You are on page 1of 2

ISPITNA PITANJA I KOLOKVIJUM

PREDMET MENADMENT PROMJENAMA


1) Navedite jednu od definicija menadmenta koja po vama najbolje
pojanjava ulogu menadera u procesu menadmenat promjenama.
2) ta po vama podrazumijeva pojam menadment promjenama?
3) Kako biste pojasnili maksimu preduzea nisu vjena? Navedite
primjer.
4) U emu se ogleda sutina promjene paradigmatske osnovice u nainu
obavljanja biznisa danas?
5) Masovna ekonomija podrazumijeva ..?
6) Ekonomija znanja podrazumijeva ...?
7) Povucite paralelu izmeu principa ekonomije obima i ekonomije
asortimana.
8) Koji faktori i zato dobijaju na znaaju u inoviranoj proizvodnoj
funkciji?
9) ta znai sintagma razumno nerazumni ljudi u svijetu konstantnih
promjena?
10)Kako biste pojasnili metaforu splavaranje brzacima?
11) Pojasnite pojam ledene sante u procesu menadmenta promjenama.
12)Navedite nekoliko atributa inovativnog doba.
13)Navedite najmanje 10 vanjskih izroka promjena.
14)Navedite najmanje 8 unutranjih uzroka promjena.
15)Opiite organizaciju prolosti. Kakva je vaa organizacija i zato?
16)Opiite organizaciju sadanjosti. Kakva je vaa organizacija i zato?
17)Vonja automobilom gledajui unazad je metafore za koju vrstu
menadera? Zato?
18)Pojasnite ukratko pojam organizacionog uenja.
19)Navedite kljune preduslove da bi se uspjeno provela neka promjena!
20)Kako biste u najkraem opisali dananju poslovnu sredinu?
21)Obrazloite neke od savremenih trendova u razvoju menadmenta!
22)Adiesov model menadmenta promjenama / teorija ivotnih ciklusa!
23) Uloga menadmenta u procesu promjena prema Adiesu!
24)Uporedite ponaanje velikih i malih (mladih) organizacija u procesu
promjena. Kakva je vaa organizacija i zato?
25)Opiite ponaanje kompanije koja raste / stari! Kakve osobine ima vaa
organizacija?
26)U savremenoj organizaciji su se desile sljedee promjene:
27)Uloga preduzetnika u procesu promjena.
28)Uloga lidera u procesu promjena, koje su osobine od kljunog znaaja?
29)Preduzetnikih 10 D: nabrojati najmanje est i objasniti jedan!
30)Uloga lidera u procesu promjena; paralela u odnosu na menadera i
preduzetnika.
31)Navedite najmanje est principa u ponaanju izvrsnih kompanija;
objasniti bar dva principa. Navedite primjer vae odranizacije.
32)Kako se neki od principa izvrsnosti mogu pretvoriti u svoju
suprotnost? Navedite primjer.
33)ta je po vama J.Vel unio novo u procesu menadmenta promjenama?
34)Zato su vani ciljevi u procesu MP?
35)Povucite paralelu izmeu cilja i uspjeha!
36)Kakvi ciljevi moraju biti?

37)Funkcije ciljeva!
38)Zato dolazi do profita?
39)Kada su u pitanju rast i razvoj, kojim indikatorima bi dali prednost u
procesu provoenja promjena? Zato?
40)Kada su u pitanju efikasnost i efektivnost, na koje indikatore bi
fokusirali svoju panju? zato?
41)Povucite paralelu izmeu principa efikasnosti i efektivnosti u odnosu na
uloge preduzetnika, lidera i menadera!
42)ta se danas podrazumijeva pod pojmom krize?
43)Razvojni tok krize; koje se pouke mogu izvui?
44)Tiplogija krize!
45)Kakav odnos menadmenta moe biti prema krizi i ta je poeljno?
Navedite primjer.
46)Simptomi i uzroci krize; koje su potekoe mogue!
47)ta podrazumijeva problem upravljanja krizom?
48)ta obuhvata pojam konflikta iz pozicije menadmenta?
49)Pojasniti pojam konstruktivni konflikti.
50)Gdje se sve mogu javiti konflikti?
51)Metode za rjeavanje konflikata?
52)Kako definiemo organizacione promjene?
53)Navedite podjelu organizacionih promjena prema uzroku ili cilju.
Objasnite jednu od njih.
54)Navedite podjelu organizacionih promjena prema kriterijum sadraja.
Objasniti jednu.
55)Navedite podjelu organizacionih promjena prema karakteru promjena.
Pojasniti.
56)Navedite podjelu organizacionih promjena prema stilu voenja. Pojasniti.
57)Promjene prema dubini mogu biti. Pojasniti jednu vrstu.
58)Pojasniti ukratko pojam organizacinog razvoja. Navedite primjer.
59)Pojasniti pojam organizacione adaptacije. Navedite primjer.
60)Navedite kljune prepreke razvoju preduzetnitvu u velikim
kompanijama.