You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(Pendekatan Konstruktivisme)
Mata Pelajaran

: Sejarah

Tingkatan

: 4 Cemerlang

Tarikh/ Hari

: 16 Oktober 2014 (Khamis)

Masa

: 2.00-2.40 petang (40 minit)

Bilangan Pelajar

: 29 Orang

Tajuk

: Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara


Sub topik: Bentuk-bentuk kerajaan awal.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Mendefinisikan maksud/ konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim.
2. Membandingkan ciri-ciri kerajaan agraria dan kerajaan maritim.
3. Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan awal.

Bahan Bantu Mengajar

:Kertas Mahjong,pensil warna.

KBKK

: Menjana idea, menilai, menganalisis.

Istilah/ konsep

: Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim.

Unsur/ Tingkah Laku Patriotisme


Pengetahuan Sedia Ada

: Kerjasama dalam membntuk kerajaan, gigih berusaha, berdaya saing.


: Pelajar telah mengetahui gambaran awal mengenai kerajaan awal.

Langkah/masa

Isi Pelajaran

Set Induksi
(5 minit)

Pengenalan
Gambaran awal tentang tajuk.

Aktiviti Guru
Guru memberi salam
dan menanyakan
khabar pelajar
Guru menyoal pelajar
bagi mengetahui
tahap kefahaman
yang sedia ada.
Guru menunjukkan
replika yang
berkaitan dengan
tajuk yang akan di
ajar.
Guru menerangkan
mengenai dua
kerajaan awal
Guru mengedarkan
lembaran nota kepada
pelajar

Aktiviti Pelajar
Pelajar memberi respon
setiap pertanyaan guru
Pelajar beri perhatian
pada replika yang
dipamerkan.
Pelajar memberi
tumpuan ketika guru
memberi penerangan.
Pelajar menjadikan
lembaran nota sebagai
rujukan.

Catatan
Strategi:
aktiviti bersama
antara guru dan
pelajar
Kaedah :
Penerangan
Abm:
Replika,lembaran
nota
Kbkk:
merangsang minda
pelajar.

Langkah 1:
(5 minit)
Isi pelajaran

Memahami kewujudan kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara.


Menerangkan maksud
kerajaan agraria
Menerangkan contoh
kerajaan Agraria
-Angkor
-Funan
Menerangkan ciri-ciri
kerajaan Agraria

Guru mengarahkan
pelajar mencatat
setiap penerangan
guru
Guru menerangkan
maksud Agraria dan
menghuraikan
Guru menerangkan
ciri-ciri Kerajaan
Agraria

Pelajar mendengar
penerangan yang
diberikan oleh guru.
Pelajar mencatat setiap
isi-isi penting

Strategi:
Aktiviti bersama guru
dan pelajar.
Kaedah:
Penerangan,
Abm :
Papan putih dan
marker
Kbkk:
Meransang pemikiran
pelajar

Langkah 2
(10 minit)
Aktiviti

Langkah 3
(5 minit)
Isi pelajaran

Guru menguji tahap


kefahaman pelajar melalui
aktiviti menjawab soalan dan
teka silang kata

Menerangkan maksud
kerajaan maritim
Menerangkan contoh lokasi
kerajaan maritim
Menerangkan ciri-ciri
kerajaan Maritim

Guru mengedarkan
lembaran kerja
kepada pelajar
Guru memberi arahan
kepada pelajar untuk
menjawab lembaran
kerja yang diberi
Guru memilih pelajar
secara rawak untuk
menjawab soalan di
dalam lembaran kerja.
Kemudian pelajar
diminta untuk keluar
ke hadapan dan
mengisi teka silang
kata.

Pelajar mendengar
arahan yang diberikan
oleh guru.
Pelajar menjawab
soalan di dalam
lembaran kerja.
Pelajar yang terpilih
keluar ke hadapan
untuk mengisi teka
silang kata.

Guru mengarahkan
pelajar mencatat
setiap penerangan
guru
Guru menerangkan
maksud maritim dan
menghuraikan
Guru menerangkan

Pelajar mendengar
penerangan yang
diberikan oleh guru.
Pelajar mencatat setiap
isi-isi penting

Strategi:
Aktiviti bersama guru
dan pelajar.
Kaedah:
Penerangan,penyoala
n dan aktiviti
Abm :
silang kata, lembaran
kerja dan marker
KBKK :
Menguji minda
pelajar

Strategi:
Aktiviti bersama guru
dan pelajar.
Kaedah:
Penerangan
Abm :

ciri-ciri Kerajaan
maritim

Papan putih dan


marker
Kbkk:
Meransang pemikiran
pelajar

Langkah 4
(10 minit )
Aktiviti

Guru menguji tahap kefahaman


pelajar melalui kaedah aktiviti
berkumpulan.

Guru memberi arahan


untuk aktiviti kumpulan.
Pelajar dibahagikan
kepada 2 kumpulan besar
Guru mengedarkan peta
minda kepada dua
kumpulan.
Guru mengarahkan
pelajar untuk mengisi
peta minda melalui
perbincangan dalam
kumpulan selama 5 minit.
Guru meminta wakil
kumpulan untuk
membentangkan hasil
kerja kumpulan.
Penilaian akan diberikan
berdasarkan tahap
kefahaman dan kerjasama
dalam kumpulan.

Pelajar memahami arahan yang Abm: Peta


diberikan oleh guru.
minda,marker,pensil
warna.
Pelajar berada dalam
kumpulan masing-masing.
Pelajar menerima peta
minda dari guru dan
memahami arahan yang
diberikan tentang cara-cara
menjawab.
Pelajar berbincang dalam
kumpulan.
Wakil kumpulan tampil ke
hadapan membentangkan
hasil perbincangan
kumpulan selama 2 minit.

Penutup
(5minit)

Merumus isi pembelajaran

Guru mengaitkan isi


pembelajaran dengan
lembaran nota yang
diberikan ketika induksi.
Guru membandingkan
kerajaan agraria dan
kerajaan maritim.
Guru mendapatkan
pendapat dari pelajar
mengenai pembelajaran
hari ini
Pelajar diminta membuat
persediaan untuk topik
yang seterusnya.

Pelajar merujuk lembaran


nota.
Pelajar mengenalpasti
perbezaan diantara
kerajaan agraria dan
maritim.
Pelajar memberikan
respon serta pendapat
masing-masing berkaitan
hasil pembelajaran yang

Abm: lembaran nota

Refleksi:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________