You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGGAL KEDUA

PENGAJIAN PERNIAGAAN [946/2]
PENGAJIAN PRA-U

Minggu
Ke

Cadangan
Tarikh

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Waktu

B: PENGURUSAN
1
1

04.01.2015

Pengurusan

42

1.1 Pengenalan kepada
pengurusan

Calon seharusnya dapat:

4

1.1.1 Fungsi
pengurusan
10.01.2015

2

11.01.2015
17.01.2015

(a) mentakrifkan maksud pengurusan dan
menjelaskan kepentingannya;
(b) menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi
perancangan, pengorganisasian, kepimpinan,
dan pengawalan;

1.1.2 Konsep
keberkesanan
dan kecekapan

(c) membincangkan konsep keberkesanan dan
kecekapan pengurusan;

1.1.3 Peranan
Pengurus

(d) menerangkan peranan pengurus dalam
sesebuah organisasi mengikut Teori Mintzberg,
iaitu antara-perorangan (interpersonal),
peranan bermaklumat (informational), dan
pembuatan keputusan (decision making);

1.1.4

(e) menjelaskan pendekatan-pendekatan pemikiran
pengurusan, ciri-ciri dan pelopornya
termasuklah Pendekatan klasikal, Pendekatan
kemanusiaan/gelagat, Pendekatan sains
pengurusan/kuantitatif, dan Pendekatan
moden/kontemporari.

Pendekatan
pemikiran
pengurusan

1.2 Kemahiran
pengurusan
1.2.1 Peringkat
pengurusan

Calon seharusnya dapat:

[2]
6

(a) menjelaskan kepentingan kemahiran dalam
pengurusan;
(b) menjelaskan tiga peringkat pengurusan iaitu
peringkat bawahan, peringkat pertengahan, dan
peringkat atasan;

1.2.2 Jenis-jenis
kemahiran
pengurusan

[2]

[2]

(c) menjelaskan berbagai-bagai jenis kemahiran
pengurusan termasuklah konseptual, antaraperorangan/ kemanusiaan, teknikal,
pengurusan masa, dan pembuatan keputusan;
(d) menghubungkaitkan kemahiran pengurusan
dengan peringkat pengurusan.

[4]

dan geografi).3. projek.2 Proses pengorganisasian [4] (d) menjelaskan proses pengorganisasian yang meliputi (i) penentuan objektif. (iii) pengelasan aktiviti. (b) menjelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa.3 Perancangan 1. divisyen (produk.01. menganalisis persekitaran perniagaan. unit perniagaan strategik (SBU). autoriti dan tanggungjawab (e) menjelaskan manual organisasi termasuklah fail meja. 1. misi.2015 Tajuk 1.1 Reka bentuk organisasi [2] (e) melakarkan carta Gantt. dan memilih alternatif tindakan. (i) 25.4 Perancangan strategik 8 (a) mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya. dan. 4 [2] (d) menyediakan analisis pulang modal.Minggu Ke Cadangan Tarikh 3 18.1 Jenis-jenis perancangan Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: 1. dasar/polisi. dan prosedur kualiti. kegunaan. kelemahan.01. (v) pengagihan tugas.01.3.4 Pengorganisasian 1.2015 1. 1. dan standard. (ii) pengenalpastian aktiviti. menilai alternatif. (iv) pengelompokan aktiviti.2 Proses perancangan Waktu [2] [2] mengaplikasikan analisis kekuatan.3. dan matriks. (b) membentuk carta organisasi dan membincangkan rasional penjabatanan organisasi mengikut fungsi. taktikal. ancaman dan peluang (SWOT).2015 31.3. membentuk alternatif tindakan. objektif (VMO). (g) menghitung dan melakarkan Critical Path Method (CPM).4. dan organisasi tanpa sempadan. dan peringkatnya (strategik. (f) 1. Calon seharusnya dapat: 8 (a) mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya. [2] . (h) menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang merangkumi visi. manual prosedur kerja. strategi dan taktik. prosedur.3 Alat-alat perancangan (c) menjelaskan proses perancangan yang meliputi menentukan matlamat dan objektif. menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan. dan operasi).4. pasaran.2015 24.01. (c) menjelaskan bentuk-bentuk lain struktur organisasi termasuklah struktur berdasarkan pasukan.

