You are on page 1of 8

Suzana Toma

Filozofski fakultet Sveuilita u Splitu


Odsjek za uiteljski studij
Teslina 12, 21000 Split
suzana@ffst.hr
Marijana Elez
Osnovna kola Ravne njive
Sarajevska 30, 21000 Split
elez.marijana@gmail.com

Edmodo u osnovnom obrazovanju


Saetak
Suvremeno drutvo i digitalna kultura nametnule su uiteljima potrebu
osuvremenjavanja nastave i pribliavanja nastavnih sadraja uenicima dvadeset i prvog
stoljea. Uenici su korisnici drutvenih mrea putem kojih meusobno surauju i
komuniciraju i zato je vrijeme da se pone razmiljati o pozitivnim stranama i moguoj
koristi za nastavni proces koju bismo mogli imati od toga. Jedna od drutvenih mrea
namijenjenih iskljuivo uenju je Edmodo. Slijedom navedenoga, u ovome radu prikazat
emo oblikovanje i primjenu oblikovanih nastavnih sadraja za uenike drugog, petog i
sedmog razreda osnovne kole. Problem istraivanja ovoga rada je ispitati utjecaj i primjenu
drutvene mree Edmodo na uenike u osnovnom obrazovanju. S obzirom na problem
istraivanja, cilj istraivanja je utvrditi imaju li uenici pozitivno miljenje o primjeni
oblikovanih nastavnih sadraja u drutvenoj mrei Edmodo. Rezultati istraivanja prikazuju
kako 92% uenika drugoga razreda, 84% uenika petog razreda i 73% uenika sedmog
razreda izraava najvii stupanj zadovoljstva ako bi se Edmodo uveo u njihov nastavni
proces.

1. Uvod
Danas uitelji moraju teiti pozitivnim stavovima prema uvoenju drutvenih mrea u
nastavni proces i svoje pouavanje pribliit uenicima dvadeset i prvog stoljea. Za takve
uenike moe se rei da pripadaju digitalnoj kulturi jer su odrastali u visoko poticajnom i
interaktivnom digitalnom okruenju zbog ega djeluju i razmiljaju drugaije od starijih
generacija [1]. Uenici su korisnici drutvenih mrea putem kojih meusobno surauju i
komuniciraju, ali istovremeno i se odvajaju od ostalih dobnih skupina, pa tako i od uitelja i
roditelja [2]. Uenci su svjesni negativnih strana drutvenih mrea. jer o njima stalno sluaju,
ali ipak nastavljaju s njihovom uporabom. Drutvene mree ne mogu zabraniti, odnosno
uiteljima i roditeljima je jako teko imati potpun nadzor nad djejim aktivnostima na mrei,
i zato je vrijeme da se pone razmiljati o pozitivnim stranama i moguoj koristi za nastavni
proces koju bismo mogli imati od drutvenih mrea. S tim u vezi, objanjava se kompleksna
1

slika uenja, koja se ubrzano mijenja u digitalnom drutvu u kojem se uenje odvija kroz
veze unutar mree. Ovakav proces promovira teorija digitaknog uenja - konektivizam.
Konektivizam stavlja naglasak na povezivanje informacija i na drutvene veze koje
omoguuju uenicima da proiruju svoje znanje [3]. Jedna od drutvenih mrea namijenjenih
iskljuivo uenju je Edmodo. Ova drutvena mrea kao learning network [4] postoji od
2008. godine i povezuje nastavnike irom svijeta. Prikaz profila, koji se formira na mrei i
nain uporabe su gotovo identini kao u starijoj verziji Facebooka. Upravo to je jedan od
razloga zato je ovo relativno jednostavan alat za uitelje, a posebno i za uenike kod kojih
spomenuta slinost izaziva dojam zabave i razonode, a ne uenja. Zbog toga veina uenika
pri prvom pogledu na Edmodo kae kako je to Facebook za uenje [5]. Slijedom
navedenoga u ovome radu prikazat emo oblikovanje i primjenu oblikovanih nastavnih
sadraja za uenike drugog, petog i sedmog razreda osnovne kole.

2. Oblikovanje nastavnih sadraja u Edmodu


Uenici kao generacija digitalnih uroenika imaju potrebe za jednostavnim, brzim i
uinkovitim primanjem informacije. Skloniji su nasuminom pristupu i najbolje rade u
internetskom okruenju. Uivaju u trenutnim zadovoljstvima i estim nagradama, a esto
moemo primijetiti i kako su skloniji igrama nego ozbiljnom radu. Sve ove navike nisu ba
u skladu s tradicionalnom nastavom te bi zbog toga bilo dobro kad bi uitelji nastavu
osvjeili drutvenom mreom koja je uenicima bliska i omoguuje im da sadraje usvajaju i
na njima zanimljiv nain [1]. S tim u vezi, ovdje emo prikazati oblikovanje nastavnih
sadraja u drutvenoj mrei Edmodo za drugi, peti i sedmi razred osnovne kole.
Glavni procesi na Edmodu odvijaju se formiranjem grupa u koje uitelj poziva
uenike odjeljenja kojem predaje, slanjem koda za prijavu. Na taj nain se osigurava
sigurnost pristupa u grupu. Uenici nakon prijave, dobiju kod za roditelje kako bi i oni mogli
imati uvid u aktivnosti svog djeteta. Ovako roditelji mogu pratiti komunikaciju i suradnju
imati uvid u ocjene i kalendar obveza. Na taj se nain omoguava komunikacija meu
lanovima grupe, a svi upotrijebljeni materijali pohranjuju se u grupnoj virtualnoj knjinici.
Za oblikovanje nastavnih sadraja u Edmodu formirali smo tri grupe: 2. razred
Osnovne kole Mejai Parni i neparni brojevi, 5. razred Osnovne kole Ravne njivePromjenjive i nepromjenjive rijei i 7. razred Osnovne kole Ravne njive Upitne i odnosne
zamjenice. lanovi svake pojedine grupe su uenici navedenih razrednih odjeljenja.

Nastavni sadraji oblikovani su ovisno o grupi kojoj su pridrueni. Nastavni sadraj


Parni i neparni brojevi je za grupu 2. razred Osnovna kola Mejai (slika 1). Ovom
nastavnom sadraju je pridruena prezentacija, dodan je zadatak za kolski rad, zadatak za
domai rad i kviz kojim je ispitano naueno.

Slika 1. Okruenje uenja na Edmodu za drugi razred

Nastavnom sadraju Upitne i odnosne zamjenice za grupu 7c Upitne i odnosne


zamjenice (slika 2) pridruen je dokument, kviz je sastavljen od zatvorenih i otvorenih pitanja
u Edmodu te je dodan zadatak za domai rad. Za grupu 5d - Promjenjive i nepromjenjive
rijei nastavnom sadraju pridruene su mentalne mape s prikazom promjenjivih i
nepromjenjivih rijei u hrvatskom jeziku, kviz je sastavljen od pitanja zatvorenog i otvorenog
tipa te je dodan zadatak za domai rad (slika 2).

Slika 2. Okruenje uenja na Edmodu za peti i sedmi razred

Uitelj izrauje zadatke, testove, ankete te dodaje kalendar dogaaja. Sustav


nagraivanja i ocjenjivanja vri se putem dodjele bedeva, bodova i ocjena (povratne
informacije). Bedevi su dodani i kreirani od strane oblikovatelja nastavnih sadraja, a
uenici su ih u svim dobnim skupinama s veseljem prihvatili (slika 3).
3

Slika 3. Bedevi povratna informacija uenicima

Prikazane mogunosti ukazuju kako je Edmodo osmiljen tako da ini proces uenja
jednostavnim za organizaciju nastavnog procesa i zanimljivim i prihvatljivim za uenike to
emo prikazati u sljedeem poglavlju.

3. Rezultati primjene oblikovanih nastavnih sadraja u Edmodu


Svaki odgojno-obrazovni proces u koli, premda mu je uenik u sreditu, u najveoj
mjeri ovisi o uitelju i njegovim kompetencijama. Upravo iz tog razloga vano je da uitelji
budu ukorak s tehnologijom te da prilagoavaju nastavne metode uenicima kako bi ih to
vie zainteresirali za nastavu. Budui da je u posljednjih nekoliko godina meu uenicima
rairena uporaba drutvenih mrea, problem istraivanja ovoga rada je ispitati utjecaj i
primjenu drutvene mree Edmodo na uenike u osnovnom obrazovanju.
S obzirom na problem istraivanja, cilj istraivanja je utvrditi imaju li uenici
pozitivno miljenje o primjeni oblikovanih nastavnih sadraja u drutvenoj mrei Edmodo.
Slijedom toga, utvreni su sljedei zadaci:
1. oblikovati nastavne sadraje u Edmodu

parni i neparni brojevi za drugi razred osnovne kole

promjenjive i nepromjenjive rijei za peti razred osnovne kole

upitne i odnosne zamjenice za sedmi razred osnovne kole

2. registrirati uenike na drutvenu mreu Edmodo

upoznavanje uenika s drutvenom mreom Edmodo

3. implementirati oblikovane nastavne sadraje na Edmodu s uenicima


4. provesti upitnika zadovoljstva

Istraivanje je provedeno na uzorku od ukupno 78 uenika dvaju osnovnih kola u


Splitu. Uenici drugog razreda (N=26) su uenici Osnovne kole Mejai, uenici petog
razreda (N=26) i uenici sedmog razreda (N=26) su uenici Osnovne kole Ravne njive.
Instrument istraivanja je upitnik sa ponuenim tvrdnjama. Tvrdnje se odnose na
uvoenje drutvene mree Edmodo u nastavni proces i razlog su zbog kojih se uenicima
Edmodo svia, odnosno ne svia. Uenici su na skali procjene Likertova tipa trebali su
procijeniti koliko se s tvrdnjama slau (1- uope ne, 2- donekle ne, 3- niti ne niti da, 4donekle da, 5 u potpunosti da).
Polazite u ovome radu zasnovano na oekivanju da e uenici prihvatiti drutvenu
mreu Edmodo i u njoj razvijene nastavne sadraje. Razloge tome nalazimo u injenici da sve
to je novo i zasnovano na raunalima djeca u dobi uenika naega uzorka s veseljem
prihvaaju. Meutim, to nismo znali? Nismo sa sigurnou mogli predvidjeti hoe li uenici
prihvatiti ovakav nain uenja. Stoga, navodimo rezultate upitnika kojeg smo proveli meu
uenicima nakon implementacije nastavnih sadraja.
Od ukupno 76 ispitanih uenika drugoga, petoga i sedmoga razreda osnovne kole,
profil na drutvenoj mrei ima 64 (82%) uenika, a 14 (18%) uenika nema profil na
drutvenoj mrei (slika 4). Svi oni koji su potvrdno odgovorili da imaju profil na drutvenoj
mrei mislili su na drutvenu mreu Faceebook.

Slika 4. Prikaz posjedovanja korisnikog rauna drutvene mree

Uenici su iskazali zainteresiranost za uenje u Edmodu, zbog toga zakljuujemo da


su to generacije koji dio slobodnog vremena provode surfajui internetom. Stoga nastavni
proces u Edmodu nije predstavljao uenicima problem zbog novog okruenja u kojem su
uili. Ovo potvrujemo injenicom da uenici u veini odgovaraju kako su oblikovani
nastavni sadraji u Edmodu prilagoeni njihovom uzrastu (slika 5).

Slika 5. Rezultati tvrdnje Edmodo je prilagoen uzrastu uenika

Edmodo prua mogunost suradnikog uenja izmeu uenika i uitelja te uenika i


uenika. Zid drutvene mree kao alat za komunikaciju i suradnju nudi priliku svim
uenicima koji su srameljivi i imaju slabije razvijenu komunikaciju za oblikovanje to
kvalitetnijih odgovora. Uenici su komunicirali i suraivali na zidu Edmoda komentirajui
zadatke jedni drugima (slika 6).

Slika 6. Rezultati tvrdnje U Edmodu je ostvareno uenje suradnjom i komunikacijom

Tijekom uenja uenici su rjeavali kvizove. Edmodo sadri alat u kojem se oblikuju
pitanja zatvorenog i otvorenog tipa, slaganjem pitanja oblikuje se kviz koji se boduje [6].
Pitanja u kvizovima oblikovatelj nastavnih sadraja, u ovom sluaju istraivai, oblikuju
ovisno o podrunom znanju. Uenici smatraju kako kviz u Edmodu uistinu ispituje njihovo
znanje (slika 7).

Slika 7. Prikaz tvrdnje Kviz u Edmodu ispituje znanje

Nakon rijeenog kviza uenicima su dodijeljeni bodovi. Osim bodova, uenici kao
nagradu (kaznu) dobiju i bed. Bed na uenike djeluje motivirajue jer svaki pojedini bed u
Edmodu uitelj moe oblikovati i/ili pridruiti po svom izboru (slika 8).

Slika 8. Stupanj zadovoljstva uenika povratnom informacijom

Strah od ocjenjivanja i povratne informacije uitelja esta je pojava kod uenika mlae
uzrasne dobi u odgojno obrazovnom procesu. Naini praenja znanja uenika su usmeno i
pismeno provjeravanje kojima uitelj prati uenika. Osim toga, uitelj odreuje mjerne
instrumente i sam je njihov izvritelj te dolazi u kunju da mijenja kriterije ocjenjivanja
ovisno o objektivnim i subjektivnim okolnostima. Mnotvo je subjektivnih faktora koji utjeu
na ispitivanje. Tako svaki uitelj moe drati neke dijelove nastavnog sadraja vrlo vanima,
a druge nevanima, mnogi uitelji ne ispituju samo znanje, ve i zalaganje, marljivost,
disciplinu [7]. Sukladno ranijim odgovorima i ve iskaznim zadovoljstvom uenika
oblikovanim nastavnim sadrajima u Edmodu, zanimalo nas je i njihovo miljenje o uvoenju
Edmoda u nastavi proces. Uoavamo da 92% uenika drugoga razreda, 84% uenika petog
razreda i 73% uenika sedmog razreda izraava najvii stupanj zadovoljstva ako bi se
Edmodo uveo u njihov nastavni proces (slika 9).

Slika 9. Miljenje uenika o uvoenju Edmoda u nastavu

4. Zakljuak
Edmodo je drutvena mrea koja motivacijski utjee na uenike ne samo u uenju
nego ih potie i na suradnju i komunikaciju. Nae istraivanje potvrdili smo i drugim
istraivanjima o primjeni Edmoda u nastavi [8, 9, 10]. Uenjem u Edmodu poboljava se
komunikacija i suradnja uitelj uenik i uenik uenik, dijeljenje sadraja je jednostavno,
rezultati uenja su dostupni i vidljivi. Edmodo omoguava ukljuivanje roditelja u nastavni
proces. Kod uenika potie razvijanje kritikog miljenja zbog dinaminih izmjena misli.
Primjena drutvene mree u obrazovanju je neizbjena, upuivanje uenika od najranije dobi
na samostalno uenje otvorit e im vie mogunosti u buduoj profesionalnoj orijentaciji.
Uenike moramo uputiti u pozitivan nain uporabe sadraja koji se nalaze i nude u
prostranstvu interneta i osposobiti ih za to

5. Literatura
1. Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon listopad 2001, vol.
9, br. 5, str. 1- 6
2. Popovi, I. Problemi meugeneracijske komunikacije zbog utjecaja drutvenih mrea.
Informatologia prosinac 2012, vol. 45, br. 4, str. 333- 341.
3. Siemens, G. Connectivism. [citirano, 23.5.2014], Dostupno na
http://www.connectivism.ca/
4. Yefim K., Hershey, P. Learning management systems and instructional design : best
practices in online education:Hershey, Pennsylvania: IGI Global. 2013.
5. Mallia G. The social classroom : integrating social network use in education :
Hershey, Pennsylvania: IGI Global. 2014.
6. Drutvena mrea Edmodo. Dostupno na < www.edmodo.com>
7. Andrilovi, V., udina - Obradovi, M. Psihologija uenja i nastave. Zagreb: kolska
knjiga. 1988.
8. Brust, V. Kako program Edmodo pomae nastavniku da izvri kvalitetnu analizu
postignua
uenika.
Pogled
kroz
prozor
kolovoz
2012.
http://pogledkrozprozor.wordpress.com/2012/08/31/kako-program-edmodo-pomazenastavniku/
9. Prezenacija na CUC 2010, Janko Vesna Edmodo Facebook za uenje [citirano,
19.5.2014], Dostupno na < http://mod.carnet.hr/index.php?id=1208&q=watch>
10. Chynel M., Edmodo in the Primary Classroom [citirano, 19.5.2014] Dostupno na
<https://www.youtube.com/watch?v=AiHDXKTlHwM>