You are on page 1of 17

Circumscriptia: Ganeasa, Olt

Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa
Adresa: Str. Gabera, nr. 25, com. Ganeasa, jud. Olt

PLAN MANAGERIAL
al Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare
AN ŞCOLAR 2013- 2014
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când
ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de
cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi
dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi
faţă de scopurile urmărite.

pag.1

2 . local. regional şi naţional. 25. recitaluri. Gabera.  Diversitatea programului de activităţi educative. com. spirituale.Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare. lider de opinie. Stimularea dezvoltării cognitive. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str.  Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale. judeţean. producător. cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă. interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular. contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. PUNCTE TARI :  Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare. jud. Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă. structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor .la nivelul unităţii şcolare. Olt VIZIUNE : Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică. pag. concursuri. consilierul diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei.  Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar  Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate. extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean. judeţene. competiţii pentru copii.  Personal didactic calificat. în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului. în continuă transformare.  Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate. regionale şi naţionale. Ganeasa.Circumscriptia: Ganeasa. deci participant activ). nr. prin spectacole. coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ.

com. 25.  Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală. pag.  Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei.Circumscriptia: Ganeasa. accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului.  Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu. Ganeasa. Olt  Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional.  Oferta negativă a străzii şi internetului.  Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.  Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi. OPORTUNITĂŢI :  Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii.  Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri. Gabera. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. PUNCTE SLABE :  În cadrul activităţii formale.  Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare. SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.  Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare.3 . jud.  Diversificarea ofertei educaţionale. nr. AMENINŢĂRI:  Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative.

Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară. 4.4 . Olt OBIECTIVE STRATEGICE: 1. 10. 2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. nr. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ. pag. com. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative. Ganeasa. Gabera. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală. 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare. 25. absenteism şi analfabetism. de abandon şcolar.Circumscriptia: Ganeasa. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală. 7. jud. 8. 9. 6. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate. 2. 5. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducetea fenomenelor antisociale. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia.

pag. reducerea procentului fenomenelor antisociale. nr. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 5. Olt 3. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact. REZULTATE AŞTEPTATE: creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării. Ganeasa. com. introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu. formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii. creşterea ratei promovabilităţii şcolare. proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii. jud. 25. ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional. Gabera.5 . asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.Circumscriptia: Ganeasa. stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare. extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală. a abandonului şi absenteismului şcolar. 4.

 Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea realizării site-ului. Poliţia de proximitate.  Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit. naţional și internațional. Gabera. drumeții etc.  Activităţi de educaţie rutieră. MODALITĂŢI DE REALIZARE:  Monitorizarea disciplinei în şcoală.  Activităţi de orientare şcolară şi profesională.  Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale.  Încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare. absenteism.  Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii.  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia. revistei şcolii și în activită ți artistice. 25. precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor.  Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare. jud. vizite la muzee. violenţă verbală şi fizică. în vederea evitării abandonului şcolar. la nivel local. judeţean.  Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor. II.familie. Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară.6 . Jandarmeria.  Diversificarea activităţii extracurriculare.Circumscriptia: Ganeasa. Ganeasa. etc.  Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină. pag. com.  Excursii tematice. nr. Olt I.  Colaborarea cu familia. în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare. proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural. OBIECTIVE:  Optimizarea relaţiei școală . sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor. de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă.

Olt III. şc. nr. Elaborarea Programului activităţilor / proiectelor educative şcolare şi extraşcolare Organizarea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a activităţii de consiliere şi orientare / a activităţilor extracurriculare conform noilor reglementări Întocmirea programelor de parteneriate educaţionale. GRUPUL ȚINTĂ: PRIMAR – preșcolarii.09. com. 25.7 1. absenteismul. cadrele didactice din școală și grădinițele arondate.Circumscriptia: Ganeasa. delicvenţa Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.2013 18. Grădinițe Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare 31.09.09.2013 Cine raspunde Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare Dirigniti/invatatori Consiliul de administraţie/responsabilul comisie Director/Coord. Grădinițe Obs. Gabera. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. pag. societatea civilă. . Dome niul Obiective Activitati Termen Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care reglementează activitatea educativă Repartizarea dirigintilor/învățătorilor pe clase Întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară. elevii ciclului primar și gimnazial. jud. comunitatea și societatea în ansamblul ei.2013 Coordonator programe şi proiecte ed. şi extraşc. SECUNDAR – familia.2013 23.10. Termen permanent Director/ Coord.10. Ganeasa. 2013 lunar 1.

