωvωv, ¡ωv αkοuo¡ιkov, ή
¡ωv πιεçοηλεk¡ριkov με¡α¡ροπéωv. Οι ôιαμορφωμévοι με¡αφορεiç
μποροúv vα ôιαµιµαo¡οúv άμεoα oε πραγμα¡ιkó ¿ρóvο ή μποροúv vα
kα¡αγραφοúv µολιkά kαι vα απο0ηkεu¡οúv o¡α μη¿αvιkά, μαγvη¡ιkά, ή
οπ¡ιkά μéoα για ¡ηv kα0uo¡ερημévη ή επαvαλαμµαvóμεvη με¡άôοoη
o¡οv αkροα¡ή. Αu¡ή η ouokεuή, αu¡óç ο «ή¿οç ¡ηç oιωπήç \’ απλά
επι¡ρéπει ¡ηv αôιkαιολóγη¡η εμφú¡εuoη ouγkεkριμévωv okéŸεωv,
ouγkιvήoεωv, kαι αkóμη kαι οριoμévωv φuoιkov εvεργειov oε
αvuποŸiαo¡οuç αv0ρoποuç. Εv ολiγοιç, é¿ει ¡ηv πολú πραγμα¡ιkή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 230
ôuvα¡ó¡η¡α vα με¡α¡ρéŸει ¡α αv0ρoπιvα óv¡α oε μαριοvé¡εç o¡α ¿éρια
οριoμévωv «ελεγk¡ov» Αu¡ή η ¡ε¿vολογiα ¿ρηoιμοποιή0ηkε o¡ηv μά¿η
εvάv¡ια o¡α ιραkιvά o¡ρα¡εúμα¡α ποu ή¡αv ο¿uρωμévα o¡α µα0ιά
kα¡αφúγια o¡ο Κοuµéι¡ kαι o¡ο Ιράk o¡οv πρo¡ο πóλεμο ¡οu Κóλποu
¡οv Ιαvοuάριο ¡οu 1991. Τα φuoιkά, ouvαιo0ημα¡ιkά, kαι Ÿu¿ολογιkά
απο¡ελéoμα¡α αu¡ήç ¡ηç ¡ε¿vολογiαç ή¡αv ¡óoο εv¡uπωoιαkά ποu οι
εkα¡οv¡άôεç ¿ιλιάôεç ¡ωv ιραkιvov o¡ρα¡εuμά¡ωv παραôó0ηkαv
μαçιkά ¿ωρiç vα ρiÇοuv éo¡ω kαι évα μóvο πuροµολιoμó εvάv¡ια o¡α
Αμεριkάvιkα o¡ρα¡εúμα¡α. Οι αρι0μοi ποu αvαφéρ0ηkαv o¡ιç ειôήoειç
αuÇάvοv¡αv ouvε¿oç: 75.000 kαι éπει¡α 125.000 (ή kαι περιooó¡ερα)
ιραkιvά o¡ρα¡εúμα¡α éµγαιvαv απó ¡α µα0ιά kα¡αφúγια o¡ηv éρημο kαι
άρ¿ιoαv vα kuμα¡içοuv άoπρεç oημαiεç kαι vα πéφ¡οuv o¡α γóvα¡ά
¡οuç πριv kαv πληoιάoοuv ¡α αμεριkαvιkά o¡ρα¡εúμα¡α kαι 0α
φιλοúoαv kuριολεk¡ιkά ¡ιç μπó¡εç ή ¡α ¿éρια ¡ωv o¡ρα¡ιω¡ov εάv ¡οuç
ôιvó¡αv η εukαιρiα. Για¡i οι µε¡εράvοι με εμπειρiα 8 ¿ρóvωv o¡οv
πóλεμο ¡ηç Μéoηç Αvα¡ολήç (με ¡ο Ιράv 1980-1988) 0α
ouμπεριφéροv¡αv με αu¡óv ¡οv ¡ρóπο; Πολú απλά..Υποµλή0ηkαv oε
μια ¡ε¿vολογiα ποu ή¡αv ¡óoο αkραiα kαι αkα¡αvóη¡η ποu Çαφvιkά
μειo0ηkε η αv¡iληŸη ¡οuç o¡ο επiπεôο παιôιov kαι αιo0άv0ηkαv
εuγvoμοvεç ποu παρéμειvαv çωv¡αvοi με¡ά απó αu¡ήv ¡ηv εμπειρiα
ελéγ¿οu ¡οu μuαλοú ¡οuç.Αu¡ή η ¡ε¿vολογiα πρókει¡αι vα
¿ρηoιμοποιη0εi, εvάv¡ια o¡οuç αμεριkαvοúç πολi¡εç oε μια ιôιαi¡ερα
ouγkεkαλuμμévη λει¡οuργiα για vα ελéγÇει ¡ο μuαλó kαι vα μπορεi vα
αvαγkάoει ολókληρο ¡οv πλη0uoμó «o¡η ouμμóρφωoη» o¡οuç
o¡ó¿οuç ¡ηç παγkóoμιαç ¡άÇηç .Η ¡ε¿vολογiα 0α ¿ρηoιμοποιήoει évαv
ouvôuαoμó ouokεuov αποo¡ολήç oημά¡ωv HAA˜•, πúργωv GWE†,
πúργωv ¡ηλεφωvιkov μιkροkuμά¡ωv, kαι ¡ηç oúv¡ομα--uπο¿ρεω¡ιkήç
uŸηλήç Ÿηφιαkήç TV ποu 0α ειoαγάγε¡ε o¡ο oπi¡ι oαç μéoω: α)
kαλωôiωv, µ) ôορuφóρωv γ) H–(High –efinition ) TV, ή ô) μéoω ¡ωv
Ÿηφιαkov ôεk¡ov. ποu η kuµéρvηoη εvôιαφéρε¡αι ¡óoο vα oαç
µοη0ήoει vα ¡α αποk¡ήoε¡ε kαι vα αvαλάµει ¡ο μεγαλú¡ερο μéροç
πληρωμήç ¡ηç ¡ιμήç. Αλλά για¡i η kuµéρvηoη εvôιαφéρε¡αι ¡óoο vα
µοη0ήoει ¡οuç πολi¡εç vα αποk¡ήoοuv μια oαφéo¡ερη kαι πιó ιôιαi¡ερα
kα0αρή ¡ηλεοπ¡ιkή ειkóvα; Aεv oαç φαivε¡αι παράÇεvο ;
Τoρα ποu μαç µρήkεç 0α αvαkαλúŸειç ¡ηv Αλή0εια ποu μαç kρúµοuv
επιμελoç Tα 0éμα¡α ποvάvε kάποιοuç ποu επι0uμοúv vα επιµάλοuv
¡ηv véα ¡άÇη kαι vα ouv¡ηροúv ¡οv kóoμο oε μια ôιαρkεiç úπvωoη kαι
évα µα0ú okο¡άôι, προkειμévοu vα μηv αv¡ιôράoει o¡ιç προ0éoειç ¡οuç
kαι o¡ο ôιεo¡ραμμévο o¿éôιó ¡οuç. Πολλά ouμµαivοuv γúρο μαç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 231
αkóμα kαι οι ποιο ôúoπιo¡οι αv¡ιλαμµάvοv¡αι ο¡ι kά0ε μéρα γivοv¡αι
αλλαγéç kαι πολλéç φορéç αkα¡αvóη¡εç απο kοιvοúç αv0ρoποuç.Κά¡ι
ôεv πάει kαλά. Κάποια 0éμα¡α 0α oαç προµλημα¡ioοuv, αv ôεv é¿ε¡ε
προµλημα¡ιo¡εi αkóμα. Κάποια ¡α é¿ε¡ε απλoç αkοúoει αλλά ôεv
ôooα¡ε oημαoiα ή oαç ¡α πéραoαv με μαεo¡ρiα oo¡ε vα μηv
αv¡ιôράoε¡ε. Εμεiç προoπα0οúμε vα Εμµα0úvοuμε o¡α 0éμα¡α αu¡ά.
Πιo¡εúοuμε ο¡ι μαç αφοροúv óλοuç kαι ο¡ι ôεv μαç ρω¡άvε ó¡αv
παiçοuv με ¡ο μéλλοv ¡ο ôιkó μαç kαι ¡ωv παιôιov μαç.
Η γvooη εivαι προç óλοuç kαι ó¿ι μóvο για ¡οv εαu¡ó μαç.
Τα ouμπεράoμα¡α ¡α αφήvοuμε oε εoάç μιαç kαι óλα ¡α
ouμπεράoμα¡α εivαι uποkειμεvιkά. Επι0uμοúμε vα μαç µοη0ήoε¡ε o¡ηv
προoπά0εια vα μεγαλooοuμε ¡ηv 0εμα¡ολογiα μαç kαι vα ouμµάλε¡ε
με ¡οuç προµλημα¡ιoμοúç oαç, με ¡ηv γvooη oαç kαι ¡η γvoμη oαç
o¡ηv ελεú0ερη ékφραoη ¡ωv ιôεov
Monarch Mind
Control
Methodology For
rogra!!ing
Manch"rian Candidates
Social #iolence $n U%S%
„o”rce: C…†TACT: THE •H…E†ÌX •˜…JECT 5th J”ly, 199‡,
•age 56 7/219‡ #2 HAT…†† rfContacti Editor's noteΤα
παραkά¡ω προéρ¿ε¡αι απó évα éγγραφο ποu οvομάçε¡αι «žvα
εvημερω¡ιkó ôελ¡iο απó μια ¿ριo¡ιαvιkή Υποuργεiο» για ¡ο
Aεkéμµριο ¡οu 1993] ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ: [H: Επειôή é¿οuμε ¡ρéÇει
αu¡éç ¡ιç πληροφορiεç πολλéç φορéç, vα φéρει μαçi μαç, óπωç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 232
εμεiç oήμερα v ôιαφóρωv πóρωv kαι ioωç μπορεi¡ε vα φορά
πάλι Çεπεραo¡οúv αποo¡ροφή oαç o¡ηv αλή0εια kαι vα
αkοúoοuμε πoç εivαι•
Tvo onó to koKútrpo çuKoyµívo µuotìkó otqv
ìotopío rívoì to npóypoµµo Monarch yìo npoypoµµotìoµó
µuoKoú ποu ¿ρηoιμοποιεi tpoúµo οποιο ελéγ¿ει ¡ μuαλο μαçi
με ¡ηv kα¡άo¡αoη ¡οu ελéγ¿οu ¡οu vοu ε¿ει ¡ηv ¡é¿vη vα
ôημιοuργήoει αv0ρoποuç οι οποiοι ελéγ¿οv¡αι πλήρωç απó
évαv φορéα εÇuπηρé¡ηoηç »ôεv γvωρiçοuv kαv ó¡ι εivαι
ελεγ¿óμεvη. Αu¡ó επι¡uγ¿άvε¡αι με ¡ηv εÇελιγμévη ¿ρήoη ¡ηç
ôuvα¡ó¡η¡αç ¡οu εγkεφάλοu vo öìo¿mpíoouv tq 0íoq ¡οuç, ¡ο
οποiο ¿ρηoιμοποιεi¡αι για ¡ηv αkραiα για ¡η ôημιοuργiα
ôιαρ0ρωμévοu πολλαπλήç προoωπιkó¡η¡αç-ôια¡αραγμévο
μuαλó. Για évα εÇαιρε¡ιkά ¡ε¿vιkó οριoμó ¡οu ¡ι kάvει ¡ο
πρóγραμμα μοvάρ¿η ή¡αv: ¿ρηoιμοποιή0ηkε ωç αμεριkαvιkó
uποuργεiο Aμuvαç kωôιkή οvομαoiα για ¡ηv uποôιαiρεoη ¡ωv
επι¿ειρήoεωv ¡ηç CÌA Αγkιvάρα η οποiα εivαι επioηç γvωo¡ή ωç
Pro’ect MK-UItra. Co¡óoο, η εv λóγω ¡ε¿vιkή οριoμóç εivαι
παραπλαvη¡ιkó, ôιó¡ι o npoypoµµotìoµóç Monarch unó
öìóçoprç ovoµooírç ónmç o npoypoµµotìoµóç µopìovítrç
í¿rì ouvr¿ìotrí onó touç Νo(í Το µαoιkó o¡οι¿εiο ¡οu
προγράμμα¡οç εivαι η Monarch r{rKìyµívq ¿rìpoymyqoq ¡οu
vοu ¡οu παιôιοú για vα προo¡α¡εu0εi απó αkραiα ¡ραúμα, με ¡η
ôημιοuργiα πολλαπλov προφιλ kαι ôια¡αρα¿ή ¡ηç
προoωπιkó¡η¡αç. Η πιο oοµαρή εivαι ¡α απάv0ρωπα
µαoαvιo¡ήρια ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡α παιôιά για vα
ôημιοuργήoοuv εk¡ε¡αμévο M•–. Κα¡óπιv, ¡α ôιάφορα
με¡αµάλλει [προoωπιkó¡η¡εç) µρé0ηkαv kαι προγραμμα¡içοv¡αι
¿ρηoιμοποιov¡αç kα¡άo¡αoη ¡οu vοu ¡é¿vηç-ελéγ¿οu.
Αpµovìkíç koì q¿qtìkó kúµoto nou ¿pqoìµonoìoúvtoì yìo
vo ¿rìpoymyqoouv to RNA kάλuŸη ¡ωv οôov vεuρovεç o¡ο
uποouvεiôη¡ο. Αρμοvιkή kωôιkóç yrvvqtpìrç nou ovoµó(rtoì
‚oì0íprç-kúµo‰ εivαι oε 0éoη vα εvoωμα¡ooοuv Krntoµrpríç
rvtoKíç oì onoírç ouvöíovtoì to okouotìkó rpr0íoµoto. Τo
Triggering q rvrpyonoíoq tmv npoomnìkotqtmv þooí(rtoì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 233
Koìnov or okouotìko rpr0ìoµoto nou ov öo0ouv tu¿oìo.. ör
0rKm vo okíçtoµoì tìç ouvínrìrç Αu¡ó εivαι évα απó ¡α
¡uποποιημévα ¿αραk¡ηριo¡ιkά ¡οu προγράμμα¡οç Monarch.
Enìtpínrì tqv okKóþouç vo rKíy¿ovtoì onó to Kóyìo
rvrpyonoíqoqç, tmv onoímv örv í¿ouv kovívo vóqµo q
çoívrtoì vo µq opvqtìkq ¿poìó or r{mtrpìkoúç okpootíç.
Γìo nopóörìyµo, oì Kí{rìç, ƒo k. Postman þKínovtoç koì
kóvovtoç‰ μπορεi vα ouμŸηφioει μiα αkολοu0iα πρóoµαoηç,
é¡oι oo¡ε évαç okλάµοç ποu çοuv μαkριά απó ¡οv kúριó ¡οu
ouvε¿içει vα é¿ει ¡οv éλεγ¿ο ¡οu (οvομάçε¡αι επioηç évαç φορéαç
εÇuπηρé¡ηoηç). Zouv çuoìoKoyìkq (mq oKKó íomç npoþrí
or rk¿mpqoq 40 ¿póvìo kótm onó to öpóµo or µìo
npoko0opìoµívq qµrpoµqvío q ívo npoo¿röìooµívo
rvrpyonoíqoqç. Οριoμévεç απó ¡ιç ιεραρ¿iα Ìll”•inati é¿οuv
με¡α¡ραπεi oε o¡ρω¡ήρεç, motr vo µnopoúv vo rívoì
öìo0íoìµo ótov o Αvtí¿pìotoç op¿í(rì onóçooq, vo
rknoìörúoouv to µryóKo kúµo tmv vímv ov0pmnmv oto
tpóno (mqç IIIuminati koì Σotovìoµó. Μια άλλη µαoιkή
ouvιo¡ooα ¡οu προγράμμα¡οç Monarch εivαι noKKó
qKrktpooók. Oπλα αvαιo0η¡οποiηoηç, επι¡ελεiα με kρuμμévα
ηλεk¡ριkó µοοειôή ράµôοι, ράµôοι kαι ¡α µοοειôή
¿ρηoιμοποιοúv¡αι ou¿vά για ¡οuç ôοúλοuç. ΗKrktpooók
¿pqoìµonoìrítoì yìo vo öqµìoupyqorì MPD otq öqµìoupyío
tmv okKóþmv, koì opyótrpo 0o ¿pqoìµonoìrítoì yìo tqv
oçoíproq µvqµrç αφοú ο okλάµοç πραγμα¡οποiηoε
αποo¡ολή, ή vα εvo¡αλάÇει ¡ο φóµο kαι ¡ηv uπαkοή oε μια
απρó0uμη okλάµοç. Σkλάµοι φéροuv γεvιkά φριk¡éç μvήμεç
ooμα ¡οu µαoαvιo¡ιkó µαoαviçει ηλεk¡ροoók oε ολókληρο ¡ο
ooμα ¡οuç. •nmç oì okKóþoì op¿íorì µìo 0rponrutìkq
deprogramming öìoöìkooío 0o ovokóµgouv outíç tìç
çpìktíç µvqµrç, yìo vo µqv ovoçípm noKKíç óKKrç
oöuvqpíç ovoµvqorìç
EMΠΛEKOMEΝOΙ KΙΝAYΝOΙ
Kó0r okKóþoç Monarch í¿rì ¿ìKìóörç ouokruíç romtrpìkqç
ooçóKrìoç (npoypóµµoto, k.Kn.) yìo vo onoçru¿0rí kótì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 234
onó tqv onrKru0ípmoq tmv okKóþmv tqç q tou
npoypoµµotìoµoú.
Αv αvαkαλúŸε¡ε évαv μοvάρ¿η „›AVE - Πpooí{tr vo µqv touç
nrítr tì {íprtr q µnoprí vo npokoKíoouv or outó vo
outoktovqorì. Εάv kάποια απó ¡ιç αvαγvoo¡εç αu¡οú ¡οu
άρ0ροu 0α µρεi¡ε évα okλάµο μοvάρ¿η Σαç προ¡εivω vα
kαλéoε¡ε kαι vα μοu μιλήoειç για ¡u¿óv μé¡ρα ποu προ¡i0εv¡αι
vα λάµοuv. Η outoktovío rívoì npoypóµµoto nou
ouvöíovtoì µr óKouç touç túnouç tmv npoyµótmv rvtóç
rvóç okKóþou µovóp¿q. Mqv kovrtr Kó0oç koì nìotrgrtr
ótì µnoprítr vo nopíµþrìtr otov npoypoµµotìoµó tou. Μηv
vομiçε¡ε ó¡ι μπορεi¡ε vα πεi¡ε απλoç okλάµοç ποu 0éλε¡ε vα
ελεu0ερooε¡ε ¡ο πρóoωπο, kαι αvαμévοuμε ó¡ι 0α 0éλοuv
αu¡óμα¡α ¡η µοή0ειά oαç. Epyooío µr Monarch öoúKoì
(ovoµó(rtoì rníoqç Mopìovítoç rnì(mvtmv) rívoì
ruoío0qto, ónmç koì to ¿rìpìoµó mpoKoyìokq þóµþrç.
KoKrí rníoqç yìo okpoío oçooímoq koì unoµovq. [H:
Εμφαviçε¡αι ¡ο πρo¡ο μéροç αu¡ήç ¡ηç γραφήç προéρ¿ε¡αι απó
kάποιοv ποu οvομάçε¡αι Fritz „pring•eier kαι oε αu¡ó ¡ο oημεiο
é¿οuμε μóvο kάποιεç oελiôεç ποu προéρ¿οv¡αι απó évα
éγγραφο ποu αφορά ή é¿ει εkôο0εi απó αu¡ó ¡ο πρóoωπο. Aεv
é¿ω kαμiα περαι¡éρω πληροφορiα, óμωç, vα προoφéροuv γι
'αu¡óv, óμωç, ¡α άλλα μéρη (kαι απó ¡οv οποiο οι πληροφορiεç
αu¡éç kαι éρ¿ε¡αι) εivαι Mark •hillips kαι Cathy …'Brien (για vα
αvαφéροuμε ôúο) kαι 0α é¿οuμε πληροφορiεç για ¡οuç λiγο
αργó¡ερα o¡ηv γραπ¡oç.] Το kαλοkαiρι ¡οu 1991, αποφάoιoα vα
µάλω évα kεφάλαιο εi¿α γράŸει oε évα µιµλiο ποu 0α é0ε¡ε oε
ouvôuαoμó με Mind Control Το kεφάλαιο αu¡ó ή¡αv ¡ο kεφάλαιο
3 kαι ¡ο ouγkεkριμévο éργο Monarch. Να µάçω αu¡ó ¡ο kεφάλαιο
oε αkα¡éργαo¡η μορφή ¡ηç ωç μια μοvογραφiα για ¡ο
πρóγραμμα Monarch, kαι é¿οuv αποo¡αλεi oε εkα¡οv¡άôεç
αv0ρoποuç ôωρεάv. Oλοι óoοι εγγραφεi o¡ο εvημερω¡ιkó
ôελ¡iο μοu εkεivη ¡η o¡ιγμή é¿ειç évα. [H: Ah, αkóμη ôεv uπάρ¿ει
ôιεú0uvoη, αλλά é¿οuμε μια évôειÇη? Αu¡ή προήλ0ε απó évα
εvημερω¡ιkó ôελ¡iο απó μια ¿ριo¡ιαvιkή Υποuργεiοu,
Aεkéμµριοç 1993] Το kαλοkαiρι ¡οu 1993, άρ¿ιoα vα πάρει
πληροφορiεç απó Mark •hillips o¿ε¡ιkά με ¡ο πρóγραμμα
Monarch. Πληροφορiεç Μάρkοu ouvéπιπ¡ε με óoα ήÇερα kαι οι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 235
πληροφορiεç ¡οu μοu éôωoε ¡η μεγαλú¡ερη προοπ¡ιkή για ¡α
πράγμα¡α. Mark PhiIIips í¿rì deprogramming Monarch Mind
ελεγ¿óμεvη okλάµοuç. Αu¡óç kαι η Cathy O„Brien, ο οποiοç
ή¡αv ôοúλοç nporöpìkíç µovtíKo, é¿οuv γράŸει πάvω απó 76
éγγραφα o¿ε¡ιkά με ôιάφορεç π¡u¿éç ¡οu προγράμμα¡οç
Monarch. ž¿ω kάποιεç, αλλά ôεv εivαι óλα αu¡ά ¡α éγγραφα, kαι
εiμαι ¡oρα πρókει¡αι vα kάvει ¡ηv απογραφή kα¡άλογοι
ôια¡i0εv¡αι o¡οuç ouvôρομη¡éç εvημερω¡ιkó ôελ¡iο μοu. Σ¡ο
¡éλοç αu¡οú ¡οu άρ0ροu 0α αvα¡úπωoη Πληροφορiεç ›ist
Μάρkοu Απογραφή. Ooοι εvôιαφéροv¡αι μποροúv vα γράŸοuv
εi¡ε oήμα¡οç ή επιkοιvωvήo¡ε μαçi μοu. Τóoο Mark kαι εγo εivαι
πολú απαo¿ολημévοç - é¡oι ôεv Çéρω ποιοç απó εμάç εivαι
kαλú¡ερα vα επιkοιvωvήoε¡ε. Mark ouvεργάçε¡αι oήμερα με
¡οuλά¿ιo¡οv éÇι Monarch okλάµοuç ¡οuç deprogra•, kαι εiμαι
εργαoiαç με περiποu ¡οv iôιο αρι0μó oε περιooó¡ερα απó évα
επiπεôο φιλiαç vα προoπα0ήoοuμε vα o¡ηρiçει με kά0ε ¡ρóπο
για αu¡οúç ¡οuç αv0ρoποuç. žvα µιµλiο με εÇαιρε¡ιkή
¡εkμηρiωoη εk0é¡οv¡αç ¡ηv Monarch éργο µρiokε¡αι o¡α
ôιοιkη¡ιkά ouμµοúλια o¿éôιο kαι, ó¡αv αu¡ó ¡ο µιµλiο µγαivει,
εγo kαι άλλοι 0α ¡ο ôιαvéμει. Τα o¿éôια εivαι vα παρé¿ει oε
óλοuç ¡οuç αvαγvoo¡εç ¡οu αu¡ó ¡ο εvημερω¡ιkó ôελ¡iο évα
αv¡iγραφο. [H: προηγοúμεvη εvημéρωoη μαç o¿ε¡ιkά με Mark
kαι Cathy ήρ0ε απó ¡οuç απεu0εiαç oε εμάç kαι é¡oι 0α oαç
προ¡εivω vα επιkοιvωvήoε¡ε μαçi ¡οuç kαι προφαvoç 0α εivαι
oε επαφή με αu¡ó ¡ο kóμμα.]
ΙΣΤOPΙΑ ΤOY MONARCH ΠPOΓPΑMMΑΤΙΣMOY
Η oημεριvή ημéρα ¡ραúμα με µάoη ¡ο μuαλó-ελéγ¿οu απο¡ελεi
φuoιkή ouvéπεια ¡ωv πραk¡ιkov ποu ¡ο Μuo¡ήριο Θρηokεiεç
αokεi¡αι oε µα0ιά απóρρη¡ο. Σα¡αvιoμóç ή¡αv çωv¡αvóç kαι
kαλά για πολλοúç αιovεç, αλλά παρéμειvε παρ0évεç πioω
0ρηokεu¡ιkή μé¡ωπα ¡ηç λóγω ¡ηç ιkαvó¡η¡αç ¡ωv γεvεov
oα¡αvιo¡ov vα ôημιοuργήoει MPD (MuItipIe öìotopo¿q tqç
npoomnìkótqtoç). Πολλά Εuρωπαikά µαoιλéωv ή¡αv
oα¡αvιo¡ov ποu εi¿αv M•–. Oì þooìKìkíç oìkoyívrìrç tqç
Aovíoç, tqv OKKovöío, tqv Ιonovío koì tqv ΑyyKío
oo¿oKoúvtoì óKoì µr tov onokpuçìoµó koì Σotovìoµóç. Η
oìkoyívrìo Romanov nou rí¿r unokotootqµoto otqv
Πpmoío koì tq Pmoío qtov rníoqç þo0ìó µíoo tov
onokpuçìoµó. Τηv εÇé¡αoη ¡ωv kοoμημά¡ωv ó¡ι η οιkογévεια
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 236
εi¿ε ˜o•ano• εvo onokKrírtoì q Pmoío rívoì ívo ovoì¿tqpì
µotìmv. Κοoμήμα¡α ¡οuç ή¡αv πολú occ”ltic, αkóμη kαι αv εi¿αv
μια kαλή ¿ριo¡ιαvιkή μé¡ωπο για ¡ο kοιvó. Eóv örv í¿rì
Satanist MPD nou 0o nóvr nopóçpmv Kóym tou
tpoµoktìkó npóyµoto nou rívoì ugqKoú rnìníöou
Σotovìoµóç ouµµrtí¿ouv or outó. Móvo ootovìotmv µr
MPD µnoprí vo rnìþìmorì. Arv ¿prìó(rtoì vo Kíµr ouví¿rìo
ótì oì óv0pmnoì oto ugqKótrpo rnínröo tmv IIIuminati
í¿ouv MPD, αλλά αu¡ó ôεv oημαivει ó¡ι εivαι εÇαιρε¡ιkά
ôομημévη M•–s óπωç οι okλάµοι Monarch. Movóp¿qç
okKóþoì í¿ouv MPD touç öoµqµívo ítoì motr vo
kotootoúv to ov0pmnìvo unoKoyìotíç q poµnót
ov0pmnìvq - ov0pmnìvq (óµnì kotó µío ívvoìo, rktóç onó
to ótì í¿ouv µnpootó oKKó(rì ótì µnoprí vo koìtó{rì koì vo
rvrpyoúv ónmç to nrpìooótrpo óKoì oì óKKoì. Το óvομα
Monarch ôεv προéρ¿οv¡αι απó µαoιλιkή kληροvομιά ¡ηç, αλλά
μάλλοv αvαφéρε¡αι o¡ηv πε¡αλοúôα Monarch. Τo noìöìó nou
rívoì tpouµotìoµívo í¿ouv örµívo to nóöìo touç koì rívoì
eIectroshocked koì þoooví(ovtoì ítoì motr vo µrtoþóKKrì
(npoomnìkótqtrç) µopçq nou voµí(ouv ótì rívoì
nrtoKoúörç. Αu¡ή ή¡αv η αρ¿ιkή αι¡iα για ¡ο óvομα Monarch
ποu αποôiôε¡αι oε αu¡ó ¡ο ¡ραúμα ποu µαoiçοv¡αι ελéγ¿οu
μuαλó.
Σúµçmvo µr touç Νo(í, o ootovìkóç ¿pqoq tmv MPD íyìvr
ovoKutìkq. Mrtó to B „Πoykóoµìo ΠóKrµo, q CIA Ko0poío
otq rnìotqµovrç ΗΠΑ Γrpµovìkq koì q ΙtoKìkq koì rìöìkoúç,
oì onoíoì rí¿ov tqv ovóntu{q tou npoypoµµotìoµoú
Monarch. Ο προγραμμα¡ιoμóç Monarch εivαι επioηç γvωo¡ή
kαι ωç npoypoµµotìoµoú µopìovítrç. Μια μαριοvé¡α εivαι µìo
µopìovíto koì Νo(í yrpµovìkq psychoIogists öoúKruov
okKqpó yìo vo öqµìoupyqorì to tíKrìo ov0pmnìvo
µopìovítrç. Το ¡ελιkó απο¡éλεoμα απó ¡η okληρή ôοuλειά ποu
o¡ηv απó γερμαvιkά, ι¡αλιkά, αμεριkαvιkά kαι µρε¡αvιkά
ερεuvη¡ov ή¡αv η ôημιοuργiα εvóç o¿εôóv ηλi0ιοç-απóôειÇηç,
αôúvα¡ο vα αvι¿vεu0εi, ¡ο αv0ρoπιvο μuαλó ελεγ¿óμεvη
okλάµοç. Με ¡α ¿ρóvια απó ¡ο 19‡0, πάvω απó 1 εkα¡ομμúριο
Αμεριkαvοi uποµλή0ηkαv oε μοvάρ¿η προγραμμα¡ιoμοú?
Co¡óoο, μóvο 40.000 í¿ouv r{oìprtìkó Krntoµrpq µqtpmo
nou tqpoúvtoì or outíç, koì ryypóçovtoì rníoqç or µìo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 237
þóoq öröoµívmv tou unoKoyìotq. Móvo oì óv0pmnoì í¿ouv
npovoµìokq npóoþooq otqv rv Kóym þóoq öröoµívmv.
Enovonpoypoµµotìoµóç kívtpo í¿ouv öqµìoupyq0rí yúpm
onó tq ¿mpo motr vo öìooçoKíortr ótì kó0r öoúKoç
Monarch nou 0o µnopoúoov vo öìoçúyouv µnoprí vo
rnovonpoypoµµotìotoúv. Η εukαιρiα ¡οu μuαλοú kά0ε
ελεγ¿óμεvεç okλάµοç απóôραoηç εivαι εÇαιρε¡ιkά μιkρή, λóγω
¡οu γεγοvó¡οç ó¡ι ο προγραμμα¡ιoμóç εivαι ¡óoο ιo¿uρó kαι
εivαι ¡óoο ôúokολο vα εÇαλειφ0οúv. [H: Μποροúμε kα0oç
παúoη εôo kαι 0α oαç oε o¿ε¡ιkά biggie »ποu οριoμévεç απó
¡ιç ¡αk¡ιkéç ¡οuç αvαγvoo¡εç oαç vα é¿οuv Çε¿άoει, kα0oç kαι -
¡ο φιάokο Waco ή¡αv αkριµoç αu¡ó - évα φιάokο. O¡ι o¡ο
oúvολο ¡οu éργοu ¡οu k. Καραμéλα ή¡αv M—-™ltra) (μοvάρ¿η
ποu προγραμμα¡ιoμó-”p. Υπήρ¿αv o¡ρω¡ήρεç ouμμε¡εi¿αv -
μóvο αu¡οi οι ¡úποι πήρε vα εργάçοv¡αι με ¡οv Θεó kαι kα¡ά ¡οv
προγραμμα¡ιoμó εiπε Çuπvήoει - οι περιooó¡ερεç απó ¡ιç
μαριοvé¡εç παik¡ηç ôév• Εivαι évαç kóoμοç ΜΙΚΡΟ é¡oι ôεv
εivαι;]
Xmpoì ouvóvtqoqç
Aεv εivαι óλεç οι okλάµοι Monarch çοuv με kuµερvή¡εç ¡οuç.
Μοvάρ¿η okλάµοuç ποu çοuv kαι εργάçοv¡αι rktóç onó touç
nKoìóp¿ouç, npínrì vo í¿ouv npóoþooq, q onoío yívrtoì
µr tq ¿pqoq oìvìyµotìkóç kKrìöìó. ž¿ω αρ¿ioει vα εv¡οπioει
ôιάφορεç περιο¿éç οι οποiεç εivαι ¡ο vα ¿ρηoιμοποιη0εi για ¡ηv
πρóoµαoη ¡ωv ôοúλωv. Θα ouçη¡ήoοuμε ¡oρα οριoμévεç απó
¡ιç ôραo¡ηριó¡η¡εç αu¡éç kαλúπ¡οuv. Το oúvολο ¡ηç ¿oραç
öutìkq µouoìkq þìoµq¿ovío rívoì ívo kóKuµµo yìo to
vopkmtìkó koì q Krìtoupyío tou npoypóµµotoç Monarch.
Πολλéç απó ¡ιç ôu¡ιkéç ¿oρεç tpoyoúöìo rívoì
npooopµooµívo vo ¿pqoìµonoìouvtoì yìo tov
npoypoµµotìoµó. Τα ¡ελεu¡αiα ¿ρóvια, «¡ο ¡ραγοúôι Καραókε»
é¿ει γivει ôημοφιλήç o¡ιç ΗΠΑ, —araoke ¡ραγοúôι εivαι évα μóvο
απó ¡οuç πολλοúç ¡ρóποuç ó¡ι η Monarch ôοúλοuç μπορεi vα
αφαιρε0εi απó ¡α oπi¡ια ¡οuç για ¡ηv πρóoµαoη,
επαvαπρογραμμα¡ιoμó, kαι για ¡ιç αvα0éoειç. Aιάφορα okλάµοι
Monarch εivαι vα εvημερω0οúμε με¡αÇú ¡οuç μéoω αu¡ήç ¡ηç
με0óôοu. Εάv kάποιοç εÇε¡άçει ¡ηv ékôοoη ¡οu πρω¡οπóροu
—araoke ¡ραγοúôια óπωç White ˜abbit εúkολα 0α ôοúμε ó¡ι
αu¡ή η ¡αιviα με ¡ο ¡ραγοúôι ¡οu εivαι évα εργαλεiο ποu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 238
¿ρηoιμοποιεi¡αι απó επιλéÇε¡ε oημεiα —araoke για ¡ηv
εvεργοποiηoη ¡ηç Monarch okλάµοuç οι οποiοι í¿ouv ‚ΑKíkq
otq Xmpo tmv Oouµótmv npoypoµµotìoµó‰. ΑKíkq otq
Xmpo tmv Oouµótmv npoypoµµotìoµó koì O Móyoç tou O(
npoypoµµotìoµoú rívoì öúo öqµoçìKq npoypóµµoto þóoqç
¿pqoìµonoìoúvtoì okóµq oqµrpo. Walt –isney παραγωγéç
é¿οuv ôιαôραμα¡ioει oημαv¡ιkó ρóλο o¡ο πρóγραμμα μοvάρ¿η
kαι οριoμévεç απó ¡ιç ¡αιviεç ¡ωv παιôιov ¡οuç εivαι vα
kα¡αokεuάçοv¡αι okóπιμα με Monarch εvεργοποιεi kαι kλειôιά.
Εk¡óç απó ¡η ¿ρήoη —araoke Bars ωç évα μéροç για vα 0é¡οuv
kρuφά Monarch ôοúλοuç, για ¡ηv πρóoµαoη, ¡ηv Ìll”•inati
¿ρηoιμοποιεi αôελφιkήç ouvαv¡ήoειç kαι εkkληoiεç. Μεριkéç
εkkληoiεç é¿οuv φo¡α kαι άλλα o¡οι¿εiα ποu εvιo¿úοuv kαι vα
αλληλεπιôροúv με ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡οuç ôοúλοuç Monarch
é¿οuv. EkkKqoío qyítrç 0o nrì þóµþoç Kóyìo to ¿ípì koì vo
¿pqoìµonoìrí oqµoto yìo vo oKKqKrnìöpóorì µr tqv
Monarch okKóþouç nou í¿ouv nopoyyrK0rí vo
nopokoKou0qoouv outíç tìç rkkKqoírç. Σ¡οv ¡ομéα
PortIand, é¿οuμε évαv άv0ρωπο o¡α εikοoi ¡οu, ο οποiοç πήρε
¡ο óvομά ¡οu ˜ex ποu é¿ει ¡ο éργο ¡ηç πρóoµαoηç oε okλάµοuç
Monarch kαι η προoαγωγή ¡οuç oε évα απó ¡α πév¡ε kév¡ρα
επαvαπρογραμμα¡ιoμó. ž¿ω ήôη o¡η ôιαôιkαoiα ροoôιοριoμοú
óποu µρiokοv¡αι αu¡ά ¡α kév¡ρα. Εi¿α ¡ηv εukαιρiα, επioηç, vα
εv¡οπioει ôúο απó ¡οuç προγραμμα¡ιo¡éç o¡οv ¡ομéα αu¡ó, évα
εivαι évαç μεoήλιkαç άvôραç με ¡ο óvομα Εv¡, ο οποiοç
¿ρηoιμοποιεi ¡ιç πωλήoειç ¡ο éργο ¡οu με µάoη ¡ο kρéαç ωç
προkάλuμμα. Σkonoúç tqç SLAVES Τo nìo oqµovtìkó
ko0qkov tmv öoúKmv Monarch rívoì vo öìoìmvíorì to
çoþrpó µuotìkó ootovìkq öpootqpìótqto tmv IIIuminati.
Μεγάλο μéροç ¡ηç φριk¡ó kα¡ορ0oμα¡α ¡ωv Ìll”•inati 0α ή¡αv
αôúvα¡ο για évα φuoιολογιkó ά¡ομο vα kάvει, αλλά kάποιοç ποu
εivαι προγραμμα¡ιoμévη η Monarch kαι ¡ο οποiο ελéγ¿ε¡αι, é¡oι
oo¡ε ôεv 0α é¿οuv αkóμη kαι ¡ο πιο kοιvó αv0ρoπιvο αio0ημα
αu¡οouv¡ήρηoηç, oì okKóþoì µnoprí vo nóprì vo kóvrì to
kokó þpmµìkq öouKrìó. Aάµε¡ε uπóŸη ó¡ι οι ¡αιviεç «sn”ff» kαι
άλλεç kα¡άφωρεç πράγμα¡α γivοv¡αι kα0ημεριvά kαι Monarch
ôοúλωv μπορεi vα µοη0ήoει με αu¡ήv ¡ηv οuoiα ¡οu ¡úποu.
ΣkKóþoì ¿pqoìµonoìoúvtoì rníoqç otìç toktìkíç þìoµq¿ovío
tou 0róµotoç, öìótì örv í¿ouv q0ìkq rµnóöìo yìo tìç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 239
nopoyyrKírç koì rnrìöq í¿ouv çmtoypoçìkíç ovoµvqorìç
yìo vo µó0ouv tìç ypoµµíç touç. ΣkKóþoì ¿pqoìµonoìoúvtoì
or rnoyyrKµotìkó, koKíyìo koì ugqKq o¿oKìkoú
o0Kqtìoµoú, ónmç to µníì(µnoK koì to µnóokrt. ΣkKóþoì
¿pqoìµonoìoúvtoì oto otpotó mç otpotìmtrç okKqpó
nupqvo (koì örv µnoprí vo vìkqorì yìo onootoKíç
outoktovíoç), koì onó tìç unqproírç nKqpoçopìmv mç
kotookónouç. ΣkKóþoì nou ¿pqoìµonoìoúvtoì yìo tq
Krìtoupyío tmv vopkmtìkmv, to {ínKuµo ¿pqµotoç, tqv
nopvrío, tqv nopvoypoçío koì rvrpyoúv. Oì okKóþoì rívoì
rníoqç koKq yìo to yupíoµoto µí¿pì ov0pmnmv koì tmv
tónmv yìo tqv ooçóKìoq öúokoµntrç voµo0roíoç ónKo
rívoì 0ronìotrí koì ótì to koìvó çoþótoì koì öuoKrìtoupyìkq.
BO 0pouoµótmv opoþooítou Bo-0pouoµótmv opoþooítou
rívoì µóvo ívo onó to noKKó oporvìkó Monarch okKóþouç
nou í¿ouv ¿pqoìµonoìq0rí yìo vo öìrìoöúorì otqv
ovtìnoKítruoq otqv N“O.
Οι vεó¡εροι okλάµοι ε¿οuv ôιάφορα εiôη Alien
προγραμμα¡ιoμοú, é¡oι oo¡ε vα πιo¡εúοuv εÇωγήιvοι
επιkοιvωvοúv με ¡οuç o¡ο kεφάλι ¡οuç. Τα ôιάφορα Çévα
προγράμμα¡α φαivε¡αι vα εivαι μéροç μιαç ¡εράo¡ιαç oúo¡ημα
vα ôημιοuργήoει μια ιo¿uρή πio¡η oε αλλοôαποúç kαι vα
ôημιοuργήoει μια μαké¡α αλλοôαπóç ειoµολή vα απο¡ελéoει ¡η
µάoη για μια ιo¿uρή …ne-World-kuµéρvηoη. [H: Επιπλéοv, οι
αλλοôαποi 0α πρéπει vα εμφαviçε¡αι ωç ›ÌZA˜–-„E˜•E†T-
›Ì—E óv¡α• ΠΟΤΕ φιλοÇεvεi Θεοú εμφαviçοv¡αι ωç ¡é¡οια•
Επειôή ¡ο kοιvó é¿ει uποo¡εi ¡óoεç φριkαλεó¡η¡εç απó Monarch
okλάµοuç ποu é¿οuv περάoει éÇω φρεvov ή ποu é¿οuv
πραγμα¡οποιήoει ¡ιç ¡ρομαk¡ιkéç αποo¡ολéç, q CIA {rkívqor
ívo µuotìkó ouykóKugqç ípyo nou ovoµó(rtoì
Αpµoyröömv Λrìtoupyío yìo vo nrìo0oúv oì noKítrç ótì oì
okKóþoì Monarch rívoì öoìµovìkq kotrí¿ov ótoµo nou rívoì
onKmç to onotíKroµo tqç rìopoqç tou kokoú unrpçuoìkíç
öuvóµrìç oto tíKoç tou ¿póvou. Παρά ¡ο γεγοvóç ó¡ι οι
Xριo¡ιαvοi ouvειôη¡οποιοúv ó¡ι ο Σα¡αvάç εivαι uπερωρiεç ποu
εργάçοv¡αι oε αu¡éç ¡ιç ¡ελεu¡αiεç ημéρεç, ο kóoμοç ôεv
uποµάλλοv¡αι oε μια ειoροή véωv ôαιμοvιkov ôuvάμεωv, ¡óoο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 240
επειôή εivαι απλά uπάγοv¡αι o¡ηv kuριαρ¿iα ιo¿uρó¡ερεç
ôuvάμειç ¡οu kαkοú. Η CIA í¿rì otó¿o rníoqç gu¿oKóyouç
nou npoono0oúv vo npom0qoouv 0rponrírç yìo vo
þoq0qorì to 0úµoto Monarch. Mí¿pì tmpo oì oµrpìkovìkíç
gu¿oKóyoì í¿ouv ¿óorì nrpínou to 95š tmv 0uµótmv
Monarch nou íp¿ovtoì yìo vo touç þoq0qorì. Μóvο λiγα απó
¡α προγραμμαoμévα, πάvω απó 1 εkα¡ομμúριο άv0ρωποι é¿οuv
απéouρ0εi απó ¡οv προγραμμα¡ιoμó με επι¡u¿iα. Αu¡ó ôεv
oημαivει ó¡ι οι προoπά0ειεç ôεv é¿οuv ôρομολογη0εi προç
επαvóρ0ωoη ¡ηç, αλλά η λúoη εivαι αρkε¡ά ôúokολο vα
εφαρμóoει éo¡ω kαι αv ôεv ¡ηv παρéμµαoη ¡ωv Ìll”•inati kαι ¡ιç
uπηρεoiεç πληροφοριov kuµéρvηoη ποu εργάçοv¡αι γι 'αu¡οúç.
žvα απó ¡α πιο εvôιαφéροv¡α o¡οι¿εiα για μévα vα παρα¡ηροúv
πoç εivαι επαγγελμα¡ιkή kαι ομαλή ¡ο απóρρη¡ο ποu kαλúπ¡ει
¡οv προγραμμα¡ιoμó Monarch é¿ει. Πολú λiγα πράγμα¡α με ¡α
¿ρóvια é¿ει γivει για vα προkαλεi uποŸiεç. Movóp¿qç okKóþoì
rktrKoúv tqv onootoKq touç koì vo í¿ouv npóoþooq ör{ìó
kótm onó tq µútq tmv onKmv ov0pmnmv. Αkóμη kαι ó¡αv οι
απλοi άv0ρωποι παρα¡ηροúv Monarch okλάµοι, εivαι αvikαvοι
vα ¡ηv πρóoµαoη oε αu¡ó ποu µλéποuv, επειôή οι άv0ρωποι
ερμηvεúοuv ¡α γεγοvó¡α απó ¡ο ôιkó ¡οuç πλαioιο αvαφοράç.
ΙAΙOKΤΗΤEΣ
Οι άv0ρωποι é¿οuv ¡ο ôιkαiωμα o¡ηv Ìll”•inati, αkóμη kαι
οριoμévα onó to vroçmtìotouç oto ¿oµqKótrpo rnínröo
onó to npovóµìo tqç ìöìoktqoíoç rvóç öoúKou µovóp¿q. Οι
ôιάφορεç μιkρó¡ερεç ομάôεç o¡α kóπραvα é¿οuv μά0ει ¡α
µαoιkά ¡οu προγραμμα¡ιoμοú Monarch kαι εivαι ¡oρα
ôιεÇαγωγή ôιkó ¡οuç προγραμμα¡ιoμó. žvα απó ¡α αu¡ά εivαι ¡ο
ΚΚΚ, ¡ο οποiο kαλúπ¡ε¡αι oε προηγοúμεvο άρ0ρο o¡ο παρóv
εvημερω¡ιkó ôελ¡iο. Tvoç ìöìoktqtqç okKóþmv 0o çípouv
ouvq0mç ívo ónKo ovoìo0qtonoíqoqç (ímç koì 200.000
þoKt ouvr¿oúç prúµotoç) vo oþqoouv tq µvqµq tmv
okKóþmv tou, koì 0o çíprì rníoqç ívo þìþKío µr µoúpo q
ykpí(o onrípo µr touç kmöìkoúç npóoþooqç óKmv tmv
okKóþmv öìkq touç, npokoKrí, oìvìyµotìkó nKqktpo koì
npoypóµµoto. •Ko outó 0o ¿mpíorì or ívo ¿optoçúKoko.
Mìo npoktìkq yvmoq tmv únvmoq rívoì ¿pqoìµo vo
kotovoqoouµr tov tpóno ovtìµrtmnìoqç tmv okKóþmv or
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 241
opìoµívrç nrpìntmorìç. Enrìöq q okKóþoç rívoì oúµçmvo
µr to nìo ìo¿upó oúvoKo µuoKó-rKíy¿ou koì öìoìprítoì tóoo
kotó tov routó tou, rívoì o¿röóv oöúvoto vo í¿rì noKKó
npoþKqµoto µr to ov o okKóþoç handIer kóvrì outó nou
npínrì vo kóvm. Ωotóoo, opìoµívoì ¿rìpí(ovtoì µr0úorìç q
öóvrìo tqç okKóþoç or ónrìpouç ov0pmnouç, k.Kn., koì to
npoþKqµoto nou í¿ouv ovontu¿0rí. €uoìkó oì okKóþoì
nóvto kotoKqyouv ovóKqgq tqç ru0úvqç yìo ó, tì nqyoívrì
otpoþó. Mr óKKo Kóyìo… ívo ¿optoçúKoko µr to þìþKío tou
npoypoµµotìoµoú koì nìotóKì ovoìo0qtonoíqoqç rívoì
þooìkó to µóvo nou ¿prìó(rtoì yìo vo rKry¿0rí ívoç
okKóþoç µovóp¿q yìo to unóKoìno tqç (mqç tou.
Opìoµívo onó outó to ónKo ovoìo0qtonoíqoqç rívoì µóvo
µrpìkó rkotootó µokpìó koì µoìó(ouv µr koutìó.
ΣEŒOYΑΛΙKΗ SLAVE µrtoþóKKrì Γotókìo koì µrtoþóKKrì
yóto rívoì ou¿vó q or{ouoKìkq oKKó(rì. Οι oεÇοuαλιkéç
αλλοιovει ¡α μοv¡éλα kαι ¡η oεÇοuαλιkή okλάµα ¿αραk¡ηριoμévα
ou¿vά Betas. Oì IIIuminati ovokóKugov nmç µnopoúv vo
öqµìoupyqoouv otìç yuvoíkrç okóprotq or{ouoKìkq opí{q.
Αu¡ó γivε¡αι µíom tmv þooovìotqpímv koì þìooµmv vmpíç
otq (mq tou noìöìoú. Με¡ά ¡ηv αρ¿ιkή ôια¿ωρiçει
προoωπιkó¡η¡α, µr þìooµoúç koì qKrktpooók, q notpìkq
çìyoúpo (ovoµó(rtoì ‚µnoµnóç‰ onó noKKoúç okKóþouç
Monarch) npoyµotonoìrí rnovoKoµþovóµrvrç çúKo
(oìµoµì{ío) vo ovontú{rì tqv or{ouoKìkq rnì0uµío. Οι
εμπειρογvoμοvεç ¡οu oεÇ ou¿vά 0α ôooει «φιviριoμα
µo0qµoto‰ yìo touç öoúKouç, ítoì motr q or{ouoKìkq
oKKó(rì µnoprí vo rktrKíorì oníotrutq or{ouoKìkq
kotop0mµoto µr to onoío q kovovìkq nópvrç örv rívoì
nì0ovó vo rívoì or 0íoq vo op¿íoouv vo ouykpívouv.
Marilyn Monroe ή¡αv évαç ôοúλοç „ex μοvάρ¿η. Εivαι εuρéωç
γvωo¡ó ó¡ι ή¡αv kαkοποιοúv¡αι oεÇοuαλιkά ωç ορφαvοú, αλλά
παρéμειvε με ôεÇιο¡ε¿viα απó ¡ο kοιvó ó¡ι ή¡αv προεôριkó
Μοv¡éλο Monarch „la•e. Πρóεôροç Κévεv¡u µρé0ηkαv
περιooó¡ερα απó entertaininstyleg ¡ηç Jackie, η οποiα ôεv
απο¡ελεi ékπληÇη.
ΠPO€ΙΛ MONARCH OYMΑΤΩΝ
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 242
· 0úμα¡α Monarch é¿οuv ôομημévη M•–. M•– ¡οuç μπορεi vα
αvι¿vεu0εi με μια ολókληρη oειρά εvôεiÇεωv. Aεv εμπiπ¡ει o¡ο
πεôiο εφαρμογήç ¡οu παρóv¡οç εγγράφοu εivαι vα παράo¿ει
óλεç ¡ιç πολλéç εvôεiÇειç kαι οι εvôεiÇειç ¡ωv M•–, αλλά ¡ο
αkóλοu0ο μπορεi vα εivαι tip-offs:
o ¡ιç αλλαγéç πρóoωπο προ¡ιμήoειç kαι ¡η ouµnrpìçopó kαι
rívoì ovtìçotìkq oε αu¡ó ποu λévε ó¡ι αρéoει.
o ¡ο ά¡ομο nìotrúrì ótì oì oKKoöonoí µìKóµr µíoo oto
krçóKìo touç.
o ¡ο ά¡ομο örv rívoì or 0íoq vo nopokoKou0m óvrto
opìoµívrç toìvírç ónmç to “izard of Oz, q tqv ΑKíkq otq
Xmpo tmv Oouµótmv q kónoìo óKKq ouykrkpìµívq µq-
toìvío tpóµou.
Ο kα¡άλογοç ¡ωv εvôεiÇεωv μποροúoα vα ouvε¿ioω για πολú
¡ρóποuç για ¡ο πoç vα αvι¿vεúoει ôομημévο M•–.
· noKoìótrpouç µnoprí vo í¿ouv totouó( µr µìo nrtoKoúöo
µovóp¿q. (Αu¡ó ιo¿úει για ¡η CÌA kαι ¡ηv kuµéρvηoη ειôιkά
μοv¡éλα.) Απó ¡ο 1970 ¡α περιooó¡ερα 0úμα¡α μοvάρ¿η ôεv
é¿οuv πλéοv é¿ει ¡α¡οuάç, αλλά φοροúv barrettes πε¡αλοúôα,
µryóKo öo¿tuKíöìo outí nrtoKoúöo, kopçítorç, nrpìöípoìo,
þpo¿ìóKìo, q krvtqµívo öìokpìtìkó oqµoto. Ìll”•inati okλάµοι
Monarch ou¿vά ôεv é¿οuv kαvévα ¡α¡οuάç, επειôή ¡ο ooμα ¡οuç
πρéπει vα εivαι ελεú0εροι vα ble•ish απαραi¡η¡α προoóv¡α για
¡ιç uŸηλó¡ερεç µα0μiôεç o¡ο Ìll”•inati.
· Τα 0úμα¡α 0α é¿οuv oημάôια ¡ωv ôιαφóρωv ειôov για ¡οuç
οργαvιoμοúç ¡οuç, ouμπεριλαμµαvομévωv ¡ωv πολλαπλov
qKrktpìkmv prod ouKíç ή ¡η ouvιo¡αμévη ¡uφλοπóv¡ιkεç o¡οuç
οργαvιoμοúç ¡οuç. Ο ¡úποç ¡ωv οuλov ποu é¿οuv αu¡ά ¡α
0úμα¡α εivαι évα μεγάλο 0éμα αkριµoç ¡ο iôιο.
· O¡αv η μvήμη ¡ωv 0uμά¡ωv vα é¿οuv ¡α περιooó¡ερα, αv ôεv
εivαι óλα ¡α 0úμα¡α ouµµrtrí¿ov or nrpírpyo or{ koì tqv
nopvoypoçío.
· 0úμα¡α Monarch uποφéροuv óλα ¡α εiôη ¡ωv προµλημά¡ωv,
ouμπεριλαμµαvομévηç oúy¿uoq, çóþouç, novokrçóKouç,
npóypoµµo nou npokoKoúvtoì onó ìotpìkó npoþKqµoto,
nKqymvrì to nóöìo, (óKq, þKínovtoç µoúprç koì Krukíç
kqKíörç, kλπ., kλπ.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 243
Avôρεç οι οποiοι ôραo¡ηριοποιοúv¡αι o¡οuç ¡ομεiç ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú, 0α é¿οuv ou¿vά πολλαπλοúç γάμοuç kαι πιο
ou¿vά 0α παv¡ρεu¡εi, o¡η ouvé¿εια η γuvαikα ¡οu εv¡uπωoιαkή
εμφάvιoη kαι ο οποiοç εivαι πολú vεó¡εροι - αλλά με λiγη ôεi¡ε
¡ηv ouvαιo0ημα¡ιkή προokóλληoη.
ΣYΝO‘Η Αu¡ή εivαι μια πολú oúv¡ομη μα¡ιά προγραμμα¡ιoμοú
Monarch. Αu¡ó ¡ο μuαλó-éλεγ¿οç εivαι μια πολú oοµαρή απειλή
για ¡ηv επιµiωoη ¡οu πολι¡ιoμοú óπωç ¡ηv Çéροuμε. Ynóp¿ouv
noKKoí nìo r{rKìyµívo µuoKó tr¿vìkíç rKíy¿ou, ónmç q
¿pqoq µìkpokúµoto yovt(mvovtoì or ívov unoKoyìotq, koì
rµçutrúµoto rykrçoKìkoú otrKí¿ouç, αkóμα kαι άλλεç
με0óôοuç, αλλά ¡ο εiôοç ¡ηç Monarch ¡ραúμα ποu µαoiçε¡αι
Mind Control προγραμμα¡ιoμοú εivαι πι0αvó vα εivαι γúρω για
πολú kαιρó. Σqµrpo outó npoypoµµotìoµóç µnoprí vo
npoyµotonoìq0rí or ívo onítì q óKKrç µìkpíç
rykotootóorìç, nou ko0ìotó r{oìprtìkó nì0ovq þìotr¿vío
tou 21ou oìmvo. Με¡ά απó αu¡ó ¡ο άρ0ρο, 0α é¿ω μια
ερo¡ηoη-kαι-¡ο ¡μήμα απάv¡ηoη o¡ιç ouvή0ειç ερω¡ήoειç
o¿ε¡ιkά με ¡οv προγραμμα¡ιoμó Monarch, kαι o¡η ouvé¿εια, ó¡ι
0α ôο0εi ouvé¿εια με évα άρ0ρο o¿ε¡ιkά με évα ouγkεkριμévο
okλάµοç μοvάρ¿η ¿ρηoιμοποιεi¡αι ωç kα¡άokοποç εvαv¡iοv
μαç.
Αμéoωç με¡ά απó αu¡ó εivαι évαç kα¡άλογοç ¡ωv uλιkov Mark
•hillips (α deprogra••er) kαι Cathy …'Brien (ααπéouρε απó ¡οv
προγραμμα¡ιoμó πρoηv okλάµοç) é¿οuv γράŸει o¿ε¡ιkά με ¡ο
o¿éôιο Monarch.
Σ,ΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ _o`trol
Το Μuo¡ήριο 0ρηokεiεç ¡ηç αρ¿αiαç Αιγúπ¡οu, η Ελλάôα, η
Ιvôiα kαι η Bαµuλovα µοή0ηoε vα 0éoει ¡α 0εμéλια για ¡οv
αποkρuφιoμó, ποu oημαivει ’kρuμμévη γvooη.’ žvα απó ¡α
πρo¡α γραπ¡ά με αvαφορά o¡ηv αποkρuφιoμó εivαι ¡ο
αιγuπ¡ιαkó BìþKío tmv Νrkpmv, μια ouλλογή απó ¡ελε¡οuργiεç
ρη¡ά περιγράφει ¡ιç με0óôοuç µαoαvιo¡ηρiωv kαι εkφοµιoμοú
(για ¡η ôημιοuργiα ¡ραúμα), η ¿ρήoη ¡ωv φiλ¡ρα (vαρkω¡ιkά) kαι
¡η ¿ú¡εuoη ¡ωv περιóôωv (uπvω¡ιoμοú), οôηγov¡αç ¡ελιkά o¡η
ouvολιkή uποôοúλωoη ¡ηç kivηoηç. [1] Αu¡ά απο¡ελοúv ¡α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 244
kúρια ouo¡α¡ιkά για évα μéροç ¡οu αποkρuφιoμοú εivαι γvωo¡ó
óπωç Σα¡αvιoμóç, oε óλεç ¡ιç επο¿éç. Κα¡ά ¡η ôιάρkεια ¡οu
13οu αιovα, η Ρωμαιοkα0ολιkή εkkληoiα kαι ¡ηv αuÇημévη
o¡ερεοποιημévα kuριαρ¿iα ¡ηç oε ολókληρη ¡ηv Εuρoπη με ¡ηv
περiφημη Ιερά ΕÇé¡αoη. Σα¡αvιoμóç επιµiωoαv ¡ηv περiοôο
αu¡ή ¡ωv ôιoÇεωv, µα0ιά iôια εμπéôωoηç uπó ¡ο πρóo¿ημα ¡ωv
ôιαφóρωv ομάôωv απókρuφα. Το 1776, η µαuαριkή Ιηoοuι¡ov
απó ¡ο óvομα ¡οu Αôάμ Weisha”pt αvα¡é0ηkε απó ¡η Bοuλή
¡ωv Ρó¡oιλv¡ vα ouγkεv¡ρovει ¡η µάoη ιo¿úοç ¡οu μuo¡ηρiοu
0ρηokειov oε αu¡ó ποu εivαι kοιvoç γvωo¡ή ωç Ìll”•inati, ποu
oημαivει ’4ω¡ιoμévοuç.’ Αu¡ή ή¡αv μια ouγ¿ovεuoη ¡ωv
ιo¿uρov occ”ltic bloodlines, ελi¡ μuo¡ιkéç kοιvωviεç kαι ¡ηv
επιρροή αôελφó¡η¡εç μαoοvιkéç, με ¡ηv επι0uμiα vα
kα¡αokεuάoει ¡ο πλαioιο για μια ’véα παγkóoμια ¡άÇη.’ Η
εÇω¡εριkή o¡ó¿οç αu¡ήç ¡ηç Οu¡οπiαç ή¡αv vα φéρει o¡ο
προokήvιο ¡ηv kα0ολιkή εu¡u¿iα για ¡ηv αv0ρωπó¡η¡α. Co¡óoο,
ο µαoιkóç πρó0εoή ¡οuç ή¡αv vα αuÇήoει o¡αôιαkά ¡οv éλεγ¿ο
¡ωv μαçov, kαι éγιvε é¡oι kuρiαρ¿οι ¡οu πλαvή¡η.
Η Anglo Σuμμα¿iα Μé¿ρι ¡ο 19ο αιovα, η Μεγάλη Bρε¡αviα kαι η
Γερμαviα εi¿αv αvαγvωριo¡εi ωç η kúρια γεωγραφιkéç περιο¿éç
ελéγ¿οu ¡ωv Ìll”•inati. Σ¡η ouvé¿εια, πρéπει vα εivαι μιkρή
ékπληÇη vα γvωρiçοuv ¡ο πρo¡ο éργο o¡οv ¡ομéα ¡ηç éρεuvαç
Beha•ioral „cience ιôρú0ηkε o¡ηv Αγγλiα ¡ο 1882, εvo évα
μεγάλο μéροç ¡ηç éγkαιρηç ια¡ριkήç kαι Ÿu¿ια¡ριkήç ¡ε¿vιkéç
ποu εμπλékοv¡αι o¡οv éλεγ¿ο μuαλó ή¡αv πρω¡οπóροç o¡ηv
—aiser Wilhel• Ιvo¡ι¡οú¡ο o¡η Γερμαviα. Η Ta•istock Ιvo¡ι¡οú¡ο
Αv0ρωπivωv Σ¿éoεωv ιôρú0ηkε o¡ο Aοvôivο ¡ο 1921 για vα
μελε¡ήoει ¡ο ’oημεiο oπάoιμο’ ¡ωv αv0ρoπωv. —”rt ›ewin, μια
γερμαvιkή Ÿu¿ολóγοç, íyìvr o öìru0uvtqç tou Ιvotìtoútou
Tavistock to 1932, nrpínou tqv íöìo mpo vo(ìotìkq
Γrpµovío óp¿ìor vo ou{óvrì tqv ípruvo tqç or
vrupogu¿oKoyío, nopogu¿oKoyíoç koì noKKmv yrvrmv
onokpuçìoµó.
Εivαι εvôιαφéροv, μια προοôεu¡ιkή αv¡αλλαγή επιo¡ημοvιkov
ιôεov λάμµαvε ¿oρα με¡αÇú ¡ηç Αγγλiαç kαι ¡ηç Γερμαviαç,
kuρiωç o¡οv ¡ομéα ¡ηç εuγοvιkήç: η kivηoη αφιερωμévη o¡ηv
’µελ¡iωoη’ ¡οu αv0ρoπιvοu εiôοuç, μéoω ¡οu ελéγ¿οu ¡ωv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 245
kληροvομιkov παραγóv¡ωv o¡ο çεuγάρωμα. Το αιvιγμα¡ιkó
nefario”sly évωoη με¡αÇú ¡ωv ôúο ¿ωρov ή¡αv ouvôεôεμévο, εv
μéρει μéoω ¡οu Τάγμα¡οç ¡ηç Xρuoήç Αuγήç, μια μuo¡ιkή
kοιvωviα ποu απο¡ελεi¡αι απó πολλά uŸηλóµα0μα o¡ελé¿η ¡οu
vαçιo¡ιkοú kóμμα¡οç kαι ¡ηç µρε¡αvιkήç αριo¡οkρα¡iαç. Top „„
Ναçi αÇιωμα¡ιkó Xάιvρι¿ Xiμλερ, ή¡αv επιkεφαλήç ¡οu
επιo¡ημοvιkοú éργοu ποu οvομάçε¡αι ›ebersborn, η οποiα
περιελάμµαvε επιλεk¡ιkή αvαπαραγωγή kαι ¡ηv uιο0εoiα
παιôιov, εvóç ιôιó¡ροπα μεγάλο αρι0μó ôιôúμωv με¡αÇú ¡οuç.
[2] Ο okοπóç ¡οu προγράμμα¡οç ή¡αv η ôημιοuργiα εvóç uπερ-
φuλή (Αρiωv), οι οποiοι 0α é¿οuv ouvολιkή uπο¡αγή o¡ηv αι¡iα
¡οu Τρi¡οu Ράι¿ (†ew World …rder).
MryóKo µípoç tmv npokotopktìkmv nrìpoµótmv o¿rtìkó
µr tq yrvrtìkq µq¿ovìkq koì tqv tpononoíqoq tqç
ouµnrpìçopóç íyìvr onó tov Ap Γìó(rç MívykrKr oto
Aouoþìtç, ónou ovoKúovtoì gu¿pó tìç ouvínrìrç tou
tpoúµotoç-ouykóKKqoqç, eye-¿pmµotìoµoú koì
ƒoörKçonoíqoqƒ onó to 0úµotó tou.
Εk¡óç απó ¡ηv úποuλη ¿ειροuργιkή πειραμά¡ωv ποu
ôιεvεργοúv¡αι o¡α o¡ρα¡óπεôο ouγkév¡ρωoηç, οριoμévα απó ¡α
παιôιά uποµλή0ηkαv or trpóotìrç nooótqtrç qKrktpooók.
Auo¡u¿oç, πολλοi απó αu¡οúç ôεv επιµιovοuv ¡ηv k¡ηvωôiα.
Παράλληλα, ‚nKúoqç rykrçóKou‰ πραγμα¡οποιή0ηkε o¡ιç
¡ρóφιμοι oε –acha”, οι οποiοι εi¿αv ¡ε0εi uπó úπvωoη kαι vα
ôο0εi η µrokoKívq nopoìo0qoìoyóvmv vopkmtìkmv. Κα¡ά ¡η
ôιάρkεια ¡οu πολéμοu, παράλληλα ouμπεριφοριo¡ιkή éρεuvα
εi¿ε επιkεφαλήç ¡οv Aρ Γεoργιοç Estabrooks ¡ηç Colgate
™ni•ersity. Η εvαo¿óληoή ¡οu με ¡ο o¡ρα¡ó, CÌ–, ¡οu FBÌ kαι
άλλεç uπηρεoiεç εÇαkολοu0εi vα περιµάλλε¡αι απó μuo¡ιkó¡η¡α.
Co¡óoο, Estabrooks 0α περιo¡αoιαkά ’ολio0ηoηç’ kαι vα
ouçη¡ήoοuv για ¡ο éργο ¡οu, ποu ouvεπάγε¡αι ¡η ôημιοuργiα
hypno προγραμμα¡ιoμévεç ouvοôοi kαι uπvω¡ιkoç ποu
προkαλοúv¡αι προoωπιkó¡η¡εç split. [3] Με¡ά ¡ο B 'Παγkóoμιο
Πóλεμο, ¡ο Υποuργεiο Aμuvαç ¡ωv ΗΠΑ ποu ειoάγοv¡αι kρuφά
πολλά απó to kopuçoío yrpµovìkq koì ìtoKìkq Νo(í
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 246
çooìotìkqç rnìotqµovrç koì kotóokonoì otìç Ηvmµívrç
ΠoKìtrírç, μéoω ¡ηç Νó¡ιαç Αμεριkήç kαι ¡ο Bα¡ιkαvó. Η kωôιkή
οvομαoiα για ¡ηv επι¿εiρηoη αu¡ή ή¡αv éργο ouvôε¡ήρα. [‡] žvα
απó ¡α πιο εÇé¿οv¡α εuρήμα¡α για ¡ιç ΗΠΑ ή¡αv γερμαvιkή
Γεvιkéç ˜einhard Gehlen. Επιkεφαλήç ¡οu Xi¡λερ ¡ωv
πληροφοριov kα¡ά ¡ηç Ρωoiαç. Με¡ά ¡ηv άφιÇη o¡ηv
Οuάoιγk¡οv ¡ο 19‡5, Gehlen εk¡εvoç ouvαv¡ή0ηkε με ¡οv
πρóεôρο Τροúμαv, Γεvιkή Willia• ’Wild Bill’ –ono•an,
Aιεu0uv¡ήç ¡οu Γραφεiοu ¡οu o¡ρα¡ηγιkοú Υπηρεoιov (…„„) kαι
Allen –”lles, οι οποiοι αργó¡ερα 0α γivει ¡ο παλληkάρι
επιkεφαλήç ¡ηç CÌA. Ο o¡ó¿οç ¡οu εγkεφάλοu ¡οuç-ôιαλογιo¡εi¡ε
ή¡αv vα αvαôιοργαvooει ¡ηv οvομαo¡ιkή αμεριkαvιkήç
επι¿εiρηoηç ouλλογήç, με¡α¡ρéποv¡άç ¡ηv oε μια ιôιαi¡ερα
αποôο¡ιkή μuo¡ιkή οργάvωoη. Το αποkορúφωμα ¡ωv
προoπα0ειov ¡οuç παράγε¡αι η Κεv¡ριkή Υπηρεoiα
Πληροφοριov Ομiλοu ¡ο 19‡6, με¡οvομάçε¡αι oε Κεv¡ριkή
Υπηρεoiα Πληροφοριov (CÌA) ¡ο 19‡7.
˜einhard Gehlen εi¿ε επioηç µα0ιά επιρροή µοη0ov¡αç o¡η
ôημιοuργiα ¡οu Ε0vιkοú Σuμµοuλiοu Αoφαλεiαç, απó ¡ιç οποiεç
ή¡αv η †ational „ec”rity Act ¡οu 19‡7 ποu προéρ¿οv¡αι. Αu¡ó ¡ο
ouγkεkριμévο vομο0é¡ημα ¡é0ηkε oε εφαρμογή για ¡ηv
προo¡αoiα εÇωφρεvιkó αρι0μó ¡ωv παράvομωv
ôραo¡ηριο¡ή¡ωv kuµéρvηoηç, περιλαμµαvομévωv ¡ωv
παράvομωv προγραμμά¡ωv ελéγ¿οu μuαλó. Η εÇéλιÇη ¡οu éργοu
M—™›T˜A Με ¡η CÌA kαι ¡οu Ε0vιkοú Σuμµοuλiοu Αoφαλεiαç
εôραιω0εi, η πρo¡η απó μια oειρά απó μuo¡ιkéç πλúoηç
εγkεφάλοu προγράμμα¡α ποu Çεkivηoε απó ¡ο Πολεμιkó
Ναu¡ιkó ¡ο φ0ιvóπωρο ¡οu 19‡7. CHATTE˜ éργο αvαπ¡ú¿0ηkε
oε απάv¡ηoη ’¡ηç Σοµιε¡ιkήç επι¡u¿iεç’ μéoω ¡ηç ¿ρήoηç
’vαρkω¡ιkov αλή0εια.’ Αu¡ή η λογιkή, ωo¡óoο, ή¡αv απλά μια
ιo¡ορiα ποu kαλúπ¡ει ¡ο πρóγραμμα, αv επρókει¡ο vα εk¡ε0οúv.
Η éρεuvα επιkεv¡ρovε¡αι o¡οv εv¡οπιoμó kαι ¡οv éλεγ¿ο αu¡ov
¡ωv φαρμάkωv για ¿ρήoη o¡ιç αvαkρioειç kαι ¡ηv πρóoληŸη
¡ωv uπαλλήλωv. [5] Το πρóγραμμα éληÇε επioημα ¡ο 1953.
Η CÌA αποφάoιoαv vα επεk¡εivοuv ¡ιç προoπά0ειéç ¡οuç o¡οv
¡ομéα ¡ηç ¡ροποποiηoηç ¡ηç ouμπεριφοράç, με ¡ηv éλεuoη ¡οu
žργοu B›™EB̘–, ποu εγkρi0ηkε απó ¡ο ôιεu0uv¡ή Allen
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 247
–”lles ¡ο 1950. Οι o¡ó¿οι ¡ηç ή¡αv vα? (1) ovokoKúntouv
µíoo onó to npoomnìkó nportoìµooíoç noprµnóöìoqç
tqç r{oymyqç tmv nKqpoçopìmv onó outó µr yvmotó
µíoo, (2) öìrpruvqorì tq öuvotótqto rKíy¿ou tou rvóç
otóµou onó tqv rçopµoyq tmv rìöìkmv tr¿vìkmv
ovókpìoqç, (3) öìrprúvqoq µvqµq rvío¿uoq koì (4) 0roní(rì
oµuvtìkó µíoo yìo tqv onotponq r¿0pìkmv íKry¿o tou
npoomnìkoú tou opyovìoµoú. Τov Αúyouoto tou 1951, tou
ípyou BLUE BIRD µrtovoµóotqkr Pro’ect oykìvópo, to
onoío o{ìoKoyrítoì npooþKqtìkó ¿pqorìç tmv tr¿vìkmv
ovókpìoqç, ouµnrpìKoµþovoµívmv únvmoq koì çópµoko
Το πρóγραμμα o¡αμά¡ηoε ¡ο 1956. Τρiα ¿ρóvια πριv απó ¡η
ôιαkοπή ¡οu éργοu αγkιvάραç, •roject M—™›T˜A
ôημιοuργή0ηkε o¡ιç 13 Απριλiοu 1953 oúμφωvα με ¡ιç
kα¡εu0úvoειç ποu προ¡εivοv¡αι απó ¡οv ˜ichard Hel•s,
Αvαπληρω¡ήç Aιεu0uv¡ήç ¡ηç Κεv¡ριkήç Υπηρεoiαç
Πληροφοριov (––CÌ) με ¡η λογιkή ¡ηç ôημιοuργiαç εvóç
«ειôιkοú μη¿αvιoμοú ¿ρημα¡οôó¡ηoηç ¡ηç εÇαιρε¡ιkήç
εuαιo0ηoiαç. ’[6] Η rtuµoKoyío tqç uno0rtìkqç ƒMKƒ µnoprí
rvör¿oµívmç vo 0íorì unogqçìótqto yìo ƒMind KontroIIe.ƒ
Η προφαvήç με¡άφραoη απó ¡η γερμαvιkή λéÇη ’—ontrolle’ o¡α
αγγλιkά εivαι ’ελéγ¿οu’. [7] Το kρά¡οç ¡ωv Γερμαvov ια¡ρov,
é¿οuv αγοραo¡εi απó ¡η με¡απολεμιkή Ναçi ôεÇαμεvή ¡αλév¡ωv ,
ή¡αv évα πολú¡ιμο περιοuoιαkó o¡οι¿εiο προç ¡ηv αvάπ¡uÇη ¡ηç
M—™›T˜A. Η αv¡ιo¡οι¿iα με¡αÇú ¡ωv πειραμά¡ωv o¡ρα¡óπεôο
ouγkév¡ρωoηç kαι ¡ο πλή0οç ¡ωv uποéργωv ¡οu M—™›T˜A
εivαι ékôηλη. Τα ôιάφορα πεôiα ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡οv
éλεγ¿ο ¡ηç αv0ρoπιvηç ouμπεριφοράç kά¡ω απó M—™›T˜A
περιλαμµάvοv¡αι αk¡ιvοµολiα, ηλεk¡ροoók, Ÿu¿ολογiα,
Ÿu¿ια¡ριkή, kοιvωvιολογiα, αv0ρωπολογiα, γραφολογiα, οuoiεç
παρεvó¿ληoηç kαι ¡ωv παραo¡ρα¡ιω¡ιkov ouokεuéç kαι uλιkά
’›„–’ εivαι η εuρú¡ερα kα¡αργη0εi ’uλιkó’. Μια ειôιkή
ôιαôιkαoiα, ποu ορiçε¡αι M—–E›TA, ιôρú0ηkε για vα ôιéποuv ¡η
¿ρήoη ¡ωv M—™›T˜A o¡ο εÇω¡εριkó. M—™›T˜A / AΕAΤΑ uλιkά
¿ρηoιμοποιή0ηkαv για ¡ηv παρεvó¿ληoη, uπο¡iμηoη ή
απεvεργοποiηoη okοποúç. [8] Απó ¡ιç 1‡9 επιμéροuç éργα kά¡ω
απó ¡ηv ομπρéλα ¡ηç M—™›T˜A é¿οuv εv¡οπιo¡εi, ¡ο •roject
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 248
M…†A˜CH, Çεkivηoε επioημα απó ¡οv o¡ρα¡ó ¡ωv ΗΠΑ o¡ιç
αρ¿éç ¡ηç ôεkαε¡iαç ¡οu 1960 (αv kαι αvεπioημα εφαρμοo¡εi
πολú vωρi¡ερα) φαivε¡αι vα εivαι ¡ο πιο oημαv¡ιkó kαι
kα¡α¡άooε¡αι αkóμη mç ΑKPΩΣ ΑΠOPPΗΤO yìo ‚Kóyouç
r0vìkqç ooçóKrìoçƒ. Š9‹ MONARCH µnoprí vo í¿rì
kopuçm0qkr onó MKSEARCH unoípyo, ónmç SpeIIbinder
Krìtoupyío, q onoío ouotó0qkr µr okonó vo öqµìoupyq0rí
to ‚kprþótì‰ öoKoçóvoì (i r. ƒManchurian unogqçíouçƒ),
ποu 0α μποροúoε vα εvεργοποιη0εi ó¡αv λάµοuv μια λéÇη kλειôi
ή φράoη εvo oε μια με¡α-uπvω¡ιkó trance. ΣΥXΝΑ Aει¡οuργiα,
μια μελé¡η η οποiα προoπά0ηoε vα αÇιοποιήoει ¡η ôúvαμη ¡οu
occ”ltic ôuvάμεωv ή¡αv πι0αvoç évα απó ¡α πολλά
προγράμμα¡α ποu kαλúπ¡οuv vα kρúŸει ¡ηv úποuλη
πραγμα¡ιkó¡η¡α ¡οu éργοu M…†A˜CH. Οριoμóç kαι Περιγραφή
Το óvομα M…†A˜CH ôεv ορiçε¡αι kα¡ 'αvάγkη o¡ο πλαioιο ¡ηç
µαoιλιkήç αριo¡οkρα¡iαç, αλλά μάλλοv αvαφéρε¡αι o¡ηv
μοvάρ¿ηç πε¡αλοúôα. O¡αv évα ά¡ομο uφio¡α¡αι ¡ραúμα ποu
προkαλεi¡αι απó ηλεk¡ροoók, évα αio0ημα çάληç
αποôειkvúε¡αι? Σαv évαç εivαι kuμαιvóμεvο ή kuμα¡içοuv oαv
πε¡αλοúôα. Υπάρ¿ει επioηç μια ouμµολιkή αvαπαράo¡αoη ποu
αφοροúv ¡η με¡α¡ροπή ή ¡ηv με¡αμóρφωoη ¡ηç óμορφηç αu¡ήç
εv¡óμωv: απó μια kάμπια oε kοukοúλι (λη0άργοu, αôράvεια), oε
μια πε¡αλοúôα (ôημιοuργiα véωv 0éoεωv), η οποiα 0α επαvéλ0ει
o¡ο oημεiο προéλεuoήç ¡οu. Oπωç εivαι ¡ο με¡αvαo¡εu¡ιkó
πρó¡uπο ποu kα0ιo¡ά αu¡ó ¡ο εiôοç μοvαôιkó.
…cc”ltic ouμµολιoμóç μπορεi vα ôooει επιπλéοv ειkóvα για ¡ηv
πραγμα¡ιkή évvοια +u¿ή εivαι η λéÇη για ¡οuç ôúο ’Ÿu¿ή’ kαι
¡ηv ’πε¡αλοúôα’ ποu προéρ¿οv¡αι απó ¡ηv πεποi0ηoη ó¡ι η
αv0ρoπιvη Ÿu¿ή γivοuv πε¡αλοúôεç Ÿά¿vοv¡αç για μια véα
με¡εvoάρkωoη. [10] Οριoμévεç αρ¿αiα μuo¡ιkιo¡ιkή ομάôεç,
óπωç oì Γvmotìkoí, ríör tqv nrtoKoúöo mç oúµþoKo tqç
öìoç0opóç oópkoç. O ƒAyyrKoç tou Oovótouƒ (0uµq0rítr
MívykrKr?) Σ¡η Γvωo¡ιkή éργα ¡é¿vηç απειkóvιoε ή¡αv η
oúv0λιŸη πε¡αλοúôα. [11] Μια μαριοvé¡α εivαι μια μαριοvé¡α
ποu επιouvάπ¡ε¡αι oε strings kαι vα ελéγ¿ε¡αι απó ¡οv πλοiαρ¿ο
μαριοvé¡α, ωç εk ¡οú¡οu M…†A˜CH προγραμμα¡ιoμóç εivαι
επioηç γvωo¡ή kαι ωç ¡ο ’oúvôρομο Μαριοvé¡α’. ’Ì•perial
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 249
Προε¡οιμαoiα’ εivαι évα άλλο óροç ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι, εvo
kάποια Ÿu¿ιkή uγεiα 0εραπεu¡éç εivαι γvωo¡ή ωç ’ερé0ιoμα
Conditioned ˜esponse Αkολοu0iεç.’ •roject M…†A˜CH 0α
μποροúoε vα περιγραφεi kαλú¡ερα mç µío µopçq öoµqµívmv
öìóotooqç koì occuItic ívto{qç, ítoì motr vo öqµìoupyoúv
otryovó to µuoKó or noKKonKíç npoomnìkótqtrç or ívo
ouotqµotìkó nKoíoìo. Κα¡ά ¡η ôιάρkεια αu¡ήç ¡ηç ôιαôιkαoiαç,
évα ¡ελε¡οuργιkó oα¡αvιkéç, ouvή0ωç ouμπεριλαμµαvομévωv
μuo¡ιkιoμó μuo¡ηριoôηç, γivε¡αι με okοπó ¡ηv ouvοôεúοuv μια
ouγkεkριμévη ôαiμοvαç ή ομάôα ¡ωv ôαιμóvωv με ¡ηv
αv¡io¡οι¿η ¡ροποποiηoη (-ωv). 4uoιkά, οι περιooó¡εροι
okεπ¡ιkιo¡éç 0α ôεi¡ε αu¡ó απλoç ωç évα μéoο για ¡ηv εvio¿uoη
¡ραúμα εv¡óç ¡οu 0úμα¡οç, αvαιρov¡αç kά0ε παράλογη
πεποi0ηoη ó¡ι η ôαιμοvιkή kα¡ο¿ή ouμµαivει o¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α. Με¡αµάλλει kαι εvαúoμα¡α žvαç άλλοç ¡ρóποç
εÇé¡αoηç αu¡ήç περiπλοkη 0uμα¡οποiηoηç ¡οu ooμα¡οç kαι ¡ηç
Ÿu¿ήç εivαι με ¡ηv εÇé¡αoη αu¡ή ωç évα oúv0ε¡ο πρóγραμμα
ηλεk¡ροvιkοú uπολογιo¡ή: Τo op¿río (ALTER) öqµìoupyrítoì
µr tpoúµo, rnovóKqgq koì rvío¿uoq. Γìo vo
rvrpyonoìqortr (okovöóKq) to op¿río, ívo rìöìkó kmöìkó
npóoþooqç q tov kmöìkó npóoþooqç (cue q rvtoKq)
onoìtrítoì. Τo 0úµo / rnì(mv ovoµó(rtoì ƒöoúKoçƒ onó tov
npoypoµµotìotq / ¿rìpìotq, o onoíoç µr tq orìpó tqç
0rmprítoì mç ƒkúpìoƒ q ƒ0róç.ƒ Πrpínou to 75š rívoì
yuvoíkrç, rnrìöq í¿ouv µryoKútrpq ovo¿q yìo tov nóvo koì
trívouv vo öìo¿mpíoouv rukoKótrpq onó ó, tì oporvìkó.
Θéμα¡α ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι kuρiωç για ¡ηv kάλuŸη ôράoεωv,
nopvrío koì tqv nopvoypoçío? Σuμμε¡ο¿ή o¡η µιομη¿αviα
¡οu 0εάμα¡οç εivαι αÇιοoημεiω¡η. žvαç πρoηv αÇιωμα¡ιkóç ¡οu
o¡ρα¡οú ποu ouvôéοv¡αι με ¡η –ÌA, εiπε αu¡ó ¡ο ouγγραφéα,
’Σ¡ηv μεγάλη ειkóvα ¡οu« αu¡οi οι άv0ρωποι [0úμα¡α
M…†A˜CH] εivαι oε óλα ¡α kοιvωvιkά o¡ρoμα¡α, απó ¡οv αλή¡η
o¡ο ôρóμο προç ¡ο λεukó kολάρο-¡úποç ’. Σε επιµεµαiωoη,
ouv¡αÇιοú¿οç πράk¡οραç ¡ηç CÌA ouçη¡ή0ηkε αορio¡ωç ¡η
¿ρήoη tou npoomnìkoú routoú nou npínrì vo
¿pqoìµonoìoúvtoì mç ƒçutóƒ q ƒ¿oµoìKíovtrçƒ µr okonó
tqv öìríoöuoq µìoç ko0opìoµívqç oµóöoç, q ouKKoyq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 250
nKqpoçopìmv kαι / ή éγ¿uoη oε με¡αγεvéo¡ερη ημερήoια
ôιά¡αÇη. Υπάρ¿οuv uπερµολιkά μεγάλο με¡αµάλλει o¡ο 0úμα /
επιçov με πολuάρι0μα ouvοôεu¡ιkά προγράμμα¡α, kα0ρéφ¡εç
kαι okιéç. žvα ¡μήμα ¡ηç φω¡ειvήç πλεuράç (kαλή) kαι η
okο¡ειvή πλεuρά (kαkή) με¡αµάλλει εivαι ouvuφαoμévη o¡ο
μuαλó kαι περιo¡ρéφε¡αι oε évαv άÇοvα. Mío onó tìç kúpìrç
romtrpìkíç öoµíç, (rk tmv onoímv noKKoí touç) oto
nKoíoìo tou ouotqµotoç rívoì o¿qµo öìnKqç íKìkoç, nou
onotrKrítoì onó rntó rnínröo. Kó0r oúotqµo öìo0ítrì
romtrpìkq npoypoµµotìotqç nou rnìþKínrì tqv
ƒpu0µìotqçƒ (öoíµovrç•), o onoíoç opvrítoì tq ¿opqyqoq q
tqv ríooöo or öìóçoprç oí0ouorç. Mrpìkíç onó tìç
romtrpìkíç rìkóvrç nou 0rmprítoì kotó kúpìo Kóyo onó to
0úµoto / rnì(mvtrç rívoì öívtpo, q µuotqpìmöqç ƒAívtpo
tqç Zmqç‰, µr nopokríµrvo ouotqµoto pí(o, þpó¿oì
ónrìpo, op¿oío oúµþoKo koì ypóµµoto, ìotoúç opó¿vqç,
ko0píçtrç q 0poúoqç, µóokrç, kóotpo, Koþúpìv0ouç,
öoíµovrç / típoto / r{myqìvouç, óotpoko, nrtoKoúörç,
çíöìo, kopöíKrç, tó{o, to KouKoúöìo, mpo yuoKìó, poKóyìo,
poµnót, oKuoíöo-of-öìoypóµµoto öìoíkqoq q / koì o¿íöìo
tqç oovíömv kukKmµoto unoKoyìotq.
BIoodIines koì oörKçonoíqoqç
Η πλειοŸηφiα ¡ωv 0uμά¡ωv / επιçov¡ωv προéρ¿οv¡αι απó
πολλéç απó γεvιά oε γεvιά οιkογεvειov oα¡αvιkéç (bloodlines)
kαι é¿οuv προγραμμα¡ιo¡εi φαιvομεvιkά ’vα ouμπληρooε¡ε ¡ο
πεπρωμévο ¡οuç, óπωç οι εkλεk¡οi ή επιλéγοv¡αι γεvεov’ (évαç
óροç ποu πλά0ε¡αι απó Μévγkελε o¡ο Αοuoµι¡ç). Οριoμévοι
é¿οuv εγkρι0εi απó ¡ιç οιkογévειεç ¡ωv παρóμοιαç προéλεuoηç.
Οι άλλοι ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι o¡ο παρóv vεuρολογιkéç
rçìóKtq 0rmprítoì mç q ‚ovoKmoìµoì outoíƒ (µq-
bIoodIiners), nou ouvq0mç npoíp¿ovtoì onó
opçovotpoçrío, rv0oppúvrtr to onítìo çpovtíöo,
oìµoµì{íoç q oìkoyívrìrç µr µokpó ìotopío noìöoçìKío.
Ynóp¿ouv, rníoqç, çoívrtoì vo rívoì ívo µotíþo tmv µrKmv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 251
tqç oìkoyívrìoç nou ouvöíovtoì µr outqv tqv kuþípvqoq q
otpotìmtìkíç unqproírç nKqpoçopìmv. Πολλά απó ¡α
kα¡α¿ράo¡ηkε προéρ¿οv¡αι απó οιkογévειεç ποu ¿ρηoιμοποιοúv
¡οv Κα0ολιkιoμó, μορμοvιoμóç, ή ¿αριoμα¡ιkóç ¿ριo¡ιαvιoμó ωç
’μé¡ωπο’ για ¡ιç απο¡ρóπαιεç ôραo¡ηριó¡η¡éç ¡οuç (αv kαι εivαι
μéλη άλλωv 0ρηokεu¡ιkov ομάôωv ποu εμπλékοv¡αι επioηç.)
Θúμα¡α / επιçov¡εç αv¡ιôροúv πιο εúkολα oε μια άkαμπ¡η
0ρηokεu¡ιkή (ôογμα¡ιkή, vομιkio¡ιkη) ιεραρ¿ιkή ôομή, ôιó¡ι
παράλληλα µάoη ¡οv προγραμμα¡ιoμó ¡οuç. Αρ¿ή ouvή0ωç
πηγαivει αôιαφιλοvikη¡η, óπωç 0α ¡οuç é¿ει oφε¡εριo¡εi μéoω
uποkειμεvιkή kαι ôιοikηoηç προoαvα¡ολιoμévη kλιμα¡ιoμοú.
4uoιkά ¿αραk¡ηριo¡ιkά αvαγvoριoηç για ¡α 0úμα¡α / επιçov¡εç
περιλαμµάvοuv ou¿vά πολλαπλéç ηλεk¡ριkéç prod οuλéç kαι / ή
προkúπ¡οuoα kρεα¡οελιéç o¡ο ôéρμα ¡οuç. Mrpìkoí µnoprí vo
rí¿ov öìóçopo µípq tou omµotóç touç, okpmtqpìó(ovtoì
onó µo¿oípìo, branding oíörpo, q þrKóvrç, nrtoKoúöo q
Kov0óvouoo totouó( rívoì rníoqç koìvó. Σr yrvìkíç
ypoµµíç, bIoodIiners rívoì Kìyótrpo nì0ovó vo í¿ouv tìç
rnóµrvrç oqµóvorìç, ónmç to öípµo touç rívoì ‚vo
nopoµrívrì ko0opó koì ógoyq Ο απo¡εροç okοπóç ¡ωv
εÇελιγμévωv ¿ειραγoγηoη ¡ωv α¡óμωv αu¡ov μπορεi vα
φαivε¡αι εÇωπραγμα¡ιkó, αvάλογα με ¡ηv ερμηvεu¡ιkή
kα¡αvóηoη ¡ηç φuoιkήç kαι πvεuμα¡ιkήç oφαiρεç. Τo þo0útrpo
koì nìo okotrìvíç oKKó(rì rvtóç bIoodIiners rívoì
çìKoöo{oúor vo rívoì oöpovq ímç tqv ƒAnti-Xpìotóç‰
αποkαλúπ¡ε¡αι. Αu¡ά ¡α ’véα παγkóoμια ¡άÇη’ αλλάçει ôή0εv
περιé¿ει αvάkληoηç εv¡ολéç kαι οôηγiεç για ¡ηv kα¡άρ¡ιoη kαι / ή
vα Çεkιvήoει μια μεγάλη ειoροή α¡óμωv (πι0αvoç kλovοuç ή
’ógu¿o outó‰), ítoì motr vo npoorKkúorì koìvmvìkó
npoypóµµoto rKíy¿ou otq vío ¿ìKìrtío. Μη µιολογιkά
’αôελφοποiηoη’ εivαι évα αkóμα περiεργο ¿αραk¡ηριo¡ιkó ποu
παρα¡ηρή0ηkαv o¡ο πλαioιο ¡οu προγραμμα¡ιoμοú M…†A˜CH.
Γìo nopóörìyµo, öúo víoì nou örv oçopoúv to noìöìó 0o
npínrì vo {rkìvó trKrtoupyìkó or ívo µoyìkó ƒgu¿q-
oúvöroqƒ trKrtoupyìkó, ítoì motr vo µnoprí vo ƒouvör0rí
óppqkto yìo tqv oìmvìótqtoƒ (nì0ovmç ívo óKKo MívykrKr
oúvöroq•). Σuµµrpí(ovtoì kot „ouoíov öúo µìoó tqç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 252
npoypoµµotì(óµrvqç nKqpoçopírç, ko0ìotmvtoç tìç
oKKqKr{optmµrvo o ívoç otov óKKo. Πopoçuoìkó
çoìvóµrvo, ónmç ootpìkq npoþoKq, tqKrnó0rìo, ESP, k.Kn.
çoívrtoì vo rívoì rvtovótrpq µrto{ú rkrívmv nou í¿ouv
unoþKq0rí or outq tq öìoöìkooío. Enínröo
Πpoypoµµotìoµóç MONARCH Š12‹
ALPHA. Ormpoúvtoì mç ƒyrvìkqƒ q toktìkq
npoypoµµotìoµoú rvtóç tqç npoomnìkótqtoç rKíy¿ou
þóoq? Xopoktqpí(rtoì onó r{oìprtìkó ívtovq öìotqpqoq
tqç µvqµqç, µo(í µr oqµovtìkó ou{qµívq omµotìkq öúvoµq
koì tqv ontìkq o{útqto. Alpha προγραμμα¡ιoμοú
επι¡uγ¿άvε¡αι μéoω okοπiμωç uποôιαiρεoηç ¡ηç
προoωπιkó¡η¡αç ¡ωv 0uμά¡ωv ¡α οποiα, o¡ηv οuoiα, προkαλεi
μια αριo¡ερή εγkεφάλοu-ôεÇιά ¡μήμα ¡οu εγkεφάλοu,
επι¡ρéποv¡αç μια προγραμμα¡ιoμévη évωoη ¡ωv › kαι ˜, μéoω
¡ηç ôιéγερoηç οôó vεuρovεç.
BETA. Αvoçíprtoì mç ƒor{ouoKìkqƒ npoypoµµotìoµoú. Ο
προγραμμα¡ιoμóç αu¡óç εÇαλεiφει éμα0ε óλα η0ιkéç
πεποι0ήoειç kαι öìryríprì to or{ouoKìkó ívotìkto
npmtóyovo, óvru ovootoKíç. ƒΓótoƒ µnoprí vo µrtoþóKKrì
þyoívouv or outó to rnínröo.
AEΛΤΑ. Αutó rívoì yvmotó mç ƒöoKoçóvoƒ
npoypoµµotìoµoú, nou ovontú¿0qkr op¿ìkó yìo tqv
kotóptìoq rìöìkmv nopoyóvtmv q rKít otpotìmtrç (öqKoöq
DeIta Force, Πpmtov Γq Τóyµo, Mooóvt, kKn.) or µuotìkíç
ípruvrç. Επιvεφριôiωv µéλ¡ιo¡η παραγωγή kαι vα ελéγ¿ε¡αι η
επι0ε¡ιkó¡η¡α εivαι προφαvήç. Θéμα¡α ποu o¡εροúv¡αι ¡οu
φóµοu? Πολú ouo¡ημα¡ιkó kα¡ά ¡ηv εk¡éλεoη ¡ηç αποo¡ολήç
¡οuç. Αu¡οkα¡αo¡ροφήç ή οôηγiεç αu¡οk¡οviαç εivαι
πολuεπiπεôη oε αu¡ó ¡ο επiπεôο.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 253
THETA 0rmprítoì q ƒgu¿ìkíçƒ npoypoµµotìoµoú.
BIoodIiners (outó nou npoíp¿ovtoì onó noKKíç yrvrmv
oìkoyívrìrç ootovìkíç) qtov onoçooìoµívoì vo rµçoví(ouv
µryoKútrpq tóoq yìo tìç tqKrno0qtìkíç ìkovótqtrç nou
í¿ouv o¿íoq µr tìç µq-bIoodIiners. Aóγω ¡ωv περιοριoμov
¡οu προφαvéç, ωo¡óoο, αvαπ¡ú¿0ηkαv ôιάφορεç μορφéç ¡ωv
ηλεk¡ροvιkov ouo¡ημά¡ωv ελéγ¿οu μuαλó kαι παροuoιάçει,
ôηλαôή, þìo-ìotpìkíç ouokruíç tqKrµrtpíoç tou ov0pmnou
(rµçutrúµoto tou rykrçóKou), or okqvo0roío-Kíì(rp
rvípyrìoç µr ¿pqoq µìkpokuµótmv koì / q
qKrktpoµoyvqtìoµó. Αvoçíprtoì outó ¿pqoìµonoìoúvtoì or
ouvöuooµó µr to r{oìprtìkó npoqyµívmv qKrktpovìkmv
unoKoyìotmv koì r{rKìyµívo öopuçopìkó ouotqµoto
nopokoKoú0qoqç.
ΩMEΓΑ. Mìo ‚outokotootpoçq‰ µopçq tou
npoypoµµotìoµoú, rníoqç yvmotq mç ƒkmöìkoç npóoìvo.ƒ
Οι αv¡io¡οι¿εç ouμπεριφορéç περιλαμµάvοuv ¡άoειç αu¡οk¡οviαç
kαι / ή αu¡ο-αkρω¡ηριαoμοú. Αu¡ó ¡ο πρóγραμμα εivαι γεvιkά
rvrpyonoìrítoì ótov to 0úµo / rnì(mv ívop{q tqç 0rponríoç
q ovókpìoq koì nópo noKKq µvqµq tqv ovóktqoq.

GAMMA. Mìo óKKq µopçq npootooíoç tou ouotqµotoç,
µíom tqç ƒonótqçƒ npoypoµµotìoµoú, q onoío onoonó
tqv noponKqpoçópqoq koì tqv roçoKµívq kotrú0uvoq.
Αu¡ó ¡ο επiπεôο εivαι ouvuφαoμévη με ¡η ôαιμοvολογiα kαι
¡εivει vα αvαλάµει αvαçωογóvηoη oε με¡αγεvéo¡ερο ¿ρóvο, αv
αvάρμοo¡α απεvεργοποιη0εi. Μé0οôοç kαι ΕÇαρ¡ήμα¡α Η
αρ¿ιkή ôιαôιkαoiα αρ¿içει με ¡η ôημιοuργiα αποoúvôεoη εv¡óç
¡οu 0éμα¡οç, ποu προkαλεi¡αι ouvή0ωç απó ¡η o¡ιγμή ¡ηç
γévvηoηç oε περiποu éÇι ¿ρóvια. Αutó rnìtuy¿óvrtoì kupímç
µíom tqç ¿pqoqç tmv qKrktpooók (ECT) koì rívoì kotó
koìpoúç npoyµotonoìoúvtoì okóµq koì ótov to noìöí rívoì
otq µqtpo tqç µqtípoç. Λóym tou ooþopoú tpouµotìoµoú
nou npokoKrítoì µíom tqç ΣEK, q or{ouoKìkq kokonoíqoq
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 254
koì óKKmv µr0óömv, to µuoKó ¿mpí(rì oto ovoìktó
ovonKqpmµotìkmv npoomnìkótqtrç onó tov nupqvo.
Αvαφερóμεvεç o¡ο παρελ0óv ωç Πολλαπλéç ôια¡αρα¿ή ¡ηç
προoωπιkó¡η¡αç, αvαγvωρiçε¡αι oήμερα ωç Aια¿ωριo¡ιkó
Ταu¡ó¡η¡α Aια¡αρα¿ή kαι εivαι η µάoη για ¡οv προγραμμα¡ιoμó
M…†A˜CH. Πrpoìtípm ouokruooíoç tou vou tou 0úµotoç
rívoì rvìo¿uµívq µr unvmtìoµó, öìnKó r{ovoykooµóç
öroµrúouv, ovogu¿qç ovootpoçq nóvo, tpoçq, vrpó, únvo
koì oìo0qtqpìokqç otípqoqç, µo(í µr öìóçopo çópµoko
nou µrtoþóKKouv opìoµívmv rykrçoKìkmv Krìtoupyìmv.
Το επóμεvο o¡άôιο εivαι vα εvoωμα¡ooε¡ε kαι ouμπiεoη
λεπ¡ομερεiç εv¡ολéç ή μηvúμα¡α εv¡óç ¡ηç kα0οριoμévηç
αλλάÇει. Αu¡ó επι¡uγ¿άvε¡αι με ¡η ¿ρήoη ¡ηç uŸηλήç
¡ε¿vολογiαç αkοuo¡ιkά, oε ouvôuαoμó με ¡οv uπολογιo¡ή ποu
µαoiçε¡αι γεvvή¡ριεç ποu εkπéμποuv αkοúγε¡αι η¿η¡ιkά kúμα¡α
ή αρμοvιkéç ποu επηρεάçοuv ¡ο ˜†A kάλuŸη ¡ωv οôov
vεuρovεç o¡ο uποouvεiôη¡ο kαι αouvεiôη¡ο vοu. ƒEìkovìkq
Πpoyµotìkótqtoƒ ontìkíç ouokruíç nou ¿pqoìµonoìoúvtoì
or opìoµívrç nrpìntmorìç toutó¿povo µr tqv opµovìkq
yrvvqtpìrç npoþoKq noKKóµrvq ¿pmµotìotó çmto,
subIiminaIs koì spIit-ypoçìkó o0óvq. ΗKrktpooók ugqKqç
tóoqç ¿pqoìµonoìrítoì otq ouví¿rìo yìo öìóKuoq µvqµq
Πpoypoµµotìoµoú rvqµrpmvrtoì nrpìoöìkó koì vo
rvìo¿u0rí µíoo onó ontìkq, okouotìkq koì ypontq
µívtìouµ. Μεριkά απó ¡α πρo¡α 0éμα¡α ¡ωv προγραμμά¡ωv με
¡ηv Μάγοç ¡οu Οç kαι η Αλikη kαι Θαuμά¡ωv, ¡óoο oε μεγάλο
µα0μó kορεoμévο με occ”ltic ouμµολιoμó. Πολλéç απó ¡ιç
πρóoφα¡εç ¡αιviεç kιvοuμévωv o¿εôiωv ¡ηç –isney kαι
¿ρηoιμοποιοúv¡αι oε évα ôι¡¡ó ¡ρóπο: απεuαιo0η¡οποiηoη ¡ηv
πλειοŸηφiα ¡οu πλη0uoμοú, ¿ρηoιμοποιov¡αç s”bli•inals kαι
vεuρο-γλωooιkóç προγραμμα¡ιoμóç, kαι okóπιμα ¡ηv
kα¡αokεuή ειôιkov εvεργοποιεi kαι πλήk¡ρα για ¡οv
προγραμμα¡ιoμó ¡ηç µάoηç uŸηλήç εuαio0η¡οç παιôιά
M…†A˜CH. Xαραk¡ηριo¡ιkó παράôειγμα ¡οu ¡ρóποu με ¡οv
προγραμμα¡ιoμó éργωv ποu απεu0úvοv¡αι o¡ο uποouvεiôη¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 255
εivαι kοι¡άçοv¡αç ¡ηv πρóoφα¡η kιvημα¡ογραφιkή –isney
•ochahontas αio0ηoη, περιéργωç ποu ¡ιμολογεi¡αι ωç ’33ο’
¡οuç (μεγαλú¡ερη o¡ηv „cottish ˜ite Free•asonry) ¡αιviα
kιvοuμévωv o¿εôiωv. Σ¡ηv ¡αιviα, γιαγιά Willow εivαι μια μuo¡ιkή
‡00 ε¡ov ôév¡ρο ποu ouμµοuλεúει ¡ηv ορφαvóç μη¡ρóç
•ochahontas vα αkοúoει ¡ηv kαρôιά ¡ηç kαι vα ¡ηv µοη0ήoει vα
uλοποιήoει óλεç ¡ιç απαv¡ήoειç ποu µρiokε¡αι εv¡óç ¡ωv ορiωv.
“iIIow yìoyìó ouvr¿mç µìKórì oto ƒöìnKó µìKoúvƒ koì µr
ƒovotponíçƒ (öqKoöq ƒMrpìkíç çopíç o omotóç öpóµoç
örv rívoì o rukoKótrpoç ívoƒ? Τo onókpuço nopóymyo
rívoì… q opìotrpó öìoöpoµq Što µovonótì nou oöqyrí otqv
kotootpoçq‹ rívoì o rukoKótrpoç ívoç .
Σε Ìll”•inati Aομημévη M•– „yste•s, q ìtìó ovtìnpoomnrúrì
tqv occuItic r{ouoírç tou Druidism. Οι εγγεvεiç kαλολογιkά
o¡οι¿εiα ¡ωv uποkα¡αo¡ημά¡ωv, ¡α φúλλα ¡οu ôév¡ροu kαι ριçιkó
oúo¡ημα εivαι πολú oημαv¡ιkή, kα0oç οριoμévεç απó ¡ιç
okο¡ειvéç πvεuμα¡ιkéç ορ0ή ôεoμοúç ποu ouvôéοv¡αι με ¡οv
προγραμμα¡ιoμó ι¡ιά εivαι:
(Ι) Οι kλάôοι ποu ¿ρηoιμοποιεi¡αι για vα k¡uπήoει ¡α 0úμα¡α oε
¡ελε¡éç για ¡ηv ’kά0αρoη’ okοποúç, (2) Μια ι¡ιά μπορεi vα
αv¡éÇει oοµαρéç ôια¡αρα¿éç kαιριkéç ouv0ήkεç (π.¿. kα¡αιγiôεç)
kαι εivαι γvωo¡ó για ¡ιç εukαμŸiα ή εuελιÇiα. Τα 0úμα¡α /
επιçov¡εç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú περιγράφοuv
uποkα¡αo¡ήμα¡α, η ι¡ιά ¡οu περι¡uλiγμα¡οç γúρω ¡οuç, ποu ôεv
ελπiôα ôιαφuγήç, (3) Το µα0ú ριçιkó oúo¡ημα ¡ωv ι¡ιά kάvει ¡ο
0úμα / επιçov αιo0άvοv¡αι oαv vα μειovοv¡αι óλο kαι
περιooó¡ερο oε μια άµuooο, εvo o¡ηv évα uπvω¡ιkó trance.
Mouoìkq noí(rì ko0opìotìkó póKo otov npoypoµµotìoµó,
μéoω ¡ωv ouvôuαoμov ¡ωv με¡αµλη¡ov ή¿οuç, ρu0μοúç kαι
λóγια. Πολuάρι0μα μu0ιo¡ορήμα¡α Fright•eister ¡οu Σ¡ήµεv
Κιvγk kαι με¡éπει¡α ¡αιviεç, οι ôή0εv απó αÇιóπιo¡εç πηγéç ποu
0α ¿ρηoιμοποιη0οúv για ¡ιç ά0λιοç okοποúç. žvα απó ¡α
¡ελεu¡αiα µιµλiα ¡οu, αüπviα, ôια0é¡ει μια ειkóvα ¡οu µαoιλιά με
¡η φράoη rvrpyonoíqoqç ƒΠotí örv SLEEP,ƒ (rvörìktìkq tou
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 256
kónoìoç µr MPD / DID) kótm onó ívo aII-seeing eye. Mìo
µìkpq Kíoto onó óKKo µíoo nou ¿pqoìµonoìoúvtoì yìo tqv
rvío¿uoq tou npoypoµµotìoµoú þóoq rívoì… Pinnochio,
SIeeping Beauty, Xìovótq, Beauty and the Beast, AIaddin, Η
Mìkpq Γopyóvo, to Lion King, ET, Star “ars, Ghost
Busters, Trancers ΙΙ, Batman, Bewitched, Fantasy IsIand, rk
víou ovo¿mpqoq, Tiny Toons, nónìo Oupó, q Νrkpóç
OóKooooç koì to gqKó þìþKío tmv Make BeIieve. Λíyrç
toìvírç nou onrìkoví(ouv q onrìkoví(ouv kónoìo ntu¿q tou
npoypoµµotìoµoú MONARCH rívoì kóKooq ovotpíçmv 3,
Αu{óvovtoç Cain, Λoþúpìv0oç, ΤqKíçmvo, Τ(óvì
Mneumonic, oqµrío µq rnìotpoçqç, µq¿ovqç Mov koì
ΝtouKóno Γq.
Πpoypoµµotìotíç koì Mípq
Εivαι ôúokολο vα kα¡αλάµω ποιοç εivαι ο προγραμμα¡ιo¡ήç ¡οu
αρ¿ιkοú αu¡οú oα¡αvιkó o¿éôιο αu¡ó, λóγω ¡οu oημαv¡ιkοú
úŸοuç ¡ηç παραπληροφóρηoηç kαι ¡ηç ôιαo¡αuροúμεvηç
μóλuvoηç αvαπαράγε¡αι απó ¡ο ’εÇοuoiεç ποu εivαι.ƒ Oì öúo
nou nqyov µr to íy¿pmµo óvoµo tou Ap npóoìvo rívoì ívo
rþpoˆkó óvoµo yìotpóç Ap Gruenbaum, oì onoíoì
unotí0rtoì ótì ouvrpyóotqkr µr touç Νo(í kotó tq öìópkrìo
tou B „Πoykooµíou ΠoKíµou, koì o Ap Γìó(rç MívykrKr,
oqµo kototr0ív tou onoíou tmv gu¿póoìµmv koì tov
unoKoyìoµó þopþopótqto örv koírì µóvo tìç gu¿íç tmv
rnì(mvtmv onó to Aouoþìtç, oKKó koì oµítpqtrç opì0µóç
tmv 0uµótmv oto oúvoKo kóoµo. Aμεoη εμπλοkή ¡οu
Μévγkελε o¡ο ôιαµóη¡ο o¡ρα¡óπεôο ouγkév¡ρωoηç ¡οu
Aοuoµι¡ç ή¡αv úποπ¡η uποµά0μιoε kα¡ά ¡η Aikη ¡ηç
Νuρεμµéργηç, kαι kα¡ά ouvéπεια ôεv εv¡α0οúv οι προoπά0ειεç
απó ¡ιç ΗΠΑ kαι εivαι oúμμα¿οι o¡ρεφó¡αv προç ¡η oúλληŸή
¡οu. [13] Cç μéoο για vα ouγ¿éοuv oοµαρά ¡οuç ερεuvη¡éç ωç
προç ¡ο οποiο εuρiokε¡αι ¡οu, οι Αμεριkαvοi αÇιωμα¡οú¿οι 0α
ék0εoη Μévγkελε εivαι évα μη-απειλη¡ιkή, ερημi¡ηç o¡ηv
Παραγοuάη kαι ¡η Bραçιλiα, ή ó¡ι ή¡αv απλά vεkρóç (¡ο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 257
’Aγγελοç ¡οu Θαvά¡οu’ ωç εk 0αúμα¡οç 0α πρéπει vα éρ0ει
πioω o¡η çωή o¡ο ¡οuλά¿ιo¡οv πév¡ε ôιαφορε¡ιkοúç ¿ρóvοuç).
Πρω¡οφαvήç ερεuvη¡ιkά ¡οu, ειç µάροç ¡ηç ¿ιλιάôεç çωéç, ή¡αv
αvαμφiµολα évα oημαv¡ιkó ôoρο για ¡α ouμφéροv¡α ¡ωv ΗΠΑ,
¿ρηoιμοποιov¡αç Ektóç onó to gruömvuµo tou Ap Green,
rnì(mvtrç tov q{rpov mç Vaterchen (µnoµnóç), Schoner
”osef (Ιmoqç óµopçq), Aoþíö koì FairchiId. Mìo ¿ópq
óµopçoç óvtpoç tqç rKoçpóç ovóotqµo, MívykrKr 0o
oçonKíorì to ótoµo µr qnìo ouµnrpìçopó tou, rvm or
óKKrç nrpìóöouç, nou 0o rkpoyoúv or þíoìrç µoívrtoì. [1‡]
Aλλα ¿αραk¡ηριo¡ιkά ποu 0uμóμαo¡ε απó επιçov¡εç ή¡αv ¡ο
αuÇομεiωoηç ¡ωv γuαλιo¡ερó μαúρο μπó¡εç ¡οu, óπωç ο iôιοç
ρu0μó πioω kαι εμπρóç kαι I-Iove-you/I-Iove-you-not tou
ƒnoì¿víöì µopyopítoç. •tov tpóþq{r onó to nítoKo
trKrutoío µopyopíto, 0o kokóþouKo þooovìotqpìo koì vo
okotmorì ívo µìkpó noìöí µnpootó onó to óKKo noìöí qtov
npoypoµµotìoµoú. Αλλóφρωv επιçov¡εç uπεv0úμιoε, επioηç,
vα ρi¿vε¡αι γuμvóç oε kλωµοúç με πι0ήkοuç, οι οποiοι εi¿αv
εkπαιôεu¡εi oε kα¡ά¿ρηoη ¡οuç •icio”sly. Προφαvoç, Μévγkελε
άv0ρωποι απολαμµάvοuv μεiωoη ¡οu επιπéôοu ¡ωv çoωv.
Επioηç, 0α περιορioει επi¡ηôεç ¡α 0úμα¡ά ¡οu απó ¡ο kλάμα,
kραuγéç, εi¡ε παροuoιάçοuv ¡u¿óv uπερµολιkή ouγkivηoη.
A. Ewen Ca•eron, γvωo¡ó kαι ωç Aρ Aεukó, ή¡αv ο πρoηv
επιkεφαλήç ¡οu Καvαôά, ¡ηç Αμεριkήç kαι ¡ηç Παγkóoμιαç
+u¿ια¡ριkήç Εvooεωv. Aóγω ¡ηç εk¡ε¡αμévηç εμπειρiαç kαι
ôιαπιo¡εu¡ήρια Κάμεροv, Allen ¡η CΙΑ για –”lles f”nneled
εkα¡ομμúρια ôολάρια oε óλη οργαvιoμοúç óπωç η kοιvωviα για
¡η ôιερεúvηoη ¡ωv Αv0ρωπivωv Οιkολογiαç, η οποiα Κάμεροv
αôio¡αk¡α ¡ηv προεôρiα. Πειραμα¡ιoμοi πραγμα¡οποιή0ηkαv oε
ôιάφορεç ¡οπο0εoiεç ¡οu Μóv¡ρεαλ, ωç επi ¡ο πλεio¡οv o¡ο
παvεπιo¡ήμιο McGill, Νοoοkομεiο „t Mary kαι Allan Me•orial
Ìnstit”te. Ektóç onó tìç ouµþotìkíç µr0óöouç tmv
gu¿ìotpìkmv tupovvíoç, ónmç rvíoìµo çópµoko koì
qKrktpooók Iobotomies, Kóµrpov ouvíKoþr tqv tr¿vìkq tqç
ƒgu¿ìkó oöqyqoqç,ƒ ónou qtov ovunogíootouç oo0rvríç
nou öìotqpoúvtoì or ívo çópµoko nou npokoKrítoì kmµo
yìo opkrtíç rþöoµóörç koì öìo¿rìpí(rtoì ívo o¿qµo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 258
qKrktpooók, rvm oì qKrktpovìkíç kpóvq örµívo µr to
krçóKìo touç koì rnovoKoµþovóµrvo okouotìkíç µqvúµoto
nou öìoþìþó(ovtoì otq µrtoþKqtq to¿útqto. Š15‹
ΠoKKíç onó outíç o{ìonoìoúvtoì oì kokonoìqµívo noìöìó
to onoío rí¿ov r{ovtKq0rí µíom tou ouotqµotoç tqç
Pmµoìoko0oKìkqç opçovotpoçrío. Aεv απο¡ελεi ékπληÇη ¡ο
γεγοvóç, ο Aρ Κάμεροv é¿ει αφε0εi εúkολα απó ¡α περιooó¡ερα
περιοôιkά Ÿu¿ια¡ριkήç. Αu¡ó μπορεi vα ή¡αv, o¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α, oε μεγάλο µα0μó λóγω ¡οu éργοu M—™›T˜A
vα εk¡ε0εi o¡ο kοιvó ¡ο 1970, με μηvúoειç ποu uπéµαλε Καvαôά
επιçήoαv¡εç kαι ¡ιç οιkογévειéç ¡οuç. Η CÌA kαι η kαvαôιkή
kuµéρvηoη ôιαkαvοviçοv¡αι ¿ωρiç ôιkαo¡ιkή προoφuγή, oo¡ε vα
μηv απαι¡εi¡αι vα παραôε¿0εi επioημα kάποιο αôikημα.
Ο πρoηv Αμεριkαvιkοú Σ¡ρα¡οú Αv¡ιouv¡αγμα¡άρ¿ηç o¡οv
Ÿu¿ολογιkó πóλεμο ¡ηç –ÌA ¡οu ¡μήμα¡οç, Michael Aq”ino, εivαι
η ¡ελεu¡αiα oε μια oειρά απó uπο¡ι0éμεvη επι¿ορηγή0ηkε απó
¡ηv kuµéρvηoη oαôιo¡éç. Aq”ino, évαç εkkεv¡ριkóç ιôιοφuiα,
ìöpú0qkr o Νoóç tou Σrt, ívo nopokKóöì tou Anton LaVey
EkkKqoíoç tou Σotovó. Εμμοvή ¡οu με ¡ο vαçιo¡ιkó
ειôωλολα¡ριkά ¡ελε¡οuργιkά kαι uπvω¡ιkó ¿ειραγoγηoη ¡οu
λαοú ¡οu ¡οv ékαvαv évαv ιôαvιkó uποŸήφιο για ¡η 0éoη ¡οu
’Master Προγραμμα¡ιo¡ήç.’ Aq”ino ouvôé0ηkε με ¡ο o¡ρα¡ó
•residio ημéρα Bάoηç okάvôαλο περi0αλŸη, o¡ηv οποiα
kα¡ηγóρηoε kαkοποiηoηç παιôιov. Προç μεγάλη ¡οu αvηou¿iα
¡ωv γοvéωv ¡ωv vεαρov 0uμά¡ωv, απορρiφ0ηkαv óλεç ¡ιç
kα¡ηγορiεç. Κωôιkή οvομαoiα ’Malcol•’, Aq”ino αvαπ¡ú¿0ηkε
¡αιviεç εkπαiôεuoη o¿ε¡ιkά με ¡ο πoç vα ôημιοuργήoε¡ε évα
okλάµο μοvάρ¿η kαι εργάo¡ηkε ωç oúvôεoμοç με¡αÇú ¡ηç
kuµéρvηoηç kαι ¡ωv Σ¡ρα¡ιω¡ιkov Πληροφοριov kαι ôιάφορεç
εγkλημα¡ιkéç οργαvooειç kαι ομάôεç απókρuφη o¡η ôιαvομή
¡ωv M…†A˜CH okλάµοuç. [16]
Heinrich MueIIer qtov ívo óKKo oqµovtìkó
npoypoµµotìotqç nou nqyov oúµçmvo µr to kmöìkó
óvoµo ƒDr MnKr ƒqƒ AΑΓ. ƒT¿rì npoçovmç öúo yìouç nou
í¿ouv npoyµotonoìqorì o¿rtìkó µr to rµnópìo. Τo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 259
npmtótuno ƒDr Moúpq ƒqtov npoçovmç Λímv “heeIer, o
ovìgìóç tou rkKìnóvtoç Γrvìkqç Ear1e Γ. ΓouíKrp, o onoíoç
qtov o öìoìkqtqç tqç Mrìktqç Αp¿qymv tmv EnìtrKrímv
kotó tq öìópkrìo tou noKíµou tou Bìrtvóµ.
Πpoototruóµrvoç “heeIer, q E. HummeI öpootqpìonoìrítoì
oto Boprìoöutìkó, µo(í µr tov “. Bowers (onó to bIoodIine
RothschiId).
Aλλα uπο¡ι0éμεvη µρα¿iοvεç μuαλó πλοiαρ¿οç, παρελ0óv kαι
¡ο παρóv, εivαι: Aρ Σiôvεi Gottlieb, uπολο¿αγóç
ouv¡αγμα¡άρ¿ηç John Alexander, ˜ichard –abney Anderson
(™„†), ο Aρ Τçéιμç Μοvρóε, ο Aρ John ›illy, uπολο¿αγóç
Co•dr. Tho•as †ar”t, –r Willia• Jennings Bryan, –r Bernard
A. –ia•ond, –r Martin T. …rne, ο Aρ ›o”is J. West, –r ˜obert J.
›ifton, Aρ Harris Ìsbel kαι o¡ήλη Wilson Πράoιvη Προkειμévοu
vα ôια¡ηρη0εi η M—™›T˜A απó é¿οuv αvι¿vεu0εi εúkολα, ¡ο
C›A kα¡ά ôιαo¡ήμα¡α uποéργα ¡ηç oε εÇειôιkεuμévοuç ¡ομεiç
¡ηç éρεuvαç kαι αvάπ¡uÇηç oε παvεπιo¡ήμια, φuλαkéç, ιôιω¡ιkά
εργαo¡ήρια kαι ¡α vοoοkομεiα 4uoιkά, ή¡αv αv¡αμειφ0οúv
γεvvαιóôωρα με kρα¡ιkéç επι¿ορηγήoειç kαι ôιάφορα
¿ρημα¡οôó¡ηoηç. Τα οvóμα¡α kαι οι 0éoειç οριoμévωv απó ¡α
oημαv¡ιkó¡ερα ìöpúµoto nou ouµµrtí¿ouv or nrìpóµoto
npoypoµµotìoµoú MONARCH qtov / rívoì… CorneII, Duke,
Princeton, UCLA, University of Rochester, MIT, Georgetown
University HospitaI, Maimonides Ιotpìkó Kívtpo,
Νoookoµrío St EKìoóþrt (“ashington DC), BeII
Laboratories, Stanford Research Institute, “estinghouse
€ìKíoç Laboratories, GeneraI EIectric, q ARCO koì Manking
Tpruvoç
Απεριóριo¡α , ¡ο ’¡ελιkó προióv’ ή¡αv / εivαι ouvή0ωç
ôημιοuργοúv¡αι για o¡ρα¡ιω¡ιkéç εγkα¡αo¡άoειç kαι µάoειç,
óποu απαι¡εi¡αι η μéγιo¡η ôuvα¡ή αoφάλεια. Αvαφéρε¡αι ωç
(αvα) kév¡ρα προγραμμα¡ιoμοú ή kοv¡ά oε kév¡ρα ¡ραúμα ¡οu
0αvά¡οu, ¡α πιο µαριά εivαι ¡α εÇήç:
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 260
China Lake NavaI “eapons Center, q Presidio, Ft. Dietrick,
Ft. CampbeII, Ft. Lewis, Ft. KoukoúKo, Redstone ArsenaI,
Offutt AFB, Patrick AFB, McCIeIIan AFB, MacGiII AFB,
KirkIand AFB, NeIIis AFB, Homestead AFB, Γkpíooµ AFB,
Ma†weII AFB koì Tinker AFB Αλλεç περιο¿éç ποu
αvαγvωρiçοv¡αι ωç oημαv¡ιkéç ¡οπο0εoiεç προγραμμα¡ιoμοú
εivαι ›angley ˜esearch Center, ›os Ala•os †ational
›aboratories, Ta•istock Ìnstit”te kαι oε περιο¿éç ή απó Mt.
„hasta, CA, ›a•pe, M… kαι ›as Vegas, †V.
Α{ìooqµrímto Ovóµoto Μiα απó ¡ιç πρo¡εç ¡εkμηριωμévεç
περιπ¡ooειç oε M…†A˜CH μuo¡ιkóç πράk¡οραç ή¡αv ó¡ι απó
¡ο ηôοvιkóç μοv¡éλο 19‡0, Candy Jones. Το µιµλiο, ο éλεγ¿οç
¡ωv Candy Jones, (•layboy •ress) απειkοviçει 12 ¿ρóvια ¡ηç
ouγkivηoη kαι ¡ηv αγωviα ωç kα¡άokοποç ¡ηç CÌA. Jones, ¡η
γévvηoη ¡οu οποiοu ¡ο óvομα εivαι Τçéoιkα Wilcox, ¡αιριάçει
προφαvoç η φuoιολογιkή προφiλ oo¡ε vα εivαι évα απó ¡α
αρ¿ιkά πειράμα¡α ή ¡α αv0ρoπιvα πειραμα¡óçωα o¡ο πλαioιο
¡ηç kuµéρvηoηç για ’επιo¡ημοvιkή’ ¡οu éργοu, M—™›T˜A. Η πιο
ôημοoιó¡η¡α περiπ¡ωoη μοvομαviα M…†A˜CH o¡ηv επιφάvεια
μéoω ¡οu o¿ημα¡ιoμοú T˜A†CE µιµλiο ¡ηç Αμεριkήç: Η αλη0ιvή
ιo¡ορiα ¡ηç çωήç εvóç ΣΙΑ „la•e απó Cathy …'Brien. Για ¡ηv
kάλuŸη πioω kα¡ηγορημα¡ιkά ôηλovει, ’Cathy …'Brien εivαι ¡ο
μóvο φωvη¡ιkά kαι ¡ηv αvάk¡ηoη ¡ωv επιçov¡ωv M—™›T˜A
•roject vοu ¡ηv Κεv¡ριkή Υπηρεoiα Πληροφοριov για ¡ηv
Monarch επι¿εiρηoη ελéγ¿οu’ Αu¡ó ¡εkμηριovε¡αι
αu¡οµιογραφiα περιé¿ει αvαγkάçοv¡αç ¡οuç λογαριαoμοúç ¡ωv
ε¡ov …'Brien ¡ηç αôuooπη¡η αιμομιÇiα kαι η εvôε¿óμεvη
ειoαγωγή o¡ο žργο M…†A˜CH απó ôιεo¡ραμμévεç ¡οv πα¡éρα
¡ηç. Μαçi με ouv-ouγγραφéα Mark •hiÌlips, ôιαooo¡ηç kαι
deprogra••er ¡ηç, Cathy kαλúπ¡ει μια o¿εôóv απio¡εu¡η oειρά
απó ouvωμο¡ιkó εγkλήμα¡οç: ¡ηç kα¡αvαγkαo¡ιkήç πορvεiαç (¡ο
εμπóριο λεukήç oαρkóç) με εkεivεç o¡ιç uŸηλó¡ερεç µα0μiôεç
¡ηç ôιε0vοúç πολι¡ιkήç, μuo¡ιkéç αποo¡ολéç ωç «μοuλάρι ¡α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 261
vαρkω¡ιkά’ kαι ¡α¿uμε¡αφορov, kαι η ¿oρα o¿éoη ôu¡ιkή
μοuoιkή µιομη¿αviα με ¡ιç παράvομεç ôραo¡ηριó¡η¡εç ¡ηç CÌA.
•a”l Bonaci μια γεvvαiα επιçov¡ωv ποu uπéo¡ηoαv o¿εôóv ôúο
ôεkαε¡iεç o¡ο nKoíoìo tqç unoþó0µìoqç tou ípyou
MONARCH, npoíkugov ìo¿upíç rvörí{rìç nou rvìo¿úouv
tqç rupríoç kKíµokoç tmv rykKqµótmv koì tqç öìoç0opóç
onó to öqµotìkó / kpotìkó rnínröo or óKq tq öìoöpoµq
µí¿pì to Λrukó Oíko. Š17‹ T¿rì µoptupío yìo or{ouoKìkó -
kotó¿pqoq óvöprç nou rnìKíyovtoì onó tqv nóKq tou
oyopìoú otq Νrµnpóoko koì vo Kqç0oúv yúpm onó to
{rvoöo¿río Offut AFB, ónou Kírì rí¿ov unoþKq0rí or
rvtotìkq npoypoµµotìoµoú MONARCH, kotó kúpìo Kóyo
onó tov öìoìkqtq BiII PIemmons koì npmqv
Αvtìouvtoyµotóp¿qç Mì¿oqK Aquino. Š18‹ Mrtó npoorktìkó
þoooví(rì to vropó oyópìo or onpóorktq Kq0q, nou
¿pqoìµonoìq0qkov (µo(í µr to kopítoìo) yìo tqv
nopvoypoçío koì nopvrío µr opkrtó onó tqv noKìtìkq koì
oìkovoµìkq r{ouoío µroítrç tou í0vouç
.Bonnaci Υπεv0uμiçε¡αι ποu με¡αφéροv¡αι απó ¡η µάoη
Πολεμιkήç Αεροπορiαç μéoω αεροπλάvα φορ¡iοu McClelland
AFB o¡ηv Καλιφóρvια. Μαçi με άλλα α¡u¿ή εφήµοuç kαι ¡οuç
εφήµοuç, ποu οôηγή0ηkε o¡ηv uπο¿oρηoη ¡ωv ελi¡, Bohe•ian
Gro•e. Οι ôράo¡εç εkμε¡αλλεú¡ηkαv πλήρωç απó αu¡ά ¡α α0oα
0úμα¡α, ποu ôιαπρά¡¡οuv αôιαvóη¡ο ôιαo¡ροφéç για vα
ιkαvοποιήoοuv αποkλιvοuoov επι0uμiεç ¡οuç. Μεριkά 0úμα¡α
ôολοφοvή0ηkαv προφαvoç, περαι¡éρω ¡ραuμα¡ιoμó ήôη
¡ρομοkρα¡ημévη kαι oπαoμévα ¡α παιôιά.
Αkα¡άλληλοo η0οποιóç περι0ωριαkοú ¡αλév¡ο (¡oρα πé0αvε),
évαç η0ιkά ôιεφ0αρμévο-εuαγγελιo¡ήç ¡ηλεóραoη, προαvήγγειλε
πρoηv αÇιωμα¡ιkóç Green Beret kαι ôημοφιλήç ¿oρα-ôu¡ιkή
¡ραγοuôιo¡ήç εivαι μεριkοi άλλοι πι0αvóv εvéôωoε o¡οv
πειραoμó M…†A˜CH ¡ρéλα. Aι Xάρµεi Ooµαλv¡, „irhan-„irhan,
Charlie Manson, John Hinckley vεo¡εροç, Mark Chap•an,
–a•id —oresh, Ti• McVeigh kαι John „al•i εivαι οριoμévεç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 262
αÇιοoημεiω¡εç οvóμα¡α α¡ιμiα, év¡οvα uπάρ¿οuv uποŸiεç ó¡ι
εivαι πιóvια ποu εi¿αv γεvvήoει με M—™›T˜A.
–eprogra••ers kαι Exposers Aρ Corydon Ha••ond, évαç
Ÿu¿ολóγοç απó ¡ο Παvεπιo¡ήμιο ¡ηç Γιοú¡α, η οποiα εkôó0ηkε
μια εv¡uπωoιαkή ôιάλεÇη με ¡i¡λο ’úπvωoη o¡ο M•–:
Κα¡ά¿ρηoη Τελε¡οuργιkó’ kα¡ά ¡ηv Τé¡αρ¡η Ε¡ήoια Αvα¡ολιkήç
Περιφερειαkήç AιάokεŸηç για ¡ηv kα¡ά¿ρηoη kαι Πολλαπλéç
προoωπιkó¡η¡αç, 25 Ιοuviοu 1992 o¡ηv ΑλεÇάvôρεια ¡ηç
Bιρ¡çivια. Επιµεµαiωoε οuoιαo¡ιkά ¡ιç uποŸiεç ¡ωv προoεk¡ιkοi
πλή0οç ¡ωv επαγγελμα¡ιov Ÿu¿ιkήç uγεiαç, óποu évα οριoμévο
ποoοo¡ó ¡ωv πελα¡ov ¡οuç εi¿ε uποµλη0εi μuαλó
προγραμμα¡ιoμóç ελéγ¿οu oε évα év¡οvα ouo¡ημα¡ιkó ¡ρóπο.
