CANONUL CEL MARE

SFANTUL ANDREI CRITEANUL
“Triodul” - Ed. Institului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2000

JOI
în a cincea săptămână
a Sfântului şi Marelui Post
Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi
adunându-se fraţii în biserică, preotul face începutul
după obicei şi se zic: Împărate ceresc..., Sfinte
Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluieşte (de 12 ori),
Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori) şi Utrenia, după rânduială.
După psalmi, se cântă Aliluia şi podobnicele glasului şi se citeşte Catisma a opta.
Apoi se citeşte viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, în două stări.
Psalmul 50
Stihurile: Să cântăm Domnului... nu se cântă, ci îndată se începe Canonul Mare, care
se zice rar, cu glas umilit şi cu inimă înfrântă, făcând la fiecare tropar câte 3 închinăciuni.
CANONUL MARE
Alcătuire a Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul.
Cântarea 1, glasul al 6-lea:
Irmosul:
Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi
slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit
(de două ori).
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
De unde voi începe a plânge faptele vieţii mele celei ticăloase? Ce începere voi pune,
Hristoase, acestei tânguiri de acum? Ci ca un milostiv, dă-mi iertare greşelilor.
Vino, ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de te mărturiseşte la Ziditorul tuturor.
Şi îndepărtează-te de acum de nebunia cea mai dinainte şi adu lui Dumnezeu lacrimi de
pocăinţă.
Râvnind neascultării lui Adam celui întâi-zidit, m-am cunoscut pe mine dezbrăcat de
Dumnezeu, şi de împărăţia cea pururea fiitoare şi de desfătare, pentru păcatele mele.
1

CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. ANDREI CRITEANUL - www.calauzaortodoxa.ro

Vai, ticăloase suflete! Pentru ce te-ai asemănat Evei celei dintâi? Că ai căzut rău şi teai rănit amar; că te-ai atins de pom şi ai gustat cu îndrăzneală mâncarea cea nechibzuită.
În locul Evei celei trupeşti, făcutu-s-a mie Evă înţelegătoare gândul cel cu poftă
trupească, arătându-mi cele plăcute, şi gustând pururea din băutura cea amară.
După dreptate a fost lepădat Adam din Eden, nepăzind singura Ta poruncă,
Mântuitorule. Dar eu, care am călcat totdeauna cuvintele Tale cele dătătoare de viaţă, ce
voi pătimi?
Covârşind eu de bunăvoie uciderea lui Cain, m-am făcut cu ştiinţă ucigaş al sufletului,
umplându-mi trupul de viermi, şi războindu-mă împotriva lui, cu faptele mele cele rele.
Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptăţii lui Abel. Daruri bineprimite nu Ţi-am adus Ţie
niciodată, nici fapte dumnezeieşti, nici jertfă curată, nici viaţă fără prihană.
Precum Cain aşa şi noi, ticălosule suflete, am adus fapte murdare Făcătorului tuturor şi
jertfă vrednică de mustrare şi viaţă netrebnică; pentru acestea ne-am şi osândit împreună.
Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru mine trup şi oase şi suflare şi viaţă; dar, o!
Făcătorul meu, Mântuitorul meu şi Judecătorul meu, primeşte-mă pe mine cel ce mă
pocăiesc.
Mărturisesc Ţie, Mântuitorule, păcatele pe care le-am făcut, şi rănile sufletului şi ale
trupului meu, care tâlhăreşte le-au pus înlăuntrul meu gândurile cele ucigătoare.
De am şi greşit, Mântuitorule, dar ştiu că eşti iubitor de oameni; baţi cu milă şi Te
milostiveşti fierbinte; pe cel ce plânge îl vezi, şi alergi ca un părinte, chemând pe cel
rătăcit.
Pe mine cel lepădat înaintea uşilor Tale, Mântuitorule, măcar la bătrâneţe nu mă lăsa în
iad, deşert, ci, mai înainte de sfârşit, ca un iubitor de oameni, dă-mi iertare greşelilor.
Eu sunt cel căzut între tâlhari, în gându-rile mele; cu totul sunt rănit acum de ele şi plin
de bube; dar Tu însuţi venind de faţă, Hristoase Mântuitorule, vindecă-mă.
Preotul, văzându-mă mai înainte, a trecut de mine, şi levitul, văzându-mă gol în
nenorocire, nu m-a băgat în seamă; iar Tu, Iisuse, Cel ce ai răsărit din Maria, venind de
faţă, miluieşte-mă.
Mielule al lui Dumnezeu, Cel ce ai ridicat păcatele tuturor, ridică de la mine lanţul cel
greu al păcatului şi, ca un milostiv, dă-mi lacrimi de umilinţă.
Vremea este a pocăinţei, iar eu vin către Tine, Făcătorul meu; ridică de la mine lanţul
cel greu al păcatului şi, ca un îndurat, dă-mi iertare de greşeli.
Să nu mă urăşti, Mântuitorule, să nu mă lepezi de la Faţa Ta; ridică de la mine lanţul
cel greu al păcatului şi, ca un milostiv, dă-mi iertare de greşeli.
Greşelile mele cele de voie şi cele fără de voie, Mântuitorule, cele vădite şi cele
ascunse, cele ştiute şi cele neştiute, toate iertându-le, ca un Dumnezeu, milostiveşte-Te şi
mă mântuieşte.
2

CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. ANDREI CRITEANUL - www.calauzaortodoxa.ro

şi voi lăuda pe Hristos. Bogăţia sufletului cheltuind-o întru păcate. miluieşte-mă. lăsând pornirile desfătărilor cele neoprite. 3 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Tu-mi dă har luminător. ci cu îndurările Tale.ro . Căreia ne închinăm întru o Unime. Dumnezeule. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Din tinereţe. Mântuitorule. trecând cu vederea răutăţile mele. mântuieşte-mă. pământule. Atotputernice. ca să scap de întunericul patimilor. cercetând cuvintele şi îndreptând pornirile. cu ochiul Tău cel blând. flămânzind. Care a venit din Fecioară cu trup (de două ori). primeşte în urechi glasul celei ce se pocăieşte lui Dumnezeu şi-L laudă pe Dânsul. ca o stăpână curată. Stih: Miluieşte-mă. ANDREI CRITEANUL . roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să nu intri cu mine la judecată... Mântuitorule: măcar la sfârşit mântuieşte-mă. Mântuitorul meu. Cântarea a 2-a: Irmosul: Ia aminte. şi toată virtutea. Cu rugăciunile tale. ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi. Ia aminte. ca pe una singură. scapă-ne de patimile cele fără de cinste şi te rugăm să ne arăţi părtaşi acum împărăţiei lui Hristos. Ia aminte. Înaintea Ta cad. pe noi cei ce te lăudăm pe tine. la Dânsul ai venit. mă primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc. Şi acum. şi voi grăi. Dumnezeule. din osârdia ta cea dumnezeiască de sus. Marie. poruncile Tale le-am lepădat. Cerule. strălucite. ca o milostivă. şi să laud din inimă faptele vieţii tale cele frumoase. ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi. miluieşte-mă. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. greşit-am Ţie. Fiinţă preaînaltă. al Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu. şi mi-am trecut toată viaţa cu pofte. Plecându-te dumnezeieştilor legi ale lui Hristos. ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi. Stih: Cuvioasă maică Marie. Iisuse. Slavă. cu credinţă şi cu dragoste. şi voi grăi. ca un îndurat. dă-mi lacrimi de umilinţă. cerule.calauzaortodoxa... milostiveşte-Te spre mine. şi primeşte mărturisirea mea cea călduroasă.www. apucând înainte. dă-mi lacrimi de umilinţă. a Treimii: Treime.. pustiu sunt de virtuţi creştineşti şi. neîngrijindu-mă şi lenevindu-mă. strig: Părinte al îndurărilor. nădejdea şi ajutătoarea celor ce te laudă pe tine. Andrei.. pentru aceasta strig Ţie. vădind faptele mele. cu multă cucernicie ai săvârşit-o.

pe care mi-a ţesut-o mie şarpele cu sfătuirea. prin pofte iubitoare de plăceri. cel după chipul lui Dumnezeu.www.calauzaortodoxa. Mântuitorule. milostiveşte-Te spre mine. Căutat-am la frumuseţea pomului. Făcându-mi urâţenia chip patimi lor mele. eu însumi am greşit Ţie. Ziditorule. lungind asupra mea fărădelegea lor. Pierdutu-mi-am frumuseţea cea întâi-zidită şi podoaba mea. şi pentru aceasta zac acum gol. nebăgând seama de cortul dinlăuntru. Viaţă iubitoare de cele materiale şi iubitoare de averi alegând eu în loc de sărăcie. Viforul răutăţilor m-a cuprins. Îmbrăcat sunt cu îmbrăcăminte de ruşine. întinde-mi şi mie mâna Ta. mi-am stricat frumuseţea minţii. şi acum zac gol şi mă ruşinez. Împodobitu-mi-am chipul trupului cu îmbrăcămintea de multe feluri a gândurilor ruşinoase şi sunt osândit. ci. Lacrimile desfrânatei. Căzut-am întru întristarea patimi lor.ro . spre vădirea patimilor mele celor din bunăvoinţa mea. ca lui Petru. Întunecatu-mi-am. m-am împresurat acum cu sarcină grea. şi eu le vărs înaintea Ta. şi acum zac gol şi mă ruşinez.Mai mult decât toţi oamenii. şi în stricăciunea cea materialnică. şi am întinat cu totul podoaba cea după chipul şi după asemănarea Ta. prin curgerea vieţii celei cu patimi şi iubitoare de desfătări. Mântuitorule. Milostive Doamne. ci Te milostiveşte. ca şi cu nişte frunze de smochin. şi pentru aceasta acum vrăjmaşul mă necăjeşte. şi mi s-a amăgit mintea. şi mă ruşinez. spre făptura Ta. frumuseţea sufletului cu plăcerile poftelor. dintru început. Lucrat-au pe spatele meu toţi mai-marii răutăţilor. Îmbrăcatu-m-am acum în haină ruptă. Ruptu-mi-am acum veşmântul cel dintâi. Cusutu-mi-a haine de piele păcatul. Îndurate. Îmbrăcatu-m-am urât cu haina împestriţată şi sângerată ruşinos. Mântuitorule. pe care mi l-ai ţesut mie. şi cu totul toată mintea ţărână mi-am făcut. golindu-mă de haina cea dintâi ţesută de Dumnezeu. ANDREI CRITEANUL . ca un Dumnezeu. Pătat-am haina trupului meu. cu îndurarea Ta. 4 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Îngrijitu-m-am cu deadinsul numai de podoaba mea cea din afară. Mântuitorule.

Doamne! Ci să o deschizi mie.www. ANDREI CRITEANUL . şi te teme. ca mir şi lacrimile mele. Fii mie milostiv. Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Doamne. nici umilinţă. nici lui Enoh cel ce a fost mutat la cer. că nimeni din cei din Adam n-au greşit Ţie. spală-mă şi pe mine cu lacrimile mele. pe Domnul. şi faptele şi viaţa. şi primeşte picăturile ochilor mei. Mântuitorule. curăţeşte-mă. ca un Dumnezeu. miluieşte-mă. Cui te-ai asemănat. nici pocăinţă nu am. Ascultă suspinurile sufletului meu. şi te depărtează de la păcatul cel dintâi. căutându-mă. vedeţi! că Eu sunt Dumnezeu. ca să ne mântuim noi. ceea ce una eşti prea lăudată. şi mă mântuieşte. vedeţi! că Eu sunt Dumnezeu. Alt canon Irmosul: Vedeţi. Cel ce strigă. o. Mântuitorule. suflete. Mântuitorule.ro . ca şi tot pământul. 5 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Alunecat-am în desfrânare ca David şi m-am umplut de noroi. Iubitorule de oameni. Pe toţi cei mai înainte de lege întrecându-i.Îngropat-am. dar ca pe drahmă. cu singură dreapta şi cu tăria Mea. Stih: Miluieşte-mă. dăruieşte-mi-le. nici lui Noe. Tu mă cheamă şi mă primeşte ca un bun. cu patimile frumuseţea chipului celui dintâi. strig Ţie ca şi vameşul. Cel ce voieşti ca toţi să se mântuiască. mult-păcătosule suflete? Numai lui Cain celui dintâi şi lui Lameh aceluia? Ucigându-ţi cu pietre trupul prin fapte rele. oarecând. ca mine. roagă-te îndelung.calauzaortodoxa. pe mine cel ce mă pocăiesc. suflete al meu. Doamne. ci Tu însuţi acestea. Născătoare de Dumnezeu. Dumnezeule. celui ce mă pocăiesc către Tine. Păcătuit-am ca şi desfrânata şi strig Ţie: Eu însumi am greşit! Primeşte. lui Set nu te-ai asemănat. Uşa Ta să nu mi-o închizi atunci. poporului Meu. suflete al meu. Tu însuţi. Care am plouat mană. ca de un judecător şi Dumnezeu. şi ai rămas afară de corabia cea mântuitoare. Preacurată Fecioară. Mântuitorule. Nici lacrimi. Vedeţi. Mântuitorule. ascultă. şi omorându-ţi mintea cu pornirile cele nebuneşti. ai deschis zăvoarele mâniei Dumnezeului tău. nici lui Enos ai urmat. dar Tu. ci te-ai arătat sărac de viaţa drepţilor. aşa mă află. şi apă din piatră am izvorât de demult. în pustie. miluieşte-ne pe noi. şi ţi-ai înecat trupul.

Stih: Cuvioase Părinte Andrei. afundată întru adâncul răutăţilor. Mântuitorule. Cel ce ispitesc inimile. şi poruncile Lui cele dumnezeieşti curat săvârşind. Rănitu-m-am. pentru aceasta. Lameh plângând a strigat. judec pe orfan.www. Plouat-a Domnul oarecând foc din cer. vătămatu-m-am. Marie.. ANDREI CRITEANUL . o. celui mai înainte ucigaş! Sufletul ca pe un bărbat. înfrânez cugetele şi vădesc faptele. şi ţi-a întins mâna de ajutor cu milostivire. pe Milostivul şi Făcătorul şi Fiul tău. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.. căutând cu adevărat întoarcerea ta.calauzaortodoxa. Turn ţi-ai închipuit să zideşti. nădejdea celor ce aleargă la tine. Şi acum. iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi a Stăpânului. O. Slavă. ca şi lui Petru. miluieşte-ne pe noi. Cu toată osârdia şi cu dragoste ai alergat către Hristos. şi mie cu rugăciunile tale. strigând: cu rugăciunile lui Andrei. cum am râvnit lui Lameh. şi limanul celor înviforaţi. şi vătămăturile mele cele de voie alese. o. urând calea cea dintâi a păcatului. şi tânăr spre vătămare.. şi întăritură să faci poftelor tale. iar tu ţi-ai a prins focul gheenei întru care va să arzi. nezidită. şi de n-ar fi surpat până la pământ meşteşugirile tale. arzând fărădelegea cea înfierbântată a sodomenilor. iată săgeţi-le vrăjmaşului au pătruns sufletul meu şi trupul. mai înainte de sfârşit să cădem înaintea Lui cu lacrimi. pe smerit şi pe sărac.. să vedem. şi mă mântuieşte pe mine. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. suflete. Cântarea a 3-a: Irmosul: 6 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. cel ce am greşit. a Ta zidire sunt. primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăiesc. Cunoaşteţi şi vedeţi că Eu sunt Dumnezeul. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Să vedem. Iată. Întins-ai mâinile tale către înduratul Dumnezeu. al Treimii: Treime fără început. Stih: Cuvioasă Maică Marie. suflete al meu. ard păcatele.ro . cu pornirile cele poftitoare de plăceri. o. şi în pustiile cele neumblate hrănindu-te. nu mă trece cu vederea. fă-L îndurat. al Născătoarei de Dumnezeu: Preacurată Stăpână Născătoare de Dumnezeu. suflete. o suflete. nedespărţită Unime. întinându-ţi trupul şi mintea pătându-ţi. ci mă iartă şi mă izbăveşte de osânda focului..Bărbat am ucis spre rană mie. Stih: Cuvioasă Maică Marie. rănile şi bubele şi zdruncinăturile strigă. de n-ar fi oprit Ziditorul voile tale. ca şi Cain ucigaşul. mintea ca pe un tânăr şi trupul ca pe un frate mi-am ucis.. iar tu nu te cutremuri.

Tu eşti Ziditorul meu. pe piatra poruncilor Tale. ca Lot acela şi apucă şi te izbăveşte în Sigor. cu faţa înapoi întorcându-te. miluieşte-mă. mântuieşte-ne pe noi de înşelăciune şi de ispite şi de primejdii! Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. greşit-am Ţie! Milostiveşte-Te spre mine. suflete. n-ai acoperit ruşinea aproapelui. surpătorul morţii. mă voi îndrepta. dar lasă-mi. nu mă trece cu vederea. păcătuit-am Ţie fără măsură. Al Treimii: Stih: Preasfântă Treime. În munte scapă. Doamne. caută-mă pe mine mielul şi. miluieşte-mă. batjocoritorul de tată. Mântuitorule.www. Păcătoşilor din vremea lui Noe am urmat. miluieşte-ne pe noi. oarecând. Alt Canon Irmosul: Întăreşte. Hristoase Mântuitorule. Bucură-te.ro . Unime Dumnezeule. întru cufundarea potopului. întru Tine. 7 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Fugi de aprindere. ca un Îndurat. Izvor de viaţă Te-am câştigat pe Tine. Doamne. ANDREI CRITEANUL . a ars Domnul de demult pământul sodomenilor. moştenind osândirea acelora. pântece primitor de Dumnezeu! Bucură-te. şi strig Ţie din inima mea mai înainte de sfârşit: Greşit-am! Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte. scaunul Domnului! Bucură-te. Tu eşti dulcele Iisus. Greşit-am. nu mă trece cu vederea. pe care să nu-l fi întrecut eu cu greşelile. Mântuitorule: păcătuit-am. Lui Ham aceluia. miluieşte-ne pe noi. iartă-mi. Mântuitorule. Că nu este cineva între oameni.Pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale. Stih: Miluieşte-mă.calauzaortodoxa. Stih: Miluieşte-mă. Dumnezeule. Tu eşti Păstorul cel Bun. urmând. Treime. întăreşte inima mea (de două ori). Dumnezeule. Dumnezeul nostru. că Însuţi eşti sfânt şi Domn. din cei ce au greşit. Hristoase. eu singur păcătuit-am mai mult decât toţi. inima mea cea clintită. Foc de la Domnul plouând. rătăcit fiind. Maica vieţii noastre. suflete. O. Păcătuit-am Ţie. o suflete! Fugi de arderea Sodomei! Fugi de pieirea cea din dumnezeiască văpaie! Mărturisescu-mă Ţie.

suflete al meu. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.ro . adică din păcat. care s-a arătat de la pământ spre cele cereşti. miluieşte-mă strig Ţie. că tu eşti învăţător preales al pocăinţei. Iubitorule de oameni. ieşi.www. arhiereule al Cretei. Să nu te faci stâlp de sare. trezeştete. şi moştenire desfătată n-ai luat. şi vino la pământul care izvorăşte de-a pururea nestricăciune vie. Stih: Cuvioasă Maică Marie. Miluieşte-mă. ca pe un nou Ismael. o Andreie. că a fost jertfit tainic jertfă nouă. te-ai asemănat. suflete al meu. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. ca şi Lot. întorcându-te înapoi. Stih: Cuvioasă Maică Marie. ci Te milostiveşte. ticălosule suflete al meu. să răsplăteşti tuturor după vrednicia faptelor. nu o lepăda. pe care Avraam a moştenit-o. suflete al meu. ANDREI CRITEANUL . Dar tu. Urmează şi tu alegerii aceluia. urmează. 8 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. ticălosule suflete. care şi-a lăsat oarecând pământul părinţilor şi s-a făcut străin. ca Iafet în pământul iertării. cu rugăciunile tale deschide-mi dumnezeieştile intrări. Auzit-ai. vezi. Înţelegând pe Isaac. De Avraam ai auzit. şi împăratului celui înstrăinat între oameni de viaţa lumii. Rugăciune cu osârdie aducând şi acum. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. să te înfricoşeze pilda Sodomei. când vei veni cu îngerii Tăi. către prea milostiva Născătoare de Dumnezeu. adică asemănării lui Hristos. urmează voinţei lui. ca ardere de tot Domnului. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. Cuprins sunt de tulburarea valurilor şi de furtuna păcatelor. cuvioasă. suflete. şi dăruieşte iertare celor ce se roagă Ţie cu credinţă. Doamne. Din pământul Haran. egiptencei celei de demult. Rugăciunea celor ce Te laudă pe Tine. Cu rugăciunile tale dăruieşte-mi şi mie iertare datoriilor.Binecuvântarea lui Sem nu ai moştenit. că a fost izgonit ca un fecior din slujnică. să suferi ceva asemenea. de Ismael. făcându-te rob de bună-voia ta. maică. Stăpâne. suflete al meu. mântuieştemă acum şi mă scoate la limanul dumnezeieştii pocăinţe. sus în Sigor mântuieşte-te! De arderea păcatului fugi. fugi de flacăra a toată pofta cea nebunească.calauzaortodoxa. pentru ce n-ai avut treaptă tare. Agarei. Scara lui Iacov o ştii. suflete. Fugi de Sodoma şi de Gomora. La stejarul din Mamvri ospătând patriarhul pe îngeri. ca nu cumva păcătuind. credinţa cea dreaptă? Preotului lui Dumnezeu. şi născând semeţia. suflete al meu. a luat la bătrâneţe vânatul făgăduinţei.

. al Născătoarei de Dumnezeu: Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl. şi săvârşind virtuţi cu osârdie. auzul Tău şi m-am temut. care au vieţuit cu înfrânare. Fire fără început. glasul al 8-lea: Irmosul: Auzit-am. alungând patimile cele de noapte. Tricântarea de Joi. ca să umblăm acum. cei ce înşivă aţi fost văzători ai Mântuitorului. alcătuire a lui Iosif. a Născătoarei de Dumnezeu: Acelaşi glas şi podobie: Născătoare de Dumnezeu. uşurează nouă vremea postului... cu dumnezeieştile lor mijlociri. ca în acest chip să ajungem să vedem Învierea cea slăvită a lui Hristos Dumnezeu. şi să vedem şi noi luminatele Patimi ale lui Hristos. Doamne. alcătuire a lui Teodor. al Treimii: Treime neamestecată.... cu bunăcuviinţă.. Slavă. cei doisprezece de Dumnezeu aleşi. fără metanii. După aceasta. de la jumătate.www.calauzaortodoxa. Apostoli. care ne închinăm stăpânirii Tale cu credinţă. Şi acum... Stih: Sfinţilor Apostoli. roagă-te împreună cu Apostolii. neştiind de bărbat. bucurându-ne. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. sub ani L-ai născut. să dăruiască lumii pace curată şi să ne dea nouă iertare păcatelor mai înainte de sfârşit.. altă Sedealnă. Născătoare de Dumnezeu. 9 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF... Care eşti lăudată în Treimea Feţelor. glasul al 8-lea: Podobie: Porunca cea cu taină. înţeles-am lucrurile Tale şi am slăvit puterea Ta. mântuieşte-ne pe noi. slavă şi laudă aducând. şi să învrednicească pe robii tăi împărăţiei cereşti.. Apostolii lui Hristos cei luminaţi. săvârşind rugăciuni cu umilinţă. nezidită. Apoi Sedealna. Şi acum. ca să trecem toţi curgerea postului. ai rămas fecioară. Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu.ro . ANDREI CRITEANUL .. Care S-a născut în chip de negrăit din tine mai presus de gând.. Luminători de Dumnezeu luminaţi. Minune străină! Că alăptând.. Şi iar irmosul al doilea: Întăreşte. Doamne. ca în zi. glasul al 8-lea: Podobie: Înviat-ai din morţi.. Cântarea a 4-a. luminaţi-ne pe noi cei ce suntem în întunericul vieţii. Cel necuprins. Apoi se citeşte viaţa Preacuvioasei Maria Egipteanca. aduceţi acum rugăciune lui Hristos. Stăpâne.Slavă. pentru bunătatea Sa cea prea multă.. întru lumina postului.

Bucură-te. slavă puterii Tale. şi s-a temut: că aveai să Te naşti din Fecioară. Dumnezeul nostru. acelaşi glas: Irmos: Auzit-am Doamne. cel care mă smeresc.calauzaortodoxa. Apostoli.. Cuvântule şi Duhule Sfinte. alungând. slavă Ţie. sfeşnic purtător de făclie. Preacurată.Organul cel cu douăsprezece coarde. îndeamnă-te a ruga pe Ziditorul tuturor ca să ne miluiască pe noi. Părinte. şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut.ro . Cu ploile duhului aţi adăpat toată lumea. dar ai putere ca un Domn al tuturor a ierta păcatele. Bucură-te. că aţi izvorât în lume vinul Duhului. Apostoli. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. şi oamenilor să Te arăţi. Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Al Treimii: Stih: Preasfântă Treime. toată lumea. miluieşte-ne pe noi. zidirea Ta nu o părăsi. miluieşte-mă. Doamne (de două ori). care te lăudăm pe tine. păzeşte turma Ta. care am vieţuit cu semeţie. tulburând cântările cele viclene. muntele sfinţirii. 10 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Al Născătoarei de Dumnezeu: Mântuieşte-mă pe mine. Canonul Mare. tu care ai născut pe Cel ce a înălţat firea cea smerită. cea preaputernică. Lucrurile Tale nu le trece cu vederea. Fiind ca nişte lucrători ai lui Hristos. Bucură-te. glasul al 6-lea: Irmosul: Auzit-a proorocul de venirea Ta. Care eşti mai presus stăpânitoare.www. că de am şi păcătuit eu însumi ca un om. cortul Sfintei Sfintelor. şi mai mult decât tot omul. seceta mulţimii zeilor. lumină şi viaţă. Drepte Judecătorule. Stih: Miluieşte-mă. şi lucrând cu dumnezeiescul Cuvânt. Doamne. Preacinstită ceată a Apostolilor. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Altă Tricântare. ANDREI CRITEANUL . a cântat cântarea de mântuire.. chivotul vieţii. preafericiţilor. I-aţi adus totdeauna roade. Iubitorule de oameni. scaun în chipul focului. Dumnezeule. Vie v-aţi făcut lui Hristos. miluieşte-ne pe noi. Sfântă Treime asemănătoare. Stih: Sfinţilor Apostoli. ceata cea dumnezeiască a ucenicilor. Dumnezeule. Celui cu adevărat iubit.

Arşiţa zilei a răbdat patriarhul pentru lipsă şi frigul nopţii a suferit. şi de la binecuvântarea părintească ai căzut. suflete al meu. şi te fă deosebit. vremea se scurtează. 11 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. cu voinţa şi cu gândul şi cu ştiinţa. care înseamnă: înfierbântarea sufletului celui iubitor de păcate. pe care să nu le fi săvârşit eu. varsă picături de lacrimi. că s-a îndreptăţit. Mântuitorule. de năprasnă fără de fii şi de casă lipsit. De Iov cel de pe gunoi auzind. ANDREI CRITEANUL . Priveghează. ca pe nişte temeiuri şi trepte. Pe cei doisprezece patriarhi născându-i cel mare între patriarhi. ca cea mult-ostenitoare. spune cu îndrăzneală faptele tale şi cugetele tale lui Hristos.Se apropie. sfârşitul. aproape lângă uşi este Judecătorul: ca un vis. Pentru ce în deşert ne tulburăm? Deşteaptă-te.www. ticălosule. ca o floare trece vremea vieţii. în cele ce ai ştiut şi în cele ce te-ai ispitit. o. suflete. cu mintea şi cu cuvântul. din aceasta m-am osândit. ticălosul. Edom s-a numit. şi îndoit te-ai amăgit. deci. se apropie şi nu te îngrijeşti. Lui Esau cel urât asemănându-te. sufletul meu! Ia seama faptelor tale pe care le-ai făcut. este arătarea suirii celei de lucrare şi a înălţării gândului. suflete. nu te pregăteşti. şi adu-le la vedere. acum se vede gol în gunoi.ro . ca să dobândeşti fapta cu gândirea cea înaltă. N-a fost în viaţă păcat. întru toate care ai cunoscut. Iar prin Rahela. eu. Că fără de osteneli nici fapta. ca nişte suişuri preaînţelepţeşte aşezându-i. pe fiii săi. Căci cu neînfrânarea pururea aprinzându-se şi cu plăcerile întinându-se. ai dat amăgitorului tău întâia naştere. înnoieşte-te. cu fapta şi cu gândirea.calauzaortodoxa. ca să-şi ia amândouă femeile. Mântuitorul meu şi cunoscătorule. suflete al meu. Edom s-a chemat Esau. Judecătorule. trudindu-se şi slujind. suflete al meu. ci te-ai arătat nerăbdător. şi cu fapta păcătuind. fapta şi cunoştinţa întru înaltă gândire: prin Lia fapta. scară spre suirea cea de faptă. gândirea. Cel ce era mai înainte pe scaun. ca altul nimeni nici odinioară. izbăveşte-mă şi mă mântuieşte pe mine robul Tău. suflete. decât care nimic nu este în lume mai puternic. pentru marea înverşunare a amestecării cu femei. păstorind. o. n-ai râvnit bărbăţiei aceluia. ţi-a făcut ţie tainic. să ajungi în norul cel neapus cu gândirea. Scara pe care a văzut-o de demult marele între patriarhi. suflete al meu. nici gândirea nu se vor săvârşi. Prin două femei înţelege. n-ai avut tăria gândului lui. pentru aceasta acum pocăieşte-te. şi să te faci neguţător de lucruri mari. Din aceasta m-am judecat. ca ceea ce a fost cu mulţi copii. a frumuseţii celei dintâi. ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu. de voieşti să vieţuieşti cu lucrarea şi cu cunoştinţa şi cu înălţarea gândului. nici răutate. cu răni. cel cu mulţi fii şi mărit. adică din cugetul meu. o. ca cel mare între patriarhi. şi te îndreptează. în toate zilele făcând câştig. nici faptă. scoală-te. că socotea gunoiul palat şi rănile mărgăritar. cruţă-mă.

Cina s-a mâncat. 12 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. trupul. drepte Judecătorule. cu inima în deşert şi în zadar. şi întru cunoştinţă mă cheamă. Spală-le.www. dar ca un doctor. iar sângele ca să mă speli. fiind iubitor de păcate. Hristoase. ANDREI CRITEANUL . nici mâncare celui străin. ticăloase suflete. Mântuitorule. Însumi idol m-am făcut. din care a izvorât nouă îndoit izvorul iertării şi al cunoştinţei. ca să ne mântuim. Mântuitorule. adică ca să mă înnoieşti. Unule Îndurate. spre închipuirea celei vechi şi a celei noi. răstignindu-Te. fiind fără de untdelemn. Gol sunt. duhul mi-am întinat. Duhul ţi-ai dat ca să mă aduci. peste tot m-am rănit. de am ocărât vasul trupului meu. Falnic sunt acum şi semeţ. Hristoase. Fie-mi mie scăldătoare sângele cel din coasta Ta. Cuvinte. cele de sus şi cele de jos. Părintelui Tău. amândouă prin pocăinţă mi le tămăduieşte. a amânduror legilor. că am greşit. totodată şi băutură şi apa iertării ce a izvorât. Ci Tu Însuţi. Biserica a câştigat pahar coasta Ta cea purtătoare de viaţă. se închină Ţie. ca să nu mă fac câştig. Săvârşit-ai mântuirea în mijlocul pământului.calauzaortodoxa. arată-le mai curate decât zăpada. spre a intra în cămara mirelui. vătămându-mi cu poftele sufletul meu. Mântuitorul meu. Ci întru pocăinţă mă primeşte. Tu Însuţi mă miluieşte. şi n-a scăpat de cursele şi vicleşugurile înşelătorului. De a fost acela drept şi fără prihană mai mult decât toţi. Făcătorule. ci mai ales dă-mi smerenia vameşului. cuvintele Tale cele de viaţă. nici mâncare celui străin. iar eu fiind legat de mâini şi de picioare. făptura şi toate neamurile mântuindu-se. şi cu acesta împreună mă numără. şi întru cunoştinţă mă cheamă. şi plin de dureri şi de vicleşug. Mântuitorul nostru. de bunăvoie pe cruce ai fost răstignit şi Edenul cel ce se încuiase s-a deschis. Ştiu. gol sunt şi spre a merge la nuntă şi la cină. Îndurate. omul cel cu multă avere. Ci Tu Însuţi. şi ca o ungere şi băutură. ca să nu mă fac câştig şi mâncare celui străin. ca să nu mă fac câştig. degrab sărăcind de avere şi de stare şi de împărăţie s-a lipsit. ci întru pocăinţă mă primeşte. ungându-mă şi bând. Mântuitorule. Cuvinte. mă miluieşte. dar tu. Să nu mă osândeşti împreună cu fariseul. Trupul Tău şi sângele pentru toţi Ţi-ai pus. cămara mi s-a închis dormind eu. ce vei face de se va întâmpla să vină asupra ta ceva din cele negândite? Trupul mi-am spurcat. mă miluieşte.ro . ca să mă curăţesc cu amândouă. dar întru pocăinţă primeşte-mă şi întru cunoştinţă mă cheamă. Timpul vieţii mele este scurt.După vrednicia împărătească fiind îmbrăcat cu diademă şi cu porfiră. şi dreptul cel îndestulat de bogăţie şi de animale. candela mi s-a stins. curăţeşte-le. am fost lepădat afară.

păcătuit-am. făcut-am sfat necuvios şi călcător de lege asupra lui Dumnezeu celui înalt. şi strig Ţie cântarea cea mare. dumnezeiescul ocrotitor şi podoaba Cretei. păcătuit-am ca mai înainte fraţii lui Iosif. izbăveşte-ne pe noi cu rugăciunile tale de toate încercările. că întuneric s-a făcut mie şi negură adâncă noaptea păcatului. Ci Tu Însuţi. Dătătorule de lege. ANDREI CRITEANUL . miluieşte-mă. să fac voia Ta (de două ori). roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuvioasă Maică Marie. al Treimii: Nedespărţită în fiinţă. ai luat mare har de la Dumnezeu cu adevărat. Slavă... ca pe Ceea ce eşti întocmai cu împărăţia şi întocmai cu tronul. mă miluieşte. vânzând rodul curăţiei şi al înţelepciunii. şi ai rămas întru amândouă cu firea. ci ca pe un fiu al zilei arată-mă pe mine.ro . Stih: Cuvioasă Maică Marie.. cel drept.. firea îngerească. cu totul te-ai vândut răutăţilor tale. cei ce te chemăm pe tine. ci te-ai suit cu gând mai bun în chip lămurit la virtutea cea desăvârşită prin faptă. Mântuitorule. Cântarea a 5-a: Irmosul: Dis-de-dimineaţă. Mântuitorule. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. precum acela pe al tatălui său. nu uita rugând cu rugăciunile tale. spre închipuire a Domnului. fiind cu trup.www. Mărturisescu-mă Ţie Hristoase Împărate. ca să foloseşti celor ce te cinstesc cu credinţă. Ci întru pocăinţă mă primeşte. Iubitorule de oameni. şi întru cunoştinţă mă cheamă. lauda părinţilor. Andrei.. de faţă fiind tu. În noapte viaţa mea mi-am petrecut pururea. nu te-ai oprit acolo. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. suflete. minunând. se biruieşte rânduiala firii. că face câte voieşte. ce se cânta întreit întru cele de sus. De cei de un sânge a fost dat. Pentru aceasta ne rugăm ţie. pe Treimea cea înalt dumnezeiască. Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii. ca să nu mă fac câştig. Mântuitorule. Şi acum. întinându-mi patul meu. Dumnezeule. mă rog luminează-mă şi mă îndreptează la poruncile Tale. nici mâncare celui străin. cuvioasă. Lui Ruben asemănându-mă eu. Întru adânc de necuviinţe mari pogorându-te. una în Treime. Fecioară. neamestecată în Feţe. şi mă învaţă. iar tu. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. Unde Dumnezeu voieşte. ca să ne izbăvim de osândă.. Dumnezeu Te cunosc pe Tine Dumnezeire. a fost vândut în robie dulcele suflet. n-am ascultat Scriptura Ta. Stih: Miluieşte-mă. ticălosul. Stih: Cuvioasă Maică Marie.N-am auzit glasul Tău. şi pântecele a născut nesimţind dureri. al Născătoarei de Dumnezeu: Şi ai născut şi eşti fecioară. Petrecând viaţă fără de trup. 13 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF.calauzaortodoxa.

iar nu întru necunoştinţă. ticălosule şi neiscusitule suflete. Stăpâne. zidirea Ta. cel purtat de apele şi de valurile râului. să nu mai însetez. făcând fărădelege pururea. în pustietatea patimilor prin pocăinţă? În pustietăţi a locuit marele Moise. cea nevârstnică. ca să-mi spăl şi eu luminile sufletului şi să Te văd cu gândul pe Tine. Vino dar. cufundat cu gândul! Ci ajută-mi mie. că a fost păzit de demult ca într-o cămară. suflete. izvorăşte-mi ape din preacuratele Tale vine. cu însemnarea dumnezeieştii Cruci. iar eu ce-Ţi voi aduce Ţie întru acest chip vreodată? Auzit-ai de coşul lui Moise. iartă-mă. arătat-ai minuni vindecând pe cei leproşi şi întărind pe cei slăbănogi. 14 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. De ai auzit. Deşi eşti fântână adâncă.Lui Iosif cel drept şi minţii lui celei curate. Ianis şi Iamvri la suflet şi la trup. Ca bând. spune-mi. Stăpâne. ticălosule suflete. suge acum înţelepciunea ca marele Moise. în baia lacrimilor mele. suflete. suflete. ca şi Samarineanca. care a lovit marea şi a închegat adâncul. scăpând de fapta cea amară a voii lui Faraon. ca să te îndreptezi. ţine-te de poalele lui Hristos. Doamne. mă văd pe mine însumi întrecând pe tot omul cu păcatele. ai oprit curgerea de sânge. de moaşele ce ucideau oarecând partea bărbătească. ANDREI CRITEANUL . Lumina cea mai înainte de veci. Cel ce eşti însuţi din fire curat. Stăpâne Doamne. Mântuitorule. eu ticălosul. şi nu te desfrâna cu pornirile cele nebuneşti. ticălosule suflete. precum marele Moise pe egipteanul. prin care vei putea şi tu să săvârşeşti lucruri mari. ticălosule suflete. Siloam să-mi fie mie lacrimile mele. au adus lui Dumnezeu viaţă străină şi întinată. albă ca zăpada făcând haina trupului meu. Mântuitorule. De s-a şi sălăşluit în groapă oarecând Iosif.calauzaortodoxa. Cu lut mi-am amestecat gândul. Celei ce avea curgere de sânge urmează. Nu ţi-ai omorât mintea lovind-o. Spală-mă. şi cum te vei sălăşlui. De voi cerceta faptele mele. mă rog Ţie.ro . ca şi Faraon cel cumplit. Pentru mine ai luat chipul meu. năzuieşte. celei ce s-a atins de poalele Tale. ca să te învredniceşti a vedea şi arătarea lui Dumnezeu cea din rug. Aaron a adus lui Dumnezeu foc fără prihană. ca să te izbăveşti de bătăi şi să auzi de la Dânsul: credinţa ta te-a mântuit! Celei gârbovite urmează. ca şi tine. suf1ete. Stăpâne Doamne. Cruţă. că întru cunoştinţă gândind am greşit.www. Mântuitorule. cazi la picioarele lui Iisus. iar Ofni şi Fineas. Dumnezeu fiind. căci afară de Tine nimeni altul nu este fără pată. urmează. Stăpâne. să umbli drept în căile Domnului. cruţă. de urmează vieţii lui. Toiagul lui Moise te închipuieşte. Păcătuit-am. Că izvoare de viaţă izvorăşti. dar spre închipuirea îngropării şi a scuipării Tale a fost aceasta. Greu la minte m-am făcut. o suflete! Apropie-te. fără vicleşug.

Cu neasemănată dragoste.ro . Şi acum. suflete. Valurile păcatelor mele. pe unul Dumnezeu. Unime căreia pururea ne închinăm. preafericită. suflete. asemănatu-te-ai. Ca o junice sălbăticită. Sfânt. ca oarecând pe egipteni şi pe conducătorii lor. te-ai învrednicit de dorire. ca mai mult decât dumnezeiasca mană.. ANDREI CRITEANUL . m-au acoperit degrab. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slavă. cum că Dumnezeu poate să albească şi să cureţe viaţa cea leproasă.Stih: Cuvioasă Maică Marie. ca şi Israel mai înainte. nu te deznădăjdui dar. ceea ce eşti nestricată şi nu ştii de bărbat. Repejunea Iordanului trecând-o.www. păzeşte-ţi viaţa de curse. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. ca Datan şi ca Aviron. cu fapta şi cu gândirea. Cel ce a zidit veacurile. ca să dobândesc mântuire şi viaţă veşnică.. dar din toată inima strigă: Iartă-mă! Ca să nu te împresoare pe tine prăpastia pământului. Stih: Miluieşte-mă. ai ales neînţelepţeşte lăcomia patimilor cea iubitoare de plăceri. Voie slobodă fără recunoştinţă ai avut. 15 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. păcătuit-am Ţie. suflete al meu. cu dragoste multă şi cu frică te rog. şi a scos din stricăciune viaţa mea (de două ori). învredniceşte-mă dar şi pe mine. scoate-ne cu rugăciunile tale. de Domnul tău. Mâna lui Moise ne va face să credem. Dumnezeule. lui Efrem. ai aflat odihnă.. Cântarea a 6-a: Irmosul: Strigat-am cu toată inima mea către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai de jos. al Treimii: Pe Tine. prin rugăciunile tale. strigând inima mea: Dumnezeule. dorind să te închini lemnului Crucii. Cărnurile cele de porc şi căldările şi bucatele cele egipteneşti. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. ca o căprioară. suflete. Fiinţă singură prin Sine. Mântuitorule. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Treime. şi suspinuri din adânc curat aduc Ţie. mai vârtos decât cele cereşti ai voit. şi a unit Lui firea omenească.. Maică Fecioară.calauzaortodoxa. ca în Marea Roşie întorcându-se. Părinte şi Fiule şi Duhule. Stih: Cuvioasă Maică Marie. înţelepte Andrei. măcar că eşti lepros. ca şi de demult nemulţumitorul popor în pustie. Ca pe un păstor preaales. miluieşte-mă.. Înstrăinatu-te-ai. din care şi pe noi. suflete. pe tine cel preacinstit. fugind de plăcerea trupească cea cu durere. Sfânt. Mântuitorule. Sfânt eşti. milostiveşte-Te spre mine. cuvioasă. să dobândesc slava cea de sus. înălţându-ţi mintea cu aripi. Lacrimi din ochii mei. al Născătoarei de Dumnezeu: Din tine S-a îmbrăcat întru a mea frământătură Dumnezeu.. Te cântăm.

roagă-L. Ridică-te şi împotriveşte-te patimilor trupeşti. arzându-ţi sufletul. Precum ai scăpat pe Petru. aşa apucând înainte. suflete. pentru aceasta roagă-te. drahma cea împărătească. ca prin rugăciunile tale să ne îndreptăţim. şi rugător pentru lume pe tine. Născătoare de Dumnezeu. Când a lovit Moise. sluga Ta. biruind pururea gândurile cele înşelătoare. al Născătoarei de Dumnezeu: Pântecele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu... Dumnezeu porunceşte. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. robului tău.www. Şi iarăşi irmosul: Strigat-am cu toată inima mea.. suflete.calauzaortodoxa. din adâncul păcatului. pe care ai pierdut-o de demult. Slavă. ca şi pe gavaoniteni. şi Unime sunt din Fire unită: Tatăl şi Fiul şi dumnezeiescul Duh. glasul al 6-lea: 16 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. scapă-mă şi pe mine de fiară. dar aprinzând făclie pe Mergătorul înaintea Ta. Pe Tine Te ştiu liman liniştit. decât vâna pietrei. şi din deznădăjduire. deci ca pe un ziditor al tuturor. CONDAC... Nepătimire cerească ai dobândit.ro . Mântuitorule. despărţită după Feţe. şi mă scoate din adâncul păcatului. Treci peste firea cea curgătoare a vremii. Cunoscându-te păstor şi arhiereu al Cretei.. din care izvorul înţelepciunii varsă izvorul teologiei. să mântuiască din patimi. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. cu închipuire mai înainte a însemnat coasta Ta cea de viaţă făcătoare. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. al Treimii: Treime sunt neamestecată. Eu sunt. cu rugăciunile tale. ai izvorât pururea pâraie de lacrimi. cu chipul ca şi noi. prin vieţuirea cea preaînaltă de pe pământ maică. părinte. din care toţi băutură de viaţă scoatem. Mântuitorule. şi iscodeşte ca Isus. Marie. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. Stăpâne Hristoase! Ci apucând înainte. izbăveşte-mă din adâncurile păcatului cele neumblate. nedespărţită. Stăpâne.. ca mai înainte chivotul. suflete. ca Isus asupra lui Amalec. piatra cu toiagul. cel ce a strigat: scapă-mă. Stih: Cuvioasă Maică Marie. şi te fă moştenitor pământului aceluia al făgăduinţei. Mântuitorule. ce fel este pământul făgăduinţei şi locuieşte în el cu bună legiuire. Stih: Cuvioasă Maică Marie. Al căror har dă-mi-l şi mie. întinzându-Ţi mâna Ta. Cuvinte. fiul lui Navi.Fântânile hananeieştilor gânduri mai mult le-ai cinstit.. alerg şi strig ţie: Scoate-mă. Cercetează. pe cei ce te laudă pe tine. Andrei. ANDREI CRITEANUL . caută şi află chipul Tău. Ca să stingi văpaia patimilor. Şi acum.

Culegând şi strângând la un loc toată istoria Vechiului şi Noului Testament. încât poate să moaie şi cea mai învârtoşată inimă şi să o deştepte spre săvârşirea binelui. a alcătuit şi acest Mare Canon plin de foarte mare umilinţă. suflete al meu. în care istoriseşte virtuţile marilor bărbaţi. patriarhul Ierusalimului. precum şi întoarcerea la credinţă a celor răi. în Joia din săptămâna a cincea a Postului Mare. Prin canonul acesta îndeamnă tot sufletul să râvnească şi să urmeze. prin cântările Marelui Canon. şi ca în primejdie s-a tânguit şi a strigat către prietenii săi: Ce voi face Fiului Mariei? mă ucide Vitleemiteanul. toate faptele bune ale istoriei Vechiului şi Noului Testament. l-a compus şi l-a scris foarte frumos şi cu mult meşteşug cel între sfinţi părintele nostru Andrei. privind şi sănătatea care izvorăşte din aceasta lui Adam. La vârsta de patrusprezece ani. într-o viaţă liniştită şi netulburată. În adevăr. după ce a fost dat la şcoală şi a învăţat toate ştiinţele care-i dădeau o educaţie desăvârşită. a alcătuit cântarea aceasta de la Adam până la înălţarea lui Hristos şi predica Apostolilor. lenevindu-se. arhiepiscopul Cretei. să fugă de toate faptele rele şi să alerge totdeauna la Dumnezeu. dar a fost mai cu deosebire iscusit în cuvântări de laudă în cinstea sfinţilor. Cel ce este pretutindeni. şi această viaţă ne pune înainte o mare pildă de umilinţă şi dă multă gândire celor ce greşesc şi păcătuiesc. Şi s-a rânduit să se cânte şi să se citească Marele Canon şi viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca în ziua aceasta pentru următoarea pricină: Pentru că Sfântul Post de patruzeci de zile se apropie de sfârşit şi pentru ca nu cumva oamenii. a pătimit şi s-a rănit diavolul. Acest canon. şi toate le plineşte. s-a dus la Ierusalim şi a îmbrăţişat viaţa monahală. marele Andrei.ro .Suflete al meu. ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu. numit şi Ierusalimiteanul. pregăteşte pe cei care se nevoiesc cu postul să se poarte cu mai mult curaj şi să se îndrepte cu 17 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. a lăsat Bisericii lui Dumnezeu şi alte scrieri folositoare vieţii. cântăm slujba marelui canon de umilinţă. Atât este de curgător şi de armonios acest Mare Canon. a Maicii Domnului şi a Domnului nostru Iisus Hristos. Împreună cu alte multe canoane. scoală! Pentru ce dormi? Sfârşitul se apropie şi vei să te tulburi. după putere.calauzaortodoxa. prin lacrimi şi mărturisire şi prin alte fapte bine plăcute lui Dumnezeu. să se îngrijească mai puţin de nevoinţele cele duhovniceşti şi să se depărteze cu totul de a trăi în cumpătare. ca un adevărat învăţător. Cel ce este pretutindeni şi pe toate le plineşte. ANDREI CRITEANUL .www. Deşteaptă-te dar. Acesta era de loc din Damasc. Trăind cu cuvioşie şi bine plăcut lui Dumnezeu. chiar numai dacă-l cântă cineva cu inimă zdrobită şi cu potrivită luare-aminte. cel mai mare într-adevăr dintre toate canoanele. Andrei Criteanul a alcătuit acest canon pe timpul când şi marele Sofronie. prin pocăinţă. ICOS Cămara cea de vindecare a lui Hristos văzând-o deschisă. numai dacă ar voi să se depărteze de rele. cântări şi canoane. după o veche predanie. a scris viaţa Mariei Egipteanca. SINAXAR ÎN JOIA DIN SĂPTĂMÂNA A CINCEA A POSTULUI MARE În aceeaşi zi.

Canonul lui Andrei Criteanul se numeşte Canonul cel Mare poate şi din pricina ideilor şi gândurilor înalte ce le cuprinde. Stih: Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate. că aceia se vor sătura. de asemănare. a fost rânduit în clerul Bisericii din Constantinopol. Stih: Fericiţi cei ce plâng. După aceasta se cântă Fericirile. ci fugi. glasul al 6-lea: Întru împărăţia Ta. povestirea vieţii Mariei Egipteanca înfăţişează cât este de mare iubirea de oameni şi dragostea lui Dumnezeu faţă de cei ce doresc să se întoarcă de la păcatele lor cele de mai înainte. de fapta şi de slăbirea lui. Apoi a fost făcut diacon şi a fost însărcinat cu purtarea de grijă a orfanilor. când vei veni. Cel ce a biruit mai înainte cu falca măgarului pe cei de alt neam. înduplecă pe oameni să ajungă din nou cumpătaţi. îi ridică spre Dumnezeu. de pocăinţa acestuia. a călătorit spre Domnul. miluieşte-ne şi ne mântuieşte. că a ajuns la arătare dumnezeiască. odată cu Viaţa Cuvioasei Maria. şi a luat atuncea rodul făgăduinţei din cea stearpă. locuitor raiului. spre deosebire de celelalte.ro . Iar Sfântul Sofronie. chiar dacă au căzut înainte în unele păcate. care au câte treizeci de tropare şi chiar mai puţine. Stih: Fericiţi cei săraci cu duhul. Amin. Hristoase. pentru iubirea plăcerii. prin minunata povestire despre viaţa Mariei Egipteanca. Mai pe urmă.calauzaortodoxa. are două sute cincizeci de tropare şi fiecare din tropare pricinuieşte nespusă plăcere. După puţină vreme a ajuns arhiepiscopul Cretei. Auzit-ai. îi sfătuieşte să nu mai cadă şi să nu se deznădăjduiască. ţi-ai tuns tăria lucrurilor tale. pe cel ce a strigat pe Cruce către Tine: pomeneşte-mă! Învredniceşte-mă şi pe mine. Râvnind lenevirii lui Samson. când a fost trimis de Teodor. tocmindu-şi bine scaunul său. Pe tâlharul l-ai făcut. Stih: Fericiţi cei blânzi.bărbăţie spre nevoinţele postului ce-l mai au în faţă. ANDREI CRITEANUL . suflete al meu. Prin urmare cu foarte bună socoteală şi potrivit a fost aşezat în marele post de patruzeci de zile acest Mare Canon. că aceia vor moşteni pământul. să urmăm dreptei credinţe a acestuia. Dumnezeule. cu închinăciuni. acum se află prădat de desfrâu. dar şi pentru că acest canon. de Manoe. Părintele nostru Andrei a fost cel dintâi care a adus la Constantinopol acest prea frumos şi mare canon. care are multă umilinţă. suflete al meu. Cu acest prilej a luptat în chipul cel mai strălucit împotriva monoteliţilor şi.www. pomeneşte-ne pe noi. dându-ţi celor de alt neam viaţa întreagă şi fericită. Doamne. ajungând aproape de locul numit Ieriso din Mitilina. să fie de ajutor la al şaselea sobor ecumenic. patriarhul Ierusalimului. nevrednicul. că a acelora este împărăţia cerurilor. cu toate că era simplu monah. Şi într-adevăr. suflete. 18 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Pentru rugăciunile Sfântului Andrei. căci într-adevăr alcătuitorul lui este iscusit şi l-a compus într-un chip nespus de frumos. că aceia se vor mângâia.

