You are on page 1of 2

Matematika 1, prvi kolokvij, zadaci i rjesenja

1. Paralelogram ABCD zadan je vektorom AB = ~i+3~j4~k, sjecistem dijagonala S =(3, 2, 1)


i koordinatama tocke B = (1, 2, 3). Izracunajte povrsinu paralelograma. (P = 1 040 =
32.25)
2. Vektori m
~ i ~n zatvaraju kut 600 . Ako je |m|
~ = 3, a |~n| = 4, izracunajte opseg trokuta kojeg
~ + 3~n i m
~ 4~n. (O = 60.26)
odreduju vektori 2m

3. Nacrtajte sinusoidu y = 4 sin x2 + 3 . Odredite formulu inverzne funkcije i prirodno podrucje definicije za formulu inverzne funkcije. (f 1 (x) = 2 arcsin x4 6, D = [4, 4])
4. Napisite eksplicitnu jednadzbu normale na graf funkcije zadane formulom

f (x) = arcsin ex + arcsin 1 e2x u tocki s apscisom x = 1. Brojeve zaokruzite na stotinku.


1
1
1
(f 0 (x) = 1e
ex + 11+e
2e2x , f 0 (1) = e22 1 , y = 1.26x + 0.31)
2x
2x 2 1e2x
5. Nacrtajte tangentu na graf funkcije implicitno zadane formulom ln x ln(x + y) = sin(xy) u
1
tocki (1, 0) koordinatnog sustava. ( x1 x+y
(1 + y 0 ) = cos(xy) (y + xy 0 ), y = 0)
Matematika 1, prvi kolokvij, zadaci i rjesenja

1. Izracunajte kut pri vrhu C trokuta ABC koji je zadan vektorom AB = ~i 3~j + 4~k i koordinatama vrhova C = (3, 2, 1) i B = (1, 2, 3). Kut iskazite u stupnjevima. (580 )
2. Vektori ~a i ~b razapinju paralelogram povrsine 6 kvadratnih jedinica. Koliku bi povrsinu
paralelograma zatvarale linearne kombinacije navedenih vektora: 3~a + 4~b i 2~a + 3~b. (102)

3. Nacrtajte sinusoidu y = 2 sin 3x 2 . Odredite formulu inverzne funkcije i prirodno podrucje definicije inverzne funkcije. (f 1 (x) = 13 arcsin y2 + 6 )
4. Nacrtajte tangentu na graf funkcije zadane formulom y = xln x u tocki s apscisom x = 2.
Rezultate zaokruzujte na desetinku, pa izracunajte povrsinu koju zatvara s koordinatnim
osima. (y 0 = xln x (ln x + 1), P = 1.33
5. Napisite eksplicitnu jednadzbu normale na graf funkcije zadane implicitno formulom
ex + ey 2xy 1 = 0 u ishodistu koordinatnog sustava. (ex + ey y 0 2xy ln 2(y + xy 0 ) = 0,
y = x)
Matematika 1, prvi kolokvij, zadaci i rjesenja
1. Tetraedar je zadan vrhovima A = (0, 3, 4), B = (2, 1, 5), C = (2, 1, 5) i D = (0, 9, 2).
Izracunajte oplosje tetraedra. (O = 106.2 kv.jed)
2. Skicirajte silu od 80N i silu od 60N pod kutem od 800 . Izracunajte iznos rezultante ( ili
~ = 108N , = 330 )
modul zbroja) sila i kut koji rezultanta zatvara s vecom silom. (|R|

3. Odredite domenu funkcije f (x) = 2 + x x2 + arcsin(x2 1) i izracunajte vrijednost prve


derivacije
u tocki x = 1. Rezultat iskazite decimalnim brojem zaokruzenim na stotinku.
(D = [1, 2], f 0 (1) = 1.29)
4. Funkcija y(x) je zadana implicitno formulom arctan xy =
krivulje u tocki (1, 1). (y = x)

x
4y .

Nacrtajte tangentu na graf

5. Krivulja je zadana parametarski formulama ~r(t) = (t, ln t). Odredite vektor brzine i vektor
centripetalne akceleracije za t = 0.5. (~v = (1, 2), ~acp = 54 (2, 1))
Matematika 1, prvi kolokvij, zadaci i rjesenja

1. Tetraedar je zadan vrhovima A = (0, 3, 4), B = (2, 1, 5), C = (2, 1, 5) i D = (0, 9, 2).
Izracunajte volumen tetraedra. Koliko se visoko iznad trokuta ABC nalazi tocka D? (V = 40,
h = 5.7)
2. Skicirajte sile od 80N , 60N i 100N tako da prva i druga zatvaraju 600 , a druga i treca isto tako
kut od 600 . Izracunajte iznos ili modul njihovog zbroja zaokruzen na cijeli broj. (V = 151N )
3. Odredite domenu funkcije f (x) = ln(2 + x + x2 ) + arccos(1 x2 ). Nacrtajte tangentu na
graf
u tocki x = 1 i izracunajte povrsinu koju zatvara s koordinatnim osima. (D =

funkcije
[ 2, 2], y 2.96 = 2.75(x 1), P = 0.00798)
4. Odredite sjecista tangente na krivulju arctan xy + ln y+1
cki T (1, 0) s koordinatnim
x = 0 u to
0
y 0 xy
1
x y xy1
1
osima. ( y2 x2 + y+1 x2
= 0, odsjecci: (0, 2 ), (1, 0))
1+ x2

dy
za funkcije zadane parametarski s y = cos3 t, x = sin3 t.
5. Odredite formulu y 0 (t) = dx
0
0
Izracunajte y (3). (y (3) = 7)

Pregled kolokvija u terminima konzultacija predavaca, dr.sc.Bozidara Ivankovica.