You are on page 1of 15

KURSUS : EDU 3073

BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 1
TAJUK

Laporan mengenai lawatan


tidak rasmi ke mana-mana
bilik Unit Bimbingan &
Kaunseling, contohnya di IPG
KTHO atau mana-mana bilik
Bimbingan & Kaunseling
sekolah-sekolah rendah yang
berdekatan dengan kampus.

Minggu 2 ( 11 Jan. 2015 15 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 2
TAJUK

Laporan mengenai kaedahkaedah yang biasa


digunakan guru kelas di
sekolah bagi mengumpul
maklumat-maklumat muridmurid di bawah jaganya.
Tunjukkan sekurangkurangnya satu sampel
maklumat berkenaan.

Minggu 2 ( 11 Jan. 2015 15 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si

mulasi/
Forum/Perbahasan
KURSUS : EDU 3O73
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 3
TAJUK

Lakarkan satu carta alir yang


menunjukkan langkahlangkah bagaimana guru
biasa boleh mengenal pasti
murid-murid yang
bermasalah. Huraikan setiap
langkah-langkah berkenaan.

Minggu 2 ( 11 Jan. 2015 15 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 2 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar

Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan
KURSUS : EDU 3073
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 4
TAJUK

Setiap kumpulan memilih


satu teori kaunseling yang
biasa diamalkan oleh guru
Bimbingan & Kaunseling di
sekolah rendah. Bincangkan
kekuatan dan kelemahan
teori berkenaan.

Minggu 3 ( 18 Jan. 2015 22 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 2 jam (
)
Tempat
Kehadira
/

n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan
KURSUS : EDU 3073
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 5
TAJUK

Setiap kumpulan diberi satu


rakaman sesi kaunseling
individu. Bincangkan dan
kenal pasti kemahirankemahiran asas yang
digunakan oleh guru
Bimbingan & Kaunseling
dalam rakaman tersebut.

Minggu 3 ( 18 Jan. 2015 22 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)

Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan
KURSUS : EDU 3073
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 6
TAJUK

Temubual dengan seorang


kaunselor di institusi yang
dipilih dan dapatkan
pandangan beliau terhadap
satu teori kaunseling yang
beliau aplikasikan.

Minggu 3 ( 18 Jan. 2015 22 Jan. 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)

Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 7
TAJUK

Bincangkan kemahirankemahiran asas kaunseling


yang digunakan guru biasa
dalam proses P & P beliau di
dalam bilik darjah.

Minggu

17 ( 26 Apr. 2015 30 Apr.


2015)

Tarikh

Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 8
TAJUK

Buat lawatan tidak rasmi ke


Prasekolah IPGKTHO dan
perhatikan guru prasekolah
itu mengendalikan aktivitiaktiviti P&P beliau.

Minggu

17 ( 26 Apr. 2015 30 Apr.


2015)

Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 9
TAJUK

Setiap kumpulan diminta


memilih sama ada Terapi
Muzik atau Terapi Kaunseling
Biblio dan membuat
persediaan untuk

disimulasikan.

Minggu

17 ( 26 Apr. 2015 30 Apr.


2015)

Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan
KURSUS : EDU 3073
BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 10
TAJUK

Dapatkan dan perhatikan


rakaman satu sesi kaunseling
kelompok dan berikan ulasan

terhadap proses tersebut.


Minggu

17 ( 26 Apr. 2015 30 Apr.


2015)

Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 11
TAJUK

Terangkan bagaimana

seorang pemudah cara


dalam sesi kelompok dapat
membantu ahli-ahli
kelompok.

Minggu 18 ( 3 Mei 2015 7 Mei 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 12
Bentangkan satu kaedah LDK

TAJUK

yang bertujuan untuk


membina Dinamika
Kumpulan dalam suatu
program motivasi.

Minggu 18 ( 3 Mei 2015 7 Mei 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 13

TAJUK

Terangkan mengapa muridmurid sekolah digalakkan


menjalani ujian kerjaya bagi
menentukan laluan kerjaya
mereka.

Minggu 18 ( 3 Mei 2015 7 Mei 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan

KURSUS : EDU 3073


BIMBINGAN & KAUNSELING KANAK-KANAK

TUTORIAL 14

TAJUK

Pilih mana-mana satu ujian


kerjaya dan tadbirkan ke atas
diri anda sendiri dan buat
analisis terhadap ujian
tersebut.

Minggu 18 ( 3 Mei 2015 7 Mei 2015)


Tarikh
Masa 1 jam (
)
Tempat
Kehadira
/
n Pelajar
Kaedah Pembentangan/Perbincangan/Si
mulasi/
Forum/Perbahasan