You are on page 1of 25

ПРОГРАМ

ЗА ПРВИ РАЗРЕД

2
ПЛАН НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

МИНИМАЛАН ОБИМ АКТИВНОСТИ
ПРЕДМЕТНО ПРОГРАМСКИ Г О Д И Ш ЊЕ
ПОДРУЧЈЕ САДРЖАЈИ СЕДМИЧНО ОБАВЕЗНИ СЕЛЕКТИВНИ
САДРЖАЈИ САДРЖАЈИ
1. Активности за
подршку
социјално-
2 48 24
емоционалног
развоја
МОЈА ОКОЛИНА 2. Активности за 2 48 24
подршку
интелектуалног
развоја 24 12
3. Еколошке 1
активности
СВЕГА 5 120 60
1. Говор и
књижевност
за дјецу
2 48 24
ГОВОР,
2. Писање и
ИЗРАЖАВАЊЕ,
СТВАРАЊЕ
развој 1 24 12
графомоторике
3. Ликовна
култура 2 48 24
СВЕГА 5 120 60
1. Кретање и игре
у природи
2. Пјевамо,
2 48 24
РИТМИКА, свирамо,
СПОРТ, МУЗИКА играмо
2 48 24
3. Такмичимо се:
елементи 1 24 12
спортских игара
СВЕГА: 5 120 60
УКУПНО 15 360 180

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

ГЛОБАЛНИ ЦИЉ

Цјеловит развој свих потенцијала дјетета до личног максимума, уважавајући индивидуалност и
урођене склоности у сваком од аспеката развоја (интелектуалном, социјално-емоционалном и физичком
развоју, развоју говора, изражавања, стварања и комуникацијских способности), поштујући, при том,
актуелни ниво и темпо напредовања који је дијете већ достигло, са изразитом оријентацијом на
усавршавање свих домета у зони ближег развоја, кроз непосредно искуство, игру и игролике активности,
без присиле и наметања, у посебној, намјенски структурираној и креираној радној средини, опуштеној и
неусиљеној атмосфери.

3
МОЈА ОКОЛИНА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА:

1. Упознавање живог и материјалног свијета (околине) кроз игру и игролике
активности откривалачког, логичког и практичног карактера, кроз живу комуникацију и
активан однос према садржајима учења у непосредној околини.

2. Оспособљавање за посматрање спољашњих карактеристика предмета, процеса и
појава, анализу и увиђање дубљег значења уочених чињеница, ради превазилажења
конкретности мишљења, превођења информација са конкретног на симболичко, уочавања
доминантних општих особина и олакшавања процеса стицања каснијих академских знања.

3. Оспособљавање за активно учествовање у саобраћају.

4. Оспособљавање за културну комуникацију са одраслима и вршњацима у социјалном
окружењу и подстицање развоја социјалне интелигенције.

5 Развијање, његовање и испољавање културног односа према људима и материјалним
добрима .

6. Развијање, његовање и испољавање културних, радних и хигијенских навика.

7. Развијање еколошке културе, оспособљавање за примјену еколошких знања у непосредној
околини и свакодневном животу, ради заштите сопственог здравља и здравља других.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
( минимално 5 игровних, игроликих „учећих активности“ седмично, у флексибилном трајању од
20-30 минута, са тежњом повећавања броја дневних, седмичних и годишњих активности, како би се
оптимално остваривале 2 активности ученика дневно у овом предметном подручју)
Редни број

Мин. обим

САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ Смјернице за
АКТИВНОСТИ наставника

1. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ Очекује се да ученик:
СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОГ 72
РАЗВОЈА
• сазна ко чини ужу породицу,
а) Социјализација и а ко родбину,
активности развоја • постане свјестан себе, своје
друштвеног понашања 30 улоге у породици, свог тијела
и пола
Обавезни садржаји 20 • именује школу и особље у
њој, • прилагодити
• Породица, моји родитељи и ужа • именује другове у групи и активности
родбина схвати да је једнако важан за раду у већој
• Ко сам ја, моја улога, свијест о мом рад групе, да је посебан, групи ради
тијелу, мислима и полној улози • успјешно комуницира са примарне
• Моја школа и наставници друговима и ослања се на социјализације,
• Ко су моји другови у групи и њихова искуства бржег развоја
сарадња са другим ученицима односа
• да стекне шире, сређеније и
• Од куће до школе сарадње,
зрелије социјално искуство
4
• “Игре повјерења”, сарадње и од онога које је стечено у кооперације и
кооперације, групни план, породици, које одговорности,
заједничка акција, “огледала”, подразумијева боље • примарни циљ
“ланчани покрет” разумијевањевање потреба је пријатан
друге дјеце и људи, доживљај
Селективни садржаји 10 • познавање и разумијевање школе,
• Рођендани и други значајни друштвених догађаја и доживљај
лични датуми друштвеног живота своје успјеха, као
• Наставник у породици средине и, сразмјерно најбитнијих
• Гости разреда из породице могућностима, активно обиљежја
• Одјељењске акције, свечаности и укључивање у њега путем адаптираности
манифестације интеракције са вршњацима и на школу
одраслима,
б) Права дјетета и друштвено • схватање смисла
21 усклађивања својих жеља и
понашање
потреба са жељама и
Обавезни садржаји потребама других људи и
14 спремност за примање и
• Дискусије о правилима и изградња давање, као и стварање
правила за понашање у групи компромиса прихватљивих за
(дисциплина, ред, хигијена простора, обје стране, • кад год је
поспремање опреме и радних • спремност да успоставе могуће у
материјала ...) вербалне и невербалне активности
комуникације и уљудан укључити
• Поучне приче за идентификацију
контакт са особама из других родитеље
понашања и опажање моралних
вриједности социјалних и националних
структура (непознате дјеце,
• План активности и процјењивање
дјеце другог пола, одраслих • садржаје
рада, поступака и понашања,
људи, странаца и др.), реализовати на
изношење мишљења, ставова и
аргумената и њихова одбрана • идентификује и његује погодним
позитивне облике понашања, текстовима или
• Разлог за свађу и начин да се
радне и хигијенске навике, стварним
избјегне
• понуди позитивна рјешења за догађајима
• Конфликти и шта са њима (“Мали
неспоразуме и препирке, • у свакој
чаробњак” за рјешавање сукоба)
• прихвати правила понашања прилици
у игровним активностима коментарисати
Селективни садржаји
понашања
7 (позитивна и
• Посјета представи (филмској, негативна)
позоришној, луткарској...)
• Посјета старијем разреду у школи • допустити да
• да прошири искуства,
• Посјета директору- педагогу дјеца сама
сазнања и побољша своје
• Сигурност и повјерење животне функције рјешавају своје
• “Огледало у кутији” коришћењем порука из свађе, али их
• Аутопортрет свијета маште, при томе
• да препозна и именује водити и
в) Афективне активности 21
емоције, усмјеравати,
14 • испољава емоције и
Обавезни садржаји контролише их, не
угрожавајући друге у групи
• Списак жеља и вођено маштање
• Разговор о искуствима у емоцијама • разумијевање породичних
(Погађање: како се осјећам, “кад сам односа и родбинских веза и
срећан, дође ми да...”, “уплашен сам осјећање поноса због тога
као...”-зец, миш и сл.), боје и емоције што је члан одређене • у свакој
• Разговор о осјећањима и њиховом друштвене заједнице прилици

5
изражавању (Огледало осјећања, (породице, школе, родног дозволити
Статуа туге, Наочари “смјешке”, краја, наше земље али и дјеци да
“плачке”, “страшке”, “љутке”...) човјечанства), слободно
• Љубав, прича о снази љубави, шта • стицање свијести о искажу своје
ко воли припадности култури и емоције, али их
традицији свог народа и своје наводити да их
Селективни садржаји 7 земље, као и о њиховој постану
повезаности са културом и свјесни, да их
• Посјета цркви и основне традицијом других народа и контролишу и
информације о вјери; разговор са њиховим вриједностима усмјеравају,
свештеником
• Свети Никола
• Рођење Христово
• Васкрс
• Умјетничка дјела погодна за анализу
и уочавање емоција
2. АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ 72 Ученик ће бити способан да:
ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ РАЗВОЈА

а) Откривалачке активности о 27 • препозна и именује
природи и свијету животиње, упозна начин • кад год је
живота и промјене, могуће
Обавезни садржаји 16 реализацију
• Свијет животиња: домаће животиње, • разликује основне врсте садржаја
дивље животиње, птице и рибе у биљака, да их активно његује вршити
околини, инсекти, зоолошки врт, у кутку природе, центру или посматрањем у
развој животиња и начин живота, школском врту, природи
животиње у јесен, зиму и прољеће, • да именује основне дијелове • у учионици
развој животиња и начин живота у људског тијела и да наведе користити што
љето њихове функције више
• Уочавање и тумачење природних • препозна и именује дидактичке
појава и њиховог утицаја на живи предмете, познаје њихову материјале за
свијет, посебно оних које су намјену и правилно рукује рад у центрима
повезане са годишњим добима и • уочи промјене везане за за учење
климатским појавама (временске свјетлост, земљу, воду, • посматрање и
прилике, шта се догађа са дрвећем, ваздух и експериментише, скупљање
цвијећем и другим биљкама, са • да разликује живо од биљака,
животињама, птицама, инсектима, неживог и уочава основна цвјетова
као и људима. својстава живих бића и • што је могуће
• Откривање и упознавање живог животних процеса, више часова
свијета путем посматрања и • да у том погледу уочи и извести у
експериментисања, поређења онога разлике међу њима у односу природи,
што је уочено о његовим на човјека, • у природи или
представницима и уопштавања центрима за
• да познаје разноврсности
уоченог, као и поређења између учење,
животних облика и успије
живог и неживог свијета по њиховим примијенити једноставне
основним карактеристикама. критеријуме за њихову
• Упознавање представника класификацију,
најважнијих категорија живог • да познаје називе и
свијета по општим и посебним карактеристика појединих
карактеристикама (међусобним биљака и животиња као
сличностима и разликама). представника своје врсте,
• Биљке: разликовање, најчешће • да познаје карактеристичне
биљке, дрвеће, траве, цвијеће, облика понашања животиња
житарице; његовање биљака, (трчи, плива, лети, скрива се,
сакупљање и употреба, воћњак, врт и напада, брани, лови, и сл.) • у центрима за

6
слично, • да познаје животне циклусе учење
• Посматрање краткотрајних и животиња: рађање,
дуготрајних процеса и промјена који одрастање, размножавање,
се одигравају у живом свијету, угинуће • у природи и
њихово праћење и биљежење • да познаје животне средине центрима
(цртежима и симболима) уз подесне за опстанак
уочавање фаза и циклуса , покушаји појединих врста животиња
да се у њима уоче правилности и (нпр., за рибе – вода),
законитости и утврди узрочно- • да познаваје начине кретања
последична повезаност животиња (пузање, • водити рачуна
• Пресање узорака биљака, промјене скакутање, трчање), да се не угрози
на биљкама у разним годишњим • да разликује домаће и дивље радна средина и
добима животиње, однос човјека здравље дјеце,
• Класификовање биљака и животиња према њима, користи од њих, упозорити на
по спољашњим и неким битним начин старања човјека о видне примјере
својствима (спонтане и задате њима нездравог
класификације). • да ближе познаје домаће животног
• Поређење развојних појава и животиње (крава, овца, коза, контекста и
промјена код разних животиња, свиња, пас, мачка, коњ, опасности за
биљака и човјека, уз уочавање перад, голуб и др.), угрожавање
основних законитости у њима здраве средине
• Човјек: изглед и грађа тијела (кожа,
удови, мишићи, кости, коса, чула),
основни унутрашњи органи и
љихова функција (куцање срца,
дисање, исхрана)
• Материјални свијет: ствари и
предмети, намјена, чување,
руковање, опасности
• Свјетлост, земља, вода и ваздух,
експериментисање са уочавањем
промјена • да сазна више о кућним
љубимцима и начинима
Селективни садржаји старања о њима (папагај,
11
• Одржавање терарија (ситне канаринац, рибице у
животиње, украсне птице) и акварија акваријуму, пас, итд.).
(украсне рибице)
• посијати више
• Скупљање и сређивање узорака и
сјеменки,
збирки
пратити сваку
• Огледни стакленик или пластеник за фазу развоја
цвијеће или поврће биљке у виду
• Собно цвијеће дугорочних
• Огледи са клијањем, растом и пројеката,
развојем биљака (поврће и упознати,
житарице) сачувати узорке
• Посматрање старања о домаћим и направити
животињама пано
Ученик ће бити способан да:
б) Логичке и математичке
активности 17
• издвоји предмете по
величини, боји и облику,
Обавезни садржаји
• Уочавање и издвајање предмета по 11
• уочи релације мало-мање-
особинама, поређење, уређивање,
најмање, велико-веће-
класификација и серијација (по • реализовати у
највеће, кратко-дугачко,
величини, облику, боји) центрима

7
• Уочавање особине предмета, скупа ниско-високо, уже-шире, учења са
предмета и релација (мало-мање- разним
најмање, велико-веће-највеће, • формира скуп и изврши материјалима
кратко-дугачко, ниско-високо, уже- задане операције на (предметима
шире) скуповима, који се
• Формирање скупова и операције са разликују по
скуповима (чланови скупа, бројност, овим
спајање скупова, раздвајање, особинама)
уопштавање и класификовање) • омогућити
редни и кардинални број (колико је ученицима
свега, који је по реду) различите
• Бројање, цртање скупова и игре са начине мјерења
логичким блоковима (Динесови или и упоређивања
слични материјали), нумеричке предмета,
операције утврђивање
релација
Селективни садржаји
• Експерименти за варирање особина
материје (невидљиви ваздух, три
агрегатна стања воде, вода и ваздух- 8 • у центрима за
и други огледи у којима дјеца учење
релативно лако испитују и припремити
активирају својства) материјал
• Опасности од неисправног руковања погодан за
електричним апаратима придруживање
• Компјутер и елементи игре (коцке, играчке,
сличице...) и
• ТВ
бројање
• Метеоролошка станица
• користити
в) Скупови и њихови чланови 11 Ученик ће бити способан да: бројање у
• да уочава примјере скупова, различитим
• Упоређивање скупова формира скупове уочава ситуацијама
придруживањем чланова једног припадност елемената • игролике
скупа члановима другог скупа скуповима активности са
• Упоређивање скупова • изврши упоређивање скупова „првом књигом
пребројавањем и бројање до 10 придруживањем елемената: и радним
• Читање и писање бројева до 10, игре 1:1 успостављање листовима из
са картицама, са бројевима и кореспонденције и уочавање дјечијих
придруживање скуповима инклузије скупова, пресјека и листова
• Означавање бројности скупова, уније скупова, подскупа, • Код рачунских
увођење чланова у скупове према измјештање чланова скупа операција
задатој бројности, формирање користећи предмете и посебну пажњу
једнакобројних скупова њихово графичко поклонити
• Бројање елемената скупова представљање. преласку са
мијењањем критеријума, • да упореди скупове операција са
• Коришћење симбола за више, мање пребројавањем елемената, скуповима на
или једнако, изједначавање скупова провjеравањем операције са
према задатој бројности једнакобројности скупова, бројевима и
• Сабирање и одузимање у оквиру придруживањем и постепеном
броја 10. успостављањем усвајању
• Уочавање облика цифара, једнакобројности на разне писања бројева
повезивање тачкица као ознака за начине (додавањем нових
бројност и цифара, бројање и чланова или измијештањем
уписивање избројаног тачкицама и чланова), поређењем
цифрама. бројности скупова
• Бројевна линија: ређање бројева по придруживањем
величини (карте и канап), бројни низ • препозна цифре, напише

