tDt

l{afizIbn Kesir MU'DZIZE MUIIAMMEDA, S. A, "The Naslov originala: Mlracies the Prophet of Dar El-Manarah

lIAFrz IBN KlsrR

Izdavaa:
ILUM,D.o.o, BUZIM Za'tzd^p^ial FAHRUDTN Sr)aMHoDZra Prijevod sa engleskog: ENEsLruBrtANKrö, PRoF. Recenzija: ADNAN HAFrzouö,pRoF. Lektura: MTRELA SERrovrö, !RoF.
cIP (aralosiacijautublikaciji Nacionalnauniverziierska i biblioteka Bosne Hc.ce8ovino i sarajovo

Dizainnaslovne strane:
HARISTAöI

Korektsa i DTP:

Urednik:
FAHRUDTN STAMHoDZTa Prodaja i distribuciial

MU'DZIZE MUIIAMMEDA, A. S.

email: ilum.d.o.o@gmail.c.D

ibn KESIR, el ljida lsmail Ebu Mutlzizelillhamneda, s. / tbn Kesir; ä , lprijclod saengleskog Ljubüankiil. Buzhn: rnes I l u r n , 2 o o 7r.3 2 r ; 2 r c m e prophor Pdjevod djcla:TlreMiraclosoldre l. lbn-Kesir ibn KesirEbucl Fida hnrail vidi

BuZim,2o07

Uvod
Sva hvala pripada UzvisenomAllahu, selam i Allahov blagoslov Poslanika, na niegovuporodicu,njegove ashabe sveonekoji gaslijededo Sudnjega i dana. "Mu'dzizeAllahovogPoslanika,sallallähu Ovaknjiga, 'alejhive je poznate sellem" sazetak lbn-Kesirove histo"El-Bidaje n-Nihaje': Mu'dzize ri.iske knjige ve Allaho 'alejhivesellem, vogPoslanika, sallallä]ru zabilieZene su "Znaloviposlanstva'. kniigaje u poglavlju Ova duho\,rra hrana za öitaocamuslimana,a uz to je i vezaizmedu njegovai Zivotanasega Poslanika, sallallähu'alejhive sellem.Onapo.iasnjava veliaanstveni aspektkaraktera, pomognutbeskonaönom Bozijommo6i, koju priznaje aitavuniverzum. Iz ovl\ razloga,uoöavamo se sve da stvoreno podredilonjemu,uzAllaho\,u volju i dopustenje, bez obzirakoii put ili naöinono odabralo.Drvede gaje slijedilo, kamenje zahvaliivalo veliöalo se i Uzvisenog Allaia u njegovoj,sallallähu 'alejhi ve sellem, ruci, planine komunicirale njim, pticei z\ijeti su nzsu sa govarale njim, dzini su mu sepotöiniavali, sa Sejtani su padalikaopogodenikadabi öuli njegovo ime. Mnogobrojnesu mu'dzize koje govore njemu. Ovemu'dzize o su zbunjivale njegove savremenike, njihovveliki utjea

M u ' D Z r z EM U H A M M E D A ,. s . A

UvoD

caj je evidentanu uiutkavanjuonih koji su osporavali niegovo poslanswo, suistovremeno utjchavjer dok bile nicima. Mu'dzizePoslanika, sallalahu 'alejhi ve sellcm, su prenosioci takobrojneda ih je tedkosvepobr.ojati. hadisa ih prenose vjerodostojnim lancemprenosilaca, a zatimih islamskiautoritetibiljeze.Sva djelakoja histo ,alejhi rijski i biografski govore Poslaniku, o sallallähu ve sellem, o njegovim ili ashabima, biljeze nekuodovihve liöanstvenih mu'dziza_ Ovemu'dzizedokazuju pomod poslaniku, Uzviienog AllahaNjegovom sallalläiu,alejhi ve sellem, garantuju pobjedunad niegovim i mu nepri jateljima. Biljezenje ovih mu'dzizaje poöelowlo rano,pod na "Znakoviposlanstva". zivom Iedanod p1wih koji je to uöiniobio je lbn-Kutejbe(umro267h. g.) Slijediogaje Imam Ebu,Da!1rd (umro 27S. g.), napi_ es-Sidzistani h. savii djelo o dokazimaposlanstva, kalo navodiimam Ibn'Hadzeru svome djelu "Tehzibut,tehzib,,.

A Stabi setek mogloredio njegovim razumskim osjei tilnim mu'dzjzama kojemu je UzviseniAllah darovao! O ovome akoBogda,biti detaljnije öe, govora ovojknjizi. u

Definicija mu'dZize
Ulemaje definisala mu'dzizukao dogadaj koji odstupa od uobiöajenog naöina zakona ili Zivota. dogadaji Ovi se desavaju odobrenje uz Uzvisenog Allaia nekomod Njegovihposlanika, dokaznje8ova kao poslanstvamisije. i Normalnoje da se mu'dzizadogada naöin da pr na kosi ljudskojmoöi, a ujednose deiavana onom polju gdiesuljudidosrigli odredeni nivoprogresa i razvoja. je Mu'dZiza znak poslanstva koji Uzviieni Allah ot<ro krivapreko s\,oga posJanila. nakon ganevier zanici nijeöu. To se dogadatako Stooni üvide da su bespomoöni da uöineistu swar Ovamu'dzizaje svjedoöans tvo Uzvisenog Allaha da je poslanik,koji je dosaosa njom, prenioporuku,jer Uzviseni Allai ne pomaie laZljivce.

Zivot AllahovogPoslanika,s.a.v s.,ie veliöanstvenamu'däza
Nema sumnje da.iei sam ZivotAllahovogposlanika,sal Iallähu 'alejhi ve sellem,veliöanstvena mudziza. Imam Ibn-Tejmijje porvrduje ovu öinjenicu, pa kaze: "Biogra_ fijaAllahovog Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem,nje, gova svojstva i naöin ponasanja, njegov govor i djela i njegov Serijat znakovi su njegova poslanstva.,' Ovo su istinske mu'dzize Poslanika,sallallähu,aleihi ve sellem.

Vrste mu'dZiza
Ako pogledamo mu'dzizekojimaje Uzviseni Allah po, magaosvojeposlanike kroz historijuvidjet 6emoda su odgovarale prilikamau narodui vremenu(togaposla nika). Ove mu'dzizesu se manifestirale vidu al<cije, u je npr izlazak djela,kaoSto kamileiz stijenezavrijeme 'alejhive sellem,ili preftaranje Saliha, sallallähu Stapa Musa'a, s.,u zmiiui Butanje a. zmijakojesu bileprodukt

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , .s A

magijemaalioniöara, da od njih ne ostade tako nikalvog traga. Sa druge strane,mu'dZizase moze pokazatii kroz odreclene negativne oblikedjelovanja, Stojebilavakao trau kojuje bio baöen lbralfm, a.s.,a kojaganije przila kadasu ganevjemici bacili u nju. Mu'dzizase,takoder,mozemanifestovatii kroz govo! kaosto su rijeöiöasnog Kur'ana, kojeprkose retoriökim sposobnostima nevjeinika stol.ieeima. ved

Moralne mu,dtize
MudZiza Kudana

l*ä';'tr[äi{i,i*,'l.,:m

"1" äl::::l ;;: n".to ;;;,1Ä,i'_l il;"1i"":ff:'.J:ji:",, .iieno
..i,"::: njsu mo8li, zarimsa deser suranajednu

-ä *o".in"" il#' l"-J.äl;,il L": i!ö',i#;):';ilii ilä;''Til i;il:f,ri"Tü,,,ä i ilflJi:iH: ou"up,u*.n",io'"iii;;lliililLT::::j

,:: ji*1,," pi',*r riäi, iii;tii,ll iilllä,i,::il{r:: suizazvani "*l"lllonr.i drugi da naprave

j,i:dt?,ii,tj?.,1T#iix," jl #fl*,}?l'rli -j:äff vetica ju nstueni
]l,il r"tn' veselem,kojj sam seb€

mLr ";;;;;;:;ff dr,rr:

M u D Z r z E u H A M M E D ^ Ä .s . M ,

MoRALNE U'DZrzE M

Ova sura je objavljena Meki. U suri Et-Ztr (pla, u nina),kojaje takoderobjavliena Meki,Uzviseni u Allah je kazaot"Zat oni da govore ,Izmisliaga!' - Ne,nego oni ne6edavieruiu; zatoneka oni sastave govorsliöan Kur'anu,ako istinu govore!,, (Et-Tür, tj. 33.-34.), alo ie istinadaje Muhammed, sallalläiu'alcjhivesellem, sam sastavio Kur'an,pa imajteu vidu da je i oD liudskobiöe kaoi vi, ito znaöida bisteivi trebalibiti u staniunaDra viti istoljzviöeniAllah ponavlja izazov neviernicima suriAlu Betrai"{Krava) kojajeobjavljena Medini:,,Aako sumu njate u ono 5to obiavliujemo robu Svome,naöinite vi iednu suru sliönuobiavlienimniemu, a pozovitei boZanstva va5a,osim Allaha, ako istinu govorite.,, (ElBekare,23.) je, UzviseniA]lah tal<oder, kazao:"Zar: da govore: oni 'On gaizmiSlia!'Recit'Pasaöinite vi deset Kur,anuslitnih, izmiilienih sura,i kogagodhoeete, onih u koie od poredAllahavieruiete, pomo6pozovite, je istina u ako sto t\,'rdite!' A ako vam se ne odazolrr, onda znaite da se on obiavliuie samo s Allahovim znaniem i da nema bogaosim Niega- zato muslimani postanitet, (Hüd, 13.-r4.) Allah, neka je Slavljen On, takoderje rekao: ,,Ovai Kulan niie izmi5lien,od Allahaje - on pot\,'rdu.ie isrinitost prijasniih objavai obiainjavapropise;u niega nemasumnie,od Gospodara je! svietova A oni govore: 'On ga izmislia!' Reci:,Pa, dattevi iednu suru kao jto i ienjemu obiavliena, kogagod ho6ete, onih u koie od mimo Allaha vierujete,u pomodpozovite,ako istinu govorite.'Oni poriöu prije negojto temeljito saznaiu

Staimau niemu, ajoö im niie dosloni tumaöenie niegovo;tako su isto oni priie niih poricali, pa pogledai kako su nasilnicizavrsili!" (Jünus,3Z-39.) UzviSeni Allah objasnjava liudi nisu u stanjureai da apsolutno niita sliönoKur'anu,niti deset sureta, öak pa nitijednu jedinu. Oni to nikadai nedebiti u staniu,kao StoUzviseni Allahkaze:"Ali vi nisreto uöinili, niri 6ete ikadato i mo6i uöiniti", tj. vi nisteto uöiniliu proalosti, niti 6etebiti u stanjuuöiniti u buduönosti, znaöida sto nedemoeireöinistasliöno njemu (Kur'anu), sada, ni niti ubuduöe. Kadabi Kur'anbio napisanljudskomrukorn,osoba koja bi ga napisala moralabi se bojati uputiti liudima takavizazovte zbogtogabiti izlozena patnjamai uvre damaod njih, suprotno njegovih od prvobitnihnamjera (a to je da stektesla\,atpogtovanje i liudi). A svakom ra je zumnomöovjeku jasnoda je Muhammed, sallallähu 'alejhive sellem,najrazumnije Allaiovo stvorenje, najmudrijeinajsavrsenije opaenito. Onnikadanebi uöinio takavkorak (da izmisljaKur'an),ukolikone bi bio potpuno siguran daniko ne mozeuraditineStosliöno tome. 'ale.ihi je bilo od vremena Ovako Poslanika, sallalläiu ve pado sada, sellem, niko nije,niti öebiti, u stanjusmisliti nestopoput Kur'ana, niti jednu suru. To je nemo, öak jer guee, je Kur'anRijeaGospodara univeilzrJma, UzvrSenog Allaha,Kojemunista nije sliöno.Nistaod onoga sto je On sworio ne mozese porediti sa Njim i Njegovim stvaranjem, Njegovim postojanjem, Njegovim osobinamaili Njegovim djelima.Pakakobi serijeöionoBa kogajeOn stvodomogleporeditisaNiegovom rijeöju!?

M u D Z r z E U H A M M E D A ,. s . M ^

MoRALNEMU'DZrzE

r3

Kurejieviökim nevjemicimaUzviseni Allai je rckao: "Kada im se dieöi NaSe kazuju, govore ,Veösmo öuli! Da ho6emo, mi bismotako nestorekli; to su samoiz, i ,, misljotinenarodadrevnih., (El-EnfäI, 3r.) Nemadokazakoji bi poduproniiho\,.u Da su islaz. tinoljubivi,ne bi imali Stada kazu,ali i oni samiznaiu da lazu,kaoStoznajuda laZui kadakazu:,,Igovore:,To su izmisliotine naroda drevnih; on trazi da mu septepisutu i u.iutroi naveöe mu ih öitaiu.,', (El-Furkän, da
5.)

UzviaeniAllah im odgovara:,,Reci: ,Obiavljujeih Onaj kome su po^rate tatne nebesai mlje; On mnogoprastai smilostanje,,,,(El-Furkän, 6.) Ovo znaöi da samo Uzviseni Allah zna sve skivene tajne.To je zatosto je On Gospodar Dzenneta, Zemlje, znasvesto sedesilo(u proilosti)i ono ötoie biti (u bu_ duinosti),öaki ono Stose nikadanededesiti. On znai ono ita bi bilo da sedesilol

Aspekti mu'dZiza Kudana
Uzviieni Allai otkrivai kazujeSvomerobu i giasniku, 'alejhive nepismenom Poslaniku, sallallähu sellem, do gadaje izranijih objava, kojeon ni.ie prije znao.Uzviseni Allah mu kazujedogadaje koji su se desili u proslosti, taönoonakokakosu sedesiliu to vri.ieme. to lJzviIJz Seni Allai razdva.ia Stose uistinu desilood onoga ono Stoje izmisljeno(da se desilo),a upmvo to mzdvaianje istineod neistineöini (Kur'an) drugaöijim ranije od objavljenih knjiga(kojesu ljudi iskivili/.

"To UzviSeni Allai je kazao: su nepoznate viiestikoie ti Mi obiavliemo; ni ti ni narod tvoi niste prije ovoga nistaznali. Zato budi strpliiv,ishod 6e,zaista,u korist öestitihbiti," (Hüd,49.)I kaze:"I rako,eto, kazuiemo ti nekeviiesti o onima koji su bili i nestali,i obiavliuKur'an.Koza niegane bude mario,na iemo ti od Sebe Sudniemdanu 6edoistateskobreme ponijeti, vieöno 6eu muci ostati, a ieziv tovar 6e im na Sudnjem danu biti." (Tähä, 99.-ror.) UzviseniAIai je jos kazao: "A tebi obiavliuiemo Kniigu, samu istinu, da potvrdi kniige priie nie obiavlienei da nad nlimabdi. I ti im sudi premaonome5to Allah obiavliuie i ne povodi se za prohtjevima niihovim, i ne odstupaiodIstine koia li dolazi;svimavama smo zakoni pravacpropisali.A da ie Allah htio, On bi ias sliedbenicima iedne vjere uöinio, ali, On ho6eda vas iskusau onome 5to vam propisuie,zato se natjeöite ko ie viöedobra uöiniti; Allahu öetese svi watiti, paCevas Ono onomeu öemusteserazilaziliobaviiestiti." (El-Me'ide, 48.) "fi prije nie niiednu knjigu nisi öitao,a nisi ie ni desnomrukom svojompisao;inaöe, posumnialibi oni 6tolaii govore,A to su aieti iasni,u srcima su onih koiima ie razum dat; a Naie aiete samo nepravedni osporavalu - i govore: 'Zaito mu od Gospodara niegovanisu neka öuda poslana?' Reci: 'Cuda su iedino u Allaha, a ja samo iasno opominiem,' A zar im niie dostato öto Mi rebi obiavliuiemoKntigu koia im se kazutq u nioi je, doista, blagodat i pouka narodu koii vieruie. Reci: 'Allah ie dovoljan wiedok meni i vama,On znasveStojenanebesimaina Zemlii.Aoni

r4

M u ' D z l z t rM u H A M M E D A , . s . A

Monrrncuu'oztzr

I5

koii u kumire vteruju,a u Allahane vjeruiu, oni su iz_ gublieni."' (El-Ankebüt, 4s.-52.) UzviseniAllah kazujeda je sämo ob.iavljivanie ove R:njige Muhammedu nepismenom poslaniku, sallal_ lahu 'alejhive sellem, Knjigeöiji sadrzai rasvjetljuje Sra sedesilou proslosti, öe sedesiti(u buduönosti), Sta Sta seuistinudesilou tom vremenu, dovoljno pot\,,rdi da da on govoriistinu. Allah,nekaje slavljen kazao:,,Akad im sekazuiu je aieti Naii, koii su iasni,ondagovore koii ne vjerulu oni da 6epred Nasstati: ,Donesiti kakav drugi Kur,an ili ga izmijenil' - Reci: ,Nezamislivoie da gaja sarnod sebe mijenjam,ja sliiedimsamoono ötomi seobiavljuje, ia seboiim, - ako budemneposlusan svomeGospodaru -, patnie na Velikomdanu.,Reci: ,DaAllah niie htio, vam ga ne bih kazivaoniti bi vasOn s niim upoznao. ia Ta ia sam pdje poslanstva dugo metlu vana boravio, - zar ne shvadate?, ima li onda nepravednijeg pa od onoga koli o Allahu laä iznosi ili koii Ntegovedokaze smatraneistinitim?!Mnogobodci doistane6euspieti,,, (Jünus, tS.-u) ,alejhi Allaiov Poslanik, sallallehu ve sellem, ie ka, im "Jane zao: mogusamonicijativno ni6tamüenjati,na to jedino pravoima UzviieniA[ah, Koji radi Stahoaei öiia sevoljaispunjava. poruku,a vi znate prenosim .Jajedino clavam govorimistinu,jersam odrastao mealu vamai vi znatemoje porijeklo moju öestitost. i Nikadanikome od vasmsamlagao, kakobih mogaolagatina Uzvisenog pa AlJaha. Kojem pripada moi da svakome ono <romi dä pripada, koristili atetu.Niegovamoa iznadsvega On je i je Poznavalac svega."

Ima li veaeg grijehaod iznosenja lazi na Uzvisenog Allahai twdnje daje rekaonestosto On niie rekao, kako UzviSeni Allah kaze: ',A da ie on o Nama koiekakve riteöi iznosio,Mi bismo ga za desnuruku uhvatili, a onda mu iilu kucavicu presiekli, i niko ga izmealuvas ne bi mogaood rogaodbraniri."(El-Häld(ah, qz.) cq. Ovoznaöida ie Uzviseni Allahkazniti,najtezom kaz nom, svakoga onogako budelagaona Njega. Niko od stanovnika Zemljene mozesp jeaiti Uzvisenog Allaha u izvrienjuovekazne. "Ko Uzviseni Allahje kazao: ie nepravednijiod onoga koii laii o Allahu iznosi ili koii govori: ,Objavliuie mi se'- a niStamu se ne obiavliuie,ili koji kaze ,I ia öe re6i isto onako kao sto Allah obiavliuie.,A da ti ie vidieti neviernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispru-Ziliruke svoieprema niima: ,Spasiteseako mozetelOd sada6eteneizdriliivom kaznombiti kaznieni zatoStostena Allahaono 5toniie istina iznosili i sto steseprema dokazimaNiegovimoholo ponasali.,, (El-En'äm,93.1 kazao:"Reci:,Koie wiedok najpouzdaniii?' JoS.ie 'A]lah, On öe izmealu mene i vas i odgovori: wiedok biti, A meni seovai Kur,anobjavluje i da niime vasi one do koiih on dopre opominiem. Zar Ä, zatsta, twdite da poredAltahaima i drugih bogova?, Reci,,rane 'Salnoje On - Bog,i nemam nista twdim,' Reci: s ia tim sto vi smatratediuge Njemu ravnim.,,,(El-En,aln,
19.) Ovo znaöi da je Allah svjedok svegaSto se deiava, a On je naiveliaanstvenijisvjedok. On posmatra i tebe i mene, kako postupamo spram onoga sto je On obiavio.

------rr6
Mu'DZrzE MuHAMMEoA, A. s. MoRÄLNE U'DZrzE M 17

jaöimje öinienica oneu sebi OnoStooverijeöiöinijoS da 'alejhive sadrze sveöanu zakletvu Poslanika, sallallähu sellem,da ga .jeAllah poslaosvemustvorcnome ih da poruku,smaupozorikroz rijeöiKur'ana Ko godje öuo tra seda je öuoi upozorenje, kakoUzviöeni Allah kaze: "Zar je onai koji ieli samo ovai svijet kao onai kome niegov,na sto se nadovezuje ie iasno ko ie Gospodar Kur'an kao wiedok Niegov,i jos priie niega lhiiga Musaova,putovoalai milost. To su oni koii vieruiu u ni. A onima koji su seprotiv niega urotili vatra 6eboravidte biti. Zato ti nikako ne surnniai u nj, on ie zaista istina od Gospodaratvoga, ali ve6ina ludi ne6eda vieruie,,, (Hüd, 1z) Kur'an sadrzi istinite informaciie o Uzviaenom Allahu, Njegovim melekima, Njegovomprijestoliu i svim Njegovim stowenjima. On ta_koder ukljuöuje i znanje o nebesima Zemlji i svemu sto je izmedu i njih. Uz to tu su i svi veliki dogadajikoji su se desili, potwdeni decidnimdokazima,koji su dovoljnionima koji posjedujurazum,kaoSroUzviseni Allai kaze:,,Mi u ovom Ku/anu obiasniavano liudima svakoiake prirnjere, ali veiina fudi nikako neöe da vieruie.,, (El-lsrä189.) UzviseniAllah, takoder,kaze: ,'To su primieri koie Mi l.iudima navodimo, ali ih samo uöeni shva6aiu.,, (El-'Ankebüt, 43.) Te kaze: ,,Mi u ovom Kulanu navodimo liudima svakoiake primjere da bi pouku primili, u Kur'anuna arapskomjeziku, u kome nemanikakve protivrieönosti, da bi seGospodarasvogapoboialil' lEz-Zume\zz. za.)

CasniKur'an nam takodergovori istinu o dogadakao iima koji su sedesiliu proslosti, i onomestoje bilo i napisanou ranijim objavama(krsaanima jevrejima), je Kur'anobjavljen nepismenom öovjeku. bezobziraito koji Ovajöovjek nije bio prisutanniti jednomdogaitaju nitije öitaoijednunjisedesiomeduranijim narodima, je ljudesaonim stomu je hovuknjigu. ipalqiznenadio A u o koji obiavljeno dogadajima suspomenuti p jasnjim tako da ljudi moguuzetipoukuiz kazivanja o knjigama, i saznati kako ranijim poslanicima njihovim narodima, Allah spasavao su patili medu njima, kakoje Uzviseni nevjernike.Ovakazivanja bila su viemike,a unistavao 'alejhive sellem, stilom objavljena Poslaniku, sallalläiu su sakojim se niStanije moglo porcditi. Kazivanja kastilom. Jedzanakatko, ali i wlo rieöitoi izvanrednim detaljnijenavodiponovona nom kazanokazivanje se jeziökom stukturom. mjestu,saizvanrednom drugome kao sure,osjeöa da Onajkoji öitaili slusaovekur'anske gleda kaoda je sämprisutan ta dedavanja svojimoöima, kakoseodvijaju. usreddogadaja Uzviseni Allah je kazao:"Ti nisi ttio poredbrda kad smo Musaa pozvali, ali Mi smo te poslali kao milost tvogadaopominje5liude koiima priie tebe Gospodara dabi seopametili." nije dodao niko ko bi ih opomenuo, (El-'Ankebüt, 46.) UzviseniAllai ie kazao: "To su nepoznateviiesti koie ti obiavljuiemo.Ti nisi bio medu njima kada su pera svoiaod trske pobacalida bi vidieli koii 6e se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio mealuntima kad su se prepirali." (Äli'lmran,44.)

r8

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , .s , A

MoRALNE U'oZlzE M

r9

Allah, neka je slavljenOn, tal<oder kazaou suri te /uJrf: "Eto to su neke nepoznate viiesti koie Mi tebi obtavliujemo,a ti nisi bio s niima kada su se oni od_ luöili, i kada su onako lukavi bili, A ve6inaliudi, ma koliko ti ielio, ne6e biti viernici. Ti od ovih ne tra;is nagradu za Ku/an, on je samo opomena svim svieto_ vima-' (JSuf, to2.-ro4.)A na kmju surekaze: ,,U kazivantu o njima je pouka za one koii su razurnom obda_ reni, Kür'ar nije izmisliena besjeda,on priznaje da su istinite kniige priie njega obiavliene, i objajnjava sve, i putokazje i milost narodu koii vieruie.,, (Jüsuf, ru.l Uistinu je UzviseniAllah kazao: "Mnogoboici govore: 'Zaötonam ne donesekakvo öudo od Cospodara svoga?'Azar nedolaziobjainienieoonomegtoima im u dar,arajnlim (Tehä, listovima?,' 133.) UzviseniAIai je kazao: ,,Reci:,sta mislite, ako ie Kur'an od Allaha, a vi u ni ne6eteda vierujete _ ko je ondau ve6oizabludiod onogakoii u protft,aieöju ie dalekom od istine? Mi 6emo im pruZati dokaz€ NaSe u prostranstvima svemirskim, a i u niima samim, dok im ne bude sasvimiasnodaie Kur,anistina A zar niie dovolino to sto ie Cospodartvoj o svemuobaviiesten?" (BS-Süre, 52.-53.) UzviseniAllah je obedaoda öe dokazatiistinirost Kur'ana istinitostmisijeonogakogaje On poslaokroz i ono StoOn je stvoriou prostranstvima svemirai to su znakovi koji dokazuju je Kur,anistina.Ovi dokazi_ da dokazistvaranja nalaze i u njima samima,a oni koji se nijeöuKur'an,iakoje on samdovoljan dokazprotivniih, znajuposigurno daje on objavljen UzvisenogAllaha od poslanika, preloNiegova aasnog sallallärhu vesel alejhi

"Azar Allah,iznosii drugedokazet lem. Uz to Uzviseni niie dovolino to 5to ie Cospodar tvoi o svemu obaviAllah svjedok svemu iesten?",tj. znanjeda je Uz,viieni sallallähu ovomeie dovoljnoda potvrdi da ie Poslanik, 'aleihive sellem, istina,ier alko on iznosiolazio Uzvi bi kakosmo rekliranije. SenomAllaiu, bi kaznjen, bio o koji Kur'annastakoderobavjestava dogadajima 6e isto onakokao Stonasobaviiese desitiu bududnosti, Evo Stava onimaiz proslosti. primiera: o "On zna da 6e mealuvarna biti bolesnih, i onih koii ie po sviietu putovati i Allahove blagodati traiiti, i onih koji öe se na Allaholu putu boriti." (ElMuzzemmil. 20.) je biojedanod prvih ajetaobjavljenih Meki.Sli u Ovo koji El-Kamer(Mjesec), aan primjer se navodii v s|u:r je takoaler objavljenu Meki o öemu nema razilaienja uöenjacima medu "Skup de sigurno poraien biti, a oni 6e se u biieg dati! Medutim, Smaksviietaim ie rok, a Smaksviieta 4s.-46.) ieuzasniji i goröi."(El-Kamer Poraz koji seovdjespominje odnosisena nevjernike, kojasedogodila nakonobjavadesioseu BicinaBedru, ljivanjaovoga ajeta.r
' Se'idbin DzLrbejr je prenosida Sa'dbin Ebi'Vekkasa j€ kazao: da "Kadasu objavljene Allahar'skup 6esigürno rijeai Uzvilenog porat€n biti, a oni 6€s€u biiegdati!',ja nisamznaokoja6eto skupinabiti porazena. na dan Bedrasamüdio Poslanika, Ali, 'alejhive sellem,kakoje ustaoi kazuie: Moj Allanul sallallahu ved i Kurejsija ih je navela zanegiraju da Sva tastina uobraäenosl poslaniku. MojAUahulOöeTebeispremnajeda prkosiTvome Skruseno molim,oAllahu, te kujempobjedukoju Simi obeaao. (da neprijatelje): Zatimje prouöio:'Skup da ih porazis. porazis

M u ' D Z t z EM u H A M M E D A , ,s , A

MoRATN€MU DZizE

UzviSeni Allahje kazaou Kur'anu:,,On poslaoposie lanika Svogas uputstvom i pravom vierom da bi ie izdigao iznad ostalih viera, makar ne bilo po volii mnogoboöcima." (Et-Tevbe, rj. On je poslaosvoga pos33.), lanika,sallalläiu 'alejhive sellem,sa konkretnimzna_ n em r uputomna put poboznosti.prenosise od Aliie ibn Ebi-Taliba, a., da je kazao:"Toje AllahovaKnjiga r u koiojsuviiesri onomeSloje bijoprijevas. onome o o sto sedesava vaiem wemenui onomeStoaesedesiti u u buduönosti."

'alejhi ve sellem, njegovasvojstva naöin ponasanja, i govori djelai njegov znaSerijat, njegovummet, njegov vjerai poboznost znasu njegovogummeta, njihova nje poslanstva. Ovoje jasnouoöljivou studikovi njegova jamanjegove pa biografije danaroalenja do poöetka od prve objave pa do dana njegovesmrti. To Objavei od roda,porijeklai se iasnouoöava u studijamanjegova i iz sredine kojepotjeöe."

Poslanikovo, a.v. s.,öasnoporijeklo s.
'alejhivesellem, jejedanod najMuhammed, sallallätru je potomak lbrahima, öasnijihliudi po porijeklu. On sallallähu 'ale.ihive sellem,kojem je UzviseniAllah dao da medu njegovimpotomstvombude jos poslanikai koji Knjiga, takodasu sviposlanici, su dolli nakonlbrapotomstva.UzviSeni Allah od njegovog hima, a.s.,bili i i mu ie daodvasina:Ismaila Ishaka obasu spomenuta u Tevratu. ,edna od dobrih vjesti u Tewatu.iei ta da 6e se medu Ismailovimpotomcimapojavitijedan Posnije lanik.Niko odpotomakaIsmailovih dobio poslans'alejhive sellem. Ibrasallallähu tvoosimMuhammeda, 'alejhi ve sellem, je uöio dovu da Allai him, sallallähu Pored potomaka uöini Poslanikom.' nekogod njegovih
rOva dovanavodi u ajetu:"Cospodaru nas,posaljiim poslase nika, i€dnog od njih, koii 6e im aiete Tvoi€ kazilati i Knjizi ih i mudrosti uöiti i oais.i.i ih, ier Ti si, uistinu, silan i mudar!" (El'alejhive sellem, je sallalAhu 129.) Zbogovoga Poslanik, Bekare, ja reöi: Jasamdovalbrahimova, samzadnjaradosna obiöavao prekolbn'Asaldra Ubade od se vijestkojaje dataIsau. Prenosi ikaohasen-hadiskodimamaSujutija ibnSamita,

Mu'diize njegova morala i karakternih crta
Medu mnogobrojnimmzumskimmudzizamakoie ie Poslanik,sajlallähu alejhi ve selJem. posjedovao iu i niegovo neiskvarenoponasanje i perfektan moralni kredo, njegovahrabrost,snagai izdrzljivost, njegovo strpljenje, opra5ranje, blagost,darezljivost, skromnost, l.iubazan odnos prema ashabima,davanjepredtosti drugimanad samimsobom,njegova öestitost, isken i istinit govor,njegova poboznosti ibadet,plemenitost, plemiöko porijekloi odgoj. Imamlbn,Tejmijje napisao poglavlju dokazima je u o "Biograflja poslanstva': poslanika, Allahovog sallallähu
e€ cigurno poraren biti, a oni 6e 6e u bijeg dati!, Zatim je Sad kazao:Tektadasamshvatio tumaöenje ovog aieta.' je jedna Ovo ,atejhi sellem, od mu'd;izaPoslanika, saltallähu ve kadajegovo rio o budueimdogadajima susedesiliupravo koji onakokalo je on ikazao.(Vididetaljnije TeFjlimamaEtKurubiia) ' Ovo pogla!liese nalazina lraju niegove kniige. kojemon od u govara razliöjtimsektama medu sljedb€nicima Knjige,tj. sek, tamamedukSaanima ievreiima i

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s.

MoRALNE MU DZIZE

'ale.ihi toga,Poslanik, sallallähu je ve sellem, iz plemena Kurcjs, kojeje odabrano medu djecomlbraiima, a.s.,i ogranka je odabrano Hasimovakoje meduKureiiiiama.

Vrijednostpodruöja u kojem ie roiten i u kojem je odrastao
'ale.ihi Poslanik, sallallähu ve sellem,je rcden u Meki, Majci svih gradova(Umhu-l-Kura), mjesfi gdjejeIbtu'alejhive him, sallallähu sellem, sagradio Allahovu kuöu (Ka'bau Meki) i gdie su ljudi pozvanida obavehadz. Ljudi dolaze Ka'biradihadzajos odlbra]lima,a.s.,Stoie navedeno kniigama poslanicima, nailjepsim u o sa opisima

Poslanikova perfektna disciplina i odgoj
'alejhive Poslanik, sallallähu je sellem, odgajan nai, na ljepsinaöin.Poznat kaoposteni öestit, je pravedan, pra_ viöan,kaonekokoje uvijekizbjegavao koiezlo (kao bilo npr. preljub)i ugnjetavanje. je poznatpo ovim svoiBio sMma i p je poöetka poslanstva, kakomealu onimakoii su povjerovali njega, u tako i onima koji to nisu uöinili. Nistasmmotnosene znao njemu,o nJetovom govoru, djelima ili ponasanju.Nije poznatoda je ijednomsla_ gao,nekoga ugnjetavao poöiniobilo kakav ili giijeh.

koji su isticalinjegovuperi brim osobinama Sarmom fekciiu. je ljuodrastao medu nepismenim Bio je nepismen, dima,Bdienilo. kaoni on, niie znaoono Stosu znali tj. Knjiga, Tewatai Indzila.Nikadanijeöitao, sljedbenici u nestoötosu ljudi znali(odnekenauke) tom niti slusao poslanstvo, do svoje sve vremenu.Nikadanije oglasio godine,kadaje dosaosapredhmimrijeöima öetrdesete ljudima ni prije, (ti.saKu/anom)koje nisu bile poznate Slijedilisugaslabi,a osporavali togawemena. ni poslije i naroda,koji su ga proganjali trudili se prvacinjegova i njegai one koji su ga na svemogucenaöineda uniste uvijeköinilisaposlanicima kao slijedili, 5tosu nevjernici i njihovimsljedbenicima. poOnikoji su gaslijedli,nisuto öinili iz ovosvjetskih od buda(loristi)ili zbogstraha niega' on nije imao ie! kojebi im mogaodati,niti polozajkoji bi ima bogatstvo mogaododijeliti. Öaknije imao ni svogamaöa. Bilo je njegovihneprijateljakoii su na sve moguöenaöine ali torturisalinjegovesljedbenike, bi oni to podnosili nadajuei nagradiod Uzvisenog se strpljivoi tolenntno, Allaha.Nikadasenisu odreklisvojevjere'nakonöto su u osjetilisvunjenuljepotui bogatstvo svojimsrcima.

Iselienjeu Medinu
'alejhi ve sellem, IoSiz wemena lbrahima, sallallähu Arapi su dolaziliu Meku da obavehadi svakegodine. 'alejhive sellem, u sallallähu Zbogtogaje Muhammed, plearapska hadzadolaziomeduokupljena miesecima prenio Pokako bi im mena,koja su doSlaradi hadZa,

Njegova sawSenapojava i izgled
'alejhive Poslanik, sallallähu sellem,je bio savrseno i prelijepostvorcnje, je bilo kombiniranosasvimdo_ sto

M u D Z r z E u H A M M E D A ,. s . M A

MoRAr-NEMUDZTzE

ruku,pozvao UzvisenomAllahuu okdljeislama. ih i Radio je to strpliivo,i saonima koji bi mu povjerovali, sa i onima koji bi mu se usprotivili,kao i onima koii bi se okrenuli njega. je od Radio raj(o dokse niiesusreo sve sastanovnicima Medine,koji su bili susjediZidovima i koji su znali za njegovdolazak njegovopis iz njihovih i knjiga.Kadasusesusrclisaposlanikom, sallallähu,alej, poslanil, hi ve scllem, znalisu da je lo oaeuvani sallallähu 'alejhive sellem, kojemsu Zidovigovorili.öuli su o veevijestio njegovoj PorucikojaseSirilaöitavimpodru_ öjemveödeset godina, kolikoie bilo proteklood njenog poöetka. Povjerovali u niega, mu prisegu vjersu dali o nostiigaranciju sigurnosti ukolikoseon i njegovi ashabi iseleu Medinu,te da öesezajedno njim boriti naAlla sa hovuputu (dzihad). ,alejhive Stogasu se Muhammed,sallallähu sellem, i njegovisliedbenici preseliliu Medinu,gd.ie muha_ su dziri i ensari.ie Zivjeliskupa. Niko od njih nije napus tio islam ni zbog dunjaluökihzadovoljstava, zbog niti straia, osim nekolikoensarija koji su prividno primili islam(tj.munafici), kojih su senekipokajalii postali od bolji u svomedir?, (u svojojvjerii uvjerenju). poslanik, 'alejhive sallallähu sellem,ie dozvolioda se ide u dzi had,nalon Stomu je naredeno sebori protiv nevjer_ da nika. Nastavio svojhod u Allaiovoj vjeri, na najljep_ je Sem putu, öasno, pravedno ispuniava.iuaipotpunosti i u svakosvojeobeöanje.Nije poznatoda je ikadaikome nestoslagao, nekoga tlaöioili nanio nekunepravdu. tsio je najöasniji, najpravedniji naipreciznijiu ispuniavai nju obeöanja metlu ljudima. Uvijek ie bio ovakaY bez obzirana razliöite situacije okolnostikroz ko.ie pro_ i je

u ili lazio,u ratu ili miru, u sigurnosti opasnosti, bogatili siromaitr,'u, iak ili slab. Bili su malobroini, bio stvu Ostalisu övrstii kadasu poali im se broi uvedavao. i bjedivalineprijatelje kadasu gubili. Tokomsvih ovih faza, je isaouvijekkajednomcilju, svedok senjegov on poluostn'tl, Arapskom pozivnije ukorijeniona öitavom je prije njegadominiraopaganizam, odwatnosti, kojim a Allahovihstvorenja, nijekanjeUzvisenog obozavanie kvi Allaha,prolijevanje onih öiju je kw bilo zabranieno prolijevati, kidanjerodbinskihvezai, na koncu,niie se u vjerovalo Onajsvijetili Sudnjidan. Kadasu ljudi, koji su radilisveovo,prihvatiliislamipoöeli slijeditinjegove ljudi na zen ji, najupute, postalisu najobrazovaniji ljudima,do te i pobozniji,najpravedniji najbolji mealu kadasu vidieli muslimanekoji su miereda su kr56ani, "Ni Isusovi apostolinisubili bolji od stigliu Siriju,rekli: ovihljudi (tj.muslimana)." kojesu ostavilina zemlji u pogledu Efektii impresije koje u sa dobrihdielai znanosti, poredenju impresijama je razumnog öovieka oöiglesu ostavllidrngi za svakog je dosao Poslanik, sallallädan.Ipak,iakosevjerakoiom 'aleihive sellem, opeeprihvai bila uövrstila postala hu od svojihsljedbenikavise öena, on bio volienod strane a je a da iza sebe umro Zivota, vlastitog imetkai vlastitog niti jedan dirhemili dinar,niti je niegovim nije ostavio od da bilo dozvoljeno bilo Stanaslijede nasljednicima je ostaloiza njega. Bio je ustrajan,pokazuonogasto u pojufi na audesan imu'dzize svome naiin znakove proSlosti, o o zivaniu.Govorioie ashabima nepoznatoj pokazivao je u im onome5taeesedesitiu buduönosti, Dozvolioim je öemusu u pra\,u,ali i u öemu gri.iese.

r
26 Mu DZrzDMUSAMMEDA, s. A. MoRALNEMU'DZrzE 27

svekorisnestvad,ali i zabraniosveono Stoim ie steje tilo. Serijat postepeno objavljen Poslaniku, sallallähu 'alejhivesellem, je poduöavaoje ljudeonomeSto njemu objavlieno dokAllahova sve vjeranije kompletirana. je Serijatkoji mu je objavljenapsolutno kompletan. Nemanijednogdobrogi poboznog djela,a da nije propisano,niti zla koje i zdravrazumprepoznaje, da nije a zabranieno.Nikadaniie naredionestosto bi izazvalo negativnureakcijuda bi se moglo re6i: "Voljelibismo da nam to ni.ienaredio", nitije nestozabranio seradi da ili njime koristi Stobi moglo ponukatinekogada kaie: "Volielibismoda nam niie zabranio da to radimo". Oza konioim je svekorisnestvarikoje,nazalost, nekedruge je religijebrane.Zabranio svestoje loie koje,nazalost, neke druge religije dozvoljavaju.NemaniöegaStoje spomenuto vezano UzvisenogAllaha, za meleke Sud ili nji dan u ranijim objavama, Tewatu,Indzilu ili nekom 'alejhi sellem, odSuhufa, adaPoslanik, sallallähu ve nije govorioo tome na najljepsi naöin,pa aal i ljepie od naöinana koji je govoreno tome u neko.i spomenuo od tihknjiga.Nemanijednestvarikojau ranijim ob.iavama podstiöe poboznost öinjenje na i dobrihdjela,a da Pos'alejhive sellem, naredio lanik,sallallähu niie dase öini, öaki u strozijojformi. Ako bi mudar öoviek poredioibadet,islamompropisanekaznei drugeodredbekojeje Poslanik, sallallähu 'alejhive sellem, odediosa odredbama drugih naroda i njihovihvjera,moraobi uvidjetisuperiornost islama. Ako bi porediliznanie,din (vjelu i uvjerenje), ibaderi pokornostUzviSenom Allaiu koje iskazuju muslimani, sa drugimnarodima,jasnobi bilo da ie visehrabrostii

Ako bi njihovudarezljivost, u snage srcimamuslimana. jasnobi bilo poboznost praitanjeporedilisadrugima, i razumnomda su kod muslimanaovevriied svakome nostinavisemnivou. Muslimanisu uöili ovevrline i prihvatili ih od Pos'alejhi ve sellem,koii im je naredio lanika, sallallähu ovakvoponasanje. Oni nisu slijedili neku od ranijih objavakoje su dolazileda bi kompletiraleonu ranije, 'alejhive sellem, upotda Isa, kaoStojedoöao sallallähu wline Tevratu.S drugestrane, objavljenu puni Serijat uzetiiz sudjelomiöno i Isusa njihovoznanje sliedbenika sliöno.U krs6ansTevrata, dijelomod drugihposlanikai pa frlozofa, uöenja su usvoiena djelomiöno tl'u, takoder, principi koii su kontradiktorni ateistiöki öaki odrealeni vieri lsusovoi. 'alejhive sellem, sallallähu Muhammeda, Sljedbenici Poobjavepdje njemu obiavljene nisu imali konkretne vjerovala veaina njih nikadaniie od ruke.Öaknasuprot, Indzilili a. a.s.,Davuda, s.,u Tevrat, u Musaa, a.s.,lsa'a, 'alejhive sallallähu Muhammeda, Suhufe, do pojave sve je narediodavjerujui prihvatesveposlakoii sellem, im i objave objavljeneod UzvisenogAllaha. Zabranro nike jer im je da praverazlikumeduposlanicima, je Uzviseni Allai kazao:" Recite:'Mi vierutemo u Allaha i u ono öto seobjavliuje nama, i u ono 5to i€ obiavlieno lbrahimu, i Ismailu, i lshaku, i takubu, i unucima, i u ono sto ie dato Musau i lsau, i u ono öto ie dato vieroviesnicima od Gospodaraniihova; mi ne pravimo nikakve razlike mealuniima, i mi sesamoNjemu pokoravamo. Pa,ako budu vierovali u ono u Stovi vieruiete' na pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadziie' i

28

M u ' D Z r z D U H A M M E D A ,,s , M A

MoRALNE u'DZrzE M

Allah 6ete sigurnood niih zaitiriti, ier Onsveöuiei sve zna," (El-Bekare, 136.-13Z) ,,Poslanik je On, Uzviseni, rekaoi sljedede: vieruje u ono öto mu se obiavliule od Gospodara niegov4 i viernici - svaki vieruje u Allaha, i meleke Njegove,i kniige Niegove,i poslanike Njegove:'Mi ne izdvatamo niiednog od poslanika Njegovih., I oni govore: ,öuiemo i pokoravamo sq oprosti nam, Gospodarunal; tebi iemo selTatiti. Allah nikoga ne optereduie preko moguanosti niegovih: u niego!.u korist je dobro koie uöini, a na njegom Stetu zlo koie uradi. Gospodaru nas, na kazni nas ako zaboravimo ili sto nehotice uöinimo! Gospodaruna.s,ne tovari na nas breme kao sto si ga tovario na one priie nas! Gospodatunas,ne stavliai narn u du-Unost sto ne moZemo ono podniieti, pobriSi griiehe nase i oprosti narn, i smilui se na nas. Ti si Gospodar pa nam pomoziprotiv narodakoii ne nai (El-Bekaie, vieruje!"' 285.-286.) 'alejhive sellem, Njegov, sallallähu ummersebi nije dozvolioda u svojuvjeru ubacebilo kakvunovotariju, pogotovone u ibadetu,niti bilo sta od onogasto niie objavljenood Uzvisenog jedino u Allaha. Oni v.ieruju 'aleihive ono sa öim .ieMuhammed,sallallähu sellem, je njihovPoslanik, dosao, kazivanja u koja im satlallä]ru 'alejhi ve sellem, kazivao ranijim poslanicima niihoo i vimnarodimadabiuzimalipoukeizniih. BezobziraSta pripadniciranijihobjava govorilio njima,onivjerujujedino u onoStojeu suglasnosti Kur'anom sunnetom. sa i Suzdrzavaju da ptime ono za ötane znajuda li je isse tina ili laz,pa öakne6eni da komentiraiuda li ie to is, tina ili ne. Ono za ita sigurnoznajuda je laz, to odbi-

jaju i potvrdujuda to definitivnonije istina. One,koji pokusavaju nestoubaceu islam,poput indijskemuda drosti,perzijske grökefilozofijeili nestodrugo,musili u limani drzeza inovatore vjeri,pa öaki da u sebiimaju je osobinenevjerstva.Ovakva bila vjeraashaba Posla'alejhive sellem, onih koji sudosliposi nika,sallallähu je lije njih, i ovakav joi uvijekstav islamskihuöenjaka i muslimanaopeenito. Ko god ima suprotnostajaliste ovomeuvjerenjuizlozenje sramotii iskliuöe[iz zajed, (maticeislama). niceEhli-sunneta I-dZema'ata ueIstinMuhammeda, sallalläiu'alejhivesellem, skisljedbenici 'alejhive selsu opisanirijeöimaPoslanika, sallallähu "Moji sljedbenici pobijeditiu borbi za istinu i lem: öe neöebiti naruSena njihovaharmonijaonima koji je osporavaju ustanuprotiv nje,svedo Sudnjega ili dana."' pdhvatajufunPojedinimuslimani,koji generalno principeislamai misiju Muhammeda, saldamentalne 'alejhive sellem,osporavaju nekenjegove dijehlehu love.Kogodjena suprotnom stajaliStu ovimfundamentalnim principima smatrase prezrcnimnevjernikom. Muslimaninisu kao krsöanikoji su izmislili vjeru koja poslanika. niti Uzviseni nije vjeraIsusova nekogdrugog da Allahje slaosvesvojeposlanike poduöeljude kodsnom znanjui da ih potaknuda öinedobradjela.Ko god u i bit slijediposlanike njihovimrijeöima djelima, aesrea eani na ovom i na onom svi.ietu, ko god ne öini tako, pastöeu ponor novotarija. posKadaje UzviseniAllah 'alejhive sellem, upulao svoga Poslanika, sallallähu sa
'BiljdiBuhari

IEF

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

MoRALNEMU'DZrzE

tom i vjeromu istinu,muslimanisu primili tu uputudirektnood njega.

i Kur'an niie prokletog Sejtana govor, pa kuda onda idete?! Kulan je salno pouka wietovima." (Et-Tekvir,
19.-27.)

Njegovummet je najbolji medu svim narodima
Premaonomesto smo ve6ranije iznijeli, moZemoza,aleihive kljuöiti da je ummerMuhammeda, sallallähu setlem, najbolji medusvimnarodima tinieniudobrih u djela, znanjui ibadetu. Dobroje poznaro svakj da vid perfekcijeuöenikaproizllazi iz uöitelja. Muhammed, sallallähu'alejhive sellem, bio najpedektnija je osoba uvieri i znanju. ,alejhi Bit aemojos uvjerenijiu njegor,u, sallallähu ve ',Onaj sellem, öestitost znamoda je kazao: ako ko.iinije öastan,ili nam.iemo laze, ili grijeji u svomegovoru.. Prva prerposravka namjerno (ri. laganje) znaöi je on da notomi lazljivac, druga(ti.öinieniegreske) a znati da ie taosobaneznalicaidaseuputilalosimputem. Muham 'alejhive med,sallallähu sellem, ni.ie ni neznalica bio ni lazljivac(ljudisugap rcz'rali Emin -pouzdani), pa le El.alejhi Uzviseni Atlahza niega, sallallähu ve sellem, re ,,Takomi zviiezde kad kao u Ku/anu: zalazi, va_idrue niie s Pravog puta skrenuoi niie zalulao!On ,," gouo"i po hiru svome- to ie samo Obiavakoia mu seobzna_ njuje." (En-NedZm, 4.) r. je i sljedeöe:"Kur'an ie, zaista, kazivanie Iz_ Kazao aslanikaplemenilog,modnog,od Gospodara svemira cüenienog,kome se drugi potöinl'avaiu, tano poüzdanog! A drug va! nije ludt on gaje na obzorju ias_ nom vidio i, kada ie u pitaniu Obiava,on niie Skrr;

"I je Kazao i sljedeöe: Kulan ie sigurnoobtala Gospodarasvjetova; donosiga povierljiviDtibdli, na srce jeziku." (85tvoie,daopominiesnajasnom arapskom Su'arä', r9z.-t9s.) Kazaoje i sljedeöe:"Ho6u li varn kazati kome dolaze Seitani? Oni dolaze svakom lascu, gresniku, oni priszzr. ludkuju,-ivedinom oni lazu." (Ei Su'arä', zz3.l gorenavedenimajetima,Allah, nekaje Slavljen i U Hvaljen,otkrivada je iejtan nadahnuo one koji su mu svojsrva stianii imaju njegova kakobisproveo svojenakoje ukljuöujela8akane. Sejtanuvijek ima za cilj zlo, nje,öinjenje bluda i sl.,a nikadanemazacilj uspostaru istinei pravde. Stoga on uvijekudruzi sa onim koji se pa namjernolazei grijeSi, tako i greske koje se öine u vje dolaze Sejtana. KadajeIbn-Mes'ud upitano od bio je: "Odgovorajudi izneöemu vezano vjeru,rekao za ti, nosimti svojvlastitistav Pa,ukolikopogodim, je blato goslov Allaha.A akopogri.ieiim, je od menei sejod to zbogtoga." tana.Allahi Njegov Poslanik nisuodgovorni 'alejhive sellem, bio zaitiöenod je Poslanik, sallallähu losihnamjeraöinjenja i dosapravanja strane od sejtana, sallallähu $esaka. S drugestrane,svi osim Poslanika, 'alejhive sellem,mogu pogrijesiti,öemuje uzrok Sejmozebiti oprcstena. tanskodjelovanje, madata greska Poslanika,sallalläZato ie UzviseniAllah rekaoza Svoga 'alejhive sellem:"Ku1anie, doista,govorobiavlian hu plemenitom Poslaniku, a niie govor nikakva piesnika - kako vi nikako ne vieruiete! I nisu riieöi nikakva

w
M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , . s . A

proroka - kako vi malo razmisliatel Objava ie on od Cospodara wietoval" (El-Hä*ka, 4o.-6.)

Osjetilni dokazi poslanstva
Dokazkroz raspoludenjeMieseca
je od dokazaposlanstva raspoluöivanje Jedan najveölh "Bliri se eas i MieMjeseca.Uzviseni Allah je kazao: secseraspolutio!A oni, uviiek kadavide öudo,okre6u glave i govore 'Caroliia neprestana!' Oni ne vieruiu i povode se za prohtievima svoiim, a sve je ve6 odredeno. I dolaze im viiesti koje tr€ba da ih odwate mudrost sawsena -, ali opomene ne koriste.', (ElKamer, 5.1 1. je Konsenzusom prihvaöeno medu uöenjacima se da 'alejhive Mjesec raspolutio dobaPoslanika, u sallallähu je potkijepljeno hadisom. sellem. Njihovomisljenje Imam Buhad biljezi hadis kojegaprenosiEnesibn Malik'koji je kazao:"Stanovnici Mekesu traZiliod Pos'alejhive sellem,da im pokaZe lanika,sallallahu kakvu
' Enes Malikibn En Nadr,r. a.,bioje, kakosuganazvalj, ibn sluga 'alejhive sellem, bio je ponosan Poslanikov sallallähu i na ovu titulu. Sluiioje Poslanika, ve sallallähu'alejhi seuem, godeset 'alejhive sellem, za njegauaio je dina. Poslanik, sallallahu do\u

34

M u ' D Z r z EM u H A M M E D ^A ,s . ,

OSIETILNI Do( zl PosLANsrvA

35

mu'dzizu,pa im je on pokaz Mjeseckoji se raspolu_ ao tio u dvijepolutke, takodasujasnomoglividjetiprostor izmedunjih."' Imam Buharibiljezihadisod Ibn Abbasa,, a.: ,,Mje r. secseraspolutio dva dijelau dobaMuhammeda, u sal_ lallähu'alejhive sellem." Imam Buharibiljezihadiskojegprenosi Abdullahibn Mes'ud,3, a.: "Za w\eme üvotauuhammeda,sallalr lähu 'alejhive sellem, Mjesec raspolutio dva dijela, se u 'alejhive sellem, je Poslanik, pa sallallähu kazao:,Budi "a svjedok ovoga.'
da bude blagoslovljen öitavsvojäivoti da ima dug ;ivor. Enes, r a.,je imao voanjak aijih je piodova iz cijediosokdvaputa go dianje. U tom voanjaku imao i plantazubosiljkaod kojeg je je dobijaomirisljavimoSus. Rodilomu se osamdesetero poto_ maka.Zivioje t2o godina.Bio jezadnji ashab poslanika, salal lanu'alejhjve sellem, kojije umroje u Basri. 'Zabiljezeno kod imamaBuharije njegolusahift, u poglavlju: u ''Vrline .atejhi poslanika, sallallätIu vese em,i njegovih ashaba'l .alejhive u dijelu: 'Zahtjevi pagana im poslanik, da sallaltahu pokaZe sellem, mudZizu. ' Ibn-Abbas, radijallahu je anhuma, Abdulhn ibn Abbasibn Ab dulmuttalib, rodakPoslanika, salallähu.atejhi selem,koji ga ve je prozvao TerdiumanutKur'an'tj. ',tumaö Kur.a Za njega na,'. 'alejh vesellem, je Poslanik, sallallähu i uöiodo!u: ',OAIlahu, po duaigamudrosti." Um.ojeuTaifu,6s.h.g., mu je bitosekada damdeser godina. 3 Abdullahibn Mes'ud, r.a.,je prihvatioistamvcomarano,prer, hodilasu mu samopeterica drugih. pryije uatoKur'anu Meki javnoi naglas.Poslanik, salaltähu,alejhi sellem, ve gaje volio slusatidokje uöioUmroje32. u Medini h.g. a Bjljeti ga imam Buhariu svomSa/itfta od rbn Mes,uda pou glavlju: "Vrlineposlanika, sallalähu.alejhive selem, i njego-

Svepredaje kojeprenose ashabiPoslanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem,su pojasnjenie onome sto je kazano u Kur'anuo istoj ovoj stvari. Nema sumnjeda se ova 'alejhive mu'dzizadesilaza Zivota Poslanika, sallallahu sellem.

Dovazaki5u
ImamBuharibiljezihadis Enesa Malikakojijereod ibn "Dosao neki öovjekdo 'alej je kao: Poslanika, sallallä+ru hi ve sellem, rekao:'AIIahov i Poslaniael Usjevisu nam unisteni,a puteviprckinuti,pa te molim uöini do\u za kisul' Allaiov PoslaniKsallallähu'alejhi ve sellem,je prouöiodovu Uzvisenom Allahu, pa je kisa padalaod petka do idueegpetka. Opetje dosaoöovjeki rekao: 'Allahov putevisu Poslaniöe! Kuöesu nam poplavljene, poplavljeni, propadoae usjevipa zamoliAllahada kiSa 'alejhive sellem, prestane.' Paje Poslanik, sallallähu re'O Allahu, uöini da kiSapadapo brdima,breZulj kao: cima, nizinamai plantazama.'I oblaci se udal.iiieod Medinekaokadaseodjeöa skine."' Imam BuharibiljeZihadis od Enesaibn Malika koji 'alejje rekao: "Za vrijemeZivotaPoslanika, sallallähu hi ve sellem,susaje pogodilaMedinu i njenu okolicu. 'alejhive sellem,u petakdrDokje Poslanik, sallallahu usaoje neki öo Zaohutbu za vrijemedZumenamaza,
pagana im Poslanik, vihashaba", dijelu:"Zahtjevi da sallallahu u 'alejhive sellem, pokaze mudziar." I Biljeziga imam Bubari u svomsdfttlrll u poglavlju: 'Dovaza kiSu

36

M u D Z r z E U H A M M E D A ,, s . M A

o s j E T I L N tD o K A z lP o s t a N s r v

vjek u dzamijui rekao: 'Allahovposlaniöe!Naaaimovina je unistena, nasasu djecagladna,pa te molim a da uputii dovu Allahu da nam spustikiSukao blagos'alejhive lov.'AllahovPoslanik, sallallähu je sellem, podigaoobjerukepremanebu,a na nebunije bilo nikal, vog tragaoblaanosti. Talo mi AIlaIa,Allaiov poslanik, 'alejhive sellem, sallallähu nije ni spustioruke,kadasu sepoöeliskupljatioblacipoputplanina.p je negojesiSaosa minbera,vidio sam kisnekapi kakose spustaju niz njego\.'u je bradu.KiSa padala ta.idan, sutradan, pr€kosutra, do iduaeg sve petka,kadaje isti onaj beduinili neki drugiöovjek ustao(zavrijemehutbe)i rekao:'Alla, hov Poslaniöel Ku6esu nam poplavljene, nasi usjevi a potopl.ieni.Molim te, uputi dovuAllaiu za nas., Alla'ale.ihi sellem, podigao hovPoslanik, sallallähu je ve obje 'O Allaiul rukei rekao: Okonas,a ne na nas!,Kudagod bi Poslanik, sallalläiu 'alejhive sellem,okenuo svoju ruku, oblaci,koji su se bili nakupili oko cijeleMedine, bi se razisli. Dolinom Kanaeteklaje voda,ko.ia osje talacijelimjesec, nikadaprije i svako, bi dosao kao ko sa je strane, govorio o tome." Dova UzvisenomAllahu za kiiu na Tebuku Neki od ashaba molili Omeraibn Hataba, a.,da im su r_ priöaotegobamai nevoljamakoje ihzadesile su naputu za Tebuk.On im je rekao:"Kadasmo krcnuli,vri.ieme je bilo iznimno toplo. Kadasmo stigli na Tebuki ulo gorili se tamo,bili smo straino Zedni,zbogvelikewueine i manjkavode,tako da smo oborili glave. öovjek bi zaklaosvojudevu,da bi mogaopopiti vodu iz njene

grbe. Tadaje rekaoEbu-Bekr, a.: 'AllahovPoslaniöe! r. Uöi dovuAllahu da nam spustikisu.' dahov Poslanik gaje upitao: 'Da li zaistaZelisto?' Ebu-Bekr je odmu 'Da,Zelim!'Tada AllahovPoslanik, govodo: sallallähu ie 'alejhive sellem, podigaorukepremanebui, priie nego je spustio,stigaoje odgovorod Uzvisenog Allaha u ih obliku oblakaiz kojih je obilatosipalavoda. Uzelismo svojuopremui otisli da vidirnodoklepadakisai othili kampa." da ne padamimo nasega da ImamVakidi'kaZe su u Bicina Tebukumuslimani hiljadakamilai isti broj konjai skorotri imali dvanaest desethiljadaboraca. Dodaoje da su padavinenakon prouöene dovebile takoobilneda suselokveprelijevale jednau druguuprkostomestoje bilo izuzetno toplo Niegova,s.a, v. s,, dova za Kureisiie 'alejhive sellem,je sallallähu U puno prilika Poslanik, Allah odmah uöio dovu za Kureiiiie,kojimaje Uzviseni je dovu za Kurejsije, koje udovoliio. Naprimjet uöio grubo, su upornoodbijaleda prihvateobia!'u,najöeiöe i Poslanika, oblikeugnietavaniatlaöenja uz svemoguöe 'aleihive sellem,i ashaba.AllahovPoslanik, sallallähu 'aleihive sellem, uputio dovu Uzvisenom sallallähu ie Allahui u njoj zamolioda ih prokune,pa su sedamgodina bili moreni gladu,kao u vrijemelusufa,a.s. Usperitvari, godinudanaje haralaglad,a u preostalom je pratilajakasusakojaje uniitila svedo te miere odu ih je da su na kaju jeli kosti,lesinei pse.Tada Ebu-Sufian 'alejhive sallallähu ispredKurcjSija zamolioPoslanika,
' Poznati historitar muslimanski

38

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , .s . A

OsJDTILNI oo(Azt PosLANsrvA

39

sellem,da uöi doi,uza njih i fijesi ih patnji,pa je UzviSeni Allah usliSao njego!,u dovu. Omer,r. a., moli za kiöu posredstvomAbbasa,r, a., Poslanikovog,s, a.v. s., amidZe Imam Buhari biljezi od Enesaibn Malika, r a., da bi Omeribn Hattab,r a., kadaih je morila susa,zamolio Abbasa, a., da uöi kisnudo\,'u. r. Imao je obiöajre6i: "O poslanika, Allahu!Obiöavali smozamolitinasega sallal'alejhive lahu sellem, Ti uöi dovuradi kise,pa bi nas da Ti blagoslovio kisom. Sada molimo amidzuposlanika, 'alejhive sallallähu sellem, Temoli zakiiu. OAllahu, da blagoslovi kisom."' nas

Mu' däze vezane za ZefitJju
Nekolikojemu'dZiza vezanih Zemlju,kojesetiöumaza terijalnihstvarii Zivotinja.

Siktianjevodeizmedu prsta Poslanika,s.a,v s.
Imam Buharibiljeziod Enesa Malika,i a., daje kaibn ,alejhi poslanika, zao: "Vidio samAllahovog sallallähu ve sellem,zawijeme ikindije-namaza su liudi, tra_ dok Zili vodu za abdest, nisu mogli da je nadu. poslanik ali
I Zabiljdeno kod imama Buharjje njego\uSl,nirir u pogtavtju: u "Uöenje kiSne dove"

naredidamu donesu neatomalovodei bidonesenapo'alejhiveselpa sudasavodomzaabdest, on, sallallähu lem, staviruku u posudui narediljudimada seabdeste pr iz nie. Vidio sam kalo voda iiklja izmedunjegovih dok nisusvi uzeli."' stiju,pa suljudi uzimatiabdest ibn lmam Buharibiljezi od Enesa Malika,r a., da je "Nanekomod svojihputovanja ashabima Pos sa kazao: 'aleihivesellem, isaosvedoknije nasje lanik,sallalläiu naai namaza. oni ne mogase vodukoAli, tupliovri.ieme 'AllahovPoslaniöe! bi seabdestili.Ashabisu reldi: iom Ne mozemonaöivode kako bismose abdestili.'On je, 'aleihive sellem, vidio na njihovimlicima da sallallähu negdje doi im je Zaozbogtoga.Iedanod njih je otiSao sallallähu nio nebto malovodeunekojposudi.Poslanik, 'alejhive sellem, to uzeoi abdestio Zatimje stavio je se. pßte u tu posudui rekao:'Uzmiteabdestl'Svisu svoje ili a uzeli abdest, bilo fü je sedamdeset negdjeoko sedamdeset!"' ibn Imam Buharibiljezi od Enesa Malika,r a., da je "Jednog ljudi, kazao: dana,u vdjemenekogod namaza, dok su öije kuöesu bile blizu, otiili su da uzmu abdest, posudisu donijeli ih ostaliöekalitu. U nekojzemljanoj i ve sallalläiru'alejhi sellem, onje nedto vodePoslaniku, ali je posudabila premala.Zbog htio stavitiruku u nju, togaje skupiosvojeprste prije negoStoje stavioruku
'Zabiljezeno u u kod imamaBuharije njegow Sdfttftu, poglavliu: 'alejhiveseLlem, "Vrline injegovihashaba'1 Poslanika, sallaliähu poslanslva islamu u u dijelur"Dokazi 'Zabiljezeno kod imamaBuharijeunjegow saftiftx,u poglavlju: "Vrline i alejhivesellem,njegovihashaba Poslanika, sallallähu , 'Dokaziposlanswa islamu u u dijelu:

M u ' D Z r z EM u H A M M E D ^A ,s . ,

DoKAzI Post-aNsrvA OSJETTLNI

u tu posudu,a potom su odatlesvi prisutni ljudi uzeli abdest." je osamdeset Bilo ljudi, premaEnesovom kazi_ vanju.' Imam Buhadbiljezi od Beraa ibn Azibada.jekazao: "Bilonasje hil.iadu öetiristotinena Hude.ibiji i (prilikom sklapanja ugovora). Hudejbijije bio manjevrelo (iz, Na vorl pa smo iscrpilisvuvodu,do posljednje kapi. pos_ 'alejhi lanik,sallallähu ve sellem, sjeona ivicu wela, ie zatrazio malo vodekojomje izapraoustai tu vodu wa_ tio nazadu \,aelo. katko vdjememogli smo izvlaöiti Za vodu iz wela kojom smo svi mi ugasiliZeal, öaki na_ pa pojiti svenaseZivotinje.,', Mu'dziza Hudejbiii (prilikom sklapania na ugovora) Imam Buharibiljeziod Dzabira Abdullaha, a.,koji ibn r. je kazao:"Ljudi su jako ozednilina dan Hudejbije(pri_ likom,potpisivanja ugovorasa Kurejiijama). U m;loj posudisu donijelimalo vodepred poslanika, sallallähu 'alejhi ,alejhive ve sellem, kadaseon, sallallähu pa sel, lem.abdesrio, su napravlli ljudi pitao guzw oko niega. ,e: sta vamje, ila sedeiava?OdgovoriJi Nikood su: nasnemavode kojombi uzeoabdest, senapio,osim niti to malovodekojaje kod tebe.'Stavio svojuruku u po_ je sudu,paje poöela curiti vodaizmedunjegovih, sallalat ZabilFzeno kodimama Buhariie niegour u rarrr./,u pogtavlju: vrline Poslanild. altahu 53 dtcjhi ve.eltem.njegovih i ashaba.l u dijelu: 'Dokazi poslanswa islamu,' u
ä h u a t e j h r e , e e n r .I n i p g o v i h s h a b d . . v a u dijelui "Dokazi poslanstva u islamu',

hu 'alejhive sellem,prstiju,kao iz izvora. Tom vodom 'Kosvi smo senapili i abdestilise.Pitaosam Dzabira: 'Da nasje bilo i stotinu liko vasje bilo?' odgovorioje: hiljada,doteklobi nam (vode),ali bilo nasje hiljadu i " pet stotina.' Imam Buhari, takoder,biljezi od El Misverai Mervana ibn Hakema,u dugom hadisukoji opisujedesa"Poslanik, salna ugovora Hudejbiji: vanjapotpisivanja 'alejhi ve sellem,je dosaou najudaljenijiprelallähu kod malogudubljenja(tj malog dio Hudejbijei sjahao wela) iz kojegsu ljudi uspijevalizagrabitimalo vode i za katko vrijemeiscrpili su svu vodu, na sta su seposallalläiu 'alejhive sellem. ZaliliAllahovomPoslaniku, 'alejhive sellem,je izvadio sallallähu AllahovPoslanik, jednu strijelu iz tobolcai naredioda se pobodeu to poteklaie vodai teklasvedokljudi vrelo.Takomi Allaha, i bili zadovoljni."' nisu utolili zed Liudi prihvataju islam, nakon sto su vidjeli mu'dzizu savodom da Imam Buharibiljeziod lmranaibn Husajna subili sa 'alejhive sellem,na nekompu sallalläiu Poslanikom, su tovanju.Putovali cijeluno6ikadasu dosliblizuodrediita, stali su da se odmorc. Izmorcni,spavalisu övs' Prvikoji tim snomsvedok suncenije visokoodskoöilo. seprobudiobio je Ebu-Bek,r.a Obiöajjebio da niko 'alejhive sellem, sallallähu Poslanika, ne budiAllahovog r se dokseon samne probudi.Probudio i Omer, a.,paje
"Uvjeti dio: 'Uslovi dzi ' zabiljezeno Buharije, za poglavlje: " kod had'

'

,:g ,tn"-l u njesow sdhrr.u posravrru: liljri",^.": n i k a , s a l t aBuha,iie v'line Po'ld

Mu DZrzEMUH^MMEDA,A. s.

OslETtlNI DoKAzI Post ANSTVA

43

Ebu-Bek,r a.,staoviseglavePoslanika, sallallähu'alej hi ve sellem,i poöeogovoritii "Allahuekber"(Allahje najveöi), podizuaiglassvedok seAllahovPoslanik, sallallahu'alejhivesellem, probudio(tenakonito smo nije putovalidalje.iedno je lrijeme) sjahao i prcdvodionas na sabah-namazu. od Jedan ljudi nam senije prikljuöio u namazu. Nakonobavljenog namaza, Allaiov posla'alejhive sellem,gaje nik, salallähu upitao: "pa?State sprijeöilo sa namaklanjas?"Odgovorio "Dzunup da je: sam(neöistsam nakonpolucije)." Allahovposlanik, sal'alejhive lallähu sellem,mu je naredioda uzmetejemmurnl öistomzenüom. Nakontoga,öoviek klaniao. je 'alejhive sellem, Allaiov Poslanik, je naredio salla[ehu meni i nekolicinidrugihda idemoisprednjega, sallallähu'alejhive sellem. Strasno smoozednjeli. Tokomputa prosli smo porednekeZenekojaje bila na nekojjahalici, a nogeje postavila izmedudvilemjeiinevode.pitali "GdiemoZemo smoje: naeivode?"Odgovorila nam je: "Ohl Nema vodel Pitalismo: Koliko Lrdaljeno rvoje ie ,'Dan selood najblizeg izvoristavode?" Odgovorila je: i nod (hoda)!" Reklismo: "Hajdesa namaAllahovom Poslaniku, sallalläIu'alejhive sellem."pitala ie: "A ko je AllahovPoslanik?" posDovelismo je do Allahovog 'alejhive sellem, ianika,sallallähu iako joj to ni;e bilo po volji, pa je i njemu reldaono sto je namareklamaloprije i dodalada je majkasiroöadi.poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem,je naredioda se donesui njene dviie mjesinesa vodom,pa je prinio otvor (miesine) svoiim
' Uzimanjeabdestapijeskom ili zemljomkada se ne moze

ustima.Kal(osmo bili Zedni,pili smo dok god nismou ljudi. Uz to potpunostiutalili Zed, bilo nasje öetrdeset a smonapunili i naöemjesinezavodu i svedrugo (poput posuda) stasmo mogli naliti vodu. AIi nismonapojili u je.ioi uvijek bila puna, naSe deve. Mjeiina (one Zene) 'alejhi Poslanik, sallallehu kaodacepuknuti od punoee. ita ve sellem,reöe: "Donesite imate od hrane!" Sakupill smo neito datulai kuha onoj Zeni. Kadasevratila reklaim je: "Srela samiednogod medusvojesuseljane, Poslanikkako ljudi oni ili.ie najboljihmaalioniöara zaista je uputio stano!.nike ovogasela twde." UzviseniÄllah islam,kaoi svi drugi iz selar prekote zene.Prihvatilaje

Koliöina hrane se pove6avalau ruci Poslanika,s.a.v, s.
Koliüina mliieka seuve6ala r. Imam Buhari biliezi od Ebu-Hurejre, a., da .iekazao: "Tal@ Allaha,osimKojegniko ne zasluzuje obozavami nie, katkadasam imao obiöajledi potrbuike, ne bih li glad.Iednoga danasamstajaoporedputa, tal@zavarao protaziti Allahov Poslanil, sallalkuda su imali obiöaj lähu 'alejhive sellem,i njegoviashabi. Kadaje naüao Knjige. Ebu-Bek,upitaosamgao nekojsuri iz Allahove gato samoradi togane bi li primjetioda sam Pitaosam gladan nahraniome,ali onje otiiao,ada nistanije pli i mijetio. Ondaje naisaoi Omer,pa sam upitao i njega Knjige.I njegasam pitao ne bi o neko.i suri iz Allahove
I Zabiljezeno Buharije, poglavlje:'VrlinePoslanika, sallalläkod bu älejhive sellem

T
44 Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s, OsIETILNIDo(^zl posLANsrvA

45

Ii primijetio da samgladani nahraniome, ali on je otisaoa da nista ni.ieprimijetio. Na kaju naiSao Ebuje 'alejhive (Allahov l-Kasim Poslanik, sallallähu sellem), nasmijesio kadame vidio,jerje po mom licu znaoSta se me muöi. Rekao je: 'O Ebu-Hurcjrel' mi Odgovorio sam: 'Odazivam ti se,AllahovPoslaniöe!' Rekao ie: 'sliiedi mi je, me.'Krenuo a ia sampoiaozaniim. USaoje kufu, u ja samtraziodozvolu ulazak, mi je dozvolio. za pa Nasao je bocu mlijekai pirao: 'Orkudaovo mliieko?,Ukuöani su mu rckli: 'To ti je poklonio taj i taj, ili ta i ta fami.lija., Zovnuome: 'Ebu-Hurejre?' Odgovorio sam: 'Odazivam ti se,Allaiov Poslaniöe!' Reöe 'Idi i zovnisveod stami: novnikeSofer mi dodu.'Onje rekao(rj.Ebu-Hurejre, da r a.) Ovi ljudi od sranolnikaSofesu bili muslimanikoii nisu imaji lamiliia.beznovca,niloga o komebi ovisili. Kadabi donijeli neito kao sadakudo poslanika, sallal lähu 'alejhive sellem, bi to slaoniima, a da säm nion Stanije uzimao.Ako bi njemu,sallalläiu ,ateihi selve lem, neko poslaonestokao poklon, slaobi i to niima, ali bi izadrzao posladio Ovazapovijest iedan zasebe. 'alejhive nikova,sallallähu sellem,me malo zabrinula, pa sam sam sebi rekao: 'Kako 6e ova mala boca mlijeka biti dovoljnaza svestano\,'nike Sofe?,Mislio sam da ja imam najvisepravada popiiem to mlijekoi tako ,aleihi powatim snagu,a vidi sad! Poslanik, sallalläfiu je ve sellem, naredioda to mlijeko podijelimsa njima.
rMnogi ashabi .alejhi sellem, Poslanika, sallatlähu ve su napusrili svojekuöeradi Poslanika, sallalaiu .atejtri se em, da bi bili ve uznjegaiuailio islamu Medini.Bilisujakosiromasninjihovo u i okupljalistesu bilesofe, trijemispreddzamije, gdjesuobiöavali

lakosamse nadao ie mljieko da osratisamo meni,ni kom sluöaju nisammogao da sene povinujem u a naredbiAllaia i Njegova Poslanika, sallalläiu'alejhivesellem. Stoga sam otiSao kod ovih ljudi i pozvaoih. Doili su i zatrazilidozvoluod Allahovog Poslanika, sallallähu 'alejhive sellem, udu. Dozvolioim je, pa da su oni uili 'alejhive sellem,je rei posjedali.Poslanik, sallallähu kao: 'O Ebu-Flurejrel' Odgovorio sam: 'Odazivam se, ti AllahovPoslaniöe!' reöe:'Uzmi , a onda daj njimal' On Uzeosambocu (mlijeka), dodaojejednom öovjeku koji je pio dok seni.iezasitio, zatimmi je watio bocu. Dao a samje drugomöovjeku koji je pio dok senije zasitio,a zatimmi \,aatio kojije bocu. Ponudiosamje sljede6em, pio dok se nije zasitio,pa mi Ie vratio bocu. Na kraju, kadajecijelaglupa pila dok senije zasitila, dadohbocu 'alejhi ve sellem,koji je Allaiovom Poslaniku,sallallähu pogledao a zatim mi senasmijesio rekao:'O uzeo, me, i 'Odazivam se,Allahov Bbu-Hurejre!' Odgovorio sam: ti 'alejhive sellem, reöe:'Ostali Poslaniöe!' sallaleüu On, smoti i ja.' Rekao sammu: 'Ti uvijekgovoris istinu,Alla 'Sjedii pij.' Sjeosami pio. On hov Poslaniöe!' Reöe mi: 'Pij',i ja sam pio. Nastavio je govoritida mi opet reöe: pijem svedok nisam rekao: 'Ne! Takomi Allaha Koji te poslao istinom,nemavisemjesta(u mom stomaku).' sa On reöe:'Dodaiie meni.' Kadasam mu dao bocu, zarnlihvalioseAllahu,izgovorio bismillui popio ostatak ieka."'

I Zabiljezeno Buharije, poglavlje:Er-Reka iK kod

46

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. A.

OSJETTLNT DoKAzt posLANsTva

Povodprimania isla|ra Ibn-Mes,uda Imam AhmedbiljeZiod Ibn-Mes'uda ie kazao:"Bio da sam mladi pastir i öuvao sam ovce Ukbe ibn Ebu_ Mu'ajta. Jednomje dosaoAllahovposlaniKsallallähu 'alejhive sellem, Ebu,Bekomi rekao:'Mladiöu, sa imas ,Da, ali li nrlijekada se napijemo?'Odgovorio sam: ia samsamozaduzen öuvanje za ovih ovaca(tj.ja vam ne mogu dozvolitida pijete njihovo mlijeko,jer one nisu .alejhi moje vlasnistvo.)' Poslanik, sallallähu ve sellem, 'ImaS ijednu reöe: li mladuovcukoia senikadado sada nije parila sa ovnovima?' Nasao samjednu tak\,ui do veoje. Uzeoiu je i poöeo lupkaripo njenomvimenu, od öega ono napunilomlijekom.poslanik, se sallalläiu 'alejhive je pomuzaoovcuu neku bocu, popio sellem, jedan dio i dao Ebu-Bekuda pije. Nakontogaje rekao vimenu: 'Smanjise!', je ono i uradilo.Na_kon Sto ovosa prisao samPoslanil<u. saJJallähu alejhive em,i relao se mu: 'Poduöi ovojwsti govora dovamakoje pos_ me (ti. ie lanik izgovorioj. Poslanik, sallalähu aleihi ve sellem. rcae:Mladicul Neka seAllahsmiluje, mladia ri Li;i loii ie vei poduöen. tU predaji kojubiljezi imamBejheki, lbn-Mesud ie dodao: Od Allahovog poslanika samna uöio sedamdeset poglavlja koje niko drugi nije nauaio od njega)." DogaalaisaUrnmi-Ma,bed (na putu za Medinu) ,alejhi sellem, KadajePoslanik, sallallähu ve bio na putu zaMedinu (tokomHidzre), zaustavio kod Satora se Zene po imenu Ummu,Ma'bedel-Huza,ijje.Bila je to lju,

baznaZenakojaje sjedilana ulazu u svojSator, posa dignutim ulaznimpokivaöem,ito je znaöiloda je dobrodosao svakiputnik koji naide. poslanik,sallallähu 'alejhive sellem, njegov i drug,r a.,suseZeljeli okrijepiti hranomi n ijekom,pa suje pitatida li ima israod hrane da im dä. Onaim .ieodgovorila je stadona ispasi,a da daje kozakoja.ie stajala blizini ostalabez r..l.Iiuie, u zbog 'alejhive godine.Poslanik, susne ju sallallähu sellem, je zamoliodajoj dovede kozu. Stavio ruke na njeno je tu vime,prouöiobismillui do!'u.Na njenu radost, iieko n 'alejhive je poöeloteöi. Poslanik, sallallähu je sellem, prvoponudiogospodaricu kuöei onaje pila svedoknije 'atejhive sellem, utolilasvo.iu Zed.On je, sallallähu ostatakpodijeliosasvojimdrugom,r a., pa je pio dok se nije zasitio. Prijenegojekrenuodalje,pomuzao kozu je jos jednom,napunioposudui daoje Zeni.Kadasenien muz vratio sa mtÄavim kozama,teiko da je bilo imalo mlijeka u njihovim vimenima. Zaprepastio kadaje se vidio mlijekou kuöi. Zenamu je reklada je naiiao blagoslovljeni öovjek. Detaljnomu je opisala njegov izgled i naöinnjegova govora. ovome Ebu-Ma'bed je Po shvatio daje to öovjek kojega trazileKurejsije, je trazioda su pa mu ga (joi jednom)detaljnoopise..."t Pripoviiest Ummi-Sureik Imam Bejhekibiljezi od Ebu-Hurejre, r.a., da je ka"Bilaje jedna zao: Zenaiz plemenaDevskoju su zvali
' Zabiljeteno poslakod Ibn-Hisama njegovoj Siri" (biografiji u 'alejhivesellem.) nika,sallallähu

48

Mu'DZrzE MuHAMM€DA,A_s.

