You are on page 1of 8

Centar za promociju civilnog drutva

DOBRE
PRAKSE

drutveno odgovornog poslovanja u BiH

Sarajevo, juli/srpanj 2012.godine

Izdava:
Mrea Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS)
Centar za promociju civilnog drutva (CPCD)
Adresa:
Kalesijska 14, 71000 Sarajevo
Telefoni:
+387 33 644 810
+387 33 611 798
+387 33 611 834
Fax:
+387 33 644 810
e-mail:
mrezaGS@cpcd.ba
info@cpcd.ba
Za izdavaa:
Aida Daguda, direktorica CPCD
Priredio:
Edin Semi
Grafiko oblikovanje:
Branko Veki
Lektor:
Zlatan Deli

Ova publikacija je pripremljena uz pomo


Agencije za meunarodni razvoj Sjedinjenih Amerikih Drava (USAID).
Stavovi autora izneseni u ovoj publikaciji ne moraju odraavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a

Godina:
2012.

UVOD
Drutvena odgovornost preduzea DOP (Corporate Social Responsibility CSR), shvaena
kao dobrovoljno nastojanje kompanija da doprinesu drutvenom razvoju i zatiti ivotne
sredine u zajednici u kojoj posluju, sve je ire prihvaena praksa i u Bosni i Hercegovini. Sa
postepenim sazrijevanjem trita i u potrazi za komparativnom prednou, kompanije u BiH
su zapoele sa usvajanjem DOP prakse uvidjevi da takva praksa donosi dobrobit ne samo
direktnim korisnicima njihove pomoi, ve i njhovom poslovanju. Stoga se na DOP sve vie
gleda kao na jednu od strategija koja kompanijama moe pomoi da izgrade dobru reputaciju,
privuku investitore, poboljaju odnose sa svojim interesnim stranama i postanu konkurentniji
na tritu BiH i razvijenim tritima Evrope i svijeta.
Drutveno odgovorno poslovanje je stalna posveenost poslovnog sektora da na etian nain
doprinese ekonomskom razvoju, dok u isto vrijeme doprinosi stvaranju okruenja koje ima
pozitivan uticaj na zaposlene, njihove porodice i ire interesne skupine uzajednici. Nova
definicija DOP u EU glasi: DOP je odgovornost preduzea za njihov uticaj na drutvo.
Centar za promociju civilnog drutva (CPCD), kao sekretarijat Mree Globalnog sporazuma
UN (MGS) u BiH, u maju/svibnju 2012. godine je objavio poziv za dostavu dobrih praksi
drutveno odgovornog poslovanja u BiH. Ideja je bila da se na jednostavan nain najiroj
javnosti, a posebno kompanijama u BiH priblii koncept drutvene odgovornosti i promoviraju
najbolje prakse u BiH.
Glavni cilj izrade ovog Direktorija je identifikovanje i sistematizacija drutveno odgovornih
praksi meu kompanijama u BiH, ime se doprinosi vidljivosti ovakvih pozitivnih primjera u
javnosti i podstie i ohrabruje poslovni sektor na vee angaovanje u ovoj oblasti. Pojam
drutveno odgovornog poslovanja
odnosi se na odgovornost prema zaposlenima,
dobavljaima, dioniarima, poslovnim partnerima i konkurenciji, potroaima i zajednicama u
kojima rade, ukljuujui brigu o ivotnoj sredini.
U ovoj publikaciji smo uvrstili i nekoliko primjera dobre prakse iz poslovanja nevladinih
organizacija, ime smo htjeli naglasiti da je odgovorno poslovanje prioritet svih pravnih lica, a
ne samo kompanija. Nadamo se da e sljedee izdanje Direktorija sadravati jo vie
pozitivnih primjera i da e se pokazati stalni napredak u oblasti razvoja drutveno odgovornog
poslovanja u BiH.

O Mrei Globalnog sporazuma u BiH


CPCD je bh. organizacija iz Sarajeva koja dugi niz godina radi na promociji civilnog drutva u
BiH, mehanizmima suradnje izmeu vladinog i nevladinog sektora, dizanju kapaciteta
organizacija civilnog drutva u BiH i dr. CPCD je ujedno sekretarijat Mree Globalnog
sporazuma u BiH (MGS), zajedno sa organizacijom CSR Plus. MGS je dio UN Global
Compact mree koja okuplja vie od 9.500 lanica iz vie od 130 zemalja. Misija MGS u BiH je
promocija Globalnog sporazuma UN, razvoj i promocija drutvene odgovornosti preduzea u
BiH, te napredak lanica MGS u odnosu na primjenu deset principa Globalnog sporazuma UN.
MGS u BiH djeluje kroz svoje etiri radne grupe i to: izrada strategije za drutveno odgovorno
poslovanje, korporativna filantropija, promocija prava djece i zatita okolia.
Mrea se stalno razvija, i tokom 2012. godine je dobila svoj Upravni odbor. U momentu
izdavanja ovog Direktorija broji 77 lanica kompanija i nevladinih organizacija iz cijele BiH.
Vie informacija o Mrei moete pronai na web stranici www.odgovornost.ba i
www.civilnodrustvo.ba
Zajednike viesektorske inicijative su klju razvoja BiH i zato Vas pozivamo da se pridruite
rastuem krugu kompanija i drugih organizacija koje pokazuju drutvenu odgovornost u svom
djelovanju.
Koristim priliku da se u ime CPCD i MGS istinski zahvalim kompanijama i organizacijama
koje su dostavile svoje dobre prakse. Prepoznavajui da uinkovita meusektorska partnerstva
mogu omoguiti da se savladaju izazovi koji su previe teki ili kompleksni za suoavanje za
jednu vladu ili sektor, USAID je podrao CPCD da promovie koncept korporativne drutvene
odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Takoer, zahvaljujem se Amerikoj agenciji za
meunarodni razvoj (USAID) na pomoi u izradi ovog prvog bh. direktorija drutveno
odgovornih praksi poslovanja.
Aida Daguda, direktorica
CPCD i ovlatena predstavnica
Mree Globalnog sporazuma u BiH

Sadraj:
BUSINESS

Aluminij Mostar
Arcelor Mittal
ASA GROUP
Avon
BH TELECOM
BOSNALIJEK
COCA COLA
DELOITTE
DESIGNGOODS BRAND
DHL
DM
FAVEDA
FDS
FIS
GIKIL
Herba Krajina doo
Intesasanpaolo bank
JP Elektroprivreda
Kakanj cement
KLAS
LIDER
LUTRIJA BiH
mBox
M TEL
MEGGLE
Mercator
MF
Microsoft
MIKROFIN
Pero Zenica
PLUS d.o.o.
POSAO ba
PREVENT
R&S
USPON
Raiffeisen bank
Sparkasse bank
T3
Techno Shop
UniCredit Bank d.d.
UNIQA

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
51
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
73
74
76
78
80
82
84

NGO

85

CPCD
Damar Omladine
Don Prijedor
Fondacija Lokalne Demokratije
Fondacija za socijalno ukljuivanje
Green Art
Planet design
Promente
Prijateljice
Roda
Sumero
Unija za odrivi povratak i integracije u BiH
Sindikat radnika trgovine BIH

86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110

se razvijalo i raslo, stalno pratei potrebe


naih korisnika, lanica i ugroenih grupa.
Od interventnog djelovanja pri prijemu
prognanih, veinom samohranih majki s
djecom iz Podrinja 1995. godine do danas,
Udruenje se profesionalno razvilo i djeluje
u okviru slijedee tri programske komponente:
psihosocijalna i savjetodavna podrka;
obrazovanje o civilnom drutvu i
osnaivanje lokalnih zajednica;
smanjenje siromatva kroz jaanje
poduzetnitva i samozapoljavanja.

Udruenje humanitarno drutvo PRIJATELJICE je osnovano kao lokalna


nevladina organizacija u julu 1996. godine
od strane zaposlenih, korisnika i prijatelja
meunarodne organizacije AMICA e. V.
Freiburg, Njemaka.
Prijateljice su aktivna lanica nekoliko
lokalnih, regionalnih i meunarodnih NVO
mrea i koalicija, kao to su LER Tuzla,
Referentna grupa Tuzla, FREJA (BiH, Srbija,
Hrvatska i Makedonija) itd. Udruenje

102

Do sada, Udruenje se pozicioniralo kako


na lokalnom, kantonalnom, federalnom
tako i na dravnom nivou kao relevantan
i prepoznatljiv akter, te proaktivan tvorac
civilnog drutva u Bosni i Hercegovini,
stalno oslukujui i zadovoljavajui potrebe
graanki i graana. Ovome govore u prilog
sklopljeni Sporazumi o saradnji u pruanju
multidisciplinarne podrke osobama u
stanju socijalne potrebe sa Ministarstvom za
rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona,
uspostavljena formalna partnerstva sa
Pedagokim zavodom Tuzlanskog kantona,
saglasnosti nadlenih Ministarstava za
realizaciju aktivnosti u kolama Tuzlanskog
kantona i Republike Srpske, sedmogodinja

nansijska podrka Vlade Tuzlanskog


kantona i Opine Tuzla u dijelu naih
aktivnosti, te uspjean rad poduzetnike
komponente u direktnom partnerstvu s
Opinom Tuzla, kao i saradnja sa Zavodom
za zapoljavanje Tuzlanskog kantona.