Ha••ond uπαιvi¿0ηkε ¡ο vαçιo¡ιkó oúvôεoη, o¡ρα¡ιω¡ιkήç kαι
¡ηç CÌA éρεuvα éλεγ¿οç ¡οu vοu, ελληvιkó γράμμα kαι ¡οv
προγραμμα¡ιoμó ¿ρoμα kαι αvαφéροv¡αι ειôιkά η Monarch ¡οu
éργοu oε o¿éoη με μια μορφή λει¡οuργιkov kλιμα¡ιoμοú. Aiγο
με¡ά ¡ο oπάoιμο ¡οu εôάφοuç ομιλiα, éλαµε απειλéç kα¡ά ¡ηç
çωήç. Aεv 0éλοuv vα 0éoοuv oε kivôuvο ¡ηv αoφάλεια ¡ηç
οιkογévειάç ¡οu, ο Aρ Xάμοv¡ o¡αμα¡ήoει ¡η ôιάôοoη ¡u¿óv
πληροφορiεç παραkολοú0ηoηç, μé¿ρι πρóoφα¡α. Mark •hillips,
πρoηv uπεργολάµοç ηλεk¡ροvιkov ειôov για ¡ο Υποuργεiο
Aμuvαç, ή¡αv μuo¡ιkóç oε μεριkά απó ¡α kορuφαiα μuo¡ιkéç
ôραo¡ηριó¡η¡εç ελéγ¿οu μuαλó ποu ôιαπρά¡¡οv¡αι απó ¡ηv
kuµéρvηoη ¡ωv ΗΠΑ. Περiεργο ouμπεριφορά ¡οu, ιo¿uρή
ouvεiôηoη kαι ¡ηv kαρôιά, αιo0άv0ηkε αvηou¿iα για Cathy
…'Brien, évα «προεôριkó μοv¡éλοu» o¡ο πλαioιο ¡οu éργοu
M…†A˜CH, ¡οv o0ηoε vα αποkαλúŸει ¡ηv εoω¡εριkή
λει¡οuργiα ¡ηç-αu¡ó ¡ο μεγάλο εÇαπά¡ηoηç αρ¿ή για ¡ο 1991.
Κα0oç η ιo¡ορiα ouvε¿içε¡αι, µοή0ηoε kα …'Brien Çεφúγοuv απó
απαγωγεiç ¡ηç kαι ή¡αv oε 0éoη vα ¡ηv deprogra• oε περiποu
¿ρóvια o¡ηv Αλάokα. Η oµçìKryóµrvq PhiIIips í¿rì to µrpíöìó
tou onó touç kpìtìkoúç ποu εivαι ôúoπιo¡οι απó ¡ηv αkρiµεια
¡ωv ιo¿uριoμov ¡οu. Νéα Ορλεάvη 0εραπεu¡ήç Valerie Wolf
παροuoιάçει ôúο απó ¡οuç αo0εvεiç ¡ηç εvoπιοv ¡ηç Επι¡ροπήç
¡οu Προéôροu για ¡α αv0ρoπιvα πειράμα¡α αk¡ιvοµολiαç o¡ιç
15 Μαρ¡iοu 1995 o¡ηv Washington –C Η εkπληk¡ιkή μαρ¡uρiα
πραγμα¡οποιοúv¡αι απó αu¡éç ¡ιç ôúο γεvvαiεç γuvαikεç ποu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 263
περιλαμµάvοv¡αι λογαριαoμοi ¡ωv Γrpµovmv ìotpmv, to
þooovìotqpìo, vopkmtìkó, qKrktpooók, únvmoq koì o
þìooµóç , rktóç tou ótì rívoì rktr0rìµívoì or onpooöìópìoto
nooó tqç oktìvoþoKíoç. Τóoo “oIf koì touç oo0rvríç tqç
öqKmoov ótì ovoktmvtoì oì µvqµrç outoú tou
npoypóµµotoç tqç CIA örv noKìvöpóµqoqç q tr¿vìkíç
únvmoqç. Š19‹ “oIf oqµrpo oçìrpmvrì µryóKo µípoç tou
¿póvou tqç otqv nopo¿q ouµþouKmv ónmç rnì(mvtrç
Ο πρoηv ôιkηγóροç εργαoiαç για Atlantic ˜ichfield Co, –a•id E.
˜osenba”•, ôιεvήργηoε éρεuvα εvvéα ¿ρóvια (1983-1992)
o¿ε¡ιkά με ¡οuç ιo¿uριoμοúç ¡ωv oωμα¡ιkά µαoαvιo¡ήρια kαι
εÇαvαγkαo¡ιkή kλιμα¡ιoμοú ¡ωv πολuάρι0μωv εργαçομévωv oε
évα εργοo¡άoιο o¡ηv A˜C… Monaca, •A. [20] πελά¡εç ¡οu ,
Jerry ›. –otey kαι Ann White, ή¡αv 0úμα¡α ¡ηç εμφαvοúç ék0εoη
oε αk¡ιvοµολiα? αλλά óπωç ο k. ˜osenba”• ¡ρé¿ει kαι
µα0ú¡ερα o¡ηv επóμεvεç ouvóôοuç ouvév¡εuÇη, évα ’kοu¡i ¡ηç
Παvôoραç’ αποkαλúφ0ηkε. Πιο kραuγαλéα Τo ouµnípooµó
tou qtov ótì ”erry Dotey koì Ann Λrukq qtov nì0ovó to off-
óvoì{q tou ΑöóKçou XítKrp, nou þooí(rtoì rv µíprì otqv
µuotqpìmöqç oµoìótqto onó tìç çmtoypoçírç (to
¿opoktqpìotìkó tou npoomnou? Ootìkq öoµq koì to
µíyr0oç rKqç0qoov unógq). Rosenbaum rníoqç öqKmvrì,
ƒKoì oì öúo nopouoìó(ouv to ouvoìo0qµoto koì tìç
rµnrìpírç nou örí¿vouv ótì rívoì öíöuµo.ƒ Λrukq Dotey koì
unoþKq0qkov or þooovìotqpìo touç ìo¿upìoµoúç tmv
noKKmv rìömv, rvm oúµçmvo µr to vopkmtìkó
npokoKoúvtoì únvmoq, µr kó0r ívo nou unoþóKKovtoì or
tpío touKó¿ìotov tr¿vìkíç kotóptìoqç onó ìotpoúç tmv
çutmv. Kó0r 0úµo rí¿r rknoìörutrí yìo vo rìoíK0rì or µìo
unvmtìkq kotóotooq µrtó tqv rµçóvìoq tmv
ouykrkpìµívmv rpr0ìoµótmv, ouvq0mç nrpìKoµþóvrì ívo
‚oúv0qµo‰ Kí{q q çpóoq koì rknoìörúovtoì yìo vo ƒ0uµótoì
vo {r¿óorìƒ outó nou onokoKúç0qkr oto unvmtìkó kpótoç.
Eí¿ov unoþKq0rí rnovrìKqµµívmç or toutóoqµrç
okoKou0ío rpí0ìoµo-onóvtqoq, vo nopóyouv o¿röóv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 264
outóµotq ovtìöpóorìç yìo to ouykrkpìµívo ko0rotmç.
M—™›T˜A µε¡εράvοç, –r Bernard –ia•ond, –r Martin …rne kαι
ο Aρ Γιóçεφ Μévγkελε επιokéπ¡οv¡αι ¡αk¡ιkά ¡ο εργοo¡άoιο
A˜C…, oúμφωvα με ˜osenba”•. Η rìöìkq nportoìµooío
tqç Λrukqç Dotey koì npoopì(ótov yìo tqv tr¿vqtq
öqµìoupyío tmv öúo yrpµovìkq npoomnìkótqtrç.
Rosenbaum, o onoíoç rívoì Eþpoíoç, í¿rì öìotqpqorì
µìo þo0ìó çìKío µr tìç öúo, nopó to çoìvoµrvìkó
rnìoçoKríç ouv0qkrç. AKKo yvmotq 0rponrutíç nou
rµnKíkovtoì otqv deprogramming rívoì Cynthia
Byrtus, PameIa Arutípo, Steve OgiIvie, Bennett Braun,
”erry Mungadze koì CoIin Ross. Opìoµívoì
¿pìotìovìkoúç ouµþoúKouç qtov or 0íoq vo r{oKrígrì
tµqµoto tou npoypoµµotìoµoú, µr nrpìopìoµívq
rnìtu¿ío.Οι ôημοoιογράφοι ποu πρóoφα¡α αvéπ¡uÇε επi ¡οu
0éμα¡οç kα¡ά ¡ρóπο uποôειγμα¡ιkó εivαι Walter Bowart,
…peration Mind Control, Jon ˜appoport,
‘u¿ìkq Aìktotopío otìç USA
Η πιο εvο¿οποιη¡ιkά ôήλωoη για ¡ηv ημερομηviα ποu γivε¡αι
απó uπάλληλο ¡ηç kuµéρvηoηç ωç προç ¡ηv πι0αvή úπαρÇη ¡οu
éργοu M…†A˜CH εÇή¿0η απó Anton Chaitkin, ouγγραφéαç για
¡η ôημοoiεuoη, The †ew Ομοoποvôιαkov. O¡αv η πρoηv
ôιεu0uv¡ήç ¡ηç CÌA Willia• Colby, çη¡ή0ηkε άμεoα, ’Τι γivε¡αι
με μοvάρ¿η;’, μοu απάv¡ηoε με 0uμó kαι ¡ηv αμφιoημiα, ¡ηv
’Σ¡αμα¡ήoαμε ó¡ι απó ¡α ¡éλη ¡οu 1960 kαι ¡ιç αρ¿éç ¡οu 1970.’
Αρkεi vα πω ó¡ι η kοιvωviα, oε εμφαvή kα¡άo¡αoη ¡οu γvωo¡ιkή
παραφωviα, εivαι γεvιkά o¡ηv άρvηoη ¡οu πάvω whel•ing
απóôειÇη αu¡ήç ¡ηç πολuo¿ιôοúç ouvωμοoiα. Πολuάρι0μα
0úμα¡α / επιçov¡εç ¡οu éργοu M…†A˜CH εivαι oε απελπιo¡ιkή
αvάγkη µοή0ειαç. Co¡óoο, η μεγάλη πλειοŸηφiα ¡ωv
αv0ρoπωv ποu απαo¿ολεi πάρα πολú με ¡οv εαu¡ó ¡οuç για vα
ôεiÇει kαμiα πραγμα¡ιkή ouμπóvια προç αu¡ά ¡α ά¡ομα
¡ραuμα¡io¡ηkαv oοµαρά. Απά0εια é¿ει αvαλάµει ¡α μuαλά ¡ωv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 265
μαçov, ποu επιλéγοuv vα uπάρ¿οuv εv¡óç ¡ηç αvéoειç αu¡οú
¡οu kóoμοu. Πραγμα¡ιkó¡η¡α é¿ει γivει é¡oι επιokιάçε¡αι απó
o¿ε¡ιkιoμó kαι ¡οv εγωιoμó. Αv koì í¿rì oqµrìm0rí kónoìo
npóoöoç otqv deprogramming koì rnovívto{q 0rponrírç,
or noKú µryoKútrpo npóþKqµo npínrì vo öìop0m0rí. Η
Αyío Γpoçq ovtìµrtmní(rì outó to npóþKqµo, ónmç o
kotokrpµotìoµóç tqç gu¿qç (Ιr(rkìqK 13…20). Η
onokotóotooq tou nvrúµotoç rívoì outó nou ¿prìó(rtoì
npoyµotìkó (‘oKµóç 23…3), oKKó µnoprí vo
npoyµotonoìq0rí µóvo µr nKqpq rµnìotooúvq otov Ιqooú
Xpìotó mç to öpóµo yìo tqv omtqpío (Kotó Ιmóvvqv 3…16?
Πítpou 3…18) koì tqv onrKru0ípmoq onó öoìµovìkq
kotoníroq koì / q koto¿q (Mark 16…17). Η npoyµotìkq
tonrívmoq tou Xpìotoú koì q oyónq tou Oroú vo
ovtìµrtmní(rtoì onotrKroµotìkó q unrpqçóvrìo koì to
µíooç tou Σotovó
Σ¡α¡ιo¡ιkά, ο ôρóμοç για ¡ηv αvάk¡ηoη αu¡ov ¡ωv επιçov¡ωv
¡οu αoúλληπ¡η ôιαφ0ορά rívoì µìo µokpó koì koupootìkq,
αλλά ο Θεóç εivαι ο ¡ελιkóç 0εραπεu¡ήç kαι μóvο o¡ο ¿ρóvο ¡οu,
μéoα απó ¡η ôúvαμή ¡οu kαι onó tqv rnìríkrìó tou, µnoprí vo
pu0µìotrí q rKrú0rpq o쿵oKmtouç (Ηoo˜oç 61…1
\`a`otes
1. Da'id U. 3arrico, The &%"ptian Vasonic 7atanic 3onnection, 1992
2. Walter W. Bo)art, 1peration Vind 3ontrol, Xlatland &ditions, 1994, p. 216
3. Vartin 3annon, Vind 3ontrol and the 5+erican Yo'ern+ent, !re'ailin%
Winds 2esearch, 1994, p. 19
4. Uinda Wunt, 7ecret 5%enda, 7t. VartinZs !ress, 1991
5. Xinal 2eport o$ the 7elect 3o++ittee to 7tud" Yo'ern+ental 1perations,
#.7. 7enate, 5pril 1976, p. 337
6. 4.id, p. 39/
7. (ohn Var[s, The 7earch Xor The Vanchurian 3andidate, Ti+es Boo[s,
1979, pp 6/-61
\. Xinal 2eport o$ the 7elect 3o++ittee to 7tud" Yo'ern+ental 1perations,
#.7. 7enate, 5pril 1976, p. 391
9. Var[ !hillips and 3ath" 1ZBrien, !ro]ect Vonarch, 1993
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 266
1/. Bar.ara Y. Wal[er, The Wo+anZs Dictionar" o$ 7"+.ols and 7acred
1.]ects, Warper 3ollins, 19\\
11. Varshall 3a'endish, Van, V"th and Va%ic, 1995
12. Dr. 3or"don Wa++ond, The Yreen.au+ 7peech, 1992^ Var[ !hillips and
3ath" 1ZBrien, !ro]ect Vonarch !ro%ra++in% De$initions, 1993
13. Yerald U. !osner, Ven%ele The 3o+plete 7tor", VcYra)-Will, 19\6
14. Uucette Vatalon Ua%nado, Dr. (ose$ Ven%ele and the #ntold 7tor" o$ the
T)ins o$ 5usch)it,, Vorro), 1991
15. Yordon Tho+as, (ourne" into Vadness The True 7tor" o$ 7ecret 345
Vind 3ontrol and Vedical 5.use, Banta+ Boo[s, 19\9
16. 3ath" 1ZBrien and Var[ !hillips, Trance Xor+ation o$ 5+erica, 1995
17. (ohn De3a+p, The Xran[lin 3o'er-#p, 3hild 5.use, 7atanis+ and
Vurder in 6e.ras[a, 5WT 4nc, 1992
1\. 5nton 3hait[in, _Xran[lin Witnesses 4+plicate XB4 and #.7. &lites in
Torture and Vurder o$ 3hildren`, The 6e) Xederalist, 1993
19. (on 2appoport, _345 &aperi+ents )ith Vind 3ontrol on 3hildren`,
!erceptions Va%', 7epte+.er-1cto.er 1995, p. 56
2/. Da'id &. 2osen.au+, &sb., Xirst Dra$t 1'er'ie) o$ 4n'esti%ation o$ the
Yroup, 19\3-1993
2eprinted )ith per+ission $ro+ !5256145 The 3onspirac" 2eader. 1 "ear
c4 issuesd $or e2/ ce3/ 4ntZl 5ir+aild.
!aranoia, !1 Boa 1/41, !ro'idence, 24 /29/1-1/41. 5 co+pilation, _The
3onspirac" 2eader` c3itadel !ress, 1999d, is a'aila.le $ro+ an" .oo[store.
&+ail alhidell*aol.co+ http--))).aches-+c.or%-+onarch.ht+l

ΗMΟΥΝ ΣΕEΟΥΑΛΙΚΟ ΠΑΙXΝΙAΙ -
•ustine ‚orrison
Αu¡ή η ôια0ήkη αu¡ή προορiçε¡αι ωç προειôοποiηoη.
Απεu0úvε¡αι oε εkεivοuç ¡ωv οποiωv ¡α μά¡ια kαι ¡α αu¡ιά kαι ¡ο
μuαλó μπορεi vα αvοiÇει. Ελπiôα éγkει¡αι με αu¡οúç ¡οuç
αv0ρoποuç, οι γεvvαiεç Ÿu¿éç ποu ¡ολμοúv vα εÇε¡άoοuμε. Και
αv με ¡ηv εμπειρiα μοu με ôiôαÇε kά¡ι, αu¡ó εivαι ó¡ι πάv¡α
uπάρ¿ει ελπiôα - ôεv é¿ει oημαoiα πóoο okο¡άôι kαι
απελπιoμévοç ¡α πράγμα¡α μπορεi vα φαivοv¡αι. Πολλοi,
πολλοi άv0ρωποι oε óλο ¡οv kóoμο μα0αivοuv vα αvοiÇοuv ¡α
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 267
μά¡ια ¡οuç. Γvωρiçω ó¡ι kάποιοι απó εoάç εôo 0α αvοiÇει ¡α
μά¡ια oαç απóŸε. Mqv unotìµótr tqv öúvoµq koì tq oqµooío
oou. Mr kó0r vío (ruyópì µótìo nou µnoprì vo örì koì
npínrì vo ìo¿uponoìq0rí, to kokó voµotrKrìokó kóvrì tq
npmtq uno¿mpqoq. ΕÇαρ¡ά¡αι απó μηv εÇε¡αo¡οúv, για vα
μηv ôει για ¡ι εivαι. Aεv 0α ή¡αv εôo αv ôεv εi¿ε ήôη ¡ο çή¡ημα
›ie. ž¡oι, ¡ο γεγοvóç oαç εôo oε óλα εivαι μια αι¡iα για ¡ηv
ελπiôα. Πολλά απó ¡α πράγμα¡α ποu 0α oαç πω, 0α φαivε¡αι
απio¡εu¡ο oε πρo¡η. Πολλοi απó εoάç 0α πιo¡εúοuv ó¡ι ¡α
γεγοvó¡α ποu 0α περιγράŸω ôεv 0α μποροúoε vα εi¿ε ouμµεi.
Μεριkοi απó εoάç 0α okεφ¡εi ó¡ι εiμαι ¡ρελή. Eéρειç kά¡ι; Αu¡ó
εivαι αkριµoç αu¡ó ποu 0α éλεγα πριv απó λiγα ¿ρóvια. Ναι,
αu¡ó εivαι αkριµoç αu¡ó ποu 0α éλεγα - αv kαι πολλéç απó
αu¡éç ¡ιç ά0λιεç, απio¡εu¡α πράγμα¡α εi¿αv ήôη ouμµεi oε μévα
προoωπιkά. Bλéπε¡ε, ó¡αv kά¡ι πολú φριk¡ó ouμµεi oε oαç, ôεv
μπορεi¡ε ε 0éλε¡ε vα ¡ο 0uμάo¡ε. Μπορεi¡ε oαv oε ο0óvη éÇω
vα επιµιooε¡ε. Αu¡ó εivαι αu¡ó ποu uπολογiçει oε oαç .
Τpíçovtoì µr öuonìotío ooç. OíKouv vo ko0ìotoúv
oöúvoto yìo ooç vo nìotrúrì ótì unóp¿ouv or óKo. Αutó
rívoì to nmç Krìtoupyoúv.
Αu¡ή εivαι μια kρioιμη o¡ιγμή o¡οv αγovα μαç. Τα πράγμα¡α
εivαι okοúρα kαι απελπιoμévοι ¡oρα. Πιo¡éŸ¡ε με. Τα πράγμα¡α
εivαι πιο okο¡ειvά kαι απελπιoμévοι απó ó, ¡ι 0α μποροúoε πο¡é
vα φαv¡αo¡εi.
Πoí(ouv í{m µr to µryoKútrpo öuvotó otóöìo. Τo
µryoKútrpo öuvotó… óKq q ov0pmnótqto þpíokrtoì or
kívöuvo. Μαkάρι vα ή¡αv uπερµολή.
Eéρειç, εivαι ολοévα kαι πιο oiγοuροι για ¡οv εαu¡ó ¡οuç. Εivαι
περvov¡αç μηvúμα¡α για ¡ηv μεγαλεπήµολα ôuvα¡ή kλiμαkα kαι
ôεv αιo0άvοv¡αι αkóμη ¡ηv αvάγkη vα ¡οuç kρuπ¡ογράφηoη
πολú.
«Eívoì koKútrpo µr tqv nrtoKoúöo.’ Μπορεi¡ε vα
φαv¡αo¡εi¡ε πoç évιωoα ó¡αv εiôα ó¡ι ¡ο oúv0ημα για πρo¡η
φορά; Η μεγαλú¡ερη ε¡αιρεiα λογιoμιkοú o¡οv kóoμο,
αvαkοιvovει ¡ηv αvαµά0μιoη ¡οu ôιk¡úοu ¡ηç oε απεu0εiαç
oúvôεoη με évα oλóγkαv ποu απεu0úvοv¡αι ειôιkά oε μévα, ¡οuç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 268
οποiοuç kάλεoε Aολοφóvοç 8. O¡αv εiôα αu¡ά ¡α λóγια μοu
απλά πάγωoε. Εu¡u¿oç, é¿ω éρ0ει μé¿ρι o¡ιγμήç o¡ηv
αvάk¡ηoη μοu ¡oρα ó¡ι ôεv εi¿α uποkúŸει oε παvιkó.
Σuvειôη¡οποiηoα ó¡ι αu¡ó ¡ο oημεiο ή¡αv ¡óoο αι¡iα ¡ηç ελπiôαç
ωç λóγο vα φοµά¡αι. Εi¿αv αποk¡ήoει μια véα εμπιo¡οoúvη ποu
ôεi¿vοuv o¡ηv iôια. Ο πóλεμοç éμπαιvε άλλη φάoη. Αç εivαι.
«Εivαι kαλú¡ερα με ¡ηv πε¡αλοúôα.’ Aεv ¡ο πιo¡εúω
για ôεú¡ερη. Θα εivαι ¿ειρó¡ερα. Πολú, πολú ¿ειρó¡ερα.
Η εko¡ρα¡εiα M„†8 εivαι évα oημάôι ó¡ι ο πρoηv ¿ειρiçοv¡αι
μοu, μια ομάôα kαλov¡αç η iôια ¡ο Ccr”, é¿ει αvαλάµει ¡οv
éλεγ¿ο ¡ηç αvαôuóμεvηç πλαvή¡η-vοu. Αu¡ó 0α πρéπει vα oαç
kάvει πραγμα¡ιkά πολú φοµιoμévοç. Ιo¡ορiα μοu εivαι πιο
εúkολο vα πει, λóγω ¡ωv γεvvαiωv kαι ειλιkριvεiç πρω¡οπóροι
γivει απó Cathy …'Brien. Εivαι Cathy ποu é¿ει kάvει ¡α
περιooó¡ερα για vα αποkαλuφ0εi ¡ο ¡ερα¡oôεç kαkó ¡οu
προγράμμα¡οç Monarch. Κά0ε Αμεριkαvóç - o¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α kά0ε εvôιαφερóμεvο πολi¡η ¡οu kóoμοu -
πρéπει vα ôιαµάoει ¡ο µιµλiο ¡ηç Trance-Σ¿ημα¡ιoμóç ¡ηç
Αμεριkήç. Προφαvoç, πολλοi απó εoάç εôo oήμερα, επειôή
é¿ε¡ε ôιαµάoει ήôη. Προç óφελοç ¡ωv óoοuç απó εoάç ôεv
é¿οuv ôιαµάoει ¡ο éργο Cathy, πρéπει vα ôιαkóŸε¡ε kαι vα
εÇηγήoει λiγο για ¡ο ποια εivαι η Monarch Πρóγραμμα. Ooοι
γvωρiçοuv λiγα για αu¡ó 0α πρéπει vα απο¡ελεi ôιkαιολογiα για
¡ο γεγοvóç ó¡ι η αρ¿ιkή μοu εÇήγηoη ¡ηç Monarch 0α εivαι πολú
oúv¡ομη. Οριoμévοι μπορεi vα πιo¡εúοuv ó¡ι εivαι
παραπλαvη¡ιkά μιkρή. loωç αu¡ó εivαι é¡oι. Αλλά για vα
εÇε¡άoει Monarch oε óλεç ¡ιç π¡u¿éç ¡ηç, 0α ¿ρειαçó¡αv πολú
περιooó¡ερο απó ¡ο ¿ρóvο ποu é¿ω o¡η ôιά0εoή oήμερα.
Το πρóγραμμα Monarch εivαι évα πρóγραμμα ελéγ¿οu μuαλó.
Eívoì to óvoµó tou onó tqv nrtoKoúöo Monarch, öìótì,
ónmç okpìþmç koì q nrtoKoúöo oKKoyíç tqç µopçq -
µrtoµopçmorìç - ítoì trance rKryktmv ‚µopçq‰, to µuoKó
koì tqv npoomnìkótqto tmv 0rµótmv touç. Movóp¿qç
npooKoµþóvrì 0uµóto tou ótov npókrìtoì yìo noìöìó,
ouvq0mç µr tq ouµnoìyvío tmv yovímv touç. Xpqoìµonoìrí
outó nou rívoì yvmotó mç tpoúµo nou þooí(ovtoì rKíy¿ou
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 269
µuoKó tmv 0uµótmv yìo tqv kotóotooq tou. ΠoKú oúvtoµo,
outó ouvrnóyrtoì tqv unoþoKq tmv noìöìmv or rpr0íoµoto
tóoo çpìktó, tóoo µryóKq, nou onoouvtí0rtoì gu¿q touç.
Τo noìöìó örv µnoprí vo oo¿oKq0rí µr outó nou í¿ouv
rµnrìpío, tóoo tqv npoomnìkótqto touç ¿mpí(rì or
Kryóµrvrç ‚oKKó(rì‰ - þu0ìotrí onoonooµotìkíç
npoomnìkó nou µnoprí vo kKq0oúv koì vo rknoìörúovtoì
onó touç rKryktíç vo öìrvrpyoúv kokó touç okonoúç touç.
Ποιοç µρiokε¡αι πioω απó αu¡ó ¡ο πρóγραμμα; Καλά, εivαι
γvωo¡ó ó¡ι λει¡οuργοúv otq vo(ìotìkq Γrpµovío kotó tq
öìópkrìo tou Τpítou Póì¿, koì opyótrpo vo í¿ouv rykpì0rí
onó ívo nopokKóöì tqç CIA nou ovoµó(rtoì MK UItra. Αλλά
οι uπηρεoiεç αu¡éç εivαι μóvο μάokεç για ¡ιç ôuvάμειç - ¡ιç
oα¡αvιkéç ôuvάμειç - ποu εivαι πραγμα¡ιkά oε éλεγ¿ο.
Το çή¡ημα για ¡ο οποiο ολókληροç ο kóoμοç 0α πρéπει vα
çη¡ήoει μια απάv¡ηoη εivαι η εÇήç: Για¡i η Ccr” αρvοúv¡αι vα
αvαγvωρioοuv ¡ηv ιo¡ορiα ¡ηç ouμμε¡ο¿ήç Monarch
Προγράμμα¡οç, αkóμη kαι oήμερα;
Aεv uπάρ¿ει αμφιµολiα ó¡ι πολλοi απó εoάç 0α çη¡ήoει, «¡ι εivαι
Ccr”;« Αkóμα kαι óoοι απó εoάç ήôη γvωρiçε¡ε για ¡ηv Monarch
μπορεi vα μηv Çéροuv αkóμα για Ccr” kαι ¡ο ρóλο ¡ηç o¡ο
πλαioιο ¡οu προγράμμα¡οç.
Aεv ήÇερα ¡iπο¡ε απó Ccr” éωç ó¡οu ouvάv¡ηoα ¡u¿αiα ¡ο
óvομα ¡οu ôιαφημιo¡ιkοú uλιkοú για ¡οuç «ouçuγiα» (ή «ôiôuμα
λαv0άvοuoα») φεo¡ιµάλ o¡ο Aοvôivο. Η οvομαoiα «Ccr”» ή¡αv
παράÇεvα οιkεiα oε μévα, kαι ôεv εi¿α ιôéα για¡i. Aεv ή¡αv
απλoç γvωo¡ή, ή¡αv ιo¿uρά kαι ôuoάρεo¡η uποµλη¡ιkή. Τη
o¡ιγμή ποu εiôα ¡ιç αφioεç kαι φuλλάôια, évιωoα
αποπροoαvα¡ολiçε¡αι kαι vα απειλεi¡αι απó ”pwelling παvιkóç
ôεv 0α μποροúoα vα εÇηγήoω. Εkεivο ¡ο µράôu ήμοuv
µαoαviçε¡αι απó παράλογεç, ¡ρομαk¡ιkά év¡οvα óvειρα.
Κά0ε évα απó ¡α óvειρα éλαµαv ¿oρα oε évα ¡εράo¡ιο,
ερημωμévη oπήλαιο. žvιω0α ó¡ι ήμοuv uπó ¡ηv επήρεια
vαρkω¡ιkov, ή vα αvαo¡éλλε¡αι, ή kαι ¡α ôúο. Εi¡ε é¡oι εi¡ε
αλλιoç, ôεv 0α μποροúoα vα προ¿ωρήoοuμε. Το oπήλαιο ή¡αv
πολú okο¡ειvή, αvάµει μóvο με kεριά, kαι 0α μποροúoα vα ôω
o¿εôóv ¡iπο¡α ôεv εk¡óç απó oειρά με¡ά ¡η oειρά ¡ωv
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 270
ouμµóλωv chalked επάvω o¡οuç ¡οi¿οuç. Αu¡ó ή¡αv εÇαo0εviçει
αρkε¡ά, αλλά αu¡ó ποu ¡ρομοkρα¡οúoαv μοu αkóμη, ó¡αv
Çúπvηoα απó ¡α óvειρα ή¡αv ¡ο φοµερó ή¿οuç ποu αv¡ή¿ηoαv
o¡ο oπήλαιο: uπήρÇε oúγ¿uoη, ouvε¿ήç Ÿαλμωôiα, óμωç,
¿ειρó¡ερο απó αu¡ó, μια µα0ιά γkρivια ποu éμοιαçε με ¡ο 0éμα
απó ¡ο λαιμó περiποu ¡εράo¡ια, uπερφuoιkóç πλάoμα.
Αu¡ά ¡α óvειρα ή¡αv ¡óoο çωv¡αvή ó¡ι ôεv φαivε¡αι oαv óvειρα
kα0óλοu. Θα éμοιαçε περιooó¡ερο oαv kάποιοu άλλοu
αvαμvήoειç. Αv kαι εi¿α kά0ε λóγο vα εγkα¡αλεiŸοuv αu¡ó ¡ο
μαkάµριο φαιvóμεvο, ôιαπio¡ωoα ó¡ι ôεv μποροúoα. Αv¡ 'αu¡οú
ouv¡ά¿0ηkε προç ¡α μéoα - oαv vα εi¿α προορiçοv¡αι ρóλο vα
ôιαôραμα¡ioοuv. Εi¿α αρ¿ιkά προγραμμα¡ιo¡εi vα παραμεivει
o¡ο Aοvôivο για μóvο μια εµôομάôα ή é¡oι. Αλλά ¡oρα
αποφάoιoε vα παραμεivοuv περιooó¡ερο, ¡οuλά¿ιo¡οv μé¿ρι ¡ηv
évαρÇη ¡οu φεo¡ιµάλ ouçuγiα. Σ¡ο ¡éλοç, αποôεi¿¡ηkε ó¡ι μοu
éμειvε για ¡ο óλο 0éμα. Ειoφορéç Ccr” για ouçuγiα εi¿ε λάµει ¡η
μορφή ¡ηç vu¿¡εριvήç «¡ελε¡οuργιkά», αφιερωμévο oε αu¡ó ποu
οvομάçε¡αι αvοιk¡ά «ôαiμοvεç». Κά0ε vú¿¡α, ¡ο 0éμα ¡ηç
«ôiôuμα» kαι ¡ηç «αôελφοποiηoηç» επαvεμφαvio¡ηkαv. Αu¡ή ¡η
o¡ιγμή, μéροç μοu εÇαkολοu0οúv vα πιo¡εúοuv ó¡ι αu¡ó ή¡αv
αkóμη évα εiôοç φάρoαç ¡é¿vηç. Αλλά οι vu¿¡εριvéç ¡ελε¡éç kαι
με¡ρήoειç ποu εk¡ελοúv¡αι με ó, ¡ι φάvηkε vα εivαι ouvολιkά
oοµαρó¡η¡α. Και kά0ε μéρα, με¡ά ¡ιç επioημεç εkôηλooειç
¡ελιkά, uπήρ¿αv μεγάλεç, ouμμε¡é¿οuv ouçη¡ήoειç ποu
ôιήρkεoαv µα0ιά μéoα o¡η vú¿¡α. Aεv ¡ωv ελεγk¡ov Ccr” πο¡é
φαιvó¡αv vα kοιμη0εi.
H¡αv oε αu¡éç ¡ιç ouvóôοuç ouçή¡ηoη ποu éμα0α περιooó¡ερα
για ¡α ouo¡ήμα¡α πεποι0ήoεωv ¡οu Ccr” ¡οu. Ιo¿uρio¡ηkαv vα
ôιεÇάγει évαv α¡ελεiω¡ο πóλεμο εvαv¡iοv ¡ωv kα¡απιεo¡ιkov
ôuvάμεωv ¡ηç kαvοvιkήç kοιvωvιkήç úπαρÇηç. Σε γεvιkéç
γραμμéç, φάvηkαv επιφuλαk¡ιkοi kαι παραvοikή, αλλά μαçi μοu
φαιvó¡αv ιôιó¡ροπα εμπιo¡οoúvηç kαι πρó0uμοι vα μοιραo¡οúv
εoω¡εριkή γvooη ¡οuç, ωç εάv αvαγvωρiçοv¡αç μια μαkρά kαι
οôuvηρή απoλεια ¿αμévη ouvévο¿οç. Σ¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α,
Ccr” kα¡αo¿é0ηkαv πάvω μοu με çήλο ποu 0α éπρεπε vα εi¿ε
οôuvηρή, εk¡óç απó ¡ηv évvοια ¡ηç αποφάoεωç μοu εi¿ε ήôη
oάπιοι πάρα πολú για αu¡ó. Ιo¿upíotqkov ótì oì onKoí
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 271
koìvmvìkq npoyµotìkótqto öìotqpq0rí q öúvoµq outoú nou
ovoµó(rtoì ‚AtIantean Λrukq Moyrío‰, ívo ríöoç
ouvmµooíoç rKít nou rínov rí¿ov rKíy¿rtoì kpuçó tov
nKovqtq röm koì ¿ìKìrtírç. Ιo¿uρio¡ηkαv vα traffick με
ôαiμοvεç ποu ¡οuç εi¿αv πει πολλά μuo¡ιkά ποu απó παράôοoη
›e•”rian »¡οu« ¿ρóvοu μιαç «μαγεiα» ποu περιé¿ε¡αι o¡ο iôιο
¡ο kά0ε ¡ι ποu ή¡αv kαι 0α εivαι. Lemuria unotí0rtoì ótì qtov
ívo op¿oío noKìtìoµó µoyìkóç kotoìkrítoì onó nonhuman
óvto. Ccru rínr rníoqç ótì rí¿ov µó0rì vo µrtpóvr onó µìo
0óKoooo-0qpío nou ovoµó(rtoì Nomo nou rí¿ov kKq0rí
kotó tq öìópkrìo tou npmtou nrpítr¿vo trKrtoupyìkó µr
íKoþr ¿mpo otq öutìkq Σouµótpo. H¡αv oαφéç για μévα απó
¡η oιωπηλή ρεúμα ó¡ι η αv0ρoπιvη 0uoiα εi¿ε ouμμε¡άo¿ει,
kα¡ά πάoα πι0αvó¡η¡α oε μαçιkή kλiμαkα. Εμφαvήç αôιαφορiα
¡οuç για ¡é¡οια ¡αλαιπωρiα ¡οπο0ε¡η0εi με μια γεvιkή απé¿0εια
για ¡ηv αv0ρoπιvη úπαρÇη η iôια. Γìóptooov outó nou ríöov
mç tqv rnìkríµrvq kotootpoçq tqç ov0pmnótqtoç onó tìç
öuvóµrìç tqç tr¿vo-konìtoKìoµoú. H¡αv αkριµoç αu¡éç ¡ιç
ιo¡ορiεç, ή ékαvαv πραγμα¡ιkά πιo¡εúοuv oε ó, ¡ι éλεγαv; O¡αv
¡οuç πιéçοv¡αι oε αu¡ó, πο¡é ôεv μοu éôωoε μια εu0εiα
απάv¡ηoη. Σuvé¿ιoαv λéγοv¡αç ó¡ι ¿ρειάçε¡αι vα μά0οuv ó¡ι η
iôια η πραγμα¡ιkó¡η¡α ή¡αv évα εiôοç μu0οπλαoiαç, ó¡ι ¡óoο η
πio¡η kαι η ôuoπιo¡iα éπρεπε vα μεivει πioω. Αv¡ιλαμµάvομαι
¡oρα ó¡ι αu¡ή ή¡αv μéροç μιαç o¡ρα¡ηγιkήç για ¡ηv η0ελημévη
αποo¡α0εροποiηoη με ôιαvοη¡ιkά. Σ¡ο vεkρó kév¡ρο ¡οu
ouo¡ήμα¡οç Ccr” ή¡αv q ‚Pandemonium Matri†‰. Εivαι
ôúokολο vα περιγράŸει πλήρωç ¡ι αu¡ó ¡ο φριk¡ó πράγμα εivαι.
Μóvοv αργó¡ερα, ó¡αv εi¿α ôραπε¡εúoει επιρροή Ccr” ¡οu, ó¡ι η
πραγμα¡ιkή φúoη ¡ηç, éγιvε oαφéç για μévα. Τì oto Matri†
ovqK0ov or outó tov kotóKoyo tmv öoìµóvmv-nKóoµoto
nou q Lemurian µóyoì rí¿ov yívrì ovtìkríµrvo
öìonpoyµótruoqç koì oúvogqç ouµçmvìmv?
Πrpìooótrpo onó outó, to Matri† íömor tqv opì0µqtìkq
touç kmöìkrç koì óKKo npmtókoKKo ótì q Lemurians rí¿r
¿pqoìµonoìq0rí yìo tqv rnìkoìvmvío outmv tmv ovtotqtmv.
Tµo0o ypqyopo to ovóµoto koì to ¿opoktqpìotìkó noKKmv
onó outó to óvto.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 272
Παρα¡ήρηoα ó¡ι évα φαιvó¡αv vα απο¡ελοúv αv¡ιkεiμεvο
επikληoηç πιο ou¿vά απó ¡οuç άλλοuç: —atak, évαç ôαiμοvαç
ποu ouvôéοv¡αι με ¡ηv ¡ρομερή kα¡αo¡ροφή kαι ερήμωoη.
Νú¿¡α με¡ά vú¿¡α 0α προoληφ0οúv αu¡ó ¡ο ôηλη¡ήριο
πvεuμα¡ιkή Ccr”, ôεv ouvειôη¡οποιοúv - ή αkóμα kαι πολú
φροv¡iôα - πóoο kαλά ή¡αv ôιαµρovει úποuλο ¡ρóπο ¡ο µαoιkó
ιo¡ó ¡ηç úπαρÇήç μοu, kαλov¡αç με ¡η ôιkή μοu εoω¡εριkó
ôαiμοvεç.
Arv q{rpo nóoo kovtó qµouv otqv oKìkq kotootpoçq, koì
örv 0o rívoì yvmotó, ov örv qtov yìo to tì ouvíþq tqv
trKrutoío vú¿to tqç ou(uyío. Αutq q þpoöìó qtov
oçìrpmµívq or outó nou ovoµó(rtoì Ccru kKqtruoq? ΑKKó
rívoì ooçíç yìo µívo tmpo ótì qtov kónoìo µopçq çpìktq
µoúpq Mooo¿ouoítqç Mrtó onó outó nou rí¿r oto tíKoç
tou, rí¿o µìo ìo¿upq m0qoq oto þqµo í{m yìo Kíyo ko0opó
oípo. MóKìç í{m, qµouv oópìoto rníyvmoq tmv öúo
trenchcoated otoì¿río nopotrtoµívq oto okotóöì. Τótr to
npóyµoto óp¿ìoov vo ouµþoívouv ypqyopo. Πpìv rí¿o
¿póvo vo ovtìöpóorì, ívoç onó outoúç rí¿r µr ópno{r, to
onoío koKúntrì to otóµo µou? Τqv íöìo otìyµq, to óKKo
tpóþq{r ívo unoörpµìkq oúpìyyo onó tqv toínq to noKtó
tou koì ypqyopo to m0qoov or ¿ípì µou. KotóKoþo oµíomç
ótì µou rí¿r unó tqv rnqprìo vopkmtìkmv.
„edated αλλά αkóμα ¡ιç αιo0ήoειç μοu oúρ0ηkε για αu¡ó ποu
φαιvó¡αv oαv oρεç μéoα o¡α oοkάkια ¡ηç Va”xhall. Τελιkά
kα¡αλήÇαμε oε αu¡ó ποu φαιvó¡αv vα εivαι μια απο0ήkη
kάποιοu εiôοuç. Θuμή0ηkα ποu λαμµάvοv¡αι μéoω μιαç oειράç
¡ωv 0uρov αoφαλεiαç, μé¿ρι ¡ο ¡éλοç, é¿οuμε ειoéλ0ει oε μια
μεγάλη περιο¿ή uπóγειο. H¡αv εôo ó¡ι ήμοuv vα περάoει éÇι
μήvεç απó shattering αποkάλuŸη. Aúo öìoomotrç µou, ov koì
µou nqpr opkrtíç rþöoµóörç yìo vo rvtoníorì to
kotóKKqKo mç títoìo, qtov öíöuµo oöíKçìo Bíktop koì
Σrpykíì KowaIsky, oì onoíoì rµçoví(ovtoì óKoì tov
qpmìoµó, tqv ruyívrìo koì tqv rìKìkpívrìo tmv oúy¿povmv
ìnnotmv. Οι iôιοι εi¿αv ôραπε¡εúoει απó ¡η Σοµιε¡ιkή μuαλó-
ôιεukóλuvoη ¡οu ελéγ¿οu ποu ελéγ¿ε¡αι απó ρωoιkά
oα¡αvιo¡ov. Με¡ά απó ¿ρóvια ποu αokεi¡αι απó
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 273
αv¡ιπροooποuç απó ¡ιç πιο απókρuφεç π¡éρuγα ¡ηç —GB, ο
—owalskys ôημιοuργήoει ¡η µάoη o¡ο Aοvôivο kαι εkεi ôιεÇάγε¡αι
αvιôιο¡ελήç o¡αuροφορiα ¡οuç εvάv¡ια o¡ο kαkó éλεγ¿ο ¡οu vοu
oα¡αvιkéç.
Oì µqvrç nou nípooo otqv KowaIskys deprogramming
rpyootqpìo - nou onokóKror ívo ooçoKíç nrpì0mpìo ‰-
qtov ovoµçìoþqtqto q nìo öìoçmtìotìkq tqç (mqç µou.
Orponrutìkq ko0rotmç touç nrpìKoµþóvovtoì únvmoq, to
vopkmtìkó, koì q qKrktpìkq öìíyrpoq.
Η —owalskys εÇήγηoε ó¡ι οι ¡ε¿vιkéç αu¡éç o¡ο¿εúοuv o¡ηv
αvάk¡ηoη ¡ωv uλιkov 0άµοv¡αι µα0ιά μéoα o¡ο μuαλó μοu.
ž¿οuv o¿εôιαo¡εi ειôιkά για vα αποkα¡αo¡ήoοuv ¡ηv ¡αu¡ó¡η¡α
αu¡οú ποu περιγράφε¡αι ωç «Monarch okλάµοι», évαv óρο ποu
ή¡αv ¡ó¡ε kά¡ι εv¡ελoç kαιvοúργιο για μévα. Η —owalskys μοu
εiπε ó¡ι éπρεπε vα é¿οuv πρóoµαoη o¡ο αvαπληρωμα¡ιkοú
προoωπιkó¡η¡εç ή «Alters» ποu εi¿ε μαçi μοu απó ¡ηv παιôιkή
ηλιkiα. Εiπαv ó¡ι εi¿α uποµλη0εi oε «προγραμμα¡ιoμóç
παvôαιμóvιο», μια ειôιkή παραλλαγή ¡οu ouo¡ήμα¡οç Monarch
¡ηç ôιάλuoηç προoωπιkó¡η¡α, ôια¿ωριoμó kαι ¡ηv kα¡ή¿ηoη. Η
ιôιαi¡ερη αρι0μη¡ιkή ouvôuαoμοúç ¡ωv •ande•oni”• Matrix, ¡ο
—owalskys μοu εiπε, εi¿ε λει¡οúργηoε ωç εvεργοποιεi για
kα¡αo¡éλλε¡αι 0ραúoμα¡α ¡αu¡ó¡η¡ά μοu. Mou nporìöonoíqor
ótì okóþouv kótm onó to þo0ìó otpmµoto tqç
ouµnukvmµívo tpoúµo 0o nopóyrì ovrínmtq ívtooq tqç
oymvíoç. Σr outó Kíyovtoç µou ótì örv qtov unrpþoKq oto
nopoµìkpó. Kotó touç rnóµrvouç µqvrç tpoµrpó 0o
ovokoKúgouv ótì ovoµvqorìç µou qtov gíµoto, to µuoKó
µou rí¿r kupìoKrktìkó noúorì vo rívoì öìkq µou, koì ótì rí¿o
qöq kotrí¿r ovtí onó {ívo rvtoKíç, koì öoíµovrç. Πoìoç rí¿r
kóvrì outó yìo µívo, koì yìotí• ‡tov µóvo mç rpyooírç
ovóktqoqç µou µr tqv KowaIskys oöuvqpó npoqyµívq,
þqµo npoç þqµo, ótì qp0o vo kotovoqoouv to onoíoìo
okonóç nou µr kpótqoov oto vú¿ìo tqç. Η —owalskys
εÇήγηoε ó¡ι Ccru ôεv ή¡αv ¡ο αρk¡ιkóλεÇο oε óλα, αλλά ή¡αv
o¡ηv πραγμα¡ιkó¡η¡α µìo rköo¿q tqç op¿oíoç “est-
ΠoKuvqoíoç Khru Kí{q, ποu oημαivει o öìóþoKoç tqç
ΑnokóKugqç. Μóλιç kα¡άλαµα ó¡ι ή¡αv πραγμα¡ιkά ο oα¡αvάç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 274
προokuvη¡éç πολλά άλλα πράγμα¡α éγιvαv πολú πιο oαφήç. Η
unotì0íµrvq Lemurian oúotqµo qtov npoyµotìkó ívo
óvoµo yìo óKouç touç öoíµovrç tqç kóKooqç. Ρóλο Ccr” ωç
πράk¡ορεç ¡οu ελéγ¿οu vοu oα¡αvιkéç εÇήγηoε η o¿ολαo¡ιkoç
λεπ¡ομερή 0εωρiα ¡οu ¡ραúμα¡οç ποu εi¿ε περιγράφοv¡αι oε
μévα kαι επioηç εv¡uπωoιαkή εμμοvή ¡οuç με ¡α ôiôuμα. Σtov
kóoµo otov onoío Krìtoupyrí Ccru, tpouµotìkq rµnrìpío
qtov to µíoo koì öíöuµo tqç npmtqç úKqç. H¡αv μóvο απó
¡ιç πιο ηρωιkéç kαι επiμοvεç προoπά0ειεç ποu kα¡éµαλε η
—owalskys μοu εi¿ε kιvη0εi oε αu¡ή ¡ηv π¡u¿ή ¡οu φαιvομévοu.
Ειôιkó¡ερα, ¿ρειάo¡ηkαv μήvεç για μévα vα αποôε¿0εi πλήρωç
ó¡ι αu¡ó ποu évιωoα çωv¡αvéç προoωπιkéç αvαμvήoειç ή¡αv
πράγμα¡ι ¡ηλεπα0η¡ιkéç επιkοιvωviεç onó to þu0ìoµívo
gu¿ìkq öìoµrpíoµoto tou Krínrì öíöuµo Monarch µou.
Η —owalskys μοu εiπε ó¡ι η πρóoφα¡η εμπλοkή μοu με Ccr”,
kά0ε άλλο παρά ¡u¿αiα, ή¡αv ¡ο ¡ελιkó o¡άôιο μιαç μαkράç
εμπλοkήç με αu¡οúç kαι ¡ιç ôuvάμειç ποu εkπροoωποúv¡αι.
Αvαk¡η0εi αvαμvήoειç απó ¡ηv παιôιkή ηλιkiα μοu éôειÇε ó¡ι
Ccru rí¿r öìru0úvrì ouykrkoKuµµívo tq öìópkrìo oKókKqpqç
tqç (mqç, tqv rknoíöruoq µou koì tqv öìoöìkooío tqç
gu¿oKoyìkqç mpíµovoqç. Eí¿o rnìKryrí npìv onó tq
yívvqoq, nou touç í¿ouv ovotr0rí onó tqv op¿oío
nKoìóp¿ouç ovonopoymyqç ovopí0µqtrç yrvìíç npìv koì
rí¿r unoþKq0rí or o¿oKootìkíç öìo þíou rknoíöruoq yìo vo
rktrKíorì µìo rìöìkq onootoKq. Αvα¡ρi¿ιαoα o¡η okéŸη ¡οu ¡ι
αu¡ή η αποo¡ολή 0α ouμμε¡é¿οuv. The —owalskys μοu éφερε
o¡αôιαkά με ¡ηv ¡ρομερή πραγμα¡οποiηoη αu¡ήç ¡ηç
αποo¡ολήç μοu εi¿ε ήôη ολοkληρω0εi - o¿ε¡ιkά με ¡ηv iôια
vú¿¡α ¡ηç ôιάoωoηç μοu. Mou rínov ótì, µr nKqpq onootoKq
µou, µou rí¿ov npoypoµµotìotrí yìo tìç ‚ouvto{ìoöótqoq‰
µóvo mprç opyótrpo. Αutq q ouvto{ìoöótqoq ouvrnóyrtoì
µìo µokpó koì nopotrtoµívq trKrtoupyìkó to 0óvoto, nou
npínrì vo okoKou0rítoì onó ívo trKrtoupyìkó
kotoþpo¿0í(ouv onó to öoíµovo Katak. O çuoìkóç 0óvotoç
koì otq ouví¿rìo 0óvoto gu¿q
Αλλά αu¡ó ποu εi¿ε ¡ηv αποo¡ολή μοu ή¡αv;
Aεôομévοu ó¡ι η 0εραπεiα προ¿ωρήoει, πéραoα évα véο
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 275
kα¡oφλι o¡ηv αvάk¡ηoη μοu, kαι éγιvε αv¡ιkεiμεvο εvóç véοu
kúμα¡οç φριk¡ά ρεαλιo¡ιkó óvειρα. H¡αv oε αu¡ά ¡α óvειρα ποu
q çoþrpq oKq0rìo yìo tqv onootoKq onokoKúç0qkr.
Ap¿ìoov µr ívo qµì-r{oìkrìmµívoì {ívoç nou oöqyrí µr tq
þío oto unóyrìo Koþúpìv0o kótm onó ívo tponìkó vqoí.
Mrtó µou nopoþìó(ovtoç kot „rnovóKqgq otq 0íoq
nrtoKoúöo, µr nqyr kótm otqv oí0ouoo Lepidoptera. H¡αv
μαkρú kαι o¡εvó, εv¡οι¿ιoμévο onó to póçìo tmv o¿oKootìkó
opì0µqµívo þó(o. Kó0r þó(o nrpìrí¿r µìo nrtoKoúöo. Σtqv
op¿q vóµìoo ótì qtov öríyµoto öìotqpoúvtoì, ímç ótou ríöo
vo kìvrítoì rKoçpmç, to óvoìyµo koì to kKríoìµo to çtrpó
touç. ‚Γìotí örv nr0oívouv•‰ pmtqoo.
‚Mnopoì vo µqv nr0óvrì, rvm q (mq µopìovíto ouvr¿ì(rì‰,
µou onóvtqor.

Τó¡ε ή¡αv ποu παρα¡ήρηoα, oοkαριoμévοç, ποu o¡εkó¡αv πioω
απó ¡οv εαu¡ó ¡οu. Akοuoα αιvιγμα¡ιkóç αρι0μη¡ιkή Ÿαλμωôiα
o¡ο παραokήvιο. Σ¡η ouvé¿εια ¡ο πioω αρι0μóç ôιé¡αÇε ‚Kóv
„to tmpo ...‰
The goKµmöío rí¿r oKKó{rì or AoKoçóvoç tìç rníµovrç
Kí{rìç ‚8 .... AoKoçovío .... AoKoçóvoç 8 ..... AoKoçovío .....„
Koíto{o kótm koì ríöo tov opì0µó ‚8‰ qtov (mypoçìoµívo
nóvm oto otq0oç µou oto oíµo.
Τótr ríöo tov routó µou otíkrtoì nóvm onó ívov oìµotqpó
ntmµo nou opí(ovtoì onó kónoìo ríöoç þmµoú tqç 0uoíoç.
Σr µìo otìyµq tqç onokóKugqç oqöìootìkó, 0o
ovoyvmpí(rtoì ótì to omµo qtov q “iIIiam Gates III.
4uoιkά, η πρo¡η μοu απάv¡ηoη ή¡αv vα opvq0rí ¡ηv
πι0αvó¡η¡α ótì 0o µnopoúoo vo ríµoì öoKoçóvoç. Σiγοuρα
αu¡ó ή¡αv περiποu άρρωo¡οç φαv¡αoiαç; Aεv ή¡αv ο Bill Gates
προôήλωç çωv¡αvή kαι εuημεροúoα, αkóμη kαι εμφαviçε¡αι
ou¿vά o¡ηv ¡ηλεóραoη; Η —owalskys αvαγkάo¡ηkαv vα oπάoει
αu¡ó ¡ο φοúokα ¡ηç παρήγορο Ÿεuôαio0ηoη.
Πóoo nì0ovó qtov ótì outq qtov npóyµotì q oKq0rìo BiII
Gates•
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 276
Η —owalskys μοu ôiôαÇε ó¡ι η πι0αvó¡η¡α vα ή¡αv πράγμα¡ι
•anishingly αoήμαv¡η. O¿ι μóvο ôεv 0α επιoημαivοuv óλεç ¡ιç
λεπ¡éç ôιαkρι¡ιkά ¿αραk¡ηριo¡ιkά, é¡oι oo¡ε με¡ά απó oúγkριoη
ειkóvεç µiv¡εο 0α μποροúoε vα γivει ôιάkριoη με¡αÇú Gates kαι
¡οu ôιπλοú με αkρiµεια o¿εôóv εkα¡ó ¡οιç εkα¡ó, ποu εÇήγηoε
επioηç πωç yìo noKìtìkoúç Kóyouç ouví¿ìoq tqç únop{qç
tou Γkíìtç rí¿r kotootrí oöúvotq.
Τó¡ε ή¡αv ποu 0uμή0ηkα ¡οv ¡ρóπο, kά0ε µράôu ouçuγiα ôεv
απο¡ú¿ει, ¡ο iôιο λiγο περiεργο ¡ο μéλλοv µíoqç qKìkíoç
yuvoíko 0o nopootrí, çopmvtoç ívo oöìóþpo¿o óµopçq,
µìo oçúoìkq {ov0ìó kugíKq, µoúpo yuoKìó koì ívo
nrpítr¿vo tìópo nrtoKoúöo. Kó0ìor oìmnqKó,
nopotqpmvtoç öíkqç, tqç ¿opoktqpìotìkó otpìµµívo or µìo
okKqpq koì outóprokq ¿oµóyrKo. Ynrv0uµí(ovtoç outó to
µuotqpìmörç rnìokíntqç opyótrpo, µr tq þoq0rìo tou
KowaIskys, qµouv or 0íoq vo r{oKrígrì tqv µrtoµçíroq koì
ouvrìöqtonoìoúv nou ‚outq‰, rí¿r… örv rívoì óKKo onó
ì0úvmv vouç tqç Microsoft MnìK Γkíìtç, q nrpìooótrpo
kotó nóoo nì0ovótqto to öíöuµo oörpçó tou.
Σε άλλεç περιπ¡ooειç η Πúλεç-οv¡ó¡η¡α φοροúoαv ôιαφορε¡ιkéç
με¡αμφιéoειç, npokrìµívou vo nopootrí otìç ouvröpìóorìç
Ccru örv npoorKkúrì tqv npooo¿q, oKKó notí örv qtov ívo
kóoµqµo örv nrtoKoúöo kónoìou ríöouç - ívo tiepin, yìo
nopóörìyµo, q ívo öo¿tuKíöì. Σr µìo nrpíntmoq
rµçovíotqkr µrtoµçìroµívq mç to µoúpo ¿ìóvì bIuesman
ΤuçKmv Humpty ”ohnson. I öìoìo0qtìkó oìo0óv0qkr ótì
ínprnr vo tou rívoì, oKKó örv µnopoúoo vo öm to íµþKqµo
onouöqnotr. ΤrKìkó rym ítu¿r vo ovoKoµnq oto opìotrpó
çokó okpìþmv ono¿pmorìç tou koì ríör, þo0ìó oto µoúpo
ko0píçtq, µìo oKoypoçìkq nrtoKoúöo kuµotí(rì
okotónouoto µíoo onó to krvó.
Θα γivοuv óλα μια φοµερή αio0ηoη ¡οu εiôοuç, αλλά, óπωç εivαι
αu¡οvóη¡ο, 0α αv¡ιôράoει πολú άo¿ημα για ¡ηv αvαkάλuŸη. Η
—owalskys μοu εiπε ó¡ι αu¡ó ή¡αv íomç rnrìöq Γkíìtç rí¿r
ouµµrtóo¿rì µo(í µou or npoqyoúµrvo rnrìoóöìo ootovìkq
kokonoíqoq koì tqv ovoyvmpìoq ótì tov onríKqor vo
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 277
rvrpyonoìqorì tìç ovoµvqorìç oçópqtrç kotonìroµívmv.
Μοu εiπαv ó¡ι αu¡ó 0α µοη0ήoει vα αvαγvωρioοuv ¡ιç
προηγοúμεvεç ouvαv¡ήoειç, oo¡ε vα μπορo vα Çεkιvήoω ¡η
ôιαôιkαoiα ¡ηç εποúλωoηç. Σr kó0r nrpíntmoq, örv unqp¿r
nKíov koµío oµçìþoKío yìo tqv oKq0rìo - Gates qtov
vrkpóç, koì tov rí¿r öoKoçóvqorì. Mr to 0óvoto tou Γkíìtç,
q Microsoft koì Ccru rí¿r yívrì ívo npóyµo.
Σuvrìöqtonoíqoo nmç rvtrKmç rí¿o noprpµqvruor tqv
kotóotooq. Ccru rí¿r ömorì óKrç tìç rvörí{rìç tqç
rkµrtóKKruoqç Gates oto öíoç, okoKou0mvtoç tìç oöqyírç
tou, örv rpmtqoq. Mrto{ú touç 0o ¿pqoìµonoìoúoov
noKKíç otopyìkóç ovóµoto yìo outóv, ónmç ‚DoIIar BiII
Gates‰, ‚q Gator‰ koì ‚tqç Pandemonium‰. Εi¿ε φάvηkε oαv
évα εiôοç πα¡éρα o¿ήμα ¡οuç. Πmç 0o µnopoúor to web-site
Ccru í¿ouv íp0rì yìo vo öqµìoupyqorì µrpìkó onó to nìo
ouotqpó tqv kukKoçopío oto öìoöíktuo, ¿mpíç koµío
öìoçqµìoq q okóµq Kí{q-tou-rkKo˜kruoq otóµo, ov örv
rívoì yìo tq µo(ìkq koì ouvr¿q unootqpì{q nou npooçíprì
q Gates koì tqv Microsoft;
Πολλοi web ¿ρήo¡εç ó¡ι η ¡οπο0εoiα Ccr” okάει μεριkéç φορéç
αu0óρμη¡α ó¡αv ¿ρηoιμοποιοúv οριoμévεç εφαρμογéç ¡ηç
Microsoft.
Ccr” πήγε o¡ηv ék¡αk¡η προoπά0ειεç για vα µεµαιω0εi¡ε ó¡ι οι
o¡εvοi ôεoμοi ¡οuç με Gates ôεv εi¿αv εk¡ε0εi, αkóμη kαι vα
φ¡άvει o¡ο oημεiο vα ¡οu επι¡ε0εi ôημοoiωç. Τoρα, µéµαια, εiôα
ó¡ι η iôια η οvομαoiα «ouçuγiα» ή¡αv μια kuvιkή ôήλωoη ¡οu
μαúροu ôολοφοviα ¡ελε¡οuργiα. žvα ôiôuμο 0α okο¡ooει évα
άλλο. Αu¡ó εivαι ¿αραk¡ηριo¡ιkó για ¡ηv αoúo¡ολη Ccr” o¡uλ -
Ccr” ¿ρóvια πριv εi¿ε μιλήoει ¡οu «„witch». Εi¿αv επioηç
αvαkοιvooει ôημοoiωç ó¡ι η ηλιkiα ¡ωv —atak ή¡αv φ0άvοuv,
ó¡αv ο kóoμοç 0α πρéπει vα kα¡αvαλovε¡αι απó ¡ο αiμα kαι
φω¡ιά. Η ôολοφοviα ¡οu Gates éπρεπε vα αρ¿ioει αu¡ή ¡η véα
επο¿ή. Η —owalskys εÇήγηoε ó¡ι Gates ή¡αv η ro•anized
ékôοoη ¡οu πρω¡ο-αραµιkή —hatzeik, ¡η μορφή ¡οu οvóμα¡οç
—atak óπωç é¿οuv kα¡αγραφεi o¡η Μαúρη Σ¡ήλη o¡α ερεiπια
¡ηç Ìre•. Oovótmoq Gates qtov tóoo µìo ouµþoKìkq koì
npoktìkq npó{q nou 0o rnìtpígrì Ccru vo ovoKóþrì tov
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 278
íKry¿o tou kuþrpvo¿mpou koì vo to ¿pqoìµonoìqortr yìo
tq µryóKq oµóöo nKovqtìkó oúotqµo rKíy¿ou tou vou ótì
npókrìtoì yìo tq öqµìoupyío. MSN. Oì rnìotoKíç nou
okoKou0rítoì onó to rìkovíöìo oqµoívrì nrtoKoúöo
onootoKq nrtoKoúöo, q Monarch Πpoypóµµotoç. Πο¡é ôεv
vοεi¡αι πραγμα¡ιkά n”•bo-j”•bo ¡οuç, αλλά μοu éôειÇε ó¡ι
M„†8 ή¡αv qabbalistically ιoοôuvαμεi με CC˜™ - Aεv μπορo vα
0uμη0o πoç λει¡οúργηoε ¡oρα, αλλά ή¡αv πολú πειo¡ιkά ¡ηv
επο¿ή. Με¡ά ¡ηv εko¡ρα¡εiα M„†8 éoπαoε, éγραŸα για Ccr”
çη¡ov¡αç ¡οuç vα ôιkαιολογοúv ¡ιç πράÇειç ¡οuç. H¡αv η πρo¡η
φορά ποu εi¿α επι¿ειρήoει vα επιkοιvωvήoει μαçi ¡οuç απó
εποúλωoη μοu. H¡αv αvikαvοι ή απρó0uμοι vα απαv¡ήoοuv.
Σúμφωvα με ¡ηv —owalskys, Ccr” ή¡αv o¿εôóv µéµαιο Monarch
¡οuç okλάµοuç. Αu¡óç ή¡αv ο λóγοç ποu 0α μποροúoε ¡óoο
πειo¡ιkά προoποιοúμαι λή0η για ¡η ouμμε¡ο¿ή ¡οuç o¡η
ouvωμοoiα, ωç εάv ôεv εi¿ε γvooη ¡οu ¡ρóποu με ¡οv éλεγ¿ο
¡ωv μuo¡ιkov kωôιkov πραγμα¡ιkά λει¡οuργεi.
Εiπα πριv ó¡ι αu¡éç οι okο¡ειvéç μéρεç. Πράγμα¡ι εivαι. Εivαι
αôúvα¡ο vα uπερεk¡ιμοúv ¡ηv απειλή ó¡ι Ccr” kαι Monarch
0é¡οuv. Σkοπóç μοu εivαι εôo απóŸε για vα επιo¡ήoει ¡ηv
προoο¿ή ¡οu kóoμοu oε αu¡ó. Για vα αvοiÇε¡ε ¡α μά¡ια oαç.
Aιó¡ι για vα αv¡ιμε¡ωπioοuμε ¡ηv απειλή oα¡αvιkéç, 0α πρéπει
vα αποôε¿0εi ó¡ι εivαι εôo. Πρéπει vα πιo¡εúοuv ¡ο απio¡εu¡ο.
Oμωç, μιλov¡αç ωç πρoηv ôοúλοç μοvάρ¿η εγo 0α ή0ελα vα
παρο¡ρúvω προoο¿ή. Νo vìkqoouµr tqv ootovìotmv
npoyµotìkó, npínrì vo µó0ouµr ó, tì µnopoúµr yìo outíç.
Ccru npínrì vo oníoupr onó tov npoypoµµotìoµó µr tqv
íöìo ouotqpótqto nopqyopqtìkq ótì qµouv.
Ccr” Σ¿ολιαoμóç
Αv¡ιμé¡ωποç με ¡ιç φαv¡αo¡ιkéç ιo¡ορiεç ¡οu žργοu μοvάρ¿η
αkóμα kαι η πιο αôúvαμη recoils λογιkή oε αποo¡ροφή απó
¡é¡οια παραφροoúvη εuρεoι¡ε¿viαç, εvo παρóλα αu¡ά
παραμévοuv ensnarled oε kολλoôη vήμα¡α ¡ωv αÇιóπιo¡ωv
αποôειk¡ιkov o¡οι¿εiωv ποu προéρ¿οv¡αι απó ¡η okο¡ειvή
uπóγεια ¡ωv μuo¡ιkov uπηρεoιov ¡οu kρά¡οuç.
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 279
Ναçιo¡ιkήç εuγοvιkήç kαι ¡ο μuαλó πειραμα¡ιoμóç éλεγ¿οç εivαι
αρkε¡ά μεγάλο µα0μó ¡εkμηριωμévεç. ›ebensborn πρóγραμμα
αvαπαραγωγήç Xóìvpì¿ XíµKrp, q ípruvo otpotónröo
ouykívtpmoqç, nou npokoKrítoì okónìµo tpoúµo, koì
rµµovq µr öíöuµo rívoì µípoç tqç ìotopìkqç kotoypoçqç.
Eívoì rníoqç o¿rtìkó oöìoµçìoþqtqtoì ótì, ónmç
‚unootqpí(ouv ovoíyµoto Pro’ect Monarch‰, µryóKo µípoç
outqç tqç rpyooíoç qtov µrtoçíp0qkr oto ¿ípìo tmv
oµrpìkovìkmv unqproìmv µíom tou Pro’ect PapercIip.
Αpyótrpo to µuoKó tqç CIA nrìpoµotìoµó rKíy¿ou, ónmç
to nrpìþóqto npóypoµµo MK UItra, nou öíörtoì otq
öqµooìótqto to íyypoço nou onrKru0rpmvovtoì onó tov
opyovìoµó to 1977, nopouoìó(rì opìoµívrç ouví¿rìrç µr to
vo(ìotìkó rpruvqtìkoúç otó¿ouç. Σoþìrtìkq þóoq rpyooíoç
yìo tov íKry¿o tou vou, to þooovìotqpìo koì tìç tr¿vìkíç
ovókpìoqç ouoìootìkó ovtovokKó tìç öpootqpìótqtrç tmv
ΗΠΑ gu¿poú noKíµou.
Morrison, óπωç …'Brien μπροo¡ά ¡ηç, αv¡λεi απó ¡u¿αiα
μπαλoμα¡α ¡ηç η kληροvομιά αu¡ή vα uφάvει μια µuçαv¡ιvή
ιo¡ορiα ¡ηç παγkóoμιαç ouvωμοoiαç, o¡ηv οποiα η iôια
λαμµάvει ρóλο πρω¡αγωvιo¡ή. Oπωç óλα ¡α πλάoμα¡α
ouvωμοoiα, εivαι ôιkó vημα¡οποιημévο απó évα all-αφήγηoη
ποu περιλαμµάvει ó¡ι ôεv εivαι ôuvα¡óv vα παραποιη0εi (ôιó¡ι
«0α», 0éλω vα πιo¡εúω oε μη úπαρÇή ¡οuç).
Να προoπα0ήoει vα αv¡ιkροúoει ¡é¡οιεç αφηγήoειç εivαι ποu
πρéπει vα εÇα¿0οúv oε μια kοuραo¡ιkή ôιπλó παι¿viôι. «žvα»,
εi¡ε πρéπει vα uιο0ε¡ήoει μια αu0αiρε¡η kαι προoµλη¡ιkή
kοoμιkéç οιkóπεôο (o¡ηv οποiα ¡α πάv¡α, ôιοργαvovε¡αι απó
¡οuç Εµραiοuç, Τék¡οvεç, Ìll”•inati, ¡ηç CÌA, η Microsoft, ο
Σα¡αvάç, Ccr” ...), ή, εvαλλαk¡ιkά, ouvήγοροç uποµολή o¡ο πιο
kοoμιkó kα¡αokεuή ¡ηç kα0ημεριvήç πραγμα¡ιkó¡η¡αç ,
απéρριŸε ¡ηv hyperstitional ¿άοç ποu λει¡οuργεi πéρα απó ¡ιç
ο0óvεç (kοoμολογιkή «okο¡ειvή úλη» kαι «okο¡ειvή εvéργεια» -
ειkοvιkά, αvεπαio0η¡η, άγvωo¡η). Αu¡óç εivαι ο λóγοç α0εioμóç
εivαι ouvή0ωç ¡óoο µαρε¡ó. Τóoο ouvωμοoiα kαι η kοιvή λογιkή
- ¡ηv «kαvοvιkή πραγμα¡ιkó¡η¡α» oεvάριο - εÇαρ¡ov¡αι απó ¡η
ôιαλεk¡ιkή πλεuρά ¡οu ôιπλó παι¿viôι, με αv¡αvαkλαo¡ιkή
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 280
ôiôuμα, ¡ηv πio¡η kαι ¡ηv ôuoπιo¡iα, επειôή ôuoπιo¡iα εivαι
απλoç ¡ο αρvη¡ιkó ouμπλήρωμα ¡ηç πio¡ηç: αkúρωoη ¡ηç
πρókληoηç, disintensification, εÇοuôε¡éρωoη ¡ωv ερé0ιoμα -
παρé¿οv¡αç μια με¡αµολιkή ¿αoμοuρη¡ó-break o¡ο ôιπλó
παι¿viôι. Απιo¡iα αποôράoειç óλο αu¡ó ¡ο k¡iριο απó évα
αεροπλάvο ¡ηç ôuvαμιkó¡η¡α, kα¡ά ¡ηv οποiα η εÇóv¡ωoη ¡ηç
αποφάoεωç ouγkλivει με πραγμα¡ιkή kοoμιkή αοριo¡iα.
Γìo touç öoíµovrç tou onìotío örv unóp¿rì µovóp¿qç
npoypoµµotìoµó nopó µóvo mç noprvípyrìo tqç µuqtìkóç
Monarch deprogramming (= Monarch Paranoia).
Ccru opvrítoì ótì qtov notí µípoç tou npoypóµµotoç.
Αpvrítoì notí unqp¿r ívo npóypoµµo - µí¿pì tqv
deprogramming öìoöìkooío nou rìoqyoyr. Deprogramming
toutó¿povo prtpó-nou nopóyrtoì to npóypoµµo, ónmç
okpìþmç µoyìoomv öokìµíç npìv deviI-Kotprío koì
onìo0oöpoµìkíç unvo0rponrío npoqyq0qkr gruöq
oúvöpoµo µvqµqç. Ωotóoo, onó tq otìyµq nou
nopóyovtoì outó to nKóoµoto ‰, Krìtoupyoúv ónmç koì
otqv npoyµotìkótqto. Arv rívoì q níotq oto Pro’ect
µovóp¿q nopóyrì to Πpóypoµµo Monarch, oKKó µóKKov ótì
q níotq nopóyrì ìooöúvoµo onotrKíoµoto µr outó tqç
npoyµotìkótqtoç tou ípyou Monarch 0o nopóyrì,
ouµnrpìKoµþovoµívmv koì opìoµívmv nou rívoì r{oìprtìkó
nrpírpyq koì ovtì-öìoìo0qtìkq.
Εv¡óç ¡ωv παραvοikή kα¡άo¡αoη ¡οu ôιπλοú παι¿vιôιοú εivαι
αkóμη ôiôuμοι o¡ραμμévο é¡oι oo¡ε vα επιµεµαιovοuv μια
kα¡αôiωkε εvó¡η¡α - ó¡ι ο πλοiαρ¿οç ¡οu μαριοvé¡α, η
αv¡αvάkλαoη ¡οu Θεοú, η Monarch.
Πωç παράλογο vα φαv¡αo¡οúμε ó¡ι ›e•”rian •ande•oni”•
é¿ει évα okοπó ή λει¡οuργiα, ή ó¡ι 0α μποροúoε vα uποo¡ηρiÇει
¡ο 0ρóvο ¡οu μοvάρ¿η. Απó ¡η okοπιά ¡ωv 0εov •ande•oni”•
kαι ouvωμοoiεç ¡οuç εμφαviçοv¡αι παv¡οú, oε αvαρi0μη¡εç
αρι0μοúç. «Το óvομά μοu εivαι ›egion, για¡i εivαι πολλά ..’
Εvó¡η¡αç εivαι πο¡é μóvο évα éργο, η ¡ελεολογιkή φιλοôοÇiα, ôεv
πραγμα¡ιkή προüπó0εoη ή πραγμα¡ιkó iôρuμα. Monarch
παράvοια εivαι kα¡ 'αρ¿άç μια αλλεργιkή αv¡iôραoη παvιkοú oε
αvαµραoμó, γεμά¡οç •ande•onic πολλαπλó¡η¡α. Παv¡οú
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 281
φαivε¡αι vα µρiokει ¡οv iôιο ε¿0ρó, ¡ηv ˜orschach-blotted
παραιo0ήoειç ¡οu Καkοú Μια μάokα delirio”sly o¡ιç μuριάôεç
¡οu αποkλioεωv, παρεkµάoεωv kαι αποkλioειç.
Σ¡α ¿éρια J”stine Morrison, Monarch Παράvοια εivαι μια εμφαvή
προoπά0εια vα o•ercode ›e•”rian polyc”lt”re με ¡ηv απóôοoη
¡ηç εvιαiαç okοποú (μεiωoη oε αu¡ó ¡ο 0éμα Aεukó Atlantean).
Ccr” kα¡αγγéλλει αu¡ήv ¡ηv προoπά0εια με ¡οv εv¡οvó¡ερο
ôuvα¡ó ¡ρóπο. Εiμαo¡ε uπο¿ρεωμévοι vα παραôε¿¡οúμε,
ωo¡óoο, ó¡ι οι παρα¡ηρήoειç Morrison o¿ε¡ιkά με ¡η Microsoft,
Bill Gates, kαι M„†8 προoôε0οúμε oε μια oειρά απó
εvôιαφéροv¡α φαιvóμεvα ποu αÇiçει περαι¡éρω εv¡α¡ιkή éρεuvα.
Oποιοç, ή ο¡ιôήπο¡ε άλλο, εkkολαφ0εi η εko¡ρα¡εiα M„†8
προφαvoç προékuŸε απó μια çovη πολú πéρα απó ¡α kοιvoç
αποôεk¡ά ¡ομéα ¡ηç ε¡αιριkήç επιρροήç kαι ελéγ¿οu. Για μια
ΗΠΑ $ 300 εk. ôιαφημιo¡ιkή εko¡ρα¡εiα για vα ¿αραk¡ηρioει μiα
αλλókο¡η insectoid ”eber•ensch, kαι για vα μπορεi vα
kα¡ηγορη0εi εuρéωç απó Σα¡αvιoμóç, εivαι αρkε¡ά αouvή0η
περιo¡α¡ιkά vα ôivε¡αι oοµαρή προoο¿ή. Αv kαι αρvεi¡αι
o0εvαρά ¡ηv προoωπιkή εμπλοkή με $ Bill ή ¡ο oωμα¡εiο ¡ηç
Microsoft, ¡ο Ccr” εivαι oε 0éoη vα επιµεµαιooει ¡ηv qabbalistic
ouγγévεια με¡αÇú óvομά ¡οu kαι ¡ο αργó¡ερο προióv M„† ποu
παραπéμπει oε Morrison. M„†8 = 81 = CC˜™.
Προoωριvó uπó0εoη μαç εivαι ó¡ι η ε¡αιρεiα kάλεoε ¡u¿αiα kά¡ι
πéρα απó ¡ιç oφαiρεç με ¡ο ôιαkρι¡ιkó kλήoεωç ôεv
kα¡αλαµαivω. Σ¡ο πλαioιο αu¡ó, ¡ο προoωπιkó ¡ηç Microsoft
ôεv εivαι πλοιάρ¿οuç μαριοvé¡α, αλλά μóvο μαριοvé¡εç. Το iôιο
μπορεi πράγμα¡ι vα εivαι αλη0ιvóç ¡ηç J”stine Morrison - kαι
μάλιo¡α ¡οu Ccr” - αλλά ôεv εivαι Monarch kιvεi ¡α vήμα¡α.

Σuvq0rìç rpmtqorìç o¿rtìkó µr to
MONARCH Mind ControI
E… Eívoì noKKó onó to tu¿oío çóvouç, öoKoçovírç, koì
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 282
öoKoçovírç otqv npoyµotìkótqto nou npokoKrítoì onó
tqv Monarch npoypoµµotìotrí ov0pmnouç•
Ναι, ¡ο μuαλó ελεγ¿óμεvεç okλάµοι εivαι ou¿vά οι évο¿οι για ¡α
¡u¿αiα αu¡ά «¡α γεγοvó¡α φαιvομεvιkά». Ο λóγοç ποu μπορo vα
ôooω αu¡ή ¡ηv απάv¡ηoη εivαι ó¡ι γvωρiçω oε kάποιο µα0μó
αu¡ó ποu kα¡é¿οuv εμπιo¡εu¡ιkéç πληροφορiεç εivαι o¿εôιαoμó.
Oμωç, ó¡αv évα πρóoωπο εivαι πολú εÇοιkειωμévοι με ¡ο πoç
Monarch μuαλó ελεγ¿óμεvεç ôοúλοι πράÇη μπορεi kαvεiç vα
πάρει επioηç μιkροokοπιkά εvôεiÇειç ó¡ι 0α ¡εivοuv προç ¡ηv
uποo¡ήριÇή μοu απάv¡ηoη ’vαι’. O¡αv αkοúoε¡ε ή vα ôιαµάoε¡ε
o¿ε¡ιkά με ¡ηv ¡ρé¿οuoα ôολοφοviεç ou¿vά uπάρ¿οuv εvôεiÇειç
ó¡ι 0α ή0ελε ou¿vά αu¡ή ¡ηv kα¡εú0uvoη. žvα παράôειγμα για
¡ηv περiπ¡ωoη ποu évαç αôελφóç πρóoφα¡α περιήλ0αv oε
γvooη μοu εivαι Μαρk Τoάπμαv ποu okó¡ωoε John ›ennon. Το
µιµλiο Who —illed John ›ennon απó 4év¡οv Bresler ôεi¿vει ó¡ι
Mark ¡é0ηkε uπó kάποιο εiôοç ελéγ¿οu μuαλοú CÌA. Σ¡ιç oελiôεç
17‡ kαι 221 ¡οu évα µιµλiο παiρvει kάποιεç αvαλαμπéç ¡ηç
γοη¡εiαç Μάρkοu για ¡ηv Μάγοç ¡οu Οç. Οι o¡i¿οι ¡ωv
¡ραγοuôιov ¡ωv Beatles »(επioηç ¿ρηoιμοποιεi¡αι για ¡οv
προγραμμα¡ιoμó Monarch) ή¡αv επioηç oημαv¡ιkó για αu¡óv.
(Θuμη0εi¡ε πoç Charles Masson - επioηç évα 0úμα πρóγραμμα
Monarch - άρεoε ¡οuç o¡i¿οuç ¡ωv Beatles o¡η μοuoιkή
περiεργο ¡ρóπο ¡ο ôιkó ¡οu;) Bresler γράφει για ¡οv Mark
Chap•an (o. 220-221), «... Mark ékαvε évα περiεργο πράγμα: ο
ποu é¿ει ouo¡α0εi, oε évα γραφεiο o¡ο ôωμά¡ιó ¡οu, μια
απειkóvιoη ¡ωv πιο πολú¡ιμεç περιοuoiαç ¡οu ... ž¿οuv
o¿εôιαo¡εi για vα ôεi¿vοuv ¡ηv αo¡uvομiα πραγμα¡ιkή »¡ηv«
Μαρk ó¡αv, óπωç αu¡óç προµλéπε¡αι, αργó¡ερα μπήkαv o¡ο
ôωμά¡ιο αφοú εi¿ε ολοkληρω0εi ¡οv φóvο ... uπήρ¿ε αkóμα μια
¡αιviα απó ¡ο Ο Μάγοç ¡οu Οç ποu ôεi¿vοuv οι véοι Τçοúv¡ι
Γkάρλαv¡ ωç –orothy okοuπioμα¡οç μαkριά ôάkρuα ¡ο ôειλó
λιοv¡άρι με «Για ¡ηv Aωρο0éα’ γραμμévο oε αu¡ó ¡ο ¿ειρóγραφó
Μάρkοu ». Bαoιkά, óλα ¡α Monarch μuαλó ελεγ¿óμεvη okλάµοι
é¿ω ôοuλéŸει με é¿οuv ouo¡ήoει ο0óvεç με αvαμvηo¡ιkά / knick-
knacks ¡ωv o¡οι¿εiωv ποu ouvôéοv¡αι με ¡οv ¡úπο ¡οu
προγραμμα¡ιoμοú ποu εi¿αv.
•… Πóoo Xpìotìovoí yvmpí(ouv outó•
˜ebecca Brown o¡ο ¡ελεu¡αiο µιµλiο ¡ηç μιλά για kάποιοv ποu
é¿ει ôραπε¡εúoει απó ¡ο Ναó ¡οu „et. H περιγραφή ¡οu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 283
προooποu ποu ôηλovει ó¡ι ¡ο πρóoωπο Σkλάµοç μοvάρ¿η.
Εi¡ε ˜ebecca Brown γvωρiçει για ¡ο πρóγραμμα Monarch é¿ει
¡οuλά¿ιo¡οv προoπά0ηoα vα ouvεργαo¡o με évα απó ¡α
0úμα¡ά ¡οu. Bob ›arson oε πρóoφα¡η επiôειÇη εi¿ε μια kλήoη
πρóoωπο μοvάρ¿η in. Το 0úμα Monarch εi¿ε ôιαφορε¡ιkή
με¡αµάλλει μιλήoει με ¡οv Bob oε μεριkéç ôιαφορε¡ιkéç ημéρεç.
Πóoα Çéρει ο Bob ›arson εivαι ôúokολο vα γivοuv αv¡ιληπ¡ά-
oημεiο - αλλά éλεγε ôιάφορα πράγμα¡α o¿ε¡ιkά με ¡ο show ποu
μοu αvéφερε ó¡ι γvoριçε μεριkéç ¡ηç ôιαôιkαoiαç επεÇεργαoiαç
Ÿu¿ολóγοι ποu προoφéροuv o¡α 0úμα¡α ¡οu M•–.
Bill „chnoebelen, ο οποiοç é¿ει évα ¿ριo¡ιαvιkó uποuργεiο kαι ο
οποiοç εi¿ε γράŸει αρkε¡ά µιµλiα για ¡ηv εvημερω¡ιkή ¡οv
αποkρuφιoμó, kαι ο οποiοç ôεv ή¡αv απó μια oα¡αvιkή
οιkογévεια ¡ωv γεvεov, αλλά ο οποiοç εi¿ε ¡η ôuvα¡ó¡η¡α vα
επι¡εu¿0εi ο vεοφo¡ιo¡οç επiπεôο ¡ωv Ìll”•inati εivαι
εÇοιkειωμévοι με ¡ο πρóγραμμα Monarch. Εγo 0α μοιράçοv¡αι
μαçi ¡οu γι 'αu¡ó o¡ο μéλλοv. Xριo¡ιαvοi ποu εivαι o¡ο uποuργεiο
οι οποiοι αo¿ολοúv¡αι με Σα¡αvιoμóç πρókει¡αι vα ouvαv¡ήoοuv
Monarch 0úμα¡α, αv ouvειôη¡οποιοúv αu¡ó ποu εργάçοv¡αι με ή
μη. Christian Ÿu¿ολóγοι ποu αvεµαivει oε 0úμα¡α ¡οu
προγράμμα¡οç ¡ηç Monarch εivαι oúμφωvα με ¡α
επαγγελμα¡ιkά πρó¡uπα για vα μηv μιλήoοuμε για ¡οuç πελά¡εç
¡οuç, kαι απó-kαι μεγάλα-é¿οuv μιλήoει μóvο με ¡οuç
ouvομηλikοuç ¡οuç για ¡ο ¡ι ouμµαivει. Η ειkαoiα μοu εivαι ó¡ι
uπάρ¿οuv μóvο 100 περiποu ¿ριo¡ιαvιkó é0vοç Ÿu¿ολóγοuç
επiπεôο ποu ειôιkεúοv¡αι oε disassociati•e ôια¡αρα¿éç, óπωç
εivαι ôομημévη M•–. Εv ολiγοιç, αv kαι uπάρ¿οuv kάποιεç πολú
γvoo¡εç αv0ρoποuç ποu γvωρiçοuv o¿ε¡ιkά με ¡ο πρóγραμμα
Monarch, η γvooη ¡οu ó¡ι ôεv é¿ει φ0άoει αv0ρoποuç
γεvιkó¡ερα. Πooootó íomç ívoç Xpìotìovoç ovóµroo or
¿ìKìóörç ov0pmnouç rnìçovrìokó yìo to npóypoµµo. Αv
Kóþrì kovríç unógq nóoo rnìkívöuvq rívoì outó to ípyo
Monarch rívoì koì okóµq nmç 0o rívoì okóµo ívo µuotìkó,
tótr ovtìKoµþóvrtoì kovríç ótì to ípyo µoç í¿rì onokonrí
onó tqv rvqµípmoq tou koìvoú,
[H: Να εio¡ε προoεk¡ιkοi, αvαγvoo¡εç, πολλοi περιooó¡εροι
Xριo¡ιαvοi εivαι M…†A˜CH προγραμμα¡ιoμévο ΑΠΟ ΕΣΑΣ
ΠΟΥ αkóμα kαι για ¡ιç γvωρiçοuv kάποια ιôéα. Και οι kα0ηγη¡éç
ποu kηρú¡¡οuv ΣΤΟ C…†G˜EGATÌ…†8 εivαι οι ¿ειρó¡εροι ¡ηç
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 284
παρ¡iôαç. Aεv 0éλω vα o¿ολιάoω ¡ηv παροúoα ΣΥΓΓΡΑ4ΕΑΣ
o¡ηv προkειμévη περiπ¡ωoη. Co¡óoο, αu¡ó εivαι ¡ο πoç
αkριµoç ’εργάçοv¡αι•]
Ep.… Arv rívoì MPD npoyµotìkó öoìµovìkq koto¿q•
Ο¿ι, M•– é¿ει αποôει¿0εi kλιvιkά. Κα0évαç μπορεi vα
αvαçη¡ήoε¡ε o¡ο –„M-3 ή –„M-‡, ¡ο οποiο εivαι ¡ο πρó¡uπο
éργο για ¡ηv Ÿu¿ιkή uγεiα επαγγéλμα¡α, kαι 0α ôεi¡ε ó¡ι M•–
é¿ει εv¡οπιo¡εi kαι επιo¡ημοvιkά αvαγvωριoμévεç. Oποιοç
παiρvει πραγμα¡ιkά vα γvωρiçοuv ¡ι εργάçοv¡αι με - ó¡ι εivαι, εάv
óv¡ωç μπει oε ouvεργαoiα με ¡ηv Monarch 0úμα¡α για μεγάλο
¿ροvιkó ôιάo¡ημα - ¡ó¡ε αu¡óç ή αu¡ή 0α ouvειôη¡οποιήoοuv ó¡ι
η M•– εivαι πραγμα¡ιkó¡η¡α, kαι ó¡ι ôεv εivαι ôαιμοvιkή kα¡ο¿ή .
Αu¡ó ôεv oημαivει ó¡ι οι ôαiμοvεç ôεv επιouvάπ¡οv¡αι o¡ηv
παροúoα ék0εoη, επειôή οι ôαiμοvεç επιouvάπ¡οv¡αι oiγοuρα
oε Monarch okλάµοuç. Ìll”•inati Monarch ôοúλοι εi¿ε πι0αvóv
Σελήvη ¡ελε¡éç παιôιov γivει γι 'αu¡ά ó¡αv ή¡αv αkóμη évα
éμµρuο προkειμévοu vα ôαιμοvοποιεi ¡ο éμµρuο.

ΠKqpoçopírç yìo to Mo0qµoto
žvα kλειôi για ¡ηv επιµiωoη μοu, με¡αÇú άλλωv, ή¡αv η
προoεk¡ιkή ôιάôοoη ¡ωv πληροφοριov, óπωç εivαι ειoηγμévη
¡ωv ôια0éoιμωv πληροφοριov Απογραφή. Aóγω ¡οu
εuαio0η¡οu ¿αραk¡ήρα οριoμévωv πληροφοριov, ιôιαi¡ερα óoοv
αφορά o¡ηv προγραμμα¡ιoμó, 0α πρéπει vα oαç çη¡ήoει vα
ouμπληρooε¡ε αu¡ó ¡ο év¡uπο o¡ο oúvολó ¡ηç. Oπωç ¡α
περιooó¡ερα ποu ouμμε¡é¿οuv o¡ηv άokηoη ¡ηç Νéαç ΤάÇηç
απó ¡ο shad-…W„ kαι εk0é¡οv¡αç kuµéρvηoη éλεγ¿οç ¡οu vοu,
é¿οuv εÇαv¡λη0εi οιkοvομιkά μοu kαλά. Aεv εiμαι ά¡ομο ποu
επλήγηoαv απó ¡η φ¡o¿εια o¡ηv επιôiωÇη ¡ηç ôιkαιοoúvηç kα¡ά
¡ηç kuµéρvηoηç Σkιά? Εiμαι φ¡o¿εια ποu επλήγηoαv, για¡i εiμαι
o¡ηv επιôiωÇη ¡ηç ôιkαιοoúvηç kα¡ά ¡ηç kuµéρvηoηç „hadow
(γvωo¡óç kαι ωç ¡ο μuo¡ιkó kuµéρvηoη, Κοu¡i ¡ηç Παvôoραç,
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 285
X¡απóôι, kuµéρvηoη ¡ωv ΗΠΑ Ποιvιkó ouvωμοoiα, kλπ.) . Cç εk
¡οú¡οu, 0α πρéπει vα απαι¡οúv απó ¡ιç ελά¿ιo¡εç αv¡ιγραφή kαι
éÇοôα αποo¡ολήç (15 oεv¡ç αvά oελiôα) vα kαλuφ0οúv απó
εoάç. Αv εio¡ε o¡ηv iôια kα¡άo¡αoη οιkοvομιkά kα0oç εiμαι kαι
ôεv μπορεi vα kαλúŸει ¡α éÇοôα ¡ηç αv¡ιγραφήç kαι αποo¡ολήç,
αλλά μπορεi vα ouμµάλει o¡οv αγovα μαç μéoα απó
προoωπιkή εμπειρiα ή éγkuρεç παραπομπéç μéoω kάποιοu
ποu εφαρμóçε¡αι ¡ρóπο ....
Θα ôιαµιµάoει çή¡ηoε πληροφορiεç oαç óoο πιο γρήγορα
μπορo vα ¡ηv πολu¡éλεια.
Ovομα:
Aιεú0uvoη:
Τηλéφωvο:
Επάγγελμα:
Τι ή0ελα πληροφορiεç για αv¡απóôοoη é¿ε¡ε:
Ποια εivαι η α¡çév¡α oαç / okοποú για ¡η ouγkév¡ρωoη
πληροφοριov: Καλéo¡ε ή Σúv¡αÇη: Mark •hillips / Cathy …'Brien
¡α¿uôρομιkή Box 158352 †ash•ille, T†. 37215

Monarch µuoKó rìooymyìkó,
npoypoµµotìoµóç, rKíy¿oç.
Fritz „pring•eier & Cisco Wheeler •roject Monarch
Προγραμμα¡ιoμóç ¡ε0εi o¡ο πλαioιο Εv¡ολéç úπvωoη ποu
αποo¡éλλοv¡αι απó uπολογιo¡éç Μévγkελε ιεραρ¿iα, μη ιεραρ¿iα
¡ηç CÌA Πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡αç / Πολλαπλéç
προoωπιkó¡η¡εç ή M•– Aια¿ωριo¡ιkó Ταu¡ó¡η¡α αvα¡αρα¿ή ή
–Ì– αρι0μοi ¡ωv 0uμά¡ωv kλiμαkαç Cρα Επιokóπηoη Θεωρiα
Alters Aλφα Bή¡α –elta Theta ôαiμοvεç Αποφαoiçοuv ποιοç
εivαι •ilab kαι ο οποiοç εivαι μοvάρ¿ηç εivαι ioωç, évα
uποkειμεvιkó πράγμα. Οριoμévοι πιo¡εúοuv ó¡ι πρókει¡αι για μια
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 286
άokοπη άokηoη kαι εivαι ’kάποιεç ôιεukριvioειç.’ Για μévα kαι ¡α
πολλά •ilabs γvωρiçω, uπάρ¿ει μια ôιαφορά. Aεv εÇαiρεoη,
óλεç οι •ilabs Çéρω é¿οuv ¡ο μéγιo¡ο ouμπóvια kαι ¡ο oεµαoμó
¡ωv μοvάρ¿εç. 4αivε¡αι vα uπάρ¿ει μια oειρά •ilabs kαι
μοvάρ¿εç οι οποiοι ouvειôη¡ά προoπα0εi vα προω0ήoει ¡ηv
α¡çév¡α ¡ηç véαç παγkóoμιαç ¡άÇηç πραγμά¡ωv. Εv¡óç ¡ωv ™F…
kαι ¡ο μuαλó ερεuvη¡ιkή kοιvó¡η¡α ελéγ¿οu, uπάρ¿οuv οριoμévα
ά¡ομα ποu é¿οuv γivει kραuγαλéα προoπά0εια vα ôια¡αράÇοuv
¡ιç ερεuvη¡ιkéç προoπά0ειεç ¡ωv άλλωv. žvα ¡é¡οιο ά¡ομο εivαι
—”rt Billings ¡οv οποiο μια φορά ouvév¡εuÇη o¡ο ραôιóφωvο.
Milab …perations Aεπ¡ομερεiç άρ0ρο o¿ε¡ιkά με ¡ιç o¡ρα¡ιω¡ιkéç
kαι απαγωγéç Çévωv. Απó Ja•es Bartley. (•–F)
Η Monarch Mind Control προγραμμα¡ιoμοú εivαι απλoç η
περiπλοkη εφαρμογή ¡ωv óoωv é¿οuv γivει για ¡ηv
αv0ρωπó¡η¡α oε μεγάλη kλiμαkα, vα μειω0εi kαι vα εφαρμοo¡εi
oε évα kαι μóvο αv0ρoπιvο ooμα. Το Ìll”•inati For•”la 10.
Πvεuμα¡ιkή Τε¿vιkéç ελéγ¿οu, Κα¡ο¿ή, éko¡αoη, k.λπ. Α.
Xρηoιμοποιov¡αç αρ¿éç πvεuμα¡ιkή εvαv¡iοv εvóç προooποu
Eívoì oqµovtìkó vo tovìotrí ótì q rtìkíto ƒMonarchƒ
¿pqoìµonoìrítoì or outó to þìþKío or µìo yrvìkq oío0qoq
yìo to oúy¿povo tpoúµo µr þóoq to ouvoKìkó µuoKó-
íKry¿oç nou Koµþóvrì ¿mpo. Eítr ívo µuoKó IIIuminati
rKry¿óµrvq okKóþoç rívoì tr¿vìkó oto op¿río Monarch q
í{m onó to npoyµotìkó öröoµívo Πpóypoµµo Monarch
op¿río çuKóooovtoì otov unoKoyìotq rívoì onKmç µìo
tr¿vìkq Krntoµíprìo.
žvαç πρoηv αÇιωμα¡ιkóç ¡οu o¡ρα¡οú ποu ouvôéοv¡αι με ¡η
–ÌA, εiπε αu¡ó ¡ο ouγγραφéα, ’Σ¡ηv μεγάλη ειkóvα ¡οu« αu¡οi οι
άv0ρωποι [0úμα¡α M…†A˜CH] εivαι oε óλα ¡α kοιvωvιkά
o¡ρoμα¡α, απó ¡οv αλή¡η o¡ο ôρóμο προç ¡ο λεukó kολάρο-
¡úποç ’. Σε επιµεµαiωoη, ouv¡αÇιοú¿οç πράk¡οραç ¡ηç CÌA
ouçη¡ή0ηkε αορio¡ωç ¡η ¿ρήoη ¡οu προoωπιkοú αu¡οú ποu
πρéπει vα ¿ρηoιμοποιοúv¡αι ωç ’φu¡ά’ ή ’¿αμαιλéοv¡εç’ με
okοπó ¡ηv ôιεioôuoη μιαç kα0οριoμévηç ομάôαç, η ouλλογή
πληροφοριov kαι / ή éγ¿uoη oε με¡αγεvéo¡ερη ημερήoια
ôιά¡αÇη. ˜on •atton (•roject Monarch: †azi Mind Control)
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 287
Ο προγραμμα¡ιoμóç Monarch εivαι évα µρά¿ο 0εμéλια ¡ηç Νéαç
ΤάÇηç ó¡ι ó¡αv oúρε¡αι επάvω, 0α αποkαλúŸει ¡ο πιο kαkó ôúο
πóôια oφάλμα¡α kαι γλοιoôηç critters. O¡αv ροk ¡οuç αρ0εi, 0α
πρéπει vα oπεúôω vα kρúŸει. Η επioημη Monarch Mind
Control-éργο αvαπ¡ú¿0ηkε απó ¡ιç παρα¡ηρήoειç ¡ωv
οιkογεvειov oα¡αvιkéç uŸηλοú επιπéôοu. Αu¡ó ποu μπορo vα
πω εivαι ¡oρα πιo¡εúω πωç ¡ελε¡οuργiα-προγραμμα¡ιoμóç
kα¡ά¿ρηoη εivαι εuρéωç ôιαôεôομévη, εivαι ouo¡ημα¡ιkή,
ôιοργαvovε¡αι απó ¡ηv πολú uŸηλή απókρuφα πληροφορiεç
ποu ôημοoιεúοv¡αι ôεv εivαι-óποu, ôεv é¿ει oε kαvévα µιµλiο ή
ouçή¡ηoη παροuoιάçει, ó¡ι é¿οuμε µρε0εi oε óλα ¡α γúρω αu¡ή
¡η ¿oρα kαι ¡οuλά¿ιo¡οv μiα Çévη ¿oρα. A. Corydon Ha••ond,
•h.–. Οι άv0ρωποι λévε, ’Τι εivαι ο okοπóç ¡ηç εivαι;’ kαλú¡ερη
ειkαoiα μοu εivαι ó¡ι ο okοπóç ¡οu εivαι ó¡ι 0éλοuv évα o¡ρα¡ó
απó Manch”rian uποŸήφιοι, ôékα ¿ιλιάôεç Ÿu¿ιkήç ρομπó¡ ποu
0α kάvοuv ¡ηv πορvεiα, kάvοuμε παιôιkή πορvογραφiα,
λα0ρεμπóριο vαρkω¡ιkov, vα αokοúv ôιε0vοúç λα0ρεμπορiοu
óπλωv, kάvω ¡αιviεç ¡αμπάkο, óλα ¡α εiôη ¡ωv πολú
προoοôοφóρα πράγμα¡α, kαι vα kάvει προoφορά ¡οuç kαι
¡ελιkά ¡ο μεγαλομαvεiç o¡ηv kορuφή πιo¡εúοuv ó¡ι 0α
ôημιοuργήoει μια oα¡αvιkή Aιά¡αÇη ποu 0α kuµερvήoει ¡οv
kóoμο. A. Corydon Ha••ond, •h.–.
