You are on page 1of 12

cod. 3540I815SL 10/2011 (Rev.

00)

,6/

SUN P7 - P12

SL - NAVODILA ZA UPORABO, INSTALIRANJE IN VZDREVANJE

SUN P7 - P12
SL

Legenda
Ref. Slika. 1

Nain A

Naina B in C

Gumb za nastavitev dneva/ure

1. OPOZORILA

Gumb za izbiro naina delovanja

Gumb za premostitev (override)

Pozorno preberite in upotevajte opozorila, ki jih vsebuje ta knjiica z navodili.


Po namestitvi kotla seznanite uporabnika z delovanjem in mu izroite ta prironik, ki
je pomemben sestavni del izdelka in ga je potrebno skrbno hraniti za kakrno koli
kasnejo uporabo.
Instaliranje in vzdrevanje morata biti izvedena s strani strokovne usposobljene
osebe v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi navodil proizvajalca. Prepovedan je katerokoli poseg na zapeatene regulacijske elemente.
Napano instaliranje in slabo vzdrevanje lahko povzroijo kodo osebam, ivalim
ali stvarem. Za kodo nastalo zaradi napak pri instaliranju in uporabi zaradi nespotovanja navodil proizvajalca, slednji ne odgovarja.
Pred ienjem in vzdrevanjem je napravo treba izkljuiti iz napajalnega omreja
tako, da izklopite stikalo instalacije in/ali z ustreznimi mehanizmi za prestrezanje.
V primeru okvare in/ali slabega delovanja napravo dezaktivirajte in ne poskuajte
izvesti popravilo ali neposredno posegati v napravo. Obraajte se samo na strokovno kvalificirane osebe. Morebitna popravila - zamenjave izdelkov lahko izvede le
primerno usposobljeno tehnino osebje z uporabo odgovarjajoih originalnih nadomestnih delov. V primeru nespotovanja omenjenih napotkov se lahko tvega VARNOST naprave.
Ta naprava mora biti namenjena samo za rabo, ki jo proizvajalec izrecno predvideva. Vsaka druga uporaba je neustrezna in torej nevarna.
Elementi embalae ne smejo biti na dosegu otrok, ker so lahko nevarni.
V tem prironiku prikazane slike so le poenostavljena predstavitev izdelka. Ta predstavitev lahko vsebuje manje in nepomembne razlike v primerjavi z dobavljenim
izdelkom.

Gumb -

Gumb za programiranje

Gumb +

Prikazovalnik

Znak samodejnega delovanja

Znak menija za programiranje

10

Znak zahteve po vklopu gorilnika

11

Ni uporabljen

12

Venamenski znak:
pri samodejnem delovanju kae, kdaj programska ura vklopi delovanje
e ni bilo izbrano samodejno delovanje, kae vklop ronega naina

13

Znak premostitve

14

Znak izklopljen

Znak dneva

15

Znak izklopljen

Znak nastavitve

16

Maks. temperatura senzorja ogrevanja

Aktualna ura

17

Znak C

Aktualne minute

18

Aktualna mo gorilnika
1 = Najnija
5 = Najveja
O/FH = Med Pred-ventilacijo/Post- ventilacijo
6 = Med Postventilacijo2

Dan v tednu

2. NAVODILA ZA UPORABO
2.1 Predstavitev

19

Spotovani kupec,
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali SUN P7 - P12, gorilnikFERROLI visoko kakovostne
zasnove, napredne tehnologije, visoke zanesljivosti in konstrukcijske kakovosti.

Oznaka vklopljenega gorilnika

Oznake med delovanjem

SUN P7 - P12 je peletni gorilnik, ki je zaradi svoje izjemne kompaktnosti in izvirne konstrukcije primeren za uporabo na veini sodobnih kotlov na trda goriva na triu. Skrbno
vodeno projektiranje in industrijska proizvodnja sta dali izdelek nadvse uravnoteenih
lastnosti, z visokim izkoristkom, nizkimi emisijami CO in NOx in zelo tihim zgorevanjem.
2.2 Komandni pult
Prikazovalnik
Prikazovalnik kae razline informacije glede na nastavljeni nain delovanja.
Naini delovanja so 3:

A = Upravljanje gorilnika (privzeta nastavitev)


B = Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)
C = Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)

Prikazovalnik

10

11 12

13

slika 2 Nain A

14

slika 3 Naina A in B

Zahteva za vklop gorilnika se vkljui samo ob sklenitvi kontakta na prikljunih sponkah