OsJETtLNT ooKAzt posLANsrvA

Ummu-Surejkti je primilaislamu ramazanu.,, koja EbuHurejrespominjenjeno preseljenie Medinu,ü druat\,,u u nekogiidova. Na putuje ozednila, alije on odbio da joj da vodedok ne prihvati iidovstvo. Zaspala i saniala je kalo joi nekodaie vode,ra-ko je, kadase probudila, da osjeia.la visenije Zedna.Kada doslado poslanika, da je 'alejhive sallallähu sellem, ispriöala je ovajdogadaj. mu ju je zaprosio, On medutimonaje smatrala nije dosda 'aleihive tojna da bude ZenaPoslanika, sallallähu sel_ lem. Reklamu ie: "Ali udaj me za kogati ho6e5.', Udao ju je za svogaroba Zejdaibn Harisai odredioda ioi se da 30 saa tmjera koliöinuj jeöma.Rekao ie: ;Jeza im dite, ali nemojteponovom.iedtikoliöinujeöma.,,Ona je ima]anestomaslau maloi posudiod ötavliene koze, ,aleihive kojeje namjeravala poslaniku, dari salalahu sellem, poklon.Naredila svoioj na je sluzavki mu ga da poslanikolrr, sallallähu odnese.Kadaje sluZavka doila u 'alejhive sellem, kuausvoje maslopresula (nekunje_ u govu)posudu. Kadase watila ku6i (kodUmmi-Sureik) je ostavila nepokivenu posudu.Kadaje Ummu-Surcik uila,primijerila da je posuda punai pirala (sluskjje ie
t onaje Ummu-Surejk Ed-Devsijjejednaje od onih koji su ubi i nili hidzru.Za nju su rektidaie prihvarita istamu ramazanu, .e je traiila nekoga bije odveodo poslanika, ,atejhi ko sallatänu ve sellem. Doilaje do nekogZidova kojijujepitao Stateti.Odsovo_ rilaje: Tralimneloga br rneodveo postanita, allahu Lo do sa 'alejhi ve sellem."On se ponudioda je odvede, ie, u meduali wemenuiumro. Pdjenegotto je uöinitahidtru u Medinu,bjla je akti\na u pozivanju 'stamu Mekj.Tajnoje illa kurejsijskim u Z€nama, pozivala da prihvate ih islamsvedokta nienaaktivnost nije otkivena. Zbogpritiskananju jnjenu familiju,preselilase o Medillu ( Usdu.I Gabe, | 3sr) 7

nju): "Nisamli ti reklada ovoodneses AllaiovomPoslaniku,sallallä]ru'aleihisellem? ju ve Sluikinja je uqeravaladaje to uöinjla.Spomenuli ovoPoslaniku, su sallallähu'alejhivesellem, koji.ienaredioda seta posudane pokiva. Maslaieuvijekbilo svedok Ummu-Surejknije pokdlaposudu,akadasu,ipat, izvagalijeöamjoi uvijek gaje bilo gosa'a." Drugi dogadai,o koiem govori Diabir, r. aImam Muslim bil.iezi Dzabira,r a., da je Poslaniku, od sallallätru'alejhi ve sellem,doiao neki öovjeki tmzio da mu da nestohrane.Daomu je pola ,esta (mjerazakoli öinu)jeöma.eovjeki njegova Zena zajedno svoiim su, sa jeli gostima, od njega,svedok jednom nisu htjeli provjeriti kolikoje joSostalo.Ispostavilo da je preostala se (daklepola veska). koliöinajednakadobivenoj koliöina 'alejhive sellem,i inforje Otisao Poslaniku, sallallähu misaoga o tome. On je, salallähu'alejhive sellem, rekao: "Da ga nisi mjerio,joSuvijekbi ga i'i:.aoza jelo,a preostali bi, joöuvijeKbio netalout (neokrnien)."r dio Poslanik, s. a. v. s.,kao gost kod Ebu-Talheel-Ensarija Imam Buharibiljeziod Enesa Malika,r. a., da je ka, ibn je zao: "Bbu-Talha rekaoUmmisulejm: 'Osjeöam ne'alejhi mo6 u glasu Allahovog Poslanika,sallallähu ve pa mislim da je to zbog gladi. ImaSli ista za sellem,
1BiljeZi Muslimu njego\,rSaiithr u poglavlju:"Vrline Allahovog Poslanika, sallallätu'aleihivesellem.'

E5O Mu'DZrz€ MuHAMMEDA,A, s. O s J E T I L No o K A z tp o s L A N s r v A T

'Da.'Odjeömenog jelo?'Odgovorilaje: je brasna napra, vila kuh, uzelasvojveoi zamotala kruh u dio tosavela istavila u moiuruku,a drugidio tvela) ga omorala olo ,alei_ poslaniku, menei poslala Allahovom me sallallähu hi ve sellem. Poniosam ga ipronasaoAlla}lovog pos_ 'aJeihi lanika, sallallahu veselJem, d2amiii u gdjejesjedio sanekimljudima.Allahovposlanik, saltallähu,aleihi vesellem, pitao: Da li (e EbuTalha me poslao?, Rekao sam: 'Da.' Upitaoje: 'Sanekomhranom?,Rekao sam: 'Da.' Allahov ,alejhive Poslanihsallallähu sellem, rcöe pdsutnima:'Ustanite!' je IzaSao u drustvusaniima,a ia samotisaoisprednjih do Ebu-Talhe gaobavijetimo da ,ale.ihi posjetiÄllahovog Poslanika, sallallähu ve sellem. 'O Ummi-Sulejm! je Bbu-Talha rekao: Allahovposlanik, 'alejhi sallalläiu vesellem, dolazisanekimliudima.ami nemamohraneda ih nairanimo. Onarece:'lrllahi NlegovPoslanik zna.iu najbolje.'Ebu-Talha izadeda Drimi Allahovog Poslanika. salallahuatejhive sellem. On, 'alejhi sallallähu ve sellem,ude sa Ebu-Talhom reöe: i 'Ummu-Sulejm, donesisveStoimas.,Onadonese kuh, ,aleihi a AllahovPoslanik, sallallähu vesellem, naiedida ga usitneu komadiöe. Ummu-Sulejm nasumaslaiz po, sude.Allahov Poslanik, sallallähu alejhive sellem, iz govoriono Stoje Allah hrio da on, sallaläiu ,aleihive sellem, izgovori, zarimreae:Nekaudedeser a liudi tda podijelehranu).'Deset ljudi je uslo,pa kadasusenaieli, izaslisu van. On,sallalläiu ,atejhi sellem, ve opet reöe: 'Neka udedrugih deset.' su usli.pa kada senaiOni su eli, izaslisu van. On, sallallähu,alejhive sellem,opet reöe:'Nekaudedrugihdeset.'Oni su usli,pa kadasu se ,alejhi najeli,izaslisuvan.On,sallallähu vesellem, reöe:

'Nekaudedeset ljudi.' Zakratko, su senajeli,abilo ie svi sedamdeset osamdeset ili ljudi."t Poslanik, s, a.v, s., kao gost kod DZabiraibn Abdullaha ImamBuharibiljeziod DZabira ibnAbdullaha, a.,daje r kazao:"Kopalismo rov (hendek) dan (bitkepoznate na kao"Bitkana Hendeku", prev.)i doslismo do velike op. i öv$te stijene.Otislismo do Allahovog Poslanika, sallallähu'alejhive sellem, reklimu: 'Ovastiienaide kroz i je: rov.' Rekao 'Spustitöu sedolje.' Ustaoje, vezaostijenu za svojpojas,jer mi nismojeli vedtri dana. Uzeo je asovu ruke i niime udariostijenu. Rasprsila kao se 'Allahov pijesak.Rekao sam: Poslaniöe! Dozvolimi da odemdo kuöe.' (NakonStomi ie AllahovPoslanik, sal'alejhi lallähu vesellem, doz!olio) rekao samsvojoj zeni: 'VidiosamAllaiovog Poslanika, sallalläiu 'alejhive sellem, u stanjukojemi teskopada.lmaslinesto (zanjega 'Imamjeömaijare.' dajede).'Odgovorilaje: ZaLlao sam jare,a onaje sanüelajeöam. Stavilismo mesou zemljanuposududa seskuha.Otisao sampo Allahovog Pos'alejhivesellem, lanika, sallallähu kadajetijestopostalo mehkoi uzawelo(a meso)u posudina tronoscuiznad vatrebilo gotovoskuhano. Rekao sam: 'Imam pripremljeno nestomalo hrane,pa hajde, AllahovPoslaniöe, i ti jedanili dva öovjeka jedete).'AllahovPoslanik, (da sallallähu'alejhive sellem, upita: 'Kolikoje to hrane?'Re'alejhive sellem, kaosammu. On,sallallähu reöe:'Toie obilnoi dobro.RecisvojojZenida ne sklanjaposudusa
"Vrline ' Zabiljezeno Buharije, 'alejhive kod Poslanika, sallallähu sellem

Mu'DZrzE MTJHAMMEDA, s. A,

OsIETILNIDoKAzI PosI-ANsrvA

53

vatrei ne vadi kluh iz peöi svedok ia ne dodemtamo., ,Ustaite., On reöe(svimprisutnimashabima): Ustalisu i muhadzidi ensarije, Kadasamdoiao Zeni,rekaosam: 'Allah ti se smilovao! AIlaIov poslanik, sallalähu ,alei_ hi vesellem. dolazisa muhadzirima, ensariiama isvima koiisu sezatekü poslamo. Onaupita:'le li re Allahov lanik, salallähu 'alejhive sellem,pitao koliko imamo hmne?' Odgovorih:'Da.' Allaiov poslanik,sallallähu 'alejhive sellem, reöe:'Udite,ali nemojtepravitiguz\,,u.' 'alejhive On, sallallähu sellem,poöekomadatikuh u sitne komade i stavljati skuhano meso u njih. pokivao bi posuduu koioj je bilo meso,svakiput nakon Stobi uzeokomadiz nje.Davao mesoashabima, je nalon ito bi ga uzeo iz posude. Odsiekao komad kruha i dobi hvatiokomadmesa ashabe, dok sesvinisunajeli. za sve Neito hmneje ostalo.TadaAllahovposlanik, salallähu 'alejhive sellem, reöe mojoj Zeni:'jedi i poklonii onima kojeje pogodilaglad.'"r 'Velimd' - svadbeniruöak Zejnebebint Dzahj Imam Muslim biljeziod Enesa Malika da ie kazao: ibn "Allahov Postanik,sallallähu ,alejhi ve sellem,je ugovo_ rio braki otisao svojihsupruga. kod MojamajkaUmmu_ Sulejmpripremilaje nesto hrane od datula, braönai maslai stavilato u zeml.janu posudu,pa reklai ,Enese, odnesi to Allahovom Poslaniku,sallalläIu ,atejhive sel_ lem, i rcci: 'Allahovposladöe! Moja majka je poslala ovo, uz srdaöneöestitke, kao skroman Doklon od
'Zabiljezeno "El kod Buharije, Megazi" (vojne ekspedicije)

nas.' Otisaosam sa ovim AllahovomPoslaniku, sallallähu'alejhivesellem, rckao:'MojamajkaSalje i srdaöne pozdrave kazedaje ovo skoman poklon od nas.' On i reöe:Spusti ovdje,' zarim ro a reee:ldi i pozovi moje u ime togai togai svakoga kogasretneS.' je imenoeak vaonekeosobe." (Enes) rekao:"Pozvao On sami one ie je imenovao onekoje samsreo."Ja(jedanod prekoje i nosilaca) sam upitao: "Kolikoosobaje bilo prisutno?" je On (Enes) odgovorioi"Bilo je oko tri stotineosoba." AllahovPoslanik, sallallähu'alejhive sellem,mi je reposudu.'Oni (gosti) kao: 'Enese, donesionu zeml.ianu su ulazili,svedok dvoristei ku6anisu bili u potpunosti puni. Allahov Poslanik,sa]la]lähu'alejhi ve sellem,reöe: 'Napravite hug od po deset(gostiju)i svakotreba da jedeod hranekoja mu je najbliza.'Poöelisu jesti i jeli su dok senisu u potpunostinajeli. Grupabi izasla van, nakonsto se najela,a drugabi usla,i tako dok svi nisu 'alejhive sellem,reöe: jeli. AllahovPoslanik, sallallätru 'Enese, podignito (zenüanuposudu).'Podigao samje i nisambio siguranda li je u njoj bilo visehranekada 'alejhive samje donio AllahovomPoslaniku, sallallähu sellem,ili sadakadasam je podigao(nakonsto su svi "1 ljudi.ieli nje)... iz Kazivanieo Einiii u ku6i Ebu-Bekr4 r. aImam Buharibiliezi od Abdurraimanaibn Ebi-Beka, Sofe bili jako siromaSni. su r a.,daje kazao:"Stanovnici 'alejhive sallallähu sellem, lednom ie AllahovPoslanik, 'Gdjeima hraneza dvojicu,mozeje doteöii za kazao:
"Nikah"(Bral) ' BiljeziMuslimunjego\us/r,rti?r poglavlju: u

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. a,

OsIETtLNIDoKAzI PostaNsrvA

treöega, gdjeje ima za öetvericu, mozeje dotediza pe_ lericuili Sesrericu ie kazao (ili nesro sliano).Ebu_B;lr, r a.,jedoveo poslanik, sasobom tro.iicu, Allahov a sallal_ lähu 'alejhive sellem, desetero. Ebu-Bek,r a., ie imao tri Clana (ru famiJiie sambioja, moj oraci mojamajka) (drugiprenosilac dvoumida li ie Abdurrahman se kazao: "Moia Zenai slugakoji je sluzioi u naSoii u Ebu_ Bekovojkuöi." Ebuje pos) Bekr veeerao Allahovoe kod sallallähu lanika, alejhive sellem, suzaiedno te klaniati jaciiu-namaz. poslaniia, Opet je uaaokod Allahovog salialläiu 'alejhive sellem,i bio kod njegasvedok on, salallähu 'alejhive sellem,nije veöerao.NakonStoie prosao iedandio noii. wario se svojojkuai. Zenaga ie upirala: State zadrLaJo, da ne budes svoiim pa sa goslima?' iu ie upirao:'Jesi im posluzila On li veöeru?. Ona odgovori:'Odbili su da veöeraiu dok se ti ne \,Ta_ tis. Nekood ukuöana je servirao im obrok,ali su gaoni odbili.' Sal-rio sam se,jer je rekao: Tesko rebi:'rftazio je od Uzvisenog A]laia da mi otpadnuuii, prekoravaju6i me. Rekao 'Iedit' i dodao:,Janikadane6u je: iesti tu hranu.' fako mi Uzvisenog AlJaha, lada bi qod uzeli pregrsr hrane,bilo bi ie dole visenegoslo sÄo uzeli. smo dok god se svi nismozasitili,a hraneie ostalo Jeli visenegoStoje bilo (pruenegoStodemopoöetijesti). I Ebu-Bekje vidio daje visehrare negona poöetku.po, zvaoje svojuZenu:'Sestto Benu_Firasa!, Odgovorila mu mojih oaiju! Hrana utrostniailal' ie: Radosti se Ebu_ Bekr, a.,je poöeojesti rekao:,To(Sto r i samsezaldeo da
'Ovaj jz.az upuauje na to da je Ebu-Bekr, r.a.,b'o ljur na svoga sinaAbdurrahmana

pregrSt hrane, te Uzeo.ie ne6ujesti)je bilo od Sejtana.' sallalähu Poslaniku, Allahovom dio a preostali je poslao 'aleihive sellem.U to vdjemevladaoje ugovorizmealu podijelio taj nasi nekihljudi, pa kadajeistekao ugovor, jedan grupuje predvodio grupa.Svaku nasje u dvaneast Allahzna kolikoje bilo ljudi pod koman öoviek.Samo je Posla od dom svakog tih Ijudi.A sigurno daje Allahov 'aleihi ve sellem, poslao vodu sa svakom nik, sallallä-tru grupom.I svisujeli tu hranu(kojujeEbu-Bek,r.a.,possellem.lr alejhive sallallähu Poslaniku, laoAllahovom l(azivanie o dugu Diabirova oca i umnoZavanju datula "Moj r. Imam Buhadbilieziod Dzabira, a.,da je kazao: otacie umro pod dugom.ZbogtogasamotisaokodÄl'alejhi ve sellem, i kazao: lahovog Poslanika,salla.llähu 'Moi otacje umro, a ima neotplaöenih dugova.Janeani palmovika, njihovrodneöe mamnistaosimnjegova modi otplatititaj dugdugi niz godina.Molim te,podi sa rnnom da me ne bi kjeditori napali' AllahovPoslanik, 'aleihive sellem, obisaookojednehrpedaje sallallähu je a tula,moleiiAlla}|a. zatimi oko druge.Slao pored " Platio je svedugove,a dattia je 'Izvagaiih!' nje i kazao: dugova."2 ostaloistotolikokolikoje platioza izmirenje

r Bilje;i Buhariu knjizi:'ElMenakib' (vrLine osobenosti Poslai ve alel'hi seuem) nika,sallallähu , BilieziBuhari knjizi: "El,Menakb"(vrlinei osobenosti Posla u 'alejhive sellem) nika,sallallahu

5b

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

OSJETILNI DoKAzIposl NsTvA

57

Gostkoiiie popio mlijeko pomuzenoodsedamkoza ImamMuslimbiljeZiod Ebu-Hureire, a.: 'Allahovpos_ r 'alejhive lanik, sallallätru je sellem, pozvaosebinekog nemuslimana,zalimje naredio sepomuze a da kozai donese mlijekood nje (tom nemuslimanu). pomuzena je i on ie popio r ijeko. pomuzena i druga,paje po je pio i to, pa joi jedna,paje i to popio,svetako dok nije pomuzenoi dok nije popio mlijekodobiienood sedam koza. Narednog jutra je primio islam. Allahovposla_ 'alejhive nik, sallallähu je sellem, naredio sepomuze da koza.Popioje mlijeko,pa je pomuzena drugakoza,ali rnjijeko njenijeuspio od popiti. Allaiovposlanik, saUal_ lähu 'alejhive sellem, kazao:'Ono ito popijevjernik je ide u jedno crijevo, ono jto popijenevjernik u se_ a ide dam criiey6."'r

Drvede slijedi naredbu poslanika, s. a-v s.
Imam Muslim biljezi od Ubadeibn Samitada DZabi, ie "Krenuli t.a., kazao.. smo na ekspediciiu Allaiovim sa Poslanikom, sallalläiu'alejhivesellem. smosvedok ISli nismostigli do jedneprostrane poljane.Allahovposla'alejhi nik, sallaläiu je ve sellem, otisaodaobavinuzdu. Slijedio samgasaposudompunomvode.On,sallalahu 'alejhi vesellem, trazionestoizaöega semogao je bi zak_ loniti (radiprivatnosti), nije nasao ali niötaosimdvadr, vetana krajupoljane.Otisao do iednogdrveta,por,u_ je
' rj. vjernrlu po'rebno je redampuramanje j hrane prca bi se da zasrro. zboS b€retera sena njega koir spu<rd prev.) je top. Hadis zaDl|tezen jmama kod Vu(limau knti/i Et-FSribe rpiraj

kaojednuniegovu granui rekao:'Sli.iedi (tj.budi pod me mojom kontrolom), uz Allaiovu dozvolu', pa ga je ono sli.iedilo sto kamilasli.iedi kao jahaöa koji je vodi za povodacu njenomnosu.Kadaje dosaodo drugogdrveta, je povukao jednu njego\,u granui rekao:'Sliiedime,uz Allahovu dozvolu',pa gaje ono slijedilo kao i prvo. Kada je do3ao polovinuudaljenosti na izmeduta dvadrveta, je sastavio njihove dvije granei rckao: 'Spojitese, uz pa Allahorudozvolu', susespojila." Dzabirkaze:"Boiao 'aleihive sellem, sam seda Allaiov Poslanik, sallallähu jos ne bi zbogmoje blizineotiaao dalje.Sjeosami razmisljao, kadasamiznenada primüetioAllaiovogPoslanika, sallallähu 'alejhi ve sellem, ispred mene, a drvede serazdvojilo stoji. Vidio sam daAllaiov Poslanik, i sallallähu 'alejhi ve sellem,zastadekratko vriieme, ma5u6i glavomdesnoi lijevo(tj.pokazujdi drveöuda idu,jedno na desno, drugona lijevo).Zatim ie dosaodo menei a jesi kazao:'Dzabire, Ii vidio mjestona kojem sam sta'Allahov jao?' Rekoh: jesam.'On rcöe:'Otidi Poslaniae, do ona dva drveta,odsijecipo jednu ganu sa svaloga od njih. Zatim otidi do mjestagdjesamstajaoi pobodi jednu granu desno,a drugo lijevo.' Krenuosam, nasaojednu stijenui od nje odlomiojedan kamen,a potom sam otiSao svakog ona dva dweta i otkinuo do od po jednu granu. Dovukaosam ih do mjestana kojem je Allahov Poslanik,sallallahu 'ale.ihive sellem, stajao i udadojednu granudesno, drugulijevo.Zatim samse a watio do Allahovog Poslanika,sallallähu 'alejhi ve selIem, i rckaomu: 'AllahovPoslaniöe, uradiosam to, a1i je molim te da mi objasni5 ko.ia svrhatoga?' On kaza: 'Prosao sam pored dva mezaraöiii stanadtrpe muke.

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. A,

OsIETtLNIDoKAZIPostÄNsrvA

59

Zelio sarr'sezaloZitizanjih, da im olakiam muke, makar " tolikokolikoöeovedvijegranebiti svjeze.' DZabir, a., r "Vratilismo se daljekazuje: do nasegvojniökog kampa, 'aleihive sellem, gdjemi je AllahovPoslanik, satlallähu rekao:'Dzabire, pozoviljude da uzmu abdest.'Rekoh: 'Allahov Poslaniöe, nemani kapivodeu nasem kampu., Sanamaje, inaöe, i jedan öovjek je rashladivao bio koji voduzaAllahovog Poslanika, sallalläiu'alejhivesellem, u nekojstarojmjesini zavoduko.taje stajala objesena na 'aleihive seljednoj grani. AllahovPoslanik, sallallähu lem, mi.ie naredioda odem do jednogod ensarija pi i tam gadaimali imalovodeu tojmjeSini.Otisao samdo njega, bacivsi pogledna mjesinu letimiöan nako.iojsam jednu kapna grliau,pa akobih je pokuprimijetiosamo saoiz\,u6i, suhidio mjeiine bi upio i ru kapljicu.Dosao 'aleihive samAllaiovom Poslaniku, sallallärhu sellem. i rekao:'Nisamniita nasao,osim jedne kapi u grlidu te mjeiine zavodu,paall<o je pokudao bih izvudi, moglabii 'alejhive sellem, je ona nestati.' sallallähu On, mi rckao: 'Idi je. i donesi je miro. Doniosammu Uzeo i poaeo izgovarati ja nisammogaorazumjeti, zatim iu nestoSto a je pritisnuorukom. Dao mi je i rckao:'Di4birc,zataZi da sedonese kaca(ili veöaposuda).' Zatrazio sami do nesena.ie nekavojniöka posudaza vodu. Stavio samje 'alejhive sellem. ispredAllalovogPoslanika, sallallähu 'alejhive On, sallallähu sellem,je staviosvoieruke na posuduispruZivsi prste,a zatim ih je staviona dno posudei rekao:'Dzabire, pridrzi (posuduza vodu),polii me vodomi reci: 'Bismillali (U ime Allaia).' polio sam vodu i rckao:'Bismillah,' Ugledao samkakovodaiiklja izmeduprstijuAllahovog Poslanika, sallalläiu'aleihive

sellem. Posuda napunilado vrha,paje AllahovPoslase 'alejhive sellem, pozovi nik, sallallähu rekao:'Dzabire, svekojima trebavodanekadodu da je uzmu."' Dzabir kaZe:"Liudi su dolazilii uzimalivodu svedok se nisu namirili. Pitaosam: 'Ima li jos neko komeje potrebna 'alejhive sellem,je voda?'AllahovPoslanik, sallallähu potom podigaoruke iz posude, bila je jos puna. Ljudi a Poslaniku, sallalläiu 'alejsu sepoöeliZalitiAllahovom 'Allahdevam pribahi ve sellem,na glad,pa je kazao: öiji viti hranu.'Doslismo do okeana su sevalovivaljali, na pa smo nasli velikogkita izbaöenog obalu. Upalili smovatru,skuhalisebihraneod kitovamesatoliko koliko nam ie srceZelielo." Dzabirkaie: "la i jos peterica drugihsmo usli u trup kita. Niko nasnije vidio dok niga smoizaslivani.Uzelismojednokitovorebroi zategli je bio meduvojskom koji kaoluk. Pozvali smo najviseg kamilu kojaje na sebiimalai ogrcmno i dovelinajvedu sedlo,pa iu je on uzjahao.Mogaoje lahko proei ispod ' febra), da senijemoraonisa8ibali. a {savinulo8 s.a,v,s,,pokazao Diibdl' a.s. Znakkojiie Poslaniku, ibn Imam Ahmed prenosiod Enesa Malika,r a., da je "Dzibril dosao sallallaAllalovom Poslaniku, kazao: ie 'alejhive sellem,jedan dan, kadaje on bio tuzan i hu DzibrilSaje nekeMekelije. kwavnakonito su gagaalale 'Staje satobom?' Odgovorio 'Ovi ljudi su mi pitao: ie: 'Zelisli da ti pokazem uradili to i to.' DZibril mu reöe: jedanznakod Allaha?' sallalläIu'alejAllahovPoslanik,
I zabilj€zeno Muslimau Sdftthü, poglavlje"Ez-Zuhdu ve-r kod Ebul Iasirxi duiihadis odDzabira" Rekaikl dio: "Kazivanjeo

6o

Mu DZrzEMUqAMMEDA,A. s.

OsjETrLNrDo(Azr PosLANsrvA

6r

hi ve sellem, reöe:'Da.'Dzibril mu reöe:'Pogledaj mu u jedno od onogdrveöa drugomkraju poljane.'Zatim na 'alejhi ga.' mu reöe:'Pozovi AllahovPoslanik, sallallähu ve sellem, uöini i drvo dodekomöajuei stadeispred to i njega.Dzibrilmureae:'Naredidrvetuda se\,ratinazad., AllahovPoslanik, sallalläiu'aleihivesellem, naredii mu ono sevrati na svojemjesto.Allahov Poslanik,sallallähu 'ale.ihi sellem, ve reöe:'Ovomije bito dovolino."'1 Allahov Poslanik, s,a. v s.,zovepalmino stablo koie raspotlaje njegovglas lmam Ahmedprenosiod Ibn-Abbasa, a., da ie kazao: r. "Covjekiz Benu Amira.jedosaoAllahovomposlaniku, sallalläiu 'alejhive sellem,i rekaomu: 'Allahovposlaniöe,pokazimi peöatizmedutvojih ple6a, samja.iejer poslanik,saldan od najpoznatijih medicinara.'Allahov lalläiu 'alejhive sellem,mu reöe:'Hoees da ti DokaI zemznai(?Covjek reie: 'Da. Allahovposlanil,sallalähu 'alejhive sellem, pogleda palminostabloi reöeiou ,' vjeku: 'Pozovi grozddatula (napalminomstablu) öov.iek pozvai grczddatuladoale ga poskakujuci njego u 'alejhive vim rukama.AllahovPoslanik, sallallähu sellem, mu tada reöe: 'Idi nazad',i on se wati na svoje mjesto.eovjektadareöe:'O Benu-Amirer, nikadau Zivotu nisambio blizenekommaalioniöaru je bioviekoji Stijiu svojojmagijiod togaöovjeka.'"3 drugojpredaji, U koju biljeziimam Bejheki, Ibn-Abbas ka'e: "öoviek reöe:
' Zabiljeieno kod imamaAnmeda njegovom u Musnedu, 3/3rr ' Benu-Amirjejedno (op. od arapskih plemene prev) 3 Zabiljezeno imamaAimedau njegovom kod Müsred!,1/223

'O Benu-Amirel Takomi Allaia, nikadamu nefu proturijeöitii smatratilaznim 5toonkaze."U predajikoju ono kaZet"Grozd takoderbiliezi imam Bejheki,Ibn-Abbas datulaje siSao dolena tlo sapalminogstablai nastavio skalati dok nije doSaou ruke AllahovogPoslanika,sallallähu'aleihive sellem. Kadamu ie Allaiov Poslanik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, naredio da sewati, grozd se vrationa svojemjestona stablu.eovjekjerekao:'Svjedoöimda si ti AllahovPoslanik; prihvatioislam."' i

Prolijevanjesuzapalminog panja ier mu je nedostaiao Allahov Poslanik, s. a.v s,
r. Imam Buha biljeziod Dzabiraibn Abdullaha, a., da 'alejhive sellem, "AllahovPoslanik, je kazao: sallallähu je koristiopanj od stablapalme (palminastablasu koza u Stena stubove dzamiii)dok bi drzaohutbu. Kada mu je napravljen minber,öuli smo panj kakoplaöekao steona Zenka kamilesvedok AllahovPoslanik, sallallänije si6ao minberai stavioruku sa hu 'alejhive sellem, na njega(paje utihnuo)."2 Imam Buharitakoderbiljezi od Dzabiraibn Abdul'alejPoslanik, sallalläüu laha,r a.,daje kazao:"Allahov hi ve sellem,je koristio panj od stablapalme petkom.
'Zabiljezenokod imama Bejhekija.lmam Ibn Kesir komenta je risuaio\,upredaju,kaze: 'Mogüae da je eovjeku prvi mah je ovo magija,ali J'e pomislioda onda shvatioda ipak nije, pa je prihvatioisiamkadaga je Uzviseni Abn uputio ka lstini. A A-Lbn najbolje zna." "El-D;umu'a (na' ZabiljeZeno imamaBuharija poglavlju: u kod

62

M u ' D Z r z EM T J H A M M E Da . , , As

OstETtLNIDoKAzI Post-aNsrva

63

Tadaie neko od ensariia rekao:'AllahovPoslaniöe! Moje: Zemoli ti napravitiminber?'Odgovodo 'UkolikoZelite.' Napravilisu mu minber i u petaksepoöeopenjati na minber da bi odrzaohutbu. Panjod stablapalmeje plakao kao dijete! Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve je sellem, sisao stepenice zagrlioga,dokje on i daniz i lje jecaokao dijete. AllahovPoslanik, sallalähu'alejhi ve sellem,je kazao:'Plaöe zbogtogasto mu nedostaje da öujepoduöavanje islamukoje sam davaou njegoo voiblizini.""

Kamenje na dlanu Allahovog Poslanika, s. a. v s., veliöa UzviSenog Allaha
"Vi, ImamBejheki biljeziod Ebu-Zelra, a.,da ie kazao: r dio sam Osmana iednogdanau jednoj situaciji,nakon ko.iega vise nikadanisam spomenuoosim po dobru. Bio samöovjekkojijeuobiöavao slijediriAllaJrovog Poslanika,sallallahu'aleihive sellem,kada bi se on osamio. Jednoga dana sam ga vidio da sjedi sam u svojoj kuöi, pa sam uiao da bih posjediosa njim. Zatim ga ie uiao EbuBek, ra., poselamio i sjeosa niegove je i Omer,r a.,i sjeosadesne desne strane.USao strane Ebu-Beka. Zatim je uSaoOsman,r.a., i sjeosa Omerove desnestrane.Allalov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve je sellem, imaosedam dever ili lamenaiiau svojoj ruci. Drzaoihje na svome dlanu i oni poöese slavitii veliöati UzviSenog A.llaha, smo öuli njihovojecanje(kaojeöal<
' Zabilje;eno imamaBuharijau kod njego\,u Sarrihr, Vdinepos 'alejhi sellem, ianika,sallallahu ve {injegovihashaba)"

canjepanjaod palminogstabla). Kadaih je AllahovPos'alejhive sellem,spustio,utisalisu se. lanik, sallallähu AllahovPoslanik, sallallähu'alejhive sellem,ih je po novo uzeoi stavioih na dlan Ebu-Beka,pa su ponovo poöelidaveliöaju slave i UzvisenogAllaha, tolikoda smo (kao öaköulinjihovo.iecanje itoje jecaoi panjod palmi nog stabla).Kadaih je spustio, utisalisu se. Opetih je 'aleihive sellem, stauzeoAlla}Iov Poslanik, sallallähu i vio ih na Omerovdlan, pa su poöelida veliöajui slave kao UzviSenog Allaha, toliko dasmo öulinjihovplaö, sto je plal(ao panjod palminogstabla, kadaih je spustio, i a 'aleihive selsallallähu utiSalisu se. AllahovPoslanik, lem, ih je staviona Osmanov dlan,pa su poöeliopet da Allaia, toliko da smo öuli njiveliöaju slave i Uzvi5enog hov plaö,kao stoje plakaoi panj od palminogstabla,a sallalkadaih je spustio, utisalisu se.AllahovPoslanik, 'alejhive sellem, tadarekao:'Ovoje hiLafet je (rlasläihlru lijede)poslanstva."' Imam Buhari biljezi od Ibn Mes'uda,r.a., da je kaAllaha i zao:"euli smokakohranaveliöa slaviUzvi5enog bismillu."' kadabismoprijejela izgovorili

Kamenje pozdravlja Poslanika, s. a.v s.
r Imam Muslim bilieziod Dzabira, a.,da je kazaoAlla'aleihive sellem:"Znamkamehov Poslanik. sallalläiu u nje kojeme pozdravljalo Mekii pdje negomi je poöela öal(i sada." Objava. Mogugaprepoznati silaziti
"VrlinePos' Zabiljezeno imamaBuharijau njegovusl?niha, kod 'aleihive sellem, njegovih (i ashaba)" lanika, sallallähu

It
64
Mu DZrzEMUBAMMEDA, s. A. OsIETILNIDoKAZIposLANsrvA

Allahov Poslanik, s, a.v, s., baca pra5inu u lice neprijatelja na Bedru i Huneinu
Imam Muslim biljeii od Seleme, a., da je kazao:,,Bo_ r. poslanikom, rili smo sezajednosaAllahovim sallallähu 'alejhive sellem, na Hunelnu. Kadasmo se srelisa ne_ ja prijateljem, sam se izdvojioi popeone brdasce.je, danod neprijateljskih vojnikajekeruo prcmameni,pa sam gapogodiostrijelom.Sagnuo i sakriood mene. se Nisammogaorazumjetistato radi, ali samvidio grupu ljudi kojase(iznenada) pojavila drugog sa brdaöca. i Oni ,aleihive ashabi Allahovog Poslanika, sallallähu sellem, su se po\,'ukli, i ja, pobijedeni. Imao sam dva ogr_ kao taöa,iedan od njih je bio prebaöen oko moga struka ( koji je je pokrivaodonji dio moga ri.iela).Drugije bio prebaöenpreko mojih ramena. Ogrtaö strukase oko ola_ bavio,pa sam ih oba pridrzavao.potistensam prosao pored Allaiovog Poslanika,sallallähu ,alejhi ve sellem, je ko.ii jahaona svoiojbijelojmuli. Rekao ,,Alvinsine, je: izgledas potpunoutuöen." mi Kadasu ganjegovi ashabi okuZili sasvijustrana, Allahovposlanik, sallaläiu,aleije hi ve sellem. sisao svoie sa mule, zagrabio rlapre sa grstpraiine, bacioje u pravcuneprijatelja kazao:'Da i im selica deformisu.' Nije bilo nijednogneprijateljskog vojnikada mu nije zapalou oöiiz ovogpregrsta prasine. Stogasu oni okenuli, bjeze6i, se jerihjeAlah Uzviseni i Slavljeni porazio, aAllahovposlanik, sallaläiu ,aleihi ve je sellem, razdijelio mtni plijen medumuslimanima.,'r
' Zabiljezeno kodimamaMuslima poglavlju dzihadu u o

U drugojpredajikod imamaMuslimaE-Abbas kaje "...Allahov zao (u dugomhadisu): Poslanik, sallallähu 'alejhive sellem, kojijejahao na svojojmulije pogledao u njihoveborceprekonjenogispruienogvratai rckao: 'Ovoje wijeme kadasebitka rasplamsava.' Zatimje zagrabiopijeskai bacioga prcmanevjernicima. je Zat:fx.. rekao:'Talo mi Muhammedova Gospodara, neviemici " su pobijedeni.' EI-Abbas kaie: "Obilaziosam okolo i vidio sam da sebitka odvija kao i ranije. Takomi Allaha, odvijalase tako sve dok on nije bacio pijesal. Nastavio samgledatisvedoknisamuoöioda senjihovesnage trosei poöiniusepovlaöiti."r O Bici na BedruKur'angovoriu suri El-E &l (Ratni plijen): "Vi niih nisteubiiali negoAllah; i ri nisi bacio, kad si bacio, negote Allah bacio, da bi vjernike liiepom kusniom iskusao,- Allah zaista sveöuje i svezna. (E1O Bici na Hunejnu Ku/an kaze:"Allah vasje na mnogim bojiötima pomogao, a i onog dana na Huneinu kadavasie mnostvovaie zadjelo, ali varnono nije ni od kakve koristi bilo, nego valn ie zemlia, koliko god da ie bila prostran4 tiiesna postala, pa ste se u biieg dali. zatim ie Allah na Poslanika Svogai na vjernike milost Svoiu spustio, i voiske koie vi niste vidieli poslao i one koii nisu vierovali na muke stavio; i to ie bila kaznaza neviernike.(Et-Tevbe,25. 26.)

Enial, u)

' Zabiljezeno imamaMuslimaupoglavlju dZihadu kod o

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A, s.

OSIETILNIDoKAzI posl-{NsrvA

67

Allahov Poslanik, s. a, v s., bi pokazao prema idolima i oni bi pali na Iica
Imam Buhari biljezi od Abdullaha,r.a., da ie kazao: ''Kadaje AllahovPoslanit,sallallähualeihi ve sellem. uSao Meku na dan njenogoslobodenja, Ka,bese u oko nalazilo 360idola. Allahov poslanik,sallallähu ,aleihive sellem, je poöeo ih srapom udarati koji yeimao u ru, kama, govoredi: 'Dosla je istina, a nestalo je laä; la', zaista, nestaie!,',r

ljenomsvi.ietureöe:'Nepostojinistaito.iestvoreno, i izmedudunjaluka ahireta, da ne znako sami dame ne i a prihvatazaAllaiovogPoslanika, osimneposlu5nih ljudi i dZina."'

Kazivanje o kamili koja ie gorko plakala i Zalila seAllahovom Poslaniku, s, a. v. s.
Imam Ebu-Davud biljezi od Abdullaia ibn Diafera da je kazao:"Jednog sam danajahaoiza Allahovog Posla'alejhi sellem, nika,sallalläiu ve i rekaomi je nestou povjerenju,ali da to nikomenikadane spominjem.Kada bi Zelioda se odmori i osami,AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhive sellem,bi otisaona neko uzvisenje u ili neki vijugavipalmovik.Jednog danaje otiSao basöu u nekogensarijeu kojoj je bila kamila. Kadaje ugledala 'aleihive sellem, AllaiovogPoslanika, sallallähu poöela je gorkoplakatii suzesu padale njenih oöiju.Allahov iz 'alejhive sellem,ju je pogladio Poslanik, sallalläiu po uhu i kamilaje utihnulai prestala plakati.AllahovPos'alejhivesellem, upitao:'Koje je lanik,salalä+ru vlasnik je ovekamile?'iedan mladiöod ensarija prisaoi rekao: 'Moja je, Allaiov Poslaniöe.' AllahovPoslanik, sallallä'Zarsene bojisAlaha hu'alejhi ve sellem, je rekao: mu zbognijemeZivotinje(kojane mozeiskazatisvojestanje)koju tije daou vlasniitvo? Kamilami sepoZalila da joj ne dajei dovoljnohranei da je tjerai da radi svedok sene premori.""
I Zabi!'ezeno imama Ebu-Da\,uda u njegovom kod u Sünenu ! poglavlju d;ihadu o

Mu'düize vezaneza Zivotinje
Kazivanje o odbjegloj kamili
ImamAhmedbiljeziod Dzabira ibnAbdullahada ie ka "Vratili zao: smo sesaputovania Allaiovim poslani_ sa kom, saltalaüu'alejhive sellem.Doslismo do vrta kojj Benu,Nedidzaru. ie pripadao Kadasmopoku(ajiufi, naislismo na kamilu. Svakog onoga,ko bi pokuiao da ude, kamila bi napala. Kadasu to spomenuliAllaio_ 'alejhive vom Poslaniku, sallallähu sellem, ie uiao u on wt i pozvao kamilu. Onaje doslaspustivjisvojunjuökü prema tlu i kleknula ispred Allaiovog poslanika,sallal_ lähu'alejhivesellem. Allahovposlanik, sallalähu,aleihi 'Donesite povodac., ve sellem, reöe: mi Kadasu mu ga doniieli, jLr zaulario je ivrario nienom posla vlasnilLr. 'alejhive nik, sallalahu sellem, potom okrcnuokup_ se
I Zabiljezeno kod imamaBuharijau poglavlju: 'Megazi"(vojni pohodi)

68

Mu'DZrzE MuHAMMEDA, s. a.

OSIETILNIooKAzI PosI-ANsrvA

69

Allahov Poslanik, s. a. v. s,, je obavijebten o zatrownom ovöiiem mesu
Imam Buhari biljezi od Ebu-Hurejre, a., da ie kazao: r "Kadajezauzet HajberAllaiov poslanik, salallahu'aleije hi vesellem, obavijesten zatrovanom o ovöijem mesu. On, sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'sakupite mi sveZidoveiz ovogakraja.' (Kadasu sesakupili) Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem, im ie rekao: ,pitat eu vaso neöemu, vi 6etemi iskrenoodgovoriti?' a Odgovorilisu: 'Hoeemo, poslanik, Ebul-Kasime., Allahov 'a.lejhi sallallähu ve sellem,je upirao: 'Ko ie vas otac?' 'NaS Oni su odgovorili: otacje taj i taj.,AIaIov poslanik 'alejhive sellem, sallallähu je rekao:'slagali vasotac sre, je taj i taj.' Oni rekose:'Nemadileme,ti si rekaoistinu i taönoonakokakoje.' On opet upita: ,Akovasupitam jos nesto,hoceteli mi iskrenoodgovoriri?'Oni odgovorüe: 'Hodemo, Bbu-l-Kasime. Ako ti slaiemo,ti eei to znati,kao sto si znaoda smo ti slagali naseg za oca., Allahov Poslanik,sallatlähu 'alejhi ve sellem, je upitao: 'Ko su stano\,TliciDzehennema?,Oni odgovorise: 'Mi eemobiti u Dzehennemu izvjesno vrijeme,a onoacete nasvi (muslimani) zamijenitiu niemu.,Allahovposlanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, im ie rekao: ,Vi öete u njemu patiti osramoeeni.Takomi AIlaIa, mi vasnikada u niemu nedemo naslijediti!'Ondaih je upitaojos jednom: 'Akovaspitam o neöemu, hodete mi reeiistinu?, li 'Da.' Oni rekoöe: Upitaoje: ,Jeste staviliotrov u ovu li ,Da., Upitaoje: ,Zaito peaenu ovcu?'Oni odgovorise: 'Htjeli smo ste to uradili?' Odgovoriöe: da saznamo da

li si lazljivac, öime bismo te se riiesili, a ako si uistinu poslanik, otrovti ne bi naskodio.""

