You are on page 1of 3

Sula vs roimh

sidtear an focal sula (sular san Aimsir Chaite, ach amhin leis na briathra neamhrialta seo:
sula raibh, sula bhfaca, sula ndearna, sula bhfuair, sula ndirt, sula ndeachaigh) roimh bhriathra
leis an gciall before a liri.

Dith m bricfeasta sular fhg m an teach.

Rithim ar scoil sula gcoraim mo chuid gruaige.

Danaim mobair bhaile sula n-ithim mo dhinnar.

Labhridh m leat sula bhfgfaidh m an teach amrach.

Rachainn abhaile sula dtosdh s ag cur bist d mbeadh an ramhfhaisnis go dona.

Ar an lmh eile, sidtear an focal roimh chun before a liri roimh ainmfhocail. Bonn an tainmfhocal sa tuiseal tabharthach (n sa ghinideach m.sh. roimh an Nollaig n roimh na Nollag).

Dfhg m an teach roimh ine.

Danaim mobair bhaile roimh am dinnir.

Tosidh m ag staidar roimh na triailscrduithe.

Beidh sos againn roimh an gCisc.

Chuideoinn le mo mhthair roimh an mbricfeasta d n-iarrfadh s orm.

Is fidir, chomh maith, an focal roimh a sid roimh an ainm briathartha (an chuid den
bhriathar a sidtear le ag m. sh. dul, imeacht, crochn, su, seasamh, ithe, l)

Roimh imeacht dom, chuir m orm mo chta.

Roimh dhul do Shen go Meirice, dfhg s sln againn.

Chuir s croch leis an aiste roimh ithe.

Le foghlaim:
Sula + ur

Sular + h

Roimh + h

Roimh + an + ur

Cuir isteach an focal ceart- sul(ar) n roimh sna spsanna thos.


1. Ligh m an nuachtn _____________ ith m mo bhricfeasta.
2. Labhridh m leat amrach faoin gcisir _____________ ndanfaidh m socr le
Samus.
3. Chrochnaigh s an obair bhaile ______________ imeacht amach di.
4. Scrobh an file an dn seo ____________ fhg s an ceantar den uair dheireanach.
5. Chuir tiomna an bhus glaoch ar na garda _________ raibh taom cro ag na
paisinir sa dn Gealt?.
6. Bh cupn tae ag Maigdilana _____________ fhg s an caif.
7. Ligh m an sliocht _____________ fhreagair m na ceisteanna.
8. Dfhg m airgead sa bhosca _______________ fhg m an sipal.
9. Mharaigh Hitler na milliin daoine _____________ a bhs fin.
10. Ceannidh m ubh Csca ____________ an gCisc.
11. Beidh orm 510 pointe a fhil ____________ bhfaighidh m it san ollscoil.
12. Danfaidh m tuilleadh staidir ar an mbitheolaocht _______________ n-imeoidh
m go dt an diosc.
13. Deirim mo phaidreacha i gcna ____________ ithe.
14. laim pionta uisce i gcna _____________ dhul a lu.
15. Danaim mobair bhaile ______________ n-ithim bile.

Cuir isteach an focal ceart sna spsanna thos agus dan cib athr eile is g ar na focail a
leanann .
Sampla: Dl s cupn tae _______ (fg) s an chistin. Dl s cupn tae sular fhg s an chistin.
1. Scrobh sos dainm ansin ________________ imeacht as an seomra.
2. Tagann ceo go Mn na Craoibhe ___________ (teacht) na hoche.
3. Caithfidh t do dhinnar uilig a ithe __________ (imonn) t n tbla.
4. Scrobhadh an dn Bmse Buan ar Buairt gach L _______________ (ir) Amach 1916.
5. Tharla Teitheadh na n-Iarla ______________ scrobhadh an dn sin.
6. Thit Mire Mhac an tSaoi i ngr le Jack ______________ (chuaigh) s abhaile.
7. Thit s i ngr le Jack _______________(imeacht) abhaile na laethanta saoire.
8. Chaith Mirtn Drein a ige ar oilen rainn ____________ (fg) s an t-oilen le
dul go Gaillimh.
9. Chnaigh s ar feadh trimhse i nGaillimh ______________ (bog) s go Baile tha
Cliath.
10. Dimir an Cearrbhach Mac Cba cleasanna ar an Diabhal ___________ (fuair) an
Cearrbhach bs.
11. ______________ raibh lamh ag na daoine, chaith siad na hocheanta ag insint scalta.
12. ______________ (dul) ar neamh d dimir an Cearrbhach crta ina aonar.
13. ____________ (ts) an scil bh cl agus cil ar Choileach Ghleann Phdraig.
14. ________________ (ritigh) an tradlia an scal, lirigh s go raibh an-tuiscint aici ar
chrsa an tsaoil.
15. ___________ (psadh) bh an bhean g ssta go leor lena saol. Ina dhiaidh, n raibh.
16. _______________ (dul) ag l, fuair Toms agus Muiris airgead le caitheamh ar a rogha
bealach.
17. Dl an bheirt acu an iomarca _____________ (caith) siad anos.
18. Faighimid amach ____________ (deireadh) an scil, go raibh aithne ag an bheirt
phromh-charachtar ar a chile nuair a bh siad nos ige..
19. ________________ (tg) an bhanaltra Ninn amach sa ghairdn, is lir go raibh an
seanfhear uaigneach sa ghairdn leis fin.
20. __________ (deireadh) an scnnin bonn crsa idir Clare agus Eoin ritithe.