You are on page 1of 13

ffiWmxffHmre*

uniSTOR

vrH R 120/s.1
vrH R 150/5.1
vrH R 200/s.1

*wffiffi

AYF#'r"G*F#re#TF%A

UNiSTOR

Spremnici tople vode

vrH
vrH
vrH

R 120/5.1
R 1s0/s.1
R

200/5.1

*. i":.*t j' )
e
G:-'.:.!,,.,:'.*

t'lapomene uz
1

1.1

1.2

r.3

1.5

Stranica

dokumentaciju

Opis uredaja
Kori5tenje u skladu s namjenom
Pregled tipova i trajni ucin
Kombiniranje spremnika VIH s uredajima za
g

1.4

tipa

2.1

Pravila i smjernice
Napomene o sigurnosti
Postavljanje spremnika
Za5tita od niskih temperatura
Propu5tan ja u sustavu

2.2.2
2.2.3
2.2.4 lzmjene
3
3.1

3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Prilikom instaliranja uredaja pridrZavajte se napomena o


sigurnosti iz ovih uputal

Opasnost!
Neposredna opasnost od te5kih, po Zivot
opasnih ozljeda.

3
3
3

7a Painja!
A [ oqu6a opasna situacija za uredaj iti okoliS.

3
3
3
3

Rukovanje
"'
"'
Stavljanje u ;;;;;''
:
:
Namje tanje temperature vode u spremniku

---=. Napomena!
ri11orirne informacije

Simbol za neku potrebnu radnju.

Ne odgovaramo za Stete nastale uslijed nepridrZavanja

ovih uputa.

Njega

4
4

lnstaliranje

Zahtjevi u vezi s mjestom postavljanja


Postavljanje spremnika tople vode
Dimenzije uredaja i prikljutaka - VIH R
MontaZa prikljudnih vodova

6
7

MontaZa senzora

tlektridnainstalacija

.4,

Stavljanje u pogon

6.1
6.2
6.3

OdrZavanje zaititne anode


PraZnjenje spremnika tople vode
e iS(enle unutra5njeg spremnika

10

7
7.1
7.2

eis6enje unutra5njeg spremnika

to

Servis .
Jamstvo

t0

Uklanjanje i recikliranje

Stavljanje sustava u pogon


lnformiranjekorisnika

9
9

9
9

Opis uredaja

KoriStenje u skladu s namjenom


Vaillantovi spremnici tople vode prema plodici s
oznakom tipa namijenjeni su iskljudivo za opskrbu
kuianstava i poslovnih prostora pitkom vodom
zagrijanom do 85 oC. Trebaju se koristiti u kombinaciji s
kotlovima za centralno grijanje ili s protodnim grijadima
tople vode. Spremnici tople vode mogu se jednostavno
integrirati u sve sustave centralnog grijanja. Pritom se
treba pridrZavati ovih uputa.
1.1

A:Sllleno

je svako kori5tenje koje nije u sktadu

s namjenom uredaja!

10

1.2 Pregled tipova i

...;..

8.1

trajni udin

'10

t1

15 1370

15

370

25

25

615

134

837

11

Pakovanje

11

I 615
25 / 615
25 / 615
125 I 615
25

i napomene.

5
5.1
5.2

8.2

U nastavku su obja5njeni simboli koji se koriste u tekstu:

Napomene o mjerama opreza prilikom


pogona i njege

2.2.1

3
3

2.2

Napomene uz dokumentaciju

Upotrijebljeni simboli

rija nje

Regulatori
Plodica s oznakom

Tehnidki

podaci

1l

40

126

1615

640

Maksimalni tra.ini uain kod 1,6 m'/hstruja ogrjevnog sredstva (l/h kod 10/45 oC)

Napomena!
.-=>
\\--l Ako se odabere ve6a crpka za punjenje, moZe se
uiin spremnika pove6ati (vidi dokumentaciju za
planiranje).

uniSTOR VIH

R 120i5.1, 15015.1,ZOOls.t

i:i.:!.,*:ii.'i',Tit{,;,-}*i,{l.ii2{t?;}{*:Za;:r:i|i,x'',:r,;=.{;{s4r;3,7.,4ira!*:4r,3?,W

1.3 Kombiniranje spremnika VtH S uredajima

srijanje

za

Spremnici tople vode VIH mogu se kombinirati s


razliditim uredajima za grijanje. Kako bi se
uravnoteZen prijenos uiina, ne smije uiin uredaja

postigla
biti

prevelik.

trajnog

kombinacija:
izmedu25i40o/oodn.