Kazivanie o DZabirovoj kamili
Imam Buharibiljeziod Dzabira, a.,da je kazao:"Dok r samjahao na sporoj i umomoj kamili, Allahov Poslanik, je poredmenei udasallalläIu'alejhive sellem, prodao je, molediAllahada mi u njo.jbudebereket.Kamila rio je postalamnogobria, brza negoikadaprije. Allaiov 'alejhive sellem, kazao: 'Prodaj je Poslanik, sallallähu jed t ukiju2zlata.'Odgovorio fin)eza sam: 'Ne.' Onje opet rekao:'Prodajmi je za jednu ukiju zlata.' Prodao jahaodo kuöe.Kada samje, ali samje premadogovoru (u Medinu),odveosamkamilu do Allahosmosevratili vog Poslanika, sallallähu'alejhi ve sellem,a on mi je dao dogovorenu sumu. Vratiosam seku6i, ali je on poslao po mene (i kadasamdosaokod njega)kazaoje: 'Neau uzetituojukarnilu.Uzmije kaopoklon."'3

Allahov Poslanik,s. a.v s.,ia5esporog Talhinogkonja, koii postaiejako brz
r ImamBuharibiljeziod Enesa, a.,daje kazao:"Allahov 'alejhivesellem, bio najbol.ii najje Poslanik, sallallähu i noci su se Medinjaniprestrasili, hrabriji öovjek.Jedne pa su otisliu pravcubuke (kojajeizazvala njihovstrah).
"Medicina" ' Zabiljeteno imamaBuharije pogtavlju kod u ' Utid mjera(prim.prev) l'e "Ugovori' 3 Zabiljeieno u kod imamaBuharije poglavlju

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. A.

OsJETILNT DoKAzt pos|'ANslva

'alejhive AllahovPoslanik, sallallähu sellem, iesusreo, ih a bio je na powatkunakonStole saznao öemuseradi. o jako sporog) iahao je neosedlanog konja (inaöe koji je pripadao Ebu-Talhi, isukanimmaöem sa duz (konjskog) je: vrata. Govorio 'Ne bojte se! Ne boite se!, Nastavio je: 'Uvje o samsedaje konj vrlo brz,,ili je rekao:,Ovai konj je wlo brz.""

Vuk je wjedoöio da je Muhammed,s.a,v. s., Allahov Poslanik
ImamAhmedprenosiod Ebu-Se'ida el-Hudrija, a.,da r je kazao:"Vukje napaoovcui od!'ukao ali gaje pasje, tir stigaoi oteoje od njega.Vuk je sjeoi rekaot'Zar te nije strahAllaha?Kako mi mozesoteti ono sto mi je AlIai dao kao sredstvozaprcüvljavaüe?' Pastirje rekao: 'Kakvo ovoöudo?Vuk govorikaoöovjek!?' to je Na mu reöelnk 'Ho6eS da ti kazemnestoStoje uistinu ios li 'alejhive sellem, Meöudnije? Muhammed, sallallähu u govoriljudima o dogadajimaiz prijainjih vremena.' dini Pastirdodesasvoiimovcama ulazau Medinu,ostavi do ovcevan Medine,a zatim ode do Allahovog Poslanika, 'alejhive sellem,i ispriöamu za mka. Allasalalä]ru hov Poslanik,sallalahu 'alejhi ve sellem, zatmzi od nekoga da pozovel.iudei kazeim: 'Zajedniöki n.amazl'Zatim Allahov Poslanik,sallallähu 'aleihi ve sellem, izadei pastiru:'Ispriöaj (Sta desilosa\,ukom).' reöe im se Pastir okupljenim ljudima ispriöaSta desilosavukom.Allase 'alejhive sellem, hovPoslanik, sallallähu reöe:'On je isTalo mi Onoga ÖijojjeRucimojadusa, u öas tinu rckao. (Sudnjidan) nedenastupitisvedok divueZivotinjene sa budu govorileljudima, ljudi ne budu razgovarali whovima svojih biöevai pertli i dok im ovestvari ne budu govorile su im ZeneradilenakonStosu oni otisli od sta njih.'"r

Bereket Allahovog Poslanika, s. a.v. s,, daje snagumagarcuHaIime es-Sadije
Kadaje Halima uzelaAllahovogposlanika, sallallähu 'alejhive sellem, dok je bio beba,mdi dojenja,doslaje u Meku na umornom i veoma sporommagarcu. No, kadajeodluöila uzmeAllaiovogposlanika, da sallallähu 'alejhive sellem, wati sesvomeplemenu(Benu-Sa.dl, i je uzjahala istogmagarca noseciblagoslovljeno diiete, teprestize onesakojimaje doila u Meku.Oni subili sve iznenadeni brzinomnjenogmagarca. Ile samoro,nJe i 'alejhi goy sallallähu vesellem, berekersepoöeo pokazi_ vati i na drugimnjenim iivotinjama kojepoöese davati vise mlijeka u vrijeme kada su vimena svih drueih Zivo linjaiz rogpodrucia poöela presusjvati nedostatka zbog kise. Ljudi iz njenogplemenasu pitali da li to napasa stokuna nekomdrugom,nepoznatom miestukoie oni nisu koristili.

I Zabiljdenokod imama Buharije poglavlju Dzihad' u

) 7äbrlJezeno rmamaAhmeda niegoluM|]rnpdx. u t od 3/8J 8a

Mu'DZrzE Murr,\MMltDA, ^. s,

O s l E T l L N D o x A Z tp o s rA N s r v . \ r

Hadis o gazelikoja je traZilazaStitu AllahovogPoslanika,s. a.v. s.
Hafiz Lbu-Ne'irn el-Asbahani (Allahovamilost bila nad Djim) prenosi od Umni,Selente (supruge Allahovog Poslanika,sallallähu'alejhi ve sellem)daje kazala:,,led nom dok je Allahov poslanik,sallailähu,alejhive sellem, sjedio negdje u pustinji, zaauo se glas koji ga je dozi' vao: 'AllahovPoslaniöe! Allahov posianiaei'Allahov pos 'alejhi lanik, sallallähu ve sellem, se obazirao oko scbe, ali nije vidio nikoga. Glas ga je dozivao ponovo, pa je Allahov Poslanik, sallallähu 'ale.ihive sellem, potraZio odakle glas dolazi i vidie gazelu koja je bila övrsto ve, zana. Iza gazelese nalazio beduin, koji je lezaoi spavao na svom ogrtaau,pod suncem. Gazelaje rekla Allaho, vom Poslaniku,sallallahu'alcjhi ve sellem: 'Ovaj me be duin uhvatio, a inam dvoje lanadi u onoj planini. Mo_ ZcS mc, molim te, odvezatida ih oden podojiti, pa öu li se opet vratiti u ove veze_'^llahov poslanik, sallallahu 'alcjhi ve sellen, je upita: 'Da li bi sc zaisravmtila?, Ga zela reöe: 'Neka me Allah kazni najzesaomkaznon ako ne bih!' Allahov Poslanik,sallallähu ,alejhivc sellem,je odveza,ona ode i podoji svoju mladunaad ivrati se nazad. Dokju je Allahov poslanik, sallallähu,alejhi ve sel_ lem, vczao, beduin se probudio i rekao: ,Allahovposlaniöe, drazi si nli i od oca i od majkel Uhvatio sam je ra niie. Da li ti treba?'Allahov poslaDik,sallallähu,alejhive sellcm, reac: 'Da.' Beduin nlu rcae: 'Tvoja je.' Allahov Poslanik, sallaliahu'alejhi scllem,je odveza,a ona ve se,vesela,raströapo pustinji, udarajuai logama po tlu I

rcae: 'Svjedoöimda nema drugog boga osinlr Allaha i da si ti Allahov Poslanik!"'

Kazivanjeo ptici
Imam Bejheki prcnosi od IbIr-Mesuda,r. a., daje njegov otac kazao:" Bili smo la putu saAllahovim Poslanikom, sallallähu 'alejhi ve sellenr. Proilismo pored drveta na kojem su bile dva mala ptiöa u gnijezdu,pa smo ih uzeli. Maika ptiöa je dodla do Allahovog Poslanika,sallallAhu 'alejhi ve sellem, masuöi svojim kilima. Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, upita: 'Ko je razdlosrio ovlr pticu uzevsinjene mlade?' Odgovorismo:'Mi smo.' Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellcm, reae: 'Vra tite joj ih.' Vratili smo malc ptice u njihovo gnijczdo, ali se ona nije watila."

Mu'düize vezane za ashabe Allahovog Poslanika, s. a, v. s.
Kazivanjeo dvojici ljudi kojima su niihovi ötapoviosvjetljavaliput
ImamBuharibiljeziod Enesa, ra., da jc kazao:"lednom su dvoiicaashaba Allahovog Poslanika, sallallähu 'alcjhive scllem, izaslaiz njegove kuae,a bila je vcoma mraana noe.Uzelisu dvaStapa suliöilina koji svjetiliku, osvjetljavajuei ispredniih. eak i kadasu serazdvo put

a, M u ' D Z r z E u H A M M E D A. s . M

OsJETILNI DoKAzt Posr-ÄNsrva

75

jili, ovadva Stapa-svjetiljke i daljesvijetliladok nisu su doslisvoiimkueama."i r. lmam Abdurrezalbiljezi od Enesa, a., da je kazao: "Use;d HudajPiAbbad ibn Bi5r3 otialido Allahoibn su 'alejhive sellem, ga upitaju vogPoslanika, sallallähu da neito. Kadasu, nakon nekogwemena,napustilikuöu 'alejhive sellem, Allahovog Poslanika, sallallähu bilo se je vet smrklo, bilajeveoma a mraöna no6.Svaki imaopo jednogaod njih im je osvjetljavao itap u rukama.Stap put. ISli su skupaza tim wjetlom. Kadasu semzdvojili, Stap onogadrugogaje poöeoosvjetljavati paje put, i svakiod njih nastavio obasjan i6i svjetlomsvoga ötapa, svedoknisu stiglido svojihkuöa."

jetlili,takodasu öakljudikoji subili samnom sakupljali jaha6e zivotinjeprematome svjetlu." svoje

Temima ed-Darija koji je .tr[{;r'dZizavezanaza udaliio vatru koja sepoiavila u Harra'u
r Imam Bejhekibiljezi od Mu'avijeibn Harmala, a., da "Omer,ra., dosaokod Temimaed Darija, ie kazao: ie vatru.'Temimreöe: r. a.,ti rekaomu: 'Ustanii udaliiol''rr 'Vodopravovjernih, samja?' Omer,r.a.,je insistirao ko da ustane on to na kaju i uöini. Poslisu premamjestu i Kada samih slijedio. gdjejebllavatra,aja (lbn-Harmal) svojimrukama Temimju je potiskivao su stiglido vatre, svedok nije zaslau planinu. Nakontoga Temimode. Omer,r.a., reöe:'Onajkoji nije vidio ovo nije isti kao i " onaj kojijeste.'Ovoje ponoviotriputa

Covjek öiji je prst owjetljar.ao put ispred njega
Imam Buhari biljezi u svojoj knjizi "Tarih' (Historija) od Amra el-Eslemijaada je kazao: "Bili smo sa Allaiovim Poslanikom, salalähu'alejhi ve sellem, jedne veoma mraönenoöi. Kadasmo se razdvojili,moji prsti su zasvi
'Zabiljezeno kod imamaBuhaJije njegovom u sahii?r: (njiga o vrlinamaAllahovog Poslanikanjegovih i ashaba ' Iedanod ensarija je primio islamnakonprvogsastanka koji na Akabi.Borioseu Bicina Uhudui bitkamanakonUhudä.Umro je u Sa'banu godinepo hidzri- Omer,r a.,je bio porednje 20. govatabutasve doknije ukopanu Beki'iu Medini 3 Taloderjedanod ensarija se borio u Bicina Bedru,a pogi' koji nuoje kaoSehid Bicina Iemami u 'alejhive sellem, a on je bio vodiöAllahovog Poslanika, sallallähu na putu do Hudejbije

Enesovokazivanje o Aldu ibn Hadremiju
"Omeribn da Imam Bejhekibiljezi od Bnesa je kazao: Ala Hattab,r a.,je pdpremiovojskukoju je predvodio "Bio sam u toj vojsci. ibn Hadremi.2"Enesnastavlja:
' On je bio iz plemenaBenu-Adi.Bio je ksöanin i prihvatioje bi godinipo Hidzri- Cesto klanjaokasnonoeu. islamu devetoj sena uöenjujednog ajeta noaiieustaoda klanjaizadrzao Jedne jutra-Taiajetje:"Misleli oni koji tine plaöuöisve do iz Kur'ana zla djela, da 6emos njima postupiti iednako kao sa onima koii vi€ruiu i dobradjela öine,da 6€im;hot i smrt biti isti? tGko se tos€rasuiluiü!" (El D:äsiie,2r.) Nastanio u Medioi, ali se do ubistva Osmana, a. r preselio Siriju,gdjejeziviosve u kasnije ' Onje bio iz Hadramevta juguArabije)AllahovPoslan'k, (na sal' gaje imenolaoupraviteljem Bahrejnalallähu alejhive sellem,

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

OsJETI DoKnzt post-ANsrvA LNI

77

Kadasmo stiglina mjestoka kojemsmo sezaputili,ustanovili smo da su neprijateljski vojnici unistili sveizvorcvode.Bilojejakowuie, pa smo i mi i nase Zivotinie strasnoozednjeli. je petal, pa kadajesuncepoöelo Bio zalaziti, N.l nasje okupio i klanjali smo dva rck'ata, a potom je podigaosvo.ie ruke,moleeiAllaha,a na nebu nije bilo ni oblaöka.Spustio ruke, a vjetar poöeda je puSe oblacisepoöese i sakupljati.Udarilaje takvakiia da su putevibili prekiveni vodom. pili smosvedok nismo utolili svojuZed, napojili smo i svojeiivotinie za a .iahanje.SusrcIismo sesaneprijareljem ko.iiseprcbacio prekomalogzaljeva moru najedan otok.Ala je stao na pored zaljevai rekao: 'Allahu, Uzviieni, Najmilostiviji, Ti Koji sveuzdrzavas, NajdareZljiviji!',zarim ie rekao: a 'Prealite ime u Allaha."' Enesnastavlja:"proslismo, a voda je bila tako plitka, rakoda se ni nogenaiih Zivotinja nisu (u cielosti) skvasile. Nije proslomnogo,a mi smo uspjeliizvojevati pobjedunad neprijateljem. Neke poSlismo smo ubili, drugeuzelikaoratnezaroblienike. nazad. Kadasmo stigli do onogazaljeva, je ponoAJa, vio Stojerekaoi prije,pasmo opetprosli,a davodanije skvasila nogenasihZivotinja." "Nije prcSlo Enesnastavlja: mnogoi on je umro. Is, kopali smo mu meza! opremili ga u eennei ukopali. je Neki öovjek doöao pitao: 'Ko je to?' Odgovorili i smo 'Najboljimealu mu: ljudima,on je Ibn-Hadremi., öovjek reöe:'Ovazenüa odbijamltva tijela,pa bi bilo bolieda gaukopatena nekojdrugojlokaciji,milju ili dvijedalje.
Poslanik, sallallaiu'alejhive sellem, umro dokje on jos bri, je nuo o Bahrejnu. -Bek i Omersu gazadrzatj ovojpoziciji. Ebu na Umrojeza vrijemeOmerova,a.,hilafeta. r

Ta zemliato ne6emditi.' Reklismo: 'Ne mozemoostaviti naiegadrugada gajedu divlje Zivotinje', smo pa iskopalinovi mezar. Kadasmodoslido mjestagdjesmo ga ukopali,nasdrug niie bio tamo,ali je njegovmezar blistaosvjetlomkoje semoglovidjeti jalo daleko.Zaro smowatili nazadu mezariskopani pijesakiotisli."

Vojskakoja je hodala po vodi
Imam BejhekibiljeziodA'mesa, a.,da je kazao:"Stigli r smo do djekeTigris(prilikombitke za Meda'in).Perzijanci su bili na suprotnojobali rijeke. Jedan musliman je rekao:'U imeAllaha!'i na konjuzagazio rijeku.Konj u poöetröatiiznadvode.Osta]i vojskejerekao:'U ime dio Allaia!' i spustiliseu vodu kaoi on. Svisu traaliili hodali (zajedno konjima)iznadvode. Pezijanci su ih sa gledali rekli:'Ludihljudi!Ludihljudi!',azatimpobjegli. i Muslimani su pretrazivali da nisu sta ostavili ili izgubili. Naslisu.,ednu öaiu kojaje bila objesenana sedlonekog poöelidijeliti ratni plijen ratnika.Zatim su izmedusebe kojije neprijateljostavio sebe."r iza
I Ova mu'dzizase desilaza vrijemebi&e za Medain. Komanje kojije uöio dolu Allahu dant vojske bio Sa'dibn Ebi-Vekkas Koji auje i udovoliava. Sa'dje izabrao Asimaibn Amra za ko"Ko ae mandanta iednogaodredamuslimana.Asim je pitao: sa mnom da budemo prvi koji ae preei ovo more?" Sezdeset je preko,doksu Per' najhrabrijihmuslimana kenulo da preelu zijancistajaliu svojimrovovima drugoj obali rijeke. tedar na je od muslimana kenuo naprijedkadaje vidio da su se ljudi "Zar im zabrinulikalo preöirijekuTigris.Rekao je stese prepaliod nekoiikokapi vode?"i prouöioim ajet "SveStoie Zivo umir€ ÄIahovom voliom u üasu suitenom. Dae€mo onome

Mu'DZrzE MUITAMMEDA, s. A,

OSIETILNIDox zt posl-ANsrvA

79

Mu'dZize koie seodnosena lijeöenjebolesti
Allahov Poslanik,s. a.v, s.,tijeöi dieöakakoji je bolovao od epilepsije (prouzrokovane Sejtanskimdodirom)
Imam Ahmed biljezi od Ia'la ibn Munea da ie kazao: "Dosla je neka 2enaAllahovomposlaniku,;alaläiu 'alejhive sellem, sasvojimsinomkoji je bolovao epi_ od lepsije {koja bilaprouzrokovana Sejranskjm ie dodiroml. Allahov Poslarik, sallalläiu 'alejhi ve sellem, mu ie rekao:'Izlazivan,Allalov neprijatelju! samAllaiov posIa lanik!' Od togaje djeöakozdravio, je ra zenapok_ pa lonila Allahovom Poslaaiku,sallallähu ,aleihive sellem. dvije ovce,neiro sira i masla. Allahovpostanik, saltallähu 'alejhive sellem, uzeosir,masloi jednuod one je dvijeovce, drugujoj je \,rario."t a

Uöenje dove za Zenu koja je bolovala od epilepsije
Imam BuharibiljeziodAtaa ibn Ebi,Rebbaia mu je da Ibn-Abbas kazao:"HoCeS da ti pokazem li Zenu,kojaee u6i u Dzennet?"Rekoh:"HoCu."On reöe: "Ova crna gospodaje doslaAllahovom Poslaniku,sallalläüu 'aleihi ve sellem,i rekla: 'Imam napadeepilepsije, zbog öega moje tijelo bude otkriveno. Molim re, obrati se Allaiu zbogmene.' Allaiov Poslanik, sallalläiu 'alejhive sellem, joj je rekao: 'Ako se moze! i Zelisstryjeti, uöi 6eS u Dzennet.A al<o Zelis,obratit 6u seAllahu i zamoliti Gada te izlijeöi.' Onaje rekla: 'Ostatöu strpljiva i jos 'A1i dodala: ja seprilikom napada otkrijem,pate molim da zamolisA.llaha sene otkrivam.' Paje on, sallallä]ru da 'ale.ihi sellem, ve uöiodovuAllahuzanju."'

Uöenje dove za muhadZire da se izlijeöe od medinskegroznice
Imam Buhari biljeii od AiSe(Allahbio zadovoljansa njom) da je rckla: "Kadaje Allahov Poslanik,sallalläIlu 'alejhive sellem, stigaou Medinu,Ebu-Bekr Bilalsu se i groznica pogorsala, razboljeli. KadaseEbu-Bekrova on (Ebu-Bekr) recitovao je stihove: 'Suako stoji Ziu med'suojimnarodom, a smrt mu ie bltza od vezicana njegouoj obuei.'
"Strpljivost" ' Zabiljeienokod imamaBuharije poglavlju u

koii t€li nagndu tra ovomesviietu, a dafemo i onome koii ieti nagradu na onom svijetu i sigurno 6emozah\dne nagraditi.,, (Ali'Imrän,r45.) Zatimsespustio premavodi, ostatisuloenuli a zanjim. ova grupaod Sezdeset sepodüelila dvijegrupe: ljudi u jednaje bila ona kojajejaiata konje,a drugakojapirr,aru tobile.Kada ih Perzijanci su vidjelikalo lebdeiznadpolrsine,rekli su: 'LudihljuditLudihljudr: Sad ibn Ebi-vek*a; tomando_ je vaoljudimakojisu presliprekovode.Oni su otislisaminasvojirnkoniima dasu hodali rtu,razgovarajuri tao po medusobno. ' Zibiljezenokodimama A}lmeda njegow Mrsncdü, u ahTl

M u ' D Z r z EM u H A M M E D AA .s . ,

OsjETILNIDoKAzt posl-ANsrva

A Bilal ie,kadasenjegova groznica pogorjala,recito_ vao: 'Volio bih da mogustajati cijelu noC U dolini gdje bth bio okruäen Izhircm i dZelilomr uolio bih da mogupiti uodu SaizuoraMedaenna uolio bih i Da seSamai Taf.l2 Uka'u predamnom.' Na ovoje Allaiov Poslanik,sallalähu ,alejhive sellem, rekao:'Moj Allahu!ProkuniSejbubin Rebi,u, Utbu ibn Rebi'ui Umejjuibn Halefa koji su nasprognaliiz nagega zaiö4a u zavLajgdlevladaepidemija., Allahovposla_ 'alejhive nik, sallalläiu sellem,je kazao: 'Moj Allahu! Omili nam Medinukao dto nam je mila Meka,pa öaki viSeod toga.Moj Allahu!Blagoslovi u niihovimmje_ ih rama .ta'r,i muddu (mjercza koliöinu hrane). Daj da nam podnebljeMedinebude ugodnoi p jatno. Uda lji od nas groznicui usmjerije prema Dzuhfi.'',3 Aiia (Allahbio zadovoljan njom) dodaje:,,Kada sa smo stigli u Medinu, to je bilo najnezdravije m.iesto dahovoj na zemlji. Dolinom Besan(medinska dolina)ie teklavoda obojena neöistoöom."a Uzviseni Allah je uslisao do\,,uAllahovog poslarika, salla ahu 'alejhive sellem,i Medinaje postalazdravo
' Vrste mirisljivihrrava ' Dvijeplanine 3 MjestoblizuMedineupravcuMeke a Zabiljezeno imamaBuharijeu "Vrline kod poglavlju Medine,,

poslanika, mjesto, usljedbereketa zbogdolaska sallallähu'alejhivesellem, zbognjegovih i dova.

Slijepacje izlijeöendovom kojoj gaje poduöio Allahov Poslanik, s. a. v s.
Imam Bejhekibiljeziod Osmana Huneifada ie kabin zao: "Cuo sam da ie Allahovom Poslaniku, sallallähu 'alejhive sellem,dosao slijepaci pozaliomu se da je izgubio vid. eovjek ie rekaoAllahovom Poslaniku,sal, lallä+ru'alejhi sellem: 'AllahovPoslaniöetNemam ve nikogako bi me vodio (jer ja sam slijep öovjek) posi je jako teskohodati.' ÄllahovPoslanik, talo mi salallähu 'alejhive sellem, reöe:'ldi i uzmi abdest, klanjajdva rek'ata reci:'MojA]lahu!Molim Tei obradam seuglei Ti 'alejhive poslanika dom Tvoga Muhammeda, sallallehu sellem,poslanikamilosti. MuhammedelObradam se mome Gospodaru, tvojim ugledomi tvojom öasöu, da bi mi powatiovid. Moj Alahu! Molim Teza\jegovoza, laganje mene."' za Osmankaze: "Takomi Allaha! Nismo ni napustili svojamjesta,a nismo se tamo puno zadrzali,kada se pojaviotaj öovjek kao da nikadanije patio ni od kakve i bolesti."

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A ,. s , a

OsIETILNIDoKAzI postÄNsrvA

83

DovaAllahovog Poslanika, s. a. v, s., bivala je usliSana
Imam Buharibiljeii daje Ebu-Hurcjre, a.,kazao:,,Rer kao sam Allahovom Postaniku,sallallähu ,aleihi ve sellem: 'Öujempuno hadisaod tebe,ali ih zabomvliam.' 'alejhive AllahovPoslanik, sallallähu sellem,reöe:,Rasid svojogtaö.' Uradiosam to, a on je pomjeraosvoie rukekaoda ih punineaim zatimih prazni moj ogr{a u taö),paje rekao:'Uzmii omota.i ovimöarsafom., se Uradio sam to i nakon toga nikadavise nista nisam zaboravio."' U drugoj predaji, on je rckao svojim ashabima: ,'Ko god miiri svoj ogrtaöpdje negozavrsim svoj govor i saeuva ga (moj govor) u svojim prsima, vise nikada ne6e nista zaboravitiod onogasto budem govo o.,, EbuHureire kaze: Ra<irio svojogrtaa, on je usmjerio sam a svojekazivanjeprema meni, pa sam to upamtio. Ta_ko mi Allaia, nakonovoga nikadavisenisamniitazabomvio od onogaStobih öuood njega."

tome,paje rekao:'MojA]lahu!podaj (Ibn_Abbasu) r,H, - razumi.jevanje vlere."'r Imam Bejhekiu drugo.i preda.ii Ibn,Abbasa od dodaie da jeAtlalov Poslanil, sallallähu alejhive sellem, sravio svojeruke na njegova(lbn-Abbasova) ranena i rekao: "Moj Allahu! Podajmu flkh - razumi.ievanje i povjere duöigatumaöe[juKur'ana." poslanika, Uzviseni Allahje usliSao molbu Svoga sallallähu'alejhivesellem, njegova za (Ibn-Abbasa, roila-ka r.a.),kojijepostaoalim uvjeri,pogotovo tefsirskoj u na uci (tumaöenju Ku/ana). Koristiose znaniemashaba koje su oni dobili od Allahovogposlanika,sallallahu 'alejhivesellem, prije negosetbn-Abbasbio rodio,kaoi poslanika, je uspioöutiodAllahovog onim Sto sallallähu 'alejhive sellem, ,atejhi prije negoje poslanik, sallallähu ve sellem, umto.

Njegova, s. a. v. s., dova za Enesa,r. a.
Imam Buhari biljezi od Katadeda je kazao: ,,Ummuje Sulejm relCaÄllahovom Poslaniku, sallallähu'alejhi ve 'Enes tvoi sluga.' je sellem: AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhive sellem, rekao:'MoiAllalu! Podari dobro mu ie zdravlje i mnogobrojne nasljednikel Blagoslovimu sve sto mu budesdao."' Imam Tirmizi bil.iezi Ebu-Halde je kazao:"Reod da "Da kaosamEbu-AlUu: li je Enes hadisodAllahovog öuo 'alejhive sellem?"On je Poslanika, sallallähu mi odgo, vorio: "Sluziogaje deset godina, je Allahovposlanik, pa
t Zabiljezeno imamaBuharijeu kod poglavlju'Abdest"

Njegova dova za Ibn-Abbasa, r. a.
Imam Buhad biljezi od [bn-Abbasa, a., da ie kazao: r "Iednomje 'aleihive AJlahov PoslaniK sallallehu sellem. usaou kupatilo,a ja samp premiovodu za njegovabdest.Pitaoje: 'Koje ovopripremio?' Obavijesrili gao su

I Zabiljezenokod imamaBuharije poglavlju'Znanje' u

84

M u D Z r z E U H A M M E D ^a . s , M ,

OslETlLNr DoKAztposLANsrvA

85

'alejhive sellem,uöio dovuza njega. sallallähu Enesje je vo6edozrijevalo puta goimao voönjaku kojem dva disnje. Imao ie takoderi plantazubosiljkau tom vo6njakukojije mirisaopoput miska(mosusa)." je Zablljei.el]lo daje Enesimao gotovostotinu djeöaka i djevojöica, po nekimaöaki viSe. a U drugojpredajijezabiljezeno daje Allaiov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, rekao: "Moj Allahu! Podad je mu dugZivot."Bnes Zivioroo godina. 'alejhive sellem, uöio je Allaiov Poslanik, sallallähu i do!,l.l n,egovu za majkuUmmu-Suleim i nienog muZa Ebu-Talhu, im.ie dato 9 sinovai svi su bili hafizi pa Kur'ana.l

Dovada majka Ebu-Hurejre,r. a., krene pravim putem
lmam Musfimbiljezi od Ebu-Hurejre, da je kazao: ra., "Pozivao samsvojumajku,kojaje bila politeist,da pri jednogdana,pa mi je hvati islam. Tal@ samje pozvao 'alejhi onarelda nestoo Allahovom Poslaniku, sallallähu ve sellem, mi je jalo teiko palo. Otiiao samAllalo Sto 'alejhive sellem, vom Poslaniku, plaöuöii rcsallallähu 'A.llahov kao mu: Poslaniöe! Pozvaosamsvoju majku da prihvati islam, ali ona ni.ieprihvatila moj poziv. Pozvao samjei danas, je reklanesto mi senimalonijedoali öto palo.Molim te, zamoliAllahada majkuEbu Hureireus'alejmjed na pravustranu.' AllahovPoslanik, sallallä'tru 'Moj Allahu! Usmjeri hi ve sellem, zamoli: majku EburZabilje;enokod imamaBuharije Sdftihü, u poglavlje dtenazi o

Hurejreda krenepravimputem!' Izaiaosamvani, pre'alejzadovoljan dovomAllahovog Poslanika, sallalläüu hi ve sellem. Kadasam doöaoblizu kuönihlrata, bila su zakljuöana. Majkaje öulamoje korakei relda:'EbuHurejre!Saöekaj!' Öuosampolijevanje vode. Okupala se,zaogrnulaogrtaö,nabrzinu prekrila svoju gla\,umahramom,pa mi otvodlavrata.'Ebu-Hurcjre', reöe,'svjedoöim da nema bogaosim Allahai da je Muhammed Njegovrobi Njegovposlanik.' (Ebu-Hure.ire) On kazuje: 'Vratio sam seAllahovom Poslaniku,sallalläiu 'aleihi ve sellem.liiuöi suzeod radosti.Rekao sam:'Allahov Poslaniöe,budi mdostan, Allahje usli5ao woju dovui uputio je majkuEbu-Hurejre pravimputem.'Allahov Poslanik, 'alejhi ve sellem, se zahvaliAllahu, veliöajuöi sallallähu Ga i govoreöisve najljepöe. Rekoh: 'Allahov Poslaniöel Zamoli Allaha da usadi ljubav u srca pokornih robova premameni i mojoj majcii da uöini da nasasrcaosjete njihovu ljubav' Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem,kaza: 'Moj A.llahu!Uöini da zavoleoveTvoje robove{ri.Ebu-Hureiru injegow maikutu svoiim srcima pokornirobovii da njihovasrcaos.iete l.iubav koju osjeöaju pokorni rcbovi.' Ebu-Hurejre kaze: 'I ol,u dovuje Allahuslisao cjelosti, u takoda su me voljeli svioni koji su me vidjeli ili öuli za mene."'

Dova za Sa'daibn Ebi-Vekkasa,r. a.
Kada je Sa'd,r. a., bio bolestanAllaiov Poslanik,sallal'alejhi läiu ve sellem, je za niega prouöio dovu pa mu
"Vrlineashaba" 'Zabiljezeno kod imamaMuslima poglavlju u

86

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , -s . A

OsIETILNIDo(Azt post-aNsrvA

je bilo bolje. Takoder, uöio je dor,uda, kadasod Sad poslanik, uputidovu. onabudeuslisana. Ajlahov sallal'alejhive ,,MojAllahut lähu je sellem, kazao: Uöini da njegovo koplje,kadagodgabaci,ne promasii uslisimu do\,u,kadaTegodbudemolio.,'t Imam Buharibiljezi da je Sadovadovabila uslisana kadaje bio namjesnik Kufi u haku. Dzabirbin Semure u kazuie tome:"LjudiizKufesuseZaliliOmerunaSada, o pa ga.ie smjenio postavio on i Ammarakaonamiesnika. Onisu izniieli mnogo primjedbi Sa.da, da je,na na öaJ( vodno,neispravno klanjao. Omerje poslaopo njegai rekao: 'Ebu-IshaklOvi ljudi twde da ti ne klaniasispravno.'Ebu,lshak (Sa'd) reöe:,Tako Allaha, mi klaniao sam sa njima isto onalo kako sam klaniao saAllaiovim Poslanikom, sallatläiu'alejhive sellem,i nista od tosa nisammijeniao. DuzesamUaniao prvadvarek.ara ii cije, a krafe zadniadva. Omer rece: Ebu-lshakl je To ono Stosam i ja mislio o tebi!, poslao jednogili vise je ljudi sa njim u Kufuda se raspitajukod tamoinjegsta_ novnistva niemu. Obislisu svakudzamijui u njoj se o raspitalio njemu. Svisu li.iepo govorilio njemu,osim u dzami.ii je pripadalaplemenuBenu-Abs. koja Neki öo_ vjek po imenu Usama Katade, prezimenom bin sa EbuSa'de, ustade reöe:'postosi naszakleo, i sada6u ti re6i da Sa'd nikadanije otisaosavojskomidanikadaniiedijelio ratni plijenpodjednako pravedno da nikadaniie i i sudiopo pravdi. {Kada öuo ovo)Sa'd je reöe: Molim Allaha za tri stvari: Moj Allahul Alo ovaj Tvoi rob laze,i akoseto dokaze, mu dug Zivot,poveaaj daj njegovo si
' Zabiljezeno kodimamaBuharije, pogtavlje,Vrline ashaba'

rcmaStvo staviga na iskusenja.'(I ovakose i desilo). i Kasnije, kadagaje neko upitaoo njego.v'u stanju,odgovorio bi da je on star öovjeksa iskudenjima koja su rejedanod prenosilaca, zultatSa'dove kletve. Abdulmelik, je vidio kasni.ie da su mu seobrvenadvile kazeda ga i nad oöiod starosti daje obiöavao i zadirkivati napadati i malecuricena putu."'

iba, r. a. Dovaza Es-Sa
Imamrm Buhari biljezi od as Saiba bin Jezidada je kazaol "Moja tetkame odvelakod Allahovog Poslanika, sallal'Allaiov Poslaniöe! i Iähu'aleihive sellem. rcklamu: Sin je mojesestre bolestan.' iestavio On rukenamoju glaler, i zamolioAllahada me blagoslovi uzeo abdest. Popio sam vodu kojom se abdestio, staoiza njegai gledaou peöatposlanstva izmeduniegovihpleda,(a bio .ieveliöine)kao dugmena öatoru."' Es-Sa je doziviodeveib godinu,a tijelo mu je ostalouspravno i deseti öetvrtu nikadase nije povilo. Kosana mjestu gdjeju je Alla'alejhivesellem, dotakao nikada hovPoslanik, sallallähu pobijelila, moc niegovog rasudivania sesma niie nije a njila svedo smrti, usljeddovekoju je prouöioAllahov 'alejhive sellem, zanjega. Poslanik, sallallähu

Dova za Abdurrahmana ibn Avfa' r. a.
u KadajeAburahman ibn Ar4,r a.,dosao Medinu,Allaje ibn hov Poslanik zbratimionjegai Sa'da Rebi'u,r a.
'Zabiljdeno kodimamaBuharije poglavlju'Ezan" u "Dova' ' zabiljezeno imamaBuharije poglavljü u kod

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

OsJETILNI DoKAZIposLANsrvA

89

Enes, a.,plemenitiashab, r. kazuje sedesilo:,,Sadie Sta rekao Abdurrahmanu: ja Brate, samnaibogariji medr_r ensarijama, bih da podi.ielim pa bogatstvo medu nama. Imam dvije iene, izaberikoja ti se visesvida,ia 6u se razvesti nje, pa kadaioi prcdeiddet {perioänalon od razvoda kojemseZenane mozeudati,op. prev), ti se u njome ozeni.' Abduraiman mu reöe: 'NekaAllah da berekertebi i tvojoj porodicii tvome imetku. Gdie ie pijaca?' Pokazao je piiacu mu Kajnuka. Abdurrahman je otisaotamo i vratio sesazaradeninr.;ogurrom I mas_ lom. Nastavio i6i na pijacu,dok sejednogdanani.ie je watro sa tragom Zutogmirisa na sebi. Allahov poslanik, salallähu 'alejhi ve sellem, je upitao: 'Kakav ie to miris?' Odgovodo 'Oienio sam se., Allahovposlanik, je: 'alejhi sallallahu je ve sellem, upitao: ,Kolikisi ioj vjen_ öanidar dao?'Odgovorio ,Daosamjojzlata kolikoie je: teskakospicadatule'ili (je rekaoj ,Zlatnudatulinuko_ Spicu.' AllahovPoslanik, sallalahu,aleihive sellem, mu 'Napravite reae: svadbeni ruöal<, makarsajednom pd_ premljenom ovcom. ' U drugojpreda.ii kazedaje Allahovposlanik, se sallal_ lähu'alejhivesellem, uöiodovuzanjega kadagaje sreo: "Nekati Allah podari Svo.i blagoslov Napmvitesvadbeni ruöak,makarsajednompripreml.ienom ovcom.,,2 DovaAllahovogposlanika,sallallähu ,aleihive sellem. pa ie uslisana, je njegova kupoprodaja obasuta bila be_ reketomi uspjeina.Imaoje iako puno sreee trgovini, u
t Zabiljezeno kodimama Buharite poStavtju u Vline ensaria., ' zaDl|tezeno kocl imamd Buha|lje pogtavlju u Dovd

"Kadabihpodigao takodajejednomkazao: nakamen, öaobih srebroili zlatoispodnjega.,'

Dova za Ebu-Akila, r. aImam Buhari biljeii od Ebu-Akila,ra-, da je kazao: 'Njegov djed,Abdullah Hisam, ga uzeo pijace ibn bi sa ili poveona pijacu (prenosilac dvoumi). Obiönobi se kupovaoZito. Kadabi ga Ibn-Zubejri lbn-Omersreli, rekli bi mu; 'Dozvolida ti budemopartneriu trgovini, 'alejhive jerje AllahovPoslanik, sallallähu sellem, uöio do\,'u imai bereket nioj.' On bi ih prihvatiozapartda u nerei nekadabizaradioöitavdevintovar, koji bi potom poslaoku6i."'

UsliSanaie dova za Sirenje islama u Perziju, Siriju i Jemen
Ebu-Da\,nd Tajalisi biljeii odZejdaibn Sabita, a.,da ie r. "AllahovPoslanik, 'alejhive kazao: je sallallähu sellem, 'MojAllahu! pogledao pravcutemenai rckao: u Uöini da senjihova srcapriklone nama (tj. da prihvate islam)., je Pogledao u pravcuSiije i rekao: 'Moj Allaiu! Uöini da senjihova srcapdklone nama.' Pogledao u pravcu ie Irakai rekao:'MojAllahulUöini da senjihovasrcapriklone nama. Moj Allahu! Blagosloviih u njihovim mjeramasa'ui,muddu(ntjere koliöinuhraae).' sei deza To silo,a stanovnici suprihvatiliislampdie stanovJemena
t Zabiijezeno imamaBuharije poglavlju "Dova' kod u

9O

Mu'DzrzE MuHAMMEDA, A.s,

nikaSirijekoji su obeeaü 6enastaviti da pravimputemi pomagati islamsvedo Sudnjega dana.',

T

OsJETTLNT DoKAzrposLqNsrvA

Doveprotivpoiedinih ljudi (tj. dabudu prokleti) takotler su uslisane
Imam Muslim biljezi od Asabin Seleme Ekva koii bin prenosiod svogaoca da je neko jeo u prisust!,u Alla'alejhi hovogPoslaaika, sallallähu ve sellem, lijevomru,aleihive sellem. kom, pa mu je Poslanik, sallalllatlu rekao: "redidesnom rukom:' Odgovorio Ne mogu:" ie: AllahovPoslanik, sallalläIu 'alejhive sellem,ie rekao: "Da Bog da i ne mogao." ga Samo je oholostnavela to da ne uöini,pa kasnije vije nije mogaopodidi(desnu rukuJ do svojihusta."r Imam Muslim takoderbiljeziod lbn-Abbasa ie re_ da "lgrao kaor poslaniL, samsesanekomdjecom, Allahov a 'alejhive sallallähu sellem,.ie proiao porednas.Sklonio ,alejhive sam se iza \,Tata. Allahovposlanik,sallallähu sellem, je prisao, mi potapsao po mojim mmenima me "Idi i zotrrri i rekao: mi Mu'aviiu.', Vratiosamsei rekao: "Zatzetje jelom." Naredio je ponovoda odemi zovmi nem Mu'avijuda dodedo njega.Otiöao sam(i kadasam se\,aatio), rekaosam mu da je jos uvijekzauzetielom. 'alejhive (Allahov Poslanik, sallallähu sellem)je rekao: "Da Bog da nikadane natrpao stomak."2Imam lbn_ Kesir,komenta iuöi ovu predaiu,kazeda ie ova dova
I Zabiljdenokod , imamaMuslima poglavlju piea', u 'Zabjljezenokod ' imamaMuslimau El-Bhrves,silan {Dobroainswoi Iijepiposrupci)

prouzroöila Mu'avijetakvostanjeda seu dobanjekod gövahilafetagovoriloda jede i po sedamputa na dan, i to hranu pripremljenusa mesom,a opet bi govorio: "Takomi Allaha, ne mogusenikakonaiesti.',

Kletva je stigla nevjernike na dan Bedra
Imam Buhari biljezi od Ibn-Mes'uda, a., da je jedne r. prilike je Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, klanjaopored Kabe. Tu je sjedilagrupa Kurejiija. ledan izmealunjih reöe:"Zar ne vidite ovogaöovjeka? Ovo radi samoda bismo ga mi vidjeli. Ko bi od vashtio da ode i donese izmeta,kvi (u drugoj predaji "prljavi fetus kamile")i iznutdce(crijeva itd.) od zaklane deveod togai toga,pa da saöekamo ode na sedzdui da mu da to svalimona pleaa?"Najnesrerniji medu njima (Ukbe je otiSao donio im), pakadajeAtlahov (i ibn Ebi Mu'ajt) 'alejhive sellem, Poslanik, sallallähu otisaona sedzdu, bacili su mu to na ple6a. Allahov Poslanik, sallallähu 'alejhive sellem,je ostaona sedzdi,a oni su se toliko smijali da su popadalijedan preko drugoga. Nekood je prolaznika otisaopo Fatimu,r. a,, (kderku Allahovog 'alejhi ve sellem) koja je Poslanika,sallalläiu u to !rijeme bila jos uvijekdjevojöica. je, Dotröala a Poslanik, sallalläiu 'alejhive selem, je joSuvijek bio na sedzdi. je Sklonila to Stosu Kurejsije bacilena njegai proklela ih tt lice. Kadaje AllahovPoslaniKsalallähu 'alejhive sellem, za\,Tiio namaz,rekaoje: "Moj Allaiu! Osvetise ovim Kurejsijamal" ie rekaotri puta i dodao:"Osveti To seAmru ibn Hiiamu, Utbe bin Rebi'i,Sejbiibn Rebli, Veliduibn Utbe'u,Umejjiibn Haletu,Ukbi ibn Mua'jtu,

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s.

OSJETTLNI DoKAzI posl_aNsrvA

93

Umad ibn Velidu."Abdullahibn Mes'uddodaje:"Tako mi Allaha!Vidio sam ih svemrtve na bojnom polju na dan Bedra.Do\,nöeni i baöeniu Kalib (iedno\,Telo). su 'alejhive AllahovPoslanik, salla.llehu sellem,.ierekao: "Allahovo je prckletstvo stigloonekoji su u Katibu.,,r Imam Muslim biljeziod AiSe(Alla}Ibio zadovolian s njom) da su dva öovjekaposjetila Allahovogposlanika, sallalläiu 'alejhi ve sellem,i oba su priöala o stvarima o kojima ja nista nisamznala. To mu je dosadilo, ih pa poöeoproklinjati. Kadasu otisli, rekla sam: "Alla.ie hov Poslaniöe, dobra su dostupnasvima,ali ne i ovoi dvojici." Upiraoje: Zasromisljsda ie ralo? Rekla sam: "Zato dto si ih prokleo." On reöe: "Zar ne znai da samuvjetovao svoje rijeöikodMogaGospodara rekavSi: 'Moj Allahul Ia sam ljudsko biee, pa uöini da svakom onome muslimalu na koga zazovemkletlu i prckletswoto budezanjegaöiaöenjenagrada."' i Ebu-Hurejre, r. a.,prenosiu drugojpreda.ii je Allahovposlanik, da sal"MojAlla}tu! lallähu'a.leihi sellem, ve kazao: ta samliudskobi6e,pa uöini da svakom muslimanun akogazazo vem klet\,'u,ili prokletstvo,ili mu uöinim nazaoto bude zanjegaöi56enjemilost."2 i Imam Buharibiljeziod Ebu,Hurejre, a.,koji kazeda r. je öuodaje AllahovPoslanik, llähu ,aleihi sellem. salla ve rekao: "Moj Allahul Al<oikada nazao uöinim bilo kojem vjemiku, molim Te uöini da to bude uzrokda on bude blizu Tebena Dan prozivljen;a."3
' Zabiljeteno kod imamaBuharijeu pogtavlju Dova', ' Obje predaje su zabiljeZene imama Muslimau poglavtju kod ''El-Birru ve-s-Silan' 3 Zabiljezeno imamaBuharije poglavlju 'Dova' kod u

Öovjekkoji je postaootpadnik i kojegaje zemliaizbacila nakon ukopa
ImamAimed biljeziod Enesa, a.,daje bio nekiks6ar nill kojije prihvatioislami zapisivao Sto objavljiono je vano Allalovom Poslaniku,sallallähu 'alejhi ve sellem. Citaoje suru El-Be,ta i sJJuAli Imran, a kada bi neko re uöioovedvijesure,mi bismogaposebno poötova.liisi kazivali poöasti. Medutim, kada bi mu Allahov posla'alejhive sellem, nik, sallallähu naredio:"piii: 'Allahje Onajkoji najviseprasta,Najmilosriviji ", on ga ne bi je.' "Allahsve posluiaonegobi napisao: zna i Naimudriii je." Kadabi mu Allaiov Poslanik, sallallähu'a.leihi sel ve "Pisito i to'l öovjek lem,rekao: bi na to rekao:"lapisem 'aleihive ono Stoja Zelim."AllahovPoslalik,sallallähu "Allahsvezna sellem,bi mu diktimo da napise: i Na'mudiji je",ali, umjestotoga,öovjek napisao:"AIlaI bi sveöujei svevidi." Na kaju ovajöovjek postade otpadnik od islamai pridruzi se nevjernicima.Reöe im: ,,Ja sam.iedan onih koji najviSe od znaju o Muhammedui ja samonajkoji je pisaoStajehrio."Kadaie urnro, A.llahovPoslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem,je rekao: "Zemlja 6e izbacitinjegovotijelo." Enesdodaie:"Ebu-Tatha me obavijestio daje on otiSao mjestogdje.ie öovjek u taj umro i uvjedosedaje zaista zemljaizbacila njegovo ti"Stanije jelo.Ebu-Talha pitao tamoinjestano\,listvo: je bilo u redu sa tim öovjekom?" Reklisu mu da je satrmnjivannekolikoputa, ali bi ga zemljaizbacilasvakiput kadabi gaoni ukopali.

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A, s.

OsjETILNt DoKAzl posLANsryA

Allahovog Poslanika, s. a. v. s., su pitali o gaib-stvarima,a njegov odgovorje bio u skladu saonim Sto ie bilo objavljeno i u ranijim Itujigama datim prijaSnjim poslanicima
Odgovoro du5i,ljudima iz pedinei Zulkarnejnu
Naton objaveposlanstva Allahovom poslaniku,salallle_ hu'alejhive sellem, Kurejsije poslale su Zidovima Me_ u dinu nekogada im postaviodrcdena pitanja o kojima bi potommoglidapitaju Allahovog poslanika, sallallähu 'alejhi vesellem, (öime Zeljeli Allaiovogposlanika, su da 'alejhive sallallähu sellem,staveu nezgodan polozaj), jerje Zidovima objavljena ve6 _ Tewar.Zidovi Knjiga su rekliKurejsijama gapitaju o tri stvari:pruo:O Drida rodidu3e, dr,rgo: su mladidi ko kojisuzivjeli ranijem u vremenui niko ne znaStase desilosaniimai heee:da ga pitaju o öovjeku je putovaooko zemlie,talo da koji je sligao na istoki na zapad. i Kada seKureisiie su wa_ tile, posravilisu Allahovom poslaniku, salalä]ru .aleihi v€sellem, rri piranja. ova Uzviieni AJlah obiavio slje ie deöiajet: "piraju te o dusi. Reci: ,Staje dusa_ samo G_ospod€rmoizna, arramajedatosamo maloznanja,, (El-Isrä', 85.) Zatim je objavljenaswa Et-Kehf,kojaje ! tanöineopi_ salakazivanja mladifima su napustilivjeru o koji svoga naroda(kojisu bili areisLij ipovjerovali Allalra, u Sve.

moinog, Dosto.inog svale hvale!Niko ne zasluzuie biti obozavan osim Njegal Stoga oni odluöilipobjeaiod su svoganaroda, su sesakili ujednupe6inuu kojoiprote vedose spavajuöi godina,nalon öega je Uzviseni 3o9 ih Allah probudio.Allah nam o ovomedajedetalieu suri EI'Kehf. U isto.isuri, UzviseniAllah objavlju.ie kazivanieo Zul i karnejnu: "l pitaiu te o Zulkarneinu. Reci: 'Kazaöu vam o njemu neke viiesti., ,, (El-Kehi 83.) Ajeti koji sli.iede daju detaljeo purovaniukojeje po_ duzeo naistoki nazapad, o njegovim te dobrimdielima kojaje öinio.

Odgovori o predznacima Sudnjegadana i nekim drugim pitanjima
lmam Buhadbiljeziod Enesa, a.: "Kada stiglavijest je r. je Allaiov Poslanik,salallähu ,aleihi ve sellem, sti_ da gao u Medinu,Abdullai ibn Selam(koji ie bio Zidovu to lTijeme)je otisaoda gapita o nekolikostvari.Rekao je: 'Namjeravam te pitam o tri stvarina koie samo da Poslanik moZeodgovoriri: je prvi preznak Ko.ii Sudnjega dana? Staae prvahranakojueestanolTrici biti DZenneta jesti?Stajeprcsudna srvaru tome da dijeteliöiti na oca ili na majku?' Allahov Poslanik,sallatlähu,ale.ihi selve lem, odgovori:'Dzibril me upravoinfcrrmrsao rome. o Ibn-Selam reöe:'On (tj.DZibril)je naivedi neprijateliZidovamedumelekima.' AllahovPoslanik, sallalaüu,atei, 'Sro hi vesellem, reae: seriaeprvogpredznalaSud njega dana,to öebiti vatrakoja aerjeratiljude (daseokupe)i saistoka zapada. seticeprvehrane isa 5ro kojuie sta-

96

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

post_ANsrvA OslETrLNr DoKAzr

novniciDzenrerajesti, to ee biti okugli ligamentjerre kita. Stosetiöedjeteta, ako öovjek ispusri(sjeme) prije Zene,dijete öe liöiti na oca,a ako Zenaispusti (sieme) prije öovjeka, dijeteöe liöiti na majku., Na ovoAbdul_ lah ibn Selam reöe:'Svjedoöim nemaniko pravobiti da , oboZavan osimAllahai da si ti Allaiov poslanik... "r Imam Muslim biljeii od Sevbana, a., (oslobodenoe r robaAlJahovog Poslanika, salallahu aleihivesellem; di je rekao:"Dok sam stajaoiza Allahovog poslanika, sal_ lallähu'alejhi sellem, jedanod Zidovskih ve rabinale do_ saoi rekao:'Neka.iemir na tebe,Muhammede., Gur_ nuo sam ga stragata-ko snaznoda je gotovopao. on me upita: 'Zalto si me gurnuo?,Rekoh:'Zastonisi rc_ kao:A-llahov Poslaniöe?' Zidovreöe:,Mrgazovemo rme_ nom koje mu je familija dala., Allahov poslaniK sallallähu 'alejhive sellem,reöe: 'Moje je ime Muhammed. Njegami je dalamoja familija.'Zidovreöe:,Dosao sam poslanib salala+ru ,ale ve da te upitam neSto.'Allahov ihi sellem, rece: Hoie li li israkoristiti Stoau odso;oriti ro na tvoia pitanja? Zidov rece: pazljivocLrte sailusati., ,alejhi Allahov Poslanik,sallalle+ru ve sellem,po!,uöeli_ njjLtpomoöuStapa ie drzaou svojimrulama i reae: koji 'Pitaj (stogod Zelis).'Zidov upita: ,cd.ieöeljudi biti na Sudnjemdanu kadafe se Zemljaprcokenuti u drugu Zemlju,a i nebo tu drugo nebo)?Allaiov poslanik, sal_ lallähu'alejhive sellem, odgovori:,Bit öe u tami Dored Sirat-dupriie. Zidovopet upita: ,Koiiod ljudi ie pM pre(i Sirariupriju? Allahovposlanil, sallallähu ale.i hi ve sellem,odgovori:,Sircmajniiz redamuhadzira.,
'Zabiljeteno ',Vrline kod imamaBuharijeupoglavtju ensarija,,

Zidov opet upita: 'Sta6e oni prvo pojestikada udu u .aleihive Dzennet?' Allahovposlanik, sallallähu sellem, 'Okrugli odBovor i: ligament ribljedZigeric".' Zidou op"r upita: 'A staöeim biti hrananakonovoga?, Allahovpos_ 'alejhive lanik,sallalla+ru sellem, odgovori:'Uskopljeni biK koji je hranjenu razliöitimdijelovima Dzenneta, bit öezaklanza njih.' Zidovopet upita: A Sta6eim biri za 'alejhive piöe?'AllahovPoslanik, sallallähu sellem, od_ 'Bit öenapojenipidem govori: sawelapodimenomSel, sebil.'Zidovreöe:'Dosaosamda te pitam o stvarikoju niko od ljudi na zemljine mozeznati osimposlanika ili jedan do dva öovjeka koji su uz njega.' Allahovposlanik, salallähu'alejhive sellem, reöe:'Da li 6eti istakodstiti ako ti kazemo tome?'Zidovreöe:'pailiivo öu te saslusati.' Zatim reöe:'Dosaosam da te upitam o dje'alejhive sellem, tetu.'AllahovPoslanik, sallallähu reöe: 'Ono je bijelo,a ono StoZenaissto muskarac ispusti pusti je Zuto. Kadaoni imaju spolni odnosi ako muikaröevo sjeme nadvladaZenino,formirat 6e se musko dijete, Allaiovom voljom. Ako, pak, nadvlada ienino sjemenad muskaröevim siemenom, formirat6eseZensko dijete,Allahovom voljom.' Zidov reöe:'Istinu si rekaoi ti si uistinuPoslanik.' Okjenuosei otisao. Allahov 'alejhive sellem,rcöe: 'pitao Poslanik, sallallähu me o ta](vimstvarimao kojima ja nista nisamznao svedok "' me Allahniie poduöio.'

I Zabiljezeno imamaMuslimau poglavlju "O kod

menstruaciji,

98

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s.

OsJETILNIDoKAzl posl-aNstvA

99

Kazivanje o Zidovu koji je prkosio Allahovom Poslaniku, s. a v, s.
Imam Ahmedbil.ieiiod Safuana Assala ie rekao: bin da "Jedan medu je zjdovima rekao svome drugu odukod da Allahovog Poslanika, salJallahu alejhive sellem, pitaju i ga o sljedeaem ajetu: 'Mi smo Musaudevetoöevidnih znamenia dali, pa upitai sinove Israilove kad je pre_ cima niihovim doSaoi kada mu je faraon rekaot ,Ia mislim, o Musa,da si ti doista opöinjen., (El_Isrälror.) OtiSIisu i pitali Allahovog poslarik4 sallallähu ,atei_ hi ve sellem, on im je odgovorio: NeoboZavaj a nikoja mimo Allaha, ne kradi, ne öini blud, ne ubij nikoga koga je Allahzabranioda se ubije,osim kadato pravdazah_ üieva, koristi semagijom, jedikamaru, opruzi ne ne ne nevinaaovjeka vlasti da bi ga oni ubili, ne potuori kod (zablud)aesriru Zenu; je rekao ib {prenosilac sigu_ niie 'Ne bjezi ran): sa bojnogpolja., Zarim ie on, sallallä, hu 'alejhive sellem,dodao: A posebnoza vasZidove: Ne prcksite Subotu(radeaineki od ovosvietskih Dos_ lova). Safvan dodaie: Obasupoliubilanlegove, salla.l_ lähu 'alejhi ve sellem,ruke i i stopalai rekli: ,Sviedoöimo da si ri Poslanik.Allahovposlanik, sallallähu.aleihi ve sellem, upita: 'Stavasspreöava me sliiedite?, ih da Re_ 'Davud, koSe: a.s.,je molio da poslaaici buduiz njegove loze,pa sebojimo,ukolikoprihvatimoislam,da öenas Zidoviubiri."' einisedaieprenosilac hadisa izmije<ao deset zapovi_ . (kore spomenute hadisu su Jeor u idevetznamenja koii sespominju aietu, to sLt: u a Musaov, s., a. slap, rukakoja bi pobijeljela, poplava, skakavci, Zabe, potapauöi, krv,

nje u moru, oskudica voaa (i Zitarica...),(veöina ie ih spomenuta suri El-A'räf, u $o.-133.)

Djeöak Zidov koji je sluZio Allahovog Poslanika,s.a. v.s.,ie povierovaou njegoru misiju, a niegov otac mu je proturieöio
Imam Bejhekibiljeziod Enesa, a.: "Dieöak r Zidov koji 'alejhive sellem, jedje sluzioPoslanika, sallallähu se noga dana razbolio, pa je Allalov poslanik, sallallähu 'alejhive sellem, otisaoda ga obiile. Kadaje Allahov Poslanik, sallalläiu 'alejhive sellem, stigaotamo,zateje djeöakova kako öita Tevratkod njegoveglave. kao oca 'aleihi sellem, Allahov Poslanik, sallallähu ve mu reöe:'O jevreju! Zaldinjem te Ala-tromKoji je objavio Tewat Musau! Da li si nasaou Tevratu moj opis,osobinei moiu ,Ne,. lokaciju(izkojejepoteklaObjava)?' Otacodgovori: Djeöal tada odgovori:'Takomi Allaha,lesmo,Allahov Poslaniöe. Naslismo u Tewatutvoj opis,tvoje osobine i tvoju lokaciju. Svjedoöim nemabogaosim Allaha da i da si ti Njegov Poslanik.' Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhive 'Sklonite sellem, reöeashabima: ovoga öovjeka (djeöalova oca) od njegoveglavei brinite se o svome bratu."'

Ranije objave donose radosnevijesti o Poslaniku,s.a.v.s.
je dasuranijiAli Jasno naglaöenou Kur'anui u sunnetu a. lahoviposlanici, s.,kazivalimdosnevijestio Poslani'alejhivesellem, i dolasku dasuto njisallallähu kovom, to znali.Ali, veöina sljedbenikaje krila i hovi sljedbenici u o taiilasveöinjenice njemukojesunavedene njihovim Allahkazeu Kur'anu: knjigama. Uzviseni "Onima koii fe sliiediti Poslanika, vleroviesnika, koii ne6eznati ni da öita ni da piae,kojeg oni kod sebe, u Te!'ratu i Indülu, zapisananalaze'koii 6eod niih traiiti da üne dobra diela, a od odvratnlh odlaa6ati ih, koii 6e im liiepa iela dozvoliti, a ru.änaim zabraniti, koii 6eih tereta i tedko6akoie su oni imali osloboditi. Zato 6e oni koji budu u niega vierovali, koit ga budu podrtavali i pomagali i wiedo po niemu poslano sli'O iedili - posti6i ono 5to budu Zeljeli. Reci: liudt' ia sarnsvima varnaAllahov Poslanik, Niegovavlast ie na nebesimai na zemlii; nema drugog boga osim Niega, On Zivot i smrt daje, i zato vjeruite u Allaha i Poslanika

t02

M u D Z r z E U H A M M E D A ,,s M A

RANUE oBlAvE DoNosE RADoSNE ro3 vrlEsrr o Posr-aNrKU

Niegova,vjerovjesnika, koji ne zna da öita i pise, koii vjeruie u Allaha i riieöi Niegove;niega slijedire - da bistena pravomputu bili!',' (El,A'räf, r57-1s8.) "Zasto da pored Allaha rrazim drugog sudilu, kad vam On obiavljuie Kniigu potanko? A oni kojima smo Mi dali ltujigu dobro znaiu da Kur,an obiavljuje cospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjai nikako!" (ElEn'äm,1r4.) "Oni kojima smo da.li Kjnigu znaju poslanika kao sto sinove svoje znaju, ali neki od njih doista wjesno istinu prikrivaiu," (El-Bekare, 146.) "Ako seoni budu prepirali tobom, s rcci: ,ra sesamo Allahu pokoralam, a i oni koii me slijede.' I reci onima koiima je data Knjiga i neukimai ,Primite islam!, Ako pdme islam, onda su na pravom putu. A ako odbiiu, tvoie ie jedino da pozivai. - A Atlah dobro vidi robove (Äli'Imran,20.) Svoie." "Ovoje obznanaliudima i da niome budu opomenuti i da znaiu da ie sarnoOn jedan Bog,i da razumom obdareniprime pouku!" (lbrähim,s2.) "Reci: 'Ko je sviedok naipouzdaniii?' i odgovori: 'Allah, On 6e izmealumene i vas wjedok biti. A meni seovaj Kur'an obiavliuie i da niime vas i one do kojih on dopre opominiem. Zar vi, zaista, tlTdite da pored A aha ima i &ugih bogo!"a?'Reci: ,Jane twdim., Reci: 'Samo On - Bog,i ja nemarnniStas tim jto vi smaie trate drugeNjemu ravnim.',,(El-En'am, t9.) "Zar onai koii Zeli sano ovai sviier kao onaj kome ie ko ie Gospodar njegov, na sto se nadovezuie .ieiasno Kulan kao svjedok Niegov,i ios pdie njega Ihiiga Musaova,putovoalai milost. To su oni koii vieruiu u ni. A

onima koii su seprotiv niega urotili vatra 6eboravidte biti. Zato ti nikako ne sumniai u ni, on ie zaistaistina od Gospodar:a tvoga, ali veöina ljudi ne6eda vierute." (Hüd,rz) "Da opominie onoga ko ima pameti, i da zasluze kaznu neviernici." (Jasin,7o.) UzviseniAllai navodi u Kur'anu da je On poslao 'alejhive sellem, poslardka, Svoga sallallähu nepismenim (arapskimpaganima),narodima ranijih Objava, svimnarodima, Arapimai neaiapima.Stoga, oni do svi kojihje doprlaporukaKur'ana smatrajuseupozorcnim na nJega. Imam Muslim biljeziod Ebu-Hurejre, a., da je Allar. 'aleihi ve sellem, kazao: "Tako hov Poslanik sallallähu mi Onogau Cijojje RuciMuhammedova pdpadduSa, nici i Zidovske ksöanskezajednice iuli za mene, i su ali neöeda potwde ono saöim sam poslani umrijet 6e takvi,pa 6ezawiiti u Dzehennemu."r Imam Buharibil.iezi Dzabiraibn Abdullaha, a., od r. je Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, kada zao: "Dato mi je pet stvarikoje nisu datenikomepdje mene: Allah mi daje pobjeduputem straha(zastraSujuei moje nepdjatelje) üzdaljini od mjesec na danaputovanja;ci.iela Zemljaje uöinjenameni (i mojim sljedbenicima)mjestomza klanjanjei uöinio da se njome da moze uzeti tejemmum,tall<o svakood mojih sljedbenika moze klanjati bilo gdje kada doalelrijeme namaza;ratni plijen mije dozvoljen, nikomenije dozvoa (na prije mene;datami je moguenost Sefa'ata Dan ljen
"Vjerovanje" I Biljeäi imam Muslimu poglavlju

t04

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A, s.

RaNTIE oBIAVEDoNosE RADoSNE \,'llEsTIo PoSL\NIKU loq

prozivuenja); svakiposlanikje bio poslansamosvome narodu,aja samposlancijelomeöovieöanstvu."r U drugoj prcdaji Allahov Poslanik,sallallähu,aleihive sellem,kaze: "Poslan sam crnim i crvenim0judima).,, Prenosi takoder, je rckaoda je poslanArapimai se, da nearapima. Takoder prenosidaje poslani ljudskoii se dzinskoj vrsti, ali .ieznaöenjetoga ustvari mnogo obuhvatnije. ZnaöenjehadisaAllahovogposlanika,sallallähu'ale.ihive jesteto daje radosna sellem, vi.iest njemu o kazana u ranijim Objavama i kojeje UzviSeni Allahposlao prekoprijainjih poslanika.Poslanstvo prije Mulammeda, sallallahu'alejhi ve sellem,je okonöanosa Isaom,sinomMerjeminim, koti.iezadnjiposlanik poslan Benu-Israilu.lsa, a.s., ih ie obaviiestio dolaskuMuo 'aleihive hammeda, sallallähu sellem, kakoseto navodi u Kur'anu: "A kada Isa, sin Meriemin, reöe: ,O sinovi Israilovi, ia sam vam Allahov poslanik da v.rm potwdim priie mene obiavljeni Tevrat i da vam donesemradosnu vijest o poslaniku öiie je ime Ahmed, koii 6eposlije mene do6i.' I kad im ie on donio iasne dokaze,oni rekoöe 'Ovoie pravawadibina!',, (EsSaff, 6.) Komentarisudiovo,Allahov poslaaik,sallallähu ,alejhi ve sellem,nam kazujeda je on spomenutu raniiim Objavama, stoje evidentno iz kur'alskih ajetai suna i 'aleihive sellem. netaPoslanika, sallallähu

Njegovada'va je Siroko rasprostranjena i to je jedna od mu'dZiza
Dakle, da'va Allahovog Poslanika,sallallähu 'a.lejhive sellem(pozivanie objasnjavanje i islama)stiglaje i na istok i na zapadZenüe i to je nesto sto se nije desilo 'alejhi ve nijednoj naciji prije njega,salla.llähu sellem. 'alejhive sellem, Da Muhammed, sallallähu nije Allahov Poslanik, sallallafiu'alejhive sellem,Stetaod njegabi bilave6a bilo kogadrugog prijasnjiposlanici upood i bi zorili na opasnost njega, od kaolto su svi oni upozodli svojesljedbenikena pobornike laznih vjerovanja. NijedaJIod ranijih poslanika, ukljuöujuöi Nuha,a.s.,koji je bio prvi Allahovposlanikkojijeupozodosvojesljedbenike na Dedzdzala, upozodona Muhammeda, nije sal'alejhi ve sellem, niti je bilo koji od njih govorio lallähu o njemu bilo Stadrugoosimhvale,njegovdolazak spominjali kao radosnu vijest, naredivali svojim sljedbeni, cimada gasliiedei upozoravali (6tetnost) na neposluha prema njemu. UzviseniAllah kazeu Ku/anu: "Allah te od svakogvieroviesnika kome je Kniigu obiavio i znanie dao - obavezuuzeo! 'Kad vam, posliie, doaleposlanik koji 6epotvrditi da ie istina ono sto imate, ho6ete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagad? Da li pristaiete i prihvatate da se na to Meni ob^vetete?' Oni su odgovorili: 'Pristaiemo!' -'Budite, onda, wjedocl - rekao bi On -, 'a i Ja6e s vama wiedoöiti.' A oni koii i poslile toga glave olcenu, oni su doista nevjernici," (Ali 'Imrän,8L-82.)

' Zabiljdenokodimama ',Tejemmum, Buharije pogtavtju u

Mu'DilzE MuHAMMEDA,A, s,

Nekeod vijesti o Muhammedu, s. a,v. s.,koje su spomenuteu raniiim obiavama
Kazivanje o Ibrahimu, a. s,
U KnjiziPostanka, tokomkazivanja lbrahimu,a_ nao s., vodi se da gaje Uzviieni Allah nadahnuo da, nakon Sto gaje spasio vatre, od krenenaput na Istoki Zapad, radi svogasina. Kadaie rekaoSariza ovo,ona seponadalada aetaj sinbitinjen i Zeljelaje daHadzera njensin Ismail, i a.s.,odu Stodalje.Ibrahim,a.s.,ih.ieobojeodveo uArabiju, u divljinu (planine) Pamas.Ibrahim,a.s., ie mislio da je poslanstvo namijenjeno(samo)njegolu sinu Ishaku,ali gaje Uzviseni Allah obavijesrio öenjegoda vom sinu Ishaku,a.s.,biti dato blagoslovljeno potomstvo,a]i i Ismailu,a.s.,koji 6ebiti blagoslovljenod koga i ae nastativeliöanstven narod. ledal od njegovih potomaka bit 6e i Muhammed, sallallähu 'alejhi ve sellem, koji öeimati veliöanstven ummet. "Jahuereöe 'ldi iz zemlje Abramu: suoje,iz zauiöaja i doma oiinskog, u kmjeuekoje öu ti pokazati. Velik öu narod od tebeuöiniti, bblgoslouitöu te, ime Cuti uzueliöat,i samöeibiti blagoslou"' (postanak, r2:r-2)"... Rodtt tei sina (o,HadZeru). jer Naljent mu imeJümaaL Jahue (Postatak,ßirr) öujad tuoj." Kadaje Ibrahimostavio HadzeruporedKabe,ona ie jako oZednjela zabrinula za svogasina.Tadajedoi se saomelek koji.ie izveovreloZemzemi naredioioi da

r
t

fiANTIE oBJAv€DoNos€ MDosNE \,1]Esrt o post_aNrKu 1o7

I

auvasvoga djeöaka, 6e divna osobabiti rcdenakao ier od njegovih potomaka. iedan Dobro je poznatoda niko od Ismailovih, s., poto_ a. maka,pa öakni od Ademovih, s.,potomaka, veli_ a. nije aanstveniji, öasnijiod Muhammeda, niti sallallähu,alej_ hi ve sellem. Stogaje njegov,sallalläiu ,alejhive sellem, ummetclominantanna istoönom na zapadnom i i dijelu zemlje.

Kazivanje o Ismailu, a. s.
Tokomkazivanja Ismailu,a.s., u Knjizi postanka, o reöenoje da ie predvodnik svihnarodabiri Ismaili da öe Zivietisa svojombraöom. Ovo se ni sa kim nije ispu,alejhi nilo osim sa ummetomMuhammeda, sallallähu ve sellem.

Kazilanje o Musau, a. s.
U Ponovljenomzakonu.iespomenutoda je UzviseniAlla}t objavioMusau,a.s-,da ka.Ze (Zidodjeci Izraelovo.i 'pruDo vima): "Na to mi reöe su rekli. podignut öu Jahve: im prcroka izmedu njihoue btuöe,kao ito si ti. Staufteu sroje rijeöi u njegouausta,da im ka^esueito mu zapouje.lim. A ne bude li tko posluiat mojih rtjeöi ito ih prorok budegouoriou moje ime, mj te odgouaratipred.a mnom." (Ponovlieni zakon, t8:r7 18) TakodersekaZe:"Proroka,kao ito samja, iz tuojesrcdine, od tuojebraöe,podignut öeti Jahue, Bogtuoj: njega slüiajtel"(Ponovljeni zakon,r8:r5)

r08

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s.

RANIJE oBJAw DoNosE RADosNE vrlEsrr o posr-aNrKu ro9

U Ponovljenom zakonu
Veesmo navelida je Musa,a.s.,opominjaodjeculzraelovu(Zidove) pred kaj iivota - nakonStosu lutali po Zemlji trideseti devetgodina,podsjedajuai na Alla_ ih hovu darezljivost milost,koju im ie dao i onda im rei kao: "Zapamtiteda ceuamGospod poslati poslnnika,izmedu uassamih, kao ixo uamje poslao i mene. On öe uam narediuati da öinite d.obro, zabranjiuati da öinite a laie. Ozakonit te sueito je dabro i zabraniti süeito ie lose. Bodmu seusprotiui, öeosramotpn ouomi Ko bit na kaZnjen budutemsuiietu" na

Na kraju Ponovljenog zakona
U petoj (i uiedno posljednjoj)kniizi Tewatase kaze: "Dode sa Jahüe Stnaja,na Seirusepokazai s gorcparana zasja.Zbog njih dodedo kadeikih zborova,sasuogajuga sued.oObronaka." (Knjigaponovljenog zakona,33:2) Ovoznaöida 6eAllahovSedjat doöisaSinaja, planinena kojoj je Musa,a.s., razgovarao UzviSenim sa Allaltom. "Seir" simbolizuje brda u Ierusalemu je gd.ie Isa, a.s., pozivaou vjeru. "Njegova poruka svjetlost,,, njegova tj. "s gorepaje konaöno finalizirana, dominantna ijasna, rana' Paranje, bez ikakverasprave, planina u Arabiji (ili najviSidio Meke). Ovo je mjestogdjeje Muham_ 'alejhive medu,sallallähu posellem, oglasena Njegova ruka.UzviieniAllahspominje mjestau nizu, shodno tri dogadajima su seu niima desili.Spominie ko.ii mjestou kojemje poöela Musaova, s.,Obiava, a. zatimIsaova na i ,aleihi kaju mjestogdjeje saMuhammedom, sallalähu

vesellem, kompletirana Poruka. KadaseUzvi5eniAllah zaklinjesa ovatri mjesta,u Kur,anu,On ih spominieu nizu koji sezavriava onim koji je na.ibolji njih tri. sa od U suri E -ftir? UzviseniAllah kaze: "Tako mi smokvei masline,,,(Et-Tin, r.l (öimese jerusalemu kojem je bio Isa, a.s.). Zatim ukazujena On kaZe:"i Sinajske gore,,,(Et-T-ln, Stoje planina 2.) na kojoj je Uzviseni Allah razgovarao Svojimposlasa nikom Musaom,a.s. I, na kaiu, On kaze: ',i $ada ovog,bezbiednog, (Et-Tin,3.), a to.ie grad u kojemje 'alejhive sellem, Muhammedu, sallallahu oglasena njegovamisija.(OvomiSljenje (tumaaa) mnogihmufessira Kur'ana)

U Psalmima objavlienim Davudu, a, s.
(Zeburu) U Psalmima objavljenim Da\,'udu, s.,nalazi a. seopisovogummetakaoummetadiihada i öistogobo(Uzvi5enogAllaha). Zavanja Takoder, daju sei opisikoji 'aleihive sellem, seodnose Poslanika, na sallallähu kao zawsnucigluu izgraddikupole,kaostoje kazano hau disukojega biljeziimam Buharii imam Muslimod Ebu'aleihi ve Hurejre, r. a., da je Allahov Poslarih sa.llatlähu sellem,kazao:"Primjermenei poslanike koji su dolazili prije meneje kaoprimjer öovjeka sagradi koji lijepu i kasnu ku6u,izuzevmjestajedne ciglena uglu. Ljudi dolazei dive seljepoti kuöe,ali kaiu: 'Da je samo.iosi ta ciglana svomemjestu.' Pa,ja sam ta cigla,i ja sam zadniiposlanik."'
I Zabiljezeno imamaBuharije poglavlju"O lrlinama kod u AIa'alejhive sellem" hovaposlanika, sallalläbu

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A, s.

tü{NIJEoBrAvEDoNosE FADoSNE vUEsrI o posLANtKu

ru

Isto znaöenje ima i kur'anskiajet ,,Muhammed nije roditelj niiednom od vasih ljudi, negoje Allahov poslanik i posljednii vieroviesnik - a Allah svedobro zna-,, (El-AizAb, 4o.l

OpisMuhammeda,s,a. v. s.,u psalmima
Navodise u Psalmima ae se porukaMuhammeda, da salla Ahu'alejhi sellem, ve rasiritii biti prisutnaod mora do morai da öemu dolazitikraljevisvihzemalia dobro_ voljno,noseii mu darove.KaZe takoder ie on, sal_ se da lallähu'alejhive sellem, pomagari potrebnima, podupi ratislabe, ie sesva-kodne\,no da upudivatidove nlega za i da 6ebiti spominjanzauvi.iek. ovi opisise odnose Svi na Muhammeda, sallalläiu ,atejhi sellem. ve

prclju od bilo kojezajednice kojaseikadauspostavila. lijevat6e svojukrv na Allaiovom putu, a poslanica is, lama ae biti övrstourezana niihovim srcima. Oni su u poboznjaci noeu, smionilavovi a danju. "Nadmedite se da u Gospodara svoga zasluZite oprost i Dzennet, prostran koliko su nebo i Z,emlia prostrani, i priprenrlien za one koii u Allaha i poslanike Njegovevieruju. To ie Allahova blagodat koiu 6e dati onome kome On ho6e; a u Allaha ie blagodat velika-' (El-Hadrd, 2r.l U drugompoglavljuPoslanice Isaiji, onkaZet"On te izuojetati pobjedu nad suim d,rugimnarod.imai pobijedit öepoliteisteLtArabiji."

U Poslanicama Isaiji
U Poslanici Isai.ii nalazise dug govoru kojemseprigo_ vara Djeci Izraelovoj (Zidovima) i kaie im se da ee im Uzviöeni poslanika, Allah poslati nepismena koii ne6e grubogsrcaili osornogponasanja toji nei; dizari biti i svojglaspo pijacama. UzviseniAllah, govorcei niemu, o navodi da 6e ga obdariti lijepim ponasaniem, dosto_ janstvom,poboinoööu, mudrosöu, pnved_ iskrcnoi6u, nosiu, isünomimoguinosiu da i drugeusmlerina praviput. lslamae biti njegova vjera, Kur'an biti a fe njegova Knjiga.Njegovo öebitiAhmed,prekonjega ime eeA aI saöuvati ljudskirod od togada ih vodezalutali, sakupit6eih nakonstosu sebili razisli,uiedinit 6esrca {vjernikär, izgradit njegov ie ummet{zajednicu), naibo_

Opis Muhammeda,s.a.v. s.,u Poslanicama Ilijasu (Elijasu)
je Kazano u Poslanicama Ilijasu,a.s., (Elijasu) je on da otisaonaput sagrupomsvojihdrugova kadasustigliu i, Arabiju,Ilijas,a.s.,im reöe:"Pogledaite (stanorrrike ove tuabije), oni su vlasnicivasihveliöanswenih twdava." Drugoviga upitase:"Allahovposlaniöe! Kogaoni oboZavaju?" im odgovori:"Oni veliöaju On Allahana whu svakoga brda."

Opis Muhammeda,s.a.v s.,u Poslanicama Ezekiielu
"Moj je Kazano u Poslanicama Ezekijelu: odabranirob, spustit öu hlt moju Objauu. Moja te prauda prcüladati

MU.DäzE

MUHAMMEDA, A. S.

fiANtE oBjavE DoNosE RADoSNE vrjEsTr o posl-ANtKU 113

medü naroclima. Njegasam izabraoza Sebe poslat Cu i ga narodima da im sudi po istini.,'

U Knfizi Proroci
U Knjizi Proroci kazano:,'Jedan poslanika pro_ je je od lazio pored Medine,pa su ga plemenaBenu_Kureiza i BenuNadir (zidovska plemenalprimila kao svoga ,Sia Kada je vidio, ih zaplalao pa sugaupitali: Bosra. ie, ,Allah te rasplakalo, Allahovposlaniöe?, im odgovori: On öeposlatiposlanika one straneplanine(El_Hira,na sa jedno.i medinskihstrana).On öe (ovaiposlanik, od koii ie biriposlan) uniStiti vase domove uzeü i vase Zene kao roblje.'Zidovisu htjeli ubiti togaposlanika, paje on pobjegao."

Postoji mnogodetaljau Starom Novomzavjetukoji i seodnosena olu tematiku. Za svakiod niih bi trebala knjiga,koja bi sadrzavala obirnnustudijuo poslanst!,u 'alejhi Muiammeda,sallallähu vesellem.

Poslanikov, a.v s.,opis u Bibliii s.
U Ivano\,u Evandelju, kaze:,,la6u moliti Oca,i dat Isus aevam drugog Branitelja (paraklit) koii eeostati s vama zauvijek." (Ivan,14:16) ,,Kada I: dodeBranitelj(parauit), kojega ja poslatiod Oca,Duh istinekoii izlazi Oca. öu od ' svjedoait za me. (lvan,t5:26). pa_raklit fe upucuie na Poslanika, sallallähualejhive se em, Sfopotwtluie i ono Stoje kazanou Kur'anu: "a kada Isa,sin fvferiemin, reöe:'O sinovi fsrailovi,ia sam vam ÄJlahov pos_ lanik da vam potwdim prire mene objavljeniTewat i da varndonesem radosnuviiesto poslanikuöijeieime AJmed,kori 6eposliiemenedodi.'I kad im on donio ie jasnedokaze,oni rekose: 'Ovo prava wadzbina!,,, ie (Es'Saff,6.)