Înnumăratu-s-a între judecători feciorul Anei. numai buzele şi-a mişcat spre laudă. Stih: Pomeneşte-ne pe noi. Sfinte. suflete al meu. ca să vădească întinăciunea cea fără de lege a neamului lui Veniamin. pentru lipsa minţii. Stih: Pomeneşte-ne pe noi. a Treimii: 19 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF.calauzaortodoxa. a născut fiu vrednic de rugăciunea ei. Stih: Pomeneşte-ne pe noi. Jertfeşte. suflete al meu. că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. unge-te cu lacrimi. Stih: Fericiţi cei curaţi cu inima.te. suflete.Barac şi Ieftae. Deci şi tu. că aceia vor vedea pe Dumnezeu. s-au ales judecătorii lui Israel. suflete al meu. că a acelora este împărăţia cerurilor. Iubitoarea de înţelepciune Ana. Osânda lui Eli preotul ai luat-o. Stih: Fericiţi făcătorii de pace. că plata voastră multă este în ceruri. când vei veni întru împărăţia Ta. levitul cu socoteală şi-a împărţit femeia la cele douăsprezece neamuri. Ales fiind David rege. rugându-se. şi de aceea. cu vitejiile acelora. ca şi acela pe feciorii cei fără de lege. suflete al meu. pe care Armatem l-a crescut în casa Domnului. Stih: Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. adu fapta bună ca pe o fiică mai curată decât a lui Ieftae. prin care ţie Crucea se însemnează. Stih: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. ce este lâna lui Ghedeon. că aceia se vor milui. marele Samuel. milostiveşte-Te spre făptura mâinilor Tale. deşi era stearpă. întăreşte-te. Deci îmbărbătându.. suflete al meu.ro . cu care împreună şi Debora cea cu minte bărbătească.www. Slavă. şi judecă lucrurile tale mai înainte decât pe ale altora. când vei veni întru împărăţia Ta. căpetenii de oaste. suferind a lucra întru tine patimile. Pe Iaila cea vitează ai cunoscut-o. suflete al meu. Între Judecători. şi junghie ca pe o jertfă. de pofteşti împărăţia cea de sus. auzi stâlpul. Domnului tău patimile cele trupeşti. jertfă de laudă. suflete. Miluieşte zidirea Ta. Aceluia râvneşte. minţind pentru Mine. precum câinele. iar glasul ei nu se auzea.. Stăpâne. ca un rege s-a uns din corn cu dumnezeiescul mir. Milostive. Stih: Bucuraţi-vă şi vă veseliţi.. ANDREI CRITEANUL . şi a făcut mântuire. Doamne. primeşte roua din cer şi te pleacă. când vei veni întru împarăţia Ta. în loc de mir. Înţelege. care a tras în ţeapă pe Sisera mai înainte. celui ce am călcat poruncile Tale mai mult decât toţi. şi iartă tuturor păcătoşilor şi mie. de bea apa care curge din lege prin stoarcerea Scripturii. Stih: Fericiţi cei milostivi.

tatălui său. de a şi greşit oarecând îndoit. Însuţi mă curăţeşte. că întru păcate am fost zămislit. cu săgeata desfrâului săgetându-se. suflete al meu. dacă a pierdut asinele tatălui său. Dumnezeul părinţilor (de două ori).. cu care a batjocorit patul lui David. Dumnezeule. suflete. David oarecând a însemnat cântarea. Născătoare de Dumnezeu. Auzit-ai de Abesalom cum s-a sculat împotriva firii. a Născătoarei de Dumnezeu: Naşterii tale celei mai presus de fire ne închinăm. ca un îndurat. dumnezeiescul părinte. laud pe Duhul Sfânt. greşit-am şi am călcat porunca Ta. slăvesc pe Fiul cel născut. degrab a aflat în schimb împărăţia. prin care-şi mustră fapta ce a lucrat. dar păzeşte-te să nu greşeşti. Cel ce străluceşte împreună cu Tatăl şi cu Fiul. scriind-o ca într-o icoană. Judecătorul meu.Şi naşterii celei fără de început. miluieşte-mă. ca un îndurat. strigând: Miluieşte-mă! Că Ţie unuia am greşit. se mărturiseşte îndoit după fire. Cunoscut-ai faptele lui cele întinate. Dumnezeului tuturor.. dar nu ne părăsi pe noi până în sfârşit. când s-au întors junicile. Stih: Miluieşte-mă. David. şi purcederii mă închin: Tatălui. din pornirile cele de voia ta. vezi şi necazul meu. suflete. dar îndată îndoită pocăinţă a arătat. numai cât s-a atins Zan acela de el. Cele ascunse ale inimii mele. Purtat fiind chivotul în car. că Cel ce este unul după faţă. cinsteşte bine cele dumnezeieşti. Păcătuit-am. nici am făcut precum ne-ai poruncit nouă.www. ANDREI CRITEANUL . a fost certat de mânia lui Dumnezeu. că a amestecat desfrâul cu uciderea. Şi acum. Cel ce a născut. şi ia aminte acum la judecata mea. decât împărăţia lui Hristos. le-am mărturisit Ţie. 20 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Ci Tu mă miluieşte. nici am păzit. şi cu suliţa robindu-se pentru pedeapsa uciderii. Dumnezeul părinţilor. Deci de îndrăzneala aceluia fugind. fărădelege şi nedreptate săvârşit-am înaintea Ta. dar şi tu ai urmat pornirilor lui celor de patimi şi iubitoare de plăceri. alegând mai degrabă poftele tale cele dobitoceşti. nedespărţind slava cea după fire a pruncului tău. Dumnezeul părinţilor. Cântarea a 7-a: Irmosul: Păcătuit-am. mai viclene lucruri ai făcut. Împreunat-a David oarecând nelegiuirea cu nelegiuire. Vezi smerenia mea. necăindu-te către Dumnezeu. Iar tu.ro .calauzaortodoxa. Saul oarecând. şi am adăugat rănilor mele rană. suflete. dar tu cu mai grele lucruri boleşti. şi Tu mă miluieşte..

Dar din adâncul tău suspină şi spune lui Dumnezeu păcatele tale.calauzaortodoxa. cele ascunse ale mele. dar fugi de asemănarea lor. şi foamete de la Dumnezeu te-a cuprins de vreme ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie Tezviteanul. Mântuitorule. miluieşte-mă!. Dar milostivindu-Te. cum a greşit păcătoasa. De plăcerile patimilor sale fiind silit. Stih: Cuvioasă Maică Marie. suflete. cel plin de harul înţelepciunii. hrăneşte sufletul proorocului. punând ca nişte lucruri de scârbă patimile şi înmulţind cele dezgustătoare. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. celui ce n-a ascultat sfatul tatălui său. te-ai plecat după sfaturile lui. Folosit-am rău chipul Tău. precum cânta David. cuvintele mele: Păcătuit-am. Lui Roboam. Cad înaintea Ta şi aduc Ţie. suflete. dar pocăinţei lui râvnind cu căldură.Supus-ai trupului tău vrednicia ta cea nerobită. ca tu să te mântuieşti cu adevărat. când a junghiat şi pe proorocii cei de ruşine ai Izabelei. A ars oarecând Ilie pe cei de două ori câte cincizeci.www. vai mie! Iubitorul înţelepciunii. şi cu patimile mi s-a stins făclia. ci Însuţi Tu mă miluieşte. suflete? Fără numai Dumnezeul tuturor. 21 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. ANDREI CRITEANUL . Necurăţirilor lui Ahav ai râvnit. acesta făcând vicleşug înaintea lui Dumnezeu oarecând. ca să mi se adauge ani de viaţă. împreună şi lui Ieroboam. ca şi Ahav oarecând. descoperă cele ascunse. căieşte-te. o suflete. toată frumuseţea mi s-a întunecat. suflete. şi am făcut fărădelege ca nimeni altul pe pământ.ro . Stăpâne. căruia tu. Solomon cel minunat. ai râvnit. precum cânta David. suflete. de asemănarea acestor doi şi te întăreşte. ca visul celui ce se deşteaptă. iubitor de femei desfrânate făcându-se şi înstrăinat de la Dumnezeu. Dar fie-Ţi milă. de făptura Ta şi iarăşi mă cheamă. s-a depărtat de la El. dar le-a risipit pe acestea Însuşi Hristos. căruia şi tu ţi-ai asemănat blestemata ta viaţă. spre mustrarea lui Ahav. dă-mi bucurie. ai urmat cu gândul. Tu singur ştii. Mântuitorule. câştigă-ţi umilinţa. Dar care Isaia va să stea pentru tine. Întoarce-te. Ci Sareptencei asemănându-te. şi ca alt Ahitofel aflând pe vrăjmaşul. suflete. grăieşte lui Dumnezeu Cel ce ştie toate. ca nişte lacrimi. s-a întinat. Dar fugi. Pentru aceasta ca Iezechia lăcrimez pe patul meu. sufletul meu! Vai mie! Te-ai făcut locaş întinăciunilor trupeşti şi vas urât al patimilor. care s-a viclenit oarecând. şi am stricat porunca Ta. Încuiatu-s-a ţie cerul. după mare mila Ta. prin dezmierdări ruşinoase. şi strigă lui Dumnezeu: Păcătuit-am. slugii celei prea rele. Stinsu-s-au zilele mele. Păcatele lui Manase ţi-ai îngrămădit cu voinţa. suflete.

popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. prin care au căzut zidurile cele neîntărite ale vrăjmaşului. Acesta a aflat pocăinţa şi ţi-a dăruit-o. pe Dumnezeul tuturor. viaţă şi vieţi. pe Care roagă-L neîncetat.. Tricântarea de Joi (fără metanii) Cântarea a 8-a. nedespărţită. aprinzând întru mine acum dorul dragostei celei dumnezeieşti. pe Hristos dătătorul de viaţă. Să cinstim trâmbiţele cele cu glasuri bune ale Cuvântului. Dumnezeu.ro . Încăput-ai pe Cel neîncăput din fire. este lăudată Treimea. Stih: Sfinţilor Apostoli. să ne izbăvească pe noi de patimi şi de primejdii. şi s-au întărit zidurile cunoştinţei de Dumnezeu. şi mă izbăveşte de cursa vrăjmaşilor care mă caută pe mine.. pe urma Căruia ai mers. şi mă rog dăruieşte-mi mie acum pocăinţă. pe Cel ce hrăneşte făptura. Apostoli ai Domnului. Ca nişte cărbuni ai focului celui fără materie.www. Pe piatra credinţei întăreşte-mă. Cel fără început. Stih: Cuvioasă Maică Marie. preoţi lăudaţi-L. Laudă şi preaslăveşte. glasul al 8-lea: Irmosul: Pe Împăratul slavei. miluieşte-ne pe noi. curată. Apostolilor. al Treimii: Treime neamestecată. suflete. ca singur Dumnezeu milostiv. robului tău. Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. pe Unul Fiu şi Dumnezeu. lumini şi lumină. părinte. alăptat-ai.Strigând către Preacurata Maica lui Dumnezeu mai înainte. şi trei sfinte.. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.. 22 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Şi acum. ardeţi patimile mele cele împădurite. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.. de Care se înfricoşează puterile cereşti. Andreie.calauzaortodoxa. purtat-ai pe Cel ce poartă toate. cei ce sunteţi biserici sfinţite. şi Unul sfânt. Sfărâmaţi chipurile patimilor sufletului meu. şi se cutremură cetele îngerilor. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. şi tu însăţi ne-ai deschis nouă celor de pe pământ cele cereşti. al Născătoarei de Dumnezeu: Lăudămu-te. de o fiinţă şi fire una. ANDREI CRITEANUL . de Care ai dorit. că ai născut pe Unul din Treimea cea nedespărţită. Ci dă-mi acum ajutor în necazuri şi mie.. închinămu-ne ţie. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. şi ai ruşinat pe vrăjmaşul cel ce te-a făcut să cazi în cursă. bine te cuvântăm. cu rugăciunile tale. îngrădindu-mă cu frica cea dumnezeiască. Slavă. Pe Hristos pe Care L-ai iubit. Născătoare de Dumnezeu. ai gonit turbarea poftelor celor cu silă supărătoare. cei ce aţi sfărâmat capiştile şi idolii vrăjmaşului.