Mosuca
Udin uredaja (kW) se kreie

izmedu 110 i '135

\-,

o/o

trajnog uiina spremnika (kW).

kombinacija:
(kW).

Udin uredaja (kW) je ispod 25 ili iznad 135 o/o trajnog


udina spremnika
Ako se koristi uredajdiji uiin je manjiod trajnog
spremnika, djelotvoran je samo utin

uiina
uredaja.

primjer:

Za pribliini proradun trajnog udina spremnika moTe se


koristiti slijede(a formula (pove(anje temperature od lO
oC na

45

oC):

Utin uredaja (kW) x 25 = trajni utin spremnika (lih)


kW x25

2.1 Pravila

i smjernice

PridrZavatl se nacionalnih ilokalnih propisa, pravila

smjernica.

Preporudena kombinacija:
Udin uredaja (kW) se krede izmedu 40 i 110 %
udina spremnika (kW).

Neprikladna

NapOmene O mierama Opreza prilikOm


pogona i njege

6z5l/h

25

2.2 Napomene o sigurnosti

ir'J l;:ti:'fi1?ff1;Til15,.

paTnju na to da

postavljanje spremnika smije obaviti samo ovla5teni


strudni servisl On je takoder odgovoran za kontrolu
odrZavanje te popravke kao i za ostale izmjene na
sustavu centralnog grijanja.

2.2.2 Zaitita od niskih temperatura


Kako biste mogli u potpunosti iskoristitisve sigurnosne
funkcije sustava centralnog grijanja, ne biste nikad smjeli
sasvim iskljuditi uredaj za grijanje.
Ako uredaj, medutim, ostane dule vrijeme izvan pogona
u nekoj negrijanoj prostoriji treba spremnik tople vode u
potpunosti isprazniti (vidi poglavlje "PraZnjenje
s.premnika tople vode")

2.2.3 propustania u sustavu


Ako dode do propu5tanja u cijevnoj mreZi izmedu
spremnika tople vode i slavlna, zatvorite zaporni ventil

i pozovite ovlasteni strudni servis

da

:?_?ji??y#du
1.4 Regulatori

Slijedeii regulatori se mogu koristiti za regulaciju

\--

pripreme tople vode: VRC MF, VRC MF-TEC, VRC 630,


VRC 620, VRC UBW.
U kombinaciji sa serijama uredaja ..JEC i ..VlT moZe se
pripremom tople vode upravljati preko uredaja. U tom
sludaju se vremenski prozori za pripremu tople vode
mog u programirati preko odgovarajuiih ugradeni h
regulatora.

1.5 Plodica s oznakom tiPa


Plodica s oznakom tipa je postavljena s gornje bodne

strane kuiiSta.

uniSTOR - VIH R 120,/5.1 15015j,2OOl51

2.2.4 lzmiene
Korisnik ne smije vrSiti nikakve izmjene niti na dovodima
i ispuSnom vodu uredaju, a niti na sigurnosnom ventilu.
To smije izvriiti samo ovlaiteni strudni servis!

-3 83.,r" *",*.*;*
-3 r 6.; H.C.i L5 di t Et=
3

3 Rukovanje
3.1 Stavljanje u pogon

Prije nego 5to spremnlk tople vode stavite u

3.3 Njega
Za di5ienje i njegu vanjskih dijelova spremnika dovoljna
je vlaZna krpa (ev. natopljena nekim blagim sredstvom
za pranje ili sapunom).

pogon

obratite paZnju na slijedete todke:

. Da li je dovod hladne vode otvoren?


.

Napomena!

--=,
tU
Kako se obloga uredaja

ne bi oitetila, ne smiju
se koristiti sredstva za ribanje ili otpala, kao 5to
je npn benzin.

Ako nije, otvorite ga.


Da li je spremnik napunjen vodom?
To moTete ustanoviti tako Sto iete otvoritijednu
slavinu za toplu vodu i provjeriti da li iz nje istjete
voda. Ako voda ne istjede, napunite uredaj tako Sto
iete otvoriti dovod hladne vode. dim iz slavine za
toplu vodu podne istjecati voda, spremnik je u
potpunosti napunjen.
Da li je uredaj za grijanje spreman za rad?
Ako nije, ukljuiite ga.

3.2 Namje tanje temperature vode u spremniku

Slika 3.1 Namje tanje temperature vode u spremniku

Opasnost od opeklina!

Obratite painju na to da ovisno o namje tenosti


iz slavina moie istjecati voda s temperaturom
do 85 oC!

Na biradu temperature na uredaju za grijanje

(1)

namjestite Zeljenu temperaturu vode u spremniku'


Tijekom namje anja moZete zadanu temperaturu vode
spremniku oditati na displeju Vaillantovog uredaja za

grijanje.

lz higijenskih razloga (npr. za za5titu od legionela) ali i iz


razloga ekonomidnosti preporudujemo namje tanje na

50 0c.

. Pritiskom na tipku r'+" (2) Ce se na displeju uredaja

za

grijanje tijekom pet sekunda prikazati trenutna


temperatura vode u sPremniku.

uniS-FOR - VIH R 120/5.1, 15015.1,2OO/5.1

trrc*t*1:r*rzi* &

4 Instaliranje

4.2 Postavljanje spremnika tople vode

4.1 Zahtjevi u vezi s mjestom postavljanja

Kako bi se pojednostavnilo noienje uredaja, je spremnik


tople vode VIH opremljen udubinama za noienje s donje
strane obloge.

. Kako biste izbjegli gubitke topline, smjestite spremnik


tople vode u neposrednoj blizini uredaja za grijanje.

. Prilikom odabira mjesta postavljanja spremnika treba


uzeti u obzir teZinu napunjenog spremnika:
VIH R

.
.

\*.

120/s.l

183 kg

- 229 kg
vrH R 150/5.',1
- 297 kq
VIH R 200/5.1
Spremnik tople vode treba smjestiti u prostoriju
za5tiienu od mraza.
Mjesto postavljanja odaberite na nadin da se cijevi
(kako na strani hladne vode tako i na strani grijanja)
mogu prikladno provesti.

,--LU

l((^,:t

Napomena!
Kako bi se izbjegli gubici energije treba u skladu
s Odredbom o.Stednji energije cijevi za grijanje i
toplu vodu odgovaraju6e toplinski izolirati.

Slika 4.1 Transport spremnika VIH

. Spremnik tople vode iz pakovanja izvadite tek na

mjestu postavljanja.
Spremnik tople vode postavite u vodoravan poloZaj

pomoiu podesivih noZica.

uniSTOR - VIH R 120,/51 150/51,200/5.1

ffi

& E*=xZ*lEr**;*

4.3 Dimenzije uredaja i prikljuEaka - VIH

Slika 4.2 Crtei u mjerilu


1)

Visinska mjera za prikljuike 3 i 4 s montiranim

kutnicima

2) Vislnska mjera za prikljudke 1,2 i 5 s montiranim

kutnicima

uniSTOR VIH R 120/51, 15Ol5S,2OO/5.1

14*

rA''ffi

4.4 MontaZa prikljudnih vodova

Legenda:

1
2
3
4
5
6
7

rz"'*?;=1i r x

prikljudak hladne vode


prikljudak tople vode
polazni vod spremnika
povratni vod spremnika
povratni vod spremnika

R 3/q
R 3/q

R1
R1
R 3/q

uronjivituljac
ispusni lijevak (sifon)

Za prikljudak uredaja za grijanje na spremnik tople vode


nudi Vaillant razlidite komplete cijevi kao pribor za
nadZbuknu i podZbuknu instalaciju. Tako se, na primjer,
moZe nabaviti prikljudni pribor koji prilikom

prikljudivanja omoguiuje kompenziranje dimenzija


vodoravnom i okomitom smjeru dime se ostvaruje
zadovoljavaju6a flekslbilnost kod instaliranja.
lnformacije o priboru nalaze se u vaZeiem cjeniku.

= Vanjski navoj, Rp = Unutra5nji navoj

Napomena!

.--=
tu
Prilikom

montaie prikljudnih vodova pridrZavajte


se uputa koje su priloZene priboru.

vrH

R 120/5.1

vrH R 150/5.1

vlH

2ool5.1

11236

MaBe in mm
1)

Spremnik tople vode VIH R 20O se ne moZe postaviti ispod

zidnog plinskog uredaja.

MontaZne dimenzije za uredaj za grijanje i tolerancije (a


posebice u sludaju koriStenja Vaillantovog kompleta
cijevi) nalaze se u uputama za instaliranje uredaja i u
odgovaraju(im uputama za pribor.

Za polaganje cijevi na licu mjesta potrebni su slijede(i


konstrukcijski dijelovi:
- sigurnosni ventil ('lO bara) za cijev za dovod hladne
vode
- ev. ekspanzijska posuda za pitku vodu
- ev. reduktor tlaka u cijevi za hladnu vodu
- ev. gravitacijska kodnica u krugu grijanja
- slavine za odrZavanje
- ev. crpka za punjenje / 3-strani ventil
- ev. optoina crpka s vremenskim uklopnim satom
Za montaZu cijevi na licu mjesta stoji na raspolaganju
komplet pribora (br. za nar. 305 967) koji se sastoji od
detiri kutnika. Oni omogu(uju prikljudivanje bakrenih
cijevi (015 mm) preko priteznog vijdanog spoja.

Prilikom montaZe prikljudnih vodova obratite paZnju na


prikljudne dimenzije iz poglavlja 3.3 i postupite kako
s

lijed i:

"

Prikljudite polazni i povratni vod spremnika.

,--=- Napomena!
U cilju spredavanja termidke cirkulacije
montirajte priloZene kutnike s protustrujnom
zakiopkom u povratni vod spremnika.

[(_J

.
.

U vod za hladnu vodu montirajte odgovarajuie


sigurnosne naprave.
Prikljudite vod za hladnu i toplu vodu (nadZbukno ili
podZbu kno).

. lnstalirajte

optodni vod.
Spremnik je serijski opremljen prikljudkom za optodni
vod.
MoZe se takoder nabaviti i komplet pribora, koji se
sastoji od optodne crpke i odgovarajuieg kompleta
cijevi (br. za nar. 305 957).

uniSTOR - VIH R 120,/5.1 15015.1,2OO/5.1

&"4r:*t*EEr**i*

4.5 MontaZa senzora

4.5 Elektridna instalacija

Ako u obimu isporuke uredaja za grijanje ili regulatora


nema senzora za spremnik, moZe se ovaj naruditi iz
Vaillantovog pribora (br. za nar.306257), a takoder i
produZetak od 5, ako je potrebno (br. za nar. 306 269).

Opasnost!
U sludaju dodira dijelova pod naponom postoji
opasnost po Zivot uslijed strujnog udara! Prije
instalacijskih radova treba iskljuiiti dovod struje
prema uredaju za grijanje.

Slika 4.4 ElektriEna instalacija


Slika 4.3 Montaia senzora

Temperaturni senzor spremnika (1) do granidnika


uvucite u uronjivl tuljac (2).

Senzor spremnika poveZite Ticama s uredajem za


grijanje ili s vanjskim regulatorom. Mjesto ugradnje
odgovarajuie stezne letvice kao i oznake na letvici
opisane su u uputama za instaliranje uredaja.

un|STOR - VIH R 120/51, 150151,2OOl51

K*ntn*l* i *rErEever=j*

5 5t*vtger:je u p#q0n

#ffiffi

5 Stavljanje u pogon

6 Kontrola i odriavanje

5.1 Stavljanje sustava u pogon


Nakqn zavr5enog prikljutivanja na elektriinu instalaciju
postupite kako slijedi:
Najprije na strani grijanja napunite spremnik vodom
preko slavina za punjenje i praZnjenje uredaja za

6.1 OdrZavanje za5titne anode


Magnezijskoj zaStitnoj anodi je odrZavanje potrebno po
prvi puta nakon 2 godine kad treba vizualno provjeriti da
nije doSlo do njezinog troSenja. Nakon toga takvu
kontrolu treba ponoviti svake godine.
Ako je potrebno, treba za5titnu anodu zamijeniti novom
originalnom Vaillantovom magnezijskom zaStitnom
anodom.

rija nje.

. Napunite spremnik na strani pitke vode.


. Odzradite spremnik na strani grijanja i na strani pitke
vode.

. Provjerite sve cijevne spojeve na nepropusnost.


. Ukljudite uredaj za grijanje.

