You are on page 1of 9

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 7596 : 2007


THC PHM XC NH AFLATOXIN B1 V HM LNG TNG S AFTATOXIN B1, B2, G1
V G2 TRONG NG CC, CC LOI HT V CC SN PHM CA CHNG PHNG
PHP SC K LNG HIU NNG CAO
Foodstuffs Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in
cereals, nuts and derived products High-performance liquid chromatographic method
Li ni u
TCVN 7596:2007 hon ton tng ng vi ISO 16050:2003;
TCVN 7596:2007 do Ban k thut tiu chun TCVN/TC/F13 Phng php phn tch v ly mu
bin son, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng ngh, B Khoa hc v Cng ngh cng
b.
THC PHM XC NH AFLATOXIN B1 V HM LNG TNG S AFTATOXIN B1, B2, G1
V G2 TRONG NG CC, CC LOI HT V CC SN PHM CA CHNG PHNG
PHP SC K LNG HIU NNG CAO
Foodstuffs Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxin B1, B2, G1 and
G2 in cereals, nuts and derived products High-performance liquid chromatographic
method
CNH BO Khi p dng tiu chun ny c th lin quan n cc vt liu v cc thao tc nguy
him. Tiu chun ny khng cp n tt c cc vn v an ton c lin quan trong vic s
dng chng. Ngi s dng tiu chun ny phi t thit lp cc thc hnh lin quan n sc
khe v an ton thch hp v xc nh kh nng p dng cc gii hn qui nh trc khi s dng
tiu chun.
1. Phm vi p dng
Tiu chun ny qui nh phng php sc k lng hiu nng cao pha o c ct i lc min
nhim lm sch v dn xut sau ct xc nh aflatoxin trong ng cc, cc loi ht v cc sn
phm ca chng. Gii hn nh lng ca aflatoxin B 1 v tng hm lng aflatoxin B1, B2, G1 v
G2 l 8 g /kg.
Phng php c kim tra xc nhn trn ng cha 24,5 g /kg, trn b lc 8,4 g /kg, v
trn ht lc nguyn liu cha 16 g /kg aflatoxin tng s. Phng php ny cng c th p dng
cho cc sn phm ht c du, qu kh v cc sn phm ca chng.
2. Ti liu vin dn
Cc ti liu vin dn sau l rt cn thit cho vic p dng tiu chun. i vi cc ti liu vin dn
ghi nm ban hnh th p dng phin bn c nu. i vi cc ti liu vin dn khng ghi nm
ban hnh th p dng phin bn mi nht, bao gm c cc sa i.
TCVN 4851-89 (ISO 3696:1987) Nc dng phn tch trong phng th nghim. Yu cu k
thut v phng php th.
3. Nguyn tc
Mu th c chit bng hn hp metanol v nc. Mu chit c lc, pha long bng nc
v cho vo ct i lc cha cc khng th c hiu i vi aflatoxin B 1, B2, G1 v G2. Cc aflatoxin
c tch, lm sch v c c trn ct sau c ly ra khi cc khng th bng metanol.
Cc aflatoxin c nh lng bng sc k lng hiu nng cao (HPLC) pha o, pht hin bng
hunh quang v dn xut sau ct.
4. Thuc th

Ch s dng thuc th tinh khit phn tch, tr khi c cc qui nh khc.


4.1. Nc, theo loi 1 ca TCVN 4851-89 (ISO 3696:1987).
4.2. Natri clorua.
4.3. It, tinh th hoc pyridinium hydrobromid perbromid (PBPB)1)
4.4. Aflatoxin, dng tinh th hoc vin nang.
CNH BO: Aflatoxin l cht gy ung th cho ngi. Ch li cnh bo ca T chc
Quc t Nghin cu v bnh ung th (T chc Y t Th gii) (xem [1], [2]).
Phng phn tch cn trnh nh sng mt tri. iu ny c th t c hiu qu bng
cch s dng tm hp th tia cc tm (UV) qua ca s kt hp vi nh sng du (khng
trc tip) hoc tm chn hoc che kt hp vi nh sng nhn to (c th chp nhn n
hunh quang).
4.5. Axetonitril, loi dng cho HPLC.
4.6. Metanol, loi dng cho phn tch.
4.7. Metanol, loi dng cho HPLC.
4.8. Toluen, loi phn tch.
CNH BO: Toluen d chy v nguy him. V vy, khi chun b cht chun phi s dng
dung mi ny cn c thc hin trong t ht. Cc thao tc bn ngoi t ht nh vic o
cc cht chun bng sc ph UV, phi c thc hin vi cc cht chun trong cc vt
cha kn.
4.9. Hn hp toluen/axetonitril
Trn 98 phn th tch ca toluen (4.8) vi 2 phn th tch ca axetonitril (4.5) (xem cnh bo
trong 4.8).
4.10. Dung mi chit
Trn 7 phn th tch metanol (4.6) vi 3 phn th tch nc (4.1).
Cc hn hp dung mi chit khc thch hp vi pha ng c th cng c s dng nu chng
minh c c hiu qu hn hoc c khuyn co bi nh sn xut v ct i lc min nhim
(IA).
4.11. Pha ng
Trn 3 phn th tch nc (4.1) vi 1 phn th tch axetonitril (4.5) v 1 phn th tch metanol
(4.7). Kh kh dung dch trc khi s dng.
4.12. Thuc th dn xut sau ct
Ha tan 100 mg it (4.3) trong 2 ml metanol (4.6). Thm 200 ml nc (4.1), khuy trong 1 gi,
sau lc qua mng lc 0,45 m (5.8). Chun b dung dch trong tun s dng, bo qun dung
dch ni ti hoc chai thy tinh mu nu. Trc khi s dng, khuy dung dch trong 10 pht.
Cch khc, ha tan 50 mg PBPB (4.3) trong 1000 ml nc. Dung dch ny c th c s dng
trong vng 4 ngyy nu c bo qun ni ti nhit phng.
4.13. Dung dch gc Aflatoxin B1, B2, G1 v G2
CNH BO: Bo qun dung dch cha aflatoxin trnh nh sng ( ni ti, s dng l
nhm hoc dng c thy tinh mu h phch).
Ha tan aflatoxin B1, B2, G1 v G2 ring bit trong hn hp toluen/axetonitril (4.9) c c cc
dung dch ring r cha 10 g/ml .
1)

CAS: 39416-48-3 (CAS = Chemical Abstract Service)

xc nh nng chnh xc ca aflatoxin trong tng dung dch gc, th ghi li ng hp th


bc sng t 330 nm n 370 nm trong cuvet thy tinh thch anh 1 cm (5.7) s dng my o
quang ph (5.6) vi hn hp toluen/axetonitril (4.9) lm i chng. Tnh nng ca tng loi
aflatoxin, pi, tnh bng microgam trn mililt, s dng cng thc (1):
Amax M i 1000
i d

pi =

(1)

trong
Amax l hp th c xc nh mc ti a ca ng hp th;
Mi l khi lng phn t ca tng aflatoxin, tnh bng gam;
i l h s hp th phn t ca tng loi aflatoxin trong toluen/axetonitril;

CH THCH: Gi tr ny c xc nh trong dung dch cha aflatoxin c = 1 mol/l v trong cuvet


c chiu di ng quang d = 1 cm. H s hp th phn t ( ) thng c a ra m khng
c n v o, nhng c th tnh c t cng thc A= x c x d, n v sau y c th thu c
tnh l.mol-1 . cm-1.
d l chiu di ng quang ca cuvt, tnh bng centimet.
Mi v i c a ra trong Bng 1.
Bng 1 Khi lng phn t v h s hp th phn t ca aflatoxin B1, B2, G1 v G2
Aflatoxin

Mi

B1

312

19 300

B2

314

20 400

G1

328

16 600

G2

330

17 900

CH THCH: Hn hp ca toluen v axetonitril (98 + 2) c s dng lm dung mi.


4.14. Dung dch gc ca hn hp aflatoxin
Chun b dung dch gc c cha 500 ng/ml aflatoxin B 1, 125 ng/ml aflatoxin B2, 250 ng/ml
aflatoxin G1 v 125 ng/ml aflatoxin G2 trong toluen/axetonitril (4.9). Nu cn bo qun dung dch,
th cn bnh trc khi bo qun. Gn kn bnh bng l nhm v bo qun nhit khong 4 oC.
Ngay trc khi s dng, cn li bnh v ghi li bt k s thay i no v khi lng sau khi bo
qun.
CH THCH: Thng thng vic phi nhim di nh sng UV trong sut qu trnh o hp
th dn n khng quan st c s thay i phn ng quang ha.
4.15. Dung dch chun ca hn hp aflatoxin
Chuyn tng lng dung dch gc aflatoxin trn (4.14) theo qui nh trong bng 2 vo dy bn
bnh nh mc 2 ml (5.5). Lm bay hi dung dch cho n kh di dng kh nit nhit
phng. Thm 1 ml metanol (4.6) vo mi bnh. Ha tan cn kh vo , pha long dung dch n
vch bng nc (4.1) v trn u. Chun b dung dch mi trong ngy s dng.
Bng 2 Chun b dung dch chun
Dung dch
chun

Th tch c
ly t dung
dch gc l

Nng ca aflatoxin
ng/ml
B1

B2

G1

G2

60

15,0

3,75

7,50

3,75

40

10,0

2,50

5,00

2,50

20

5,00

1,25

2,50

1,25

10

2,50

0,625

1,25

0,625

CH THCH: Cc gi tr cho ch l hng dn. Dy chun bao gm cc nng ca cc mu.


4.16. Axit sulfuric, c(H2SO4) = 2 mol/l.
5. Thit b, dng c
Ngm dng c thy tinh phng th nghim tip xc vi dung dch aflatoxin trong axit sulfuric
(4.16) trong vi gi, sau trng k (v d ba ln) bng nc loi b ht vt axit. Kim tra axit
ht hay cha ht bng o pH.
CH THCH: Vic x l ny l cn thit v nu s dng dng c thy tinh khng ra bng axit c
th lm tht thot aflatoxin. Trong thc t, vic x l ny l cn thit i vi cc bnh y trn,
bnh nh mc, ng ong, cc l hoc ng c dng cho cc dung dch hiu chun v cc dch
chit cui cng (c bit l cc l mu t ng) v pipet Pasteur nu chng c dng
chuyn dung dch hiu chun hoc dch chit.
S dng cc thit b th nghim thng thng v c th l:
5.1. Ct i lc min nhim (IA)
Ct IA cha cc khng th h tr aflatoxin B1, B2, G1 v G2. Ct phi c kh nng lin kt ti thiu
khng c nh hn 100 ng aflatoxin B1. Ct phi c thu hi khng nh hn 80 % i vi
aflatoxin B1, B2, G1 v G2 v khng nh hn 60 % i vi aflatoxin G1, khi mt dung dch chun
trong 15 ml hn hp metanol/nc [1 phn metanol (4.6) v 3,4 phn nc (4.1) (theo th tch)]
c cha 5 ng ca mi aflatoxin c a ln ct [A, Ct IA phi c trang b mt ngun cha
dung mi thch hp (v d, xy ranh c ng ni).
Nn tin hnh o thu hi i vi mi loi cht nn m phng php ny c s dng.
5.2. My trn, c bnh trn 500 ml v np.
Nn s dng my trn tc cao.
5.3. Giy lc gp np, v d ng knh 24 cm.
5.4. Giy lc v si thy tinh2), v d ng knh 11 cm.
5.5. Bnh nh mc, loi A, dung tch 2 ml.
5.6. My o quang ph, c th o bc sng trong khong t 200 nm n 400 nm.
5.7. Cuvt thch anh, c chiu di ng quang 1 cm v khng hp th ng k bc sng
t 300 nm n 370 nm.
5.8. Mng lc i vi cc dung dch pha lng, bng polytetrafluoroethylen (PTFE), c ng
knh 4 mm v c l 0,45 m .
5.9. Thit b HPLC, bao gm:
5.9.1. My HPLC, c th to ra tc dng 1 ml/pht.
5.9.2. B bm mu, c vng bm np 50 l hoc tng ng.
5.9.3. Ct tch phn tch pha o, v d C18, c th m bo c ng nn cho cc pic
aflatoxin vi aflatoxin B1, B2, G1 v G2 phn bit c vi cc pic khc, c cc c tnh sau y:
2)

V d Whatman 934AH l thch hp cho mc ch ny. Thng tin ny a ra s thun li cho


ngi s dng tiu chun ny v t chc ISO khng n nh phi s dng sn phm ny. Cc
sn phm khc c th c s dng nu chng cho cc kt qu tng ng.

- chiu di: 250 mm;


- ng knh trong: 4,6 mm;
- c ht hnh cu; 5 m .
C th s dng cc ct ngn hn.
5.9.4. H thng dn xut sau ct, gm bm khng xung v chi tit ch T c th tch chit rt
thp, c ng ni bng polytetrafluoroethylen (PTFE) hoc thp khng g di t 3 000 mm n
5000 mm v ng knh trong 0,5 mm v bung ct hoc b phn ng sau ct i vi phn ng
it.
5.10. Detector hunh quang, c bc sng kch thch 365 nm v bc sng pht x 435 nm
(i vi cc thit b dng knh lc; bc sng pht x > 400 nm), c kh nng pht hin t nht
0,05 ng aflatoxin B1 trn mt th tch bm (trong trng hp ny l 50 l ).
6. Cch tin hnh
6.1. Khi qut
Cc dung dch mu v dung dch chun dng cho php xc nh HPLC phi cha cng mt loi
dung dch hoc hn hp dung mi.
6.2. Chit
Cn 25 g mu th ng ha, chnh xc n 0,1 g, cho vo bnh trn (5.2). Thm 5 g natri
clorua (4.2) v 125 ml dung mi chit (4.10) v ng ha bng my trn trong 2 pht tc
cao. Kim tra m bo thi gian trn v tc trn khng c nh hng n hiu qu
chit. Lc hn hp qua giy lc gp np (5.3) (V1).
Dng pipet ly 15 ml (V2) dch lc cho vo bnh nn c kch c thch hp c np y thy tinh.
Thm 30 ml nc, y np bnh v trn. Trc khi bt u cho chy sc k ct i lc, lc dch
chit pha long qua giy lc vi si thy tinh (5.4). Dch lc (V3) phi trong. Nu khng trong
phi lc li. Tin hnh ngay theo 6.3.
thu c dung dch trong c th cn phi ly tm.
6.3. Lm sch
Chun b ct IA (5.1) v tin hnh quy trnh lm sch theo cc hng dn ca nh sn xut.
Dng pipet ly 15 ml (V4) ca dch lc th hai (V3) cho vo trong bnh cha dung mi ca ct IA.
Cho i qua ct tch, sau ra ct nh m t trong hng dn ca nh sn xut v loi b cht
ra gii. Bt u ra gii cc aflatoxin. Thu ly cht ra gii metanol hoc axetonitril (ty thuc
vo sn phm hoc cc hng dn ca nh sn xut) cho vo bnh nh mc 2 ml (5.5) (hoc
th tch khc theo qui nh ca nh sn xut). Pha long bng nc n vch (V5). Trn v tin
hnh theo 6.4.
Phng php np ln ct IA, ra v ra gii hi khc nhau gia cc hng sn xut ct v cc
hng dn c th i vi cc loi ct cn phi tun th mt cch chnh xc.
CH THCH: Nhn chung cc qui trnh bao gm vic chit mu bng hn hp metanol v nc,
lc hoc ly tm, pha long mu bng dung dch m phosphat (PBS) hoc nc, np di p
sut ln ct c ra trc, ra ct bng nc ct v ra gii aflatoxin bng metanol hoc
axetonitril (ph thuc vo sn phm v cc hng dn ca nh sn xut)
Ct sillica gel hoc ct chit pha rn (SPE) truyn thng c th c s dng. Trong trng hp
ny cn phi thc hin chnh xc cc hng dn ca nh sn xut. Nu dung mi c s dng
ra gii aflatoxin khng thch hp vi pha ng, th sau cht ra gii phi c lm bay
hi n kh bng kh
V6 l th tch ca dch chit mu (6.7) c lm sch v bm, tnh bng microlit (V6 = 50 l );

mi l khi lng ca tng aflatoxin i c mt trong th tch bm, tng ng vi din tch pic o
hoc chiu cao pic c c ng chun, tnh bng nanogam;
m1 l khi lng ca mu th, tnh bng gam, c mt trong phn dch lc th hai c ly dng
cho ct IA (V4) [theo cng thc (2)].
Khi lng ca aflatoxin tng s l tng cng khi lng ca bn loi aflatoxin trn.
8. chm
8.1. Th lin phng th nghim
Cc chi tit ca th lin phng th nghim v chm ca phng php a ra trong ph lc A
cc gi tr c ly t th lin phng th nghim c th khng p dng cho di nng v cc
cht nn khc vi gi tr nu.
8.2. lp li
Chnh lch tuyt i gia hai kt qu ca hai php th c lp n l, thu c khi s dng
cng phng php trn vt liu th ging ht nhau trong cng mt phng th nghim, do cng
mt ngi thc hin, s dng cng thit b, thc hin trong mt khong thi gian ngn, khng
qu 5 % cc trng hp vt qu gii hn lp li r di y.
a) Cc gi tr i vi ng l:
- aflatoxin B1:

= 14,9 g/kg

r = 2,4 g/kg

- aflatoxin B2:

= 1,4 g/kg

r = 1,0 g/kg

- aflatoxin G1:

= 7,2 g/kg

r = 1,9 g/kg

- aflatoxin G2:

= 1,0 g/kg

r = 0,6 g/kg

- aflatoxin tng s:

= 24,5 g/kg

b) Cc gi tr i vi b lc l:
- aflatoxin B1:

= 5,3 g/kg

r = 2,2 g/kg

- aflatoxin B2:

= 0,6 g/kg

r = 0,3 g/kg

- aflatoxin G1:

= 2,3 g/kg

r = 1,5 g/kg

- aflatoxin G2:

= 0,2 g/kg

r = 0,5 g/kg

- aflatoxin tng s:

= 8,4 g/kg

c) Cc gi tr i vi lc l:
- aflatoxin B1:

= 9,7 g/kg

r = 1,5 g/kg

- aflatoxin B2:

= 1,1 g/kg

r = 0,7 g/kg

- aflatoxin G1:

= 4,5 g/kg

r = 0,8 g/kg

- aflatoxin G2:

= 0,6 g/kg

r = 0,8 g/kg

- aflatoxin tng s:

= 16 g/kg

Da trn cc kt qu thu c, th ch c th c tnh c hm lng aflatoxin ca b lc.


Trong trng hp ng v lc, th c th xc nh c aflatoxin B 1 v G1, cn B2 v G2 th ch c
th c tnh hoc pht hin tng ng.
8.3. ti lp
Chnh lch tuyt i gia hai kt qu ca hai php th c lp n l, thu c khi s dng
cng phng php trn vt liu th ging ht nhau, trong cc phng th nghim khc nhau, do

nhng ngi khc nhau thc hin, s dng cc thit b khc nhau, khng qu 5 % cc trng
hp vt qu gii hn ti lp R a ra di y.
a) Cc gi tr i vi ng l:
- aflatoxin B1:

= 14,9 g/kg

R = 4,2 g/kg

- aflatoxin B2:

= 1,4 g/kg

R = 1,2 g/kg

- aflatoxin G1:

= 7,2 g/kg

R = 1,9 g/kg

- aflatoxin G2:

= 1,0 g/kg

R = 1,5 g/kg

- aflatoxin tng s:

= 24,5 g/kg

b) Cc gi tr i vi b lc l:
- aflatoxin B1:

= 5,3 g/kg

R = 4,4 g/kg

PH LC A
(tham kho)
Cc kt qu th lin phng th nghim
Cc d liu sau y thu c trong php th lin phng th nghim tin hnh nm 1999 v do
AOAC v IUPAC t chc ph hp vi ISO 5725:1986. Cc mu ng, lc v b lc b nhim bn
t nhin v b lm bin tnh vi 10 g/kg , 20 g/kg v 30 g/kg aflatoxin tng s, theo t l
7:1:3:1 ca B1, B2, G1 v G2 tng ng c iu tra nh gi.
Mi phng th nghim tham gia nghin cu v s lng ca mi loi mu l mt.
Trong sut qu trnh th lin phng th nghim ny, it c dng lm thuc th dn xut sau
ct.
Bng A.1 D liu chm v thu hi i vi ng
Thng s

Aflatoxin
B1

B2

G1

G2

Tng
s

S lng phng th nghim cn li sau khi tr ngoi l

10

S lng cc kt qu c chp nhn

18

18

18

20

18

Gi tr trung bnh x , g/kg

14,88

1,38

7,18

1,05

24,49

lch chun lp li s1, g/kg

0,68

0,35

0,68

0,20

1,79

H s bin thin lp li, %

5,8

25

9,5

19

7,3

Gii hn lp li r (r = 2,8 s1 ), g/kg

2,4

0,98

1,90

0,56

5,0

lch chun ti lp sR, g/kg

1,50

0,41

0,68

0,53

2,86

10

30

9,5

51

11,7

4,20

1,15

1,90

1,48

8,01

85

55

96

42

81

H s bin thin ti lp, %


Gii hn lp li R (R = 2,8 sR ), g/kg
thu hi, %

Bng A.2 D liu chm v thu hi i vi b lc


Thng s

Aflatoxin

B1

B2

G1

G2

Tng
s

S lng phng th nghim cn li sau khi tr ngoi l

10

10

10

10

S lng cc kt qu c chp nhn

20

18

20

20

20

Gi tr trung bnh x , g/kg

5,26

0,58

2,34

0,24

8,42

lch chun lp li s1, g/kg

0,78

0,12

0,55

0,19

1,45

H s bin thin lp li, %

14,9

21

24

79

17

Gii hn lp li r (r = 2,8 s1 ), g/kg

2,2

0,34

1,54

0,53

4,06

lch chun ti lp sR, g/kg

1,56

0,22

0,71

0,24

2,54

30

38

31

101

30

4,37

0,62

1,99

0,67

7,11

90

70

93

29

84

H s bin thin ti lp, %


Gii hn lp li R (R = 2,8 sR ), g/kg
thu hi, %

Bng A.3 D liu chm v thu hi i vi lc


Thng s

Aflatoxin
B1

B2

G1

G2

Tng
s

S lng phng th nghim cn li sau khi tr ngoi l

10

10

10

S lng cc kt qu c chp nhn

18

20

20

20

18

Gi tr trung bnh x , g/kg

9,71

1,07

4,54

0,65

16

lch chun lp li s1, g/kg

0,53

0,25

0,28

0,27

0,83

H s bin thin lp li, %

5,5

23

6,2

42

5,2

Gii hn lp li r (r = 2,8 s1 ), g/kg

1,48

0,70

0,78

0,76

2,3

lch chun ti lp sR, g/kg

1,62

0,41

0,66

0,56

2,58

17

38

15

77

16

4,54

1,15

1,85

1,4

7,22

83

64

91

39

80

H s bin thin ti lp, %


Gii hn lp li R (R = 2,8 sR ), g/kg
thu hi, %

Th mc ti liu tham kho


[1] CASTEGNARO M., HUNT D.C., SANSONE E.B., SCHULLER P.L., SIRIWARDANA M.G.,
TELLING G.M., Van EGMONDH H.P. and WALKER E.A. Laboratory decontamination and
destrution of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in laboratory wastes. IARC Scientific Publication No.37,
International Agency for Research on Cancer (WHO), Lyon (France), 1980, p. 59.
[2] CASTEGNARO M., BAKER J., FREMY J.M., LAFONTAINE M., MIRAGLIA M., SANSONE
E.B. and TELLING G.M. Laboratory decontamination and destrution of carcinogens in laboratory
wastes: some mycotoxins, IARC Publication No. 113, international Agency of Research on
Cancer (WHO), Lyon (France), 1991, p.63.
[3] Van TRIJP J.M.P and ROSS A.H. Model for caculation fo calibration curves, RIKILT Report
91.02, January 1991.

[4] TRUCKESS M.W. et al. Immunoaffinity of column chromatography coupled with solution
fluorometry or liquid chromatography postcolumn derviatization for determination of aflatoxin in
com, peanuts and peanut butter. Journal of the Association of Oddcial Analytical Chemists, 74
(1), 1991, pp. 81-88.
[5] ISO 31-0:1992, Quantities and unit Part 0: General principles.
[6] ISO 5725:1986 Precision of test methods - Determination of repeatability and reproducibility
for a standard test method by inter-laboratory test ( hy).
[7] TCVN 6910-1:2001 (ISO 5725-1:1994), chnh xc ( ng v chm ca phng php
o v kt qu o. Phn 1 Nguyn tc v nh ngha chung.
[8] TCVN 6910-2-:2001 (ISO 5725-2:1994), chnh xc ( ng v chm ca phng php
o v kt qu o. Phn 2- Phng php c bn xc nh lp li v ti lp ca phng
php o tiu chun.
[9] EN 12955: 1999, Foodstuffs Determination of aflatoxin B1, and sum of aflatoxin B1, B2, G1
and G2 in cereals, shell-fruits and derived products Hight performance liquid chromatographic
method with postcolumn derivatization and immunoaffinity column clean-up.
[10] EN 12955:1999, Foodstuffs- Determination of aflatoxin B1, and sum of aflatoxin B1, B2, G1
and G2 in peanuts, pistachios, figs, and paprika powder Hight performance liquid
chromatographic method with postcolumn derivatization and immunoaffinity column clean-up.