Dumnezeule. păzitori ai lumii. fire de o slavă şi de un tron. izbăviţi-ne din primejdii pe noi. preaînălţând pe Hristos întru toţi vecii. s-a înălţat ca spre ceruri oarecând. iar tu. binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii (de două ori). Curgerea Iordanului oarecând a stat de o parte şi de alta. n-ai adus în casa ta nici străin.www. popoare. suindu-se în carul virtuţilor.L. din pricina neînfrânării. Ca pe un tron cinstit şi preaînălţat să lăudăm neîncetat. Dumnezeu nostru. slavă Ţie! Dumnezeiască stăpânie cea întreit însorită şi prealuminată. a luat de la Domnul har îndoit. Canonul Mare. Apostoli ce sunteţi bună adunare. Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Irmos acelaşi: Stih: Sfinţilor Apostoli. miluieşte-mă pe mine cel ce strig: Greşit-am Ţie.Altă Tricântare. miluieşte-mă. cetăţeni cereşti. care vă lăudăm pururea. toată suflarea şi zidirea. o suflete al meu. deci la suirea acestuia cugetă. miluieşte-ne pe noi. Somaniteanca oarecând a primit pe cel drept cu gând bun. Elisei luând oarecând cojocul lui Ilie. ANDREI CRITEANUL . o. acestui dar nu te-ai învrednicit. ridică-mi mintea mea spre întoarcere. iar tu. Mântuitorule. suflete al meu. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.calauzaortodoxa. suflete al meu. pe Tine Te laud în veci. Apostoli ai lui Hristos. Părinte atoatefăcătorule. Primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăiesc. în aceasta binecuvântaţi pe Hristos în veci. Fiule şi Duhule cel dumnezeiesc. pe Maica lui Dumnezeu. Cu meşteşugirea cea înaltă a Duhului. Miluieşte-mă pe mine cel ce am păcătuit.ro . Pentru aceasta tu vei fi lepădat afară din cămară. o. mai presus de cele pământeşti. de acest har nu te-ai împărtăşit. Trâmbiţând cu trâmbiţa dogmelor. 23 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Ilie cel ce a fost purtat în car. miluieşte-mă. pentru neînfrânare. iar tu. nici călător. tânguindu-te. prin lovirea cu cojocul lui Ilie de către Elisei. aţi zidit toată Biserica. Stih: Miluieşte-mă. Al Treimii: Stih: Preasfântă Treime. au surpat Apostolii toată înşelăciunea idolească. glasul al 6-lea: Irmosul: Pe Cel pe Care-L slăvesc oştile cereşti şi de El se cutremură heruvimii şi serafimii. nelegiuit-am. pe ceea ce singură este după naştere maică şi fecioară. lăudaţi. suflete. mântuieşte-mă.

prin fapte bune şi prin pocăinţă. lucrurile cele de pocăinţă. şi mă fă oaie în păşunea oilor Tale.Minţii celei întinate a lui Ghiezi pururea te-ai asemănat. ANDREI CRITEANUL . Urmează vieţii lui celei plângătoare şi te vei mântui. şi pe mine. nelegiuit-am. Pe toţi cei din Legea Veche.ro . Mântuitorule. strig: Miluieşte-mă. o. iartă-mă. Mântuitorule. o! ce frică va fi atuncea. urmează faptelor iubite de Dumnezeu ale drepţilor şi fugi de păcatele celor vicleni. Mântuitorule! strig ca vameşul. De Daniel ai auzit. Hristoase. suflete. acestora n-ai urmat.www. rugăciune aduc şi cer să iau iertare. Când vei şedea Judecător ca un milostiv. Cananeencii şi eu urmând. Tămăduieşte putrejunea smeritului meu suflet. depărtându-te de răutăţile tale. Milostiveşte-Te. Fugi de focul gheenei. spre pildă. De n-a şi păcătuit nimeni ca mine. cunoscând dinainte întoarcerea ninivitenilor. ca Petru plâng cu amar. suflete. că s-au pocăit către Dumnezeu cu sac şi cu cenuşă. lepra lui întru tine îndoit ai luat-o. Fiul lui David! Mă ating de poală. Cuptorul arzând şi toţi temându-se de înfricoşătoarea judecată a Ta. plâng ca Marta şi ca Maria pentru Lazăr. i-am adus ţie. Alabastru cu lacrimi turnând pe capul Tău. lui Ozia râvnind. De niniviteni ai auzit. şi cele fără de lege faci. miluieşte-mă. şi vei arăta slava Ta cea înfricoşătoare. iartă-mă mai înainte de sfârşit. lăcrimez ca păcătoasa. Drepte Judecătorule. Mântuitorule. a cărui iubire de argint leapăd-o măcar la bătrâneţe. după dreptate. suflete. lasă cele ce ai şi aleargă la pocăinţă. că cele necuvioase cugeţi.calauzaortodoxa. oaia cea pierdută. totuşi primeşte-mă. strig ca păcătoasa care cerea milă. care a plâns cu tânguire cetatea Sionului şi lacrimi a vărsat. ca ceea ce-i curgea sânge. De Ieremia cel din groapa cu noroi ai auzit. Ca tâlharul strig Ţie: pomeneşte-mă. Milostive Mântuitorule. pentru că se ferea să nu mintă proorocia lui. miluieşte-mă şi mă izbăveşte de foc şi de groaza ce am a petrece la judecată. suflete. spre zidirea Ta. şi umilinţă cu lacrimi. răpeşte-mă de la lup. care cu frică mă pocăiesc şi cu dragoste strig: păcătuit-am Ţie Unuia. a cunoscut ca un prooroc milostivirea lui Dumnezeu. Pune-mi doctorie vindecătoare şi untdelemn şi vin. 24 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. Tu. cum a astupat gurile fiarelor în groapă. ca nişte mir. ticălosule suflete. Unule. Iona a fugit în Tars. şi rătăcit fiind. Tămăduitorule. ci te-ai arătat mai rău decât toţi cei ce au greşit mai înainte de lege şi după lege. şi mă caută ca un păstor pe mine. Primeşte-mi tânguirea ca oarecând pe a cananeencii. suflete. ai înţeles cum tinerii cei ce au fost cu Azaria au stins prin credinţă văpaia cuptorului cea arzătoare. Mântuitorule.

roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apostoli. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.. Stih: Sfinţilor Apostoli.. pentru aceasta. Şi acum. ANDREI CRITEANUL . Doamne.ro . miluieşte-mă. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii. Preacurată. mântuieşte-mă. cei mântuiţi prin tine. cei ce v-aţi arătat izvoare de ape mântuitoare. Cel ce eşti fără început. Duhule cel viu şi făcător. Cel împreună fără de început. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. Treime în Unime. Duhule cel drept.www. ceea ce eşti porfiră înţelegătoare. Maica Luminii celei neapuse. lauda Cretei. glasul 8: Irmosul: Cu adevărat.. Marie. TRICÂNTAREA DE JOI Cântarea a 9-a. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.Stih: Cuvioasă Maică Marie. Născătorule al lui Dumnezeu-Cuvântul. Ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul. Cuvinte al Tatălui celui fără început.. uscaţi putrejunea gândului meu. Minune nouă cu adevărat văzând în tine. Ca cei ce sunteţi sarea învăţături lor celor dulci. pe tine luminându-te. răcoriţi sufletul meu cel topit de setea păcatului. 25 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. te-a dezlegat de întunericul păcatelor. ca şi pe Petru. Stih: Să lăudăm. maică. Părinte. Fecioară curată. Al Treimii: Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh. pe cei ce te laudă cu credinţă. ca cel ce eşti învăţător al pocăinţei şi mărirea cuvioşilor. Născătoare de Dumnezeu.. şi alungaţi întunericul necunoştinţei. cu adevărat pe tine te cinstim. cu dreapta Ta. al Născătoarei de Dumnezeu: Ca din porfiră s-a ţesut trupul lui Emmanuel înlăuntru în pântecele tău. Stih: Cuvioasă Maică Marie. pe tine te rog: Roagă-te. Fiule. dumnezeiescul Zosima s-a spăimântat. că înger în trup vedea şi cu totul de minune s-a umplut. lăudând pe Hristos în veci. cu cetele cele fără de trupuri mărindu-te pe tine. Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine. Şi iarăşi irmosul: Pe Cel pe Care-L slăvesc. Andrei cinstite. Dumnezeu. Pe mine cel ce înot în noianul pierzării şi sunt cufundat. luminează. ca să aflu acum dezlegare de legătura fărădelegii prin rugăciunile tale. de unde primind tu harul Duhului.calauzaortodoxa. Mângâietorule cel bun. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului.

Canonul Mare. dă-mi plângere prin care să pot afla mângâiere. păcătuind lui Dumnezeu. ANDREI CRITEANUL .calauzaortodoxa. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. slavă Ţie! Pe Tine. care îţi povesteşte ţie de cei drepţi şi de cei nedrepţi. glasul al 6-lea: Irmosul: Naşterea zămislirii celei fără de sămânţă este netâlcuită. 26 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. miluieşte-ne pe noi. care vă lăudăm cu dragoste. pe un Dumnezeu de o fiinţă laud. Al Treimii: Stih: Preasfântă Treime. din care celor de al doilea. dumnezeiască stăpână. Fecioară. ca cei ce ne-am izbăvit prin tine din blestem. Dumnezeu nostru. Cu cântări te slăvim pe tine. miluieşte-mă. Altă Tricântare: Stih: Sfinţilor Apostoli. sfârşitul este lângă uşi. cuvântul a slăbit. adunare lăudată a Apostolilor. Mintea s-a rănit. ceea ce eşti mijlocitoare între cer şi între pământ.Al Născătoarei: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. o. Stih: Miluieşte-mă. alungând înşelăciunea. rugămu-vă noi. că ai născut pe Domnul. toate neamurile te fericim. Aduceţi-vă aminte de noi. că v-aţi arătat lumii luminători. Al Născătoarei de Dumnezeu: Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. ticălosul meu suflet. Unimea cea în trei Feţe. ca să ne izbăvim de toată încercarea. Născătoare de prunc şi Fecioară. suflete. adică celor nedrepţi ai urmat. în rugăciunea voastră către Dumnezeu. viaţa s-a omorât. Tată şi Fiule şi cu Duhul. Cu mreaja voastră cea evanghelicească vânând peşti cuvântători. bucuria noastră. că trupeşte a locuit în tine plinirea Dumnezeirii. rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat. Apostoli. Pe tine. cu dreaptă credinţă te mărim (de două ori). trupul s-a trândăvit. de la Moise facerea lumii. ce vei face când va veni Judecătorul să cerceteze ale tale? Adusu-ţi-am aminte. toate neamurile te fericim. Pe tine. în ziua ce va să fie. miluieşte-ne pe noi. şi toată Scriptura cea aşezată de acela. suflete. Dumnezeule. pe Treimea cea de o putere şi fără început.www.ro . Ca una ce ai născut bucuria. fericiţilor Apostoli. Pentru aceasta pe tine toate neamurile. Îi aduceţi pururea merinde lui Hristos. ca pe o maică mireasă a lui Dumnezeu. duhul boleşte. Pentru aceasta. iar nu celor dintâi.