7-8 (glej ). Slika. 17), pri privzeti nastavitvi) je prikazana s sproenjem znaka radiatorja
(poz. 10 - Slika. 1).
2.3 Vklop

15

16

17

18

19

slika 1 - Upravljalna ploa

slika 4 Nain A

slika 5 Naina A in B

Vkljuite elektrino napajanje naprave:

Prvih 10 sekund je na prikazovalniku napis:


-

SL

razliica programske opreme uporabnikega vmesnika in krmilne enote (le A


nain)
nOCU (le B in C naina)

Gorilnik izvede predhodno ventilacijo zgorevalne komore.


Po preteku tega asa je gorilnik pripravljen za delovanje.

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SUN P7 - P12
2.4 Nastavitve

Meni za doloitev parametrov

Nastavitev ure (le B in C naina)

V meni za doloitev parametrov pridete s pritiskom na programsko tipko M (poz. 2 Slika. 1) za 5 sekund. Pokae se parameter u01 pod napisom SET 01. S prit pritiskom
na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) lahko pregledate seznam parametrov.

1.
2.

3.
4.

Pritisnite na gumb za vnos dneva/ure (del 1 - Slika. 1).


Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), ikoni URA in DAY utripata: nastavite tekoi dan
tedna s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - ). Slika. 1), upotevajte, da je 1=ponedeljek,
7=nedelja. Potrdite izbrani dan s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 Slika. 1).
Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), obe tevilki TEKOE URE in ikona URE utripata: nastavite tono uro s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1), od 00 do 23. Potrdite
izbrano uro s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 - Slika. 1).
Na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), obe tevilki AKTUALNIH MINUT in ikona URE
utripata: nastavite tone minute s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1), od 00 do 59.
Potrdite izbrane minute s pritiskom na gumb za vnos dneva/ure (poz. 1 - Slika. 1).
Samodejno delovanje ogrevanja, roni vklop, roni izklop

S pritiskom na gumb za izbiro naina delovanja (poz. 2 - Slika. 1) je mono nastaviti:


1.

2.

v samodejnem delovanju, na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1) je prikazana ikona


URE. Zahteva za vklop in izklop gorilnika je odvisna od vnesenega tedenskega programa. V asovnem pasu zahteve za vklop je na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1)
prikazana tudi ikona ON.
Pri vklopljenem ronem delovanju je na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1) prikazana
samo ikona ON. Gorilnik je ves as pod zahtevo za delovanje.
Tedenski program je premoen.

3.

Pri izklopljenem ronem delovanju na prikazovalniku (poz. 7 - Slika. 1), ni prikazana


niti ikona ON, niti ikona URE. Gorilnik je ugasnjen.
Tedenski program je premoen.

Nastavitve tedenskega programa

Za spremembo vrednosti parametra zadoa pritisk na tipki + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1):


sprememba se samodejno shrani. Ko je parameter spremenjen, morate poakati 3
sekunde: podatek utripa in se samodejno shrani.
Tabela. 1
Parameter

Opis

u01

Uravnavanje nastavitvene toke dvinega voda

Razpon

SUN P7 - P12

30 - 80 C

u02

80 C

Najveja mo gorilnika

1-5

u03

Nain delovanja gorilnika (glej toko 3.1)

0-2

Za izhod iz menija pritisnite gumb za "izbiro naina delovanja - M" (poz. 2 ). Slika. 1)
za 5 sekund.
Meni za doloitev delovnih parametrov
V meni za doloitev parametrov pridete s pritiskom na programsko tipko P (poz. 5 Slika. 1) za 10 sekund. Pojavi se parameter t01 pod napisom SET 01. S prit pritiskom
na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) lahko pregledate seznam parametrov.
Za spremembo vrednosti parametra zadoa pritisk na tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1):
sprememba se samodejno shrani. Ko je parameter spremenjen, morate poakati 3
sekunde: podatek utripa in se samodejno shrani.
Tabela. 2
Parametri Opis

06:30

08:30

12:00

12:00

16:30

22:30

Tedenski program ima e doloene 3 urne pasove za VKLOP (ON) in 3 urne pasove za
IZKLOP (OFF): V asovnem pasu zahteve za vklop je na prikazovalniku (poz. 7 Slika. 1) prikazana ikona ON (vklop).

A Pozor: preverite nain delovanja gorilnika (glej ) sez. 4.1)


S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)
Izberite dan, ki ga elite programirati, s tipkama + in - (poz. 4 in 6 - Slika. 1):

3.
4.

5.

0=Onemogoena 1=Omogoena

0=Onemogoena

0=Onemogoena

t02

Sonda dvinega voda

0=Onemogoena 1=Omogoena

1=Omogoena

1=Omogoena

t03

Nastavitvena toka ventilatorja pri vigu

0-200 Pa

51 Pa

51 Pa

t04

as vklopa pola pri vigu

0-100 (1=4 sekund)

t05

Timer za izraun regulacije


(samo pri moduliranem delovanju gorilnika s sondo na
dvinem vodu)

0-100 sekund

5 sekund

5 sekund

t06

Timer funkcije rampa

0-100 sekund

100 sekund

100 sekund

t07

Perioda (as vklopa + izklopa) 0-50 sekund


pola pri dani moi (od moi 1
do moi 5)

15 sekund

12 sekund

t08

Nastavitvena toka ventilatorja pri moi 1

0-200 Pa

51 Pa

51 Pa

t09

as vklopa pola pri moi 1

0-100 (100=10 sekund)

t10

Nastavitvena toka ventilatorja pri moi 2

0-200 Pa

t11

as vklopa pola pri moi 2

0-100 (100=10 sekund)

t12

Nastavitvena toka ventilatorja pri moi 3

0-200 Pa

t13

as vklopa pola pri moi 3

0-100 (100=10 sekund)

t14

Nastavitvena toka ventilatorja pri moi 4

0-200 Pa

t15

as vklopa pola pri moi 4

0-100 (100=10 sekund)

t16

Nastavitvena toka ventilatorja pri moi 5

0-200 Pa

t17

as vklopa pola pri moi 5

0-100 (100=10 sekund)

t18

Izbira naina delovanja goril- 0=Vklop/Izklop 1=Modularno


nika (samo sondo na dvinem
vodu)

12:00 in radiator utripata, ON, 3

t19

as postventilacije 2

t20

Napetost fotoupora

7.

08:30 in radiator utripata, 2

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 1. urnega


pasu vklopa; primer 12:30 Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)

28

38

74 Pa

70 Pa

38

40

120 Pa

100 Pa

46

45

150 Pa

120 Pa

53

60

170 Pa

155 Pa

56

65

0=Vklop/Izklop

0=Vklop/Izklop

0-100 (100=10 sekund)

99

99

0-30 (50 = 5Vdc)

--

--

Meni zapustite s pritiskom gumba P (part. 5 - Slika. 1) za 10 sekund.

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 1. urnega


pasu izklopa; primer 14:00Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)

16:30 in radiator utripata, ON, 5

9.

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 1. urnega


pasu izklopla; primer 09:00Pritisnite gumb Programiranje"P" (poz. 5 - Slika. 1)

12:00 in radiator utripata, 4

8.

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 1. urnega


pasu vklopla; primer 06:00Pritisnite gumb Programiranje "P" (part. 5 - Slika. 1)

SUN P12

Funkcija polnjenja peletov

S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1):


06:30 in radiator utripata, ON, 1

6.

Day 1 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za ponedeljek


Day 2 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za torek
Day 3 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za sredo
Day 4 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za etrtek
Day 5 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za petek
Day 6 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za soboto
Day 7 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za nedeljo
Day 15 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje ponedeljek - petek
Day 67 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje sobota - nedelja
Day 16 in radiator utripata: nastavitev ogrevanje za obdobje ponedeljek - sobota
Day 17 in radiator utripata: nastavitev ogrevanja za obdobje ponedeljek - nedelja
Day 17 in radiator utripata: ni uporabljen

Privzeta vrednost/
SUN P7

t01

Sprememba tedenskega programa (le B in C naina)


1.
2.

Razpon

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 3. urnega


pasu vklopa; primer 16:00 Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1)

22:30 in radiator utripata, 6

Uporabite tipki + in - (poz. 4 in 6 Slika. 1) e elite spremeniti zaetek 3. asovnega pasu


izklopa; primer 23:30Pritisnite gumb Programiranje "P" (poz.. 5 - Slika. 1)

10. S ponovitvijo zgoraj opisanega postopka lahko programirate 4. urni pas ON in 4. urni
pas OFF.
11. S pritiskom na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) za 3 sekunde zapustite
programiranje.

