You are on page 1of 4

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-9, p. 317-320, March 2011.

SAVREMENO REENJE POMONOG NAPAJANJA


ZA TRAFOSTANICE U ELEKTRODISTRIBUCIJI
MODERN SOLUTION OF THE AUXILIARY POWER SUPPLY
FOR SUBSTATION IN THE POWER DISTRIBUTION COMPANY
Dragan Staji, Dragana Petrovi, IRITEL a.d. Beograd
Dragan Jeki, ELEKTRODISTRIBUCIJA Beograd
Sadraj - U toku 2010 godine u elektrodistribuciji Beograd montirana su tri ureaja SN12/110.
Ureaji su montirani u okviru pilot projekta koji je trebao da definie karakteristike savremenog
reenja neprekidnog napajanja sa jednosmernim naponom 110V i da omogui izbor optimalnog
tipa akumulatorskih baterija. U radu je dat opis montiranih ureaja na objektima, opisan je ureaj
koji je napravljen modernom tehnologijom, a u skladu za vaeim standardima. Napravljena je i
komparativna analiza ureaja SN12/110 i standardih reenja koja se nalaze u upotrebi u
elektrodistribuciji.
Abstract - During 2010, at the power distribution company Belgrad, three devices SN12/110 were
set. The devices were installed within a pilot project that have a purpose to define the
characteristics of modern 110V/DC uninterruptible power supply sytem and to enable the selection
of the optimal type of batteries. The paper describes the device set on the object, the device that is
designed with modern technology, according to current standards. A comparative analysis of the
device SN12/110 and current solutions in use, at the moment, in electric power company, were
made.
1. UVOD
Realizovani pilot projekat u Elektrodistribuciji Beograd
baziran je na testiranju (rad u realnom okruenju) tri seta
novih ureaja energetske elektronike. Ureaji su proizvedeni
u odeljenju Energetske Elektronike, Iritel. Puteni su u rad u
tri trafo stanice Elektrodistribucije Beograd tipa 35/10kV,
gde su zamenili stare sisteme za napajanje. Uz svaki set
ureaja je montiran razliit tip baterija koji se koristi
standardno u elektrodistribuciji. Svi sistemi na svom izlazu
generiu jednosmerni napon od 110Vdc (nominalno) to je
standardni pomoni napon u elektrodistributivnim sistemima
odnosno trafo stanicama. Pomoni napon u elektrodistribuciji
slui za napajanje kontrolne i upravljake elektronike kao i
razliitih elektromehanikih sklopova u trafo stanicama.
Dejstvo ovih sklopova i elektronike je izuzetno bitno u
incidentnim situacijama, koje su relativno esta pojava u
elektrodistribuciji. Nepostojanje 110Vdc, u tim situacijama,
moe dovesti do velikih neeljenih posledica i havarija u
trafo stanicama.

standardnog sistemskog reenja i zadatih tehnikih uslova


postoji i napajanje tzv. pomone grane. To je set energetskih
prekidaa koji se dodatno ugrauju u ovakve sisteme sa
ciljem da se ukljui dodatni set akumulatorskih baterija kada
napon osnovnog seta bude manji od unapred zadate vrednosti
(slika 3).

Svaki set ureaja, koji je montiran u okviru pilot projekta,


sastoji se od tri ureaja: prekidakog sistema napajanja
SN12/110Vdc snage 2400W, ureaja za kapacitivnu probu
baterija kapaciteta AKUP-110 snage 2700W i sistema za
daljinski nadzor i napajanje (SDNU) iji je osnovni element
DNU24 prilagoen za 110Vdc sisteme napajanja. Na slici 1.
prikazan je jedan takav set ureaja. Uz svaki set ureaja,
montiran je pratei set novih baterija, kapaciteta 160Ah
(olovne OpZS, olovne zapeaene i NiCd), slika 2. Kod
sistema koji je povezan sa NiCd baterijama, na osnovu
317