Poslanikova,s. a. v. s., kazivanjao dogadaiima koji se deSavaiu to u wrJeme
Kazivanjeo uniötenompergamentuna kojem su bili ispisaneodredbebolkota
Kadasu Kurejiije odhraileda bojkotuju poslanikor,u, sal_ lallähu 'alejhi ve sellem, familiju (Benu-Fla6imi Benu Abdulmuttalib), a Sto ie bio odgovor na njegovo,sallal, lähu 'alejhi ve sellem,javno obznanjivanje Objavei po_ zivanie u islam u Meki, objesili su pergament sa odred bama bojkota (kojije saddavao sve taökenjihovog spo_ razuma) na strop Kabe. Odluöili su da sa njima ne6e poslovati,da za njih neöeudavati svoje kaeri, niti se Ze niti njihovim kderima, da nikome od njih neöe pruziri zastitu, svedok ne izruie Muhammeda, sallallähu,alej, hi ve sellcm, da ga ubiju. Svi pripadnici Benu-HaSima i Benu Abdulmutaliba, kako muslimani tako i rlemuslimani, povukli su se u dolinu na periferiti Meke nakon

Poslanikova,s. a. v. s., kazivanjao dogadaiima koji se deSavaju to u wrleme
Kazivan.ie uniStenompergamentuna o kojem su bili ispisaneodredbebojkota
KadasuKurejSije odluöile dabojkotujuposlanikovu, saI'alejhive sellem, lallähu familiju (Benu-HaöimBenu i Abdulmuttalib), ito ie bio odgovor niegovo, a na sallal, 'alejhive javnoobznanjivanje läiu sellem, Objave po_ i zivanjeu islamu Meki,objesilisu pergament odred sa bamabojkota(koiije sadrzavao taöke sve njihovog spo_ razuma)na strop Kabe. Odluöilisu da sa njima ne6e poslovati, za njih neöeudavatisvojekeeri,niti seZe da niti njihovim k6erima,da nikomeod njih neöepruziti ,alei_ zastitu, dok ne izruaeMuhammeda, sve sallallähu hi ve sellcm,da ga ubiiu. SvipripadniciBenu-Hasima i BenuAbdulmutaliba, kakomuslimanitakoi nemuslinani, povuklisu se u dolinu na periferiiiMekenakon

rr6

M u ' D Z r z EM u t T A M M E D A ,s . .

K^zlvANJAo SADASNJTM DocaDAtrMA

rr7

sto su odbili da udovoljeniihovomzahtjelu. Ali, Uzvi Allahje poslaomravakoji je pojeopergament, Seni ostavljajuei samomjestana kojima je bilo ispisano Alla'alejhive sellem, hovoime. Poslanik, sallallähu ie rekao svome amidzi,Ebu-Talibu, daodedo Kurejiijai ka-Ze im: "Moj brati6mi je rekao je da Allah poslaomravakoii je pojeova5pergament.Poieogaje u cjelosri, osim dijelovanakojimaje ispisano Ällahovo ime. Donesite pa ga, je kazao, akone bude istinaono öto izruöit6u vam ga." Kadasu otisli da vide Stase desilo,vidjeli su da je sve pojedenood mrava,kao lto ie Allaiov Poslanik, sallal'alejhive sellem, rekao lä}Iu i svomeamidzi,te odlukuo bojkotubi po!!öena. Nakonovoga sei Benu Hasim su i Benu-Abdulmuttalib vratili u Meku i nastavilida Zive normalnimZivotom.

je goslov bio dobrokojeje Allahspustio nasi nagrada na je Allah dao nakonBekoje nam za istinskovjerovanje, dra.""

Kazivanje o ubistvu Umeije bin Halefa
r. Imam Buharibilieziod Abdullaha Mes'uda, a.,da ibn "Sa'd Mu'azje dosao Mekusanamjerom ibn u ie kazao: je da obaviumru. Odsjeo u ku6iUmejjebin HalefaEbujerje i Umejjeodsjedao u Sa'dovoj kudi kada Safvana, u bi prolaziokoz Medinuna putu za Siriju.Umejjeje rekao Sa'du:'HoöeS saöekati polovinedanakadase li do svojim ku6ama, onda odei i obavii tada ljudi razialu vafokoKabe?' Dok ie Sa'dobilaziooko KabedodeEbuDzehli upita: 'Ko je ovaj3toobavliatavafl' Sa'dodgotavafsi vori: 'Ia sam Sa'd.'Ebu-Dzehl upita: 'Obavljas i guranuprkostome5tosi pruzioutoöi5te Muhammedu 'Da.'Poöese svadati. se njegovim drugovima?'Sa'd reöe: 'Nemojvikati na Ebu-l-Hakema, (ti. UmejjereöeSa'du: jer Ebu-Dzehla), je on poglavaru ovoj dolini (Meke).' 'Talo mi Allaha,al<o me Sa'dtada reöe (Bbu-DZelu): ja öu omestiwoju trgovinu sprijeöiö obavim tavaf, da govoritiSa'du:'Ne posa Sidjom.' Umejjeje nastavio dizi svoj glas' i nastavioga je smirivati. Sa'dje postao bijesan reöe(Umejii): BjeTiod mene,öuo sam i Muiarnmeda kako govori da ee te ubiti.'Umejje upita: 'Hoöeli me ubiti?' Sa'dreöe:'Da.' Umejjereöe:'Tako mi Allaha! KadaMuhammedneötokaze,on nikadane 'Znaa 3ta je li slaze.'Umejje otisaosvojojzenii rekaojoj:
"O 1Zabi!'eteno u kod imamaBuharije poglavlju \rlinamaAlla'aleihi sellem" ve hovogPoslanika, sallala}lu

Kazivanje o hidZri u Medinu i onome 5to se desilonakon toga
Imam Buhari biljezi od Ebu-Musaa .iekazao:"Alla, da hov Poslanik, sallalläIu 'alejhive sellem,je kazao: 'U snusamvidio moju hidzru iz Mekeu mjestogdjesena lazeplantaZe palmi. Mislio sam da .ieto u lemami ili Hadzeru,ali je to bila Medina,ti. lesrib. U istom sam snu vidio kako masemmaöemi kako se s.ieöivo slomi_ Toje simboliziralo porazkoji su muslimanipretp.ieli na Uhudu. Mahnuosammaöemponovo, on postade a öitavkaoi prije i to je simboliziralo jeAllah pobjedukoju daomuslimanima njihovoponovnookupljanje. i Vidio samkraveu mom snui, takomiAllaha,to je bio blagoslov aone susimbolizirale vjernike danUhuda. na Abla-

n8

Mu DZrz€MUHAMMEDA, s, A.

KAzrvaNtao SADASNITM DoGADAJTMA

r19

mi je rekaomoj brat iz tesdba(tj. Medine?)'Onaupita: 'Staje rekao?'On odgovori:'Twdi da je öuo Muhammedada ie rekaoda öe me ubiti.' Ona reöe: 'Takomi Allaha!Muhammed nikadane govorilaZ.' Kadasu nevjernicipoöelisapripremama bitku na Bedrui nagoza protiv muslimana, njegovamu je Zenarekla: vijestili rat 'Jesi upamtiostari je li tvo.i brat iz Jesdba rekao?' Umejje odluöida ne ide,ali mu je Ebu-DZehI rekao:'Ti si iz plemenitemekanske kotline,pa bi nam setrebao pridruziti je na dan ili dva.'Otisao saniima,pa gajeAllahubio."l

je rekao: 'Allaiov Poslaniöe, kako moiei razgovaratisa mrtvim tijelimakadau njima nemaduse?'On, sallalä'Ti hu'alejhive sellem, odgovori: ne öujei nistaboljeod niih ono sto govorim, oni ne mo8uodgovodti.'"' ali

Kazivanje o osvajanju Perziie i Sirije (Sama)
U bici EI-Ahzab(S^leznici), ashabisu kopali rcvove,pa su naisli na sti.ienukoja se isprijeöila. Allahov Poslanik, sallallähu'alejhi ve sellem, uze lopatu i udari je. Stijena seistogtrenasasuu gomilupijeska.Dok je udaraosti 'alejhi ve sellem,je izienu, Allahov Poslanik,sallallähu govarao: U ime Alaha, AIah ie NaivecilKljuievi Sama (Stuija)su moji. Tako mi Allaha, vidim njegovepalaöe u ovom momentu." Kod üugog udarcaon, sallallähu 'alejhive sellem, Pezija je moja! reöe:"Allahje Najve6i! TakomiAllaha, vidim u ovom momentu vidim bijelu palaöuMeda'ina." i tre6iput udaristijenui reöe:"Allah On je Najveei!Dati su mi kljuöevi Jemena.Takomi Allaha, odavde vidim kapijeSanae!"'

Kazivanje o nevjernicima koji su poginuli na dan Bedra
Imam Muslim biljeziod Enesa, a., da ie kazao:"Dan t prije bitke, Alahov Poslanit sallallähu 'alejhi ve sellem, nam je pokazao mjestapogibijenevjernika uöesnika u Bici na Bedrui rekao: 'Ovo öe sutra biti mjestopogibije toga i toga,Allahovomvoljom.' Omer,r.a., je re kao: 'Takomi OnogaKoji ga je poslaosaIstinom,niko od niih nijepoginuo drugom na mjeslu osimna onome 'alejhi ve sellem,poje Allaiov Poslanik,sallallärtru koje kazao.Zatim su pobacaniu jedan od izvora,jedan za drugim. Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem,.ie prisaoizvorui rekao:'O ti i ti, sine togai toga,o ti i ti, jesi sineovoga ovoga, li (napokon) i shvatio je istina da ono sto su vam Allah i Njegov Poslanikobeöali?Jasam nasao je istinasveono 5tomi ie Allahobeöao.' da Omer
' Zabiljeieno kod imamaBuharije poglavlju O wlinamaA au 'alejhive sellem" hovogPoslanika, sallallahu

Kazivanje o padu kraljevstva Kisre (u Perziji) i Cezara(u Rimu)
r. Imam Buharibitieii od Ebu-Hureire, a., da je kazao: "Allaiov Poslanik,sa.llallähu'alejhi ve sellem, je rekao: 'KadaKisra poslijenjeganedebiti nijednogKinestane, ne6ebiti visenijednogCezara src.KadaCezar nestane,
"Dtennet t Zabiljezeno imamaMuslimau poglavlju i njegov kod opis" ' Pogledaj (Zvotopis)od Ibn-Hisama Stnr

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , . s . a

KAzrvANtA SADASNItM o DoGADAJTMA

nakonnjega. Takomi Onoga eijoj je RuciMuhamme, u dovZivot, öetetrositiblaga vi obaovakaljevstvanaAlla_ hovomputu."'r Ovi dogadaji se zbili tokom hilafetatroiice halifa: su Ebu-Bekra, Omera Osmana. lraljevstva musli i Oba su mani osvojili,te su blaga ijednogi drugogpotroöena na Allaiovom putu.

Rijeöi upudene Adijju bin Harimu Et-Ta,i, koje su sekasniie i ostvarile
Imam BuharibiljeziodAdijja bin Hatimaer-Ta,iia ie da kazaot Dok sam bio LrgraduAjlaiovog poslanii.a, sjlallähu'alejhive sellem, doale neki öovjek poza]ise mu i na siromastvo bijedu. Dodemu i drugi i pozalise da i gaje razbojnik opljaökao putu. Allahovposlanik, na sal_ lalläiu 'alejhive selem, reöe: ,Adijl Jesili ikadabio u mjestuHira?'Rekoh:'Nisam,ali samöuoo niemu.' On reöe:Alo pozivis. vidjer lalo Zena Havdiouruie ies u iz Hiraau Melu da biobavila hadz, bojeöi ne se;iko;a osimAllaha.' Pomisliosam: ,Sta6e biti sa pliaöka5ima iz plemenaTai. koji cine zlo po tiravoj zenrJji?poslanik, sallallähu 'alejhi ve sellem, dalje reöe: ,Ako poZivi5, Kisrine riznice biti orvorene uzete pLijent.. ie kao ti Upi'MisliS tah: na Kisru sinaHurmuzova?' odgovori: On Na Kisru sina Hurmuzova.Alo pozivis,vidiete;S kalo ie öovjeksa punim rukamazlatai srebraizlaziti da trazi osobukojojbi gamogao dati.A svakiod vas,kadasretne
I Zabiljezeno kod imamaBuharijeu poglavlju O lalinamaAlia_ hovogPoslanika, salaltetu ,aleihi veselem

Allaha,srestiöe Gabezpotrebeza posrednikom bi koji posredovao izmeduAllaia injega.Allai te mu reöi: Nisam Ii uamposlao Poslantka vaspoduöi?, öere6i: da On 'Iesi'.Allah öe reei: 'Nisam Ii ti dao zdrautje potomke i i bio milostiuprematebi?' On (.erc(.ii ,Jesi.'Zarim öe se okenuti i pogledatidesnoi neeevidjeti nista osim Dzehennema, 6eseokenuti i pogledati pa lijevoi ne6e vidjetinistaosimDzehennema.',' Adijjdaljekaje: ,,euo ,Sa, samPoslanika, sallalläiu 'alejhive sellem, kaZe: da öuvajte od Dzehennema se makarsapolovinomdatule (dateu dobrotvorne svrhe), al(one budesimao ni poa lovinudatule,imai baremlijepu i ugodnu jeö.,,'Adij, joS kasnije, dodaje:"Vidio sam Zenuu Havdikakoputujeiz Hiraada bi obavila tavafokoKabe, bo.ieei nine se kogaosimAllaia. ja sambio jedanod onih koji suosvojiliblago KisresinaHurmuzova. pozivite, Ako vidjeteere 'aleihi seli ono stojePoslanik, Ebu-Kasim, sallallähu ve 'lzaöi6eöovjek punim lem, kazao: sa rukam zIata.,' "1 a .

UtiehaHabbabu
Imam Buharibiljeziod Habbabaibn el-Eretta, a., da r. je kazao:"Zatilismo seAllalovom Poslaniku, sallallällu 'alejhive sellem,(na nevjemiöke progonekojima smo izlozeni)dok je on sjediou hladu Kabena svojojburdi (ogrtaö). Pitalismoga: 'Hoees zatraiiti pomoazanas?' I 'Medunarodima On reöe: pri.ie öovjek vas vjemik bi bio jamu, ko.iubi iskopaliza njega,zatimbi stastavljenu vili pilu (testeruJna njego\,nglal'u i razrezaliie na dva
' Zabiljezeno imamaBuharija poglavlju "O u kod wlinamaAIa'alejhive sellem" hovogPoslanika, sallallaiu

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s.

KAZTVANJASAD^5NJrM o DoGADAITMA

dijela,ali ta tortura ga ne bi natierala napustisvoju da vjeru. Njegovo ti.ielo grebali bi Zeljeznom öetkom, te do mjereda bi mu skinulimesosakostüui iivaca,ali ni to gane bi prisliloda napusrisvojuvjeru. Takomi Allaia, ovavjera(ti.islam)öeojaöati takoda seputnik od Sana,e (uJemenu) Hadrame\,.ta do (najuguArabije) neöeboiati nikogaosimAllaha, vukazasvoje ili stado, vi poiuru_ ali iete."'

SaopdtavanjeSabitu, r, a., radosne viiesti da 6ebiti stanorryrikDZenneta
Imam Buhari,r. a., biljeziod Enesa Malika,r a., da ibn je kazao: "Allahov Poslanik,sallalläiu ,aleihi ve sellem. ibn ie pimijetio da nemaSabira Kajsa. Nekiöovjekreae: 'Allahov Poslaniöe! Donijet 6u ti vijest o njemu., Otisaoje do njega (Sabita) nasaoga kako sjedi u svojoj i kuei,oborene glave(tuinog).On gaupita: ,Sta;el,Sabit odgovori:'LoSa situaciia:öovjek podizesvojglasiznad glasaAllahovog Poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem,i time poniStava svojadobradjela,pa öe biti medu stanovnicimaDzehennema.' eovjeksewati do Allahovog 'alejhi ve sellem, Poslanika, sallallähu i reöemu Staie re,'öokaoSabit.(Drugiprenosilac, Musabin Enes, kaZe: vjekje opet otisaodo Sabira radosnom sa viiesri.,,) Alla'atejhi ve sellem, hov Poslanik, sallatlätru mu je rekao: "ldi i reci Sabitu: 'Ti nisi od stanovnika Dzehennema, negood stanovnika Dzenneta."" Sabit, a.,je poginuokaoSehid Bici naJemami. r. u

Kazivanje o borbama i zavisti mealu pripadnicima ummeta radi dunialuökih bogatstava
ImamBuharibileziod Ukbeibn Amira,r a.,daje kazao: "Allahov Poslanik sallallähu 'alejhi ve sellem,je izasao sa namjeromda kiania dzenazuSehidima Uhudu. na Popeose na minber i rekao: 'la 6u biti vaj Dredvodnik ivai svjedok. Cledam plemeniti u izvorkojiöe mi biri dati, nemadileme,meni Cebiri datikljuöevi svihbogat_ stavasvijeta. Takomi Allaha, ne bojim se da 6eteikoga ili ista oboiavatimimo Allaha,ali seboiim da eeE zavidjetijedni drugimai boriti semedusobno dunia radi "2 luökog bogatswa.'

Kazivanje Abdullahu ibn Selamu da je meilu stanovnicima Dzenneta
Imam Buharibiljeii od Sa'da Ebi-Vekkasa,a.,da je ibn r. kazao:"Nikadanisamöuodaje A.llahov Poslanik, alsa lähu'alejhive sellem, govodo nekomstanouriku Zemlie (darue, zivomaovjetuj ie sranohik Dzennera da osim
tZabiljeZeno kod imamaBünarije poglavlju'O \,rtinama u Alla'alejhi sellem " hovogPoslanika, ve sallalläbu

' Zabiljezeno imama "O kod Buharije poglavlju lrlinama Alla_ u hovog Poslanika, sallallä}lu.alejhi seltem', ve 'Zabiljeieno kod imama Buharijeu poglavlju'O i..rlinama Allahovog Poslanika, sallalahu,alejhi se em, ve

M u ' D i r z E M U H A M M E D A ,. s A

r
Kazivanje o dogadajima koji 6ese desiti u bududnosti
Ono 5toie Poslanik,s.a.v s.,rekao o Omeru,r. a.
Imam Buharibiljeziod Ebu Hurejre,r.a., da ie Allalov 'aleihive sellem, Poslanik, sallallähu kazao:"Medunarodimaprije vasbilo je ljudi koji su bili nadahnuti(ali nisubiliposlanici). akoima takvihmedumojim sljedA benicima. ie Omer"t to Punodogadaja suseodvijalitokomZivota koji Omera, r a.,ukazujuna to daje on bio nadahnut. od Jedaa njih je i sluöajsa ratnim zarobljenicima Bitke na Bedru iz kadaje Kur'anpotvrdio Omerovo, a., misljenje,a on r je bio stava sene trebauzetiotkup,negodatrebapo, da ubijatisvenevjerniöke lidere.AllahovPoslanik, sallallä'alejhive hu sellem,je bio naklonjenijimiSljenjuEbuBeka, r-a.,pa su oba (i Poslanik, sallalläiu'aleihive sel-

Abdullaiu ibn Selamu.Sljedeei je obiavlien,a on ajet (Abdullah) bio povodobjave:'Reci: 'Kaiite vi meni je sta 6e s vama biti ako je Ku/an od Allaha, a vi u ni ne6eteda vieruiete, i akoje iedan od sinovaIsrailovih posvjedoöio ie i on od Atlaha,pa on povjerovao, vi se da a uzoholili.' Allah, zaista, ne6eukazati na pravi put narodu koii sebinepravdufini., ,' (El Ahkaf,ro.)'

'Zabiljezenokod imama Buharije poglavlju'Owtinamaensa u rija

'Zabjljezeno kod imama Buharije u poglavlju "O ,"rlinama ashaba"

126

Mu'DZrzE MuHAMMEDA,A. s,

KAZIVANJAo BUDUöIM DoGADA]IMA

r27

lem, i Bbu-Bekr, r.a) zaplakalikadaje objavljenajet da im Allai oprastaiz SvojeMilosti potvrdujudida su trebaliprihvatiti Omerovo, r.a., miiljenje. Imam Mus_ lim biljeii ovajslüaaj prekoEnesa, a.,u dugomhadisu r. koji govorio Bici na Bedru:"...Allahovpostanik, salla.l_ lähu'alejhivesellem, pitaoEbu-Bekai Omera:,Sta je vi misliteo ovim zarobljenicima?' Ebu-Bek,r. a.,ie rekao: 'Oni su naia rodbina.Mislim da ih trebas pustiti nakon ato dobijemootkupninuza njih. To bi mogaobiti izvor naSe snageu borbi protiv nevjernika.Osimtoga,mo_ gu6e.ie ih Allah uputi da prime islam.,OndaAllahov da 'atejhi Poslanik, sallallehu ve sellem, upita: 'Stati mislis, Ibnu l-Haftabe?' reöe:'Allahovposlaniöe, On nisamis_ tog misljenja kaoEbu-Bek,negosammislienjada bi ih trebaopredatinamau ruke,pa da im odrubimo glave. Predaj Aldla Aliji da mu on odrubiglam,a menipiedaj toga i toga mogarodakada bih mu .iamogaoodrubiti gla{r. Oni su vodenevjernika veteranimedu niima., i 'aleihive AllahovPoslanik, saUallahu j sellem,e prihvatio misljenjeEbu-Beka,a nije prihvatioono Stosam ia rc_ kao,"kazeOme! r.a. "Narcdnog dana,kadasam dosao kod AllahovogPoslanika, sallallähu ,ale.jhi sellem,nave saosam niega,sallalläiu 'alejhive sellem,i Ebu-Bekra kakoliju suze.Upitaosam: 'Allahovposlaniöe, zastoti i tvoj drug toliko plaöete?Recimi razlog! I ja eu ph_ kati, a akone mognem, baremöu nastojati plaöemiz da ,aleisolidamosti vama.'Allahovposlanihsallallähu sa 'Plaöem hi ve sellem,reöe: zbogtogaStose desilotvojim drugovimazboguzimanjaotkupnine(od zarcblje, nika). Pokazana je patnjakojoj su biti izloZeni.To mi me slomilokaoovodrvo (pokazao drvo blizu njega). je

Potom je Allah objavio ajete: ,Niiednom vierovjesniku nije dopusteno da drä suznie dok ne izvoiuje pobjedu na Zemlji; vi Zelite prolazna dobra ovogsvijeta, a Allah ieli onaj svitet. -A ah ie silan i mudai. Da niie Ianite Allahove odredbe, snaila bi vas patnia velika zbog onoga Stoste üzeli. Sadaiedite ono sto 6tezapliienili, kao dopusteno i liiepo, i bojte se A.llaha- - Allah zaista prastai milostiv ie.' (El-Enfäl, 67-69.)Alah im ie dozvolio uzimanje ratnogplijena."

Kazivanie koja 6e Poslanikova, s. a.v. s., supruga urffijeti prva nakon niega
Imam Buiari biljeziodAiöe, a.,da sunekesuprugeAlr 'alejhive lahovogPoslanika, sallallähu sellem,upitale: "Kojaöeizmedunasbiti prva koja eete slijediti(tj.koja prva umdjeti nakontebe)." On odgovori:"Onakoja ee ima najduzuruku." Stoga one Stapom su poöelemjeriti svojeruke. Sevdina je ruka je bila najduza. (Kada Zejneba DZaiS prvamedunjimazawijeme bint umrla hilafetaOmera, a.),shvatile r. smo da je "najduzaruka' paje ona bila prvakojaje simbolzadavanje milostinje, slijedila AllahovogPoslanika,sallallahu'alejhi ve sellem, jer.ienajviSe voljeladijeliti milostinju." (Sevdaje umrla kasnije, takoderzawi;eme hilafetaOmera" a.)' r.

"Zekat" ' Zabiljezeno imamaMuslimau poglavlju kod

_TMu DZrzEMUHAMMEDA, s_ A,

I
K Ä z r v A N Jo B U D U i t MD o c A o a j t M A A
129

Kazivanje o wlinama UvejsaEl-Karanija
Imam Muslim biljezi od Usejdaibn Dzabira,r. a., da je delegacija Kufe stiglado Omera,medu kojima iz .ie bio öovjekkoji je liöio Uvejsu. Omer,L a., upira: "lma li medu vamaneko iz Karana?"Taj öovjekjedojao, a Omer,r a., reöe: "Zaista Allaiov poslanik, je sallallähu 'alejhive sellem, 'Do6i rckao: 6evam aoviek ]emena iz koga6e zvatiUveis.Iza njega,kadabudenapustao jemen,neeeostatiniko osimnjegove majke, imat eebiieli biljeg(odlepre), sestalnoobradao jer Allahu,Sto6ebiti lijek za bolest,osim mjestaveliöinedinaraili dirhema. Ko seod vassusrctne njim, nekagazamolida zavas sa moliAllaia zaoprost." U drugoj preda.ii koiu navodi imam Muslim, Omer, "euo sam r.a., kaZe: Allahovogposlanika,sallalläiu 'alejhive sellem,da kaze: 'Dostojannasljednik medu vamaje onajsaimenomUvejs. Imat öemaiku (kojaZivi sanjim) i imat öe(malehan) biljegodlepre.Zamolire ga da za vas prouöidor,u(gllaiu) da vam On podari Svoi oprcst."r Ovaj öovjekje Zivio u vremenuhalife Omera,r.a. Taönoje odgovarao opisu kojim ga .ieopisaoAllahov Poslanik,sallalläiu 'alejhi ve sellem, svojim ashabima. Mnogiprenosioci opisujubijeli biljegkoji je imao na ti jelu i da je bio neizmjerno ljubazan premasvojojmajci. Omer,r a.,gaje sreoi pitao ga o niegovoj bolesti,te ga zamolioda prouöidor,u Allahui zanjega zatrazioprost.

Allahov Poslanik, s. a. v. s., je obaviiestio Ummi-Vereku,r. a., da 6eumrijeti kao Sehid
Imam Ebu-Da\,.ud biljezi hadis koji prenosi Ummi Vereke bint Nufejl,da je, kadaje Allahovposlanik salhllaüu 'alejhive sellem, kenuo u Bitku na Bedru,rekla: "Allaiov Poslaniöe! mi dozvoluda idem sa tobom Daj u bitku. Mogu sebrinuti za bolesne previ.iati i ranjene. Mozdami Allahda Sehadet umremboredisena Nie(da ,aleihive selgoln putu)." AllahovPoslanik, sallallä-hu "Osranikod ku6e, lem, joj odgovori: ier Allai 6e ti dati (tj. Sehadet umrijet 6ei na Allahovom putu öakakoi ostaneskod kuöe)."Ljudi suje poöelizvati"öehid'l Uöila ,alejhi je Kur'ani molilaAllahovog Poslanika, sallallähu vesellem, dajojdadozvoludadovede nekogako uöiti ee ezankodnjenekuae. Namjeravala nareditidase osloie bodedjevojka mladiö(koji su bili nleni robovi)nakon i njenesm i. Njih dvojesu ustalijedne noei i ugusilije njenimogftaöem sameta. od Ujutroje Ome! r. a.,pitao ljude da li iko iötazna o ovodvojerobovai, akozna,da mu ih dovedu. Dovedeni i razapeti(zakaznuzbog su onogaStosu uradili). Oni su bili prvi koji su razapeti u Medini."

Allahov Poslanik, s. a.v. s., ie obavijestio Ebu-Zerra,r. a., da 6eumrijeti u pustinji
ImamAimed bil.iezi Ummizerr da je rckla:"Kadaie od Ebu-Zerrbio na samrti,sjelasam pored njegaplaöuai. On mi reöe: 'Zastoplaöes?'Reklasam: 'Kakone bih plakala kadati je reöeno 6eaumrijeti u pustinji,gdje da

' Zabiljeteno imama ',Vrline kod Mustima poglavlju u ashaba',

13O

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , ,s . A

K{zrv^NfA o suDUölM DocADAjTMA

13I

nemanikogada te ukopa,a ja nemamnikakvaogrtaöa koji bi ti mogao posluziri 6efin.'Onjoj senasmijesio kao 'Smirise i ne plaöi. poslai rekao: Cuo samAllahovog 'alejhive sellem, nika,sallallähu doksamjednomsjedio sanjim mealu mnogobrojnim ashabima kaze:'Jedan da od vas6e umrijeti u pustinji,a grupavjernikadebiti sa njim.' Sviovi koji su sjedilisamnomnatom sijelusuveö pomrli, ili u nekomnaseljuili medunekomskupinom. Niko niie ostaoosimmenei ja samtaj koji öeumrijetiu 'alejhive pustinji.Talo miAllaia, on, sallallähu sellem, nikadanije slagao nija."' kao Dobroje poznatodaje Ebu-ZeIr umro u pustiniizvanoj Rebeza, godine Hidzri,zavrijemeOsmanova, 23. po r.a., hilafeta.Abdullahibn Mes'ud,ra., je bio u grupi vjernika koji su pdsustvovalinjegovoj dzenazii predvo dio .ienamaz.

Kazivanieo onima koji 6euöi u Cipar preko mora
Imam Buharibiljezi od Enesa Malika,r a., da ie re ibn kao: AllaiovPoslanil, satlallä}u alejhi sellem, pove ie sjeöivao Ummi Harambint Melhan,koja bi mu ptipre_ mila neito zajelo.Ummu-Haram bilasupruga je Ubade ,aleihive bin Samita. Allaiov Poslanik, sallallähu sellem, ju.ie posjetio,a ona ga je doöekala jelom i posa poslanik, aela öeSljati kosu.Nalon toga, Allahov sallallä 'alejhive hu sellem, zaspao. Probudio nasmijesen. se .ie je Ummu-Haram pitala: 'Koji je razlogtvog osmijeha, AllahovPoslaniöe?' reöe:'Nekiod mojih sljedbenika On iu snu)koji sumi pokazani borcinaAllahovom kao putu (na ladi ili brodu) usredmora izazvalisu moj osmieh. Bili su poput kalieva na tronovima., Ummu-Haram reae: 'Allaiov Poslaniöel ZamoliAtlaia da i ia budem ,alejhive sellem, sanjima!' AllahovPoslanik, sallallähu je prouöiodo!,u za niu, zaspao opet i opet se probudio nasmijeien.Joi jednom Ummu-Hammupita: 'Sta te nasmiiesilo, AllahovPoslaniöe?' odgovori:,Neki On od mojih sljedbenika su mi pokazani koji kao borci na Allaiovom putu," ponavljaju6l san. Ummu-Haram isti reae:'Allaiov Poslaniöe! ZamoliAllaha i ia budemsa da njima!' On odgovori:'Ti si sa onima prvima.' I desilo sedaje plovilana moru zavriiemehilafeta Mu'avi.ie bin Ebi-Suqana. pala Nakoniskrcavanja, je sa svojejahace Zivotinie umrla."t i

Kazivanje o rupi u zidu Ie'dZudZai Me,dürtdi,a
Imam Buharibiljeii od Zejnebbint DZahS, a.,supruge r. Allaiovog Poslanika, sallallahu'alejhive sellem,da ie rekla: "Allaiov Poslanik,sallatlähu 'alejhi ve sellem, je usaokod mene uplasen,govore6i:'Niko nema prava da bude oboZavan osim Allaha! Tesko Arapimaod zlo koje sepriblizilo! Danasseotvodlaovolikarupa u zidu pokazujuei i oblikujudi krug sa Ie'dZudia i Me'dZtidZa,' svoja dva prsta." Zejneba kaZe.."Reklasam: 'Allahov Poslaniöe! Hoöemo biti unistenii akomedunamaima li poboZnih ljudi?'On odgovori:'Da,akozlo nadvlada.,,'r
I Zabiljezeno imama "O kod Buharije poglavlju vrlinamaAIau hovogPoslanika, sallalbnu alejhiveselem"

'Zabiljczeno "D;ihad' kod imamaBuharije poglavlju u

-

132

Mu DZizE MUHAMMEDA, s, A.

KAzrvANrA BUDUcTM o DocADAfTMA

133

Kazivanjeo borbi protiv Turakau bududnosti
Imam Buhari biljeii od Ebu-Hurejrc, a., da je kazao: r. "Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'Ki.iametski neae dan nastupitisvedoksene budetebo, je obu6anapravljena kosei dokse rili saljudimaöija od ne budeteborili saTurcima,koji öe imati male oöi, crvenalica i pljosnate noseve:njihovalica öe biti poput mvnih Stitova.Saznat eeteda su najboljiljudi oni koji viaeod svega mrze da preuzmuodgovornost vladanja, svedok ne budu izabranida vladaju.A ljudi su razliöitih naravi.Najbol.ii predislamskom u dobu su najboljii u islamu.Dodieewiiemekadabi svakiod vasvisevolio da menevidi negoda mu seporodicai imovinaudvostruöi.""

sanjao samsankoji sammu ispriöao. Vidio samda sam bio u nekojbaiai.' Opisao njenu veliöinui ljepotui do, dao: 'U njenomcentruje bio Zeljezni stub öiji je donji dio bio pobodenu zemlju,a gornji u nebo.Na gomjem dijelu se nalazilonestopoput zaobliene drike. Reöeno mi je da sepopnem.Rekoh:'Ne mogu.'Tadado mene dodesluga,uhvatiza moju odje6upozadii ja sepoöeh penjatidokne stigohdo wha (stuba). Tada samuzeodriku i reöeno je da ie prihvatimöwsto,a kadasamse mi probudiotrag drike je bio na mojoj ruci. Sve sarnto is'alejhi sellem, priöao Allahovom Poslaniku, sallallähu ve je koji mi je rekao:'BaSöa islam,stubje srubislama,a drskaje najveöa drika povjerenja.Ti deöostatimusliman svedo svoje smrtl"' Prenosilac dodaie:"Tajöovjek ie bio Abdullahibn Selam."'

ObjadnjenjesnaAbdullaha ibn Selama, a, r.
Imam Buhad biljezi od Kajsaibn Ubadeda je kazao: "Dok sam sjediou medinskojdzamiji, usaoje öovjek (Abdullahibn Selam)saveselim,sveöanimizrazomlica. Ljudi su rckli: 'On je jedan od stanovnika Dzenneta.' je dvakatka rek'ata otisao.Pratiosamgai re, l(aniao i kaomu: 'Kada usao dzamiju, si u ljudi su rekli:'Onje jedan od stanovnika Dzenneta.' rcöe:'Tako On miAllaha, ne trebagovoritiono Stosene zna. (Reei ti zasto). 6u U 'alejhive wijemeAllahovog Poslanika, sallallähu sellem,
'Zabilje:eno kod imama "O Buharije poglavlju ulinama Allau 'alejhive sellem" kod hovogPoslanika, sallallähu i imamaMus"Predznaci lima u poglavlju Sudnjegdana"

Kazivanjeo ubistvu Husejnaibn Alija, r. a.
Imarn Bejhekibiljezi od Ummil-Fadl bint Haris,da je usla u kuöuAllahovogPoslanika, sallallähu'ale.ihi selve "Allaiov Poslaniöe! lem, i rekla: Saniala samloi sansije: noe." On ju je upitao: "Stasi sanjala?"Odgovodla "Sanjala samkaodaje dio tvogatijelaotkinut i stavljen u moje kilo." Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, .iojodgovori:"Sanjala dobarsan. Ovoje Fatima si (niegova k6erka). Allalovom voljom, ona öeroditi dje, öaka,i on ee biti stavljenu tvoje kilo." Kasnijeje Fatima rodila Husejna stavljenje u moje kilo, baskako i je AllahovPoslanik, sallalläiu 'alejhive sellem, rekao. la
1Zabiljeieno u kod imamaBuharije poglavlju'O wlinamaensarija

-

134

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A ,. s . ^

KAzrvANt^o BUDUörMDocaDAlrMA

r35

sam staviladjeöaka, Husejna,u krilo Allahovog Posla'alejhive sellem,i pogledala nika, sallallähu u njegovo lice, pa primijetih da su mu se oöi napunilesuzama. Rekla sam: "Allaiov Poslaniöe, drazisi mi i od oca i od majke!Stanije u redu?"On reöe:"Doiao mi.ie Dzibrili obavijestio da 6enekoiz mogaummetaubiti ovoga me mogasina." Zatim rckoh: "Ovoga?" Allaiov Poslanik, 'alejhive sellem, "Da. I on (Diib l) mi sallallähu reöe: cr.iedonio zemljesamjestagdjeöebiti ukopan.Bila.ie vena.-

Poslanik, sallallähu'alejhi ve sel lem, nam je rekaoda 6e se u Sekifuroditi veliki lazljivaci ubica.Lazljivca smovei vidjeli (Muhtara), Stose a tiöeubice,ne vidim ko bi to drugi mogaobiti osimtebe (HadidZadte)."HadZdZadZ to ustadei umrije, a da na joj nije uspionistaodgovoriti.'

"... Uistinu, Allaiov

Omerovo,r. a., nadahnuöe
Imam Bejhekibiljeii od Ebu-Azbeha, a., da je kazao: r. "DoSaoje nekiöovjekOmeru ibnul-Hattabu i rekao mu da stanovniciIraka bacajukamenöitena njihova na mjesnika.Omerizadeljutit i klanjanamazu dzematu. Bio je toliko ljut da sezaboravio namazu,pa su ljudi u 'Subhanallah, govorili: Subhanallah!' Kadasmo zaw5ili sa n,unazom,upitao je: 'Ko je od vas iz Sidje?'Ustao je jedan öovjek,a zatim jos jedan, zatim sam ustaoja kaoteei i öeftTti.Omertadareöe:'MojAllaiu! Oni su me zbunili, pa i ti njih zbuni. Posaljiim öim p je mla dogaöovjeka plemena iz Sekifkoji6eim suditina dzahiprihvatatinjihovadobra djela, lijjetskinaöin,koji neöe ovogasluöaja a ne6eim opraitati losa."'2 (Prenosilac misli daje nrladiöovjek kojegajeOmer,r.a.,spomenuo HadtdZadZ.)

Kazivanieo poiavi laZliivaca koji 6etwdiri da su poslanici
Imam Buhari biljezi od Ebu Hurejre,r. a., da je kazao: "Allaiov Poslanik, 'alejhive je sallallahu sellem, kazao: "Küametski dan neöenastupitisvedok sene pojavitridesetlazljivaca.Svioni ee twditi da su Allahoviposlanici."r U drugo;predaji,koju biljezi imam Bejheki, Allahov 'alejhive sellem, Poslanik, sallallähu kaze:"Kijamerski dan neöenastupitisvedok se ne po.iavi tridesetlaoko Zljivaca, kojih su Musejlema (lazljivacl, od El-Ansi(koji ie se pojaviti u Jemenu) Muhrar (koji je bio vladar u i Kufijednu godinui tvrdio daje primio obja!u i vijestio nevialenomo buduönostil." i Imam Muslim biljezi od Ebu-Nufe.ila prenosida koji je Esma bint EbiBek rekla HadZdi.adZn Jusufu: ibn
'ZabiljeZeno kod imamaBuharije poglavlju'O vrlinamaAllau 'alejhi sellenl " hovogPoslan sallallähu ika, ve

' Zabiljezeno imamaMuslima poglavlju'Vrline u ashaba' kod 'ova predaja omera, r.a., i jednu od njereflektuje nadahnuae govihneuobiöajenih moguenosti.Albnov Poslanik, sallalhhu 'alejhive sellem, kazao je daje onjedan od onjh koji su nadahranije. nuti, kaosto smospomenuli

136

M u ' D Z r z EM U H A M M E D A ,,s . A

KAzrvANtA BUDUörMDocADAtTMA o

PredskazanieAllahovog Poslanika, s. a, v. s,, vezano za hilafet Omera bin Abdulaziza (petogpravednoghalife)
Imam Buharibiljeziod Huzejfeibn Jemana je kazao da (u dugomhadisu):"L.iudi pitali Allaiovogposlanika, su sallalläiu'alejhive sellem, dobru,ali ja samradi.ie o pitao o zlu bojeciseda me ne zadesi da ga ne uradim. ili lednom sam rekao:'AllahovPoslaniöe! smo u nezBili nanju i u zlu, pa nasje Allai poöastio samosadau da dobru (tj. u islamu);hode li biti loiih !'remenanakon ovoga je: dobroga?' Odgovorio 'Da.,pitaosam: ,Hoöe li opet biti dobrovrijemenakontogaloiega?'Odgovorio je: 'Ho6e, debiti skrivenog ali zla.' pitaosam:,Kakvo öe 'alejhive to zlo biti?' On,sallallahu sellem, reöe:'Bit 6e neki Uudiko.iiöevodiri drugepremaprincipimamimo mojetradicije(sunneta) usvajajuai i drugeputeve mimo mogaputa. Ti öeS vidjeti njihovodjelovanie ne6ei im i odobravati nestood togaStobudu radili.,'r
tU preostalom dijelu hadisase kaie: "On je rekao (Huzejte): 'Hoaeii biti losa!.remena nakonovih dobrih?'On reöer'Hofe, bitaenekiljudikoji6epozivati drugeDavralaDzehennemako i god prihvatinjihovpozivbit 6estrovaljen njega(prekonjih).' u poslaniöe, Rekao sami Allahov opisinamte ljude. On reöe:'Onj ee pripadalinamai govoritöe naöjezik. Upiraosam: Srami naredujes uainimako bi se ovi dogadajidogoditiu da mom Zi. votu? On reöe: Pridruzise grupi muslimana njihovomvodi. i P'taosam: A akone budenijednegrupe(muslimanal vode , niti (Sta ondada radim)?' rete: 'DrZise On podaljeod svihovihsekti, makarse drzaoza korijenjedrveaa dok ne sretnetAjtata u sve tom stanju. Zabiljezeno imamaBuharije poglavlju ,O kod u ,atejhi poslanika, !.rlinama lahovog Al sallallähu veseltem

Imam Bejhekii drugi su misljenjada su ova druga "dobravremena", ona koja 6e doöi nakon prvog loieg perioda, vriiemehilafeta Omera ibnAbdulaziza.

