You are on page 1of 1

.................................................., amb DNI ...................

, amb domiciliació a
................................................, 17840 de Sarrià de Ter, (les entitats) en representació
de l’entitat............................................

EXPOSO

Assabentat del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Sarrià
de Ter per a la ubicació a Sarrià de Ter del futur Centre de Visitants del Gironès,
promogut per l'Àrea de Turisme de l’ens comarcal en el marc del projecte Camins i
Oficis del Gironès.

Assabentat que per aquest equipament l’ajuntament preveu cedir 1.081 m2 del baixos
del Bloc 9 del PMU Cobega, situat a l’Av. de França.

Tenint present que fins a la data l’espai que es preveu cedir estava destinat a acollir
equipaments i serveis municipals, tals com una sala d’exposicions, una sala museu per
acollir el fons patrimonial de l’artista sarrianenca Emília Xargay i les restes
arqueològiques de la Vil·la Romana del Pla de l’Horta i l’arxiu històric, a més de
disposar més espai de dipòsit per a la nova biblioteca Emília Xargay, essent aquest un
projecte definit i presentat públicament a entitats i veïns i veïnes.

Tenint present que actualment l’empresa Alea, per encàrrec de l’àrea de cultura
municipal, està fent els treballs previs per a la redacció del Pla Local d’Equipaments
Culturals (PLEC) de Sarrià de Ter, que ha de dibuixar el planejament de necessitats
d’equipaments culturals a mig i llarg termini.

Tenint present que, malgrat correspon a l’ajuntament prendre aquesta decisió, ni les
entitats del poble ni els veïns i veïnes hem pogut dir-hi la nostra, doncs no s’ha fet cap
reunió informativa prèvia de presentació del projecte.

Amb la voluntat de donar importància i contingut a la participació ciutadana de les


entitats i els veïns i veïnes de Sarrià de Ter, si més no amb un caràcter consultiu,

SOL·LICITO

Que es posposi l’aprovació del conveni de cessió gratuïta de 1.081 m2 al Consell


Comarcal del Gironès per a la construcció del Centre de Visitants del Gironès fins que
es faci una reunió informativa del projecte amb les entitats del poble oberta també als
veïns i veïnes per tal que puguem valorar els pros i contra de la proposta, essent la
nostra opinió sobre el futur del citat equipament un element més a valorar per part de
l’ajuntament.

Sarrià de Ter, a ........................................ de gener de 2010

Signatura

IL·LM. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER