You are on page 1of 5

Ikatlong Markahang Pagsusulit

Filipino 5

I. A. Piliin ang titik ng wastong sagot o pang-uri na angkop sa paglalarawan
ng pangngalan o panghalip.

1. Ang bolang ginagamit sa sipa.
a. Mabilog b. Malaki c. Butas
1. Ang sorbets.
a. Mainit b. Malutong c. Malamig
1. Ang aso ang maituturing na na hayop kaya nasabing kaibigan ng tao.
a. Pinakamatapang b. pinakamatapat c. pinakamabait
1. Ang mga rosas.
a. Mabaho b. mabango c. pangit
2. Ang mga ita.
a. Matangkad b. maitim c. maputi
3. Tayong Pilipino ay kulay .
a. Puti b. kayumanggi c. itim
4. Ang mga bayaning Pilipino.
a. Masipag b. magigiting c. duwag.
5. Ang pilipinas ay bansang .
a. Malaki b. magulo c. Malaya
6. Ang usa ay kung tumakbo.
a. Mabagal b. makupad c. mabilis
7. Sa likas na yamanang bansang Pilipinas.
a. Mayaman b. salat c. mayabang
A. Punan ang patlang ng wastong anyo ng pang-uring nasa panaklong ayon sa
hinihingi ng kaantasan sa pangungusap.
(magilw)11. Ang mga buwan ng Disyembre at Enero ang sa buong taon.
(malasa)12. Ang timpla ng tinolang manok ay kaysa nilagang manok.
(mahaba)13. Aba, ang liham mo gaya ng sa akin.
(dakila) 14. Ang mga bayaning Pilipino ay .
(masipag)15. Ang ama kaysa anak niyang binata.
B. Piliin ang pang-uri at tukuyin ang antas kung lantay, pahambing o pasukdol.
16. Pagkaganda-ganda ng Banaue.
17. Ito ay higit na malayo kaysa Baguio.
18. Kasintalino ni Clara ang kanyang bunsong kapatid.
19. Ang ama nila ay hari ng sipag.
20. Ang malamig na klima sa Baguio ay nakakaakit ng turista.
C. Gamitin sa pangugusap ang sumusunod na panag-uri.
21. Di-gasino 24. Magkasin
22. Di-gaano 25. Kasing
23. Kasim
I. A. May mga nakatalang salita sa ibaba at kahulugan nito. Piliin ang titik
ng kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap.
kaya
a. Magagawa
b. Ekspresyong nag-uugnay ng dahilan at bunga.
1. Nawala ang pitaka niya kaya siya umiyak.
2. Tingnan ko nga kung kaya mo ito.
Paso
a. Lalagyan ng halaman.
b. Daan o landas
1. Sa paso ng Tirad napatay si Heneral Gregorio del Pilae.
2. Ilan na amg nababasag kong paso.
Tayo
a. Ako,ikaw,siya
b. Tindig
1. Hindi ka pa ba aalis? Tayo ka na agad!
2. Tayo na ngang umuwi at gabi na .
I. Basahing mabuti ang maikling kuwento at sagutan ang mga tanong
tungkol dito. Titik lamang ang isulat.

Ang Mga Kanaryo ni Cesar
Tuwang-tuwa si Cesar tuwing makikita at maririnig ang kanyang isang
pares ng kanaryo. Masisiglang nagliliparan at naghuhunihan ang mga ito sa
kanilang hawlang bakal.
Isang araw, nagisnan na laman niya na walng buhay ang isa sa mga
kanaryo. Magmula noon, tila nawalan ng sigla ang kanaryong naiwan. Hindi na
ito kumain. Hindi na rin ito humuhuni.
1. Ano kaya ang nangyari sa kanaryong naiwan?
a. Mamamatay rin ito. b. mangingitlog ito. c. tatakas
ito.
2. Ano kaya ang nararamdaman ng naiwang kanaryo?
a. Pagkalungkot. b. pagkainis. c. pagkagalit.
3. Kung ikaw si Cesar, ano iyong gagawin sa kanaryong naiwan?
a. Lulutuin ko ito. b. papatayin ko na ito agad c. pakakawalan ko
ito.

Ang Mga Naulila

Pitong magkakapatid sina Lito. Maaga silang naulila sa ama. Labing isang
taon lamang ang pinakamatanda sa kanila at anim na buwan pa lamang ang
pinakabunso.Walang hanapbuhay ang kanilang ina. May kaunting kabuhayang
naiwan ang kanilang ina.
1. Ano kaya ang nararapat gawin ng kanyang ina?
a. Maghanap ng trabaho. b. umasa sa tulong ng
kamag-anak
c. ipamigay ang anak sa kamag-anak
2. Ano kaya ang pinakamabuting gawin nila sa ari-ariang naiwan ng kanilang
ama?
a. ipagbili at gawing puhunan sa negosyo b.ipagbili at gastusin ng
walang patumangga
c. mahalin ito at mangutang sa mga tindahan
3. Kung kanilang pupuhunanin sa negosyo ang mapagbibilhan ng naiwang ari-
arian, ano kaya ang mangyayari sa kanila?
a. malulugi sila b. lalo silang maghihirap c. maaaring umunlad
ang buhay nila.
IV.

Hanapin ang kasalungat ng mga salitang may guhit.
A.
1. Ulila ang gabi, ulila ang karimlan.
2. Sanggalang sa bagyo, sa baha’y panlunas.
3. Nang putulin kami’t kanilang winasak.
4. Sa tindi ng amoy at kalat sa gilid.
5. Pati hangin yata’y walang pakialam sa kapal mng usok na
nakabalatay.
a. Gitna d. nipis
b. Binuo e. kahapon
c. Panlaban f. liwanag
B. Hanapin ang kasingkahulugan ng salitang may guhit.
1. Nagdudumaling tumakbo papunta sa ospital ang lalaki.
2. Ang dahon ng oregano ay mabisang gamot sa ubo.
3. Mabagal kumilos ang batang kulang sa wastong nutrisyon.
4. Saan kaya papunta ang maraming taong iyon.
5. Sa di kalayuan ay may nakakubling anino.
a. Patungo d. marahan
b. Lingaran e. mabilis
c. epetibo f. mabain
V. Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa buhay ni Boking.
Lagya ng bilang ang kahon.
Nang tumanda ang mga magulang, napilitang maghanap ng pagkain si Boking.
Napakaliit ni Boking kaya itinago ng mga magulang.
Pinatira ng prinsesa sina boking sa palasyo.
Tinulungan ni Boking ang prinsesa na nakita niyang nakahandusay sa
kagubatan.

Third Periodic Test
English 6

A. Copy on a piece of paper the verb that agrees with each
indefinite pronoun.
1. Most (are,is) typed on white paper.
2. Certainly someone (has,have) to step forward before the dance.
3. Somebody (keep,keeps) on putting notes on my desk.
4. However, one (was,were) written by hand in green ink.
5. Each (invite,invites) me to the Valentines Day Dance.
A. Fill in the blanks with correct past participle of verb and with
since or for in completing the following sentence.
Ramon 6 (ask) questions about spaceships 7 a
week now.
It 8 (start) 9 he saw a movie about
spaceships.
His father 10 (be) getting information about spaceships
11 last week.
A cousin 12 (start) a research on subject 13
four days already.
Ramon and friends 14 (talk) about going to the moon
15 yesterday.
B. Complete the sentences with hope-can, wish-could-had.
I 16 I 17 be a genius.
I 18 I 19 do something great that will
bring me love and peace.
I 20 I 21 a magic ship, that could reach the
farthest corner.
C. Identify the verb if it is in Active Voice or Passive Voice.
1. The children read books in the library.
2. The books were kept in the cabinets.
3. Mrs. Padilla gave the class some reminders when inside the
library.
4. The model pupil was awarded a prize for his conduct.
5. The whole class observed the guidelines in using the library.
A. Rewrite the sentences into active if it is in passive voice and
passive into active.
1. Many survivors were rescued by the fishermen.
2. Sleeping Beauty was awakened by a kiss from the prince.
3. They baked that kind of cake.
4. The whole family enjoyed the summer’s trip to Subic.
5. The kid ate the chocolates.

F. Complete each sentence by copying the letter of the right
prefix.

1. The ordinary noise alarmed the pupils in the classroom.
a. Ultra b. extra- c.super d.un-
2. We decorated their house to give it a bright and new
look.
a. A. re- b.mis- c.post d.pre-
3. The meek woman was complaining in spite of all the
work she has to finish.
a. In- b. un- c.re- d.dis-
4. In order to function easily and efficiently, the club members
organize the working committee of the association.
a. Co- b. dis c.re- d.mis-
5. Young handsome Samuel has been patient for his
mother.
a. Im- b. un- c.re d.extra

G. Read the short stories and answer that question s the
follow.

PETE’s CATCH

Pete considered himself a fine fisherman. He stood on the riverbank as
he held his fishing line with the patience only a fisherman knew. His heart
beat faster as he felt a tug on the line. He was exited as he plated his feet
firmly on the ground. He gave a big pull expecting to find a big fish at the
hook of his fishing line. Disappointment clouded his face as ha stared at his
catch.

1. What do you think did Pete catch?
a. A big fish b. a big turtle c. a water weed
2. What kind of fisherman was Pete?
a. He was an old fisherman b. he was a good fisherman
b. he was a impatient fisherman
3. What did Pete do?
a. Went away b. sat on the riverbank

c. threw his fishing line again into the water

WHY WE SHOULD PLANT VEGETABLES

There are many good reasons why we should plant and grow
vegetables. Among there are:

a. To provide our family with food
b. To provide income for the family
c. To have a balanced diet for the family
d. To have a beautiful home garden
e. To provide wholesome and healthful hobby
f. To help in the food production campaign of the
government
g. To help our country become self-sufficient in food.

1. If all will plant vegetables in their backyards, what good will this do
to all of us?
a. We will have enough food. c. we will have a plenty
of time to play.
b. We will make ourselves beautiful.
2. What do you think will happen to a family with good income?
a. It will lack food. c. it will have enough life.
b. It will go hungry.
3. If all people eat balanced diet with plenty of vegetable, what will
happen?
a. Sickness will spread. c. death rate will
increase.
b. People will be healthy.