Slika 1. Set ureaja montiranih u okviru pilot projekta, u


jednoj trafo stanici: u ormanu dole SN12/110, iznad DNU24,
na ormanu AKUP-110

Realizacija sistema je zasnovana na standardnoj realizaciji


sistema SN12 koji je namenjen radu u telekomunikacionom
okruenju (Vout=48Vdc) sa modifikacijama potrebnim za rad
u elektrodistributivnom okruenju.
Sistem je modularnog tipa, sastoji se do max. tri
ispravljaka modula (oznaka IM800), svaki 800W(nom.)
snage, ukupno 2400W tj. Iout,max=24Adc. Svaki ispravljaki
moduo se sastoji od dva konvertora: ulazni korektor faktora
snage, skraeno PFC (ulaz 230Vac, izlaz 400Vdc) i dc/dc
konvertor (izlaz PFC-a konvertuje u 110Vdc nominalno).
Oba konvertora su realizovana u prekidakoj tehnologiji sa
prekidakom frekvencom oko 100kHz.
Slika 2. OpZS gore, NiCd dole, desno olovne zapeaene
baterije

Slika 4. SN12/110
Ostali osnovni sklopovi unutar SN12/110 su:
AC distribucija (ACD)
DC distribucija ka potroau (DCD2) sa dva izlazna
osiguraa (na svakom izlazu posebna klema)
Bloka za prikljuenje akumulatorskih baterija (BB) sa
baterijskim osiguraima (dva), posebnim klemama (dve) i
sklopom za zatitu od prepranjenja (LVD), koji se
opciono moe prespojiti
BCU osnovnog sklopa za nadzor, upravljanje i
komunikaciju, sa LCD displejom i tastaturom za lokalnog
operatera, ledovima, RS 232 i ostalim interfejsima

Slika 3. Ispod SN12/110 se nalaze pomoni sklopovi i


sklopke za NiCd set baterija i tzv. pomonu granu u donjem
desnom uglu ormana je dodatno napajanje pomone grane
Svaki ureaj (sistem za napajanje, pranja, sistem za
daljinski nadzor) moe da radi nezavisno od ostalih ali
meusobno povezani kao celina ine kvalitativno novo radno
okruenje. U ovom radu, posebno je analizirano reenje
sistema za napajanje, SN12/110.

Slika 5.a. Elektrina blok ema SN12/110

2. OPIS SN12/110
Sistem za napajanje SN12/110, slika 4., ulazni monofazni
napon od 230Vac konvertuje u izlazni napon 110Vdc,
nominalno. Izlaz sistema za napajanje, potroa i baterije su
vezani paralelno, tzv. puferska veza. Deo snage se isporuuje
ka potroau, a deo snage ide na punjenje baterija (nakon
povratka mrenog napona), slika 5a, 5b.

318

Slika 5.b. Elektrina blok ema SN12/110 u sistemu sa


dodatnom granom

Neke od glavnih osobina sistema SN12/110 su:


Potpuni frontalni prilaz ispravljakom sistemu
jednostavno instaliranje i korienje, kompaktnost sitema

Paralelni rad ispravljakih modula aktivno deljenje


struje (tanost 5%)
Redudantna konfiguracija (N+1)

Ovo je trailo izvesne dorade u softveru BCU sklopa koji


automatski regulie prelazak u boost napon "dopunjavanja" i
iz njega prelazak u reim "odravanja" tj. na float napon.

Faktor snage 0,98 (EN/IEC 61000-3-2)


Optimalno punjenje akumulatorskih baterija
Programabilna zatita od prepranjenja baterija (LVD)
Mogunost
uestvovanja
akumulatorskih baterija

kapacitivnoj

Specifian detalj u eksploataciji je da je struja potroaa


obino veoma mala, reda 1A (sem u incidentnim situacijama
kada funcioniu zatitni sklopovi), tako da prilikom nestanka
ulaznog mrenog napona, pranjenje baterija, zbog njihovog
velikog kapaciteta, je sporo.

probi

Daljinski nadzor i upravljanje u okviru sistema SDNUIRITEL ili kroz neki drugi sistem za nadzor i upravljanje
3. OPTIMALNO PUNJENJE BATERIJA I ISKUSTVA
IZ EKSPLOATACIJE
Da bi se olovna baterija optimalno punila, i na taj nain
imala predvien ivotni vek, u skladu sa standardima,
preporukama i karakteristikama datim od proizvoaa,
potrebno je da sistem koji puni bateriju to radi po IU
karakteristici, slika 6. Takoe, vrednosti struje punjenja, kada
sistem radi kao strujni izvor, zatim boost napona kao i float
napona odravanja baterije, kada sistem radi kao naponski
izvor, moraju biti u skladu sa karakteristikama i preporukama
proizvoaa.

Karakteristika pomonog napajanja u elektrodistribuciji


je mala struja potroaa i veliki kapacitet akumulatorskih
baterija. Takoe, sklop za podnaponsku zatitu baterija se ne
preporuuje. Jasna je logika, da e se baterija prazniti sa
malom strujom i da e trebati dugo vremena da se isprazni
ispod dozvoljene granice. Meutim, znaajna je i
komponenta da cena ostale opreme daleko prevazilazi cenu
baterija pa se svesno ulazi u rizik. Iz tog razloga u SN12/110
je iskljuen sklop podnaponske zatite.
4. NADZOR I KOMUNIKACIJA SN12/110
Sav nadzor i upravljanje funkcijama SN12/110 se
ostvaruje lokalno ili daljinski preko odreenog sistema za
nadzor i upravljanje i aplikativnog pc softvera koji se
isporuuje uz SN12/110. Nadzor koji se realizuje preko BCU
sklopa standardno omoguuje:

Merenje ulaznog i izlaznog napona i struje, struje


modula, temperaturu ambijenta.

Podeavanje parametra rada SN12/110 ukljuuje.

Broj modula sistema.

Maksimalnog napona i struje potroaa.

Slika 6. IUU karakteristika punjenja baterija

Minimalog
(podnapon).

Maksimalne struje punjenja akumulatorskih baterija.

Sistem SN12/110 puni baterije po IUU karakteristici U


poetnom reimu punjenja SN12/110 se ponaa kao izvor
konstantne struje. Vrednost struje se ponaa prema tipu
izabranih baterije. Napon na baterijama raste po
eksponencijalnom zakonu. Kada napon baterije poraste do
granine vrednosti Uboost (boost napon) SN12/110 menja
reim rada i iz strujnog moda prelazi u naponski mod. Napon
na izlazu se odrava konstantnim sve dok struja baterije se ne
smanji do granine vrednosti. Graninu vrednost struje
definie proizvoa akumulatorskih baterija. Kada se struja
samnji ispod granine vrednosti ispravljako postrojenje
menja mod rada i sa Uboost se sputa na Ufloat (napon
odravanja napunjenen baterije).

Napona punjenja i odravanja baterija (Uboost,


Ufloat).

Maksimalni napon na bateriji nije ogranien samo


brojem elija ve i specificiranim maksimalnim naponima na
potroau (u pilot projektu je to priblino +10% u odnosu na
110Vdc, nominalno, tj. 121Vdc). U sistemima sa NiCd
baterijama napon osnovne elije je 1.4-1.6V. Praktino, za
napon nominalne vrednosti 110V neophodno je koristiti 80
do 90 elija. Meutim, sa optereenjem ovaj napon se smanji
za 16-20V pa je neophodno ukljuiti dodatni set baterija sa
10 elija.

napona

akumulatorskih

baterija

Prikaz osnovnih alarma sistema SN12/110 ukljuuje


sledeih 8 osnovnih digitalnih alarma:

nizak mreni napon (MSA),

neispravan ispravljaki modul (REA),

napon baterije manji od 89 Vdc (10% kapaciteta


baterije) (UVA),

napon baterije manji od 106 Vdc (UCA),

osigura mree u prekidu (MFA),

osigura akumulatorske baterije u prekidu (BFA),

osigura DC distribucije u prekidu (DFA),

otvorena vrata ETSI ormana ili slino (ODE).