Kazivanje o smrti svakogana Zemlji nakon jednogstolieöa odredene od noöi
ImamBuhadbiljeziodAbdullaia ibn Omera, a.,daje r. prilikom nam je AllahovPoslanik, kazao:"Jednom sal lalläiu 'alejhive sellem, klanjaojaciju-namaz, abil,oje to u zadniimdanimanjegova paje, nakonStoje Zivota, zausio sanamazomi predaoselam, rekao:'Da li uoöavate (vaznostJ no6i?Niko ko senoaas ove nalazina po vrsiniZemljeneöebiti meduzivimanakonstoprotekne stotinugodinaraöunajudi ovenodi.'"' od Imam Muslim takoder biljeii od Abdullaha ibn Omera,r.a., da ie kazao: "AllahovPoslanik, sallallähu 'alejhi sellem, je predvodio namazu vecpove nas u u zal'r5io namazpredaodmaldom dijelunoöi,pa kada.ie juöi selam,ustaoje i rekao:'Viditeli ovu vasunoö?Na kraju (pe oda)od stotinugodina, nakonovenodi,niko neeebiti medu Zivimana powsiniZenüe (od okuplienih ashaba)."' lbn-Omer kaZe: "Ljudi nisu razumjeli rijeöi Alla-hovog Poslanika, sallallähu'alejhive sellem, koje je rekao vezaflo za ovih stotinu godina. Allaiov 'aleihive sellem, ustvarimislioda Poslanik, sallallähu ie niko od onih koji su zivi na Zemlji (od njegovih ashaba)

' Tabiljezeno imama u Tnanjc kod Buharijc poglavlju

T
r38
M u ' D Z r z EM u H A M M E D ^ A . s , , KAzrvANtA sUDUörM DoGADAITMA o

nedebiti meduZivima(nakonöto protekne stotinugodina)i to öebiti kajove generacije."r

Predskazanje poiavi imama Malika o u Medini
Imam Tirmizi biljeziod Ebu-Hurejre, a., da je kazao: r. "AllahovPoslanik, 'alejhive sellem, je rekao: sallallähu 'Ljudi koriste svojekamile radi dalekih putovanjada bi sakupiliznanje. Medutim, neöedoöi do nekogako bi imao viSeznanjaod imama Medine (tj. Malika bin Enesa)."'(ImamMalikje umro 179. godinepo hidzri)

punjavati svojaobedanja medunjimaöesepo.iaviti i gojaznost(zbog togastopretierujuu hrani i piöu).,,1 U drugojpredaji,koju biljeziimam Buharija, Abdul lai, r a., kaZeda .ieÄllaiov Poslanik, sallalläüu,alejhi ve sellem, rekao:"Najboljageneracija ovakoja Ziviu je mojedoba, azatimonakojaöe naslijediti, ih azatimona potomöedo6iljudi koji aesvje, kojaöenaslijeditiniih. doöitiprije davanja prisege datiprisegu i prije svjedoöenia." (Ibrahim, drugiprenosilac kaze:"Oni su nastjerali da budemosvjedoci dajemoobecanja smojos bili i dok djeca").'

Vatra koja öe se pojaviti u HidZazu Rangiranje Poslanikovih, s. a. v. s., sljedbenika
Imam Buharibiljeziod Imran bin Husaina ie kazao da 'alejhive sellem, je AllahovPoslanik, da sallallähu rekao: "Najbolii od mojih sljedbenika ovi ko.iiZiveu su moje vrijeme (tj. moji savremenici), ondaoni koji ee a Zivjetiiza njih, a ondaoni iza njih." Imran dodaje:',Nisam upamtio da li je spomenuodvije ili tri generacije ,alejhi nakonnjegove genetaci.ie." Poslanik, sallallähu ve "Poslije sellem,nastavlja: vasde doöi ljudi koji 6e svie, doöiti i ondakadase to od njih ne bude traziloi bit 6e prevrtljivii nepouzdani, obeöavat a nikadane6eisae, Imam Buharibiljeziod Ebu-Hurejre, a.,koji kazedaje r. 'alejhive AllahovPoslanik, sallallähu sellem, rekao:"Ki, jametski dannedenastupitisvedoksene pojavivatraiz Hidiazaod öije ae svjetlosti osvijetl.ieni biti vratovikamila u Basri."3Imam Ebu-Same kazeda se ovavatra pojavila5. dzumade-l-ahira godinepo hidzri.aOva 654. vatrasepojavilau Medini i gotela jedan mjesec, taöno
'Zablljei:enokod imama Buharije u poglavlju "O wlinama 'alej'hi sellem" ashaba Allahovog Poslanika, sallallähu ve 'zabitjezeno kod imama Buharije u poglavlju "o !.rlinama ashaba Allahovog Poslanika, sallallaiu'alejhive sellem" 3 Zabiljezeno imamaBuharije imamaMuslimau poglavlju kod i ''osmutnji a Imam Zehebinavodiu svojojknjizi Islamske drzave" daje ova vatra, kojije spomenuo sallalahu'alejhi selAUahovPoslanik, ve lem,jedanod malih predznaka Kijametskog dana. rakoje bita jakimsvijetlom, vaka nije bila pretjeogromna, izuzetno sa ova ranoEuea.Stanovnici Medine mislilidaje ro bio potetakKisu

I Trbiliezeno irnama kod Muslim0 pogtrvljuVrtinp u ashabd

T_
r40
Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. A. K , l z t v A N t A B u D U c t MD o c A D A J t M A o

'alejhive onakokakoju je AllahovPoslanik, sallallähu opisao, ljudi su vidjeli vratovedevau Basriod i sellem, njenesvjetlosti.Drugi izvori kazu da je gorjela viseod mjesecdanai da sepojavilana istoönojstraniMedine, ka dolini Saza, poredplanineUhud. Takoder navodi se dasu ljudi öulibukupet danaprijenjenogpojavljivanja, u ponedjeljak, poöetkumjeseca.Bukase öulai dana nju i nodu,svedoksevatranijepojavilau petak, kadaje ogromanplamenSiknuo zemlje,u dolini Saza, je iz koji jarakkaolivanoolo\,Tro topio sti.iene, ostavljajuöi korito, kojije nakontogaostajao sliöancrnomugljenu.

Kazivanje o povedanju bogatstva u njegovom,s,a. v s.,ummetu
Imam Ahmcd ibn Hanbelbiliezi od Damda bin EbuHinda,r.a., da je rekao:"Dosaosamu Medinui otisao ,alejhive da vidim Allahovog Poslanika, sallallahu sellem. Dok je bio u namazu,doSao neki öovieki reje ,Allahov kaomu (nal<on je on zavrsio namazom): ato sa Poslaniöel \,aijeme), Iedemodatule(cijelo zbogöega nas peöe trbuhu,aodplatneneodjeöe u (koja napravljena je od vlakana koja su izvuöena palminogdrvecai koja od je jako losekvalitete) peöenaspo tijelu.' Allahovposla'alejhive nik, sallallähu sellem,sezahvalioUzviSenom Allahui rekao:'Biloje danakadamoj drug i ja (tj. Ebu, Bekr)nismoimali ni5tadrugozajeloosimcrnih datula. Takoje bilo dok nismo dosli kod nasebraöe,ensarija, koji su podijelili njihovu hranu sa nama,a to su takoder bile datule. Kunem seAllaiom, osim Kojega niko nemapravoda bude obozavan, te mogu naluaniti ako kuhom i datulama, öu ti to. Doöeöevrijemekada dat eesti ili oni iza tebe,u kojemaeljudi, koji tadabudu Zi vjeli,nositiodjeeu poput zastora Kabi(tj.wlo skupu) na jela,jednazadrugim.'Ashabi i bit 6eim sluzena ukusna 'Allallov upitaSe: Poslaniöe, hoöemoli biti bolii u tom 'aleihive wemenu,negosada?'On, sallallähu sellem, odgovori:'Ne, bolji ste sada,kadaste svi braöa. Kada dotlutavremena, ubiiat detesemedusobno."'

Kazivanjeo ljudima koii u rukama nose biöeve poput kravljih repova
Imam Muslim biljeziod Ebu-Hurejre, a., da je kazao: r. "AllahovPoslanik, 'alejhive sellem, rekao: je sallallähu 'Bit öedvijevrste ja ljudi u Dzehennemukoje nisam(ranije)vidio:ljudi koji u svojimrukamadrzebiöeve poput kravljihrepova kojimaudarajuljude i Zene kojesu obuöene,ali kao da su goie,koje 6e biti sklonezlu i uzrokovatida i niihovimüZevibudu sklonizlu (ili one neöe hodatina uobiöajen naöin,nego6eseSepuriti prelaziti i sajedne na drugu stranu);njihoveglaveöe biti poput devinih grba,ukivl.ienihu jednu stranu. Oni neeeudi u Dzenneti neöeosjetitinjegovmiris iako öe senjegov miris osjeöatina i toj udaljenosti.'"' toj
jametskog dana,pa su poöeliupuöivati doveUzvisenomAlanu I zabiljezeno imamaMuslimaupoglavlju odijevanju "o kod

r42

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s. A.

Kazivanjeo onomekoji 6edo6i iz njegovog, s, a,v. s,,ummeta da obnovi vjeru
Iman Ebu Da\,udbiljeziod Ebu Hurejre, a.,koji kaze r. 'alejhivesellem, jeAllaiov Poslanik, da sallalläiu kazao: "Allah6eposlatiovomenarodu(ummetu)na krajusvakih stotinugodiflanekogako ponovoozivjetivieru."' öe Imam Buhari taloder biljezi od Mu'avijekoji kaze: "ÖuosamAllahovog 'alejhive selPoslanika, sallallähu lem, da kaze:'Grupamedumojim sljedbenicima os6e put) i neöe tati u pokornosti Allahu (slijedeci ispravan im modi nauditi oni koji ih budu nastojaliomesti,niti oni koji im sebudusuprotstavljali itako svedokne dode (Zadnjidan), a oni i dalie na praAllahovazapovijed vomeputu."2

Uporedivanjemutdtiza Muhammeda,s.a.v s.,sa rnu'dZizamaraniiih poslanika
Mu'dZizeMuhammeda, s. a. v. s., su nadmasile mn'dZize ranijih poslanika
Allahov Poslanik,sallallähu'alejhi ve sellem, ie bio potpomognut sa mu'dZizama koje su bile sliöne mu'dzizamakoje su date nekim od prijasniih poslanika. Nekeod ovih mu'dzizasu bile öaki superiornije od mu'dzizaranijih poslanika,a neke nisu bile date 'alejhive sellem. nikomeprije njega, sallallähu ledna od ovih mu'd'iza je, bez surnnje,Kur'an,kojeganijedna ne mozedoseöi sprijeda, straga. niti laz niti je Ob.iavljen od Najmudrijeg, OnogaKoji zasluiujesve hvalei zahvale, Allaha.To je mu'dziza Svemoinog koja öetrajnoostati,sajasnim dokazima kojeniko ne moZe zanemariti.Uzviseni Allai izaziva dzinei liude da na,

"o I zabiljereno kodEbu-Da\.'udapoglavlju bitkama u 'zabiljezeno kod imamaBuharije poglavlju O ulinäma Alla u 'alejhivesellem hovogPoslanika, sallallähu

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , .s , A

UPoREDTvANIE MU'DZrzA

pravenestosliönoKur'anu,baremdeset sum, ili makar jednukra6usuru,pa to nisu mogliuöiniti. Imam Buhäribiljeziod Ebu Hurejre,r.a., da je Alla'alejhive hov Poslanik, sallallähu sellem,kazao: ,'Svakom poslanikusu datemu'dzize bi ljudi povjerovali, da ali ono Stoje meni daroie bozanska inspiEcijakoju mi je Allai objavio. Srogase nadam da ie moji sljedbenici brojno nadmasitipristalicesvih drugih poslanika na Dan ozivljenja."r

Mu'dZizekoje su date iskljuöivo Muhammedu, s. a, v. s.
Ranijesmo navelihadiskojibiljezeimam Buharii imam Muslim od Dzabiraibn Abdullaia, r a., da je Allahov 'alejhi ve Poslanik, sallallähu sellem,kazao: ,,Datomi je pet stvari koje nisu date nikome prije mene: Allalt mi dajepobieduputemsrraha tzastrdsuiuii moje ne prijatelje) razdaljini mjesec na od danaputovania; ciiela Zemljaje uöinjena meni (i mojim sljedbenicima) mies tom zaklanjanje uöinioda senjomemozeuzetitejem_ i mum, talo da sval@ mojih sljedbenikamoze od klanjati bilo gdjekadadodetrijeme namaza; ratni plijen mi ie dozvolien, nikome dozvoljen a niie prijemenet datami je moguönost (na Dan prozivljenja); Sefa'ata svakiposlanikje bio poslansamosvome narodu,a ja samposlan cijelomeöovieöanst\,u.",
kod imama Buharije u poglavlju "Vrijednosti Kur'ana' ' ZabiljeZeno kod imamaBuharije poglavlju O tejemmumu" u rzabiljezeno

Mnogi uöenjacikaZuda se medu mu'dZizeranijih 'alejposlanika ubrajai pojavaMuhammeda, sallallähu hi ve sellem,zbog toga sto su svi oni najavilinjego.vu pojavui naredilisvojimpristalicama ga slijede, da kako UzviseniAllah kaze: "Allah je od svakogvjeroviesnika kome ie lGiigu obiavio i znanie dao - ob aveznutzeoi 'Kad vam, posliie, dode poslanik koii 6epotwditi da ie istina ono 5to imate, ho6ete li mu sigurno povierovati i sigurno ga pomagati? Da li pristaiete i prihvatate da 6ena to Meni obavezete?' Oni su odgovorili: 'Prista- 'Budite,ond4 sviedoci' rekaobi On -, ,a iemo!' i la 6u s vama sviedoöiti.' A oni koii i posliie toga glave okrenu,oni su doistanevjernici."(Ali'lmran,81.-€2.)

Ebu-Nu'aimova komparacija mu'dZiza Muhammeda, s. a. v. s., i mu'd-Ziza raniiih poslanika
Komparaciia mu'dZiza Muhammeda, s.a.v s.,i mu'dZizaNuha, a. s.
Proklinianjenepriiateljaie usliSano Navelismo ranije da je njegova dova, upuaena vezi u pojedinihljudi Kurejöa su mu na ledastaviliizmet, ko.ii krv i iznutrice(crijeva itd.) zaklane kamiledokje bio na sedzdiporedKabe, i bila uslisana da su svi oni pobijeni na dan Bedra.

.F

)46

M u ' D Z r z EM u H A M M E D A , . s , A

UPoREDTvANtE MU'DZlzA

t47

je sellem, prokleo Utbu ibn Ebi-Leheba zamolioUzviienog i Allaia da na 'alejhive njegapo5aljeneku zvijer. Njegova, sallallähu sellem,dova.ieuslisana Utbu je pojeo lav na putu za i Siriju.Utbaje bio toliko ubijedenda 6egakletvakojuje 'alejhive sellem, AllahovPoslanik, sallallähu zazvao na ,'Tako njega, sustiii daje,kadajeugledao lava,rekao: mi Allaha, me Muhammedubi dokje jos bio u Meki.,, to Allahov poslanikNuh,a.s.,je prokleosvoinarodkada su oni nasravili se rugaju ismijavaju da i njegovom pozivu i kada su izabralida ne vjeruiu u sveono Stomu je Allal objavljivao nakonstoje proveo95ogodinasa i njima. Uöioje do\.uprotiv njih: ,,Cospodaru moi, ne ostavi na Zemlii niiednog nevjernika.,, (Nüh, 26.) je UzviseniAllah usli5ao njego\,n dovui njegovnarod izumro,izuzevnjih nekoliko, suvierovalisa koji ie niim, i Zivotinja kojeje uzeosa sobomna laalu.Ovoje jedna od vrijednosti kojimaje odlikovan Nuh, a.s.,a koiom ie j Muhammed, odlilovan sallallälru aleihivesellem, za Sta postojedokaziu mnogobrojnim predajama. Imam Ibn-Kesir, komentariSuöi ono Sto ie Ebu Nu'ajmnaveo, kaze: "Mi vjerujemoda ie Muhammed, 'alejhive sellem, sallailähu odlikovan istomtakvomvrijednosöukada su ga Kurejiije utjerivaleu laz, kada.ie patiosasvojimashabima kadajebio izloZen i svimmo_ guöimtorturama. Uzvi5eni Allal mu je poslaoMeleka planina, kojemje naredeno UzvisenogAllaha) se (od da poslanika, povinujesvakojnaredbiAllahovog sallallAhu 'alejhive sellem,pa i da unisti svenevjcrnike, one sve

ProklinianieUtbeibn Ebi-Leheba 'alejhive AllahovPoslanik, sallallähu

koji ga u la' utjeruju i sve one koji se budu izrugivali njegovom pozivu. Medutim, Allahov Poslanik,sallallä'alejhi hu ve sellem,je izabraoda bude strpljiv sa njima, da uöi dovu za njih da budu upuceni na pravi put, Stoje bolje." Ovaj dokazje navedenovdje: Slanie Meleka planina Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. Imaln Buhari biljezi odAiSe, r a., da je pitala Altalovog Poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem: "Da li ti je ikada dosao gori trenutak od dana Bitke na Uhudu?" Allaiov Poslanik,sallalläiu 'ale.ihive sellem, odgovori: "SvaSta sam dozivio od tvoga naroda",rcöe on, "ali najteze sto sam dozivio od njih bilo je ono na dan Akabe kada sam se obratio lbn Abdi-Ialilu ibn Abdi Kulalu, pa nije odgovorio na ono Sto sam trazio. OtiSaosam veoma potisten i nastavio sam hoditi ne mogavsi se opustiti, sve dok nisam dosao u Karni Se'alib. Podigao sam glalu i ugledaooblakkako mi pravihlad. Pogledaosam (gabolje), a ono u njemu Dzibril, koji me pozva i reae: 'Allahje öuo ono sto tije rekao tvoj narod i (vidio) kako su te od bili. On ti je poslao Meleka planina (koji je zad]uier,za brda/planine) da mu naredis sta god hoöeSu pogledu njih.' Potom me pozva Melek planina, nazva mi selam, a zatim reöe: 'Muhammede, naredi ita Zelis.Ako hoöes, ja öu nad njima poklopiti dvije planine.' 'Ne', rekao je Vjerovjesnik,sallallähu'alejhivesellem,'jase nadamda 6eAllah dati da od njih poteknu oni koji 0e samo Allahu ibadet öiniti i ne6eMu nista pripisivati kao druga."''
"Poöetak ' ZabiljeZeno imamaBuharije poglavlju u kod srvaranja"

-r
r48
Mu'DZlzE MUH^MMEDA,a. s.
UPoREDIVANJE U'DZIzA M

r49

Imam Ebu-Nu'ajm poredidovuNuha,a.s.,u ajetu:,,I on ie Gospodara svogazamolio: ,Jasampobiiealen, Ti seosvetit'I Mi smokapiienebeske pootvarali vodi koja lila, ie neprestano i uöinili da iz zemlieizvori prowu, i vode su sesastaialekako ie odreileno bilo.,, (El Kamer ro. 12.) Ovi ajeti se navodeuz poslanikove, sallalähu,aleihi ve sellem, hadisevezanoza kijnu doru, koju smo citi_ rali ranijeu ovoj knjizi. Takoder smo spomenulida ie Omer,r. a., uöiokiSnudo\,'u, molediEl Abbasa, amidzu 'alejhive Allahovog Poslanika, sallallähu sellem,da uöi doru za njih, svedokkisanije poöela pada. da Imam Ebu-Nu'ajm zatim kaze:"Nuh,a.s.,je ostaosa svojimnarodom95ogodina.Na kaju ovoga periodaie broj ljudi i Zena, poruku onih koii su vjerovali niego!,u u i koji su se ukcali sa njim na ladu, bio manii od sto .aleihi tine. S drugestrane, poslanik, na( sallallähu ve je sellem. sa namaostaonestopreko dvadeset godina pozivajuei porukarasirila nakon öegase njegova Uude, i na istok i na zapad. Imperatorii tirani poput Cezata u Rimuili Kisreu Perzijisu se bojali da ne izgubevlast usljedSirenja porukeislama.'Negus(vladarAbesinije) i kalj Jemena pr ihvarili su islam, slobodnom ali voliom. bez straia i prisile. Ljudi su pohitali u islamu sküpi_ nama,kakoto Uzvi<eni Allai kaze:'KadaAllahovaoomo6 i pobiedadodu,i vidis liude kako u skupinamau Allaholt vieru ulaze, ti veliöai cospodara svogahva_
' Perzijaje osvojena prvornstotjeau poziva strane u islamskog od ashabä Alanovogposlanika, sallatahu,alejhi sellem ve

le6i Ca i moli ca da ti oprosti, On .ieuviiek pokaianie primao."' (En-Nasr, r.-3.) Imam Ibn-Kesir, komentirajuöi aiete,kaze:,'Ne ove ,aleihive poslanika, sto prije smrti Allahovog sallallähu sellem, Ällahmu je darovao pobjedunad cijelomMedinom, Hajberom, Mekom,vedimdijelomJemena Hai drame\.ta. je Ostavio iza sebestotinuhiljadaashaba ili öal i vise.Primiöuöi kra.iu se je svim svoga Zivota, pisao vladarimana Zemlji pozivajuaiih UzviSenom Allahu. Nekiod njih su mu odgovorilipozitimo, a neki su zbog lainog ponosaodbili njegovpoziv,te su postaligubitnici, poput Kisre,koji je bio previsearogantan prida hvati islam,pa je Allai unisrionjegovo kmljevswo koje 'aleisu osvoiiliashabiAllalovog Poslanika, sallallähu hi ve sellem. Pobozne hatifeEbu-Bekr, Omer.Osman i Alija su,na istokui zapadu,osvojilimnogamjestana zemlji, od istoönogdo zapadnog mora, baskakoAlla'aleihivesellem, hovPoslanik, sallallähu kaze:'Uzvijeni Allah mi je pokorioZemlju u tolikoj mjeri da samvidio istoönui zapadnu stranu(tj. njenerubovel.\4astmoga ummeta6e dopirati toliko dalekokoliko je zemljepo korio zamene.Dvijeriznice,cruena biiela,su mi daroi 'alejhi sellem, vane...'r Allahov Poslanik, sallallähu ve ie, 'KadaKisranestane, takoaler, kazao: poslijenjeganeie biti nijednogKisre. KadaCezarnestane, neöebiti vise nijednogCezara nakonnjega.Takomi Onoga öiyioj'e u

' Zabiljeteno kod Ebu-Da'"uda Sevbana, u poglavlju'ts od r.a., ku.enja'

-!150 M u ' D Z r z EM U H A M M E D A ,. s . ^ UPoREDIvaNJE MU'DZrzA

15r

ruci Muhammedov Zivot,vi aetetrositi blagaoba kra, naAilahovom putu.'"' Uevstva Osim toga, upravokao Stoje Nuhovo,a.s., proklinjanjepogodilosveljude na Zemlji koji su Ziv.ieli ro u dobai kadasusvi,osimnjih nekolicine suvierovali, koji porukeAllahostladaliu potopu,isto talo su blagoslov 'alejhive vogPoslanika, sallallähu sellem, njegova i dova nadjaöali. visei viseljudi je prihvatalo Sve islam,vierovalou UzvisenogAllaha, adokaziprotivnevjernika se su uövricivali. Uistinu, AllahSvemoini kazcl 'ä tebe smo samo kao milost wietovima poslali.,, (El-Enbijäl ro7) Ebu Nu'ajmkaze:"Akoje Uzviseni Allah Nuha,a.s., jednim Svojimimenomkadakaze:,O,potomci nazvao onih koje smo saNuhom nosili! On ie, doista,bio rob za|*aki $ekürä)J (El Isrä',3.),Muhammeda, sallalläje hu 'alejhive sellem, nazvaosa Svojadva imena,pa kaze:'Dodao jedanod vas,teökomu ie vamie Poslanik, öto6etena muke udadti, jedvaöekada pravim putem poalete, prema viernicima ie blag (Ae,tf) i milostiv a (Rah.rn): " (Et--levbe, !2A.) Ebu-Nu'ajmdodaje da, kada Uzviseni Allah poziva bilo kojega Svojih od poslanika, dozivaihniihovimime, nom, pa kaze:"O Nuhu!,O lbrahimel,O Musa!, Ali, ... 'aleihive kada pozivaMuhammeda, sallalläiu sellem, On kaZe:"O Poslaniöel, Vjerovjesniöe!, ti umotani!, O O, ,aleihive ..., öimejasnoukazuje njegovu, na sallallähu sellem, öast.
' Zabiliezeno ,'Vrline kod imamaBuharijeu pogtavlju Altahovog Poslanika, sallallähu alejtrive sellem

Takoder, kadasu nevjerniciprigovarali twdili da su i njihoviposlanici ludi i budalasri, bili svakiod poslanika je odgovarao samoza sebe.Nuh, a.s.,kaze:,,Onarode mo.i,"- govorio ie on - " nisam ia ni u kakvoi zabludi, nego$amposlanikGospodara svjetoval'(El-A'räf, 61.) "O Hud,a.s.,tal(oder kaZe: narodemoi",- govorioie on - "nisamja neznalica, negosarnCospodara svietovaposlanik."(El-A'räl6Zl je Kada faiaonrekaoMusau, s.:"Jamislim , o Musa, a. da si ri doistaopöinien,"(El-Isrälror.) Musa,a.s.,mu odgovara: "Ti znas da ovo niie dao niko drugi nego Gospodai nebesa Zemlie,kao oöigledna i znarnenia, i ti, iamislim da 6eS o faraone,sigurnonastradati."(ElIsrä'. ro2.) 'alejhive sellem, U sluöajuMuhammeda, sallallähu Uzviseni Allah odgovara umjestosvogaPoslanika, sallallähu'alejhi sellem, kadaoni kazu:"Oni govore: ve pa 'Ej, ti kome seKur'an obiavliuje,ti si, uistinu lud! Zasto narn meleke ne dovedes,ako ie istina Stogovoris!' " "Mi meleke (El-HidZr6. z) UzviseniAllah odgovara: öaliemo sarno s Istinom, i tada im se ne bi dalo rremenadaöekaiu."(El-Hidzr, 8.) Uzviseni Allahtakoderkaze: "I govore 'To su izmiöliotine naroda drevnih; on trati da mu seprepisuiui uiutro i naveöe mu ih öida taiu'. Recir 'Obiavliu.ieih Onal kome su poznate taine je."' {Elnebesa Zemliq On mnogoprastai smilostan i Furkän, 6.) s. "Zar oni da govore 'On je piesnik,saöeka6emo da 'Paöekaite'- reci ti vidimo dta6emu sutlenobiti.' 'i 6u zaiednosavamaöekatil'" (Et Tür 3o.-3r.) ia

r52

a M u ' D z I z EM U H A M M E o A , . s

MU UPoREDTvANJE DZrza

Poslanika, Allah takoderkazeu vezi Svo8a Uzvi6eni jhi sallallähu'ale vesellem: "A nije govor nikakva p.iesnika- kako vi nikako ne vierujete! I nisu rijeöi nikakva proroka - kako vi malo svjetova!"(Elrazmisliate!obtavaie on od Gospodara Häkka,4r. 43.) "Gotovoda te neviernici pogledimasvoiim obore govoredi!'on ie, uistinu, luda!' A kad Kur'an sluöaiu, ) 51.-52 Kur'aniesviietuciielomopomena!"(El Kalem, kaze: Allai Hvaljenitakoder "Nun. TakoMi kalemai onogadto oni pi5u, ti nisi' sigurno nagladu miloö6u Gospodarasvoga,lud; ti öeS 6udi." (Elneprekidnudobiti, ier ti si, zaistanailiepöe Kalem,r.-4.) "Mi dobro znamo da oni govorei 'Pouöavaga iedan öoviek!' lezik onogazbog koga oni krivo govoreje iezik tutlina, a ovaj Kur'an ie na iasnom arapskom iezikui' (En-Nahl, ro3.)

potvrdualejhivesellem Poslanik,\allallahu Allahov (isloani sa iuii ro,kaze: Dalami je pobicda fs-sabaom a vietar,koiim je neprijateljprestravljen], narod Ad je "' (zapadni vjetar) sa uniSten Ed-Deburom

Komparaciia mu'dZiza Muhammeda' s,a.v. s.,i mu'dzizaSaliha'a' s'
navodida,akonekokazedajeAllahdaokaEbu-Nu'ajm Sa[hu a s ' koiaic izailaiz sliienekao milu poslaniLu danu a idao ioj vodu da piic u odredenom mu dZizLr da ie Alre'i dana mozemo je narod pio aruEog nieeou ne6Lo aleihivesellem lahäaoVuhamm"dusallallähu a sliönoili öaki vise.KamilaSaliha, s ' nije razgovaraß poslanik'dok "u nilrn, .titi i".uj"aoöila da je on Allahov jedocila ie Muhammed' da L. ,ä dru*",,run" ko. ilasv atelnive sellem AllahovPoslanil zalilamu saLtalaf:Li i koii koji ." ,tu ,ti"rrogutorr-tlka je nije propisnohranio poglavlju iu ie zeiioza]aatio tomc smogovoriliranijeu da ve aleihi sellemPoruke' sallallähu o ioiavi nlegove kao pozdravliala, i drvece' ßaje stiiena

Komparacija mu'dZiza Muhammeda, s.a.v. s.,i mu'dzizaHuda, a' s.
Allah unistionarod EbuNu aim laze da je Uzviseni ga I{uda, a.s.,vjetrom,Saljuei kaokaznuzbognjihovog nevjerovanja.Sa druge strane,AllahovomPoslaniku' 'alejhive sellem, data pobjedaputem vjeje sallallähu (Saveznici), stoAllahkaze: kao travbici Et-Ahzab "O vjernici sietitese Allahovemilosti prema vama kadasu dovasvoiskedoöle,pasmo Mi protivniihvietar poslali,a i vojskekoie vi nistevidieli - a Allah do9.) bro vidi Staviradite."(Bl-Ahzäb,

Muhammeda' Komparacil a mu'd-Ziza s,a,v. s., i mu'dzizaIbrahima, a' s'

"Kaosto kaze: (Allai mu sesmilovao) Imam Zemelkani Ibrahim'a s ' i nije vat.akadaje u nju ubaöen seueasila
u ' Zabiijezeno imamaBuharije poglavlju Ellstiska'lDova kod Allahuradikise)"

r54

M u ' D Z r z EM u I I A M M E D ^^ . s . ,

UpoREDrvANlE MU'DZlzA

r55

ga sprzila,isto talo seprenosida sevatrau Perzijiuga'alejhive silakadajeAllahov Poslanik, sallallähu sellem, roden,tj. öetrdeset godinaprije Objave. Vatralbrahima, a.s.,se ugasila kadaje on dircktnostupio u kontaktsa njom, dok sevatrau Perziji ugasila iakoje bila daleko od 'alejhive sellem, prcstorno Poslanika, sallallähu i i wemenski. Ebu-Nu'a.im kaze:"Akonekokaze:'lbrahimuje dato iskljuaivo pravoda budeHalilullah (blizak A.llahov pri jatelj) pored toga sto mu je daro poslanstvo', odgova 'alejhive ramo da.ie Allah uzeoMuhammeda, sallalläiu sellem, kao ialila (nekoko senajvise od svihljudi i voli je najblizi,ito je stepen ko iznadstepena obiönog pri.iateljstva ljubavi)i najvi5e volio.Imam Muslimbiljezi i ga od lbn-Mes'uda, a., koji kazeda je Allahovposlanik, r. 'alejhive sallallähu sellem,kazao: "Kadabih uzeone kogaza halila,osim mogaGospodara, definiti\,robi to bio Ebu Bek, ali on je moj brat i moj drug.A AtlahUzvi Seni Slavljenije i uzeovasegabrata i druga(misle6i ovim 'alejhive sellem) na sebe, sallallähu zahalila."' Imam Muslim biljeziod Ubejjaibn Ka'ba,r a., da ie 'alejhivesellem, AllahovPoslanik, sallallätlu kazao duu gom hadisu: ". . . naretleno ponovo,po trediput, da mi uöim na sedamdijalekata (bilo mi je reöeno):?maj i prauo traZiti od Meneza suaki od odgovorakoje sam ti dao ita aelii.' Rekao sam: 'Moj Allahu! Oprostimome ummetu, oprostimome ummetu,a tre6u (molbu)odlazemza Dan kada öe se svastvorenja okenuti meni,
' Zabiljezeno imama "Vrtineashaba', kod Muslimau poglavlju

ukljuöuju6iöak i lbraiima (radi öefa'ata)."'tOvajha 'aleihive dis nasuvjerava daAllahovPoslanik, sallallähu sellem, ima visi status,jer öe se svi okenuti njemu na Sudnjem danu. To takoderukazuje to daje Poslanik na Ibrahim,a.s.,najvi5eg stepena nakonAllaiovogPosla'alejhive sellem,posto nika, sallallähu on nikogadrugoganije spomenuo hadisuosimnjega. u

Ibrahimove, a. s., vizije i vizije Allahovog Poslanika,s.a.v, s.
Kur'ankaze: "I Mi pokazasmo Ibtahimu carstvone(El,En'äm, besai Zemlieda bi ölTstovierovao." 75.) Uzviseni Allahje takoderkazaou veziMuhammeda, 'alejhive sellem:"Hvaliennekaje Onai koii sallallähu roba iz Hrarna öasie u iednom öasunoöi preveoSvoga nog u Hram daleki, Eiiu smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znarnenia pokazali.- On, uisiNaSa tinu, sveöujei svevidi." (El-Isräl r.) U mnogim hadisimase navodedetaljivezaniza sve 'alejhive sel vizuekoje je AllahovPoslanik, sallallähu (Israi Mi'radZ), putovanja lem,imao zavrijemeNodnog kojeöemo, Bogda,spomenuti kasnije. ako

Poretleniestrpljenja Muhammeda,s. a.v. s., i strpljenja Ja'kuba,a. s.
Imam lbn-Hamid pravi poredenjeizmedu iskuöenia Ia'kuba, a.s., zbog gubitka sina Jusutä,a.s., njegove
' Zabilje;eno imamaMüslilna poglavlju Namaz kod u putnika

r5b

Mu'ozrzEMuEAMMED^, s, A.

UPoFEorvANlE U'DZtzA M

157

strpljivosti konstantnog i trazenja pomoaiod Allahaputem dove i iskusenja Allahovogposlanika,sallallähu 'alejhive sellem, koja seogledaju gubljenjusinaIbm u hima, njegove strpljivostii prihvatanja Allahove volje i odlukesa zadovoljstvom kadaje rekao: "Oai liju suze, a qrceie Zajosno, neiemoniatareaiosimonoga ali sa je zadovoljan GospodarO lbrahime, öim nas zaista smo tuzni zbograstanles tobom!,,t Imam Ibn-Kesirdodaje: ,,fakaZem:i viSeod toga. ,alejhi poslanika, Tri köerke Allahovog sallallähu ve sel lem, Rukajja,Ummu Kulsumi Zejnebaumiru za wi_ jeme njegova Zivota, i niegovamidzaHamza(AIlakao hov Lav)koji je ubijeni iskasapljen (nakonubistva) na dan Uhuda.Ali on je sveovenesreöe doöekao strpljivoi sazadovoljstvom su od Allaia).,, (jer

i razdvajanje mora na dva dijela öimeje spasen Benu_ "mane,,(wstejela, Israil,spustanje nestopoput slatke ivakaae gume)i selve rvfstapticer. tatoder,tada ie Mus_.a, lraTio a.s., voduza svoinatod.na_redeno je mu dauda u stijenusvojimStapom, paje poteklo12 izvom. Tu sui drugaznamenja Stojekazivanje kravi,koie kao o u (Krava). Jenavedeno suriEl-Bekare

Poredenje izmeiluStapa Musaa, s.,i a. tesbiha kamena u rukarna Allahovog Poslanika,s.a. v. s.,i blagoslovljenihljudi iz njegovogummeta
Vezanoza StapMusaa,a. s.,imamZemelkani kaie: "Kao 5to se StapMusaov pretvaJaou Zi\,uzmiju, kamen (koii je cvrsramaterija)je veliöaoAllaha {lesbilr)u ruci AJ lahovog Poslanika,sallallähu ,alejhi ve sellem.,, Naveli smo l?nije hadis kojega biljezi imam Beiheki od Ebu Zetn, La., a u kojem je kazano da je kamelje veliöalo Allaha u rukama Allaiovog poslanika, sallallähu ,aleihi ve sellem: "Drzao ih je na svome dlanu kada su poaeli slaviti i veliöati UzvisenogAllaha, öak smo öuli njihovo jecanje (kaojecanje panja od palminog stabla). Kadaih je Allahov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, spustio, ulisalisu se. AllahovPoslanik, sallalläiu alejhi re sel_ lem, ih je ponovo uzeo i stavio ih na dlan Ebu_Bekra, Da su oni poöelida veliaajui slaveUzvisenog Auaha,tak smo öuli njihovo jecanje (kaojecanjepanjaodpalminog stabla). Kada ih je spustio, utisali su se. Allahov poslanik, salallähu 'aleihi ve sellem, ih.ie ponovo ih je uzeo

Znameniakoja su data Musau,a. s.
Najveliöanstvenija znamenja koja su data Musau,a.s., jesu devetznamenja koja su spomenüta suri fl_Isrd,i u "Mi smo Musaudevet oöevidnih znamenja dali. . . ,, (El_ Isräl ro1.)Kaosto smo naveliranije,ovaznamenJa su: Stapkoji se pretvarao zmiju, ruka koja bi, kadabi je u staviou dzep i izvadio, sijalakao mjeseöina, dovakoju uputio Uzvisenom Allahu protiv svognarodai koja Je mu je uslisana, ih je pogodilaAllaiova kazna:po_ pa plava,skakavci, Zabe, usi, krv, suöa, nedostatak voa; (i Zitarical, (ve6ina niihje spomenuta su El-A14 r3o. u 133.).Znamenjakoja su data Musau,a.s., bila su joi
' Zabiljdeno kod imamaBuharjje poglavlju Dzenaze,, u

t5ö

M u D Z r z €M u H A M M E D A , ,s . A

U P o R E D t v A N lM U D Z I Z A r

159

i stavioih na Omerov dlan,pa su oni poaelida veliöaju i slaveUzvi3enog Allaha,öaksmo öuli njihov plaö poput plaöapanjaod palminogstabla,a kadaih je spus,alejhive tio, utiiali su se. Allahovposlanik,sallallähu sellem,ih je staviona Osmanov dlan, pa su oni poöeli da veliöaju slave i UzvisenogAllaha, smoöuli njihov öalI< plaöpoput plaöapanjaod palminogstabla, kadaih je a ,alejhi poslanik, spustio, utisalisu se.Allahov sallallähu 'Ovoje hilafet (nasli.iede) je ve sellem, tadarekao: pos, " lanstva.'

Övrsti predmeti razgovaraju sa njim
"M\t'dZize Navelismo ranije u podnaslor.u: vezane za Zemlju" mnogo hadisakoji pruzaju detalieo ovaLvim sluöajevima, 3roje hadiskojega kao biljeziimam Buhari od Ibn Mes'uda, a.,koji kaie da suauli da hranaveliöa r. Uzvisenog Allaha. Takoder stijenjeselamiloAllaho_ je 'alejhive vog Poslanika, sallalläiu sellem, kakoie zabi ljeTeno imamaMuslima Dzabira. a..koii kaze kod od r. ,aleihi dajeAllaiov Poslanik, sallallähu vesellem, kazao: "Znam kamen ko.iime pozdravl.iao Meki i prije nego u mi je poaelasilazitiObjava.Mogu ga prepoznati i öak sada."Taloaler smonavelihadiso drvetukoje bi doilo ,aleihi kadabi gaAllahovPoslanik, sallallähu ve sellem. pozvaoi hadis o dva drvetakoja su se spojilakadaim 'alejhive sellem, je AllahovPoslanik, sallallähu naredio, kal@ biljeziimam Muslimod Dzabira, a.,u dusomhar. disu: ...Allahov loslanil,sallallahu aleihi vesellem, 1e otiiaodo jednog drvera, povukao njegoVu granu iednu i rekao:'Slijedime (tj. budi pod mojom kontrolom), uz

Allaio\,u dozvolulpa gaje ono slijedilokao Srokamila slijedijahaöakoji je vodi za povodacu Dlenomnosu. Kada do(aodo drugoga drveta, powlao je jednunjeie govugranui rekao:'Slijedime, uz Allaho\,.rl dozvoluli ono gaje sliiedilokaoi prvo. Kada doaao polovinu je na udaljenosti izmeduta dva dffeta, rekaoje: ,spojitese uz Allahovudozvolu', sü se spojila. . " (navedeiou pa . "Hrana poglavl.iu seumnozavala niegovoj u ruci,,) Allaiov Poslanik, sallallähu'alejhive sellem,je pozvao grozddatula (na palminom drvetu), koii ie do_ Sao slalucuai, lako ie zabiljezio imamBeilekiod Ibn"Grozddatulaje Abbasa, a., koji kaze: r. sisaona tlo sa palminogstablai nastavioskakatisve dok nije dosao ,alejhi u mke Allahovog Poslanika, sallallähu ve sellem. ,aleihi Kadamu.ieAllahovPoslanik, sallallähu ve sellem. naredioda se vmti, grozdse vratio na svoiemiestona stablu.eovjekjerekao:'sviedoöim si tiAllahovpos da lanik', prihvatioislaln." i Naveli smoi hadiskojega biljeziimam Buhariod DZa bira,r a.,kalo ie panj plakaozbogtogajtomu ie nedos 'aleihive tajaoAllahovPoslanik, satlallähu sellem.

Porerlenje izmetlu razgovoraMusaa,a. s.,i NoCnog putovanja Allahovog Poslanika, s,a.v s.,i viilenje njegovaGospodara
"pitao ImamMuslimbiljeziod Ebu-Zerra ka.Ze: koji sam 'alejhive ,Dali AllaiovogPoslanika, sallallähu sellem: si vidio svoga (tokomIsra'i Mi'radza).OdGospodara?'

rtio

M u ' D Z r z EM u H A M M € D AA . s . ,

UPoREDtvANJE MU'DZrzA

je: govodo 'Onje Svjetlo, kakosamGamogao vidieti?"'t je Musa,a.s.,tazgovarao Svo.iim Takotlerkada sa Gospodaromna Sinaju,pitao je da Ga vidi, ali mu to nije 'alejhive seldozvoljeno.2 AllahovPoslanik, sallallähu lem,.ierazgovarao Uzvisenim sa Allaiom u noöi Isra'ai vidio je svjetlo,kakoje to zabil.iezeno hadisuimama u Muslima. Imam Ibn,Hamid taloder biljezi ovaj dogadaji dodaje: "Uzviseni Allah je rekaoMusau,a.s.: "I Ja sam utinio da te svako voli i da rastes pod okom Motim." (Tä+rä,3s.) A Muhammedu, sallalläiu 'alejhive sellem, rekao: ie "Reci: 'Ako Allaha volite, mene sliiedite, i vas 6e Allah volieti i grijehe vam oprostiri!, - a Allah praita i samilostanie," (AIi'Imrän,3L) Uzviseni Allai nam je kazaoi o bijeloj,bljestavoj ruci Musaa,a.s.,kojom ga je pomogaou borbi protiv faraona: "Uvuci svoiu ruku u nledra svoj4 poiavice se biiel4 a bez mane, i priberi se tako od straha! To su dva dokazaod Gospodaratvogafaraonu i glavejinama niegovim; oni su, zaista, nar:odraskalaseni.,,(EI-Kasas,
32.) 'Zabiljezeno kod nnamaMuslimau poglavlju'Vjerovanje 'Ovajdogadajie spomenut Kur'anu, u kakouzviseniA ah kaze: "I kad Nam Musa dode u odredeno wijeme, i kada mu cospodar njegovprogovori, on reöer'cospodan moi, ükati mi seda -, Tetidiml' -'Ne mozes vidjeti- re6e 'ati pogledai ono Me u brdo, pa ako ono os.anena svom mjestu, vidi€fes Me!' I kad se Gospodarnjegovonom brdu otkri, On ga sazen iom sravni, a Musa eeonesviies6€nstro!äli. öim s€ osvii€sti, ret€r 'H!€Ii€n nekasi! Ikjem Ti se,ja samviernik pni!,,' (El-A,räl ra3.)

Uzviöeni poslaniku, Allahje daoAllahovom sallaläiu 'alejhive sellem, puno veliöanstvenih znamenia. kood jih su: rascjepljivanie Mjeseca, kako.ie zabiljezeno iu Kur'anui u sunnetu.Imam Ibn-HamidkaZe, komenti_ rajuöisjaj Musaove, s.,ruke da su ashabiopisalilice a. Allahorog Poslanika, sallallähu aJejhi veselJ".,tuaubi osjetio zadovoljstvo radineöega, dasiiakaopun miesec. Imam Buha biljeziod Ka'babin Malikakoii kaie u du_ gomhadisu:". . . KadagodbiAllahovposlanik, sallallähu 'alejhive sellem, sretan, bio njegovo sesiialokaoda lice je dio Mieseca."r Navelismo kod spominjanja vrlina ashaba kazivanie o dvo.iiciashaba,Usejdubin Hudajru, ra., i Abbadu bin Büru, koji su otisli od ku6eMuhammeda, sallalähu 'alejhi ve sellem,u veomammönojnoöi i svakiod niih je imao itap u ruci. Stap.iednoga njih je osvjetljavao od put isprednjih, a kadasu serazdvojilii itap drugoga je poöeo svijetliti.izabiliezeno imamaAbdurrezzala). kod Takoder smo navelipod istim podnaslovom kazivanle o ashabuöiji su prsti osvjetljavali isprednjega(kako put biljeziimam Buhariu svojojkniizi,,Et-Tadh, (Historiia).

Poredenje mu'dZizaAllahovog Poslanika, s. a. v, s., sa mu'dZizama Idrisa, a. s.
Imam Ebu-Nu'ajm, kao i mnogi mufesiri (tumaai Kur'ana), smatrajuda je Idris, a.s.,bio jedan od poslanikakoji suposlaniBenu lsrailu.Genealozi smatraiuda
I Zabilje;eno kod imamaBuhariie poglavlju'\,Hine u Alahovog Poslanika, sallallähu'alejhi seilem" ve

162

M u ' D Z r z EM U H A M M E D A ,. s . a

UPoREDTvANJE 'DZrzA MU

t63

je doiao prije Nuha,a.s.,u liniji kojagavezezaAdema, a.s.,i oni misleda sena to odnosiajet "I Mi smo gana visokomiestodigli." (Merjem, s7) IpalqnasemPoslaniku, je sallalläIu'alejhive sellem, dat mnogovisi status negoovaj,kakoon salnnavodi,i o njemuses poitovanjem govorii na ovome na drugom i svijetu.UzviSeni Allahkaze:"l spomenna tebevisoko uzdigti!" (El Inöirah,4.). Dobro je poznaroda se njegovoimespominje svaloga kod petputasvaloga ezana, dana,na istoönom zapadnom i dijeluZemlje, kadamu"Svjedoöim ezzi\ kaZet daje samoAllahBogi da je Mu h a m m e d N i e g o v p o s l atn ik o d a c e s e n j e g o r o i m c z a a k. uvijekspominjatiu ezanuskupasaAllahovim imenom. 'alejhi ve Viii statusAllaiovog Poslanika, sallallähu sellern, uodnosunadruge poslanike semanifestovati öe i na Sudnjem danu,kada mu je Uzviseni Allah obeöao (Mjesto MekAmu-l-mahmüd Zaivalei Veliöanja). Imam Buharibiljeziod Enesa, a.: "Allahov r. Poslanik, sallallaje hu 'alejhivesellem, kazao:'Vjerniciöedugoöekati na Dan prozivuenja, poöneobraöundjela,pa öe se za da brinuti. Stoga reii: 'Zamolimonekogada se zalo'i öe za naskod Gospodara nas skloni sa ovogamjesta.' da OtiöiöeAdemu,a.s.,i redi6emu: 'Ti si Adem,ti si otac ljudi. Allah te stvorioSvojomvlastitomRukom,botaje vio si u Njegorar Dzennetu, naredio Svojimmelekima da ti uöinesedzdu nauöiote imenimasvihstvari.Ho i öeS sezaloZiti naskod Gospodara, nassklonisa li za da 'Ia nisampodesan ovoga mjesta?' Ademee reöi: za to.' Zatimöe spomenuti svojugresku koju je poöinio,ti. iedenjeploda sa drvetasa kojegamu je bilo zabranieno dajede.Ioi öercöi: 'ldite do Nuha,prvogposlanika ko,

jegaje Allah poslaoljudima na Zemlji.' Ljudi 6e oti6i do Nuha koji öe reöi: '.lanisampodesan to., Zatim za aespomenuti svojugreaku kojuje poainio,tj. pitanjeili molbaAllahu, da nije znaoda to ne trebapitati ili moa liti. Reöiae: 'ldire lbrahimu,Halilü r Rahmanu.,Oti., aedo Ibrahimakoji 6ereöi:'Janisampodesa1za to.'Zatim ae spomenutitri rijeöi kojeje rekao,a u kojima je bilo neistine, öe im reöi:'Idite Musaukojemje Allai pa daoTevrat, je saNjim direktnorazgovaraoko.ii koji i Mu sepriblizio radi razgovora.' Oti6iöe kod Musaakoji ae re6i:'Janisampodesan to.'Zatim6espomenuti za svoju gresku koju je poöinio,tj. ubistvoaovjeka, 6eim reöi: pa 'Idite Isau,Allahovom robu i Njego!.u namjesniku, dusi kojaje kreiranaNjegovom voljom i Njegovom Rijeöju., Otiöiöe Isaukoji 6e redi: 'ia nisampodesan to. Boza lje je da odeteMuhammedu, robuAllaiovomkojemusu oprosteni grijesikojejepoöinioikoje bi mogaopoöisvi niti (u buducnosti).' Doöiöedo menei ja öu pitati moga Gospodara daudemkodNjega, aemi biti dozvoljeno. pa KadaGavidim,pastöunasedzdu, aOn öeme ostavitina sedzdikoliko to On budehtio, a zatim öe mi reti: 'Mu hammede!Podigni glauu i gouori,bit öei saslu:an. Za uzimajse, zauzimanje ti biti prihuaöeno. öe TraZi hoita tei, bit te tidato.'Podiöi glavu, 6u zaivaliti semom cospodaru najl.iepsim rijeöimazahvalekojima 6e me On poduöiti.Allahmi neie dozvoliti sezauzimarnzapoda jedine (vrste ljudi). Druge6u uzetii uvestiu Dzennet."' Katade kaze:"CuosamEnesa kazeda je Atlaiov posda 'ale.ihi sellem, 'Izaöieu lanik,sallallähu ve kazao: iizvesti ih iz DZehennema,potom ih uvestiu Dzennet.Zatim a ausevratitii pitati mogaGospodara udemkodNjega, da

M u ' D t z E M u H A M M E D A , .s , A

UPoREDTV NtE MU'DZrzA

r65

pa ie mi biti dozvoljeno.KadaGa vidim, past 6u na sedzdu, On öeme ostavitina sedzdikoliko On bude a to htio, a zatim ie mi reer: 'Muhammede!podigni glauu i gouori, bit tei sasluian. Zauzimaj se,zauzimanje öe ti biti prihuateno. TraZiita hoöei,bit te ti d,ato.,podili (u glalu, zahvaliti momeGospodaru jim se najl.iep ri.ieöima zahvale kojima öe me On poduöiti. Allah mi neöedozvoliti da sezauzimam pojedine(vlsteljudi). Druge za ,, 6u uz€tii uvestiu Dzennet., Katade dodaie:"öuo sam Enesada kaZeda .jeAllahovposlanik, salallAhu,aleihi "lzaii vesellem. kazao: cu i izvesti iz Dzehennema, ih a potom ih uvestiu Dzennet.Zatim 6u sevratiti po tre6i put i pitati mogacospodara udemkod Njega, öe da pa mi biti dozvoljeno. KadaGavidim,pastöu na sedzdu, a Ondeme ostavitinasedzdikoliko On budehtio,a za_ to podigni glauu i gouori,bit tim 6e mi reöi: 'Muhammede! tei sasluian. Zauzimaj se,zauz,imanje ti biti prihu.töe ceno. TraZiita hotei, bit ce ti dato., podiei 6u glalu, za hvaliti mome se Cospodaru nailjepsim rijetimä zaivale kojima öe me On poduöiti. Allah mi neaedozvolitida sezauzimam pojedine(vrsteljudi). Druge6u uzetii za uvestiu Dzennet."Katade dodaje:"öuo samEnesa da kazeda je AIlaIov Poslanik,sallallähu .aleihi ve sellem. kaTao:Izaii iu i izvesti iz D2ehennema, ih a zarimih uvestiu Dzennet. Nikoneeeostatiu Dzehennemu osim onih kojeöeKur'anzatvoriti(tj.onih zakojeje odluöeno da vjeönoostanuu njemul."' Zatim je prenosuac pro_ uöioajet:".. , Gospodar 6eti na onom sviietuhvale tvoi dostoinomiestodarovati."(El-Isrä,, prenosilac 79.). do_ daje: "Ovoje 'mjestohvaledostojno'kojeje Allai obe_

eaoSvome Poslaniku."(tj. mjestoSefa'adzije, zagovor_ nika).t KaoStosmo ranije naveli,svim ranijim poslanicima su data predskazanja poslanikovom, o salallähu ,alei ,alej_ hi ve sellem, dolasku. Allahovposlanik, sallallähu hi ve sellem, predvodiosveposlanike zajedniökom je u namazutokom nodi Israa (noönog putovanja) kojoj o eemodetaljnijegovoritikasnije. Njegova vjera,islam, ostatöe svedo Sudnjega danai nijednadrugavieraje neaemodidokinuti,niti.iezami.ieniti.

Poredenje mu'dZizaAllahovogposlanika, s. a.v. s., sa murdzizama Daurda, a. s,
Uzviseni Allai kaze: "fi otrpi ono 5to oni govore i sieti seroba Naieg Damda, öwstog u vieri, koii se uvijek Allahu obra6ao, Mi smo brda potöinili da zajedno s njim hva.leAllaha priie negosto Suncezaate posliie poötograne, a i ptice i okupliene - svi su oni zbog njegova hvalienja hvalu ponavliali."(Säd, 17-19.) "Mi $moDavudu Naöumilost ulazali -,O brd4 ponavliajte zaj€dno s niim hva.lu,i vi ptice!' - i uöinili da mu mekano gvoZilebude, ,Pravi iiroke pancire i öestito ih pleti!' - i öinire dobro, ier ta vidim sta radite vi." (Sebe', ro.-u.) AllahSvemoönije uöiniodapticei planinehvalei zahvaljujuAlalu sa njim. On nikadanije nistaieo osim je poslanik, onogaSto zamdiovlastitimrukama.NaS sal'Zabiljdeno kod imamaBuharijeupoglavlju "Tevhid'

T
M u ' D Z r z EM u H ^ M M E D AA . s . , UpoREDrvANjE MU'DZrzA

'\67

lallähu 'alejhive sellem,je uöio Kur,anveomali.iepim Blasom.Dzubejribn Mut'am kazeda jc ^llahov posla 'alejhive nik, sallallähu sellem, uaio suru lit-ft, na akSaJn namazui da u svomZivotunije öuoljepsiglas. Kakosupticeiövrsteplanineizgovarale tesbihsaposlanikom Da\''udom, s., tako su ashabiöuli da tesbih a. poslanika, aini kameniena dlanu Allahovog sallallahu 'alejhive sellem, kakosmorekli ranije.Imam Buharibiljezi od Ibn Mes'uda, a., da je öuotesbihkoji je öinila r ,aleihi hrana u rukamaAllaiovog poslanika, sallallähu ve sellem,tj. dok ju je jeo. Takoder smo ranije govorili o peaenoj ovcikojaje bila otrovana, koja gaje obavia jestilada.ieotrovana poglavl.iu mu,dzizama (u o kojese odnose Zivotinje). na Nemadiskusije je tesbihmalog, da öwstogkamenja, u sebinema koje rupa,mnogoöudnije od togada to öineplanine,ko.ie imaju mnogorupa i pe_ ainai iz kojih odjekuju.iaki zvukovi. Znamoda je Poslanik Davud,a.s.,jeo ono Stoje za_ radio svojim sposwenimrukama,Stoje, inaöe,bila i ,alejhi praksa AllaiovogPoslanika, sallallähu ve sellem. Cuvaojeovcezaljude iz Meke, pa.ieimaoobiöajre6ida su svi poslanici pastiri.ISao takodet u Sirijuradi jc, bili trgovineHatidze, a. r. Uzviseni Allahkazeo Davudu, s.:,,...i dali mu viea. roviesniötvo sposobnost rasuduie.,, i (Säd, da 20.)Spo_ sobnostza rasudivanje koja je data Allahovomposla_ niku, sallallahu'alejhive sellem,bila je savrsenija od sposobnosti koja.ie data ranijim poslanicima. pored toga,njegovSerijat savrseniji ijednogranijegSe_ je od rijata, a ujednoje i posljednji.Imam Buharibiljezi od Ebu Hurejre, a.,daje Allahovposlanik, r sallallahu,alej

hi ve sellem,kazao: "Poslan sam sa jezgrovitimgovorom, koji ima najsiraznaöenja potpomognutsam sa i strahom(da me se neprijateljplasi). Dok samspavao, doneseni kljuöevi(svih)zemaljskih znicai stavljeni su u moje ruke."'

Poredenje mu'dZiza Allahovog Poslanika, s.a.v s., samu'dZizamaSulejmana,a. s.
Uzvi5eni AllahkaZe Kur'anu: u "I Mi smo dali da mu sluze:vietai - koii prema ie zapovijedi niegovoi blago puhao onarno kuda je on htio - i Seitani,svegraditelii i gnjurci, i drugi u bukagiie okovani. 'Ovo ie NaI dar, pa ti oslobodi ili zadrZi, ne6e5 zbog toga odgovarati!' On ie, doist4 blizak Narna (Sad,36.-40.) i öekagakrasnoprebivaliste." "A Sulejmanu vietar taki poslusnim uöinismo - po zapovijediniegovojie puhao prema zemlii koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo; i Sejtaneneke da zbogniegarone, a radili su i poslove druge,i nad njim (El-Enbijäl 82.) smo Mi bdteli." 8r. "A Suleimanu - vietar, uiutro ie prevaljivao rastoianie od mjesec dana, a naveöerastojanie od mjesec dana; i uöinili smo da mu iz izvora rastoplien bakar teöe i da dzinnovi, voliom ntegova Gospodara, pred niim rade; a kad bi neki od niih otkazaoposluönost naredeniu Nasem,uöinili bismo da ognienu patniu osieti. Oni su mu izradivali sto god ie htio; hrarnove i spomenike, i zdjele kao öatrnie, i kotlove nepokretne.
I Zabiljezenokod imama Büharije u poglavlju "Dtihad'

Mu'DZrzE MUHAMMEDA, s, A.

M U P o R E o r v a N J EU ' D Z r z a

169

'Tfudite sei budite zahvalni, o öeliadi Davudova!'- A r2.malo je zahvalnih metlu robovima Moiim." (Sebe',
13.)

podredioSulejmanu, Istinaje da je Allah Svemodni (Sa,'teza.s.,vjetar,ali Kur'anspominjeu suri El-AhzAb poldonioSvome nici)daje UzviseniAllah Poslaniku, salpobiedunad njegovim lallähu'alejhive sellem, nepriiaprotivniih. Uzviseni teljimaputemvjetra,koji.ieposlao "O viernici, sietite se Allahove Allah kaZeu Kur'anu: milosti prema vama kada su do va$voiske do$le, pa smo Mi protiv niih vietar poslali, a i voiskekoie vi niste vidieli - aAllah dobro vidi sravi radire." (Et-Ahzäb, 9.) Imarn Muslim biljeziod lbn-Abbasa, a., da je Alla r. hov Poslanik,sallallähu 'alejhi ve sellem, kazao: "Data (istoönivjetar, kojim je mi je pobjedasa Es-Sabaom prestravljen neprijatelj),a narod Ad je unistensa EdDeburom (zapadnivjetar)." Imam Buhad biljezi od DZabira Abdullaha, a., daje AllahovPoslanik, bin r. sal"Dato lallähu'aleihi sellem, ve kazao(u duZem hadisu): je pet stvarikoje nisu datenikom prije mene:Allah mi mi dajepobjeduputemstraia (zasüasujuci mojenepri" jalelje) razdaljini mjesec na putovanja.. od dana . Druga mu'dzizakoja je data Sulejmanu, a.s., jeste vlastnadSejtanimadzinimada radeono 5toim on nai redi, kal@je navedenou prethodnim ajetima. Uzviseni Allah.leposlaomeleke seboresaAllahovim da Poslanikom, sallallähu 'alejhi ve sellem, u mnogim prilikama, kaosto ie na danUhuda,dan Bedra, El-Aizabai na dan Hunejna.Imam Buharibiljezi od Ebu-Hurejre, da r.a., je Allaiov Poslanik,sallallähu 'aleihi ve sellem, kazao: "jedanod snaznih metlu dzinimami ie dosao iznenada

juöerda mi pokvadnamaz. Allahje daoda gasavladam zajedanod i uhvatim.Imaosamnamjeruda gasvezem dZamijskih stubovakakobistega mogli vidjeti, a onda 'Gospodaru sam sesietiodovemogabrataSulejmana: 'oprosti mi i darui mi vlast kakvu moji - rekao ie niko, osim mene, ne6eimati! Ti uistinu, bogato daru3s.),pa samgapustio,prokletenog."r iedl' (Sad, je poslaogrupu dzina da slusajuKu/an, kako Allah jer stoji u suri El-,Ahk4, su oni, ustvad,vjerovaliu nje'alejhi ve sellem, Poruku. Odmah su govu, sallallähu selTatili medu svojnarodda ga opomenui pozo!'uda prihvati islam, jer je Allahov Poslanikposlan i liudima i dzinima. UzviSeniAllah kaie: "Kada ti poslasmo nekoliko diinnova da Kur'an sluSaiu,kada dodoSeda ga Euju, oni rekose 'Pst!' A kad se zavrsi, üati5e se narodu svomeda opominiu." (Bl-Ahkäl 29.)

Poretlenje mu'dZizaAllahovog Poslanika' s. a,v. s., sa mu'dZizama Isaa, a. s.
Kur'an nam govori u mnogim suramao mu'dzizama koje je Uzviseni Allai darovaoIsau, a.s , ukljuöujuöi i ajet:"... i poslatikao poslanikasinovimaIsrasliedeöi ilovim: 'Donosim vam dokaz od GospodaravaleS: napravi6u vam od ilovaöeneöto poput ptice i pühnudu u niu, I bi6e, voljom Allahovom, Prava ptlca, I iscieliöu sliiepa od rotlenia, t 8ubalra, i ozivliava6u lnrtve, voliom Allahovom, i kaziva6uvam Staiedete i 5ta u do"Vjerovjesnici" r Zabiljezeno imamaBuharije pogLavlju u kod

M U , D Z I Z E M U H A M M E D A ,A . s ,

UPoREDTvAN)E DZTz^ MU

17r

movima gomilate; to 6e, uistinu, biti dokaz za vas, ako praviviernici budete." (Äli'lmran, 49.) Navelismo ranije u ovojknjizi mnoge predajekoiekazuju da je AllahovogPoslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem, pozdravualoövrsto stijenje, kako je panj od stabla palme plakao kada ie Allahov Poslanik,sallallähu 'alefhi ve sellem,poöeo koristiti minber umjesto njega. Ta koder smo naveli hadis o otrovanoi ovci, koia ie obavijestila AllahovogPoslanika,sallallähu 'aleihi ve sellem, da su je Zidovi zatrovali sa namjerom da ga ubiju. Ako je ozivljavanje umrle osobe (Allaiovom voliom) veliko znamenje, onda je davanje Zivota övrstoj stijeni jos ve Iiöanstveniji. Na dan Uhuda, kako biliezi Ibn HiSam (koji je napisao biografiju Allaiovog Poslanika, sallalla 'alejhi hu ve sellem), Katade,r. a-, (jedan od ashaba)je bio pogoden u oko koje je, nakon udarca,palo na nie gov obraz. Allahov Poslanik,sallallähu 'aleihi ve sellem, gaje uzeo u ruku i vratio na njegovo mjesto.Allahovom voljom oko je ozdravilo i Katadeje mogao da na njega gledakao i ranije.

sto sam slijep aovjek),pa mije postalojako reskodabilo kuda idem.' Allahov Poslanik,sallaläiu ,alejhi ve sel lem, mu je rekao: 'Idi i uzmi abdest,klanjaj dva rek,ata i reci: 'MojAllahul Molim Te i obraöamti se dostojanstvom Tvoga poslanika Muhammeda, poslanika milosti. Muhammede! Obmöam se mome Gospodaru, tvojim dostojanstuomi tvojom öasöuda mi vrati moj vid. Moj Allahul Molim za njegovSefa'at mene!"' Osman kaze: za "Talo mi Allaha, nismo se pomakli sa svojih mjesta, a nismo tamo dugo ostali, a öovjekse veöwatio metlu nas kao da nikada nije bolovao ni odjedne bolesti."

Kazivanjeo slijepom öovjekukoji je ponovo dobio svoj vid nakon dove Allahovog Poslanika,s.a.v. s.
Imam Bejheki biljezi od Osmana ibn Huneifa da ie kazao: "Doiao je Allaiovom Poslaniku, salallatlu 'alejhi v,esellem, slijep öovjek i Zalio mu se da je izgubio vid. Covjek je rekao Poslaniku, sallallähu 'aleihi ve sellem: 'Allahov Poslaniöe!Nemam nikoga ko bi me vodio (po-

No6noputovanie (Isrd i Mi'radZ)
No6noputovanjepredstavlja öudesno putovanjeAIla, 'alejhi hovogPoslanika, sallallähu ve sellem,iz Mekeu MesdziduI Aksau Jerusalemu njegovouzdizaniena i nebo. Uzviseni Allahkazeu Kur'anu:,,Hvaljen neka ie Onai koii le u iednom öasuno6i preveoSvoga roba iz Hrarnaöasnog Hram daleki, öiiu smo okolinu blau goslovilikako bismo mu neka znamenjaNaSa pokazali.- On,uistinu, sveöuiei svevidi.,,(El-Isrä', t.) Imam Buhari biljezi od Enesaibn Malika, r a., koii prenosiod Malikaibn Sa'sa'a, a., da je Allahovposlar. 'alejhive nik, sallallähu sellem,opisujucisvojeNoöno putovanje, kazao:"Dok samlezaou Hatimu,"ili ie mo"u Hidzru, Zdarekao: iznenada dodenekonepoznat mi i rasjeöerasporime odavde i dovde", pokazuju6i svo.ia na prsa,"i izvadimi srce.Zatim je donesena jednazlatna posuda punaimanau kojoije oprano mojesrce, napu njeno(vjerovanjem) (na i ponovovrateno svoje miestol. Potommi je dovedena bijelaZivotinja manjaod mazge, a veia od magarca." Dzarud(kojije sjedioporednjega) "Da li.ie to bio Burak,o Ebu-Hamza?" upita: Enesod-

176

Mu'DZrzE MUHAMMEDI, a. s.

No6No purovANIE (lsRAr Mr'saDZ)

'State rasplakalo?' 'Plaöem 6esljedjer Musaodgovori: benicidjeaakakojije poslanposlijemeneuöi uDzennet u vedem broju negomoji sljedbenici', odgovori I on on. (Dzibril)senastavi penjatisamnom do sedmoga neba. 'Ko Kadazatrazida seotvori,bi reöeno: ie to?' 'Dzibril', odgovodon. A ko je s tobom?', upitan.'Muhammed', bi odgovorion. 'Da li je Muhammedvedposlan?', upibi tan. 'Da',odgovorion. Tadabi kazano:'Nekaje dobro dosao!Di!'nali dolaska!'I bi otvoreno. Kadasamuöao (iznadsedmog neba),ugledao sam Ibraiimal (Dzibril) 'Ovoje tvoj (pra)otac reöe: Ibrahim. Nazovi selam!' mu Jasam mu nazvaoselamna koji mi je on odgovorioi rekao: 'Dobro dosao, dobri sine i dobri vieroviesniael' Zatimmije pokazan (Lotosovo Sidretu-l-Munteha drvo na krajnjim granicama). Tamosu bile öetiririjeke,dviie skrivene i dvije vidljive, pa sam upitao: 'Kakvesu ovo dvi.ievrste rijeka, o Dzibrile?' 'Dvije skivene su dvije dzenetske djeke, a dvije vidljive su Nil i Eufrat',odgovori on. Potommi bi pokazanEl-Beitu-Ma'mur (Ku6a Zivota/ibadeta). Ondami donesose posudunapunjenu vinom.drugunapunienu ijekomi rreaunapunjenu n medom. la uzeh mlijeko,na sra (Dzibril)reöe:'Ovoje vjeraislamu kojojsteti i tvoj ummet.'Zatimmi je propisannamaz, to pedeset i namaza dan.Medutim,kada na samsewatioiprosaoporcdMusaa, onme upitao:'Stati 'Zapovijedeno je pedeset je zapovijedeno?' mi namaza svakog danal odgovoriosam. (Musa)reöe: 'Tvoi ummetneöemoöiizdrzatipedeset namazanadan. Takomi Allaia, ja samvedimao iskustvo ljudima prije tebei sa pokuSao samnajboljeStosammogaosaIzraelidanima. Zato,vrati seGospodaru svome zamoliolal<iicu svot i za

ummet.'I ja sevmtih, pa mi On olalsaza deset. Medutim, kadasamselTatioMusau,on reöekaoi raniie.I ia se ponovowatih, pa mi On olalsa za deser.potom se vratihMusau, paon reöe i ranije.Ijase watih,pami kao On olaksa deset. za ZatimsevratihMusau,aonrcöekao i ranije.Potomsewatih, pa mi On olaksa deset, za talo da mi ostanarealeno desetnamazasvakidan. Zatimse watih Musau,a on ponoviisti saviet.Tadasewatih i bi mi zapoiedenopet namaza svakog dana.Kadasewa'Stati je zapovijedeno?' ,Zapotih Musau,a on upita: vijedenomi je pet namaza svakog dana', odgovorih. On 'Zaista, reöe: tvoj ummet nedemoai izvrsavati napet maza svakog dana.la samimaoiskustvo saljudimaprije tebei poku3ao samnajbol.ie sammogao ito salzraeliöanima. Stoga, vrati se Gospodatu svomei zamoli olakSicuza svojummet.' 'Traziosam od Gospodara svoga svedok senisamzastidioi zatosamzadovoljan pokoi mvam se Allaiovoj naredbi', rekoh. Kada sam odlazio, glasnikpovika:'Smanjio sam obavezu olaksao i Mojim robovima."'r Hadiso Israu i Mi'radzuprenosi viie od 20ashaba Al'alejhive sellem, lalovog Poslanika, sallallehu i zabiljeZenie u svim hadiskim zbirkama.

NamazAllahovog Poslanika, s. a. v. s., u MesdZidul-Äksa' prije uzdizanja na nebo
ImamMuslimbiljeziod Enesa Malika,r.a.,koii kaze ibn je Allaiov Poslanik,sallallähu'alejhi vesellem,kazao: da
'Zabilje;enokodimamaBuharije poglavlju "Vrline u ashaba"

aM u ' D Z r z EM U H A M M E D A ,.s . A NoeNo PUTov^NIE(lsRA'r Mr'RADZ)

r79

"Stavlien sam na Butala, a to ie Zivotinja bijelai duga, veaaod magarca, manja od mule, öiji se korak prua Zaodokleje dostizao njegovpogled.IaSuei stigaosam (El-Aksa) Jerusalemu. u Bejtu-l-Makdis u Vezao samsa na miestu ko;ekorisre poslanici. USao samu dzamiiu i klanjao rekata.llasaosam dva vajt,a Dzibrilmije donio posuduvina i posudun ijeka.Izabrao sammliieko, pa mi .ieDzibril rekao: 'Izabtaosi ftru (ono Sto.ieprirodno)."" Ibn-Hiiam biljezi u svojoj Siri iBiografijiAlahovog Poslanika,sallallähu 'alejhi ve sellem)da ie Allaiov pos'ale.ihi lanik,sallatlähu jutra,nakon ve sellem, narednog Stose vmtio u Meku,rekaoKurejsijama ovom doga, o daju. Vedina njih je rekla: "Takomi Allaha,ovo ie öista glupost.Karavani trebamjesec odedo Siri.ie jos ieda i dan da seotudawati, a da je Muiammed mogaootiii i watiti sezajednu noö!?"Neki su pitali Ebu-Belca, a.: r "Stamislis o svomeprijarelju,Ebu-Bekre? t\,rdi da On je otüao do El-Aksaa proslenoai,klanjaou njoj i watio se u Meku." On je odgovorio oni laZuna Allaiovog da 'alejhive sellem, Poslanika, sallallähu ali su oni tvdili da ,alejposlaaik, govore (Allahov istinu i da on sallallähu hi ve sellem) govoi da je bio u toj dzamiji i da ljudima priöao tome. Ebu BekIje rekao:"Takomi A.llaha, ako on tako govori,ondaje to istina. I jta tu imai öudno? TakomiAllaha, on mi kazujeda mu sanebana zer iu dolaziObjavaod Allahau jednom öasudana ili no6i i ja mu to vjerujem,a to je öudnijeod onogaöemusevi poslaniku, öuditel"Zatimje orisao Allahovom sallallähu
I Zabiljezeno imama kod Muslimaupogtavlju Vjerovanje'

'alejhive sellem, i doznaoda su ovepriöeistinite.Ebu_ Bekrje rekao:"Allaiov poslaniöe, li si ti kazivao da lju_ dimadasi bio u Mesdzidul-Aksau prosle noei?,'Allahov 'alejhive Poslanik, sallallähu sellem,mu odgovori pot wdno,paEbu-Bekr reöe:"Allalov poslaniöe, opiöimi ga (Mesdzidul-Aksa) postosarnja bio tamo."Allahovpos_ lanik kaZe:"Podignur je (Mesdzidu mi l-Alsa) talo da sam ga mogaovidjeti." On, sallalläiu ,aleihi sellem. ve ga je opisivao, Ebu-Bekr a govo o: ,,Ovo istina,svie, je doöimda si ti AllahovPoslanik", dok nije zavrbio sve sa ,aleihive opisivanjem. AllahovPoslanik, sallallahu sel_ lem, na kaju reöe:"A ti si, Ebu-Beke, (IstinoBs-siddik ljubivi)."Od tadajep rczvallEs-Sidd,ik. Nemaöudesnije mu'dzizeod Noenog putovania Alla_ 'alejhive sellem, hovogPoslanika, sallalläIu posmatra juöi sveaspekta ovogaputovaniakoie se desilotokom jedne nodi. Cinienicada je Allahovposlanik,salla]lA, hu 'alejhive sellem,uznesen sedmog do nebaje samo po sebimu'dziza.IoSöudesnijim öini to Stoje sreoi ga drugeposlanike, su slariprije njegai koji su pomrli, koji ali su razgovarali njim kao da su veöznali da öe on, sa sallalläiu 'alejhive sellem,biti poslannakonnjih. Islamska ulemanaglasava je to bilo zajednuno6,daje da namaz(kojije na.ivazniji dnevniobredkod muslimana) narealen muslimanima,tj. bio je naredendirektno od 'aleiUzviienog AllahaNjegovom Poslaniku, sallallähu hi ve sellem,a ne prekoDZibrila. Ovo ukazuie izuna zetnuwijednostnamazau islamu. Jedan sawemeod nih biografa SireAllahovog Poslanika,sallala+ru,aleihi ve sellem, komentirajuiidaje AllahovPoslanik, sallallä, 'alejhive sellem, hu vidio Nil i Euftaru Dzennetu. kaze:

T
r8o
M u D Z r z E U H A M M E D A ,. s . M A

"AllahovPoslanik, 'alejhive sallallähu sellem,.ie rekao da je vidio dvije znanerijeke,Nil i Eufrat,i dvije neznane. Dvijepozraterijeke,Nil i Eufrat,simboliziraju eese da islamudomaöiti plodnimdolinama dvijurijekai da u tih ee stanovnici njihovih tokovabiti nosiociislamai pre, nositi ga s generacije generaciju.pod ovim se nije na misliloda ovedvijeri.ieke izviruu Dzennetu."r Na kraju, molimo Uzvisenog Allahada Svojommiloiöu obaspe imamalbn-Kesira, autoraoveknjige,koji je ulozio ogromantrud da sakupiveöinuonogaStoje poslanika, napisano mu'dzizama o Allahovog salallähu 'alejhive sellem,(iz razliöitihautentiönih izvoraJ.Molimo Uzvisenog Allahada prihvati naaponizani skro man trud u izdavaniuove knjige, te da nas uputi na pravi put kakobismo se mogli p druziti naiem posla 'alejhive sellem, niku, sallallähu ako Bogda, u DZennetu.AminI

SadrZai
Uvod Zivol Allallo\ogPoslanika. a. v.s..je s. veliöanstvena mu'dziza Definicija mu'dZize Vrstemu'dziza 5 6 7 7

Moralne mu'diize
Osietilni dokazi poslanstva D o k a z o z r a s p o l u ö e n j je s e c a . . . . k M e . ... Dovazakisu ...... M r r ' d t i z e v e z a \ e z a z e.n .ü. u . . . . . . . . . M \ t ' d Z l z e v e z a \ e z a ü v o t i n.j.e . . . . . . . . . Mtt'dZize vezane za ashabeAllahovog ...... P o s l a n i s .a ,. vs . ka Mu'dzize koje se odnose na lijeöenje bolesti . . DovaAllahovogPoslanika, a.v. s., bivala s. j eu s l i ö a n a ........... Allahovog Poslanika,s. a.v s., su pitali o gajb33 33 35 38 66 7g 78 82

' Safiur-Rahman, ElMubarekfuri, Mahtum. (Zape, ,,Er-Rahiqul öaeeni dzenn€rski (Riyad, napirak), SaudiArabia, Dar-usSelam Publications, ed.u16.Hr996.), ßt 149.-r5o.

bio stvarima, njegov a odgovorje u skladu i saonim Stoje bilo ob.iavljenou ranijim poslan icimd 9 4 Knjigama darimprija<njim

r82

Mu'DZrzE MufiAMMEDA, A. s,

Raniieobiavedonoseradosne viiesti o poslaniku 10r NekeodvijestioMuhammedu, a.v.s.,koiesu s. spomenuteuranijimobjavama . . . ro6 .. Kazivanjao sadadnjim dogadaiima Kazivalia o budu6im dogatlajima
u5 r25

Uporealivaniemu'd;iza r43 Ebu-Nu'ajmovakomparacija mu,dziza Mu hammeda, s.a.v s., i mu'dziza rani.iih poslanika 145 Nodnoputovanje (Isra i Mi,radz)
r73

174

N 4 u ' o z r z E u H A M M E D A ,. s . M A

NoöNo PUTovANtE (Isfi^' I Mr'RADZ)

175

govoripotvrdno.Poslanik, sallallätu'alejhive sellem, ie rekao: "Njegovkorakse pruzaodokle je dostizaonjegov pogled. Bijai stavljenna nju. I Diibril krenu sa mnom dok ne stigosmo nainizega (najblizega) do neba, gdieje zatftZlo da (nam) se owori. ,Koje to?l bio ie upitan. 'Dzibrill odgovorion. 'A ko ie s tobom?, 'Mu hammedlreöeon. 'Da li je Muhammed poslan?i veö bi upitan. 'Da',odgovori.Tadabi kazano:'Nekaie dobro dosaolDivnalidolasla:'I bi namorvoreno. Kada sam ,Ovoje usaona prvo nebo,ugledao samtu Adema. tvoj (pra)otac Adem. Nazovi selaml', mu rekaoje (Dzibril)i selam,na koji je on odgovodo re_ .iasajn mu nazvao i kao: 'Dobro dosao, dobri sine i dobri vjeroviesniöe!, I (DZibril)se nastavipenjati sa mnom dok ne stigosmo do drugoga neba.Kada zarrazi seowori,bi reaeno: da 'Koje to?' 'Diibril', odgovorion. ,A ko je s tobom?,, bi upitan. 'Muharnmed', odgovori. ,Da li je Muiammed veöposlan?', upitan. 'Dal odgovorion. Tadabi ka bi 'Nekaje zano: dobrodo5aolDivnali dolaska!, bi nam I otvoreno.Kadasamuiao na drugonebo,ugledao sam i Isaa,a oni su tetidi (po majci). (Dzibril)reöe: Iahjaa 'Ovo su Jahja Isa,nazovi selam!'i ia sarrlrm nazvao i im selam, koji oni uzuatisei rckose:,Dobrodosao, na dobri brate i dobri vjerovjesniöe!' on se nastavipenjati I samnom clotreöega neba.Kadazatrazida seotvori,bi reöeno:'Ko je to?' 'Dzibril',odgovorion. 'A ko ie s to bom?l bi upitan. 'Muhammed;odgovorion. ,Da li ie Muhammed poslan?l biupitan. Da,odgovorion. Tada bi kazano:'Nekaje dobrodoöao!Divnali dolaska!' bi I otvoreno. Kadasam usaona treöenebo,ugledaosam lusufa!tDzibrilJ reae:OvojeJusuf. Nazovi selaml mu

selam,na koji je on uzwatioi rekao: Jasammu nazvao 'Dobrodo5ao, dobri bratei dobri vjerovjesniöe!, se I on nastavi penjatisamnom do öetvrtoga neba.Kada.ie za'Ko je ,Dzibril,, trazio da se otvori, bi reaeno: to?' odgovorion. A ko je s tobom?', upitan. ,Muhammed', bi odgovo on. 'Da li je Muhammedveeposlan?lbi pitan. 'Dal odgovorion. Tadabi kazano:'Nekaie dobro doiaol Divnali dolaska!'I bi otvoreno. Kadasamusao na öetwtonebo,ugledao samldrisal(Dzibril)reöe:,Ovo je Idris. Nazovimu selam!' Nazvao sam selamna koji je on uzwatioi rekao: 'Dobro dosao, dobri bratei dobri vjerovjesniöel' on se nastavipenjatisa mnom do I petoganeba. Kadazatrazida se otvori, bi reöeno:'Ko je to?' 'Dzibrill odgovorion. 'A ko je s robom?', upibi tan. 'Muhammed', odgovorion. 'Da li je Muhammed veöposlan?', upitan. 'Da',odgovorion. Tadabi kabi zano:'NekajedobrodoSao! Divnali dolaska!' bi otvoI reno. Kadasam usaona peto nebo,ugledaosam Haruna! (Dzibril)reöe:'Ovoje Harun. Nazovi selam!' mu ia sammu nazvaoselamna koji je on uzvmtioi rekao: 'Dobrodosao, dobri bratei dobri vjerovjesniöe!'on se I nastavi penjatisa mnom do Sestog neba. Kad.a zatrati 'Ko da seotvori,bi reöeno: je to?' 'Dzibril',odgovori on. 'A koje s tobom?', 'Muhammed', bi upitan. odgovori on. 'Da li je Muhammed ve6poslan?', upitan. 'Da',odgobi vori on. Tadabi kazano:'Nekaie dobrodoiao! Divnali dolaska!'I bi otvoreno.Kadasam usaona Sesto nebo, ugledao sam Musaa!(Dzibril)reae:'Ovoie Musa. Nazovimu selam!'Jasam mu nazvao selamna koji ie on uzwatioi rekao:'Dobro dosao, dobri bratei dobri vie rovjesniae!' Kadaga napustih, zaplaka, bi upitan: on pa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful