You are on page 1of 2

Ekonomiks (First Grading

)
Topic 6
32.
Batas Bilang 71

nag-uutos ng paglalagay ng presyo sa lahat ng produktong ipinagbibilisa retail
businessXIII.
Mga Uri ng Pagkonsumo1.
Tuwiran o Direkta

kapag natatamo agad ang kasiyahan o kapakinabangan2.
Produktibo

kapag ang binniling produkto ay kailangan pang iproseso3.
Maaksaya

kapag bumili ng produkto na hindi nagdudulot ng kasiyahan4.
Mapanganib

kapag ang pagkonsumo ay magdudulot ng sakit sa mga taoXIV.
Mga batas ng Pagkonsumo1.
Batas ng Pagkakaiba-iba (Law of Variety)

Nagpapaliwanag k
ung bakit bumibili ang mga tao ng iba’t
-ibang klase ng mgaprodukto2.
Batas ng Pagkakabagay-bagay (Law of Harmony)

walaqng limitasyonang dami ng produkto na pwedeng bilhin . Batas ng Pagpapasyang Ekonomiko (Law of Economic Order)  Nagpapaliwanag sa likas na pagnanais ng tao na matugunan ang pangunahingpangangailangan5. Batas ng Imitasyon (Law of Imitation)  Nagpapaliwanag na ang tao ay nagtatamo ng higit na kasiyahan kapag siya aykomokunsumo ng mga bagay na ginaya lamang sa iba4. Pamantayan ng Maginhawang Pamumuhay ( Comfort Standard)Ang kinikita ng tao ay labis na ipantustos sa kanilang pangangailangan5. Pamantayan ng Kalusugan at Disenteng Pamumuhay ( Health and Decency Standard)May sapat nang kakayahan ang tao na makapili ng uri ng produkto na naisgamitin sapagkat kainaman na ang tinatanggap na kita4. kalidad at dami ng mga produkto at serbisyo na binibili at ginagaamit ng mga taoUri ng Pamantayan ng Pamumuhay:1.Nagpapaliwanag sa pagnanais ng konsyumer na bumili ng mga produkto namagkakabagay3. Batas ng Bumababang Kasiyahan (Law of Dimishing Utility)  Nagpapaliwanag sa pagkasawa ng konsyumer sa paulit-ulit na paggamit ngproduktoXV. Pamantayan ng Pagkabuhay (Bare Substinence Standard)Ang kinikita ng mga tao ay sapat laman upang matugunan ang pang-araw-arawna pangangailangan3. Pamantayan ng PamumuhayAng uri. Pamantayan ng Karangyaan ( Luxury Standard)Mataas na uri ang kalidad ng mga produktong ginagamit. Pamantayan gn Karalitaan (Poverty Standard)Kinabibilangan ng mga taong walang kakayahang matustusan ang mgapangunahing pangangailangan2.