3 Konsep pengorganisasian 5 01.02. 1. peributan (storming). dan kontingensi.7 Pasukan 6 08. (n) menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi.Minggu Ke Cadangan Tarikh Tajuk 1.2015 1.5.5. dan rantaian arahan Calon seharusnya dapat: Waktu [2] 12 (a) mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya.5 Kepimpinan 1. pemusatan dan pemencaran autoriti. (m) menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi. transformational.5. (h) membincangkan perkaitan amalan dengan teori-teori motivasi. 1. pelaksanaan (performing).02. 1. (j) menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan (forming). kuasa rujukan. 1.5 Pemimpin formal dan tidak formal (f) 1. membandingkan pemimpin formal dan tidak formal. penyesuaian (norming). karismatik. (l) menjelaskan punca-punca stres.6 Motivasi (g) menjelaskan teori motivasi Maslow. Herzberg.5. kuasa ganjaran.5.8 Pengurusan stres (i) mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan.2 Jenis-jenis kepimpinan (c) membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional.02.1 Jenis kuasa Hasil Pembelajaran (f) membincangkan konsep-konsep pengorganisasian termasuklah autoriti.3 Gaya kepimpinan (d) membincangkan gaya kepimpinan autokratik. (b) menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin termasuklah kuasa sah. dan kuasa kepakaran.5. dan penangguhan (adjourning).2015 14. demokratik. autoriti lini dan staf. laissez-faire. tanggungjawab.5. jangkauan kawalan.4. dan berwawasan (visionary).2015 1. McGregor. [2] [2] [2] [2] (k) mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres.5. 1.01. akauntabiliti. dan McClelland.4 Pemimpin dan pengurus (e) membandingkan pemimpin dan pengurus. kuasa desakan.2015 07. penugasan. [4] . empowermen.

carta Gantt.6 Pengawalan 1.2015 (c) menjelaskan proses kawalan iaitu menetapkan standard. kontrak batal. membandingkan pencapaian dengan standard. Paya Terubong Est Sdn Bhd (1988) 2MLJ672 dan kes Preston Corp Sdn Bhd lwn.2 Proses kawalan 2 7-8 15. (b) menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran. Awang Johari (1978) 1MLJ202 (berkenaan minor ‘belum dewasa’ dan kontrak). Minggu Cadangan Tajuk Hasil Pembelajaran [8] Waktu . Aspek Perundangan Perniagaan 2. Ali Hussain Bros (1980) 2MLJ16 (berkenaan perjanjian lisan). Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22 (berkenaan tawaran dan penerimaan).1 Jenis kawalan Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: Waktu 4 (a) mentakrifkan maksud pengawalan dan menjelaskan kepentingannya. semasa. dan remedi. kes Murugesu lwn Nadarajah (1980) 2MLJ22 (berkenaan balasan dan perjanjian).2015 28. peraturan. dan keupayaan. dan prosedur kerja) dan luaran (audit luar. dan membuat langkah pembetulan.3 Kaedah kawalan (d) membincangkan kaedah kawalan iaitu awalan. Cara Laluan Genting (Critical Path Method [CPM]). niat. mengukur pencapaian. penerimaan.6. dasar organisasi. 1. dan undangundang).6.02. [4] [4] Kes-kes rujukan: Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. kontrak tidak sah.1 Undang-undang kontrak [2] [2] 24 Calon seharusnya dapat: 16 (a) mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan).02.Minggu Ke Cadangan Tarikh Tajuk 1.6. (b) membincangkan jenis kawalan dalaman (audit dalaman. dan selepas. balasan.4 Alat-alat kawalan (e) menggunakan alat-alat kawalan termasuk analisis titik pulang modal.6. kes Tan Swee Hoe Co Ltd lwn. dan analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (Programme Evaluation and Review Technique [PERT]). pelepasan kontrak. 1. Kes Leha Jusoh lwn. 1. bajet. ketentuan. (c) menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah.

03.1. menilai. dan buletin. sosiologikal dan semantik. (f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka. boleh guna. memahami.2015 10 08.3 Bentuk komunikasi (d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak. mendatar. ucapan. dan pembentangan.2015 – 28.1.2. keterangan. telefon.1 Proses komunikasi 22.03. dan komunikasi bukan lisan yang merangkumi visual. memorandum. 3. (b) menerangkan maksud kontrak jualan.2015 UJIAN 2.03. [2] Kes-kes rujukan: Kes Low Kar Yit & Ors lwn.2015 Kemahiran Komunikasi 3.1. dan melintang.2 Kontrak jualan barang-barang Calon seharusnya dapat: 8 (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan). surat-menyurat.03. dan memberi tindak balas. bertulis.03.1.03.2015 07.2 Halangan komunikasi 3. mesyuarat.2015 14. (c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal. [2] [2] [2] [2] 8 [2] .4 Jenis komunikasi [4] (e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan.5 Media komunikasi 11 32 3. enkod. penerima.2 Kemahiran mendengar 3. 3.Ke 9 Tarikh 01. [2] (c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat. internet. intranet. 3 10 08.1 Proses mendengar 8 (a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi. mengingati. psikologikal. dekod. Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan proses mendengar iaitu menerima. dan bahasa badan. (d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan termasuk waranti. bebas daripada kesulitan. saluran. Mohd. dan mutu. Isa & Anor (1963) MLJ165 (berkenaan perjanjian jualan). 3. dan maklum balas.03.1 Komunikasi 3. yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala.1.2015 Calon seharusnya dapat: (b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar.03. laporan.2015 14.

dua hala. red herring.2015 04. budaya.2. (c) menjelaskan fungsi mendengar secara aktif dan teknik-tekniknya yang meliputi: mengulang maksud pembicara. 13 05.3 Mendengar secara aktif 12 29. (b) menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan seperti e-dagang. interpersonal. dan antarabangsa/global. (b) menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat. (c) menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal. meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara. asingkan manusia daripada masalah.Minggu Ke Cadangan Tarikh Tajuk 3.3 Kemahiran berunding Hasil Pembelajaran (b) menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif. Minggu Cadangan Tajuk Hasil Pembelajaran Waktu [2] [4] 8 [2] [2] [2] [2] 8 [2] [4] [2] Waktu .04. kuasa. dan mendengar secara cetek dan mendalam. apparent withdrawal.2015 11. dan e-pemasaran. dan limited authority. interjabatan. e-perolehan. (d) menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy bad guy. mendengar secara kritikal dan nonjudgemental. nasional. trial balloon. dan menanya soalan.04. pelbagai hala. intrajabatan. (c) menjelaskan kegunaan intranet dalam organisasi. dan aspek sosial. Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan prinsip berunding termasuklah: tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima. jana pelbagai pilihan. pelaku/personaliti.2. nibbling. etika.2015 3. outrageous.2015 3.4 Teknologi Maklumat Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan. serantau. masa.03.2 Mendengar secara berkesan 3.04.

kumpulan fokus.2 Proses pembuatan keputusan 15 16 17 18 19.1. 4.1 Jenis keputusan 4.2015 02. 4. mengutip data.04.2 Alat membuat keputusan 8 (a) mentakrifkan maksud pembuatan keputusan. (c) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu mengenal pasti masalah.3 Faktor situasi pembuatan keputusan (c) membincangkan pengaruh faktor situasi terhadap pembuatan keputusan termasuklah kepastian.2015 4 Pembuatan Keputusan 4.3. dan memilih alternatif.15 18.1 Proses membuat keputusan 4.2.2 Faktor kecekapan pembuat keputusan (b) membincangkan pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan. 4. sumbang saran. menilai alternatif. risiko. menjana alternatif.04.1. Calon seharusnya dapat: 4. ketidakpastian.04.2015 18.1 Alat membuat keputusan kuantitatif (a) mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif seperti statistik deskriptif dan pokok keputusan. dan kesamaran.05.05.05. teknik Delphi.2015 03.3 Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan 24 Calon seharusnya dapat: 4.3.2015 25. menganalisis data.Ke Tarikh 14 12.2015 Calon seharusnya dapat: 4.15 -09.2 Alat membuat keputusan kualitatif (b) mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif seperti analisis tulang ikan. dan teknik kumpulan nominal.2015 16. (b) menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin.05.04. 4.1 Faktor kedapatan maklumat (a) membincangkan pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan.2015 26.2.05.04. [2] [6] 8 [4] [4] 8 [2] [2] [4] Peperiksaan Penggal 1 (sem 2) STUDY WEEKS ULANGKAJI BAB 6 – 9 LATIHAN PECUTAN AKHIR 17-23 MEI 2015 PEPERIKSAAN STPM 2015 PENGGAL 2 [8] [8] .3.