You are on page 1of 3

2.

Debuxo tcnico
Nos exercicios prcticos cumprir obter un resultado grfico con niveis adecuados de precisin e exactitude, utilizando tcnicas de trazado e mtodos habituais e manuais, usando
regras, escuadra e cartabn, comps, transportador, regras de curvas e tiles similares.

2.4.1

Contidos
Debuxo xeomtrico

Trazados fundamentais no plano: perpendicularidade e paralelismo.


Operacins con segmentos, proporcionalidade e mediatriz.
Operacins con ngulos, bisectriz, ngulos na circunferencia e arco capaz.
Construcin de tringulos.
Polgonos regulares. Trazados.
Movementos no plano: simetra, translacin e xiro.
Homotecia, semellanza e equivalencia.
Aplicacin prctica dos conceptos de potencia e de eixe radical na resolucin de problemas.
Trazado de tanxencias e de cnicas.
Xeometra descritiva

Fundamentos dos sistemas de representacin.


Sistema didrico.
Representacin do punto, a recta e o plano.
Paralelismo e perpendicularidade.
Interseccins e distancias.
Abatemento, xiro e cambio de plano.
Verdadeiras magnitudes.
Representacin de superficies polidricas e de revolucin.
Representacin dos poliedros regulares.
Sistema axonomtrico.
Axonometra ortogonal: isomtrica. Dimtrica. Trimtrica. Escalas axonomtricas.
Representacin de pezas sinxelas a partir das sas vistas.
Sistema axonomtrico isomtrico: escalas isomtricas e verdadeiras magnitudes dos
planos do sistema e paralelos a estes.
Representacin de circunferencias e figuras xeomtricas contidas nos planos do sistema e paralelos a eles.
Representacin de pezas a partir das sas vistas.
Debuxo de figuras polidricas e de revolucin.

Representacin de pezas con cortes que permitan visualizar partes internas.


Axonometra oblicua. Perspectiva cabaleira: elementos do sistema; coeficiente de reducin e ngulo - (fi).
Representacin de circunferencias e figuras xeomtricas contidas nos planos do sistema
e paralelos a eles.
Representacin de figuras planas e volumes sinxelos a partir das sas vistas.
Normalizacin

Esbozamento de pezas e conxuntos sinxelos.


Lias normalizadas e escalas.
Representacin normalizada de vistas. Sistema europeo e americano.
Eleccin de vistas mnimas adecuadas e suficientes.
Normas bsicas de acotacin, cortes, seccins e roturas.
Representacin elementos normalizados (roscas, chafrns, etc.).

2.4.2

Criterios de avaliacin
CA1

Resolver problemas de configuracin de formas en que participen construcins


xeomtricas elementais e trazados poligonais (regulares ou non), que poden inclur transformacins tales como xiros, translacins, simetra, etc.

Coa aplicacin deste criterio pretndese saber o nivel alcanzado no coecemento e


no dominio dos trazados xeomtricos no plano, e a sa aplicacin prctica na
construcin de tringulos, cuadrilteros e polgonos en xeral, e na construcin de
figuras semellantes, equivalentes, homlogas ou afns a outras dadas.
CA2

Saber distinguir e aplicar os conceptos de proporcionalidade, semellanza, homotecia e escalas.

Este criterio ha indicar en que medida se comprenderon os conceptos de proporcionalidade, semellanza e homotecia, as como o fundamento das escalas, como
concepto abstracto-matemtico e aplicado a situacins que se poden dar na vida
coti, xa sexa para interpretar as medidas nun plano tcnico, nun mapa ou nun diagrama, ou xa para elaborar debuxos tomados da realidade.
CA3

Aplicar o concepto de tanxencia para a resolucin de problemas, a resolucin de


enlaces e a obtencin de puntos de contacto.

A travs deste criterio valorarase a aplicacin dos coecementos tcnicos dos casos de tanxencias estudados de xeito illado.
CA4

Distinguir o eixo radical de das circunferencias segundo a sa posicin relativa

Trtase de comprobar se se identifica o eixo radical de das cicunferencias non


concntricas segundo a sa posicin relativa, e se calcula a potencia dun punto
con respecto ao centro da circunferencia.

CA5

Resolver problemas xeomtricos relativos s curvas cnicas en que intervean


elementos principais destas, interseccins con rectas ou rectas tanxentes.

Este criterio ha permitir coecer o grao de comprensin adquirido das propiedades


e das caractersticas das curvas cnicas e tcnicas, para as poder definir graficamente a partir de supostos.
CA6

Utilizar o sistema didrico para resolver problemas de emprazamento de puntos,


rectas, figuras planas e corpos, e as relacins que establecen entre elas no espazo.

A intencin deste criterio valorar o nivel alcanzado polo alumnado na comprensin do sistema didrico e na utilizacin dos mtodos da xeometra descritiva para
representar formas planas ou corpos, e as sas relacins.
CA7

Utilizar o sistema axonomtrico para resolver problemas de representacin de


circunferencias, figuras xeomtricas e pezas.

Con este criterio pretndese avaliar a visin espacial desenvolvida polo alumnado
e a capacidade de relacionar o sistema didrico co axonomtrico, e coa perspectiva cnica.
CA8

Realizar a perspectiva cabaleira dun obxecto definido polas sas vistas ou seccins, e viceversa. Saber aplicar o coeficiente de reducin e ngulo.

Pretndese avaliar con este criterio a visin espacial desenvolvida e a capacidade


de comprender e relacionar os sistemas de representacin estudados.
CA9

Analizar a representacin de elementos industriais compostos de escasa dificultade, utilizando para iso os sistemas de vistas e aplicando nocins sobre normalizacin, acotacin e simplificacin.

Proponse este criterio como medio para avaliar en que medida o alumnado quen
de identificar graficamente un produto ou un obxecto cos planos tcnicos e coa informacin necesaria para a sa fabricacin ou realizacin, aplicando as normas
esixidas no debuxo tcnico.