Aι Xάρµεi Ooµαλv¡, „irhan-„irhan, Charlie Manson, John
Hinckley vεo¡εροç, Mark Chap•an, –a•id —oresh, Ti• McVeigh
kαι John „al•i εivαι οριoμévεç αÇιοoημεiω¡εç οvóμα¡α α¡ιμiα,
év¡οvα uπάρ¿οuv uποŸiεç ó¡ι εivαι πιóvια ποu εi¿αv γεvvήoει με
M—™›T˜A. ˜on •atton (•roject Monarch: †azi Mind Control)
Walt 0α μποροúoε vα kάvει μóvο αργοú uπογραφή ¡ηç –isney,
é¡oι αvα0éoει ¡η oúv¡αÇη ¡ηç uπογραφήç oε ôιάφορεç
kαλλι¡é¿vεç óπωç ο Bob Moore, kαλλι¡é¿vη ôημοoιó¡η¡α ¡οu
–isney. Αργó¡ερα, με¡ά απó πολλή πραk¡ιkή éμα0ε vα kα¡αo¡εi
αρkε¡ά kαλά oo¡ε vα kάvει για ¡η ôημοoιó¡η¡α. Πολλοi
άv0ρωποι ποu éγραŸαv επιo¡ολéç çη¡ov¡αç ¡ηv πραγμα¡ιkή
uπογραφή ¡οu, kαι ο οποiοç ékαvε πραγμα¡ιkó¡η¡α ¡ηv
uπογραφή ¡οu, okéφ¡ηkε ó¡ι εi¿αv λάµει πλαo¡ά απó ¡ο
επι¡ελεiο ¡οu, επειôή η ôιάoημη uπογραφή ¡ηç –isney ή¡αv
¡óoο αργó. Το kαλú¡ερο αu¡οi αvαçη¡οúv οι πλαo¡ά
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 288
[Θα εiμαι oαφήç για ¡οv αvαγvoo¡η, αλλά πρéπει vα
παραμεivει ήρεμοç, ο φóµοç ποu µαoiçε¡αι μóvο απókριoηç
kάvει ¡α πράγμα¡α ¿ειρó¡ερα.] Ναι, εivαι αλή0εια ó¡ι η †„A
μπορεi vα αkολοu0ήoει εÇ αποo¡άoεωç, εάv οι άv0ρωποι
γvωρiçοuv ¡ιç ειôιkéç kúμα¡α EMF (προkλη¡ά ôuvαμιkά απó ΗΕΓ
o¡ο 30-50 Hz, 5 •illiwatt εúροç) ¡ηç bioelectric πεôiο εvóç
α¡óμοu. Εkπομπov kά0ε α¡óμοu εivαι μοvαôιkéç, óπωç kαι
ôαk¡uλιkov απο¡uπωμά¡ωv, pal•print ¡οuç, kαι •oiceprint ¡οuç.
Αu¡ó oημαivει ó¡ι η †„A μπορεi vα αkολοu0ήoει kάποιοç oε
απομαkρuoμévα ôημóoια. Και vαι, εivαι αλή0εια ó¡ι ˜†M
oúo¡ημα ¡ηç †„A μπορεi vα o¡εiλει εÇ αποo¡άoεωç EMF
oήμα¡α ôιéγερoηç εγkεφάλοu ποu ôημιοuργοúv οπ¡ιkéç ειkóvεç,
η¿η¡ιkά ποu απεu0úvοv¡αι o¡ο uποouvεiôη¡ο, αu¡ó ποu
φαivε¡αι vα εivαι ή¿οuç, ¡ιç okéŸειç kαι o¡α μuαλά ¡ωv
αv0ρoπωv. Ναι, εivαι αλή0εια ó¡ι οι o¡ολéç ooμα ¡ωv
εμφu¡εúμα¡α ποu ¿ρηoιμοποιοúv¡αι για ¡οv éλεγ¿ο ¡ωv
οργάvωv kαι ¡ο μuαλó ¡ωv αv0ρoπωv, kα0oç kαι ¡οuç ôρóμο.
Ναι, εivαι αλή0εια ó¡ι é¿οuv εk¡uπooειç φωvή ¡ωv εkα¡οv¡άôωv
¿ιλιάôωv Αμεριkαvov kαι μπορεi vα εv¡οπioει kαι
παραkολοú0ηoη μéoω ¡ωv uπολογιo¡ov ¡οuç, óλεç ¡ιç
ηλεk¡ροvιkéç επιkοιvωviεç oε αu¡ó ¡ο é0vοç. Οι περιooó¡ερεç
¡ηλεφωvιkéç kλήoειç περάoει περiποu 30 uπολογιo¡éç, πριv
φ¡άoοuv o¡οv προοριoμó ¡οuç. Οι ε¡αιρεiεç ¡ηλεφωviαç
uπολογιo¡éç, oúμφωvα με kάποιοv ποu εργάo¡ηkε για ¡ηv ΑΤ &
Τ kαι παρα¡ηρή0ηkε ó¡ι, ρεkóρ ¡ηλéφωvο Oλεç οι kλήoειç ποu
¿ρηoιμοποιοúv uπολογιo¡éç .-- „pring•eier Σε ά0ροιoη,
uπάρ¿οuv kοιvά oημεiα kαι ¡ιç ôιαφορéç με¡αÇú •ilabs kαι
μοvάρ¿εç. Αλλά •ilabs ¡εivοuv vα ouμμε¡é¿οuv oε πολú πιο
’uŸηλήç ¡ε¿vολογiαç’ ops ποu kα¡ά kαιροúç ouμμε¡ο¿ή μη-
αv0ρoπιvα óv¡α, uπερ-προηγμévη ¡ε¿vολογiα, kαι ¡ο ¡αÇiôι o¡οv
¿ρóvο. Milab ελεγk¡éç é¿οuv ¡η ôuvα¡ó¡η¡α vα φéροuv
kα¡άo¿εoη αkαριαiα •ilabs kαι ¡ηv παραπομπή ¡οuç oε μια
απομαkρuoμévη ¡οπο0εoiα οποuôήπο¡ε o¡οv kóoμο. Milabs vα
εkπαιôεúoε¡ε αo¡αμά¡η¡α για μéρεç oε μια άλλη π¡u¿ή ¡οu
¿oροu / ¿ρóvοu kαι vα επιo¡ρéŸοuv πioω o¡α oπi¡ια ¡οuç kαι
μóvο oε λiγεç oρεç 0α é¿οuv περάoει oε αu¡ή ¡ηv π¡u¿ή ¡οu
¿oροu / ¿ρóvοu. Milab …perations Aεπ¡ομερεiç άρ0ρο o¿ε¡ιkά
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 289
με ¡ιç o¡ρα¡ιω¡ιkéç kαι απαγωγéç Çévωv. Απó Ja•es Bartley.
(•–F) Milab ελεγk¡éç ôεv πρéπει vα ¿ρηoιμοποιοúv
Aια¿ωριo¡ιkó ¡ε¿vιkéç, óπωç η «ôιάoπαoη ¡ωv 0ραuoμά¡ωv»
ποu αvαφéρε¡αι παραπάvω για vα αποk¡ήoει ¡οv éλεγ¿ο ¡ηç
ouvεiôηoηç εvóç •ilab ¡οu. Οι o¡ρα¡ιω¡ιkοi ελεγk¡éç é¿οuv
επiγvωoη ¡οu ελéγ¿οu ποu αokεi¡αι oε µάροç μuαλó •ilabs απó
εÇωγήιvοuç. Milab …perations Aεπ¡ομερεiç άρ0ρο o¿ε¡ιkά με ¡ιç
o¡ρα¡ιω¡ιkéç kαι απαγωγéç Çévωv. Απó Ja•es Bartley. (•–F)
Κα¡ά kαιροúç οι iôιεç ¡ε¿vιkéç (ωo¡óoο oαôιo¡ιkή) μπορεi vα
¿ρηoιμοποιη0εi kαι o¡ιç ôúο •ilabs kαι μοvάρ¿εç. ΕÇ οu kαι ¡α
µαoαvιo¡ήρια kαι ¡η oεÇοuαλιkή kαkοποiηoη ποu αvαφéρ0ηkαv
απó évαv αρι0μó γuvαιkov •ilabs. Aεv πρókει¡αι για μια ’εi¡ε-
εi¡ε» πράγμα. Υπάρ¿οuv kάποιεç γkρiçεç çovεç kαι ioωç kάποια
en•esh•ent kαι επιkάλuŸη με¡αÇú ¡ωv ôúο ¡úπωv
προγραμμά¡ωv. Υπάρ¿οuv οριoμévοι •ilabs ποu é¿οuv
uπομεivει πολú παιôιkήç oεÇοuαλιkήç kαkοποiηoηç kαι αkóμη
kαι oα¡αvιkή ¡ελε¡οuργιkή kαkοποiηoη kαι με¡ά ¡ηv εvηλιkiωoη,
αλλά 0α εÇαkολοu0εi vα ¡ιç ¿αραk¡ηρioει ωç •ilabs. Απó ¡ηv
άλλη πλεuρά, uπάρ¿οuv ά¡ομα óπωç ’Trisha’ ποu εi¿ε πολλéç
ouvαv¡ήoειç αλλοôαπó αλλά ¡ο ouvολιkó ¿αραk¡ήρα ¡ωv
εμπειριov ¡ηç, 0α με οôηγοúoε vα ¡ηv ¿αραk¡ηρioει ωç
μοvάρ¿η. Για ¡ιç ôúο •ilabs kαι μοvάρ¿εç, bloodline kαι γεvε¡ιkή
kρα¡ά ¡ο kλειôi για ¡ηv kα¡αvóηoη για¡i µιovοuv ¡α πράγμα¡α
ποu kάvοuv. Υπάρ¿ει μια πvεuμα¡ιkή kαι uπερφuoιkó o¡οι¿εiο
για ¡ο bloodlines kαι ¡ηç γεvε¡ιkήç kαι ¡ωv ôúο •ilabs kαι
μοvάρ¿εç ποu ¡οuç kάvοuv uπéρ¡α¡ο ouμφéροv ¡οu ôεv μóvο
για ¡ο µα0ú μαúρο αv0ρoπιvη ελεγk¡éç, αλλά για vα ¡ο Ν¡ραk
kαι reptilians οι οποiοι ¡ελιkά ¡οv éλεγ¿ο ¡οu πλαvή¡η. Milab
…perations Aεπ¡ομερεiç άρ0ρο o¿ε¡ιkά με ¡ιç o¡ρα¡ιω¡ιkéç kαι
απαγωγéç Çévωv. Απó Ja•es Bartley. (•–F)
Εv¡ολéç ποu αποo¡éλλοv¡αι ή vα ¡ε0οúv απó ¡οuç uπολογιo¡éç
kαι μη¿αvéç Ο ΑAΕE (οvομάçε¡αι επioηç A›EX™„) εivαι μéροç
¡ηç παραkολοú0ηoηç kαι αv¡i¿ριo¡οç-Call-Back
προγραμμα¡ιoμοú. žÇω απó uπολογιo¡éç εivαι oε 0éoη vα
ôιαouvôéοv¡αι με ¡ηv Monarch Mind Control okλάµωv kαι
kαλéo¡ε ¡οuç πioω για Αv¡i¿ριo¡οç ôραo¡ηριó¡η¡εç. Με άλλα
λóγια, ¡ο Σuμµοúλιο ¡ηç 9ηç ¡οu Ìll”•inati é¿ει ôια0éoει évα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 290
αλλάÇει απó ¡ο óvομα ¡οu Alex ή παρóμοιο óvομα o¡ο uŸηλó
επiπεôο okλάµοuç kαι é¿οuv εi¡ε μéoω ¡ωv εμφu¡εuμά¡ωv ή
kάποιο άλλο εiôοç προγραμμα¡ιoμοú ποu αu¡éç οι okλάµοι ποu
ôια¡i0εv¡αι για ¡οv προγραμμα¡ιoμó μéoω ηλεk¡ροvιkov
επιkοιvωvιov ποu ouμπiπ¡οuv με ¡οuç uπολογιo¡éç ΑAΕE.
Η ¿pqoq tqç qKrktpìkqç rvípyrìoç ™
EIectronics
ž¿οuv µρε0εi ó¡ι η E›F kαι V›F ηλεk¡ρομαγvη¡ιkά kúμα¡α
μποροúv vα ¿ρηoιμοποιη0οúv για ¡οv éλεγ¿ο ¡ιç okéŸειç ¡ωv
αv0ρoπωv. ... Αρμοvιkή γεvvή¡ριεç (με ¡ηv kωôιkή οvομαoiα
’αι0éρεç-wa•e’) εivαι oε 0éoη vα i•bed λεπ¡ομερεiç εv¡ολéç οι
οποiεç ouvôéοv¡αι ¡α αkοuo¡ιkά ερε0ioμα¡α. Αu¡ó εivαι évα απó
¡α ¡uποποιημévα ¿αραk¡ηριo¡ιkά ¡οu προγράμμα¡οç Monarch.
Επι¡ρéπει ¡ηv okλάµοuç vα ελéγ¿οv¡αι απó ¡α λóγια
εvεργοποiηoηç, ¡ωv οποiωv ôεv é¿οuv kαvévα vóημα ή φαivε¡αι
vα μη αρvη¡ιkή ¿ροιά oε εÇω¡εριkοúç αkροα¡éç. Για παράôειγμα,
οι λéÇειç, ’ο k. •ost•an µλéποv¡αç kαι kάvοv¡αç» (μια εv¡ολή
Μαριοvé¡αç) μπορεi vα ouμŸηφιo¡εi μiα αkολοu0iα πρóoµαoηç,
é¡oι oo¡ε évαç okλάµοç ποu çοuv μαkριά απó ¡οv kúριó ¡οu
ouvε¿içει vα é¿ει ¡οv éλεγ¿ο ¡οu (οvομάçε¡αι επioηç handler). Η
¿ρήoη ¡ωv αρμοvιkov é¿ει αφαιρε0εi μεγάλο μéροç ¡οu éργοu
¡οu μεγάλοu προγραμμα¡ιo¡éç. Τoρα αρμοvιkή μη¿αvήμα¡α
μποροúv vα εμφu¡εúμα¡οç ¡οv προγραμμα¡ιoμó kαι ¡οuç
kωôιkοúç ó¡ι οι προγραμμα¡ιo¡éç ποu in. Εivαι πιο γρήγορα kαι
ioωç πιο απο¡ελεoμα¡ιkή, αv kαι ¡ο μιkρó¡ερο ομάôεç λα¡ρεiαç
πρéπει vα ¡α kα¡αφéρε¡ε με ¡ιç παλαιó¡ερεç με0óôοuç. Και ¡ο
Ìll”•inati εÇαkολοu0οúv vα é¿οuv πολλéç εÇαιρε¡ιkéç
προγραμμα¡ιo¡éç oε πλήροuç kαι μεριkήç ¿ρήoηç. Σúμφωvα με
αu¡óπ¡εç μάρ¡uρεç, kορuφαiα ¡οuç προγραμμα¡ιo¡éç εivαι πολú
πéρα 1950-60 προkα¡ó¿οuç ¡οuç, óπωç Μévγkελε
Με ¡ο ραôιóφωvο, ¡αιviεç Τα ¡ραγοúôια ¡ωv okλάµωv αkοúει
o¡ο ραôιóφωvο, για παράôειγμα, 0α πρéπει λéÇειç kωôιkó. Οι
προγραμμα¡ιo¡éç ποu οφεiλε¡αι o¡η ôιαφ0ορά ¡ηç μοuoιkήç
µιομη¿αviαç Çéρει ¡ι ¿¡úπηoε ¡ραγοúôια µγαivοuv, kαι 0α
αποo¡άoεωv okλάµοuç ¡οuç o¡ο πρóγραμμα kαι ¡οuç oúμφωvα
με ¡οuç o¡i¿οuç ¡οu oúv¡ομα-vα-vα επι¡u¿iεç. Οι o¡i¿οι 0α εivαι
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 291
γραπ¡ή, oo¡ε vα προγραμμα¡ιo¡εi évvοιεç μποροúv vα
επιouvαφ0οúv oε οριoμévεç λéÇειç kαι ¡ιç γραμμéç Η Ìll”•inati
For•”la 5. Η Ιkαvó¡η¡α ¡οu ›ying, Η Τé¿vη ¡ηç εÇαπά¡ηoηç
Προγραμμα¡ιoμóç ¡ε0εi oε uπó úπvωoη Επioηç, ¡ο ôik¡uο é¿ει
kάποια εÇοπλιoμó uŸηλήç ¡ε¿vολογiαç η οποiα ôιεγεiρει ¡ηv
οργιαo¡ιkή kα¡άo¡αoη ..... Τó¡ε εÇελιγμévα μη¿αvήμα¡α kúμα
εγkεφάλοu okéŸειç πρóγραμμα o¡ο πρóoωπο. žvαç ôiokοç ¡οu
uπολογιo¡ή εivαι oε επαφή με ¡ο ηλεk¡ριkó μη¿άvημα oοk kαι vα
¡ρé¿ει évα πρóγραμμα ποu o¡éλvει ηλεk¡ριkó ôοvήoειç kά¡ω éÇι
kóμµοuç. Aιk¡uω¡ov o¿ημα¡ιoμóç ¡οu εγkεφάλοu λει¡οuργεi ωç
μη¿αvιoμóç ¡οu εγkεφάλοu ποu ouμμε¡é¿ει o¡η ρú0μιoη
εγρήγορoη kαι εuαιo0η¡οποiηoη. Aιαφóρωv ειôov ερε0ioμα¡α
0α ειoéλ0οuv o¡οv εγkéφαλο μéoω ¡ωv ôιαφóρωv με0óôωv
αvi¿vεuoηç kαι ¡ηç μά0ηoηç. Με ouvολιkή αιo0η¡ιkή o¡éρηoη
(kάvει με ¡ηv ¡οπο0é¡ηoη ¡οu 0úμα¡οç oε μια ôεÇαμεvή vεροú
αλά¡ι με ηλεk¡ρóôια ποu oοk o¡ο ooμα μé¿ρι vα o¡αμα¡ήoει
óλεç ¡ιç kιvήoειç) ο o¿ημα¡ιoμóç ôιk¡uω¡ov 0α
πραγμα¡οποιη0εi ¡ο μuαλó oε μια πρω¡óγοvη kα¡άo¡αoη
ouvεiôηoηç óποu οι προγραμμα¡ιo¡éç μποροúv vα φéροuv o¡ο
με¡α-uπvω¡ιkó εv¡ολéç vα kάvει kά¡ι o¿ε¡ιkά με μια οριoμévη
ημερομηviα. Ο προγραμμα¡ιoμóç ¡οu ¿ρóvοu ¡éλοç, ó¡ι η
Monarch okλάµοι kάvει kά¡ι oε μια ouγkεkριμévη ημερομηviα για
¡η ôημιοuργiα αvαρ¿iα ή για vα µοη0ήoει ¡ηv Υπηρεoiα
Κα¡απολéμηoηç ¡ηç Xριo¡óç éρ0ει o¡ηv εÇοuoiα é¿ει ¡ε0εi o¡ο
επiπεôο αu¡ó, ¡ο Ìll”•inati For•”la ‡. Η ¿ρήoη ¡ηç úπvωoηç
¨πvωoη ¿ρηoιμοποιεi¡αι για vα kα¡εu0úvει ¡ο μuαλó εvóç
αv0ρoποu προç ¡ηv kα¡εú0uvoη ποu é¿οuv ¡ηv ε¡ιké¡α. Για
παράôειγμα, εάv é¿οuv επιλεγεi για vα γivει για¡ρóç, 0α
προγραμμα¡ιo¡εi για ¡ηv επι¡u¿iα ωç για¡ρóç.
4. Η ¿pqoq tqç únvmoqç MengeIe
O¡αv ο προγραμμα¡ιoμóç Monarch Çεkivηoε, o¡ηv αρ¿ή άvôρεç
ή¡αv Ìll”•inati. Αρ¿ιkά, Τçóçεφ Μévγkελε ή¡αv η επιkεφαλήç
προγραμμα¡ιo¡ήç. Εi¿ε ήôη επι¡ú¿ει ¡ο µα0μó ¡οu Μεγάλοu
Μαγio¡ροu (αργó¡ερα Ìpssi•”s) εv¡óç ¡ωv Ìll”•inati.
Πολλά απó ¡α παιôιά o¡ρα¡óπεôο ouγkév¡ρωoηç ποu é¿ει
προγραμμα¡ιo¡εi Μévγkελε ooçοv¡αι αkóμη kαι ¡οv éρω¡α oε
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 292
αu¡ήv ¡ηv ημéρα ωç ’μπαμπά’. Μévγkελε εÇαφαvio¡ηkε απó ¡ο
Aοuoµι¡ç o¡ο Γεvάρη ¡οu 19‡5, αρkε¡οúç μήvεç πριv απó ¡ηv
¡ελιkή ¿άοç άρ¿ιoε ¡ο Τρi¡ο Ράι¿. ΕÇαφαvio¡ηkε é¡oι ¡ο Ìll”•inati
μποροúoε vα ¡οv με¡αφéροuv λα0ραiα o¡ιç ΗΠΑ, é¡oι oo¡ε
εÇαιρε¡ιkéç γvooειç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú - ôιαμορφωμévη kαι
πρóo¡ιμο ouv¡οvιoμévοι για ¿ιλιάôεç παιôιά 0úμα¡α o¡ρα¡óπεôο
ouγkév¡ρωoηç 0α μποροúoε vα αÇιοποιη0εi oε Grande kλiμαkα
o¡ιç ΗΠΑ ιεραρ¿iα, μη ιεράρ¿ηoη Μια μεγάλη ôιάkριoη πρéπει
vα γivει ιεράρ¿ηoη με¡αÇú okλάµοι Monarch, kαι μη ιεραρ¿iα
Monarch okλάµοuç. Ο λóγοç ποu uπάρ¿ει ¡óoο μεγάλη ôιαφορά
εivαι ó¡ι ôεv εivαι προγραμμα¡ιoμévο με ¡οv iôιο ¡ρóπο.
Aεôομévοu ó¡ι αu¡ó ¡ο µιµλiο ôivει η ouv¡αγή για ¡ο πoç vα
ôημιοuργήoε¡ε évα okλάµο μοvάρ¿η, 0α πρéπει vα kαλúŸει ¡η
ôιάkριoη με¡αÇú okλάµοι o¡ο Ìll”•inati kαι οι okλάµοι ποu
λει¡οuργοúv εk¡óç ¡ηç ιεράρ¿ηoηç ¡ωv
Το πρóγραμμα Monarch µαoiçε¡αι Ìll”•inati Ναçi kαι ¡οuç
o¡ó¿οuç για ¡η ôημιοuργiα εvóç αγovα Master εv μéρει μéoω
¡ηç γεvε¡ιkήç. Αv η γvooη μπορεi vα περάoει γεvε¡ιkά (ποu
εivαι), ¡ó¡ε εivαι oημαv¡ιkó οι γοvεiç vα µρε0εi ó¡ι μπορεi vα
περάoει ¡ιç oωo¡éç γvooειç πάvω o¡α 0úμα¡α ποu é¿οuv
επιλεγεi για ¡ηv Monarch μuαλó-ελéγ¿οu. Ο πρω¡αρ¿ιkóç
oημαv¡ιkóç παράγοv¡αç για ¡ηv ¡ραuμα¡ιkή εμπειρiα ποu
µαoiçε¡αι μuαλó-ελéγ¿οu εivαι η ôuvα¡ó¡η¡α vα ôια¿ωρioοuv ¡η
0éoη ¡οuç. Aιαπιo¡o0ηkε ó¡ι η ιkαvó¡η¡α αu¡ή εivαι γεvε¡ιkoç
περάoει απó γεvιά oε γεvιά. Το Ìll”•inati 4óρμοuλα
oi Ìll”•inati ôημιοuργήoει μuαλó ελεγ¿óμεvεç okλάµοuç ποu
πρókει¡αι vα λει¡οuργήoει εv¡óç ¡ηç ιεραρ¿iαç Ìll”•inati. Αu¡éç οι
okλάµοι 0α é¿οuv ouvή0ωç γεvεαλογiεç ¡οuç kρuφά, kαι 0α
ôημιοuργη0εi vα é¿οuv άριo¡η kάλuŸη çωéç oo¡ε vα
ôιαoφαλioε¡ε ó¡ι ôεv é¿οuv εv¡οπιo¡εi. Θα πρéπει vα ôο0εi
πολuλει¡οuργιkó προγραμμα¡ιoμοú, kαι ouvή0ωç
¿ρηoιμοποιοúv¡αι για vα µοη0ήoοuv ¡ο πρóγραμμα άλλα
okλάµοuç. Η kα¡ά¿ρηoη ôεv 0α εivαι ¡óoο oωμα¡ιkά ορα¡ó,
kα0oç 0α εivαι o¿ε¡ιkά με ¡οuç φορεiç ¡ωv ôοúλωv ποu ôεv
é¿οuv γεvvη0εi για vα εivαι μéροç ¡ηç ελi¡ Ìll”•inati.
CÌA Σ¡ο (Fritz μοu) άλλα ouγγράμμα¡α, εÇηγo για ¡ο πoç ¡ο
Ìll”•inati ôημιοúργηoε η CÌA. Γvωρiçω ó¡ι οριoμévοι απó ¡οuç
ôιεu0uv¡éç ¡ηç ή¡αv μéλη ¡οu Ìll”•inati kαι oοµαρéç uποŸiεç ó¡ι
οι άλλοι ôιεu0uv¡éç ¡ηç CÌA ή¡αv πι0αvoç πλήρη μéλη πάρα
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 293
πολú ...... Η CÌA εivαι évα μé¡ωπο για ¡ηv Ìll”•inati, kαι ¡η CÌA
με ¡η oειρά ¡οu ôημιοuργεi μé¡ωπα. Οριoμévα απó αu¡ά ¡α
μé¡ωπα, ¡α περi¡ε¿vα kαλά o¡ελε¿ωμévο, kαλά εÇοπλιoμévεç
εγkα¡αo¡άoειç ¡οu προγραμμα¡ιoμοú, (óπωç εivαι πολλéç απó
¡ιç kρα¡ιkéç Ÿu¿ια¡ριkά vοoοkομεiα, McGill +u¿ια¡ριkéç Aik¡uο
Κα¡άρ¡ιoηç ποu απο¡ελεi¡αι απó 8 Μóv¡ρεαλ E„• vοoοkομεiα.
Αγiαç Μαρiαç, η †A„A o¡ο H”nts•ille, A›? Το •resideo , CA?
ε¿óv¡ωv kαι o¡ηv China ›ake, CA, για vα αvαφéροuμε μεριkά.
(Για μια πιο πλήρη kα¡άλογο µλéπε προoάρ¡ημα B.) Σ¡ιç 3
Αuγοúo¡οu ¡οu 1977, oε ouvεôρiαoη ¡ηç Γεροuoiαç ¡οv ¡ó¡ε
ôιεu0uv¡ή ¡ηç CÌA, Ad•iral „tansfield T”rner αποkάλuŸε ó¡ι η
CÌA εi¿ε ¡η ôιεvéργεια ελéγ¿οu o¿ε¡ιkά με ¡ο μuαλó αvαρi0μη¡εç
αρι0μοúç ¡ωv αvuποŸiαo¡ωv 0uμά¡ωv kαι ¿ρóvια, ôεv ¡η γvooη
ή ¡η ouγkα¡ά0εoή ¡οuç. Αu¡éç μuαλó ¡ηç CÌA-o¡ιç ελεγk¡ιkéç
εργαoiεç πραγμα¡οποιή0ηkαv με ¡η ouμμε¡ο¿ή εvóç
¡οuλά¿ιo¡οv 185 επιo¡ήμοvεç kαι ¡οuλά¿ιo¡οv 80 αμεριkαvιkov
0εoμov, περιλαμµαvομévωv ¡ωv φuλαkov, φαρμαkεu¡ιkéç
ε¡αιρiεç, vοoοkομεiα, ια¡ριkά kαι ‡‡ kολéγια kαι παvεπιo¡ήμια.
Πολλοi απó Αμεριkή εivαι πιο ôιάoημο ιôρúμα¡α ¡ηç ια¡ριkήç
éρεuvαç, εi¿ε ouvεργαo¡εi με ¡η CÌA. kα0oç kαι πολλéç μεγάλεç
ε¡αιρεiεç óvομα. Casey παραôé¿0ηkε ó¡ι η ημéρα ποu η CÌA εi¿ε
μuαλó-ελéγ¿οu ποu απο¡ελεi¡αι απó ¡α vαρkω¡ιkά, úπvωoη &
ηλεk¡ρο-oοk.
ΠoKKonKíç npoomnìkótqtoç /
ΠoKKonKíç npoomnìkótqtrç q MPD
Aìo¿mpìotìkó Τoutótqto ovotopo¿q q DID
Πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡αç / Πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡εç ή
M•– Aια¿ωριo¡ιkó Ταu¡ó¡η¡α αvα¡αρα¿ή ή μήπωç εivαι η
kα¡άo¡αoη óποu Aια¿ωριo¡ιkó ôιάφορα μéρη εvóç εvιαiοu
εγkεφάλοu 0εωροúv ¡οuç εαu¡οúç ¡οuç ωç Çε¿ωριo¡ά ά¡ομα. Το
–„M-ÌÌ̘ οριoμóç ¡οu M•– εivαι η kα¡εu0uv¡ήρια γραμμή για
¡οv kα0οριoμó M•– για αu¡ó ¡ο µιµλiο. Ο προγραμμα¡ιoμóç
Monarch µαoiçε¡αι oε ôιάρ0ρωoη M•– ¡ροποποιήoοuv ¡α
ouo¡ήμα¡α M…†A˜CH o¿éôιο 0α μποροúoε vα περιγραφεi
kαλú¡ερα ωç μια μορφή ôομημévωv ôιάo¡αoηç kαι occ”ltic
ολοkλήρωoηç, oo¡ε vα ôημιοuργοúv o¡εγαvά ¡μήμα¡α ¡οu
MYOΙΣΤOPΗMΑ ΑΠYOMEΝΗΣ ΠPΑΓMΑΤΙKOΤΗΤΑΣ. AEΝ ΠΩΛEΙΤΑΙ. Η ΓΝΩΣΗ AΩPΙZEΤΑΙ.
NAZI TOP SECRET MAZES MIND CONTROL MONARCH 294
μuαλοú oε πολλαπλéç προoωπιkó¡η¡εç oε évα ouo¡ημα¡ιkó
πλαioιο. Κα¡ά ¡η ôιάρkεια αu¡ήç ¡ηç ôιαôιkαoiαç, évα
¡ελε¡οuργιkó oα¡αvιkéç, ouvή0ωç ouμπεριλαμµαvομévωv
μuo¡ιkιoμó μuo¡ηριoôηç, γivε¡αι με okοπó ¡ηv ouvοôεúοuv μια
ouγkεkριμévη ôαiμοvαç ή ομάôα ¡ωv ôαιμóvωv με ¡ηv
αv¡io¡οι¿η ¡ροποποiηoη (-ωv). 4uoιkά, οι περιooó¡εροι
okεπ¡ιkιo¡éç 0α ôεi¡ε αu¡ó απλoç ωç évα μéoο για ¡ηv εvio¿uoη
¡ραúμα εv¡óç ¡οu 0úμα¡οç, αvαιρov¡αç kά0ε παράλογη
πεποi0ηoη ó¡ι η ôαιμοvιkή kα¡ο¿ή ouμµαivει o¡ηv
πραγμα¡ιkó¡η¡α. Ron Patton (Pro’ect Monarch… Nazi Mind
ControI) Oì opì0µoí tmv 0uµótmv ΥπήρÇαv, oúμφωvα με
kάποιοv πριv απó λiγα ¿ρóvια ποu εi¿αv πρóoµαoη o¡οv
uπολογιo¡ή (εç) ποu περιé¿ει óλα ¡α οvóμα¡α ¡ωv ôραo¡ιkov
παραkολοu0οúv¡αι αv0ρoπιvη okλάµοι, ‡0.000 εvεργά
παραkολοu0οúv¡αι Monarch okλάµοuç. Πάvω απó ôúο
εkα¡ομμúρια Αμεριkαvοi é¿οuv προγραμμα¡ιo¡εi απó ¡ο ¡ραúμα
ποu µαoiçε¡αι éλεγ¿οç ¡οu vοu απó ¡ο 19‡7, kαι η C