You are on page 1of 34

OSNOVNE POSTAVKE PRI IZRADI TESTOVA

ZATO TESTOVI?
Upotreba testova u ocjenjivanju i vrednovanju znanja opravdana je iz nekoliko razloga.
Prije svega, oni u velikoj mjeri iskljuuju utjecaj subjektivnih faktora nastavnika ocjenjivaa, kao npr.
halo-efekt (tendenciju nastavnika da procjenjuje uenikovo znanje u skladu s opim miljenjem koje
je ve prije formirao o ueniku ili, pak, sklonost da se povodi za miljenjima i stavovima koja su o
znanju tog uenika dali drugi nastavnici).
Nadalje, standardizacijom uvjeta ispitivanja postie se da svi uenici budu stavljeni pred iste
zadatke, da s jednakim uputama pristupaju rjeavanju, te da za rjeavanje zadataka imaju jednako
vrijeme za rad.
Testovi su, takoer, vremenski ekonomini u upotrebi. Njima je mogue istovremeno ispitati vee
skupine uenika to je nastavnicima ponekad od velike koristi.
Nakon zavrenog testiranja rezultati se procjenjuju prema stalnom i za sve uenike jednakom kriteriju.

KAKVI TESTOVI?
Slijedei osnovne poznate zahtjeve pri izradi testova, nastojali smo da budu valjani, objektivni,
pouzdani i normirani.
Valjanost je zasnovana na injenici da ovi testovi testiraju bitne sadraje koji su propisani nastavnim
planom i programom.
Objektivnost je ostvarena kroz tipove, teinu i jednoznanost zadataka.Tipovi zadataka su iskljuivo
oni s kojima su se uenici susretali u radu s udbenicima i radnim prirunicima. Teina zadataka je
primjerena mogunostima prosjenog uenika. To znai da je vei dio zadataka prosjene teine, a
samo manji dio zadataka ine laki ili teki zadaci. Nastojali smo takoer da postoji jednoznanost
zadataka.
To znai da zadaci imaju jednoznano rjeenje. Zadaci takozvanog otvorenog tipa svedeni su na
minimum.
Pouzdanost je ostvarena kroz jasnou i razumljivou zadataka i uputa. U tu svrhu su u niim
razredima stavljene dvojezine upute. Preporuujemo da i u viim razredima nastavnik proe upute s
cijelim razredom neposredno prije pisanja testa kako bi se izbjegle mogue zabune.
Normiranost se oituje u injenici da su predloeni kriteriji za vrednovanje testova. Oni su izraeni u
sljedeim postocima:
100% - 91% (5),

90% - 78% (4),

77% - 62% (3),

61% - 51% (2),

50% i manje (1).

Budui da ne postoje opeprihvaeni kriteriji na koje smo se mogli osloniti, formirali smo gore
navedene postotke na osnovu razgovora i konsultacija s veim brojem nastavnika u osnovnim
kolama. Mogue je da nastavnik promijeni gore navedene postotke za vrednovanje, ukoliko mu se
ine neprimjereni njegovoj razrednoj situaciji.
Nadalje, na testovima je jasno oznaeno o kakvom se testu radi (inicijalni, kontrolni, polugodinji ili
zavrni) te koje cjeline svaki od testova obuhvata. Na taj nain se nastavniku olakava ponavljanje i
uvjebavanje za test.

VRIJEME POTREBNO ZA PISANJE TESTOVA JE SLJEDEE:


inicijalni i kontrolni testovi 20-30 minuta
polugodinji i zavrni testovi 45 minuta

UPUTE ZA NASTAVNIKE
(TESTOVI UZ UDBENIK DIP IN 4)
Uz udbenik DIP IN 4 predviena su etiri testa.
U testovima nije zastupljeno izborno gradivo koje je u udbeniku oznaeno utim kruiem.
Nastavnik moe sam odluiti hoe li uenici tokom godine pisati sva etiri testa ili e broj
provjera biti manji.
Na kraju svakog testa naveden je ukupan broj bodova. Bodovna se lista ne nalazi na
testu, jer je nastavnik moe prilagoditi svojoj razrednoj situaciji, te ovisno o sposobnostima
uenika pojedine zadatke izbaciti ili smanjiti broj bodova. Predloena je bodovna lista
izraunata prema ovim procentima:
100 91 % (5)

90 78 % (4)

77 62 % (3)

61 51% (2)

50 % (1)

PROGRESS TEST 1

GROUP A

UNIT 1 (LESSONS 1-6)


NAME (IME I PREzIME): .........................................................................
GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Complete the sentences. (Dopuni reenice.)


My name is _________________________ .
My surname is ______________________ .
I am ____________ years old.
My home is in ______________________ .
Who is your best friend?

_________________________

Where are you?

_________________________

(6)

Match. (Spoji sliku s odgovarajuom rijei.)

books
nine
boy
TV
girl
eight

(4)

Where is Suzys family? Write.


(Gdje je porodica djevojice Suzy? Napii.)

1 Wheres Prince?

Hes ____________________.

2 Wheres Suzy?

Shes ____________________.

3 Wheres Jenny?

Shes ____________________.

4 Wheres Pete?

Hes ____________________.

5 Wheres Colin?

Hes ____________________.

(5)

Translate the sentences.


(Prevedi reenice.)
1 Wheres your brother?
_____________________________________________________________
2 My mother is at work.
_____________________________________________________________
3 She is a teacher.
_____________________________________________________________
4 Whats your surname?
_____________________________________________________________

(4)

What are they doing? Write.


(ta oni rade? Napii.)

run

(5)

What about your best friend?


(Neto o tvom najboljem prijatelju/prijateljici.)
a) Draw your best friend.
(Nacrtaj svog najboljeg prijatelja/prijateljicu.)

(2)

b) Write.
(Napii.)

My best friend is ______________________ (name).


He / She is ______________ years old.
He / She is ______________ (tall / short).
He / She is ______________ (funny / clever).

(4)
TOTAL: 30 points

PROGRESS TEST 1

GROUP B

UNIT 1 (LESSONS 1-6)


NAME (IME I PREzIME): .........................................................................
GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Match.
(Spoji pitanja s odgovorima.)
1 Whats your name?

My best friend is Monica.

2 Whats your surname?

Im nine.

3 How old are you?

At work.

4 Wheres your dad?

Tracy.

5 Do you like ice cream?

Click.

6 Who is your best friend?

Yes.

(6)

Fill in HE or SHE.
(Dopuni reenice sa HE ili SHE.)

Suzy: Who is this?


Suzy: Who is this?

Tracy: My dad. _________ is a photographer.

Tracy: My mum. ___________ is a vet.

Suzy: Is this your sister?


Tracy: No. This is Monica. _________
Suzy: And who is this?

__________ likes computer games.

Tracy: My brother Luke. ________ is clever.

(4)

Translate the sentences.


(Prevedi reenice.)
1 Wheres your brother?
_____________________________________________________________
2 My father is a vet.
_____________________________________________________________
3 He is at work.
_____________________________________________________________
3 Whats your surname?
_____________________________________________________________

(4)

Where is Suzys family? Write.


(Gdje je porodica djevojice Suzy? Napii.)

1 Wheres Prince?

Hes ____________________.

2 Wheres Suzy?

Shes ____________________.

3 Wheres Jenny?

Shes ____________________.

4 Wheres Pete?

Hes ____________________.

5 Wheres Colin?

Hes ____________________.

(5)

What about your best friend?


(Neto o tvom najboljem prijatelju/prijateljici.)
a) Draw your best friend.
(Nacrtaj svog najboljeg prijatelja/prijateljicu.)

(2)

b) Write.
(Napii.)

My best friend is ______________________ (name).


He / She is ______________ years old.
He / She is ______________ (tall / short).
He / She is ______________ (funny / clever).

(4)

What are they doing? Write.


(ta oni rade? Napii.)

run

(5)
TOTAL: 30 points

HALF-TERM TEST

GROUP A

UNIT 2 (LESSONS 1-7)


NAME (IME I PREzIME): .........................................................................
GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

a) Name the parts of body.


(Imenuj dijelove tijela.)

(6)
b) Complete the sentences.
(Dopuni reenice s rijeima iz prethodnog zadatka.)
1 Ive got one ___________________ .
2 Ive got one ____________________ .
3 Ive got two ___________________ .
4 Ive got two ___________________ .
5 Ive got two ___________________ .
6 Ive got ten ___________________ .

(6)

Where is the monkey? Write.


(Gdje je majmun? Napii.)

The monkey is
.

(3)

Look at the picture. Answer the questions.


(Pogledaj sliku. Odgovori na pitanja.)

Where is
a) the pencil?

The pencil is __________________________

b) the bag?

The bag is ____________________________

c) the pencil case?

The __________________________________

d) the notebook?

______________________________________

(4)

Answer the questions.


(Odgovori na pitanja.)

1 What has Tracy got?

2 What has Mick got?

______________________________

Tracy has got a _______________.


3 Who has got binoculars?

4 Who has got a bag?

______________________________

____________ has got binoculars.

(4)

Write the animals.


(Napii koje su ovo ivotinje.)

1 ______________________

2 ______________________
3 ______________________
4 ______________________
3

5 ______________________

(5)

a) Circle the right word.


(Zaokrui tanu rije.)

1 happy / sad
4 scared / angry
2 bored / scared
5 hungry / thirsty

3 cold / hot

(5)
b) Complete the sentences.
(Dovri reenice.)
How are you today?
Im ____________________________________________ .
Im not _________________________________________ .

(2)

Translate the sentences.


(Prevedi reenice.)
1 Where are binoculars?

_____________________________

2 The ruler is on the pencil case.

_____________________________

3 Hes got a big mouth.

_____________________________

4 Have you got a sharpener?

_____________________________

(4)
TOTAL: 39 points

HALF-TERM TEST

GROUP B

UNIT 2 (LESSONS 1-7)


NAME (IME I PREzIME): .........................................................................
GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

a) Circle the right word.


(Zaokrui tanu rije.)

1 happy / sad
4 scared / angry
2 bored / scared
5 hungry / thirsty

3 cold / hot

(5)

b) Complete the sentences.


(Dovri reenice.)
How are you today?
Im ____________________________________________ .
Im not _________________________________________ .

(2)

Write the animals.


(Napii koje su ovo ivotinje.)

7
1

1 ______________________
2 ______________________

3 ______________________
4 ______________________
5 ______________________
6 ______________________

7 ______________________
6

(7)

Name the parts of body.


(Imenuj dijelove tijela.)

(6)

Fill in the sentences and colour the picture.


(Dopuni reenice i oboji sliku.)
Im a _____________________ .
Im brown and _________________ .
Ive got four _________________ .
Ive got a long _________________ .

Where is the monkey? Write.


(Gdje je majmun? Napii.)

(4)

The monkey is
.

(6)

Answer the questions.


(Odgovori na pitanja.)

1 What has Tracy got?


Tracy has got a _______________.
3 Who has got binoculars?
____________ has got binoculars.

2 What has Mick got?

______________________________
4 Who has got a bag?

______________________________
(4)

Translate the sentences.


(Prevedi reenice.)
1 Wheres my eraser?

_____________________________

2 Ive got small ears.

_____________________________

3 Hes got big teeth.

_____________________________

4 Have you got a parrot?

_____________________________

5 The scissors are on the table.

_____________________________

(5)
TOTAL: 39 points

GROUP A

PROGRESS TEST 2
UNIT 3 - (LESSON 1-4) UNIT 4 (LESSON 1- 3)

NAME (IME I PREzIME): .........................................................................


GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Circle the right word. (Zaokrui taan odgovor.)

1 Goran can ride


a motorbike / a horse.

2 Lejla can climb


a tree / a rock.

3 Ivica can fly


a plane / a rocket.

(3)

What can you do? Write Yes, I can or No, I cant.


(ta ti zna raditi? Napii Yes, I can ili No, I cant.)
1 Can you swim?

____________________________

2 Can you fly a rocket?

____________________________

3 Can you run fast?

____________________________

4 Can you drive a car?

____________________________

5 Can you make a pie?

____________________________

(5)

What is it? Circle the right word. (ta je to? Zaokrui tanu rije.)
1 It can catch a mouse.

a cat

a fish

2 It can swim.

a mouse

a hippo

3 You can play it.

an ice cream

a computer game

4 You can eat it.

a sandwich

a book

(4)

Where is Kiki? Write.


(Gdje je Kiki? Napii.)

2
3

1 Kiki is __________________________________.
2 ________________________________________
3 ________________________________________
4 ________________________________________
5 ________________________________________

(5)

Name the parts of the body.


(Napii dijelove tijela.)
1

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

(7)

What are they saying? Unscramble the sentences.


(ta oni kau? Napii pravilno reenicu.)

making Im sandwiches
checking the tyre Im
Kiki for looking Im
Miaow! a tree Im climbing

(4)

Match. (Spoji reenice i sliice.)

Tracys playing in the garden.

Shes thinking about swimming.

Shes doing her homework.

Shes packing her suitcase.

(4)

Read and colour. (Proitaj i oboji.)


His T-shirt is yellow.

Her T-shirt is blue.

His trousers are green.

Her shorts are red.

His shoes are brown.

Her shoes are white.

His ball is blue.

Her balloon is orange.

(8)
TOTAL: 40 points

GROUP B

PROGRESS TEST 2
UNIT 3 - (LESSON 1-4) UNIT 4 (LESSON 1- 3)

NAME (IME I PREzIME): .........................................................................


GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Name the parts of the body.


(Napii dijelove tijela.)
1 ___________________
5 ___________________

2 ___________________

6 ___________________

3 ___________________

7 ___________________

4 ___________________

(7)

Answer the questions. (Odgovori na pitanja.)

Where is Tracy?

Where is Greta?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Where is Kiki?
Where is the bottle?
_________________________

Where is the milk?

_________________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

(5)

Circle the right word. (Zaokrui taan odgovor.)

1 Goran can ride


a motorbike / a horse.

3 Ivica can fly


a plane / a rocket.
2 Lejla can climb
a tree / a rock.

(3)

What can you do? Write Yes, I can or No, I cant.


(ta ti zna raditi? Napii Yes, I can ili No, I cant.)
1 Can you swim?

____________________________

2 Can you fly a rocket?

____________________________

3 Can you run fast?

____________________________

4 Can you drive a car?

____________________________

5 Can you make a pie?

____________________________

(5)

What is it? Circle the right word. (ta je to? Zaokrui tanu rije.)
1 It can catch a mouse.

a cat

a fish

2 It can swim.

a mouse

a hippo

3 You can play it.

an ice cream

a computer game

4 You can eat it.

a sandwich

a book

(4)

Read and colour. (Proitaj i oboji.)


His T-shirt is yellow.

Her T-shirt is blue.

His trousers are green.

Her shorts are red.

His shoes are brown.

Her shoes are white.

His ball is blue.

Her balloon is orange.

(8)

What are they saying? Unscramble the sentences.


(ta oni kau? Napii pravilno reenicu.)

making Im sandwiches
checking the tyre Im
Kiki for looking Im
Miaow, a tree Im climbing

(4)

What are they doing? Write. (ta oni rade? Napii.)

(4)
TOTAL: 40 points

GROUP A

FINAL TEST
UNIT 4 (LESSON 4-5) UNIT 5 (LESSON 1-4)

NAME (IME I PREzIME): .........................................................................


GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Do you remember the song Pirates? Match.


(Sjea li se pjesme Pirati? Spoji.)
1 Pirates

is coming.

2 A storm

are sleeping.

3 The ship

are singing.

4 They

is rocking.

(4)

Look at the picture. Tick the correct sentences. (Oznai kvaicom tane reenice,
a kriiem netane.)
1 Mick is eating an ice cream. ______
2 Greta is reading a book. _______
3 Luke and his friends are playing football. ______
4 Colin and Pete are fishing. ______
5 Tracy is sleeping. ______
6 Suzy and her mum are swimming. ________

(6)

PETE

COLIN

GRETA
MICK
SUZY

SUZYS MUM
TRACY

LUKE AND HIS FRIENDS

Write. (Napii.)

(6)

Look at the pictures. Write. (Pogledaj slike. Napii.)

(5)

IS or ARE? Circle the right word. Then translate the sentences.


(IS ili ARE? Zaokrui tanu rijea onda prevedi reenice.)

Tracy has her own room. It is upstairs.


There is / are a bed in her room.
___________________________________________________________________
There is / are a lot of books and CDs on the bookshelves.
___________________________________________________________________
There is / are a small table, too.
___________________________________________________________________
There is / are a red carpet on the floor.
___________________________________________________________________
There is / are some posters on the wall.
___________________________________________________________________

(5)

Whats the time? Match. (Koliko je sati? Povei.)

1. Its twelve oclock.


2. Its eleven oclock.
3. Its half past twelve.
4. Its half past eight.
5. Its half past nine.

(5)

Look at Sanjas timetable for today. Write. (Pogledaj Sanjin raspored za danas.
Napii.)

1.
2.
3.
4.
5.
(5)
TOTAL: 36 points

FINAL TEST

GROUP B

UNIT 4 (LESSON 4-5) UNIT 5 (LESSON 1-4)


NAME (IME I PREzIME): .........................................................................
GRADE (RAzRED): .................

TOTAL (BROJ BODOVA): .................

Look at the pictures. Write. (Pogledaj slike. Napii.)

(5)

Write. (Napii.)

(6)

Do you remember the song Pirates? Match.


(Sjea li se pjesme Pirati? Spoji.)
1 Pirates

is coming.

2 A storm

are sleeping.

3 The ship

are singing.

4 They

is rocking.

(4)

Look at the picture. Tick the correct sentences. (Oznai kvaicom tane
reenice, a kriiem netane.)
1 Mick is eating an ice cream. ______
2 Greta is reading a book. _______
3 Luke and his friends are playing football. ______
4 Colin and Pete are fishing. ______
5 Tracy is sleeping. ______
6 Suzy and her mum are swimming. ________

(6)

Whats the time? Match. (Koliko je sati? Povei.)

1. Its twelve oclock.


2. Its eleven oclock.
3. Its half past twelve.
4. Its half past eight.
5. Its half past nine.

(5)

Look at Sanjas timetable for today. Write.


(Pogledaj Sanjin raspored za danas. Napii.)

1.
2.
3.
4.
5.
(5)

IS or ARE? Circle the right word. Then translate the sentences.


(IS ili ARE? Zaokrui tanu rijea onda prevedi reenice.)

Tracy has her own room. It is upstairs.


There is / are a bed in her room.
___________________________________________________________________
There is / are a lot of books and CDs on the bookshelves.
___________________________________________________________________
There is / are a small table, too.
___________________________________________________________________
There is / are a red carpet on the floor.
___________________________________________________________________
There is / are some posters on the wall.
___________________________________________________________________

(5)

TOTAL: 36 points

Related Interests