Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
71Activity
P. 1
Sevgili Fizik Bölümü Öğrencileri; Bildiğiniz Gibi Yeterlilik

Sevgili Fizik Bölümü Öğrencileri; Bildiğiniz Gibi Yeterlilik

Ratings:
(0)
|Views: 12,090|Likes:

More info:

Published by: Vet.Hek. Süleyman ÜRKMEZ on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

 
Cumhuriyet Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeterlilik S
ı
nav
ı
 - 1 -
ÖNSÖZ
Sevgili Fizik Bölümü Ö
ğ
rencileri;Bildi
ğ
iniz gibi yeterlilik s
ı
nav
ı
ndan sonra Fizik bölümünden mezun olacaks
ı
n
ı
z.Bus
ı
navdaki amaç; dört y
ı
ll
ı
k e
ğ
itiminiz süresince ö
ğ
renmeniz gereken müfredata ait sorularsormak bu konulardaki bilgilerinizi tazelemektir. Bu nedenle elimizden geldi
ğ
ince sizekapsaml
ı
bir "yeterlilik s
ı
nav sorular
ı
ve çözümleri" kitapç
ığı
haz
ı
rlad
ı
k. Kitapç
ığı
nhaz
ı
rlanmas
ı
nda tüm ara
ş
t
ı
rma görevlisi arkada
ş
lar
ı
m
ı
z büyük bir özen ve özveri ile çal
ış
m
ış
 ve büyük bir te
ş
ekkürü hak etmi
ş
lerdir. Bölümümüzün de
ğ
erli hocalar
ı
çal
ış
malar
ı
hera
ş
amas
ı
nda kontrol ederek katk
ı
da bulunmu
ş
lard
ı
r. Mutlaka yaz
ı
m hatalar
ı
ve gramer hatalar
ı
 olmu
ş
tur. Ancak, bilgi hatas
ı
olmamas
ı
na azami ölçüde dikkat edilmi
ş
tir. Tüm bunlarara
ğ
men bulaca
ğı
n
ı
z hatalar
ı
bize bildirmenizi rica eder, bu vesile ile tümünüze ya
ş
am boyuba
ş
ar
ı
lar dilerim.C.Ü. Fizik BölümüÖ
ğ
retim elemanlar
ı
ad
ı
naProf. Dr. Sezai ELAGÖZ
 
Cumhuriyet Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeterlilik S
ı
nav
ı
 - 2 -
 
CUMHUR
İ
YET ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
FEN EDEB
İ
YAT FAKÜLTES
İ
 F
İ
Z
İ
K BÖLÜMÜ B
İ
T
İ
RME SINAVI
MEKAN
İ
K VE TERMOD
İ
NAM
İ
K SORULAR
________________________________________3
 
ELEKTR
İ
K VE MANYET
İ
ZMA SORULAR
__________________________________________6
 
ELEKTRON
İ
K SORULAR
_________________________________________________________8
 
MATEMAT
İ
KSEL F
İ
Z
İ
K SORULAR
_______________________________________________10
 
ELEKTROMANYET
İ
K TEOR
İ
SORULAR
__________________________________________13
 
İ
STAT
İ
ST
İ
K F
İ
Z
İ
K SORULAR
____________________________________________________15
 
KLAS
İ
K MEKAN
İ
K SORULAR
____________________________________________________18
 
MODERN F
İ
Z
İ
K SORULAR
_______________________________________________________20
 
KATIHAL F
İ
Z
İĞİ
SORULAR
_____________________________________________________21
 
KUANTUM F
İ
Z
İĞİ
SORULAR
____________________________________________________23
 
NÜKLEER F
İ
Z
İ
K SORULAR
______________________________________________________24
 
MEKAN
İ
K VE TERMOD
İ
NAM
İ
K CEVAPLAR
______________________________________25
 
ELEKTR
İ
K VE MANYET
İ
ZMA CEVAPLAR
________________________________________36
 
ELEKTRON
İ
K CEVAPLAR
_______________________________________________________43
 
MATEMAT
İ
KSEL F
İ
Z
İ
K CEVAPLAR
______________________________________________57
 
ELEKTROMANYET
İ
K TEOR
İ
CEVAPLAR
_________________________________________73
 
İ
STAT
İ
ST
İ
K F
İ
Z
İ
K CEVAPLAR
___________________________________________________93
 
KLAS
İ
K MEKAN
İ
K CEVAPLAR
_________________________________________________110
 
MODERN F
İ
Z
İ
K CEVAPLAR
____________________________________________________126
 
KATIHAL F
İ
Z
İĞİ
CEVAPLAR
___________________________________________________130
 
KUANTUM F
İ
Z
İĞİ
CEVAPLAR
__________________________________________________156
 
NÜKLEER F
İ
Z
İ
K CEVAPLAR
___________________________________________________164
 
 
Cumhuriyet Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeterlilik S
ı
nav
ı
 - 3 -
 
MEKAN
İ
K VE TERMOD
İ
NAM
İ
K SORULAR
1.
Mekanikteki temel büyüklükleri tan
ı
mlayarak kullan
ı
lan birim sistemleri hakk
ı
nda bilgiveriniz.
2.
Boyut analizinin önemi nedir?
3.
 
Vektörel
ve S
kaler 
nicelikler hakk
ı
nda bilgi vererek bu niceliklerin her birine iki örnekveriniz.
4.
ˆˆˆ32
 A x y z
= + +
 
vektörü veriliyor. Buna göre ;a.
 
 A
vektörünün uzunlu
ğ
unub.
 
 A
vektörünün xy düzlemindeki izdü
ş
ümünün uzunlu
ğ
unuc.
 
xy düzleminde
 A
vektörüne dik bir
 B
vektörüd.
 
 B
vektörünün birim vektörünüe.
 
 A
vektörü ileˆ2
C x
=
vektörünün skaler çarp
ı
m
ı
n
ı
 f.
 
 A
vektörü ile
vektörünün vektörel çarp
ı
m
ı
n
ı
bulunuz.
5.
 Bir ta
ş
yüksekli
ğ
i bilinmeyen bir kuyunun içine at
ı
l
ı
yor. Ta
ş
at
ı
ld
ı
ktan 2.4 s sonra ta
şı
nkuyuya dü
ş
me sesi duyuluyor. Sesin havadaki h
ı
z
ı
336 m/s oldu
ğ
una göre kuyununyüksekli
ğ
ini hesaplay
ı
n
ı
z. (
g
yerçekimi ivmesini 9.8 al
ı
n
ı
z.)
6.
Newton yasalar
ı
n
ı
yazarak k
ı
saca aç
ı
klay
ı
n
ı
z. Kuvvet ve momentum tan
ı
mlar
ı
n
ı
yap
ı
n
ı
z.
7.
 
Ş
ekildeki sürtünmeli e
ğ
ik düzlemin aç
ı
s
ı
45° dir. E
ğ
ikdüzlem üzerindeki m kütlesi hareketsizdir. (-
y
do
ğ
rultusundae
ğ
ik düzlemin taban
ı
na dik olarak uygulanan
F
kuvveti iledengede kalm
ış
t
ı
r.) Buna göre;
a)
 
Sistemin serbest cisim diyagram
ı
n
ı
çizerek m kütlelicisme etkiyen kuvvetleri gösteriniz.
b)
 
Sürtünme katsay
ı
s
ı
n
ı
bulunuz.
8.
Yanda verilen
ş
ekildeki gibi m kütleli bir cismin O noktas
ı
 merkezli olarak dü
ş
ey eksende döndürülerek dairesel hareketyapmas
ı
sa
ğ
lan
ı
yor. Buna göre m kütleli cismin A, B, C, Dnoktalar
ı
ndan geçerken l uzunlu
ğ
undaki ipte olu
ş
an gerilmelerielde ediniz.
9.
 
Korunumlu
ve
Korunumsuz
kuvvetler hakk
ı
nda bilgi vererek mekanik enerjinin

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mustafa Özer liked this
fizikcikivanc liked this
Mehmet Sağlam liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
m_sami58_859232248 added this note
Add a comment
chekomastik liked this
Ahmet Gelisli liked this
Müge Yeşilyurt liked this
Müge Yeşilyurt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->