Tajuk Kuliah BBM 3102 PISMP PL Semester 1 2010

Tajuk 1

Kandungan Teori Huraian Bahasa - Nahu Tradisonal - Struktural - Transfomasi Generatif - Teori Fungsional Teori Pemerolehan Bahasa - Behaviorisme - Kognitif - Mentalis - Intraksionalisme Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik - Definisi - Membanding-beza strategi/pendekatan/kaedah/teknik - Membuat Rumusan Pengaplikasian Pendekatan Pengajaran Bahasa - Induktif - Deduktif - Ekletif - Komunikatif Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa - Berpusatkan Murid - Berdasarkan Bahan - Pembelajaran Berasaskan Projek - Pembelajaran Berasaskan Masalah Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa - Pembelajaran Berasaskan Aktiviti - Pembelajaran Berasaskan Situasional/Senario - Pembelajaran Berasaskan Permainan Pelaksanaan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu secara - Konstruktivisme - Kontekstual Pelaksanaan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu secara - Pembelajaran Masteri Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu - Kaedah Natural - Kaedah Tatabahasa Terjemahan

Jam

2

2

2

3

2

4

4

5

3

6

2

7

2

8

3 6

9

Tajuk 10

Kandungan Kaedah Terus Kaedah Ajuk Hafaz Kaedah Linguistik Kaedah Kod-Kognitif Kaedah Bahasa Komuniti Kaedah oral – Aural

Jam

Pengaplikasian Pelbagai Teknik Pengajaran Bahasa - Teknik Drama (mimos, arca, improvisasi, main peranan, simulasi, teater bercerita, pentomin, mestamu, dikon) - Teknik Permainan Bahasa - Teknik Latih Tubi - Teknik Bercerita Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Kemahiran Belajar - Kemahiran Kajian Masa Depan - Kemahiran Berfikir Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Kemahiran Mentaksir dan Menilai - Kemahiran TMK - Kemahiran Fasilitator Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - Kemahiran Kecerdasan Pelbagai Gaya Pembelajaran Aplikasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) • Huraian Garis Panduan PKJR • Aktiviti P&P Penyediaan Pakej Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan Berdasarkan Hasil Pembelajaran • Meneliti spesifikasi kurikulum • Membuat pemetaan Hasil Pembelajaran • Membina pakej aktiviti dan bahan sokongan Penyediaan Rancangan Pengajaran dan pembelajaran Harian

6

11

2

12

2

13

2

14

2

15

3

16

2 45

JUMLAH

Amali Tajuk 1 Kandungan Pengajaran Makro • Melaksanakan pengajaran berdasarkan Teori Huraian Bahasa Tradisional dan Transformasi Generatif. Pengajaran Makro • Merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Teori Behaviorisme Pengajaran Makro • Mengaplikasi salah satu pendekatan pengajaran yang dipilih dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Makro • Melaksanakan pengajaran berdasarakan pendekatan pengajaran bahasa yang dipilih. Pengajaran Makro • Melaksanakan satu pengajaran berasaskan bahan/projek/ masalah Pengajaran Makro • Melaksanakan satu pengajaran berasaskan aktiviti/ situasi /permainan Pengajaran Makro • Melakssanakan pengajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme dan kontenkstual. Pengajaran Makro • Melaksanakn pengajaran berdasarkan pembelajaran masteri Pengajaran Makro • Melaksanakan pengajaran dengan menggunakan Kaedah Nahu Tradisional /Kaedah Terus. Pengajaran Makro • Melaksanakan pelbagai teknik dalam pengajaran bahasa Pengajaran Makro • Melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang mengintegrasikan kemahiran belajar/kajian masa depan/kemahiramn berfikir Pengajaran Makro - Melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang Jam

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

2

12

2

Tajuk

Kandungan mengintegrasikan kemahiran menilai/kemahiran TMK/kemahiran fasilitator

Jam

13 14

Pengajaran Makro • Melaksanakan pengajaran yang mengintegrasikan kecerdasan pelbagai/gaya pembelajaran Pengajaran Makro: • Melaksanakan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dan Garis Panduan PKJR Pengajaran Makro • Pembentangan pakej aktiviti pengajaranpembelajaran tahunan untuk diberi diberi peneguhan . Pengajaran Makro • Pembentangan Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) yang berkesan untuk diberi peneguhan JUMLAH

2

15

2

16

2

30

Penilaian

Tugasan Amali Kerja Kursus Peperiksaan akhir

20% 40% 40%

Rujukan Asas

Brown G. (1975). Micro Teaching: A Programme of Teaching Skills. London: Metheun & Co. Ltd. Belle Wallace (ed), 2001. Teaching Thinking Skills Across the Primary Curriculum: A Practical Approach for Abilities. London: David Fulton Hayes Lisa, Nikolic Vesna, Cabaj Hanna. (2001). Am I Teaching Well?: Self Evaluation Strategies for Effective Teachers. Exeter: Learning Matters Payne Elaine, Whittaker Lesley. (2000). Developing Essential Study Skills. Harlow: Englewood Cliffs. Forsyth Ian, Jolliffe Alan, Stevens David. (1999). Delivering a Course: Practical Strategies for Teachers, Lecturers and Trainers (2nd ed). London: Kogan Page Caroll Paul, Hastings Nigel. (1996). Effective Primary Teaching: Research-Based Classroom Strategies. London: David Fulton. Caroll Paul, Hastings Nigel. (1996). Effective Primary Teaching: Research-Based Classroom Strategies. London: David Fulton.

Rujukan Tambahan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful