jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf

/

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;
jidrf;csrf;a&;'dDrdkua&pDa&;vlYtcGifhta&;
aqmif;yg;rsm; twGJ 124

Burma/Myanmar Affairs Vol 124

txl;aqmif;yg;

ပို၍ပို၍ အေျခအေနဆိုးလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔
ရန္ကုန္

အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကသာ
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္

ဇင္လင္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

1

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ppftm%m&SifawGukd tefwkawmfveS fae=uwJ'h Drdkua&pDa&;wdkuyf GJ0if
tusOf;uscHae&wJh EdkifiHa&;orm;awG axmifuvGwv
f m&if zwfzdk@eJ@
ppftm%m&Sif awGukd enf;rsdK;pHkeJ@ tefwak wmfveS fae=uwJh jrefrmjynfwiG f;u
&[ef;&Sifvrl sm;/ ausmif;om;ausmif;olrsm;/ tvkyform; v,form;rsm;/
'Drdkua&pDa&; udkaxmufcHwJh ppfAdkvfppfom;rsm; zwfzdk@?

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

2

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;
jidrf;csrf;a&;'dDrdkua&pDa&;vlYtcGifhta&;
aqmif;yg;rsm; twGJ 124

Burma/Myanmar Affairs Vol 124
txl;aqmif;yg;

ပို၍ပို၍ အေျခအေနဆိုးလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔
ရန္ကုန္
အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကသာ
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္

ဇင္လင္း

ပိေတာက္ေတြလႈိင္တဲ့ ႏွစ္၊
ခေမာက္ေတြႏိုင္တဲ့ ေခတ္

ၿငိမ္းေဝ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးမွ
ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္

စစ္အစုိးရတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာရိွ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

3

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

yHkEdSyfrSwfwrf;
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) twGuftxl;xkwfa0onf
2010 ckESpf
pifumyledKifiH
POLARIS BURMESE LIBRARY ( SINGAPORE )
2010
Index: Polaris Burmese Library, LPK Library, Daw Aung San
Suu Kyi, Bo Than Shwe, Myanmar Current History, Myanmar
Politics, Myanmar Junta, Myanmar People, Myanmar Students,
Insein Prison, Prison in Myanmar, Political Prisoner in
Myanmar, Torture in Myanmar, Myanmar Army, Myanmar
Affairs, Burma Affairs

Public Enemies jynfol@&efol
ppftm%m&Siaf wGeJ@ ppftm%m&Sifpepf[m &[ef;&Siv
f l
wdkif;&if;om;jynfolw&yfvHk;&Jh jynfol@&efolawG
jzpfwJhtwGuf ppftm%m&SifawGeJ@ ppftm%m&Sifpepfudk
wdkufzsufjypfa&;[m yxrOD;qHk; vkyf&r,fh vkyfief;jzpfw,f?

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

4

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အႏွစ္ခ်ဳပ္
Digest
ဦးတင္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏

ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ က သူ ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏
ေမာ္ေတာ္ယဥ္တန္းသည္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ျပင္တြင္ အင္အား

၅၀၀၀ ခန္႔ရိွေသာ လူအုပ္ႀကီး၏ တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံခ့ဲရသည္။
ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ေဒၚစုသည္ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး
အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည္။ ဦးတင္ဦးသည္ ကေလးၿမိဳ႕
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၉ လၾကာ ေနခ့ဲရၿပီး ၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ
(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲသည္။
လူေတၾကုိ ဖမ္း၀ရမ္းမ႟ႀိဘဲ ဖမ္းဆီး႓ပီး သက္ဆိုင္ရာ
မိသားစုဝင္ေတၾကို အေဳကာင္းမဳကားတာဟာ အေဴခခံ
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ထုိင္းအေဴခစုိက္
ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဌာန
ဒၝ႟ုိက္တာဦးေအာင္မဵႂိးမင္းက သံုးသပ္ ေဴပာဆုိပၝတယ္။
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွႏုိင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္သူ
ဦးတင္ယုကုိ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေထာင္၀င္စာ
ပိတ္လုိက္သည္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

5

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျမန္မာျပည္၌ ႏွစ္စဥ္ကေလးေပါင္း (၁) သိန္းႏွင့္ (၁)
သိန္းခြဲအၾကား ေသဆုံးေနသည္ဟု ၂၀၀၇ က

ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔
အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား၏။ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလး
(၂၀၀) ေက်ာ္မွ (၄၀၀) အထိ ေန႔စဥ္ေသဆုံးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ စစ္အသုံးစရိတ္သည္
က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ထက္ (၁၅) ဆ

ပုိမ်ားေနသည့္အတြက္ ကေလးအေသအေပ်ာက္
မ်ားရျခင္းျဖစ္သည္ဆုိ၏။
ျမန္မာျပည္၌ ေခတ္မီလူဦးေရစာရင္းမရွိပါ။ ကုိလုိနီေခတ္
၁၉၃၁ က (၁) ႀကိမ္၊ မဆလေခတ္ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ က
(၂) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၃) ႀကိမ္သာ လူဦးေရစာရင္း
ေကာက္ယူဖူးသည္။ လက္ရွိလူဦးေရသည္

ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္၏။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျမန္မာျပည္၌
လူဦးေရ (၃၅) သန္းရွိသည္ဟု သိရ၏။ ယခုအခါတြင္
ျမန္မာ့လူဦးေရကို သန္း (၅၀) ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္က

မ်ားသည္။ အေမရိကန္လူဦးေရစာရင္းဌာနႏွင့္ စီအုိင္ေအက
(၄၇) သန္းဟု ခန္႔မွန္း၍ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ကမူ (၄၅) သန္းနီးပါးရွိလိမ့္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

6

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးမလာတဲ့အေၾကာင္း
မီးအၿမဲလာတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကေတာ့ လူမရွိ သူမရွိနဲ႔
ေျခာက္ကပ္ေနတာကို လူေတြၾကားတဲ့အခါ နအဖ အစိုးရရဲ႕
ေစတနာ (ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာ) ကိုပိုမိုနားလည္လာ
ၾကပါတယ္။

စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္
ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔အခြင့္အေရး
နစ္နာဆုံး႐ႈံးခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်

ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။
တည္ဆဲ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအရ တေန႔လွ်င္
အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီ၊ တပတ္လွ်င္ (၄၄) နာရီထက္ ပိုပါက
ထိုအခ်ိန္ပိုကို အေျခခံလစာလုပ္ခ၏ (၂) ဆ

တြက္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ ၁၉၂၃

ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္
အားလပ္ရက္မ်ား ဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းအကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္႐ုံစက္႐ုံမ်ားသည္

အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိၾကေပ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

7

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

‘၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအက္ဥပေဒ’
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တဆက္တည္း လုပ္သက္ (၁၂)

လရွိေသာ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ပ်မ္းမွ်လစာလုပ္ချဖင့္
လုပ္သက္ခြင့္ (၁ဝ) ရက္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္ (၆) ရက္၊

ေဆးခြင့္ (၃၀) ရက္ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္က
ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒမွာ
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္

ထိုခြင့္ရက္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား မခံစားၾကရဟု
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အလုပ္သမားတို႔က ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ
ရက္စက္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနသမွ်ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ အသက္ေတြကို
စြန္႔စားၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္လာလုပ္
ေနၾကဦးမွာပါပဲ။

ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွာ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္၊
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက သူ႔ကို
စစ္အစိုးရက ခ်ဲမႈနဲ႔ မတရား အမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့လို႔

ေထာင္ထဲမွာ ၁ဝ ႏွစ္နဲ႔ ၁၅ ရက္ေနၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကို စစ္အစိုးရက
ထပ္မံဖမ္းဆီးၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ေထာင္ဒဏ္ခ်ျပန္ပါတယ္။
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

8

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခုဆိုရင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဟာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွာ ေထာင္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ခ်မွတ္ခံရတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးတင္ယုသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္

စက္တင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
က်ဆင္းေရးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္
ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ၄၃ ရက္ၾကာ

စစ္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းခံ ရၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္မူ လူတစုက
ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္သျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ၂၃ ခ်က္ ခ်ဳပ္ရကာ၊
မ်က္စိပါ ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္

ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရကာ အင္းစိန္ေထာင္၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃

ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္မူ
ေနာက္တိုးေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်ထားခံျပန္သည္။
မေကြးတုိင္း သရက္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္

က်ခံေနရသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မနီမိုလိႈင္သည္လည္း
ေထာင္တြင္း၌ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြားေနေၾကာင္း
မနီမိုလိႈင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက အာဏာပုိင္မ်ားက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္းရွိ အေအးဆိုင္ တဆိုင္မွ
ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစမႈ၊
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

9

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္

ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး အရာရွိမွ အထက္ဆင့္ အားလံုးလိုလို
အစိုးရေပးသည့္ လစာ (၅-၆) ေသာင္းမွ (၁) သိန္းေက်ာ္ကုိ

မည္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ယင္းေငြျဖင့္လည္း လူတန္းမေစ့
ေၾကာင္း၊ လာဘ္ယူမႈမွရသည့္ ဝင္ေငြသည္သာ

အဓိကဝင္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနတြင္း ရာထူးတက္ခ်င္ရင္၊
ေနရာေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လာဘ္ျပန္ေပးရေၾကာင္း
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္႐ံုးမွ
ဦးစီးအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို
အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးက စာတေစာင္ ထုတ္႐ံုနဲ႔

ပေပ်ာက္မသြားႏိုင္ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းအေရးယူတာမ်ဳိး၊
အေရးယူရာမွာလည္း ပိုၿပီး ရာထူးႀကီးသူေတြကို ဦးစားေပး
အေရးယူႏွိမ္နင္းတာမ်ဳိး စတာေတြ လုပ္ရင္ေတာ့
ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္တယ္။
ေအာင္သေဴပ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ ႎႀစ္လဳကာ
ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဂႎၨာရ၀တီမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း
ကိုညီညီထၾန္းနဲႛ သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္သူ ကိုစိုးမိုး တိုႛႎႀစ္ဦးကို
သက္ဆိုင္ရာက ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္း
အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ကို ပိုႛလိုက္႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

10

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ စဲြဆိုခံေနရသည့္
မႏၲေလးတိုင္းမွ မသႏၲာထြန္းႏွင့္ ကိုေမာင္ညိဳတို႔ ၂ ဦး၊

ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စဲြဆိုခံရသည့္ ရန္ကုန္
အဂၤါဆုေတာင္းအသင္းမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အပါအဝင္
အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးႏွင့္ မေကြးတိုင္း

ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
၆ ဦးတို႔၏ အမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ ၆ ဦးကိုမူ
မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုေနေၾကာင္း မသိရေသးပါ။

တပ္မေတာ္အစုိးရ “ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ” စာအုပ္ကုိ

တင္ရင္းမွဴးအဆင့္ အရာရိွမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး
ထုိစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအတုိင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း

“ထိုလက္စြဲစာအုပ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား
သုံးၿပီးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ရန္ဘက္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ

ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္
ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား

ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရထားလမ္း မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္
စနစ္တက် စီစဥ္ တိုက္ခိုက္နည္းမ်ားကုိ တဦးခ်င္း

သို႔မဟုတ္ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

11

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း
တိုက္ခိုက္မႈႀကီးသည္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားေသာ လူအုပ္ျဖင့္
တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

“ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ”လက္စြဲစာအုပ္ထဲတြင္ အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္”
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ

အေရးမယူျခင္းသည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈမ်ား
ပိုမိုက်ဴးလြန္ေစရန္ တိုက္တြန္း အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ စစ္သားတဦးက ေဒသခံ
လယ္သမားတဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ
အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္အေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

12

Home

Page 1 of 4

Remembering
Political

Press Release

Activists Handed Lengthy Imprisonments

Female politica

Prisoners in

prisoner Tin Tin

Burma

Htwe@ Ma Pae
dies in Prison

2177

Bad Health 129 Gen; Hso Ten
Updated January 4,
2010

@ Sai Kyaw

Bo Min Yu Ko Khun Tun Oo
@ Phyo Gyi

Setenced: 93

Sein Setenced: Setenced: 104 years
106 years

Sai Myo Win
Tun @ L Loan
Setenced: 79

257
Updated January 4,
2010

Chronology of Political

years

Setenced: 79

years

years

မပဲ ေထာင္တြင္း
ေသဆုံးျခင္း
Download PDF
(ျမန္မာဘာသာ

Sai Nyunt Lwin Sai Hla Aung
Setenced: 85

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသ
မတင္တင္ေထြး

years

Prison Transferred

Download PDF (in

24 December

Prisoners in Burma
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏
လစဥ္သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

Sai Nyi Nyi Moe

အဖမ္းမခံရခင္
တစ္ရက္ စက္တင္ဘာ
၂၆ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္
ညမွာ ေျပာခဲ့ေသာ
စကားမ်ား

http://www.aappb.org/

Prisoner in Burma for
December 2009 pdf

Sentenced: 79
years

ကုိကုိႀကီး

Chronology of Political

Tun Nyo @ L
Nyo
Sentenced: 79
years

Mar Mar Oo
Setenced: 70 years

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏
သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

ဒီဇင္ဘာ
1/17/2010

Home

Page 2 of 4

"We paid the pri

"လားရာ"

with our familie

အေမႏွင့္ပက္သက္၍

our youth and o

ကိုကိုၾကီး ကိုယ္တိုင္
ေရးသားေသာ ၀တၳဳတို

"Updated Political
Prisoners' News, Burma"

Human Rights
Watch Honors

Min Ko Naing @ Aung Naing@

Aung Thu

Paw Oo Tun

6 months

Myo Aung

society.

Setenced: 65 years &

Setenced: 65

months

years & 6

are satisfied wi

by Ko Ko Gyi,
March 2005,

months

Four Activists

w

that sacrifice."

Sentenced: 65 Naing
years & 6

But

following his
release from

Defenders
Work to End
Abuses in
Burma, Congo,
Ethiopia, and
Russia

Hla Myo Naung

Htay Kywe

Ko Ko Gyi aka K Cube

months

months

6 months

Setenced: 65 years & 6 Setenced: 65 years & 6 Setenced: 65 years &

မိန္႔ခြန္းေက

"ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသ
ဆိုတာဘာလဲ

October 7,

ဘယ္သူေတြလဲ

2009
YANGON (AFP)
- Prodemocracy
icon Aung San
Suu Kyi had a

Pyone Cho @ Htay Win Mya Aye @ Thu Ya

Nyan Lin

Setenced: 65 years & 6 6 months

6 months

Aung

Sentenced: 65 years & Sentenced: 65 years &

months

"Free Burma's Political
Prisoners Now!"

rare meeting
with a minister
from the ruling
junta Saturday,
a Myanmar
official said

Than Tin @ Kyi Than

Ant Bwe Kyaw

Kyaw Kyaw Htwe @

Setenced: 65 years

Setenced: 65 years

Marky

Setenced: 65 years

U.S. to pursue
engagement,
http://www.aappb.org/

1/17/2010

Home

Page 3 of 4

sanctions with
Myanmar
Secretary-General's
statement to the
media on the HighLevel Meeting of the
Group of Friends on

Kyaw Min Yu @ Jimmy

Nilar Thein @ Ni Ni Mar Min Zeya
Setenced: 65 years

Setenced: 65 years

Pannate Tun

Sandar Min @ Shwee

Thet Zaw

Setenced: 65 years

Setenced: 65 years

Setenced: 65 years

Setenced: 65 years

Myanmar
Three journalists
released under
junta’s amnesty
[RSF & BMA]
Burma’s Forgotten
Prisoners [HRW's
Report]

HUMAN RIGHTS

The Darkness We See:

DOCUMENTATION
Thet Thet Aung
Setenced: 65 years

Zaw Zaw Min

Setenced: 65 years

Thin Thin Aye @ Mee

MANUAL SERIES:

Mee

Setenced: 65 years

Myo Min Than

Sentenced: 55 years
Torture in Burma's

Interrogation Centers
and Prisons

Zay Ya @ Kalama
Setenced: 65 years

U Gambira @ Sandor

Bartha @ Nyi Nyi Lwin
Setenced: 63 years

Report
21 Cyclone Nargis
Volunteers Still in
Prison
1 May, 2009
Burma's prisons &
labour cam: Silent
Killing Field
11 May, 2009

Jawli Tun

Setenced: 53 years

Myo Min Htike

Sentenced: 52 years

Myo Min Zaw

Sentenced: 52 years

Kyaw Tun Lin @ Ko Latt Myo Han
@ Kappali,br>

Sentenced: 51 years

Sentenced: 52 years

http://www.aappb.org/

1/17/2010

Home

Page 4 of 4

Aung Tin Win

Sentenced: 50 years

Nyi Nyi
Sentenced: 50 years

http://www.aappb.org/

1/17/2010

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဝ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို နအဖက မလိုက္ေလဵာ၊
ဝ ေခၝင္းေဆာင္ကလည္း နအဖရဲႚ ေတၾႚဆံု
ေဆၾးေႎၾးေရး အဆိုဴပႂခဵက္ကို ဴငင္းပယ္
နအဖ စစ္အစုိးရဆီကုိ သူတုိႛဘက္က ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခဵက္ (၅) ခဵက္ကုိ
လက္မခံတဲ့အတၾက္ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္းေရး ကိစၤကုိ လက္မခံႎုိင္တာလုိႛ
ဝဴပည္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ေရး အဖဲၾႛက ထပ္မံ ေဴပာဆုိလိုက္ပၝတယ္။

အခမ္းအနား တခုမႀာ ယူဒဗလဵႃအက္စ္ေအ (UWSA) ဥကၠႉ ဦးေပၝက္ယူဴခမ္း (အထက္)
မိန္ႛခၾန္း ေဴပာေနစဥ္နဲႛ ယူဒဗလဵႃအက္စ္ေအ (UWSA) တပ္ဖၾဲႛဝင္မဵားကို ဝဴပည္သူမဵားနဲႛ
အတူ ေတၾႚရပံု (ေအာက္)။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

13

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီဗီၾဘီနဲႛ အာရ္အက္ဖ္ေအ ၊ ၁၄ ၊ ဇန္နဝၝရီ ၊ ၂၀၀၉
ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္း ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ရႀိ ဝ ထိန္းခဵႂပ္ နယ္ေဴမေတၾကုိ နအဖ
စစ္အစုိးရက ဴပန္ဆုတ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိမႁ အပၝအဝင္ အခဵက္ ၅ ခဵက္ကုိ လက္မခံတဲ့
အတၾက္ အခုလုိ ဴငင္းပယ္ရတာလုိႛ ဝ အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝဟာ လုံးဝ
လက္မခံတာမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ၊ အခဵိန္အတုိင္းအတာ တခုထိ ေစာင့္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိထားတာ
ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ပန္ဆန္းဌာနခဵႂပ္ ႎုိင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရး႟ုံးမႀ လုံးအုိက္ေကာ္က
ေဴပာပၝတယ္။
"ကဵေနာ္တုိႛက အခဵိန္ အတုိင္းအတာ တခု ေပးဖုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ ေနာက္ဴပီး
ကဵေနာ္တုိႛဘက္က ေတာင္းထားတဲ့ အခဵက္ (၅) ခဵက္ကိုလည္း ဘာတခုမႀ အေဴဖမေပးဘူး။
အဲဒၝေတၾကေတာ့
(၁) အသက္ ၅၀ အထက္ လူ႒ကီးပုိင္းေတၾကုိ ၅ ႎႀစ္အထိ
လစာေပး႓ပီး ေက႗းေမၾးဖုိႛ၊
(၂) ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပုိင္း ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ရႀိ မုိင္းေပၝက္၊ မုိင္းဖဵံမႀာ
ဝ တပ္ဖဲၾႛေတၾက ဆက္႓ပီး တာဝန္ယူေပးေရး ကိစၤ၊
(၃) အင္အား ၃၀,၀၀၀ ေကဵာ္ရႀိတဲ့ ဝ တပ္ဖၾဲႛကုိ လစာေပး႓ပီး
ပုံမႀန္အတုိင္း ဝ ဴပည္နယ္မႀာပဲ ေနရာဴပန္ခဵထားေပးဖုိႛ၊
(၄) ဝ တပ္ဖဲၾႛ တပ္ရင္းတခုမႀာ နအဖ စစ္သား ၃၀ ဦး ထည့္ဝင္မႀာကုိ
လက္မခံႎုိင္တဲ့ ကိစၤနဲႛ၊
(၅) ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီဝင္ေဟာင္းေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဝ တပ္ဖဲၾႛဝင္ေတၾ
အေပၞအေရးယူ
ေထာင္ခဵတာမဵႂိး
မလုပ္ဘူးဆုိတဲ့
အာမခံခဵက္မဵႂိး
မေပးတဲ့အတၾက္ လက္မခံႎုိင္တာပၝ"
ဒၝ့အဴပင္ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ယူဒဗလဵႃအက္စ္ေအ၊
ဝဴပည္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ေရး တပ္မေတာ္ ဥကၠႉ ဦးေပၝက္ယူဴခမ္းနဲႛ ေတၾႚဆံု
ေဆၾးေႎၾးလိုေဳကာင္း နအဖ စစ္အစိုးရရဲႛ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို ယူဒဗလဵႃအက္စ္ေအ က
ဦးေပၝက္ယူဴခမ္းရဲႚ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကို အေဳကာင္းဴပ႓ပီး ဴငင္းပယ္လိုက္တယ္လိုႛ
ပန္ဆိုင္း႓မိႂႚမႀာ ရႀိတဲ့ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဝ တာဝန္ရႀိ တဥိီးက အာရ္အက္ဖ္ေအကို
အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုပၝတယ္။
႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလဆန္းပိုင္းက စစ္အစိုးရရဲႚ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုဴခံႂေရးဌာန (စရဖ)
အရာရႀိခဵႂပ္
ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး
ရဲဴမင့္
အေနနဲႛ
ဦးေပၝက္ယူဴခမ္းနဲႛ
ေတၾႚဆံု
ေဆၾးေႎၾးလိုေဳကာင္း ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို ဇန္နဝၝရီလ ၅ ရက္ေနႛက ကဵန္းမာေရး
အေဴခအေနအရ ေတၾႚဆံုႎိုင္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ အေဳကာင္းဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဝ
တာဝန္ရႀိသူ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

14

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စစ္အစိုးရရဲႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဵက္မႀာ
တန္ယန္း႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆံုဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လား႟ိႁး႓မိႂႚ

ဒၝမႀမဟုတ္

ဦးေပၝက္ယူဴခမ္းအေနနဲႛ ကိုယ္တိုင္ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးဴခင္း မရႀိသလို
ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚကိုလည္း ေစလၿတ္ဴခင္း မဴပႂဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရထံကို အေဳကာင္းဴပန္တဲ့
စာမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
တဆက္တည္းမႀာပဲ အင္အား႒ကီး လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖၾဲႚ
ဴဖစ္တဲ့ ဝဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရး တပ္မေတာ္ (ယူဒဗလဵႃအက္စ္ေအ) အေနနဲႛ ဴမန္မာ
နအဖ
စစ္အစိုးရက
အတင္းအကဵပ္
အာဏာလုယူဖိုႛ
႒ကိႂးပမ္းခဵက္ကို
လံုးဝ
လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း ဇန္နဝၝရီလထုတ္ 'ယေနႛ ဝဴပည္နယ္' သတင္းစာမႀာ ေရးသား
ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
နအဖ စစ္အစိုးရက ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္း ထုိင္းနယ္စပ္မႀာ ရႀိတဲ့ ဝဴပည္
ေတာင္ပိုင္းကို အစိုးရလက္ ဴပန္အပ္ေရးနဲႛ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ေဴပာင္းလဲေရး ကိစၤေတၾနဲႛ
ပတ္သက္႓ပီး တရားဝင္ ဝအဖၾဲႚရဲႚ သတင္းစာမႀာ ပထမဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ ဴမန္မာဘာသာနဲႛ
ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ ေရးသားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဴမန္မာဘာသာနဲႛ 'ကဵေနာ္တိုႛအိမ္ကို ကာကၾယ္ဳက' လိုႛ အမည္ေပးထားတဲ့
ေဆာင္းပၝးမႀာ နအဖ စစ္အစိုးရက ဝ လူမဵိႂးေတၾကို အသိအမႀတ္ မဴပႂဴခင္းနဲႛ ဝ
အမဵိႂးသားေတၾကို ဝၝးမဵိႂလိုဴခင္း စတဲ့ စဥ္းစားနည္းဟာ ယုတၨိ ကင္းမဲ့လႀေဳကာင္း၊ ဝ
ေတာင္ပိုင္းေဒသဟာ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ ေနရာခဵထားေပးတာ မဟုတ္ဘဲ ဝ အမဵိႂးသားေတၾ
ေသၾးေခ႗းနဲႛ တိုက္ယူရရႀိထားတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဦးခၾန္ဆာရဲႚ ေဒသေဟာင္းဴဖစ္႓ပီး နအဖ
စစ္တပ္က
မတိုက္ႎုိင္ခဲ့တာကို
သူတိုႛ
တိုက္ယူရရႀိခဲ့တာ
ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း
ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
အခုအခၝမႀာ ဝ နယ္ေဒသဟာ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး တိုးတက္ေန႓ပီး နအဖ အစိုးရက
တဴခားတိုင္းရင္းသား
ဴပည္သူေတၾလို
တံခၝးပိတ္၊
ႎုိင္ငံခဵႂပ္ကိုင္၊
ဆင္းရဲ႓ပီး
ေခတ္ေနာက္ကဵတဲ့
အေဴခအေနမိဵႂး
ေဴပာင္းလဲဖိုႛ
႒ကိႂးစားတဲ့
လုပ္ရပ္ကို
လက္မခံႎုိင္ေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံေတာ္ တိုင္းရင္းသားမဵား အဳကား ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းရာမႀာ
ဘယ္လို အကဵပ္ကိုင္မႁမဵိႂးနဲႛ စစ္ေရးအရ ႎႀိပ္ကၾပ္ဴခင္းမဵိႂးကို လက္မခံေဳကာင္း၊ ဘယ္သူမဆို
႓ငိမး္ခဵမ္းေရးကို
ဖဵက္ဆီးလာပၝက
လက္နက္ကိုင္႓ပီး
႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို
ထိန္းသိမ္းမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေခၝင္းဴပတ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ပဲ အဴဖစ္ခံမႀာဴဖစ္႓ပီး အမဵိႂးဴပႂတ္တဲ့ က႗န္ဘဝ
မဴဖစ္လိုေဳကာင္း အတိအလင္း ေရးသားထားပၝတယ္။
ဒီဳကားမႀာပဲ
နယ္ဴခားေစာင့္တပ္
ဴပည္သူႛစစ္
အသၾင္ေဴပာင္းေရး
အတၾက္
လက္မခံေသးတဲ့ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ (အက္စ္အက္စ္ေအ-အဲန္) ကုိ
ထုိးစစ္ဆင္မယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းေဳကာင့္ ရႀမ္းဴပည္အလယ္ပိုင္း မုိင္းေနာင္႓မိႂႚနယ္ရႀိ နအဖ
တပ္ရင္း မိသားစုေတၾက ဒီလ ၁၁၊ ၁၂ ရက္က လဲခဵားနဲႛ ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚကုိ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

15

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနတယ္လုိႛ စစ္တပ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာဳကားခဵက္ကို ကုိးကား႓ပီး
ထုိင္းအေဴခစိုက္ သ႖မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစဥ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေခ်ာက္ထဲဆင္းမည့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး မလုပ္ဟု
အပစ္ရပ္ SSA ေခါင္းေဆာင္တဦး ကတိေပး
ေသာၾကာေန႕၊ 15 ဇန္န၀ါရီ 2010 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္/ျပည္သူ႕စစ္ အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖ
အႀကိမ္ႀကိမ္ဖိအားေပးလာမႈအေပၚ အပစ္ရပ္ SSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတဦးက ရဟန္း ႐ွင္လူ
ျပည္သူမ်ားအား ေခ်ာက္ထဲဆင္းမည့္ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး လုပ္မည္မဟုတ္ဟု ကတိေပး
ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာပါသည္။

“နအဖ ဖိအားအတုိင္း ဗဟိုေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ အမိန္႕နဲ႕ တပ္မဟာေတြမွာ
အသြင္ေျပာင္းမယ့္ အထဲ ပါ၀င္ဖို႕ စာရင္း အႀကိမ္ႀကိမ္လိုက္ေကာက္တယ္။

အစည္းအေ၀းေခၚတာလဲ ႏွစ္ခါသံုးခါ႐ွိၿပီ။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္တဦး
ကေတာ့ ျပတ္သားတယ္ ေခ်ာက္ထဲ ဆြဲေခၚမယ့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္မႈမ်ဳိး

သူဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး ဆိုၿပီးေျပာလာတယ္” - ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ လူငယ္တပ္မႉး
တဦး ကေျပာပါသည္။

ေဒသေစာင့္တပ္ (သို႕မဟုတ္) ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေရး
မေျပာင္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလက အပစ္ရပ္ SSA တပ္ဖြဲ႕ (၁၀ ရက္ေက်ာ္)
အစည္းအေ၀း ၂ ႀကိမ္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေကဒါအရာ႐ွိမ်ား
တပ္မႉးတပ္ကဲမ်ားကလက္မခံ၊
အမိန္႕အရနယ္ျခားေစာင့္တပ္/ေဒသေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး စာရင္းလိုက္လံ
ေကာက္ယူသည့္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားအားလည္း - “လာမေမးနဲ႕ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ နအဖ တပ္
လက္ခုပ္ထဲေရလို ဘ၀ မ်ဳိး ေရာက္ ေအာင္ တြန္းပို႕ခ်င္တဲ့လူကို အေရးယူရမယ္ ” ဆိုသည့္ စကားမ်ဳိးပင္ထြက္ေပၚေၾကာင္း -အဆိုပါ တပ္မႉးက ဆက္ေျပာျပပါသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

16

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အပစ္ရပ္ SSA တပ္ဖြဲ႕

“ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကမူ ‘လူထု နဲ႕ တပ္သားထုေတြရဲ႕ဆႏၵ၊ ရဟန္း႐ွင္လူေတြရဲ႕ ဆႏၵ
ဆန္႕က်င္ တဲ့ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ ရင္ ငါ့ကို လူလို႕မသတ္မွတ္နဲ႕ေတာ့၊

ေခတ္အဆက္ဆက္ ပြင့္မယ့္ ဘုရား႐ွင္တိုင္း ငါ့ကိုမကယ္တင္ပါေစနဲ႕’ လို႕ေတာင္ ကတိ
ေပးသြားတယ္” - ဟု ဆက္ေျပာျပ၏။

စစ္အစိုးရဖိအားေၾကာင့္ မလြဲသာဘဲ ေဒသေစာင့္တပ္/ျပည္သူ႕စစ္အျဖစ္
အသြင္ေျပာင္းခဲ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း အင္အား ၃၀၀ - ၄၀၀ သာ႐ွိႏိုင္ၿပီး ၁၉၆၈-၁၉၇၄
မဆလေခတ္ ကာကြယ္ေရးတပ္ ကဲ့သို႕ပင္ အလံုးအရင္း ေတာျပန္ခိုၾကမည္မွာ မလြဲ
ေၾကာင္း ေဒသတြင္းေ႐ွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္တဦးကလည္းသံုးသပ္သည္။
အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA ကဲ့သို႕ ျပည္ပ နယ္စပ္ မ႐ွိသည့္ ေဒသေစာင့္တပ္
အသြင္ေျပာင္းမႈ လက္ခံထားေသာ ဦးမထုေနာ္ေခါင္းေဆာင္
ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ KDA ၏ တပ္သားအရာ႐ွိအမ်ားအျပားကလည္း ကြတ္ခိုင္
မူဆယ္ နမ့္ခမ္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခ်လႈပ္႐ွားသည့္ KIA တပ္မဟာ ၄ တပ္ဖြဲ႕
အတြင္းသို႕ဘက္ေျပာင္း ပူးေပါင္းသြားသည္ ဟု သီးျခားအတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္
သတင္းကဆိုပါသည္။
နအဖ လက္ေအာက္ခံတပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း တခုလံုး
ရန္သူ႕လက္ထဲထုိးအပ္လိုက္ သည္ ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ လက္နက္ခ်ည္းခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ
လူအင္အားပါ စစ္အာဏာရွင္ ေၾကးကြၽန္ဘ၀အျဖစ္ပံုအပ္ေပး သကဲ့သို႕ ျဖစ္ေၾကာင္း
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ NDA-K မွ အမည္မေဖၚလိုသူ
အရာ႐ွိငယ္တဦးက ဆိုသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ က အပစ္ရပ္ SSA ဥကၠဌ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြယ္ေမာ၀္ အပါ၀င္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဒသေစာင့္တပ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

17

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျပာင္းေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူသူလက္နက္စာရင္း ေပးပို႕ရန္
နအဖ ကိုယ္စားလွယ္ စရဖ အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္မွ
ဖိအားေပးထားခဲ့သည္။

တပ္သားသစ္တေထာင္ေက်ာ္ ၀ တပ္
စစ္ေရးသင္တန္းဆင္းပြဲ

လားဟူအမ်ဳိးသားအမ်ားဆံုးပါ၀င္
ေသာၾကာေန႕၊ 15 ဇန္န၀ါရီ 2010 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၄၆၈ မိုင္းေပါက္ဌာနခ်ဳပ္၌
စစ္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတရပ္ ယေန႕ မနက္ ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္ ဟု
တ႐ုတ္နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာပါသည္။

“သင္တန္းဆင္းပြဲကုိ ဒုဥကၠဌ ေရွာက္မင္လ်ဲန္၊ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေက်ာက္ႀကံးတန္းတို႕
တက္ေရာက္အားေပးစကား ေျပာ တယ္။ အျခားစစ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲလာတယ္။ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္က လာတဲ့ ကားေတြအမ်ားႀကီးဘဲ၊
မေန႕ကတည္းက ေရာက္ၾကတယ္” - ဟု
ေဒသခံတဦးက ေျပာပါသည္။

ဇႏၹ၀ါရီ ၁၅ ရက္ ယေန႕မနက္ပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္
စစ္သားသစ္ သင္တန္းဆင္းပြဲမွာ ရဲေဘာ္သစ္ ႏွင့္
မင္ပ်င္း ေခၚ ျပည္သူ႕ စစ္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး
သင္တန္းသားအားလံုး ၁၀၀၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း၊
ရဲေဘာ္သစ္မ်ားထဲတြင္ လားဟူအမ်ဳိးသားအမ်ား
ဆံုးပါ၀င္ေၾကာင္း အဆိုပါေဒသခံက ေျပာပါသည္။
၀ ဥကၠဌေပါက္ယူခ်န္း

“သွ်မ္း၊ ၀ ၊ တ႐ုတ္က ၂၀% ေလာက္ဘဲ။ က်န္ ၈၀% က လားဟူေတြ။ မိုင္းေပါက္၊
မိုင္းဖ်ဲင္၊ မိုင္းကာ၊ ေမာ္ဖွာ့ က ေဒသခံေတြ အမ်ားဆံုးေပါ့”- ဟု ၀ အရာ႐ွိ တဦးက
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႕ ေျပာ၏။

၂၀၀၉ အတြင္း စုေဆာင္းေသာ ၀ တပ္ဖြဲ႕ ရဲေဘာ္သစ္ အင္အားစုစုေပါင္းမွာ အနည္းဆံုး
၃၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါသင္တန္းနည္းတူ ေတာင္ပိုင္း ၀ အမွတ္ ၁၇၁

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

18

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စစ္တပ္ေဒသ အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္း ၀ တပ္မဟာ ၃၁၈ နမ့္တစ္ ဌာခ်ဳပ္ ၊ ပန္ယန္း
မန္းဆိုင္ ၀ိန္းေကာင္ ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တပ္မဟာ ၄၁၈ က်ဴေဟ့ဌာနခ်ဳပ္
ေနရာအသီးသီး၌ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ တပ္သားသစ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း - အဆို ပါ ၀ အရာ႐ွိ
က ေျပာပါသည္။
နအဖ အရာ႐ွိ ၃၀ ပါ၀င္ၿပီး တပ္ရင္းတခု အင္အား ၃၂၆ ေယာက္ျဖင့္ တပ္ရင္း ၅ ရင္းခန္႕
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သြင္ေျပာင္း ရန္ နအဖ ဖိအားေပးမႈခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၉
ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ ၀ တပ္ဖြဲ႕ စစ္ေရးေလ့က်င့္အင္အား ျဖည့္တင္း လာခဲ့သည္ ဟုေျမာက္ပုိင္း
၀ တပ္မႉးတစ္ဦးကေျပာ၏။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စရဖၫ¸န္ခ်ဳပ္ဒု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ယခု လ အေစာပိုင္းက ကမ္းလွမ္းလာခဲ့သည္။
ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၀ ဥကၠဌေပါက္ယူခ်န္းကမိမိတို႕ဘက္မွ အခ်ိန္/ေနရာေဒသ
မေ႐ြးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၀ျပည္ နယ္ လူထု ႏွင့္ ေကဒါတပ္သားမ်ား၏
ဆႏၵအတိုင္း ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကိုသာ လက္ကိုင္ျပဳ ထားဆဲ ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ တန္႕ယန္းေတြ႕ဆံုပြဲတုန္းက ဒု - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္
သြားေရာက္ေတြ႕ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ႏွင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးအရ
မိမိကိုယ္တိုင္ကေတာ့ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း - အေၾကာင္း
ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္ေရာက္ အေမရိကန္ ပညာရွင္အဖြဲ႕
NLD နဲ႔ေဆြးေႏြး

16 January 2010 http://www.voanews.com/burmese/2010-01-16-voa2.cfm
ေနအိမ္မွာ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
အေမရိကန္ ပညာရွင္အဖဲြ႕ တဖဲြ႕တုိ႔ ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေတြ
ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္တာမ်ဳိး မရွိေပမဲ့
ခရီးစဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီလုိေတြ႕ဆုံဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္းကုိေတာ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ က ေျပာပါတယ္။
အေၾကာင္းစုံကုိ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက သုေတသီ
ပညာရွင္အဖဲြ႕တဖဲြ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆုံၾကတယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာပါ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

19

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေနေတြကုိ အကဲခတ္ဖုိ႔ ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
ဂၽြန္ ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ (John Hopkins) တကၠသုိလ္က အာရွ သုေတသနဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ပါေမာကၡ ကားလ္ ဒီ ဂ်က္ဆင္ (Karl D Jackson) ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႕ဟာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရဖုိ႔ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြထံ
ေတာင္းခံထားတာမုိ႔ ဒီလုိ ေတြ႕ဆုံျဖစ္ဖြယ္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕နဲ႔ NLD ပါတီ တာ၀န္ရွိသူေတြ
ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာ ဒီခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရွင္းျပခဲ့တာလုိ႔ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္
တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔က သူတို႔ မစ္ရွင္ (Mission) အေၾကာင္းေမးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကတဲ့
အင္ဒုိနီးရွားမွာလည္း ဒီလုိပဲ ေလ့လာေရးေတြ ဆူဟာတုိ (Suharto) လက္ထက္က
လုပ္ဖူးတယ္ေပါ့။ အာရွမွာ အခု ဗမာႏုိင္ငံကို စိတ္၀င္စားလို႔တဲ့။ ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ
အေျခအေန၊ NLD ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေန၊ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ဘာညာေပ့ါဗ်ာ၊ အဲဒါကေတာ့ Facts Finding ေပါ့ဗ်ာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းဖို႔
လာတဲ့သေဘာ သူေျပာပါတယ္။

“ဒီမစ္ရွင္အေၾကာင္း တခုေျပာရင္ေတာ့ သူတို႔က မလာခင္ကတည္းက က်ေနာ္တုိ႔ဆီကုိ
ဆက္သြယ္တယ္ဗ်။ ဆက္သြယ္တဲ့ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ သူတုိ႔ကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံေတြ႕ဖုိ႔၊ အဲဒီလုိေျပာတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္က ျပန္ၿပီး
အေၾကာင္းျပန္လုိက္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံတယ္၊ မခံဘူးဆိုတာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သူ
ေတြ႕ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပုိင္ခြင့္ မရွိဘူး။ က်ေနာ္ ဒါ အေၾကာင္းျပန္တာ။

“အစိုးရ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ ေျပာျပတာက သူတို႔က ၀ါရွင္တန္သံ႐ုံးမွာ
လာဖို႔ေလွ်ာက္တယ္။ သူတို႔ တခုေျပာတာက ဒီဗီဇာ ေလွ်ာက္ကတည္းကုိက
ဗမာျပည္ေရာက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ေပးပါဆုိတာ အဲဒီမွာကတည္းက
သူတုိ႔ တင္ျပထားတယ္လို႔ အဲဒီလိုေျပာတယ္။
“က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ၁၁ ရက္ေန႔ ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ သူတို႔ ေနျပည္ေတာ္ သြားမယ္။
ေနျပည္ေတာ္မွာ သူတို႔ကုိ ၀န္ႀကီး ၃ ပါးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးမယ္လို႔ အဲဒီလုိ ေျပာသြားတယ္။
၀န္ႀကီးနာမည္ေတြေတာ့ မေျပာဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလ့လာအကဲခတ္တဲ့ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ေနတဲ့ ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္ဟာ
အေရွ႕နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အာဆီယံ၊
အေမရိကန္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈေရးရာေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္တဦးလည္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

20

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျဖစ္ပါတယ္။ ပါေမာကၡ ဂ်က္ဆင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႕နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆုံမယ့္
အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရဘက္က တရား၀င္ ေျပာဆုိတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆုံျဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရတဲ့အေၾကာင္း
မ်က္ျမင္ေတြ႕လုိက္ရသူေတြက ေျပာဆုိတယ္လုိ႔လည္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာျပပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ၾကားတာက ဒီေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံ၀င္းထဲ ကားနဲ႔လာတယ္၊
လုံၿခဳံေရးေတြ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔တည္းတယ္လို႔၊ တည္းတဲ့ေနရာလည္း က်ေနာ္ေတာ့
မေရာက္ဖူးပါဘူး၊ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းက ဟိုတယ္မွာ က်ေနာ္က မနက္ ၉
နာရီေလာက္မွာ အဲဒီနားျဖတ္ေတာ့ ကားသမားက က်ေနာ့္ကုိေျပာတယ္၊ ဒီမွာ
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ မသိဘူးတဲ့၊ လုံၿခဳံေရးေတြ တင္းက်ပ္ေနတာပဲတဲ့။

“က်ေနာ္တြက္တာေတာ့ သူတို႔ ဒီလိုအစီအစဥ္အတြက္ လုံၿခဳံေရး ခ်တာပဲ။
သိသိသာသာလည္း ခ်တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ က်ေနာ္ၾကားရတဲ့ သတင္းကေတာ့
လုံၿခဳံေရးကားရယ္၊ Private ဧည့္သည္ေတြစီးတဲ့ ကားမ်ဳိးေတြနဲ႔
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းဘက္ကုိ သြားတာေတာ့ ေတြ႕တဲ့လူေတြကလည္း ေျပာၾကတယ္။
အခု က်ေနာ္ေျပာတာ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ confirm မလုပ္ႏုိင္ေပမဲ့ ဒီသတင္း မွန္တယ္လို႔
က်ေနာ္ယူဆတယ္။”

NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံအၿပီး
ေနာက္တေန႔ျဖစ္တဲ့ စေနေန႔မွာ သူရည္ရြယ္ထားသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
ေတြ႕ဆုံတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာတာပါ။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ နာရီ၀က္ေလာက္ ၾကာျမင့္တဲ့ ေတြ႕ဆုံမႈနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ စစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ေပမဲ့ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ
အေသးစိတ္ေတြကုိေတာ့ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။

အခုေနာက္ဆုံး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံမႈဟာ ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရက
ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳ ေျပာဆုိထားတဲ့ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စစ္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

21

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ငဝန္ဴမစ္အတၾင္း ခရီးသည္တင္သေဘႆာ နစ္ဴမႂပ္
2010-01-16 http://www.rfa.org/burmese/news/motorboat_sinks_in_Ngawun_river_of_Irrawaddy_delta-01162010130146.html/story_main?textonly=1
ဇန္နဝၝရီလ ၁၄ ရက္ေနႛ ညပိုင္းက ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္႓မိႂႛက ထၾက္ခၾာသၾားတဲ့
တက္ေနဝန္းထၾန္း ခရီးသည္တင္သေဘာႆဟာ ငပုေတာ႓မိႂႛနယ္အတၾင္း ငဝန္ဴမစ္ထဲမႀာ
ေသာင္ဴပင္နဲႛ တိုက္မိ႓ပီး ဝမ္းဗိုက္ကၾဲ ႎႀစ္ဴမႂပ္ခဲ့ပၝတယ္။
လုိက္ပၝသၾားတဲ့ ခရီးသည္ေတၾ ထိခိုက္ေသေဳက ရႀိမရႀိကိုေတာ့ မသိရေသးဘူးလိုႛ
ပုသိမ္႓မိႂႛခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ပုသိမ္႓မိႂႛနယ္ ငဝန္ဴမစ္အတၾင္း ေဴပးဆၾဲေနတဲ့
သေဘႆာေတၾဟာ တင္ေဆာင္ရမယ့္ ဝန္ေတၾထက္ ပိုမို တင္ေဆာင္ေနတာေဳကာင့္
ခရီးသၾားဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ အသက္အႎၨရာယ္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေဴခအေန မဵိႂးေတၾ
ရႀိေနဳကတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။
ဒီ တက္ေနဝန္းထၾန္း သေဘႆာေမႀာက္တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ငပုေတာ႓မိႂႛနယ္ ရဲစခန္းကို
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ဳကည့္ရာမႀာ တာဝန္ကဵ ရဲဝန္ထမ္းတဦးက ငပုေတာ႓မိႂႛနယ္
လိႁင္းဘုန္းေကဵးရၾာအနီးမႀာ တိမ္းေမႀာက္တာ မႀန္ကန္ေဳကာင္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဆို႓ပီး
လူအေသအေပဵာက္ မရႀိေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။
အလားတူ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ လလယ္ပိုင္းကလည္း ပုသိမ္႓မိႂႛအနီးမႀာ ခရီးသည္ေတၾ
တင္ေဆာင္သၾားတဲ့ ေနမဵိႂးထၾန္းသေဘႆာနဲႛ ကုန္တင္သေဘာႆတဲၾ တစိီး တိုက္မိ႓ပီး
ႎႀစ္ဴမႂပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ခရီးသည္ အမဵားအဴပား ေသဆံုးခဲ့ရဖူးပၝတယ္။

ေအာင္သေဴပ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ
ႎႀစ္လဳကာ စစ္ေဆးခံေနရသည့္
မီဒီယာသမားႎႀစ္ဦး အင္းစိန္ေထာင္ ဴပန္ပိုႛ
2010-01-16
http://www.rfa.org/burmese/news/two_detainees_sent_back_to_prison_after
_interrogation-01162010125043.html/story_main?textonly=1
ေအာင္သေဴပ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ ႎႀစ္လဳကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဂႎၨာရ၀တီမဂၢဇင္း
အယ္ဒီတာေဟာင္း ကိုညီညီထၾန္းနဲႛ သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္သူ ကိုစိုးမိုး တိုႛႎႀစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက
႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္း အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္ကို ပိုႛလိုက္႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

22

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူတိုႛႎႀစ္ဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလမႀာ နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတၾအေရး
ေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ လင္းလက္ဳကယ္ လူငယ္အဖဲၾႛဝင္ေတၾ အပၝအဝင္
သတင္းေထာက္လူငယ္ စုစုေပၝင္း ဆယ္ေယာက္ေကဵာ္နဲႛ အတူ ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေအာင္သေဴပ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ သူတိုႛအားလံုးကို ေခၞယူစစ္ေဆးခဲ့႓ပီး ဒီဇင္ဘာလမႀာ
ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ကိုညီညီထၾန္းနဲႛ ကိုစိုးမိုးတိုႛႎႀစ္ဦးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ပၝတယ္။
အခုလို စစ္ေဳကာေရးကာလ ဳကာဴမင့္တာဟာ ႎႀိပ္စက္မႁေတၾ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ခံရလိုႛ
ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ရဲႛ
တဲၾဘက္အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုဘိုဳကည္က ေဴပာပၝတယ္။
စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အခုႎႀစ္အတၾင္း ေရၾးေကာက္ပဲၾ ကဵင္းပဖိုႛအတၾက္ သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္
အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ခၾင့္ဴပႂရမယ့္အစား ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵမႁေတၾ
ဴပႂလုပ္ေနတာဟာ တရားမ႖တမႁ မရႀိတဲ့ လုပ္ရပ္ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ကိုဘိုဳကည္က
ေဴပာပၝတယ္။

နာမည္ဆုိးႎႀင့္ ေကဵာ္ဳကားေသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္၏ အုတ္ရိုးအဴပင္ဘက္တၾင္
အေစာင့္တဦး လႀည့္ပတ္ေစာင့္ဳကည့္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (PHOTO: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ
အေမရိကန္ပၝေမာကၡ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾး
2010-01-16
http://www.rfa.org/burmese/news/ASSK_holds_talks_with_US_Professor_Karl
-Jackson-01162010123551.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အေမရိကန္ ကုိယ္စားလႀယ္
အဖၾဲႛတဖၾဲႛ ဒီကေနႛ မနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ဧည့္ေဂဟာမႀာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

23

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေတၾႛဆံုခဲ့ဳကတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊
အေမရိကန္အဖၾဲႛကုိ ဦးေဆာင္သူက ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႛေတာ္ Johns Hopkins တကၠသုိလ္၊
အေရႀႛေတာင္အာရႀ ေလ့လာေရးဌာန ပၝေမာကၡ ကားလ္ ဂဵက္ဆင္ Karl Jackson
ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

၁၉၉၁ခုႎႀစ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္လ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ယခင္တခဵိန္က
မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ပၝေမာကၡဂဵက္ဆင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖၾဲႛဝင္ ၆ ဦးပၝ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛဟာ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ
ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခဵက္အလက္ေတၾ စုေဆာင္းရယူႎုိင္ဖုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ
ေရာက္ရႀိေနတာ သီတင္းတပတ္ေလာက္ ရႀိေန႓ပီဴဖစ္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛက NLD
ရံုးခဵႂပ္မႀာ ပၝတီ တာဝန္ရႀိပုဂၢိႂလ္ေတၾနဲႛ ေတၾႛဆံုခဲ့တယ္လုိႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ စစ္အစုိးရရဲႛ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛလည္း
အခုႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ အဴဖစ္ မေနႛက ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ပၝေမာကၡဂဵက္ဆင္
ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛရဲႛ အခု ခရီးစဥ္အတၾင္း စစ္အစုိးရဘက္က ဘယ္သူေတၾနဲႛ
ေတၾႛဆံုတယ္ဆုိတာ ေလာေလာဆယ္ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္
ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပၝေမာကၡဂဵက္ဆင္ရဲႛ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛနဲႛ
ေတၾႛဆံုမႁဟာ ႎုိင္ငံတကာနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ထိေတၾႛခၾင့္ရရႀိတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္
႒ကိႂဆုိေဳကာင္း NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။
ပၝေမာကၡဂဵက္ဆင္ဟာ အေမရိကန္ ဒု-လက္ေထာက္ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးအဴဖစ္ ၁၉၈၆
ခုႎႀစ္ကေန ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္အထိ ေဆာင္ရၾက္ခဲ့႓ပီး အေမရိကန္သမၳတရဲႛ အာရႀေဒသဆုိင္ရာ
အမဵိႂးသား လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အ႒ကီးတန္း ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးအဴဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္ကေန ၁၉၉၁
ခုႎႀစ္အထိ တာဝန္ယူခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ သူဟာ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၳတရဲႛ အမဵိႂးသား
လံုဴခံႂေရးဆုိင္ရာ အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္လည္း ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္ကေန ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္အထိ
ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝတယ္။
ေလာေလာဆယ္ ပၝေမာကၡဂဵက္ဆင္ဟာ Johns Hopkins တကၠသုိလ္မႀာ ႎုိင္ငံေရး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

24

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သိပၯံပၝေမာကၡအဴဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့အဴပင္ ကမၲာ့ဘဏ္ ဥကၠႉရဲႛ အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္၊
အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ေငၾေဳကးေကာ္ပုိေရးရႀင္းရဲႛ အမႁေဆာင္ ဒုတိယဥကၠႉ စသဴဖင့္
ႎုိင္ငံတကာ စီးပၾားေရးနဲႛ ဘၸာေရး အဖၾဲႛအစည္း အေတာ္မဵားမဵားမႀာ အေရးပၝတဲ့
ပုဂၢိႂလ္တဦးအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾက္ေနသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။
Sunday, November 25, 2007

ဂီတဆည္းဆာ အင္းစိန္မွာ
ေရးသူ-ေမာင္ေအး၀င္း
http://mayaonlinemagazine.blogspot.com/2007/11/blog-post_25.html
အင္းစိန္ေထာင္ကို က်ေနာ္ေရာက္တဲ့ေန႔ဟာ (၃)ေဆာင္႐ိုက္ပြဲႀကီးလို႔ ေထာင္မွာ
ရာဇ၀င္တြင္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔ ၁၉၇၆ ဧၿပီလ(၁၂)ရက္၊ မိုးလင္းခါစ။
မုန္တိုင္းၿပီးခါစမို႔ လူေတြဟာ ေခ်ာက္ခ်ားေနတုန္း။
ေထာက္လွမ္းေရး(၃)ကေန က်ေနာ့ကို ေခၚလာတဲ့လူေတြက ေထာင္ထဲမွာ
စစ္ေၾကာေရးလုပ္မယ့္ လူေတြ လက္ထဲ က်ေနာ့ကိုလႊဲေတာ့ သူတို႔ခ်င္း မ်က္စိပ်က္
မ်က္ႏွာပ်က္နဲ႔ တိုးတိုးႀကိတ္ႀကိတ္ ေျပာေန ၾကတယ္။ ပထမေတာ့ ဘာျဖစ္မွန္း
က်ေနာ္လဲမသိဘူး။
တေန႔လံုး စစ္ေၾကာေရးလုပ္ၿပီး မိုးခ်ဳပ္ခါနီးမွာ က်ေနာ့္ကို (၅)တိုက္မွာ ထည့္တယ္။
တိုက္ထဲသြင္းတဲ့ လူက လံုခ်ည္အျပာ၀တ္ အရပ္ပုပုဂင္တိုတို ကရင္ႀကီးတေယာက္။
အခန္းေ႐ွ႔ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ့္ ေခါင္းေပၚအုပ္လာတဲ့ ေစာင္ကိုလွန္လိုက္ၿပီး"ခြက္မေခါက္နဲ႔၊ ေလမခၽြန္နဲ႔၊ သီခ်င္းမဆိုနဲ႔ မိရင္ေတာ့ ေသၿပီသာမွတ္.."
အသလြတ္ႀကီး အစမ႐ွိ အဆံုးမ႐ွိ လူကိုလာႀကိမ္းတယ္။ ဗမာစကားမို႔သာ
နားလည္လိုက္ရတယ္ ဒင္းဘာကို ဆိုလိုမွန္း သေဘာမေပါက္လိုက္ဘူး။ ကိုယ္ကလည္း
သူနားလည္မယ့္စကားနဲ႔ပဲ အဆက္ အစပ္မ႐ွိ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
"ထမင္းမစားရေသးဘူး"
႐ုတ္တရက္ ဒင္းေၾကာင္သြားတယ္။ ၿပီးမွ"ဒီအခ်ိန္က်မွ ဘယ္ကထမင္းရမွာလဲ"
ဒါပဲေျပာၿပီး လွည့္ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီညက ထမင္းငတ္တယ္။
ေလမခၽြန္နဲ႔၊ သီခ်င္းမဆိုနဲ႔ တဲ့။ စိတ္ညစ္ရတဲ့အထဲ ဘယ္သူေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
ဒီေနရာမွာ သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္လုပ္ေနမွာလဲ။ ဒီလိုပဲ အဲဒီညက ေတြးမိပါတယ္။
***
ကို္ယ္ေရာက္စက တတိုက္လံုးဟာ သုႆန္တစျပင္လို ပကတိျငိမ္သက္လို႔။
လူသြင္းလူထုတ္တဲ့ အခါပဲ ေသာ့သံ တခါးသံထြက္တယ္။ စစ္ေၾကာေရးေတြ
ၿပီးခါနီးေလာက္မွာ ၅ တိုက္ဟာ တေျဖးေျဖး စည္ကားလာတယ္။ (၆)တိုက္က ထုတ္လာတဲ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

25

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တြဲဘက္ေထာင္ ႐ိုက္ပြဲကလူေတြ၊ မာလာတင္၀င္းတို႔လို ၃ ေဆာင္႐ိုက္ပြဲကလူေတြ၊
စံုလာေတာ့ တိုက္ဟာ စည္းကမ္းေတြ ပ်က္လာၿပီး သာလာယံဇရပ္လို ျဖစ္လာတယ္။
ဆရာေတာ္ဘုရားလို႔ အမ်ားကေခၚတဲ့ ျမန္မာစာအဓိကေက်ာင္းသား ခင္ေမာင္လတ္တို႔
ထုတ္႐ိုက္ ခံရတယ္။ တဖက္ခန္းကို ႏွဳတ္တိုက္ သီခ်င္းသင္ေနတုန္း ဖထီးလို႔ေခၚတဲ့
လံုခ်ည္ျပာ၀တ္ ဂင္တိုတို ကရင္ႀကီးမိသြားလို႔။ သူႀကိမ္းထားတယ္ေလ
သီခ်င္းဆိုရင္ေသၿပီမွတ္တဲ့။
သီခ်င္းက အေတာ္ေကာင္း တယ္။ ဘယ္သူ႔လက္ရာလဲ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။
(၇)ဂ်ဴလိုင္အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေရးထားတာ။
".....မေမ့ဘူးေလ ဒို႔ရဲ႕ ရင္က ဂ်ဴလိုင္လ၊ တသက္မေၾကဘူးေလ....ရက္စက္တဲ့
ေန၀င္းအစိုးရ...။
......မီးခဲမ်ားလို ရဲရင္႕ ၾက၊ သံမဏိမ်ားလို ခိုင္က်ည္ၾက၊ သမိုင္းေသြးကို
ေပးဆပ္ၾက..၀ိုင္း၀န္း ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾက...."
တင္တင္ျမရဲ႕ 'ခ်စ္သူတို႔ေလွ်ာက္ေသာလမ္း' သီခ်င္းသံစဥ္ကို
စာသားေျပာင္းထည့္ထားတာ။ ဆရာေတာ္ဘုရားတို႔ အ႐ိုက္ခံရၿပီး
လမ္းေတာ္ေတာ္ပြင့္သြားတယ္။ တခန္းနဲ႔တခန္းႏွဳတ္တိုက္သင္႐ံုမက ေတာ့ဘူး။
တခါတေလ သံၿပိဳင္ဆိုၾကရင္ေတာင္ ၀ါဒါေတြ မၾကားခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ သူတို႔
ေၾကာက္တာ 'အင္တာေန႐ွင္နယ္'သီခ်င္းပဲ။ သံစဥ္ကို ေလခၽြန္မိရင္ေတာင္ အ႐ိုက္ခံရင္ခံရ၊
မခံရရင္ (၆)တိုက္ပဲ။ အင္တာေန႐ွင္နယ္သီခ်င္းအေၾကာင္းေတာ့ သီးသန္႔ေရးပါမယ္။
***
"....ရန္သူတကာ၊ ေၾကာက္ဒူးတုန္ေစမည္၊ ရန္သူ႔ႏွလံုးအိမ္တြင္း စိုက္သြင္းထားတဲ့
ဒါးေျမာင္နီ..." (ရဲေဘာ္ေလးေမာင္-ကိုကိုးကၽြန္းသီခ်င္း)
"....ရဲေဘာ္တို႔ေရ..အေ႐ွ႔ဆီေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ၾကေဟ၊ ေကာင္းကင္သစ္ရဲ႕
အာ႐ုဏ္ဦးမွာေလ၊ ကြန္႔ျမဴးေတာက္ပေ၀..ၾကယ္နီထြန္းသစ္လမ္းညႊန္ေန..အဲဒါ
ရဲေဘာ္ထြန္း၀င္းေပ..." (ရဲေဘာ္ထြန္း၀င္း-ကိုကိုးကၽြန္းသီခ်င္း)
"သံလြင္စစ္ေတာင္း..ညာလက္ေမာင္းေဟ့..စစ္ေမာင္းသံခ်ီ ဒုဌ၀တီ..၊ မွိဳင္းရီစိမ္းျမ
႐ိုးမေတြဆီ ေနာင္ေတာ္ျမတ္မို႔
လက္အုပ္ခ်ီ..ျပည္သူ႔ရဲ႔ေသြး..ျပည္သူ႔ရဲ႔ေသြး..ျပည္သူ႔ရဲ႔ေသြး..ဧရာ၀တီ..." (ႏိုးေလာ့
ထေလာ့ ဧရာ၀တီ)
"...နီလဲပဲနီသည္၊ ခၽြန္လဲပဲခၽြန္သည္၊ ေက်ာင္းသားသမိုင္းသစ္ဆီ...။
ဒီမိုကေရစီပညာေရး..ေသြးနဲ႔ ေရးမည္..၊ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ပြဲ မုခ်ရမည္..မီးေလာင္ျပင္
တစျပင္မွာတည္ စနစ္သစ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ဒို႔ ေဆာက္မည္..."
"ေတာင္မ်ားကိုေက်ာ္၊ ပင္လယ္ကိုလွန္..တိုက္ေမာင္းသံဟီ၊ မီးေတာင္ေတြ
ေပါက္ကြဲ..တမိုးလံုးနီ၊ သရဖူေတြေျမမွာခတဲ့ ေမာ္စည္တုန္းေခတ္သစ္ဆီ.."
"..ေအာင္တခြန္၊ လႊင့္ထူမည္၊ တို႔သတၱိေတြ ရဲေသြးနီ..ဖက္ဆစ္ဘီလူးေခြး႐ူးဆီ၊
အေသသတ္ၾကဖို႔ ရင္ေကာ့ခ်ီလာၿပီ...။ ေသနတ္ကိုဆြဲထြက္ခဲ့သည္..အလံမလွဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

26

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏိုင္ေအာင္ပဲ ဇြဲနဲ႔တိုက္ရမည္..ေသနတ္ မ႐ွိရင္၊ ဓါးနဲ႔ခုတ္မည္၊ ဓါးမ႐ွိရင္
ဒုတ္နဲ႔႐ိုက္မည္..ဒါးမ႐ွိရင္..လက္သီးစာေၾကြးမည္..."
"ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္..ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီ..ျပည္သူအက်ိဳးဦးထိပ္ပန္ဆင္..အသက္ကိုဘာမထီ..."
"..အမွန္ကို..ဆိုတဲ့ ငါ့ပါးစပ္ကို၊ ခ်ဳပ္စဥ္ခါမွာ..အမွန္ကိုျမင္တဲ့ ငါ့မ်က္လံုးပါ
ေဖာက္ပါေတာ့ကြာ.. လူအမည္ခံတဲ့ စာေျခာက္႐ုပ္ငယ္ဘ၀မို႔
သူငယ္ခ်င္းေရ..ကိုယ္သာ႐ွင္ေန ငါ့ႏွလံုးသားဟာေသ.." (စာေျခာက္႐ုပ္-စိုင္းထီးဆိုင္)
စတဲ့၊ စတဲ့ သီခ်င္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ၊ တိုက္ထဲမွာ၊ အေဆာင္ေတြမွာ၊
တေယာက္ဆီကတေယာက္ မွ်ေ၀ခံစား သင္ၾကားၿပီး ဆင့္ပြါးခဲ့ၾကတာ နည္းမွမနည္းပဲ။
***
ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔ ၅ တိုက္မွာ ဂီတပေဒသာဆိုၿပီး ညေနစာစားၿပီးရင္ လုပ္ၾကတယ္။
တခန္းတပုဒ္ ဆိုတဲ့အခါ ဆိုတယ္။ တခါတေလ လူေစ့တက္ေစ့ အားလံုးတေယာက္တပုဒ္စီ
ဆိုတဲ့အခါ လဲ ဆိုရတယ္။ အစီစဥ္ေၾကျငာသူက ဘိုးေတာ္ခင္၀င္းတို႔အခန္းက
ခင္ေမာင္လြင္၊ တခါတေလ မာလာတင္၀င္းလို႔ေခၚတဲ့ ပီဒီပီ ကိုတင္၀င္းတို႔ လုပ္တယ္။
က်ေနာ္တို႔က အခန္း၂၂။ အစြန္ဆံုးခန္း။ ဂ်ီတီအိုင္တင္႐ွိန္က က်ေနာ္တို႔ အခန္းမွာ
အဆိုေကာင္း တယ္။ ကိုတင္လွိဳင္သီခ်င္း ကိုတင္၀င္းသီခ်င္းေတြ အားလံုးလိုလိုရတယ္။
သူ႔ရဲ႕ "အမုန္းခြန္အားေပး သနားပါ" "စမ္းေရ"ဆို မၾကာခဏ ပြဲေတာင္းခံရတယ္။
မိုး႐ြာတဲ့ညေတြ၊ လသာတဲ့ညေတြဆိုရင္ ပီဒီပီကိုတင္၀င္းတို႔ ဘိုးေတာ္ခင္၀င္းတို႔က
တကိုယ္ေတာ္ေတာင္းဆိုမွဳေတြ လုပ္တတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးဆို တင္႐ွိန္က ဘယ္ေတာ့မွ
မျငင္းဘူး။
ပီဒိပီတင္၀င္းက သူ႔အလွည့္မွာ 'ဥႆာလွိဳင္ထိပ္ထား' အျမဲဆိုတယ္။
အစီစဥ္ေၾကညာကတည္းက ၂၂က ညီငယ္မ်ားနဲ႔ ဆိုပါမယ္လို႔ သူကလုပ္တတ္တယ္။
အဲဒီအခါဆို က်ေနာ္တို႔က သံျပိဳင္ဆိုတဲ့ေနရာ မွာ ၀င္ဆိုေပးရတယ္။
မီးေမာင္းစာေစာင္အမွဳနဲ႔က်တဲ့ ေရတပ္က ေဇာ္ႀကီး(ခ)ေဖသိန္းက ပရက္စေလ သီခ်င္းေတြ
ဆိုတယ္။
***
စီရင္ခ်က္က်ၿပီး တိုက္သစ္ေရာက္ေတာ့ ၅ တိုက္ေလာက္ မၿမိဳင္ဆိုင္ေပမယ့္လည္း
အမွတ္တရ ေလးေတြ ႐ွိတယ္။ ေစာထြတ္ေက်ာ္ (မွိဳင္းရာျပည့္-စက္မွဳတကၠသိုလ္)က
စိုင္းထီးဆိုင္သီခ်င္း စပယ္႐ွယ္ လစ္။ အသံက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ တခန္းေက်ာ္မွာ
တင္သိန္းလြင္၊ တင္ထူးလြင္တို႔ ညီအကိုရယ္၊ ခ်င္းေတာင္က ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသား
ကိုသန္းေ႐ႊရယ္ သံုးေယာက္က ေသာက္ေရအိုးကို စည္က်က္ၿပီး
ေဘ့စ္(base)သံထြက္ေအာင္တီးတယ္။ တေယာက္ကဆိုရင္ ႏွစ္ေယာက္က
စကၠင္း(second)လိုက္ တယ္။ ညဘက္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ဆိုရင္
တိုက္သံကလဲလံု၊ လူသံကလဲ တိတ္။ အေတာ္နားေထာင္လို႔ေကာင္းတယ္။
***
(၃)ေဆာင္မွာ က်ေနာ့ကက္ဆက္က ေစာထြတ္ေက်ာ္။ တခန္းထဲဆိုေတာ့ သူပ်င္းလို႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

27

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သီခ်င္းညည္း ရင္လဲ ကိုယ္နားေထာင္ရတယ္။ ကိုယ္နားေထာင္ခ်င္တဲ့ အခါလဲ....
"ေစာထြတ္ေရ..လုပ္ပါဦးဟ၊ ဂီတေလးဘာေလး.."
လို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ရင္ ၇ ပုဒ္၊ ၈ ပုဒ္ မနားတမ္း ဆိုျပတတ္တယ္။ တင္႐ွိန္တို႔လိုင္းမ်ိဳး
အဆိုေကာင္း သူက 'ကိုသက္တင္- စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ အႏုပညာၾကယ္ပြင့္'။
စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္အႏုပညာ အသင္းမွာ သူကနာမည္ႀကီး။ တကၠသိုလ္လဲ့လဲ့၊
ဟန္ျမတ္ေမာ္၊ ေဆြဇင္ထိုက္တို႔နဲ႕ အႏုပညာေမာင္ႏွမ ရင္းေတြ။
၃ေဆာင္ တိုက္ပြဲမွာ ၀ါဒါေတြ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ နင္းေခ်တက္ၾကိတ္လိုက္လို႔ သူ႔ရဲ႕
ဘယ္ဘက္လက္ညိွဳး ပထမဆစ္ ျပတ္သြားတယ္။
"..ငါေလ ထမင္းစားလို႔ ဟင္းခ်ိဳေသာက္ဖို႔ ဇြန္းကိုင္လိုက္တိုင္း ဒင္းတို႔ကို သတ္ခ်င္တဲ့စိတ္
ေပၚလာတယ္.."
သူမၾကာခဏေျပာေလ့႐ွိတဲ့စကား။ သူနဲ႔က်ေနာ္က အျပင္ေရာက္ေတာ့လဲ တြဲျဖစ္တယ္။
ေထာင္က ထြက္ျပီး မိဘေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ၀မ္းတြင္းက ကၽြဲ႐ိုင္းအထည္စက္ကို
ဦးစီးလုပ္ကိုင္တယ္။ ခုေတာ့ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ၾကားတယ္။
က်ေနာ္တို႔ အခန္းေျခရင္းက သူတို႔အခန္း ေခါင္းရင္းက်တယ္။ တခါတေလ ကိုသိန္းလြင္
(အာနီ-ေဆးတကၠသိုလ္၂)ရယ္ က်ေနာ္ရယ္ သူတို႔ အခန္းေခါင္းရင္းဘက္ကို ကပ္သြားၿပီး"ကိုသက္ေရ ေသာတ႐ွင္လိုရာေလး လုပ္ၾကရေအာင္.."
" ေနအုန္း အာဇမ္ ဘုရား႐ွိခိုးေနတုန္း.."
အာဇမ္(ခ)ေမာင္ေမာင္လြင္က(ပီဒီပီ)။ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ဆိုေတာ့ ဘုရားခဏခဏ႐ွိခိုးလို႔
အားလံုးက သူ႔ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘုရား႐ွိခိုႏိုင္ေအာင္ ေခါင္းရင္းမွာ
ေနရာေပးထားတယ္။ ေထာင္ကထြက္ေတာ့ ထိုင္းဗမာနယ္စပ္က မြတ္စလင္တပ္မွာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေအ႐ွ၀ိခ္ (Asia Week)ထဲ ေတြ႔လိုက္တယ္။
အာဇမ္ဘုရား႐ွိခိုးၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေသာတ႐ွင္လိုရာက စတာပဲ။
"..မွဳန္ ျပာရီ..ရာသီေတြေျပာင္း..တေဆာင္းသစ္ျပန္ၿပီ..ေငြႏွင္းမွဳန္..."
"..ေနညိဳညိဳခ်မ္း၀ယ္.. ေမပ်ိဳပန္းအလွသဇင္ရယ္..တကယ္ကို လြမ္းစထင္တယ္...."
"....ေလယူရာတလြင့္လြင့္ ပိေတာက္ပြင့္ကေလးေတြ...ခ်စ္ေဖာ္လြဲရလို႔အသဲနာေသး..."
ကိုသက္အသံဟာ ကိုသံလွိဳင္လို လြမ္းေဆြးစရာေကာင္းၿပီး ကို၀င္းဦးလို
ခ်ိဳျမၾကည္လြင္ေနတယ္။ ၁၉၇၈ ဧၿပီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔
ေက်ာင္းသားေတြ ပထမတသုတ္လြတ္ေတာ့ ၃ ေဆာင္အေပၚထပ္ ေလွကားထိပ္ကေန
က်ေနာ္တို႔ကို လက္ျပရင္း ကိုသက္တေယာက္ က်န္ခဲ့႐ွာ တယ္။ ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔
က်ေနာ္တို႔ထက္ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေစာေရာက္ေနၿပီး ၂/၈၀ အေထြေထြ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔မွ လြတ္ရ႐ွာတယ္။
ကရင္ႀကီးဖထီးရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္မွဳ 'ခြက္မေခါက္နဲ႔၊ ေလမခၽြန္နဲ႔၊ သီခ်င္းမဆိုနဲ႔
မိရင္ေသၿပီသာမွတ္' နဲ႔ ေထာင္ဘ၀စခဲ့တာ၊ လြတ္ေတာ့ ၃ ေဆာင္မွာ ခရမ္းသံုးခြဘက္က
ဒျမေခါင္းေဆာင္ခင္လွိဳင္ရဲ႕ တေယာလက္သံနဲ႔ တီး၀ိုင္းက ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

28

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။
ေမာင္ေအး၀င္း
Saturday, December 8, 2007

အေမနဲ႔အတူေနျခင္း
ေဒါက္တာျမမဥၨဴ

ကၽြန္မ အလုပ္မွ အနားယူလိုက္တဲ့ အခါမွာ အ႐ွိန္နဲ႔ေျပးေနတဲ့ျမင္း ဇက္ႀကိဳးသပ္လိုက္သလို
႐ုတ္တရက္ တံု႔ခနဲျဖစ္သြားၿပီး ေတြေ၀ေနမိတယ္။ မနက္လမ္းေလွ်ာက္က အျပန္
အိပ္လိုက္၊ ေန႔လည္ထမင္းစားၿပီး အိပ္လိုက္နဲ႔၊ တီဗီြေ႐ွ႔မွာ အခ်ိန္ကုန္ေနမိတယ္။
ကၽြန္မတသက္မွာ အလုပ္မွာ႐ွိတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အိမ္မွာေနတဲ့အခ်ိန္ တြက္ဆလိုက္ရင္
အလုပ္မွာေနတဲ့အခ်ိန္က မ်ားပါလိမ့္မယ္။ နံနက္ ေစာေစာ အလုပ္ကိုေရာက္တာနဲ႔
သင္ရမယ့္ သင္ခန္းစာအတြက္ စာအုပ္ေတြထဲမွာ မ်က္ႏွာ၀ွက္ၿပီး ျပင္ဆင္ရပါတယ္။
႐ံုးကသယ္လာတဲ့ ကၽြန္မစုေဆာင္းထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို အိမ္က ခံုေတြေပၚမွာ၊
စားပြဲေပၚမွာတင္ ထားမိတယ္။ ဒီလိုျမင္ရတိုင္း စိတ္မခ်မ္းသာဘူး။ ကၽြန္မ အင္မတန္
ျမတ္ႏိုးတဲ့ စာအုပ္ေတြ အသံုးခ်ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလား?
၃ လ ေလာက္ၾကာမွ စိတ္ကို ျပန္လည္စုစည္းၿပီး စနစ္တက် ေနရာထားမိတယ္။
အခ်ိန္ရလာေတာ့ ကၽြန္မဟာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ဘာမွမ႐ွိေတာ့တဲ့ ဘ၀ကို ေက်နပ္လာမိတယ္။
လြတ္လပ္တဲ့ အရသာကို စတင္ခံစားတတ္လာတယ္။
ကၽြန္မ အိပ္ရာေဘးက စာအုပ္စင္မွာ ကၽြန္မ အမ်ားဆံုးဖတ္တတ္တဲ့
စာအုပ္ေတြထားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြပါ။ ကၽြန္မ ခဏခဏ
ဖတ္မိတဲ့ စာအုပ္ကေတာ့ ကို၀က္ရဲ႔ ကဗ်ာစာအုပ္ေတြပါ။ ကၽြန္မခရီးသြားတိုင္း ဖတ္ဖို႔
အခ်ိန္ရတာမို႔ သယ္သြားၿပီး ေလယဥ္ကြင္းမွာ ေစာင့္ရ တဲ့အခ်ိန္၊ ေလယဥ္ေပၚမွာ၊
ရထားေပၚမွာ ႐ွိေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အျမဲဖတ္ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

29

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူ႔မိဘအေၾကာင္း၊ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ ေမာင္ႏွမေတြ ေဆာ့ကစားၾကတာေတြ၊ သူ႔ႏွမနဲ႔
ညီေလးကို ကၽြန္မ ေကာင္းစြာ သိေနတာမို႔ ကၽြန္မတို႔ ငယ္ငယ္က ေမာင္ႏွမေတြ ခ်စ္သလို
ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ဘ၀ကို သတိရေစတဲ့အတြက္ ဖတ္ရတာ ၾကည္ႏူးစရာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။
ကၽြန္မရဲ႔မိဘေတြက သားအႀကီးေတြနဲ႔ ၾကာ႐ွည္စြာ မေနခဲ့ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
သားသမီးေတြလို ကၽြန္မရဲ႔ မိဘကိုခ်စ္တဲ့ ၀မ္းမနာ သားသမီးေတြ ႐ွိပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႔
မိဘကို စိတ္ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အျမဲတမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္တဲ့ ကို၀က္နဲ႔ဦးစိန္၀င္းကို
ကၽြန္မတို႔ေမာင္ႏွမေတြက အခင္ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ အေမ့သမီး ေတြထဲကေတာ့ မမခင္ဦးကို ကၽြန္မ
အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္ေလးေရးတဲ့ အေမ စိမ္းလန္းေအးမွာ ေနရတဲ့ဘ၀ ေဆာင္းပါးေလးကို ကၽြန္မ
မၾကာခဏ ဖတ္မိတယ္။ အေမလမ္းေလွ်ာက္တဲ့ အိမ္ေတာ္လမ္းကေလးမွာ သူေျပးရင္း
အေမနဲ႔သူ အတူေနရတဲ့ ဘ၀ကို ခ်ယ္မွဳန္းထားတာပါ။
ဟုတ္ပါတယ္။ အေမဟာ အရင္က သူေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းကေလးကို
မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့တာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ႐ွိပါၿပီ။ ၂ ႀကိမ္ေဆး႐ံုမွာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္
တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရၿပီး၊ ပါရဂူမ်ားရဲ႔ စြမ္းေဆာင္မွဳေၾကာင့္ အေမအသက္ ႐ွည္ေနတာပါ။
ေႏြရာသီေရာက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း အစားပ်က္ၿပီး အစားမ၀င္တဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္
စိမ္းလန္းေအးကို ေရာက္လာၿပီး၊ သီတင္းကၽြတ္မွ အိမ္ကို ျပန္လာႏိုင္ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တာမို႔ အေမ ဒီလမ္းကေလးကို စြဲလန္း႐ွာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တခါတေလ ကားေပၚတင္ၿပီး ဒီလမ္းကေလးကို သူေလွ်ာက္တဲ့အတိုင္း ေမာင္းၿပီး
လိုက္ျပရပါတယ္။ အေမေပ်ာ္ေအာင္ ကၽြန္မ စိမ္းလန္းေအးကို ေရာက္တိုင္း လုပ္ေနက်
အလုပ္ပါ။
အေမ အိပ္ရာကႏိုးရင္ စလုပ္တာကေတာ့ ျခံထဲက ျမတ္ေလးပင္ေလးဆီ ေျမးမေလးနဲ႔
သြားၿပီး ပန္းသြားခူးတာပါပဲ။ သူကိုယ္တိုင္သီၿပီး ဘုရားမွာ ကပ္ပါတယ္။
ဘုရား႐ွိခိုးပုတီးစိပ္တဲ့အခါမွာ ပုတီးကို ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးထိုးၿပီး ပို႔ထားတဲ့သားေတြ
ကုသိုလ္ရေအာင္ဆိုၿပီး အကံုးတိုင္းစိပ္ပါတယ္။
ညက အိပ္ေရး၀လို႔ အစာ၀င္ရင္ျဖင့္ ေနသာတဲ့ေန႔ေတြမွာ နံနက္ခင္း ျခံထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္
ပါတယ္။ အလွခ်င္းၿပိဳင္ေနတဲ့ ႏွင္းဆီေတြထဲမွာ အပြင့္သိပ္ႀကီးတဲ့ ပန္းေရာင္ South Sea
ကို အႀကိဳက္ဆံုးပဲတဲ့။ ပန္းပြင့္တိုင္းကို အေမသိေနတယ္။ ေနာက္ေပၚတဲ့ Athena နဲ႔
Princess Monaco ဆိုတဲ့ ႏွင္းဆိေတြကို အေမက လွလြန္းလို႔တဲ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္
ေဆာင္း၀င္ရင္ ျခံကို ျပင္ၾကမယ္။ အေမႀကိဳက္တဲ့ အလွဆံုး ႏွင္းဆီေတြကို အမ်ားဆံုး
စိုက္ၾကမယ္။
သားသမီးေတြ၊ ေျမးေတြက အလုပ္ေတြ၊ စီးပြါးေရးေတြ၊ ေက်ာင္းေတြေၾကာင့္ တခါတရံ
အေမ့နားမွာ မ႐ွိတတ္ဘူး။ အနီးကပ္ဆံုး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေနတာကေတာ့ ကိုစိုးျမင့္ပါပဲ။
ညတိုင္း အေမ့တရား ထိုင္ဖက္ပါ။ အေမ့နားမွာ အျမဲ႐ွိၿပီး အေဖာ္လုပ္ေပးေနတာကေတာ့
သားအငယ္ဆံုး ကိုေက်ာ္သီဟပါပဲ။ သူ႔ေၾကာင့္ အေမဟာ ေဘာ္လံုးပြဲေတြ
ၾကည့္တတ္လာၿပီး Owen တို႔ Beckham တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

30

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အေမဟာ သူ႔ပန္းေတြကို ျပတင္းကေန လွမ္းၾကည့္ေနရတယ္။ ျခံရဲ႔အလယ္မွာ စိုက္ထားတဲ့
အေမ့အႀကိဳက္ ခတၱာပန္းေတြကေတာ့ ခူးလို႔ မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ဧၿပီနဲ႔ေမလမွာ ပြင့္ၾကပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ က်ရင္ အေမ့ဘုရားစင္မွာ ခတၱာပန္းေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနၿပီး ဒီပန္းေတြနဲ႔
ဆက္ႏြယ္တဲ့ အေဖ့ကို သတိရၿပီး ခတၱေတြပြင့္ၿပီလို႔ အေမ့ရင္ထဲမွာ ေျပာေနမွာပါပဲ။
မိုးက်တာနဲ႔ ေျမႀကီးထဲက ျပဴထြက္လာတဲ့ ႏွင္းပန္းေလးေတြဟာ အေမခူးေနက်
ပန္းေလးေတြပါ။ တခါတရံ ဆီမီးေတာက္ ပန္းေလးေတြ ေတာင္သားေတြက
အေမဘုရားတင္ဖို႔ ခူးလာၾကပါတယ္။ မွန္ျပဴတင္းက ပန္းေလးေတြအျပင္
အေမၾကည့္တာေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ရာသီဥတုပါပဲ။ ေနသာရင္ ဗြတ္ကလံုနဲ႔
သပိတ္လြယ္တို႔ ေတးခ်င္းဆိုၾကၿပီး၊ ျခံ၀မွာျမင္ေနတဲ့ ထင္း႐ူးပင္ေတြ ျငိမ္ေနတဲ့အခါ၊
ေလတိုက္ေနလို႔ ယိမ္းထိုးေနတဲ့အခါ၊ မိုးစက္ေတါ မိုးႏွင္းေတြ မွိဳင္းေတြ၊ ယခုလို မိုးကုန္
ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ တခါတရံ နံနက္ခင္းမွာ ႏွင္းေတြေ၀တတ္တာမို႔ အေမဟာ
သူ႔နေဘးမွာမ႐ွိတဲ့ သားသမီးေတြကို လြမ္းပါလိမ့္မယ္။
သားသမီးေတြ စံုရင္ေတာ့ ထမင္း၀ိုင္းမွာ စပါယ္႐ွယ္လုပ္ထားတဲ့ ဟင္းေတြကို ျမိန္ယွက္စြာ
စားတတ္ပါတယ္။ ထမင္းစားရင္ ၾကာတတ္တာမို႔ သမီးေတြက ေစာင့္စားရင္း
စားေစခ်င္တာကေလးကို ထည့္ေပးရင္း ၀င္ေအာင္ေကၽြးၾကပါတယ္။ ေန႔လည္အိပ္ရင္ေတာ့
ကၽြန္မ အေဖာ္လုပ္ရပါတယ္။ အေမ့ လက္ကေလးနဲ႔ ေျခဖ၀ါးေလးေတြဟာ
အျမဲေအးေနတာမို႔ ဆုပ္ေပးထားရင္း အေဖ့ကို အထူးသတိရမိ ပါတယ္။
အေဖကြယ္လြန္ခဲ့တာ ၂၁ ႏွစ္႐ွိၿပီ။ ႐ုတ္တရက္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ဆံုးတာမို႔ အေဖ့ကို
တာ႐ွည္ျပဳစုခြင့္ မရလိုက္ပါဘူး။ ဆံုးခါနီး အခ်ိန္ေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားမိရင္
ကၽြန္မေခါင္းထဲက ေခၽြးေတြ ထြက္တတ္ပါေသးတယ္၊
ကၽြန္မငယ္ငယ္က ရန္ကုန္မွာေက်ာင္းေနေတာ့ အေဖ့ရဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ ေနရပါတယ္။
မိဘလို ေစာင့္ေ႐ွာက္တာမို႔ အေဖအေမလို႔ေခၚၿပီး သူတို႔သမီးေတြဟာ ကၽြန္မတို႔နဲ႔
ညီအစ္မအရင္းေတြလို ခ်စ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကအေဖ မဆံုးခင္ ၉ႏွစ္ ၁၀ႏွစ္ အိပ္ရာထဲမွာ
ေလျဖတ္ၿပီး လဲေတာ့ သမီးေတြနဲ႔ အေမက ျပဳစုၾကတယ္။ ကၽြန္မ ရန္ကုန္ေရာက္တိုင္း
သြားျပီးၾကည့္ပါတယ္။ ကၽြန္မလာရင္ သိတ္ၿပီး ၀မ္းသာ႐ွာတယ္။ သမီးေတြနဲ႔ အေမက
သိပ္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္တာ ျမင္ရေတာ့ ကၽြန္မ အေဖဟာ သူ႔ေလာက္
အသက္မ႐ွည္ခဲ့တာကို ေတြးမိၿပီး အေဖ႐ွိရင္ ကၽြန္မလည္း ဒီလိုျပဳစုမွာပဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။
အေမဟာ အသက္ႀကီးလာေတာ့ အရင္ကလို စာကိုတြင္ေအာင္ မေရးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ေမ့ကုန္ၿပီလို႔ လည္း ေျပာတတ္တယ္။ ကၽြန္မသား ဘိုဘိုကို အဖြားဘာေရးရင္
ေကာင္းမလဲတဲ့။ မ်က္စိက စာ သိတ္မဖတ္ႏိုင္ေတာ့ သူသိခ်င္တာေတြကို
ေျပာျပခိုင္းပါတယ္။ Sars အေၾကာင္း ေျပာျပစမ္းပါလို႔လဲ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
မၾကာခင္က ဆရာႀကီးဦးကိုေလး(ေဇယ်ာေမာင္) ကြယ္လြန္ေတာ့
သူ႔အေၾကာင္းအမွတ္တရ ေရးတဲ့ေဆာင္းပါးမွာ အခ်က္အလက္ေတြက ျပည့္စံုၿပီး
မွန္ကန္တာမို႔ ဆရာႀကီးဦးကိုေလးနဲ႔မမခင္တို႔ဘ၀ကို ခ်ယ္မွဳန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါတိုင္း ျခံ၀မွာ႐ွိတဲ့ ပဒိုင္းေရာင္စံုကို အေမက ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

31

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အနီးကပ္ ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ လမ္းကူးၿပီး အပင္နား အျမဲသြားၾကည့္ၿပီး
ေနာက္ထပ္အပင္ေတြ ထပ္စိုက္ပါဦးလို႔ မွာတတ္တယ္။ ဒီပန္းေတြဟာ ညေနေစာင္းကစၿပီး
တညလံုး အေမႊးတိုင္လိုေမႊးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ပန္းေတြပါပဲ။
ခုလို မိုးေႏွာင္းတဲ့အခါမွာ ေႏြဦးမွာလွဖို႔အတြက္ ဥယ်ာဥ္မွဴး ဦးသိန္းထြန္းက
ျခံကိုစျပင္ေနပါၿပီ။
အေမႀကိဳက္တဲ့ South Seas ႏွင္းဆီေတြကို အ၀င္၀မွာ အခင္းေတြနဲ႔ စိုက္မွာျဖစ္ၿပီး
သိတ္ေမႊးတဲ့ ပဲပန္းႏွင့္ Marie Gold ပန္းေတြ ေရာင္စံု ပြင့္ေစပါမယ္။
အေမဟာ အေဖနဲ႔အေၾကာင္းပါေတာ့ သူတို႔ဘ၀ဟာ ဖဲေမြ႔ယာမဟုတ္ပဲ ဆူးခင္းလမ္းကို
ေလွ်ာက္ခဲ့ ရသတဲ့။ ဒီလမ္းကို ကၽြန္မတို႔ အတူတူေလွ်ာက္ခဲ့ရတာမို႔ ယခုလို
စိမ္းလန္းေအးမွာ ေနရတဲ့ အေမ့ဘ၀ ကို ခ်မ္းေျမ့ေစခ်င္တယ္။
ေဒါက္တာျမမဥၥဴ

Monday, December 10, 2007

ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္
ေရးသူ-ျမလူ
http://mayaonlinemagazine.blogspot.com/2007/12/blog-post_254.html

[

၁၃၆၇

၀ါဆိုလဆန္း

၂ရက္၊

2005

July

7

ထုတ၊္

မာယာက

ျပန္လည္

ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္]
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ျဖစ္၏။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း
မိတ္ေဆြ အဂၤလိပ္လင္မယား ပထမဆံုး လိုက္ပို႔သည့္ ေနရာကို ယခုထိ အမွတ္ထင္ထင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

32

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

႐ွိေနသည္။ ယင္းကား အျခားမဟုတ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ က သခႋ်ဳင္းတခု ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဧည့္သည္ကို

ခရီးေရာက္မဆိုက္

မိတ္ေဆြအဂၤလိပ္လင္မယားကမူ

သခႋ်ဳင္းအလည္အပတ္

ေရာက္ေစခ်င္လြန္း၍

လိုက္ပို႔ေလ့မ႐ွိ။

ထင္၏။

ထိုသခႋ်ဳင္းသို႔

တကူးတကန္႔ကို လိုက္ပို႔၏။ သူ႔ဓေလ့ကို ေလးစားေပမဲ့ စိတ္ထဲတြင္ အေတာ္ ကေလးေတာ့
ကသိကေအာက္ ျဖစ္မိ၏။ ျမန္မာတဦးပီပီ သခႋ်ဳင္းကို သြားေရာက္လည္ပတ္ ထိုက္သည့္
ေနရာဟု

လက္ခံရန္

၀န္ေလးေနသည္။

မၾကာခင္ လန္ဒန္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ သခႋ်ဳင္းသို႔ ေရာက္၏။ စင္စစ္ ထိုသခႋ်ဳင္းမွာ သာမည
သခႋ်ဳင္း

မဟုတ္။

မတ္၀ါဒ

တီထြင္ခဲ့သူ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဖခင္ႀကီး

ကားလ္မတ္ Karl Marx (၁၈၁၈-၁၈၈၃)ကို ျမွဳပ္ႏွံထားရာ သမိုင္း၀င္ ဟိုင္းဂိတ္ Highgate
သုသာန္ျဖစ္၏။ ကားလ္မတ္ေခါင္းခ် ရာ သုသာန္ျဖစ္၍လည္း ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ ပို၍
ထင္႐ွား၏။

လာေရာက္လည္ပတ္သူလည္း

ေစာေစာက

မ်ား၏။

ကားလ္မတ္အုတ္ဂူကိုၾကည့္ရင္း

ကသိကေအာက္အေတြးေတြ

ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိ။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံဖြား ကားလ္မတ္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကို ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းေတြက ေဖာ္ျပရာ၌
ဂ်ာမန္ ေတြး ေခၚ႐ွင္ႀကီး၊ လူမွဳပညာ႐ွင္ႀကီး၊ သမိုင္းပညာ႐ွင္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ
ပညာ႐ွင္ႀကီး

စသျဖင့္

ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္

ေဖာ္ျပေလ့႐ွိ၏။

စင္စစ္

ၾသဇာႀကီးမားေသာ

ကားလ္မတ္သည္

၁၉ရာစုတြင္

ဆို႐ွယ္လစ္ေတြးေခၚ႐ွင္ႀကီးလည္း

ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ကားလ္မတ္၏ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းပိုင္းမွာ မလွ။ ဥေရာပက ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီးေနာက္
လန္ဒန္တြင္

အေျခခ်ရင္း

ထိုအခ်ိန္တြင္

ပရပ္႐ွား

သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ

ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိ

အာဏာပိုင္ေတြကလည္း

႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။

ကားလ္မတ္ကို

လက္မခံဘို႔

ျဗိတိသွ်အာဏာပိုင္ေတြကို ဖိအားေပး၏။ သို႔ေသာ္ ျဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္ရပ္ဆဲ John
Russel က အဆိုပါဖိအားေပးမွဳကို လက္မခံ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဂၽြန္ရပ္ဆဲမွာ လြတ္လပ္စြာ
ေျပာဆိုခြင့္ကို ယံုၾကည္သူ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားလ္မတ္၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို
တန္ဘိုးထား၏။ ကားလ္မတ္ကို သူ႔အေတြးအေခၚ ၾသဇာႀကီးမွန္း သိလ်က္နဲ႔ လန္ဒန္တြင္
ေနခြင့္ေပးခဲ့သည္။

အာဂ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ျဖစ္၏။

ကားလ္မတ္ကို ျမွဳပ္ႏွံသည့္ေနရာမွာ သူ႔အရင္ ၁၅ လေစာကြယ္လြန္သည့္ ဇနီးသည္
ဂ်ယ္နီကို ျမွဳပ္ႏွံသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္၏။ ၁၈၈၃ ခု မတ္လ ၁၇ ရက္ တြင္ ကားလ္မတ္ကို
ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္၌
ေခါင္းပိုင္းပံုတူ႐ုပ္ထုကို
ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂ်ယ္၏
ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂ်ယ္မွာ
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လည္း
ကားလ္မတ္ႏွင္အတူ

သျဂႋဳလ္ခဲ့ျခင္း
ၾကည့္ရင္း

ျဖစ္၏။

အုတ္ဂူထက္မွ

ကားလ္မတ္စ်ာ

ပနတြင္

မိန္႔ခြန္းတပိုင္းတစကို
ကားလ္မတ္၏
ျဖစ္သည့္အျပင္
စတင္ေတြ႔႐ွိခဲ့သူ

ကားလ္မတ္၏
ေျပာခဲ့သည့္
ၾကားေယာင္မိ၏။

သူငယ္ခ်င္းလဲျဖစ္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္

ႏိုင္ငံေရး
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို

ဂ်ာမန္ဆို႐ွယ္လစ္တဦးလည္း

ျဖစ္၏။

သူ႔စ်ာပနမိန္႔ခြန္း၌ မတ္၏ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြကို ျဗိတိသွ် သဘာ၀ေဗဒပညာ႐ွင္ႀကီး
ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၏

လုပ္ရပ္ေတြႏွင့္

ႏွိဳင္းယွဥ္အမႊန္းတင္ထား၏။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

33

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"ဒါ၀င္က

ေအာ္ဂဲနစ္သဘာ၀နိယာမ

ဒါမွမဟုတ္

ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳနိယာမတရားကို

႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ့သလို မတ္ကလဲ လူ႔သမိုင္းဖြံ႔ျဖိဳးမွဳတရားကို ေတြ႔႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္...မတ္ဟာ
သူ႔ေခတ္မွာ အမုန္းအခံရဆံုး အသေရပ်က္ေအာင္ အေျပာအခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရေတြက သူ႔ကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး တယ္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ ဘူဇြာလူတန္းစားက သူ႔ထက္ငါ
မတ္အေၾကာင္း

မေကာင္းေျပာၾကတယ္...

ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္သမားေတြရဲ႔

ဒါေပမယ့္

သူကြယ္လြန္ေတာ့

ေလးစာမွဳ

ျမတ္ႏိုးမွဳကို

သန္းခ်ီတဲ့
ခံရတယ္။

မတ္ကိုဆန္႔က်င္သူေတြ မ်ားေကာင္းမ်ားေပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္တဲ့ ရန္သူရယ္လို႔
သူ႔မွာ

မ႐ွိဘူးဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲေျပာ၀ံ့ပါတယ္"

စသျဖင့္

အိန္ဂ်ယ္က

ေျပာခဲ့၏။

လန္ဒန္ၿမိဳ႔က သမိုင္း၀င္ ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားအနက္ ကားလ္မတ္အျပင္
အျခားထင္႐ွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါ၏။ စာပို႔တံဆိပ္ေခါင္း စတင္တည္ထြင္ခဲ့သူ
ဆာ႐ိုးလန္းေဟး Sir Rowland Hill (၁၇၉၅-၁၈၇၉)၊ စာေရးဆရာမႀကီး ေဂ်ာ့အီးလီေယာ့
George Eliot (၁၈၁၉-၁၈၈၀) သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး မိုက္ကယ္ဖာရာေဒး Michael Faraday
(၁၇၉၁-၁၈၆၇) စသည့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္၏။ တခ်ိန္က စာေတြႏွင့္သာ ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့သည့္
ထိုသမိုင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးကို တေပါင္းတည္း တေနရာ ထည္းတြင္ ေတြ႔လိုက္ရေတာ့
မိမိကိုယ္ကို မိမိမယံုႏိုင္။ သုသာန္ကို လည္ပတ္ရက်ိဳးနပ္ၿပီဟုပင္ ေသြးနထင္ေရာက္မိ၏။
အဂၤလိပ္သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး

မိုက္ကယ္ဖာရာေဒဆိုလ်င္

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀

ကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ့သူ ျဖစ္၏။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ေပးသည့္ ဒိုင္နမိုကို စတင္တီထြင္သူ
အဂၤလိပ္သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး အျဖစ္ ထင္႐ွား၏။ ေဂ်ာ့ အီးလီေယာ့ ဆိုလ်င္ The Mill on the
Floss (၁၈၆၀)၊ Silas Marner (၁၈၆၁)၊ Middle March (၁၈၆၂) စသည့္ ၀တၳဳမ်ားႏွင့္
ေၾကာ္ၾကားခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာမႀကီး ျဖစ္၏။ အမည္ရင္းမွာ Mary Ann Evans
ျဖစ္၏။

Silas

Marner

ျပဌာန္းခဲ့ဘူးသျဖင့္

ဆိုလ်င္

လူသိမ်ားသည့္

ေက်ာင္းသံုးအျဖစ္
၀တၳဳ

ျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တခိ်န္က

ယေန႔ေခတ္

စာပို႔စနစ္

အေၾကာင္းေျပာမည္ဆိုလ်င္လည္း ဆာ႐ိုးလန္းေဟးကို ခ်န္ထား၍ မရ။ ဆာ႐ိုးလန္းေဟးမွာ
စာပို႔

တဆိပ္

ေခါင္း

စတင္တီထြင္သူအျဖစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

ထင္႐ွား၏။

34

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တြက္ၾကည့္လ်င္ စာေရးဆရာမႀကီး ေဂ်ာ့အီးလီေယာ့က ကားလ္မတ္ထက္ သံုးႏွစ္ေစာ
ကြယ္လြန္

၏။

ဆာ႐ိုးလန္းေဟးက

ကားလ္မတ္ထက္

ေလးႏွစ္ေစာ

ကြယ္လြန္၏။

မိုက္ကယ္ဖာရာေဒးက ကားလ္မတ္ထက္ ၁၆ ႏွစ္ေစာ ကြယ္လြန္၏။ ထိုသူတို႔အနက္

ကားလ္မတ္သည္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ အရင္းႏွီး ဆံုး ျဖစ္မည္ထင္၏။ အထူးသျဖင့္ ကားလ္မတ္၏
အေတြးအေခၚ

အယူအဆကို

အနည္းႏွင့္အမ်ား

ဆိုသလို

ဖတ္ဖူးေလ့လာဖူးသူေတြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

မ်ား၏။

ခုေတာ့ အဂၤလိပ္သိပၸံပညာ႐ွင္ႀကီး မိုက္ကယ္ဖာရာေဒးကို သူကြယ္လြန္ၿပီး ၁၂၆ ႏွစ္႐ွိမွ
ေတြ႔ခြင့္ၾကံဳ ရ၏။ ဂ်ာမန္ေတြးေခၚပညာ႐ွင္ႀကီး ကားလ္မတ္ကိုလည္း သူကြယ္လြန္ၿပီး
ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀ ႐ွိမွ ေတြ႔ခြင့္ရ၏။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ပညာ႐ွင္ေတြႏွင့္ ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ကား
စကားေျပာခြင့္

မရေတာ့။ သူတို႔

အုတ္ဂူေ႐ွ႔မွာ

ေျခစံုရပ္ရင္း ေရာက္တတ္ရာရာသာ

ေတြးခြင့္ရေတာ့၏။
စင္စစ္ သခႋ်ဳင္းသည္ သခ်ႋဳင္းသာ ျဖစ္၏။ ဆင္တဲ၀ေခ်ာင္းထိပ္က သခ်ႋဳင္းသည္လည္း
သခ်ႋဳင္းသာ ျဖစ္၏။ လန္ဒန္က ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္လည္း သခ်ႋဳင္းသာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္
ဆင္တဲ၀ေခ်ာင္းထိပ္က သခ်ႋဳင္းကို လူေတြ လာမလည္ၾက။ ဟိုင္းဂိတ္လို သခ်ႋဳင္းကိုမွ
ဘာေၾကာင့္ လူေတြ လာေရာက္လည္ ပတ္ေနရသလဲ ေမးစရာ ႐ွိ၏။ ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ
ထင္႐ွားသည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္က

ျမွဳပ္ႏွံထား၍

ထင္႐ွားသည့္

ျဖစ္၏။

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

အသက္႐ွင္စဥ္က

လူ႔ေလာကအတြက္ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္၏။
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ အသက္႐ွင္ စဥ္က အားထုတ္ခဲ့သည့္ လံု႔လႏွင့္ ေစတနာမွာလည္း
တဦးတေယာက္အတြက္
ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔
ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဆိုလ်င္

ရည္႐ြယ္အားထုတ္ခဲ့

ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသူေတြခ်ည္းသာ
သူ႔ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ

သည္

မဟုတ္။

ျဖစ္၏။

အထူးသျဖင့္

အေတြးအေခၚကို

လူ႔ေလာကအတြက္
ကားလ္မတ္လို

ေထာက္ခံသူ

႐ွိသလို

ဆန္႔က်င္သူလည္း ႐ွိ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္က အဓိက မဟုတ္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
မြန္ျမတ္သည့္ ေစတနာႏွင့္လုပ္ရပ္ကို ေႏွာင္းလူေတြ အတုယူႏိုင္ေအာင္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေအာင္၊
အျမဲတမ္းအမွတ္ရ ေနရေအာင္ ဟိုင္းဂိတ္လို သုသာန္မ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။
ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္ကို
႐ွိေနသည့္

လူသိမ်ားသည့္

အခ်က္က

တရား၀င္ေဖာ္ျပေလ့႐ွိ၏။

အေၾကာင္းေတြအနက္

အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု

ထိုအခ်က္ကို

ေထာက္လွ်င္

ကားလ္မတ္အုတ္ဂူ
မွတ္တမ္းေတြမွာ

ကားလ္မတ္ကို

မည္မွ်တန္ဘိုးထားေၾကာင္း
ေျပာၾကစတမ္းဆိုလွ်င္

အဂၤလန္က
ေပၚလြင္၏။

ကားလ္မတ္သည္

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးပင္မဟုတ္။

လန္ဒန္မွာ

ေခါင္းခ်ခဲ့သည့္ ဂ်ာမဏီဖြား ဂ်ဴးအႏြယ္၀င္ တဦးသာ ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ကားလ္မတ္သည္
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏

ဖခင္ႀကီးလည္း

ျဖစ္၏။

ယေန႔တိုင္လည္း

မတ္၀ါဒယံုၾကည္သူေတြ

မတ္၀ါဒီေတြ ကမၻာမွာ အမ်ားအျပား႐ွိ၏။ ကားလ္မတ္ စကားႏွင့္ဆိုရလွ်င္ ျဗိတိန္သည္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

35

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို မေထာက္ခံ။ သို႔ေသာ္ ျဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဂၽြန္ရပ္ဆဲ လက္ထက္ကတည္းက ကားလ္မတ္ကို ျဗိိတိန္က လက္ခံခဲ့သည္။ ယေန႔
ျဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲယား လက္ထက္တိုင္လည္း ကားလ္မတ္အုတ္ဂူကို

လန္ဒန္ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာ

ေလးေလးစားစား

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဖခင္ႀကီး၏

ထိမ္းသိမ္းထား၏။

အုတ္ဂူလက္ခံထိမ္းသိမ္းထားသည္ကို

မည္သည့္

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးကမွလည္း
ထိုသို႔

မၿငိဳျငင္။

စဥ္းစားမိျပန္ေတာ့

ကားလ္မတ္ေခါင္းခ်ရာ

သုသာန္ကို

လိုက္ပို႔သည့္

မိတ္ေဆြအဂၤလိပ္ လင္မယားအေပၚ ေစာေစာက မေနာမွားခဲ့သည္ကို ေနာင္တရမိ၏။
ေနအေတာ္က်သြားသျဖင့္

သခႋ်ဳင္း၀င္းအတြင္း

မိတ္ေဆြအဂၤလိပ္လင္မယားက
ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း

ျပန္ခ်င္ပလားဟု

ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္၌

မ်က္ႏွာငယ္ေနမလားဟု

Saad

မ်က္ရိပ္ျပ၏။

သုသာန္တြင္း

ကားလ္မတ္တေယာက္

အဂၤလိပ္ေတြၾကား

ေတြးပူမိျပန္၏။

ေတာ္ပါေသးသည္။

မဆီမဆိုင္

အီရတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္

လူပါးလာသည္၊

Saadi

Adi

ႏွင့္

ေတာင္အာဖရိက

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠဌ Yusef Mohamed Dadoo တို႔ကိုလည္း ဟိုင္းဂိတ္သုသာန္မွာပင္
ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ကားလ္မတ္အတြက္ အေဖာ္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။
ဟိုင္းဂိတ္က အျပန္တြင္ သုသာန္ကိုေလးစားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားတို႔ ဓေလ့ကို ပို၍
သေဘာ က်မိသလို ႐ွိ၏။ ထင္႐ွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမွဳပ္ႏွံရာမွမဟုတ္။ မည္သည့္
သုသာန္မဆို

ပန္းမန္တို႔ျဖင့္

ပသာဒ႐ွိေအာင္

ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း၏။

မၾကာခဏလည္း

သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ ႐ွိၾက၏။ အထူး သျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား သမိုင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္ေတြ
ျမွဳပ္ႏွံရာ

ဟိုင္းဂိတ္လို

သုသာန္မ်ိဳးသို႔

တကူးတကန္႔

လိုက္ပို႔ရသည္ကို

ဂုဏ္ယူ၏။

ျမန္မာတို႔ကမူ သုသန္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ ေ၀းစြ။ မစည္ကားအပ္သည့္ အရပ္တြင္
သုသာန္ကိုပါ

ထည့္သြင္းေရတြက္ေလ့

႐ွိ၏။

မသာတေခါက္

ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္

ဆိုသည့္စကား ကိုၾကည့္လွ်င္ သုသာန္ကိုသြားဖို႔ မည္မွ်၀န္ေလးေၾကာင္း ေပၚလြင္၏။
မသာတေခါက္

ပို႔လို႔

ရႏိုင္သည့္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆယ္ေခါက္သြားလို႔
တူညီသည္ဆိုသည့္

အဓိပၸါယ္ျဖစ္၏။

တရားဘာ၀နာ
ရမည့္

ကုသိုလ္က

တရားဘာ၀နာကုသိုလ္ႏွင့္

မည္သို႔တူညီေၾကာင္း

အေထာက္အထား

မေတြ႔ရေပမယ့္ အရပ္ထဲ မၾကာခဏ သံုးႏွဳန္း၏။ သုသာန္ကို လူေတြ သြားခ်င္ေအာင္
တနည္းဆိုရရင္
တီထြင္ခဲ့သည့္

အသုဘ

လိုက္ပို႔ခ်င္ေအာင္

တရားဘာ၀နာကုသိုလ္ႏွင့္

ဆို႐ိုးစကားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု

ပင္

အခ်ိဳ႔က

မက္လံုးေပး
ယူဆ၏။

မည္သို႔ဆိုေစ ကားလ္မတ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လန္ဒန္တြင္ သုသာန္တေခါက္ ေရာက္ရၿပီ။
ေက်ာင္းဆယ္ေခါက္ႏွင့္
ျမလူ

မညီလည္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

ကိစၥမ႐ွိ။

36

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Sunday, January 6, 2008

ကိုကိုးကၽြန္း
ေရးသူ- ရန္ႀကီးေအာင္
http://mayaonlinemagazine.blogspot.com/2008/01/blog-post_06.html

ေလးတန္ေလးဘက္၊ ေရပတ္လည္၀ိုင္း၊
ကၽြန္း႐ိုင္းကေလး၊ ထြက္ေျပးစရာ၊
မ႐ွိပါဘူး၊ ဘယ္မွာၾကည့္ၾကည့္၊
ျမင္သည့္အရာ၊ ေရခ်ည့္ပါပဲ၊
ဗမာျပည္မ၊ ဆိုတာကလဲ၊
မႈန္ျပျပေတာင္၊ ျမင္ေယာင္ႏိုင္တာ၊
မဟုတ္ပါဘူး၊ မိုင္ေပါင္းရာေက်ာ္ေ၀းပါတယ္။

ဒါနဲ႔ေတာင္မွ၊ စိတ္မခ်ဘူး၊
သံဆူးႀကိဳးခတ္၊ ႏွစ္ထပ္ထပ္ရ၊
အားမရလို႔၊ ေန႔ညကင္းေတြခ်လိုက္ေသး။
သဲျပင္ေပၚမွာ၊ စိုက္ၾကပ်ိဳးၾက၊
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ၊ စားေသာက္ၾကတဲ့၊
အာဂေစတနာပါပဲ။
ကိုယ့္ထင္းကိုယ္ေခြ၊ ကိုယ့္ေရကိုယ္ထမ္း၊
ကိုယ့္၀မ္းကိုယ္ေက်ာင္း၊ မေထာင္းတာလွ၊
ဆိုၾကေသာ္လဲ၊ ပဲဟင္းေရၾကဲ၊
ငပိနည္းနည္း၊ လက္သဲခြံေလာက္၊
မေလာက္မင၊ မ၀ေရစာ၊
ဆီမပါပ်ားမပါ၊ တျခားလဲဘာမွမပါတဲ့၊
အစာမ်ားနဲ႔၊ အဟာရခ်ိဳ႕ တဲ့၊
က်န္းမာမဲ့ၿပီး၊ ခ်ည့္နဲ႔ေနသူေတြ၊
ေျမႀကီးေပါက္ကာ၊ လႊတိုက္ကာနဲ႔၊
ဘယ္မွာသင့္ေတာ္ပါမည္လဲ။
ဟိုမွာၾကည့္စမ္း.....

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

37

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မိုးႀကီးထဲမွာ၊ ေခၽြးရဲသံရဲ
မီးရဲရဲနဲ႔၊ မီးဆြဲမီးထုတ္၊
လုပ္ေနလိုက္တာ၊ ျပည္႐ြာ၏နား၊
ျပည္သားမ်က္စိ၊ ျပည္၏ပါးစပ္၊
ဆိုတတ္ၾကသည့္၊ အမွန္ကိုၾကည့္၊
အ႐ွိကိုေရး၊ သစၥာေလးထား၊
မေဖာက္ျပားေသာ၊ ျပည့္ရတနာ၊
သတင္းစာဆရာတေယာက္ေလ။ ။
ဖိုခြင္ထဲက၊ မိုးျပဲဒယ္ႀကီး၊
ေခၽြးဒီးဒီးနဲ႔၊ ကုန္းၿပီးဂ်ိဳးျခစ္ေနသူက၊
ဘူမိေဗဒပညာ႐ွင္တဲ့။ ။
သံုးဖာလံုမွ်၊ ေရတြင္းကေန၊
ဖို၀အေရာက္၊ ကိုးေခါက္ဆယ္ေခါက္၊
ေခၽြးေပါက္ေပါက္နဲ႔၊ ၫြတ္ပဲ့ၫြတ္ပဲ့၊
ေရထမ္းထည့္သူ၊ ျဖဴျဖဴေသးေသး၊
လူငယ္ေလးက၊ ေဆးေကာလိပ္ကေက်ာင္းေတာ္သား။ ။
ေတာင္ကုန္းထိပ္က၊ သစ္ပြပင္ႀကီး၊
ခြတဲ့ၿပီးေတာ့၊ ေခၽြးဒီးဒီး႐ႊဲ၊
လႊဆြဲေနသူ၊ ႐ွည္႐ွည္လူက၊
အထက္တန္းျပေက်ာင္းဆရာ။ ။
ဆရာ၀န္ႀကီးက၊ ပင္လယ္စမွာ၊
ဗလာကိုယ္ထည္၊ လံကြတ္တီနဲ႔၊
ထိုင္ခ်ီထခ်ီ၊ ဟိုသည္ေ႐ႊ႕ ကာ၊
ေက်ာက္ပိုးခါြလိုက္၊ ငႂကြက္႐ိုက္နဲ႔၊
အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနလ်က္။ ။
ခ်ဥ္ေပါင္၀င္းထဲ၊ ေပါက္ျပားဆြဲၿပီး၊
ေျမႀကီးေပါက္ေနသူ၊ မ်က္မွန္ထူထူ၊
ပုပုလူက၊ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့၊
စာေရးဆရာႀကီးတေယာက္ေပါ့။ ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

38

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရေလာင္းေနသူ၊ ေပါင္းသင္ေနသူ၊
က်န္လူေတြက၊ ဘ၀ေထြျပား၊
စစ္သားေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား႐ံုးသမား၊
လူတန္းစားစံု၊ အကုန္ပါပဲ၊
ကခ်င္ကရင္၊ တ႐ုတ္ကုလား၊
လူမ်ိဳးမ်ားလဲစံုပါတယ္၊
တိုင္းျပည္တျပည္လို႔ေတာင္၊ ေခၚႏိုင္ေလာက္ပါတယ္။ ။
ညေနခင္းမ်ား၊ ထမင္းစား႐ံု၊
စုျပံဳေရာက္ၿပီး၊ ဟိုကဒီက၊
႐ွာေဖြရေသာ၊ ပ႐ိုတိမ္းေပါတဲ့၊
စားမဲ့အစာေတြ၊ ဖုတ္ၾကကင္ၾက၊
မီးၿမိႇဳက္ၾကနဲ႔၊ သြားေရက်စရာႀကီးပါလား။ ။
ဆားပဲပါတဲ့၊ ခ႐ုျပဳတ္ေရ၊
ဟင္းခ်ိဳေရလဲ၊ ေသာက္လို႔ေကာင္းတာပဲ။
ေက်ာက္ပိုးမီးဖုတ္၊ တထုတ္ထုတ္နဲ႔၊
ကိုက္ဖဲ့မရ၊ မာေက်ာလွလဲ၊
၀မ္း၀ဘို႔သာလိုရင္းပဲ။
၀င္ကစြပ္မီးၿမိႇဳက္၊ ေမႊးလိုက္တာမ်ား၊
မစားခင္က၊ သြားေရက်တယ္၊
ျပည္မက်န္ခဲ့၊ ခ်စ္တဲ့သူေတာင္၊
ေကၽြးခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာေသး။ ။
ပုတ္သင္ညိဳေျခာက္၊ ျပာပူေအာက္ဖံုး၊
အႀကိဳက္ဆံုးပဲ၊ ငရန္႔ေျခာက္နဲ႔မလဲဘူး။ ။
ငႂကြက္မီးဖုတ္လဲ၊ ပလုပ္ပေလာင္း၊
စားလို႔ေကာင္းတာပဲ။
ငတ္ေနၾကတာပဲ၊ ဘာပဲစားစား၊
အသားဆိုရင္၊ ေကာင္းတယ္ထင္မွာခ်ည္းပါပဲ။ ။
အေမ့ရင္ခြင္က၊ ႏို႔နံ႔မစင္ေသးတဲ့၊
ေက်ာင္းသားေလးေတြ......၊
မာက်ဴရီမီးေရာင္ေအာက္မွာ၊ ကတၱရာလမ္းမႀကီးေပၚမွာ၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

39

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သြားကာလာကာ၊ စားကာေသာက္ကာေနလာခဲ့သူေတြ......၊
ကေလာင္ကိုင္ကာ၊ ေဖာင္တိန္ကိုင္ကာေနလာခဲ့သူေတြ....၊
တခါမွမလုပ္ဖူးတာေတြလုပ္ေနရလို႔၊
ပင္ပမ္းၾကတာလဲအမွန္ပါပဲ။ ။
လက္ဖ၀ါးေတြ၊ ပခံုးေတြေပါက္ျပဲၿပီး၊
ေသြးရဲသံရဲ၊ အသားမာစြဲၾကတာလဲအမွန္ပါပဲ။
ငတ္ေစျပတ္ေစေတာ့ဆိုပို႔လိုက္လို႔၊
ငတ္ၾကျပတ္ၾကတာလဲအမွန္ပါပဲ။
ဒါေတြေၾကာင့္၊
စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး၊ ေနာင္တရမယ္ထင္သလား။
ေ၀းပါေသးရဲ႕ ၊
ေတးတေၾကာ္ေၾကာ္၊ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြတေအာ္ေအာ္နဲ႔၊
ေပ်ာ္ေနၾကပံုေတြကို၊
ငတ္ၾကျပတ္ၾက၊ ပင္ပမ္းၾကနဲ႔၊
စိတ္ဓါတ္က်မွာပဲ၊ ထင္တခြဲနဲ႔၊
ပင္လယ္ထဲပို႔လိုက္တဲ့၊ ေန၀င္းတို႔မ်ားျမင္ရင္၊
ထိုင္ေတာင္ငိုမလားပဲ။ ။
ဘာျဖစ္ေသးလဲ.......
ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအဖို႔ေတာ့၊ ဘာမွမထူးပါဘူး၊
ပိုပိုဖိႏွိပ္ေလ၊ ပိုပိုမုန္းတီးျပတ္သားလာေလေပါ့။
သံကိုမီးတင္ေပးရင္၊ သံမဏိပဲျဖစ္လာမွာေပါ့။
ေနာက္ဆံုးေတာ့.......
ကြန္ျမဴနစ္ကို၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ကေမြးထုတ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့၊
အဆိုအမိန္႔ဟာ၊
သိပ္မွန္ပါလားလို႔ပဲ၊ ေရ႐ြတ္မိေတာ့တယ္။ ။
ရန္ႀကီးေအာင္။
ဧၿပီ ၃၀၊ ၁၉၆၉။

ကိုကိုးကၽြန္းအက်ဥ္းစခန္းေရာက္စကာလ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

40

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Friday, January 25, 2008

မဲဇာေတာသို႔

ဒုတိယတေခါက္ျပန္ေရာက္ရျခင္း
ေရးသူ- ေလထီးအုန္းေမာင္
http://mayaonlinemagazine.blogspot.com/2008/01/blog-post_25.html

[ဗမာျပည္ရဲ႔ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းမွာ သူရဲေကာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ေလထီးအုန္းေမာင္(အသက္
၈၂ ႏွစ္) ဟာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ျပည့္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ (၇)
ႏွစ္တိုင္ခဲ႔ၿပီ။
ဦးအုန္းေမာင္ဟာ ေလထီးဆင္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔အပါအ၀င္
ဖိႏွိပ္တဲ့ အုပ္စိုးသူေတြကို လက္နက္နဲ႔ေရာ၊ လက္နက္မဲ့ပါ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူ၊
ကိုကိုးကၽြန္း ႏွစ္ေခါက္၊ ေဂၚတူးကၽြန္းတေခါက္ ျပန္ခဲ့သူ၊ အသက္ (၇၀) နီးမွ
႐ွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြမွဳႀကီးမွာ ေ႐ွ႔တန္းက တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။
မာယာ ၂၀၀၁ မတ္လထုတ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မိုးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၈)၊ အမွတ္ (၂)၊ မတ္လ
ထုတ္က ရဲေဘာ္ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ရဲ႔ "မဲဇာေတာသို႔ဒုတိယတေခါက္ျပန္ေရာက္ရျခင္း"
ေဆာင္းပါးကို ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ မာယာက အမွတ္တရ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါတယ္။]
[မိုးဂ်ာနယ္ႏွင့္.....သို႔၊
အေျခအေနမေပးလို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းခံလိုက္ရတာကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါရန္
ေလးစားစြာျဖင့္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

41

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မႏၱေလးတြင္ က်င္းပေသာ လူထုေဒၚအမာ၏ ၈၂ ႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန႔ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မႏၱေလးမွ အင္းေတာ္ႏွင့္ ကသာၿမိဳ႔မ်ားသို႔
ခရီးဆန္႔ခဲ့ၾက၏။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔တြင္ သခင္အုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး)ႏွင့္
သခင္သိန္းေမာင္(၀ါးခယ္မ)တို႔လည္း ပါၾကပါသည္။
မႏၱေလးမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ရထားျဖင့္ ညေန ၅ နာရီထြက္ခဲ့ရာ ညေမွာင္စပ်ိဳးခ်ိန္တြင္
ေ႐ႊဘိုသို႔ ေရာက္သည္။ ေ႐ႊဘိုမွ ထြက္လာကတည္းက အညာေဆာင္း၏ အေအးဓါတ္က
ပို၍ ကဲလာသည္။ အညာေဆာင္း၏ အေအးဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ ရထားျပဴတင္းေပါက္
တံခါးမ်ားကို ပိတ္၍ အေႏြးထည္မ်ား ၀တ္ကာ ကာကြယ္ေနရသည္။ ရထားသည္
ေမွာင္ႀကီးမဲမဲတြင္တဘူတာရပ္ တဘူတာထြက္ျဖင့္ ခုတ္ေမာင္း လာခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္လည္း
မေပ်ာ္တခ်က္ ေပ်ာ္တခ်က္ျဖင့္ ေမွး၍ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။
မဲဇာေတာ
နံနက္လင္း၍ ရထားျပဴတင္းေပါက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ နန္းခမ္း၊
ဘံုေခ်ာင္း၊ မဲဇာ၊ ဆည္႐ြာ စေသာ ဘူတာမ်ားကို တဘူတာၿပီး တဘူတာ ေတြ႔ရသည္။
ေဘးပတ္၀န္းက်င္ တခုလံုး တြင္ကား ႏွင္းမ်ားေ၀ေနသည္။ ရထားျပဴတင္းေပါက္မွ
အေ၀းသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ ၫိႇဳ႔ဆိုင္း အံု႔မႈိင္းေနေသာ သစ္ေတာႀကီးမ်ား၊
ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို မႈန္၀ါး၀ါး ေတြ႔ရသည္။ မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေတာင္၊
မင္း၀ံေတာင္တန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဘးမွ ခရီးသည္တဦးက ေျပာျပသည္။
ထိုေတာ ထိုေတာင္တန္းမ်ားသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက သခင္ဗိုလ္၊
မန္း၀င္းေမာင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္တစု ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး
တာ၀န္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ သြားခဲ့ရာ တြင္ ကုန္းေၾကာင္းျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကေသာ
ေတာေတာင္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေ၀းတြင္ ျမင္ေနရေသာ မဲဇာေတာ၊
မင္း၀ံေတာင္မ်ားကို ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေတြးေတာေနမိခဲ့သည္။
အင္းေတာ္
မၾကာခင္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးလာေသာ ရထားသည္ အင္းေတာ္ဘူတာသို႔ ဆိုက္သည္။
ဘူတာတြင္ အင္းေတာ္မွ မိတ္ေဆြမ်ားက လာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔
တည္းခိုရမည့္ ဦးေစာလႈိင္ (ဗဟိုတရား႐ံုးေ႐ွ႔ေန)၏ အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။
ဦးေစာလႈိင္တို႔ မိသားစုမွာ သေဘာေကာင္းၿပီး အလြန္ေဖာ္ေ႐ြသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အင္းေတာ္တြင္ ေနစဥ္အတြင္း ဧည့္၀တ္ျပဳဳၾကသည္မွာ အားနာစရာပင္ ေကာင္းလွသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔မွ သခင္သိန္းေမာင္ တေယာက္သာ အင္းေတာ္၊ ကသာၿမိဳ႔မ်ားသို႔
ရာက္ဖူးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သခင္အုန္းျမင့္မွာ တခါမွ မေရာက္ဖူးေပ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

42

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကၽြန္ေတာ္သည္ အင္းေတာ္သို႔ မေရာက္ဖူးေသာ္လည္း အင္းေတာ္ဆိုေသာ နာမည္ကိုကား
ၾကားဖူးေန၏။ အင္းေတာ္အမည္ကို စ,ၾကားဖူးသည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း
ဂ်ပန္ေခတ္က ျဖစ္သည္။
၀င္းဂိတ္၏ခရီးေ၀းထိုးေဖာက္ေရး
၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလေလာက္က ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္မွ ေမဂ်ာဂင္နရယ္ ၀င္းဂိတ္သည္
အင္အား ၃၀၀၀ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္း
ခရီးေ၀းထိုးေဖာက္၍ ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၀င္းဂိတ္၏
ရန္သူဂ်ပန္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ခရီးေ၀းထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာရန္သူ၏ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္အတြက္ မႏၱေလးျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းႏွင့္ တံတားမ်ားကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္၊
ဂ်ပန္တို႔ သိုေလွာင္ထားေသာ ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ား သိုေလွာင္ေရးစခန္းမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးရန္၊
ရန္သူကို တိုက္ပြဲငယ္ကေလးမ်ား ဆင္ႏႊဲၿပီး အေႏွာက္အယွက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
ဤရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၀င္းဂိတ္တပ္မ်ားသည္ အင္းေတာ္
ပတ္၀န္းက်င္ တ၀ိုက္တြင္ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားစီးလာစဥ္က ေတြ႔ခဲ့ရေသာ နန္းခန္း၊ ဘံုေခ်ာင္း၊ မဲဇာ
မီးရထားလမ္းမ်ား၊ မဲဇာေခ်ာင္း တံတားမ်ားသည္ ၀င္းဂိတ္တပ္မ်ား ေဖာက္ခြဲ
ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးေသာ ရထားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၀င္းဂိတ္တပ္မ်ားသည္
ထီးခ်ိဳင္႔ၿမိဳ႔ထဲကိုပင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသးသည္။
၁၉၄၄ ခုႏွစ္ကလည္း ၀င္းဂိတ္၏ ခရီးေ၀းထိုးေဖာက္ေရး တပ္မ်ားသည္ အင္းေတာ္၊
ဗန္းေမာ္၊ မိုးေကာင္း ႀတိဂံနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေလထီးစစ္သားမ်ားဆင္းကာ ခံတပ္ၿမိဳ႔မ်ား
တည္ေဆာက္၍ ခံတပ္ စစ္ဆင္ေရးကို ေနာက္တႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသးသည္။ ထိုအႀကိမ္တြင္
၀င္းဂိတ္တပ္မ်ားသည္ အင္းေတာ္ကိုပင္ အလစ္၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ကာ
ရိကၡာႏွင့္လက္နက္မ်ား သိုေလွာင္ရာ စခန္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။
ထိုေၾကာင့္လည္း အင္းေတာ္သည္ ၀င္းဂိတ္၏ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေၾကာင့္ စစ္အတြင္းက
လူသိမ်ားၿပီး ထင္႐ွားေသာ ၿမိဳ႔ေလးတၿမိဳ႔ ျဖစ္လာသည္။
ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အင္းေတာ္ႏွင့္ အင္းေတာ္နယ္ေျမအတြင္း လႈပ္႐ွားေနေသာ
၀င္းဂိတ္၏ စစ္ေရးလႈပ္႐ွာမႈသတင္းမ်ားကို တဆင့္စကား တဆင့္နားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
ထိုစဥ္က ထုတ္ေ၀ေသာ ဂ်ပန္စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ျမန္မာသတင္းစာ မ်ားတြင္
တစြန္းတစ ဖတ္ရသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အင္းေတာ္ဆိုေသာ နာမည္ကို ၾကားဖူးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။
အင္းေတာ္တြင္ ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ဦးေစာလႈိင္၊ ဦးၫြန္႔လြင္ စေသာ မိတ္ေဆြမ်ားက
အင္းေတာ္ မွ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားကို လိုက္လံပို႔ေဆာင္၍ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳေစသည္။
အင္းေတာ္ေလးကန္ကို ၾကည့္႐ႈေစသည္။ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႔ကိုလည္း ေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

43

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ထီးခ်ိဳင္႔ၿမိဳ႔မွာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္႐ွိၿပီး သာယာလွပေသာ
ၿမိဳ႔ကေလးတၿမိဳ႔ ျဖစ္သည္။ မႏၱေလး-ထီးခ်ိဳင့္ ကားလမ္း၊ မႏၱေလး-ထီးခ်ိဳင့္
သေဘၤာလမ္းမ်ား ေပါက္သျဖင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာင့္လည္း
ၿမိဳ႔ကေလးမွာ စည္ကားေနသည္။
မဲဇာကမ္းမွလြမ္းေစတီမ်ားကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေသာဆရာေတာ္
ထီးခိ်ဳင့္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္စဥ္ တည္ေတာဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္။
တည္ေတာ ဆရာေတာ္မွာ သက္ေတာ္ ၈၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
က်န္းမာသန္စြမ္းလ်က္ပင္ ႐ွိေနေသးသည္။
တည္ေတာဆရာေတာ္သည္ စစ္ႀကိဳေခတ္က စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ 'ထီးခ်ိဳင့္နတ္ဆိုး'
ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ေလးခ်ိဳးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္
ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀က 'ထီးခ်ိဳင့္နတ္ဆိုး' ၏ ကဗ်ာ
ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ခဲ့ရဖူးသည္။
လက္၀ဲသုႏၵရ အမတ္ႀကီး မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ေၾကာင့္ မဲဇာသို႔ အပို႔ခံခဲ့စဥ္အတြင္း
ေစတီပုထိုးမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ထိုေစတီမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀
ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ
ေစတီပုထိုးမ်ားကို ဆရာေတာ္က ဦးေဆာင္၍ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။ ယခုအခါ
ဆရာေတာ္၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ထံုးျဖဴေဖြးေဖြးႏွင့္ ၾကည္ညိဳသပၸါယ္ ဖြယ္ ေကာင္းေနပါၿပီ။
ဆရာေတာ္ေရးေသာ 'မင္းလက္၀ဲသုႏၵရ၏ မဲဇာကမ္းမွ လြမ္းေစတီမ်ား' အမည္႐ွိ စာအုပ္ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆရာေတာ္က လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာ
ဦးေစာလိႈင္ႏွင့္ ဦးၫြန္႔လြင္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ထီးခိ်ဳင့္သို႔ ပို႔ၿပီးေနာက္
ကၽြန္ေတာ္သြားခ်င္ ေသာ မဲဇာေတာမွ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာသို႔လည္း ပို႔ေပးသည္။ မဲဇာေတာမွ
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးသို႔ သြားလိုျခင္း မွာ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးသည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္႐ွားမႈတြင္ တနည္းမဟုတ္ တနည္းျဖင့္ ပါတ္သက္ေနေသာ ႐ြာကေလး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက ေမာင္းထုတ္လိုက္သျဖင့္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားႏွင့္
တ႐ုတ္တပ္မ်ား ဒေရာေသာပါးႏွင့္ ဆုတ္ခြါထြက္ေျပး သြားခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔
ဆုတ္ခြါထြက္ခဲ့ရာတြင္ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေသာ
ကိုသိန္းေဖ(ဦးသိန္းေဖျမင့္)၊ သခင္ျမသြင္ ႏွင့္ သခင္ေက်ာ္စိန္ တို႔သည္
ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရယူရန္
ခ်န္ေက႐ွိတ္တ႐ုတ္တပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ လိုက္ပါရာတြင္
ခ်န္ေက႐ွိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပ သျဖင့္ ဆက္၍မလိုက္ေတာ့ပဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

44

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လမ္းတ၀က္မွေန၍ ျပန္လည္ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တပ္မွ
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ပုန္းေအာင္း ေ႐ွာင္တိမ္းေနရေသာ ႐ြာမွာ ထိုဂ်ံဳးဂ်ဳံးက်
႐ြာကေလး ပင္ ျဖစ္သည္။
ေခတၱစတည္းခ်
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း သခင္ဗိုလ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ ၉
ေယာက္ သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးတာ၀န္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ ကုန္းေၾကာင္းခရီး
သြားခဲ့ရာတြင္ ေခတၱစတည္းခ် ခဲ့ေသာ ႐ြာကေလးမွာလည္း ထိုဂ်ံဳးဂ်ံဳးက် ႐ြာကေလးပင္
ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ မဲဇာေေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးတို႔မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲတြင္ အျမဲအမွတ္ရေနသျဖင့္ ထိုေနရာ ထိုေဒသမ်ားသို႔ သြားလိုေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ သြားသာ သြားလိုသည္။ ထို ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးမွာ မဲဇာေတာထဲတြင္ ႐ွိၿပီး
လမ္းခရီးကလည္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ ထို႐ြာကေလးသို႔ ျပန္ေရာက္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ
မလြယ္ကူဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အင္းေတာ္ႏွင့္ မဲဇာေတာမွ
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးတို႔မွာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္အတြင္းက
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္ကေလာက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း မသြားရေတာ့ေပ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကားကေလးျဖင့္ အင္းေတာ္မွ နံနက္၉ နာရီထြက္ခဲ့ၾကရာ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်
႐ြာကေလး သို႔ နံနက္ ၁၀ နာရီသာသာတြင္ ေရာက္သည္။ အင္းေတာ္ႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်
႐ြာကေလးမွာ ကားျဖင့္ တနာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ သြားခဲ့ရေတာ့သည္။
မဲဇာေတာသို႔ ဒုတိယတေခါက္
ကၽြန္ေတာ့္တသက္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု
ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးကို ဒုတိယအၾကိမ္
ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးသို႔ ပထမအႀကိမ္
ေရာက္ခဲ့သည္မွာ စစ္အတြင္း ဂ်ပန္ေခတ္က ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးတာ၀န္ျဖင့္
ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေရာက္ခဲ့ပံုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ သခင္ဗိုလ္(ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ေလထီးႏွင့္ ဆင္းရန္အျပန္တြင္
ဂ်က္ဆိုးေလဆိပ္၌ ေလယာဥ္မီးေလာင္ပ်က္က်၍ ေသဆံုးခဲ့သူ)၊ မန္း၀င္းေမာင္
(သမတေဟာင္း ဦး၀င္းေမာင္-ကြယ္လြန္) တို႔ေခါင္းေဆာင္၍ ကိုေက်ာ္ရင္
(မႏၱေလးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း-ကြယ္လြန္)၊ ကိုခ်စ္ေကာင္း(ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းေတာတြင္းက်ဆံုး)၊ ဗိုလ္ဘၫြန္႔(ပီကင္းျပန္-ကြယ္လြန္)၊ ကိုသန္း(ကြယ္လြန္) ႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးတာ၀န္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ သြားရန္ မႏၱေလးသို႔
ခရီးစခဲ့ၾကသည္။
မႏၱေလးမွတဆင့္ အထက္ဗမာျပည္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔
ခရီးဆက္ၾက သည္။ အိႏၵိယသို႔ ကသာ၊ ျမစ္ႀကီးနားနယ္မ်ားမွ ျဖတ္သြားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

45

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထိုနယ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏ တပ္မွ ဗိုလ္လွေဖႏွင့္
တပ္သားေမာင္ေက်ာက္တို႔ကို လမ္းျပအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ထည့္ေပးလိုက္သည္။
ကၽြန္ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔သည္ စစ္ကိုင္းမွေကာလင္းသို႔ ရထားႏွင့္ သြားခဲ့ရၿပီး ရထား
ဆက္မထြက္ႏိုင္ေတာ့ သျဖင့္ ေကာလင္းမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္
ကုန္းေၾကာင္္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။
တေတာ၀င္၊ တေတာထြက္၊ တေတာင္တက္၊ တေတာင္ဆင္းျဖင့္
ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရာ ကသာနယ္မွ ဂဟဲဆိုေသာ႐ြာသို႔ ေရာက္သည္။
ေရာက္ေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးဗထူး၏ လမ္းျပအျဖစ္ထည့္ ေပးလိုက္ေသာ ဗိုလ္လွေဖမွာ
အျပင္းဖ်ားေတာ့သည္။ ဗိုလ္လွေဖအား ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ပါလာေသာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္
ႀကိဳးစားကုသၾကသည္။ ေပ်ာက္ႏိုးႏိုးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသာ္လည္း ရက္သာၾကာသြား
သည္။ အဖ်ားကမသက္သာ။ သို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကာၾကာမေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ
ဗိုလ္လွေဖ အား သူ႔အစ္မ႐ွိရာ တေကာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမမာကို
မဲဇာေခ်ာင္း ကမ္းေပၚ႐ွ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးသို႔ ထမ္းစင္ျဖင့္ သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာတြင္ တရက္ႏွစ္ရက္ နားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေသးေသာ္လည္း ထူးမလာသျဖင့္
ေ႐ွ႔ခရီးဆက္ေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အိႏၵိယသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ဖို႔
အေရးႀကီးသျဖင့္ လူႏွစ္စုခြဲကာ တစုက အိႏၵိယသို႔ ဆက္လက္သြားခဲ့ၾက ၿပီး တစုက
လူမမာအား တေကာင္းသို႔ ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ဗိုလ္ ေခါင္းေဆာင္၍ ကိုေက်ာ္ရင္၊ ကိုဘၫြန္႔၊ ကိုသန္းႏွင့္
ေမာင္ေက်ာက္တို႔က အိႏၵိယသို႔ ခရီးဆက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ မန္း၀င္းေမာင္
ေခါင္းေဆာင္၍ ကိုခ်စ္ေကာင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္က ဗိုလ္လွေဖအား တေကာင္းသို႔
သြားပို႔ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ လူစုခြဲၾကသည္။ ရဲေဘာ္အားလံုး၏ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စိတ္မေကာင္းသည့္
အမူအရာမ်ား ေပၚေနသည္။ သခင္ဗိုလ္တို႔ အုပ္စု နံနက္ပိုင္းတြင္ ခရီးထြက္သြားၿပီးေနာက္
မန္း၀င္းေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္စုက ညေနပိုင္းတြင္ ၀ါးေဖာင္တခုကို
၀ယ္၍ ေဖာင္ေပၚတြင္ လူမမာကိုတင္ကာ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာေခ်ာင္းဆိပ္မွ ေန၍
မဲဇာေခ်ာင္းအတိုင္း ေဖာင္ျဖင့္ ေမွ်ာခဲ့ၾကသည္။ တညလံုး ေဖာင္ေမွ်ာလာၾကရာ
ညနက္ေလ ဆီးႏွင္းမ်ား တေပါက္ေပါက္က်လာၿပီး အေအးက လြန္ကဲလာသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေစာင္မ်ားကိုလည္း လူမမာကို ျခံဳေပးထားရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တကိုယ္လံုးမွာ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းေနသည္။ ေရေႏြးအိုးတည္၍ လက္ဖက္ရည္
ၾကမ္း ပူပူေလးေသာက္ကာ အခ်မ္းကို ကာကြယ္ေနၾကရသည္။ ေဖာင္ကို တအိအိႏွင့္
ေမွ်ာခဲ့ရာ ႏွစ္ရက္ေလာက္ အၾကာတြင္ တေကာင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။
ရဲေဘာ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း
ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုတေခါက္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ၀မ္းသာအားရစြာျဖင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

46

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

႐ြာကေလး ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စတည္းခ်ခဲ့ေသာ အိမ္ကေလးကို
႐ွာေဖြၾကည့္သည္။ ႐ြာမွ လူေဟာင္းမ်ားကို စံုစမ္းၾကည့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေဖာင္ႏွင့္ေမွ်ာခဲ့ေသာ မဲဇာေခ်ာင္းကိုလည္း သြား၍ ၾကည့္သည္။ စစ္အတြင္း ထို႐ြာသို႔
အတူသြားခဲ့ ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္လည္း အျဖစ္အပ်က္ မ်ားမွာ တေရးေရး
ျမင္ေယာင္လာမိပါသည္။
မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးမ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သတိရလာၿပီး စိတ္ထဲတြင္
၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
၀မ္းသာျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တသက္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု
ထင္မွတ္ခဲ့ ေသာ မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ
ျပန္ေရာက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၀မ္းနည္းျခင္းမွာ မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးသို႔ ထိုစဥ္က
ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ကြယ္လြန္သြားၾကသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့တသ
သတိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စစ္အတြင္းက ဤေတာ၊ ဤ႐ြာကေလးသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္ ကိုးေယာက္တြင္
သခင္ဗိုလ္၊ မန္း၀င္းေမာင္၊ ကိုေက်ာ္ရင္၊ ကိုဘၫြန္႔၊ ကိုခ်စ္ေကာင္း၊ ကိုသန္း၊
ေမာင္ေက်ာက္တို႔မွာ မ႐ွိၾကေတာ့ေပ။ ကြယ္လြန္ကုန္ၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုလွေဖတို႔
ႏွစ္ေယာက္သာ အသက္မေသပဲ က်န္႐ွိေတာ့သည္။
ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ ထိုရဲေဘာ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေအာက္ေမ့တသ
သတိရသကဲ့သို႔ သခင္အုန္းျမင့္ႏွင့္ သခင္သိန္းေမာင္တို႔ကလည္း ထိုရဲေဘာ္မ်ားမွာ
သူတို႔ႏွင့္ ခင္မင္ရင္ႏွီးေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေအာက္ေမ့တသ သတိရၾကသည္။
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးကို အားရေအာင္ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ၿပီးေနာက္ မခြဲခ်င္ မခြါခ်င္ျဖင့္
ထို႐ြာ ကေလးမွ ခြဲခြါခဲ့ရသည္။ ခြဲခြါရေသာ္လည္း မဲဇာေတာ၊ မဲဇာေခ်ာင္းႏွင့္
ဂ်ံဳးဂ်ံဳးက်႐ြာကေလးကိုကား ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲတြင္ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရဘဲ
အမွတ္ရေနမည္သာ ျဖစ္ပါသတည္း။
ေလထီးအုန္းေမာင္
[မိုးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၈)၊ အမွတ္(၂)၊ ၁၉၉၈ မတ္လ]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

47

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး၊ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသား လႊတ္ေရး ဂ်ပန္အစိုးရ တိုက္တြန္း

17 January 2010 http://www.voanews.com/burmese/2010-01-17-voa6.cfm
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ
က်င္းပေပးဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ
လႊတ္ေပးဖုိ႔ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ျမန္မာစစ္အစုိးရ
ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးကုိ ဒီကေန႔ပဲ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ကတ္ဆုယာ အုိကာဒါ။
ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၀။

ဂ်ပန္အစုိးရရဲ႕ သေဘာထား၊ ဂ်ပန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး
အေျခအေနေတြကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦးက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အေရွ႕အာရွနဲ႔ လက္တင္အေမရိက ႏုိင္ငံေတြက ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ တုိက်ဳိၿမိဳ႕က
၂ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြအတြင္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ကတ္ဆုယာ အုိကာဒါ (Katsuya Okada) က ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းကုိ
တုိက္တြန္းလုိက္တာပါ။ ဒီႏွစ္ထဲ က်င္းပဖုိ႔ ရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ သက္ဆုိင္သူေတြ
အားလုံးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ထားတာကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက
ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့ေရးရာ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာမင္းညိဳ ကေတာ့
ဂ်ပန္အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးမွာ ပုိၿပီးတက္ႂကြတဲ့ မူ၀ါဒေတြကုိ က်င့္သုံးလာတာမုိ႔
ဒီလုိ တုိက္တြန္းမႈေတြ လုပ္လာတာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“ေျပာသြားတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ NLD တုိ႔ ပါႏုိင္ေအာင္လည္း
သူတို႔လုပ္မယ္၊ ေျပာရရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္သြားမယ္တို႔ ဆုိတဲ့ဟာေတြ
ေျပာသြားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကားပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီက အရင္တုန္းက
ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကားနဲ႔ ဥေရာပကို အေျခခံတဲ့ ေပၚလစီကုိ က်င့္သုံးလာတာက
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးေလာက္ ရွိလာၿပီ။

“အခုတက္လာတဲ့ ဒီမုိကရက္ ပါတီကေတာ့ သူက အာရွကို အေျခခံခ်င္တယ္။ အာရွကို
အေျခခံတဲ့ စနစ္ကုိ သြားခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ ေပၚလစီရွိတယ္။ အဲဒီေပၚလစီ ရွိတဲ့အတြက္
အာရွနဲ႔ ဆက္ဆံႏုိင္ေအာင္ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာလည္း ပါေနတယ္ေပါ့။ ပါေနေတာ့
ဒီႏုိင္ငံနဲ႔လည္း မဆက္ဆံရင္ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏုိင္ငံက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ျဖစ္ေနလို႔
သူတုိ႔ ျပႆနာျဖစ္ေနတာလည္း အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း အာဆီယံထဲမွာ ဗမာႏုိင္ငံက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

48

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပါေနတဲ့အတြက္ အာဆီယံကို ဆက္ဆံတဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ တြဲေခၚသြားတာကို
ေတြ႕ေနရပါတယ္။”

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပည္ပကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အပ့ံေတြ ေပးအပ္ေနတဲ့
အဓိကႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပမဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဒီမုိကေရစီေရး ေတာင္းဆုိ အုံႂကြမႈေတြကုိ
စစ္အစုိးရက ႏွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ေနာက္ အကူအညီေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈေတြ
ရွိလာမယ္ဆုိရင္ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတြ ေပးအပ္ဖုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ
ရွိတယ္လုိ႔လည္း ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ တကယ္တမ္း ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ပ့ံပုိးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြဟာ တေလွ်ာက္လုံး ရွိေနခဲ့တာလုိ႔
ေဒါက္တာမင္းညိဳက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ NLD လည္းပါတယ္၊ အားလုံးက လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ၿပီး
ေျပာင္းလဲသြားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ အကူအညီေတြ ေပးဖို႔က ရွိၿပီးသား။ သူတို႔မွာလည္း
စီးပြားေရးအရ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္းဆုိတာ သူတို႔အထဲမွာလည္း ရွိထားတယ္။ ေငြ
ကုေဋေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ သံုးဖို႔လည္း ရည္ရြယ္ထားတယ္။

“ဒါေပမဲ့လည္း ဗမာျပည္က မေအးခ်မ္းေသးတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္အပုိင္းကုိ ေနာက္မွ
လုပ္ၿပီးေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့အပိုင္း၊ အဓိက ျပႆနာျဖစ္တဲ့ အပုိင္းကုိ သူတုိ႔
အရင္ဆုံးလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဲေတာ့ ဗမာျပည္
ေျပာင္းလဲသြားရင္ေတာ့ အဲဒီလို အကူအညီေတြ ဘာေတြ ေပးဖို႔ဆုိတာ နဂုိကတည္းက
ရွိထားၿပီးသားဆုိေတာ့ ဗမာျပည္က အာရွထဲ ပါတဲ့အတြက္၊ အာရွထဲမွာ
ျပႆနာျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံက ဗမာပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ သူတုိ႔ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိတာကေတာ့
ေသခ်ာပါတယ္။”

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးကေတာ့
ေရြးေကာက္ပဲြေတြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိမွာ ျဖစ္သလုိ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အပါအ၀င္
သက္ဆုိင္သူေတြ ပါ၀င္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလာတဲ့
သတင္းေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေတြ၊ တုိက္တြန္းမႈေတြေၾကာင့္
စစ္အစုိးရဘက္က ဒီလုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္လာတာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း
ေဒါက္တာမင္းညိဳက သူ႔အယူအဆကုိ ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္ေလာက္ လြတ္လပ္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ မွ်တသလဲ ဆုိတာက ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒက ထြက္မလာေသးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာမွ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရေသးဘူး။
ဒါေပမဲ့လည္း ႏုိင္ငံတကာက ေျပာေနတာက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

49

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ NLD အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း
ပါရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆက အားလုံး တူညီေနတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အဲလုိလုပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။”

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့ေရးရာ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာမင္းညိဳ ေျပာျပသြားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပေပးမယ္ ဆုိေပမဲ့ ေန႔ရက္
အတိအက်ကုိေတာ့ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္
မတုိင္မီ ဒီတပတ္တည္းမွာပဲ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း
(အာဆီယံ) ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
ဦးဉာဏ္၀င္းက ဒီလုိ ရက္အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေပမဲ့ အစစအရာရာ
အစီအစဥ္အတုိင္း ရွိေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ လူထုကို အေမရိကန္
သမၼတေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းကူညီမည္
17 January 2010 http://www.voanews.com/burmese/2010-01-17-voa2.cfm
ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေဟတီႏုိင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေမရိကန္
သမၼတ အုိဘားမား (Obama) က သမၼတေဟာင္း ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘုရွ္

(George W. Bush)၊ ဘီလ္ ကလင္တန္ (Bill Clinton) တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလုိမ်ဳိး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ
ေဟတီျပည္သူေတြနဲ႔ တသားတည္း ရပ္တည္ေနပါတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေျပာၾကားရာ ေရာက္ပါတယ္လို႔ မစၥတာ အုိဘားမားက ေျပာပါတယ္။

ရီပတ္ဘလီကန္ တဦးျဖစ္တဲ့ သမၼတေဟာင္း ဘုရွ္က ဒီမုိကရက္ သမၼတေဟာင္းျဖစ္တဲ့
ကလင္တန္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ေမတၱာကို
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မစၥတာကလင္တန္ကလည္း ေဟတီျပည္သူေတြ ဒီအတိတ္ဆုိးႀကီးကို ထားခဲ့ႏုိင္ၿပီး
ပုိေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ေရရွည္ ကူညီသြားမယ္လုိ႔
ကတိျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ၂ ဦးဟာ ကလင္တန္၊ ဘုရွ္၊ ေဟတီ
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ၿပီး အလႉေငြေတြကို အြန္လုိင္းက ေတာင္းခံေနပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

50

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြလည္း ေဟတီႏုိင္ငံဆီကုိ ပုိၿပီးေတာ့
ေရာက္လာေနပါၿပီ။ ဒီအကူအညီေတြ ျဖန္႔ခ်ိေရး အစီအစဥ္ ခ်ရာမွာ ျပႆနာေတြ
ရွိေနေၾကာင္းေတာ့ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ အကူအညီ အမ်ားအျပား
ဆုိက္ေရာက္လာတဲ့ ပို႔တ္ အုိ ပရင့္စ္ (Port-au-Prince) ၿမိဳ႕ေတာ္က ပ်က္စီးသြားတဲ့
အဓိကေလဆိပ္ကို အေမရိကန္ စစ္တပ္က စီမံခန္႔ခြဲေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြ အလႉရွင္ေတြဆီက ပို႔လာတဲ့ အကူအညီ ေလယာဥ္ေတြ
အားလုံး ဆုိက္ကပ္ဖုိ႔က ေနရာမရွိလုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေလယာဥ္ေတြဆုိ
ျပန္ၿပီး လွည့္ျပန္သြားရပါတယ္။

ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြလည္း ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ ၿမိဳ႕ေတာ္တ၀ိုက္က
ဒုကၡသည္ေတြဆီကို အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ေန႔မအား၊ ညမအား
လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လမ္းေတြကပိတ္၊ ရတဲ့ပစၥည္း၊ ရွိတဲ့လူနဲ႔
လုပ္ကိုင္ေနရတာမို႔ ပစၥည္းျဖန္႔ေ၀ေရး လုပ္ငန္းေတြ ၾကန္႔ၾကာေနရပါတယ္။
ပို႔တ္ အုိ ပရင့္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အၿပိဳအပ်က္ပုံႀကီးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားေစေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္သြားတာ ၄ ရက္ ေက်ာ္သြားေပမဲ့
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကေတာ့ ဒဏ္ရာေတြ ေဆးကုသမႈ မရ၊ အစားအေသာက္၊
ေသာက္ေရသန္႔ မရွိဘဲ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြသာ အခ်ိန္မီ မေပးေ၀ႏုိင္ရင္ေတာ့ လုံၿခဳံေရးမွာလည္း
စိုးရိမ္ရပါတယ္လို႔ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၾတ္ေပးဖိုႛနဲႛ
ေရၾးေကာက္ပၾဲ တရားမ႖တေရး ဂဵပန္ထပ္မံတိုက္တၾန္း
2010-01-17
http://www.rfa.org/burmese/news/Okada_reiterate_calls_on_Burma_to_free_
ASSK_before_election-01172010175949.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို
ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲတရပ္ ကဵင္းပဖိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး
Katsuya Okada က ဒီကေနႛ ထပ္မံ တိုက္တၾန္းေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲသာ ဴဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ
ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရး အေထာက္အကူနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ တိုးဴမၟင့္
လုပ္ေဆာင္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ
ေတၾႛဆုံရာမႀာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆိုတယ္လိုႛ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

51

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကေမၲာဒီးယားႎုိင္ငံတၾင္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္သည့္ မဲေခၝင္-ဂဵပန္
ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ၌ ေတၾႛရသည့္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး
Katsuya Okada ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
ဥပေဒအရ ဘယ္ပၝတီ ပုဂၢိႂလ္မဆို ဝင္ေရာက္ ယႀဥ္႓ပိႂင္ႎုိင္ေအာင္
ေဆာင္ရၾက္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မဳကာခင္မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒ ေဳကညာဖိုႛရႀိ႓ပီး
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္လည္း ပၝဝင္
ယႀဥ္႓ပိႂင္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက
ေဴပာဆိုခဲ့ တယ္လိုႛ ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးရဲႛ ေဴပာဳကားခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ မဳကာခင္က ေတၾႛဆံုခဲ့တာကိုလည္း ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကို
ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး
ေရၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္မႀာ လၿတ္ေပးေရးနဲႛ အမဵားက စိုးရိမ္ေနတဲ့ အေရးပၝသူပုဂၢိႂလ္ေတၾ
ပၝဝင္ႎုိင္ေအာင္ လၾတ္လပ္တရားမ႖တတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပေရးေတၾကို အေလးအနက္
ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္းလည္း ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက တိုက္တၾန္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။
ဴမန္မာစစ္အစိုးရဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းဟာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံ ကဵိႂဒို႓မိႂႛမႀာ ၂ ရက္ဳကာ ကဵင္းပေနတဲ့
အေရႀႛအာရႀနဲႛ လက္တင္အေမရိကႎုိင္ငံမဵား ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ေရး ညီလာခံကို
တက္ေရာက္ေနတာဴဖစ္႓ပီး ဂဵပန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ညီလာခံဴပင္ပမႀာ သီးသန္ႛ
ေတၾႛဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဂဵပန္အစိုးရသစ္ရဲႛ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေပၞ သေဘာထား၊ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ၊ ဂဵပန္ေရာက္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

52

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဴမန္မာအတိုက္အခံေတၾရဲႛ အဴမင္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဂဵပန္ေရာက္
ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း
တင္ဴပထားပၝတယ္။

ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပမယ္ဆိုေပမယ့္
ေနဴပည္ေတာ္က ပၝလီမန္အေဆာက္အဦး မဴပီးစီးေသး
2010-01-17
http://www.rfa.org/burmese/news/As_poll_looms_Burma_still_building_parlia
ment-01172010182658.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အႎႀစ္ ၂၀ အတၾင္း ပထမဆံုး ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾ ကဵင္းပမယ္လိုႛ
တရားဝင္ ေဳကညာထားေပမယ့္ စစ္အစိုးရ ႓မိႂႛေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ တည္ရႀိမယ့္
ပၝလီမန္ လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးကေတာ့ အခုခဵိန္အထိ မ႓ပီးစီးေသးဘူးလိုႛ
ရိုက္တာသတင္းဌာနက ဒီကေနႛ ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။
ေရၾးေကာက္ပၾဲကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလထဲမႀာ ကဵင္းပမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္း ေဴပာဆိုတာေတၾ
ရႀိေပမယ့္ ေနဴပည္ေတာ္ လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး ေဆာက္လက္စ မ႓ပီးေသးတဲ့အတၾက္
ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ လာမယ့္ လအနည္းငယ္အတၾင္းမႀာေတာ့ မဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း
သေဘာသက္ေရာက္ေနတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။
လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အဦမႀာ အေဆာက္အဦငယ္ ၃၁ ခု ပၝဝင္႓ပီး အမဵားစုဟာ
မ႓ပီးစီးေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ လၿတ္ေတာ္အေဆာက္အဦ ၃၁ ခု အဴပင္
ဝန္႒ကီးဌာန အေဆာက္ဦးေတၾနဲႛ သမၳတအိမ္ေတာ္ ၃ ခုလည္း တခဵိန္တည္း
ေဆာက္လုပ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေရၾးေကာက္ပၾဲ ဆန္ႛကဵင္ေရးလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ
မၾန္ဴပည္နယ္မႀာ အဖမ္းခံရ
2010-01-17
http://www.rfa.org/burmese/news/authorities_detained_a_student_relating_t
o_arrested_activist_monk-01172010183433.html/story_main?textonly=1
၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲဆန္ႛကဵင္ေရး လႁႛံေဆာ္မႁနဲႛ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မၾန္ဴပည္နယ္က
ရဟန္းတပၝးနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ကိုေအာင္ဟိန္းဆုိသူ ေကဵာင္းသားတဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့
ဳကာသပေတးေနႛက အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

53

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကိုေအာင္ဟိန္းကို မၾန္ဴပည္နယ္ ေရး႓မႂိႚအနီး သူႛ ဇာတိ႟ၾာဴဖစ္တဲ့ လမုိင္း႓မႂိႚနယ္ခၾဲမႀာ
အာဏာပုိင္ေတၾက လာေရာက္ဖမ္းဆီးသၾားတာလိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

လူေတၾကုိ ဖမ္း၀ရမ္းမ႟ႀိဘဲ ဖမ္းဆီး႓ပီး သက္ဆိုင္ရာ
မိသားစုဝင္ေတၾကို အေဳကာင္းမဳကားတာဟာ အေဴခခံ
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ထုိင္းအေဴခစုိက္
ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဌာန
ဒၝ႟ုိက္တာဦးေအာင္မဵႂိးမင္းက သံုးသပ္ ေဴပာဆုိပၝတယ္။
မၾန္ဴပည္နယ္မႀာ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁစာတမ္းေတၾကို
မႁတ္ေဆးဗူးေတၾနဲႛ ေရးသား လႁံႛေဆာ္ခဲ့တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲ႓ပီး ဦးဇင္း ေဇာ္လတ္ကုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀
ရက္ေလာက္က ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအမႁမႀာ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနတယ္လုိႛ
ယူဆရသူေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးေနရာမႀာ ကိုေအာင္ဟိန္းဟာ
ဒုတိယေဴမာက္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ကုိေအာင္ဟိန္းဟာ အရင္က ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ကုိ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္နဲႛ လုိက္ပုိႛခဲ့ဖူးသူ
ဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း နီးစပ္သူေတၾက အာအက္ဖ္ေအကုိေဴပာပၝတယ္။ ကုိေအာင္ဟိန္းကုိ
အာဏာပုိင္ေတၾ ေခၞေဆာင္သၾား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္ေနရာမႀာ
ထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆိုတာကို သက္ဆုိင္တဲ့မိသားစုေတၾက အခုခဵိန္အထိ
မသိရေသးဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။
အခုလုိ လူေတၾကုိ ဖမ္း၀ရမ္းမ႟ႀိဘဲ ဖမ္းဆီး႓ပီး သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုဝင္ေတၾကို
အေဳကာင္းမဳကားတာဟာ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ ဴဖစ္တယ္လုိႛ
ထုိင္းအေဴခစုိက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးဌာန ဒၝ႟ုိက္တာဦးေအာင္မဵႂိးမင္းက
သံုးသပ္ ေဴပာဆုိပၝတယ္။
ဦးေအာင္မဵိႂးမင္း။ ။တရား႟ုံးကုိ အဴမန္ဆုံးတင္႓ပီးေတာ့ သူႛရဲႚအမႁကုိ
တရားေရးလမ္းေဳကာင္းအရ စီရင္ခဵက္ခဵဖုိႛ လုိအပ္ပၝတယ္။ အဲဒီလုိ ကိစၤေတၾ မရႀိခဲ့ရင္ေတာ့
ခုနက ဖမ္းဆီးမႁဟာ တရားမဲ့ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ေနာက္တခၝမႀာ သူႛရဲႚ
ရပုိင္ခၾင့္ေတၾကုိ ေစာ္ကားတဲ့ ဒၝမႀမဟုတ္ရင္ ခဵႂိးေဖာက္မႁဴပႂလုပ္တဲ့ ပုံစံမဵႂိး ဴဖစ္ႎုိင္တဲ့အတၾက္
အဲလုိ အခၾင့္အေရးေတၾကုိ ေလးစားလုိက္နာေပးပၝလုိႛ ကဵေနာ္ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္
ဦးဇင္းေဇာ္လတ္ဟာ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ သံဴဖႃဇရပ္မႀာ
အဖမ္းခံခဲ့ရ႓ပီး ေနာက္တေနႛမႀာ ေမာ္လ႓မႂိင္ေဆး႟ုံ႒ကီးမႀာ အတၾင္းလူနာအဴဖစ္
ကုသခံခဲ့ရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

54

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ နရသိန္မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံး

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေကာင္းမြန္ဟု အာဏာပုိင္တုိ႔ ေျပာၾကား
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၉
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀
ျမန္မာျပည္ေထာင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနမ်ား အလြန္
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း

နရသိန္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“အက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕
ျဖစ္ပါတယ္”

ဟူေသာ

က်န္းမာေရး

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန

ရပုိင္ခြင့္ေတြ

အျပည့္အ၀

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ျဖန္႔သည့္

ေပးထားၿပီး
ဦးေဇာ္၀င္း၏

ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။
တအုပ္ ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ထုိမဂၢဇင္းတြင္
စိတ္၀င္စားဖြယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။
“ေထာင္နဲ႔

ပတ္သက္တဲ့

ဘာသာျပန္သတင္းေတြ၊

ေထာင္အေတြ႕အႀကံဳ

ေဆာင္းပါးေဟာင္း၊ စာအုပ္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြ၊ လူထုဦးလွရဲ႕ ေထာင္နဲ႔ လူသား

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

55

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခန္းဆက္ ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္း စတာေတြ ထည့္သြင္းထားတယ္” ဟု ထုိမဂၢဇင္းကုိ
ေလ့လာထားသည့္ ရန္ကုန္မွ သတင္းသမားတဦးက ေျပာသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွႏုိင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္သူ
ဦးတင္ယုကုိ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေထာင္၀င္စာ
ပိတ္လုိက္သည္
“အက်ဥ္းေထာင္
လူေတြသိေအာင္၊

ေနထိုင္မႈဘ၀ေတြ
အထက္က

နအဖ

နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြ

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္တယ္လို႔ ယူဆေနၾကတယ္” ဟု

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
သိေအာင္

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး

သူက သုံးသပ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ နာမည္ေက်ာ္ စာနယ္ဇင္းသမားႀကီး
လူထုစိန္၀င္း၏ ေဆာင္းပါးကုိ စာေပ စိစစ္ေရးဌာနက ဆင္ဆာျဖတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္
ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ မဂၢဇင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အာဏာပုိင္တုိ႔က
မဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀ၿပီး ေရးသား ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကမူ
ထုိအခ်က္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း မရိွေၾကာင္း မုိးမခကုိ ေျပာၾကသည္။

ယေန႔နံနက္ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ဌာနက ထုတ္လႊင့္လုိက္သည့္ သတင္းတပုဒ္တြင္
က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးကုိ

ပိတ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေထာင္၀င္စာ

တလ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ယုကုိ ယခုလ ၁၂

ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေထာင္၀င္စာ ပိတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိေန႔မတုိင္မီက အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ဦးတင္ယုသည္ အစာအိမ္ေရာဂါေၾကာင့္
ေထာင္ေဆးရုံတြင္
ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ

ေရာက္ရိွေနသူျဖစ္သည္၊
ဦးတင္ယုကုိ

ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းထုတ္လႊင့္သြားသည္။

သူ၏

အာဏာပုိင္တုိ႔က
အလုံပိတ္

သမီးျဖစ္သူကုိ

က်န္းမာေရး

တုိက္ခန္းအတြင္းသုိ႔
ကုိးကားၿပီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

ဘီဘီစီက

56

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လြန္ခ့ဲသည့္ ၁၅ ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရသည့္ ဦးတင္ဦး။ ယခုအခါ
၎တုိ႔ ၂ ဦးစလုံး ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။

အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မည့္
ဦးတင္ဦး ျပန္လြတ္မည္ေလာ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၆
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀
NLD ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္သူ ဦးတင္ဦးသည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း
ကုန္ဆုံးေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္တုိ႔က မည္သုိ႔

ဆက္လက္ကုိင္တြယ္မည္ကုိ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက စိတ္၀င္စားေနၾကသည္။
“ေနာက္လ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ဆုိရင္ အခု ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ၆ ႏွစ္
ျပည့္ၿပီေလ၊ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္ နားလည္တာကေတာ့ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဆုိတာ ၆
ႏွစ္အထိပဲ သက္တမ္း ရိွတယ္။ အဲဒီမွာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမယ္” ဟု ဦးတင္ဦး၏

သားျဖစ္သူ ကုိသန္႔ဇင္ဦးက DVB သတင္းဌာနသုိ႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ (ခ) ျဖင့္ အေရးယူခံထားရေသာ သူ၏ ဖခင္သည္ ထုိဥပေဒအရ
အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ ၿပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိသန္႔ဇင္ဦး ေျပာသြားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထုိဥပေဒအရ ဦးတင္ဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာဖြယ္ရိွသည္ဟု ယူဆသူမ်ား
ရိွသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အာဏာပုိင္တုိ႔က သူ႔ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းထားဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ပုဒ္မတခုျဖင့္
စဲြခ်က္တင္ကာ ထပ္မံထိန္းသိမ္းခ့ဲျခင္းကုိ ၎တုိ႔က ေထာက္ျပၾကသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

57

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးတင္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ က သူ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏
ေမာ္ေတာ္ယဥ္တန္းသည္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ျပင္တြင္ အင္အား ၅၀၀၀ ခန္႔ရိွေသာ လူအုပ္ႀကီး၏
တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံရသည္။
ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ေဒၚစုသည္ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည္။ ေဒၚစုက
အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ေရာက္သြားၿပီး ဦးတင္ဦးက စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕
အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ၎တုိ႔ကုိ ေနအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ဦးတင္ဦးသည္ ကေလးၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၉ လၾကာ ေနခ့ဲရၿပီး

၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္သုိ႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဦးတင္ဦးသည္ အသက္ ၈၃ ႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္သည္။
ဦးတင္ဦးသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲဖူးၿပီး အမ်ား၏ ေလးစားျခင္းကုိ ခံရသူ ျဖစ္သည္။

ဦးတင္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏

ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ က သူ ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏
ေမာ္ေတာ္ယဥ္တန္းသည္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ျပင္တြင္ အင္အား

၅၀၀၀ ခန္႔ရိွေသာ လူအုပ္ႀကီး၏ တုိက္ခုိက္ျခင္း ခံရသည္။
ဦးတင္ဦး ႏွင့္ ေဒၚစုသည္ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး

အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရသည္။ ဦးတင္ဦးသည္ ကေလးၿမိဳ႕
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၉ လၾကာ ေနခ့ဲရၿပီး ၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ
(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

58

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဆယ္တန္းတြင္ ျမန္မာစာ က်သူ ၂၇
ရာခုိင္ႏႈန္းရိွဟု ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏုိင္ ေျပာဆုိ
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၉
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀ ျမန္မာစာ နည္းျပဆရာႀကီး ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏုိင္ (ဓာတ္ပုံ mandalaymarionettes.com)

ျမန္မာျပည္ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြတြင္ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ က်ရွဳံးသူ ႏွစ္စဥ္ ၂၇

ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာစာ ဆရာႀကီး ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏုိင္ကေျပာသည္။

တနလၤာေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတြင္ ထုိသုိ႔

ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္တန္း စာေမးပဲြ ေခၚ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ

ခန္႔သာ လုိေတာ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အစိုးရစစ္ စာေမးပြဲျဖစ္သည့္ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြသည္ ေမးခြန္းမ်ား ႀကိဳတင္မသိရိွရ

ေသာေၾကာင့္ က်ရွဳံးသူ အလြန္ မ်ားျပားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ပညာေရး

အေျခအေနႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

သတင္းဆုိးမ်ား

ထြက္ေပၚေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၀န္းက်င္ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။
အစုိးရက

ေက်ာင္းသားမ်ား

ပညာတတ္ေျမာက္ေရးထက္

၎တုိ႔အား

ေထာက္ခံေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ဆယ္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေရးအတြက္ ဖိအားေပးသျဖင့္ အေျဖလႊာ
စစ္ေဆးသူမ်ားကလည္း
ထြက္ေပၚေနသည္။

ေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီး

စစ္ေဆးၾကရသည္ဟူေသာ

သတင္းမ်ားလည္း

“နအဖစစ္အစိုးရ ပညာေရးစနစ္သည္ သူငယ္တန္းမွ (၈) တန္းအထိ က်႐ံႈးမႈ မရွိ
အတန္းတင္ ေပးသည့္

စနစ္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

59

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဘာသာရပ္ အလိုက္ ေအာင္မွတ္ (၄ဝ) ရသူမ်ားကို အေအာင္ေပးသည့္ စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း
မဟုတ္ဘဲ

၎တို႔

လိုအပ္သည့္

အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္

အေရအတြက္ကို

အေအာင္ေပးေလ့

လိုက္ၿပီး

ရွိသည့္အတြက္

ေအာင္မွတ္ကို
အခ်ိဳ႕ႏွစ္မ်ားတြင္

ဘာသာတခ်ိဳ႕၏ ေအာင္မွတ္သည္ အမွတ္ (၂ဝ) ေအာက္အထိ ေရာက္သြားခဲ့ဖူးသည္” ဟု
ေခတ္ျပိဳင္သတင္းဌာန၏ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရိွေသးတယ္ အမွတ္ ၃ဝ၃

အေမရိကန္ သမၼတသုိ႔ မင္းတုန္းမင္း
ေပးပုိ႔ေသာစာ
မာမာေအး
ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁ဝ

“ - - ၂တုိင္း ၂ျပည္ ရာဇမဟာမိတ္ျဖစ္ၾကရလွ်င္။ သားေတာ္အစည္ ေျမးေတာ္အဆက္။
ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ အဓြန္႔ရွည္စြာ ကုန္သည္ ဆင္းရဲသား ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ အက်ဳိးမ်ားစြာ
ရိွမည္ကုိ သေဘာထား၍ - - ”
ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစ ရွင္၊ မာေအး ခ်စ္တဲ့ ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ
ဝါသနာရွင္ေတြ

အားလံုး

မာေအးရဲ႕အသံေလး

ၾကားရတဲ့အခါမွာ

ခ်မ္းသာၾကပါေစ လို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
ေသာတရွင္တုိ႔ေရ
ေနာက္ေၾကာင္း

စုေဆာင္း

-

စာဆုိေတာ္
ေျပာခ့ဲတာ

မိဖုရား

ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ

လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္

အေတာ္စုံပါၿပီ။

ရာဇ၀င္

ျပန္ေကာက္ၾကည့္ရင္

လိႈင္မင္းသမီးကုိ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတယ္၊ သာယာ၀တီ ေရႊဘုိမင္းနဲ႔ စာဆုိ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

60

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အေနာက္နန္းမေတာ္ မျမကေလးတုိ႔ရဲ႕ တဦးတည္းေသာ ခ်စ္မၿငီးတ့ဲ သမီး၊ ငယ္မည္က
မဖြားႀကီးပါ တ့ဲ။ အသက္ ၄ ႏွစ္မွာ လိႈင္ၿမိဳ႕စား သနားခံရတာေၾကာင့္ ‘လိႈင္ထိပ္ေခါင္တင္’
မည္တြင္လာတယ္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၂ ခုႏွစ္မွာ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ ‘ရာဇဘိေသက’ ဗုဒၶာ
ဘိသိတ္ခံတ့ဲအခါ ‘သီရိသုျမတ္စြာ ရတနာေဒ၀ီ’ ဘဲြ႔ ခ်ည္ေပးခ့ဲတယ္။ သူ႔မယ္ေတာ္
မျမကေလး

ရာဇ၀တ္ေဘးသင့္လုိ႔

မိတဆုိးေလး

အထီးက်န္ခ့ဲရွာပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းသား

လမ္းအျပေကာင္းတာနဲ႔

ကဗ်ာလကၤာ

ျဖစ္တ့ဲအခါ

မိဖုရားက

အသက္

သနားပုိက္ေထြး

နန္းတြင္းဇာတ္ေတာ္မဟာ

-

၁၂

ႏွစ္နဲ႔

ရင္ေသြးပမာ
ပန္တ်ာဂီတ

သူ႔မယ္ေတာ္လုိ ဗီဇ ျပႏုိင္ခ့ဲတ့ဲ အလွပင္တုိင္စံ တပါးလုိ႔ ေက်ာ္ၾကားလာပါတယ္။ သကၠရာဇ္
၁၂၁၄ ခုမွာေတာ့ ေမြးစားဖခင္ ဘုရင္ မင္းတုန္း နန္းတက္ခ့ဲၿပီး တႏွစ္ေလာက္မွာ ညီေတာ္
နန္းလ်ာ ကေနာင္မင္းသားနဲ႔ စုလ်ားရစ္ပတ္
သည္အခါ

ခ်စ္ရသူဘက္က

သေဘာလယ္ေစတယ္

ဆုိတ့ဲ

အိမ္ေရွ႕မိဖုရားအရာ

ေ၀ဒနာခံစားရရွာလုိ႔

ႏွင္းအပ္ခ့ဲပါတယ္။

ကေနာင္ကုိ

‘ေဘာလယ္’သီခ်င္း

ေခ်ာ့ဖုိ႔ရာ

ေရးဆက္သြင္းပါတယ္။

‘ကိႏၷရာေခ်ာင္းျခား’ ‘ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ပတ္ပ်ဳိး’ မ်ားနဲ႔ ကဗၺည္းတင္ လြမ္း ရင္ကုိေလွ်ာ့
ေရႊလည္ေမာ့ေမာ့ ေနခ့ဲေတာ့တာ ၁၂၂၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေရွ႕မင္း နတ္ထီးစံသည္ အထိပါပဲ။
ဒီေနာက္ေတာ့ တပုဒ္မွ မွတ္တမ္းစာရင္းမွာ မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူးတ့ဲေလ။ ၁၂၃၇ ခုႏွစ္မွ
အရွင္မ ခႏၶာစဲရွာတာ ဆုိေတာ့ ၄၂ ႏွစ္ပဲ ရိွေသးပါလား လုိ႔ သနားလုိက္တာ၊ အင္း - ဒါလဲ
ကံဖယ္တာေပါ့
လိႈင္ထိပ္တင္ရဲ႕

လုိ႔

သက္သာေအာင္
ေမြးသမိခင္နဲ႔

ျပန္ေတြးမိေသးတယ္
ၾကင္ယာေတာ္တုိ႔ဟာ

ေသာတရွင္တုိ႔ရဲ႕။
သူမ်ားလက္ခ်က္နဲ႔

အသက္ထြက္ခ့ဲၾကတာ မဟုတ္လား။ တကယ္လုိ႔မ်ား ေနာက္ သုံးေလးႏွစ္ ဆက္ၿပီး
အသက္ရွည္ဦးမယ္ ဆုိရင္ ၁၂၄၀ ခုႏွစ္ သီေပါမင္း နန္းတက္စက မင္းညီမင္းသား
မင္းေသြးမ်ား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကတ့ဲ ကိစၥမွာ သားေတာ္သည္းျခား ထန္းတပင္ မင္းသား
ပါသြားရွာလုိ႔ ရင္ဆုိ႔ရဦးမွာ။ သူကုိယ္တုိင္လဲ ဒီအထဲ ပါသြားႏုိင္ေသးတာမုိ႔ ကံဖယ္တာလုိ႔
ေျပာခ်င္တာေလ။ ဒီအျဖစ္ေတြက သံေ၀ဂ ရစရာလုိ႔ ညည္းခ်င္ပါတယ္။

ေဖာ္မမီွ။ ေဇာ္ဂီလိႈက္ေမြ႔တ့ဲ ၿမိဳင္ေျမ႕ညာေၾကာ့ ဖန္ႏွစ္ေရ ဆံက်စ္ကယ္ ရမန္ေခြႏွင့္
ႀကံေလေလ သံေ၀ရပါဘိ ေတာခခ်င္ေပါ့။ ။

ဘယ္စာဆုိ ေရးခ့ဲမွန္း မသိေပမယ့္ ကုိယ္နဲ႔ စိတ္အထာမက်တ့ဲအခါ သံေ၀ဂ ကဗ်ာ
ရြတ္ဖုိ႔ရာ သိမ္းထားတာေလးပါ။ ၀ါသနာက ႀကီးေတာ့ မညည္းလဲ မေနႏုိင္ဘူး ရွင့္။
ကုိယ့္စိတ္ကူးထဲမွာ ထူးတယ္လုိ႔ ထင္ရင္လဲ ခ်စ္ေဆြတုိ႔ကုိ ျပန္ေျပာဖုိ႔ ဟန္တျပင္ျပင္
ကုိယ္လုိပဲ သိေစခ်င္ ျဖစ္မိတယ္ရွင္။

တေလာက စပရင္းဖီးလ္ ၿမိဳ႕က ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ေက်ာင္း ကထိန္အလွဴ
သြားရင္း “မင္းတုန္းမင္းႀကီးက အေမရိကန္ သမၼတ James Buchanan ကုိ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

61

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဖေဖာ္၀ါရီ လမွာ ေရးပုိ႔ခ့ဲတ့ဲ စာ” မိတၱဴ တေစာင္ ရလာပါတယ္။ အဲဒါ ဖတ္ျပမလုိ႔ပါ။
ျမန္မာမင္းနဲ႔

အေမရိကန္

ႏုိင္ငံ

ေရွးကတည္းက

ေကာင္းတယ္ မဟုတ္ပါလားရွင္။

ဆက္ဆံလာတ့ဲအေၾကာင္း

သိဖုိ႔

သုနာပရႏၱတုိင္း၊ တမၸဒီပတုိင္း အစရိွေသာ အေရွ႕မ်က္ႏွာ တုိင္းႀကီးျပည္ႀကီး
ထီးေဆာင္းမင္း

အေပါင္းတုိ႔ကုိ

အစုိးရေတာ္မူေသာ

ဘုန္းေတာ္

အလြန္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ေနထြက္ဘုရင္။ ဆဒၵန္ဆင္မင္းသခင္ ။ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ ။
အသွ်င္ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီးဘုရား ။ ပဒုံမာၾကာမႈံႏွင့္တူေသာ ေရႊစက္ေတာ္စုံကုိ အၿမဲ
ဦးထိပ္ရြက္၍ ။ တုိင္းေရးျပည္မႈကုိ စီရင္ရေသာ ။ အဂၢမဟာ ေသနာပတိ ၀န္႔ရွင္ေတာ္
စစ္သူႀကီးမင္းမ်ား

ၾကားလုိက္သည္၊

၀ါရွည္တံၿမိဳ႕ႏွင့္တကြ

အေနာံမ်က္ႏွာ

တုိင္းႀကီး

ျပည္ႀကီးမ်ားကုိ အစုိးရေတာ္မူေသာ ။ အမရီကံမင္း စစ္သူႀကီးမင္းတုိ႔ ။ ။ ဘုန္းေတာ္
အလြန္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူလွေသာ

အသွ်င္ဘ၀ရွင္

မင္းတရားႀကီးဘုရားသည္

ေဘးေလာင္းေတာ္ ။ ဘုိးေလာင္းေတာ္တုိ႔ အရုိက္အရာေတာ္ျဖစ္ေသာ တုိင္းျပည္ နုိင္ငံ
အလုံးကုိ ။ ဆက္ခံ စုိးအုပ္ေတာ္မူလွ်င္ ။ ေရွးဘုရားအေလာင္း ။ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တုိ႔
က်င့္ထုံးျဖစ္ေသာ တရားမ်ားကုိ ။ အထူးသျဖင့္ က်င့္သုံးေတာ္မူ၍ ။ ေဘးေလာင္းေတာ္
ဘုိးေလာင္းေတာ္တုိ႔

လက္ထက္ေတာ္က

ရာဇမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ

ျပည္ေထာင္ဘက္မင္းတုိ႔ႏွင့္ ။ ရာဇမဟာမိတ္ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေစသည္။ အမရီကံဆရာ ကင္းကိတ္
ေရႊဖ၀ါးေတာ္ေအာံ

လာေရာံလွ်င္လည္း

၀င္ထြက္ေစၿပီးလွ်င္

ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ

တင္ေလွ်ာက္ေစသည္

အဆီးအတားမရိွ။
ဘူးေျမာ္ေစ၍

တုိင္းေတာ္ျပည္ေတာ္ႏွင့္

အတြင္းေတာ္သုိ႔

အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ
အမရီကံမင္းတုိင္းျပည္

ရာဇမဟာမိတ္ျဖစ္ၾကရလွ်င္ ။ ၂တုိင္း ၂ျပည္ သားေတာ္အစည္ ေျမးေတာ္အဆက္ ၊
ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ အဓြန္႔ရွည္စြာ၊ ကုန္သည္ ဆင္းရဲသား ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ အက်ဳိးမ်ားစြာ
ရိွမည္ကုိ

သေဘာထား၍

ဆရာကင္းကိတ္ကုိ

စာေပးအပ္လုိက္သည္

စစ္သူႀကီးမင္းတုိ႔ကလည္း ၂တုိင္း ၂ျပည္ ရာဇမဟာမိတ္ျဖစ္ၾကရလွ်င္။ သားေတာ္အစည္
ေျမးေတာ္အဆက္။ ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ အဓြန္႔ရွည္စြာ ကုန္သည္ ဆင္းရဲသား ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔
အက်ဳိးမ်ားစြာ ရိွမည္ကုိ သေဘာထား၍ အမရီကံ မင္းထံ ၊ ရာဇမဟာမိတ္ ျဖစ္ၾကရေအာင္
တင္ေလွ်ာက္မည္အေၾကာင္းကုိ ၾကားလုိက္သည္ ။
ကဲ

-

ေရွးျမန္မာတုိ႔

ေရးပုံေရးနည္းနဲ႔

ေသာတရွင္မ်ား ဗဟုသုတနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစရွင္။

အသုံးအႏႈံးေတြ

ၾကားလုိက္ၿပီေနာ္။

[ မူရင္း - BBC အသံလႊင့္ဌာန၊ ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္ www.bbcburmese.com]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

62

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပန္းခ်ီဆရာ ေဇာ္မင္းက ဇင္းမယ္တြင္
တကုိယ္ေတာ္ ျပမည္
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀

ေဇာ္မင္း၏ တကုိယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပဲြကုိ လာမည့္ စေနေန႔မွ စတင္ၿပီး တလၾကာ
က်င္းပမည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ ဇင္းမယ္ (ခ်င္းမုိင္) ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာပန္းခ်ီျပခန္း သု၀ဏၰဘူမိက
ေပးပုိ႔သည့္ အီးေမးလ္တေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

63

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Google က ထုတ္လုပ္လုိက္တ့ဲ Nexus One
တယ္လီဖုန္း
ဘီဘီစီ
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀

Google ရဲ႕ ဖုန္းအသစ္ Nexus One
“ - - iPhone နဲ႔ Nexus ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္၊ ထူးျခားခ်က္ကုိ အရင္ ေလ့လာဖုိ႔ လုိမယ္ - - ”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

64

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီတပတ္

Cool

Tech

ရဲ႕

ထူးခ်က္မွာေတာ့

ပရိသတ္ေတြ

ျပဴးထြက္က်ယ္သြားေအာင္ လက္ေ၀ွ႔ပဲြတပဲြ သြင္းလုိက္ခ်င္ပါတယ္။

မ်က္လုံး

စကား တင္စားေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ေပမယ့္ မဟုတ္ဘူးလား ဆုိေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္၊

က်ေနာ္ တင္ဆက္မယ့္ လက္ေ၀ွ႕ပဲြကေတာ့ နည္းပညာ လက္ေ၀ွ႔ပဲြပါ။

သုံးစဲြသူ ပရိသတ္ သန္းခ်ီ ရထားျပီ ျဖစ္တ့ဲ Apple ရဲ႕ iPhone
နဲ႔
iPhoneကုိ ရွင္းပစ္မယ္ ဆုိၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေၾကြးေၾကာ္ ထြက္လာတ့ဲ Google ရဲ႕
ဖုန္းအသစ္ Nexus One တုိ႔

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပဲြပါ။ ႏွစ္ခု ႏွစ္ဘက္ကုိပဲ ယွဥ္ျပ တုိက္ျပေနတာပဲလုိ႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးရဲ႕
ကုန္ပစၥည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊

သေဘာတရားအတုိင္း
နည္းပညာပဲ

ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္၊

ယွဥ္ၿပိဳင္တယ္ဆုိတာ

ျဖစ္ျဖစ္၊

ထုတ္လုပ္

ပရိသတ္နဲ႔ေဖာက္သည္

သဘာ၀တခုပါပဲ။
ေရာင္းခ်သူေတြက

ရေအာင္

ဆဲြေဆာင္ရတ့ဲ

ေခတ္မုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မ်ားလာတ့ဲ သေဘာပါပဲ။
ပထမဆုံး ေျပာျပမွာကေတာ့ Apple ရဲ႕ iPhoneအေၾကာင္းပါပဲ။
မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းေတြထဲမွာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ iPhone က ေခတ္အစားဆုံးပါ။
စကၤာပူ အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ေနၾကတ့ဲ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြဟာ
အခြင့္အေရး

ရတာနဲ႔

နားေထာင္မလား၊

iPhone

၀ယ္သုံးေတာ့တာပါပဲ။

ကေလးေတြအႀကိဳက္ဂိမ္း

iPhone

ကစားမလား၊

မွာ

သတင္းေတြ

သီခ်င္းဆန္းဆန္းေတြ

နားေထာင္မလား၊ iPhone တလုံးကေတာ့ ပုိင္ခ်င္စရာ တကယ္ေကာင္းေနတာပါကလား။

ကဲ - Apple ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္တ့ဲ I Phoneက တျခားေရာ

ဘာေတြ ပုိေကာင္းပါသလဲ။ ေကာင္းတာေလးေတြ ေျပာပါဦး ဦးဘေမာ္ေရ -

“iPhoneမွာ သုံးတ့ဲ software နဲ႔ function ေတြ application ေတြက
တသိန္းေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ application တခ်ဳိ႕က အလကား ရေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကုိေတာ့
ပုိက္ဆံေပးမွ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာလည္း မေကာင္းတ့ဲ အခ်က္က သူ႔
software,

သူ႔

applicationကုိမွ

သုံးခြင့္ေပးတာမ်ဳိး

ျဖစ္ပါတယ္။

သုံးႏုိင္ေအာင္ ဆုိရင္ေတာ့ jailbreak ဆုိတာမ်ဳိး လုပ္ပစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

တျခားဟာေတြ

65

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေကာင္းပါၿပီ ဦးဘေမာ္ေရ၊ jailbreak ဆုိတာက ဘာလဲဗ်ာ။ နားလည္သူဆုိ

အေရးမႀကီးဘူး။ နားမလည္ရင္ အဓိပၸာယ္ တမ်ဳိး ျဖစ္ေနဦးမယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘီဘီစီ ၀န္ထမ္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အုိင္တီဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ
ကုိသက္ေထြးႏုိင္ကုိ က်ေနာ္ ေမးၾကည့္ပါမယ္။ ကုိသက္ေထြးေရ - jailbreak ဆုိတာ
ဘာလဲဗ်။

“ဟုတ္က့ဲ၊

iPhoneကုိ

သူတုိ႔ထုတ္လုပ္တ့ဲ

jailbreak

ဖုန္းထဲမွာ

လုပ္တယ္

application

ဆုိတာက

ေတြ

ကုမၸဏီက

ထည့္ထားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ထည့္ထားတ့ဲဟာအျပင္ တျခားဟာေတြ သုံးမရေအာင္ သူတုိ႔ စနစ္ကုိ ပိတ္ထားတာေပါ့။
အဲဒီ ပိတ္ထားတ့ဲ စနစ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ဖြင့္ၿပီးေတာ့ တျခား နည္းပညာ ထည့္သုံးလုိ႕
ရေအာင္ လုပ္တာကုိ jailbreak လုပ္တယ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္”
Jailbreak

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ေဆာင္ရန္

သတိထားရမယ့္ဟာေလးေတြ ရိွရင္ ေျပာျပပါဦးဗ်။

ေရွာင္ရန္ေတြေရာ

ရိွေသးလားဗ်။

“ဟုတ္က့ဲ၊ jailbreak လုပ္လုိက္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြ အႀကဳိက္ေပါ့။
ကုိယ္ႀကိဳက္တ့ဲ application ေလးေတြ ထည့္မယ္၊ ဖုန္းအျပင္အဆင္ေလးေတြ လုပ္မယ္။
ဒါေပမယ့္ တခု သတိထားရမွာက
ဒါေၾကာင့္

jailbreak

jailbreak လုပ္တာက တရား၀င္ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။

လုပ္တ့ဲ

ဖုန္းေတြမွာ

ဗုိင္းရပ္စ္

ထိလုိ႔ပဲ

ျဖစ္ျဖစ္၊

တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Apple ကုမၸဏီကုိ သြားၿပီးေတာ့ ျပန္ျပင္မယ္
ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔က

သတိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္”

အာမခံခ်က္

ေပးမွာ

မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

အဲဒီ တခုကုိေတာ့

ေအးေပါ့ဗ်ာ၊ ဘယ္အရာမဆုိ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တဲြေနတာမုိ႔ သတိေတာ့

ထားၾကဗ်ဳိ႕။

iPhone ကုိ ႏွစ္သက္သူ ႏွစ္ဦး
iPhone ေကာင္းေၾကာင္းခ်ည္း အားပါးတရ ရႊီးေနစရာ တကယ္ေတာ့ မလုိပါဘူး၊
ေသာတရွင္ေတြ ထဲမွာလည္း iPhoneသုံးေနသူေတြ ပါေနမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း
iPhoneကုိ function အျပည့္ မရေပမယ့္ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ တႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စျပီး
သုံးေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

iPhoneရဲ႕ မေကာင္းဘူး လုိ႔ ဆုိတ့ဲထဲမွာေတာ့ ခပ္ပါးပါး အားနည္းခ်က္ ျဖစ္တ့ဲ FM
ေရဒီယုိ

မပါတာမ်ဳိးပါ။

ကြ်မ္းက်င္သူတခ်ဳိ႕က

ေျပာင္းလဲေနတာမ်ဳိးပါ။

ဒါကလည္း
ေျပာပါတယ္။

လုပ္တတ္ရင္ေတာ့
နည္းပညာဆုိတာက

နားေထာင္လုိ႔
အခ်ိန္နဲ႔အမွ်

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

ရပါတယ္လုိ႔
အၿမဲတမ္း
66

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခုေတာ့ Apple iPhoneကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ Google က ေနာက္ထပ္ ဖုန္းတမ်ဳိးကုိ
ၿပီးခ့ဲတ့ဲ တပတ္က စျပီး ေစ်းကြက္ တင္လာပါတယ္။ Google က အရင္ကလည္း Android
ဖုန္းစနစ္ နဲ႔ ထုိင္၀မ္အေျခစုိက္ HTC ကုမၸဏီနဲ႔ ေပါင္းၿပီး Smart တယ္လီဖုန္းေတြ
ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခ့ဲပါေသးတယ္။ အခုတခါေတာ့ iPhoneကုိ ယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔ အပီအျပင္
ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ေစ်းကြက္ တင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Google

ဖုန္းကုိ

သုံးဖုိ႔

ေစာင့္ေနသူေတြကလည္း

ရိွပါတယ္။

စျပီး

သုံးသူေတြကေတာ့ အလြန္ ႀကိဳက္ေနၾကပါၿပီ။ iPhoneထက္ေတာင္ ႀကိဳက္ပါတယ္လုိ႔
ဆုိသူေတြက

ဆုိေနပါတယ္။

Google

ဖုန္း

ေကာင္းတာေတြကေတာ့

Google

ရဲ႕

application ေတြ software ေတြကုိ အားပါးတရ ဆက္သုံးႏုိင္တ့ဲ သေဘာပါ။ ဥပမာ
ေျပာရရင္

Gmail,

Google

Map

ျဖစ္ေစမွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

စသျဖင့္

Google

ပရိသတ္ေတြ

အႀကိဳက္

ႀကိဳက္စရာ မေကာင္းတာကေတာ့ Google ရဲ႕ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ဗ်ဴဟာပါ။ ဘာေၾကာင့္
ဒီလုိလုပ္သလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ သူ႔ဖုန္းကုိ သူ႔၀က္ဘ္ဆုိက္ကပဲ ေရာင္းပါတယ္။ တလုံးကုိ
ေဒၚလာ ငါးရာေက်ာ္ ေပး၀ယ္ၿပီးမွ သုံးရတာမ်ဳိးပါ။ သူ႔ဖုန္းကုိ သုံးခြင့္ရဖုိ႔ ေစာင့္ေနၿပီးမွ
ပုိက္ဆံေပး၀ယ္ရမယ္

ဆုိလုိ႔

စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားသူတဦး အြန္လုိင္းမွာ မွတ္ခ်က္ျပဳ

ေရးထားပုံကုိ ကုိကုိေအာင္က ခံစားခ်က္ ထပ္သူျပဳၿပီး ေျပာျပပါဦးခင္ဗ်ာ။
“Google

ဖုန္းကုိ

သုံးဖုိ႔

ေစာင့္ေနတာ

ၾကာလွပါပေကာ။

iPhoneေတာင္

မ၀ယ္ျဖစ္ဘူး။ က်ေနာ္ဆုိ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖုန္းအေဟာင္းေလးကုိပဲ
သုံးလာတာေလ။ ေနာက္ေပၚဖုန္းေတြလည္း ကုိင္လုိ႔ရတာေပါ့ဗ်၊ Google ဖုန္းက်မွ သုံးမယ္
ဆုိၿပီး တင္းခံလာတာ။ အခုေတာ့ ကန္ထရုိက္နဲ႔ ေရာင္းမေပးဘူး၊ လွမ္း၀ယ္မွ ရမယ္
ဆုိေတာ့ မမုိက္ပါဘူးဗ်ာ”

စိတ္မေကာင္းပါဘူး အစ္ကုိရာလုိ႔ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ လက္ကုိင္ဖုန္းတလုံး
သိန္း

၂၀

နီးပါးေလာက္

အကုန္အက်ခံ

သာပါေသးတယ္လုိ႔ပဲ ေခြ်းသိပ္ခ်င္ပါတယ္။

သုံးစဲြေနရသူေတြထက္

စာရင္ေတာ့

စီးပြားေရး တုိးတက္တ့ဲ၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတ့ဲ၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းတ့ဲ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဆုိရင္
လက္ကုိင္ဖုန္းေတြကုိ တန္ဖုိးအတုိင္း တခါတည္း အျပတ္ ေပး၀ယ္လုိက္စရာ မလုိဘဲ
စကားေျပာခ်ိန္ ဘယ္ႏွမိနစ္၊ text message လုိ႔ ေခၚတ့ဲ စာရုိက္ၿပီး ေျပာလုိ႔ရတ့ဲ မက္ေဆ့ခ်္
ပုိ႔ႏုိင္တာက

ဘယ္ေလာက္၊

အင္တာနက္က

ဘယ္ေလာက္သုံးလုိ႔ရတယ္

ဆုိၿပီး

၀န္ေဆာင္မႈေတြပါ ယူၿပီး တလကုိ ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ေပးေခ်မယ္ ဆုိရင္ ေဒၚလာ
သုံးေလးဆယ္တန္ကေန

ေလးရာ၊ ငါးရာ တန္တ့ဲ တယ္လီဖုန္းကုိ အလကား ရတာမ်ဳိးပါ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

67

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခု Google ဖုန္း ျဖစ္တ့ဲ Nexus One ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ လခ်ဳပ္နဲ႔
၀ယ္လုိ႔

မရေသးဘဲ

တခါတည္း

အျပတ္ေပးရတာမ်ဳိး

ဆုိေတာ့

တခ်ဳိ႕ကလည္း

မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ သုံးသူ မ်ားလာရင္ ေနာက္ပုိင္း သူတုိ႔ေရာင္းတ့ဲ ပုံစံကုိ ေျပာင္းခ်င္လည္း
ေျပာင္းသြားမွာေပါ့ေလ။
ကဲ iPhone နဲ႔ Google Phone ႏွစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ရွင္းခ့ဲ၊ ယွဥ္ခ့ဲၿပီးပါၿပီ၊ အခုမွ
သေဘာက်လုိ႔ ၀ယ္ဖုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ နဂုိကတည္းက ၀ယ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရိွၿပီး မနက္ျဖန္ပဲ
သြား၀ယ္မယ္လုိ႔

ျပင္ဆင္ေနၿပီပဲ

ဆုိဆုိ

ဘယ္ဖုန္းကုိ

၀ယ္ၾကမလဲ၊

၀ယ္သင့္သလဲ။ ကုိသက္ေထြးေရ - အႀကံေပးပါဦးလားဗ်ာ။

ဘယ္ဖုန္းကုိ

“iPhone နဲ႔ Nexus ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္၊ ထူးျခားခ်က္ကုိ အရင္ ေလ့လာဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔
ထင္ပါတယ္။ အသုံးျပဳမယ့္လူက သူ႔ရဲ႕ အသုံးျပဳမယ့္ နယ္က ဘယ္ဖုန္းနဲ႔ ကုိက္မလဲ ဆုိတာ
သုံးသပ္ဖုိ႔

လုိပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္

အဓိက

ကြာျခားခ်က္ကေတာ့

iPhoneက

jailbreak လုပ္ၿပီးမွ တျခား application ေတြ သုံးရတယ္၊ Nexus က်ေတာ့ သူက open
system ခင္ဗ်။ သူ႔မွာက application ေတြကုိ ပိတ္ထားတာ မရိွဘူး။ ကုိယ္ႀကိဳက္တ့ဲ
application ေတြကုိ သုံးလုိ႔ ရတယ္”
“စီးပြားေရးဘက္က

ျပန္ၾကည့္မယ္

ဆုိရင္

iPhoneက

ေစ်းေတာ္တယ္လုိ႔

ေျပာရလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ Nexus ဖုန္းေတြက ကန္ထရုိက္နဲ႔ (စာခ်ဳပ္နဲ႔) ေရာင္းတာ
မရိွေသးဘူးခင္ဗ်။ သူ႔ဖုန္းကုိ အရင္၀ယ္ရမယ္၊ ၿပီးမွ mobile network မွာ ျပန္ခ်ိတ္ၿပီး
သုံးရမယ္ ဆုိေတာ့ ႏွစ္ခါကုန္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးေပါ့ခင္ဗ်ာ”

“iPhoneက ဒီမွာဆုိရင္ mobile network တခုမွာ ကန္ထရုိက္နဲ႔ ၀ယ္လုိက္မယ္
ဆုိရင္ ဖုန္းက အလကား ရတာ၊ ၿပီးမွ ၁၂လ သုိ႔မဟုတ္ ၂၄ လ လစဥ္ေၾကး သြင္းၿပီး
သုံးရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ iPhone သုံးရတာ ပုိသက္သာတ့ဲ
အေနအထားမ်ဳိး ရိွပါတယ္”

ကုိသက္ေထြးႏုိင္ကေတာ့ ပညာသည္ပီပီ ကုိယ့္လုိအပ္ခ်က္ ကုိယ္အရင္ၾကည့္ လုိ႔
ေျပာသြားပါတယ္။

အုိင္တီေခတ္မွာ

ေခတ္မီတ့ဲ

ဖုန္းေလးတလုံးမွ

မရိွရင္

ယက္ကန္ယက္ကန္၊ အင္း - ယက္ကန္ယက္ကန္ေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ကမၻာ့ကြန္ရက္ထဲမွာ

ဟန္အသြက္နဲ႔

မာန္မပ်က္ဘဲ

စြမ္းႏုိင္ေအာင္

လုပ္ကုိင္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူပစၥည္းတခုေတာ့ ေလ်ာ့ေနမွာပဲလုိ႔ ဆုိရေတာ့မွာပါပဲေလ။
ေတြ႔ၾကဦးမယ္ေလ၊ ထူးခ်က္ေတြနဲ႔ Cool Tech ျပန္လာပါဦးမယ္။

[ မူရင္း - BBC အသံလႊင့္ဌာန၊ ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္ www.bbcburmese.com]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

68

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Cobra Gold စစ္ေရး ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈ
အေၾကာင္း

ေက်ာ္သိခၤ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၇ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၁

ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတို႔မွ
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ Cobra Gold 2010 စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုိင္းဘုရင့္တပ္ဖြဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Ratchakrit Kanchanawat ၏
ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ယမန္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
Cobra Gold (CG) စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂
ပတ္ၾကာ ေလ့က်င့္ေသာ ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတခုျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ
ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ CG စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ အၾကီးဆံုး ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း
ထိုင္းစစ္တပ္အရာ႐ွိမ်ားက ဆိုသည္။
CG စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအစီအစဥ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (USCINCPAC) က ပံုစံေရးဆြဲၿပီး၊ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္
အေမရိကန္ဘက္မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလတပ္၊ အေမရိကန္ ေရတပ္ ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲေရး
စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (MARFORPAC) ႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေရတပ္အုပ္စု (PACFLT)၊ အေမရိကန္
ၾကည္းတပ္ ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ (USARPAC)၊ အေမရိကန္ ေလတပ္
ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (PACAF) ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ အထူးစစ္ဆင္ေရး စစ္ဌာနခ်ဳပ္
(SOCPAC) တို႔မွ မရိန္းတပ္သား ဦးေရ တေသာင္းေက်ာ္ ပါဝင္သည္။
ထို႔ျပင္ ေတာ္ဝင္ ထိုင္း တပ္မေတာ္မွ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ စစ္သည္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍
ပါဝင္သည္။ CG စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ပါဝင္သည့္ စစ္သည္အေရအတြက္မွာ ႏွစ္အလိုက္
အတိုးအေလ်ာ့႐ွိၿပီး၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ CG တြင္ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္သား ၁ဝ၆ဝဝ
အထိပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းဘက္မွ စစ္သည္အင္အား ၆၂၅ဝ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁ဝ CG တြင္ စုစုေပါင္း စစ္သား ၁၁၆ဝဝ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအထဲမွ
အေမရိကန္ စစ္သား ၆၂၁၇ ဦးႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ စစ္သား ၄၁၁ ဦး ပါဝင္၍
စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္ဟု သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

69

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဆိုပါ ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ ရေနာင္း (Ranong)၊ ရာေရာင္
(Rayong) ၊ ဖူးခက္၊ ပတ္တရာ (Pattaya)၊ ကန္ခ်နဘူရီ၊ ခ်င္း႐ိုင္ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
ႏွစ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲ၍ ေလ့က်င့္ၿပီး၊ အမ်ားေသာအားျဖင့္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္
က်င္းပကာ၊ ယခုႏွစ္တြင္မူ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေစာ၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အေမရိန္ကန္ ျပည္ေထာင္စု ပစိဖိတ္ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (USCINCPAC) က
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေသာ Cobra Gold စစ္ေရးပူးေပါင္း ေလ့က်င့္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္
ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို အားေပးရန္ႏွင့္ ေ႐ွာင္လႊဲ၍ မရေသာ
ပဋိပကၡျဖစ္လာပါက လိုအပ္လွ်င္ အေမရိကန္က ဝင္ေရာက္ကူညီတိုက္ခိုက္ျခင္းကို
ခြင့္ျပဳရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ CG စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
တည္ၿငိမ္ေရးကုိ အဓိက ရည္ရြယ္၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။
ပန္းတိုင္
Cobra Gold ၏ ပန္းတိုင္မွာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္လာပါက
အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဟန္႔တားေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ
နည္းမ်ားျဖင့္ ညိႇႏိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား
ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပဋိပကၡမ်ားကို အလ်င္အျမန္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ
အစပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာက Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂၇ ၾကာ
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Cobra Gold ၏ အစီအစဥ္အရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစၿပီးေသာအခါ Cobra
Gold သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ႐ွိေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံတကာကသာမက၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကပါ လက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။
တတိယႏိုင္ငံမ်ားက Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအေပၚ
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္၊ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က Cobra Gold

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

70

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစသည့္ အစီအစဥ္တခုကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။
ထိုအစီအစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္မွ အရာ႐ွိမ်ား ပူးေပါင္းၾကီးၾကပ္ကာ
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (COLT) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္
ထိုင္းတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မႉးၾကီး တဦးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္
အေမရိကန္ ေရတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီးတဦးက ေဆာင္ရြက္သည္။
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို အင္ဒိုနီး႐ွား၊ မေလး႐ွားႏွင့္
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊
အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလး႐ွား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ သီရိလကၤာ စသည့္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၉ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ဦးတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈
ခုႏွစ္ CG ကို ၾသစေၾတးလ်၊ ကေမၻာဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ အိႏၵိယ၊
ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလး႐ွား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ႐ု႐ွ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ Cobra Gold ေလ့က်င့္မႈကို တ႐ုတ္၊
ျပင္သစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အရာ႐ွိ ၁ဝ ဦးတို႔
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကမည္ဟု သိရသည္။
တတိယႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္ေလ့က်င့္မည္ဆိုပါက၊
ထိုသို႔မပါဝင္မီ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္တြင္ ဦးစြာပါဝင္ရမည္ဟု Cobra Gold
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (COLT) က သတ္မွတ္ထားသည္။
စကၤာပူႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၎၏ လက္နက္ကိုင္တက္ဖြဲ႔မ်ား CG
ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္ခြင့္ေလ့က်င့္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပါ ပါဝင္လာၿပီး စုစုေပါင္း ၆ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕က Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပါဝင္လာျခင္းသည္
အေ႐ွ႕အာ႐ွ၌ အာဏာအားၿပိဳင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ကမူ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ယခုကဲ့သို႔
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ ဘန္ကီမြန္းအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ျဖစ္လာသည့္ အေျခအေနတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
အေနႏွင့္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္
ပါဝင္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။
Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ အေမရိကန္ေလတပ္မွ MC-130P (Combat Shadow
tankers), MH-53J PAVE-LOW III, MH-60L Black Hawks ႏွင့္ UH-1V Medivac

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

71

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ၾကည္းတပ္ေလ့က်င့္မႈတြင္ အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ပင္လယ္ျပင္
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ CH-46, UH-1, SH-60, F-14, F-18, ES-3, EA-6 and C-2; and
US Marine Corps: KS-130, C-12F, CH-46, CH-53E, F/A-18, AV-8B, AH-1W and
UH-1N စသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အသံုျပဳမည့္ သေဘၤာမ်ားမွာ
အေမရိကုန္လုပ္ EPU 111 of Oklahoma City; EPU 113 of Fort Worth, Texas; EPU
116, Everett, Wash.; EPU 117 of Alameda, Calif စသည့္ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ CG ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ၁၄၅
ကီလိုမီတာအကြာ႐ွိ ရာေရာင္ (Rayong) ခ႐ိုင္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၄ဝဝဝ
ႏွင့္ ထိုင္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ ၇ဝဝဝ ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ CG
စစ္ေရးပူးေပါင္း ေလ့က်င့္မႈတြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္မွ သေဘၤာ ၆ စင္း၊ ေလယာဥ္ ၄၁ စင္း
ႏွင့္ ထိုင္းဘက္မွ စစ္သေဘၤာ ၁၁ စင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ ၃၂ စင္း တို႔ျဖင့္
ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။
Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ ကုန္က်မႈ
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ CG ေလ့က်င့္မႈအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဘတ္ သန္းေပါင္း ၄ဝ ကုန္က်ခံခဲ့ၿပီး၊
အေမရိကန္ဘက္မွ ေဒၚလာ ၁၁၃ သန္းသံုးစြဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြက္
မည္ေရြ႔မည္မွ် သံုးစြဲမည္ဆိုသည္ကို မသိ႐ွိရေသးေပ။
Cobra Gold ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔က စကၤာပူႏိုင္ငံ Shangari-La ေဟာ္တယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ
အစည္းအေဝး၌ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးၾကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္ (Robert
Gates) က ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ ျမန္မာအစိုးရ
အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ
အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က လက္မခံခဲ့ေပ။

Cobra Gold အေပၚ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား၏ အျမင္

ကိုေအာင္သူၿငိမ္း
“အရင္တုန္းကေတာ့ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးကို သူတို႔လုပ္ေနတာပဲေလ။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့
ဗမာဘက္က ေနၿပီးေတာ့ သူတို႔တပ္ေတြကို alert (တပ္လွန္႔) လုပ္တယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

72

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဘယ္လိုေခၚမလဲ။ စိုးရိမ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ပိုင္းမွာက်ေတာ့ ဒီ Cobra Gold ရဲ႕
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ပံုစံေတြက ေျပာင္းသြားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့
သမား႐ိုးက် တပ္ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး စစ္ဆင္ေရးလုပ္တာမ်ိဳးေလ။ အခုေနာက္ပိုင္းဆိုေတာ့
သူတို႔က ဘယ္လိုလုပ္လာလဲဆိုေတာ့၊ ဥပမာ - က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလုပ္တဲ့
နာဂစ္ပံုစံမ်ိဳးေပါ့။ အဲလို အၾကီးအက်ယ္ ကပ္ေဘးဒုကၡ ျဖစ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ တပ္ေတြက
ဘယ္လိုကူညီမလဲဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာမ်ိဳး ကိုလည္း ဒီဘက္မွာ၊ Cobra Gold
ဘက္မွာေျပာင္းလာတယ္။ Disaster Management (သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ပံုစံမ်ဳိးေပါ့။ အင္ဒိုနီးရွားအာေခ်းေဒသမွာ
ဆူနာမီျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ နာဂစ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ training
ပံုစံက အရင္လို သမား႐ိုးက် စစ္ပြဲေတြမဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ တျခားသမား႐ိုးက်
စစ္ပြဲေတြပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္တာေတြကို စဥ္းစား လာၿပီးေတာ့
လုပ္ေဆာင္ပံုေျပာင္းလာတယ္ေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ဗမာအစိုးရကေတာ့ အၿမဲတမ္း ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွာ အခုလို
လာလုပ္တယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ပူတယ္။ အၿမဲတမ္း တပ္လွန္႔ထားတာ ေတြလုပ္တယ္”

ကိုဝင္းမင္း
“ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ နယ္စပ္မွာလုပ္တယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က မၾကိဳက္ဘူးေလ။
သူတို႔ စိုးရိမ္တာေပါ့့။ အထူးျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္စပ္မွာ လုပ္ရင္ သူတို႔မၾကိဳက္ဘူး။
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္း နယ္စပ္ဘက္မွာ အရင္တုန္းကေတာ့ လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိး ႐ွိတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ထိုင္းစစ္တပ္မွာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဝပ္ထနာခ်ိဳင္းဆိုတာ႐ွိခဲ့တယ္။
သူ႔လက္ထက္တုန္းက ျမန္မာစစ္တပ္က ႐ွမ္းကို စစ္တိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကိုး။
ဒီဘက္မွာလည္း အေမရိကန္နဲ႔ ထိုင္း ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရင္ သူတို႔က (ျမန္မာစစ္တပ္က)
မၾကိဳက္ဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ၿပီးေျပာေလ့႐ွိတယ္။ အဲဒါ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ၊ ၂ဝဝ၁
ေလာက္မွာလို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါမွာ ထိုင္းဘက္ကလည္း တခါတေလ
ေရႊ႔ေပးရတာမ်ဳိးေတြ ႐ွိခဲ့ဖူးတယ္။ အရင္တုန္းက ကန္ခ်နဘူရီဘက္မွာ လုပ္တာကေတာ့
ျပႆနာ မ႐ွိခဲ့ဘူး။
အထူးသျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္စပ္က SSA ႐ွိတဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ကပ္ၿပီးလုပ္ရင္
ျမန္မာအစိုးရဘက္က မၾကိဳက္ဘူး။ အဲဒီတေခါက္တုန္းက ထိုင္းဘက္က ေလ့က်င့္တာကို
ေရႊ႔ေပးလိုက္ရတယ္။ သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ) ဘက္ကေတာ့
ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။ အေမရိကန္တပ္ေတြ ျမန္မာနယ္စပ္ဘက္ကို
ကပ္တာမ်ိဳး႐ွိရင္ေပါ့”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

73

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထိုင္းစစ္တပ္သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ကုလသမဂၢတပ္မ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားကို
တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က ကုလသမဂၢတပ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္
အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
၁ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ ထိုင္း-အေမရိကန္ Cobra Gold
ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ႏိုင္ငံအားလံုးအား Cobra Gold မွ
ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ကဗ်ာဆရာၾကီး (ဦး) တင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၃
ႏွစ္ျပည့္ ဆြမ္းေကၽြးအခမ္းအနား မိသားစုႏွင့္
မိတ္ေဆြတို႔ က်င္းပၾကမည္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀
ကြယ္လြန္သူ

ကဗ်ာဆရာၾကီး

ဦးတင္မိုး

ႏွစ္ပတ္လည္

အမွတ္တရဆြမ္းကပ္အလွဴတို႔ကို ဖုိ႔၀ိန္း၊ အယ္လ္ေအႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေန ဆရာၾကီး၏
မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားက အသီးသီး က်င္းပၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။
ဖို႔၀ိန္းျမိဳ႔ေန
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတြင္

အဆိုေတာ္၊
မနက္ျဖန္

ဇန္န၀ါရီ

ဂီတအႏုပညာရွင္
၁၈၊

၂၀၁၀တြင္

ေဒၚမာမာေအးက
ေန႔ဆြမ္းကပ္လွဴမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆရာၾကီးဦးတင္မိုး၏ စာေပမိတ္ေဆြ မိသားစုမ်ားအားလုံးကို
ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ က်င္းပေနၾကအျဖစ္ ဆရာၾကီး၏ ႏွစ္လည္ ၃ ႏွစ္
ေျမာက္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚမာမာေအးက ေျပာၾကားသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

74

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထိုနည္းတူ ဆရာၾကီး ေနာက္ဆုံးေခါင္းခ်ခဲ့သည္ အရပ္ျဖစ္သည့္ အယ္လ္ေအျမိဳ႔က
ျမန္မာမိသားစုမ်ားကလည္း ဇန္န၀ါရီလကုန္ ၃၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္
ဆရာၾကီးကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားတရပ္က်င္းပရန္
စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ အယ္လ္ေအျမိဳ႔၊ ေဘာလ္ဒြင္ပတ္ခ္ရပ္၊ ဆရာေတာ္
ဦဂုဏိသရ၏ ဓမၼေဇာတိေက်ာင္းတိုက္ေနရာတြင္ အခမ္းအနားကို ရဟန္းသံဃာမ်ား၊
စာေပခ်စ္သူမိသားစုမ်ား စုေ၀းၾကလ်က္ ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ အလွဴႏွင့္ အမွ်အတန္းေ၀ျခင္း၊
အမွတ္တရျပခန္း ျပသျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု
ဆိုသည္။

ဆရာၾကီး၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ မိသားစု၀င္မ်ားကလည္း ေနအိမ္အသီးသီးတြင္
ႏွစ္လည္

ဆြမ္းကပ္အလွဴဒါနျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု

သိရွိရျပီး၊

အယ္ေလျမိဳ႔

ဆရာၾကီး၏

ေနာက္ဆုံးေနအိမ္တြင္ သားသမီးမ်ားျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္၀ဏၰ၊ မမိုးခ်ဳိသင္းတို႔က ဇန္န၀ါရီလ
၂၂ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ဆြမ္းအလွဴ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဥေရာပေရာက္ ဆရာၾကီး၏
သမီးမ်ားျဖစ္သည့္

မိုးမိုးႏွင္းႏွင့္

မိုးမိုးေအးတို႔ႏွင့္

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္
သမီးမိုးမိုးစံႏွင့္

မိသားစုတို႔က

ဇန္န၀ါရီလ
ဇန္န၀ါရီ

အသီးသီးက်င္းပၾကမည္ဟု
မုိးမခမီဒီယာမိသားစုက
တနဂၤေႏြေန႔

၎တို႔

၂၄

မိသားစုမ်ားက

၃၁တြင္၎၊

ရန္ကုန္ျမိဳ႔

ရက္ေန႔တြင္၎

သိရွိရသည္။

ျပင္သစ္၊

ေမတၱာနႏၵ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္တြင္

အင္းစိန္ေန

ဆြမ္းေကၽြးအလွဴမ်ား

ဆန္ဖရန္စစၥကိုအေျခစိုက္

လစဥ္ဆြမ္းကပ္အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ

အာရုံဆြမ္းကို

ပါရီျမိဳ႔ိ

ဇန္န၀ါရီလ

က်င္းပေနက်
ဆရာၾကီးအား

၂၄၊

ဖရီးေမာင့္ျမိဳ႔၊

ရည္စူး၍

အလွဴဒါနျပဳလုပ္မည္

ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္၍
ကြယ္လြန္ျခင္း

ေနရာဌာနအသီးသီးက
အမွတ္တရအစီအစဥ္မ်ား

ဆက္လက္အသိေပးေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီး

ဦးတင္မိုး
ရွိပါက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

ႏွစ္ျပည့္
မိုးမခက

75

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

(ဓာတ္ပုံ - ဆရာၾကီးမကြယ္လြန္မီ၊ ဖို႔၀န္းမွာ ေဒၚမာမာေအး၊ ကိုခင္ေမာင္ေလးတို႔ႏွင့္
ရိုက္ကူးထားေသာပုံ၊ ဆရာၾကီး ကြယ္လြန္ျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ ဆြမ္းေကၽြး ဖို႔၀ိန္းျမိဳ႔တြင္
ေဒၚမာမာေအးႏွင့္ စာေပခ်စ္သူမိသားစုမ်ား က်င္းပခဲ့စဥ္)

ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္က ရတနာပံု
အသင္းကို ၂ ဂိုးျဖင့္ႏိုင္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၀
ယေန႔

သု၀ဏၰ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၏
ရတနာပံုအသင္းသည္

အားကစားကြင္း

တြင္

က်င္းပခဲ့သည့္

ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္တြင္
ရန္ကုန္အသင္းကို

ဒုတိယၾကိမ္ေျမာက္

ခ်န္ပီယံဆုဖလားရရွိထားေသာ

၂ဂိုး ဂိုးမရွိျဖင့္ရႈံးနိမ့္သြားေၾကာင္းသိရသည္။

(ဆုဖလား ရရွိသြားသည့္ ရတနာပုံအသင္း ဆုယူၿပီး ေတြ႕ရစဥ္)
ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ႏွင့္
ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကသည့္ပြဲျဖစ္သည့္တြက္
ၾကည့္ရႈၾကသည့္ပြဲျဖစ္၍

လံုျခံဳေရးမ်ား

ရတနာပံုအက္ဖ္စီတို႔

ပရိတ္သတ္မ်ား
တင္းၾကပ္စြာ

အထူး

ခ်ထားသည္ကို

စိတ္၀င္စား
ေတြ႔ရသည္။

ယင္းအားကစား ကြင္းတြင္ တရား၀င္ လက္မွတ္အေရာင္းေကာင္တာ ထားရွိေသာ္လည္း
ယေန႔ပြဲတြင္

လံုး၀

ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိခဲ့ဟု

လက္မွတ္ ေမွာင္ခိုေရာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက

ပြဲလာသူမ်ားက

“မနက္ ၄နာရီတည္းက လာေစာင့္ေနတာ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့

ေျပာဆိုသည္။

ေကာင္တာေတာင္

မဖြင့္ဘူး အခု ေန႔လည္ ၁နာရီရွိေနျပီ ေမွာင္ခိုျပန္ေရာင္းတဲ့ သူ ၃ဦးေလာက္ပဲရွိတယ္အဲဒါ
လာေရာင္းသြားတဲ့ ၄ေစာင္ ၅ေစာင္ေလာက္ကို မွ်ျပီး ေရာင္းေနရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ၂
ေထာင္နဲ႔ ေကာက္ထားတာ ဆိုေတာ့ ၂ေစာင္ဆို ၂၅၀၀ နဲ႔ ၁ ေစာင္တည္းဆို ၃
ေထာင္နဲ႔ေရာင္းပါတယ္။

ကၽြန္မထင္တာက

လြယ္ဟိန္း

ရတနာပံု

အသင္းဘက္

ကလက္မွတ္ေတြ အကုန္သိမ္း၀ယ္သြားတယ္ေျပာတယ္။ ဒီေန႔ က ရန္ကုန္အသင္းကို
အားေပးဖို႔လာတဲ့ လူပိုမ်ားတယ္။ လံုထိန္းေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ခ်ထားတယ္။ မႏၱေလးမွာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

76

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အရင္တစ္ခါက အၾကီးအက်ယ္ ရန္ပြဲျဖစ္ ထားေတာ့ ခု ပြဲကို စိတ္ပူေနၾကတယ္ ”
ဟုဆိုသည္။

သု၀ဏၰအားကစားကြင္းကို ေတြ႕ရစဥ္
တရား၀င္လက္မွတ္
၅၀၀က်ပ္

ျဖင့္

လူၾကည့္မ်ားသည့္

သတ္မွတ္

တစ္ေစာင္လွ်င္

အထူးတန္း

ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း

ပြဲစဥ္မ်ားတြင္

ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

က်ပ္

ေမွာင္ခို

လက္မွတ္ကို

၃ဆ

၁ေထာင္

ရိုးရိုးတန္း

လက္မွတ္ေစ်းမ်ားမွာ
၄ဆအထိ

ျမွင့္၍

ရန္ကုန္အသင္းကို အားေပးသည့္ ပရိသတ္တစ္ဦးက
“ေန႔လည္

၁နာရီခြဲ

ေလာက္ကသြားတာ

ေမွာင္ခိုလက္မွတ္ေတြလည္း

လက္မွတ္၀ယ္ဖို႔

ေရာင္းတာသိပ္မေတြ႔ဘူး။

ေကာင္တာမဖြင့္ဘူး

ေရာင္းတာက

၂၅၀၀

ေလာက္ေရာင္းေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အုတ္တံတိုင္းေက်ာ္ျပီး ၀င္တယ္။
အဲဒါနဲ႔ ေက်ာ္ျပီး ၀င္လိုက္တယ္။ ”
ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယဂိုးသြင္းေပးသူ Gildas အား မ်ိဳးလိႈင္၀င္းက
ခ်ီးက်ဴး အားေပးစဥ္

ပြဲစဥ္ စသည့္ ၁မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္အသင္းမွ နံပါတ္ ၂၈မွ သြင္းသည့္ဂိုးရရွိခဲ့ျပီး ၄၄
မိနစ္တြင္ နံပါတ္ ၁၉၏ ေခါင္းတိုက္ သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ၁ဂိုးထပ္မံရွိျပီး ဒုတိယပိုင္း တြင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

77

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏွစ္သင္းစလံုးမွ

အၾကိတ္အနယ္

ယွဥ္ျပိဳင္ကစား

ခဲ့ေသာ္လည္း

ဂိုးမရရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ယေန႔ပြဲတြင္ ၾကီးၾကီးမားမား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိပဲ ပြဲစဥ္ျပီး
ခါနီး အားကစားကြင္းျပင္ပတြင္ ရန္ကုန္အသင္း ပရိတ္သတ္တစ္ဦးႏွင့္ လံုထိန္းတစ္ဦး
ရန္ျဖစ္ရာမွ ပရိတ္သတ္၏ ေခါင္းထိခိုက္သြားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
၂၀၀၉-၂၀၁၀ အမွတ္ေပး ပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည့္
(MNL)ျပိဳင္ပြဲတြင္ ရတနာပံုအသင္းက ဒုတိအၾကိမ္ခ်န္ပီယံဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး
ယေန႔ပြဲစဥ္ျပီး ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တရား၀င္စည္းကမ္းအရ က်င္းပေပးေသာ
မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲအား က်င္းပေပးျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရျပီး ၂၀၁၁ ေနရွင္နယ္လိဂ္
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေပး ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ရႈခင္း ဇန္န၀ါရီ ဒုတိယပတ္
လမ္းေလွ်ာက္ ဂ်ာနယ္လစ္၊ ရန္ကုန္
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၀

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5718&Ite

ပို၍ပို၍ အေျခအေနဆိုးလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔
ရန္ကုန္
လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္တဲ့အေၾကာင္း

ေရးဖို႔ေတာင္

လွ်ပ္စစ္မီးကမလာတဲ့

အျဖစ္ပါ။

ရန္ကုန္မွာ မီးမလာတဲ့အေၾကာင္း ေရးမယ္လို႔စဥ္းစားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွာထုိင္လိုက္ၿပီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

78

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မၾကာခင္ပဲ

မီးက

ပ်က္သြားျပန္လို႔

ေရာက္လာရတာပါ။

ယခုမွု

ရန္ကုန္ရႈခင္းက

စာမ်က္ႏွာေပၚ

အဲဒါက အျဖစ္မွန္ပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆို မီးလာစဥ္မွာ ဒီအေၾကာင္းကို ေရးမလို႔
ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင့္လိုက္ၿပီး တေၾကာင္းေလာက္ ႏွစ္ေၾကာင္းေလာက္ပဲ စာရိုက္တုန္းမွာ
လွ်ပ္စစ္မီးက ပ်က္သြားျပန္ပါေရာ။ ဒါနဲ႔ မနက္္ေရာက္ ညေနေရာက္နဲ႔ အျပင္သြားလိုက္
ျပန္လာလိုက္နဲ႔ ၃၊ ၄ရက္ၾကာသြားခဲ့ရပါတယ္။ စဥ္းစားမိ လိုက္တာက မီးပ်က္တဲ့
အေၾကာင္းေရးမယ္ ဆိုတာကို လွ်ပ္စစ္မီး ေပးတဲ့သူေတြမ်ား သိသြားလို႔လားလို႔ သံသယ
၀င္လာမိပါတယ္။

(ဆိပ္ကမ္းသာ လမ္းအတြင္း အိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး မီးစက္ငယ္မ်ား
ပလက္ေဖာင္းနေဘးတြင္ ထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ

သိတဲ့အတိုင္း

ေနာက္ကြယ္မွာအေၾကာင္းေတြ

အျမဲရွိေနတတ္တဲ့ ႏုိင္ငံမဟုတ္လား။ ကိစၥတခုကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေတြးတဲ့သူက အေျဖမွန္ကို
ရဖို႔မလြယ္တဲ့ တိုင္းျပည္၊ သံသယေတြနဲ႔ ေနၾကတဲ့တိုင္းျပည္ဆိုေတာ့။
မိုးကုန္ၿပီဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ

ေနထိုင္သူေတြအဖို႔

လွ်ပ္စစ္မီးလာတဲ့အခ်ိန္

ပ်က္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေခါင္းထဲထည့္ထားၿပီး သြားလာ လႈပ္ရွားေနၾကရ ပါတယ္။ မီးလာတဲ့
အခ်ိန္ဆိုဘာလုပ္မယ္၊ မီးမလာတဲ့ အခ်ိန္ဆိုဘာလုပ္မယ္ေပါ့။
အိမ္ရွင္မတေယာက္အတြက္ေတာ့

မီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ

ထမင္းခ်က္မယ္၊

ဟင္းခ်က္မယ္၊ မီးပူတိုက္မယ္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္လွည့္မယ္၊ ေနာက္ဆံုး သံုးထားတဲ့ေရေတြ
ျပန္ျဖည့္ဖို႔ ေရတင္မယ္အထိေပါ့။ အဲဒါေတြ အားလံုးၿပီးၿပီ ဆိုမွ တီဗီၾကည့္မယ္။

ေက်ာင္းသား တေယာက္အတြက္ လူငယ္တေယာက္အတြက္ေတာ့ မီးလာတဲ့အခါ
သီခ်င္းနားေထာင္မယ္။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ

အားသြင္းမယ္၊

တီဗီၾကည့္မယ္။

အဲယားကြန္းရွိရင္ဖြင့္မယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးမယ္စသျဖင့္ေပါ့။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့
မီးစက္နဲ႔လုပ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

အဆင္မေျပတဲ့

ကိစၥေတြ

မီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ

လွ်ပ္စစ္မီးလာခ်ိန္မွာ

အလုပ္လုပ္မယ္။

မီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ

လုပ္ၾကမယ္ေပါ့။

စာေရးမယ္။

မီးမလာတဲ့အေၾကာင္းေရးမယ္။

ကြန္ပ်ဴတာသံုးမယ္၊ အမ္ပီသရီးေတြ အားသြင္းမယ္။ ဖုန္းအားသြင္းမယ္။ တီဗီၾကည့္မယ္။
မီးပ်က္ၿပီဆိုရင္

အျပင္ထြက္မယ္။

ေတြ႕စရာရွိတဲ့သူ

ေျပာစရာရွိတဲ့သူေတြကို

ဖုန္းဆက္ၿပီးခ်ိန္းၾကည့္မယ္။ အဲလို အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ဖို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္
ေတြးၿပီး ဆက္ၾကည့္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ႕မယ့္သူ စကားေျပာမယ့္ သူကလည္း သူ႔ဆီမွာ
အခုမွ

မီးလာလို႔လုပ္စရာရွိတာေတြ

သံုးမယ့္ကုိယ့္ရဲ႕

အႀကံ

လုပ္ေနတယ္

ဆိုလို႔အခ်ိန္ကို

မေအာင္ျမင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

အက်ိဳးရွိေအာင္
လိုက္ပါဘူး။

79

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ခြဲတမ္းက် ရန္ကုန္ မီးေပးစနစ္

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္
ထားရွိသည့္ လုပ္ငန္းသံုး မီးစက္တလံုး)

ယခုရက္ပိုင္း
လွ်ပ္စစ္မီးေပးေ၀ေရး

အုပ္စုေလးစုခြဲထားတယ္
စနစ္လည္း

ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ပ်က္ခ်င္ရင္ပ်က္တာပါပဲ။
ပ်က္ၿပီးရင္းပ်က္ပါတယ္။

သစၥာမရွိေတာ့ပါဘူး။

ပထမဆံုး
ေနာက္

၆နာရီ

တတိယ

ေသခ်ာေပါက္မလာေတာ့ပါဘူး။

ဆိုတဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ေန႔တေန႔ရဲ႕

ဦးစားေပးလာရမယ္
မွာေတာ့

ဘီအုပ္စု

၆နာရီျဖစ္တဲ့

ခြဲတမ္းက်
ေအအုပ္စုမွာ

ဆိုေပမယ့္လည္း
စာရင္း၀င္ခ်ိန္မွာေတာ့

စီအုပ္စုေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့

အဲဒီနည္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီးေပးေရး စနစ္ လည္ပတ္ေနတာပါ။
မီးစက္သံ

ဆူဆူညံညံနဲ႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးဟာ

စည္ကားေနပါတယ္။

မီးအၿမဲလာတဲ့

ေနျပည္ေတာ္ကေတာ့ လူမရွိ သူမရွိနဲ႔ ေျခာက္ကပ္ေနတာကို လူေတြၾကားတဲ့အခါ နအဖ
အစိုးရရဲ႕ ေစတနာ (ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာ) ကိုပိုမိုနားလည္လာ ၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

80

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးမလာတဲ့အေၾကာင္း
မီးအၿမဲလာတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကေတာ့ လူမရွိ သူမရွိနဲ႔
ေျခာက္ကပ္ေနတာကို လူေတြၾကားတဲ့အခါ နအဖ အစိုးရရဲ႕
ေစတနာ (ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာ) ကိုပိုမိုနားလည္လာ
ၾကပါတယ္။

မီးပ်က္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ား

သိမ္ျဖဴလမ္းနဲ႔ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေဒါင့္က မီးပ်က္ေနတဲ့ မီးပိြဳင့္
လူမရွိသူမရွိ
ထြန္းညွိထားခ်ိန္မွာ
မီးပြိဳင့္ေတြမွာ

ေနျပည္္ေတာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က
မီးမလာလု႔ိ

ေျခာက္လမ္းသြားေတြမွာ

ကားအသြားအလာမ်ားတဲ့
ကားေတြ

ေန႔ခင္းလွ်ပ္စစ္မီး

လမ္းဆံု

လုၿပီးျဖတ္သန္း

အခ်က္ျပ

ေနၾကပါတယ္။

ၿမိဳ႕ထဲကားအသြားအလာမ်ားတဲ့ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေတြနဲ႔
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊

ပန္းဆိုးတန္း၊

သိမ္ျဖဴလမ္း၊

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊

ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းတို႔လို လမ္းမႀကီးေတြမွာ အခ်က္ျပ မီးပြိဳင့္ေတြ မီးလင္းတဲ့ အခ်ိန္ထက္
ပ်က္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကပိုမ်ားပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဆိုလာစနစ္သံုး မီးပြိဳင့္ေတြလုပ္မယ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

81

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒါမွ

လွ်ပ္စစ္

မီးမလာရင္

ယာဥ္တိုက္မႈ

မျဖစ္ရေအာင္

စသျဖင့္

ဂ်ာနယ္ေတြမွာ

ေရးတာဖတ္ခဲ့ရေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္ထိ မီးပ်က္ေနတဲ့ မီးပြိဳင့္မ်ားစြာ ရန္ကုန္မွာ ရွိေနဆဲပါပဲ။

ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းနဲ႔ အေနာ္ရထာလမ္းေဒ့ါင္က မီးပ်က္ေနတဲ့ မီးပိြဳင့္
အဲဒီလို မီးပ်က္ေနခ်ိန္ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္ေတြမွာ ဘတ္စကားေတြ အငွားယာဥ္ေတြ
ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္တြ
ေတြ႕ရပါတယ္။

လုၿပီးျဖတ္ၾက

ေမာင္းၾကလို႔

အခ်ိဳ႕လမ္းဆံုေတြမွာ

ယာဥ္တိုက္မႈ

ယာဥ္ထိန္းရဲကင္း

မၾကာခဏျဖစ္ေနတာ

ရွိေပမယ့္

မီးပ်က္တဲ့အခါ

ယာဥ္ထိန္းရဲလည္း ထြက္ၿပီး လက္မျပႏိုင္တာေၾကာင့္ လူမျမင္ရာ ကိုေရွာင္ေနၾကတာ
လည္းေတြ႕ေနရပါတယ္။
တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းေရွ႕

မီးပိြဳင့္လို

ကန္ေတာ္ကေလး

ေဒၚသိန္းတင္လမ္းနဲ႔ ဘိုလိန္းလမ္းေထာင့္ မီးပိြဳင့္လို လမ္းဆံုေနရာေတြမွာ မီးမလာတဲ့အခါ
ယာဥ္တုိက္မယ့္ အႏၱရာယ္ အလြန္မ်ားတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ မၾကာခဏလည္း
မီးပ်က္ေနတဲ့ မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ လိုင္းကားနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ကား၊
လိုင္းကားနဲ႔

တကၠစီကား

တိုက္မိခုိက္မိၿပီး

အကြဲအစေတြ

လမ္းဆံုေတြမွာ

ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါက ယာဥ္အႏၱရာယ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ပါ။ မီးမလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ထုတ္လုပ္စရိတ္

ေတြအေပၚ
ျမင့္တက္ေစတဲ့

ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ေစၿပီး
အက်ိဳးဆက္လည္း

၀န္ေဆာင္စရိတ္၊

အမ်ားအျပား

ရွိပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္ဆိုင္တဆိုင္မွာ မီးလာရင္ ၃၀၀ က်ပ္ဆို မီးမလာရင္ ၄၀၀က်ပ္
စသျဖင့္ ႏႈန္းထားခြဲျခားထားေလ့ ရွိပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

82

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြဟာ မီးစက္တလံုးတည္းနဲ႔
ရပ္တည္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ ဘာလို႔ဆို လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ အေပၚမူတည္ၿပီး
မီးစက္အႀကီးအေသး ခြဲထားသလို မေတာ္တဆ မီးစက္ပ်က္ရင္ ေနာက္အရံတလံုး
ႏိႈးဖို႔လည္း ေဆာင္ထားၾကတာပါ။ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚမွာ မီးစက္ေတြ
တန္းစီေနၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အရြယ္အစားစား ေတြ႕ႏိုင္သလို မီးစက္အင္ဂ်င္ကထြက္တဲ့ မီးခိုး၊
အပူရွိန္ ဆူညံသံေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို ပိုမိုစည္ကား ဆူညံေစပါတယ္။ မီးစက္နဲ႔
မီးပ်က္တဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ နအဖ အစိုးရေခတ္ရဲ႕ မရိုးနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းတပုဒ္
ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေန ဦးမွာပါ။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး အတြင္းဝန္မ်ား
ေဆြးေႏြးမည္
မဇၩိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၅၆ မိနစ္
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ)။

။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ သူပုန္မ်ား အေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးကိစၥ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး
အတြင္းဝန္မ်ားအဆင့္ ၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြတရပ္ကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။
အိႏၵိယ ျပည္ထဲေရးအတြင္းဝန္ G K Pillai ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ
ဒုျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဖုန္းေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔တို႔သည္ အိႏၵိယ
အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ သူပုန္မ်ား အေရး၊ ျမန္မာ့ပိုင္နက္အတြင္း
၎တို႔စခန္းမ်ား ထားရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္။
လံုၿခံဳေရးကိစၥ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး
ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိေရာက္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ ၾကီးၾကပ္ေရးကိစၥ၊
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ စီမံကိန္းဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားအေရး
ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု အိႏၵိယ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုသည္။
နာဂအမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ - NSCN, အာသံ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး - ULFA
ကဲ့သို႔ ခဲြထြက္ေရး သူပုန္အဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ အေျချပဳ လႈပ္ရွားေနရာ
ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ဖိအားေပးဖြယ္ရွိသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

83

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

EXPO' 2010 ကုန္စည္ျပပဲြ တြက္ေခ်မကိုက္
မ်ဳိးသိဏ္း | စေနေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၃ နာရီ ၁၈ မိနစ္
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။

။ ရန္ကုန္တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုး ကုန္စည္ျပပြဲျဖစ္သည့္

YANGON EXPO'2010 တြင္ တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခဲ့ရသျဖင့္
ျပသသည့္ ျပခန္းအမ်ားစု တြက္ေခ် မကိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပပြဲသို႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို
ဝယ္ယူျခင္း နည္းပါးၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာေသာ တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အဓိက
ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာဆိုၾကသည္။
''ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမို႔လို႔ ဆိုင္နာမည္ရေအာင္ ဝင္ေရာင္းျဖစ္သြားတာ။ မကိုက္ဘူးဗ်။
ဖုန္းအပိုပစၥည္း နည္းနည္းပဲ ေရာင္းရတယ္။ ျပခန္းဖိုးနဲ႔ အျခား ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေပါင္းရင္
ရံႈးပါတယ္'' ဟု မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္တခုက ဆိုသည္။
''ထင္သေလာက္ မကိုက္ဘူး။ ႏွစ္ဦးပိုင္းမို႔ နာမည္ရေအာင္သာ ဝင္ေရာင္းတာ
လက္ပ္ေတာ့ေတြကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေစ်းခ်ထားတာေတာင္ စိတ္ဝင္စားတဲ့သူ
နည္းတယ္။ ဝယ္တဲ့သူေတြက Memory Stick လို၊ Web Cam လို၊ Accessories
အတိုအထြာေလးေတြေလာက္ပဲ ဝယ္ၾကတယ္။ ေရာင္းရတဲ့ ပစၥည္းေတြက
ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ ပစၥည္းေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီျပပြဲကေတာ့ နာမည္က်န္႐ံုေလာက္ပါပဲ'' ဟု
ပါဝင္ခင္းက်င္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္တခုက
ဆိုသည္။
နာမည္ရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ယင္းတို႔အေနျဖင့္
ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆန္ဆန္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္သာ ခင္းက်င္းခဲ့ရေၾကာင္း
ျပပြဲကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ရမႈ အေနအထားမွ အျမတ္အစြန္း ရရွိမႈ နည္းပါးေၾကာင္း
ဆိုသည္။
ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ နာမည္ရ ကြန္ျပဴတာေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္တဆိုင္က
''ေနာက္ပိုင္းပြဲေတြမွာ က်မတို႔ ဝင္မေရာင္းျဖစ္ေတာ့ဘူး။ သြင္းရတဲ့ေငြနဲ႔ တျခား
စရိတ္ေတြေပါင္းရင္ ျပပြဲမွာ ေရာင္းတာ မကိုက္ဘူး။ တျခားဆိုင္ေတြနဲ႔ အၿပိဳင္သေဘာ
ျဖစ္ေနလို႔သာ ပြဲ ၃-၄ ခုမွာ တခုဝင္ေရာင္းျဖစ္တာ။ မွတ္မွတ္ရရ ေျပာရရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၁၁
လပိုင္း အိုင္တီရိႈးတခုပဲ ေရာင္းအားေကာင္းလိုက္တယ္။ တျခားဆိုင္ေတြလဲ က်မတို႔လိုပါပဲ''
ဟု ဆိုသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

84

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျပခန္းအမ်ားစု တြက္ေခ်မကိုက္ၾကေသာ္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊
တန္ဖိုးနည္း အိုင္တီ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းတို႔အနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ တီဗီ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ဒီဗီဒီ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ျပခန္းမ်ားမွာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။
''က်မတို႔ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီပြဲက ေရာင္းအားေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ႏွစ္ေသာင္းကေန သံုးေသာင္းခြဲၾကားေလာက္ ဒီဗီဒီစက္နဲ႔ အီးဒီဗီဒီစက္ေတြေတြ
အေရာင္းရဆံုးပဲ။ တီဗီေတြကိုလည္း ငါးေသာင္းကေန ရွစ္ေသာင္း၊ တသိန္းၾကားေလာက္
ေရာင္းေတာ့ လူေတြဝယ္ၾကတယ္။ ကုမၸဏီမွာ လက္က်န္ပစၥည္း ျပတ္သေလာက္ေတာင္
ျဖစ္သြားပါတယ္'' ဟု ျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ အီလက္ထရြန္းနစ္
ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီက ေျပာသည္။
Smart Business Group မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ EXPO' 2010 ပြဲတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀
ေက်ာ္က ျပခန္းေပါင္း ၁၈၀ ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ျပခန္းမ်ားကို အဆင့္ ၄
မ်ဳိးခြဲထားၿပီး ေနရာ အေနအထားအလိုက္ ျပခန္းတခန္းလွ်င္ FEC 200 မွ FEC 300
အၾကား ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီပဲြ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေန
ဆလိုင္း ဟံသာစန္း၊ ခိုင္စု | စေနေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၃ မိနစ္
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ထူးခြ်န္ဆုေပးပဲြကို လာမည့္လ

ပထမပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး အဆိုအရ
သိရသည္။
“ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ပထမအပတ္ စေနေလာက္မွာ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ တရားဝင္ေတာ့
က်ေနာ္တို႔ဆီကို စာေရာက္မလာေသးဘူး။ လုပ္မွာကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြလို
ေနျပည္ေတာ္မွာပါပဲ။ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြအတြက္ အစည္းအ႐ုံးက
သြားဖို႔ ကားတာဝန္ယူထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒
ဦးျမင့္သိန္းေဖက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္
လဟာျပင္ဇာတ္႐ုံ၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
“က်ေနာ္တို႔ ေလာကမွာ တစ္ေျပးေနတာေတာ့ မမို႔ (မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္) လည္း ေျပာၾကတယ္၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

85

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မခိုင္ (ထြန္းအိၿႏၤၵာဗုိလ္) လည္း ေျပာၾကတယ္၊ ခ်စ္သုေဝေလးလည္း ေျပာၾကတာပဲ။
မင္းသားထဲကေတာ့ ေနတိုးလည္း ေျပာတယ္၊ ခန္႔စည္သူလည္း ေျပာတယ္၊
ေက်ာ္ရဲေအာင္လည္း ေျပာေနၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ မထင္တတ္ပါဘူး။
မွန္းရခက္လို႔ေလ။ အကယ္ဒမီပဲြ ဆိုတာကလည္း နတ္ၾကီးသားဗ်” ဟု
ဒါ႐ိုက္တာေမာင္မ်ဳိးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
႐ုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုမ်ားကို တႏွစ္တာအတြင္း ႐ုံတင္ျပသခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားအနက္မွ
ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က ဓာတ္ပံုဆု၊ အမ်ဳိးသား သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး
သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊ အမ်ဳိးသား ဇာတ္ပို႔ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု၊ ေတးဂီတဆု၊
ဇာတ္ညႊန္းဆု၊ ဒါ႐ုိက္တာဆု၊ တည္းျဖတ္ဆု၊ ဇာတ္ကားဆု၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာဆု စသည့္
သက္ဆိုင္ရာ အႏုပညာနယ္ပယ္ က႑အလိုက္ ဆုေပါင္း ၁၁ ဆု ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဆုေပးပဲြတြင္ ပံုမွန္ခ်ီးျမႇင့္ေနက် ဆု ၁၁ ဆုအနက္ အမ်ဳိးသမီး
သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပုိ႔ဆု၊ ဇာတ္ၫႊန္းဆု၊ တည္းျဖတ္ဆု၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ
ဆုတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း မျပဳဘဲ ဆု ၆ ဆုသာ ေပးခဲ့သည္။
“ဒီႏွစ္လည္း မႏွစ္ကလို ျဖစ္လာႏုိင္တာပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဟာသကား မ်ားတယ္ေလ။
အကယ္ဒမီေပးရ ခက္တာလည္းပါသလို တခ်ဳိ႕က ေသခ်ာ႐ိုက္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကလည္း
ေပါ့ပ်က္ပ်က္ ႐ိုက္ထားတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ သူက အားစိုက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတဲ့ဘက္ကို
ယိုင္သြားမွာပဲ” ဟု ေမာင္မ်ဳိးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) က ဆိုသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆု စာရင္းတြင္ ဇာတ္ကား ၁၂ ကား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး
၎တို႔မွာ 'ၾကိဳးတန္း'၊ 'ျမင့္မိုရ္ထက္က သရဖူ'၊ 'ငယ္သူမို႔ မသိပါ'၊ 'အမ်ားႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာသူ'၊ 'အမည္မေဖာ္လိုသူ အခ်စ္'၊ 'ေဟာ့ေရွာ့'၊ 'ရင္ခုန္ႏွင္းဆီ'၊ 'အခ်စ္က
လန္းတယ္'၊ 'ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္ အလိုမလိုက္ဘူး'၊ 'အကယ္ဒမီေရွာ့ခ္'၊ 'ဒီဝါကြ်တ္အမီ
ခယ္မအျမန္ အစြံထုတ္ရန္ရွိသည္'၊ 'ကေဝပ်ဳိ၏ ပစၥဳပၸန္' တို႔ ျဖစ္သည္။
၎ဇာတ္ကားမ်ားအနက္ ဇာတ္ကား ၈ ကားမွာ ဟာသဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။
“တစ္ၾကိဳထဲမွာေတာင္ ဟာသကားက ရာခိုင္ႏႈန္း တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္
ပါေနတဲ့အေနအထားက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဟာ အေပ်ာ္ဘက္ကို ဦးတည္ေနတဲ့သေဘာေပါ့။
လူေတြအားလံုး ေပ်ာ္ခ်င္၊ ရယ္ခ်င္ေနၾကတာေပါ့။ လူေတြက
ပင္ပန္းက်ပ္တည္းမႈေတြေၾကာင့္ ဟာသဘက္ကို ထြက္ေပါက္တခုအျဖစ္
သတ္မွတ္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္မ်ဳိးမင္းက ဆိုသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

86

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မင္းသား ေနတိုးသည္ ဒါ႐ိုက္တာ သိန္းဟန္ (ဖီးနစ္) ႐ိုက္ကူးသည့္ 'ျမင့္မိုရ္ထက္က သရဖူ'
အမည္ရွိ မိဘေမတၱာဘဲြ႔ ဇာတ္ကားႏွင့္ မင္းသား ခန္႔စည္သူသည္ ဒါ႐ိုက္တာ
ညီညီထြန္းလြင္ ႐ိုက္ကူး၍ ဝတၳဳ မင္းလူ၏ 'အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာသူ' ဇာတ္ကားတြင္
စိတ္မမွန္သူတဦးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားရာ ႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အၾကား ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာ္ဟိန္း၊ ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ စိုးျမတ္သူဇာႏွင့္ ထြန္းအိၿႏၤၵာဗိုလ္တို႔သည္ ဒါ႐ိုက္တာ မီးပြား
႐ိုက္ကူးသည့္ 'ၾကိဳးတန္း' အမည္ရွိ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဇာတ္ကားတြင္ တံငါသည္မ်ား၏
ဘဝကို ပီျပင္စြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္။

ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ေလယာဥ္မႉးမ်ား
ေကာင္းကင္ယံ ပ်ံတက္မည္

ခုိင္စု | ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၂၉ မိနစ္
နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။

။ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္မႉးသင္တန္း ၿပီးဆံုး

ေအာင္ျမင္သြားၿပီး ျဖစ္ေသာ ပထမဆံုး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေလသူရဲ ၂ ဦးသည္ အဲပုဂံ
ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ တြဲဘက္ ေလယာဥ္မႉးမ်ားအျဖစ္ စတင္ပ်ံသန္းကာ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးျဖစ္ၾကေသာ မႏွင္းဦးေဝႏွင့္ မေမခ်ဳိဝင္းတို႔သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ
ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း Integrated Aviation Academy (IAA) တြင္ ၂
ႏွစ္ၾကာသင္တန္း တက္ေရာက္ကာ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ကို ၂၀၀၉
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရရွိခဲ့သည္။
''ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေလသူရဲ ၂ ဦးဟာ IAA မွာ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္တာ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ၿပီးဆံုးသြားၿပီး အဲပုဂံမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ျပန္သြားၾကပါၿပီ'' ဟု IAA မွ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အမႈေဆာင္အရာရွိ Idi Najeem
Bin Khairuddin က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး သင္တန္းသူတဦးမွာမူ ဤေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း
အကယ္ဒမီတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သင္တန္းမ်ား
ၿပီးဆံုးလွ်င္ ပ်ံသန္းေရး လိုင္စင္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု Khairuddin
က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အဲပုဂံ
ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အရာရွိတဦးက မဇၩိမကို ေျပာၾကားရာတြင္မူ အဆုိပါ ေလသူရဲ ၂

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

87

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးသည္ သူတို႔ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ တြဲဘက္ ေလယာဥ္မႉးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး တြဲဖက္ ေလယာဥ္မႉးအျဖစ္ ပံ်သန္းခ်ိန္နာရီ ျပည့္ပါက
ေလယာဥ္မႉးၾကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ တာဝန္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။
အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပထမတြင္ ေလယာဥ္မယ္မ်ားအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး
ကုမၸဏီစရိတ္ျဖင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း သြားတက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
အမည္မေဖာ္လိုသူ အဲပုဂံေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္မႉးတဦးက ေျပာသည္။
''သူတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ေလသူရဲေတြ ျဖစ္လာမွာပါ'' ဟု အဆုိပါ
ေလယာဥ္မႉးက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
သူ႔အေျပာအရ ေလယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရရွိရန္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အနည္းဆံုး
ပ်ံသန္းခ်ိန္ နာရီ ၂၀၀ ျပည့္ရန္ လိုသည္ဟု သိရသည္။
စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၏ စီးပြားဖက္ႏွင့္ လူရင္းလူယံုျဖစ္သူ
ဦးေတဇ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အဲပုဂံ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္-ခ်င္းမိုင္ ခရီးစဥ္ကို စတင္ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။
အဲပုဂံအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာ
အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း (MAI) တခုသာ ရွိသည္။
(မံုပီး တည္းျဖတ္သည္။)

ေနၾကတ္ၾကည့္သူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပည့္ႏွက္
ျမင့္ေမာင္ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ၂၁ ရာစုတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ျမင္ေတြ႔ရမည့္ ေနၾကတ္ျခင္းကို

ၾကည့္႐ႈသည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္မ်ား မႏၲေလးေတာင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚတြင္ ယေန႔
ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။
ေတာင္ေျခႏွစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္ေဆာင္လာသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္
ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး မႏၲေလးက်ဳံး အနီးတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ကင္မရာမ်ား
အသင့္ျပင္ဆင္၍ ၾကည့္ရႈေနခဲ့ေၾကာင္း သိရျခင္း ျဖစ္သည္။
“မႏၲေလးေတာင္ေပၚဘက္ကေန ၾကည့္ေနတာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
တက္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ တင္ထားတဲ့ ဘတ္စ္ကားၾကီး ၇ စီးေလာက္ ရွိတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

88

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူတို႔အားလံုး ေတာင္ေပၚ ျမင္ကြင္းၾကည့္တဲ့ ေနရာမွာ အမ်ားၾကီးပဲ” ဟု ေျပာ မႏၲေလး
ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
သူက “မႏၲေလးက်ဳံးေဘးမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ကင္မရာေတြ ေထာင္ထားၿပီး
႐ိုက္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ၂၀ ေလာက္ ေတြ႔တယ္။ မႏၲေလးမွာေတာ့ လူေတြ
ေနၾကတ္တာ ၾကည့္တာ နည္းတယ္။ သိခ်င္တဲ့ လူေတြ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ
ထြက္ၾကည့္ၾကတယ္။ မႏၲေလးေတာင္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၅ဝ ေလာက္ ရွိမယ္” ဟု
ေျပာသည္။
စစ္ကိုင္းေတာင္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားျဖင့္ ယေန႔ စည္ကားေနခဲ့သည္။
“ေနၾကတ္တာကို ဗီဒီယိုေတြ ႐ိုက္တယ္။ ဓာတ္ပံုေတြ ႐ိုက္တာေတြ ရွိတယ္။ လာၾကည့္တဲ့
ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ လူေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
လာၾကည့္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအျပင္ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြလည္း ၾကည့္ၾကတယ္''
ဟု စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ခဲ့သူ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သားက ေျပာသည္။
''ေနၾကတ္ေနတာကို ျမင္ရတာက ၃ ပံု၊ တပံုေလာက္ ျမင္ရတယ္။ ဒီက ျမင္ရတာက
ေအာက္ပိုင္းကေနစၿပီး ဟိုက္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ၃ ပံု၊ ၁ ပံုက “ဗ” ေျပာင္းျပန္ေမွာက္္ရဲ႕
ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ေဘးအနားေတြက လင္းေနၿပီး ေအာက္ပိုင္းမွာ မဲေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
က်ေနာ္တို႔တသက္ မျမင္ဖူးဘူး။ အခုလို ေနၾကတ္တာက ေတာ္ေတာ္ကို ထူးဆန္းတယ္”
ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ေနၾကတ္သည္ကို မေကြးတုိင္း ေရစၾကိဳၿမိဳ႕တြင္လည္း ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက
ေျပာသည္။
“၁ နာရီေလာက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ ၂ နာရီေလာက္မွာ အေရာင္ေလး စေျပာင္းတယ္။
၃ နာရီေလာက္မွာ ဖလင္လိပ္ခံၾကည့္ေတာ့ စက္ဝိုင္းအကြင္းေလးပဲ ျမင္ရတယ္။
အလယ္ေခါင္တခုလံုး မဲၿပီးေတာ့ ေဘးသားေလး နည္းနည္းေလးပဲ က်န္တယ္။ ၃
နာရီခြဲေလာက္က်ေတာ့ “ပ” ေဇာက္ပံု ျဖစ္သြားတယ္။ အနက္ၾကီးက
အေပၚတက္သြားတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ယေန႔ ေနၾကတ္သည္ကို ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေရစၾကိဳၿမိဳ႕တို႔အျပင္
ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေမၿမိဳ႕၊ ေရႊဘို၊ မုံရြာ၊ ပခုကၠဴႏွင့္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) တို႔တြင္ပါ
ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

89

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တိဗက္-ျမန္မာ လူဦးေရျပႆနာ
NEJ / ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀
တိဗက္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ျဖစ္ပြားေသာ သံဃာ့ဆႏၵျပပြဲကုိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရက
အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ေသာျဖစ္ရပ္ကုိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္က်င့္ထုံးႏွင့္
တိဗက္ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ပဋိပကၡျဖစ္မႈဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
တ႐ုတ္ႀကီးစုိးျခင္းသည္ တိဗက္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကုိ လုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္
လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယအေျခစုိက္ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလုိင္လားမားက
ဆုိ၏။ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚ မတူၾကပါ။ ႏြားေမြး၍
ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ ဒိန္ခဲဒိန္ခ်ဥ္ စားသုံးျခင္းသည္ တိဗက္ဓေလ့ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကမူ
ႏြားကိုသတ္၍ အမဲသားကုိစားလုိသည္။

လူေနအလြန္ထူထပ္ေသာေနရာႏွင့္ လူေနက်ဲေသာအရပ္ ဆက္သြယ္ထားပါက
လူေနနည္းေသာေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္ကုိ တိဗက္က
သက္ေသျပေန၏။ တ႐ုတ္ဦးေရ တုိးပြားသည့္ေနရာ၌ တိဗက္ႏွင့္ ျမန္မာ အသြင္တူသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာရသည္မွစ၍ ျမန္မာျပည္ထဲ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ
တ႐ုတ္ဦးေရ သိန္းသန္းခ်ီတုိးပြားေနသည္။ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္၍ ေနထုိင္ေသာ
တ႐ုတ္ရွိသကဲ့သုိ႔ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ေနထုိင္သူမ်ားလည္းရွိ၏။ တ႐ုတ္ျပည္၌ လူဦးေရ သန္း
(၁,၃၀၀) ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဆက္လက္တုိးပြားေနတုန္းျဖစ္၏။ လူဦးေရ တုိးပြားလာေလေလ
ေနရထုိင္ရ က်ယ္တည္းေလေလျဖစ္သျဖင့္ လူေနက်ဲေသာ တိဗက္ႏွင့္ ျမန္မာသည္
တ႐ုတ္တုိ႔ မ်က္စိက်စရာ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

တိဗက္ျပည္သည္ (၇) ရာစုတြင္ ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္
(၁၈) ရာစုေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၀၄ တြင္
ၿဗိတိသွ်မစ္ရွင္အဖြဲ႔ လာစာၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တိဗက္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း
တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၁၁ ၌ တ႐ုတ္တပ္မ်ားကုိ တိဗက္မွ ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရက တိဗက္ကုိ တ႐ုတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာ၏။
၁၉၄၉ ၌ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အာဏာရၿပီး ၁၉၅၀ ၌ တိဗက္ကုိ
တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ၿပီး ၁၉၅၁ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေၾကညာသည္ကုိ
ျမန္မာအစုိးရက အသိအမွတ္ ျပဳ၏။
တိဗက္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ဦးေရ ပုိမ်ားေနေသာေၾကာင့္ တိဗက္မ်ားသည္
မိမိဇာတိေျမေပၚ၌ လူနည္းစုျဖစ္ေနပါသည္။ တိဗက္၌ တ႐ုတ္ဦးေရ သန္း (၅၀) အထိ
ရွိလာေအာင္လုပ္ရန္ ေမာ္စီတုန္းလက္ထက္ကတည္းက ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
တိဗက္၌ အေျခစုိက္လုိေသာ တ႐ုတ္မ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရက အထူးအခြင့္အေရးေပး၏။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

90

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တိဗက္သည္ ဆင္းရဲ၍ တ႐ုတ္သည္ ခ်မ္းသာ၏။ ကမာၻေပၚတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ
အကြဲျပားဆုံးေဒသသည္ တိဗက္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားတုိင္း
တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဆုိင္ကုိ တိဗက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ပုံရ၏။

ျမန္မာျပည္၌ ႏွစ္စဥ္ကေလးေပါင္း (၁) သိန္းႏွင့္ (၁)
သိန္းခြဲအၾကား ေသဆုံးေနသည္ဟု ၂၀၀၇ က
ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔

အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား၏။ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလး
(၂၀၀) ေက်ာ္မွ (၄၀၀) အထိ ေန႔စဥ္ေသဆုံးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ စစ္အသုံးစရိတ္သည္

က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ထက္ (၁၅) ဆ
ပုိမ်ားေနသည့္အတြက္ ကေလးအေသအေပ်ာက္
မ်ားရျခင္းျဖစ္သည္ဆုိ၏။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ထြက္၍ စီးပြားရွာေသာ တ႐ုတ္ျပည္သား
မ်ားျပားလာရသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရင္း တခုမွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
လြယ္ကူလာျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာသည္။
သဘာ၀ သယံဇာတႂကြယ္၀ေသာ တိဗက္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔
ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ရာေဒသ ျဖစ္လာပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးသည္
နအဖေခတ္၌ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ရွင္သန္ေနသည္။ ဧရာ၀တီႏွင့္မဲေခါင္သည္
ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထြက္ေပါက္မ်ားျဖစ္လာ၏။ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားေလေလ
၀င္လာေသာ တ႐ုတ္ဦးေရ မ်ားေလေလျဖစ္၏။

တိဗက္ကုိသိမ္းပုိက္၍ တ႐ုတ္ဇာတ္သြင္းသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ကုိ
သိမ္းပုိက္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး အားေကာင္းေသာႏုိင္ငံ၌
တ႐ုတ္ၾသဇာအာဏာရွိလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးလမ္းစဥ္သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်ည္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခား ေရာက္တ႐ုတ္မ်ား၏
အသက္အုိးအိမ္-အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တရား၀င္ရပုိင္ခြင့္ကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္
ကာကြယ္ရမည္ဟုလည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

91

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လုယက္ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ကုိးကန္႔တ႐ုတ္မ်ား ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ကိစၥသည္
တ႐ုတ္အစုိးရ၏ အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္တရပ္ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာျပည္၌ ေခတ္မီလူဦးေရစာရင္းမရွိပါ။ ကုိလုိနီေခတ္
၁၉၃၁ က (၁) ႀကိမ္၊ မဆလေခတ္ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ က
(၂) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၃) ႀကိမ္သာ လူဦးေရစာရင္း
ေကာက္ယူဖူးသည္။ လက္ရွိလူဦးေရသည္
ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္၏။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျမန္မာျပည္၌
လူဦးေရ (၃၅) သန္းရွိသည္ဟု သိရ၏။ ယခုအခါတြင္
ျမန္မာ့လူဦးေရကို သန္း (၅၀) ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္က

မ်ားသည္။ အေမရိကန္လူဦးေရစာရင္းဌာနႏွင့္ စီအုိင္ေအက
(၄၇) သန္းဟု ခန္႔မွန္း၍ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ကမူ (၄၅) သန္းနီးပါးရွိလိမ့္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းသည္။

ေမာ္စီတုန္းေခတ္တြင္ မိမိအေျခခ်ရာတုိင္းျပည္ကုိသာ သစၥာရွိၾကဖုိ႔
ႏုိင္ငံျခားေရာက္တ႐ုတ္မ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရက တုိက္တြန္းေလ့ရွိ၏။ ဤမူ၀ါဒကုိ
ယေန႔မက်င့္သုံးေတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္မွ တ႐ုတ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ယူနန္အသင္း၊
ဖူက်မ္းအသင္း၊ ဂြမ္ဒုံအသင္း စသျဖင့္ မိမိတုိ႔ဇာတိေျမကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ
တ႐ုတ္ကုန္သည္အသင္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရႏွင့္
တသားတည္းျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။

တ႐ုတ္ျပည္၌ ေစ်းကြက္စနစ္ စတင္က်င့္သုံးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္ထဲ ၀င္ေရာက္လာသည့္
တ႐ုတ္မ်ားသည္ မန္ဒရင္တ႐ုတ္စကားေျပာၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မကုိ သစၥာရွိၾကသူမ်ားျဖစ္၍
ေရွးတ႐ုတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ အသြင္မတူေတာ့ပါ။ တ႐ုတ္ျပည္၌ ေစ်းကြက္စနစ္က်င့္သုံး၍
ဆယ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္အားကုိးေသာ နအဖစစ္အစုိးရ တက္လာသည္ျဖစ္၍
စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ေသာ တ႐ုတ္မ်ားသည္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္လာၾကသည္။
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလူဦးေရထူထပ္ေသာျပႆနာကုိ
ေျဖရွင္းရာေရာက္သည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရက ျမင္၏။ တ႐ုတ္အစုိးရ၏
ကူညီအားေပးမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္က်င့္သုံးေသာေခတ္၌ ျပည္မက ထြက္ခြာေသာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

92

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တ႐ုတ္ဦးေရ အမ်ားအျပား တုိးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူေနက်ဲေသာ ျမန္မာ၊
လာအုိ စသည့္ေနရာမ်ားသည္ တ႐ုတ္လႊမ္းမုိးရာ ေဒသ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရသည္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္၍ နအဖစစ္အစုိးရသည္
လူဦးေရတုိးပြားသည္ကုိ လုိလား၏။ ျမန္မာျပည္၌ ေနစရာေနရာ အမ်ားႀကီးရွိေနသျဖင့္
လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္စရာမလုိဟု ျမန္မာစစ္အစုိးရက ယူဆပုံရ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း
နအဖစစ္အစုိးရေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္ဦးေရ တုိးပြားလာၿပီး
ျမန္မာျပည္သားအမ်ားအျပား ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြာၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၌
ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္းခံရသည့္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ခုိလႈံ၍
ကုလသမဂၢ႐ုံးက ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ ျမန္မာျပည္သား (၂)
သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ဇာတိေျမ၌ ဒုကၡေရာက္လြန္းသျဖင့္
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ထြက္ခြာသြားေသာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား (၅) ေသာင္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီဟု
သိရသည္။ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံသားေပါင္း (၁) သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

လူေနက်ဲေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၌ ေခတ္မီလူဦးေရစာရင္းမရွိပါ။ ကုိလုိနီေခတ္ ၁၉၃၁ က
(၁) ႀကိမ္၊ မဆလေခတ္ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ က (၂) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၃) ႀကိမ္သာ
လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူဖူးသည္။ လက္ရွိလူဦးေရသည္ ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္၏။ ၁၉၈၃
ခုႏွစ္စာရင္းအရ ျမန္မာျပည္၌ လူဦးေရ (၃၅) သန္းရွိသည္ဟု သိရ၏။ ယခုအခါတြင္
ျမန္မာ့လူဦးေရကို သန္း (၅၀) ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္က မ်ားသည္။
အေမရိကန္လူဦးေရစာရင္းဌာနႏွင့္ စီအုိင္ေအက (၄၇) သန္းဟု ခန္႔မွန္း၍ ကုလသမဂၢ
ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ကမူ (၄၅) သန္းနီးပါးရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ လူဦးေရတုိးပြားသည္ကုိ ျမင္လုိေသာ္လည္း စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊
လူထုပညာေရး အေျခအေန ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူဦးေရ တုိးတက္မႈ
နည္းပါးေနပါသည္။ ေဆး၀ါးကုသမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၌ ႏွစ္စဥ္ကေလးေပါင္း (၁)
သိန္းႏွင့္ (၁) သိန္းခြဲအၾကား ေသဆုံးေနသည္ဟု ၂၀၀၇ က ထုတ္ျပန္ေသာ
ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား၏။ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလး
(၂၀၀) ေက်ာ္မွ (၄၀၀) အထိ ေန႔စဥ္ေသဆုံးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အသုံးစရိတ္သည္
က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ထက္ (၁၅) ဆ ပုိမ်ားေနသည့္အတြက္ ကေလးအေသအေပ်ာက္
မ်ားရျခင္းျဖစ္သည္ဆုိ၏။
လြန္ခဲ့ေသာ (၂၅) ႏွစ္ကာလ၌ ျမန္မာ့လူဦးေရ (၁၀) သန္းေက်ာ္ တုိးပြားလာၿပီး
တ႐ုတ္လူဦးေရသည္ သန္း (၄၀၀) ေက်ာ္ တုိးပြားလာပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္
သန္း (၉၀၀) ေက်ာ္ တ႐ုတ္ျပည္၌ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္မူ (၂၅) သန္းသာ ရွိသည္ဟု

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

93

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ခန္႔မွန္းသည့္အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရရွည္ဆက္ဆံေရး၌ မည္သူက မည္သူ႔ကုိ
လႊမ္းမုိးမည္ဆုိသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကသာ
ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္
ဇင္လင္း
၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ http://www.khitpyaing.org/articles/2010/January/18110.php
“စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားသည္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားရျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။”

(၁၉၇၄ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)
၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ
ခြင့္ျပဳထားေသာ ရာထူးမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ (လစာႏႈန္းထား ၁၅,၀၀၀
က်ပ္ မွ ၁၉၀,၀၀၀ က်ပ္ အၾကား ရရွိၾကေသာ) အရပ္ဘက္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အဆင့္ (၁၂)
ဆင့္၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ရာထူးအဆင့္မခြဲျခားဘဲ တေျပးညီ (၂၀,၀၀၀) က်ပ္
တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး႐ံုး ၀န္ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္းက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုသို႔ တရား၀င္
သတင္းထုတ္ျပန္မႈမရွိ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္တက္မႈေၾကာင့္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ား
ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ လစာတိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၉
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္မခံႏိုင္၍ တပ္မ (၆၆) ႏွင့္ (၇၇) တို႔
အမိန္႔မနာခံဘဲ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ထိုသို႔ ျပႆနာေပၚၿပီးေနာက္ လစာတိုးသည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္လည္း အလားတူ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈျပႆနာေၾကာင့္
လစာတိုးေပးခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က လစာေငြ မေလာက္ငသည့္အၾကားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
အတင္းအဓမၼ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းခိုင္းသျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈကို ၿငိမ္သြားေအာင္
လစာတိုးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ထိုစဥ္က စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ
နည္းလြန္းျခင္းေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

94

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ခတိုးေတာင္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကို တိုးတိုးက်ိတ္က်ိတ္
ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္
ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔အခြင့္အေရး
နစ္နာဆုံး႐ႈံးခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်

ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က (၂၀၀၆ ေမလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း) ရရွိသည့္ ျပည္တြင္းသတင္း
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အရ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမေက်နပ္မႈျပႆနာ
အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
စစ္မႈထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားကိုမူ
လုပ္ခတိုးမေပးခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈ ျပႆနာ ေပၚခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
ထိုစဥ္က လက္လွမ္းမီသမွ် သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို
ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရသည္။

♦ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၂) ရက္ - ကိုရီးယားအလုပ္ရွင္ပိုင္သည့္ Myanmar Hae Wae Co.
Ltd. စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား (၉၀၀) ေက်ာ္ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားသည္။
♦ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၉) ရက္ - လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) တြင္းသင္းအတြင္း၀န္
ဦးထြန္းညိဳလမ္းရွိ Cho Cho Co.Ltd. စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား (၂၀၀) ေက်ာ္
လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခရရွိေရး၊ စက္႐ံုမွ ဆန္, ဆီ, အေျခခံစားကုန္
ေရာင္းခ်ေပးေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည္။

♦ ေမလအတြင္းမွာပင္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) ဦးေရႊအိုးလမ္း MP

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္လည္း လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
♦ အလားတူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္၊ ေထာက္ႀကံ့ရွိ ကိုရီးယားအလုပ္ရွင္ပိုင္သည့္
SEGYE အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္လည္း လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားသည္။
♦ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္၊ SEGYE စက္႐ုံအနီးရွိ၊ Daewoo Co.Ltd. ပိုင္
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္လည္း အလုပ္သမား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားသည္။
လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီသတ္မွတ္ေရး၊ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခရရွိေရး၊
နာမက်န္းခြင့္ရရွိေရးမ်ား ေတာင္းဆိုသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

95

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

♦ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ စက္႐ုံ (၁၄) ႐ုံ (အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ
၈-ခု အပါအ၀င္) လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားသည္။

♦ အလားတူ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရးဆႏၵျပမႈ သာေကတစက္မႈဇုန္ KSS စက္႐ံု၌ ျဖစ္ပြားသည္။
♦ ဦးေတဇပိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံတြင္လည္း လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရး
ဆႏၵျပမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

♦ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ျမင္သာ (၁၄) ရပ္ကြက္ ႏွင္းဆီလမ္းရွိ မေလးရွားႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ
PW &GG ပိုင္ ပရိေဘာဂ စက္႐ုံတြင္လည္း အလားတူ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ရရွိေရး
ဆႏၵျပမႈေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

♦ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ
ျမန္မာ့ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ၊ အမွတ္ (၁) ပလတ္စတစ္စက္႐ံု
(ေျမာက္ဥကၠလာပ) ႏွင့္ ပီနန္အိတ္ထုတ္လုပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္လည္း
အလုပ္သမားမ်ား အေရးဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားအား
လစာတိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားအား
လုပ္ခတိုးမေပးခဲ့။ ထို႔ျပင္ ကုန္ၾကမ္းေစ်းျမင့္တက္၊ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈ
က်ဆင္းသျဖင့္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်လိုျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ စက္႐ုံက
အလုပ္သမားကို အလုပ္ျဖဳတ္လိုလွ်င္ (၃) လစာ ေပးရမည္ျဖစ္၍ အလုပ္မျဖဳတ္။
အခ်ိန္ပိုမလုပ္ရသျဖင့္ အေျခခံလစာသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္သမားမွာ မေလာက္င။
ေနာက္ဆုံး အေျခအေန ဆိုးလာေသာအခါ အလုပ္သမားမ်ား ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္
အလုပ္ထြက္ၾကရသည္။

စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ေလာက္မွစ၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ္လည္း
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အလုပ္သမား
ျပႆနာေပၚတိုင္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွသာရပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အကာအကြယ္
ေပးခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက အလုပ္ရွင္မ်ားကိုယ္စားျပဳ ‘စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း’၊ ‘ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း’၊ ‘ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း’ အစရွိေသာ
အလုပ္ရွင္အက်ဳိးစီးပြား အကာအကြယ္ေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကိုမူ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မေပးေခ်။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ မူ၀ါဒ စသည္ျဖင့္
တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ အလုပ္ရွင္မ်ားက ေငြေၾကးအင္အားျဖင့္
အာဏာပိုင္တို႔ကို လာဘ္ထိုးကာ အလုပ္သမားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္
အႏိုင္ယူေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

96

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ေပါင္းကာ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္၍
သူတို႔အက်ဳိးအျမတ္ တိုးပြားေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။

‘စက္မႈဇုန္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ’ မ်ား ဖြဲ႔ထားေသာ္လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္
တာ၀န္ထမ္းျခင္းမရွိ။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ထုံးစံအတိုင္း လာဘ္စားကာ
တကယ့္ျပႆနာမ်ားကို ဖုံးဖိထားၾကသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ခ်ဳိးေဖာက္ခြင့္၊ ထင္သလိုျခယ္လွယ္ခြင့္ ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔အခြင့္အေရး နစ္နာဆုံး႐ႈံးခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်
ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

လက္လွမ္းမွီသမွ် ျပည္တြင္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈေပါင္း (၄၀) ခန္႔မွ
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာရာတြင္ ေယဘုယ်တူညီခ်က္မ်ားကို
ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရသည္။
- တရက္ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီျဖစ္ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ နာရီစုစုေပါင္း (၁၀) မွ (၁၂) နာရီ
အလုပ္လုပ္ရျခင္း။
- ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ နားရက္လုံး၀မရွိ အလုပ္လုပ္ရေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ
အျပည့္မရရွိၾကျခင္း။

- ညလုံးေပါက္ အခ်ိန္ပိုဆင္းေပးရၿပီး ေနာက္တေန႔ နားရက္မရဘဲ အလုပ္ဆက္ဆင္းရျခင္း။
- ဖ်ားနာလွ်င္ ခြင့္မရသည့္အျပင္ ပ်က္ရက္အတြက္ လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း။
- ဖ်ားနာလ်က္ႏွင့္ အလုပ္ဆင္းရသျဖင့္ အလုပ္ခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေသာအခါ ေဆး၀ါးကုသမေပးျခင္း။
- အလုပ္သမားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကို ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္း။
- စက္႐ုံက စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားအား လာဘ္ေပးထားသျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမရွိ၍ အလုပ္ခြင္
ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈမရွိျခင္း။

- အလုပ္ၾကပ္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား အထူးအခြင့္အေရးေပးကာ
အလုပ္သမားကို အက်ဥ္းသားမ်ားသဖြယ္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ထားျခင္း။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

97

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

- အလုပ္႐ုံႀကီးၾကပ္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အျပင္ထြက္ခြင့္ အိမ္ျပန္ခြင့္မျပဳျခင္း၊
အလုပ္႐ုံအတြင္း အစာစားျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ လူမႈေရးအရ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား
မလုပ္ရ၊ လုပ္ပါက ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ လုပ္ချဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း။

- ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ၾကပ္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အျပစ္ရွာဖိႏွိပ္မႈမ်ားခံရျခင္း၊
မိမိတို႔ ျပစ္ဒဏ္မလုပ္ဘဲ လုပ္သည္ဟု ေရးမွတ္ကာ လုပ္ခအျဖတ္ခံရျခင္း။

- သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစံခ်ိန္ျပည့္မီလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားအား
ဆုေၾကးအပိုေဆာင္းေငြ ေပးမည္ဟု မက္လုံးေပးထားၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ကုန္ထုတ္စံခ်ိန္
ျပည့္မီေသာ္လည္း ယင္းအပိုေဆာင္းေငြကို မေပးျခင္း။

- သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္အနားယူပါက

ရသင့္ရထိုက္သည့္ (Bonus) အပိုဆုေၾကးေငြ မေပးျခင္း။ … စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ရသည္။
ထိုစက္႐ုံအလုပ္႐ုံ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကရာတြင္ ေယဘုယ်ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရသည္။

- အလုပ္ခ်ိန္ တေန႔ (၈) နာရီ သတ္မွတ္ေရး။
- ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေပးေရး။
- အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ အျပည့္အ၀ရရွိေရး။
- အခ်ိန္ပိုဆင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ႀကိဳပို႔ယာဥ္ (Ferry Bus) စီစဥ္ေပးေရး။
- ညလုံးေပါက္ အခ်ိန္ပိုဆင္းေပးရလွ်င္ ေနာက္ေန႔ အနားေပးေရး။
- တရား၀င္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္နားရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး။
- တနဂၤေႏြေန႔ကို အလုပ္နားရက္ သတ္မွတ္ေပးေရး (သို႔မဟုတ္) သီတင္းတပတ္လွ်င္ (၁)
ရက္ နားခြင့္ေပးေရး။

- ဖ်ားနာခြင့္ေပးေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ တာ၀န္ယူေရး။
- ဖ်ားနာ၍ အလုပ္မဆင္းႏိုင္သူ ရသင့္ရထိုက္သည့္ (Bonus) အပိုဆုေၾကးေငြ
မျဖတ္ေတာက္ေရး။

- အလုပ္ခြင္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အနာတရျဖစ္လွ်င္ ေဆး၀ါးကုသမႈ တာ၀န္ယူေရး။
- အလုပ္ခြင္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းထိခိုက္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

98

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

- အလုပ္သမားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အစီအမံမ်ား ထားရွိေရး။
- အလုပ္႐ုံစက္႐ုံႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ လုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား
႐ိုင္းပ်စြာဆက္ဆံမႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ား မျပဳေရး။ … စသည္ျဖင့္
အၾကမ္းဖ်င္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

တည္ဆဲ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအရ တေန႔လွ်င္
အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီ၊ တပတ္လွ်င္ (၄၄) နာရီထက္ ပိုပါက
ထိုအခ်ိန္ပိုကို အေျခခံလစာလုပ္ခ၏ (၂) ဆ

တြက္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ ၁၉၂၃
ခုႏွစ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္
အားလပ္ရက္မ်ား ဥပေဒတြင္

ျပ႒ာန္းအကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္႐ုံစက္႐ုံမ်ားသည္

အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိၾကေပ။
ယခုလည္း အရပ္ဘက္အစိုးရ၀န္ထမ္း အဆင့္ (၁၂) ဆင့္၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို
ရာထူးအဆင့္မခြဲျခားဘဲ တေျပးညီ (၂၀,၀၀၀) က်ပ္စီ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု
သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
‘လစာတိုးေပးျခင္း’ သည္ ‘ေဆးၿမီးတို’ မွ်သာျဖစ္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို
ဆက္လက္ခံၾကရေတာ့မည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၂) ရွိ
ပုစြန္အေအးခန္းစက္႐ုံတ႐ုံမွ အလုပ္သမား (၁၀၀) ခန္႔သည္ ဇန္န၀ါရီ (၇) ရက္ေန႔က
‘လုပ္ခလစာတိုးေရး’ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ ထိုေန႔ နံနက္ (၈) နာရီခန္႔က အမ်ဳိးသမီး (၁၀၀) ခန္႔ ဦးေဆာင္၍
အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနခ်ိန္၌ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာကာ
လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားခဲ့သည္။ ဆႏၵျပရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ
လစာေငြနည္းပါး၍ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

99

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အလားတူ ယခုလမွာပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ (၃) ရွိ မေလးရွားအလုပ္ရွင္ပိုင္
Wong Houng Hand အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္လည္း အလုပ္သမား (၁,၃၀၀) ေက်ာ္
ဆႏၵျပမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၂) ခ်က္
ေတာင္းထားေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ မထူးျခားေသး ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲဟု
အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ုံအလုပ္သမားတဦးလွ်င္
အေျခခံလစာေငြ က်ပ္ (၂) ေသာင္းမွ အျမင့္ဆံုး (၄) ေသာင္းအထိသာ ရရွိရာ
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲမႈရွိေသာေၾကာင့္ အိုဗာတိုင္ေၾကးရရန္
အခ်ိန္ပိုဆင္းၾကရသည္။

‘၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအက္ဥပေဒ’
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တဆက္တည္း လုပ္သက္ (၁၂)
လရွိေသာ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ပ်မ္းမွ်လစာလုပ္ချဖင့္
လုပ္သက္ခြင့္ (၁ဝ) ရက္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္ (၆) ရက္၊

ေဆးခြင့္ (၃၀) ရက္ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္က
ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပေဒမွာ
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္
ထိုခြင့္ရက္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား မခံစားၾကရဟု

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အလုပ္သမားတို႔က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္
အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အလြယ္တကူ အလုပ္ထုတ္ခံၾကရမႈမ်ားရွိသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို
အလုပ္ထုတ္လိုက္ေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္းမရွိသည္က
မ်ားသည္။
တည္ဆဲ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအရ တေန႔လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီ၊ တပတ္လွ်င္ (၄၄)
နာရီထက္ ပိုပါက ထိုအခ်ိန္ပိုကို အေျခခံလစာလုပ္ခ၏ (၂) ဆ
တြက္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ား ဥပေဒတြင္
ျပ႒ာန္းအကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အလုပ္႐ုံစက္႐ုံမ်ားသည္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိၾကေပ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

100

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ပို၍
တိုးမ်ားလာဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အလုပ္သမားအေရး အကဲခတ္မ်ားက
ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ‘၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအက္ဥပေဒ’
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တဆက္တည္း လုပ္သက္ (၁၂) လရွိေသာ အလုပ္သမားတိုင္းသည္
ပ်မ္းမွ်လစာလုပ္ချဖင့္ လုပ္သက္ခြင့္ (၁ဝ) ရက္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္ (၆) ရက္၊ ေဆးခြင့္ (၃၀)
ရက္ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္က ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုခြင့္ရက္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ား
မခံစားၾကရဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အလုပ္သမားတို႔က ဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားမ်ား၏ လတ္တေလာအေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို မေတြ႔ရွိရ။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အလုပ္သမားထုအတြင္း
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ တရား၀င္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က တရား၀င္ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔ခြင့္
မေပးေခ်။ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ပုဒ္မ ၃၅၄ (ဂ) တြင္လည္း ̏ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏
ကိုယ္က်င့္တရားအလို႔ငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသင္းအဖြဲ႔
ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္˝ ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒတို႔ကို စစ္ဗိုလ္မ်ားကသာ
အနက္ဖြင့္ဆိုမည္ျဖစ္၍ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔ခြင့္ မရႏိုင္ေခ်။ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံမည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို အလုပ္သမားတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ကာကြယ္ဖို႔
ႀကိဳးစားၾကရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းခြင့္ မရသေရြ႕
အလုပ္သမားတိုက္ပြဲမ်ားကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေပမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္
တိုက္ပြဲရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အလုပ္သမားသမဂၢကြန္ရက္မ်ား ရွိဖို႔လိုပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္
စနစ္က်နေသာ ေျမေအာက္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရပါလိမ့္မည္။
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကသာ အမွန္တကယ္
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

101

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

နအဖ စစ္ယာဥ္တန္း အစီး ၁၀၀ ခန္႕

သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသို႕ တက္ျဖည့္တင္း
တနဂၤေႏြေန႕၊ 17 ဇန္န၀ါရီ 2010 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း အေ႐ွ႕ပိုင္း အပစ္ရပ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားဆီသို႕ နအဖ
စစ္ယာဥ္တန္း အမ်ားအျပား တက္လာ ေၾကာင္း SSA လြယ္တိုင္းလဲ်န္းဌာနခ်ဳပ္
သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာပါသည္။

“တပ္မ ၅၅ (ကေလာ) နည္းဗ်ဴဟာ ၅၅၃ က စစ္ကားအစီး ၈၀ ေလာက္ ေတာင္ႀကီးကေန
မိုင္းကိုင္ဘက္တက္သြားတယ္။ တပ္မ ၃၃ လဲ ေက်းသီးဘက္သြားတယ္”- ဟု SSA
ဌာနခ်ဳပ္ အရာ႐ွိတဦးက ေျပာပါသည္။

တ႐ုတ္လုပ္ တုန္းဖုန္း အမ်ဳိးအစား နအဖ စစ္ကား

ဇႏၹ၀ါရီ ၁၃ ရက္ ေန႕ တပ္မ ၅၅ (ကေလာ) ၊ တပ္မ ၃၃
(႐ြာေထာင္) တို႕မွ စုစုေပါင္း နအဖ စစ္ယာဥ္တန္း အစီး
၁၀၀ ထက္ မနည္း သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသို႕
တက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ခဲယမ္း စစ္ပစၥည္း/ရိကၡာ နဲ႕ စစ္သားတခ်ဳိ႕ တင္ေဆာင္
သြားေၾကာင္း ၊ “ကားအစီးေရမ်ားေပမဲ့ တပ္မ ႏွစ္ခု ထဲက တပ္အင္အားက နည္းဗ်ဴဟာ ၂
ခုဘဲ သြားတယ္တဲ့၊ လူသူ လက္ နက္အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ႏိုင္တယ္” - ဟု ေတာင္ႀကီး မုိင္းကိုင္ - ေက်းသီး ခရီးသြားကုန္သည္တဦးက ေျပာပါသည္။

“တပ္မ ၃၃ က နည္းဗ်ဴဟာတခု ၊ စစ္ကား အစီး ၂၀ တဲ့။ ေက်းသီးၿမိဳ႕ကေန မိုင္းေနာင္-

မိုင္း႐ႉးဘက္တခ်ဳိ႕ဆက္သြား တယ္။ တခ်ဳိ႕သံလြင္ကူးတို႕ဆိပ္အထိဆင္းသြားၿပီး ၀ နယ္ျခား
ေမာ္ဖွာ့ဘက္ကူးသြားတာလဲ႐ွိမယ္လို႕ လဲေျပာေနတယ္” - ဟု လည္း
မုိင္းေနာင္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာပါသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္ေသာ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA မွ
(သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းလႈပ္႐ွားေနေသာ) တပ္မႉး တဦးက နအဖ
စစ္ယာဥ္တန္းခ်ီတက္လာမႈ အေၾကာင္းရင္း သံုးခု ႐ွိႏုိင္ေၾကာင္း ၁။ အပစ္ရပ္ သွ်မ္း ႏွင့္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အၾကားျဖတ္ေတာက္လိုျခင္း၊ အထူးသျဖင့္
အပစ္ရပ္ SSA တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ ၾကား - ၾကားခံလႈပ္႐ွားျဖတ္ေတာက္လုိျခင္း။
၂။ အပစ္ရပ္ SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ SSA
ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမၾကားပိတ္ဆို႕ ထားလိုျခင္း။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

102

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၃။ အပစ္ရပ္ SSA ၊ ၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးတပ္မေတာ္၊ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ကူးလား၀င္ထြက္မႈ အဆက္အသြယ္မလုပ္ႏုိင္ ေစရန္ ျဖတ္ေတာက္လိုျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ သံုးသပ္ျပပါသည္။
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ေရးသံုးသပ္သူတဦးကလည္း ယခုလ ၈-၁၅ ရက္ေန႕ကလည္း
မႏၱေလး - ေမၿမိဳ႕ ဘက္မွ လား႐ႈိး သိႏၷီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ ကြန္လံု - ဟိုပန္ ဘက္တက္သြားေသာ
နအဖ စစ္ယာဥ္တန္း တရက္အနည္းဆံုး ၁၅-၂၀ စီးခန္႕ ႐ွိေၾကာင္း၊
လက္ရွိအေနအထားမ်ား ေပါင္းစပ္ၾကည့္ပါက အပစ္ရပ္တို႕အေပၚ
ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ မ႐ွိေသးေသာ္လည္း
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမည့္ အေနအထား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နဂိုထက္ ပိုမိုျပင္ဆင္သတိထား
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုပါသည္။

As poll looms, Myanmar still building
parliament
NAYPYITAW, Myanmar (Reuters) - Military-ruled
Myanmar's first parliamentary elections in 20 years
are set for this year, yet construction on its
parliament is not yet complete -- suggesting little
chance of a poll in the next few months.
WORLD
Aung Hla Tun
NAYPYITAW, Myanmar
Sat Jan 16, 2010 11:37pm EST

The military junta has yet to set a date for the election. Some speculate it
could take place in October or earlier.
A rare glimpse of the planned parliament in Myanmar's remote new
capital Naypyitaw shows much work to be done -- from unfinished roads
to painting many of the parliamentary complex's 31 buildings, with
pagoda-style roofs sheathed in scaffolding.
A Reuters correspondent who viewed the construction could not
determine how much work if any was finished inside the buildings.
But the huge development underscores the rapid expansion of
Naypyitaw, a sprawling city built from scratch just four years ago, where
the reclusive military rulers of the former Burma have isolated

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

103

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

themselves, some 320 km (200 miles) from the largest city and former
capital, Yangon.
Naypyitaw -- the name translates as "Abode of Kings" -- is a maze of
ministry buildings, government mansions, civil servants' quarters and
unfinished presidential palaces complete with grand Roman-style pillars
-- all rising from dusty, arid scrubland.
Bestowed with manicured, heavily watered lawns and forbidding stone
walls, it bears no resemblance to the rest of Myanmar, one of Asia's
poorest countries, or even to nearby villages, where many people live in
thatched wooden huts.
Attractions include five golf courses, seven resort-style hotels, drinkable
tap water, a Western-style shopping mall, a large zoo, a sprawling
"water fountain garden," lavish mansions and 24-hour electricity in a
nation beset by power outages.
A sleek new cinema is in the works along with dozens of buildings in a
frenzy of construction carried out mostly by workers toiling in searing
heat without modern equipment.
Women haul stacks of bricks balanced upon their head at one
construction site, while men clear land with wooden-handled scythes at
another. Ox-drawn carts transport wood on the new military-built
highway from Yangon.
The government declines to disclose Naypyitaw's cost but analysts and
diplomatic sources say it must have cost billions of dollars, drawing
criticism from aid groups over the priorities of a country facing chronic
poverty and crumbling infrastructure.
But its rise reflects the strengthening diplomatic and financial muscle of
Myanmar's rulers as Southeast Asia and China tap its rich natural
resources, from timber and natural gas to precious Burmese gems,
despite Western sanctions imposed in response to rights abuses.
MISSING PULSE
A Western diplomat in Yangon expressed amazement at the scale of
Naypyitaw, questioning how the government would occupy parliament's
31 buildings, which are in addition to ministerial offices and three
presidential palaces spread around the city.
"It's astonishing how fast it is being built," he said.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

104

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

But one critical element is missing -- a pulse. There's no lively city center
thronged with people, even four years after the government moved
nearly all its workers there.
Though officials put its population at about 1 million, this is ballooned by
four surrounding townships. And while a ban on foreigners has lifted and
tourists are welcome, Naypyitaw itself feels like a high-end ghost town.
Its roads are puzzlingly wide, including one 20-lane boulevard, but they
are largely empty. Civilian cars are rare. Its city center, a roundabout
where five roads meet, is populated only by palm trees and potted
flowers.
Restaurants are busy at night, but the city's amenities -- from parks to a
double-tiered, fully lit golf driving range -- are eerily empty. It's possible
to drive hours on the new highway from Yangon and see just a half a
dozen cars.
One person they're surely happy to leave in Yangon is opposition leader
Aung San Suu Kyi, a Nobel laureate whose house arrest was extended
in August.
Some experts say she may be released ahead of elections, but even
then she is not expected to be allowed to play a significant role in politics
after leading her National League for Democracy to a landslide victory in
the last election in 1990, a poll the junta never recognized.
(Editing by Bill Tarrant)

လႊတ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး
အဆုံးမသတ္ႏုိင္ေသး

MONDAY, 18 JANUARY 2010 18:14 ဧရာဝတီ
စစ္အစုိးရက မၾကာမီ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆုိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္
တည္ေဆာက္ ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္ အအုံႀကီးမွာ ၿပီးစီးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
စုံစမ္းသိရွိရသည္။
ဧရာ၀တီမွ ရရွိသည့္ ဓာတ္ပုံတပုံတြင္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ စုလစ္မြန္းခြ်န္မ်ားႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံကုိ ျငမ္းမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး အလုပ္သမား
ရာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

105

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မၾကာေသးမီက ေတြ႔ရေသာ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ
တည္ေဆာက္ေရး ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ Reuters သတင္းေထာက္ ေပးပုိ႔သည့္
သတင္းတပုဒ္တြင္လည္း “လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးဆုံးဖုိ႔ အမ်ားႀကီး လုိေသးတယ္၊
လမ္းေတြလည္း မၿပီးေသးဘူး၊ ေဆးေတြလည္း သုတ္ရအုံးမယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ စနစ္တက် က်င္းပေပးေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ၆၂ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ အခ်ိန္ဇယား အတိအက် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
မၾကာေသးမီက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာတြင္ စစ္အစုိးရက
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ရက္သည္ ၁၀- ၁၀- ၁၀
ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီး တဦးကုိ
ကုိးကား၍ ေရးသားထားသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကဆစ္ ဖိရုမ္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ
ေရးဆြဲမႈသည္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဒုတိယ
ႏွစ္လယ္ပုိင္း၌ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

106

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သူက စစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းကုိ ကုိးကားၿပီး ျပန္လည္
ေဖာက္သည္ခ်ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားကမူ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ေရးဆြဲ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရြ၏ လက္ထဲတြင္ အဆင္သင့္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကက္ဆုရာ အုိကာဒါႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ယခု က်င္းပေပးမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီေပါင္းစုံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လည္း
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန
အရာရိွမ်ားက ဆုိသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
မၿပီးစီးေသးသည့္ အတြက္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း
အႏုိင္ရရွိသည့္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး၊ လႊတ္ေတာ္
ေခၚယူေရးတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ ၾကာေကာင္းၾကာဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး
အကဲခတ္မ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံ မၾကာခင္
စီရင္ခ်က္ ခ်မည္

MONDAY, 18 JANUARY 2010 18:47 ကိုေထြး
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2439-2010-01-18-1150-01
ရန္ကုန္တိုင္း တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံအတြက္
တင္သြင္းခဲ့ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား
အတြင္း စီရင္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ ေနာက္ဆုံး
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဗဟို တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁း၃၀ နာရီ အထိ
ႏွစ္ဘက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးဉာဏ္၀င္းက “အမိန္႔ေတာ့ ဒီေန႔မခ်ပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ၁ပတ္၊ ၂ပတ္၊ ၃ပတ္ ဒီလို

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

107

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ၊ ပုံမွန္အားျဖင္ေတာ့ အဲဒီေလာက္ ၾကာတတ္တယ္၊ ဒီအမႈကေတာ့
မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ တရားသူႀကီး ၁ ဦးတည္းထိုင္တဲ့ အမႈ
အမ်ိဳးအစား ဒီေန႔ တရားသူႀကီး ၂ ဦးထိုင္တယ္၊ ၂ ဦးထိုင္လို႔ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ က်ေနာ္
ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို တရား၀င္
ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းမေၾကညာသည့္ အတြက္ သုံးခြင့္ ရွိသည္ဟု ေလွ်ာက္လဲၾကသည္ဟု
သိရသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳထားေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ နိဒါန္းအရ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္
အတြက္ မည္သူတဦးတေယာက္မွ သုံးခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း အကိုး အကားမ်ားျဖင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲၾကသည္။
ယခုျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ ခြင့္ကို တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့ပါက
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းဆုံးသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။
“ဥပေဒလမ္းေၾကာင္း ရွိတာကေတာ့ အထူးအယူခံရွိတယ္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းဆုံးတဲ့အထိ
က်ေနာ္တို႔လုပ္မယ္၊ အထူး အယူခံ အတြက္ဆိုရင္ အမႈက ရန္ကုန္မွာပဲတင္ရမယ္”ဟု
ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္းက ေပးခဲ့ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ႏွင့္ အတူ ထိန္းသိမ္း ခံေနရသည့္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္
ေဒၚဝင္းမမတို႔အတြက္ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲေၾကာင္းသိရသည္။
ေရွ႕ေနမ်ားက တရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္
ယေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရန္ ခ်ိန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အယူခံသုိ႔ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၾကားနာခြင့္ကို
အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ထားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ၊ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၆ ႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မည့္
အခ်ိန္တြင္ ၎၏ေနအိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္
ဝီလ်ံ ယက္ေထာေၾကာင့္ ရုံးတင္တရားစြဲ ခံခ့ဲရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

108

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အာဏာပုိင္တုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု
ဆုိကာ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္
စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ထက္ဝက္
ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဆိုင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ က်ခံေစခ့ဲသည္။
ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္
တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ လည္းေကာင္း၊ အာဃာတ မရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊
ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
စီရင္ခ်က္အတြက္ အယူခံလႊာကုိ ရန္ကုန္တိုင္း တရားရုံးက စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္
လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ ရုံးခ်ိန္းတြင္ ပလပ္ခံရသျဖင့္ တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္
ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံစာျဖင့္သာ ဖုန္း၀ယ္ယူႏုိင္
MONDAY, 18 JANUARY 2010 17:48 လြင္ကို
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2436-2010-01-18-1050-34
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ CDMA 800 MHz အမ်ဳိးအစား တယ္လီဖုန္း တသိန္း တုိးခ်ဲ႕မည္ဟု
ဆိုေသာ္လည္း အစုိးရ အရာရိွႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားသာ
တယ္လီဖုန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ရရိွ ေနသည္ဟု ဖုန္း၀ယ္ေရာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္း
သိရိွရသည္။
ဖုန္း အေရာင္း အ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရန္
လာေရာက္ စနည္းနာ သူမ်ားမွာ
အစိုးရ ဝန္ထမ္း အမ်ားစု
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္္တြင္
ဖုန္း၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္
ေနသူတဦးက ဆိုသည္။
“အဲဒီလိုလူေတြ မ်ားေနေတာ့
တကယ္ သံုးမယ့္သူေတြ အတြက္
လံုေလာက္ ပါ့မလား လို႔ေတာင္ စဥ္းစားမိတယ္” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

109

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တယ္လီဖုန္း ေလွ်ာက္ထားသူ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ တဦးကလည္း
“ဒီလိုမ်ိဳး ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းနဲ႔ လက္မွတ္ အားကိုးေနမယ္ ဆိုရင္
အမွန္တကယ္ လိုအပ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သူေတြက နစ္နာတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကုိသာ တယ္လီဖုန္း အသုံးျပဳခြင့္ ေပးေနျခင္းေၾကာင့္
သာမန္ အရပ္သားမ်ား အခက္ေတြ႔ရသည္ဟု ရန္ကုန္မွ သတင္းအယ္ဒီတာတဦးက
ေျပာသည္။
“အျပင္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္သံုးရေတာ့မယ့္ အလားအလာ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု သူက
သံုးသပ္သည္။
ကမ္း႐ိုးတန္းဖုန္း ဟုလည္း ထင္ရွားသည့္ CDMA 800 MHz အမ်ဳိးအစား ဖုန္းတလုံး၏
တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ငါးသိန္း ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ CDMA 800 MHz
တပ္ဆင္ေပးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ထုိ တယ္လီဖုန္းရလုိသူမ်ားက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္းသုိ႔ အလုအယက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။
ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ႐ံုးမ်ားမွ တဆင့္
ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ျမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အဝန္းေပၚ မူတည္၍ ဖုန္းအလံုးေရ ၁၅၀ မွ
၁၆၀၀ ထိ ခ်ထားေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ
တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
“ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၄၅ၿမိဳ႕နယ္ ရွိတယ္။ အကုန္လံုး မခ်ေပးဘူး။ စုစုေပါင္း ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္ပဲ
ခ်ထားေပး မွာပါ။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ႀကီးတို႔လို ေနရာေတြကို မခ်ေပးပါဘူး” ဟု
၎က ဆိုသည္။
CDMA 800 MHz အမ်ဳိးအစား တယ္လီဖုန္းသည္ ႀကဳိးမဲ့ဖုန္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္
ဧရိယာျပင္ပသုိ႔ ေရာက္သြားပါက ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
CDMA 800 Mhzကုိ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းေခၚဆုိရန္ က်ပ္ေငြ ၁ေသာင္း ႏွင့္ ၃ေသာင္းတန္ကတ္၊ ျပည္ပ ေခၚဆုိရန္ FEC
၂၀ ႏွင့္ ၅၀ ကတ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳး ခြဲထားသည္ဟု သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

110

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၃၅ သန္း ရွိခဲ့စဥ္က တယ္လီဖုန္းလိုင္း ၇၄၈၅၅
ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ ဖုန္းလိုင္း ၂ သန္းခန္႔ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူ ၂၅
ဦးတြင္ ဖုန္းတလံုးႏႈန္း အသံုးျပဳေနေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေပးရန္
ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းဆို
MONDAY, 18 JANUARY 2010 19:18 သန္းထိုက္ဦး
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2440-2010-01-18-1223-23
ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အတြက္ အႀကံျပဳစာ တေစာင္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ
အေျခစုိက္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ (NGO) ၃၆ ဖြဲ႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ
ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝ ထံသို႔ ယေန႔ ေပးပို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ရိွ အလုပ္သမားရုံးတရုံးတြင္ ေတြ႔ရေသာ ႏုိင္ငံျခားသား
အလုပ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပုံ - thaivisa.com)
NGO အဖြဲ႔မ်ား ေပးပို႔ လိုက္သည့္ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာထဲ၌ ထိုင္းအစိုးရ အေနႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာေစမည္ သို႔မဟုတ္
အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ သက္တမ္း ထပ္မံ တိုးေပးမည္ ဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား
သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္း ထုတ္ထားသည္။
“ထုိင္း အစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေတြကိုသူ႔ ႏိုင္ငံက ထြက္ခြာ ခိုင္းၿပီးမယ္၊ အလုပ္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထပ္တိုး မေပးေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ ရွိမယ္ဆိုလို႔ အရမ္း
စိုးရိမ္ေနပါတယ္” ဟု ၎ အိမ္ဖြင့္ ေပးစာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း တရားမဝင္ ေရာက္ရိွ
ေနထုိင္ေနသည့္ ျပည္ပ အလုပ္သမား
မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္
ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
စတင္ခ့ဲသည္။
အဆိုပါ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ကို ပ်မ္းမွ်
တႏွစ္တခါ သက္တမ္းတိုးေပးလ်က္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

111

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္
သက္တမ္း ထပ္တိုးေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းအစိုးရက ယခုခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။
ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ညြန္ၾကားေရးမႉး
အင္ဒီေဟာလ္က “ထိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္အရေကာ၊
လူအခြင့္အေရးေပၚ အေျခခံတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အတြက္ပါ သူ႔ရဲ႕
အရင္မူဝါဒကို ထပ္တိုးသင့္တယ္” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၆၁၅၄၃ ဦး၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀
ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ၁.၄ သန္းခန္႔ ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏
အလုပ္လုပ္ခြင့္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ထိုင္းအစိုးရက ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အားလံုး၏ ႏိုင္ငံသား
စိစစ္ေရးကိစၥကိုလည္း ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ျပဳလုပ္ရန္
တိုက္တြန္းထားသည္။
ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက ထိုင္း အလုပ္ရွင္၏
ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အလုပ္သမား႐ံုးသို႔ တင္သြင္းရသည္။
သို႔ေသာ္ ေလွ်ာက္လႊာကို ထိုင္း အလုပ္သမား ႐ံုးမွတဆင့္ ဘန္ေကာက္ရိွ ျမန္မာ သံ႐ံုးသို႔
ေပးပို႔ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ရန္္ ထပ္မံပို႔ေဆာင္ရေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရိွေသာ အဆုိပါ
ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္
ျပည့္ပါက သက္တမ္း ထပ္မံတုိးႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါ၀င္၊ ေလာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔မွ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္
ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ အစားေသာက္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ ျမန္မာျပည္သား စုစုေပါင္း ၂ သန္းမွ ၄ သန္း အထိ ရွိသည္ဟု သိရၿပီး
အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အလုပ္သမား မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္
အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

112

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တကၠစီ မီတာစနစ္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိ
MONDAY, 18 JANUARY 2010 18:27 ဟိန္းေဇာ္
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2438-2010-01-18-1128-26
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးတီးတကၠစီ အမ်ားစုကို မီတာစနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲရန္ ထုတ္ျပန္
ထားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေျပးဆြဲြခြင့္ ပိတ္သည္အထိ
တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕(CNG) ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ထားသည့္ စီးတီးတကၠစီမ်ားကို
မီတာစနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲရန္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အနီးစပ္ဆံုး က်သင့္မည့္ ေစ်ႏႈန္း ဇယားမ်ားကို
ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း
ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ စီးတီတကၠစီ အစီးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိရာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းအရ ယာဥ္ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို မီတာမ်ား
တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
မီတာစနစ္အရ ယာဥ္ေပၚသို႔ခရီးသည္ စတက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၊ ခရီးစဥ္ ၁ ကီလိုမီတာလွ်င္
က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းႏွင့္ ေစာင့္ဆိုင္းခ အတြက္ ၁ မိနစ္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနႏွင့္ မီတာစနစ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေျပးဆြဲရသျဖင့္
၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု ယုဇန ပလာဇာတြင္ ဂိတ္ထိုးေျပးဆြဲေနေသာ
အငွားယာဥ္ေမာင္း တဦးက ဆိုသည္။
“လူေတြက အထူးယာဥ္ေတြ ေပၚလာေတာ့ တကၠစီ မစီးၾကေတာ့ဘူး။
အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတဲ့အထဲ မီတာနဲ႔ေမာင္းပါဆိုေတာ့ ဝင္ေငြက သိသိသာသာေလ်ာ့လာတယ္။
မီတာနဲ႔မေမာင္းရင္လည္း အဖမ္းခံရမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။
ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားမွာ စီးတီးတကၠစီမ်ားကို တား၍ လိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္အား
မီတာစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေျခရျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။
CNG ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ၿပီးေသာ တကၠစီမ်ား၊ ကက၊ ခခ အကၡရာ တကၠစီမ်ားႏွင့္ ပါရမီ
တကၠစီမ်ားအားလံုးတြင္ မီတာ စနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲျခင္းမရွိသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

113

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသည္မ်ားက တိုင္ၾကား၍ ျဖစ္ေစ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ အႀကီးတန္း အရာရွိ တဦးကဆိုသည္။
“ပါရမီတကၠစီေတြလည္း အေရးယူမယ္၊ အျပင္ကားေတြလည္း အေရးယူမယ္၊
အခုစီမံခ်က္က ေတာ္ေတာ္ေလး ထိေရာက္မွာပါ။ အဆင့္ သံုးဆင့္အေရးယူမွာ”
ဟု၎ကေျပာသည္။
ပထမအႀကိမ္ အေရးယူခံရပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းအရ ဒဏ္ေငြ ၁၁၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္
လိုင္စင္တလပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္အေရးယူခံရပါက ဒဏ္ေငြ ၃၁၅၀၀
က်ပ္ႏွင့္ လိုင္စင္ ၃ လပိတ္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ကာ တတိယအႀကိမ္ ဆိုလွ်င္ CNG ဓာတ္ေငြ႕
ထုတ္ယူခြင့္ စာအုပ္ တလပိတ္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အငွားယာဥ္ ေျပးဆြဲခြင့္ပိတ္သိမ္း၍
ယာဥ္နံပါတ္အနီမွ အနက္သို႔ ႔ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သည္အထိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။
“မီတာနဲ႔က မကိုက္ဘူးဗ်။ အရင္ ပါးစပ္ေစ်းနဲ႔ ၂၀၀၀ ေလာက္ ေစ်းေခၚလို႔ရတဲ့ ခရီးက
မီတာနဲ႔ဆိုရင္ ၁၀၀၀၊ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြဆို မကိုက္လို႔
မီးပြိဳင့္ၾကာၾကာ မိတဲ့ လွည္းတန္းလို ေနရာမ်ိဳး ထိုးထားလိုက္တာ” ဟု
အငွားယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူ ဦးေအာင္ေမာ္က ေျပာသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ မီတာအသံုးမျပဳဘဲ ေမာင္းႏွင္ေသာ စီးတီးတကၠစီ ၂၀၁၃
စီးကိုအေရးယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အစိုးရက သူတို႔ခ်ထားတဲ့ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ေတာ့ ဖမ္းမယ္ဆီးမယ္ ဆိုတဲ့နည္းနဲ႔
ထိန္းခ်ဳပ္တာ။ မီတာ တပ္တုန္းကလည္း သူတို႔ပဲ မတပ္မေနရဆိုၿပီး တပ္ခိုင္းတာ။
ဘယ္ကားသမား၊ ဘယ္အံုနာမွ မတပ္ခ်င္ၾကဘူး” ဟု အငွားယာဥ္မ်ား တည္ေထာင္
ထားသူ တဦးကေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

114

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အရင္က ေရဒီယုိဂ်ာနယ္လစ္၊ အခုေတာ့
အခ်ိန္ျပည့္ ပန္းခ်ီဆရာ...

SATURDAY, 16 JANUARY 2010 18:48 ဧရာဝတီ
႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ ၊ စာေရးဆရာ ၊ ကာတြန္း ေရးဆြဲသူႏွင့္ ေရဒီယို
ဂ်ာနယ္လစ္ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စြယ္စုံ အႏုပညာရွင္
ဦး၀င္းေဖ ၏ လတ္တေလာ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီ
သတင္းေထာက္ ကုိစုိးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
လက္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဦး၀င္းေဖသည္
ျမန္မာျပည္တြင္း၌ေနထိုင္စဥ္ ႐ုပ္ရွင္ ကားေပါင္း ၂ ဒါဇင္ခန္႔ႏွင့္ ဗီဒီယိုကားေပါင္းမ်ားစြာ
႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီဆုရွင္တဦးျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ လမ္း၊ ဇာတ္ညႊန္းမ်ား ႏွင့္
၀တၳဳတိုမ်ားစြာကိုလည္း ေရးသား ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းေဖသည္ ျမန္မာ ေခတ္ၿပိဳင္ပန္းခ်ီႏွင့္ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီ တည္ေထာင္သူထဲ၌
တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အိုင္အို၀ါ
တကၠသိုလ္မွေပးအပ္ေသာ Fellowship for Literature ရရွိခဲ့သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ လြတ္လပ္သည့္အာရွ အသံ(RFA)အသံလႊင့္ဌာနတြင္ စီနီယာ အယ္ဒီတာ
တာ၀န္ကို ၈ ႏွစ္ ခန္႔ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္မွအနားယူကာ
၀ါသနာပါသည့္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဦး၀င္းေဖ
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိ ေနသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ေမး။ ။ အရင္တုန္းက ရုပ္ရွင္ေတြရုိက္ခဲ့တယ္၊ ပန္းခ်ီေတြလည္း ဆြဲခဲ့တယ္၊ အခု
လတ္တေလာ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမ်ားလုပ္ေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ က်ေနာ္က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ အလုပ္ကအနားယူတယ္၊ အလုပ္ဆုိတာက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

115

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

RFA မွာ စီနီယာ အယ္ဒီတာလုပ္တယ္၊ အဲ့ဒီအလုပ္ကအနားယူၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္
ပန္းခ်ီဆြဲတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ ပိုင္း BBC နဲ႔ VOA မွာ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့
အစီအစဥ္(feature)ေလးေတြကုိ လုပ္ေပးတယ္၊ အဲ့ဒီ ႏွစ္ခုအျပင္ စာေရးတယ္၊
ပန္းခ်ီေရးတာကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီအလုပ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္
ပန္းခ်ီေရးေတာ့မွ အလုပ္ကပုိရႈပ္လာတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ကုိယ္ကပဲ
အလုပ္ရွင္ ကုိယ္ကပဲ အလုပ္သမားဆုိေတာ့ ဖိခိုင္းေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ၊ အလုပ္သမားကလည္း
ကုိယ္လုပ္ခ်င္ရာ ကုိယ္ လုပ္ရေတာ့ ပုိၿပီးလုပ္တယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္
သူမ်ားထက္အလုပ္ပုိမ်ားတယ္၊ အရင္တုန္းက ၈ နာရီလုပ္တာ အခု ေတာ့ ၁၅ နာရီေတြ
ဘာေတြ လုပ္လာရတာေပါ့။
ေမး။ ။ အဲဒီေတာ့ ပန္းခ်ီနဲ႔ ေလလႈိင္းကေန လႊင့္ရတဲ့ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ခံစားမႈနဲ႔
ကြာျခားမႈက ဘယ္လုိရွိ လဲ။
ေျဖ။ ။ ခံစားမႈက အမ်ားႀကီးကြာတယ္၊ က်ေနာ္က ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္နဲ႔က အေတာ္ကုိ
မသက္ဆုိင္တာ၊ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ကတည္းက မႏၱေလးလူထု
သတင္းစာမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး အယ္ဒီတာ ရာထူးကုိ ရတယ္၊ လူထု ဦးေလးလွနဲ႔
ေဒၚအမာနဲ႔က က်ေနာ့္ကုိခ်စ္တယ္၊ သူတုိ႔က က်ေနာ့္အေဖ( ေရႊျပည္ဦးဘတင္) ရဲ႕တပည့္
ေတြ၊ က်ေနာ္က သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕တပည့္၊ အဲ့ဒီေတာ့ မတန္မရာ အဲဒီရာထူးကုိေပးတာ၊
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိပ္၀ါသနာ မပါဘူး၊ ၁
ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ေတာင္ မလုပ္ဖူး ဘူး၊ ဒီတုိင္းထားခဲ့တာ၊ က်ေနာ့္တသက္မွာ
ဂ်ာနယ္လစ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ လုပ္လုိ႔ရပါလ်က္နဲ႔ အဲ့ဒီနယ္ထဲမွာ မရွိခဲ့ဖူးဘူး။
အေမရိကားေရာက္လုိ႔ ေရဒီယုိဖရီးအာရွ (RFA)လုပ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က
ထူေထာင္တဲ့သူေတြ၊ က်ေနာ့္ကုိ သူတုိ႔က ေခၚတာ၀န္ေပးတယ္၊ က်ေနာ္က
ျမန္မာျပည္အတြက္ လုပ္ရမွာဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ က်ေနာ္ကလုပ္တာ၊ က်ေနာ္က အဲဒီလုိေျပာဖုိ႔
ကုိ၀ါသနာမပါဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ၀ါသနာမပါေပမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိရာ
ရွိေၾကာင္းကုိ လုပ္မယ္ဆုိၿပီး လုပ္တာ။
ေရဒီယုိမွာ စကားေျပတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပန္းခ်ီနဲ႔က အေတာ္ေ၀းတယ္၊ ပန္းခ်ီဆုိတာ
ငယ္ငယ္ကတည္းက မလုပ္ရ မ ေန ႏုိင္တဲ့ ၀ါသနာတခု၊ ေရဒီယုိက စကားေျပာတာ၊၊
သတင္းနဲ႔ပတ္သက္တာ၊ ေဆာင္းပါးတုိ႔ စာေပေဟာေျပာ ပြဲလုပ္မယ္တုိ႔ ဆုိတာ က်ေနာ့္ရဲ႕
ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ရုပ္ရွင္ ၀ါသနာနဲ႔ အေတာ္ကုိကြာတယ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္က သိပ္ေကာင္းတယ္၊
သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္၊ ျပည္သူအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအေပၚမွာ
၀ါသနာမပါဘူး၊ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ အက်ိဳးရွိလုိ႔သာလုပ္တာ၊ အခုလည္း
ဆက္လုပ္ပါဆုိၿပီးေတာင္းဆုိ ေပမယ့္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ေတာ့မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ BBC နဲ႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

116

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

VOA မွာ နည္းနည္းပါးပါးလုပ္တယ္၊ စာေရးတာ ကုိေတာ့ ၀ါသနာပါတယ္၊ ပုံျပင္ေျပာတာ
၀ါသနာပါတယ္၊ ပုံျပင္ကုိ ဒီတုိင္းေျပာတာထက္ မက္ေဆ့ခ်္ (Message) ေပးခ်င္တာလည္း
ပါတယ္၊ ပုံျပင္ေတြေရးရင္လဲ ဇတ္လမ္းျဖစ္ရုံေလာက္နဲ႔ေတာ့ မေရးပါဘူး၊
ဘာကိုေျပာခ်င္တာလဲ ဆုိတာရွိတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ စာေရးရင္ တခုခုေျပာခ်င္တာက
စတယ္၊ မက္ေဆ့ခ်္ကုိ ရွာၿပီး အဲ့ဒါကုိေျပာႏုိင္မယ့္ ဇတ္လမ္းကေလးကုိေရးတာ။
ေမး။ ။ စာေပနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေရာ၊ ဘယ္လုိကေန ၀တၱဳေတြေရးျဖစ္လာသလဲ
ဆိုတာေျပာျပပါဦး။
ေျဖ။ ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက စာဖတ္၀ါသနာပါတယ္၊ဖတ္တယ္၊ ရုပ္ရွင္ေတြ
အရမ္းၾကည့္တယ္၊ပထမေတာ့ ကုိယ္ဖတ္ဖူးတာကုိ သူမ်ားကုိ ျပန္ေျပာတယ္၊
ကုိယ္ၾကည့္လာတဲ့ ရုပ္ရွင္ကုိ သူမ်ားကုိေျပာျပတယ္၊ကိုယ့္ကုိ ကုိယ္ စၿပီး
သတိထားမိတာက ျပန္ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္က သူမ်ားထက္ ေအာင္ျမင္တဲ့
သူျဖစ္လာတယ္၊ ပုံေျပာတာ၊ ျပန္ေျပာတာ၊ ရွင္းျပတာေတြကုိ ငယ္ငယ္ကတည္းက
၀ါသနာပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လဲ ဆုိေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ
မုန္႔ေကြ်းၿပီးေျပာတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကသိတယ္၊ အီၾကာေကြးနဲ႔ လက္ဖက္
ရည္တိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီေကာင္ဘာဖတ္လာျပန္လဲေပါ့၊ မင္းဒီေလာက္နဲ႔မရဘူး
မု႔န္တီေကြ်းရမယ္ျဖစ္လာတယ္၊အက်ပ္ကုိင္တဲ့အေျခအေနကုိ ေရာက္ေရာ၊ တခါတေလ
သိပ္ေျပာခ်င္ရင္ သူတုိ႔ေျပာသလုိလုပ္ရတယ္၊ ျပန္ ေျပာရင္ စီကာပတ္ကုံး
စိတ္ပါလက္ပါေျပာ တတ္တယ္၊ ေျပာခ်င္ေတာ့ စာဖတ္ရတာေပါ့၊ ေနာက္ ရုပ္ရွင္
ဇာတ္ညြန္းေရးတယ္၊ ရုပ္ရွင္ရုိက္တယ္၊ ေနာက္ ဖလင္ကျပတ္သြားေတာ့ ၀တၱဳေရးတယ္၊
က်ေနာ္က ဇာတ္ ညြန္းေရးတာမ်ားတယ္။
ေမး။ ။ ဆရာ ဖန္တီးတဲ့ အႏုပညာေတြမွာ ထူးျခားတာေတြ ေတြ႔ရတယ္၊ စာေပမွာလည္း
ထူးျခားမႈ ေတြ ေတြ႔ ရတယ္၊ အဲ့ဒါ ပန္းခ်ီရဲ႕ ရုိက္ခတ္မႈေတြမ်ားလား။
ေျဖ။ ။ ပန္းခ်ီကေန စာေပကုိရုိက္ခတ္တာ နည္းမယ္ထင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့
က်ေနာ္က စာဖတ္ တာ အင္မတန္ေစာတယ္၊ စာစုံဖတ္တယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့စာေတြလည္း
အမ်ားႀကီးပဲ ဖတ္တယ္၊ ပန္းခ်ီကေန ရုိက္ခတ္တယ္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္ေကာင္းမွဟုတ္မယ္၊
တႏြယ္ငင္တစဥ္ပါ ဆုိသလုိ ပါေကာင္းပါမယ္၊ တခ်ိန္တုန္းကလည္း ပန္းခ်ီဆရာေမာင္ဒီက
အဲဒီလုိမ်ိဳးေျပာဖူးတယ္၊ ကာတြန္းေငြၾကည္ က က်ေနာ္က ကာတြန္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္
ကာတြန္းအုိင္ဒီယာေတြကုိ ၀တၱဳတုိေရးတာပါပဲ လုိ႔ေျပာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔
ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ မွန္ဖုိ႔မရွိသလုိ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္မွားဖို႔လည္း မရွိဘူး၊
နည္းနည္းပါးပါး သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

117

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ရဲ႕ ပုံေျပာခ်င္တဲ့စိတ္၊ တစုံတရာကုိ ရွင္းလင္းျပန္ေျပာျပခ်င္တဲ့ စိတ္က
ပန္းခ်ီတုိ႔ဘာတုိ႔ ၀ါသနာပါခဲ့သလုိ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ပါခဲ့ပုံရတယ္၊
သက္ေရာက္မႈေတာ့ ရွိတယ္၊ သီးျခားျဖစ္ေနတာ က မ်ားမယ္ထင္တယ္။
ပန္းခ်ီကို က်ေနာ္တုိ႔အေဖက ပန္းခ်ီမေရးမေနရ၊ ဂီတမလုိက္မစားဘဲမေနရ၊ ၀ါသနာဗီဇ
ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါ သည္ ျဖစ္ေစ သားသမီးတုိင္းအကုန္ေရးရတယ္၊ ေလးတန္းေလာက္
ေရာက္ေတာ့မွ မလုိက္ခ်င္တဲ့လူ၊ စိတ္ မပါတဲ့သူကုိလႊတ္လုိက္တာ၊က်ေနာ္က ႏွစ္ခုစလုံး
၀ါသနာပါတယ္။
ေမး။ ။ ဒါဆို အခု ဘယ္လုိပန္းခ်ီမ်ိဳးေတြကိုေရးဆြဲ ေနပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ ဆြဲေနတယ္၊ က်ေနာ္လည္း ခင္ေမာင္ရင္(ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီဆရာ)နီးပါးပဲ၊
ခင္ေမာင္ရင္ ေလာက္သာ အႏုပညာ သီလ မႀကီးတာ၊ ခင္ေမာင္ရင္က စား၀တ္ေနေရးကုိ
ဂရုမစုိက္တဲ့ေကာင္၊ မိသားစု ရယ္လုိ႔လည္း မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တျခားသူေတြကုိေတာ့
မိသားစုလုိ ခင္တတ္တယ္၊ တုိက္ရုိက္မိသားစု မရွိ ဘူး၊ သီလထိန္းတဲ့ ေနရာမွာ ပုိလုံတယ္။
က်ေနာ္က မိသားစုရွိေတာ့ က်ေနာ့္မွာတာ၀န္ရွိလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီလုိအခါမ်ိဳးမွာ
အႏုပညာက အနည္း နဲ႔အမ်ားမသန္႔ဘူးဗ်၊ ေငြမ်က္ႏွာကုိ ေမာ့ၾကည့္မိတာတုိ႔
လွမ္းၾကည့္မိတာတုိ႔ ရွိတတ္တယ္၊ ဒီအခ်ိန္ အထိ က်ေနာ့္မွာ အေႏွာင့္အရွက္ျဖစ္ေနတယ္၊
က်ေနာ္ေငြမ်က္ႏွာ မၾကည့္ဘဲ ေရးလုိက္ရင္ အဲ့ဒီ ပန္းခ်ီ ကားက ပုိေရာင္းရတယ္၊
သိသိႀကီးနဲ႔ ပိုက္ဆံရွာတဲ့ အလုပ္ဆုိၿပီး စိတ္ထဲကေနထားလုပ္ရတယ္၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေတာ့
မရွိပါဘူး၊ တခ်ိဳ႕ကေမးတယ္၊ မင္းပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ ပန္းခ်ီေရးတာလားဆုိရင္
က်ေနာ္အရုိးသားဆုံး ဟုတ္တယ္လုိ႔ ၀န္ခံတယ္၊ အမွန္တရားကုိ ဟုိနယ့္ဒီနယ့္
လိမ္ေျပာေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။
ကုိယ္ေရးခ်င္လုိ႔လည္း ေရးတယ္၊ ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔လည္း ေရးတယ္၊ အမွန္ကေတာ့
တျခားနည္းနဲ႔ ပုိက္ဆံရရင္ တျခားနည္းနဲ႔ ပုိက္ဆံရွာခ်င္တယ္၊ သုိ႔ေသာ္
ခင္ေမာင္ရင္ေလာက္ေတာ့ အႏုပညာသီလ မရွိေသးပါဘူး၊ အရုိးဆုံးေျပာျပတာပါ။
ေမး။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းက ခ်င္းမိုင္မွာ ျပသြားတဲ့ အဲဒီ ပန္းခ်ီ
ဦးခင္ေမာင္ရင္ရဲ႕ တကုိယ္ေတာ္ျပပြဲမွာ Portrait ပုံတူေတြမ်ားတယ္၊ ဆရာနဲ႔က
အရမ္းရင္းႏွီးေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ရင္ နဲ႔ သူ႔ပန္းခ်ီ ကားေတြအေပၚ အျမင္က
ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ သူ ပန္းခ်ီကုိ မ်ားမ်ားစားစားေရးတာက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

118

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အင္ဂ်င္နီယာ(ဗိသုကာပညာ)ေအာင္ၿပီးေတာ့မွ မ်ားမ်ား စားစား စေရးတာ၊ ထူးျခားခ်က္က
ပန္းခ်ီရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရား ၊ သီအုိရီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ကမၻာ့ ပန္းခ်ီ ေတြကုိ
ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ဖတ္တဲ့သူတေယာက္၊ ပန္းခ်ီစေရးကတည္းက ကုိယ္ဘာလုပ္မယ္၊
ဘာေၾကာင့္လုပ္တယ္၊ ဘာေတြလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ျပတ္ျပတ္သားသားနားလည္ၿပီးမွ လုပ္သူျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေတာ္ကုိ
ထူးျခားတယ္၊ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္းကုိယ္ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာကုိ
ျပတ္ျပတ္သားသား သိ ထားခဲတယ္၊ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္မွသိတာမ်ားတယ္။
ခင္ေမာင္ရင္က အဲ့ဒီလုိမဟုတ္ဘူး၊ မေရးခင္ကတည္းက ပန္းခ်ီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
အသိပညာက အမ်ားႀကီးကုိ ေရွ႕ေရာက္ေနတာ၊ ေနာက္တခ်က္က တသက္လုံး
ပန္းခ်ီမေရးဘဲ မေနႏုိင္တဲ့သူ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အရမ္းေရး တယ္၊ ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာေတြထဲမွာ
အမ်ားဆုံးပန္းခ်ီေရးတဲ့သူကုိ ျပပါဆုိရင္ ခင္ေမာင္ရင္ကုိ ျပရမယ္၊ ပန္းခ်ီေရးတဲ့ေနရာမွာ
အဂတိကုိ အနည္းဆုံးက်င့္သုံးတယ္၊ သူမ်ားႀကိဳက္ပါ့မလားဆုိတဲ့ စုိးရိမ္တုိ႔ အဂတိတုိ႔
ေသာကတုိ႔ အလြန္နည္းတယ္၊ သူေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္တာကိုပဲ
တစုိက္မတ္မတ္ေရးတဲ့ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေဘး က ေကာင္းတယ္
မေကာင္းဘူးထင္တာအပထား၊ သူ႔ကုိ ခ်ီးက်ဴးလုိ႔လည္း သိပ္ၿဖဳံတဲ့ေကာင္မဟုတ္၊
႐ႈတ္ခ်လည္း ဂရုစုိက္တာမဟုတ္ဘူး၊ ရွားရွားပါးပါးပန္းခ်ီ ဆရာ။
၁၉၆၃-၆၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ညီအစ္ကုိထက္မက ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိၾကတာ၊
ထူးျခားတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြက သူ႔ဆီမွာသြားၿပီး ဆည္းပူးၾကတယ္၊
ဆရာႀကီးတဆူပဲ၊ က်ေနာ့္ထက္ လပုိင္းငယ္တယ္၊ အသက္ပဲ ၇၄ ႏွစ္ေလာက္ရွိေနပါၿပီ၊
အႏုပညာသည္ အေတာ္စစ္တယ္၊ အဲ့ဒါအေရးႀကီးတယ္၊ အႏုပညာ သည္ အားလုံးက
အစစ္ျဖစ္ခ်င္ၾကတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဆႏၵတခုရွိဦးေတာ့ မလြယ္ဘူး၊ အေရးႀကီးတာက အႏု
ပညာသည္ အစစ္ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔သိရမယ္၊ အဓိက အဲ့ဒီအတုိင္းက်င့္ႏုိင္ရမယ္၊ အဲ့ဒီ
ႏွစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သူက ေတာ္ေတာ္ညီညြတ္တယ္၊
ေကာင္းေကာင္းသိတယ္၊အႏုပညာသည္အစစ္ျဖစ္ေအာင္က်င့္ႏုိင္တယ္။
ပန္းခ်ီနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေ၀ဖန္ရရင္ သူ႔ပန္းခ်ီရဲ႕အလွတရားက ဘာလဲဆုိေတာ့
ပန္းခ်ီဆရာကုိယ္တုိင္ အား ေကာင္းတဲ့ ပန္းခ်ီအႏုပညာေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊
ရဲရင့္မႈ၊ျပတ္သားမႈ စတဲ့ အလွတရားေတြ သူ႔ ပန္းခ်ီ မွာပါပါတယ္၊လူပုံေတြ၊ ရႈခင္းေတြ ၊
စိတၱဇေတြ ဘာကုိပဲ ေရးေရး အဲ့ဒီအလွတရားေတြပါေနတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ သန္႔စင္ ၾကည္လင္မႈ၊
ရဲရင့္မႈ၊ယုံၾကည္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ရုိးသားမႈေတြပါေနတယ္၊ ဒါေတြက ေျပာေတာ့သာ လြယ္ တာ၊
လုပ္ေတာ့အေတာ္ခက္တယ္၊ ဒီလုိမ်ိဳး က်ေနာ္လည္း သူ႔ေလာက္ရွင္းေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊
အဲ့ဒီလုိ လုပ္ ႏုိင္ဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ဘ၀ခ်မ္းသာမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စေတးရတယ္၊ သူက
စေတးတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ ဘယ္ ေတာ့ မွ ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး၊သူက ဘာကုိမွ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

119

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မစေတးဘူး၊ ငါလုပ္ခ်င္လုိ႔လုပ္တာ၊ႀကိဳက္လုိ႔လုပ္တာ ငါ့ဘ၀ ငါလက္ခံတယ္ ဆုိတဲ
အဲ့ဒီလုိလူမ်ိဳး၊ ခင္ေမာင္ရင္ဆိုတာ အေတာ္မူက်တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါ၊ မည္ကာမတၱ ပုဂၢိဳလ္
မဟုတ္ဘူး၊ ဒါ က်ေနာ္အနီးကပ္သိတဲ့ ခင္ေမာင္ရင္ပဲ။
ေမး။ ။ အရင္က Abstract (ျဒပ္မဲ့)ေတြဆြဲတာမ်ားတယ္၊ အခုေနာက္ပုိင္းမွာ
ပုံတူေတြဆြဲလာတယ္၊ အခု ျပပြဲ မွာဆုိရင္လည္း ကားေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ
ပုံတူေတြကမ်ားတယ္၊ အဲ့ဒီပုံတူေတြမွာလည္း တ၀က္ေလာက္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ပုံေတြမ်ားတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၶီ၊ အဆုိ ေတာ္
ထူးအိမ္သင္၊ ပန္းခ်ီ ဆရာေပၚဦးသက္ တို႔ပုံတူေတြ၊ အဲဒါကုိေရာ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ခင္ေမာင္ရင္ရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆုံး အႀကိဳက္ဆုံးက Abstract ပဲ၊ သူ႔ဘ၀မွာ
အလြတ္လပ္ဆုံး အလုပ္လုပ္ တာပဲ၊ သူ ေလးေလးနက္နက္
ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြရဲ႕ပုံေတြကုိေရးတယ္ ၊ အဲ့ဒီေနရာမွာလည္း လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ေရးတယ္၊ ပန္းခ်ီဆရာေတြ အေနနဲ႔ ပန္းခ်ီျပပြဲတခုလုပ္ရင္၊ တခုလုံး
ဟာမုိနီျဖစ္ေအာင္ ဒီတခု ေတာ့ ပုံတူေတြပဲ ျပမယ္ဆုိၿပီးေတာ့
အကုန္လုံးညီညီညြတ္ညြတ္ရွိေအာင္၊ စည္းလုံးမႈရွိေအာင္ လုပ္ေလ့ လုပ္ထ ရွိတယ္ ၊
ခင္ေမာင္ရင္ကလည္း ဒီျပပြဲမွာ ပုံတူေတြနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ Unity ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထား
တယ္ လုိ႔ ေ၀ဖန္ပါရေစ။
ခင္ေမာင္ရင္ တသက္လုံး အႀကိဳက္ဆုံးကေတာ့ Total Abstract ျဖစ္တယ္၊
သူ႔လြတ္လပ္မႈကုိ အရမ္းလုိခ်င္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ တျခားဘာမွမေရးေတာ့ဘဲ ဒါကို
ေရးေတာ့တာပဲ၊ စိတ္ရူးေပါက္ၿပီးေရးတာမဟုတ္ဘူး အလြန္ကုိ သိသိႀကီးနဲ႔
အသိတရားအျပည့္နဲ႔ေရးတာ၊ ဒီလုိေရးတဲ့ေနရာမွာ ဟန္ေဆာင္လုပ္တာ၊
စတုိင္လုပ္တာတုိ႔ရွိ ေပမယ့္ ခင္ေမာင္ရင္က အဲ့ဒီလုိမဟုတ္ဘူး Abstract ပန္းခ်ီ
အစစ္ျဖစ္တယ္။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုအင္တာဗ်ဴးတြင္ပါေသာ ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီဆရာ ခင္ေမာင္ရင္သည္လည္း
ျမန္မာ ေခတ္ၿပိဳင္ ပန္းခ်ီ ႏွင့္ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီ တည္ေထာင္သူထဲ၌ တဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္၍ ေမာ္ဒန္ ပန္းခ်ီ မ်ားကို ဆက္လက္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

120

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

႐ိုးတိုးရိပ္တိပ္ ေမွ်ာ္လင့္လာရတဲ့
အစုအၿပံဳလိုက္ ျပန္ပို႔မႈ

စိုးေနလင္း | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၂၇ မိနစ္
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4604-2010-01-18-11-1412.html

(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Bangkok Post မွ Sanitsuda Ekachi ရဲ႕The
looming prospect of massive deportation ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

တကယ္လို႔ အေျဖက “ေကာင္းပါၿပီ” ဆိုရင္ေတာင္ ဘ႐ုတ္သုတ္ခ ျဖစ္ေနတဲ့ တရားမဝင္
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား အေျခအေနဟာ သိပ္ၿပီး ေကာင္းလာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အေျဖက သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ “မရပါဘူး” ဆိုရင္ေတာ့
ဒီဘ႐ုတ္သုတ္ခအျဖစ္ဟာ ပိုၿပီး ဆိုးဝါးလာပါလိမ့္မယ္။
က်မေျပာေနတာက ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့
ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား ေတြကို စနစ္တက်၊ စည္းကမ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား စီမံေဆာင္ရြက္မႈသစ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ကာလကို တိုးခ်ဲ႕ေပးဖို႔၊
မေပးဖို႔ အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာတာပါ။
အစိုးရက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က လမ္းေပါက္ေတြ ပြေနတဲ့၊ နယ္စပ္တေလွ်ာက္က
ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ လာေနၾကတဲ့ ေလာ၊ ကေဗၻာဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြက
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္ဖို႔
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ေပးေနတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္မႈကို
ရပ္ပစ္ေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို မွတ္ပံုတင္ေပးေနမႈအစား သူတို႔ရဲ႕
မူလႏိုင္ငံေတြက ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈကို လုပ္ေပး၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး
အဲဒီ ရလာတဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြက ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို
ေလွ်ာက္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြက ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈကို
ကန္႔သတ္ကာလေဘာင္အတြင္း မီေအာင္မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူးဆိုရင္ အဲဒီအလုပ္သမားေတြဟာ
အဖမ္းအဆီးခံ ႏိုင္ငံကို ျပန္ပို႔ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္
သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို အခ်ိန္ကာလ တႏွစ္ပဲ
ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကန္႔သတ္ကာလဟာ အခုခ်ိန္မွာ က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕တံခါးကို
လာေခါက္ေနပါၿပီ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

121

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်မတို႔ အခုၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အျဖစ္ကေတာ့ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ လူေတြကို
အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ျပန္ပို႔ရမယ့္ အျဖစ္ပါပဲ။ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား တရားမွ်တမႈ
အစီအစဥ္ (Migrant Justice Programme) ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉး အင္ဒီေဟာလ္ (Andy
Hall) ရဲ႕ အဆိုအရ ၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား တခ်ဳိ႕ဟာ
သတင္းတပတ္ေလာက္ပဲ လိုေတာ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးေတာ့မယ့္
သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမားလက္မွတ္အရ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ တိုင္းျပည္ျပန္ပို႔ခံရမယ့္အျဖစ္ကို
ရင္ဆိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ခန္႔မွန္းေျခ ၉၃ဝဝဝဝ ေလာက္ရွိတဲ့ မွတ္ပံုတင္ၿပီး
အလုပ္သမားေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမားလက္မွတ္
သက္တန္းကုန္ဆံုးမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ၿပီးရင္ ဒီအျဖစ္နဲ႔
ရင္ဆိုင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ
ရက္စက္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနသမွ်ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ အသက္ေတြကို
စြန္႔စားၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္လာလုပ္
ေနၾကဦးမွာပါပဲ။
ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (International Organization for
Migration) ရဲ႕ အဆိုအရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ တရားဝင္
မွတ္ပံုတင္ထားၾကတဲ့ အလုပ္သမားေပါင္း ၁,၁၇၄,၇၁၆ ဦး ရွိပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္သမား
ဦးေရရဲ႕ ၈ဝ % ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕
ေအာင္ျမင္မႈဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္
ကုန္လြန္ခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေလွ်ာက္ထားသူ ၅ဝဝဝ-၆ဝဝဝ ေလာက္ကိုပဲ
စိစစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၾကိဳးနီစနစ္နဲ႔ ျခစားေလာက္ကိုက္မႈေတြေၾကာင့္ အရမ္းေႏွးေကြးလွတဲ့
စိစစ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တခုတည္းေသာ အဟန္႔အတား၊
အေႏွာက္အယွက္ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာနဲ႔ ကေဗၻာဒီးယား ႏုိင္ငံေတြက
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လ်င္ျမန္လာဖို႔အတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြက
အာဏာပိုင္အရာရွိေတြကို ထိုင္းႏုိင္ငံကို ေစလႊတ္ေပးဖို႔ သေဘာတူညီထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေတာ့ အဲဒီလို ေစလႊတ္ေပးဖို႔ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔က
အလုပ္သမားေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ျပန္ဝင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔
ဒါမွမဟုတ္ ပြဲစားေတြကတဆင့္ လုပ္ဖို႔ပဲ ေျပာဆို တိုက္တြန္း ေနပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

122

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဲဒီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္ ေပးသြင္းရမယ့္ အခေၾကးေငြကို ထိုင္းဘတ္ေငြ ၅ဝဝ အထိ
ေလွ်ာ့ခ် ေပးလိုက္ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိအရာရွိေတြရဲ႕ လက္မွတ္ကိုရဖို႔ မတန္တဆေပးၿပီး လုပ္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း လိမ္လည္လွည့္စားမႈေတြက မ်ားလွတဲ့ အတြက္ အလုပ္သမား
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ သူတို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ၊ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားခဲ့ရတဲ့
လုပ္အားခေငြေတြဟာ ပြဲစားေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဆံုး႐ႈံးရမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။
အေရးယူအျပစ္ေပးခံရမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈဟာလည္း
အလုပ္သမားအေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း
ေနၾကဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အေၾကာင္းတခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား
အမ်ားစုၾကီးဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း
ဖိႏွိပ္မႈေအာက္ကေန ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတဲ့ ရွမ္း၊ ကရင္နဲ႔ မြန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသြားၿပီး စာရင္းေပးမယ္ဆိုရင္
ျပည္တြင္းထဲမွာ ေနထိုင္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု ေတြကို စစ္အစိုးရက
အျပစ္ဒဏ္ေပးမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္မွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါတယ္။
ကန္႔သတ္ခ်ိန္ဟာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေတာ့တာကို သိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား
စီမံကြပ္ကဲေရး ေကာ္မီတီ (Alien Workers Management Committee) က ႏိုင္ငံသား
စိစစ္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်ိန္ကို ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ တိုးေပးဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕
သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈကို ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က အဲဒီ ေတာင္းဆိုမႈကို အခုထိ
ဘာမွ မတု႔ံျပန္ခဲ့ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အဲဒီသေဘာတူခြင့္ျပဳမႈကေရာ
တရားမဝင္ အလုပ္သမားျပႆနာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးကို ေလာက္ေလာက္လားလား အကူအညီ
ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါ့မလား။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏႈန္းအတိုင္းဆိုရင္
ေနာက္ထပ္ အပိုေဆာင္း ၂ ႏွစ္မွာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား တသန္းေလာက္ထဲက ၁၂ဝဝဝ ေလာက္ပဲ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကိစၥကို က်မတို႔အေနနဲ႔ ရယ္ေမာပစ္သင့္ပါသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငိုေၾကြးသင့္ပါသလား။
တကယ္လို႔ ထူးေထြအံ့မခန္း အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳရၿပီး အဲဒီအေႏွာင့္အယွက္၊
အဟန္႔အတားေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ႏုိင္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္ အႏိုင္က်င့္၊
ေခါင္္းပံုျဖတ္ခံရမႈ မ်ဳိးစံု ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရႏိုင္တဲ့ လူတသန္းေက်ာ္ေလက္ တရားမဝင္
က်န္ရွိေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေငြေၾကး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြေၾကာင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

123

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဲဒီလူေတြဟာ တရားဝင္ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ရလာႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္က သူတို႔ကို ၂ ႏွစ္တာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး
ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္တာကာလ အလုပ္သမားလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးခြင့္လည္း
ရလာႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြ လုပ္ေနရတဲ့ ေက်းကြ်န္လုပ္ငန္းမ်ိဳးရဲ႕
အေျခအေနေတြကေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ေတြကို ရဲက
ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္တာမ်ဳိး ခံရသြားေစႏိုင္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕
အေထာက္အထား လက္မွတ္ေတြကို သိမ္းဆည္းတာမ်ဳိး ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ ဆိုတာကိုေတာ့
အာမခံခ်က္ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ ရက္စက္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေနသမွ်ေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ အသက္ေတြကို စြန္႔စားၿပီး
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္လာလုပ္ ေနၾကဦးမွာပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရးစနစ္ ကတိမ္းကပါး ျဖစ္ေနေသးသမွ်၊ ထိုင္းအာဏာပိုင္ ေတြကလည္း
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေရးကို အေလးဂ႐ုျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ေနေသးသမွ် သာမန္
ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ မူဝါဒက်ဆံုးမႈအတြက္ အၾကီးဆံုး အ႐ႈံးသမားေတြ
ျဖစ္ေနၾကရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသအခ်ာ အၾကီးမားဆံုး အႏိုင္ရမယ့္ သူေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထဲမွာ
ျခစားေလာက္ကိုက္မႈေတြ ရွိေနဦးမွာျဖစ္သလို၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႔လူကုန္ကူးမႈနဲ႔
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတု ျပဳလုပ္မႈေတြလည္း ရွိေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(Ms.Sanitsuda Ekachi ဟာ Bangkok Post (Outlook) ရဲ႕ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ
ျဖစ္ပါတယ္။)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

124

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပိေတာက္ေတြလႈိင္တဲ့ ႏွစ္၊
ခေမာက္ေတြႏိုင္တဲ့ ေခတ္
ၿငိမ္းေဝ | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/4602-2010-01-18-08-16-43.h
(က)
က်ေနာ္တို႔လူစု ခေမာက္ၾကီးေအာက္တြင္ ဝိုင္းစုၿပီး ထိုင္ေနၾကသည္။ ခေမာက္ၾကီးမွာ လူ
၃ဝ ခန္႔ ထိုင္ေနၾကသည့္တိုင္ လံုၿခံဳသည့္အမိုး ျဖစ္ေနေသး၏။ ခေမာက္ၾကီးေအာက္တြင္
ထိုင္ေနရင္းက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို က်ေနာ္
ေတြးမိသည္။ သူက အၾကံေကာင္း၏။ ဝါးခေမာက္ၾကီးတခုကို ယာယီတဲ၏ အမိုးအျဖစ္
တင္ထားရန္ စိတ္ကူးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ သေကၤတမွာ
ခေမာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာယီတဲ၏ အမိုးအျဖစ္ ဝါးခေမာက္ၾကီး တခုလုပ္ၿပီး
တင္ထားရန္ စိတ္ကူးခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ အၾကံကို ျပန္ေတြးကာ က်ေနာ္ ၿပံဳးမိသည္။
ဝါးခေမာက္ၾကီး မိုးထားသည့္ စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး ယာယီတဲမွာ မဲ႐ုံႏွင့္ ကိုက္ ၁၅ဝ
အကြာခန္႔တြင္ ရွိသည္။ မဲ႐ုံႏွင့္ ကိုက္ ၁ဝဝ အတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း မျပဳရဟူသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ က်ေနာ္တို႔က မဲ႐ုံႏွင့္ ကိုက္ ၁၅ဝ ခန္႔အကြာ
ဥပေဒႏွင့္လြတ္ကင္းသည့္ ေနရာတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ယာယီတဲထိုးရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက၏။ တဲေရွ႕လက္ခုပ္တေဖာင္အျမင့္တြင္ “ပိေတာက္ေတြလႈိင္တဲ့ ႏွစ္၊
ခေမာက္ေတြႏုိင္တဲ့ ေခတ္” ဟု ေရးထားသည့္ ပိုစတာၾကီးကို တဲ၏ နဖူးစီးအျဖစ္
ေထာင္ထားလိုက္၏။ က်ေနာ္တို႔က တဲေရွ႕ႏွင့္ တဲေအာက္တြင္ ခံုေတြခ်ကာ ထိုင္ၾကသည္။
တဲေရွ႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ မဲ႐ုံသို႔ သြားၾကေသာ မဲလာေပးသူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၊
မ်က္ႏွာျပၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ေန႔မ်ားလိုေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရးစကားမ်ားကို
ဓာတ္စက္ႏွင့္ မေျပာမေဟာၾကေတာ့ဘဲ တဲေအာက္တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ရင္း
ေအးေဆးစြာ ထိုင္ၾက၏။ မဲထည့္မည့္ ေန႔တြင္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် မေပၚေပါက္ေစရန္
ဆူဆူညံညံ ေျပာေဟာစည္း႐ုံးသည့္ အလုပ္ကို ရပ္ထားလိုက္ၾက၏။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

125

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္မွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕မွာ
ဘာေတြျဖစ္လာအံုးမလဲဆိုတာ က်ေနာ္ ေတြးလို႔ မရဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပႆနာအားလံုးကို ေျပလည္သြားေစမယ့္ ကိစၥလို႔ေတာ့ က်ေနာ္
မယံုၾကည္မိဘူး”

ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွာ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္၊
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက သူ႔ကို
စစ္အစိုးရက ခ်ဲမႈနဲ႔ မတရား အမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့လို႔

ေထာင္ထဲမွာ ၁ဝ ႏွစ္နဲ႔ ၁၅ ရက္ေနၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကို စစ္အစိုးရက
ထပ္မံဖမ္းဆီးၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ေထာင္ဒဏ္ခ်ျပန္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဟာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွာ ေထာင္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ခ်မွတ္ခံရတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက မည္သူ႔ကိုမွ် မၾကည့္ဘဲ ေျမၾကီးေပၚကို ေခါင္းငံု႔ၿပီး စိုက္ၾကည့္ေနသည္။
က်ေနာ္ ေျပာလိုက္သည့္ စကားကိုမူ ေခါင္းငံု႔ၿပီး နားေထာင္သည္မွအပ မည္သို႔မွ်
႐ုတ္တရက္ ျပန္မေျပာဘဲ ေနခဲ့၏။
ဤ ၄-၅-၁ဝ ရက္အတြင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ မ်က္ႏွာမွာ သိသိသာသာ ေခ်ာင္က်သြား၏။
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ နယ္လွည့္ၿပီး စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ရသျဖင့္ သူ႔မွာ အစားမွန္၊ အအိပ္မွန္
မရွိခဲ့။ ေနေလာင္ထားသည့္ သူ႔နဖူးျပင္မွာ အညိဳေရာင္သန္းေနေလသည္။ အၿမဲတန္းလိုလို
သန္႔ျပန္႔သပ္ရပ္စြာ ဝတ္စားေနထိုင္တတ္သူ ျဖစ္သည့္တိုင္ ဤရက္မ်ားအတြင္း၌ သူသည္
ဘိုသီဘတ္သီ ဝတ္စားသြားလာေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရ၏။
“ဆရာေျပာတာ က်ေနာ္ နားလည္ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ဒါကိုပဲ
စဥ္းစားေနရတာပဲ။ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းေနတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာ ငါတို႔ ႏုိင္မွာကေတာ့
ေသခ်ာသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အခါ ဆိုၿပီး ဆက္ေတြးမိရင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

126

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်ေနာ့္ရင္ထဲ တကယ္ မရွင္းဘူး”
ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းျဖစ္သူ က်ေနာ့္ကို ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဆရာဟူေသာ နာမ္စားျဖင့္သာ
ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုတတ္၏။ သူႏွင့္ က်ေနာ္က အသက္ခ်င္း မတိမ္းမယိမ္း။ သူက
ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းတဦး။ ကၽြဲပြဲၿမိဳ႕ ရဲစခန္းတြင္ စခန္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ။
အလုပ္မွ ေဆးပင္စင္ႏွင့္ ထြက္ၿပီးေနာက္ သစ္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရင္း
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ေျခစံုပစ္ဝင္လာခဲ့သူ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္ေတာ့
သူက ကၽြဲပြဲၿမိဳ႕ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္။ က်ေနာ္က စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းေဘး
ေက်းရြာသပိတ္စခန္း အမာခံတဦး။ အေရးေတာ္ပံုကာလေနာက္ပိုင္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို သူႏွင့္ က်ေနာ္ အတူတြဲၿပီး
အလုပ္လုပ္ခဲ့၏။ သူက ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မီတီ ဥကၠ႒။ က်ေနာ္က ၿမိဳ႕နယ္
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံ။ သူက ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ အလုပ္လုပ္တတ္သူ။
က်ေနာ္က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကို စိတ္အားထက္သန္သူ။ သူႏွင့္ က်ေနာ္
ေက်းရြာေတြ ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စာရြက္ေတြ
ေဝခဲ့ၾကသည္။
“ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ၾကရမွာပဲ။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ဆရာ့လိုပဲ
မတင္မက် သေဘာ၊ မေဝခြဲတတ္တဲ့သေဘာ၊ မရွင္းလင္းတဲ့သေဘာေတြ ရွိေနေပမယ့္
ပါတီလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ မျဖစ္မေန ဆက္လုပ္ၾကရမွာပဲမို႔လားဆရာ။ ၿပီးေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိသည္ျဖစ္ပါေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ပါေစ ပါတီကေတာ့ ရွိကိုရွိေနရမွာပဲမို႔လား။
ဒါဆိုရင္ သံသယေတြ ေနာက္တန္းမွာထား၊ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ကိုလုပ္ၾကရေတာ့မွာပဲေပါ့။
ဒီလိုေတြးလိုက္မွပဲ ရင္ထဲမွာ ေပါ့သြားတယ္လို ့က်ေနာ္ ထင္မိတယ္”
မဲ႐ုံက မဲေပးၿပီးျပန္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးၾကီးတအုပ္က ခေမာက္တဲၾကီးေရွ႕
ေရာက္ကာမွ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ” ဟု
သံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္လိုက္ၾက၏။ က်ေနာ္တို႔က လမ္းေပၚက သူတို႔လူအုပ္ကို ညာသံေပးကာ
တု႔ံျပန္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾကသည္။
ေန႔တဝက္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ မဲ႐ုံေရွ႕တြင္ မဲေပးသူ ပုိမ်ားလာသည္ဟု ထင္မိသည္။
မဲေပးလာသူ အားလံုး လိုလိုက က်ေနာ္တို႔ကို ႏႈတ္ဆက္သြားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က
က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ခဏတျဖဳတ္ အတူတြဲၿပီး ထိုင္သြားၾက၏။ တခ်ဳိ႕က ခေမာက္တဲၾကီး
ေနာက္ခံထားကာ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ားပင္ ႐ုိက္ၾက၏။
“ေဟာ … ဦးခင္ေမာင္ဝင္းေတာ့ ေရာက္လာၿပီဗ်ဳိ႕”
ခေမာက္တဲၾကီးဆီ လြယ္အိပ္တလံုးလြယ္ကာ ေလွ်ာက္လာေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

127

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်ေနာ္တို႔ အားလံုးက ဝမ္းသာတက္ၾကြစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။
“ဘယ္လိုလဲ၊ အေျခအေနေကာင္းရဲ႕လား။ ဟုိမွာေတာ့ အားလံုး ေကာင္းပါတယ္။
ခေမာက္နဲ႔ ႏွဲ အတူတူပဲ ဆိုၿပီး အပင္ပန္းခံ လိုက္ရွင္းထားတာ
ေတာ္ေတာ္ထိေရာက္သြားတယ္”
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ခေမာက္တဲၾကီးကို သေဘာက်သလို ေမာ့ၾကည့္ရင္း တဲေရွ႕တြင္
လာၿပီးရပ္လိုက္သည္။ က်ေနာ္က အေျခအေနေကာင္းသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း
မည္သည့္ျပႆနာမွ်မရွိေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပလိုက္၏။
ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္းက က်ေနာ္တို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာ ခေမာက္တဲၾကီးဆီ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း
ေရာက္မလာႏုိင္ခဲ့ပါ။ သူက အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ မဲ႐ုံဆီ အေစာၾကီး ထသြားရ၏။ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕
အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဝင္မၿပိဳင္ခဲ့ပါ။ ဗဟိုမွ ညိႇႏႈိင္းခ်က္အရ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏
အသက္ကယ္ပါတိီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းဝင္းက
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ခံျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ယင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္ဝင္းအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔
အေစာၾကီး သြားေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္မူ သူသည္ သူ႔အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ အလုပ္ထက္ ဗဟု္ိမွ
ခ်ေပးသည့္ အသက္ကယ္ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္အလုပ္ကို ပိုၿပီး အခ်ိန္ေပးခဲ့၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အသက္ကယ္ပါတီ၏
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းဝင္းမွာ နယ္ေျမခံမဟုတ္။
လူသိနည္းသူလည္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အသက္ကယ္ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ
သေကၤတမွာ “ႏွဲ” ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခေမာက္ကလြဲ၊ မည္သူ႔ကိုမွ မဲမေပးဟု
ဆႏၵပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္လူထုကို “ခေမာက္ႏွင့္ ႏွဲ အတူတူပဲ” ဟု
ရွင္းလင္းလႈံ႔ေဆာ္္ကာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဦးေဆာင္လ်က္ ေန႔မအား ညမအား
စည္း႐ုံးေရးဆင္းခဲ့ရ၏။ (မွတ္ခ်က္။

။ ယင္းအသက္ကယ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒မွာ ယခုအခါ

အေဝးေရာက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း ျဖစ္ပါသည္။)
ယခုလည္း သူ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ မဲဆႏၵနယ္ မဲေပးသည့္ေန႔ ျဖစ္သည့္တိုင္ သူက
ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔သြားကာ အသက္ကယ္ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ဝုိင္းဝန္းကူညီေနခဲ့ရ၏။ ေန႔လည္ပိုင္းက်မွသာ ကၽြဲပြဲသို႔
ျပန္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုေန႔က အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲအျပတ္ရရွိကာ အႏိုင္ရရွိခဲ့၏။ ဤမဲဆႏၵနယ္တြင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

128

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ အဓိက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ တခ်ိန္က မဆလပါတီ
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီ ျဖစ္သည္။ သူက တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
မဲေပးသည့္ေန႔က မဲ႐ုံပိတ္ကာနီး အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳဳပ္ထြန္းရီႏွင့္ အဖြဲ႔ မဲ႐ုံသို႔ ကား ၄ စီးျဖင့္
ေရာက္လာခဲ့၏။ အေျခြအရံမ်ား ၿခံရံလ်က္ မဲ႐ုံအတြင္းသုိ႔ ဝင္လာခဲ့၏။ မဲ႐ုံမႉးႏွင့္
မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက တ႐ုိတေသ ၾကိဳဆို ၾကရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီႏွင့္ အဖြဲ႔ မဲ႐ုံအတြင္း ၁ဝ
မိနစ္ခန္႔ ေနသြားသည္ကို မဲလာေပးသူအားလံုး ျမင္၏။ မဲပံုးမ်ားထားရာ အခန္းထဲအထိ
ဝင္သည္ကိုလည္း အားလံုးသိ၏။ ပထမေတာ့ ဤသတင္းကို ၾကားၾကားခ်င္း
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ေဒါသျဖစ္ၾကရ၏။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီ၏ အျပဳအမူကို
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ စာေရးၿပီးတိုင္ရန္ တိုင္ပင္ၾကေသး၏။ သို႔ေသာ္
မဲမ်ားေရတြက္ၿပီးေသာအခါ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက မဲအျပတ္အသတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရရွိသည့္အေျဖကို
ၾကားရသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းရီကို တုိင္ၾကားရန္ စဥ္းစားထားသည္ကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး
ေနာက္ဆုတ္ထားလိုက္ၾက၏။ က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၿပီ။ ရထားသည့္ ေအာင္ပြဲႏွင့္ႏြယ္ၿပီး
ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် မျဖစ္ခ်င္ၾကေတာ့။
မဲ႐ုံမွ မဲမ်ားေရတြက္သည္ကို ဦးခင္ေမာင္ဝင္းအပါအဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား
ဝိုင္းဝန္းၾကည့္ၾက၏။ မဲစာရင္းမ်ား ေရတြက္ေနစဥ္ လူေတြအားလံုး ၿငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ၿပီး
နားေထာင္ေနခဲ့ရာက မဲအေရအတြက္ ေနာက္ဆံုး သတင္းထြက္လာေသာအခါ
လူေတြအားလံုး ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္လိုက္ၾကသည္။ လက္ခုပ္ လက္ဝါးတီးကာ
ကၾကခုန္ၾက၏။ တခ်ဳိ႕က ဦးထုပ္မ်ား၊ ထီးမ်ား၊ ဖိနပ္မ်ားကိုပင္ အေပၚသို႔ ပစ္ေျမႇာက္ကာ
တက္ၾကြေနခဲ့ၾက၏။
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ မ်က္ႏွာကို က်ေနာ္ အကဲခတ္သည္။ သူ ဘယ္လိုခံစားေနရသည္ကို
က်ေနာ္သိခ်င္သည္။ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ လူအုပ္၏ေဘးမွ
ေလွ်ာက္လာေန၏။ က်ေနာ့္ကိုေတြ႔ေတာ့ သူက မ်က္ႏွာကို အားယူၿပီး ပိုၿပီးၿပံဳးျပသည္။
က်ေနာ္က သူ မၾကာခဏ ေျပာတတ္သည့္ စကားတခ်ဳိ႕ကိုသာ နားထဲတြင္ ၾကားေနခဲ့၏။
“ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ၾကရမွာပဲ။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ
မတင္မက်သေဘာ၊ မေဝခြဲတတ္တဲ့သေဘာ၊ မရွင္းလင္းတဲ့သေဘာေတြ ရွိေနေပမယ့္
ပါတီလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ မျဖစ္မေန ဆက္လုပ္ၾကရမွာပဲမို႔လား...”
အမွန္တကယ္အားျဖင့္မူ သူက နိဳင္ငံေရး မိုးေကာင္ကင္တခုလံုး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

129

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ညစ္ေထးအံု႔ဆိုင္းေနသည္ကို ထိုစဥ္ကတည္းက သံသယျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု က်ေနာ္
ခန္႔မွန္းမိသည္။
ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ ဟန္ပန္မွာ
အိပ္မက္ထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသူႏွင့္ တူေနသည္ဟု က်ေနာ္ထင္ခဲ့၏။
(၂)
“ကံေကာင္းလို႔ မိုးက တေပါက္ႏွစ္ေပါက္ပဲ ရြာလိုက္လို႔ေပါ့။ ႏို႔မို႔ဆုိရင္ ဒီခေမာက္ၾကီး
ဘယ္လိုမွ သယ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး”
“ရြာေတာ့လည္း ဘာျဖစ္လဲကြာ။ အဲဒါလည္း ေရႊမိုးေငြမိုး သေဘာပဲေပါ့။ ဟ …
မနက္ျဖန္က်ရင္ တၿမိဳ႕လံုး ပိေတာက္ေတြ လႈိင္ေနေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။ ဟား …
ပိေတာက္ေတြလႈိင္တဲ့ ႏွစ္၊ ခေမာက္ေတြႏိုင္တဲ့ ေခတ္၊ ဟုတ္ပါ့ကြာ။ သိပ္ဟုတ္၊ တကယ့္ကို
ဟုတ္တာပဲေဟ့”
လူ ၂ဝ ခန္႔က ခေမာက္ၾကီးကို ဝိုင္းဝန္း မ,ယူလာခဲ့ၾကသည္။ တလမ္းလံုး
တေယာက္တေပါက္ စကားေတြ ဆူဆူညံညံႏွင့္ ေျပာလာခဲ့ၾက၏။ ေနရာလပ္မရွိသျဖင့္ ဝင္
မ,မဘဲ ေဘးမွ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပါလာသူေတြက ေတြ႔သမွ်လူကို ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။
ခေမာက္ၾကီး လမ္းအျပည့္ ဝိုင္းမလာၾကသည့္ က်ေနာ္တို႔ကို လူတိုင္းကလည္း
ဝိုင္းဝန္းအားေပးႏႈတ္ဆက္သြားၾက၏။
ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းျဖတ္ရာ ေနရာအနီးကို ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ရထားတစင္းက
က်ေနာ္တို႔ လူအုပ္ကို ေတြ႔ဟန္တူ၏။ ကားလမ္းျဖတ္မည့္သေဘာ ရထားဥၾသသံေပးၿပီးမွ
တျဖည္းျဖည္း နီးလာေန၏။ က်ေနာ္တို႔ လူသုိက္က ခေမာက္ၾကီး ေခါင္းေပၚ ရြက္
မ,ထားလ်က္ႏွင့္ပင္ ရထားလမ္းေအာက္ ကားလမ္းေပၚ ရပ္ေနခဲ့ၾက၏။
ရထားတစင္းလံုးလိုလို ျပတင္းေပါက္မ်ားမွ ခရီးသည္ေတြ ေခါင္းျပဴၿပီး ထြက္ၾကည့္ၾက၏။
တခ်ဳိ႕က ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ကာ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾက၏။
က်ေနာ္တို႔ကလည္း ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾက၏။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမၾကီးေပၚ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔က
လမ္းေဘးသို႔ကပ္ၿပီးမွ ခေမာက္ၾကီးကို သယ္လာၾကသည့္တိုင္ ေမာင္းလာသည့္
ကားတခ်ဳိ႕က လမ္းေဘးသို႔ ဆင္းရပ္ေပးလိုက္ၾက၏။ က်ေနာ္တို႔ကို
ၿပံဳးျပႏႈတ္ဆက္လိုက္ၾက၏။ ထိုစဥ္မွာပင္ စစ္သားမ်ား အျပည့္ တင္ေဆာင္လာသည့္
စစ္ကားတစီးက က်ေနာ္တို႔ ေဘးမွ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ေမာင္း၏။ ကားေပၚက
စစ္သားမ်ားကို က်ေနာ္တို႔ထဲက လူတေယာက္က ႐ုတ္တရက္ လက္တဖက္ ေျမႇာက္ၿပီးမွ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

130

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေအာ္ဟစ္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္၏။
“ျပည္သူ႔စစ္သား တို႔စစ္သား … က်န္းမာပါေစ”
ကားေပၚက စစ္သားမ်ားမွာ ပထမေတာ့ ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိဘဲ ေၾကာင္စီစီ
ျဖစ္ေနၾကေသး၏။ ၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္လည္ ၿပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ကာ 'ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ'
ဟု ဆုေတာင္းေပးလိုက္ၾက၏။
ကၽြဲပြဲၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံးေဘး အဆင္သင့္ျပင္ထားသည့္ ေနရာတြင္
ခေမာက္ၾကီးကို ေထာင္ထားလိုက္ၾကသည္။ ႐ုံး၏ မ်က္ႏွာစာႏွင့္ ေထာင္ထားသည့္
ခေမာက္ၾကီးကုိ ကားလမ္းေပၚမွ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး ျမင္ေနရ၏။
ေအာင္ပြဲခံခဲ့ရသည္ရွိေသာ္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္
ေအာင္ပြဲခံ အခမ္းအနားကို ေန႔ခ်င္း မလုပ္ဘဲထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ထိုေန႔က
႐ုံးေရွ႕တြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ႏွင့္ပင္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကရ၏။ အထူးသျဖင့္
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ရန္ အၾကံျပဳထားသျဖင့္ တညေနလံုး၊ တညလံုး
ကင္းခ်ၿပီးမွ ေအာင္ပြဲခံၾကရ၏။
ညေန ၆ နာရီခန္႔ ကားလမ္းေပၚတြင္ လူအသြားအလာ ရွင္းေနစဥ္ မဲ႐ုံမွ ျပန္လာၾကသည့္
လူအုပ္တအုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ သူတို႔က တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
(တစည) မွ စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔႐ုံးက က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ုံးေရွ႕မွ
သြားမွသာ ေရာက္ႏိုင္၏။ တျခားေရြးစရာလမ္း မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔လည္း
မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ႏွင့္ပင္ က်ေနာ္တို႔႐ုံးေရွ႕မွ ေလွ်ာက္လာၾက၏။ ႐ုံးေရွ႕ကိုေရာက္ေတာ့
သူတို႔ လူအုပ္ကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး လွမ္းၾကည့္ေနမိၾကသည္။ သူတို႔အထဲက
လူတခ်ဳိ႕ကလည္း က်ေနာ္တို႔ဘက္ကို လွမ္းၿပီး အကဲခတ္သလို ၾကည့္၏။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္မူ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔၏ အဓိက ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား
ျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ ကၽြဲပြဲၿမိဳ႕ေလးထဲတြင္ ေန႔စဥ္
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနၾကရေသာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္
က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ကို အားနာေနမိသည္။
ထိုစဥ္မွာပင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေရွ႕ကို ေျခတလွမ္းတိုးရပ္ကာ ထိုလူအုပ္ကို လက္ျပ
ႏႈတ္ဆက္ လိုက္ေလသည္။
“မဂၤလာပါ ရဲေဘာ္တို႔”
လမ္းေပၚက တစည စည္း႐ုံးေရးမႉးမ်ားမွာ ႐ုတ္တရက္ လမ္းသြားရပ္လိုက္ၾက၏။
က်ေနာ္တို႔ဘက္သို႔ ၿပိဳင္တူလိုပင္ လွည့္ၾကည့္ၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ ဇာတ္တိုက္ထားသလုိပင္
သူတို႔အားလံုး ျပန္လည္ ႏႈတ္ဆက္ လိုက္ၾကေလသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

131

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“မဂၤလာပါ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း”
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက လမ္းေပၚက လူအုပ္ကို
ျပန္ၾကည့္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့ အမွတ္မထင္ မိုးေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္၏။ ထို႔ေနာက္
က်ေနာ့္ဘက္သို႔လွည့္ကာ စကားတခြန္း ေျပာလိုက္ေလသည္။
“မိုးသားေတြ မဲေနပါလား ဆရာေရ။ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုကေတာ့ တကယ့္ကို
မႈံမႈိင္းေနတာပဲဗ်ေနာ”
က်ေနာ္က သူ ့စကားကို သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းညိမ့္ၿပီး ျပလိုက္မိေလသည္။

(ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွာ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက သူ႔ကို စစ္အစိုးရက
ခ်ဲမႈနဲ႔ မတရား အမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ခ်ခဲ့လို႔ ေထာင္ထဲမွာ ၁ဝ ႏွစ္နဲ႔ ၁၅ ရက္ေနၿပီးမွ
ျပန္လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကို စစ္အစိုးရက

ထပ္မံဖမ္းဆီးၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ေထာင္ဒဏ္ခ်ျပန္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဟာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွာ

ေထာင္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးဟာ

အက်ဥ္းခ်ခံေနရတဲ့ အဲဒီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကို
ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။)

ေဒၚစု လြတ္လာလိမ့္မည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ား
ေမွ်ာ္လင့္
ဖနိဒါ | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။

။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမႈႏိုင္ၿပီး လံုးဝ လြတ္ေျမာက္

လာလိမ့္မည္ဟု အေကာင္းဘက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သူ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္တြင္
ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းထားသည့္အေပၚ
ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားက အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲမႈ ၃ နာရီၾကာ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး ထိုသို႔
ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ လျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္
ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေရွ႕ေနမ်ားက ျပစ္ဒဏ္အေပၚ ျပင္ဆင္ေရး
အယူခံအတြက္ ႏွစ္ဖက္အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

132

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“က်ေနာ္အေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကုိယ္တုိင္ အတည္ျပဳထားတဲ့
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု နိဒါန္းက အန္ကယ္တုိ႔ဘက္က လံုးဝ ဥႆုန္ ရွိၿပီးသားပဲ။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အျပည့္ထားတယ္။ ဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိလည္း တရား႐ုံးက
ထိန္းသိမ္းသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဦးၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔က ဥပေဒ ရႈေထာင့္အရ က်ေနာ္တုိ႔ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ေတြ
သိပ္ေကာင္းတယ္။ အဲေတာ့ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ ရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးရမယ္” ဟု ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ေန တဦးျဖစ္ေသာ
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္၏ အမႈအယူခံ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ အနည္းဆံုး ရက္သတၱ ၂
ပတ္မွ အမ်ားဆံုး တလခန္႔ ၾကာျမင့္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္းက
ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚဝင္းမမတုိ႔ သားအမိအမႈ အယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ေရွ႕ေန
ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။
သူမ၏ အိမ္အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္လာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာအား
ဧည့္ခံသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္
ေနအိမ္အက်ယ္အခ်ဳပ္ ၁၈ လအျဖစ္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္။
ပ်က္ပယ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကုိ အေျခခံထားသည့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္
ဥပေဒအရ စီရင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ တရား႐ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ေရွ႕ေနမ်ားက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကသည္။
တရားလို စစ္အစုိးရဘက္ကမူ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ရပ္ဆုိင္းသြားေသာ္လည္း
ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိသည္ဟု
တုံ႔ျပန္ထားသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

133

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
အန္အယ္ဒီ ၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖြဲ႔ဝင္

ဦးတင္ယုေထာင္ဝင္စာ အပိတ္ခံရ
ခိုင္စု | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၇ မိနစ္
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၉

ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖြဲ႔ဝင္ ဦးတင္ယုအား
ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခြင့္ တလပိတ္ေၾကာင္း သမီးျဖစ္သူက ေျပာသည္။

ဦးတင္ယုသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္
စက္တင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
က်ဆင္းေရးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္

ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ၄၃ ရက္ၾကာ
စစ္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းခံ ရၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္မူ လူတစုက

ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္သျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ၂၃ ခ်က္ ခ်ဳပ္ရကာ၊
မ်က္စိပါ ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္

ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရကာ အင္းစိန္ေထာင္၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃
ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္မူ

ေနာက္တိုးေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်ထားခံျပန္သည္။
ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူထံ ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔သူ သမီးျဖစ္သူ
မသင္းသင္းယုကို ေထာင္ရဲက ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခြင့္ တလ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း
ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“က်မတို႔ က ၁၆ ရက္ေန႔က အေဖ့ကို ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔တာ။ နာမည္စာရင္း
ေပးထားၿပီး ဝင္ခါနီးက်မွ တပြင့္နဲ႔ရဲက ေထာင္ဝင္စာ ပိတ္ထားတယ္၊ ေတြ႔လို႔မရဘူးလို႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

134

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျပာတယ္။ ၁၂ ရက္ေန႔ကတည္းက ေထာင္ေဆး႐ံုမွာ ဆရာဝန္နဲ႔ စကားမ်ားလို႔
တိုက္ပို႔ထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လူကိုမေတြ႔ရဘဲ ပါသြားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို
သူတို႔ကို အပ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရတယ္” ဟု မသင္းသင္းယုက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးတင္ယုသည္ အစာအိမ္၊ ေသြးတိုးႏွင့္ က်ီးေပါင္းေရာဂါမ်ား
ခံစားေနရသည့္အတြက္ ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အင္းစိန္ေထာင္ေဆး႐ံုတြင္
တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသူ ျဖစ္သည္။

မေကြးတုိင္း သရက္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္
က်ခံေနရသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မနီမိုလိႈင္သည္လည္း
ေထာင္တြင္း၌ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြားေနေၾကာင္း
မနီမိုလိႈင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက အာဏာပုိင္မ်ားက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္းရွိ အေအးဆိုင္ တဆိုင္မွ
ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစမႈ၊

တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
“က်မအေဖက နဂိုကတည္းက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး။ သူတို႔က ႐ိုး႐ိုးတိုက္ကို
ပို႔တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ စစ္ေခြးတုိက္ကို ပို႔ခဲ့ရင္ အရမ္းစိုးရိမ္ပါတယ္။
အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ က်မအေဖကို တလတခါ အျပင္မွာ ေဆးခန္းျပေပးတယ္” ဟု
မသင္းသင္းယုက ေျပာသည္။
ဦးတင္ယုသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တြင္
ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားရာ
ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ၄၃ ရက္ၾကာ စစ္ေၾကာ ထိန္းသိမ္းခံ ရၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္လာခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္မူ လူတစုက ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္သျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ ၂၃
ခ်က္ ခ်ဳပ္ရကာ၊ မ်က္စိပါ ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရကာ
အင္းစိန္ေထာင္၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္မူ ေနာက္တိုးေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္မံ
ခ်ထားခံျပန္သည္။
ထို႔ျပင္ မေကြးတုိင္း သရက္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ က်ခံေနရသူ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မနီမိုလိႈင္သည္လည္း ေထာင္တြင္း၌ က်န္းမာေရး အေျခအေန

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

135

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဆိုးရြားေနေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) - AAPP (B) က ေျပာသည္။
“မနီမိုလိႈင္က လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္ေလာက္ကတည္းက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူးလို႔
က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ထပ္သိရတဲ့ သတင္းအရေတာ့ သူ႔က်န္းမာေရး
အေျခအေန စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ အရင္ျဖစ္တဲ့ တိုက္ဖြိဳက္ေရာဂါက
မေပ်ာက္ေသးဘူး။ ဒီလိုေရာဂါမ်ဳိးက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တအား လိုအပ္ပါတယ္''
ဟု AAPP (B) မွ တဲြဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ကိုဘိုၾကည္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
''အစိုးရအေနနဲ႔ ဖမ္းၿပီးရင္လည္း အက်ဥ္းသားေတြကို လံုေလာက္တဲ့ အစာအာဟာရ၊
ေဆးဝါး ေပးရမွာပါ။ အဲလို မေပးႏိုင္ရင္ လႊတ္ေပးလိုက္ပါ။ အခုဟာက ေသေစခ်င္တဲ့
ဆႏၵနဲ႔ တမင္ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ညႇဥ္းဆဲထားတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါက လူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လည္း
မကိုက္ညီပါဘူး။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ သတင္းစာထဲမွာတမ်ဳိး အျပင္မွာတမ်ဳိး၊ အေျပာတမ်ဳိး
အလုပ္တမ်ဳိး လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါၿပီ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
မနီမိုလိႈင္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လက အာဏာပုိင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္းရွိ
အေအးဆိုင္ တဆိုင္မွ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစမႈ၊
တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၈
ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အန္အယ္ဒီႏွင့္ အေမရိကန္ ပညာ႐ွင္အဖြဲ႔
ေတြ႔ဆံု

ေက်ာ္သိခၤ | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၉ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ John Hopkins တကၠသိုလ္မွ

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ေလ့လာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ကားလ္ ဒီ ဂ်က္ဆင္
(Karl D Jakson) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ပါေမာကၡ ကားလ္ ဒီ ဂ်က္ဆင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၃ ဦးအဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က
ရန္ကုန္ရွိ အန္အယ္ဒီ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔လာေရာက္ျပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္တို႔ႏွင့္ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄
နာရီခြဲမွ ၅ နာရီခြဲအထိ တနာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက “က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔တာပါ။ ေဆြးေႏြးတာ မ႐ွိပါဘူး။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ အန္အယ္ဒီရဲ႕ လက္႐ွိအေျခအေန၊ အနာဂတ္
ရည္မွန္းခ်က္ အဲဒီလို သူတို႔ သိခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေမးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

136

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျဖႏိုင္တာေတြ ေျဖပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတာ မ႐ွိပါဘူး” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။
ပါေမာကၡ ကားလ္ ဒီ ဂ်က္ဆင္သည္ အင္ဒိုနီး႐ွား သမၼတေဟာင္း ဆူဟာတိုႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
ပါေမာကၡ ကားလ္ဒီဂ်က္ဆင္၏ အဖြဲ႔ႏွင့္ အန္အယ္ဒီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၃
ဦးအၾကား ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ရွင္းလင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ႐ွင္းျပလိုက္တယ္။ က်န္တာေတာ့ မေဆြးေႏြးပါဘူး။ အစိုးရပိုင္းနဲ႔
ေဆြးေႏြးတာက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေနာက္တရက္က်မွ ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားၿပီး
ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ပါေမာကၡ ကားလ္ဒီဂ်က္ဆင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာရန္ အေမရိကန္႐ွိ
ျမန္မာသံ႐ံုး၌ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္စဥ္ကတည္းက အန္အယ္ဒီႏွင့္ စစ္အစိုးရအား
ေတြ႔ဆံုခြင့္ရလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးအုန္းၾကိဳင္ထံမွ သိရသည္။
အေမရိကန္ပညာ႐ွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အန္အယ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း
အန္အယ္ဒီ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားက ထိုသတင္းအား ယခုထိ အတည္ မျပဳႏိုင္ေပ။
ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကမူ စစ္အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ အေမရိကန္ပညာ႐ွင္အဖြဲ႔အား
အန္အယ္ဒီႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာမူ တိုးတက္သည့္
လကၡဏာမေတြ႔ရေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။
ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ကိုဝင္းမင္းက “အခုလိုလုပ္တာက ဖိအားတခုထဲ
သံုးတာထက္စာရင္ ႏွစ္ခုသံုးတာက ပိုေကာင္းတာေပါ့ေလ။ တိုးတက္တဲ့ လမ္းစေတြ
႐ွာဖို႔အတြက္ အားအပိုေဆာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မွာ
တိုးတက္မယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတာ့ မေတြ႔ရေသးဘူးေပါ့။ အားလံုးကေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အေပၚမွာပဲ မူတည္တာေပါ့” ဟု သံုးသပ္ျပသည္။
မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (Massachusetts Institute of Technology) မွ
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရ႐ွိခဲ့သူ ပါေမာကၡ ကားလ္ ဒီ
ဂ်က္ဆင္သည္ ၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ လက္ေထာက္
အတြင္းေရးမႉး၊ ၁၉၉၁ မွ ၁၉၉၃ အထိ အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ၏ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး
အၾကံေပးအရာ႐ွိ၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ သမၼတ၏ အထူးလက္ေထာက္ႏွင့္
အာ႐ွအမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ၁၉၉၄ မွ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ႏွင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လက္႐ွိတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒၏ လက္ေထာက္ အၾကံေပးအရာ႐ွိအျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိၿပီး၊ အာ႐ွ၏ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture of Democracy

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

137

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

in Asia) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သူသည္
ဂြ်န္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
(ကိုဝိုင္း တည္းျဖတ္သည္။)

ရွမ္းခ်စ္သူမ်ားေန႔ လူကုန္ကူးမႈ ပညာေပး
ေဟာေျပာ

စိုင္းဇြမ္ဆိုင္း | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားက ရွမ္းခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို

ယမန္ေန႔က ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ရွမ္းေရဒီယိုႏွင့္ ပညာေရး သတင္းမီဒီယာမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ပြဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ပညာေပး ေဟာေျပာမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ထိုေန႔တြင္ အစီအစဥ္ တရပ္အျဖစ္ ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
တပို႔တြဲလဆန္း ၃ ရက္ေန႔ကို ရွမ္းတို႔၏ ႐ိုမီယိုႏွင့္ ဂ်ဴးလီယက္ျဖစ္ေသာ ခြန္ဆမ္ေလာႏွင့္
နန္းဦးျပင္ ဒ႑ာရီကို အေျခခံကာ ရွမ္းခ်စ္သူမ်ားေန႔ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္
ရွမ္းအသိုင္းအဝိုင္းက ၃ ႏွစ္တႀကိမ္ သတ္မွတ္ က်င္းပ လာခဲ့ၾကသည္။
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ေဟာေျပာခ်က္ကို ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔
(TRAFCORD) မွ ဦးေဆာင္ ေဟာေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။
"အခု က်မတို႔ စိုးရိမ္ေနတာက ေယာက်္ားေလးေတြကို လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားၿပီး
ေခၚေဆာင္သြားတာမ်ဳိး ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ အခုလို လာေရာက္
ေဟာေျပာျခင္းကေန လိမ္လည္မႈ ပံုစံေတြကို သိထားျခင္းအားျဖင့္ လိမ္လည္
လွည့္ဖ်ားမႈေတြကေန ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္တာေပါ့" ဟု ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ လူကုန္ကူးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မွ မန္ေနဂ်ာ Ms. Duean Wonsa က မဇၥ်ိမကို ေျပာသြားသည္။
"ဒီျပသနာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားတာက ကိုယ္နဲ႔သိတဲ့
သူေတြထဲကပဲ လွည့္ဖ်ားဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔သိေတာ့ ယံုၾကည္ဖို႔ လြယ္တယ္။
ကိုယ့္ကိုလိမ္လည္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ယံုၾကည္ၾကတာ မ်ားပါတယ္" ဟု ဆက္လက္
ေျပာၾကားသြားသည္။
ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔သည္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ထိုင္းလူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အျခား အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း
သိရသည္။
"တႏွစ္တႏွစ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္လာတာ ဒုကၡသည္ေတြ၊ တရားဝင္
ဝင္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြေရာ၊ တရားမဝင္တဲ့ သူေတြေရာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို
တိုးလာတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ကို လူကုန္ကူးမယ့္ ဂိုဏ္းေတြ၊ ပြဲစားအဖြဲ႔ေတြလည္း
တိုးလာပါတယ္" ဟု ကိုစိုင္းေအာင္က ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

138

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဆိုမာလီဓါးျပေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ
အနားယူ

ေက်ာ္ခ | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၁၈ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။

။ ဆိုမာလီ ဓါးျပမ်ား၏ ၂ လခြဲေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးခံရမႈမွ

လြတ္ေျမာက္လာသူ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္
အနားယူေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ၎အလုပ္လုပ္ေနေသာ PIL (Pacific
International Line) စကၤာပူ ကုမၸဏီပိုင္ ကုန္တင္သေဘၤာႏွင့္အတူ ဆိုမာလီ ႏိုင္ငံအနီးရွိ
Aden ပင္လယ္ေကြ႔ထဲတြင္ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က
ျပန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လြတ္ေျမာက္လာသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးလွခ်စ္သည္ ယခုလဆန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီး ၎၏သေဘၤာကုမၸဏီက အနားယူခြင့္
ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သေဘၤာသား အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။

PIL ကုမၸဏီကပိုင္ MV Kota Wajar အမည္ရွိ ကုန္ပစၥည္းတင္ သေဘၤာမွ
ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရသည့္ သေဘၤာ သား ၂၁ ဦးလံုးအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္
အေနအထားျပန္ေရာက္မွ အလုပ္ျပန္ခန္႔မည္ဟု သိရသည္။
“ဦးလွခ်စ္ကေတာ့ အခု ဒလက သူ႔အိမ္မွာ အနားယူေနပါတယ္။ သူတို႔ ၂၁ ေယာက္လံုးကို
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ သူတို႔ကို
အနားေပးထားတဲ့သေဘာပါ။ ကိုယ့္ကို ဘယ္ခ်ိန္မ်ား ပစ္မလဲဆိုၿပီး လူတိုင္းက
ေၾကာက္ၾကတာပဲ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ား အသင္းဝင္ Leader
Marine Co. Ltd မွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဌးေအာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ ဦးလွခ်စ္မွာ ဧရာဝတီတိုင္း မအူပင္ဇာတိျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ
ဒလၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။
စကၤာပူ အစိုးရႏွင့္ PIL (Pacific International Line) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဆိုမာလီ
ျပန္ေပးသမားမ်ားအား ညွိႏိႈင္း အေပးအယူလုပ္ၿပီး သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားကို

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

139

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပန္ေပးသမားမ်ားက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ သန္း ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း အေစာပိုင္းက
သိရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚလာ ၄ သန္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီး
လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႐ိုက္တာ သတင္းတပုဒ္က
ဆိုမာလီ ဓားျပတဦးအား ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဦးလွခ်စ္ အပါအဝင္ ယင္းသေဘၤာႏွင့္အတူ ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရသည့္ သေဘၤာသားမ်ားအား
ျပန္ေပးကာလအတြင္း ဆံုးရႈံးသြားသည့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊
လစာႏွင့္တကြ နစ္နာေၾကးမ်ားကို PIL စကၤာပူ႐ုံးခ်ဳပ္က အျပည့္ဝေပးခဲ့သည္ဟု
ဆိုေသာ္လည္း ပမာဏအား ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္က
ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ PIL ႐ုံးခြဲကမူ ဦးလွခ်စ္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာေၾကာင္း အတည္ျပဳ
ေျပာေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းသာ ေျဖသည္။
၂၀၀၈ ခု စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီပိုင္ MV. Bright Ruby
သေဘၤာကို ျပန္ေပးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာသေဘၤာသား ၁၄ ဦး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌
ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
(ကိုဝိုင္း တည္းျဖတ္သည္။)

ေပါက္ယူခ်န္း၏ စစ္ေရးသတိရိွရန္ မိန္႔ခြန္း
ဝတပ္ဖဲြ႔တီဗီြမွ ထုတ္လႊင့္
ေပါက္ေပါက္/ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ၁ဝ
http://www.khitpyaing.org/news/January%2010/18110b.php
ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္း၏
မိန္႔ခြန္းတိုအား ဝတပ္ဖဲြ႔၏ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွတဆင့္ ေဒသအတြင္း
ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဝဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ဝတပ္ဖဲြ႔အေနျဖင့္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္
ဝေဒသအား စြမ္းစြမ္းတမံ ကာကြယ္သြားရန္အတြက္ စစ္ေရးသတိရိွရန္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး
ဝ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန (WSTV) က နံနက္ပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းမ်ားတြင္ ရက္ျခားဆိုသလို
ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည္ဟု ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ ဝတပ္ဖဲြ႔ဝင္တဦးက ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

140

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၎က “အဲလိုလႊင့္ေနတာ (၁)
ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာင္ ရိွၿပီလားမသိဘူး။
အရင္ လူထုအစည္းေဝးေတြမွာလည္း အဲလို
ကိုယ့္ေဒသကိုယ္ ကာကြယ္သြားမယ္
ဆိုတာကေတာ့ ေျပာေနက်ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကလည္း အဲလို
ကိုယ့္ေဒသကိုယ္ ကာကြယ္ဖို႔
စစ္ေရးအသင့္ျပင္ထားဖို႔ မူခ်မွတ္ထားတယ္”
ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ ႐ုပ္သံဌာန၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို
ဝတပ္ဖဲြ႔ဌာနခ်ဳပ္ရိွရာ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ ထုတ္လႊင့္ေနၿပီး ဝတပ္ဖဲြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသအတြင္းရိွ
သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထပ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည္။
ဝေဒသကာကြယ္ေရးအား ရည္ရြယ္ၿပီး ဝတပ္ဖဲြ႔၏ တပ္မဟာအလိုက္
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေဒသခံလူထုအား အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေနၿပီး
မၾကာမီသင္တန္းမ်ားအားလံုး ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ဟု ဝတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္နီးစပ္သူ တ႐ုတ္နယ္စပ္
ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

၎က “သင္တန္းေတြက မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက စေနတာ။
တန္႔ယန္းသြားတဲ့လမ္းက ဝိန္းေကာင္ဘက္က သင္တန္းေတြဆို ၿပီးသြားၿပီ။ ဝေတာင္ပိုင္းက
ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း တက္တယ္။ အရန္
ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းေပါ့။ လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္တာေတြေကာ သင္ေပးေနတာ။

ရည္ရြယ္ခ်က္က ဝေဒသကာကြယ္ေရး၊ လိုအပ္လာရင္ စစ္တိုက္ႏိုင္ဖို႔ေပါ့” ဟု ေျပာသည္။
ဝတပ္ဖဲြ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔အပါအဝင္ အင္အား (၃ဝ,ဝဝဝ) ခန္႔
ရိွေနခ်ိန္တြင္ ေဒသခံအရပ္သူ၊ အရပ္သား မ်ားအား အရန္ျပည္သူ႔စစ္ဆိုၿပီး

သင္တန္းမ်ားေပးကာ ေဒသကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးျပင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အပစ္ခတ္ရပ္အဖဲြ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ယမန္ႏွစ္၊ ဧၿပီ (၂၈)
ရက္၌ နအဖဘက္မွ စတင္ကမ္းလွမ္းလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဝတပ္ဖဲြ႔က နအဖ
ကမ္းလွမ္းထားသည့္အတိုင္း လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း မေျပလည္ဘဲျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဝတပ္ဖဲြ႔က ယခုကဲ့သုိ႔

ေဒသကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

141

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးမွ
ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္
မ်ဳိး၀င္းေဇာ္/ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ၁ဝ
http://www.khitpyaing.org/news/January%2010/18110d.php
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက
မိမိလက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ
အရာရွိႀကီးတဦးက ေျပာသည္။
၎က “အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးကေန ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္တာပါ။ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးအပတ္က
က်ေနာ္တို႔ လက္ခံရခဲ့တာပါ။ စာမွာပါတာကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွာ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနတာကို ဝန္ခံထားၿပီး ဒါကို
သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြက ထိန္းေပးဖို႔ ဆိုၿပီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အဲဒီအႀကီးအကဲေတြေရာ ဝန္ႀကီးေတြေရာ၊ ထိပ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အားလံုး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ မကင္းၾကဘူးဆိုေတာ့ ဒါႀကီး
ေလ်ာ့နည္းသြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္
ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး အရာရွိမွ အထက္ဆင့္ အားလံုးလိုလို
အစိုးရေပးသည့္ လစာ (၅-၆) ေသာင္းမွ (၁) သိန္းေက်ာ္ကုိ

မည္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ယင္းေငြျဖင့္လည္း လူတန္းမေစ့
ေၾကာင္း၊ လာဘ္ယူမႈမွရသည့္ ဝင္ေငြသည္သာ

အဓိကဝင္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနတြင္း ရာထူးတက္ခ်င္ရင္၊
ေနရာေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လာဘ္ျပန္ေပးရေၾကာင္း
ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္႐ံုးမွ
ဦးစီးအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

142

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဆိုပါစာသည္ ဌာနတြင္းေပးသည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာျဖစ္ၿပီး အပိုဒ္ (၄) ပိုဒ္ ပါဝင္ကာ အပိုဒ္ (၂)
တြင္ “သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဒုတိယ
အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏
ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျငင္းဆိုရန္ ခက္ခဲၿပီး အထူးသျဖင့္
ေအာက္ေျခတြင္ ဌာနတြင္း ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္းကို သိရွိရပါသည္” ဟု ပါရွိသည္။

ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို
အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးက စာတေစာင္ ထုတ္႐ံုနဲ႔

ပေပ်ာက္မသြားႏိုင္ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းအေရးယူတာမ်ဳိး၊

အေရးယူရာမွာလည္း ပိုၿပီး ရာထူးႀကီးသူေတြကို ဦးစားေပး
အေရးယူႏွိမ္နင္းတာမ်ဳိး စတာေတြ လုပ္ရင္ေတာ့
ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္တယ္။
အပိုဒ္ (၃) တြင္ “လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြယ္တကူ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္
လိုေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ကို ခက္ခဲေစရန္၊
ခက္ခဲသည့္အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္၍မရေစရန္ ျပဳမူလ်က္ရွိရာ ျပည္သူလူထုႏွင့္
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္
ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစေရးအတြက္ ေစတနာထား၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူလူထု မုန္းတီးပါက အစိုးရကို မုန္းတီးျခင္းႏွင့္
အတူတူပင္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ၾကည့္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပညာေပး စည္း႐ံုးထိန္းသိမ္း
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီး
အရာရွိမွ အထက္ဆင့္ အားလံုးလိုလို အစိုးရေပးသည့္ လစာ (၅-၆) ေသာင္းမွ (၁)
သိန္းေက်ာ္ကုိ မည္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ယင္းေငြျဖင့္လည္း လူတန္းမေစ့ ေၾကာင္း၊
လာဘ္ယူမႈမွရသည့္ ဝင္ေငြသည္သာ အဓိကဝင္ေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနတြင္း
ရာထူးတက္ခ်င္ရင္၊ ေနရာေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လာဘ္ျပန္ေပးရေၾကာင္း

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္႐ံုးမွ ဦးစီးအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

143

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၎က “ဒီေလာက္ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အစိုးရအဖဲြ႔႐ံုးက
စာတေစာင္ ထုတ္႐ံုနဲ႔ ပေပ်ာက္မသြားႏိုင္ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းအေရးယူတာမ်ဳိး၊ အေရးယူရာမွာလည္း ပိုၿပီး
ရာထူးႀကီးသူေတြကို ဦးစားေပး အေရးယူႏွိမ္နင္းတာမ်ဳိး စတာေတြ လုပ္ရင္ေတာ့
ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္တယ္။ ခုဟာက အထက္အာဏာပိုင္ေတြကိစၥ ဘာမွမေျပာဘဲ
ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းေတြကိစၥေလာက္သာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္တာမို႔ ဘာမွ
ထူးျခားမလာႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာဆိုသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

144

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လြယ္ဂ်ယ္နကသစခန္းမွ

ဆန္ခိုးထုတ္သည့္ကိစၥ စသံုးလံုးစစ္ေဆးမည္
ခိုင္လင္း/ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ၁ဝ
http://www.khitpyaing.org/news/January%2010/18110c.php
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (နကသ) မွတဆင့္
မသမာသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔သည့္ကိစၥ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက
ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အထူးစံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ (စစစ) က စစ္ေဆးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္လြယ္ဂ်ယ္အၾကား စိန္လံုေက်းရြာတြင္
ဆန္မ်ားသယ္ေဆာင္လာသည့္ ကား (၃) စီးကို မိုးမိတ္စစ္ဗ်ဴဟာ လက္ေအာက္ခံတပ္က
ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမွ နကသစခန္းမွတဆင့္ တရားမဝင္
ဆန္ခိုးသယ္သည့္ကိစၥ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗန္းေမာ္ကုန္သည္တဦးက “အခု ဗ်ဴဟာမႉးအသစ္က ေရာက္တာမၾကာေသးဘူး။
သူ႔အမိန္႔နဲ႔ ဆန္ကားေတြအားလံုး ဖမ္းလိုက္တာ။ ဆယ္ဘီးကားေတြနဲ႔ တစီးကို အိတ္
(၆ဝဝ)၊ အားလံုး အိတ္ (၁,၈ဝဝ)။ အဲဒီကိစၥမွာ လြယ္ဂ်ယ္ နကသေတြလည္း ပါတယ္။ အခု
ျမစ္ႀကီးနားက စစစ အဖဲြ႔လည္း တေန႔က ဗန္းေမာ္ကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
စစ္ေဆးအေရးယူဖို႔ လုပ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ကိုပါ ကြပ္ကဲရသည့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ၊
မိုးမိတ္စစ္ဗ်ဴဟာမႉး ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝင္းမင္းထြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္၊
ကကၾကည္းစစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းေရႊ႕လာသူျဖစ္ၿပီး ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ ပိတ္ပင္
ထားသည့္ၾကားက ဆန္သယ္ယူေနမႈကို ႏိွမ္နင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
အဆိုပါဗန္းေမာ္ကုန္သည္က ေျပာသည္။

၎က “ကုန္သြယ္လယ္ယာဌာနက ဆန္တင္ပို႔ခြင့္ကို ျပန္ပိတ္ထားၿပီ။ အဲဒါကို နကသကို
ေငြေပးၿပီး သယ္ေနၾကတာ။ ဂ်ဴတီေဆာင္ရမယ့္ က်သင့္ေငြ တခ်ဳိ႕တဝက္ကို နကသ
ဝန္ထမ္းအိတ္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ဘာအခြန္မွ မရဘူး။ နကသနဲ႔
ကုန္သည္ေတြ ေပါင္းၿပီး အဲလိုလုပ္ေနတာ။ အခုလိုဖမ္းေတာ့ နကသေတြ ဘာေၾကာင့္
ဆန္ေတြ သယ္ခြင့္ေပး ေနသလဲဆိုတာ ရွင္းရေတာ့မယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္မွ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြမ်ားကို ေခါက္ဆဲြျပဳလုပ္ရန္၊ အရက္ခ်က္ရန္ႏွင့္
တိရစာၧန္အစားအစာျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္က ဝယ္ယူေနၾကၿပီး ယမန္ႏွစ္အတြင္းက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

145

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မူဆယ္-မႏၲေလး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တရားဝင္တင္ပို႔မႈမ်ား
ရိွခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္ေဒသဘက္မွ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြမ်ားကို မန္ဝိန္း-နမ္းခမ္းလမ္းမွ တဆင့္လည္းေကာင္း၊
လြယ္ဂ်ယ္လမ္းမွ တဆင့္ လည္းေကာင္း တင္ပို႔ေနခဲ့ရာ ယခုလ (၉) ရက္ေန႔ကလည္း
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ဦးလဆန္ေအာင္ဝါ ဦးေဆာင္သည့္
လဝါးယန္ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔၏ ကားတန္းအား ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မန္ဝိန္းေက်းရြာအၾကား
ဂိုက္ထိပ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တြင္ ေမွာင္ခိုသယ္လာသည့္ တတင္းခဲြပါ ဆန္အိတ္ (၁,၂ဝဝ)
ကို မိုးမိတ္စစ္ဗ်ဴဟာ လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သ႐ုပ္ေပၚလြင္လြန္းသည့္ ႀကိဳးတန္းဇာတ္ကား
ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီ မရႏိုင္ဟု ထင္ေၾကးေပး
မ်ဳိးခ်စ္သူ/ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ၁ဝ
http://www.khitpyaing.org/news/January%2010/18110f.php
ယခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ အကယ္ဒမီထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမီးပြား ႐ိုက္ကူးသည့္
ႀကိဳးတန္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အကယ္ဒမီ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အႏုပညာေလာက
အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။

အကယ္ဒမီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၆)
ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဟာျပင္ ကဇာတ္႐ံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ
႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
“ဒီႏွစ္မွာ ဇာတ္ကား (၁၂) ကား ရွိတယ္။ ဟာသ (၈) ကားပါတယ္။ ဟာသဇာတ္ကားကို
ပံုေဖာ္ၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း အကယ္ဒမီကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့
ထူးျခားမႈ ရွိပါလိမ့္မယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက
ေျပာသည္။

ႀကိဳးတန္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးသည္ တံငါသည္တို႔၏ ဘ၀ကို ပီပီျပင္ျပင္
ရိုက္ကူးထားေသာ ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ား၏ သ႐ုပ္ကို
ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ေစေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတကားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဇာတ္ကားကို
ၾကည့္႐ႈဖူးသည့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္တဦးက ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

146

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သို႔ေသာ္ အဆိုပါဇာတ္ကားကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း အစိုးရက ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္
ဗီြဒီယို႐ုိက္ကူးရာတြင္ ဆင္းရဲေသာ အခန္းမ်ား ထည့္၍မ႐ိုက္ရဟူေသာအမိန္႔ကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္မွ ၀ါရင့္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာတဦးက ေျပာသည္။

“ႀကိဳးတန္းက ေသခ်ာေပါက္ အကယ္ဒမီရမယ့္ ဇာတ္ကားပဲ။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ကို
ပံုေဖာ္တာ တိက်ေသခ်ာလြန္းေနတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ေက်ာ္ဟိန္း၊
ေက်ာ္ရဲေအာင္၊ စိုးျမတ္သူဇာနဲ႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုလ္တို႔ကလည္း တကယ့္၀ါရင့္
သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ျဖစ္သလို ေတာ္လည္းေတာ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ႀကိဳးတန္းက

ပရိသတ္ တကယ္ႏွစ္သက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားတကားပဲ” ဟု အဆုိပါဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။
ႀကိဳးတန္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာ မီးပြားကိုေမးျမန္းရာ မီးပြားက

အကယ္ဒမီႏွင့္ပတ္သတ္သက္၍ မည္သည့္ အေၾကာင္းမွ မေျပာလိုေၾကာင္း ျငင္းဆိုသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ေလဟာျပင္ကဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပမည့္ အကယ္ဒမီပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္
႐ုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို၊ စာေပႏွင့္ဂီတ အႏုပညာရွင္ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ကို

ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွ သိရသည္။
အကယ္ဒမီ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုမ်ားကို ေပးရာတြင္ တႏွစ္တာအတြင္း ႐ုံတင္ျပသခဲ့သည့္
ဇာတ္ကားမ်ားမွ ဓာတ္ပံုဆု၊ အမ်ဳိးသား သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆု၊
အမ်ဳိးသားဇာတ္ပို႔ဆု၊ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆု၊ ေတးဂီတဆု၊ ဇာတ္ၫႊန္းဆု၊ ဒါ႐ုိက္တာဆု၊
တည္းျဖတ္ဆု၊ ဇာတ္ကားဆု၊ အသံပိုင္းဆိုင္ရာဆု စသည္တို႔ကို ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က
ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က က်င္းပေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီ
ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆုေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြ်န္ဆုအတြက္
တႏွစ္တာလံုး ႐ံုတင္ျပသခဲ့ေသာ
ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ႀကိဳးတန္း၊
ျမင့္မိုရ္ထက္က သရဖူ၊ ငယ္သူမို႔ မသိပါ၊
အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာသူ၊
အမည္မေဖာ္လိုသူ အခ်စ္ႏွင့္
ဟာသဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ေသာ ေဟာ့ေရွာ့၊
ရင္ခုန္ႏွင္းဆီ၊ အခ်စ္က လန္းတယ္၊
ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္ အလိုမလိုက္ဘူး၊
အကယ္ဒမီေရွာ့ခ္၊ ဒီဝါကြ်တ္အမီ
ခယ္မအျမန္ အစြံထုတ္ရန္ရွိသည္၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

147

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကေဝပ်ဳိ၏ ပစၥဳပၸန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ခြဲျခားေပးမႈ ရဲမ်ား
မေက်နပ္

တက္လူ/ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂ဝ၁ဝ
http://www.khitpyaing.org/news/January%2010/18110e.php
ရန္ကုန္တြင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ေပးသည့္အတြက္ အျခား
ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ
ရဲအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

ဆိုင္ကယ္မ်ားအား လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမွလြဲ၍ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ မည္သည့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကိုမွ
စီးနင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္းအမိန္႔ကို ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ေနာက္ဆုံးထားကာ
ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (တယက) က
ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းသို႔ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
၎က “ဆိုင္ကယ္မစီးရလို ့သတ္မွတ္တယ္ဆိုရင္လည္း အားလံုးကို သတ္မွတ္သင့္တယ္။
အခုဟာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရးအဖြဲ႔က လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းေတြကို (၆၅) စီး
စီးခြင့္ေပးထားတယ္။ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းေတြပဲ အလုပ္မ်ားတာ မဟုတ္ဘူး။

ရဲ၀န္ထမ္းေတြကသာ အမွန္ဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္ကို ပိုၿပီးအသံုးျပဳသင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ရဲအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ
စီးနင္းရန္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ယခင္စီးခြင့္ ေပးထားသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို
ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးနင္းသူမ်ားကို ေတြ႔ပါက ဆိုင္ကယ္သိမ္းကာ လူကို ဥပေဒအရ
အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ုံးမွ
ရဲအရာရိွတဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ရဲတဦးက “ဆိုင္ကယ္က ရဲေတြအတြက္
တကယ္လိုတာကို သူတို႔လည္းသိပါတယ္။ ရဲအမ်ဳိးအစား အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဗ်ာ။
ျပည္ထဲေရး ရဲဌာနေအာက္မွာ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ စည္ပင္ရဲ၊ ၿပီးေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္းက
မီးသတ္ရဲေဘာ္၊ ဒါေတြက ျပည္သူနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တာေတြပဲ။ ျပည္သူေတြၾကားမွာ
႐ုတ္တရက္ အေရးေပၚအေနအထား တခုႀကံဳခဲ့ရင္ ရဲက သြားစရာဆိုလို႔ ဆိုင္ကယ္ပဲ
ရွိတာေလ။ အဲဒီေတာ့ လံုး၀မစီးရတဲ့အတြက္ နစ္နာစရာရွိရင္ ျပည္သူပဲ နစ္နာမွာေလ” ဟု
ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

148

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္
အျခားအစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဆိုင္ကယ္မ်ားကို
အေရာင္သတ္မွတ္စီးနင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ စစ္တပ္စီးသည့္ ဆိုင္ကယ္ကို စစ္စိမ္းေရာင္ႏွင့္
အျခားဌာဆိုင္ရာ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လိေမၼာ္ေရာင္အျဖစ္ စီးနင္းေစခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တြင္ မူလက စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို စီးနင္းခြင့္ျပဳထားေသာ
ဆိုင္ကယ္စီးေရမွာ (၁,၀၀၀) ခန္ ့ ရွိေၾကာင္း၊ စာရင္းမရွိဘဲ တရားမ၀င္စီးေနေသာ
ဆိုင္ကယ္စီးေရမွာ (၂,၀၀၀) ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသူတုိ႔မွာ ရဲ၊
မယက၊ ရယက၊ ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပင္ဆင္မႈ ႏွစ္ဘက္
အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲ
18 January 2010 http://www.voanews.com/burmese/2010-01-18-voa3.cfm
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေရွ႕ေနေတြက ျပင္ဆင္မႈ
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ျပခ်က္အေပၚ ဒီေန႔ ရန္ကုန္ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ၾကားနာ
စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဘက္က ေရွ႕ေနကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ေနာ္႐ႈိးက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ၾကားနာပြဲမွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံထားရတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရေပမဲ့လည္း သူ႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနႀကီးေတြျဖစ္တဲ့
ဦးၾကည္၀င္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္တခ်ဳိ႕
တက္ေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအျပင္ ေဒၚခင္ခင္၀င္းနဲ႔ ေဒၚ၀င္းမမတုိ႔ရဲ႕
အမႈေတြကိုပါ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ဦးၾကည္၀င္းက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။
“အန္ကယ္နဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္တယ္။
ေနာက္ ကိုလွမ်ဳိးနဲ႔ ေဒၚေဌးႂကြယ္တို႔က ခင္ခင္၀င္းနဲ႔ ၀င္းမမတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္တယ္။
အစိုးရဘက္က တက္တာေတာ့ ဥပေဒ႐ုံးက ဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚခင္ခ်ဳိအုံးဆိုတာ သူက
ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ အန္ကယ္တို႔က စေျပာတာေပါ့။

“စေျပာေတာ့ အန္ကယ္တို႔အားလုံး တရား႐ုံးကို တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားတာက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ရပ္ဆုိင္းသြားတဲ့ ဥပေဒထဲက
ပုဒ္မ ၅ ခုကို ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ အေရးယူတာဟာ ဥပေဒနဲ႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

149

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မညီဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ေပးတာဟာ ဥပေဒအတုိင္းဆုိရင္
မမွန္ဘူးဆုိၿပီး ေလွ်ာက္ထားတယ္။”

အစိုးရဘက္ကလည္း ဒီေန႔ ျပန္ေျပာတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က ဘာမ်ား ေျပာပါသလဲ။
“သူတုိ႔ဘက္ကေတာ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီဆုိတဲ့
အခ်က္ကိုေတာ့ သူတို႔က လက္ခံတယ္။ သုိ႔ေသာ္၊ အဲဒီမွာ သူတို႔က သို႔ေသာ္ေလး ခံတယ္၊
ရာႏႈန္းျပည့္ ရပ္ဆုိင္းသြားတယ္ဆုိတာ လက္မခံဘဲနဲ႔ ႁခြင္းခ်က္ကေလး ထားၿပီးေတာ့
တည္ဆဲဥပေဒေတြမွာ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ သက္ဆုိင္ေသာ အပုိင္းေတြက
တည္ရွိေသးတယ္ဆုိၿပီး တင္ျပတယ္။”

ဆုိေတာ့ စစ္အစိုးရဘက္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံထဲမွာေရာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ စြဲခ်က္တင္မယ္ဆုိရင္ တင္လို႔ရတဲ့ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာေတြ
ပါလားဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။

“မပါဘူး။ မပါဘူးဆုိတာက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာက
ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပတဲ့ ေန႔က်မွသာလွ်င္ အသက္၀င္
လႈပ္ရွားလာမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဒီဘက္ပုိင္းမွာ အေရးယူဖို႔တုိ႔
ဘာတု႔ိဆုိတာ မရွိဘူး။”

ဒီေန႔ အန္ကယ္ဦးၾကည္၀င္းတို႔ သြားၿပီး ေလွ်ာက္လဲတဲ့အခါမွာ တင္ျပခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ
အားလုံး တင္ျပခြင့္ရတယ္လုိ႔ ယူဆပါသလား။ ၾကားနာပြဲ အေပၚမွာ
ဘယ္လုိသေဘာထားပါသလဲ၊ အားရေက်နပ္ပါသလား။

“တရားခြင္ကေတာ့ နည္းနည္းထူးျခားတာက ျပင္ဆင္မႈမွာ ခါတုိင္း ေတြ႕တာက
တရားသူႀကီးတေယာက္ပဲ ၾကားနာတယ္။ ဒီေန႔က်ေတာ့ ၂ ပါး လာထုိင္တယ္။
ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးေပးထားတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္။ တရားသူႀကီးက ဦးခင္ျမင့္နဲ႔
ဦးတင္ေအး။ လူေတာ္ေတြပါ။ တရားသူႀကီးေတြထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး
မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။ အန္ကယ္တုိ႔ကလည္း ဥပေဒက
အန္ကယ္တို႔ဘက္ကရွိေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ားႀကီးထားပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္က အခုတပတ္ မကုန္ခင္
စီရင္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားေပမဲ့လည္း တရား႐ုံးမွာ
သက္ဆုိင္ရာက ဒီလို အတိအက် မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ ဦးၾကည္၀င္းက ဗြီအိုေအကို
ေျပာခဲ့ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

150

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မႎၨေလး႓မိႂႛ လူထုစာဳကည့္တုိက္တၾင္ ဴပသထားသည့္ ကၾယ္လၾန္သူ စာေရးဆရာ
သတင္းစာဆရာ႒ကီး လူထုဦးလႀ၏ ပံုတူပန္းခဵီကား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)

လူထုဦးလႀ ႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ ဂဵပန္ေရာက္
ဴမန္မာေတၾ ကဵင္းပ
2010-01-17 http://www.rfa.org/burmese/news/Ludu_UHla_100th_aniversary_held_in_Japan01172010193003.html/story_main?textonly=1
စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာ႒ကီး လူထုဦးလႀရဲႛ အသက္ ၁၀၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႛပၾဲကို
ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ အလင္းအိမ္မဂၢဇင္းနဲႛ အာဟာရစာေစာင္ ဝိုင္းေတာ္သားေတၾက
ဦးေဆာင္႓ပီး ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက တိုကဵိႂ႓မိႂႛ နခအီတာဘ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ
ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။
လူထုဦးလႀဟာ ဴပည္သူႛဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာတဦး ဴဖစ္သလို
ေနာင္လာေနာက္သားေတၾ အားကဵ အတုယူေစလိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ရာဴပည့္ပၾဲကို
ကဵင္းပတာပၝလိုႛ ဦးေဆာင္ ကဵင္းပသူတဦးဴဖစ္တဲ့ အလင္းအိမ္မဂၢဇင္း တာဝန္ခံ ကိုရဲ႓ငိမ္းက
ေဴပာဴပပၝတယ္၊
ကိုရဲ႓ငိမ္း။

။“ဂၝရေဝၝစ နိဝၝေတာစ ဆိုတဲ့ စကားအရ ကဵေနာ္တိုႛကေန႓ပီးေတာ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

151

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသ၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္လည္း တခု
ရႀိတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္တခု ဒီပုဂၢိႂလ္ေတၾ ဴဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ဘ၀ေပၝ့ေနာ္။ သူတိုႛ
ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခဲ့သလဲ၊ စာေပနဲႛ ဘယ္ေလာက္ အကဵိႂးဴပႂခဲ့သလဲ၊
ေနာက္ ဴပည္သူႛဘက္က ဘယ္လို ရပ္တည္ခဲ့သလဲ၊ အဲဒီ စံႎႁန္းေတၾနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛက
ကဵေနာ္တိုႛသိတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ေလးစားတယ္ဆိုတဲ့ အေနနဲႛ ကဵေနာ္တိုႛက ဒီ ရာဴပည့္ပၾဲ
အထိမ္းအမႀတ္ကို လုပ္ေပးတယ္။ ေနာက္တခု ရည္ရၾယ္ခဵက္ကလည္း
ေနာင္လာေနာင္သားေတၾ၊ မဵိႂးဆက္ေတၾအတၾက္ ဒီလို ပုဂၢိႂလ္မဵိႂးေတၾက တိုင္းဴပည္အတၾက္
ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ေနာင္လာေနာက္သားေတၾ အားကဵရေအာင္ ဆိုတဲ့
ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ လက္ဆင့္ကမ္း႓ပီးေတာ့ လုပ္တဲ့သေဘာမဵိႂးပၝ”
ဂဵပန္က လူထုဦးလႀ ရာဴပည့္ပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ လူထုဦးလႀရဲႛ အတၨႂပၯတၨိ၊
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာ၀တီ ဦးဝင္းတင္ရဲႛ လူထုဦးလႀအတၾက္
ေမၾးေနႛအမႀတ္တရ စကား ၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ေနတဲ ဆရာ
ေမာင္စၾမ္းရည္ရဲႛ အမႀတ္တရ သဝဏ္လၿာ၊ လူထုဦးလႀရဲႛ သားေတၾဴဖစ္တဲ့ ဴပည္တၾင္းက
ဆရာညီပုေလးနဲႛ ဴပည္ပ ေရာက္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း တိုႛရဲႛ ေကဵးဇူးတင္ေဳကာင္း
သတင္းစကားေတၾကို တဆင့္ ေဴပာဳကားေပးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ဒီလို ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾရဲႛ ေကာင္းရာေကာင္းေဳကာင္းေတၾကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နာမည္ေကဵာ္
ပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲႛ ရာဴပည့္ေမၾးေနႛေတၾ လုပ္ဳကသလို ဴမန္မာဴပည္ကို ေခဵာက္ထဲ တၾန္းခဵခဲ့တဲ့
နာမည္ဆိုးနဲႛ ေကဵာ္ဳကားသူေတၾရဲႛ ရာဴပည့္ပၾဲေတၾလည္း လုပ္သင့္ေဳကာင္း ကိုရဲဴငိမ္းက
ဆက္ေဴပာပၝတယ္။
ကိုရဲ႓ငိမ္း။ ။“ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္ေနတာေတၾက လူတေယာက္ရဲႛ၊ လူႛေလာကကို
ေကာင္းကဵိႂးဴပႂတဲ့ ဗမာလူမဵိႂးေတၾရဲႛ ရာဴပည့္ပၾဲေတၾကို အမႀတ္တရပၾဲေတၾကို လုပ္ေပးတယ္။
ေနာက္တခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ေကာင္းတဲ့သူေတၾခဵည္းပဲ စု႓ပီးေတာ့
မေကာင္းတဲ့သူေတၾကို သတိတရနဲႛ သင္ခန္းစာယူ႓ပီးေတာ့ ဒီလူေတၾရဲႛ အေဳကာင္းကို
ေလ့လာသံုးသပ္႓ပီးေတာ့ ဆင္ဴခင္ႎိုင္ဖိုႛ ကိစၤေတၾကိုလည္း လုပ္သင့္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္
ဴမင္တာေပၝ့ေနာ္။ ဥပမာ အဆင္းရဲဆံုးဘ၀ ေရာက္ေအာင္၊ ဴပည္သူေတၾ ဒုကၡေရာက္ေအာင္
စနစ္ဆိုး႒ကီးကို အေမၾထားခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲႛ ရာဴပည့္မဵိႂး ဴဖစ္တယ္။ ေကာင္းကဵိႂးေပးတဲ့
လူေတၾရဲႛရာဇဝင္က ဘယ္လိုဴဖစ္တယ္၊ မေကာင္းကဵိႂးေပးတဲ့ လူေတၾရဲႛရာဇဝင္က
ဘယ္လိုဴဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကဵေနာ္တုိႛ ႎိႁင္းယႀဥ္႓ပီးေတာ့၊ ကဵေနာ္တိုႛ
တတ္သိပညာရႀင္ေတၾကေန ထုတ္ေဖာ္႓ပီးေတာ့၊ လက္ဆင့္ကမ္း႓ပီးေတာ့ ကဵန္တဲ့
မဵိႂးဆက္ေတၾကို အေမၾေပးေစခဵင္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္က ဆႎၬဴပႂတယ္”
သတင္းစာဆရာ႒ကီး လူထုဦးလႀကို ၁၉၁၀ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၁၉ ရက္ေနႛ ပဲခူးတိုင္း
ေညာင္ေလးပင္႓မိႂႛနယ္ ပုစၾန္ေဴမာင္းရၾာမႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး လူထု ႒ကီးပၾားေရးစာေစာင္နဲႛ
လူထုသတင္းစာေတၾကို ဦးေဆာင္ထုတ္ေဝခဲ့႓ပီး ဴပည္သူအကဵိႂးဴပႂ စာေပ အမဵားအဴပား
ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

152

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဂဵပန္မႀာ ဒီေနႛ ကဵင္းပတဲ့ လူထုဦးလႀရဲႛ ရာဴပည့္ပၾဲမႀာ ပင့္သံဃာေတၾကို ဆၾမ္းကပ္႓ပီး
တက္ေရာက္လာတဲ့ ပရိသတ္ ၁၀၀ နီးပၝးကို မုန္ႛဟင္းခၝးနဲႛ ေက႗းေမၾးဧည့္ခံခဲ့သလို
လူထုဦးလႀရဲႛ စာေပလက္ရာေတၾ၊ အမႀတ္တရ ကဗဵာေတၾလည္း ဖတ္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ
သိရပၝတယ္။
စာေရးဆရာ သတင္းဆရာ႒ကီး လူထုဦးလႀဟာ ရန္ကုန္ ႒ကီးပၾားေရး စာဖတ္အသင္းက
စ႓ပီး လူထုသတင္းစာ အပိတ္ခံရတဲ့ ၁၉၇၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေတၾအထိ Civil Society ေခၞ
အရပ္ဘက္ လူႛအဖဲၾႛအစည္းေတၾ ေပၞေပၝက္ေရး ကိုယ္တုိင္ပၝဝင္
တည္ေထာင္ခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။
ဆရာ႒ကီးဦးလႀ ႎႀစ္ (၁၀၀) ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ အာအက္ေအသတင္းေထာက္
ကိုညိႂက ဆရာ႒ကီးရဲႛ ေဴမးဴဖစ္သူ ဆရာ ဘုိဘိုလန္းစင္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ
ဴပင္ဆင္ေလ႖ာက္ထားခဵက္ ဗဟုိတရားရံုးခဵႂပ္
အ႓ပီးသတ္ဳကားနာ
2010-01-18
http://www.rfa.org/burmese/news/Burma_court_hears_DASSK_appeal_of_ho
use_arrest-01182010110643.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ တႎႀစ္ခၾဲဳကာ
ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ဴပစ္ဒဏ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပင္ဆင္ခဵက္အမႁ
ႎႀစ္ဖက္ေလ႖ာက္ထားခဵက္ေတၾကို ဗဟိုတရားရံုးခဵႂပ္က ဒီကေနႛ အ႓ပီးသတ္
ဳကားနာခဲ့တယ္လိုႛ ေရႀႛေနေတၾက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။
ဒီကေနႛ အမႁ ဳကားနာရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အတူေန ေဒၞခင္ခင္ဝင္းတိုႛ
သားအမိရဲႛ အမႁေလ႖ာက္လဲခဵက္ေတၾကိုေရာ တရားလို အစိုးရေရႀႛေနေတၾဖက္ကေရာ
အဴပည့္အစံု တင္ဴပ ဳကားနာခဲ့တယ္လိုႛ အကဵိႂးေဆာင္ ေရႀႛေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္းက
အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။
ဦးဥာဏ္ဝင္း။ ။“ကဵေနာ္တိုႛ ဒီေနႛ အမႁသံုးမႁေပၝ့။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တင္တဲ့အမႁက
တမႁ၊ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းတိုႛ တင္တဲ့အမႁက တမႁ၊ ေနာက္ အစိုးရက ရန္ကုန္တိုင္း
တရားရံုးကေန ၇၄ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒဆိုတာ မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ သံုးသပ္ခဲ့တာကို
မေကဵနပ္လိုႛ တင္တဲ့အမႁက တမႁ ဒီ သံုးမႁစလံုးအတၾက္ အစုိးရဖက္နဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ
ႎႀစ္ဖက္ေလ႖ာက္လဲခဵက္ အဴပည့္အစံု ေပး႓ပီးသၾားပၝ႓ပီ။ ကဵေနာ္တိုႛဘက္ကေတာ့
ဆရာဦးဳကည္ဝင္းနဲႛ ဆရာဦးလႀမဵိႂးဴမင့္တိုႛက ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးပၝတယ္”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

153

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၁၉၇၄ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒအရ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္
ထိန္းသိမ္း ထားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎႀစ္ဖက္ အဴပန္အလႀန္ ေလ႖ာက္လဲခဲ့ဳကတယ္လိုႛ
ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဦးဥာဏ္ဝင္း။ ။“အစိုးရဘက္ကလည္း ၆/၈၈ လုိႛေခၞတဲ့ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ အာဏာသိမ္းစမႀာ
ဥပေဒေတၾက မပယ္ဖဵက္ေသးေပမယ့္ အတည္ဴဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ဟာ၊ ဒၝေဳကာင့္ ၇၄ ဖၾဲႛစည္းပံု
အေဴခခံဥပေဒဟာ မပယ္ဖဵက္ေသးဘူးဆုိတာကို သူတုိႛက ေဇာင္းေပး ေဖာ္ဴပတယ္။
ကဵေနာ္တုိႛဘက္ကလည္း ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒဆုိတာမႀာ ရိုးရိုး ဥပေဒနဲႛ မတူဘူး၊
ေနာက္႓ပီးေတာ့ လက္ေတၾႛအားဴဖင့္လည္း ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို ပယ္ဖဵက္ဴခင္းမရႀိဘဲနဲႛ
အာဏာေတၾ ေဴပာင္းသၾားတာေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိတယ္၊ ကမၲာနဲႛ ခဵီ႓ပီးေတာ့
ကဵေနာ္တုိႛတင္ဴပတယ္။ ေဘာ္ရႀီဗစ္ ေတာ္လႀန္ေရးတုိႛ၊ ဴပင္သစ္ေတာ္လႀန္ေရးတုိႛ ဒၝေတၾနဲႛ
တင္ဴပတယ္။ ေနာက္တခုက ၂၀၀၈ ဖဲၾႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒအရ၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ
အတည္ဴပႂခဲ့တဲ့ ဥပေဒ နိဒၝန္းအရ ၈၈ ခုႎႀစ္ကတည္းက ၇၄ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒက
ရပ္ဆုိင္းခဲ့႓ပီ။ ရပ္ဆုိင္းေနတဲ့ကိစၤမႀာ ဘာမႀ အသံုးဴပႂခၾင့္မရႀိဘူးဆုိတာကို ကဵေနာ္တုိႛ ဥပေဒ
အခဵက္အလက္ေတၾနဲႛ အကဵယ္တဝင့္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးခဲ့ပၝတယ္”
အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားရံုးခဵႂပ္အေနနဲႛ ႎႀစ္ပတ္အတၾင္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အမိန္ႛ ခဵႎိုင္တဲ့
အလားအလာ ရႀိတယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ
အကဵိိႂးေဆာင္ေရႀႛေန တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဳကည္ဝင္းက သတင္းဌာနေတၾကို မႀတ္ခဵက္ေပးရာမႀာ
အမႁ ေလ႖ာက္လဲခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေကာင္းဖက္က ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ ရႀိတယ္လိုႛ
ေဴပာဳကားထားပၝတယ္။
ဒီကေနႛ ဗဟိုတရားရံုးခဵႂပ္ အမႁ ဳကားနာတာကို ႓ဗိတိန္သံအမတ္႒ကီးနဲႛအတူ သူႛရဲႛ
အတၾင္းဝန္တဦး တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ပၝတယ္။ တဴခား လူငယ္ေရႀႛေန ၁၀

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

154

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးေလာက္ကလည္း အမႁကို စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ နားေထာင္ဳကတယ္လိုႛ
သိရပၝတယ္။
ရန္ကုန္ကလာတဲ့ သီးဴခား သတင္းေတၾအရ တရားရံုးခဵႂပ္အေနနဲႛ အမိန္ႛခဵမယ့္
အမႁရက္ခဵိန္းကို ခဵက္ခဵင္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မေပးႎုိင္ခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အမႁ ဳကားနာစဥ္ ရန္ကုန္႓မိႂႛေပၞမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက လံုဴခံႂေရး
အမဵားအဴပား ခဵထားတယ္လိုႛသိရ႓ပီး အထူးသဴဖင့္ ဗဟိုတရားရံုး အနီးမႀာ ထူထူထပ္ထပ္
ခဵထားတာ ေတၾႛရတယ္လိုႛ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ ဘုရားဖူး ၁၂
ဦး ဴမန္မာ ဖမ္းဆီးေထာင္ဒဏ္ေပး
2010-01-18
http://www.rfa.org/burmese/news/12_Bangladesh_pilgrims_sentenced_to_six
_months_in_Burmese_prison-01182010114320.html/story_main?textonly=1
ဘုရားဖူးဖိုႛ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎုိင္ငံသား
ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾကို ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီး႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ
ခဵမႀတ္လိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊
သူတိုႛအားလုံးဟာ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္အတုနဲႛ ဝင္ေရာက္လာတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲ႓ပီး
ဖမ္းဆီးလိုက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္ေတၾ႓မိႂႛက ရဟန္းတပၝးကို ကိုးကား႓ပီး ေနရဥၦရာ
သတင္းဌာနမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာပၝ၊၊ အဲဒီအထဲက အမဵႂိးသမီး ၈ ဦးနဲႛ အမဵႂိးသား ၁ ဦးကို
ေတာင္ကုတ္႓မိႂႛ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးဌာနက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ေနာက္ ၃ ဦး ကိုေတာ့
စစ္ေတၾေလဆိပ္မႀာ ဖမ္းဆီးမိတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊
အရင္ကလည္း ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံဘက္က ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲကို
ဝင္ေရာက္႓ပီး ဘုရားဖူး သၾားေရာက္တာ ရႀိေပမယ့္ အခုတ႒ကိမ္မႀ ဖမ္းဆီးခံရတာ
ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေနရဥၦရာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္က အာအက္ဖ္ေအကို
ေဴပာပၝတယ္၊၊
ခုိင္ဴမတ္ေကဵာ္။ ။“အရင္တုံးကေတာ့ တရားဝင္သၾားတာေပၝ့ ။ ဘာမႀ ဴပသနာ မရႀိဘူးေလ။
႓ပီးေတာ့ ဒီႎိုင္ငံကေန႓ပီးေတာ့ မႀတ္ပုံတင္ေတၾ ဘာေတၾနဲႛ သၾားတယ္ဆိုရင္ ဘာမႀ
ဴပသနာမရႀိဘူး။ အခုဟာက ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵႂိးသားစီစစ္ေရးကဒ္ကို သူတိုႛ
အတုလုပ္႓ပီးေတာ့ သၾားတာေပၝ့။ အဲဒၝ သူတိုႛအစီအစဥ္နဲႛ သူတိုႛ သၾားတာ။ ႓ပီးေတာ့
သူတိုႛက ဆင္းရဲတယ္။ ႎၾမ္းပၝးတယ္။ ပုိက္ဆံလည္း မတတ္ႎိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့
ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဗမာဴပည္ကိုပဲ ဘုရားဖူး သၾားခဵင္တယ္ဆို႓ပီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

155

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သၾားဳကတာေလ။ ဒၝေပမယ့္ အရင္ကေတာ့ ဖမ္းတာမရႀိဘူး။ ခုေတာ့ သူတိုႛ
ဖမ္းမိသၾားတာေပၝ့”

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ဴခံစည္းကာမည့္ ေခဵာင္းတဖက္ကမ္းမႀ ေနရာကို ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎိုင္ငံဖက္မႀ
လႀမ္းဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of a RFA Listener)

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံရဲႛ လူဦးေရ အမဵားစုဟာ မူဆလင္ဘာသာဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကေပမယ့္
ဘန္ဒၝဘန္ ခရိုင္မႀာေတာ့ မာရမာ ဆိုတဲ့ လူမဵႂိးေတၾ ေနထိုင္ဳကပၝတယ္၊၊ အဲဒီ
မာရမာလူမဵႂိးေတၾကို အရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဒု-ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ႌၾန္ႛနဲႛ ဒုဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးထၾန္းဳကည္တိုႛ အာဏာရႀိစဥ္အခၝက ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾဴဖစ္တယ္ ဆို႓ပီး
နယ္စပ္ကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းကို တရားဝင္ ဘုရားဖူး ဖိတ္ေခၞ ေလ့ရႀိပၝတယ္၊၊
ဒၝ့အဴပင္ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းတေလ႖ာက္လုံးဟာလည္း ဗုဒၭဘာသာဝင္ သက္ (ေခၞ)
ခဵက္ကမာ လူမဵႂိးေတၾ ေနထုိင္ဳကပၝတယ္၊၊ ဗုဒၭဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမဵႂိးေတၾကေတာ့
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ေကာက္စ္ဘဇား (ေခၞ) ဖေလာင္းခဵိတ္ခရုိင္ တဝုိက္နဲႛ အ၀က႗န္းမႀာ
ေနထိုင္ဳကပၝတယ္၊၊
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမႀာ စုစုေပၝင္း ဗုဒၭဘာသာဝင္ ဦးေရ ခန္ႛမႀန္းေဴခအားဴဖင့္ တသန္းဝန္းကဵင္
ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝ တယ္။
အဂႆလိပ္ေခတ္ ကတည္းက ဴမန္မာ-အိႎိၬယ နယ္ဴခားသတ္မႀတ္မႁအရ အိႎၬိယ
ပိုင္နက္ဘက္ကို ပၝသၾားတဲ့ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားနဲႛ တဴခား တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးေတၾဟာ
ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾပီပီ မဳကာခဏ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ကို ဘုရားဖူး လာေရာက္
လည္ပတ္ေလ့ရႀိပၝတယ္။
ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ေနာက္ခံသမိုင္းေဳကာင္း တခဵိႂႛကို ေနရဥၦရာ သတင္းဌာန

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

156

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကိုခိုင္ဴမတ္ေကဵာ္ကို အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ကိုခင္ေမာင္စိုးမင္း က
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဴပည္နယ္၊တိုင္း
ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္သစ္ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႛစည္းမည္
2010-01-18
http://www.rfa.org/burmese/news/NLD_holds_first_meeting_with_new_CEC_
members-01182010111013.html/story_main?textonly=1
အသစ္ ထပ္မံအားဴဖည့္ ဖၾဲႛစည္းထားတဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္သစ္ေတၾ
အဴပည့္အစံုတက္ေရာက္တဲ့ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေဝးတရပ္ကို
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္မႀာ ဒီကေနႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ဒီ အစည္းအေဝးမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အေနနဲႛ ဴပည္နယ္နဲႛတိုင္းအလိုက္ ဗဟို
ဦးစီးအဖဲၾႛသစ္ေတၾကို ဴပင္ဆင္ ဖဲၾႛစည္းသၾားမယ့္အေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ပၝတီ
ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဴပည္နယ္ႎႀင့္ တိုင္းစည္း႟ံုးေရး ေကာ္မတီဝင္မဵား
ညိၟႎိႁင္းေဆၾးေႎၾးပၾဲ ကဵင္းပစဥ္ ဧ႓ပီ ၂၉ရက္ေနႛက NLD ဌာနခဵႂပ္႟ံုးေရႀႚတၾင္ အဖၾဲႚဝင္မဵားကို ေတၾႚရပံု
ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။ ။“မူအားဴဖင့္ေတာ့ ေဳကညာခဵက္အမႀတ္ ၇၊ ၁၀၊ ၀၉ မႀာ ပၝတဲ့အတိုင္း
ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾႛကို တိုးခဵဲႛ႓ပီး ဗဟို ဦးစီးအဖဲၾႛကို ဖဲၾႛစည္းေပးမယ္ဆို႓ပီး
ေဳကညာခဵက္ အတိအလင္း ထၾက္ထားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဴပည္နယ္နဲႛ တိုင္းအလိုက္
ဗဟုိဦးစီးအဖဲၾဝင္ေတၾ တႎိုင္ငံလံုးဖဲၾႛဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးညႀိႎႁိင္းေနပၝတယ္”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

157

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒၝေပမယ့္ အခုလို ပၝတီတၾင္း ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္နဲႛ ဗဟိုဦးစီးအဖဲၾႛေတၾကို
တိုးခဵဲႛဖဲၾႛစည္းတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္ရဲႛ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရယူဖိုႛ
မလိုဘူးလိုႛလည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက တဆက္တည္း ရႀင္းဴပပၝတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။ ။“၉၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပဲၾတုန္းက ေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္က
စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ ရႀိပၝတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ပၝတီေတၾက သူတိုႛ ပၝတီဝင္ေတၾကို ဗဟို
အလုပ္အမႁေဆာင္အဖဲၾႛ အပၝအဝင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပၝတီတၾင္း အဖဲၾႛေတၾကို မိမိတိုႛ
သေဘာကဵ နႀစ္႓ခိႂက္သလို လၾတ္လပ္စၾာ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခၾင့္ ရႀိတယ္လိုႛ
ဴပႉာန္းထားပၝတယ္။ ဒၝေပမယ္လိုႛ NLD အေနနဲႛ အေဳကာင္းဳကားတာကေတာ့
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ လိုက္နာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ
တုန္ႛဴပန္လာစရာ အေဳကာင္းမရႀိပၝဘူး”
ပၝတီတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾမႀာလည္း အမဵိႂးသမီးေတၾရဲႛ ပၝဝင္မႁ အခန္းကၸကို
ဦးစားေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။
အပတ္စဥ္ တနလႆာေနႛတိုင္း ကဵင္းပေနကဵ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝးကို
အသက္အရၾယ္ ႒ကီးရင့္ေန႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေရၿ၊ ဦးလၾင္နဲႛ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္
ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦးတိုႛက လဲၾ႓ပီး အားလံုး
တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမား ၂၀ ေက်ာ္ အမႈ တလအတြင္း
စီရင္ဖြယ္ရွိ

ျမင့္ေမာင္ | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္
နယူးေဒလီ (အိႏၵိယ)။

။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ံုးမ်ားက

ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေရ ၂၀ ေက်ာ္၏ အမႈမ်ားအား ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္
စစ္ေဆးစီရင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ ေရွ႕ေန အသိုင္းအဝိုင္း အဆိုအရ သိရသည္။
“တရား႐ံုးဘက္က ေျပာတာက တလအတြင္း အၿပီးစစ္မယ္လို႔ေတာ့ တရားသူၾကီးက
ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုဆိုရင္
တပတ္ကို ၂ ရက္ စစ္တယ္။ သူတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာေတာ့ ေျပာတာေပါ့။ တကယ္တမ္း
ၿပီးမၿပီးေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ရန္ကုန္ရွိ ေရွ႕ေနတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“အခုတေလာ အမႈေတြကို ပံုမွန္ထက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေဆးေနတယ္။
ပံုမွန္အမႈကေတာ့ တပတ္တခါ စစ္တယ္။ အခုဟာက တပတ္တခါ စစ္တာရွိသလို၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

158

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တပတ္ကို ၂ ရက္ စစ္ေဆးတာေတြလည္း ရွိတယ္။ သူတို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္
စစ္တယ္ဆိုတာကကလည္း အမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးခ်င္လို႔ စစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္
ထင္တယ္။ တျခားအေၾကာင္းေတာ့ က်ေနာ္ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ စဲြဆိုခံေနရသည့္

မႏၲေလးတိုင္းမွ မသႏၲာထြန္းႏွင့္ ကိုေမာင္ညိဳတို႔ ၂ ဦး၊
ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စဲြဆိုခံရသည့္ ရန္ကုန္
အဂၤါဆုေတာင္းအသင္းမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အပါအဝင္
အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦးႏွင့္ မေကြးတိုင္း
ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
၆ ဦးတို႔၏ အမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ ၆ ဦးကိုမူ
မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုေနေၾကာင္း မသိရေသးပါ။
ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ားကို လုိက္ပါေပးေနသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟိုးကလည္း
အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ံုးမ်ားက ယခုလအတြင္း အလ်င္အျမန္ ႐ံုးခ်ိန္းရက္ေပးကာ
စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမည့္ အမႈမ်ားတြင္ တရားမဝင္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ (လဝက ပုဒ္မ) ႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႔ ပုဒ္မတို႔ျဖင့္ အသီးသီး
စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူ ရခိုင္လူငယ္ ၁၁ ဦး၏ အမႈမ်ား ပါဝင္သည္ဟု
သူက ဆုိသည္။
သူတို႔ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄
ရက္ေန႔ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဦးေက်ာ္ဟိုးကပင္
ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေနသည္။
ထို႔ျပင္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ စဲြဆိုခံေနရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းမွ
မသႏၲာထြန္းႏွင့္ ကိုေမာင္ညိဳတို႔ ၂ ဦး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စဲြဆိုခံရသည့္
ရန္ကုန္ အဂၤါဆုေတာင္းအသင္းမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အပါအဝင္ အတိုက္အခံ အမ်ဳိးသမီး ၄
ဦးႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၆ ဦးတို႔၏
အမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ ၆ ဦးကိုမူ မည္သည့္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုေနေၾကာင္း
မသိရေသးပါ။
ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔ကလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ံုးကပင္ အန္အယ္ဒီ
လူမႈအေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေရႊဂ်ဳိး (လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္) ၊ ဦးစိန္လႈိင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

159

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

(စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္) ၊ မခ်ဳိ ေခၚ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (အလံုၿမိဳ႕နယ္) တို႔ကို မတရားအသင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသးသည္။
ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အမႈမ်ားကုိ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ ယခုလုိ ျမန္ဆန္စြာ
စစ္ေဆးေနျခင္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ
ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေ႐ွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးၾကည္ဝင္းက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။
သူက “ဥပေဒ႐ံုးမွာ ေနာက္ဆံုးတာဝန္ထမ္းတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက တရားသူၾကီးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္တိုးနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးသန္းထြန္းတို႔ ဆင္းလာၿပီး
လက္က်န္အမႈေတြကို အၿပီးစစ္ေဆး၊ ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကို ႐ိုး႐ိုးအရပ္႐ံုးနဲ႔
မၿပီးႏိုင္တာေတြကို စစ္႐ံုးကို လဲႊပါတဲ့။ အဲလိုလဲႊေပးရတာ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၉၉ဝ
ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့အခါမွာ အမႈေတြကို ျမန္ျမန္စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။
အခုဟာလည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတဲ့အတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စစ္ေဆးတဲ့
သေဘာပါလိမ့္မယ္ ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္ က်ိန္စာ
ေမာင္စြမ္းရည္
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၀
“ တံတားသာဟန္၊ ေတာင္သမန္” တဲ့
ရန္ကုန္ဆရာ၊ မန္းကိုလာေတာ့
ကဗ်ာဥာဏ္ပြား၊ စ်ာန္၀င္စားလို႔
တံတားကဗ်ာ၊ ခင္းခဲ့ပါသတဲ့။
ေမာ္လၿမိဳင္ မုဒံု

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

160

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒဂုန္ ဒလ၊ ပဲခူးစလို႔။
ျမင္းၿခံ မံုရြာ၊ မိတၳီလာနဲ႔
ကသာနဗား၊ ျမစ္သားစလို႔။
အေမရိကန္၊ အဂၤလန္
ဂ်ပန္ ယိုးဒယား၊
ဘဂၤလား စလို႔။
ေ၀းေနနီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ
ကမၻာ့ေျမျခား၊ ပင္လယ္ျခားလဲ
တဆင့္စကား၊ တဆင့္ၾကားနဲ႔
တံတားဟိုဘက္၊ ထန္းလက္တဲနန္း
ထန္းျပင္တန္းနဲ႔၊
ထန္းေတာအဆံုး၊ ထံုးျဖဴျဖဴနဲ႔
ဘုရားနဲ႔၊
တံတားသည္ဘက္၊ လက္ပံပင္ကမ္း
ဇရပ္တန္းနဲ႔၊ ပတ္လမ္းနဲ႔။
လက္ပန္ကုန္းမွာ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔
တန္ေဆာင္းနဲ႔၊
သီလရွင္နဲ႔၊ သံဃာနဲ႔
ေတာင္သမန္ ေရႊအင္း
ေလညင္းကေမႊး၊ မယ္ဇယ္ေဖြးသနဲ႔
ေႏြးရင္လဲသာ၊ ေအးရင္လဲသာ
ေႏြခါတမ်ိဴး၊ ေဆာင္းတမ်ိဴး
မယ္ဇယ္ရိပ္တန္း
ေခၽြးသိပ္ပန္းေျဖ၊ ထန္းေရခ်ိဴခါး
ငါးေၾကာ္ ဖါးေၾကာ္၊ ဘူးသီးေၾကာ္နဲ႔
ပဲေၾကာ္တမ်ိဴး ေလွာ္တမ်ိဴး။
ထန္းပင္ျမစ္ဖုတ္တမ်ိဴး၊ ျပဳတ္တမ်ိဴး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

161

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တံတားေကာက္ကလိမ္
ေရတိမ္ ေရနက္
သမိုင္းကကြက္၊ လႈိင္းဂယက္နဲ႔
က်က္သေရတမ်ိဴး၊ အလွတိုး၊
ကုလားပဲခင္း၊ ေျမပဲခင္းနဲ႔
ေျပာင္းခင္းစိမ္းစို
စိုၿပီးရင္၀ါ၊
ရာသီတမ်ိဴး၊ အလွတမ်ိဴး၊
ညလဲတမ်ိဴး၊ ေန႔တမ်ိဴး။
ေရျပင္ျမင့္က၊ တံတားနိမ့္က်
တံတားျမင့္က၊ ေရျပင္နိမ့္က်
ျမင့္ရနိမ့္ရ၊ ဆုတ္ရ တက္ရ
ၾကည္ရ ေနာက္ရ၊ သဘာ၀
ေဆာင္း ကတမ်ိဴး၊ ေႏြတမ်ိဴး၊
ျမင့္နိမ့္ဆုတ္တိုး၊ အလွနွစ္မ်ိဴး။
အခ်ိဴေသာက္လိုက္၊ အခါး ေသာက္လိုက္
တံတားေလွ်ာက္လိုက္၊ ဘုရားေရာက္လိုက္
မယားေငါက္လိုက္၊ ႏြားေငါက္လိုက္နဲ႔
ႀကိဳက္သလိုသြား၊
တံတားအို ေမွာင္ကိုေလွ်ာက္မလား
ညေရာက္တဲ့ါ၊ လမင္းသာလိမ့္
လမသာလဲ၊ ၾကယ္ျဖာလိမ့္။
တံတားအလွ၊ သဘာ၀မို႔
ဘာမွမခ်ယ္၊ ဘယ္ခါမဆို
၀ါညိဳေကာ့လန္၊ ေရနံမသုတ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

162

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထံုးမသုတ္ဘူး
ေရႊလဲမခ်၊ ေငြမသဘူး
ေရွးကအတိုင္း၊ သမိုင္းအေမြ
တိုခ်င္တို၊ ရွည္ခ်င္ရွည္
ေရေျမအလွ၊ သဘာ၀နဲ႔၊ ပနံရ။
တံတားၾကမ္းခင္း
က်ဥ္းတာလဲရွိ၊ က်ယ္တာရွိ
တိုတာလဲရွိ၊ ရွည္တာရွိ။
တံတားတိုင္ေတြ
ရိုင္တာလဲရွိ၊ ခိုင္တာရွိ၊ ျမင့္တာလဲရွိ၊ နွိမ့္တာရွိ
ဘယ္သူမွလဲ လာမညွိ။
မညီမညာ၊ သည္ေနရာကို
အလီလီ အလာက၊ ၾကည့္သာသြား
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား၊ ႏြားေက်ာင္းသားေရာ
သူေတာင္းစားနဲ႔ ပြဲစားေရာ
ရည္းစားပူေႏြး၊ မပူေအးတဲ့
ကေလးေက်ာပိုး၊ မုဆိုးဖိုေရာ
လူပ်ိဴေရာ၊
တခုလပ္ေရာ၊ စတုဗ်ပ္ေရာ၊
မျပတ္လာသြား
တံတားတိုင္ေတြ၊ ထိကိုင္ရႊံ႔ေပ
ေရခ်င္ေရမယ္၊
တိုရွည္က်ဲစိပ္၊ စိတ္မ၀င္စား။
အေႂကြးယူတဲ့၊ ေပြးထူမေရာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

163

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အေႂကြးေတာင္းတဲ့၊ သူေ႒းေလာင္းေရာ
ေမာင္ရွင္ေလာင္းနဲ႔၊ ဖါေခါင္းေရာ
မသာေလာင္းနဲ႔၊ ရြာေခါင္းေရာ
ေငါင္းစင္း ေငါင္းစင္း၊ သည္ၾကမ္းခင္းမွာ
ခိုင္းတိုင္းလႈပ္လႈပ္၊ တက်ဳတ္က်ဳတ္နဲ႔
လႈပ္တိုင္းဂီတ၊ သဘာ၀
သဒၶါႂကြလို႔၊ ကဗ်ာသသူသ
တခါတခါ၊ ကသူက
အာဏာျပသူ မရွိၾက။
ထန္းေရေမာ့သူလဲသိ
ေလွေဆာ့သူလဲသိ
အရက္သမားလဲသိ၊ ၾကက္သမားလဲသိ
ပိဋကတ္အိုးကြဲနဲ႔၊ နခိုးလဲသိ
အရပ္ဂ်ပိုးနဲ႔၊ ဖိနပ္သူခိုးလဲသိ
သိပင္သိျငား၊ လာသြားမတၱ
ျဖတ္ၾကလွီးၾက၊ မလုပ္ၾက
ၾကမ္းက်ိဴး၊ ၾကမ္းစားထိုး
တိုင္က်ိဴး၊ တိုင္စားထိုး
အစားထိုးတိုင္၊ မတိုင္းမတိ
သမိုင္းအရွိ၊ အရုိင္းပကတိ
ညွိကာျဖတ္ကာ၊ ဘာမွမလုပ္
တိုင္ငုတ္တို ရွည္၊ မညီညာ
မညီျခင္းသာ၊ အလွပါ။
တေန႔ေသာခါ
ပခံုးမွာေဒါက္၊ ခါးမွာေဗ်ာက္နဲ႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

164

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျမွာက္တက္စိမ္းပုတ္၊ ၀တုတ္ဂြတို
စစ္ဗိုလ္တေယာက္၊ စိတ္ရူးေေပါက္လို႔
ခါးေထာက္ျငင္ၿငိဳ၊ သ၀န္တိုသနဲ႔
တိုကာရွည္ကာ၊ ျမင့္တာနွိမ့္တာ
စိပ္တာ က်ဲတာ၊ အံလြဲကာနဲ႔
ေကာက္ကာေကြးတာ၊ မညီညာကို
မၾကည္သာဟန္၊ ကလန္ကလား
စစ္သားမဆန္
ပုန္ကန္နိမိတ္၊ သူလန္႔ထိတ္မိ
သတိသက္သာ၊ ညာညွိဘယ္ညွိ
ညီေအာင္တိေစ၊ မိန္႔ေတာ္ေခၽြသတဲ့။
နိမ့္ေခ် ျမင့္ေခ်၊ တိုးေခ်ဆုတ္ေခ်
အင္းေတာ္ေရလဲ၊ ညီေစညွိေစ
မဆုတ္ေစနဲ႔ ဧရာျမစ္က
ထာ၀ရေရ။ သြင္းၾကေစတဲ့။
ေရွးကအေမြ၊ သမိုင္းေျမကို
သူ႔အေမလင္
အေမြထင္လို႔၊ ထင္တိုင္းတံုးတိ
စစ္သားပကတိ၊ ညီပါဘိ။
တေန႔ေသာ္ကား
သတင္းၾကားနဲ႔၊ တံတားဒါယကာ
ဦးပိန္လာခဲ့၊
တိုကာတိကာ၊ ျမင္လိုက္ပါေသာ္
ေက်ာက္စာထြင္းထု၊ က်ိန္စာျပဳသတဲ့
“ပုတုတ္ဂြတို၊ စစ္ဗိုလ္သတၱ၀ါ
ငတံုးကာသည္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

165

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရာက္ရာဘ၀၊ ပုကြနိမ့္တို
ေကာက္ရိုးမႈိသို႔၊ တိုတိုစီစီ
ညီေစသတည္း”

၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာ

ေမာင္ရဲ
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၀
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕
အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ညီညႊတ္ေရး၊
ခိုင္မာတည္တံ့ေရး ေတြဟာ ၂၀၀၉ႏွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔
ယေန႔အခ်ိန္ကာလမွာ အေလးထားၿပီး
ေဆြးေႏြးေနၾကရတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ေႏွာင္းပိုင္းမွာစခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ ေျခပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ အဖြဲ႕အတြင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ပိုမိုလႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့ တက္ၾကြတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္မႈက႑မွာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေရးေတြဟာ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ၂၀၁၀ ကာလမွာေပၚေပါက္လာမယ့္
အေရးကိစၥအဝဝ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို
လိုမ်ဳိး

လူထု

ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့

လူတန္းစားေပါင္းစံုကို

ရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့

အထင္အရွားပါ။

ျပဳတဲ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ

ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုကာလကအဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ
ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္

ကိုယ္စား

“ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး”

မတူတဲ့ေတြးအေခၚ၊

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားစု
မတူတဲ့ဦးေဆာင္မႈပုံစံမ်ား

ရွိေနၾကတာ

အေနေတြေၾကာင့္

အဖြဲ႕အတြင္း

အဖြဲ႕အတြင္းညီညႊတ္ေရး၊

ပါတီမၿပိဳကြဲေရးဟာ

ဒီလိုအေျခ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေပၚလာတိုင္း

၁၉၈၈ခုႏွစ္

အျမဲတမ္းထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာအခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကိုသိေနတဲ့ “နဝတ/နအဖ” က
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အင္အား

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးကို

မလုပ္ႏုိင္ေအာင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

166

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ခ်ဳပ္ျခယ္ထားခဲ့တာပါ။
သူတို႔ဆႏၵရွိသူမ်ားကိုသာ

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က

ဗဟိုအလုပ္အမႈ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္

ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊

တဖက္သက္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းပါခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသေနခဲ့ရတာ ယေန႔အထိပါ။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕
၁၁ရက္ေန႔

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

အတည္ျပဳတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါၿပီ။

ဇႏၷဝါရီလ

တနလၤာေန႔

ပုံမွန္အစည္းအေဝးကေန

ဒီလိုဖြဲ႕စည္းရာမွာ

ညီညႊတ္ေရးအေျခခံနဲ႔

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္

ယခင္ကအတိုင္း

တာဝန္ခြဲေဝမႈကိုေတာ့

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္စာရင္းနဲ႔

ဘာမွမေျပာင္းလဲဘဲထားတာ

ပါတီရဲ႕ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားျဖစ္တဲ့

ဥကၠ႒

က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့၊

နဲ႔

တနလၤာေန႔

ေတြရပါတယ္။
အတြင္းေရးမွဴးေနရာမ်ားမွာ

ပုံမွန္အစည္းအေဝးေတြကိုပင္

တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့သူမ်ားကို

ဆက္လက္

တာဝန္ေပးထားတာ

ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာပါတီရဲ႕ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ဆိုလာခဲ့ရင္ ဒီကိစၥဟာ
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္

လုံးဝမျဖစ္သင့္တဲ့

အစဥ္အလာတခုကို

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္လုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕
ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့

ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား

အတြက္

အခ်က္မ်ားဟာ

လိုက္ေလ်ာညီေထြအျဖစ္ဆံုး၊

အေကာင္းဆံုး ခ်မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း
ျပည္တြင္း

ျပည္ပရိွ

သို႕ေသာ္လည္း

တိုင္းရင္းသားမ်ားက
ေၾကညာစာတမ္း

စာတမ္း/ေၾကညာခ်က္ပါ
ေဆာင္ရြက္ရမည့္

(Statement)

ရည္မွန္းခ်က္၊

လုပ္ငန္းစဥ္
ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။

တခုရဲ႕

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

(Action Plan)

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာက္ရြက္မွဳ
လိုက္လာရမွာ

လိွဳက္လွဳိက္လွဲလွဲ

ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕

မ်ားနဲ႕ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း

(Implementation)

သို႕မွသာ

အေနာက္မွာ

တို႕

ထပ္ခ်ပ္မကြာ

ေၾကညာစာတမ္းပါ

အခ်က္မ်ားဟာ

လွဳပ္ရွားသက္၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေၾကညာစာတမ္းသည္ စာရြက္
တရြက္အျဖစ္သာ တည္ရိွေနပါလိမ့္မယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ယေန႕အေျခအေနက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖၚ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို

ထိထိေရာက္ေရာက္

တာဝန္ယူႏုိင္ျခင္း

မရွိတဲ့၊ မရိွခဲ့တဲ့၊ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေနရာမွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔
အစားထိုး

တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။

တာဝန္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့သူကိုခြင့္တင္ေစၿပီး

၎ရဲ႕ေနရာကို

အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔
အျခားသင့္ေတာ္သူတဦးဦး၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

167

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိသူတဦးဦးကို ေခတၱတာဝန္ေပးျခင္း (Acting) အျဖစ္နဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္
တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါဟာ

ႏုိင္ငံတကာမွာ

အစိုးရတိုင္း၊

ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခုပါ။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔
ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုမရႏုိင္ဘူးဆိုတာ
မရွိတဲ့အာဏာကို

အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းက

ပါတီညီညႊတ္ေရးအတြက္

အဲ့ဒီ

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို

ေမ်ာ္အျမင္မရွိသူမ်ား၊

မက္ေမာေနသူမ်ားလို႔

အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔လည္း
ေရာက္ေစပါတယ္။

ဆိုရာေရာက္သလို၊

အစားထိုးႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းမရွိသူမ်ားလို႔ဆိုရာ

ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါလို

လြန္စြာမွအေရးၾကီးေနတဲ့

ေခါင္းေဆာင္မႈကို

ဗမာႏိုင္ငံအေရးအတြက္

အခ်ိန္အခါမွာ

အေရးၾကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို

အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔၊ ေန႔ညမေရြး ပါတီကိုဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရးဟာ အဓိကက်
ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္
ျပင္ပက

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း

အက်ယ္ခ်ဳပ္ၾကေနရခ်ိန္မွာ

စာတေစာင္ထြက္ဖို႔

အေရး၊

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုက်ဖို႔အေရးေတြကို ဥကၠ႒ တေရးႏုိးအထကို ေစာင့္ေနၾကလို႔မရပါဘူး။
တနလၤာေန႔ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကိုေစာင့္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္လိုမရႏိုင္ပါဘူး။ “နအဖ”
ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔

လိုပါတယ္။

လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းတဲ့

အင္အား

ေတြရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

အေနနဲ႔

ဗမာျပည္သူမ်ားအားလုံးရဲ႕အေရး၊ ပါတီရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ေတြကို
ပါတီတြင္း

ညီညႊတ္ေရးအၿခိမ္းအေျခာက္မခံရဘဲ

လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့

အခ်ိန္မွီရွာေဖြၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ေနပါၿပီ။
၂၀၁၀

ခုႏွစ္အတြက္

“နအဖ”

နည္းလမ္းမ်ားကို

ရဲ႕အႏိၱမပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲ
ေနာက္ဆံုး

ေရြးစရာလမ္းအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ျပည္သူက

အားကိုးရတဲ့၊

ေရာက္ရိွသြားေစျခင္းမွ
အေမွ်ာ္အျမင္
စစ္မွန္တဲ့

ဗမာ့ေျမေပၚမွာေပၚေပါက္လာေအာင္

ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ေရး

ၾကီးၾကီးနဲ႔

ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါမွ

ဒီမိုကေရစီစနစ္တရပ္ကို

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့

သမိုင္းဝင္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားရင္ထဲ ထာဝစဥ္ တည္ရွိေနမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးခြင့္

တာဝန္အပ္ႏွင္းဖို႔

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ

ပါတီဝင္အားလံုးကို သမိုင္းက ေတာင္းဆိုေနပါၿပီ။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၀

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

168

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စာေရးသူ ကိုရဲ မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လူငယ္) စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္

၁၉၈၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားကတည္းက အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္တေယာက္ အေနနဲ႔
တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာ ဗမာႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိ
အေျခခ်ေနထိုင္ေနသူ တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ကဗ်ာဆရာၾကီး (ဦး) တင္မိုး၏
လူမသိသူမသိစာတအုပ္ -

“ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႔နည္း” မိတၱဴ အင္တာနက္မွာ ထြက္

စာအုပ္စင္သာဂိ

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၀
မိုးမခမီဒီယာမွာ စာေရးဆရာေမာင္စြမ္းရည္က သူ႔သူငယ္ခ်င္း (ကြယ္လြန္သူ)
ကဗ်ာဆရာၾကီး

(ဦး)

တင္မိုးရဲ့

ယခင္က

ေက်ာင္းသုံးအျဖစ္ေလ့လာသင္အံရန္

ေရးသားခဲ့တဲ့ “ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႔နည္း (အေျခခံပညာ အထက္တန္း စိတ္ၾကိဳက္ျမန္မာစာ)
၁၉၈၅

ခုႏွစ္”

ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ကတဆင့္

စာအုပ္တအုပ္အေၾကာင္း
၎စာအုပ္မိတၱဴကို

ေရးသားခဲ့ျပီးေနာက္၊

ျမန္မာအိုင္အက္စ္ပီအဖြဲ႔က

မိတၱဴအီးဘုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါတယ္။ ေဟာသည္ေနရာမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါျပီ။

ရယူျပီး

http://www.scribd.com/doc/25384709/How-to-Compose-the-Poem-for-HighSchool-Cirricumlum-by-Tin-Moe
MyanmarISP dot com က ေကာက္ႏုတ္ထားရမွာ - ". . . မဆလခတ္
ပညာဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ညိမ္းက စစ္ဗိုလ္ မဟုတ္လား။ ပညာေရးကို ဘာမွမသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္
အေျခခံပညာကို အဆင့္ျမႇင့္ခ်င္လို႔ ဆိုၿပီး ၁ဝ တန္း အထက္မွာ ၁၁ တန္းလို႔
တဆင့္ျမႇင့္ခ်င္သတဲ့။ သူ႔ေခတ္မွာ အေျပာင္းအလဲႀကီး တခု လုပ္ခဲ့ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့
သေဘာလဲ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္႐ိုးအဖြဲ႔ေတြမွာ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း
ဆိုသလို တဆင့္လဲ ျမင့္ေအာင္ အခ်ိတ္အဆက္လဲ မိေအာင္ ျပင္ၾက ဆင္ၾကရတယ္။ ၁၁
တန္း စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ အတြက္ ကဗ်ာစပ္နည္း စာအုပ္ ထည့္မယ္။ ေခတ္နဲ႔ညီေအာင္
အသစ္ ျပဳစုမယ္။ ဒီအတြက္ကေတာ့ တဖြဲ႔လံုး ဝိုင္းေရးလို႔ ျဖစ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။
တဦးတည္း ျပဳစုရမယ္ ဦးဘဂ်မ္း (ကဗ်ာဆရာ တင္မိုး) ဟာ ေရွးကဗ်ာေတြကို
ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုပဲ တာဝန္ ေပးရမယ္လို႔ အားလံုး ( ျမန္မာစာ သင္႐ိုး
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား) သေဘာတူတယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဆိုသလို တင္မိုးကလဲ မၾကံဳစဖူး ဝီရိယနဲ႔
ျပဳစုလိုက္လို႔ စာအုပ္ကေလး ျဖစ္လာတယ္။ ေစတနာထားရွာလို႔ပါ နာမည္ခံခြင့္ မရွိပါ။ . . .

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

169

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

x x x . . . တင္မိုးျပဳစုတဲ့ စာအုပ္ကေလးကို အဲ့ဒီတုန္းက ျမန္မာစာ သင္႐ိုးအဖြဲ႔
ဝိဇၨာဌာနခြဲမႈး ဦးဘေကာင္း (ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း) နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္
တာဝန္အရ တည္းျဖတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း စက္တင္ ပံုႏွိပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္
ပ႐ုဖတ္ပါတယ္။ စာအုပ္ကေလး လွလွပပ ထြက္လာပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာပါ။
ၿပီးလဲၿပီးေရာ ၁၁ တန္း ျပန္ျဖဳတ္ေစလို႔ ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျပန္ပါတယ္ . . .
(တင္မိုးေရးတဲ့ 'လူမသိသူမသိ စာတအုပ္'၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂ဝဝ၉၊ မိုးမခမွ) .
.."

အေမရိကား၌

အိမ္ေနာက္ေဖးေစ်းဆိုင္တည္ျခင္း
ခက္မာ
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၀

http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5726&Ite

ေဘးပတ္ဝန္းက်င္အိမ္ေတြ၊ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကၾကည့္ရင္ေတာ့

ဒီအမ်ိဳးသမီးၿခံထဲမွာ တကုတ္ကုတ္နဲ႔ အႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေနတယ္ထင္ၾကမွပဲ။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မက အပင္စိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏႈတ္ေနရတာ …
၂၀၀၉

ခုႏွစ္

မတ္လ

ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပါတ္ထဲမွာ

ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့

ကၽြန္မ

အေမရိကားကို

မိသားစုပါ

ေခၚခြင့္ရွိတာမို႔

ကၽြန္မတို႔ေတြ မိသားစုလိုက္ႀကီး အေမရိကားကို ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

170

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကၽြန္မတို႔ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္က

အေမရိကားရဲ႔

ေႏြဦးမို႔အင္မတန္လွပၿပီး

စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။ မတ္လဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ့္ကိုပူေနပါၿပီ။
ေလယာဥ္ေပၚကအခ်ိန္ေရာ၊ ေလယာဥ္ေျပာင္းဖို႔ေစာင့္ရတဲ့အခ်ိန္ေရာ စုစုေပါင္းနာရီ ၄၀
ေလာက္အၾကာ မနက္ ေစာေစာ ၆ နာရီေလာက္ ပစ္စဘာဂ္ေလယာဥ္ကြင္းကိုေရာက္ေတာ့
ခ်မ္းလိုက္တာခိုက္ခိုက္တုန္လို႔။ အလြန္ပူရာကေန ဝုန္းကနဲ မႀကံဳဖူး ေအာင္ေအးသြားေတာ့
ကၽြန္မသားေတြက အလာဂ်ီေတြျဖစ္ၾက။ ႏွာေခါင္းထဲ ပါးစပ္ထဲက ေသြးေတြထြက္ၾကေပါ့။
ဒါေပမယ့္

ေနာက္ထပ္

တပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ႏွစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့

အေအးေလ်ာ့လာသလို

ျမင္ကြင္းေတြကလည္း

ေျပာင္းလာပါေတာ့တယ္။
ရိုးတံၿပိဳင္းၿပိဳင္းသစ္ပင္၊
ထိုးထြက္လာၾကတယ္။
စထြက္လာတာကိုက

သစ္ကိုင္းေျခာက္ေတြထဲကေန

တခ်ိဳ႔အပင္ေတြဆို
အဖူးေတြ။

ပုရစ္ႏုေလးေတြ

အကိုင္းေျခာက္

ေနာက္တပတ္ေလာက္အၾကာ

ေတြအထဲက
အဲဒီပန္းဖူးေတြက

အရြက္မျမင္ရေအာင္ ပင္လံုးကၽြတ္ ပြင့္ေတာ့ တာပါပဲ။ ကၽြန္မျဖင့္ ျမင္စကအံ့ဩလိုက္တာ။
ကၽြန္မတို႔ျမင္ေနၾကက အရြက္ေတြေႂကြသြားၿပီးရင္ ရြက္ႏုေလးေတြ ျပန္ထြက္လာမယ္။
ရြက္ႏု ေလးေတြ အေတာ္ရင့္ေတာ့မွ အဖူးဖူးမယ္။ ၿပီးမွပြင့္မယ္ေပါ့။
ဒီက ပန္းေတြကေတာ့ျဖင့္ ေဆာင္းရာသီတေလွ်ာက္လံုး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့
အေအးဒဏ္ကို

ႀကိတ္မွိတ္ခံခဲ့ရသမွ်

မေအာင့္ႏိုင္မအည္းႏိုင္

ေနေရာင္ကေလး

အတင္းတိုးထြက္ပြင့္ေတာ့တာပဲ။

နည္းနည္းျမင္ရတာနဲ႔
ေနေရာင္ေလးရလာေတာ့

ပန္းၿခံထဲမွာ ျမက္ခင္းေတြက စိမ္း လာၿပီ။ ညေနေစာင္းဆို မိသားစုလိုက္ ကေလးေတြေရာ၊
ေခြးေတြေရာ

ပန္းၿခံထဲေရာက္ေနၾကၿပီ။

စတိုးဆိုင္ႀကီးေတြသြားရင္

ေႏြရာသီမွာ

စိုက္

ပ်ိဳးေရးလုပ္လို႔ရတာမို႔ သီးပင္၊ စားပင္၊ ပန္းမ်ိဳးေစ့ေပါင္းစံု၊ ပ်ိဳးပင္ေပါင္းစံုေရာင္းေနၿပီ။
တစ္ခါတစ္ေလ

လမ္းမေပၚမွာ

ပန္းေတြေရာင္းေန

တာမ်ား

အေရာင္စံုအေသြးစံုနဲ႔

လွလိုက္တာ။
ကၽြန္မက ေတာမွာႀကီးခဲ့တာလည္း အေၾကာင္းတခုပါမယ္ထင္ပါရဲ႔။ အပင္စိုက္တာ
ဝါသနာပါတယ္။
မိုးရာသီတစ္ရက္

ငယ္ဘဝ

ရြာမွာေနတုန္းက

အိမ္ေနာက္ေဖးေခ်ာင္းထဲမွာ

အိမ္ေရွ႔မွာ

သင္အူႀကိဳးနဲ႔

ေရစီးနဲ႔

ဘာပပင္မွန္းအတိအက်မသိေပမယ့္
သိတာေၾကာင့္ဆယ္ၿပီး

ကပ္ခ်ည္ထားလိုက္တယ္။

ကုပ္တြယ္လို႔ရေအာင္

စိုက္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္မေရဆင္းခ်ိဳးေနတုန္း

အပင္ေလးတစ္ပင္ေမ်ာလာတယ္။
သစ္ခြမ်ိဳးႏြယ္ဝင္အပင္တစ္ပင္မွန္း

ပန္းပင္ေတြ

အိမ္ေရွ႔က

အုန္းပင္မွာ

အျမစ္ေတြျမန္ျမန္နဲ႔လြယ္လြယ္ကူကူ

အုန္းသီးအခြံေတြကိုထုေခ်ၿပီး

အပင္ရဲ႔အျမစ္နားမွာ

ကပ္ခ်ည္ေပးလိုက္ေသးတယ္။ မိုးရာသီမွာ ေန႔စဥ္ရြာတဲ့မိုးေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႔သစ္ခြပင္ေလးက
လြယ္လြယ္ကူကူပဲရွင္ၿပီး

အပင္ပြားေတြေတာင္

ထြက္လာလိုက္ေသးတယ္။

ေႏြဦးေရာက္ေတာ့ အဖူးေလး သံုးေလးခက္ထြက္လာေတာ့ေပ်ာ္လိုက္တာ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

171

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေႏြရာသီရဲ႔

မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ

အိမ္ျပတင္းတံခါးကိုဖြင့္လိုက္တယ္။

ကၽြန္မအိပ္ရာကႏိုးေတာ့

ျပတင္းေပါက္နဲ႔တန္းေနတဲ့

အုန္းပင္ကို

မ်က္ေစ့

ေရာက္သြားေတာ့ “ဘုရားေရ”..လို႔ ကၽြန္မေအာ္လိုက္မိတယ္။ ကၽြန္မ သစ္ခြပင္ေလးမွာ
ပတၱျမားေရာင္

သစ္ခြေလးခိုင္က

ထ,ေအာ္မိတယ္။

ေႏြမွာပြင့္တဲ့

ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ပြင့္လို႔။

ကၽြန္မ

လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးၿပီး

သစ္ခြပန္းေတြေၾကာင့္လည္းေပ်ာ္ရ၊

မိုးဦးမွာပြင့္တဲ့

ေဘာလံုးပန္းေတြေၾကာင့္ လည္းေပ်ာ္ရ၊ ေဆာင္းမွာပြင့္တဲ့ အေမစိုက္ထားတဲ့ ေဂၚသဇင္ေတြ
ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနေအာင္ပြင့္တာ

ျမင္ေတာ့လည္းေပ်ာ္ရနဲ႔

ငယ္ငယ္ေလးထဲက“တစ္သက္တာေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ရင္

ကၽြန္မ

သစ္ပင္စိုက္ပါ”

ဆိုတဲ့စကား

မွန္ကန္ေၾကာင္းခံစား တတ္ခဲ့တာ။
အိမ္ေထာင္က်ေတာ့
သူ႔ရဲ့အပင္ေပါင္းစံုၾကားမွာ

ေယာကၡမျဖစ္သူက

ေပ်ာ္ခဲ့ရတာေပါ့။

ဘြန္ဆိုင္းပညာရွင္ဆိုေတာ့

ေနာက္ပိုင္း

အိမ္ေတြေျပာင္းေတာ့

ရန္ကုန္လူေနမႈအေျခအေနအရ ကိုယ့္အိမ္ေရွ့မွာ၊ ကိုယ့္ၿခံဝင္းမွာ အပင္စိုက္စရာေနရာ
မရွိေလေတာ့ သစ္ပင္စိုက္ဖို႔ အခြင့္မသာေတာ့ပါဘူး။ အိမ္ေလးေတြ ၅ အိမ္ေျပာင္းၿပီး
၂၀၀၇ မွာ အိမ္ေလးတလံုးဝယ္ျဖစ္ေတာ့ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ အိမ္ေရွ႔မွာ ၁၄-၅
ေပေလာက္က်ယ္တဲ့ ေျမကြက္ကေလးပါတယ္။ ဘယ္ေျပာ ေကာင္းမလဲ၊ ပန္းပင္ေတြေရာ၊
စားပင္ေတြေရာ

ပန္းအိုးနဲ႔တစ္မ်ိဳး၊

ေျမေပၚခ်လို႔တစ္ဖံု

စိုက္လိုက္တာ

ကၽြန္မၿခံေသးေသးေလးက မလွည့္သာေတာ့ဘူး။
အခု ကၽြန္မတို႔ေနရတဲ့ Pittsburgh က အိမ္က ေနာက္ေဖးမွာ အေတာ္က်ယ္တဲ့
ေျမကြက္လပ္ပါတယ္။ ၿခံထဲမွာ အဂၤေတကိုင္ထားတဲ့ ဘတ္(စ)ကက္ေဘာကြင္းအျပင္ ေပ
၂၀ ပတ္လည္ေလာက္ကို ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းေလး သပ္သပ္ထားေသးတယ္။ ဘတ္(စ)ကက္
ေဘာကြင္းရဲ႔

ေနာက္မွာနဲ႔ေရွ႔မွာေတာ့

လွလြန္းတဲ့ပန္းေတြ၊

အမ်ိဳးအစားစံု

ေျမပိုေတြရွိတယ္။
မ်ိဳးေစ့ထုတ္ေတြျမင္

ဒီေျမပိုေတြကို

ျမင္တာေရာ၊

တာေရာေၾကာင့္

ကၽြန္မရဲ႔

သစ္ပင္စိုက္ခ်င္တဲ့ေရာဂါက “ထ” လာတယ္။ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ အိမ္ခ်င္းကပ္လ်က္မွာေနတဲ့ City
of Asylum ရဲ႔ Chairman လည္းျဖစ္တဲ့ ဟင္နရီကလည္းေျပာတယ္။
“မင္းတို႔အိမ္ေနာက္က ေျမကြက္မွာ သစ္ပင္စိုက္လို႔ရတယ္”
“ဟုတ္လား..ကၽြန္မစိုက္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္မ သစ္ပင္စိုက္တာ ဝါသနာပါတယ္”
“ငါတို႔

ကူညီမယ္”

ဘဲလ္တီးသံၾကားလို႔

လို႔

ဟင္နရီကေျပာတယ္။

ထြက္ၾကည့္ေတာ့

ေနာက္တစ္ေန႔

ဟင္နရီက

အိမ္ေရွ႔က

ၾကက္ေသြးေရာင္

ႏွင္းဆီပန္းေတြပြင့္ေနတဲ့ ပန္းအိုးေလးကို ကိုင္လို႔။
“မင္း..ပန္းပင္စိုက္တာ

ဝါသနာပါတယ္ဆိုလို႔

အိမ္နီးခ်င္းတစ္ေယာက္က

ေပးလိုက္တာ” လွလြန္းတဲ့ ပန္းအိုးေလးေၾကာင့္ေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္းေတြရဲ႔ေႏြးေထြးမႈေၾကာင့္ပါ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

172

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကၽြန္မေပ်ာ္ရတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ ၃-၄ ရက္အတြင္းမွာပဲ ပစၥည္းကိရိယာ အစံုအလင္နဲ႔
လူႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္မၿခံထဲေရာက္လာတယ္။
“မင္း..သစ္ပင္စိုက္လို႔ရေအာင္ ၿခံရွင္းဖို႔ ငါ ေခၚထားတာ”
တစ္ဖက္ေျမကြက္လပ္နဲ႔

ကၽြန္မတို႔အိမ္ဖက္အျခမ္းကို

ကာထားတဲ့ၿခံစည္းရိုးကိုဖ်က္လိုက္ေတာ့

ၿခံက

ခ်ံဳပုတ္အရိုင္းေတြရွင္းၾက။

ၿခံစည္းရိုးေတြ

ေသခ်ာေအာင္ျပန္ကာေပးတဲ့အျပင္

အက်ယ္ႀကီးျဖစ္သြားေရာ။

ၿခံထဲက

အသစ္ျပင္ၾက။

ၿခံထဲကေျမႀကီးကိုပါ

အသင့္စိုက္လို႔ရေအာင္

ထြန္ယက္ေပးသြားၾကေသးတယ္။
ဧၿပီလ ပထမ အပတ္အတြင္းမွာ ဟင္နရီက အီးေမးလ္ပို႔လာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔
အိမ္နီးျခင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့

ဂ်ာနာ

က

(Jana)

ကၽြန္မတို႔ၿခံထဲလာၿပီး

အပင္စိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာေပးမယ္။ ဘယ္ေန႔လာရင္ အဆင္ေျပမလဲတဲ့။ ကၽြန္မက ဧၿပီ
၁၆ ရက္ကို ခ်ိန္းလိုက္ေတာ့ အဲဒီရက္မွာ ဂ်ာနာက စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္နဲ႔
ေရာက္လာပါေလေရာ။
“ေျမႀကီးက

ထြန္ၿပီးသားဆိုေတာ့

အဆင္သင့္စိုက္ရံုပဲ၊

ဒါေပမယ့္

ငါတို႔

ေပါင္းပင္ေတြကိုေတာ့ရွင္းရမယ္”
ဂ်ာနာက

ေျပာေျပာဆိုဆို

ၿခံဳပင္ေသးေသးတစ္ခ်ိဳ႔နဲ႔

အပင္တစ္ခ်ိဳ႔ကို

ႏႈတ္ပစ္တယ္။

ေျမထြန္ၿပီးေနာက္မွ

ေသးေသးေတြရွိေနေသးတယ္ေလ။

ဂ်ာနာက

ၿခံထဲမွာ

ေပါက္လာတဲ့ေပါင္းပင္
ဒါက

ပန္းရိုင္းပင္

ဒါက

ေပါင္းပင္စသျဖင့္ရွင္းျပတယ္။
“ဒီအပင္ကေတာ့ အဆိုးဆံုးေပါင္းပင္ပဲေလ။ သူကႏြယ္ပင္မ်ိဳးေလ။ အျမစ္ေတြက
အျဖဴေရာင္ျဖစ္ၿပီး

အရမ္းရွည္တယ္။

တျခားအပင္ေတြရဲ႔

အျမစ္ေတြအထိတိုးဝင္ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ ပန္းပင္၊ စားပင္ေတြၾကားမွာ သူေပါက္လာရင္
သူက

ေျမႀကီးထဲက

အာဟာရအားလံုးကို

စုပ္ပစ္လိုက္ေတာ့

တန္ဖိုးရွိတဲ့

ပန္းပင္၊

စားပင္ေတြက မသန္ေတာ့ဘူး။ ငါတို႔ ဒီအပင္ကို အဓိကထား ရွင္းရမယ္”
သူျပတဲ့ေပါင္းပင္က ကန္စြန္းရြက္လိုမ်ိဳးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္အရိုးက ကန္စြန္းရြက္လို
အေခါင္းမပါဘူး။

ဂ်ာနာက

အပင္ဝန္းက်င္ေျမႀကီးေတြကို

ဆူး

ခၽြန္နဲ႔တူးဆြၿပီး

အျမစ္အကုန္ေပၚေအာင္ႏႈတ္ျပေတာ့ တကယ္ပဲ အဲဒီ့အပင္ရဲ႔ အျမစ္ေတြက ျဖဴေဖြးၿပီး
ရွည္လ်ားလွတယ္။
“ဒီအပင္ကို

သတ္ခ်င္ရင္

ဆူးေသးေသးနဲ႔

အျမစ္ရင္းေရာက္ေအာင္

ေျမကိုေကာ္ထုတ္ၿပီးႏႈတ္ပစ္။ အျမစ္က်န္ခဲ့ရင္ အဲဒီအျမစ္ကေန ထပ္ေပါက္ လိမ့္မယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

173

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီအပင္ေတြကေတာ့ ပန္းရိုင္းအပင္ေတြပါ။ အခ်ိန္တန္ရင္ ပန္းေတြပြင့္လာလိမ့္မယ္။ ငါ
ႏႈတ္မပစ္ေတာ့ဘူး”
အဲဒီေန႔က ကၽြန္မတို႔ ဆလပ္ရြက္ပင္၊ ႏိုကိုဥလိုအပင္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေရႊပဲသီးပင္ေတြ
စိုက္ၾကတယ္။

ေနာက္

ဂ်ာနာကေျပာတယ္။

ဆယ္ရက္ေလာက္ဆို

ကၽြန္မမွာ

အပင္ေပါက္လာ

မိုးမရြာတဲ့ရက္ဆို

လိမ့္မယ္လို႔

အေစ့ခ်ထားတဲ့ေနရာေလးေတြကို

ေရေလာင္းရ၊ မ်ိဳးေစ့ခ်ထားတဲ့ေနရာကို ကေလးေတြနင္းမိမွာစိုးတာနဲ႔ တုတ္ေတြေထာင္၊
ေက်ာက္ခဲေတြခ်ၿပီး အမွတ္အသားျပဳရနဲ႔ေပါ့။ ဒီၾကားထဲမွာ ကၽြန္မက နယူးေယာက္ကို
တစ္ပတ္ေလာက္သြားရေတာ့

နယူးေယာက္ကေန

သားေတြကိုဖုန္းဆက္ၿပီး

အပင္ေလးေတြကို ေရေလာင္းဖို႔ မွာရတာေန႔တိုင္းပါပဲ။
နယူးေယာက္က

ျပန္ေရာက္ေတာ့

အပင္ေလးေတြရွိရာေျပးၾကည့္တာေပါ့။
စိမ္းလို႔ပါလား။

ဒါေပမယ့္

အထုတ္အပိုးခ်

အမယ္ေလး..

ကၽြန္မစိုက္ထားတဲ့

ထမင္းစားၿပီးတာနဲ႔

အပင္ေပါက္
စားပင္

ကေလးေတြက

ပန္းပင္ေတြမဟုတ္ဘူး။

အင္မတန္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ အျမစ္ရွည္ေပါင္းပင္ ေတြေလ။ ကၽြန္မ နယူးေယာက္မသြားခင္
အေသအခ်ာႏႈတ္ၿပီးရွင္းခဲ့ေပမယ့္ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေနရာယူလို႔။
ကၽြန္မမွာ

ခရီးေရာက္မဆိုက္

စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးဆူးခၽြန္နဲ႔

အဲဒီအပင္ကိုရွင္းဖို႔

သီးသန္႔ထားတဲ့

အျမစ္ျဖဴျဖဴရွည္ရွည္ေတြ

ေျမႀကီးကိုတူးဆြေကာ္ထုတ္ၿပီး

အပင္ကိုရွင္းရတယ္။

ဆံုးသည္အထိ

အဲဒီလို

ရွင္းၿပီးေပမယ့္လည္း

ေနာက္တစ္ေန႔သြားၾကည့္ေတာ့ အဲဒီေပါင္းပင္ဆိုး အပင္ေပါက္ေလးေတြက တျခားေနရာက
ထြက္ေနၾကျပန္ေရာ။
ကၽြန္မ တယုတယစိုက္ထားတဲ့ စားပင္ ပန္းပင္ေလးေတြကေတာ့ ထြက္ခဲရွင္ခဲ
လိုက္တာ။

ဆယ္ရက္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့

နီနီေလးေတြစထြက္လာတယ္။
ေပါက္တယ္။

ႏိုကိုဥလို

ေရႊပဲသီးပင္ေလးေတြကေတာ့
အပင္ကေတာ့

ဆလပ္ရြက္ႏု
တစ္ပင္စ

ႏွစ္ပင္စ

ပဲ

ကၽြန္မလည္းမျမင္ဖူးေသးေတာ့

တျခားအေသးအမႊား ေပါင္းပင္ေတြၾကားမွာ ကၽြန္မမခြဲျခားတတ္ ေသးဘူး။ တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ
ခ်ထားတဲ့

ပန္းမ်ိဳးေစ့ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြလည္း

အေညွာင့္စေပါက္ၿပီ။

ေပ်ာ္စရာေကာင္း လိုက္တာ။
စိုက္ထားတဲ့

သီးပင္ေတြက

တစ္ရက္ျခားႏွစ္ရက္ျခားရြာေနေတာ့သူတို႔အတြက္
လုပ္ေပးစရာမလိုဘူး

ေန႔စဥ္လုပ္ေနရတာကေတာ့

အညြန္႔တလူလူထြက္လာတဲ့
အဲဒီအပင္ေတြက

ငယ္ေသးတဲ့အျပင္
ကၽြန္မ

အျခားအပင္ေတြကို

ဘာမွထူးထူးေထြေထြ

တေန႔တေန႔

အျမစ္ျဖဴေပါင္းပင္ေတြကို

မိုးကလည္း

ေနရမထပ္ရာေအာင္

ထုတ္ေကာ္ေနရတာပါပဲ။

ဖ်က္ဆီးတတ္သေလာက္

ရွင္လြယ္တယ္။

အျမစ္ဆံုးေအာင္တူးထုတ္ၿပီး အမိႈက္ပံုးထဲထည့္ဖို႔သယ္သြားရင္း လမ္းမွာတစ္ပင္တစ္ေလ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

174

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က်န္ေနခဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ေန႔သြားၾကည့္ အဲဒီအပင္ကေန အျမစ္တြယ္ၿပီးရွင္ေနၿပီ။ ကၽြန္မမွာ
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အဲဒီအပင္ေတြနဲ႔ပဲ နပမ္းလံုးေနရတာပါပဲ။ ေကာင္းတဲ့အပင္က စိုက္ရခက္
ရွင္ဖို႔ခက္သေလာက္

မေကာင္းတဲ့အပင္

က်ေတာ့

ရွင္သန္ဖို႔လြယ္သလို

ႏွိမ္နင္းရခက္လိုက္တာေနာ္။
ေဘးပတ္ဝန္းက်င္အိမ္ေတြ၊

လမ္းသြားလမ္းလာေတြကၾကည့္ရင္ေတာ့

ဒီအမ်ိဳးသမီးၿခံထဲမွာ တကုတ္ကုတ္နဲ႔ အႀကီးအက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေနတယ္ထင္ၾကမွပဲ။
တကယ္ေတာ့

ကၽြန္မက

အပင္စိုက္တာ

မဟုတ္ဘူး။

ႏႈတ္ေနရတာ။

တစ္ခါတစ္ခါ

စိတ္ေတာင္နာမိရဲ႔။ ငါ့ႏွယ္..
အပင္စိုက္ခ်င္ပါတယ္ဆိုမွ
စိုက္ထားတဲ့အပင္ေလးေတြ

ႏႈတ္ခ်ည္းေနရတယ္လို႔။

တစ္စစႀကီးလာေတာ့

ၾကည့္ရင္းေပ်ာ္လာ

ဒါေပမယ့္
သလို

အေတြးလည္းေျပာင္းလာတယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စားပင္၊ ပန္းပင္ေတြက ရွင္သန္ဖို႔ခက္ေပမယ့္
အဲဒီအပင္ေတြကို
အပင္ေကာင္းေတြကို
စားပင္၊

ဖ်က္ဆီးမယ့္ေပါင္းပင္ကေတာ့
ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္မဟုတ္လား။

ပန္းပင္ေတြကို

ဒီေတာ့

အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ေပါင္းပင္ေတြကို

လုပ္သင့္တဲ့၊ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္
အပင္ေကာင္းေကာင္းေတြ၊
အမ်ားႀကီး

ရွင္သန္ဖို႔လြယ္သေလာက္
တန္ဖိုးရွိတဲ့

ရွင္းလင္းပစ္ရတာလည္း

အလုပ္တစ္ခုပဲေလ။ အခုေလာေလာဆယ္

လူေတြအတြက္အက်ိဳးရွိတဲ့

မစိုက္ႏိုင္ေသးေတာင္

အပင္ဆိုး

ေကာင္းတဲ့

သီးပင္စားပင္

ကၽြန္မက
ပန္းပင္ေတြ

ေတြကိုေန႔စဥ္ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္ေနတာ

ေက်နပ္စရာပဲ။ အပင္ဆိုးေတြနည္းသြားတာနဲ႔အမွ် ကၽြန္မရဲ႔ စားပင္၊ ပန္းပင္ေလးေတြ
ျမန္ျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳး လာမယ္။
ကၽြန္မကျဖင့္

ကၽြန္မစိုက္ထားတဲ့

စားပင္သီးပင္ေလးေတြ

သီးလာပြင့္လာရင္

ေဝငွရမယ့္သူေတာင္ စာရင္းလုပ္ထားေသး၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစုက
တျခားျပည္နယ္ေတြမွာဆိုေတာ့
ကၽြန္မကို

အားေပးတယ္။

ေဝငွရခက္မယ္။

ပန္းဆိုင္ႀကီးေတြမွာ

ကၽြန္မသားအငယ္ေလးကေတာ့
ပြင့္ေတာ့မယ့္၊

သီးေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ

ပန္းပင္ေတြ စားပင္ေတြကို အိုးနဲ႔ထည့္ေရာင္းေနတာ ျမင္ေတာ့ သူကေျပာတယ္၊ “သားက
အခုစိုက္

အခုပြင့္

အခုသီးတာမႀကိဳက္ဘူး။

အေစ့ကေလးကေန

စေပါက္၊

တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီးေတာ့မွ အပြင့္ေတြပြင့္၊ အသီးေတြသီး လာတာမ်ိဳးမွ, ႀကိဳက္တာ။
အေစ့ကေန

အပြင့္အသီးျဖစ္လာမယ့္ကာလအတြင္း

ေပၚေပါက္လာႏိုင္မယ့္

အေႏွာင့္အယွက္ေတြရဲ႔ရန္က ကာကြယ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာလည္းပါတဲ့အျပင္
ကိုယ့္အားထုတ္မႈရဲ႔ရလဒ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့ အရသာကိုနားလည္ပံုရတဲ့ သားရဲ႔စကားကို
ကၽြန္မလည္းသေဘာ
ၿခံထဲခ်ထားတာထက္

က်တယ္။

ၿပီးေတာ့

ကိုယ့္ဘာသာေျမတူး၊

ပြင့္ၿပီးသီးၿပီးသား
မ်ိဳးေစ့ခ်၊

အပင္ေတြက္ုဝယ္ၿပီး

ေရေလာင္းေပါင္းသင္ၿပီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

175

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရွင္သန္လာတဲ့အပင္ေလးေတြကို ျပၿပီး “ဒါ..ကၽြန္မ စိုက္ထားတာေလ” လို႔ ေျပာရတာ
ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ေလ။
အခုေတာ့

ကၽြန္ၿခံထဲမွာ

အင္မတန္လွတဲ့

ဂ်ာနာ

မႏႈတ္ပဲထားခဲ့တဲ့

ပန္းရိုင္းပင္ေလးေတြက

ခရမ္းေရာင္ပန္းေတြေဝေနၿပီ။

အရြက္နီနီ

ဆလပ္ရြက္ကေလးေတြကလည္း

တစ္လက္မေလာက္ႀကီးေနၿပီ။

မုန္လာဥပင္နီကလည္း

အရြက္ေတြဖါးဖါးေဝေနၿပီ။

သားတို႔ေက်ာင္းဆင္းလာရင္

ညေနေစာင္းလို႔

သားေတြကေရေလာင္းဖို႔

အျမစ္ရွည္ေပါင္းပင္ေတြကိုတူးဆြ

ဖယ္ထုတ္ဖို႔

သားႀကီးစိုက္ထားတဲ့

ပိုက္သြယ္၊
ဆူးခၽြန္ကို

အပင္ဆိုးေတြကိုရွာရၿပီ။

ကၽြန္မက
အသင့္ျပင္ၿပီး

ကၽြန္မအပင္ေလးေတြ

ပြင့္လာသီးလာရင္သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာျဖစ္ေပမယ့္
သိပ္ဆိုးရြားတယ္ဆိုတဲ့

ေလာေလာဆယ္

ေပါင္းပင္ေတြကို

ရွင္းလင္းေနရတာကိုလည္း

ကၽြန္မေပ်ာ္တတ္ေနၿပီ။

May, 2009

Pittsburgh

(သရုပ္ေဖာ္ဓာတ္ပုံ

ခြင့္မေတာင္းမိပါ။)

-

ပန္းခ်ီသန္းေဌးေမာင္၏

ေဖ့စ္ဘြတ္က

ယူပါတယ္။

စစ္အစုိးရတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာရိွ

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၁
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၀
တပ္မေတာ္အစုိးရ
အရာရိွမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး

“ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ”
ထုိစာအုပ္တြင္

စာအုပ္ကုိ

ပါ၀င္သည့္

တင္ရင္းမွဴးအဆင့္
အခ်က္မ်ားအတုိင္း

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ဧရာ၀တီ
မဂၢဇင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာရိွ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေရးထားသည္။

“၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း တိုက္ခိုက္မႈႀကီးသည္ ႀကိဳတင္
စီစဥ္ထားေသာ လူအုပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိလက္စြဲစာအုပ္ထဲတြင္ အေသးစိတ္
ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ ထက္ေအာင္က
ေရးထားသည္။

“ထိုလက္စြဲစာအုပ္တြင္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား သုံးၿပီးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား
ဖန္တီးျခင္း၊ ရန္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

176

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရထားလမ္း မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္ စနစ္တက် စီစဥ္
တိုက္ခိုက္နည္းမ်ားကုိ တဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေဖာ္ျပထားသည္” ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။
ဤအေတာအတြင္း

အစုိးရကလည္း

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။
ဥပေဒ

မူၾကမ္းကုိ

ထုတ္ျပန္ဖြယ္ရိွသည္ဟု

ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျပည္ထဲေရး

၀န္ႀကီးဌာနမွ

ယခုႏွစ္အတြင္း

ထိပ္တန္း

ထုိဥပေဒ

အရာရိွႀကီးျဖစ္ေသာ

ရဲမႉးႀကီးစစ္ေအးကို ကုိးကားၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္

ေရးထားသည္။

“၂၀၀၃

ခုႏွစ္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

ဒီပဲယင္း

တိုက္ခိုက္မႈႀကီးသည္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားေသာ လူအုပ္ျဖင့္
တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး“ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ”
လက္စြဲစာအုပ္ထဲတြင္

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပထားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္”
“ေကအင္န္ယူအပါအ၀င္ ၎ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္
ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကုိ

အၾကမ္းဖက္မႈဟု

ျမန္မာတုိင္း(မ္)တြင္ ေရးထားသည္။

သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း

သိရသည္”

ဟု

ယခုနွစ္အတြင္း ထုိဥပေဒ ထုတ္ျပန္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္းကုိ ရန္ကုန္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္

တျခား ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီပဲယင္းေဒသတြင္ လူအင္အား ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယာဥ္တန္းကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း က့ဲသုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ
ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။

“ထိုလက္စြဲစာအုပ္တြင္ စိတ္ဓာတ္
စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား သုံးၿပီးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊

ရန္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

177

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္
ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား

ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရထားလမ္း မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္
စနစ္တက် စီစဥ္ တိုက္ခိုက္နည္းမ်ားကုိ တဦးခ်င္း

သို႔မဟုတ္ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္
တပ္မေတာ္အစုိးရ “ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ”
စာအုပ္ကုိ တင္ရင္းမွဴးအဆင့္ အရာရိွမ်ားထံျဖန္႔ေ၀ထားၿပီး
ထုိစာအုပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအတုိင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ စစ္သားမ်ား အေရးယူသင့္ဟု
ကင္ပိန္းအဖဲြ႔ ေျပာ

ဆလိုင္း ဟံသာစန္း | အဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၀၅ မိနစ္
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။

။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ

အေရးမယူျခင္းသည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈမ်ား ပိုမိုက်ဴးလြန္ေစရန္ တိုက္တြန္း
အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဘားမားကင္မ္ပိန္း (ယူေက) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လလယ္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ စစ္သားတဦးက ေဒသခံ
လယ္သမားတဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္အေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားက
အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုျပီး ျဗိတိန္အေျခစိုက္ ဘားမားကင္မ္ပိန္း - Burma
Campaign (UK) က ထုိသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“စစ္သားေတြက ရြာသူရြာသား ျပည္သူေတြကို ၾကိဳက္သလိုေစာ္ကား၊
သတ္ျဖတ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့
စစ္သားေတြကို နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ မရွိတာ။ ဒီလို
အေရးမယူ၊ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳထားျခင္းဟာ ဒီလိုျပစ္မႈေတြကို ေနာက္ထပ္ ထပ္ျဖစ္ေအာင္၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

178

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထပ္လုပ္ေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္” ဟု ကင္မ္ပိန္းအရာရွိ
မနန္ဆိုင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေရးမယူျခင္းသည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈမ်ား
ပိုမိုက်ဴးလြန္ေစရန္ တိုက္တြန္း အားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေနေသာ
ဘားမားကင္မ္ပိန္း၏ ယေန႔ထုတ္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ခ႐ိုင္
ေနာင္မီးေက်းရြာတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တပ္ရင္း - ၂၉၈ မွ တပ္ၾကပ္ေအာင္ျမင့္က
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္း အမည္ရွိ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ေဒသခံ ကခ်င္ လယ္သမားတဦးကို ၿပီးခဲ့သည့္လ
၁၉ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခဲြတြင္ ေက်းရြာရွိ ဘုရားေက်ာင္းထဲ၌ ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္သြားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။
လဖိုင္ေနာ္ဆိုင္းသည္ အဆိုပါ ေက်းရြာတြင္ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ မိသားစုႏွင့္ အတူေနကာ
လယ္ယာ လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ၿပီး ဓားျဖင့္ အထိုးခံရၿပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္အၾကာတြင္
ေသဆံုးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း
စစ္သားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း
ကင္မ္ပိန္းအရာရွိက ဆုိသည္။
မနန္ဆုိင္းက “ရယကနဲ႔ ရဲစခန္းက လူသတ္သမားက စစ္သားျဖစ္ေနေတာ့ ဘာမွ
မလုပ္ရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ တႏိုင္း စစ္တပ္က ဒုတပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မႉးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း လာၿပီး
တပ္ၾကပ္ေက်ာ္ျမင့္ကို ေခၚစစ္ေတာ့ သူ ဓားနဲ႔ထိုးေၾကာင္း ဝန္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ထက္ထိ
ဘာအေရးယူမႈမ်ဳိးမွ မရွိဘူး။ အခု အဲဒီေက်ာ္ျမင့္ကို မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ အစအန
ေပ်ာက္သြားၿပီလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တႏိုင္းစစ္တပ္ ဒုတပ္ရင္းမႉးႏွင့္ စစ္တပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက
မိသားစုမ်ားထံ လာေရာက္ကာ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းေပး၍ အမႈပိတ္ေၾကေအးေစေၾကာင္း
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေနာင္မီးရြာသားတဦးက “တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖလို႔ ေျပာေပမယ့္
သူတို႔ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔အေပၚ အႏိုင္က်င့္၊ ဗိုလ္က်တာကို
ေပ်ာ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားလို လူစားမ်ဳိးေတြပါ” ဟု ဘားမား ကင္မ္ပိန္းအဖဲြ႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္စဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားေသးသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

179

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေနာင္မီးေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၃ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ကခ်င္လူမ်ဳိး လယ္သမားမ်ား
ျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ားက ယခုလ ပထမပတ္အတြင္း
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းထံ ယခုျဖစ္ရပ္အေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
စာတေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ စစ္သားတဦးက ေဒသခံ
လယ္သမားတဦးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ

အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္အေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္
စစ္အစိုးရ၏ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
ေကာ္မရွင္တရပ္ ကုလသမဂၢတြင္ ဖဲြ႔စည္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏
ေထာက္ခံမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ၿဗိတိန္အမတ္ ၁၄၀ ေက်ာ္က ၎တို႔အစိုးရထံ
ၿပီးခဲ့သည့္လအေစာပိုင္းက တညီတညြတ္ထဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ၄ဝ ခန္႔မွ
အိမ္ေျခရာဂဏန္းကို စစ္တပ္မ်ားက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံ လူဦးေရ
တေသာင္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေသးသည္။
“ကမၻာ့ကုလ သမဂၢမွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကို
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွာၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနတဲ့ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။
ဒါကို သိေနပါလ်က္နဲ႔ ဘာမွ အေရးမယူတာဟာ စစ္အစိုးရကို ဒီထက္ၾကီးတဲ့ ျပစ္မႈေတြကို
က်ဴးလြန္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ” ဟု မနန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ေႏွာင့္ေႏွးေန၍
မခ်င့္မရဲျဖစ္

မဇၩိမသတင္းဌာန | အဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၅၆ မိနစ္
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။

။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မေၾကညာေသးဘဲ

ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္အစိုးရက်င္းပေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိုင္းျပင္းေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုက ယေန႔
မခ်င့္မရဲ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

180

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို မေၾကညာေသးသျဖင့္ မိမိတို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္
က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါ့မလားဟုပင္
ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ မေရမရာ ျဖစ္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရာ၊
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနမည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
''က်မတို႔ၾကားတာက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မတိုင္ခင္ ၃
လအလိုေလာက္မွ ေၾကညာမယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒါတကယ္မွန္ရင္ ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ ခက္မွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္သံုးသပ္၊ ျပန္စဥ္းစားေနရပါတယ္'' ဟု သူက
ေျပာသည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ယခင္ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏သမီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၊
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏သမီး ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဗေဆြ၏သမီး
ေဒၚေနရီဗေဆြတို႔ အပါအဝင္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည္။
ဤအမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးသည္ အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအရ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔၏ ဖခင္မ်ားသည္လည္း
အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ႏွင့္အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ပထမအၾကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအၾကာတြင္ ေနာက္ထပ္
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို ထပ္မံက်င္းပပါမည္ဟု စစ္အစိုးရက
ေၾကညာထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။ အဆုိပါ
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
''အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ရက္ မတိုင္ခင္ ၃ လပဲ ၾကိဳၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖို႔
က်မတို႔ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကို ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။
အခုထိေတာ့ ဘာတုံ႔ျပန္ခ်က္မွ ျပန္မရေသးပါဘူး'' ဟု ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းက
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

181

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၆ လမွ တႏွစ္အထိ လိုအပ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။ သူတို႔တြင္
မည္သူ႔ကို ပါတီကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ဆိုသည္ကို ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။
''အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္သူက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီတယ္ဆိုတာေတာင္ က်မတို႔မွာ မေသခ်ာေသးဘူး။ အားလံုးက
ဘာမွမေသခ်ာေသးပါဘူး'' ဟု သူက ေျပာသည္။
''ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ဖို႔ေတာင္ က်မတို႔စိတ္ထဲမွာ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ထဲက တခ်ဳိ႕က ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္လို႔
ထင္ေနေသးတာေၾကာင့္ အခု က်မတို႔ရဲ႕ အေျခအေနကို ျပန္သံုးသပ္တာေတြ
လုပ္ေနပါတယ္'' ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
သူတို႔ရရိွထားသည့္ သတင္းအရဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ဧၿပီလအတြင္း
ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ၃ လအၾကာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္
စစ္အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္တတ္လြန္းသည့္ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ သူရရွိထားေသာ
သတင္းကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ကာ ဦးသုေဝက ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည္။
ဤသို႔ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို မေၾကညာေသးေသာ္လည္း
အျခားသတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အေျပာအရ စစ္အစိုးရ
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (USDA) သည္ မၾကာေသးခင္ကာလအတြင္း ရပ္ရြာအတြင္း
လူထုအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လူထု ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကို
ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။
(ျမင့္ေမာင္ သတင္းေပးပို႔၍ မံုပီး ေရးသားသည္။)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

182

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

800 MHz ဖုန္းမ်ား ရန္ကုန္တြင္ ခ်ထားေပးၿပီ
မ်ဳိးသိဏ္း | တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၇ မိနစ္
ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။

။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ က်ပ္ ၅

သိန္းတန္ CDMA 800 MHz အထိုင္ဖုန္း ထုတ္ယူခြင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာ့
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ယေန႔ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
ဂဏန္း ၈ လံုးပါ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္ပါရွိေသာ ထုတ္ယူခြင့္ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ဘဏ္တြင္
ေငြသြင္းျခင္းကို ယေန႔ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖုန္းကတ္မ်ား ထုတ္ယူခြင့္ကိုမူ
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက လာမည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။
''ဖုန္းက်ၿပီဆိုၿပီး စာတိုက္ကေန စာေရာက္လာတယ္။ ဘဏ္မွာ ေငြသြားသြင္းၿပီး
ဆက္သြယ္ေရးကိုသြားေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔မွ ကတ္ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္'' ဟု
CDMA 800 MHz ဖုန္း ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိသူတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာဆိုသည္။

ႀကိဳတင္ ေငြေပးစနစ္ အသံုးျပဳရမည့္ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကို ထူးထေရးဒင္း၏
ကုမၸဏီခြဲတခုျဖစ္ေသာ ITCS Co.Ltd မွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေငြေပးကတ္ မ်ားကိုလည္း ယင္းကုမၸဏီကပင္
တာဝန္ယူ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ခဲျခစ္စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရမည့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးကတ္မ်ားကို က်ပ္တေသာင္းတန္၊
က်ပ္သံုးေသာင္းတန္ စေသာ ျပည္တြင္းေခၚဆိုမႈ ကတ္ႏွင့္ FEC ၂၀ တန္၊ FEC ၅၀ တန္
စေသာ ျပည္ပေခၚဆိုမႈ ကတ္ ဟူ၍ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိး ခြဲျခားေရာင္းခ်မည္ဟု
သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

183

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျပည္တြင္းေခၚဆိုမႈတြင္ ၿမိဳ႕တြင္း၊ နယ္ေဝးခြဲျခားထားျခင္း မရွိဘဲ အထြက္ေခၚဆိုမႈ
အားလံုးအတြက္ တမိနစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀ ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္၍ SMS တေစာင္ပို႔ပါက
၂၅ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဝင္ေခၚဆိုခအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း
သိရသည္။
''ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ (Prepaid Top-up Card) ေတြကို ခဲျခစ္စနစ္နဲ႔ ဝယ္ၿပီး
အသံုးျပဳရမွာပါ။ ကတ္မွာပါတဲ့ ခဲျပားကိုျခစ္ၿပီး ေပၚလာမယ့္ နံပါတ္ကို ႐ိုက္ၿပီး သံုးရမွာပါ။
ေငြျဖည့္တဲ့ ကတ္ေတြကို သက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ ခဲျခစ္ၿပီး သံုးရမွာပါ။ ခဲျခစ္ၿပီးသြားရင္ေတာ့
သက္တမ္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ သူ႔မွာပါတဲ့ ယူနစ္မကုန္မခ်င္း သံုးႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ITCS Co.Ltd
မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္မူ CDMA 800 MHz ဖုန္းမ်ားကို ယခုလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ သံုးစြဲခြင့္
ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ITCS Co.ltd မွပင္ တာဝန္ယူ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ဖုန္းကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိထားၿပီး
သူမ်ားထံမွ ထုတ္ယူခြင့္အား ျပင္ပတြင္ က်ပ္ ၆ သိန္းခြဲမွ ၇ သိန္းအထိ အလိုက္ေပး၍
ျပန္လည္ ဝယ္ယူေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
''Prepaid ကတ္ေတြကိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေရာင္းခြင့္ ေပးမယ္လို႔ ၾကားပါတယ္။
ခုထက္ထိေတာ့ တိတိက်က် မသိရေသးပါဘူး။ အရင္ GSM Prepaid ကတ္ေတြတုန္းက
စစခ်င္း Central Marking ကုမၸဏီကပဲေရာင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း အျပင္ဆိုင္ေတြ
ေပးေရာင္းတယ္။ အခုကုမၸဏီကလည္း ထူးကုမၸဏီကပါပဲ။ လက္ရွိေတာ့ Reseller
ကိစၥအတြက္ ဘာမွမေျပာေသးေပမယ့္ အျပင္ဆိုင္ေတြကိုေတာ့ ေပးေရာင္းမယ္လို႔
ထင္ပါတယ္'' ဟု ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းအပို ပစၥည္းဆိုင္တခုက ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

184

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Largest gemstone Buddha
statue on the work
09:26' 19/01/2010 (GMT+7)
http://english.vietnamnet.vn/lifestyle/201001/Largestgemstone-Buddha-statue-on-the-work-890298/
VietNamNet Bridge – Artisans of the Than Chau Ngoc Viet gemstone
painting company on January 18 began carving the worldest largest
Buddha statue made of Jadeite gem in Hai Duong province.
Vietnam set for world’s biggest jade Buddha
The journey to Vietnam of the world largest jade block

The 35 tonne jade block.

After purchasing the 35-tonne block of Jadeite from a gemstone fair
in Myanmar, Than Chau Ngoc Viet transported it to its factory in Hai
Duong province. The firm, under the assistance of some foreign
experts, has researched and decided to carve a giant Buddha statue by
this block of Jadeite. Fifty Chinese artisans are invited to Vietnam to
work for two years.
The statue will be finished in 2011 with a weight of 16 tonnes and 3
metres in height. A gemstone-made pedestal will be imported from
Myanmar.
This morning, January 18, President Nguyen Minh Triet, along with over
400 senior Buddhist monks and thousands of followers attended a
solemn ceremony in Hai Duong, marking the first day of carving the
statue.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

185

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

VietNamNet and VNExpress shot the ceremony:

Vietnam Buddhist Sangha Patriarch Most Venerable Thich
Pho Tue (first from the left) and 400 Buddhist monks
performed a prayer-meeting at 8.30am.

President Nguyen Minh Triet, former Party Chief Le Kha Phieu,
many high-ranking officials and representatives of the Indian
Buddhist Shangha also attended the ceremony.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

186

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

President Nguyen Minh Triet and Most Venerable Monk Thich Pho Tue
sanctified the Jade block.

... at the witness of 400 monks and hundreds of delegates.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

187

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

The giant jade block.

The Buddha picture was stuck to one side of the
jade block. When the statue is complete, it will be
nearly 20 tonnes in weight.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

188

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

President Nguyen Minh Triet started carving the statue.

... and release pigeons.

Vietnam plans biggest jade Buddha
Published: Jan. 18, 2010 at 4:44 PM

HAI DUONG, Vietnam, Jan. 18 (UPI) -- A Vietnamese jewelry company
said a team of 50 artisans will be employed to turn a 35-ton block into
the world's largest jade statue of Buddha.
Than Chau Ngoc Viet Gemstone and Jewelry Co. held a ceremony
Monday to kick off the project, with guests including Vietnamese

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

189

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

President Nguyen Minh Triet and Thich Pho Tue, the patriarch of the
Vietnamese Buddhist Sangha, Bernama reported Monday.
The Voice of Vietnam said the statue is planned to measure 9.8 feet
tall and the company plans to submit the finished product as a
Guinness World Record.
Triet expressed enthusiasm for the project during Monday's ceremony
and thanked the family of Dao Trong Cuong, former owner of Than
Chau Ngoc Viet, for purchasing the block of jade from Myanmar.
The statue is scheduled for completion in two years, officials said.

Vietnam set for world’s
biggest jade Buddha
13:10' 20/10/2009 (GMT+7)
http://english.vietnamnet.vn/lifestyle/200910/Vietnam-set-forworld%E2%80%99s-biggest-jade-Buddha-874513/
VietNamNet Bridge – The world’s biggest jade block has been
transported from Myanmar to Hai Duong province to make into the
world’s largest Buddha statue weighing in at 15 tonnes.

The 35 tonne jade block.
On October 18, former Party chief Le Kha Phieu, local authorities and
Dao Trong Cuong, vice director of the Vietnam Gem and Jewelry

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

190

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Institute and director of the Than Chau Ngoc Viet Gem-made Painting
Company opened the seal of a 35 tonne jade block in the northern
province of Hai Duong. This jade block was transported from Myanmar
to Vietnam on October 10.
This jade block is considered to be the largest in the world, weighing 35
tonnes and is 3m by 2.3m by 2.4m thick. The size of a large SUV.
Cuong and craftsmen colleagues will now travel to India and Nepal to
see Buddha statues before turning their hands to sculpting the world’s
biggest jade Buddha statue from this huge block.

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

191

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

The gem-made portraits of some chies of state made by
artisan Dao Trong Cuong.
Cuong first saw the block three years ago at an international jade auction
in Myanmar and in October 2009 moved to bring it to Vietnam at a cost
of $1.45 million.
He hopes the giant jade Buddha statue will help advertise the image of
Vietnam to the world.
Artisan Dao Trong Cuong is an expert on precious stones and creates
gem-made paintings. He was the artist behind gem-made portraits of
chiefs of state from 21 member economies of the Asia-Pacific Economic
Forum (APEC) which attended the APEC Summit 2006 in Hanoi.
He also made and presented gem-made portraits of Cuban President
Fidel Castro and US billionaire Bill Gates.
The current world’s largest jade Buddha statue is only 3.5 tonnes in
weight. It was introduced in Vietnam in April 2009.

The journey to Vietnam of the world
largest jade block
17:17' 21/10/2009 (GMT+7)
VietNamNet Bridge – The biggest jade block in the world arrived in
Vietnam on the 999th anniversary of Hanoi. Its new owner Dao Trong
Cuong describes the journey of the jade to Vietnam.
Vietnam set for world’s biggest jade Buddha

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

192

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Dao Trong Cuong (first from the right) and the giant jade
block.

According to Cuong, Myanmar usually organises two jade auctions a
year which attract thousands of buyers from across the world. In an
auction of jade in mid-2006, Cuong saw the giant jade block for the first
time. However, the jade was bought by a Chinese businessman at $1.5
million and Cuong thought he would never see it again
Returning to Vietnam, Cuong couldn’t forget the huge block. He started
trying to search for it on the Internet but could find no trace.
Cuong describes the huge jade block as “very rare and beautiful”.
Incredibly it has no cracks.
He said he knew that being able to buy the block and bring it to Vietnam
would be a “wonderful and spiritual thing”.
Later, during a trip to China to buy jade sculpting equipment, he was
delighted to find out that a fellow sculptor he met was the same person
who had bought the giant jade. Cuong was even happier to find that the
man wanted to sell it.
Returning to Vietnam, Cuong sold his villa in Hanoi and borrowed money
from the banks to buy the jade at $1.45 million. Cheaper than the
auction price in Myanmar but still a huge commitment.
“That’s the risk of a jade collector. Sometimes they buy and lose a lot of
money,” Cuong explained.
After purchasing the jade, Cuong paid further taxes worth 3 billion dong
and brought it to Vietnam on the 999th anniversary of Hanoi and the 55th

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

193

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Liberation Day of the capital city.
Cuong now plans to make this huge block into the world’s largest jade
Buddha statue. The statue will be 15 tonnes in weight. It is expected to
take between two and three years, costing a further US$800,000.

Sculpting of world’s largest jade
Buddha begins in northern
Vietnam
State President Nguyen Minh Triet and former Party chief Le Kha
Phieu January 18 symbolically polished a giant jade block to start
the sculpting of the world’s largest jade Buddha in the northern
province of Hai Duong.
Dao Trong Cuong, vice director of the Vietnam
Gem and Jewelry Institute and director of the
Than Chau Ngoc Viet Gem-made Painting
Company had bought the 35-ton block, also the
world’s biggest, at a gemstone fair in Myanmar.
Fifty skilled artisans from the company will join
hands with foreign experts to sculpt the idol which President Nguyen
is expected to take two to three years and cost Minh Triet and former
Party Chief Le Kha
US$800,000.
Phieu polish a jade
The idol will weigh nearly 16 tons and be three block as sculpting of
high and two meters wide. The world’s current the world’s largest
largest Buddha idol is 2.5m tall and weighs 3.9 jade Buddha idol
began in the northern
tons.
province of Hai
Mr. Cuong was the artist behind the gem portraits Duong January 18 (
of the leaders of the 21 member economies of the Photo: SGGP)
Asia-Pacific Economic Forum who attended the

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

194

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

2006 APEC Summit in Hanoi.
The Vietnam Buddhist Sangha’s patriarch, the Most Venerable Thich
Pho Tue, and hundreds of Buddhist monks held a prayer-meeting before
work began on the statue.

Vietnamese firm to sculpt 15-ton Buddha
statue out of jade
Jan 18, 2010, 4:40 GMT
http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/news/article_1526166.php
/Vietnamese-firm-to-sculpt-15-ton-Buddha-statue-out-of-jade
Hanoi - A Vietnamese gem company Monday began sculpting what it said will
be the world's largest jade Buddha statue, carved from a 35-ton chunk of jadeite
from Myanmar.
Vietnam President Nguyen Minh Triet spoke at an event organized by the Than
Chau Ngoc Viet company to celebrate the beginning of work on the statue.
Hundreds of monks belonging to the government-affiliated Vietnam Buddhist
Sangha released 2,000 doves and chanted prayers for world peace at the
ceremony.
Burmese jade is banned by the United States and the European Union, which
say the gem trade supports human rights abuses by the ruling military junta.
Reports by Human Rights Watch and Burmese exile groups say mining in
Kachin State, where most Myanmar jade originates, involves forced labor and
the suppression of the local Kachin ethnic minority.
Than Chau Ngoc Viet chairman Dao Trong Cuong said the company purchased
the jadeite at an official Myanmar state auction in 2006 for 1.45 million dollars.
The Vietnam News Agency reported in October that Cuong 'hopes the giant
jade Buddha statue will help advertise the image of Vietnam to the world.'
The company expects the carving to take about two years to complete. The final
statue will be three metres tall and weigh 15 tons.

Read more:
http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/news/article_1526166.php

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

195

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

/Vietnamese-firm-to-sculpt-15-ton-Buddha-statue-out-ofjade#ixzz0d39MqHPw

ျမန္မာကို အာရွဆန္အိုးႀကီး ျဖစ္ေရး
ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို
TUESDAY, 19 JANUARY 2010 16:17 ေအာင္သက္ဝိုင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာရွဆန္အိုးႀကီး အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆန္စပါး
လုပ္ငန္းအသင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဆန္စပါးစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံအျဖစ္
ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အဆိုပါ အသင္းႀကီးကုိ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ဆန္စပါးအထူးျပဳ
ကုမၸဏီမ်ား ဆက္တုိက္ ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမွ တဆင့္ ဧရာဝတီတုိင္းထြက္ ဆန္မ်ားကို ေလွျဖင့္ တင္ပို႔ရန္
ဆန္အိတ္မ်ား ခ်ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ကိုခိုင္)
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စက္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ား အသင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက
ဆန္စပါး စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္း
အသင္းႀကီး (Myanmar Rice Industry Association) အျဖစ္ တရားဝင္ တည္ေထာင္
ထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊
ေျမၾသဇာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ မ်ဳိးစပါးမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္း အပါအ၀င္ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ဳိး
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အဆိုပါ အသင္းက
ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူ
ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းတြင္
ဆန္စပါးအေျချပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္မည့္ ဆန္စပါး
အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား ဆက္တုိက္
တည္ေထာင္၍ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ ဆန္စပါး
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးလာရန္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

196

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ဆန္အထူးျပဳကုမၸဏီ ၂၉ ခုရွိေနၿပီး ထိုကုမၸဏီမ်ားက ဆန္စပါး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံ ထားသည္ဟု အသင္း
တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဆိုသည္။
ဆန္စပါး အထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို
စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား အတုိးႏႈန္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ဳိးစပါးႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆး အပါအ၀င္
ဆန္စပါးအထြက္ တုိးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အကူအညီမ်ား
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း အသင္းဥကၠ႒
ဦးခ်စ္ခုိင္က ေျပာသည္။
ဆန္စပါး အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စုိက္ပ်ဳိးရာသီအတြင္း
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ က်ပ္ေငြ
ဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္
ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု အသင္းတာ၀န္ရွိသူက ရွင္းျပသည္။
ျပည္တြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား အတုိးႏႈန္း သက္သက္သာသာျဖင့္
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး တစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္ဖြယ္ရွိ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။
“ပါေမာကၡ စတစ္ဂလစ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း လယ္သမားေတြကို
အတုိးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ ေငြေခ်းဖို႔ အေလးေပးေျပာခဲ့တယ္။ အခု ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီက ဒီ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းလိုက္ရင္ ဆန္းစပါးလုပ္ငန္းေတြ
တုိးတက္လာမယ္၊ ျပည္ပ တင္ပုိ႔မႈ တုိးလာမယ္၊ အရင္ကလို အာရွစပါးက်ီ၊
အာရွဆန္အိုးႀကီး ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္” ဟု သူကသုံးသပ္သည္။
သို႔ရာတြင္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ဆန္စပါးအေျခခံ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး
ျပည္ပဆန္တင္ပုိ႔မႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္သည္ဟု ၎က
ဆုိသည္။
“ဆန္စပါးကို ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ သီးႏွံအျဖစ္ စဥ္းစားၿပီး ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္တာေတြ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

197

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အစုိးရက ေလွ်ာ့ဖို႔ လိုတယ္။ ေစ်းကြက္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြင့္ေပးၿပီး အစုိးရက
ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေပးတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ လုပ္သင့္တယ္” ဟု ထုိပညာရွင္က ဆုိသည္။
ဆန္တင္ပုိ႔ခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားၿပီး အမွန္တကယ္ မတင္ပို႔ဘဲ
ေစ်းကစားလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို
စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသျဖင့္ သတိေပးကာ ဆန္တင္ပုိ႔ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း
ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ထုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ Commerce
ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးဧက သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး စပါးတင္း သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ နီးပါး
ထြက္ရွိေၾကာင္း၊ လူတဦးလွ်င္ တႏွစ္ ပွ်မ္းမွ် ဆန္ကီလို ၂၀၀ (သို႔မဟုတ္) ၆ တင္း
စားသုံးေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ ၅၃ သန္း စားသုံးရန္ ဆန္တင္းေပါင္း ၃၁၈ သန္း (သို႔
မဟုတ္) စပါးတင္း သန္းေပါင္း ၁၀၀၀ သာ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္
ရာေပါင္း မ်ားစြာ ပုိလွ်ံေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက
တြက္ျပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္းစပါး လုပ္ငန္းအသင္းတြင္ ဦးခ်စ္ခုိင္ (ဧဒင္ကုမၸဏီ) က ဥကၠ႒အျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ဦးလွေမာင္ေရႊ (ဧရာ၀တီ စိမ္းလန္းေျမကုမၸဏီ)၊ ဦးေအာင္သန္းဦး (ဆန္စပါး
ကုန္သည္ အသင္းဥကၠ႒)၊ ဦးစိန္၀င္းလႈိင္ (ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္အသင္း ဥကၠ႒)၊
ဦးတင္၀င္း (ဆန္စက္ လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းဥကၠ႒) တုိ႔က ဒုတိယ
ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၄၀ ထက္မနည္း ပါ၀င္ကာ
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တႏုိင္ငံလုံးတြင္ တုိင္း၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းမ်ား
ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

စစ္အစိုးရအလိုက် ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပရန္
ဂ်ာနယ္မ်ားကို ညႊန္ၾကား

ဖနိဒါ | အဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၄ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။

။ စာေပစိစစ္ေရးက ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား

သတင္းတပုဒ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပတ္က ဖိအားေပးကာ
ထည့္ခုိင္းသည္ဟု ျပည္တြင္းအယ္ဒီတာမ်ားက ေျပာသည္။
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ လုပ္သားမ်ားအၾကား အုပ္စုလိုက္
ရန္ပြဲျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အစၥေရးႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္က ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးမႈျဖင့္
ျပႆနာ ေျပလည္ သြားေစခဲ့သည္ ဆိုေသာ သတင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း သဲကုန္း ၿမိဳ႕နယ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

198

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အင္းမေက်းရြာမွ တပ္မ ၆၆ ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အၾကား ျပႆနာ ေပၚေပါက္မႈ
ေကာလာဟလ မဟုတ္မွန္ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတို႔ကို မထည့္မေနရ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပခိုင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။
“စာေပစိစစ္ေရးက သတင္းတပုဒ္နဲ႔ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ မထည့္မေနရ ထည့္ခုိင္းပါတယ္။
အားခ်င္း ထည့္ခုိင္းတဲ့ ေဆာင္းပါးကေတာ့ ဘီဘီစီကုိ ျပန္တုိက္ခုိက္ေရးသားထားတဲ့
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပဲ” ဟု ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။
ကေလာင္အမည္ မန္းသာစိန္ (ဖာပြန္) ဆို သူေရးသည့္ “ေသြးထုိးကုန္းေခ်ာ
လီဆယ္လုပ္ၾကံ ထုတ္လြင့္သူမ်ား သတိထား” ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးကို
ေဖာ္ျပခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။
“ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စု” မ်ားက “တပ္မေတာ္ၿဖိဳခြဲေရး” ကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္
ဟု ေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိသည္။
အလားတူပင္ စာေပစိစစ္ေရးက ေရးသားျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ
သတင္းအေၾကာင္းအရာတခုကို မျဖစ္မေန ေဖာ္ျပရန္ ယခုအခါ ဖိအား ေပးလာျပန္သည္။
ယခုလအေစာပိုင္းက Ar Ramtha ၿမိဳ႕ရွိ Century Miracle Ltd. ကုမၸဏီရွိ ျမန္မာ
အလုပ္သမတဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အလုပ္သမားတဦးတို႔က စတင္ေသာ ရန္ပြဲသည္
အုပ္စုႏွစ္ခုၾကား ၾကီးထြားခဲ့ရာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အသက္ အာမခံေၾကး အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာမ်ားက
အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပရာ ၉ ရက္ၾကာျပီးေနာက္ ျမန္မာသံအမတ္က
ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရာက ေျပလည္မႈရရွိခဲ့သည္။
အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္က ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕က ေရးသားေသာ သတင္းကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကိီးဌာန
လက္ေအာက္ခံ စာေပစိစစ္ေရးက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
“စာနယ္ဇင္း ကင္ေပတိုင္” အျဖစ္ ျပည္တြင္း အယ္ဒီတာႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားက
တင္စား ေခၚေဝၚေလ့ ရွိသည့္ စာေပစိစစ္ေရးက ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ စစ္အစိုးရ
အတိုက္အခံမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေရးသားသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖိအားေပး
ထည့္ခုိင္းေလ့ရွိၿပီး၊ စစ္အစိုးရကို ေဝဖန္ေရးသားသည့္ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုမူ
ျဖတ္ေတာက္ပစ္ေလ့ရွိသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

199

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ယခင္ အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူဟု
စာနယ္ဇင္းသမားအမ်ားစုက ေျပာေလ့ရိွသူ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး
ဗိုလ္မႉး တင့္ေဆြကမူ ” မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အခါသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ လံုးဝ ဥသ၁ုန္
စာေပစာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈ ဆိုသည္ထက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာဝန္သိတတ္မႈ၊
ႏိုင္ငံၾကိီးသားပီသေသာ စိတ္ထားရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ရင့္က်က္တည္ျငိမ္မႈတို႔က ဦးစြာ လုိအပ္မည္ဟု
ထင္သည္” ဟု ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ေခ်ပထားသည္။
(ကိုဝိုင္းတည္းျဖတ္သည္)

ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမ လွယဥ္ေက်းမယ္
ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

ေက်ာ္သိခၤ | အဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၆ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း႐ွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

စုေပါင္း၍ ျမန္မာအလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာ သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း႐ွိ ႏိုင္ငံတကာ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း အင္ဂ်ီအိုမ်ားျဖစ္ေသာ World Vision၊
ႏိုင္ငံတကာ ေရြ႔ ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအဖြဲ႔ IOM၊ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေဖာင္ေဒး႐ွင္း FED၊ Sathirakoses Nadapradeepa Foundation (SNF) တို႔ စုေပါင္း၍
က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္။
IOM မွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးအစီအစဥ္ တာဝန္ခံ Ms. Saranya
Chittantwong က “က်မတို႔ေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြၾကားမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္တဲ့
အေနနဲ႔ေရာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲကို လုပ္ေပးတာပါ” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။
ၿပိဳင္ပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖန္ငခ႐ိုင္၊ တကြာပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္မြမ္းေက်းရြာရွိ
‘ဝပ္ရာ့စ္ထနိရမိ’ ထိုင္းဘုန္းၾကီး ေက်ာင္း၏ ၁၆၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ၌ က်င္းပမည္
ျဖစ္သည္။
ဖန္ငခ႐ိုင္မွ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္
အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းပြဲ၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ေသာ ဂီတဝိုင္းျဖင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

200

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သီခ်င္းေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအက၊ ကရင္ဒံုး အက၊ မြန္အက စသည့္
အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွ ၃၅
ႏွစ္အၾကား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေၾကးႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး
ကုန္က်ခံရမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲ အဝတ္အစားဖိုးကိုမူ ကုန္က်ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
SNF မွ ဖန္ခခ႐ိုင္တာဝန္ခံ မမီးကန္းက ေျပာသည္။
“ေလွ်ာက္လႊာ ၈ ေစာင္ေတာ့ ရၿပီးသြားပါၿပီ။ ၁၅ ေယာက္ေလာက္ ဝင္ၿပိဳင္လိမ့္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု ဘတ္ေငြ ၃၀၀၀၊ ဒုတိယ ဆု ၂၀၀၀၊ တတိယဆု ၁၀၀၀
အသီးသီးသတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အလွမယ္စလြယ္ႏွင့္ ဆုဖလားမ်ားကိုလည္း
ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္မယ္အား လံုးထဲမွ
ပရိသတ္အႏွစ္သက္ဆံုး တဦးအား မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘတ္ေငြ ၂၀၀၀ ႏွင့္အတူ၊
စလြယ္ႏွင့္ ဖလား ကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာဝတ္စံုျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ျခင္း၊
ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္မႈအေပၚ
အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ခူရဘူရီေက်းရြာမွ မခင္မာေအး (၂၇ ႏွစ္) က “တခါမွ ဒီလို
ဝင္ၿပီး မၿပိဳင္ဖူးဘူး။ အားလံုးက က်မကို ဒီပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္ေစခ်င္တယ္။ အဝတ္အစားအတြက္
စပြန္ဆာ ေပးတာကေတာ့ ဒီ အင္ဂ်ီအို (FED) က တေယာက္ေပါ့။ ျမန္မာဝတ္စံုေလးနဲ႔
ဝင္ၿပိဳင္ရမယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားတာေပါ့” ဟု မဇၥ်ိမ ကို ေျပာ သည္။
တကြာပါၿမိဳ႕နယ္ ခီးခက္ေက်းရြာ႐ွိ စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ
မေႏြးေႏြး (၂၅ ႏွစ္) ကလည္း “ညီမအေနနဲ႔လည္း ဝါသနာတယ္။ ဒါကလည္း
ယဥ္ေက်းမႈတခုျဖစ္တယ္။ ဆုေတာ့လိုခ်င္တယ္။ ဆုရေအာင္ေတာ့ ၿပိဳင္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္
မေမွ်ာ္မွန္းရဲဘူး” ဟု မဇၥ်ိမ ကို ေျပာသည္။
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမမ်ား၏ လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပြဲ ႐ုံဝင္ခမွာ ထိုင္းဘတ္ ၂ဝ ျဖစ္ၿပီး၊
ထိုပြဲမွ ရ႐ွိမည့္ ေငြမ်ားကို ‘ဝပ္ရာ့စ္ထနိရမိ’ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးအတြက္
လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

201

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဆူနာမီဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခ႐ိုင္အတြင္း၌
ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရမွာ ၅ ေသာင္းခန္႔႐ွိေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း FED ထံမွ သိရသည္။
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူနာမီ ငလ်င္လႈိင္းေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္း ၅,ဝဝဝ ေက်ာ္
ေသဆံုးခဲ့ရာ ဖူးခက္၊ ဖန္ငႏွင့္ ရေနာင္းခ႐ိုင္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား
၂ဝဝဝ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
(ကိုဝိုင္းတည္းျဖတ္သည္)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

202

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

aemufqufwGJ
Appendix

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) vufa&G;pifaqmif;yg;rsm; twGJ 124

203

အာဏာရွငဆ
္ န္႕က်င္ေရးလွဳပ္ရာွ းမွဳႏွင့္ တိက
ု ပ
္ ၀
ြဲ င္ပန္းတိင
ု ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လွဳပ္ရွားမွဳေတြ

အမ်ားအျပား

ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ ရွိသလို မေအာင္ျမင္ေသးပဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းဆိုက္မွဳ
ျပႆနာနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လွဳပ္ရွားမွုေတြလဲ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳေတြဆီကေန
လိုက္နာက်င့္သံုးဖြယ္ရာ သင္ခန္းစာေတြ ရရွိႏိုင္သလို၊ မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳေတြဆီကေနလဲ
ေရွာင္ရွားသတိထားဖြယ္ရာ သင္ခန္းစာေတြ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ
လွဳပ္ရွားမွဳအဆင့္ဆင့္ကို

စနစ္တက်

အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ၊

တိက်တဲ့

တိုက္ပြဲ၀င္ပန္းတိုင္

သတ္မွတ္ႏိုင္မွဳနဲ႕ လွဳပ္ရွားမွု အဂါၤရပ္ေတြ ျပည့္၀ေစေရးက အေရးၾကီးပါတယ္။

လွဳပ္ရာွ းမွဳ အဆင္ဆ
့ င့္

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ

သမဂၢေတြ၊

အသင္းအဖြဲ႕ေတြ

ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို

ပထမအဆင့္၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး တပ္ေပါင္းစုသ႑ာန္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးက ဒုတိယအဆင့္၊ က်စ္လ်စ္
ခိုင္မာေအာင္

တည္ေဆာက္ေရးက

တတိယအဆင့္၊

အေျခအေနနဲ႕

အခ်ိန္ကာလေပၚ

မူတည္ျပီး

ခ်ိန္ကိုက္လွဳပ္ရွားမွဳက စတုတၳအဆင့္ စျပီး အဆင့္ဆင့္ လွဳပ္ရွား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့
လွဳပ္ရွားမွဳေတြက

ပိုျပီး

ေအာင္ျမင္တတ္ေလ့ရွိတယ္လို႕

ႏိုင္ငံေရး

ပညာရွင္မ်ားက

ေလ့လာေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့

အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊

ေပ်ာက္က်ားတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

အုပ္စုငယ္ေလးေတြကို

အုပ္စုေတြ

သီးျခားစီ

ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာလဲ

ဖြဲ႕စည္းထားသင့္ပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္ကို တက္လွမ္းျပီး တပ္ေပါင္းစုထဲမွာ ပါ၀င္လာရမယ့္ အုပ္စုေတြကို ေပ်ာက္က်ားတိုက္ပြဲ
ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ
ရွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္

တာ၀န္ေပးမိရင္

တပ္က်ြံသြားတတ္ပါတယ္။

တပ္ေပါင္းစုသ႑ာန္

ခ်ိတ္ဆက္ေရးမွာ

သတင္းလံုျခံဳေရးကို
အခက္အခဲ

ထိခိုက္မွဳ

ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

တပ္ေပါင္းစု သ႑ာန္ခ်ိတ္ဆက္ေရးမွာလဲ သတင္းလံုျခံဳမွဳရွိေရးနဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးက အဓိက အေရးၾကီး
ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကို မထိန္းႏိိုင္ရင္ တတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေအာင္ စည္းရံုးေရးနဲ႕
တည္ေဆာက္ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

တတိယအဆင့္မွာ

ဟာကြက္ေတြ၊

တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ

လိုအပ္ခ်က္ေတြ

မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ

ရွိေနရင္လဲ

ႏိုင္ငံေရး

စတုတၳအဆင့္ကို

ခါးဆက္ျပတ္သြားတတ္ပါတယ္။

တတိယအဆင့္ကို ျပန္ဆင္းျပီး ေနာက္တၾကိမ္ ထိုးစစ္ကို ျပန္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပဲ ပထမအဆင့္ကေန
ျပန္စရတာေၾကာင့္

အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးသြားပါတယ္။

မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္

လူထုရဲ႕

ႏိုင္ငံေရး

စဥ္ဆက္မျပတ္
ေရခ်ိန္

လွဳပ္ရွားမွဳကို

ျပန္က်သြားတတ္ပါတယ္။

ရန္သူ

စစ္အာဏာရွင္ေတြဘက္က ထိုးစစ္၊ ခံစစ္ ဆင္ဖို႕ အခ်ိန္ေတြ ပိုရသြားပါတယ္။ ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္ျပီး
လူထုရဲ႕

ႏိုင္ငံေရး

ေရခ်ိန္နဲ႕

ခ်ိန္ကိုက္လဳွ ပ္ရွားဖို႕

ျပန္ေစာင့္ရတဲ့အတြက္

အခ်ိန္ေတြ

ပိုၾကာသြားတတ္ပါတယ္။

တိက
ု ္ပြဲ၀င္ ပန္းတိင
ု သ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

တိုက္ပြဲ၀င္

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နဲ႕

အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့
အဖြဲ႕အစည္းေတြက
ဒီမိုကေရစီ

ပတ္သက္ျပီး

အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

အယူအဆက

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွုေတြဟာ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္

လွဳပ္ရွားမွဳကို

ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

အာဏာရွင္ေတြဘက္က

တခ်ိဳ႕
ျဖဳတ္ခ်ျပီး၊

ညွိႏွိဳင္းလာေအာင္

တြန္းအားေပးတာလို႕ ယူဆၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြကက်ေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး
လွဳပ္ရွားမွဳေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို
အေနနဲ႕

အာဏာလႊဲေျပာင္း

ရယူျပီးမွ

ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ

ရပ္တန္႕ေစျပီး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ
ျပဳလုပ္တာလို႕

ယူဆၾကပါတယ္။

ဒီယူဆခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ပထမအယူအဆနဲ႕ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳေတြလဲ
ရွိသလို၊ ဒုတိယအယူအဆနဲ႕ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳေတြလဲ ရွိပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အယူအဆ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

ပထမအယူအဆမွာ

အာဏာရွင္ဘက္ကေန

ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မေယာင္

ဟန္ျပျပ၊

အင္အားကို

ျပန္စုစည္းယူျပီးမွ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို အသက္ျပန္သြင္းသြားႏိုင္တဲ့ အားနည္းခ်က္
ရွိပါတယ္။

အဲဒီအေျခအေန

မ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့ရင္

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လွဳပ္ရွားသူေတြဘက္က

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ လာမလားလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကရင္းနဲ႕ အခ်ိန္ေတြၾကာလာျပီး လွဳပ္ရွားမွဳအရွိန္
ျပဳတ္က်သြားပါတယ္။

ဒုတိယ အယူအဆမွာက်ေတာ့ ျပင္ဆင္မွဳအားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳမရတာမ်ိဳးေတြ
ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား

အသက္၀င္မွဳဟာ

အေရးၾကီးပါတယ္။

ယႏၱရားတခုကို

ရပ္စဲျပီးတဲ့အခါ

ေနာက္ထပ္ယႏၱရားတခုက

အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ

အသက္၀င္လာရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

မဟုတ္ရင္

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္စနစ္

သိ႕ု ေပမယ့္

အသက္ျပန္၀င္လာဖို႕

လူေတြဆိုတာက

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သလို
စိတ္အေထြေထြရွိပါတယ္။

မင္းသားၾကီးလုပ္ခ်င္သူေတြ၊ မလုပ္ရလို႕ ပတ္မၾကီး ထိုးေဖာက္ခ်င္သူေတြ၊ အေရးေပၚအေျခအေနက်မွ
ေတြေ၀ေနသူေတြ၊ အတိတ္က နာက်ည္းခ်က္ေတြျပန္ေဖာ္ျပီး ရန္ျဖစ္ျငင္းခံုေနခ်င္သူေတြက ႏိုင္ငံေရး
အေျခအေန ေျပာင္းလဲမွဳ ကာလေတြမွာ ထြက္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

ပမာဆိုရရင္ ရြာထဲကို က်ားဆိုး၀င္လာတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕က က်ားဆိုးကို သူႏွိမ္နင္းလိုက္တယ္ဆိုတာ
နာမည္ၾကီးခ်င္လို႕
တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ
ကိုင္တြယ္ျပီး

သူမ်ားေတြကို
ကိုယ့္ကို

သူပဲ

ႏွိမ္နင္းမွာကို

ရြာရဲ႕

သူရဲေကာင္းလို႕

ႏွိမ္နင္းမယ္လို႕

ဓားနဲ႕ခုတ္ရင္ေကာင္းမလား၊

ဆိတ
ု ာမ်ိဳး၊

ထိုးသတ္ရင္

ဆိုေနတာမ်ိဳး

ပိတ္ပင္တားဆီးမွဳေတြ

သတ္မွတ္ခံထားရတာမို႕

ေရွ႕ကေန

လွံနဲ႕

ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးၾကရေအာင္လို႕

ေရွ႕ကေန

ျဖစ္ေနတာနဲ႕

သူရဲေကာင္းဂုဏ္ကို

တခ်ိဳ႕က

ေကာင္းမလားဆိုတာ
တူပါတယ္။

လုပ္တာမ်ိဳး၊

က်ေတာ့လဲ
အရင္

ဘယ္သသ
ူ တ္သတ္၊

မသတ္သတ္ က်ားဆိုးၾကီး ေသသြားဖို႕က အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္သူေခ်ာက္ေခ်ာက္၊ မေခ်ာက္ေခ်ာက္
က်ားဆိုးၾကီး

ေၾကာက္ျပီး

ေျပးဖို႕က

အေရးၾကီးပါတယ္။

ကိုက္သတ္သြားတာပဲ အဖတ္တင္ က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

မဟုတ္ရင္

က်ားဆိုးက

လူေတြကို

ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း

ကာလတခုမွာ

ဒီလို

အေရးမပါတဲ့

ကိစၥေတြနဲ႕

အခ်ိန္မကုန္ဖို႕

အေရးၾကီးပါတယ္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရတခု လိုအပ္ခ်က္အရေပၚထြက္လာခဲ့ရင္လဲ ဒီၾကားျဖတ္အစိုးရဟာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို ယာယီ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းမွဳ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေနဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမွုေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ၀န္းရံဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ကာလအတြက္ လိုအပ္မယ့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႕လဲ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္
တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာမွာ လူထုတိုက္ပြဲတြင္းကာလအတြက္ ျပင္ဆင္မွဳေတြသာမက၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ
ကာလအတြက္
ျပဳလုပ္ရမွာ

လိုအပ္မယ့္

ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ
ဒီအခ်က္ေတြမွာ

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္

အားနည္းခ်က္ရွိရင္

တည္ေဆာက္ေရးေတြပါ

လူထုတိုက္ပြဲထြက္ေပၚလာျပီးမွ

အရွိန္ေသျပီး ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ပဲ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ လူထုတိုက္ပြဲေတြ
ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္
တိုက္ပြဲ၀င္ျပီး

ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ ပထမအယူအဆျဖစ္တဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္

တြန္းအားေပးသလို

ၾကားျဖတ္အစိုးရအထိ

စစ္အာဏာရွင္ေတြအေပၚမွာ
မူတည္ပါလိမ့္မယ္။

ျဖစ္သြားမလား၊

အာဏာရွင္ယႏၱရားျပိဳက်တဲ့အထိ

တက္လွမ္းသြားမလား

ဘယ္ေလာက္အထိ

အာဏာရွင္ေတြရဲ႕

ဆိုတာကေတာ့

ယံုၾကည္မွု

စိတ္ေနသေဘာထားေတြ၊

ေပးမွာလဲ
ကမၻာ့

တဘက္ရန္သူ
ဆိုတာေပၚမွာပဲ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

အခင္းအက်င္းေတြ၊ လူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အတက္အက်ေတြ၊ ေရရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္မွု စတာေတြကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္အခါနဲ႕ ကိုက္ညီျပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႕

လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္

သိ႕ု ေပမယ့္

ျပင္ဆင္ထားသင့္ျပီး၊

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳကေတာ့

အယူအဆမတူတဲ့

ရည္မွန္းခ်က္

အဖြဲ႕အစည္းေတြက

ပန္းတိုင္

ငါ့အယူအဆ

ေကာင္းတယ္၊ သူ႕အယူအဆေကာင္းတယ္လို႕ မ်က္စိမွတ္ ဇြတ္မျငင္းပဲ ညွိယူႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးဆံုးပါပဲ။
ငါ့စကားႏြားရဆိုျပီး

စြတ္ျငင္းေနရင္ေတာ့

ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးမွ

မရွိပဲ

စစ္အာဏာရွင္စနစ္

သက္ဆိုးရွည္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးလိုက္သလိုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒိုင္ယာေလာ့တကယ္

ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့

အေျခအေန၊

အခ်ိန္အခါမွာ

ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕ေရးကိုပဲ

အားသန္ေနရင္လဲ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရး ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕ျပီး လုပ္ရမယ့္
အခ်ိန္မွာ

ရန္သူအေယာင္ျပတဲ့

ေရႊသမင္

ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေနာက္

အလိုက္မွားျပန္လာရင္

ဒႆဂီရိဘီလူးလက္ထဲ မယ္သီတာေရာက္ ကိန္းကို ဆိုက္ပါလိမ့္မယ္။ အေျခအေနရဲ႕ ေတာင္းဆိုမွုကို
ခ်ိန္ကိုက္လွဳပ္ရွားႏိုင္မွုက အေရးၾကီးဆံုးပါ။

အာဏာရွငဆ
္ န္႕က်င္ေရးလွဳပ္ရာွ းမွဳ အဂၤါရပ္မ်ား

အာဏာရွင္ေတြဟာ

လူထုလွဳပ္ရွားမွုေတြကို

အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လဲ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ လူေတြ စုေ၀းလို႕ မရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ေလ့
ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ စုေ၀းလို႕ မရေအာင္၊ လူငယ္ေတြ စုေ၀းလို႕ မရေအာင္၊ လူထုနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး
ဆက္စပ္လို႕ မရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ရွိေနျပီးသား အဖြဲ႕အစည္း၊
အသင္းအပင္းေတြကို ေရရွည္ရပ္တည္လို႕ မရေအာင္၊ အဖြဲ႕အစည္းသစ္ေတြ မေပၚထြက္လာေအာင္
ဘက္ေပါင္းစံုကေန ႏွိပ္ကြပ္တားဆီးမွုေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလို

အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ

ေပၚထြက္ႏိုင္ေအာင္

အဖြဲ႕အစည္းအသင္းအဖြဲ႕ေတြကို

ေျမေအာက္လွဳပ္ရွားမွဳသ႑ာန္နဲ႕

ပံုသ႑ာန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕

အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕
လိုအပ္ပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ေရရွည္ျမွဳပ္ႏွံျပီး အခ်ိန္အခါကို ေစာင့္ခိုင္းတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ ေလ့လာေရးအုပ္စုေတြ ရွိဖို႕
လိုသလို

ေျပာက္က်ားလွဳပ္ရွားတဲ့

အဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြလဲ

ရွိေနဖို႕

လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ေရရွည္ျမွဳပ္ႏွံေရး အုပ္စုေတြ၊ ေလ့လာေရးအုပ္စုေတြနဲ႕ လွဳပ္ရွားေရး အဖြဲ႕ေတြကို လိုင္းမပူးသြားေစဖို႕
အထူးသတိထားရပါမယ္။ ေပ်ာက္က်ားလွဳပ္ရွားမွဳေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလဲ လံုျခံဳေရးသာ
ပထမ၊

လံုျခံဳေရးသာ

ဒုတိယ၊

လံုျခံဳေရးသာ

တတိယ

ဆိုတာကို

သတိေပးထားျပီးမွ

တိုက္ပြဲေဖာ္သင့္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို အေၾကာက္တရားနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ဆန္႕က်င္ေရး

ေပ်ာက္က်ားလွဳပ္ရွားမွဳေတြ ဟိုတစ၊ ဒီတစ ေပၚထြက္ေနမွဳဟာ အဆံုးသတ္ေအာင္ပြဲကို ရရွိေစတာ
မဟုတ္ေပမယ့္ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အလံုးစံုဖိႏွိပ္မွဳဟာ အရာမေရာက္ပဲ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူေတြကေတာ့
ေပၚထြက္ေနဆဲပဲဆိုတာကို လူထုကို တပ္လွန္႕ေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး
လွဳပ္ရွားမွဳမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပ်ာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ေပၚထြက္ေနျခင္းဟာ အဂၤါရပ္ တခုပါ။

ဒုတိယအဂၤါရပ္တခုကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နဲ႕ သေဘာသဘာ၀
ျဖစ္ပါတယ္။

အစုအဖြဲ႕၊

အသင္းအပင္းေတြ

ဖြဲ႕စည္းတဲ့အဆင့္၊

ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္ရွားမွဳ

အဆင့္၊

က်စ္လ်စ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး အဆင့္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျပီး တိုက္ပြဲ၀င္အဆင့္ကို
စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အင္အားစု အားလံုးကို ထုတ္ႏွုတ္သံုးဖို႕
မလိုအပ္ပါဘူး။

တိုက္ပြဲ၀င္စစ္ေၾကာင္း၊

အကူစစ္ေၾကာင္း၊

ေျခကုပ္ယူျပီး

အင္အားျပန္ျဖည့္ရမယ့္

စစ္ေၾကာင္းေတြကို ခြဲထားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး လူထုလဳွ ပ္ရွားမွဳ တိုက္ပြဲမွာ အလံုးစံု ေခ်မွဳန္း
မခံရေအာင္ သတိထားရပါမယ္။ ပြဲဦးထြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ တခုတည္းနဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခ်က္ခ်င္း
မျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါဘူး။ ေရရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္ဖို႕အတြက္ အလွည့္က် တာ၀န္ယူစနစ္ေတြ ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳ ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႕မွာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳနဲ႕
စည္းရံုးလွဳပ္ရွားႏိုင္မွဳက အေရးၾကီးဆံုးပါ။ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ
ေအာင္ျမင္မွုရႏိုင္မလဲ

ဆိုတာကေတာ့

ခ်ိတ္ဆက္မွုကြန္ယက္ကို

လွဳပ္ရွားမွဳ

ဘယ္ေလာက္အထိ

အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့

နက္နက္နဲနဲ

အခါေတြမွာတုန္းက

ေဖာ္ေဆာင္ထားတယ္

ဆိုတာေပၚမွာ

မူတည္ပါတယ္။ ပြဲဦးထြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္ျပီးတာနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳတရပ္ ထြက္ေပၚ လာဖို႕
လိုအပ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ကို ဆန္႕က်င္တဲ့ အင္အားစုေတြအားလံုး လမ္းေၾကာင္းတခုေပၚမွာ လာျပီး
ဆံုႏိုင္ေစဖို႕ ၾကိဳးပမ္းမွုက အေရးၾကီးပါတယ္။ လူထုနဲ႕ ဆက္ဆံလဳွ ပ္ရွားေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရွ႕မွာ
ရွိေနဖို႕ လိုအပ္သလို ေနာက္ကြယ္ကေန အင္အားစုေတြအားလံုး လမ္းေၾကာင္းတခုေပၚ လာဆံုေစဖို႕
ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ ရွိရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ

အင္အားစုေတြအၾကားက

ၾကားခံ

ဆက္သြယ္ေရး

တာ၀န္ယူရသူေတြရဲ႕

က႑ဟာ

အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီလိုဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ယူမယ့္ သူေတြကို ေပ်ာက္က်ားတိုက္ပြဲေတြ၊ ပြဲဦးထြက္
လူထု

တိုက္ပြဲေတြမွာ

ဘာတာ၀န္မွ

မေပးသင့္ပါဘူး။

ရန္သူက

လံုး၀

မသိထားတဲ့

လူေတြ

ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကြင္းဆက္ကို ရန္သူက သိေနရင္ ကြင္းဆက္ျဖတ္ဖို႕ လြယ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို
အထူးဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လူထုတိုက္ပြဲေတြမွာ

မိုက္ရူးရဲဆန္တာေတြ၊

စိတ္ခံစားမွဳကို ဦးစားေပးဆံုးျဖတ္တာေတြကိုလဲ အထူးေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

တတိယအဂၤါရပ္တခုကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရးလွဳပ္ရွားမွုေတြမွာ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
ေၾကြးေၾကာ္သံ ရွိဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ဆိုရံုနဲ႕ မျပီးပါ။ စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး၊
ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚေပါက္ေရး စသျဖင့္ တိက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္သံ ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
လူထုတိုက္ပြဲၾကီး ေရခ်ိန္တက္ေနတုန္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြအၾကားက

ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ

မညီရင္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူထုတရပ္လံုး ပါ၀င္ေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲၾကီး
မျပီးခင္ကာလမွာ အင္အားစုေတြအၾကား ျပဳိကြဲေစႏိုင္တဲ့ ကိစၥေရးရာေတြကို အာရံုစိုက္ေဖာ္ေဆာင္မွု
မလုပ္မိေစဖို႕ကလဲ အေရးၾကီးပါေသးတယ္။ တအိမ္လံုးကို ဓားျပ၀င္စီးျပီး၊ ၾကိဳးတုပ္ အငတ္ထားေနတဲ့
အခ်ိန္မွာ

တရုတ္စာ

စားခ်င္တယ္ေျပာျပီး
မေသခ်င္ရင္

စားခ်င္တယ္၊
ရန္ျဖစ္ေနလို႕လဲ

ပထမဆံုး

ဓားျပကို

ကုလားစာ
ဘာမွ

စားခ်င္တယ္၊

မထူးပါ။

ငတ္ျပီး

ေမာင္းထုတ္ရပါမယ္။

ျပင္သစ္စာ

စားခ်င္တယ္၊

ဘိုစာ

ေသမွာက

ေသမွာပါပဲ။

ငတ္ျပီး

ျပီးမွ

ဘယ္လိုအစာ

စားမယ္ဆိုတာ

ညွိႏွိဳင္းသင့္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတခ်က္ကေတာ့

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လွဳပ္ရွားမွဳဆိုတာမွာ

ရည္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္

ရွိရပါမယ္။ တတိုင္းျပည္လံုးက လူေတြ လမ္းမေပၚ ထြက္လာရံုနဲ႕လဲ ျပီးတာ မဟုတ္ပါ။ အာဏာရွင္ေတြ
တေယာက္ျပီး

တေယာက္

အာဏာရွင္ေတြဘက္မွာ
ျဖိဳခ်ျပီး

ႏွုတ္ထြက္ျပီး

ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ

ၾကားျဖတ္အစိုးရနဲ႕

အာဏာရွင္ဘက္ကေန
ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳကို

ေအာင္ျမင္တယ္

တစံုတရာမွ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို

အစားထိုးရပါမယ္။

လူထုနဲ႕
အျမန္ဆံုး

နာမည္ေျပာင္းသြားရံုနဲ႕လဲ

ပူးေပါင္းလာတဲ့
ျပန္ျပီး

မရွိဘူးဆိုရင္

မဆိုႏိုင္ပါ။

ဒီလိုၾကားျဖတ္အစိုးရမွာ

အတိုက္အခံနဲ႕

ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕

ပူးတြဲပါ၀င္ရင္

ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္

ၾကိဳတင္

လမ္းခင္းေပးထားမွုေတြ

လိုပါတယ္။

ဒီလိုလမ္းခင္းမွုေတြမွာလဲ

လွ်ိဳ႕၀ွက္မွုက

အေရးၾကီးပါတယ္။

အခ်ိန္မတန္ခင္မွာ သတင္းထုတ္လိုက္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ပိုမ်ားေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုမဟုတ္ပဲ လူထုတိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ေဆာင္ျပီးမွ အဆံုးသတ္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႕ အာဏာရွင္ေတြ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳကို

ဦးတည္သြားေစလိုတဲ့

ပန္းတိုင္ဆိုရင္ေတာ့

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဘက္မွာ

အမွန္တကယ္ ဖိအားေပးႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီပံ့ပိုးမွဳ လိုအပ္ပါတယ္။ မထိေရာက္တဲ့ ေယာင္ျပ
ဖိအားကို

ဆိုလိုတာ

မဟုတ္ပါဘူး။

အာဏာရွင္ေတြဘက္က

အမွန္တကယ္

ကမ္းလွမ္းမွဳလား၊

အခ်ိန္ဆြဲကမ္းလွမ္းမွဳလား ဆိုတာကို ခြဲျခားႏိုင္မယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလဲ ရွိဖို႕ လိုပါတယ္။

လူမွဳေဗဒ ပေရာ္ဖက္ဆာ Manuel Antonio Garretón ကေတာ့ ကမၻာတ၀ွမ္းက ေတာ္လွန္ေရး
လွဳပ္ရွားမွုေတြမွာ

စိတ္ကူးယဥ္ မိုက္ရူးရဲေတာ္လွန္ေရးေတြလဲ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

လူထုလွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္မွဳ အားနည္းခ်က္ ရွိတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးေတြကို

ဆိုလိုတာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ

ျဖစ္ေျမာက္သြားေစဖို႕

မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့

အေျခအေနကို

လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕

ဆိုတာမွာ

သိလာေတာ့မွ

အာဏာရွင္ေတြအၾကား

အာဏာရွင္ေတြဘက္က

မေတြ႕ဆံုရင္

အေကာင္အထည္ေပၚပါတယ္။

ေတြ႕ပါလိ႕ု

ထိုင္ေျပာေနရံုနဲ႕ ျပီးတဲ့အရာ မဟုတ္ပါ။ ဒီလိုသိလာေစဖို႕မွာကလဲ ျမင္သာထင္သာတဲ့ ဖိအားလိုပါတယ္။
လူထုလွဳပ္ရွားမွုေတြကို

ဒီလိုဖိအားအျဖစ္

အသံုးျပဳ

ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ

တိုက္စစ္တိုးျမွင့္ရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆုတ္ေပးရမယ္ ဆိုတာေတြကို
စီမံခ်က္

လိုအပ္ပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြဘက္က

ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြက
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို

ဟန္ျပ

ဒီလို

ဘယ္အခ်ိန္မွာ

စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္
အခ်က္ေတြမွာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပျပီး၊

အားနည္းေနရင္
ေနာက္ဆံုးမွာ

အာဏာရွင္လက္ထဲကိုပဲ ျပန္ျပီး အာဏာေရာက္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြက ဆိထ
ု ားၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွုေတြမွာ အဆံုးသတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အတြက္
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားမွဳေတြဟာ အဂၤါရပ္ တခုအေနနဲ႕ လိုအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂးံု

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ အာဏာရွင္ေတြဆိုတာ အာဏာကို တပ္မက္ရူးသြပ္ ခံုမင္လြန္းတာအတြက္ေၾကာင့္
လူ႕အရိုးပံုမွာ အားရပါးရထိုင္ရင္း အာဏာရွင္ဘ၀ကို ခံယူထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္
အေဆာက္အအံု

တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို

ေရွးရွဴျပီး

ေထာက္မထားသူေတြ

ဘက္စံုေထာင့္စံုမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တိုင္ေတြ

ဒါေၾကာင့္

ဖန္တီးျပီး၊

ဒီယႏၱရားၾကီးတခုလံုး

ျပိဳလဲဖို႕အတြက္ အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ အဆင့္ဆင့္ကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္မွဳေတြနဲ႕
တိက်တဲ့

ရည္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္ေတြကို

သတ္မွတ္ႏိုင္မွဳ၊

အာဏာရွင္ဆန္႕က်င္ေရး

လွဳပ္ရွားမွဳမွာ

လိုအပ္တဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ျပည့္စံုမွဳေတြက အလြန္ပဲ အေရးၾကီးလွပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၇၊ ၁၊ ၂၀၁၀)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful