You are on page 1of 6

ПРАВИЛНА ТРОСТРАНА ПРИЗМА

Деф. Правилна тространа призма је призма чија је база једнакостранични троугао.
Oсновни елементи:
база (основа) је једнакостранични троугао B 

a2 3
О базе 3а
4

омотач М=3аН
основна ивица је а
бочна ивица (висина) је Н
висина у бази је h и h 

a 3
2

дијагонала бочне стране је d:

d2  a 2  H2

Специјално, једнакоивична тространа призма је призма код које су све ивице једнаке, тј. код које је a = H.
Тространа призма НЕМА дијагонални пресек!

Површина правилне тростране призме је:
P  2B  M
a2 3
P  2
3aH
4

Запремина правилне тростране призме је:
V = B H
V

a2 3
H
4

ТРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА ПРАВОУГЛИ ТРОУГАО
Oсновни елементи:
база (основа) је правоугли троугао B 
омотач

c h c
a b
или B 
2
2

О базе  а  b  c

М=(а  b  c)Н

основне ивице су а, b, c
d1 2  a 2  H 2
бочна ивица (висина) је Н
d2 2  c2  H 2
висина у бази је hc
дијагоналe бочних страна су d1, d2, d3 d3 2  b 2  H 2
Површина ове тростране призме је:
P  2B  M
a b
P  2
(a b c)H
2

Запремина ове тростране призме је:
V = B H
V

a b
H
2

********************************************************************************************
ПРАВИЛНА ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА
Деф. Правилна четворострана призма је призма чија је база квадрат.
Oсновни елементи:
база (основа) је квадрат

B  a 2 О базе 4а
-

омотач М=4аН
основна ивица је а
бочна ивица (висина) је Н

-

дијагонала основе је d

-

дијагонала бочне стране је

d

2

d  a 2  H2

da 2

- дијагонала призме је D D2  d 2  H 2 Специјално. Површина правилне четворостране призме је: P  2B  M Запремина правилне четворостране призме је: V = B H P  2 a 2 4aH V a 2 H Ако је база квадрат. постоји један дијагонални пресек чија је површина Pdp = d·H = a 2 · H ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА ПРАВОУГАОНИК Oсновни елементи: - база (основа) је правоугаоник B  ab О базе 2а 2b М=(2а  2b)Н - омотач - основне ивице су а и b бочна ивица (висина) је Н дијагонала основе је d - - 2 d1 d1  a  H d2 d2  a 2  H2 2 2 2 d 2  a 2  b2 дијагоналe бочне стране су дијагонала призме је D D2  d 2  H 2 Мрежа ове четворостране призме Ако је база правоугаоник. једнакоивична четворострана призма је призма код које су све ивице једнаке. Такву призму још називамо и КОЦКА. постоји један дијагонални пресек чија је површина PDP  d H . тј. код које је a = H.

Правилна шестострана призма је призма чија је база правилан шестоугао. Oсновни елементи: a2 3 О базе 6а 4 база (основа) је шестоугао B  6  омотач М=6аН . постоје два дијагонална пресека чије су површине Pdp1 = d1·H Pdp2 = d2·H Површина oве призме је: P  2B  M Запремина ове призме је: V = B H d d P  2  1 2 4aH или 2 V d1 d 2 H или 2 P  2аh  4aH V  ahH ПРАВИЛНА ШЕСТОСТРАНА ПРИЗМА Деф.Површина правилне четворостране призме је: P  2B  M Запремина правилне четворостране призме је: V = B H P  2 ab (2a 2b)H V ab H ЧЕТВОРОСТРАНА ПРИЗМА ЧИЈА ЈЕ БАЗА РОМБ Oсновни елементи: - база (основа) је ромб B d1 d 2 или B  аh 2 О базе  4а омотач М= 4аН основна ивица је а 2 2 бочна је Н  d1 ивица   d(висина) 2 2 d1 и d 2 дијагонале   а основе су     -  2 - d - Мрежа ове четворостране призме  d 2 2  a 2  H2 2 D1 D1  d12  H 2 D2 D2  d 2 2  H 2 дијагонала бочне стране је дијагонале призме су 2 Ако је база правоугаоник.

B a 3 h 2 a2 3 4 ah M  3P  3  a 2 P  BM  P  V= површина основе (базе) површина омотача ah a2 3  3  a површина пирамиде 4 2 B H 1 a2 3  V=  H 3 3 4 запремина пирамиде . а омотач чине четири једнакокрака троугла. B  a2 површина основе (базе) a h M  4 P 4  2ah 2 површина омотача P BM површина пирамиде V= Ознаке: .h B H 3  P  a 2  2ah a H 3 2  V= запремина пирамиде da 2 основна ивица бочна ивица дијагонала основе висина пирамиде бочна висина .апотема Pdp  d H површина дијагоналног пресека 2 ******************************************************************************************** ПРАВИЛНА ТРОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази једнакостранични троугао.s .d . а омотач чине три једнакокрака троугла.основна ивица је а бочна ивица (висина) је Н a 3 дијагонале основе су d мања d мања  2h  2  2 a 3 дијагонала бочне стране је d d 2  a 2  H 2 дијагонале призме су d већа d већа 2а 2 2 Dмања  d мања  H2 D мања 2 2 Dвећа  d већа  H2 D већа Површина правилне шестостране призме је: P  2B  M Запремина правилне шестостране призме је: V = B H a2 3 a2 3 P  2 6  6aH V 6  H 4 4 ******************************************************************************************** ПРАВИЛНА ЧЕТВОРОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази квадрат.Н . назива се правилна четворострана пирамида. назива се правилна тространа пирамида.а .

апотема За разлику од четвоространих пирамида. d v H 2a H   aH 2 2 површина већег дијагоналног пресека Pdpv  ******************************************************************************************** ВАЉАК КУПА P  2B  M површина ваљка V=B H запремина ваљка В = r 2 површина базе (основе) М =2rН површина омотача Pop  2rH површина осног пресека ваљка ЛОПТА P  B M површина купе BH V 3 запремина купе B = r 2 површина основе (базе) M = rs површина омотача R H 2r H   r H 2 2 површина осног пресека Pор  .ha основна ивица бочна ивица висина основе висина пирамиде бочна висина .dv B H 1 a2 3  V= 6 H 3 3 4 основна ивица бочна ивица висина основе висина пирамиде бочна висина – апотема мања дијагонала основе већа дијагонала основе запремина пирамиде a 3 dm  2h  2  = a 3 2 d v  2a Шестострана пирамида има два дијагонална пресека.h .Н .s . тространа НЕМА дијагонални пресек.а . Истаћи. правилна једнакоивична тространа пирамида се назива тетраедар и код ње је s = a.s .Н . јер има две дијагонале у основи.Ознаке: . назива се правилна шестострана пирамида. а омотач чини шест једнакокраких троуглова.а . ******************************************************************************************** ПРАВИЛНА ШЕСТОСТРАНА ПИРАМИДА Геометријско тело у чијој се основи налази правилни шестоугао. B6 a2 3 4 површина основе (базе) ah M  6P  6  a =3ah a 2 површина омотача a2 3 P  B  M  P  6 3ah a површина пирамиде 4 V= Ознаке: .dm .h .ha . јер нема дијагоналу у основи.

Meda kralj P  4r 2  површина лопте 4 V= r 3  3 запремина лопте .