You are on page 1of 1

Rural Progress Administration of the Philippinesmagpapabuti ngkalagayan ng mga probinsya.

Pagtatayo ng m ga bangkong magpapautang ng puhunan sa mga magsasaka.


Pagbili ng pamahalaan ng lupaing pansakahan upang ipagbilisa mga
magsasaka.
Paggawad ng titulo ng lupa samga magsasaka.
Pagtatayo ng mgapamayanang pang-agrikultura.
Pagtatag ng kagawaran,pangasiwaan, at tanggapan.