8
• Простор и просторни односи, бројеве до 10 и придружи их
кретање у простору, горе-доље, скупу,
лијево-десно, напријед-назад), • пише и именује бројеве у
представљање простора на макети низу 1-10,
• Вријеме и сналажење у времену, • да зна основне рачунске
јутро, подне, вече, ноћ; раније- операције у оквиру броја
касније, данас-јуче, оријентири у 10. правилно коришћење
времену (оброци, спавање, доласци у математичких симбола за • активности
школу, викенд) веће, мање и једнако. изводити у
неконвенционалних, а затим шетњи и
и конвенционалних ознака за активном
бројност (цифра) посматрању
• оријентише се у простору, саобраћаја
• оријентише се у времену, учествујући у
г) Саобраћајна азбука њему као
15 Ученик ће бити способан да: пјешаци на
Обавезни садржаји саобраћајном
10 полигону или
• познаје своју кућну адресу,
• Од куће до школе адресу школе и препозна центрима за
• Пред семафором и на пјешачком основне саобраћајне знакове учење
прелазу на путу од куће до школе, реализовати
• На раскрсници активности уз
• да познаје локације у мјесту
припремљене
• На улици са и без тротоара на којима је играње
макете
• На отвореном путу безбједно и дозвољено и
семафора,
• Саобраћајна средства и превоз робе локације на којима је то
пјешачког
и путника забрањено
прелаза,
• Путујемо • да разликује тротоар,
саобраћајних
плочник, којима се крећу
знакова..
Селективни садржаји пјешаци од коловоза, друма,
• игролике
шина... куда се крећу возила.
активности у
• Школска саобраћајна патрола 5 • упозна основна саобраћајна
практичном
• Саобраћајни полигон правила неопходна за
рјешавању
• Вожња тротинетом и пони прелазак пута од куће до
саобраћајних
бициклом (евентуално: котураљке и школе,
проблемских
клизаљке) у складу са могућностима • да разумије разлоге због ситуација са
којих је потребно дидактичким
прилагођено и опрезно играчкама типа
кретање на улици уз „Путујемо,
поштовање саобраћајних путујемо“
правила.
• активно учествује у
саобраћају поштујући
саобраћајне прописе
• да познаје улоге семафора у
кретању пјешака и возила,
као и правила понашања на
раскрсници,
• да познаје улоге саобраћајног
полицајца у регулисању
саобраћаја
• да препозна и именује
основна саобраћајна средства
(према средини у којој се
налази школа)

3. ЕКОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ Ученик ће бити способан да:

9
36
Обавезни садржаји
• Загађена околина (земљиште, вода, 24 • уочи чиме и како се загађује
ваздух)-откривање и развој еко околина
културе, упознавање правила • доприноси очувању животне • у природи
понашања којима се штите шуме и околине • донијети
њихови становници, сађење биљака • разумије повезаност изгледа фотографије
и дрвећа у заједници са одраслима. биљака и животиња са чисте и
• Гдје се одлажу отпаци, уредност средином у којој опстају, да загађене
контејнера и сагледавање начина на познаје начине на које се природе,
које се људи ослобађају отпадака и може помоћи угроженим упоређивати их
њихових ефеката, уз указивање који биљкама и животињама, и анализирати
су од њих најповољнији за очување • развије поштовање и љубав • у школском
и обнављање животне средине према живом свијету, дворишту, у
• Уочавање главних загађивача воде, природи и њеном Творцу, уз центру града и
земље и ваздуха, као и последица мотив да се чува и у шуми уочити
њиховог дjеловања и проналажење унапређује, због повезаности разлике у
примјера промјена и учествовање у природе и човјека као чистоћи и
очувању здраве природе цјелине коју чине квалитету
• Примјери у којима човјек угрожава човјечанство и сваки његов ваздуха (према
себе, члан могућностима и
• Сакупљање љековитог и јестивог • разумије узајамне зависности положају
биља уз вођење рачуна да се не живих бића и њихове школе)
нарушава природна равнотежа зависности од тла и • учествовати у
• Сађење и заштита биљака међусобних односа у еко-акцијама и
екосистемима. иницирати их
• познаје карактеристике • организовати
Селективни садржаји појединих животних систематска
12
заједница (у пољу, бари, посматрања
• Зашто све зависи од других? Гдје ријеци, мору, шуми, парку, понашања
смо ми? Наша улога? људском насељу). животиња које
• Шта би било да свако одломи • стекне навику правилног у непосредној
гранчицу? одлагања отпадака близини имају
• “Дјечији гај” – пошумљавање зоне у • развије љубав према природи своја станишта
којој дјеца његују и обилазе дрвеће. и здравој околини, те осјећај и покренути
одговорности за еколошку активности
• Упознавање и сакупљање љековитог
ситуацију у својој околини и дугорочног
биља, испробавање чајева
компетенције да се она праћења
• Помагање и исхрана животиња зими
мијења на основу стечених промјена
(птице и ситна дивљач)
искустава. • организовати
• Карактеристике мјеста и околине у
• развије свијест о потреби обавезно
погледу еколошке културе, “Еко-
исхране квалитетном храном, учествовање у
патроле”, организовање
одијевање тканинама ритуалима или
«фотосафарија» у природи ради
природног поријекла, светковинама
посматрања животиња,
коришћења исправне воде, које се одвијају
• Остављање хране птицама зими, а у мјесту школе
љети воде, борављења на свјежем
ваздуху и сл.
• Учествовање дјеце у народним
обичајима који изражавају однос
према природи.

10
ГОВОР, ИЗРАЖАВАЊЕ, СТВАРАЊЕ

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА:

1. Развој менталних и социјално-емоционалних способности кориштењем језика и
говора као начина изражавања својих мисли и осјећања.

2. Развој способности упућивања порука и успостављања адекватне комуникације.

3. Развој схватања специфичних могућности комуникације путем записане поруке
(писмо, честитка, оглас, плакат и сл.).

4. Развој способности доживљавања и разумијевања умјетничких дјела дјечије и
друге књижевности и ликовне умјетности.

5. Развијање квалитета емоционалне и стваралачке личности.

6. Његовање интуитивног, слободног и дивергентног мишљења и понашања.

7. Развијање више продуктивних него репродуктивних способности.

8. Трагање у већој мјери за одговорима, него њихово усвајање у готовом облику, већа
спремност за активно мијењање, него за прилагођавање постојећем стању, пријемчивост за
нова искуства, радозналост, чулна осјетљивост...

9. Развијање способности опажања, разматрања и кориштења познатих предмета на
нове начине, откривање импликација и скривених значења у опаженим или познатим
чињеницама.

10. Развијање способности откривања естетских значења, стваралачког руковања
материјалима, техничким и изражајним средствима свих врста умјетности уз развијено
интересовање и отвореност за умјетничке доживљаје и искуства.

11. Развијање смисла за групну солидарност и сарадњу, посебно групно стваралаштво.

11
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
( минимално 5 игровних, игроликих „учећих активности“ седмично, у флексибилном трајању од 20-
30 минута, са тежњом повећавања броја дневних, седмичних и годишњих активности, како би се
оптимално дневно остваривале 2 активности ученика у овом предметном подручју)

Мин. обим
Редни број

САДРЖАЈИ ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ Смјернице за
НАСТАВНИХ наставника
АКТИВНОСТИ
1. ГОВОР И КЊИЖЕВ- Ученик ће бити способан да:
НОСТ ЗА ДЈЕЦУ 72 • све вјежбе
• правилно дише при изговару ријечи и реализовати
а) Активности за реченица кроз игролике
5
артикулацију • слуша говор, разликује гласове и активности и са
звукове, јасно и разумљиво изговара симболичким
• Вјежбе дисања (дување гласове матерњег језика који започиње играма,
балона, папирних птица њиховим исправним уочавањем, затим представљање
окачених на канап и сл.) тачним издвојеним изговарањем, гласовне
• Ономатопеја природних изговарањем и разним положајима у структуре
и других звукова ријечима (на почетку, на крају и у говора према
(пљуштање кише, средини сваке ријечи) у разним поступку Д. Б.
шуштање лишћа, Ељкоњина
структурама ријечи (у сусједству са
подражавање неке жи- (Методика-
разним гласовима, у ријечима са
вотиње), игре:“Како се приручник за
разним бројем гласова, у реченицама)
ко јавља?”,“Птичје пје- учитеље) и
вање”,“Телефон”,“Ехо”) коришћењем
• Игре за увјежбавање • Фонематска перцепција (способност слагалица
правилног изговора да се уоче гласови у ријечи, одреди • прилагодити
(артикулације) и мјесто, број и редосљед гласова у већој групи, у
разликовања гласова ријечи). учионици или
• саставља ријечи од задатих гласова природи
б) Богаћење активног • омогућити дјеци
рјечника и култура Ученик ће бити способан да: да слушају и
14
изражавања опонашају
• именује предмете, познаје значења звукове и
Обавезни садржаји 10 ријечи (посебно – општијих појмова, шумове из
бројева и прилога, као и назива за боје, природе
• Именовање и описивање облике, величине, просторне и • пјесме,
предмета временске односе), уз њихово бројалице,
• Игра: од чега се састоји... правилно и активно коришћење у брзалице,
• Трагање за најдужим, комуникацији разбрајалице,
најкраћим ријечима које • проналази ријечи за особине, квалитет, ташуњаљке:
се ријетко срећу карактеристике и односе предмета појединачно и
• Асоцијације на ријечи и • направи календар ријечи, преузима и хорско
игре ријечима умјешно користи креативне моделе изговарање
(стваралаштво), какве пружају језичке игре(посебно • балони, "Мали
симболима, игролике традиционалне) као што су буквар",
активности за богаћење загонетања, надмудривања, игре • „Прва књига“
рјечника придјевима, ријечима, разбрајалице, питалице,
глаголима ... доскочице и др.
• Проналажење узвика и • "Новогодишња
• увећа активни фонд ријечи и адекватно
ситуација у којима се сликовница"
их користи у говору, развије смисао за
они користе (нпр. “Бућ!”, • различити
хумор
“Цмок!”, “Опа!”...) медији: филм,
• Трагање за лијепим и позориште,

12
учтивим ријечима позориште
. лутака, касете

Селективни садржаји • игра и игролике
4 активности
• Игролике активности
набрајања (ко ће • „Прва књига“
именовати више
цвјетова)
• Проналажење синонима
(шаљиви појмови о
врстама ријечи)
• Проналажене глагола,
придјева, прилога
супротног значења
(запушити – отпушити)
• примјери смијешног
говора, језичких
каламбура, необичних
израза и веселих
збивања у причама,
анегдотама и шалама
в)Комуникација и
култура изражавања, Ученик ће бити способан да:
конструкција реченице и 20 • идентификовати
више смислених реченица
ученике који
у говорној цјелини
имају тешкоће у
• слуша саговорника без прекидања и развоју говора и
Обавезни садржаји гледа га у очи, разумије шта говори, у сарадњи са
• Разговори у разним 10
користи се језиком као инструментом педагогом,
ситуацијама: удвоје, у за дијалошки и монолошки облик психологом и
мањим и већим групама, логопедом
комуницирања, односно, усмено се
пред ширим радити на
изражава и смисленим цјелинама
аудиторијем, са разним њиховој
саговорницима
саопштава сопствене мисли, осјећања
и жеље на начин схватљив за друге, елиминацији
(познатим, непознатим,
различитих узраста, • комуницира са познатим и непознатим
људима у разним животним • реализација у
икустава, поријекла и
ситуацијама, активно учествује у заједничким
др.), причање доживљаја
разговорима на разне теме (о ономе активностима
у разним улогама
што се десило у прошлости, о центрима
(путник у возу, радник у
пошти, трговини...) будућности, о актуелним ситуацијама,
причама које је чуло, филмовима, • – ми слику, ви
• Причање по низу слика
луткарским представама и др. причу- из неког
• Игре улога и дијалози на
од часописа за
одређену тему са • буде активан слушалац и говорник,
дјецу
сценском лутком, игре способан да прича по сјећању о својим
• лутке
питања и одговора искуствима и преживљавањима, као и
• маске
• “Шта ти није јасно?”, њиховом комбиновању у нове цјелине
“Лутко, зашто те ово на стваралачки начин,
дијете одабрало?” • да сразмјерно самостално, садржајно,
• “Огласна табла” (дијете сликовито, изражајно, логички и
уз свој знак црта • огласна табла,
граматички исправно, систематично и пано: игролике
одређене поруке: кога цјеловито исприча, до нивоа да у
позива, шта жели да активности са
причи може да се распозна структура: слањем и
размијени, рађање заплет, кулминација и расплет,
брата...) пријемом
• уочава садржај слике и ријечима и поштанских
• Комуницирање реченицама га повезује у причу (по пошиљки
поштанским средствима могућности)

13
(појединачна и групна • комуницира постављајући питања и
писма болесном другу, одговарајући на питања
омиљеном писцу итд.) и • комуницира умјереним гласом,
преко техничких пристојно, предусретљиво, љубазно, без
средстава (радио, љутитог, нервозног, плачљивог или • писмо
касетофон, телефон, мазног тона • радио,
електронска пошта ...) • покушава комуницирати путем записане касетофон
• Причање о предметима, поруке (писмо, честитка, оглас, плакат), • дјечији телефон
појавама ... прима, шаље, размјењује, разумије са игровним
поруке активностима
Селективни садржаји „телефонских
• Комуницирање разговора“ у
невербалним путем играма улога
(мимика, гестови, пошта) 10 • прича о предметима и појавама (различите
• Игре налога (дјеца која конструишући ријечи и реченице, по животне
нису чула налог треба да могућности их повезујући у говорне ситуације;
погоде на основу цјелине наручивање
изведених радњи) • комуницира уз помоћ геста, стиска руке, куповине, позив
• Причање о предметима, мимике, пантомиме, имитације у помоћ,
појавама... • разумије налог и даје налог објашњавање
• Причање по сјећању о догађаја при
својим маштањима, позивању
плановима и сл. полиције и сл.)
• Игра “Репортер” • монолошки говори јасно и повезано
(извјештач са лица • Компјутер
мјеста) • (по могућности)
• Препричавање приче
(непосредно након
слушања, коју је раније
чуло) и слушање • повезано препричава покушавајући
сопственог гласа употребљавати књижевне изразе

г) Говорно стваралаштво
Ученик ће бити способан да:
• ИГРЕ: гласовима, • "моје очи
гласовним групама и • покаже смисао за хумор, саставља причају, моје
ријечима , њиховим необичне изразе и смијешне ријечи лице говори"
изговарањем на посебан
начин, прекрајањем и • пронађе нове ријечи мијењајући и
одступањем од 9 трансформишући већ упознате
лингвистичких правила и
варирањем ових начина, • изналази оригинална рјешења,
откривајући друге маштовите идеје
• Допуњавање приче којој
недостаје почетак или • касетофон
крај, уметање догађаја у
познату причу, причање • глуми, говори умјесто лутке
на основу 2-3 задане
ријечи
• Сусрет са новинарима и
инсценирање играњем • литерарни
улога или у појединим текстови
улогама (уз помоћ • лутке на
лутака, макета и других прстима
творевина које су • "Кад сам био
погодне за драмско велики", М.
представљање) Антић
• озвучени буквар
• „Прва књига“

14
д) Из књижевности за
дјецу и читање Ученик ће бити способан да:
24
Обавезни садржаји
• Слушање, разумијевање, 14
доживљавање и памћење • активно слуша, разумије, доживљава и
испричаног и прочитаног памти, препричава оно што се чита,
из народне и умјетничке прича својим ријечима
књижевности за дјецу • развија интерес и почиње стварати
(пјесме, приче, бајке, потребу и навику сталног дружења са
басне, загонетке, књигом, покушава читати, препричавати
питалице, брзалице, и књижевно говорити
разбрајалице, успаванке • упознаје и разликује књижевна дјела –
цупаљке, ташуњаљке, жанр (пјесме, приче, бајке, басне, • сликовнице
бројалице, пословице и загонетке) • „Прва књига“
др.). Селекција искустава
• уочава ликове, гради однос према њима,
и писаца – наставник,
елементарно процјењује карактере
према доступним
разликује главног јунака књижевног
изворима.
дјела («О коме је ријеч...?»), изражава
• Његовање смисла и • чланови
свој однос према њему («Ко ти се
способности за новинарске
свиђа, а ко не свиђа ... Зашто?»),
специфичан начин секције у школи
интерпретације одреди жанр дјела (прича, пјесма,
• маске
књижевних дјела и бајка, басна и сл.),
преношење сазнатог и
доживљеног захваљујући • меморише и рецитује стихове
књижевности у • овладава вјештином прерушавања
литерарно – драмске користећи маске, костиме, глуму
активности. • познаје штампана слова и почне да
• развој вјештине чита и пише првим писмом
читања до нивоа
одређеног • саставља ријечи у реченице и покушава
могућностима и компоновати причу, развије трајно
интересовањима интересовање за производе књижевног
сваког појединог стваралаштва испричаног, прочитаног • мала
дјетета, чији се распон или приказаног уз помоћ филма, ТВ библиотека:
креће од препознавања емисије, радија, позоришне представе сликовнице,
натписа и појединих и др. књиге са
слова и шчитавања, • Стекне елементарна сазнања о причама,
преко читања кратких и позоришту и драмској умјетности информативне
једноставних текстова уопште, врстама сценске уметности књиге, књиге
(посебно – позориштима лутака и бајки, басне,
исписаних штампаним
сјенки), албуми,
словима, до сразмјерно
биографије,
течног читања • покушава направити “изокренуту
народне
текстова какви се причу”
умотворине,
налазе у „Првој књизи“ дјечији листови,
или дјечијим • игра се ријечима и реченицама аудио и видео
листовима. касете,
• прибор за
Селективни садржаји 10
писање: оловке,
• Састављање реченице у боје,
2. којој ће бити задана • да буде мотивисано за препознање фломастери,
ријеч и састављање графичких симбола, знакова, порука и разни папири
причица, измишљање обавјештења, као претпоставке за
прича према теми , учење читања
“грађење прича” (двоје Ј.Ј. Змај
или више дјеце граде Д. Радовић

15
причу на основу Б. Ћопић
понуђених елемената – Љ. Ршумовић
наизмјенично) С. Ракита
• Уношење промјена у М. Антић
познате приче – Д. Максимовић
изокретаљке ( Б. Ћопић, и други
“Изокренута прича”),
игре римовања (Миша –
Глиша) • игре
• Упознавање са измишљанке
књижевношћу путем
медија, разгледање и
читање (по могућности)
сликовница, књига за
дјецу, дјечијих листова и
сл. Разговори о
прочитаном, слушаном
или гледаном.
• Посјета књижари,
изложби књига, • према садржају
библиотеци познатих прича
• Сусрети с писцима за са ученицима
дјецу правити
• Луткарско и дјечије "изокренуту",
позориште, дјечији и шаљиву,
цртани филм – кратке необичну причу
опсервације на доживљај • разговор о
(премјештено) омиљеним ТВ
емисијама,
36 цртаним или
ПИСАЊЕ И РАЗВОЈ
ГРАФОМОТОРИКЕ играним
Ученик ђе бити способан да: филмовима за
дјецу
а) Писање и цртање у
функцији развоја • именује и успјешно користи материјале
24 за рад
Обавезни садржаји • правилно сједи, рукује прибором за
• Играње материјалом за цртање, сликање и писање: оловком,
писање и цртање,опажа- кистом.
ње трагова на папиру, • именује линије и групише их према
зиду, поду, на већем и облику
мањем формату, без • прикаже облике помоћу линија
одређених садржаја • да постигне сразмерно развијену
• Игре примјене искуства фину моторику (визуелно
са различитим линијама, усмјеравање, вољну контролу и
дефинисање
координацију између покрета руке,
једноставних облика
шаке и прстију, двије руке и ока и
(праве и криве, дуге и • оловке, бојице,
руке) и захваљујући томе постигне
кратке, косе, изломљене, фломастери,
вијугаве, спиралне) и вештије, сигурније и слободније
кистови, угаљ,
њихово елементарно, покрете потребне за исписивање креда
просторно сређивање и ситних елемената без прекидања и
• папири разних
груписање подизања оловке са папира формата и
• Примјена линија за • да се оријентише у простору и дебљина, под,
дефинисање све сложе- сразмерно развије осећај за ритам, асвалт...
нијих облика (“смотано покретљивост руке, шаке и прстију, • Моја прва
уже”, “метла” итд.) хармонију и симетрију за вршење свеска
• Компоновање облика уз ритмичких покрета. • Велика књига за
употребу линија • да развије вјештину покрета за предшколце

16
различитих по дужини, писање у одговарајућој свесци, као и • Учионица,
правцу и интензитету оспособљеност да се свеска користи школско
(нпр. “вода”, “плетена на одговарајући начин. двориште,
корпа”, “кактус” и сл.) игралиште
• Представљање фигура • користи линију у дефинисању простора
људи у акцији,
међусобном односу, • користи различите подлоге,
постављањем у експериментише
различите просторе и
сразмјере (“возим
бицикл”, “људи сијеку • рукује прибором, контролише руку и
гране”) процјењује простор
• Цртање на различитим
подлогама
• Графомоторичке вјежбе
3. општег значења:
Развијање спремности и • се културно понаша у наведеним
покретљивости шаке, установама
правилно држање руке и
положај тијела, руковање • културно комуницира са писцима
прибором, контрола • гледа, слуша и анализира позоришне,
притиска прибором на филмске и луткарске представе, те да се
подлогу, развој фине културно понаша у позоришту, кину...
моторике (визуелно
усмјеравање покрета,
вољна контро-ла покрета • Новине,
руке, иско-риштавање целофан,
простора, размак, стакло, тегле,
прецизност, исписивање боце, стари
ситних елемената слова, кишобран,
према темпу платно, стара
напредовања грамофонска
• Правилно исписивање плоча...
штампаних слова (прво
великих, а затим малих)
повезано са њиховим 12
препознавањем, у
оквиру примјене игара
са словослагарицама • Све наведене
активности
• Спонтано овладавање реализовати
првим писмом; кроз игру, без
минимално сва велика присиле и
штампана слова првог према интересу
писма, писањем ријечи ученика
штампаним словима,
упоредо са читањем
Ученик ће бити способан да:
ЛИКОВНА КУЛТУРА 72

а) Игре и експеримен- • се самостално и слободно ликовно
тисање различитим изражава запажа,
ликовним материјалима 37 • проналази и анализира лијепо и ружно у
(бојама, папиром, својој околини, развије осјетљивост за
сунђером, кликером, боје, њихове нијансе и интензитет
четкицом итд.)
• рационално користи материјале и
25
Обавезни садржаји правилно употребљава прибор
• Бојање мањих • препозна и именује основне боје

17
површина различитих • експериментише бојама
облика • пише – црта елементе слова
• Експериментисање • ликоно комуницира са собом и свијетом
мијешањем боја: који га окружује кроз смисао и
импресија и експресија способност изражавања бојом и
на основу претходне бојеном површином, уз употребу
активности ликовно-сликарских техника
• Орнаменти и елементи
• упозна и користи богатство боја и
слова
облика захваљујући одговарајућим
• Игре визуелног опажања,
подстицајима (доживљајима,
визуелног памћења и
погодним темама, утицајима музике,
мишљења: цртамо сјенку
књижевних дела и др.).
на зиду,
то сам ја, то смо ми, мој
друг и другарица, наша
група на окупу,
• Откривање свијета боја у • разликује облике предмета и приказује
природи, градација особине познавањем и употребом
тонова, утврђивање боја, основних сликарских материјала и
дан љубљви, допуни техника (течних, чврстих боја, начина • Боје
слику, опсервација боја, њиховог наношења и др.) • Темпере
облика и више особина • употребљава боје у декоративне сврхе • Папир
предмета, опсервација и на начине који су дјеци доступни • Кистови
мање – веће, испред-иза, • Блок
свијетло – тамно, цртамо • Сунђер
у огледалу, шта је на • Перо
слици, састави слику, • Пертле
састави причу. • Кликери
• Сијалица
Селективни садржаји
12 • Пластичне чаше
• Креде и оловке у боји и
• користи линију у приказивању • Природни и
друга разноврснија и
сложенијих композиција вјештачки
сложенија композициона
материјали
рјешења у приказивању
линијом: • Учионица –
снопови линија, ређање у центар за
простору уз могућ-ност ликовну
разних рјешења, • проналази необичне начине цртања културу
скупљене и распршене • Већи формати
форме(могући мотиви: папира: пак-
“столица на столици”, папир, хамер,
“мост преко ријеке”, колаж папир
"ципеле у гардероби”, • Природа
“коса моје другарице”) • проналази и комбинује нове боје • Јесењи лист
• Цртање тачкицама, • Различити
мијењање шаре, цртање • изабере технику рада и прати обојене узорци
необично (лијевом трагове предмета,
руком, лијевом и десном блиски и
наизмјенично, са више препознатљиви
оловака, фломастера, дјеци
десном, лијевом) • Огледало
• Самостално мијешање • Картон
боја • користи разне материјале за нова • Љепило
• Игре опуштања и ликовна искуства • Репродукције
релаксације: сликање
пробушеном конзервом,
мијењање шара, прска-
ње бојама, сликање на
различитим подлогама, • Игралиште –

18
сликање кликерима, игре асвалт
отискивања, мокро на
мокро
• Игре визуелне маште и
креативног мишљења:
започета слика,
отискујемо прскањем,
слике од отпадака,
плодова, започета
сликовница, правимо
филм у боји, смијешне
слике, претварамо звук у
слику, шта је у пакету
• Чвршћа
б) Обликовање подлога,
материјала темпере, туш,
Обавезни садржаји четкице,
• Обликовање материјала у Ученик ће бити способан фломастери
боји и без боје: пијеска, да :
глине, пласте-лина,
глинамола и сл. 20
• Обликовање од • истражује и експериментише
природних различитим материјалима и техникама • маказе
материјала:прикупљени 18 • користи природне материјале за • љепило
плодови, листови, обликовање • платно
тијесто и сл. • природни
• Обликовање разних плодови
рециклираних материјала • пијесак
у композицији. • пластелин
2 • запажа и открива природне скулптуре • глина
Селективни садржаји • тијесто у боји
• Скулптуре из природе
(дрво, камен)
15
• учионица,
в) Ликовно школа,
процјењивање
10 • кућа, соба,
Обавезни садржаји
Ученик ће бити способан да: • град, улица,
• Разговори о лијепом и
балкон
ружном у дјечијој
околини • одјећа, обућа
• Украшавање радне • украси своју радну средину, собу, • школски лист
средине, собе,околине, свеску, књигу, одјећу... развојем • књиге...
књиге, одјеће и способности уочавања боја као • ликовни радови,
процјењивање својстава објеката и њихових заједнички и
украшеног ликовних вриједности индивидуални
• Процјењивање својих и • дјечији листови
радова другова из
одјељења
• процјењује свој рад и рад својих другова
Селективни садржаји 5 • предмети и
• Елементи примијењене . ствари из
умјетности непосредне
• Уочавање спонтано, а околине
затим свјесније, • умјетничка дјела
усмјереније боја, облика • развија критичко посматрање и
и њиховог склада, реда и анализирање природе и продуката
мјере у природи и људског рада
продуктима људског • развија и његује осјећај за лијепо,
стваралаштва. складно, пропорционално...

19
СПОРТ, РИТМИКА, МУЗИКА
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА

1. Здраво, физички добро и складно развијено дијете; свестрани развој моторике сразмјерно
могућностима дјетета, односно, формирање и учвршћивање способности овладавања
простором кроз кретање у њему, које је координирано, складно, грациозно, уравнотежено и
ритмично.
2. Стицање богатог моторичког искуства.

3. Упознавање сопственог тијела, његовог изгледа и шеме.

4. Опробавање, истраживање могућности сопственог тијела.

5. Развој латерализације

6. Одржавање и развијање нормалног стања апарата за кретање, посебно зглобова,
веза и мишића, што се одражава у њиховој покретљивости и снази.

7. Развој тјелесних својстава: брзине, окретности, гипкости, снаге, издржљивости, прецизности и
др., у складу са актуелним могућностима појединог дјетета.

8. Слободно, ефикасно и грациозно владање својом моториком и економичност у трошењу
мишићне енергије и снаге.

9. Развој равнотеже, способност да се брзо поврати поремећена равнотежа.

10. Успостављање равнотеже у статичком и динамичком положају приликом стајања, котрљања
(напријед, назад, у страну), заустављања у покрету, доскока са разним положајима руку.

11. Оспособљавање за руковање предметима уз помоћ крупних мишићних група.

12. Јачање дисајне мускулатуре, развој покрета грудног коша.

13. Постављање основа за даљи физички развој у скалду са могућностима дјетета.

14. Развијање интересовања, љубави и поштовања за музичку и плесну умјетност.

15. Подршка развоју способности, природности и цјеловитости доживљаја кроз игру и пјесму,
кретање и плес, познавањем и коришћењем могућности свога тијела као инструмента
изражавања покретом, његовог правилног држања, грациозности у ходању, изражајношћу,
љепотом и складношћу покрета оплемењених музиком.

16. Способност изражавања емоција покретом и елементарно разумијевање балетске умјетности,
ритмичка прецизност, кординација и култура покрета, њихов склад, лакоћа и слобода у
изражавању музичког доживљаја, сналажење у простору и способност овладавања њиме.

17. Задовољавање потреба за активним доживљавањем музике и покрета и успостављање правилног
односа према народној музици и фолклору.

18. Усвајање доступних техника музичког израза путем коришћења сопственог тијела као
инструмента, разних звучних предмета, као и једноставних музичких инструмената.

20
19. Способност коришћења инструмената за озвучавање пјесама и њихових дијелова, солистичко
и заједничко (хорско) музицирање.

20. Подржавање развоја морфофункционалних претпоставки и органских система за нормалан
очекивани психофизички развој.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
( минимално 5 игровних, игроликих „учећих активности“ седмично, у флексибилном трајању од 20-
30 минута, са тежњом повећавања броја дневних, седмичних и годишњих активности, како би се
оптимално остваривале 2 активности ученика дневно у овом предметном подручју)
Редни бр.

Мин. обим
САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ Смјернице за
наставника

Ученик ће бити способан да:
1. КРЕТАЊЕ И ИГРА У 72 • овлада основним моторичким
ПРИРОДИ активностима, упозна сопствено
тијело, његов изглед и моторичке
Обавезни садржаји 48 могућности (ходање, трчање,
скакање, вучење, гурање, хватање,
а) Разноврсни облици кретња бацање, гађање итд.) • Препоручена
20 средства:
у природи:
• упозна основне елементе спорта. обручеви,
• Ходање, трчање, пузање, • овлада основним локомоторним и лопте
провлачење, котрљање, (кошаркашка,
манипулационим покретима и
колутање, одржаваље фудбалска,
освоји фину моторику – вољног
равнотеже, шутирње, рукометна,
усмјеравања покрета, њихове
ударање и вођење лопте, одбојкашка и
координације, ритма, снаге, медицинска)
вожња тротинета, трицикла, тачности, темпа и размака покрета
бицикла, санкање, скијање, кликери, греде,
руке, шаке и прстију канап,
вожња котураљки и клизање,
активности у води, тротинет,
• усвоји основне норме понашања, бицикл, санке,
елементарни облици спорта,
самоконтроле, самосталности, скије,
организовано постављање и
одлучности и издржљивости котураљке,
кретање.
• Свакодневни боравак и вијаче,
кретање на свјежем зраку у • стекне богата чулна искуства шведске
комбинацији са играма захваљујући коришћењу свих чула љестве,
намијењеним когнитивном и у додиру са разноврсним дражима, струњаче,
социјално – емоционалном као основе за развијање чуњеви,
аспекту развоја. перцептивних способности ластиш,
• Игре на отвореном и у (опажања, процјењивања, избора) љуљачке,
природи (љетовање, тобогани,
зимовање, излет у парк и сл.), • формира флексибилан систем пикадо, разне
представа које су везане за оно што врсте
• Игре којима се унапређује
пружају чула, садрже могућности препрека,
функција чулних органа: мотке, вреће за
вида (опажање боја, облика, за генерализацију и трансфер,
скакање,
димензија, конфигурација, односно, оперисање менталним
компас
положаја и праваца кретања сликама онога што је опажено.
• Учионица,
у простору), слуха сала, школско
(опажање јачине звука, • развије перцептивне способности двориште,
правца из кога долази и као предуслов успешног саобраћајни
висине), додира (опажање савладавања вјештине читања и полигони,
температуре и писања, математике, говора и низа дјечије
препознавање особина других садржаја који ће бити игралиште,
материје додиром), мириса потребни у каснијем школовању и излети у

21
(обичних мириса и мириса животу. паркове и
цвијећа, односно, • схвати потребу утицаја свјежег зрака природу
парфемских мириса) и на организам
укуса (основних).
• Ваздушне купке (дуже • зна да уочи користи и штетности
дисање кроз нос); зашто и излагања сунцу
како
• Сунчање; користи и 18
опасности (како)
б) Игре покретом:
• поштује основна правила игара
• Игре које се могу
примијенити у природи и • правилно држи тијело (у току
затвореном 10 сједења у школској клупи, за столом
док једе итд)
в) Здравствено хигијенске
навике
• Редовне тјелесне активности, • развој здравствене културе ради
свакодневни боравак на очувања и јачања тјелесног и
свјежем ваздуху и игре на менталног здравља
отвореном, активности • раст и развој организма и
којима се доприноси повећавање његове отпорности
правилном и лијепом држању према неповољним утицајима
тијела, њега тијела и савременог начина живота,
одржавање личне хигијене промјенама у климатским условима
• Игролике активности (топлоти, хладноћи, вјетру и влази)
одржавања чистоће одјеће, и према обољењима.
обуће и личних ствари, као • сазнања о болестима и повредама,
и хигијене непосредне као и начинима да се избегну.
околине у складу са дјечјим 24
• изведе неке једноставне вјежбе за
могућностима. развој тијела
• Игролике активности • његује своје тијело у циљу
посвећене њези тијела и одржавања личне хигијене
одржавању личне хитијене, • само се облачи, обува, веже пертле и
посебно лица и руку, ногу и одржава чистоћу обуће, одјеће и
ноктију, хигијене уста непосредне околине
(коришћење четкице за • да ојача дисајну мускулатуру, развој
зубе), носа (коришћење покрета грудног коша, способност
марамице) и уредности косе за дубље и ритмичније дисање уз
(чешљање). повећавање капацитета плућа.
• познаје и придржава се правила
Селективни садржаји личне уредности, чистоће и
• Вјежбање за развој појединих хигијене.
мишићних група у природи
• стекне навике на правилан сан и
или соби
одмор, правилну и умјерену
• Правилан сан и одмор
исхрану и контролу тежине тијела.
• Мјерење сопствене тежине
и праћење промјена у
погледу тежине, раста и
тјелесних способности.

22
2. ПЈЕВАМО, СВИРАМО 72 Ученик ће бити способан да:
ИГРАМО
• музиком обогати своја емоционална
Обавезни садржаји 38 стања, покаже интересовање за
а) Слушање музике музику, способност њеног пажљивог • Збирка
• Слушање музике у свакој 13 слушања и доживљавања, музичких касета
погодној прилици, • препозна различите музичке стилове и и CD-ова
првенствено ради опуштања, жанрове, музике као културног (Колибри,
слушање кратке музике феномена, музичке традиције и дјела Врапчићи,
• Слушање ведре композиције, савремене музичке умјетности, Ђурђевдански
дјечије и народне пјесме фестивал,
посебно нашег народа и
(Колибри, Врапчићи, Драган Лаковић,
највреднијих остварења светске
Ђурђевдански фестивал) Бранко
баштине,
• Слушање пјесме везане за Коцкица, Миња
• препозна химну и друге пјесме везане Субота, Боже
државне и вјерске празнике за вјерске празнике
као и Боже правде и химне правде итд..)
БиХ Касетофон,
• овлада техником пјевања једноставних грамофон, разне
б) Пјевање 20 мелодија импровизоване
• Пјевање омиљених дјечијих
• овлада и разликовањем музичке удараљке,
пјесама по избору учитеља и
дјеце, умјереног темпа и динамике (гласно, тихо, гласније, чегртаљке
једноставне мелодијске тише), висине тонова, темпа музике (пластичне чаше
структуре, (брз, лаган, умјерен, убрзавајући, са бобицама,
успоравајући), ритма (дуго и кратко, бубњеви од
• Игре за увјежбавање дисања
уз способност извођења тих трајања картона, разни
и развој гласовне
ријечима, кретањима или штапићи итд..)
способности
удараљкама), извођача и састава Разне маске и
• Игре са пјевањем и
хора и оркестра приликом слушања костими за
једноставним вокалним
музике (мушки, женски хор, плесне
импровизацијама
оркестар, поједини инструменти, драматизације
• Пјевање умјереном јачином (Авантуре
уз усклађивање гласа по гласови), карактера облика и
малога ЈуЈу,
висини и јачини жанрова музике (весела, тужна,
Десет љутих
• Игролике активности њежна, живахна, одлучна, спокојна,
гусара, Шума у
дириговања, „ play-back “ корачница, успаванка, свечана, прољеће и др.)
пјевања и опонашања духовна и др.), назива пјесме на
• Учионица,
музичких садржаја из основу мелодије (пјеване без текста школско
инструмнеталне музике или одсвиране) и правилности двориште, сала
• Појединачно и групно извођења мелодије (одсвиране или за свечане
пјевање уз пратњу отпеване). манифестације,
ритмичких удараљки или • познавање занимљивих појединости кабинет за
једноставну из живота и стварања појединих музичку
инструменталну музику. композитора, посебно оних који су културу, излети
• Пјевање у колу, у музичким стварали за дјецу. у природи
драматизацијама, уз • интересовања и потенцијално
импровизовање текста или учествовање надарених појединаца у
текст омиљених дјечијих музичким манифестацијама; смотрама
пјесама погодних за фестивалима дјечијег музичког
ритмичку импровизацију стваралаштва
5 • учествује у заједничком пјевању и
• Игре улога
в) Свирање игрању, те поштује правила истих
диригента,
• Сопствено тијело као „познатих
инструмент, • изведе једноставну вокалну музичара“ и
експериментисање звуцима и импровизацију „play-back“
ритмовима, инструментално • усклади глас по висини и јачини музичке
стваралаштво (Орфов • користи тијело као извор звука (ноге, импровизације
инструментариј и руке, прсти, уста)
импровизовани
инструментариј)

23
• Испитивање и откривање • уочи и препозна различите звуке,
звучних својстава музичких шумове и тонове
инструмената 14 • свира на једноставним
импровизованим инструментима у
Селективни садржаји једноставним ритмовима
• Слушање: игре, корачнице, • препозна и именује неке
инструментална и вокална инструменте(клавир, гитара, бубањ,
музика хармоника, фрула итд.)
• Препознавање и запажање:
особине музичког тона, • препозна називе пјесама на основу
темпо музике, динамика, мелодије
бројање, карактер музике,
музичке форме • спонтано измисли неку мелодију у
• Препознавање назива пјесама току игре
на основу мелодије
• Пјевање у колу и музичким • измисли мелодију на основу гласања
демонстрацијама појединих животиња
• Спонтано измишљање
пјесмица у игри (нпр.
• импровизује мелодију на поједине
успављивање лутке...)
стихове, говори пјевајући
• Измишљање мелодије на
гласове појединих животиња
• Импровизовано пјевање
измишљених мелодија на
поједине стихове, настављане
недовршене пјесме коју
започиње наставник и игре у
којима дјеца умјесто да
говоре пјевају оно што имају
да кажу, измишљање пјесама
за неку прилику
20
г) Плесне активности
10 • симултано игра улоге креатора
Обавезни садржаји
плесних активности и њиховог
• Плесне импровизације;
гледаоца, приликом чега се
покрети који подразумијевају
доживљава, изражава, али и
представљање и
подражавање ликова, процењује извођење.
ситуација и радњи у • елементарно познавање и
одређеном ритму са или без разумијевање аутентичног народног
музичке пратње (нпр. брање мелоса и фолклорног стваралаштва
пољског цвијећа, грожђа...) (музике која их прати, покрета,
• Плесне драматизације узете старих народних инструмената,
из омиљене приче, бајке, неких обичаја и података везаних за
пјесме, музичког комада крај у којем дјеца одрастају и шире)
• Дјечје музичко уз мотиве за њихово даље
стваралаштво; упознавање, сакупљање, чување и
експериментисање звуцима, популарисање.
тоновима и ритмовима уз • изведе једноставну плесну
поступке везане за дечје импровизацију
музичко стваралаштво, • изведе једноставне плесне кораке и
испитивање и откривање једноставне кореографије
звучних својстава музичких • изведе једноставне плесне
инструмената, посебно драматизације из омиљене приче или
Орфов инструментаријум, бајке
испитивање и откривање
звучних својстава музичких
инструмената, коришћење

24
инструмената за извођење
ритма као и ритмичку
пратњу песама и њихових
делова, као и бројалица, 10
рецитација и прича.
Селективни садржаји
• Повезивање воклано
инструменталног
стваралаштва са другим
врстама дјечијег креативног
изражавања: вербалног,
ликовног, гестовног и др.
• Народне хорске игре,
плесови доступни дјеци

ТАКМИЧИМО СЕ: Ученик ће бити способан да:
3. ЕЛЕМЕНТИ СПОРТСКИХ 36 • разне подлоге и
ИГАРА препреке за
кретање,
Обавезни садржаји • учествује у такмичењима како штоперица
• Појединачна и групна 24 школским тако и ваншколским реквизити за
такмичења у трчању и штафетне игре,
ходању, разноврсни облици • развије такмичарски дух по жељи
ходања (ходање у круг, ученика.
жмурке, ходамо улицом, • трчи 20 m. без прекида и у одређеном
коњић и кола, воз, возимо року којег постави наставник • сала, школско
аутимобиле, птице у двориште,
гнијезду, лептири лете од • учествује у такмичарским и саобраћајни
цвијета до цвијета, ласте и штафетним играма, једноставним полигони,
мушице и др.) облицима и елементима спортских дјечије
• Појединачно такмичење у игара, кошарке, одбојке, фудбала, игралиште, парк
трчању прилагођено тениса или бадминтона
процијењеним могућностима
ученика, уз будно праћење
физиолошких оптерећења и
манифестација
• Звјездане игрице – екипно
такмичење у штафетним
играма: игра са обручима, • успостави добру координацију
игра скок у даљ збирно, игра око – рука
лоптом и ластишима, игре:
"ходања по крову",
"школица", игра зидања куле,
игра водом и игра балоном у
пару.

Селективни садржаји
• Такмичење и игре скакања,
провлачења и пењања,
једноставних облика
кошарке, одбојке, тениса,
бадминтона, фудбала
• Такмичење хватања, бацања
и гађања

25
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

За наставнике:
1. Наставни план и програм прве тријаде
2. Др Перо Спасојевић: „Шестогодишњаци у школи“, теоријска основа и емпиријска истраживања,
Филозофски факултет у Бањој Луци и ИП „Нова школа“, Бања Лука, 2006.
3. Др Перо Спасојевић: „Игра и рано учење“, Завод за уџбенике и наставна средства,
С. Сарајево 2003.
4. Др Емил Каменов, Др Перо Спасојевић: „Методика наставног рада“ приручник за наставнике,
Завод за уџбенике и наставна средства С. Сарајево, 2003.
5. Др Е. Каменов, Методика I, II и III, Одсек за педагогију Филозофског факултета, Нови Сад, 1997.
6. Др Томас Гордон, Како бити успјешан наставник, КЦ, 1998.
7. Др Р. Прентовић, Др В. Сотировић, Методика развоја почетних математичких
појмова, Дидакта, Нови Сад,1998.
8. Др С. Милијевић, Збирка дидактичких игара, "СВЈЕТЛОСТ", ООУР Завод за
уxбенике и наставна средства, Сарајево, 1989.
9. Н. Малешевић, С. Милијевић, Физичко и здравствено васпитање дјеце
предшколског узраста, "Свјетлост", Завод за уxбенике и наставна средства,
Сарајево,1990.
10. И. Ивић и др, Активно учење, Министарство просвете Србије, Институт за
психологију, Београд, 1997.
11. Бони Милер, Како остварити успјешан контакт са ученицима, Сарајевска
трибина, Сарајево, 2001.
12. Група аутора, Развој говора код детета, Завод за уxбенике и наставна
средства, Београд, 1981.
13. Мали кућни огледи, КЦ, 2001.
14. Ђ. Касагић, И. Бојановић, Игре покретом, Завод за уxбенике и наставна
средства, Београд, 1995.

За ученике:

1. Перо Спасојевић, Емил Каменов, Петар Ђаковић : „Моја прва књига“,
Завод за уџбенике и наставна средства, С. Сарајево 2003.
2. Др Е. Каменов, Предшколска свеска, Драгон, Нови Сад,
3. Сликовнице различитих издавача и садржаја за центре за учење
4. Друге посебно препоручене дидактичке играчке и дидактички материјали, по избору
наставника, родитеља и ученика

26