You are on page 1of 33

BAHAGIAN A

MAKLUMAT DIRI
BIL
PERKARA
A01 BIODATA PELAJAR
A02 PERNYATAAN PROFESIONAL

A01
BIODATA PELAJAR

A02
PERNYATAAN
PROFESIONAL

BAHAGIAN B
MAKLUMAT SEKOLAH
BIL
B01

PERKARA
PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK

B02
B03
B04
B05

DARJAH
CARTA ORGANISASI SEKOLAH
VISI DAN MISI SEKOLAH
TAKWIM SEKOLAH
SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK DAN

B06

SOKONGAN)
PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH

B01
PETA LOKASI, PELAN
SEKOLAH DAN BILIK
DARJAH

B02

CARTA ORGANISASI
SEKOLAH

B03
VISI DAN MISI
SEKOLAH

B04
TAKWIM SEKOLAH

B05
SENARAI NAMA STAF
(AKADEMIK DAN
SOKONGAN)

B06
PERATURANPERATURAN SEKOLAH

BAHAGIAN C
MAKLUMAT TUGAS
BIL
C01

PERKARA
SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS SEMASA DI

C02
C03

SEKOLAH
SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1)
SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

C01
SURAT-SURAT
LANTIKAN TUGAS
SEMASA DI SEKOLAH

C02
SALINAN BORANG
BIMBINGAN (PR1)

C03
SALINAN BORANG
KEHADIRAN
PRAKTIKUM

BAHAGIAN D
MAKLUMAT KURIKULUM
BIL
D01
D02
D03

PERKARA
JADUAL WAKTU MENGAJAR
SUKATAN PELAJARAN (MAJOR DAN ELEKTIF)
RANCANGAN PENGAJARAN MAJOR DAN

D04
D05

ELEKTIF (SEPANJANG TEMPOH PRAKTIKUM)


REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN
BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN
BERPASANGAN

D01

JADUAL WAKTU
MENGAJAR

D02
SUKATAN PELAJARAN

(MAJOR DAN ELEKTIF)

D03

RANCANGAN
PENGAJARAN MAJOR
DAN ELEKTIF

D04
REKOD PENGAJARAN
BERPASANGAN

D05
BORANG
MAKLUMBALAS
PENGAJARAN
BERPASANGAN

BAHAGIAN E
MAKLUMAT KOKURIKULUM
BIL
E01
E02
E03
E04

PERKARA
RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM
SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN
LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM
RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM/

E05

PERANAN-PERANAN LAIN
LAPORAN PROJEK/PERANAN-PERANAN LAIN

E01
RANCANGAN AKTIVITI
KOKURIKULUM

E02
SENARAI NAMA AHLI
DAN KEHADIRAN

E03
LAPORAN AKTIVITI
KOKURIKULUM

E04
RANCANGAN AKTIVITI
KOKURIKULUM/
PERANAN-PERANAN
LAIN

E05
LAPORAN PROJEK/
PERANAN-PERANAN
LAIN

BAHAGIAN F
JURNAL
BIL
F01
F02
F03

PERKARA
FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL
PENULISAN JURNAL MINGGUAN
CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN

F01
FORMAT DAN CONTOH
PENULISAN JURNAL

F02
PENULISAN JURNAL
MINGGUAN

F03
CATATAN KEMAJUAN
TINDAKAN SUSULAN

BAHAGIAN G
LAIN-LAIN
BIL
G01
G02
G03

PERKARA
MAKLUMAT INOVASI PdP
SENARAI DAN MAKLUMAT MURID
REKOD PRESTASI/ MARKAH UJIAN/

G04

PENILAIAN
KERTAS SOALAN UJIAN/ LATIHAN/
LEMBARAN KERJA

G01
MAKLUMAT INOVASI
P&P

G02
SENARAI DAN
MAKLUMAT MURID

G03
REKOD PRESTASI/
MARKAH UJIAN/
PENILAIAN

G04
KERTAS SOALAN
UJIAN/ LATIHAN/
LEMBARAN KERJA