Za5titna anoda se nalazi ispod poklopca termometra.


. lzvucite zapor (1) i skinite poklopac termometra (2).
. Provjerite za5titnu anodu i zamijenite je, ako je
potrebno.

Napomena!

----=
tU
Podesite temperature

i vremenski prozor tople


(ako
postoji
odgovaraju6i regulator
vode
postupite prema uputama za rukovanje
regulatorom).

. Ponovno postavite poklopac

termometra (2) i zapor

gurnite na mjesto sve do granidnika.

5.2 lnformiranje korisnika


Upoznajte korlsnika s rukovanjem i funkcijom uredaja.
U tu svrhu treba prvenstveno poduzeti slijedeie mjere:

. Predajte korisniku na duvanje upute za instaliranje


.
.

rukovanje te svu dokumentaciju uredaja.


lnformirajte korisnika o ispravnom, ekonomidnom
podeiavanju temperatu ra.
Upoznajte korisnika s potrebom redovitog odrZavanja
sustava (ugovor o odrZavanju).

fF'

'' J-F
---'
(--.-

Slika 6.1 DemontaZa zaEtitne anode

uniSTOR - VIH R 120,/5.1 150/5.1, 200/5.1

(1)

1 ,."..".

,r,

i"

:. "r"-

. Ponovno pridvrstite

6.2 Prainjenje spremnika tople vode

fF

6.3 eiS6enje unutrainjeg spremnika

. UnutraSnji spremnik odistite ispiranjem pod mlazom

J+_
"':"tt:"
{,=-

donji prednji poklopac

vode.

n)

---

7 Servis ijamstvo
7.1 Servis

lnformacije o naibli em ovla tenom servisu mo ete dobiti


na Vaillant prodajnim mjestima, u Vaillant GmbH
predstavni tvu kao i na internet stranici: www.vaillant.hr.

A
i

7.2 Jamstvo
Uvjeti za ostvarenje jamstva opisani su detaljno na
jamstvenom listu.

'..,

/,->\t==-

L{nffi)
\f--l
Slika 6.2 PraZnjenje spremnika tople vode

Napomena!

*---=
[u
PreporuEujemo vam da u sluiaju duie
odsutnosti ne iskljudujete spremnik tople vode u
potpunosti, kako biste osigurali funkciju zaitite
od niskih temperatura. Ako bi to ipak jednom
bilo potrebno, a vaS uredaj nije postavljen u
prostoriji koja je za5ti6ena od smrzavanja,
ispraznite uredaj kako je niZe opisano:

. Zatvorite dovod hladne vode.


. Otklopite donji prednji poklopac.
. Na nastavak za praZnjenje (5) spremnika
.

tople vode
pridvrstite crijevo (4).
Slobodni kraj crijeva postavite u prikladan odvod.
Otvorite ventll za praZnjenje.
Otvorite slavinu za toplu vodu koja se nalazi na
najviSem mjestu radi odzraiivanja i potpunog
praZnjenja vodovodnih cljevi.
Opasnost od opeklina!
Obratite paZnju na to da, ovisno o podeienosti,
iz slavina i iz crijeva kojim se voda prazni moZe
istjecati voda s temperaturom do 85 oC!

. Nakon (to je sva voda istekla, ponovno zatvorite


.

10

slavinu za toplu vodu i ventil za prainjenje.


Skinite crijevo.

uniSTOR - VIH R 120/51, 150/51,2OO15.1

:i Wiffi
8 Uklanjanje i recikliranje
8.1 Uredaj
Kod proizvoda tvrtke Vaillant je kasnije uklanjanje i
recikliranje vei uzeto u obzir prilikom razvoja proizvoda.
Vaillantovim tvornidkim normama utvrdeni su strogi
zahtjevi. Prilikom izbora materijala izrade se vodi raduna
kako o njihovom ponovnom kori5tenju, o moguinostima
demontiranja materijala i konstrukcijskih skupina tako i
o opasnostima za okoli5 i zdravlje prilikom recikliranja i
uklanjanja ostataka materijala koji se ne mogu ponovno

koristiti.
Vaillantovi spremnici tople vode sastoje se vetim
dijelom od metalnih materijala koji se ponovno mogu
rastaliti u delidanama i talionicama, te se stoga gotovo u
potpunosti mogu ponovno iskoristiti.
Upotrijebljeni plastidni materijali su oznadeni te su time
vei pripremljeni za sortiranje i f rakcioniranje kod

8.2 Pakovanje
Vaillant je transportna pakovanja uredaja reducirao na
ono najosnovnije. Kod izbora pakovnih materijala se
dosljedno vodi raduna o moguinosti kasnijeg ponovnog
kori5tenja.
Visoko vrijedne kartonske kutije su vei odavno cijenjena
sekundarna sirovina za proizvodnju papira i kartona
Upotrijebljeni EPS (Styropor@) potreban je za za5titu
proizvoda, ne sadriava freon i moZe s u potpunosti
reciklirati. Takoder i folije i trake za pridvr5ienje su
izradene od plastike koja se moZe reciklirati.

kasnijeg recikliranja.

9 Tehnidki podaci
:Y,lH R l5O/5,1
l'
:r
.

Nazivni sadrZaj spremnika

115

150

200

Dozvoljeni pogonski pretlak tople vode

bar

10

10

t0

Dozvoljeni ukupni pretlak vode za grijanje

bar

10

10

10

Maks. dozvoljena temperatura tople vode

oc

85

B5

B5

Maks. dozvol.jena temperatura vode za grijan.ie

oc

110

110

110

lzlazni uiin tople vodel)

r/h (kw)

615 (25)

640 (26)

837 (34)

lzlazni udin tople vodel)

l/10 min

145

195

250

3,5

m'

0,85

o,9

1,17

tro

6,2

B,]

Nazivni protok ogr.jevnog sredstva 3)

m'/h

1,6

1,6

1,6

Gubitak tlaka pri nazivnoj srednjoj struji grijanja

mbar

50

50

65

Potro5nja enerqije u stanju spremnosti za rad za rad2)

kwnl24n

1,3

1,4

1,6

navoJ

R 3lq

R 3la

3la

Prikljudak tople vode

navoj

R 3lq

R3l q

3la

Prikljucak optodnoq voda

navoJ

3la

3lq

Prikljudak polazno i povratnog voda

navoJ

R,1

R1

R1

Visina

mm

1Ea

970

1240

mm

564

604

604

Teiina praznog spremnika

kg

62

73

89

Udinski koeficijent

N1- 1)

Oqrjevna povriina
SadrZal ogrjevne

spirale

Prikljudak hladne vode

1) Prema DIN

4708 dio 3
2) rod lt od 40 K izmedu sobne temperature itemperature tople vode
3) S kompletom za punlenje spremnika

uniSTOR - VIH R 120,/5.1 150/5.1,200/5.1

3la

C
o.)
P

ro

.C

OJ

_o
L

Vaillant S.p.A.
Via Benigno Crespi,7O * l-20159 Milano
Tel: (02) 697121 s Fax: (02) 697122OO

CJ

d.'

L
=
o
E

Eopo Vaillant e Mocrae


Ter./Sarc: (+7 095) 416 06 16
Ten./Qarc: (+7 095) 416 4477

:<

Eropo Vaillant e Caxrr- Jlerep6ypre

ra

Ten.: (+7812)

1030028 a

E-mail: info@vaillant.ru

:=,

o
O

OaKc: (+7812) 103OO29

http:y'/www.vaillant.ru

rn

O
Eopo Vaillant e Kr4eae

Ter./Qarc: (+38 044) 451 58 2

e,

E-mail: info@vaillant.ua d http://www.vaillant.ua

G,

Vaillant GmbH, Predstavni'5tvo

Zagreb

?*- "

274 a 1OOOOZagreb a Hrvatska


Tel.: O1161 AA 670,6 AA 671,61 88 672 E tehnika: 61 88 673
Ul. grada Vukovara
Faks: 51

88

559 E

e-mail: vaillant@vaillant.hr

Manuel S. Monteiro & Calda


Est. Das Palmeiras, 55
= Queluz de

Baixo 3 2749-504 Barcarena


Tel.:21-4350323 E Fax: 21-43609A7 E e.mail: gestor@mjm.pt

f
()

E
o
o
I
F
\t
o\
\t
(Y)

Vaillant zastopstvo
DE-MAT d.o.o. B Dolenjska cesta 242b E IOOO Ljubljana
Tel:

01/28093

40 E Fax: OV 2AO93

44

*-?-