Postoje i alarmi koji generie mikroraunar kada neka


veliina bude izvan granica definisanih poetnim uslovima.
Sve izmerene veliine kao i alarmi mogu se oitati i preko
aplikativnog softvera, slika 8.

319

Praktino, preko dostupnog prenosnog komunikacionog


puta i/ili kroz odreen sistem za nadzor SN12/110 normalno
omoguava da se u svakom trenutku, sa udaljene lokacije,
kontrolie i prati situacija na objektu tj. stanje sistema i
pomonog 110Vdc napona, kao i da se menjaju i zadaju novi
parametri rada ili ak iskljuuje i ukljuuje ceo sistem.

nije povoljno sa stanovita ogranienih ljudskih i materijalnih


resursa.
Jedan od problema koji su uoeni u toku projekta je da
postoji neoekivano veliki broj otkaza neregularnog rada
savremene opreme kada se za pomono napajanje koriste
tiristorska reenja. Predpostavlja se da su razlog otkaza
smetnje koji generiu tiristorski regulisani ispravljai
konduktivnim i elektromagnetnim putem. Da bi se ova
pretpostavka potvrdila neophodno je uraditi dodatna merenja.
Problem ovog tipa nije uoen kod korienja savremenih
reenja koja zadovoljavaju standarde elektromagnetne
kompatibilnosti.
6. ZAKLJUAK
Dosadanja upotreba sistema SN12/110 u okviru pilot
projekta u Elektrodistribuciji Beograd pokazala je sve
prednosti korienja savremenih reenja koja u sebi prirodno
sadre elemente moderne konstrukcije, optimalnog
odravanja baterija, praenja svih veliina, daljinskog
nadzora i upravljanja. Nakon zavretka narednog perioda
testiranja oekuje se prelazak u fazu redovnog korienja
ovakvog modernog reenja ispravljakog sistema uz ostale
elemente koji ga okruuju.

Slika 8. Glavni prozor aplikativnog softvera uz SN12/110

LITERATURA

5. UPOREENJE SN12/110 SA POSTOJEIM


REENJIMA U EKSPLOATACIJI
Sistemi za napajanje koji se nalaze u eksploataciji su
uglavnom zasnovani na tiristorski regulisanim ispravljaima i
talasnom upravljanju. Reenja ovog tipa su proverena i
pouzdana. Meutim imaju brojne nedostatke koji su
otklonjeni primenom SN12/110. Pre svega, tiristorski sistemi
ne poseduju modularnu strukturu (vie ispravljakih jedinica)
pa samim tim ni redudantnost. Zatim, ne poseduju PFC sklop
na svom ulazu pa time ne zadovoljavaju ni standard 61000-32 za ovakvu vrstu opreme. Takav standard u sebi indirektno
sadri i detalje koji su povezani sa EMC to je odlika koja se
podrazumeva kod svih novijih sistema. Takoe, s obzirom da
tiristorka reenja koriste velike mrene transformatore i niz
zasebnih kartica, njihova fizika relizacija po zapremini je i
do deset puta vea za istu snagu. Komunikacija i nadzor sa
udaljene lokacije nisu mogui, to znai da se mora izdvojiti
znaajno dodatno vreme za njihov obilazak i kontrolu, to

[1] Tore Undeland, Supratim Basu, M.H.J. Bollen: PFC


strategies in light of EN 61000-3-2, RIGA paper, No.
A123656.
[2] M. Lazi, D. Staji: Ispravljako postrojenje SNN12,
Telfor, Beograd, 2005.
[3] LEOCH Battery Corp.: LP series,General Application
Batteries, 2007.
[4] Yuasa Battery: NP Valve Regulated Lead Acid Battery
Manual, 1999.
[5] D. Titelac, D. Staji, D. Miti: Sistem napajanja SN12 uloga softvera u funkcionisanju ispravljakog postrojenja,
Infoteh, Jahorina, 2006.
Rad je deo projekta koji je podran od strane Ministarstva za
nauku i tehnoloki razvoj, sa oznakom III 43008.

320