You are on page 1of 25

K EW A N G A N : TO P IK 2

P ER S EK ITA R A N
K EW A N G A N D I M A LAY S IA

T. Shanmugam
Jabatan Pengajian Perdagangan
IPG KP Teknik

Kandungan Topik 2:
Kewangan : Persekitaran kewangan di
Malaysia
1. Sistem kewangan
2. Sistem perbankan dan jenisnya
3. Pasaran kewangan
4. Instrumen-instrumen tabungan dan

pelaburan
5. Kewangan Syarikat
Pengguna maklumat kewangan
Penyata-penyata kewangan

1. Sistem Kewangan:
Sistem perbankan dan jenisnya
Perbankan sebagai bantuan perniagaan,

memainkan peranan amat penting dalam


pengembangan perniagaan.
Perniagaan pada hari ini menjadi semakin

kompleks dan rumit, serta mustahil untuk


dijalankan tanpa sokongan perbankan.
Sistem perbankan merupakan tunggak ekonomi

negara dimana kemakmuran dan kesejahteraan


ekonomi sesebuah negara bergantung kepada
kemantapan dan keutuhan sistem perbankan.

Sistem Kewangan:
Sistem perbankan dan jenisnya
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN
DI MSIA
Sistem
Perbankan:

Institusi
Kewangan
Lain

Konvensional
Islam
Jenis-jenis
Bank

Bank
Perdagan
gan

Bank
Badan
Berkanun

Bank
Koperasi

Bank
Islam
Bank
Saudagar

Kumpulan
Wang
Simpanan
& Pencen

Lainlain
Inst.
Bukan
Bank
Syarikat
Insuran
s

2.Sistem Perbankan:
SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL
Sistem perbankan British yang diubahsuai mengikut undang-

undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara


Malaysia (BNM)
Berlandaskan prinsip komersial iaitu keuntungan dan kecekapan
Ciri Perbankan Konvensional
Beri faedah atas simpanan
Kenakan faedah atas pinjaman
Buat pelaburan
Utamakan keuntungan

SISTEM PERBANKAN ISLAM


Berlandaskan prinsip Muamalah Islam
Tiada amalan riba(faedah); maisir (judi) dan gharar (tidak jelas)

Perbezaan Sistem Perbankan


Sistem Perbankan
Konvensional

Sistem Perbankan Islam

Mengandungi unsur riba

Mengharamkan unsur riba

Tertakluk kepada peraturan


BNM

Tertakluk kepada peraturan


BNM dan hukum syarak serta
prinsip muamalah Islam

Bebas melabur dalam semua


sektor termasuk perjudian

Melabur hanya di tempat


halal/tidak meragukan
(prinsip maisir)

Penasihat terdiri daripada


pakar perbankan
konvensional sahaja

Penasihat terdiri daripada


ulama, ahli akademi dan
pakar perbankan Islam

Bank Pusat:
BANK PUSAT MALAYSIA : BANK NEGARA MALAYSIA
FUNGSI BANK NEGARA MALAYSIA
Mengeluarkan dan mengawal mata wang Negara
wang kertas dan syiling
kawal kiriman wang ke luar Negara
Menjadi jurubank kepada kerajaan
sediakan khidmat kewangan kepada kerajaan
sebagai penasihat pelaburan kerajaan
jual bil perbendaharaan / surat jaminan kerajaan

Laksanakan dasar kewangan kerajaan


awasi tahap kredit
tetapkan nisbah rizab berkanun / aset mudah tunai

Menjadi jurubank kepada bank perdagangan


sumber pinjaman terakhir

Jenis-jenis Bank
BANK PERDAGANGAN:
Bank yang ditubuhkan oleh pihak swasta sebagai
sebuah institusi kewangan yang menjalankan
perniagaan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh: Public Bank Bhd, Maybank Bhd, SCB dll
Fungsi Bank Perdagangan
Terima simpanan - akaun simpanan / tetap/ semasa
Beri kemudahan pembiayaan pinjaman / overdraf
Beri kemudahan pembayaran pindahan kredit / arahan
tetap
Beri perkhidmatan lain kad kredit / peti simpanan
selamat

Jenis-jenis Bank
BANK SAUDAGAR
Bank yang menyediakan perkhidmatan kepada
syarikat korporat dan perniagaan yang besar sahaja.
Contoh : Affin Merchant Bank Bhd, Amanah Chase
Merchant Bank dll
Fungsi Bank Saudagar
Terima simpanan dari syarikat besar
Beri pinjaman
Beri khidmat nasihat korporat
Urus pelaburan syarikat berhad
Tangung jamin terbitan syer

Jenis-jenis Bank
BANK BERKANUN
Jenis bank ini merupakan banyak yang ditubuhkan oleh kerajaan
Tujuannya: untuk menyediakan perkhidmatan dalam sektor
tertentu yang biasanya tidak diberikan perhatian oleh bank
perdagangan
Contoh:
Bank Pembangunan Malaysia ditubuhkan untuk menggalakkan

penyertaan bumiputera dalam bidang industri dan perniagaan dgn


memberi pinjaman, pembiayaan projek dll
Bank Simpanan Nasional ditubuhkan untuk menggalakkan orang

ramai memyimpan wang secara kecil-kecilan. Menawarkan pelbagai


akaun simpanan, pinjaman dll
Bank Pertanian Malaysia ditubuhkan untuk menggalakkan

pembangunan dan perkembangan sektor pertanian dengan memberi


kemudahan kredit bagi projek pertanian, pinjaman, akaun simpanan dll

Jenis-jenis Bank
BANK KOPERASI
Bank koperasi merupakan bank yang dimiliki oleh koperasi
dan mematuhi prinsip-prinsip koperasi.
Bank ini mendapat modal daripada penjualan syer kepad
ahli-ahlinya
Tujuannya: untuk menyediakan perkhidmatan dalam
sektor tertentu yang biasanya tidak diberikan perhatian
oleh bank perdagangan
Contoh: Bank Rakyat Malaysia
Fungsi Bank Koperasi
Terima simpanan
Beri pinjaman
Tawar perkhidmatan perbankan Islam

InstitusiK ew angan B ukan B ank


SYARIKAT-SYARIKAT INSURANS:
Syarikat insurans memberi perlindungan (Insurer) kepada orang yang

membeli polisi insurans (Insured) dengan membayar sejumlah bayaran


(premium).
Pampasan/gantirugi akan dibayar oleh Insurer kepada Insured jika
berlaku risiko (perkara yang diinsuranskan)
Peranan Insurans :

Kepada Peniaga

Melindungi dari
risiko
Dapat pampas an
jika risiko berlaku
Lebih yakin untuk
majukan
perniagaan

Kepada Individu

Kepada negara

Melindungi individu
dan keluarga dari
risiko
Jaminan masa
depan
Dapat pampasan
jika berlaku risiko
Satu cara
menabung
Jika mati waris
dapat pampasan

Membangunkan
ekonimi negara
Wang premium
dilabur untuk
bangunkan ekonimi
Atau untuk beli bon
Memberi peluang
pekerjaan
Taraf hidup rakyat
meningkat

InstitusiK ew angan B ukan B ank


Syarikat Insurans
Syt Insurans Konvensional
Tertakluk kpd Akta Insurans
1963

Berlandaskan syariat Islam

Aktivitinya tertakluk kpd Akta Takaful 1984

Dikawal oleh Pengarah Insurans


dan Takaful BNM

Menawarkan perlindungan drp


risiko yg boleh diinsuranskan
Prinsip insurans ialah
perkongsian risiko (yg bernasib
baik membantu yang tidak
bernasib baik.
Jenis-jenis Insurans
Konvensional:
i. Insuran nyawa kematian,
kemalangan @ kehilangan
upaya
ii.Insurans am kerugian
kewangan akibat kebakaran,
kecurian dsb.

Syarikat Takaful

Dikawal oleh Lembara Pengawasan Syariah.


Prinsip :
a) Takaful (Saling menjamin)
pihak yg ditimpa risiko dibyr ganti rugi drp
dana yg dikumpul.
b) Mudharabah (perkongsian keuntungan)
Sebahagian caruman setiap peserta
dilaburkan dan hasil pelaburan dikongsi
pd kadar yg tdk ditetapkan
c) Tabarru (derma)
setiap peserta bsetuju menderma
sebahagian drp carumannya utk
membantu pihak yg ditimpa risiko.
Jenis-jenis Takaful:
a) Takaful am perlindungn dr risiko
kebakaran, kehilangan @ kerosakan harta
benda b)
b) Takaful Keluarga kematian, @ masalah
kesihatan, @ kemalangan.

InstitusiK ew angan B ukan B ank


Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua bank

perdagangan
ditubuhkan untuk bantu peniaga kecil mendapatkan
pinjaman dari bank perdagangan
syarikat ini tidak beri pinjaman tetapi bertindak memberi
khidmat nasihat dan jaminan kepada pinjaman yang telah
diluluskan
peminjam boleh terdiri daripada individu, perkongsian,
syarikat sdn.bhd., koperasi dan pertubuhan
Kebaikan:
bank perdagangan tidak perlu risau risiko hutang lapuk dari pinjaman
peminjam (peniaga) boleh dapat pinjaman tanpa cagaran yang

banyak

InstitusiK ew angan B ukan B ank


Syarikat Diskaun/Gedung Diskaun/Syarikat
Pemfaktoran
Peniaga boleh menjual akaun belum terimanya / invois kepada

syarikat pemfaktoran / bank untuk mendapatkan wang tunai dengan


segera
Jumlah wang tunai yang diterima oleh peniaga adalah jumlah nilai
akaun belum terima / invois setelah ditolak kadar faedah dan bayaran
perkhidmatan antara 1 2 peratus atas nilai aset akaun belum
terima / invois
Contoh syarikat pemfaktoran : Public Leasing and Factoring Sdn. Bhd.
Kebaikan:
boleh mendapat wang tunai dengan segera
dapat mengelakkan risiko hutang lapuk
mengatasi masalah aliran tunai
tidak perlu lagi mengawasi akaun belum terima

InstitusiK ew angan B ukan B ank


Syarikat Pajakan
Perjanjian antara syarikat pajak dengan pemajak bagi menyewa satu

aset tertentu yang diperolehi daripada penjual


Pemajak perlu membayar sewa sepanjang tempoh pajakan
Sepanjang tempoh pajakan / sewaan, aset (mesin) itu adalah
kepunyaaan syarikat pajakan.
Contoh aset yang biasa dipajak seperti mesin, kenderaan dan premis
Contoh syarikat pajakan : Sunsea Credit & Leasing Sdn. Bhd.
Kebaikan:
dapat menggunakan aset tanpa mengeluarkan modal
boleh mendapatkan aset tanpa cagaran
merupakan satu sumber modal tambahan
mengurangkan pembayaran cukai

Pasaran Kew angan:


Pasaran
Kewangan
di Malaysia
Pasaran
Wang dan
Tukaran Asing

Pasaran
Modal

Pasaran
Derivatif

3. Pasaran K ew angan:
Pasaran Wang & Tukaran Asing:
PASARAN WANG melibatkan urusniaga bagi instrumen kewangan jangka

pendek yang dinyatakan dalam RM.


Ia terdiri daripada
1. pasaran wang antara bank
2. pasaran wang kumpulan wang jangka pendek

yang melibatkan syarikat diskaun, broker wang, dan pengantara


kewangan yang lain.
Para peserta pasaran wang ialah bank perdagangan, syarikat kewangan

dan bank saudagar.


PASARAN PERTUKARAN MATA WANG ASING ini melibatkan urusniaga

bagi instrumen kewangan jangka pendek yang dinyatakan dalam mata


wang asing.
Hanya bank perdagangan yang dibenarkan menjalankan perniagaan

pertukaran mata wang asing. Urusan dilakukan sesama mereka sendiri


secara langsung atau melalui broker wang dan broker pertukaran mata
wang asing di KL.

