You are on page 1of 4

ALLIANCE OF CHIN REFUGEES

t ywfpOfo wi f;
st

Office Ph: (+6)03-2145 7632


Hotline : Legal(010-3345 200), Medical(010-3345 583)
Email : acrpublicinfo@gmail.com
Facebook
acrnewsletter(Acr Acr)

February 1 , 2015

tcrJhjzefUa0onf

(67)M
urda
fjrm
ufcs
i;ft rs
K
d
;om
;aeh
abm
vH
;kjyK
d
ifyJ
G
2015 ckeSpf?azaz:0g&Dv(20)&ufae hwGifusa&muf
rnf h csif ; trsd K;om;ae h u d k *k P f j yKMud Kqd k a omtm;jzif h
abmvHk;jydKifyGJrsm;udk usif;yvQuf&Sdygonf/ 67 NudrfaNrmuf
CND Cup abmvHk ;yGJ pOf( Quarter Final) tm;
atmuf y gtwd k if ; KG Pandan (31.01.2015)
paeaeUreufydkif; uGmwm;zdkife,fupm;cJU&m yxryGJrSm DAI
4 - 3 ZOPHEI, 'kwd,ydkif; yGJpOfwGif HPH 3 - 0 RAWN
toD ; oD ; jzif h tEd k i f & &S d c J U Muygonf / naeyd k i f ;
qufvufupm;rnfUyGJpOfrSm CEAM vs SENTHANG,
FRO vs MARA toif ; wd k U tm;
quf v uf
,SOfNydKifupm;oGm;rnf jzpfygonf/

UNHCR

\ owif;t wtk
dxG
m

,ck vuf&Sdrav;&Sm;EdkifiH rormaomenf;Nzifh


w&m;r0ifEdkifiHNcm;om;rsm;tay: tvkyftudkif &&Sdrnf?
tzrf;tqD; rcH&[k? vdrv
f nfvSnhNf zm;cg? ydkufqHawmif;cHNyD;?
tvkyftudkifvkyfcGifh&Sd u'frsm;xkwfay;aMumif; od&ygonf/
od k U yg
rd r d u G e f j rLeD w D
toif ; 0if r sm;tm;
wdkufwGef;jcif;rjyK&ef? tajctaerSefudk ajymjy&ef CDU
rS 'ku onf uG efN rLeDw Dw dkUtm; 19.1.2015 &ufpGJj zifh
tD;rD;vfjzifh pmydkUxm;ygonf/
CDU

rS
uruxjyKvQuf
'k u o nf
uGefjrLeDwDacgif;aqmifrsm;ESifh RST/RSC Xgersm;rS
t&m&Sd?wm0ef&Sdyk*dK vfrsm; awGUqHkpnf;a0;jcif;tm; atmufyg
tpDtpOftwdkif; usif;yygrnf/
67 CND t m
;?u m
owi ;f (abm
v
fD
abm
) tcsdef / / 9;30 - 1;00 em&D
&ufpGJ / / 05?02?2015 (Mumoyaw;aeU)
67 Mud r f a Nrmuf csif ; trsd K ;om;aeUtxd r f ; trS w f ae&m / / UNHCR pnf;a0;cef;r
tm;upm;yG J u sif ; ya&;aumf rwD a ejzif h abmf v D a bm
'k u o nf uG e f N rLeD w D a c:if ; aqmif r sm; rysuf ruG u f
Nyd K if y G J t wG u f tpnf ; ta0;tm; Zef e 0g&D v
wufa&mufyg&eftaMumif;Mum; tyfygonf/
aemuf q H k ; tywf x J w G i f
ac:,l u sif ; yEd k i f & ef
pDpOfvQuf&Sdygonf/ vlMuD;rif;wdkU taeNzifh abmfvDabm
2014 ck E S p f Ed k 0 if b mvuk e f t xd UNHCR &S d
upm;orm;rsm;\ trnfpm&if;tm; tpnf;ta0;rwkdifrSD
'k u o nf t jzpf ES if h cd k v S H KcG if h awmif ; cH o nf h pm&if ; rS m
Nudkwifay;ydkUapcsifygonf/
atmufygtwdkif;jzpfygonf/ jrefrmEdkifiHrSm 139200 &Sd&m?
4if;wdkUxJrS csif;'kuonf 50620OD;? &dk[if*sm 40070 OD;?
-t o G
m
;t v m
q i fjci fygjrefrmrlpvif 12160 OD;? tjcm;wdkif;&if;om;rsm; 7400
OD;wdkUjzpfygonf/
, ck
w pfav mae&m
wd
k
i f;wG
if
354-11C rsm; RST ESifh 354-13C rsm; RSD
UNHCRu wf u d
k
i faq m
i fo lawG
yg
pwif a c:,l N yD ; vl a wG Uppf a q;jcif ; yvk y f a eonf [ k
t zr f;t q D
;r sm
; &S
d
aeygo jzi fhr v d
k
t yfb J
od&ygonf/ odkUyg rdrd w,fvDzkef;? [ef;zkef; eHygwfrsm;
t csd
efr awm
fo G
m
;v m
jci f;r sd
K
;u d
kq i fjci f
tajymif;tvJ&Sdygu tjrefqHk; owif;ydkUapvdkygonf/
o wd
&S
d
M
u yg&ef t o d
ay;t yfygo n f/
t0ifzkef;rsm;udkvnf;owdyajzqdkyg&efwku
d fweG ;f tyfygonf/
UN rS ac:onfhtaMumif; aehpGJrsm;udkygaocsmatmuf
ar;jref;apvdkygonf/

tar&duef ESpfjcif;omoemrS odumawmf&


Florence Li ACR &Hk;odkUvma&mufvnfywfjcif;
19.01.2015(Mumoyaw;aeU)/
/
tar&duefjynfaxmufpk? ESpfjcif;omoemrS? Rev. Florence
Li onf ACR &H;k odUk vma&mufvnfywfNy;D ? ACR EC rsm;ESihf
rav;&Sm;EdkifiHodkU a&muf&Sdvmaom csif;'kuonfrsm;\
b0tajctaersm;taMumif; aqG;aEG;cJhygonf/
ol r onf
tar&d u ef j ynf a xmuf p k o d k U
tajccsa&muf &S d v maom csif ; vl rsd K;'k u o nf rsm;tm;?
tar&duef jynfaxmifpk&Sd csif;c&pf,meftoif;awmfrsm;ESifh
Oya'vrf ; aMumif ; jzif h ul n D t usd K;aqmif a y;aMumif ;
od &ygonf / tar&d u ef j ynf a xmif p k \ ay:vpD t &
ES p f p Of a c:,l E d k i f a om
'k u o nf t a&twG u f
owf rSw f xm;aMumif; ? uJh o dk Uowf rS wf o nf h tcgrS m
jynfwGif;ppfaMumifh4if;? EdkifiHa&;rNidrfroufrSKaMumifh4if;?
rd r d a etd r f a 'oud k xG u f c G m &aom 'k u o nf r sm;ud k
OD;pm;ay;aMumif;? 2015 ckESpftwGuf ta&SUtv,fydkif;rS
'kuonfOD;a& ydkrdkac:,lrnfjzpfaMumif;? odkUaomfvnf;
uGefjrLeDwDacgif;aqmifrsm;taejzifh4if;?
toif ; 0if r sm;taejzif h 4 if ; ?
pd w f " gwf r usyJ ?
onf; cH apmif hqd kif; &if ;? trSKawmfj rwf yg0ifouJh od kU
qufvufN yD;tvkyfMudK;pm;yg0if&ef wdkufwGef;aqG;aEG;
ay;ygonf/ xdUk aemuf ACR EC twlwuGaus;Zl;awmfcs;D rTr;f
cJhygonf/

Berjaya rS tvkyftrSKaqmifvlMuD;rsm;
ACR odkUvma&mufvnfywfjcif;
29.01.2015(Mumoyaw;aeU) wGif Berjaya rS Ou|
Datuk Seri Robin Tan ES if h t vk y f t rS K aqmif
t&m&Sdrsm;onf ACR ausmif;? ACR Mang Tha ACR
aq;cef;ESifh ACR &Hk;odkUvma&mufvnfywfcJhygonf/
ACR Ou|rS ACR wckvHk;\vnfywfrSK? ACR
ausmif;ESifh rav;&Sm;EdkifiH&Sd'kuonfrsm; &ifqdkifae&aom
tcuftcJtvHk;pHkudk Projector jyNyD;&Sif;jyNyD;onfhaemuf
ACR Mang Tha rS Supervisor Ms. Collin rSvnf;?
csif;'kuonf trsdK;orD;rsm;\ pGrf;aqmifrSKrsm;taMumif;
&Sif;jycJhygonf/ xdkUaemuf ACR aq;cef;rS apwemh0efxrf;
Dr. Linda rS
'k u o nf r sm;&if q d k i f & aom
usef ; rma&;tcuf t cJ r sm; ES i f h ACR aq;cef ; \
0efaqmifrSKrsm; taMumif; &Sif;jycJhygonf/
tJ'Daemuf {nfhonfawmfrsm;\ ar;jref;csufrsm;udk
jyefvnfajzMum;ay;ygonf/ Berjaya rS Kenny Rogers
Roaster jzifhaeUvnfpmauR;arG;jcif;ESifh trfaygif;rsm;
csD;jrSifhjcif;jzifh ukodkvfjyKcJhygonf/ Mr. Datuk Seri Robin
Tan onf vuf & S d MAHSA University PJ \
tvkyftrSKaqmifOu| vnf; jzpfygonf/
ACR Chairman
Andrew Laitha

ACR Clinic
Dr.Linda

us
e;frm
a&
;t m
rcu
H'frs
m
;xk
w,f E
lik
d
o
f nf
pufwifbmv ES ifh ZE0g&Dv twG if; A CR
&H k ; wG i f 0 ,f , l x m;aom usef ; rma&;tmrcH u 'f E S i f h
aiG v uf c H jzwf y d k i f ; vma&muf x k y f , l E d k i f jyD jzpf y gonf /
u'f&S dolrsm; rjzpf rae REMEDI
usef ; rma&;tmrcH
0,f ,l M uyg&ef tod ay;EI d ; aqmf tyf ygonf /
UN

ACR Mantha
Advisor - Collin

ACR Mang Tha wGif ,ufuef;,ufuRr;f usifol


usm;^r wpfOD; tvdk&Sdonf/ pdwf0ifpm;olrsm; Mang
Tha wm0efcH(010 4390 769) xHodk hqufoG,f
ar;jref ; pH k p rf ; ed k i f y gaMumif ; owif ; aumif ;
yg;tyfygonf/ /

ACR CARE cHpm;cGifhxkwf,lonfhtcgwGif aq;&HkrS

ACR CARE

rl&if;aiG&Sif;ajypmESifhtwl? rdrdoufqdkif&mvlrsdK;pktvdkuf
ACR Delegate/Community/Fellowship rS Chairman/Pastor/EC wpfOD;wpfa,muf\ rSefuefaMumif;MudKwiftoday;
axmufcHcsuf&Sd&ygrnf/
ACR CARE toif ; 0if u 'f aysmuf q H k ; ygu
&if;*pf(5)jzifh u'ftopfjyefvnfxkwf,lEdkifygonf/
ACR CARE toif;0ifvQif vdktyfrnfhtcsufrsm;
wpfOD;csif;(Single)qdv
k Qif-oufwrf;&Sdaom ACR u'f &Sd&rnf/
-toif;0ifaMu; &if;*pf(50)ay;oGif;&rnf/(wpfESpftwGuf)
-'kwd,cHpm;cGifh&Sdol? t&if;ESD;qHk;rdwfaqG(odk h)aqGrsdK;(Nextof-Kin)\ udkifaqmifaomu'frl&if;(odk h)rdwL wpfygwnf;
,laqmifvm&rnf/
rdom;pk(Family)qdv
k Qif-rdom;pk0iftm;vHk; oufwrf;&Sdaom ACR u'f &Sd&rnf/
-rdom;pktm;vHk;twGuftoif;0ifaMu; &if;*pf(80) ay;oGif;
&rnf/(wpfESpftwGuf)
-'kwd,cHpm;cGifh&Sdol t&if;ESD;qHk;rdwfaqG(odk h)aqGrsdK;(Nextof-Kin)\udkifaqmifaom u'frl&if;(odk h)rdwL wpfygwnf;
,laqmifvm&rnf/
ACR CARE toif;0if&eftwGuf ACR &Hk; wpfae&mwnf;
wG i f o maqmif & G u f a y;ygonf / ae&mcG J x m;jcif ; r&S d y g/

rS ACR toif ;om;rsm;\ usef ;rma&;


apmifha&SmufrItwGuf taxmuftuljzpfap&ef&nf&G,fjyD;
ACR CARE tpDtpOfudkpwifaqmif&Gufay;aeygjyD/ ACR
CARE toif;0if&eftwGuf oufwrf;&Sdaom ACR u'f
&Sdoljzpf&rnf/ ACR CARE \oufwrf;onf? toif;0if
onfhae hrSpjyD; (1)ESpfjzpfygonf/ toif;0ifonfhae hrS
&ufaygif;(60)jynfjh yD;rSom ACR CARE udk pwiftouf0if
cHpm;cGifh&Sdrnfjzpfygonf/
ACR CARE toif;0if&eftwGuf? wpfOD;csif;
(Single)jzpfygu &if;*pf(50)jzpfjyD;? rdom;pk(Family)(16ESpf
atmufuav; 3 a,muftxd)&if;*pf(80)jzpfygonf/
rdom;pk0if 16ESpfatmufaemufxyfwpfa,mufxyfrHwdk;ygu
&if;*pf(5) xyfwdk;ay;oGif;jcif;jzifhrdom;pkwGif tusHK;0if
cHpm;cGifh&Sdrnfjzpfygonf/
ACR CARE onf ACR toif;om;rsm;twGuo
f m
&nf&G,fygonf/ xdk haMumifhoufwrf;&Sdaom ACR u'f
r&Sdygu ACR CARE toif;0ifjcif;udkvufcHrnfr[kwfyg/
ACR CARE cHpm;cGifh
-toif;0ifoufwrf;&Sdolonf tpdk;&aq;&HkwGif wufa&muf
ukorIcH,loljzpf&rnf/(twGif;vlemtjzpf4if;?rawmfwpfq
xdcdkuf'gPf&m&jcif;wdk hjzpfonf/)
-tpdk;&aq;&HkrS aiG&Sif;ajypmrl&if;(Original Receipt)jyEdkif
rSom cHpm;cGifhudkxkwfay;rnfjzpfonf/
-aiG&Sif;ajypmrl&if;rSukefusaiG&if;*pf 200 ESifh 10000tMum;
ukefusygu ukefusaiGpkpkaygif;\xuf0uf(50 &mcdkifEIH;)udk
cHpm;cGifh&Sdonf/ &if;*pf 10000 txuf?ukefusrI&Sdygu
&if;*pf 10000 wdk;wdkif;? &if;*pf 1000 xyfrHcHpm;cGifh&Sdonf/
-uav;rD ; zG g ;jcif ; twG u f ACR CARE rS cH pm;cG if h
&Sdrnfr[kwfyg/ odk haomfarG;zGg;vmaomuav;onf wpfv
twGif;aq;&HktwGif;vlemtjzpf ukorIcH,l&ygu arG;zGg;
vmaom uav;twGufcHpm;cGifh&Sdrnfjzpfonf/
-ACR CARE toif;0ifwpfOD;wpfa,mufonf ACR u'f
oufwrf;&SdaerSom ACR CARE cHpm;cGifhudk&rnfjzpfonf/
*ACR CARE toif;0ifwpfO;D csif;(Single)\ wpfEp
S ftwGi;f
cHpm;cGifhpkpkaygif;rSm &if;*pf(5000)txdjzpfygonf/
*ACR CARE toif;0if? rdom;pk(Family)\ rdom;pk0if
tm;vHk;aygif; wpfESpftwGif;cHpm;cGifhaygif;rSm &if;*pf(8000)
jzpfygonf/
ACR

UNHCR u'fr&Sdao;aom ACR toif;0ifrsm;


twGuf ACR CARE tpDtpOftm; ACR rS toif;0ifrsm;\

a&S ha&;? usef;rma&;wdk hudk axmuf&IjyD; aqmif&Gufay;


aeygonf/ ACR u'f oufwrf;&Sdonfh toif;0ifrnfol
rqdk? ACR CARE odk h toif;0ifMuyg&ef apwemjzifh txl;
wdk u fw G ef ; EI d ;aqmf ygonf / tao;pd w fu d k ACR &H k;
&Hk;csdeftwGif; vma&mufpHkprf;jyD; toif;0ifEdkifygonf/
txl ; owif ; aumif ;
oufwrf ;&S daom ACR CARE toif ;0ifu 'f
udkifaqmifaepOftwGif; UNHCR rSwfyHkwifjcif;cH&jyD;?
UNHCR rS xkwfay;aom 'kuonfu'f(odk h)Asylum
Seeker u'f udkifaqmifvmygu ACR CARE toif;
0ifaMu;tay:xyfaqmif;jyD; REMEDI 0,f,l edkif&ef ACR
rS aqmif & G u f a y;ygonf / od k h a omf ACR CARE
oufwrf;ukefqHk;jcif;? ACR CARE rS cHpm;cGifh wpfckck
&&SdjyD;jcif;rsm; &Sdygu tusHK;0ifrnfr[kwfyg/ /
3

ausmif;q&m(odkU)q&mr wpfOD;tvdk&Sd

UNABLE TO CONTACT FOR


OCTOBER - December
NO. UNHCR Card No.

Ethnicity

Senthang
Chin
Matu
Zo
Zo
Tedim
Zotung
Hakha
Tedim
Mindat
Chin
Hakha
Tedim
Tedim
Zo
Zo
Hakha
Zotung
Hakha
Falam
Tedim
Lautu
Siyin
Zaniat
Mindat
Falam
Lautu
Falam
Matu
Falam
Siyin
Zotung
Mindat
Matu
Mizo
MIzo
Mara
Zotung
Lautu
Hakha
Falam
Zotung
Falam
Zo
Tedim
Falam
Hakha
Hakha
Tedim
Zotung
Chin

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

791-09C06975
791-10C01088
791-09C18361
791-10C06043
791-10C06059
791-10C00618
791-10C00623
791-10C00645
791-10C03266
791-10C03915
791-09C05608
791-09C03263
791-10C00680
791-09C15534
791-10C00413
791-10C04453
791-09C18080
791-09C05309
791-09C18393
791-10C00083
791-10C00372
354-10C03460
791-10C05743
354-08C05853
791-09C10332
791-09C08606
791-09C02469
791-10C00054
791-09C16804
791-10C00030
791-10C05621
791-09C16617
791-09C17884
791-09C07531
791-09C15312
791-10C03364
791-09C10311
791-09C16454
791-10C05405
791-10C01973
791-10C00023
791-09C16084
791-09C17383
791-10C05535
791-09C15630
791-10C00156
791-09C07028
791-09C16194
791-10C04077
791-09C16115
791-10C03941

ACR ausmif ;
ausmif ; q&m(od k U )q&mr
wpfOD; tvd k&Sd ygonf / avQmufx m;rnf ho lonf 2015
azaz:0g&Dv 3 &ufaeUaemufqHk;xm;NyD; ACR &Hk;
avQuf v T m wif v d k U &ygonf /
UNHCR rS
tcsdwftquf&Sdaom oifwef;wpfckckrS vufrSwf&&SdNyD;ol
OD;pm;ay;cefUtyfrnf/
ACR

au sm
i f;wG
i fau sm
i f;o m
;o pfr sm
;v u fcH
rn f
t&nftcsif;ppfjyD; Form1, Form2
twef;rsm;wGifvufcH ay;rnf jzpfaomaMumifh ausmif;tyfvdkygu
ausmif;wGifvma&muf tyfeSHedkifygonf/
ACR ausmif;wGif

ACR &H
;zG
k
i fh
csd
ef
- Monday - Saturday (9:00 am - 6:00 pm)
- we*FaEG aeY wdik f; ACR uwftopf? oufwrf;wdk;

vkyf;ay;aeNyD;? tjcm;aom udprsm;0efaqmifray;Edik yf g/


- ACR Clinic udktywfpOf t*FgaeY ESihf

Mumoyaw;aeUwdkif;
zGihv
f pS f xm;ygonf/
- vpOf ESpfywfwpfcg Wednesday aeU rdcifESiu
fh av;
tm; tm[m& ynmay; tpDtpOfudk jyKvkyfay; aeygonf/

t zrf;t qD
;c&
H
vQ
if
tzrf;tqD;cH&vQif ACR odYk owif;ydYyk g/ tzrf;cH&ol\
(1)trnf? (2)ACRu'ftrSw(f od)Yk UNu'ftrSw?f
(3)tzrf;cH&onfah e&m? (4)xde;f odr;f xm;onfah e&m(Camp? axmiftrnf)?
(5)abmf'eD yH gwfrsm;udk ACR odYk owif;ydaYk y;&rnfjzpfonf/

rd
rd
t rn fES
i fh
u ' feH
ygwf? t zG
Jh
t pn f;rS
zkef;eH
ygwfr sm; t v G
wfu su fx m;yg/

v ,k u w
f u
kd cf u
kd &
fm
rS
t o u tf E&
, a
f y;wwfao m
aM
um
ih
f
o wd
&M
d
S
u yg&eft o a
dy;t yfygo n /f
ACR &;k
H
wG
i xf ri ;fcsu f(1)O;D
t v&
kdo
S
dnf

pd
w0
fi p
fm
;ygu av Q
m
u xf m
;ed
ikyf go n /f
azaz:0g&Dv 3&ufaeU ACR aq;cef;ydwfonf/
4