You are on page 1of 3

‫اململكة املغربية‬

‫اإلمتحان الوطين املوحد‬

‫مادة الرياضيات‬
‫مسلك العلوم الرياضية أ و ب‬
‫املعامل ‪9‬‬
‫مدة اإلجناز ‪ :‬أربع ساعات‬

‫لنيل شهادة البكالوريا‬
‫وزارة الرتبية الوطنية و التعليم العالي‬
‫و تكوين األطر و البحث العلمي‬
‫املركس الوطين للتقويم و اإلمتحانات‬

‫الدورة العادية ‪2012‬‬

‫استعمال الحاسبة الغير القابلة للبرمجة مسموح به‬

‫انتمشٌه األول ‪ 3,5 ( :‬ن )‬

‫𝐈 ك‪ ٢‬اُؾِوخ اُ‪ٞ‬اؽذ‪٣‬خ )×‪ٗ (M3 ℝ , +,‬ؼزجش أُظل‪ٞ‬كز‪ 𝕀 ٝ 𝔸 ٖ٤‬أُؼشكز‪ ٖ٤‬ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 0,75‬ن‬

‫‪ 1‬أؽغت ‪𝕀 − 𝔸 :‬‬

‫‪ 0,50‬ن‬

‫‪ 2‬اعز٘زظ إٔ 𝔸 روجَ ٓوِ‪ٞ‬ثب ‪٣‬زْ رؾذ‪٣‬ذ‪. ٙ‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪1‬‬
‫‪𝕀= 0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ٝ‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫=𝔸‬

‫‪𝔸𝟐 ٝ‬‬

‫𝐈𝐈 ٌَُ ػذد‪ ٖ٣‬ؽو‪٤‬و‪ ٖٓ 𝑏 ٝ 𝑎 ٖ٤٤‬أُغبٍ ∞‪𝐈 = 𝟏 , +‬‬

‫ٗؼغ ‪a2 b 2 − a2 − b 2 + 2 :‬‬

‫‪ 0,25‬ن‬

‫‪ 1‬رؾون إٔ ‪𝓍 2 𝓎2 − 𝓍 2 − 𝓎2 + 2 = 𝓍 2 − 1 𝓎2 − 1 + 1 :‬‬

‫‪ 0,50‬ن‬

‫‪ 2‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪ ∗ :‬هبٗ‪ ٕٞ‬رشً‪٤‬ت داخِ‪ ٢‬ك‪I ٢‬‬

‫‪ 0,50‬ن‬

‫‪ٗ 3‬زًش إٔ ‪ ℝ∗+ ,× :‬صٓشح رجبدُ‪٤‬خ ‪.‬‬

‫‪ 0,50‬ن‬

‫أ ث‪ ٖ٤‬إٔ اُزطج‪٤‬ن 𝜑 رشبًَ روبثِ‪ ℝ∗+ ,× ٖٓ ٢‬اُ‪𝑰 ,∗ ٠‬‬

‫‪ 0,25‬ن‬

‫ب اعز٘زظ ث٘‪٤‬خ ∗‪. 𝑰 ,‬‬

‫‪ 0,75‬ن‬

‫ج ث‪ ٖ٤‬إٔ أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪:‬‬
‫انتمشٌه انثاوً ‪ 3,5 ( :‬ن )‬

‫℞𝜖𝑚 ‪1 + 2m‬‬

‫=‪Γ‬‬

‫=‪a∗b‬‬

‫‪∀ 𝓍, 𝓎 ϵℝ2 ,‬‬

‫𝐈‬

‫ٗؼزجش اُزطج‪٤‬ن ‪:‬‬

‫𝟏‪𝔁+‬‬

‫‪𝛗 ∶ ℝ∗+‬‬
‫𝔁‬

‫‪.‬‬

‫صٓشح عضئ‪٤‬خ ٖٓ‬

‫∗‪𝑰 ,‬‬

‫اُغضءإ األ‪ ٝ ٍٝ‬اُضبٗ‪ٓ ٢‬غزوالٕ‪.‬‬

‫أُغز‪ ٟٞ‬اُؼوذ‪٘ٓ ١‬غ‪ٞ‬ة اُ‪ٓ ٠‬ؼِْ ٓزؼبٓذ ٓٔ٘ظْ ‪ٓ ٝ‬جبشش‬
‫𝐈‬

‫‪0‬‬
‫‪−2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪5−1‬‬
‫‪2‬‬

‫ٗؼزجش ك‪ ٢‬أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪ ℂ‬أُؼبدُخ ‪𝐸 :‬‬

‫𝑣 ‪ℴ, 𝑢,‬‬

‫ؽ‪٤‬ش ‪ 𝒶 :‬ػذد ػوذ‪ ١‬ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذّ ‪.‬‬
‫‪∶ 𝒾Z2 + 2 − 𝒾 𝒶Z − 1 + 𝒾 𝒶2 = 0‬‬

‫‪ 0,75‬ن‬

‫‪ 1‬ؽذد ‪ 𝑍2 ٝ 𝑍1‬ؽِ‪ ٢‬أُؼبدُخ 𝐸 ‪.‬‬

‫‪ 0,25‬ن ‪ 2‬أ رؾون إٔ ‪:‬‬
‫‪ 0,50‬ن‬

‫ب ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬

‫‪𝑍1 𝑍2 = 𝒶2 𝒾 − 1‬‬
‫‪ 𝑍1 𝑍2‬ػذد ؽو‪٤‬و‪٢‬‬

‫⟺‬

‫𝜋 𝜋‪−3‬‬
‫‪8 2‬‬

‫= 𝒶𝑔𝑟𝑎‬

‫𝑬‬

℞2 ٢‬‬ ‫‪ 0.50‬ن‬ ‫‪ 𝑛 ٌٖ٤ُ 2‬ػذدا طؾ‪٤‬ؾب ؽج‪٤‬ؼ‪٤‬ب ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذّ ‪ٝ‬أ‪ٓ ٢ُٝ‬غ اُؼذد ‪ 5‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫‪ y ٝ x ٌٖ٤ُ 3‬ػذد‪ ٖ٣‬طؾ‪٤‬ؾ‪ ٖ٤‬ؽج‪٤‬ؼ‪ ٖ٤٤‬ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذٓ‪ ٖ٤‬ثؾ‪٤‬ش ‪:‬‬ ‫‪𝓃𝓍 ≡ 𝓃 y 5‬‬ ‫‪𝓃4k ≡ 1 5‬‬ ‫‪∀𝑘ϵℕ . 𝟏 ٝ 𝒇𝟑 −𝟏.‬ؽال ُِٔؼبدُخ 𝐸 ‪. ١‬‬ ‫انتمشٌه انشاتغ ‪ 5.50‬ن‬ ‫ب ث‪ ٖ٤‬إٔ أُغزو‪ D ْ٤‬اُز‪ٓ ١‬ؼبدُز‪ٓ 𝑦 = 𝑥 ٚ‬وبسة ٓبئَ ُِٔ٘ؾ٘‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ؽذد اُ‪ٞ‬ػغ اُ٘غج‪ُ ٢‬ـ ‪𝐃 ٝ Cn‬‬ ‫‪ 0.50‬ن‬ ‫أ ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫‪ 0. −1 :‬ؽَ خبص ُـ 𝐸 ‪ . 𝑖.50‬ن‬ ‫‪ 4‬أٗش‪٠‬ء أُ٘ؾ٘‪٠‬‬ ‫‪C3‬‬ ‫‪Cn‬‬ ‫ثغ‪ٞ‬اس ∞‪+‬‬ ‫ٗؤخز ‪𝒇𝟑 𝟎. ℴ.50‬ن ‪ 1‬أ ؽذد اُوبعْ أُشزشى األًجش ُِؼذد‪ ٝ .50‬ن‬ ‫‪ 1‬أؽغت ‪:‬‬ ‫𝑥 𝑛𝑓 ‪lim‬‬ ‫∞‪𝑥→+‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫‪ 0. 𝐴𝐷 ٠‬‬ ‫‪ 0.75‬ن‬ ‫‪ 3‬أدسط رـ‪٤‬شاد اُذاُخ 𝑛𝑓 صْ ػغ عذ‪ ٍٝ‬رـ‪٤‬شار‪ٜ‬ب‪.75‬ن‬ ‫ب ػِٔب إٔ ‪ −1. 𝟔 ≈ 𝟎 ٝ 𝒍𝒏𝟑 = 𝟏.‬‬ ‫‪𝑥≡y4‬‬ ‫‪∀𝑛ϵℕ∗ .50‬ن‬ ‫ب اعز٘زظ إٔ ‪:‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫‪ 0.0 ( :‬ن )‬ ‫ٗؼزجش ك‪ ℞2 ٢‬أُؼبدُخ ‪∶ 143𝑥 − 195𝑦 = 52 :‬‬ ‫𝐸‬ ‫‪ 0.50‬ن ‪ 1‬أ ٗؼزجش اُزوؾ 𝐴 ‪ 𝑀 ٝ 𝐷 ٝ 𝐶 ٝ 𝐵 ٝ‬اُز‪ ٢‬أُؾبه‪ٜ‬ب ػِ‪ ٠‬اُز‪ٞ‬اُ‪.5 ( :‬ن ) 𝑛 ػذد طؾ‪٤‬ؼ ؽج‪٤‬ؼ‪ ٢‬ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذّ ‪.‬أ‪ٝ‬عذ اُؾَ اُؼبّ ُـ 𝐸 ك‪℞2 ٢‬‬ ‫‪ 0.50‬ن ‪ 2‬أ أدسط اُلشع اُالٗ‪ٜ‬بئ‪ُِ٘ٔ ٢‬ؾ٘‪٠‬‬ ‫𝑥 𝑛𝑓 ‪lim‬‬ ‫∞‪𝑥→−‬‬ ‫‪ Cn‬ثغ‪ٞ‬اس ∞‪.25‬ن‬ ‫𝑖‬ ‫𝑐‪𝑕−‬‬ ‫أ ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫𝑐‬ ‫‪𝐶𝐻 ⊥ BH‬‬ ‫ب اعز٘زظ إٔ ‪:‬‬ ‫= 𝑖‪𝑕− 1+‬‬ ‫انتمشٌه انثانث ‪ 3. −‬‬ ‫‪ 0.50‬ن‬ ‫ب ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫‪ 0.25‬ن ‪ 5‬أ ث‪ ٖ٤‬أٗ‪ ٚ‬ارا ًبٕ ‪ 𝓃 ≥ 3‬كبٕ ‪(𝓃) :‬‬ ‫𝓃‬ ‫‪ 1.00‬ن‬ ‫ب ث‪ ٖ٤‬أٗ‪ ٚ‬ارا ًبٕ ‪ 𝓃 ≥ 3‬كبٕ أُؼبدُخ ‪ 𝑓𝓃 𝑥 = 0‬روجَ ثبُؼجؾ ؽِ‪ 𝑦𝓃 ٝ 𝑥𝓃 ٖ٤‬ؽ‪٤‬ش ‪:‬‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫𝓃 𝑛𝑙‪𝑥𝓃 ≤ −‬‬ ‫‪≤ 𝑦𝓃 ≤ 0‬‬ ‫𝑒‪−‬‬ ‫𝑛‬ .25‬ن‬ ‫‪ 𝑦 ٝ 𝑥 ٌٖ٤ُ 4‬ػذد‪ ٖ٣‬طؾ‪٤‬ؾ‪ ٖ٤‬ؽج‪٤‬ؼ‪ ٖ٤٤‬ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذٓ‪ ٖ٤‬ثؾ‪٤‬ش ‪ ٌٕٞ٣‬اُض‪ٝ‬ط 𝑦 ‪ 𝑥. 143 ٝ 195 ٖ٣‬اعز٘زظ إٔ أُؼبدُخ 𝐸 روجَ ؽِ‪ٞ‬ال ك‪. 𝟓 ≈ 𝟎 :‬‬ ‫‪ℯ‬‬ ‫⁡‪< ln‬‬ ‫‪ 0.50‬ن‬ ‫‪ 2‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫𝐴 ‪ٗ 𝑀 ٝ 𝐷 ٝ‬وؾ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ‬ ‫⇔ ‪ic + 1 z + ic − 1 z = 2ic‬‬ ‫‪ic + 1 z − ic − 1 z = 0 ⇔ AD ⊥ OM‬‬ ‫ُ‪ُ 𝑕 ٌٖ٤‬ؾن اُ٘وطخ 𝐻 ‪ :‬أُغوؾ اُؼٔ‪ٞ‬د‪ُِ٘ ١‬وطخ ‪ ℴ‬ػِ‪.‬‬ ‫𝑥‪𝑒 −‬‬ ‫‪𝑓𝑛 𝑥 = 𝑥 +‬‬ ‫ٗؼزجش اُذاُخ اُؼذد‪٣‬خ ‪ 𝑓n‬أُؼشكخ ػِ‪ ℝ ٠‬ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬ ‫𝑛‬ ‫ُ‪ Cn ٌٖ٤‬أُ٘ؾ٘‪ ٠‬أُٔضَ ُِذاُخ 𝑛𝑓 ك‪ ٢‬أُغز‪ ٟٞ‬أُ٘غ‪ٞ‬ة اُ‪ٓ ٠‬ؼِْ ٓزؼبٓذ ٓٔ٘ظْ 𝑗 ‪.‬‬ ‫‪ 0.75‬ن‬ ‫‪ 0. 𝑧 ٝ 𝑖𝑐 ٝ 𝑐 ٝ (𝑖 + 1) ٝ 1 : ٢ٛ ٢‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫ث‪ ٖ٤‬أٗ‪ٜٔٓ ٚ‬ب ‪ : ℕ∗ ٖٓ 𝑛 ٌٖ٣‬اُؼذدإ 𝑥 𝑛 ‪ُٜٔ 𝑛𝑦 ٝ‬ب ٗلظ سهْ اُ‪ٞ‬ؽذاد ك‪ٗ ٢‬ظٔخ اُؼذ اُؼشش‪.‫𝐈𝐈‬ ‫ُ‪ 𝑐 ٌٖ٤‬ػذدا ػوذ‪٣‬ب ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذّ ‪ 𝑧 ٝ‬ػذد ػوذ‪ ١‬ؿ‪٤‬ش ٓ٘ؼذّ ‪.‬‬ ‫‪𝓃𝓍 ≡ 𝓃 y 10‬‬ ‫‪∀𝑛ϵℕ∗ .

25‬ن‬ ‫‪ 𝑥 ٌٖ٤ُ 1‬ػ٘ظشا ٖٓ أُغبٍ ‪ 0.1 ٠‬ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬ ‫= 𝑥 𝐹‬ ‫‪𝐹 0 =1‬‬ ‫‪ 0.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1 + 2t‬‬ ‫𝓍‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪F 𝓍 = 3‬‬ ‫𝓍‬ ‫‪ 0.1‬ث‪ ٖ٤‬أٗ‪ٜٔٓ ٚ‬ب ‪ ٖٓ 𝑡 ٌٖ٣‬أُغبٍ 𝑥 ‪ُ 0.5 ( :‬ن )‬ ‫𝑥‪1 𝑙𝑛 1 + 2‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪.50‬ن‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 0.50‬ن‬ ‫أ‬ ‫‪ 0.75‬ن‬ ‫ب ث‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫‪ 0.‫‪ 0.1‬‬ ‫‪ 0.25‬ن‬ ‫)‪−4 F 𝓍 − F(0‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫≤‬ ‫≤‬ ‫‪3‬‬ ‫𝓍‬ ‫𝓍‪3 1 + 2‬‬ ‫د اعز٘زظ إٔ اُذاُخ 𝐹 هبثِخ ُإلشزوبم ػِ‪ ٠‬اُ‪ ٖ٤ٔ٤‬ك‪ٓ 0 ٢‬ؾذدا ػذد‪ٛ‬ب أُشزن ػِ‪ ٠‬اُ‪ ٖ٤ٔ٤‬ك‪0 ٢‬‬ .25‬ن‬ ‫ج‬ ‫أؽغت ‪𝑥n :‬‬ ‫‪ٝ lim‬‬ ‫∞‪n‬‬ ‫ُزٌٖ ‪ g‬اُذاُخ اُؼذد‪٣‬خ أُؼشكخ ػِ‪ 0.50‬ن‬ ‫ب‬ ‫‪ 0. ∀𝑥𝜖 0.50‬ن‬ ‫أ‬ ‫‪ 0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 𝑥 ٌٖ٤ُ 4‬ػ٘ظشا ٖٓ أُغبٍ ‪0.75‬ن‬ ‫ب ث‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫‪ 0.25‬ن‬ ‫أ‬ ‫‪ 0.75‬ن‬ ‫‪3‬‬ ‫ث‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫‪t‬‬ ‫‪dt‬‬ ‫‪1 + 2t‬‬ ‫𝓍‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪F 𝓍 = 2‬‬ ‫𝓍‬ ‫‪1‬‬ ‫‪≤ F(𝓍) ≤ 1‬‬ ‫𝓍‪1 + 2‬‬ ‫صْ اعز٘زظ إٔ اُذاُخ ‪ٓ F‬زظِخ ػِ‪ ٠‬اُ‪ ٖ٤ٔ٤‬ك‪0 ٢‬‬ ‫ثبعزؼٔبٍ رو٘‪٤‬خ أٌُبِٓخ ثبألعضاء ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪dt‬‬ ‫𝓍‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1 + 2t‬‬ ‫‪0‬‬ ‫𝑡‪2‬‬ ‫‪𝓍2‬‬ ‫= ‪dt‬‬ ‫‪+2‬‬ ‫‪1 + 2t‬‬ ‫𝓍‪1 + 2‬‬ ‫𝓍‬ ‫∶ ‪∀𝓍ϵ 0.‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪:‬‬ ‫ث‪ ٖ٤‬إٔ‬ ‫‪dt‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪′‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫≤ )𝓍( ‪≤ F ′‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 1 + 2t‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 0.1‬‬ ‫𝑥‬ ‫‪2𝑥 2‬‬ ‫ٗؼزجش اُذاُخ اُؼذد‪٣‬خ أُؼشكخ ػِ‪ 0.75‬ن‬ ‫ج ثزطج‪٤‬ن ٓجش‪٘ٛ‬خ اُزضا‪٣‬ذاد أُ٘ز‪٤ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬اُذاُخ ‪ F‬ك‪ ٢‬أُغبٍ 𝑥 ‪ 0.‬ذ‪٘٣‬ب ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫≤‬ ‫‪≤1‬‬ ‫‪1 + 2𝓍 1 + 2t‬‬ ‫‪ 𝑥 ٌٖ٤ُ 2‬ػ٘ظشا ٖٓ أُغبٍ ‪0. +∞ ٠‬ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬ ‫ث‪ ٖ٤‬إٔ اُذاُخ ‪ٓ g‬زظِخ ػِ‪ ٠‬اُ‪ ٖ٤ٔ٤‬ك‪0 ٢‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫𝓃‪ln‬‬ ‫رؾون إٔ ٌَُ ‪𝓃 ≥ 3‬‬ ‫‪g‬‬ ‫=‬ ‫𝓃𝓍‬ ‫𝓃𝓍‬ ‫𝓃‪ln‬‬ ‫اعز٘زظ ‪:‬‬ ‫‪lim‬‬ ‫𝓃𝓍 ∞‪𝓃→+‬‬ ‫‪lim 𝑦n‬‬ ‫∞‪n‬‬ ‫𝓍‪g 𝓍 = −1 − 𝓍ln‬‬ ‫‪g 0 = −1‬‬ ‫انتمشٌه انخامس ‪ 4.