TỔNG KẾT THỬ NGHIỆM LÚA MIẾN NGỌT TẠI 3 ĐỊA PHƢƠNG

STT

Địa phƣơng

Nghệ An

Chỉ tiêu phân
tích

Bờ Biển Ngà
Thái Lan Pakistan
(Sorghum bicolor)

Quảng Ninh
Bờ Biển Ngà
(Sorghum

Thái Bình

Bờ Biển Ngà
(White sorghum)

Mỹ

Pakistan Thái Lan

Kết quả phân tích trong Phòng thí nghiệm
Khối lượng thân
(g)
Khối lượng vỏ
2
(g)
3
% vỏ
Khối lượng lõi
4
(g)
5
% lõi
Khối lượng dịch
6
đường (g)
% dịch đường so
7
với lõi
% dịch đường so
8
với thân
Khối lượng bã
9
(g)
10 % bã so với lõi
1

410

340

360

180

660

510

580

150

130

170

75

280

214

270

36.59

38.24

47.22

41.67

42.42

41.96

46.55

260

210

190

105

380

296

310

63.41

61.76

52.78

58.33

57.58

58.04

53.45

42.87

33.38

13.62

17.32

105.3

93.4

95.6

16.49

15.9

7.17

16.5

27.63

31.55

30.84

10.46

9.82

3.78

9.62

15.95

18.31

16.48

210

175

163.33

85

258.8

181.5

198.6

80.77

83.33

85.96

80.95

68.11

61.32

64.06

11 % bã so với thân
12
% đường

51.22
5.7

51.47
4.16

45.37
3.7

47.22
3.48

39.21
7.87

35.59
8.38

34.24
5.29

Thông tin thu thập trên đồng ruộng
Mật độ trồng
13 (hàng x hàng; cây
x cây) (cm)
14 Số lượng cây/m2
Sản lượng
15
thân/ha (tấn)
Trọng lượng
16
hạt/bông (g)
Số lượng
17
hạt/bông
Trọng lượng 100
18
hạt (g)
Sản lượng hạt/ha
19
(tấn)
Trọng lượng
20
bã/ha (tấn)

60 x 40

40 x 15

40 x 20

5.56

16.67

12.5

22.8

18.9

122.85

107.9

66.5

135

130

95

91

83

70

6.83

6

3.7

11.68

9.73

60.01

30.01

82.5

63.75

72.5

71.5

63.6

11.92

10.6

2.78

2.78

2.78

27.23

14.17

32.35

22.69

24.83

Ghi chú: Thân bao gồm cả lá
Lõi là phần đã tách bỏ hết cả lá và phần vỏ ôm sát thân
Vỏ được tính là bao gồm cả phần lá và phần vỏ bao bên ngoài lõi
Mẫu của Quảng Ninh và Nghệ An sau khi nhận về để tủ lạnh được 25 ngày mới ép và xác định hàm lượng đường
Mẫu của Thái Bình sau khi nhận về để tủ lạnh được 10 ngày mới ép và xác định hàm lượng đường
Thái Bình : Ngày 28/2/2009 gieo hạt; Ngày 20/5/2009 gửi mẫu cây (chưa có hạt, mới chỉ có bông); Ngày 20/6/2009 thu hoạch hạt
Sản lượng hạt là số liệu áng chừng, một cách chắc chăn theo chú Phi cung cấp.

Nghệ An : nhận hạt giống ngày 4/8/2008; Ngày 11/9/2008 cây con cao 20cm; tỷ lệ nảy mầm 80%
Cả 3 giống gieo ngày 31/8/2008; cấy ngày 15/9 (Thái Lan); 16/9 (Pakistan và Bờ Biển Ngà); Thu hoạch thân, hạt cùng lúc ngày 7/1/2009
Quảng Ninh : Trồng tháng 3 năm 2008; 12/1/2009 thu hoạch cả thân và hạt
Nhận xét:
1. Trọng lượng thân của Thái Bình là cao hơn hẳn 2 nơi còn lại có thể do: Thời vụ trồng; Thời điểm thu hoạch; và điều kiện chăm sóc
2. Hàm lượng đường cũng có nhận xét giống 1 (Nếu thu hoạch trước khi có hạt thì sản lượng thân sẽ cao hơn)
Nếu thu hoạch cả thân và hạt thì khả năng sản lượng thân và hàm lượng đường trong thân giảm xuống là rất cao (do đặc điểm sinh trưởng).
3. Thực tế xác định hàm lượng đường có bỏ hết cả lá và phần vỏ sát lõi để ép và xác định hàm lượng đường không?
Nếu mẫu thân cây nhận vể chỉ bỏ lá và đem ép thì lượng dịch đường, hàm lượng đường có khác so với kết quả phân tích trên không?
4. Mật độ trồng ở Thái Bình và Quảng Ninh là hợp lý hơn ở Nghệ An
===================================

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful