தமிழ் ேவதாகம சரித்திரம்

இந்திய ொமாழிகளிேல, தமிழ் ொமாழி தான் பழங்கால இலக்கியங்கைளத் தன்னிடத்ேத
ொகாண்ட தனிப்ொபருைம வாய்ந்தது. இந்தியாவின் இலக்கிய வரலாற்றில் தமிழ்
ொமாழிக்கு இரண்டு தனிச்சிறப்பும், ேமன்ைமயும் உண்டு. அதில் ஒன்று
இந்திய ொமாழிகளிேல தமிழ் ொமாழியில்தான் முதன்முதலில் புத்தகம்
அச்சிடப்பட்டது. இந்தியாவில் முதன்முதலாக ேவதாகமம் அச்சிடப்பட்ட
தனிப்ொபருைம தமிழ் ொமாழியின் இரண்டாவது தனிச்சிறப்பு.
தமிழ் ொமாழியில் ேவதாகமம் ொமாழி ொபயர்க்கப்படுவதற்கு முக்கிய கார
ணமாயிருந்தவர் ொடன்மார்க்கு ேதசத்தின் அரசன் நான்காம் பிரொடரிக். இவருக்கு
இந்தியாவின் ேமல் இருந்த மிஷொனரி ஊழிய பாராத்தால், எப்படி யாவது
இந்தியாவுக்கு மிஷொனரிகைள அனுப்ப ஏற்பாடு ொசய்தார். தன் அரண்மைன
பிரசங்கியாராகிய லுட்ொகன்ஸிடம் அந்தப் ொபாறுப்ைப ஒப்பைடத்தார். ஆனால்
இந்தியாவிற்கு மிஷ ொனரியாக ொசல்வதற்கு ொடன்மார்க்கு ேதசத்தில் ஒருவரும்
முன் வராததால், லுட்ொகன்ஸ் தன் ொசாந்த ேதசமாகிய ொஜர்மனியின் பக்கம்
திரும்பினார். அதன் விைளவாக 23 வயது சீகன் பால்க்கும், அவரது நண்பர் 29
வயது ப்ளுட்சும் இந்தியாவிற்கு மிஷொன ரியாக ொசல்வதற்கு முன் வந்தார்கள்.
சீகன் பால்க் தனது 16 வது வயதில் இரட்சிக்கப்பட்டார். இந்த
அனுபவத்திற்குப் பின்பு கல்லூூரி மாணவராக இருக்கும் சமயத்தில் பின்வரும்
சவால் நிைறந்த வார்த்ைதகைள அவர் ேகட்க ேநர்ந்தது. புறஜாதியார் ேதசத்திேல
ஒேர ஒரு ஆத்துமா இரட்சிக்கப்படுவது, ஐேராப்பாவிலுள்ள ஒரு கிறிஸ்துவ
ேதசத்தில் 100 ஆத்துமாக்கள் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு சமம் இந்த
வார்த்ைதகளின் மூூலமாக ேதவன் சீகன் பால்க்ைக மிசினரி ஊழியத்திற்கு
அைழத்தார். சந்ேதகம், உபத்திரவம், அடிக்கடி உண்டாகும் சரீரசுகவீனம்
இைவகள் மத்தியில் சீகன் பால்க் ேதவனுைடய அைழப்ைப ஏற்றுக்ொகாண்டு
இந்தியாவிற்கு மிசிொனரியாக ேபாக தன்ைன ஆயத்தப்படுத்தினார். வீரமும்,
விடாமுயற்ச்சியும் நிைறந்தொதாரு வாழ்க்ைகதான் சீகன் பால்க்கின் சரித்திரம்.
அவர் இந்தியாவிற்கு மிஷொனரியாக ொசல்வதற்கு தீர்மானித்த அந்த நாட்களிேல,
ஐேராப்பா கண்டத்தில் வாழ்ந்து ொகாண்டிருந்த அைன த்து கிறிஸ்தவ
சமுதாயமும் ொவளிநாட்டிற்கு மிஷொனரிைய அனுப்புவது வீண் என்றும், விருதா
ஊழியம எனற ம நமப கினற ஒர காலமாகஇரநதத . ஐேராப்பாவில் ொசடிக்கு
தண்ணீர் பாய்ச்சுகிற ேவைலேய ொசய்யாமல் கிடக்கும் ொபாழுது, ஏன்
ொவளிநாட்டிற்கு ொசன்று ொசடிைய நடுகின்ற ேவைல ையத் ொதாடங்கேவண்டும்?.
என்று விவாதித்து தர்க்கம் ொசய்யும் காலம் அது. சீகன் பால்க்
இந்தியாவிற்குப் ேபாவைத அேநக கிறிஸ்தவர்கள் விரும்பவில்ைல
இதன் காரணத்தால் சீகன் பால்க், ப்ளுட்சு இருவருேம மிசொனரி தகுதித்
ேதர்வில் ேதால்வியைடய ேநர்ந்தது. அவர்கள் இருவைரயும் ஆலயத்தில்
பிரதிஸ்ைட ொசய்வதற்குக் கூூட அங்கிருந்த பிஷப் மறுத்துவிட்டார். இறு தியில்
ொடன்மார்க் அரசன் 4 வது பிரொடரிக் இந்த இரண்டு விஷயத்திலும் ேநரடியாக
குறுக்கிட ேவண்டியதாயிற்று. இறுதியில் அவர்கள் இருவரும் ேதர்வில் ொவற்றி
ொபற்றார்கள். பின்பு ஒரு லுத்திரன் ஆலயத்திேல பிரதிஷ்ைட
ொசய்யப்பட்டார்கள். அதன்பின்பு 1705 ம் ஆண்டு நவம்பர் 30 ம் நாள்
இருவரும், இந்தியாவிற்கு, பிராட்ொடஸ்ொடண்டு சைபயால் அனுப்பப்பட்ட முதல்
மிஷொனரிகளாக தங்கள் பய ணத்ைத ொதாடங்கினார்கள்.

அந்த இரு இந்திய மிஷொனரிகளின் பயணத்திற்கு தைடகள் ொசாந்த நிலத்தில்
மாத்திரமல்ல, நீரிலும் நீடித்தது. அவர்கேளாடு கப்பலிேல பிராயணம் ொசய்த
மாலுமிகளும், கப்பல் தைல வனும் அவர்களுைடய பயணத்தின் ேநாக்கத்ைதக்
ேகட்டொபாழுது ேகலியும், பரிகாசமும் ொசய்தார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் மனம்
தளரவில்ைல. தைடகள் பல தடைவ சந்தித்த அவர்களுக்கு பயணத்தின் முடிவில்
ஒரு மாொபரும் தைட காத்திருந்தது.
ஏறக்குைறய 90 ஆண்டுகளாக ொடன்மார்க் கிழக்கிந்திய கம்ொபனியானது
தரங்கம்பாடியில் வியாபாரத்ொதாடர்பு ைவத்திருந்தது. மிஷொனரி தாகமுள்ள
ொடன்மார்க் அரசன் அந்த இரண்டு இந்திய மிஷொனரிகைளத் தரங்கம்பாடி
யிலுள்ள ொடன்மார்க் கிழக்கிந்திய கம்ொபனியில் ேவைலொசய்கிறவர்கள் என்ற
ொபயரில் அனுப்பினார். ஆனால் கம்ொபனிக்கு மிஷிொனரிகைள ொடன்மார்க் அரசன்
அனுப்பும் விஷயத்தில் இந்த ொடன்மார்க் கிழக்கிந்திய கம்பனி எதிர்ப்புத்
ொதரிவித்தது. அந்த மிஷொன ரிகைள எப்படியாவது இந்தியாவில் இறங்கவிடாமல்
இைடய+று ொசய்ய கங்கணம் கட்டியது. எனேவ இந்தக் கம்ொபனி
தரங்கம்பாடியில் ேவைலொசய்யும் தன்னுைடய ொதாழிற்சாைல அதிகாரிகளுக்கு,
அந்த இந்திய மிஷ ொனரிகளின் ேவைலைய எப்படியாவது தடுக்க ேவண்டும்
என்று மைறமுகமாக ஆேலாசைன கூூறியிருந்தது. இதன் விைளவாக சீகன்
பால்க்கும், ப்ளுட்சும் 7 மாத கடல் பிராயணத்தின் முடிவில் தரங்கம்பாடிக்கு
வந்து ேசார்ந்தேபாது, கப்பலிலிருந்து கடற்கைரக்கு அவர்கைள அைழத்துச்
ொசல்வதற்கு ஆள் ஒருவரும் இல்ைல. எனேவ கடற்கைர யில் இறங்கமுடியாமல்
அேநகநாட்களாய் கப்பலிேலேய காத்திருக்க ேவண்டிய ஒரு நிர்ப்பந்தம்
ஏற்பட்டது. இறுதியாக அந்தக் கப்பல்இருந்த பக்கமாக மீன் பிடிக்க வந்த
படகில் ஏறி கைர ேநாக்கிப்ேபானார்கள். அந்தக் கப்பலிலிருந்து தப்பிப்ேபாவைத
கண்ட அந்த கப்பலின் தைலவன்தன் ைகயிலிருந்த தடிைய உயர்த்தி அவர்கைள
அச்சுறுத்தினான். ஆனால் அவர்கேளா அைதக் கண்டு அஞ்சாமல் கைர ேபாய்
ேசர்ந்தார்கள். அவர்கள் இருவரும் இந்திய மண்ணிேல கால் ைவத்த நாள் இந்தி
யாவின் சுவிேசஷ சரித்திரத்திேல ொபான் னினால் ொபாறிக்கப்பட ேவண்டியொயொதாரு
நாள். 1706 ஆம் ஆண்டு ஜூூைல 9 ம் ேததி காைல 10 மணி க்கு
தரங்கம்பாடியில் அவர்கள் இறங்கினார்கள்.
அந்த இரு இந்திய மிஷொனரிகளின் உபத்திரவம் உச்சக் கட்டத்ைத ொநருங்கிக்
ொகாண்டிருந்தது. அவர்கள் இருவரும் தரங்கம்பாடிக்கு ொவளியிேலேய காைல 10
மணியிலி ருந்து மாைல 4 மணி வ ih காத்திருந்தார்கள். அந்த ேநரத்ைதயும்
வீணாக்க விரும்பாத அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகைள வாசித்துக்
ொகாண்டிருந்தார்கள். இறுதியாக அந்த இடத்தின் அதிகாரியாகிய ( commander )
J.C. ேஹசியஸ் என்பவன் அவர்கைள வந்து சந்தித்தான். உடேன அவன் யார்
நீங்கள்? எதற்காக இங்ேக வந்திருக்கிறீர்கள்? என்று சீரிய ேபாது, சீகன்
பால்க் தன்னுைடய ைகயிலிருந்த ொடன்மார்க் அரசனின் முத்திைரயிட்ட
கடிதத்ைதக் காண்பித்தார். அைதப் பார்த்தவுடன் அந்த அதிகாரியின்
ஆத்திரமும், ேகாபமும் குைறந்தன. இறுதியில் அந்த இரு மிஷொனரிகளும் அந்த
அதிகாரிக்குப் பின்னால் ேபாக அனுமதியளிக்கப்பட்டது.
அவர்கள் எல்ேலாரும் தரங்கம்பாடி மார்க்ொகட்ேபாய் ேசர்ந்த ொபாழுது, அந்த
அதிகாரி அவர்கைள தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு சட்ொடன்று மைற ந்து
விட்டான். ொமாழி ொதரியாத ஒரு அந்நிய ேதசத்தில், ொதரிந்தவர்கள்,
அறிமுகமானவர்கள் ஒருவரும் இல்லாதொதாரு சூூழ்நிைலயில், அந்த வாலிபர்கள்

இருவரும் அனாைதையப் ேபால, எங்குேபாவொதன்று ொதரியாமல் ொதருவிேல
நின்றார்கள். ஆயினும் இருள் நிைறந்த இந்தியாவில் ேதவ வார்த்ைதயின் தீப
ஒளிேயற்றும் தரி சனத்ைத தந்த ேதவன் அவர்கேளா டிருந்தார். அவர்களுைடய
பரிதாப நிைலையக் கண்ட ஒருவர் அவர்களுக்கு இரங்கி தன் இல்லத்தில்
தங்குவத ற்கு இடமளித்தார்.
தரங்கம்பாடி ேடனியத் ொதாழிற்சாைல அலுவலர்கள் சீகன் பால்க்ைகயும்
அவரது ேதாழர் ப்ளுட்சுசாைவயும் நடத்திய முைறயானது அடிப்பைட மனித
தன்ைமக்கும் அபிமானத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாயிருந்தது. அவர்களது
மிஷொனரி ஆர்வத்ைத தணியச் ொசய்து, மிஷொனரி பணிைய ைகவிட்டு பின்னிைடச்
ொசய்யும் ேநாக்கத்ேதாடு அவ்விடத்து அதிகாரி
(commander)அவரூ்் கைள
இலச்ைசய +ட்டும ; பலவித இழி நடத்ைதகட்கு
ஆளாக்கினான். எந்தக் காரணமுமின்றி மிக அற்பமான காரியங்கைளச் சாக்குக்
காண்பித்து அவர்கைள பகிரங்கமாக ைகது ொசய்தான். அவர்கைள அடித்து
"நாய்கேள" என்றும் அைழத்தான். இேதாடு திருப்தியைடயாமல், வாரினால்
அடிக்கப்ேபாவதாக அவர்கைள அச்சுறுத்தி வைசொமாழியைனத்ைதயும் அவர்கள்
மீது வாரிக்ொகாட்டினான். இறுதியில் சீகன் பால்க் நான்கு மாதங்களாய்
சிைறயிலைடக்கப்பட்டார். எவரும் அவைரப் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்ைல.
ேபானாவும் ைமயுங் கூூட மறுக்கப்பட்டது. நாட்டுத் துேராகிகொளனக்
கருதப்பட்ட இம் மிஷொனரிகளுடன் யாரும் ொதாடர்பு ொகாள்ளல் ஆகாது என
இராணுவத்தினரும் பிற அலுவலர்களும் ஆைண ொபற்றிருந்தனர். இவ்வித
பாதகமான சூூழ்நிைலயில் எவரும் மிஷொனரி களத்தினின்று பணிையக் ைகவிட்டு
விட்டு ஓடியிருப்பர். ஆனால் சீகன் பால்க்ேகா அப்படிப்பட்ட மனிதரல்ல.
திடமனமும், மிஷொனரித் தரிசனமும் உைடய அவர் சூூழ்நிைலையக் கண்டு
ேசார்ந்து ேபாகவில்ைல. அதற்கு மாறாக, தன்ைனக் ொகாடுைமக்குள்ளாக்கிய
அந்த அதிகாரிக்கும், மற்றவர்களுக்கும் சீகன் பால்க் கிறிஸ்துவின் உன்னத
அன்ைப ொவளிப்படுத்தி ேதவன் அளித்த மாவலிய ேபார்க் கருவியான அந்த
"அன்பு" என்னும் ஆயுதத்தால் அவர்களைனவைரயும் கீழ்ப்படித்தினார்.
ஆரம்ப காலத்தில் இவ்விதக் ொகாடூூரமான பாடுகைளச் சகித்தனு பவித்த
இவ்விரு வாலிப மிஷொனரி களும் தங்கள் மிஷொனரிப் பணிையத் ொதாடங்கினர்.
அவர்களது ொசாந்த ொமாழி ொஜர்மன்் (German)ஆகும். ொதாழிற்சாைலயின்
அலுவல் ொமாழி யான ேடனிய ொமாழிகூூட அவர்களுக்கு அந்நிய ொமாழிேய. ேடனிய
அலுவ ர்களுக்கும், அவர்களது மத குருமார்களுக்கும் தமிழ் ஓர்
அறிமுகமில்லாத ொமாழியாக இருந்தது. சுேதசத் தமிழர் எவருக்கும் ேடனிய ொமாழி
ொதரியாது. அவர்களுக்குத் தமிழ் ொமாழிையக் கற்க உதவி புரியும்படி தகுதி
வாய்ந்த ொமாழியாசிரியர் ஒருவருமில்ைல. எனேவ, முன்ேனாடிப் பணிக்கும்
தீரத்துக்கும் மேனாதிடத்துக்கும் அைடயா ளமாய் விளங்கும் சீகன் பால்க்
தரங்கம்பாடியின் கடற்கைர மணல் மீது பள்ளிப் பிள்ைளகேளாடு அமர்ந்து
ைபபிளைத; தமிழ் ொமாழியில் ொமாழி ொபயர்க்கும் பிரம்மாண்டப் பணிக்கான ஆரம்ப
முயற்சியாகத் தமிழ் எழுத்துக்களின் வரிவடிவங்கைள மணலின் மீது எழுதிப்
பழகினார்.
ஏறத்தாழ நான்கு நூூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் தைர மணல் மீது தமிழ்
எழுத்துக்கைள வைரந்து ொகாண்டிருந்த ேபாது உண்ைமயில் அவர் இந்திய
மிஷொனரிப் பணி வரலாற்றின் முன்னுைரைய எழுதினார் என்ேற ொசால்ல
ேவண்டும். மணல் மீது வைரந்த அவரது குழந்ைதத் தனமான எழுத்துககைள

ொவகு விைரவில் தரங்கம்பாடிக் கடலைலகள் அழித்துச் ொசன்ற ேபாதிலும்
அவரது உறுதியான முயற்சிகொளல்லாம் இந்திய மிஷொனரிப் பணி வரலாற்றில்
அழியாதொதாரு முத்திைரையப் பதித்துவிட்டது என்பதைன அச்சமயத்தில் அவர்
உணராதிருந்தார். அதற்கு பிறகு 87 ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியாவிற்கு வந்த
வில்லியம் ேகரி "தற்கால மிஷொனரி தூூது பணியின் தந்ைத" எனப்படுவாரானால்,
சீகன் பால்க்ைகத் "தற்கால மிஷொனரி தூூதுப் பணியின் முற்பிதா அல்லது
முன்ேனாடி அல்லது வழி வகுத்தவர்" என அைழப்பது சாலப் ொபாருத்தமாகும்.
தன்னுைடய ொசாந்தத் திறைமயினாலும், விடாமுயற்சியினாலும் சீகன் பால்க்
ொவகு சீக்கிரமாக தமிழ் ொமாழி ையக் கற்றுக்ொகாள்ளத் ொதாடங்கினார். இரவு
பகலாக தமிழ் ொமாழி யில் உள்ள இலக்கியங்கைளப் படித்தார். ேவதாகமத்திற்கு
முன்ேனாடியாக, ஒரு சில ைகப்பிரதிகைளயும், பள்ளி பாட புத்தகங்கைளயும்,
பிரசங்கங்கைளயும் ொவளியிட்டார். இந்தப் புத்தகங்கைள முதலில் ைகயினாலும்
பின்பு 1713 ம் ஆண்டு ொஜர்மனிய ேதசத்து நண்பர்கள் பரிசாக அனுப்பிய
அச்சு இயந்திரத்திலும் அச்சிடப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் வந்து ேசர்ந்த 5 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக சீகன் பால்க் தமிழ்
ொமாழியில் புதிய ஏற்பாட்ைட ொமாழி ொபயர்த்து முடித்தார். 1714 ம் ஆண்டில்
இந்திய ொமாழிகளிேல முதல் தடைவயாக ேவதாகமத்ைதத் தமிழிேல அச்சிட்டார்.
தமிழ் ொமாழியில் முழு ேவதாகமத்ைதயும் ஆர்வத்ேதாடு ொமாழி ொபயர்த்துக்
ொகாண்டிருந்த சமயத்தில் சீகன் பால்க்ைக எதிர்பாராத வண்ணம் மரணம்
சந்திக்க ேநர்ந்தது. 1719 ஆண்டில் தன்னுைடய 36 வயதில், மைனவிையயும்,
இரண்டு மகன்கைளயும் விட்டுவிட்டு தன்னுைடய ப+ேலாக பயணத்ைத
முடித்தார்.
அவருைடய மரணத்திற்கு முன்னதாக பைழய ஏற்பாட்டில் ரூூத்தின் புத்தகம்
வைரக்கும் ொமாழி ொபயர்த்திருந்தார். சீகன் பால்க் தன்னுைடய மரணத்ைதச்
சந்தித்த விதத்ைத ஆர்ேனா ேலமன் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார். "
தனூ்் னுைடய
உடல் மிகவும் ேமாசமான நிைலைய அைடந்துவிட்டைத உணர்ந்த
சீகன்பால்க் தன் வசமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் 1719 பிப்ரவரி 10 ம் ேததி
ஒழுங்குொசய்ய முற்பட்டார். தன் ைகவசமுள்ள ஊழியத்தின் பத்திரங்கள்,
பணம், கணக்கு வழக்குகள் எல்லாவற்ைறயும் தன் நண்பர் க்ரண்ட்லர் வசம்
ஒப்பைடத்தார். தன் குடும்பக் காரியங்கைளயும் ஒழுங்கு ொசய்தார். பின்பு
இந்திய கிறிஸ்தவ நண்பர்களிடம் விைட ொபற்றுக்ொகாண்டு விசுவாசத்தில்
உறுதியாய் நிைலத்திரு க்கும் படியாய் ஆேலாசைன கூூறினார். அவர்
இராப்ேபாஜனம் எடுத்தேபாது அவருைடய சரீரம் சுகமைடயும் தற்காலிக
வாய்ப்பு இருந்தது. அவருைடய மரண நாளான 1719 பிப்ரவரி 23 ம் ேததியன்று,
அதிகாைலயில் எழுந்து தன் மைனவிேயாடும், குழந்ைதக ேளாடும் குடும்ப
ெஜபம ெசயதார. ஆனால் காைல 9 மணிக்கு தன்னுைடய மரண ேவைள மிகவும்
ொநரு ங்கிவிட்டைத அவர் உணர்ந்தார் நண்பர் க்ரண்ட்லர் ொஜபித்தார். ஆனால்
அவேரா ேதவனுைடய இராஜ்யம் ொசல்வதற்கு அதிக வாஞ்ைசயாயிருந்தார்.
"ேதவன் தாேம என்னுைடய எல்லாப் பாவங்கைளயும் அவருைடய
இரத்தத்தினாேல சுத்திக்கரித்து, கிறிஸ்துவின் நீதியின் வஸ்திரத்தினாேல
என்ைன அலங்கரித்து அவருைடய இராஜ்யத்திற்குள் ேசர்த்துக் ொகாள்வாராக"
என் ொசால்லிவிட்டு தனக்கு மிகவும் பிரிய மான "இேயசு என் நம்பிக்ைக" என்ற
ெஜரமனிய கீரததைனையப பாடமபட யாக ைசைகயினால விரபபம ெதரி
வித்தார். பின்பு தன்னுைடய படுக்ைகைய விட்டு எழுந்து ொசன்று
நாற்காலியில் அமர்ந்து தன் ஜீவைன விட்டார்"

ஸஸஸஸஸஸஸஸஸ:
சீகன் பால்க் ொமாழிொபயர்க்காத பைழய ஏற்பாட்டின் ஏைனய பகுதிகைள
இன்ொனாரு ொஜர்மானிய மிஷொனரியாகிய ொபன்யமின் ஸ்கள்ட்ஸ் ொமாழி ொபயர்த்து
1728 ம் ஆண்டு ொவளியிடப்பட்டது.

ஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸ:
சீகன் பால்க்கும், ஸ்கள்ட்ஸீம் ொமாழி ொபயர்த்த தமிழ் ேவதாகமம் ஒரு மிகப்
ொபரிய சாதைனயாக இருப்பினும், அதிலுள்ள பல குைறகள் நிமித்தம் அைத மறு
ஆய்வு ொசய்தல் அவசி யமாயிற்று. சீகன் பால்க்கிற்கு அடுத்து, தமிழ்
ேவதாகமத்ைத உருவாக்குவதில் மிகவும் முக்கியமானவர் ொஜர்மானிய
மிஷொனரியாகிய பிலிப் பிப்ேராஷியஸ்,
இவர் 1742 ம் ஆண்டு ொசன்ைனயில் வந்து இறங்கினார். அச்சமயத்தில் தான்
ொசன்ைனயில் சரித்திரம் காணாத ஒரு அமளியும், ொகாந்தளிப்புமான
சூூழ்நிைலக்குள் சிக்கி தவித்துக் ொகாண்டிருந்தது. பிொரஞ்சுப் பைடயும்,
ஆங்கிேலயர் பைடயும் தங்களுைடய பைட பலத்ைத பரீட்ைசப் பார்த்ததின்
விைளவாக ொசன்ைன நகரம் முற்றுைகக்கும், ொகாள்ைளக்கும் இலக்காயிற்று,
இதன் நிமித்தம் பிப்ேரஷியஸ் ொசன்ைனக்கு ொவளிேய உள்ள புலிக்ேகாட்ைட
என்ற இடத்தில் அைடக்கலம் புக ேநர்ந்தது. ொகாஞ்ச நாள் கழித்து ைஹதர்
அலியும், அவரது ொகாள்ைளப்பைடயும் ொசன்ைன நகரத்தின் மீது
பைடொயடுத்து வந்தேபாது பிர்ேரஷியஸ் ஜார்ஜ் ேகாட்ைடயில் அைடக்கலம்
புகுந்தார்.இவ்வளவு ொகாந்தளிப்பான சூூழ்நிைல ையயும் ொபாருட்படுத்தாமல்,
பிபேரஷியஸ் ேவதாகமத்ைத தமிழில் ொமாழி ொபயர்க்கும் பணிைய தீவிரமாகொசய்யத்
ொதாடங்கினார். தமிழ் ேவதாகமத்திற்கு முன்ேனாடியாக தமிழ் இலக்கணத்ைதயும்,
அகராதிைய யும் ொவளியிட்டார். ஏறக்குைறய 20 ஆண்டு கடின உைழப்பிற்குப்
பின் புதிய ஏற்பாடு முழுவைதயும் ொமாழி ொபயர்த்து, 1773 ம் ஆண்டு
ொவளியிட்டார். நான்கு ஆண்டுகள் ொசன்றபின் பைழய ஏற்பாட்ைட ொவளியிட்டார்.
சீகன் பால்க், ஸ்கள்ட்ஸ் ஆகிேயாரின் ொமாழி ொபயர்ப்பு அேநகரின்
கண்்டனத்திற்குள்ளாயிற்று. அதற்கு மாறாக, பிப்ேரஷியஸின் ொமாழி ொபயர்ப்பு,
ேவதாகம ொமாழி ொபயர்ப்புத் துைற யில் ஒரு ேபாற்றத் தகுந்த சாதைன யாகக்
கருதப்பட்டது. அதற்கு காரணம் " அவர் தன்னுைடய முழங்காலில் நின்று
மூூல பாைஷயிலுள்ள பகுதிைய வாசித்து, ஒவ்ொவாரு வார்த்ைதையயும்
ஆராய்ந்து சீர்தூூக்கி பார்த்த பின்புதான் ொமாழி ொபயர்ப்பார்;" இவருைடய
ொமாழி ொபயர்ப்பு, இவருக்கு பின்னால் ேதான்றிய எல்லா ொமாழி ொபயர்ப்புக்கும்
ஒரு ஆதாரமாக விளங்கியது என்பதும் இவருைடய ொமாழி ொபயர்ப்ைப இன்றும்
லுத்தரன் சைபயினர் தங்க வசனம் ( புுழடனந n ஏநசளைழn ) என்ற ொபயரில்
உபேயாகித்து வருகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்தில் 19 ம் நூூற்றாண்டின் ொதாடக்க காலத்தில் ொவளி நாடுகளில்
உள்ள கிறிஸ்தவ ஊழியங்களின் வளர்ச்சிையக் குறித்து அதிக ஆர்வமி ருந்தது.
இதன் விைளவாக ேவதாகம ொமாழி ொபயர்ப்பு ஊழியம் அதிக அவசியமாக இருந்தது,
இதுேவ ஆங்கில ொவளிநாட்டு ேவதாகமச் சங்கம் ஏற்பட அடிேகாலியது. 1806

ஆம் ஆண்டில் தமிழ் ேதசத்ைதச் சுற்றி பார்த்த டாக்டர். புச்சண்ணன்
என்பவர் இத்ேதசத்திேல ேவதாகமத்திற்கு அதிக ேவட்ைக இருந்ததாகக்
குறிப்பிட்டார்.
தமிழ்ேதசமக்களும் "நாங்கள் உண ைவேயா பணத்ைதேயா உங்களிடமிருந்து
எதிர்பார்க்கவில்ைல: எங்களுக்கு ேதவனுைடய வார்த்ைதேய ேதைவ" என்று
அவரிடம் கூூக்குரலிட்டனர்.
திருொநல்ேவலி, தஞ்சாவூூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 10,000 பிராட்டஸ்டண்டு
கிறிஸ்தவமக்களிைடேய முழு ேவதா கமத்ைத உைடயவர்கள் ஒருவரும் இல்ைல,
நூூற்றுக்கு ஒருவர் கூூட ஒரு புதிய ஏற்பாட்ைட உைடயவராக
இல்லாதிருந்தார்கள்.
ஸஸஸஸஸஸஸ:
இந்த சமயத்தில் திருச்சைப மிஷொனரி சங்கம் சார்பாக ஊ.வு ரீனீயஸ் என்ற
ெஜரமன ேதச ேதவ ஊழியாஇநதியாவகக வநதார. இவர்
ேவதாகமச்சங்கத்தின் ொபாறுப்பிலுள்ள ேவதாகம ொமாழி ொபயர்ப்பு ஊழியத்ைத
ேமற்ொகாண்டார். 1840 ம் ஆண்டு தமிழ் ேவதாகமத்தின் முழு முதல் பதிப்பு
இந்திய ேவதாகமச் சங்கத்தாரால் ொவளியிடப்பட்டது. இவ்ேவதாகமம் பிப்ேரஷியஸ்
என்பவர் ொமாழி ொபயர்த்த பைழய ஏற்பாட்ைடயும், ரீனியஸ் என்பவர்
ொமாழிொபயர்த்த புதிய ஏற்பாட்ைடயும் ொகாண்டிருந்தது. இவ்வாறு
இைணத்ததற்குக் காரணம் பிப்ேரஷியஸ் என்பவரும், ரீனியஸ் என்பவரும்
தங்களுக்குரிய தனித் திற ைமைய தத்தம் ொமாழி ொபயர்ப்பில்
ொவளிப்படுத்தியிருந்தார்கள். ொமாழி ொபயர்ப்பாளர்கள் என்ற விதத்தில் இருவரும்
சரிநிகர் சமமாக இருந்தார்கள். அவர்களுைடய தனிப்பட்ட ொமாழிொபயர்ப்புகைள
ஒன்று ேசர்க்கும் முயற்சியானது அவரவர்களுைடய தனித்திறைம விளங்கும்
ொமாழி ொபயர்ப்பின் பாகங்கைன ஒன்றாக இைணக்கும் ேநாக்கத்ேதாடு
எடுக்கப்பட்டது. பிப்ேரஷியஸின் பைழய ஏற்பாடு, மூூல ேவதாகமத்ேதாடு மிக
அதிகமாக ஒத்திருந்தது. அைதப்ேபாலேவ ரீனியஸின் புதிய ஏற்பாடும்
அைமந்தது.
(ஸஸஸஸஸஸ) ஸஸஸஸஸஸஸஸஸ ஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸ:

(Jaffna Version)
இதற்கிைடயில், யாழ்ப்பாணத்தில் வட இலங்ைகத் தமிழரிைடேய ஊழிய ஞ்
ொசய்துவரும் ேதவ ஊழியர்கள் அப்ேபாதிருந்த ேவதாகமப் பதிப்புக்களிலிருந்த
தவறுகைள நிவிர்த்திச் ொசய்வதற்காக ேவொறாரு தமிழ் ேவதாகமத்ைத அச்சிட
முடிவு ொசய்தார்கள். இதற்காக ஒரு குழு தற்காலத்திலும் அதிகமாக
உபேயாகப்படுத்தப்படும் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதிைய எழுதினவரான பீட்டர்
ொபர்ஸில் என்பவைரத் தைலவராகவும், நவீன கால உைரநைடயின் தந்ைத என்று
அைழக்கப்படும் இந்துமத வித்துவான் ஆறுமுக நாவலர் என்பவைர
உறுப்பினராகவும் ொகாண்டு அைமக்கப்பட்டது. பின்பு 1850 ஆம் ஆண்டு
யாழ்ப்பாண திருப்புதல் ொவளியிடப்பட்டது. இந்த யாழ்ப்பாண திருப்புதல் பல
வல்லுநர்களால் வரேவற்கப்பட்ட ேபாதி லும், இதனுைடய இலக்கிய நைட
சாதாரண ேவதாகம ொமாழிொபயர்ப்பு நைடக்கு மாறுப்பட்டு இருந்ததினால் சாதாரண
மனிதனின் ஆர்வத்ைதத் தூூண்டத் தவறிவிட்டது.
ஸஸஸஸஸஸ ஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸஸ: (Union Version)

யாழ்ப்பாண திருப்புதலின் ேதால்விக்குப் பிறகு மற்ொறாரு திருப்புதல்
ொவளியிடுவது ேதைவயாயிருந்தது, யாழ்ப்பாண திருப்புதல் ஒரு ேதால்வியாக
இருந்தேபாதிலும் அது ொதாடர்ந்து வந்த எல்லா ேவதாகமப் ொமாழி ொபயர்ப்பு
ஊழியஙகளகக ம , குழு (Committee) அைமக்கும் வழக்கம் ஏற்பட
அடிேகாலியது. இதன் காரணமாக ொதன்னிந்தியாவில் இயங்கும் பல மிஷன்களின்
சார்பாக, டாக்டர் எச். ேபாவார் என்பவைர தைலைம ொமாழி ொபயர்ப்பாளராகக்
ொகாண்டு ஒரு மறு பரிசீலைனக் குழு (Revision Committee)
ஏற்படுத்தப்பட்டது. இவ்வ+ழியக் குழுவில் குறிப்பிடத் தக்கவரான டாக்டர்
கால்டுொவல் உட்பட பல வல்லுநர்கள் ஒருமித்து பங்கு ொகாண்டார்கள். வட
இலங்ைகயில் வசித்த கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு அவர்கைளக் கலந்து
ஆேலாசிக்காததால் " பே ாே ாவார்
குழு " அைமப்பு மகிழ்ச்சிையத் தரவில்ைல.
இதன் காரணமாக உடனடியாக இருதரப்பிலிருந்தும் பிரதிநிதிகைள அைழத்து ஒரு
மாநாடு கூூட்டப்பட்டது. இந்த மாநாட்டிேல ொதன்னிந்தியாவிலும், வட
இலங்ைகயிலும் வசிக்கும் தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக் ொகாள்ளும்படியாக ொபாது
பதிப்பு (Common Version) எனப்பட்ட ஐக்கிய திருப்புதல் (Union
Version)கொ ாொ ாண்டுவரப்பட்டு, 1971 ம் ஆண்டு ொவளியிடப்பட்டது.
லுத்தரன் சைபையச் சார்ந்தவர்கள் பிப்ேரஷியஸின் பதிப்ைபத்தக்க ைவத்துக்
ொகாண்டாலும், இந்தியாவிலும், இலங்ைகயிலும் வசிக்கின்ற தமிழ்
மக்களிடத்தில் இப்ேபாதுள்ள எல்லா பிரபலமான திருப்புதல்களிலும் இந்த
ஐக்கிய திருப்புதல் தான் தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் பரவலான
வரேவற்ைபயும், ொசல்வாக்ைகயும் ொபற்றுள்ளது.
லார்சன் திருப்புதல்: (Larsen Version)
ஐக்கிய திருப்புதலின் ொவளியீட்டிலிருந்து இந்த நூூற்றாண்டு வைர தமிழ்ொமாழி
அைடந்த இலக்கிய வளர்ச்சி காரணமாக 1923 ஆம் ஆண்டு, பல்ொமாழி அறிஞரும்,
தமிழ் வல்லுநருமான டாக்டர் எல்.பி. லார்சன் என்பவைரத் தைலவராகவும்,
வித்வான் ஜி. எஸ். துைரசாமி என்பவைரத் துைண வராகவும் ொகாண்டு,
மற்ொறாரு திருப்புதல் குழு அைமக்கப்பட்டது. லுத்தரன் மக்கள் முதல்
தடைவயாக இக்குழுவுடன் இைணந்து ொசயல்பட்டார்கள். பிப்ேரஷியஸ்
திருப்புதல்- கடவுள் என்ற ொசால்லுக்கு பரா பரன் என்ற பதத்ைதயும், ஜககிய
திரு ப்புதல் - ேதவன் என்ற பதத்ைதயும் உபேயாகித்திருந்தது. இதனால்
கடவுள் என்ற ொசால்லுக்கு எந்த பதத்ைத உபேயாகப்படுத்துவது என்ற
பிரச்சைன எழுந்தது. நீண்ட ஆேலா சைனக்கு பின்பு, இரு தரப்பினரும் கட
வுள் என் ொபாது பதத்ைத இறுதியாக ஒப்புக்ொகாண்டார்கள். அதன் பிறகு
லார்சன் திருப்புதல் ேவதாகமம் 1936 ஆம் ஆண்டு ொவளியிடப்பட்டது.