You are on page 1of 18

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE1203
PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

Pusat pembelajaran: Batu Pahat

SEPTEMBER 2014 SEMESTER

Isi kandungan
Muka surat

1.

Pengenalan

2.

Aplikasi Android "Kingsoft Office"

2.1 Pengenalan

2.2 Fungsi Hamparan Elektronik

2.3 Fungsi Pemprosesan perkataan

2.4 Fungsi Aplikasi persembahan

Penilaian sumatif PPBK aplikasi Android

3.1 Kaedah pengumpulan maklumat

3.2 Borang penilaian sumatif aplikasi "Kingsoft Office"

11

Laporan penilaian aplikasi Android

15

4.1 Matlamat pengajaran

16

4.2 Objektif pembelajaran

17

4.3 Penerapan Nilai Murni

18

4.4 Penyebatian Unsur-unsur KBKK

19

4.5 Kesesuaian Kandungan

20

4.6 Pedagogi

21

4.7 Gaya persembahan

22

4.

Kesimpulan

23

5.

Rujukan

38

3.

4.

Isi

1. PENGENALAN
Sistem pendidikan era masa kini telah mengalami perubahan yang amat pesat sekali.
Pelbagai kaedah telah diperkenal serta digunakan supaya pengajaran seseorang guru menjadi
lebih efisien dan pembelajaran murid menjadi lebih bermakna. Dalam abad ke-21ini kaedah
pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK), telah mula diperkenalkan dan
kini dengan era teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin pesat, ianya semakin
mendapat perhatian ramai. Perkembangan dalam teknologi multimedia pula menjanjikan
potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat, cara
menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan pelbagai
peluang kepada para pendidik mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pelajar pula
diberi peluang untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran. Pelajar juga
berpeluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka, membentuk
pengetahuan berdasarkan keperluan masing-masing serta mengalami suasana pembelajaran
yang lebih menarik dan berkesan.
Dalam konteks ini, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami transformasi yang
agak radikal bermula sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi kepada perubahan di peringkat
global. Beberapa perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran telah diperkenalkan seperti Sekolah Bestari, Projek Sekolah Net, .Projek Smart
Lab dan Projek Sekolah Vista. Terdapat beberapa contoh aplikasi multimedia boleh digunakan
dalam bidang pendidikan sebagai bahan tutorial seperti kamus multimedia elektronik,
eksperimen sains, simulasi latihan, bahan sejarah, sumber rujukan elektronik, pendidikan
permainan dan berhibur, peta dan sebagainya.
Dalam konteks penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
pengajaran dan pembelajaran (pdp), tiada satu cara pun boleh dikata sebagai terbaik dan mesti
digunakan. Pendekatan terbaik yang sebenarnya ialah apabila penggunaan ICT sesuai dengan
keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang
munasabah. Penggunaan ICT dalam pdp dapat dilihat dari dua aspek, iaitu aspek pengajaran
(guru mengguna ICT), dan aspek pembelajaran (murid mengguna ICT). Dalam konteks
pembelajaran , penggunaan ICT dalam pdp boleh di kategori sebagai:
Tutorial,
Penerokaan (eksploratori),
Aplikasi, dan

Komunikasi.

2. PEMBINAAN CD TUTORIAL
2.1 Apa Maksud ICT Untuk Pembelajaran Tutorial ?
ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampaikan
kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutorial ini
merangkumi pembelajaran eksploratori demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan
dikawal urutan, babaknya oleh sistem, dan latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal
oleh sistem.
2.2 Bagaimana ICT Diguna Untuk Pembelajaran Tutorial ?
Alat ICT yang selalu diguna untuk pembelajaran tutorial ialah komputer dan perisian
pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM, cakera keras ataupun laman web.
Istilah Computer Assisted Instruction (CAI) diguna untuk menggambarkan penggunaan
komputer dalam p&p. Kemudiannya istilah Intelligent Computer Assisted Instruction atau
Intelligent Tutoring System pula digunakan. Perubahan ini seiring dengan perkembangan
yang berlaku dalam reka bentuk perisian pendidikan yang berciri kecerdasan. Ciri ini
melahirkan perisian pendidikan yang berupaya menyesuai maklumat yang disampai dengan
kemampuan dan keperluan murid. Dengan perkembangan ICT, perisian kursus yang ada pada
hari ini kebanyakannya berciri multimedia. Secara umum, setiap perisian pendidikan
mengandung satu atau lebih daripada komponen berikut:
mempersembahkan maklumat,
membimbing,
menyediakan/memberi latihan, dan
menilai pencapaian
Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran tutorial direka
bentuk berdasar kepada model tradisional p&p, model transmisi, yang melihat guru sebagai
penyampai maklumat utama dan murid sebagai penerima. Perisian pendidikan seperti ini lebih
mudah diadaptasi oleh guru (Clack dan Sun, 1996). Bagaimanapun , guru harus berhati-hati
dalam melaksana pendekatan ini. Kesilapan dalam memberikan pertimbangan boleh:
mengakibatkan pembaziran masa dan tenaga.
menghalang penggunaan kemudahan ICT yang lebih produktif.

menjurus ke arah penyalahgunaan kemudahan ICT.

mengakibatkan lebih banyak masa diperlukan oleh murid untuk belajar sesuatu bidang
ilmu.
Sebelum guru mengguna pendekatan ini, perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangan:
Ada perisian pendidikan yang sesuai. Untuk tujuan ini, guru perlu terlebih dahulu
menilai setiap perisian pendidikan yang hendak diguna oleh murid.
Ada peralatan ICT yang sesuai untuk melaksana perisian.
Ada kemahiran mengendali peralatan ICT.
Ada keperluan untuk mengguna ICT (penggunaan ICT dapat membantu murid
memahami dan menguasai pengetahuan yang dikehendaki).
Setelah pasti benar-benar wujud keperluan, guru hendaklah merancang penggunaan
ICT, bukan dibuat secara bidan terjun. Perancangan ini perlu mengambil kira perkara-perkara
berikut:
Lokasi peralatan ICT (dalam kelas atau di luar kelas).
Penggunaan secara berkumpulan atau individu.
Penggunaan di dalam atau di luar waktu persekolahan.
2.3 Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Guna Pendekatan Ini ?
Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai diguna dalam situasi berikut:
Kelas yang mengandung murid yang ramai dengan kemampuan belajar yang berbeza.
Dalam situasi ini, guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara
sebahagian yang lain mengguna komputer.
Guru terpaksa bertugas luar dan kelas diselia oleh guru ganti. Dalam situasi ini, guru
tersebut boleh merancang pembelajaran mengguna komputer.
Terdapat murid yang sukar mengikuti pengajaran guru. Dalam situasi ini, guru boleh
menggunakan perisian pendidikan khusus untuk pemulihan.
Terdapat murid cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan. Dalam situasi ini,
perisian pendidikan yang mencabar minda boleh diberikan kepada mereka.
2.4 Apa Maksud ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan?
Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai

medium untuk:

mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal maklumat dan
sebagainya.
mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi.
melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid.
Rajah 1 menunjukkan carta alir proses yang perlu dilalui oleh guru sebelum melaksanakan
aktiviti penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial.
Mula

Ada keperluan ?

YA

Tahun

:3

Modul

: Bidang Membuat Corak dan Rekaan

Aktiviti

: Lipatan dan Guntingan

Tema

: Alam Semula Jadi

Tajuk

: Burung Kakak Tua

Masa

: 60 minit

Media

: Alat

: gunting

Bahan : kertas warna bersaiz A4, majalah dan gam


Bahan Bantu Mengajar

: Contoh origami Burung Kakak Tua teknik lipatan dan


guntingan

EMK

: Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan, kontra, dan
harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan
Burung Kakak Tua menggunakan teknik lipatan dan guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam aktiviti penghasilan Burung Kakak Tua teknik lipatan dan guntingan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan Burung
Kakak Tua teknik lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah
seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni


Visual yang ada pada lipatan dan guntingan.

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1

Rupa - organik dan geometri

2.1.1.2

Jalinan sentuh dan tampak

2.1.2 Prinsip rekaan


Imbangan - simetri

2.1.2.1

2.1.2.2

Kontra - warna

2.1.2.3

Harmoni - rupa

2.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media


serta proses dan teknik penghasilan corak teknik lipatan dan
guntingan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


2.2.2.1

Alat - gunting

2.2.2.2

Bahan - kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam

2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1

Teknik - lipatan dan guntingan

2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.
2.3.1

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

2.3.2

Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan, kontra,


dan harmoni dalam penghasilan karya

2.3.3

Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan


karya

2.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

2.4.1

Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2

Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi estetik
Video menunjukkan contoh Burung Kakak Tua
yang terhasil

daripada teknik lipatan dan

guntingan.
Video memperkenalkan teknik lipatan dan
guntingan.
Aplikasi seni
Video memperkenalkan media yang digunakan.
Video mencadangkan pilihan kertas warna yang
sesuai digunakan.
1
3
Video
menunjuk 2cara menghasilkan
Burung
Kakak Tua menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.
Video menunjukkan contoh hiasan Burung
Kakak
Tua (mata) teknik lipatan dan guntingan.
4
5
6
Ekspresi kreatif
Murid menghasilkan lipatan dan guntingan
dengan bimbingan video.
Murid melipat kertas warna dan melakar motif
7
8
9
pada lipatan kertas .
Murid menggunting hasil lakaran.
Murid menampal guntingan mata dengan kertas
yang berlainan warna.
Apresiasi seni
Murid10mempamerkan karya11
yang dihasilkan.
Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan.
Murid menyatakan hasil Burung Kakak Tua

boleh dijadikan rekaan lain.


3. MANUAL PENGGUNAAN CD TUTORIAL

3.1 Reka Bentuk Struktur CD Tutorial


Dalam mereka bentuk perisian ini hanya satu jenis pendekatan yang digunakan iaitu
pendekatan tutorial. Struktur pendekatan tutorial merupakan pilihan utama yang menjadi dasar
dalam pembangunan perisian PPBK ini. Secara ringkasnya dalam menggunakan perisian ini,
pelajar boleh membuka atau memilih menu aktiviti membuat corak dan rekaan'. Terdapat
enam butang utama yang boleh dipilih dalam CD Tutorial ini dan pelajar boleh memilih salah
satu butang yang dikehendaki. Pelajar boleh mendapat maklumat apabila memilih butang
tertentu. Dalam bahagian ini,maklumat yang dikehendaki akan dipersembahkan berdasarkan
butang yang dipilih. Maklumat akan dipersembahkan menerusi teks. Selain itu maklumat juga
akan dipersembahkan menerusi grafik. Setelah pelajar memahami dan dapat menghasilkan
lipatan dan guntingan Burung Kakak Tua pelajar boleh mencuba pautan internet yang
diberikan bagi mendapat maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk. Sebelum murid-murid
menggunakan CD ini perlulah mereka menggunakan perkakasan seperti berikut:
a) Komputer Meja atau Riba
b) Sistem pengoperasian Windows XP ke atas
c) Program Microsoft PowerPoint 2007 ke atas
d) Pemprosesan Pentium 4 dan ke atas
e) Ruang ingatan minima (RAM) 512 MB dan ke atas
f) Ruang storan cakera keras minima 80 GB ke atas
g) Papan Monitor SVGA dengan ingatan paparan minima 1 MB
h) Kad Bunyi 16 bit
i) Pembesar suara
j) Pemacu Cakera Padat atau CD-ROM
3.2 Reka Bentuk Skrin Templat
Reka bentuk skrin templat yang digunakan dalam CD ini adalah seperti skrin
pembukaan, skrin selamat datang, skrin menu utama, skrin pengenalan, skrin proses
pembelajaran, skrin pengukuhan, dan pautan internet.
Skrin paparan terdiri daripada:

a) Skrin Pembukaan

b) Skrin Selamat Datang


c) Skrin Menu Utama
d) Skrin Panduan Pengguna
e) Skrin Pengenalan
f) Skrin Proses Pembelajaran
g) Skrin Pengukuhan
h) Skrin Pautan Internet
i) Skrin Pembina Perisian
a. Skrin Pembukaan
Skrin Pembukaan ialah skrin untuk memberi arahan kepada pelajar iaitu meminta
pelajar mengklik tikus bagi memulakan sesi tutorial. Apabila pelajar mengerakkan tetikus,
arahan teks timbul muncul "KLIK UNTUK MULA". Skrin pembukaan ini juga mengandungi
butang maju bertujuan menghubungkan skrin pembukaan dengan skrin seterusnya iaitu
prakata dari guru . Templat skrin pembukaan seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.

RAJAH 2 Templat Skrin Pembukaan


b. Skrin Selamat Datang
Skrin Selamat datang akan dipaparkan sebaik sahaja pelajar mengklik butang maju
pada skrin pembukaan. Skrin ini bertujuan mengucapkan Selamat Datang Ke Dunia Seni
Visual kepada pelajar. Oleh yang demikian, skrin ini mengandungi butang 'MENU' bagi
pelajar meneruskan eksplorasi pembelajaran di dalam CD. Templat skrin selamat datang

seperti ditunjukkan dalam Rajah 3.

RAJAH 3 Templat Skrin Selamat Datang


c. Skrin Menu Utama
Skrin Menu Utama akan dipaparkan sebaik sahaja pelajar mengklik butang MENU
pada skrin selamat datang di sebelah kiri atas skrin. Skrin menu utama ini mengandungi
banyak butang pilihan iaitu enam butang pilihan seperti panduan penggunaan, pengenalan,
proses pembelajaran, pengukuhan, pautan internet dan pembina serta termasuklah butang
'KELUAR' sekiranya pengguna ingin keluar dari program tutorial. Templat skrin menu utama
seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.

RAJAH 4 Skrin Menu Utama

d. Skrin Panduan pengguna


Skrin panduan pengguna boleh dipilih daripada skrin menu utama. Skrin ini
memaparkan teks arahan baca dengan teliti. Panduan ini mengandungi tip yang berguna bagi
menggunakan CD ini. Terdapat beberapa butang arahan yang terdapat di dalam CD ini seperti
di bawah:

Butang dan ikon ini akan mengarahkan anda dalam proses pembelajaran. Jika ikon
anak panah (

) berubah kepada ikon tangan(

), ini bermakna anda boleh klik untuk

mengikuti proses pembelajaran. Dalam skrin ini, juga dimasukkan butang 'TERUSKAN' bagi
meneruskan sambungan penerangan panduan pengguna yang ke skrin yang kedua. Skrin
kedua juga terdapat beberapa butang arahan yang boleh digunakan di dalam CD seperti di
bawah:

Terdapat butang MENU untuk kembali ke pilihan di skrin MENU. Butang KELUAR
pula adalah untuk terus dari program CD tutorial. Sementara butang
vedio dan butang

untuk memulakan

untuk menyelaraskan audio vedio. Murid perlu membuat pilihan

mengikut urutan 1,2,3,4 dan 5 bagi melalui proses pembelajaran yang betul.Templat skrin
panduan pengguna seperti ditunjukkan dalam Rajah 5 dan 6.

RAJAH 5 Skrin Panduan pengguna 1

RAJAH 6 Skrin Panduan pengguna 2


e. Skrin Pengenalan
Di dalam skrin pengenalan ini menyatakan bidang, aktiviti, tema , tajuk dan masa
pembelajaran. Media yang perlu disediakan oleh murid seperti gunting, kertas warna, majalah
dan gam. Murid juga boleh mendengar lagu "Burung Kakak Tua" yang menarik, berkaitan
dengan tajuk aktiviti. Templat skrin pengenalan seperti ditunjukkan dalam Rajah 7.

RAJAH 7 Skrin Pengenalan

f. Skrin Proses Pembelajaran


Skrin proses pembelajaran adalah untuk mempersembahkan maklumat pengajaran dan
pembelajaran. Maklumat yang ditunjukkan ialah video tutorial cara menghasilkan Burung
Kakak Tua menggunakan teknik lipatan dan guntingan serta membuat hiasan mata. Dalam
skrin ini, juga dimasukkan butang main dan jedakan video dan butang kawalan suara video
tutorial. Butang jeda (

) ini amat penting bagi menghentikan sementara video untuk

pelajar mengikuti langkat menghasilkan lipatan. Templat skrin proses pembelajaran seperti
ditunjukkan dalam Rajah 8 di bawah.

RAJAH 8 Skrin proses pembelajaran


g. Skrin Pengukuhan
Skrin pengukuhan adalah untuk mempersembahkan maklumat ringkasan daripada
aktiviti video pembelajaran. Langkah-langkah lipatan dan guntingan di tunjuk dalam paparan
dua dimensi dan ianya mengukuhkan pemahaman murid. Templat skrin pengukuhan seperti

ditunjukkan dalam Rajah 9.

RAJAH 9 Skrin pengukuhan


h. Skrin Pautan Internet
Skrin pautan internet adalah maklumat tambahan tentang tajuk, aktiviti dan bahan
yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam membuat pilihan ini, pelajar perlu
memastikan komputer mempunyai capaian Internet. Pelajar boleh mengklik pada alamat
pautan untuk capaian ke web tersebut. Templat skrin pautan internet seperti ditunjukkan
dalam Rajah 10.

RAJAH 10 Skrin pautan internet


i) Skrin Pembina Perisian.
Dalam skrin pembina perisian ini, akan dipaparkan maklumat tentang pembina
perisian seperti nama, latar belakang dan gambar juga disertakan. Selain itu, nama tutor juga
disertakan. Skrin ini juga merupakan skrin keluar perisian. Templat skrin pembina perisian

seperti ditunjukkan dalam Rajah 11.

RAJAH 11 Skrin pembina perisian


4. KESIMPULAN
Perisian ini dapat disiapkan sepenuhnya pada tarikh yang ditetapkan. Pembinaan
perisian ini telah dirancang untuk pelajar-pelajar Tahun 3 yang ingin belajar secara kaedah
tutorial. Walau bagaimanapun, pelajar mestilah tahu asas-asas komputer dan berminat untuk
menerokai pelajar dan aktiviti yang telah disediakan. Gabungan dan himpunan unsur-unsur
multimedia seperti gambar, grafik, hiperteks dan sebagainya yang dibina dalam perisian
PPBK ini membolehkan pelajar merasa selesa apabila menggunakan perisian ini. Ia juga dapat
mewujudkan suasana mesra pengguna dan pelajar boleh melibatkan aktiviti yang banyak
terutama dalam aspek penggunaan komputer dan perisian-perisian lain.
Selain itu, persembahan maklumat dan cara menstrukturkan maklumat menjadi
peranan penting semasa perisian dibangunkan. Struktur penyampaian maklumat seperti
struktur jujukan, hierarki dan sawang membolehkan pengguna menggunakan perisian ini
dengan bebas tanpa had dan batasan. Ini boleh menimbulkan minat dan mendorong pengguna
berusaha untuk belajar dengan lebih tekun. Pengguna boleh memilih sebarang tajuk yang
mereka minat untuk mempelajarinya. Seterusnya boleh mewujudkan satu suasana dan
persekitaran pembelajaran yang baik.
Penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya dalam perisian ini juga menjadi satu strategi
yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna. Penggunaan bahasa
Inggeris mungkin menjadi masalah kepada sebahagian pengguna kerana kegagalan mereka
menguasai bahasa ini. Oleh itu, dengan menggunakan bahasa Melayu, maklumat dapat

disampaikan dan pengguna mudah memahami apa yang hendak dipelajari. Ia juga merupakan

satu usaha untuk memperbanyakkan perisian-perisian versi bahasa Melayu di negara ini.
Akhir sekali, diharapkan dengan terhasilnya perisian CD Tutorial dalam tugasan ini, dapat
menyumbang sesuatu yang amat bermakna kepada masyarakat khususnya para pelajar yang
sentiasa akan menghadapi bermacam perkembangan dalam dunia pendidikan yang semakin
mencabar.
5. RUJUKAN
Yusup Hashim (1997). Media pengajaran untuk pendidikan dan latihan. Shah
Alam:Penerbit Fajar Bakti.
Pusat Perkembangan Kurikulum.(2001). Modul Pengajaran Secara Konstruktivisme.
Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Osman Bakar. (2003). Globalisasi dan peradaban. In Globalisasi dalam peradaban
di Malaysia, ed. A. Aziz Deraman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wan Zahwan .(1998). Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran Di Abad Ke 21: Satu
Perbincangan. Diambil pada 25hb. Mei 2014, daripada
http://myais.fsktm.um.edu.my/5147/1/1.pdf
Wikipedia Insiklopedia ( 2014). Komputer Tablet. Diakses pada 25hb. Mei 2014, jam 10.30
malam. URL :http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
Jerrold E. Kemp dkk. Terj: Norihan Abu Hassan, (1997). Perancangan, Penerbitan dan
Penggunaan Media Pengajaran (Edisi Keenam). Johor : Universiti Teknologi

Malaysia.