You are on page 1of 3

1. Apakah perbezaan antara perakaunan kewangan dan pengurusan?

• Perakaunan kewangan adalah bagi menyediakan maklumat kepada pihak pengurus
dalam sesebuah organisasi supaya dapat memudahkan operasi.

• Perakaunan pengurusan adalah bagi menyediakan maklumat kepada pemegang
saham, pemiutang iaitu pihak yang berada di luar organisasi.

2. Apakah maksud bisnes strategi?

• bisnes strategi merupakan pelan persaingan yang membolehkan sesebuah syarikat
menarik pelanggan dengan membezakan identiti sendiri dengan pesaing lain.

3. Jelaskan 3 kategori utama.

• intimasi pelanggan iaitu memfokuskan kepada kehendak dan keperluan pelanggan
• operasi yang cemerlang iaitu pelanggan yang disasarkan dapat menerima produk
dengan cepat,perkhidmatan yang baik dan harga yang lebih rendah berbanding
pesaing lain.
• Kepimpinan produk iaitu fokuskan kepada sasaran pelanggan kerana kualiti produk
yang tinggi berbanding pesaing.

4. Terangkan 3 aktiviti utama seorang pengurus.

• Buat perancangan
- Pilih alternatif yang baik untuk sesuatu kerja yang dilakukan bagi mencapai objektif
organisasi bagi menentukan jumlah jualan, keuntungan dan kos.

• Perlu mengawas operasi
- Pernacangan yang dibuat mengikut langkah demi langkah, perlu adafedback(laporan),
laporan mesti yang lengkap.

• Berhubung terus dengan perseorangan

- Pengurus mesti memantau setiap aktiviti yang dilakukan pada setiap hari dan memastikan
fungsi aktiviti yang dijalankan dengan lancar.

- pengurus mesti berkebolehan untuk beri cadangan dan pandangan.
5. Apakah 4 langkah perancangan dan kawalan?

• Menetapkan/membuat perancanagan jangka panjang dan jangka pendek.
• Melaksanakan pernacangan melalui pengarahan dan perhubungan.
• Mengukur prestasi.
• Bandingkan prestasi sebenar dengan perancangan.

6. Apakah beza utama antara perakuanan kewangan dan perakaunan pengurusan?

PERAKAUNAN KEWANGAN PERAKUANAN
PENGURUSAN
a) Pengguna Maklumat Menyediakan maklumat kepada pihak Menyediakan
luar ke dalam organisasi. maklumat kepada pihak
luar daripada
organisasi.
b) Fokus Masa Menekankan kepada yang telah Menekankan kepada
berlaku. masa sekarang.
c) Pengesahan dan Relevan Data adalah objektif dan Cukup fleksibel bagi
ditentusahkan. membekalkan data
yang berhubungkait
untuk butiran
keputusan.
d) Ketepatan dan Pemasaan ketepatan masa bergantung kepada
masa
e) Subjek Fokus kepada keseluruhan organisasi. Fokus kepada segmen
tertentu.
f) Keperluan Mesti mengikut peraturan perakaunan. Tidak perlu mematuhi
GAAP peraturan perakaunan.
ikut format tiada GAAP
tiada format tertentu

7. Apakah perbezaan antara kedudukan lini(line) dan staf dalam sesebuah organisasi?

• Lini; Seorang yang berada dalam posisi terlibat secara langsung dalam mencapai objektif
asas pada organisasi.

• Staf; Seorang yang berada dalam posisi terlibat secara tidak langsung dalam mencapai
objektif asas organisasi.
8. Jelaskan tanggungjawab asas Ketua Pegawai Kewangan (CFO).

• Ia merupakan ahli dalam kumpulan atasan yang bertanggungjawab untuk menyokong
aktiviti perancangan dan kawalan. Selain itu ia bertanggungjawab sebagai ketua utama
apabila ketua eksekutif tiada.

9. Apakah 3 elemen utama kos dalam sektor pembuatan?
• Bahan mentah; bahan akhir bagi menghasilkan produk siap
• Buruh langsung; Kos-kos buruh yang boleh dikesan dengan mudah bagi setiap unit
produk
• Operasi dalam menghasilkan bahan

10. Apakah lima langkah dalam “Lean Thinking Model”?

 Step 1
• identify value in specific products/services.
 Step 2
• identify the business process that delivers value.
 Step 3
• organize work arrangements around the flow of the business process.
 Step 4
• create a pull system that responds to customer orders.
• Step 5
• continuously pursue perfection in the business process.