au alergat şi şi-au mărturisit păcatele lor bucuros. În munte La suit să vadă toate împărăţiile lumii într-o clipită. nici vieţii.calauzaortodoxa. ca tu să te prefaci. Hristos S-a făcut prunc. de va năvăli asupra ta vrăjmaşul. sfeşnicul lui Hristos. cu curăţia şi cu smerenia. pe muţi şi pe cea gârbovită până la pământ. alungă-l cu rugăciuni şi cu postire. suflete. pocăieşte-te. 27 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. mai pe urmă a flămânzit. trezeşte-te. Hristos S-a făcut om. Hristos pe magi i-a mântuit. Suflete. pe orbi i-a luminat şi pe cei şchiopi i-a îndreptat. nefiind doctor care să te însănătoşeze. spre umilinţă. arătând întâia minune. arătându-I pietrele ca să le facă pâini. o. închinarea în Duh. ospătându-Se trupeşte. cărora tu. Vezi dar. şi o apucă mai înainte fariseii şi vameşii şi desfrânaţii. cu voia le-a plinit. s-au înmulţit. departe de la picioarele tale. afară de păcat. suflete.Legea a slăbit. n-ai urmat. Suflete. pe surzi. mulţimea pruncilor a făcut-o mucenici. botezându-se. diavolul Îl ispitea. de înşelăciune. suflete. arătând firea cea omenească. o. suflete. samarinencei arătându-Se. iar de păcătoşi te leapădă. ANDREI CRITEANUL . În pustie a locuit Înaintemergătorul harului. predicând pocăinţă: Irod a săvârşit fărădelege cu Irodiada. împreunându-Se cu mine prin trup. o. pilda şi chipul smereniei Sale. ticăloase suflete. pe bătrânul l-a slăvit şi pe văduva cea bătrână. suflete al meu. şi pe tânărul cel mort l-a înviat. Hristos era ispitit. pocăindu-se. când vei fi judecat! Postind Domnul patruzeci de zile în pustie. şi Iudeea toată şi Samaria auzind. suflete. ca să te ducă pe tine. ca tu să te mântuieşti. Evanghelia nu lucrează şi toată Scriptura în tine nu este băgată în seamă. Turtureaua cea iubitoare de pustie. glasul celui ce strigă a glăsuit. să nu te prinzi în cursele celor fără de lege. că Hristos amândouă le-a binecuvântat mai înainte. i-a tămăduit cu cuvântul.www. roagă-te în tot ceasul lui Dumnezeu. Teme-te. şi în Cana Galileii la nuntă apa în vin prefăcând. suflete. Pe ceea ce-i curgea sânge a tămăduit-o Domnul cu atingerea de poala Lui. o. suflete. Hristos a întărit pe slăbănogul cel ce şi-a ridicat patul. Cărora n-ai râvnit. suflete al meu. şi toate câte sunt ale firii. nu te lenevi. dar vai ţie. pe cei leproşi i-a curăţit. profeţii au slăbit şi tot cuvântul Celui Drept. că s-a deschis uşa împărăţiei acum. Şi rănile tale. ci degrab îmbrăţişează pocăinţa. şi înduplecă pe Hristos cu rugăciunile tale. a închipuit mai înainte ţie. nici faptelor. Nunta cinstită este şi patul neîntinat.ro . arătându-ţi ţie. pe păstori i-a chemat. chemând la pocăinţă pe tâlhari şi pe desfrânate. pe fiul văduvei şi pe al sutaşului şi. cu postul. râvneşte dar drepţilor. Pildele Scripturii celei noi îţi aduc ţie.

căreia sârguieşte de urmează. Cetăţile cărora le-a dat Hristos bunavestire. şi s-a întunecat lumina zilei. celei moarte mai dinainte. ticălosul meu suflet. ca să-Ţi aduc acestea ca o jertfă primită. Stih: Cuvioasă Maică Marie. cu lacrimi a uns picioarele Domnului. Cel ce ai tămăduit cu cuvântul Tău pe cei îndrăciţi. şi celelalte graiuri ale nebuniei lui. munţii şi pietrele de frică s-au despicat. şi sărăcie duhovnicească. Căci i-a rupt zapisul păcatelor ei cele de demult. cum au fost blestemate. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. teme-te de pildă. pentru care ca şi cum ai fi fost fără materie. săracilor a bine vestit Hristos-Cuvântul. să nu te faci ca acelea. mulţumescu-Ţi. şi glasul cel milostiv. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. s-a osândit. Milostiveşte-Te. suflete al meu. lăudându-se. Fiul lui David. Zaheu vameş a fost. Cel ce va să vii iarăşi cu îngerii să judeci lumea toată. pentru care cu cuvântul lui Dumnezeu s-a tămăduit fiica ei. Stih: Cuvioasă Maică Marie. N-ai râvnit păcătoasei. ca şi tâlharului. ca şi aceea lui Hristos: Fiul lui David. Că vameşul striga: milostiveşte-Te. o. Un tâlhar Te-a hulit. Mântuitorule. cu trupul pe Cruce pironit. grăieşte-mi: Amin zic ţie. pământul s-a cutremurat şi iadul s-a golit. auzind credinţa cananeencei.Bolile tămăduind. să Te milostiveşti şi să mă miluieşti. Vameşul s-a mântuit şi păcătoasa s-a înţelepţit. când voi veni întru slava Mea. iar fariseul. o. şi cu părul le-a şters. mai rău pentru deznădăjduire. de la Cel ce are puterea a ierta păcatele. până la iad le-a osândit. văzându-Te pe Tine. şi fariseul Simon s-a înşelat. Dăruieşte-mi inimă pururea umilită. Dar. Toate cetele îngereşti şi adunările omeneşti le-ai uimit cu viaţa ta cea minunată. ANDREI CRITEANUL . Judecătorul meu şi cunoscătorule. cu Mine vei fi în rai.calauzaortodoxa. 28 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. ca cei fără de trup vieţuind şi firea covârşind. Făptura s-a mâhnit văzându-Te răstignit. suflete. te-ai suit cu picioarele pe apă. o. suflete al meu. deschide-mi şi mie uşa slăvitei Tale împărăţii. mult-Îndurate! Ca şi tâlharului celui credincios. Unule. un tâlhar ca Dumnezeu Te-a cunoscut. Pe şchiopi i-a vindecat. Că amândoi împreună pe cruce erau spânzuraţi. care Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu. împreună cu vameşii a mâncat şi cu păcătoşii S-a amestecat. Iar fariseul se îngâmfa strigând: Dumnezeule. pe care asemănându-le Stăpânul cu Sodoma.www. mântuieşte-mă. Iisuse. Roade vrednice de pocăinţă nu cere de la mine. şi păcătoasa şi-a luat dezlegare de iertare. dar s-a mântuit. că tăria mea întru mine a lipsit. Să nu te arăţi. atunci văzându-mă cu ochiul Tău cel blând. şi păcătoasa: miluieşte-mă. mântuieşte-mă şi pe mine.ro . miluieşte-mă. pe mine care am greşit mai mult decât toată firea omenească. sufletul fiicei lui Iair. care luând alabastru cu mir. Strigă din adâncul inimii. Iisuse. şi Iordanul ai trecut. l-a întors cu atingerea mâinii. ştii. Marie.

ostaşi puternici v-aţi arătat. tiranilor bărbăteşte aţi stat împotrivă. pe glasul al 8-lea: Călcând în căile cele tâlhăreşti. cununilor v-aţi învrednicit. se zice la toate Ceasurile Condacul: Suflete al meu. suflete al meu. biruitori făcându-vă. noi cei care cinstim pururea pomenirea ta cu credinţă. şi înşelăciunea diavolului aţi surpat. Mântuitorule. greu te-ai rănit de păcatele tale. de trei ori.. 29 CARTEA TRIODULUI – CANONUL CEL MARE – SF. şi te roagă neîncetat.... suflete al meu. şi prin tine biruind. în tine se şi întăreşte. şi de greşeli de neînchipuit. să se dăruiască nouă dezlegare de păcate şi pace. Şi iarăşi irmosul: Naşterea zămislirii celei. cei ce te lăudăm pe tine. viaţă şi vieţi. al Născătoarei de Dumnezeu: Cetatea ta păzeşte-o. Slavă. ci având vreme acum cu umilinţă strigă: Nădejdea celor fără de nădejde.. pe Tatăl slăvind.www. înfrânge toată încercarea. Şi se citeşte şi Ceasul întâi.. dândute vrăjmaşilor celor nebuni. să ne izbăvească de răutăţi şi de necazurile care ne împresoară. pe Tine Te lăudăm. că în tine aceasta cu credinţă împărăţind.. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi... necazul şi stricăciunea. Cuvioasă Maică. După Sfinte Dumnezeule. pe Fiul slăvind şi Duhului închinându-ne.. dezarmează pe vrăjmaşi şi îndreptează pe supuşii ei. împărăţiei celei fără de sfârşit. nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă. unui Dumnezeu într-o fire cu adevărat. de două ori. Rugaţi-vă totdeauna pentru noi.. Preacurată Născătoare de Dumnezeu. Stih: Cuvioase Părinte Andrei. să mărim neîncetat pe Domnul. ANDREI CRITEANUL . al Treimii: Treime de o fiinţă.. viaţa celor deznădăjduiţi. Luminânda glasului. Ca izbăvindu-ne din încercări. ridică-mă şi mă mântuieşte.Fă milostiv pe Ziditorul pentru noi. Şi acum. ca să ne izbăvim de toata mânia.. păstorul Cretei.. A mucenicilor: Cu platoşa credinţei îmbrăcându-vă bine şi cu chipul Crucii întrarmându-vă... fără catismă. Andrei cinstite şi Părinte de trei ori fericite.. Slavă. Unime în trei ipostasuri. a Născătoarei de Dumnezeu: Primeşte graiurile robilor tăi.. ca să mântuiască sufletele noastre. Cel ce te-a slăvit pe tine.ro . Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu.calauzaortodoxa. Şi acum. LA STIHOAVNĂ Stihira zilei.