Grădinițe Director Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare Diriginti/învățători / educatoare Coordonator programe/ Coord.09.Desfăşurarea orelor de consiliere conform noilor reglementări privind activitatea de consiliere şi orientare săptămânal 2. Sava Maria Magdalena Elaborarea programului Comisiei metodice a Dirigintilor şi a programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 10.comisiei Organizarea Consiliului Elevilor 1.8 permanent permanent Coordonator programe şi proiecte ed.2013 Consiliul de administratie Prof.10.2013 Organizarea Consiliului reprezentativ al părinţilor 15.Circumscriptia: Ganeasa. Gabera.10. şc. şi extraşc.10.10. nr.2013 Coordonator programe şi proiecte ed.2013 Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de consiliere 15.10. 25. Constituirea comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 15. şc. Olt Revizuirea Regulamentului de ordine interioară 1. Grădinițe Responsabilii comisiilor metodice -Parteneriate Director Coordonator programe şi proiecte ed. şc. jud.2013 Resp.10.2013 17.Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a celor din parteneriate 3. PROIECTARE ȘI ORGANIZARE Întocmirea graficului elevilor şi profesorilor de serviciu pe şcoală Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în 1.2013 1.10.2013 Întocmirea graficului de desfăşurare a activităţilor metodice 15. şi extraşc. de ameliorare a disciplinei şcolare pag./ dirigintii/invățătorii Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare Coord.Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. Ganeasa. com. şi extraşc. .

Olt proiectarea activităţii educative. a delicvenţei juvenile. grupuri dezavantajate) .prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a copiilor . Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din 4. de prevenire a incendiilor 9. ptr.ed. a normelor de circulaţie. a traficului de persoane Conform planificării 5. şc. pentru sănătate . europene. prin sport . Tănăselea Lăcrămioara Conform calendarului Permanent Prof.ed.ed. dezvoltarea comunitară .Radu Alina Diriginti/ învățători/educatoare Coordonator programe Coordonatoare grădinițe Responsabili comisii metodice Director . drepturile copilului .Acţiuni de prevenire a consumului de droguri. com. jud. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Coordonator programe şi proiecte ed. nr. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. şi extraşc. Istorie/ Coord. dezv.ed.prevenirea exploatării . şi extraşc. inter şi multiculturală .ed. personală .Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar Raportare statistică a 5-a zi din lună 6. Ganeasa.ed. 25.Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de protecţia muncii.Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de igienă. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.ed. Gabera.2. ptr.promovarea egalităţii de şanse (nondiscriminare. şc. Grădinițe Dirigintii/învățătorii/ educatoare Conform calendarului Dirigintii/ educatoare Înv. Implementarea metodelor activparticipative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. de prevenire a îmbolnăvirii 8. ptr. IMPLEMENTARE Circumscriptia: Ganeasa. mondiale Conform planificării 7.ed.ed. ecologică .Organizarea de programe specifice pentru . Prof.prevenirea abandonului şcolar .9 Director Coordonator programe şi proiecte ed. globală Conform planificării pag.Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale. pentru pace .prevenirea traficului de persoane .Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de protecţia a mediului 10.

Grădinițe Director Coord.Circumscriptia: Ganeasa. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. apariţii în presă. diverse competitii. monitorizarea şi evaluarea Complementarizarea educației formale cu cea proiectelor non-formale prin 14. şi extraşc. şi extraşc.Eficientizarea pregătirii elevilor pentru concursuri. şc. şi extraşc. Coord. Olt perspectiva valenţelor educaţiei de impact. şc.Organizarea de reuniuni de informare şi iniţiere pentru conceperea. Grădinițe Director Dirigintii/ invatatorii/ educatoare . Grădinițe Coordonator programe şi proiecte ed.Organizarea concursurilor civice. şc. 25. II Permanent 17. pe site-uri educaţionale Consiliul de administraţie. şi extraşc. artistice. şi extraşc. Gabera. examen admitere liceu Nov. Coord. nr. şi extraşc. Coordonator programe şi proiecte ed. Aprilie Sem. Dirigintii/învățătorii/educatoare Responsabilii comisiilor Coordonator programe şi proiecte ed. etc).Eficientizarea activităţii de consiliere privind initierea de activități cariera educative interdisciplinare 15. Coord. Permanent Permanent Invatatori. Diriginti-clasele a VIII-a Dirigintii claselor a VIII-a Permanent 16.părinţi pag.10 Director Coordonator programe şi proiecte ed. 11. sportive Conform planificării 19. şc. mass-media. Grădinițe Director Coordonator programe şi proiecte ed. Ziua educatiei.Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea personalizată. ziua învățătorului. agenţi economici 18. şc. Profesori Coordonator programe şi proiecte ed. Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale Permanent 13. jud.Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale.Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice . şc. com. şc. Ganeasa. Conform planificării 12. Coordonator programe şi proiecte ed.Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (Zilele Scolii. şi extraşc.

25. Coordonator programe şi proiecte ed. Responsabilii comisiilor Coordonator programe şi proiecte ed.11 Lunar Permanent Periodic Lunar Periodic Semestrial Coordonator programe şi proiecte ed. şi extraşc.Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor şi a elevilor cu responsabilităţi la nivelul claselor pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini Realizarea unui număr de asistenţe la orele de dirigenţie Consilierea și evaluarea activităților educative școlare și extrașcolare pe baza standardelor. Coordonator programe şi proiecte ed. şi extraşc. Gabera. jud. şi extraşc. şc. com. şc. . criteriilor și indicatorilor de calitate. Președinte Consiliul elevilor Coordonator programe şi proiecte ed. şc. şc. şc. Olt 20. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. şi extraşc.Circumscriptia: Ganeasa. Coordonator programe şi proiecte ed. Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor pentru a evidenţia priorităţile educative Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale comisiei diriginţilor Evaluarea impactului activităţilor educative asupra stării disciplinare a elevilor pag. Ganeasa. nr. şc.Elaborarea de materiale şi instrumente de lucru specifice (mape de documentare) 21. şi extraşc. şi extraşc.

jud. Ganeasa. com. Dirigintii/învățătorii/educatoare . 25. şi extraşc. Olt Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute în şcoală pag. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. CONTROL ŞI EVALUARE Circumscriptia: Ganeasa.LUARE 3. nr. şc.12 Periodic Coordonator programe şi proiecte ed. Gabera.

nr. Denumirea și tipul acțiunii . Olt DIRECTOR . 2013 Curtea școlii permanent Incinta și împrejmuirile școlii pag.13 Cine răspunde Cine participă Director Consilierul educative Coord. educativ Dirigintii / Profesorii și învățătorii Oficialități Elevi. jud. Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 1.2014 SEMESTRUL I Nr. profesori .festivitatea de deschidere a anului școlar 2013/2014 Programul Naţional „Educaţie pentru cetăţenie democratică” Data/perioada Loc de desfășurare 16 sept. Elevi. Gabera. părinți..Bun venit la școală!”. 25. Grădinițe Cons. Ganeasa. com. părinți. CĂLINESCU LAURENȚIU-DAN CÎRSTEA ADRIAN IONUȚ PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ANUL ȘCOLAR 2013 . crt.Circumscriptia: Ganeasa. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. 2.

2013 Muzeu de istorie Coord. profesori/învățători 4 oct.Ziua mondială a alimentului . „Școala mea dragă”. dezbateri .Împreună de Halloween!” – parada dovlecilor/ costumelor. expozitie . 2013 30 oct. 4.Cinste lor!”.Ziua curățeniei în România!” acțiune de voluntariat . afise. colaborare la parteneriatul Comenius .. Românie dragă!” – Ziua Națională a învățătorii/educatoarele 26 septembrie 2013 Incinta școlii Prof.La mulți ani.întâlnire cu medicul școlii 7. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str.E greu să fii tolerant?”. 11. pag. . întâlniri . Informatocă Casa Căsătoriilor Cons. -stabilirea normelor de conduită pentru elevi şi celelalte persoane cu acces în şcoală -monitorizarea comportamentului elevilor pe parcursul anului şcolar „ Diversitate culturala in Europa” . elevii. 2013 25 oct.Oameni și copii. Gabera. 12.. educativ Invățătorii și profesorii Elevi.aplicarea de chestionare.. educativ Elevi. com.concurs.drepturile noastre” – Ziua internatională a drepturilor copilului .. informatică ai armatei Elevii și înv.Ziua armatei române – dezbatere. 2013 Elevi.2013 Holul școlii Lab. nr.5 oct. Clasele pregătitoare medical. Ganeasa. Radu Alina Prof diriginți Elevi și părinți 1 dec. părinți școlii/grădinițe claselor primare 16 noiembrie 2013 Clase Diriginții Diriginții și elevii 19 noiembrie 2013 Incinta școlii Grădinițe Profesori înv.ecologizare în cadrul proiectului Let's do it România 5. 10. „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” . elevi..14 . Grădinițe și cls.Fumatul dăunează grav sănătății!” – Ziua naționala fără tutun-campanie împotriva fumatuluipliante.istorie Lab. jud. profesori Preșcolarii Medical școlar. Grădinițe Elevi. 9. I învățătorii Întâlnire cu reprezentanți Prof.Ziua Mondială a Educaţiei – program de activități cultural-artistice 6.. informaticianul 16 oct. preșcolari.Ziua europeană a limbilor – realizarea unui portofoliu tematic.claselor a IV Sala de sport/Holul Educatoare /Învățătorii Preșcolari. cadre didactice. dezbateri în cadrul orelor de dirigenție – Ziua international pentru toleranță . limba română și limbi străine 28 septembrie 2013 Pârtia de ski Cozla Profesori și învățători Cons.Circumscriptia: Ganeasa. 8. Olt 3. 25. asistent Cabinetul medical școlar/ Înv..primar Invitat Protecția Copilului Coord. Grădinițe Preșcolarii/Elevii claselor primare 21 noiembrie 2013 Incinta școlii Diriginții Prof.

jud. profesori. de muzică Elevi.. Olt Sala de sport a școlii Grădinițe României. Țifui Gh. Crețu E. com. înv. părinți.primar Ricea A. învățători/educatoare și prof.Elena Doamna” 14. hora unirii 24 ian.. elevi...Circumscriptia: Ganeasa.comemorare Eminescu. .informatică Curtea școlii Grădinițe Prof.15 Salile de clasă .primar Trofin R. . 2013 Holul școlii 15. preșcolari. Educativ Prof. nr. Lângă bradul de Crăciun” – activități cultural artistice. profesori Prof. Coord. înv.actualizare site-ul școlii lunar Lab.acțiuni caritabile de sărbătoarea Sf. Elevii claselor a VII-a și a VIII-a 17. Ganeasa.reuniuni dansante. . învățători Consilierul educative Elevii claselor III-VIII SEMESTRUL AL II-LEA 18. ateliere de 14 februarie pag. și Lazăr G. Cons. Simionescu E. expoziții de felicitări.. Cons. Prof. primar Andriescu Carmen și Elevii și învățătorii Herdeș Cristina Cons.Școala8pn”. 2014 Lab. 25. 2014 Sălile de clasă Prof.Fii darnic!”. 2013 Centrul social . Grădinițe Informatician Informatician.. tradiții și obiceiuri 20 dec.eduvativ Coord.. Andrei V. prezentări ppt.activități cultural-artistice Prof. „Valentine’s Day”.. Gabera. . Grădinițe Preșcolari. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. înv. concurs de cultură generală 15 ian. Nicolae 6 dec.informatică 16.educativ învățători 13. .șezătoare literară. cadre did.A fost odată ca-n povești…”. prof..Uniți în cuget și-n simțiri!” – dezbatere.

activități interactive .2014 Lab.preșcolari.să știi mai multe. Grădinițe Cons. Grădinițe Cons. Grădinițe Prof. ppt-uri.. . .dezbateri.preșcolari. Grădinițe Coord.săptămâna educatiei rutiere/ dezbateri.. preșcolari. nr. educativ Prof. preșcolari. Prof. să fii mai bun!”. protejați pământul!” – parade costumelor eco.. Grădinițe Învățătorii/ educatoarele Prof... profesori . este dreptul tău!” – aplicarea de chestionare despre alimentația sănătoasă. Cămăruț Nicoleta Coord.”. Ganeasa. Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii. concurs.educativ Coord. Săptămâna educației globale ”Fiecare copil are nevoie de un profesor. părinți. religie Prof.un pericol?”.Luna florilor” – concurs de decorare a sălilor de clasă .Dănilă Corina Coord.expoziție de desene. drumeții în Holul școlii Curtea școlii Grădinițe Școală/grădinițe/alte locații pag.. Coord.Arbori și păsări” – Ziua mondială a păsărilor și arborilor – vizite Muzeul de Științe. Robu Ramona Prof. profesori Elevi. statistici.Ce dragă-mi este mama!” – program artistic 22. de muzică Cons. 25. Prof. profesori. concurs ppt-uri 15 aprilie 2014 23 aprilie 2014 24. dezbateri martie 2014 23. dezbateri .activități specifice 7-11 aprilie 25. Gabera.9 Mai – Ziua Europei” – panouri..Protejați pădurea.școala altfel. Olt lucru 19. Radu Alina Coord. Țifui Gh. elevi. Tanasă D. Prof. . Nenov E. Nacu G. expoziții aprilie 2014 Sălile de clasă Sălile de grupă 22 – 28 aprilie 2013 Incinta școlii Grădinițe mai 2014 Sălile de clasă Sălile de grupă 9 mai 2014 Incinta școlii 10 mai 2010 Muzeu Pădurea de pe Cozla 26. Mărțișorul.Strada . educativ Consiliul elevilor Prof. profesori Preșcolarii / Elevii claselor primare părinți Elevii claselor II-VIII Învățătorii/Diriginții Elevi. jud.Tradiții și obiceiuri Pascale” – ateliere de lucru.Circumscriptia: Ganeasa. expoziții 2014 24-28 feb.. com. invitați Elevi.Sava Maria Magdalena Învățătorii Diriginții Prof. . invitati ADR Elevi.2014 Sălile de clasă Grădinițe 7 martie 2014 Sala de sport Grădinițe Incinta școlii 21.Alege. 29. profesori Preșcolari. mape tematice.informatică Împrejurimile școlii Grădinițe 28 feb. profesori Elevi. profesori Elevi. 28. profesori Elevi.Dănilă Corina Prof. Țifui Gh. preșcolari. profesori. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str. Săptămâna . 27. Grădinițe Înv..16 Dirigintii și învățătorii Prof. bucuria primăverii” – ateliere de lucru. acțiuni de circulație rutieră concrete 20.. . . Educatoare /Învățătorii Diriginții Elevi. preșcolari.

excursii 1-2 iunie 2014 Incinta școlii. preșcolari. invitați Elevi. Gabera. cadre didactice. părinți.Circumscriptia: Ganeasa.. părinți. preșcolari. profesori Elevi. proiectele și parteneriatele școlii – participarea la concursuri.1 Iunie – Ziua Internațională a copilului” – activități recreative. Olt 30. etc. . . întreceri. părinți. Olt Denumirea: Scoala Gimnaziala Ganeasa Adresa: Str.Un mediu mai curat!”. jocuri ale copilăriei. Conform calendarului DIRECTOR Incinta școlii/ grădiniței . Ganeasa.La revedere. sport Elevi. educativ Coord. preșcolari. . zone învecinate 5 iunie 2014 Incinta școlii/grădiniței Biblioteca județeană 31.educativ.. 25. nr. cadre didactice.Omagiu dascălului meu!” – activități cultural artistice 32. Grădinițe Cons.. jud. împrejurimi . preșcolari. responsabilii/ prof. cadre didactice Elevi.excursii tematice iunie 2014 Trasee turistice 33. Cordun Elena Coord. școală dragă!” – festivități de sfârșit de an școlar 16-20 iunie 2013 Incinta școlii/grădiniței Localuri închiriate 34. proiecte.17 . profesori Elevi. CĂLINESCU LAURENȚIU-DAN CÎRSTEA ADRIAN IONUȚ pag. Concursurile. Grădinițe Educatoarele /Învățătorii / diriginții Educatorii /Învățătorii / profesorii Cons. parteneri Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. com. parteneriate. Herdeș Cristina Prof. Educatoare /Învățătorii Profesorii Prof..