You are on page 1of 49

Tingkatan 4

BAB 2 : UNGKAPAN DAN


PERSAMAAN KUADRATIK

2.1 UNGKAPAN KUADRATIK


ax2+ bx+ c
Ungkapan kuadratik (quadratic expressions) adalah
ungkapan yang memenuhi ciri-ciri berikut:
Mempunyai hanyasatu pemboleh ubah.
Mempunyai2sebagaikuasa tertinggipemboleh-ubah.
Contoh:
3x2+ 2x+ 3 adalah ungkapan kuadratik,di mana
(i) pemboleh-ubahnya adalahx,
(ii) kuasa tertinggixialah 2.

Ungkapan kuadratik dengan tiga sebutan (three


terms) adalah ungkapan
berbentukax2+bx+c, dimanaa0,b0
danc0,
contohnya 2x2+ 3x+ 5.
Berikut adalah juga ungkapan kuadratik:
dengan dua sebutan, contohnya 2x2+ 4x,c= 0
dengan satu sebutan, contohnya 5p2,b=c= 0

Ungkapan kuadratik boleh dibentuk dengan


mendarab dua ungkapan linear,
contohnya (x- 1) (2x+ 3)= 2x2+x- 3.
Ungkapan kuadratik boleh dibentuk untuk mewakili
situasi dengan mewakilkan pembolehubah
dalammasalah tersebut dengan simbol. Simbol
biasanya adalah huruf, contohnyax. Dalam keskestertentu, simbol yang digunakan adalah
dinyatakan dalam permasalahan tersebut.

UJI DIRI 1
Nyatakan samada setiap yang berikut adalah
ungkapan kuadratik dalam satu pembolehubah. Berialasan-alasan bagi jawapan.
5x2- 2x+ 1
-3g2
3b- 4
a2-b2
p2+ 1
x(x3+x- 2)

JAWAPAN

5x2- 2x+ 1
Ya.Ia mempunyai satu pemboleh ubah,x, dan kuasa
tertinggixialah 2.

-3g2
Ya.Ia mempunyai satu pemboleh ubah,g, dan kuasa
tertinggigialah 2.

3b- 4
Tidak. Walaupun terdapat hanya satu pemboleh ubah,b,
tetapi kuasa tertinggibialah 1.

JAWAPAN

a2-b2
Tidak. Ia mempunyai dua pemboleh ubah,adanb.

p2+ 1
Ya.Ia mempunyai satu pemboleh ubah,p, dan
kuasa tertinggipialah 2.

x(x3+x- 2)
Tidak.Ia tidak boleh ditulis dalam
bentukax2+bx+c.

I THINK

Tuliskan contoh ungkapan kuadratik


dalam peta bulatan

Ungkap
an
kuadrati
k

UNGKAPAN KUADRATIK SEBAGAI HASIL DARAB DUA


UNGKAPAN LINEAR

Contoh 1 :
Darab setiap pasangan ungkapan linear
berikut:
a) x (x - 3)
1
2
1
2
x
( x 3 ) = (x x x ) + (x x
NOTE
+ x-3
+)= +
+x - = = x2 - 3 x
- x+ = - x - =+

UNGKAPAN KUADRATIK SEBAGAI HASIL DARAB DUA


UNGKAPAN LINEAR

b) (x + 3) (2x - 1)
2
1
1
2
3
4
(x + 3) (2x - 1) = (x x 2x) + (x x -1) +(3x2x)
+(3 x -1)
3
= 2x2 x+6x -3
4 = 2x2+5x -3

Contoh 2:
Darabkan ungkapan linear berikut.(2x- 3)(x+ 1)
Jwb:
= 2x(x+ 1) - 3(x+ 1)
= 2x2+ 2x- 3x-3
= 2x2-x- 3

-y(y- 5)
Jwb:
= -yxy+ (-y) x (-5)
= -y2+ 5y

Contoh 3:
Tulis ungkapan bagi luas segi empat tepat yang ditunjukkan
dalam gambar rajah.

Jwb:
Luas = Panjang x Lebar
= (x+ 1)(x+ 3)
=x(x+ 3) + 1(x+ 3)
=x2+ 3x+x+ 3
=x2+ 4x+ 3

2.2 PEMFAKTORAN UNGKAPAN KUADRATIK


Pemfaktoran ungkapan kuadratik (factorisation
of quadratic expressions) ialah suatuproses
mencari dua ungkapan linear(linear
expressions) yanghasil darabnya sama
dengan ungkapan kuadratiktersebut.
Contohnya;
x2+x 2 = (x 1)(x+ 2)

Ungkapan kuadratik
berbentukax2+bxdanax2+cboleh
difaktorkan dengan mengenal pasti faktor
sepunyanya (common factors).
Contoh 1
Faktorkan setiap yang berikut.
(a) 6 15m2
(a) 10k2 15k

Faktorkan setiap yang berikut.


(a) 6 15m2
3 ialah faktor
sepunya bagi 6 dan
15m2.

3 6
2

15m2
5m2

Jwb:
3(2 5m2)

Faktorkan setiap yang berikut.


(a) 10k2 15k
5kialah faktor
sepunya bagi
10k2dan 15k.

5 10k2 15k
k 2k2
3k
2k
3

Jwb:
(2k 3)

5k

Ungkapan kuadratikpx2qdenganpdanqsebagai kuasa dua sempurna (perfect


squares) boleh ditulis semula sebagai (ax)2b2dengana2=pdanb2=q.
Seterusnya (ax)2b2difaktorkan dengan menggunakan identiti.
a2b2= (ab)(a+b)
Contoh 2
Faktorkan setiap yang berikut.
x2 16
Jwb:
=x2 42 ; 1 = 12dan 16 = 42adalah kuasa dua sempurna.
= (x 4)(x+ 4)
9m2 25
Jwb:
= (3m)2 52 ;9 dan 25 adalah kuasa dua sempurna.
=(3m 5)(3m+ 5)

Pemfaktoran ungkapan kuadratik yang


berbentukx2+bx+cmemberi (x + p)
(x+q), manakala ungkapan
kuadratikax2+bx+cboleh
difaktorkan kepada bentuk (mx+p)
(nx+q).

Contoh 3
Faktorkanx2 8x+ 15.
x

3x

5x

x2

+ 15 8x

Hasil darab
x

Hasil darab
3 3x

5x

x2

+ 15

8x

Jawapan :

= (x 5)(x 3)

Hasil tambah
3x 5x = 8x

Contoh 4
Faktorkan6x2 17x+ 5.
3x

2x

2x

15x

6x

+ 5 17x

Hasil darab
3x

Hasil darab
1 2x

2x

15x

6x2

+5

17x

Jawapan :

= (3x 1)(2x 5)

Hasil tambah
2x 15x =
17x

MEMFAKTOR UNGKAPAN KUADRATIK YANG


MEMPUNYAI FAKTOR SEPUNYA

Contoh 5
Faktorkan 18x2 2
Jwb:
Keluarkan faktor sepunya, iaitu 2
= 2(9x2 1)
Kemudian faktorkan ungkapan (9x2 1)
= 2[(3x) 2 12)]
= 2 (3x+ 1)(3x 1)

MEMFAKTOR UNGKAPAN KUADRATIK YANG


MEMPUNYAI FAKTOR SEPUNYA

Contoh 6
Faktorkan 4x2 32x+ 64
Jwb:
Keluarkan faktor sepunya, iaitu 4
= 4(x2 8x+ 16)
Kemudian faktorkan ungkapan (x2 8x+ 16)
= 4(x 4)(x 4)
= 4(x 4)2

LATIHAN

Memfaktor ungkapan kuadratik

Muka surat 12 (C)

Memfaktor ungkapan kuadratik yang


mempunyai faktor sepunya

Muka surat 12 (D)

2.3 PERSAMAAN KUADRATIK


Mengenal pasti persamaan kuadratik
Persamaan kuadratik dalam satu
pembolehubah mempunyai satu tanda
kesamaan, = dan kuasa tertinggi
bagi pembolehubah itu ialah 2.

Perhatikan beberapa contoh persamaan


kuadratik di bawah:
a) y2 = 3y
b) x2 = 3y + 4
c) m2 + 4m +3
d) p3 4p +5 = 0
1
e)

Perhatikan beberapa contoh persamaan kuadratik di


bawah:
a) y2 = 3y
Ya : hanya terdapat satu pembolehubah, kuasa tertinggi
ialah 2
b) x2 = 3y + 4
Bukan : terdapat dua pembolehubah iaitu x dan y
c) m2 + 4m +3
Bukan : tidak ada tanda kesamaan =

d) p3 4p +5 = 0
Bukan : kuasa tertinggi bagi p ialah 3
bukan 2

1
e) k 8
k

k2 1 = 8k
Ya : Persamaan kuadratik

MENULIS PERSAMAAN KUADRATIK DALAM BENTUK AM

Bentuk Am :
ax2+ bx+ c = 0

Contoh : Tulis semula persamaan


kuadratik berikut dalam bentuk am
a) x ( x 3 )=4
b) 10 (2 x) 2 = 9x
4
c) 5 x
x

JAWAPAN
a) x ( x 3 )=4
x2 3x = 4
x2 3x 4 = 0

Kembangkan
x(x3)

JAWAPAN
b) 10 (2 x) 2 = 9x
Kembangkan
10 (2 x) (2 x) = 9x
(2 x) (2 x)
10 (4 4x + x2 )=9x
10 4 + 4x x2 9x =0
Darabkan kedua-dua
2
belah dengan -1 supaya
6 5x x = 0
pekali x bernilai positif
6 + 5x + x2 = 0
2

JAWAPAN
c) 4 5 x
x

4
x (5 x) x
x
2
4 5x x
x 5x 4 0
2

Darabkan kedua-dua
belah dengan x

LATIHAN

Tulis persamaan kuadratik dalam


bentuk am ax2+ bx+ c = 0

Muka

(2.3)

surat 13

2.4 PUNCA PERSAMAAN KUADRATIK


Punca persamaan kuadratik ialah nilai
pembolehubah yang memuaskan
persamaan kuadratik itu.

MENENTUSAHKAN PUNCA PERSAMAAN KUADRATIK

Guna kaedah penggantian


Contoh :
Tentukan samam ada nilai setiap
pembolehubah yang diberi adalah
punca persamaan kuadratik berikut
atau bukan.
(a) (x 5)(x + 2) = 0 ;
x = 5, 2, 5
(b) 2y2 = 4 7y ;
y = 4, , 4

JAWAPAN
(a) (x 5)(x + 2) = 0 ;
Apabila x = 5,
Sebelah kiri = ( - 5 5 )( - Sebelah kanan
5+2)
=0
= ( -10) ( - 3)
= 30
Sebelah kiri sebelah kanan
Maka 5 bukan punca bagi (x 5)(x + 2) = 0

JAWAPAN
(x 5)(x + 2) = 0
Apabila x = 2,
Sebelah kiri = ( - 2 5 )( - 2 Sebelah kanan
+2)
=0
= ( -7) ( 0)
0
Sebelah kiri ==sebelah
kanan
Maka 5 adalah punca bagi (x 5)(x + 2) = 0

JAWAPAN
(x 5)(x + 2) = 0
Apabila x = 5,
Sebelah kiri = ( 5 5 )( 5+ Sebelah kanan
2)
=0
= ( 0) ( 7)
0
Sebelah kiri ==sebelah
kanan
Maka 5 adalah punca bagi (x 5)(x + 2) = 0

JAWAPAN
(b) 2y2 = 4 7y ;
Apabila x = 4,

y = 4, , 4

Sebelah kiri = 2(4) Sebelah kanan = 4 7(4)


2
= 4 28
=
= 24
2( 16)
Sebelah
kiri sebelah kanan
= 32
2

Maka 4 adalah punca bagi 2y = 4 7y

JAWAPAN
2y2 = 4 7y ;
Apabila x = ,
Sebelah kiri =
2() 2
=
2(1/4)
=

Sebelah kanan = 4
7()
=8 - 7
2
=

Sebelah kiri = sebelah kanan


Maka adalah punca bagi 2y2 = 4 7y

JAWAPAN
2y2 = 4 7y
Apabila x = 4,
Sebelah kiri = 2( Sebelah kanan = 4 7(
4) 2
4)
=
= 4 + 28
2( 16)
= 32
Sebelah
kiri = sebelah kanan
= 32
2

Maka 4 adalah punca bagi 2y = 4 7y

LATIHAN

Tentukan nilai x adalah punca bagi


persamaan diberi

Muka surat 13
(2.4 A)

MENENTUKAN PUNCA PERSAMAAN KUADRATIK

FOK
US

SPM

MENENTUKAN PUNCA PERSAMAAN KUADRATIK

Jika dua pemboleh ubah, x dan y,


berkeadaan xy = 0
maka x = 0 atau y = 0
atau kedua-dua x dan y bernilai sifar.
Misalnya x(x 2)=0, maka salah satu
ungkapan linear itu mestilah sifar. Oleh itu,
x = 0 atau (x 2) = 0
x = 0 atau
x=2

CONTOH MENCARI PUNCA


Selesaikan :
(a) 3x2 + 10x = 8
(b) w( w + 3 ) = 9( w 1 )

JAWAPAN
Selesaikan :
(a) 3x2 + 10x = 8
3x2 + 10x 8 = 0
(3x 2)(x + 4) = 0
3x 2 = 0
atau
x+
3x = 2
atau
x=2
atau
3
Maka penyelesaian bagi 3x2 + 10x
x=2
dan x = 4
3

4=0
x =4
x =4
= 8 ialah

Prinsip
hasil
darab
sifar
Puncapunca

JAWAPAN
Selesaikan :
(b) w( w + 3 ) = 9( w 1 )
w2 + 3w = 9w 9
w2 + 3w 9w + 9 = 0
w2 6w + 9 = 0
(w3)(w3)=0
w3=0
atau
w=3

w3=0
Punca berulang

Maka penyelesaian bagi w( w + 3 ) = 9( w 1 ) ialah w =


3

VIDEO MASA 13.23

C:\Users\User1\Videos\Free YouTube
Downloader

Penggunaan kalkulator

LATIHAN

MUKA SURAT 14
Selesaikan persamaan kuadratik
mencari punca, cari nilai x
KERJA RUMAH

MUKA SURAT 15, 16, 17

TAMAT BAB 2
Sekian, terima kasih .
Semoga berjaya!!