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SL

SUN P7 - P12
2.5 tNavodila za delovanje

Navodila za montao peletnega gorilnika SUN P7 - P12 na kotel SFL

Ko je gorilnika pravilno instaliran in nastavljen, je njegovo delovanje popolnoma avtomatsko in ne zahteva upravljanja s strani uporabnika. V primeru pomanjkanja goriva ali napake se gorilnik ustavi in blokira. Priporoamo vam, da poskrbite za dopolnitev goriva,
e preden zmanjka, da bi prepreili nepravilno delovanje gorilnika.

Na voljo so vam izbirni kompleti za uporabo peletnega gorilnika na kotlih SFL. Nain
vgradnje je opisan v navodilih, ki so priloena posameznemu kompletu.

Poleg tega skrbite, da v prostoru, kjer je instaliran gorilnik ni vnetljivih predmetov ali materialov, korozivnih plinov ali vnetljivih snovi ali pranih delcev. Prah, ki ga vsesa ventilator, se prijema za lopatice turbine in zmanjuje pretok zraka oziroma povzroa zamaitev
diska za stabilnost plamena, kar povzroa slabo uinkovitost pri delovanju.

Po konani montai kompleta na kotel, montirajte gorilnik.


Pritrdite ustje L z vijaki M in gorilnik z matico N. Prikljuite vodnik E na prikljuni
sponki 11 in 12, vodnik T pa na senzor V. Pritrdite pokrov P na okrov gorilnika z
vijakoma R in del S na gorilnik.

Ne dovolite, da v gorilnik posegajo neizkuene osebe ali otroci.

Nastavitev maksimalne moi (param. u02) glede na instalirani kotel


Vrednost parametra

SUN P7
Mo - kW

SUN P12
Mo - kW

14

30

20

36

25

41

30

48

34

55

S
V
T

L
M

3. VGRADNJA

3.1 Splona doloila


Naprava se mora uporabljati izkljuno v namen , za katerega je predvidena.

Naprava se, v skladu s svojimi znailnostmi in zmogljivostjo in svojo toplotno mojo


lahko namesti na generatorje toplote na trda goriva. Vsaka druga uporaba je neustrezna in nevarna. Ni dovoljeno odpiranje ali poseganje v sestavne dele naprave, razen v
tiste dele, ki so zajeti v vzdrevanje; prav tako ni dovoljeno predelovati napravo z namenom spremeniti njeno zmogljivost ali namembnost.

e gorilnik dopolnjujete z izbirno opremo, kompleti ali dodatno opremo, uporabite samo
originalne izdelke.

VGRADNJO IN UMERJANJE GORILNIKA LAHKO OPRAVIJO IZKLJUNO


STROKOVNE, KVALIFICIRANE OSEBE OB UPOTEVANJU VSEH NAPOTKOV V PRIUJOIH TEHNINIH NAVODILIH, VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV, MOREBITNIH KRAJEVNIH PREDPISOV IN PRAVIL
DOBRE PRAKSE.

3.2 Vgradnja na kotel


Prostor za vgradnjo
Prostor, v katerem bosta vgrajena kotel in gorilnik, mora imeti izvode na prosto v skladu
z veljavnimi predpisi. e je v istem prostoru ve gorilnikov ali odsesovalnikov, ki lahko
delujejo soasno, morajo biti odprtine za prezraevanje dimenzionirane za istoasno delovanje vseh naprav.
Na mestu vgradnje ne sme biti vnetljivih predmetov ali snovi, korozivnih plinov, prahu ali
hlapljivih snovi, ki bi v primeru, da bi jih ventilator vsesal, zamaili notranje vode gorilnika
ali zgorevalno glavo. Prostor mora biti suh in ne sme biti izpostavljen deju, snegu ali
zmrzali.
Pritrdite gorilnik na vrata. Izvedite elektrine povezave po navodilih v cap. 5 (stikalni
nart). V primeru, da bo gorilnik vgrajen v kotel SUN P7 - P12, uporabite ustrezen komplet za predelavo. Vstavite sondo za temperaturo iz kompleta v tulko na litoeleznem
okrovu kotla in naredite ustrezne elektrine povezave.

P
slika 6
Vstavite motorno napajalno cev Y v zalogovnik za pelete X in speljite povezavo polgorilnik na tak nain, da gibka cev W ni deformirana in/ali zvita. Upotevati morate
razdaljo prikazano v Slika. 11.
Nastavite gorilnik po ustreznih navodilih, vnesite parameter u02 na krmilni enoti gorilnika, kakor je navedeno v razpredelnici.

Model

kW

24.9

33.4

41

48

55

Nazivna toplotna mo

kW

22

30

36

42

48

Parameter

u02

Nazivna toplotna mo kuria

GORILNIK JE PROJEKTIRAN ZA DELOVANJE NA GENERATORJIH TOPLOTE S PODTLANO ZGOREVALNO KOMORO.


ZALOGOVNIK ZA PELETE MORA BITI NAMEEN TAKO, DA GIBKA CEV
ZA POVEZAVO S POLEM/GORILNIKOM NI DEFORMIRANA IN/ALI ZVITA.

OK
slika 7

SL

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SUN P7 - P12

min. 600

OK
slika 8

slika 11
3.3 Elektrine povezave
Gorilnik je opremljen z vepolno prikljunico za za elektrine prikljuke; glejte stikalni
nart v poglavju 4 Znailnosti in tehnini podatki za opis povezav. Monter mora narediti naslednje povezave :

Napajalni vod
Kontakt za zahtevo
Povezava z motorjem pola
Povezava s sondo za temperaturo

Dolina prikljunih kablov mora omogoati odpiranje gorilnika in po potrebi vrat kotla. V
primeru okvare napajalnega kabla gorilnika ga lahko zamenja samo strokovnjak.
Gorilnik se prikljui na enofazno elektrino omreje, 230 V-50 Hz.

Uinkovitost in ustreznost ozemljitve dajte preveriti strokovnjaku. Proizvajalec ne


odgovarja za morebitno kodo nastalo zaradi pomanjkljive ozemljitve naprave. Poleg tega dajte preveriti, ali je elektrina napeljava primerna za najvejo prikljuno
mo naprave. Le-ta je navedena na ploici s tehninimi podatki.
Paziti morate na polariteto (FAZA: rjavi vodnik / NILA: moder vodnik / ZEMLJA: rumeno-zelen vodnik) prikljukov na elektrino omreje.

slika 9

3.4 Dovajanje goriva


Splona doloila
Gorilniku je treba dovajati gorivo, za katerega je predviden, in ki je navedeno na tablici na napravi in v razpredelnici s tehninimi podatki v priujoih sez. 5.3 navodilih za uporabo.
Uporabniku priporoamo uporabo kakovostnih peletov, saj peleti slabe kakovosti
zniujejo toplotno mo, imajo visoko vsebnost pepela, kar terja pogosteje ienje, poveujejo verjetnost prezgodnje obrabe sestavnih delov gorilnika, ki so izpostavljeni plamenu, povzroajo zamaitev pola zaradi pretirane koliine agovine, prekinitve
delovanja zaradi nabiranja negorljivih snovi v notranjosti gorilnika.
Kakovost peletov spoznate, e:

imajo vsi enakomerno cilindrino obliko in gladko ter isto povrino.


Preverite, da vsebuje etiketa kakovostno potrdilo izdelka
Preverite, da embalaa peletov ni pokodovana, kar omogoa uhajanje vlage.

Funkcija polnjenja peletov


Polnjenje peletov je mono vklopiti v asu 40 minut po priklopu elektrinega napajanja gorilnika.
V tem asu omogoi sistem 3 poskuse po 5 minut, med katerimi je vklopljen samo pol.
Med polnjenjem peletov ni mono vklopiti gorilnika.
Zaporedje:
1.
2.
3.

slika 10

4.

Vklopite napajanje gorilnika.


Poakajte na konec faze predventilacije.
Pritisnite na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1) 5 sekund.
- Prikae se parameter t1: oznauje ga napis SET 01.
- Postavite parameter na 1 za zaetek prvega poskusa v trajanju 5 minut. Postopek
lahko kadarkoli prekinete s postavitvijo parametra na 0.
- e prvi poskus ni bil zadosten, ponovite zgoraj navedeno zaporedje postopkov
tako, da postavite parameter na 0 in potem na 1: bodisi pri drugem bodisi pri tretjem
poskusu polnjenja.
e elite opraviti e 3 poskuse, morate izklopiti in znova vklopiti elektrino napajanje naprave.