Pasaran K ew angan:
Pasaran Modal:

PASARAN MODAL dikendalikan oleh Bursa Malaysia dan boleh


dibahagikan kepada dua pasaran iaitu

Pasaran Pertama
Melibatkan jual beli sekuriti baru. Jika sebuah syarikat ingin
membiayai pengembangannya melalui ekuiti, ia akan
menjual/menerbitkan saham baru di pasaran modal pertama

Pasaran Kedua
Melibatkan jual beli sekuriti yang sedia ada.

Pasaran Modal di Msia memberi dua perkhidmatan yang penting:


i. Ia membantu proses pembangunan ekonomi negara dengan
menggerakkan dana jangka panjang untuk membiayai
rancangan pembangunan awam dan pelaburan swasta;
ii. Ia juga menggalakkan perusahaan swasta dengan
menyediakan kemudahan untuk mendapatkan dana bagi aktiviti
pelaburan dan pengembangan syarikat.

Pasaran K ew angan:
Pasaran Derivatif:

PASARAN DERIVATIF di Msia dikendalikan oleh Bursa Derivatif Malaysia (MDEX


Malaysia Derivative Berhad).

Instrumen Deravatif:
Derivativatif merupakan instrumen kewangan yang digunakan untuk menguruskan
pendedahan pelabur terhadap risiko pasaran.
Nilai sesuatu derivatif bergantung kepada dan diperolehi daripada instrumen tertentu
seperti harga komoditi, kadar faedah, indeks saham dan harga saham.
Instrumen derivatif boleh diniagakan di dalam pasaran yang teratur atau Over-thecounter (OTC). KONTRAK OPSYEN (Options) dan KONTRAK MASA DEPAN
(Futures) merupakan dua produk derivatif yang sering diniagakan di bursa.
Kontrak Masa Depan:
Merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak untuk membeli atau menjual
sesuatu instrumen pada satu tarikh tertentu di masa hadapaan pada harga yang
telah ditetapkan pada hari ini
Kontrak Opsyen:
Membolehkan pemegang/pembeli mempunyai hak, tetapi bukan satu obligasi,
setelah membayar premium untuk membeli atau menjual sesuatu jumlah
instrumen tersebut pada harga yang dinyatakan, di dalam tempoh tertentu
Lima produk yang diniagakan di MDEX ialah Kontrak Masa Depan Minyak Kelapa
Sawit, Kontrak Masa Depan Indeks Komposit KLSE, Kontrak Opsyen Indeks Komposit
KLSE, Kontrak Kadar Tiga Bulan Faedah Masa Depan KLIBOR (KL Interbank Offered
Rate), Kontrak Masa Depan Lima Tahun MGS (Malaysian Government Securities)

Instrumen-instrumen Tabungan &


Pelaburan
Dont spend your life
working for money;
Save money and hire it to
work for you.
Dr. John F. Demartini

Sim panan lw n Pelaburan


Simpanan
Sebahagian
daripada
pendapatan yang
diasingkan untuk
perbelanjaan masa
hadapan
Wang disimpan
untuk:
Kecemasan

Pembelian barangan
besar/ mahal

Pelaburan
Simpanan/
pembelian aset
dengan matlamat
untuk
menambahkan
pendapatan masa
hadapan
Wang dilaburkan
untuk:
Melanjutkan pelajaran
Persaraan
Menangani masalah
inflasi

22

P ELA B U R A N
Pelaburan

Jenis-Jenis Pelaburan

23

Panduan M em buat Pelaburan


Tahap
Risiko

Alat
Pelabur
Komoditi
an

Forex/Comm
o

Saham

Harta tanah
FD, ASB, ASN
dan/or
Saham Amanah

Simpanan

6 bulan perbelanjaan

E.B.F
24

Tahap Risiko & Pulangan dariPelaburan


RISIKO
TINGGI

RISIKO
RENDAH

Pelaburan

PULANGAN
TINGGI

PULANGAN
RENDAH
25