You are on page 1of 3

Pitanja za ispit iz kolegij Opa pedagogija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

to je pedagogija, i navedite predmet njezina prouavanja?


Definirajte odgoj i navedite njegovu svrhu na praktinom primjeru
Navedite temeljne vrste odgoja, i opiite njihova obiljeja?
Koja su obiljeja ili znaajke odgoja u irem, a koja u uem smislu (objasnite)?
Koja je razlika izmeu odgoja i obrazovanja?
Navedite barem 6 odgojno-socijalizacijskih problema suvremene kole?
Usporedite odgoj, socijalizaciju i inkulturaciju (opiite praktian primjer)?
Izdvojite temeljna podruja odgoja i njihove znaajke!
Iz koje znanosti je oblikovana i razvijena pedagogija, te navedite barem 3 pedagogiji
srodne znanosti?
to je socijalizacija, i kada poinje?
Navedite barem 5 odgojnih imbenika ili nositelja odgojnih aktivnosti?
Opiite barem 4 pedagoka naela ili principa!
Zato je ovjeku potreban odgoj?
Koji je glavni odgojno-socijalizacijski sadraj predkolskog, a koji kolskog razdoblja?
Navedite barem 5 odgojnih vrednota!
Opiite odgojne zadae roditeljskog ili obiteljskog odgoja?
Opiite barem dvije teorije o granicama i moi odgoja?
Opiite barem 2 slike ili analogije o odgoju?
Koja je razlika izmeu pojmova pedagoki i pedagogijski (primjer)?
Opiite 3 temeljna zadatka odgoja?
Navedite 5 specifinih podruja pedagokog ili odgojnog djelovanja?
Opiite moralni razvoj ovjeka prema Kohlbergu?
Opiite razvoj identiteta ovjeka prema Eriksonu?
Koja je razlika izmeu socijalne i specijalne pedagogije?
Navedite barem 4 znaajna pedagoga?
to je uenje?
to je znanje, i navedite vrste znanja?
to je nastava i koji su temeljni zadatci nastave?
Koja je razlika izmeu dopunske i dodatne nastave?
Navedite faze ili vrste socijalizacije?
Navedite barem 5 agensa socijalizacije?
Navedite barem 2 psihologijske teorije socijalizacije?
Navedite barem 2 sociologijske teorije socijalizacije?
Opiite barem 2 vrste uenja?
Izdvojite i opiite 3 podruja socijalizacije!
Opiite prednosti i nedostatke nagraivanja i kanjavanja u odgoju?
to je pamenje, i zato zaboravljamo?
Koje su vrste pamenja?
to je multikuluralizam, a to interkulturalizam?
Tko je bio Emile Durkheim?
to je kultura, i koja su njezina obiljeja?
Navedite podruja socijalizacije prema Bronfenbrennerovoj ekolokoj teoriji?
Koja je razlika izmeu intencionalnog i funkcionalnog uenja?

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Opiite Maslovljevu teoriju motivacije i ljudskih potreba?


Opiite uenje modeliranjem!
Koja su osnovna podruja linosti?
Opiite drutvene promjene koje su dovele do omasovljenja obrazovanja?
Koji su razvojni zadatci razdoblja adolescencije?
Navedite faze i obiljeja Piagetove teorije kognitivnog razvoja?
Definirajte metodologiju i metodiku?
Navedite barem 10 odgojno-socijalizacijskih problema dananje djece i mladei?
Koje su temeljne funkcije kole?
to je dokimologija?
Navedite barem 3 problema ocjenjivanja kod nastavnika?
Navedite tehnike ili vrste ocjenjivanja?
Prednosti i nedostatci pismenog ispitivanja?
Prednosti i nedostatci usmenog ispitivanja?
Kako ocjenjivati grupni rad?
Koja je razlika izmeu testa i zadataka objektivnog tipa?
Navedite barem 5 vrsta zadataka objektivnog tipa?
Koja je svrha ocjenjivanja?
Prema trajanju i vremenu, dvije osnovne vrste vrednovanja su: ______________?
Navedite barem 3 nedostatka ocjenjivanja, i kako biste ocjenjivali?
Objasnite drutveno-povijesnu uvjetovanost odgoja.
Navedite 5 temeljnih zadaa pedagogije kao znanosti o odgoju!
Opiite i definirajte 4 temeljne teorije o odgoju ("mo i granice odgoja")!
Navedite barem 4 pedagogijske discipline, te to prouava svaka od njih!
Objasnite odgoj u uem i u irem znaenju!
Nabrojite temeljna podruja odgoja!
Koja je razlika izmeu odgoja i socijalizacije?
Navedite barem 6 nastavnikovih moralnih, profesionalnih i ljudskih osobina
(karakteristika ili kompetencija)!
Navedite temeljne sastavnice sustava pedagogijske znanosti.
Navedite temeljna obiljeja odgoja.
to je obrazovanje?
to je nastava?
Navedite podjelu odgoja prema bitnim odreenjima ovjeka.
to je svrha tjelesnog odgoja?
Koje su temeljne sastavnice intelektualnog odgoja?
Objasnite formiranje umijea i navika.
to je cilj moralnog odgoja?
Koja je razlika izmeu estetskog i umjetnikog odgoja?
Navedite 10 zahtjeva u estetskom odgoju.
Objasnite smisao i znaenje radnog odgoja.
Kako se radni odgoj ostvaruje u nastavi?
Navedite svrhu, zadatke i sadraj obiteljskog odgoja.
Definirajte autoritet i njegove najvanije sastavnice.
Navedite naela obiteljskog odgoja i objasnite jedno prema osobnom izboru.
Nabrojite 9 opih naela odgojnog djelovanja.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Objasnite naelo mnogostranosti u odgoju i obrazovanju.


Odgojne metode su (nabrojiti)?
Objasnite etiki razgovor kao metodu pouavanja.
Opiite ukratko dva temeljna oblika metode uvjeravanja.
Objasnite glavne zadade metode spreavanja.
Opiite ukratko temeljna odgojna sredstva.
Rangirajte sredstva poticanja prema intenzitetu.
Koje postupke obuhvaaju sredstva spreavanja?
Opiite ukratko kaznu kao sredstvo spreavanja.
Nabrojite opa naela odgojnog rada.
to se nalazi u sreditu, a to na periferiji odgoja i socijalizacije?