You are on page 1of 1

Tajuk

16. Bincangkan kepentingan kajian hubungan etnik dalam konteks Malaysia.

17. Jelaskan sejarah pembentukan masyarakat India muslim di rantau Alam Melayu.
Apakah kesan asimilasi yang wujud dalam masyarakat tersebut.

18. Huraikan perbezaan antara ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union 1946 dengan ciri-
ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

19. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukan dengan jelas pembahagian kuasa
antara kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri. Bincangkan penyataan ini.

20. Apakah peranan Majlis Amanah Rakyat (MARA) dalam mempertingkatkan
penglibatan kaum Bumiputera dalam bidang ekonomi. Bincangkan.