Briga o uposlenicima i
transparentnost poslovanja

Godinje, u prosjeku Udruenje stalno


zapoljava 11, a povremeno angauje 35
osoba. U cilju profesionalnog i institucionalnog jaanja, zaposleni se dodatno educiraju
i struno se osposobljavaju. U kontinuitetu
od posljednjih 12 godina vri se neovisna
revizija nansijskog poslovanja na nivou
Udruenja, a Udruenje posluje potujui
vaee zakone i propise Federacije Bosne i
Hercegovine, te meunarodne standarde o
radu nevladinih organizacija.

Drutveno korisni projekti

U optinama Zvornik i Ugljevik, uz nau


podrku registrirana su enska udruenja
u etiri mjesta. Oko 450 ena i 200 djece
se mjeseno okuplja u enskim grupama i
djeijim igraonicama. Preko stotinu ena
educiralo se kroz zerski i kurs ivenja.
Organizovane su ekskurzije za ene u

Smanjenje siromatva kroz jaanje


Centra za ensko poduzetnitvo

U partnerstvu s Opinom Tuzla, i kao


aktivni akteri Foruma Lokalnog ekonomskog razvoja Opine Tuzla (LER) , potiemo
samozapoljavanje, doprinosei smanjenju siromatva u lokalnoj zajednici. Usko
smo se specijalizovali za pruanje usluga
generalnih, dnevnih i sedminih ienja
poslovnih i stambenih prostorija. Neki od
naih dugogodinjih komitenata su: Raieisen Banka BiH, UG Taldi, Eronet Tuzla,
Volksbank, Triglav osiguranje i dr. Pored
navedenih djelatnosti realizujemo i slijedee
kurseve: kurs krojenja, ivenja i pavorka
te izrada svilenih marama i kravata, slika,
estitki.
U okviru programa koji se realizuje u partnerstvu sa Udrugom stanara iz tokholma
a nansira se od strane Olof Palme
meunarodnog centra, djeluje RONJA
edukativni centar (REC). REC je do sada
educirao po 12 ena iz oblasti informatike
na dva poetna i dva napredna tromjesena
kursa raunara, 15 ena polaznica
tromjesenog frizerskog kursa i 12 ena
koje su zavrile tromjeseni kurs kreativnog
izraavanja (izrada estitki, slikanje svile,
bojenje stakla i sl.).

Udruenje humanitarno drutvo

svakom klubu i meusobne posjete izmeu


etiri kluba. Poveana je aktivnost ena u
rjeavanju problema u njihovoj mjesnoj
zajednici i optini, ostvareni prihodi od
mikroprojekata (uzgoj pilia, plastenika
proizvodnja, mljevenje itarica i sl.),
osnovane zadruge ili otkupne stanice u tri
mjesta, vee je ukljuivanje djece u kolski
sistem u RS-u, educirane su ene u oblasti
plastenike proizvodnje i primjene ekoloke
zatite sadnica. Od prodatih proizvoda
ene su omoguile dalje nansiranje klubova, nabavile ogrjev. Ovim projektom, smo
pribliili enama koncept drutvene odgovornosti kroz drutvenu korisnost. Kroz
podrku Prijateljica u nabavci hrane
za djecu omoguen je rad igraonica te
svakako dat doprinos i zikom razvoju
djece kroz zdravu hranu.

Udruenje humanitarno drutvo Prijateljice se


na human, otvoren i profesionalan nain zalae za
aktivno uee i bolji poloaj korisnika u zajednici,
pruanjem psihosocijalne, edukativne, savjetodavne podrke i uslunih djelatnosti, uz mogunost
zapoljavanja, doprinosei demokratskom razvoju
drutva u cjelini.

Udruenje humanitarno drutvo Prijateljice tei da


postane profesionalna, stabilna, dugorono odriva i
priznata organizacija koja e ekasnim i kvalitetnim
uslugama prilagoditi svoj rad potrebama korisnika,
u oblasti psihosocijalne, savjetodavne (zdravstveno,
pravno i dr.), edukativne podrke i uslunih djelatnosti graanima, porodici, vladinom i nevladinom
sektoru, bazirajui svoj rad na principima tolerancije,
humanosti, solidarnosti, umreavanja i brige za zajednicu djelujui na podruju Bosne i Hercegovine i ire.
Telefon: +387 35 245 210
Fax: +387 35 245 211
e-mail: prijateljice@bih.net.ba
Adresa: 2. tuzlanske brigade 19/1, Tuzla
Web stranica:
http://www.prijateljice.info

Odgovorna osoba

Jasminka Tadi
Husanovi

103