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SL

SUN P7 - P12
4. SERVISIRANJE IN VZDREVANJE

Vklop gorilnika

Vse operacije reguliranja, zagona in vzdrevanja lahko izvede le kvalificirano osebje z


zanesljivo kvalifikacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Osebje nae prodajne enote in
slube za tehnino pomo vam je na voljo za kakrno koli informacijo.

zavraa vsako odgovornost za povzroeno kodo stvarem in/ali osebam zaradi poseganja v napravo s strani nekvalificiranih ali nepooblaenih oseb.

Umerjanje gorilnika

4.1 Naini delovanja gorilnika

1.
2.
3.

Za upravljanje delovanja gorilnika so predvidene 3 metode:


A - Upravljanje gorilnika (privzeta nastavitev)
Zahteva za vklop gorilnika se vkljui samo ob sklenitvi kontakta na prikljunih sponkah
7-8 (glej Slika. 17).

4.

Zahtevo za vklop gorilnika vkljui ura (med samodejnim delovanjem ogrevanja v pasu
ON ali pri ronem delovanju ON) ali ob sklenitvi kontakta na prikljunih sponkah 7-8 (glej
Slika. 17).
Treba je nastaviti uro in po potrebi spremeniti privzeti tedenski program.

A C - Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)


A

Izbira naina A, B in C se opravi v meniju za naravnavanje ure.


Pritisnite na gumb za izbiro naina delovanja M (poz. 2 - Slika. 1) za 5 sekund.
Dvakrat pritisnite na gumb za programiranje "P" (poz. 5 - Slika. 1).
Prikae se parameter t. 3: oznauje ga napis SET 03.

O2 med vkljuno 5 % in 9 %
CO med vkljuno 150 in 1000 ppm

Za umerite gorilnika spreminjajte nastavitveno toko ventilatorja s spreminjanjem


ustreznega parametra (glej toko Meni za doloitev servisnih parametrov in tabelo 2 v cap. 2.4).
Na vrednost CO vpliva kakovost peletov, koliina neisto na zgorevalni glavi in
vlek kotla.

B - Upravljanje gorilnika (z notranjo uro ali kontaktom)

Treba je nastaviti uro in po potrebi spremeniti privzeti tedenski program.

Prikljuite analizator zgorevanja na izhod iz kotla in pustite gorilnik delovati s polno


mojo 30 minut; med tem asom preverite delovanje voda za odvod dimnih plinov.
PREVERITE, DA JE V ZGOREVALNI KOMORI PODTLAK
Kontrolirajte zgorevanje pri najveji moi gorilnika (uravnani na osnovi nazivne toplotne moi kotla).
Parametri zgorevanja:

Ura in doloeni tedenski program sta premoena: tonega asa ni treba na-

A staviti.

Zahtevo za vklop gorilnika vkljui ura (med samodejnim delovanjem ogrevanja v pasu
ON ali pri ronem delovanju ON), e je sklenjen kontakt na prikljunih sponkah 7-8 (glej
Slika. 17).

Vklopite elektrino napajanje z glavnim stikalom. vezanim pred gorilnikom.


Polnjenje pola s peleti je opisano v sez. 3.4.
Zaprite termostatski vod (kotel/prostor).

5.
6.

e elite, da kotel deluje v MODULIRANEM nainu, morate spremeniti parameter


T18 in zatem postopati po tokah 5 in 6 spodaj.
Preverite druge korake pri gorilniku, zmanjujte vrednost parametra u02 do 1 (glej
toko Meni za doloitev servisnih parametrov in tabelo 1 v cap. 2.4).
Vrnite parameter u02 na pravilno vrednost.

4.3 Vzdrevanje
Redno preverjajte istost delov gorilnika, ki se onesnaijo odvisno od kakovosti

A peletov ali zaradi slabo nastavljenega gorilnika.

Gorilnik zahteva periodino vzdrevanje, vsaj enkrat letno, katero izvajajo usposobljene
osebe.
Osnovna dela, ki jih je treba opraviti, so:

Postavite na 00 za nain A, 01 za nain B, 02 za nain C s pomojo tipk + in - (poz. 4


in 6 - Slika. 1).
Po izbiri metode poakajte 3 sekunde: podatek utripa in se shrani. Za izhod iz menija
pritisnite gumb za "izbiro naina delovanja - M" (poz. 2 - Slika. 1) za 5 sekund.
4.2 Zagon
Preverjanja, ki je treba opraviti pred prvim zagonom in po vseh posegih vzdrevanja,
zaradi katerih je bil potreben izklop iz sistemov ali po posegu v varnostne mehanizme ali
v dele gorilnika.

kontrola in ienje notranjih delov gorilnika in kotla, kot je navedeno v naslednjih


odstavkih;
celovita analiza izgorevanja ( po delovanju vsaj 10 minut) in preverjanje pravilnega
umerjanja;

Odpiranje pokrova in demontiranje gorilnika

Pred kakrnimkoli ienjem ali kontrolo notranjosti gorilnika izklopite elektrino napajanje gorilnika z glavnim stikalom sistema.

Pri odpiranju

Preden vkljuite gorilnik

Odvijte vijaka "A" in odstranite pokrov "B". Notranji sestavni deli, motor, loputa itd. so
neposredno dostopni.

Pri demontai

kontrolirajte ali je gorilnik pravilno pritrjen na kotel s predhodno navedenim potrebnim umerjanjem.
Prepriajte se, da sta kotel in instalacija napolnjena z vodo ali z diaterminim oljem,
da so ventili hidravlinega tokokroga odprti in da je cevovod za izpust plinov prost
in pravilno dimenzioniran.
Preverite kljuavnico na vratih kotla tako, da se plamen generira samo znotraj izgorevalne komore.
Kontrolirajte pravilen poloaj pola in gibke spojne cevi gorilnika.
Napolnite zalogovnik s peleti.
Preverite pravilen poloaj in prikljuitev sonde za temperaturo.

Odvijte vijaka (A) in snemite pokrov (B), odvijte matico (C) in loite okrov, odvijte pritrdilne vijake (D) in izvlecite ustnik (E).

Preverite, da je reetka (poz. 1 Slika. 12) ista.

E
D

C
A

B
slika 13

slika 12 - Reetka gorilnika

SL

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SUN P7 - P12
Preverjanje delov in sklopov

5. LASTNOSTI IN TEHNINI PODATKI

Ventilator

5.1 Mere

Preverite, da se v notranjosti ventilatorja in na lopaticah ni prijel prah: ta zmanjuje pretok zraka in posledino povzroa onesnaevanje pri zgorevanju.

288

162

Zgorevalna glava
Preverite, da so vsi deli zgorevalne glave nepokodovani, da jih visoka temperatura ni
deformirala, da jih niso onesnaile neistoe iz okolinjega prostora in da so pravilno pozicionirani.
Fotoupor
Po potrebi oistite prah z okenca. Fotoupor je vtisnjen na svoje mesto; za odstranitev
ga samo potegnite navzven.
4.4 Reevanje teav

218

Prisotne so napake, ki povzroajo trajno ustavitev (oznaene s rko "A"): za resetiranje


delovanja pritisnite gumb "P" (poz. 5 - Slika. 1) za 1 sekundo; e gorilnik se ne zaene
ponovno, je potrebno najprej odstraniti napako.

315

Gorilnik je opremljen z naprednim samodiagnostinim sistemom. V primeru motnje v delovanju gorilnika, prikazovalnik (poz. 7 - Slika. 1) utripa in prikazuje kodo napake.

Druge napake povzroajo zaasne ustavitve (oznaene so s rko "F"), ki se samodejno


konajo, ko se vrednost vrne v obmoje normalnega delovanja gorilnika.
253

Tabela. 3 - Seznam napak

Blokada zaradi
izpada viga

Vzrok

Reitev

Prazen zalogovnik

Napolnite zalogovnik s peleti.

Kabel pola je prekinjen ali odklopljen

Vzpostavite povezavo

Okvara upora vigalnika

Zamenjajte in odstranite pelete z glave

Umazana zgorevalna glava

Spraznite jo in jo oistite

Zamaen vod za dovajanje peletov

Sprostite ga, kontrolirajte, da zgorevalna


glava ni zamaena, po potrebi jo spraznite

F02

Odstranitev para- Zahteva po toploti je konana, a gorilnik


zitskega plamena zaznava plamen

A02

Blokada zaradi
parazitskega plamena

A04

F05

Blokada varnostnega termostata pola

Napaka v regulaciji tlaka v vodu

454

60

Poakajte na konec postventilacije

Fotoupor v kratkem stiku

Zamenjajte fotoupor

Na fotoupor pada svetloba od zunaj

Odstranite vir svetlobe

Napani parametri viga

Preverite transparentna parametra 03=51


in 04=12

Kotel pod tlakom

Oistite ga in preverite, e ima dimnik pravilen minimalen vlek (10 Pa)

Okvara varnostnega termostata

Zamenjajte ga

139

A01

Napaka

190

slika 14 - Dimenzijski SUN P7

Cevka za prikljuitev tlanega senzorja je


Zamenjajte
stisnjena
Okvara motorja ventilatorja

Zamenjajte

Onesnaen ventilator

Oistite

280

Napaka pretvornika tlaka (odklo- Prekinjeno oienje


pljen)

Preverite oienje ali zamenjajte senzor

F10

Napaka sonde na Senzor pokodovan


okrovu kotla (e je Oienje v kratkem stiku
omogoena)
Prekinjeno oienje

Preverite oienje ali zamenjajte senzor

A03

Napaka v oienju Mostiek stinikov 13-14 ni povezan

Preverite oienje

218

315

F06

210

226

253

490

60

225

168

Koda

slika 15 - Dimenzijski SUN P12

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SL

SUN P7 - P12
5.2 Sploni pogled in glavni sestavni deli

9
9
12

6
1

13
11

10

slika 16
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pretvornik tlaka
Krmilna enota
Telo gorilnika
Ploa za stinike
Uporabniki vmesnik
Upor
Fotoupor
Termostat 85
Cev za polnjenje gorilnika
Motor
Ventilator
Ustnik
Reetka

5.3 Tabela s tehninimi podatki


Podatek

SUN P7

SUN P12

Toplotna mo kuria maks.

Enota
kW

34.1

55.0

(Q)

Toplotna mo kuria min.

kW

13.7

30.0

(Q)

Pretok goriva maks.

kg/h

7.2

11.6

Pretok goriva min.

kg/h

2.9

6.3

IP

X0D

X0D

230/50

230/50

Stopnja zaite
Napetost napajanja/frekvenca

V/hz

Prikljuna mo

100

100

Prikljuna mo vigalnika

300

300

Tea prazne naprave


Prostornina zalogovnika
Kapaciteta zalogovnika
Mere peletov (premer/dolina maks.)
Podtlak v zgorevalni komori

SL

kg

11

13.5

litrov

195

323

kg

140

226

mm

6/35

6/35

mbar

-0.2

-0.2

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SUN P7 - P12
5.4 Stikalni nart
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02

3.15 A

N
X1

1 2 3 4

FR

X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

OUT

297 +15V
GND

DBM13

10

11

D
34

12

X7

X2

239
16

218

slika 17 - Stikalni nart s ploo za stinike 12 polov


INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02

3.15 A

N
X1

1 2 3 4

FR

297
OUT
+15V
GND

X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DBM13

10

11
12

C
E
D
34

13
14
X7

X2

239
16

218

slika 18 - Stikalni nart s ploo za stinike 14 polov


Legenda
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
E

Fotoupor
Ventilator
Senzor temperature ogrevanja
Varnostni termostat peletov
Vigalnik
Pretvornik zranega tlaka
Elektrino napajanje
Motor pola
Kontakt za zahtevo
Signal za blokado
Sprostitev gorilnika

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SL

SUN P7 - P12
5.4 Stikalni nart
INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02

3.15 A

N
X1

1 2 3 4

FR

X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

OUT

297 +15V
GND

DBM13

10

11

D
34

12

X7

X2

239
16

218

slika 17 - Stikalni nart s ploo za stinike 12 polov


INTERFACCIA
UTENTE BIT01.02

3.15 A

N
X1

1 2 3 4

FR

297
OUT
+15V
GND

X3
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DBM13

10

11
12

C
E
D
34

13
14
X7

X2

239
16

218

slika 18 - Stikalni nart s ploo za stinike 14 polov

Legenda
FR
16
34
218
239
297
A
B
C
D
E

Fotoupor
Ventilator
Senzor temperature ogrevanja
Varnostni termostat peletov
Vigalnik
Pretvornik zranega tlaka
Elektrino napajanje
Motor pola
Kontakt za zahtevo
Signal za blokado
Sprostitev gorilnika

cod. 3540I815SL - 10/2011 (Rev. 00)

SL

SL

Izjava o skladnosti
Proizvajalec FERROLI S.p.A.
Naslov Via Ritonda 78/a - 37047 San Bonifacio VR
izjavlja, da navedena naprava ustreza naslednjim direktivam EGS:

Direktiva za nizko napetost 2006/95


Direktiva o elektromagnetni zdruljivosti 2004/108
Predsednik in zakoniti zastopnik
Cav. del Lavoro (vitez dela)
Dante Ferroli

FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it