You are on page 1of 20

FANTOM Print

2015

Copyright 2007 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG,
Munich, Germany
The book has been negotiated through AVA international GmbH, Germany
(www.ava-international.de).
Translation Svatava Kretkov
Cover Jon Sullivan
ISBN 978-80-7398-297-3
www.fantomprint.cz
www.facebook.com/fantomprint
www.mahet.de

PRAETERITUM
8. leden 2008, Nmecko,
Sasko, Lipsko, 1.45
Vchodonmeck zima um bt studen.
Velmi studen.
Nebe bylo przran jasn a poset hvzdami, ulicemi se prohnl mraziv vtr
a vil erstv napadan snh.
Jet ped nkolika dny by dn obyvatel Lipska nevil, e teploty tak
klesnou.
Globln oteplovn? Ani nhodou! A to by si ho te lovk i pl. Sia si maliko vyhrnula rukavici a podvala se na hodinky. Jet patnct minut, obrtila se
na Jochena, svho kolegu.
Stli u schodit vedoucho dol na vnitn ndvo Moicovy baty a spolen
dbali, aby se do podzemnch cihlovch prostor dostali jen alespo trochu stzliv
a pokojn psobc nvtvnci.
Star sklepen byla tm jedinm, co z pevnosti zbylo. Vtzoslavn sem vthla
gastronomie a promnila lenit prostory s pvodnmi spojovacmi chodbami ve
velmi oblben msto. Konaly se zde nejrznj akce. Fakt, e stavba kdysi mla
slouit obran, upadl v zapomnn. Nikdo, kdo se na tanenm parketu oddval
rytmu hudby nebo sedl ve vklenku a popjel pivo, nemyslel na obleen, vlku
a smrt.
asy se mn. Sia byla svdkem toho, jak se mn asy i lid.
Prudk vtr lomcoval dopravnmi znakami stojcmi o nkolik metr dl.
Umlohmotn plachty na leench blzkho stavenit hlasit pleskaly, signln
zazen se s rachotem pevrtilo.
Mus bt takov zima? Tepeln zi, pod nm stli, kolem sebe se syenm
a prsknm rozlval petku tepla. Sia zvedla zrak. Kov kolem nesetnch plynovch plamnk hnul. lovk by myslel, e to vzdaj.
Me jt, nabdl j Jochen. Dneska u nepijde nikdo, kdo by dlal problmy. Na dkaz svch slov kvl k liduprzdn ulici, kde na hosty ekaly jen dva
osaml taxky.
Zamrazilo ji pi pomylen, e bude muset jet dom na motorce. Pokud mono
co nejpomaleji. Vysok rychlost, kterou ze sebe dokzala dostat jej nepikrcen
Hayabusa, nebyla v zim k niemu. Pkn se povleu. Zstanu, Jochene. lovk nikdy nev. Strila si ruce do kapes ernho koenho kabtu. Mon se
otepl.
Ty a ta tvoje motorka. V takovm poas jezdi tramvaj. Jochen si zaplil

12

SYN JIDV

cigaretu a stelil po n pohledem. Jo, j vm. Kouen me zabjet, ekl a vyfoukl kou.
Kouen zabj, odsekla a odtrhla mu cigaretu od rt. Kdy u potebuje
nikotin, kup si pr nplast. Nebo vkej vkaku.
To nen tot, zabrblal a ltostiv sledoval, jak Sia drt cigaretu podpatkem.
Posledn hav zbytek se syenm pohasl v praanu.
Protoe ti pak nesmrd z pusy? zeptala se posmn.
Moc vtipn, pan Sarkowitzov. Kajcn se usml. M pravdu.
Vm, e si zapl, jakmile odtud vythnu paty. Proto ses m pece chtl zbavit, ne? Zasmla se. Pokud budeme mt spolen slubu, nedovolm ti kouit.
Dloubla ho do boku. Krom toho jsi tak bjen agresivn, kdy nedostane nikotin. Dokonale se to sem hod. Sia si upravila na zrzav ktici tmavou vlnnou
vojenskou epici se ttkem; slunen brle pipomnajc svesk mla za noiku zahknut ve vstihu svetru.
Posledn zaprskn a zi zhasl. Hork kov tie tikal. Chladl.
Do prdele, okomentoval to Jochen. Pinesu dal plynovou lhev. Sebhl
schody.
Vtr ztratil slu, jako by se ctil bt v souboji se ziem vtzem. Bitva byla
dobojovna.
Aspo nco. Sia zabloudila pohledem k budov rozhlasov stanice MDR, kter
se tyila k nebi hned vedle Moicovy baty. Vysoko nahoe poblikvala drobn
svtlka, kter jako by chtla soutit s hvzdami.
Hvzdy. Mylenky se j zatoulaly.
Kdysi, stejn jako mnoho jinch lid, vila, e due odlt po smrti nahoru do
nebe, k andlm.
Zrovna dnes vyprvla to sam jednomu malmu chlapci. Kalle, jedenct let,
bystr hlava. Pln npad, co vechno jednou vynalezne a udl, a taky pln rakovinovch bunk. Leukmie.
Nebi a andlm byli Kalle i jeho snn o budoucnosti lhostejn. Nejtvrd lekce
jejho dosavadnho ivota znla: Nedoke ovlivnit vechno, co se dje, a u
sama nebo s pomoc ostatnch. Nepomohou ani jej mimodn schopnosti, kter
j byly dny do vnku.
Vdla, e se Kalleho ivot chl ke konci, i kdy prognzy byly dobr. Za
ti dny ml bt proputn a ona se stle nepimla, aby oetujcmu lkai nco
naznaila. V tomto ppad ani nemlo smysl mluvit s Kallem a jeho rodinou
o blc se smrti. Vzhledem k dobrm vsledkm z laboratoe by tomu neuvili.
A lka by to nedokzal racionln vysvtlit, i kdy by dobe vdl, e je hoch
ztracen. V nemocnici povaovali Siu za neomylnou zvstovatelku smrti. Pokud
nahlas vyslovila, e njak osoba zeme, pak se tak tak stalo. Lkask personl
to akceptoval a jej umn nezpochyboval.
Nebo Sia ctila smrt.
Nebyl to zrovna omamn, obastujc dar. Navzdory veker fascinaci j toto

MARKUS HEITZ

13

poznn asto zpsobovalo bolest, hlavn v ppad dt. Pitom na jejich smrti
nenesla sebemen vinu, ani ji nemohla zabrnit. Pro bytost, kter byla souasn
potrestna i poehnna nesmrtelnost, pedstavovala smrt cosi zvltnho.
Stejn si na to nikdy nezvyknu. Dchla si na rukavice, aby zastavila lezav
chlad.
Krom toho ovem v poslednch staletch pinela smrt a pli asto sama:
zuby a rukama, dkami i jinmi zbranmi. Nevinnm stejn jako vinnm.
ivot po jejm vlastnm doit kdysi probhal razantn, dramaticky, bohat
a tragicky, aby se nakonec na mnoho desetilet dostal do klidnjch vod.
Pak se ped nkolika tdny objevil Marek. Marek, jej nevlastn bratr a hlavn
neptel, se pikradl ze sv rozpadajc se e na vchod. Dostihla ji minulost.
Dostihly ji dti Jidovy.
Ve mst kvli tomu dolo k mrtm, Sia na sebe pithla pozornost policie. Jej
ivot byl nhle hrozn komplikovan. Pomoc stejn hrozn komplikovanch l
a platk nakonec od sebe dokzala pozornost ad odvst. Korupce existovala
dokonce i v podkumilovnm Nmecku. A ona netouila vidt zatyka se svou
podobenkou.
Zamrazilo ji. Je po vem. Vechno je v podku a vyzeno.
Pesto si psahala, e opust svj bn ivot strkyn umrajcch v nemocnici a lenky ochranky. Brzy. Nezbytn ppravy u byly v plnm proudu.
Pleitostnch nezkonnch souboj v ringu se u Sia musela vzdt, i kdy
j z nich tekly penze. Mohla tam vypustit pru, dopt si svou dvku adrenalinu.
O jeden dleit zdroj pjm mn.
Kdy mi zanou dochzet eura, budu snad muset pepadnout banku. Uklbla
se. Lkav pedstava. Kdo by m mohl zastavit?
Hodiny na radnici a na kostelch odbily tyikrt, hned pot tikrt.
Je as jt. Potebovala jet pr drk pro sv vjimen ptele, dvku a jej
mladou matku. Piem ptel nebyl ten sprvn vraz. Existoval mezi nimi
pbuzensk vztah, o nm vdla jen Sia. U cel lta je ob sledovala a bdla
nad nimi.
Pbuzn si pomhaj. A tak se Sia postarala, aby otravn, nsilnick exmanel
mlad matky neobvyklm zpsobem navdy zmizel: Pivolala blesky a promnila
ho pmo na ulici v kouc uzlek.
Siln blesk lovka uva, promn mu vodu v tle v pru a spl mu pokoku,
pet jeho citliv synapse tisci volty. Nkdy mu vzplanou vlasy a aty.
Protoe ale lovk me zsah bleskem klidn pet, nezstvala Sia u jedinho deru. Lightning never strikes twice, kalo jedno britsk pslov. Pokud se
zdrovala nkde pobl, udeil vdycky tolikrt, kolikrt chtla. Tato st prody
ji poslouchala. Jako Jidova dcera toho mohla dokzat a napchat vc ne obyejn upr.
Ten chlap byl mizera. Tak senzan odchod si ani nezaslouil.
Odchzm, oznmila Jochenovi, kter prv vychzel po schodech a vlekl l-

14

SYN JIDV

hev s plynem. Pokej s tou cigaretou, aspo dokud neodjedu. A bu s tm plynem


opatrn. Jinak je kouen jet smrtonosnj, ne uvd ten slogan na krabice.
V tom ppad by aspo sedl, opil Jochen s smvem. Hezk veer.
Prola kolem nj a sela dol do sklepen, kter j pipadalo tropicky horouc.
Vedle atny pro hosty se nachzel mal skladovac prostor pro personl. Vzala si
batoh, vyla vedlejm vchodem z Moicovy baty a dola do pn ulice, kde na
ni ekala jej Hayabusa.
Co jim pinesu? Smetla ze sedadla snh, sthla si epici hloubji pes ui a nasadila si svesk brle, aby si bhem jzdy chrnila oi ped proudnm vzduchu.
Pilbu nenosila. Vdla, e nepijde o ivot pi nehod na motorce. Uvidme, co
bude na benzinkch. Nebo nco koupm a ztra.
Zatmco Sia nasedala a strkala kl do zapalovn, pipomnla si, e si mus
brzy obstarat nov prkaz.
Markv pchod zmnil nejen jej ivot, ale tak vztah k minulosti.
Piznala si, e je dcerou Jidovou, a odmtla dl poprat svj pvod. Vlasy
j te zily temn zrzavm odstnem, u si je nebarvila naerno. Jej kolegov
v prci si mysleli prav opak: Podobn intenzivn ryavou nikdo z nich nepovaoval za pravou.
Zstvala ta zleitost s krv. Jako uprka ji musela a chtla pt, ale bez velkho
rozruchu, prosm.
Pro pracuju v nemocnici? V lednicch tam leela potrava, dobe vychlazen
a roztdn podle krevnch skupin. Obstarvat si tmto zpsobem jdlo nebylo
zrovna originln. Ale bylo to efektivn. A snadn.
Na internetu samozejm existovaly rzn strnky lid, kte se nabzeli coby
drci krve pro upry. Najt je na sti bylo velmi snadn. Nejpouvanj vraz pro
tyto lidi znl Black Swans, ern labut. Ale zdlo se j to pli nebezpen. Pesto
j podobn nabdky uvdly v as. Vra v jej druh dosud nevymizela.
Siiny mylenky se vrtily zpt k ppravm na nov ivot. Na samm vrcholu
seznamu stl prkaz totonosti, i kdy se a dosud snaila nervy drsajcmu jednn s polici vyhnout. Potebovala novou identitu. Bude se ctit lp.
Jitka.
Upen hledla na Hayabusu. Toto jmno j dala v roce 1670 matka, a tak se
chtla co nejdve zase jmenovat.
Jitka ze Schwarzhagenu.
Toto pjmen ponese v upomnce na mue, kterho upmn a z celho srdce
milovala. Jako jedinho za svou dlouho existenci.
Opatrn se rozjela.
Poas j pipomnlo starou vlast, kde bvaly zimy jet mrazivj. Sedmnct
a osmnct stolet mlo po ruce minusov teploty, na kter u modern lid vbec
nebyli zvykl.
Zima uprm nebrnila, aby se vydvali na lov koisti. Lid se ped nimi uchylovali do dom jako dobytek do stj. Dostat se ke krvi nikdy nebylo snaz.

MARKUS HEITZ

15

Dobytek. Vzpomnla si na pokusy provdn Jidovmi dtmi. Na lidech i na


ostatnch uprech, ve kterch vidli jen mncennou spodinu. Elitsk, arogantn shromdn upr s vymylenm rodokmenem, kter se povaovalo za nco
lepho.
Dozajista disponovali vtmi schopnostmi ne obyejn upi. Kad dcera Jidova a kad syn Jidv pekonvali ostatn vampry v rychlosti a prudkosti,
zabjeli sv obti jedinm kousnutm. Sia dokzala rozpoutat boui a kontrolovat
blesky a spoustu dalch vc.
Ale v posledku nebyla lep.
Jen jin.
Sia projdla pedepsanou rychlost padest kilometr za hodinu, asto i pomaleji, spcm, zasnenm mstem, v nm u tak dlouho ila. Svm mstem.
Zima rychle zmrazila kad klc nznak sentimentality, kter by se j jinak
pi pohledu na ble popren budovy urit zmocnila. Motivy pro male, fotografy a snlky, ale dozajista ne pro motocyklisty, jim foukal do tve drsn protivtr.
Tern byl zken. Lep pilnavost zimnch pneumatik nezbavovala Siu nutnosti jet obezetn. Hlavn tramvajov koleje, na kterch se rychle tvoila vrstva
ledu, pedstavovaly pro ni i Hayabusu nebezpe. Opravy byly nkladn, nov
aty ne zrovna lacin.
Sunula se vped, ke svmu novmu bytu. Kvli Markovi musela sv star bydlen opustit: Mrtvola, litry krve v pokoji a velk nasazen ze strany oddlen vrad
se postaraly o to, e j dal pronajmatel po skonen pedbnho vyetovn
vpov. Pedvdavost Siu pimla, aby si u dvno pedtm nala druh kryt.
Opatrnost se j vyplatila.
Nevlastn bratr mi to pkn nadrobil.
Ped kiovatkou zpomalila.
Za chvli budu doma. Sia zapnula blinkr a zahnula kdy vtom ji zezadu zachytily dva siln reflektory a o pr vtein pozdji se kolem prohnal bl VW Tuareg.
A pli rychle na centrum msta a hlavn a pli rychle na panujc poas.
Vr j zacloumal osy kabtu, instinktivn vthla hlavu mezi ramena. Idiot! Jak
me
V pt chvli tsn kolem n proburcelo neosvtlen ern Porsche Cayenne.
Lev vnj zrctko minulo jej spnek jen o nkolik mlo centimetr, zadn
blatnk lehce krtl o pedn kolo motorky a zasadil Hayabuse neekanou rnu,
kterou Sia pouze s nmahou vyrovnala. Normln ena by nedokzala stroj udret. Hned pot ji zahalil bl oblak. Rozven vtr zpsobil, e zmizela v zplav
vcch krystalk. Nezeteln zahldla na poznvac znace M.
Zatracen Kretne! vykikla za nm. Nepochybovala o tom, e idi musel zaslechnout nraz, pesto nezastavil. Policie by se pi pronsledovn chovala
jinak Take se nedobrovoln stala svdkyn ale svdkyn eho? Nevidla u
nkdy pedtm tohle ern porsche s mnichovskou poznvac znakou?

16

SYN JIDV

To zjistm! Pidala plyn a vystelila vped, silou a obratnost stroji brnila, aby
nevyboil z drhy.
Zamila za irokou zd Cayenne. Jeho idi oividn dobe vdl, jak se neosvtlen a na ledu a snhu tit ulicemi msta.
O zvod mezi dvma naprostmi idioty nejde. idi porsche si zjevn udruje
odstup. Pizpsobila se jejich rychlosti a tak vypnula reflektor. Up oi si vystaily s malm mnostvm svtla. tit se na dvou pneumatikch bez heb a s vkonem stroje pes dv st kon, to vyadovalo mimodnou schopnost udrovat
rovnovhu. V kad zatce dokazovala sv umn.
Sia zailhala po ukazateli rychlosti. Osmdest sedm kilometr za hodinu. Jet
nemla strach, ale nebylo to jen tak, pi tom, jak porsche projdlo kiovatkami,
mysln se otelo a znovu zkuen dupalo na plyn. idi Tuaregu ovldal svj vz
stejn dobe. Sia musela provdt podobn manvry, pokud je nechtla ztratit.
Bl auto dojelo k pamtnku Bitvy nrod, zahnulo a zamilo k brn Jinho
hbitova.
Porsche okamit zajelo na stranu a zabrzdilo.
Navedla Hayabusu na chodnk pod ochranu mal zaparkovan dodvky. Hbitovy jsou za normlnch okolnost moje specialita. Hlavn v tuto denn dobu. Te
teprve chtla vdt, co se to tu dje.
Ped Tuaregem se otevela brna, auto vjelo dovnit a zmizelo j z o.
Odstavila motorku, posunula si brle na elo a mohutnm skokem ze stoje se
pehoupla pes vysokou hbitovn ze.
Zatm netuila, jestli zashne. Mon penechm tento kol idii i idice
porsche.
Bl auto pomalu ujdlo po irok cest k souboru budov se smuten sn
a vdejnou uren a pak zaboilo doleva, vzpt zase prudce doprava.
Podvejme. Take ke krematoriu. Rozhldla se, jestli se v arelu nepohybuj
krtce po tet hodin rann njac lid.
V domku vedle brny svtila studenm svtlem slab lampa. Sia lehce klepla na
tlumenou LED svtilnu. V domku se pohybovala postava a zdlo se, e telefonuje.
Tu a tam ozil muovy rysy displej mobilu.
Vtom se pes brnu mihla bl silueta, neuviteln rychle probhla kolem
strnho, ani by si j ten viml, a rozbhla se po cest ke krematoriu.
Vida. Tady nkdo podn trnoval. Nsledovala stn s uritm odstupem, aby
na sebe neupozornila.
Ped n bel vysok mu. Velmi atleticky stavn, pln zahalen do maskovac bl a zjevn nepotebujc oblci si bundu nebo kabt. Na irok doln sti
zad se mu rsovalo dvojit pouzdro, v nm vzely dv pistole. Na hbet se mu
pohupoval zvs krtkho mee; tv a vlasy zakrvala svtle ediv maska.
Me, run paln zbran, maskovac odv bu je to profesionln zabijk,
nebo lenec. Lehk pach, kter po sob mu coby jemnou stopu zanechval v ledovm vzduchu, Siu zarel. Tak nen ctit dn normln lovk.

MARKUS HEITZ

17

Cestu mu ukazovaly stopy po pneumatikch Tuarega, kter nebylo v erstvm


snhu obtn sledovat. VSTUP JEN PRO ZAMSTNANCE MSTA, stlo na
ceduli vedle brny. Sia mue nsledovala a krtce si prohldla spoustu zanechanch otisk. Odhadovala, e ternn vz tudy projdl u nkolikrt.
Bela dl a po nkolika metrech uvidla vz, jak stoj s otevenou kapotou na
jakmsi dvoe. Za volantem nkdo sedl a pehraboval se v prun pihrdce.
M ke spalovacm pecm. Sia vidla, jak se ble maskovan mu pl stny
k autu. Nezpsoboval takka dn hluk, navzdory svalnat postav se pohyboval
velmi mrtn. Nedl to poprv. Hod se to k jeho mundru. Jej zvdavost rostla
spolu s hnvem. Co to provdte v mm mst? A kdo jste?
Maskovan mu se pikril vedle dve pro idie a lehce zaklepal na sklo.
Sia vidla, jak se za oknkem rsuje hranat tv. Mu se snail v okol nco
rozeznat a nakonec stoil zrak dol, vedle Tuarega.
Zakuklenec se bleskov zvedl z krytu. Obma pstmi vyrazil tabulku a udeil
idie do st a do nosu; mue zasypalo rozttn bezpenostn sklo. Ne stihl
odlett silou nrazu dozadu, popadl ho maskovan tonk za vlasy a surov ho
vythl otvorem ven. Tam ho srazil na zem a brutln mu dupl na krk, take mu
rozdrtil ohryzek. Ani by se zarazil, obkrouil Tuarega, krtce nakoukl do oteven zdi a pokraoval ke krematoriu. V bhu tasil krtk me a pistoli.
To bylo efektivn. Ten mldenec by se zamlouval poadatelm tajnch
souboj.
Sia se vynoila z krytu. Probhla kolem mrtvho, kter upral przdn pohled
k hvzdnatmu nebi. Z st mu vytryskla krev a potsnila mu rty a bradu, ze hbetu
nosu trely lomky kost. Rozttn ohryzek j pipomnal zplotnou lepenkovou rouru.
Podle veho m ten mladk na ty tpky pkn vztek.
Neproacovala mrtvmu kapsy. Chtla bt svdkem toho, co se stane, a jej
bl ryt naraz na posdku Tuarega.
Nebo jsi ty ten zl, a ti druz jsou ti hodn?
Pravdpodobnj bylo, e se jednalo o darebky vyizujc si ty. Ale byli to
darebci s naditmi penenkami. Tuarega ani Cayenne si nemohl dovolit kad.
Zachytila dva druhy krve erstvou a starou. erstv pach pochzel od idie.
Starho si vimla cestou, linul se z ternnho auta, a to znamenalo jedin: Peveli v nm nco zkrvavenho.
Nhle uctila kou a zvedla hlavu. Z pravho komna na stee krematoria stoupal dm. V jedn z pec nkdo zatopil.
A je to tady! Sia vela do budovy a neustle se pitom dila slabou z a vn
erstv krve, kter ulpla maskovanmu mui na podrkch.
Ke zvdavosti a vzteku se pidruilo vzruen: Pach krve probouzel jej ze,
jej touhu.
Zavrela, rozevela rty a ctila, jak j vyjdj piky. Jenom klid, napomenula
se. Bude muset mt strpen.

18

SYN JIDV

Dychtiv st jejho J ji pesvdovala, e nastala vhodn pleitost. Me


si ty chlpky pochytat, vyst jim krev a pak promnit jejich tla v rozplenm
krematoriu v popel. Bez velk nmahy, bez dkaz. S trochou tst ani nikdo
nenahls jejich zmizen.
Trplivost!
Chodbou ji vedla ze vychzejc ze vzdlench, lehce pootevench dve.
K pachu krve se pidala ruiv vn kvtin lili, kazily jej sladk, vbiv odr
a Sia nhle uctila
Zve? Psa? Zhluboka se nadechla a pak lehce vydechla sty, aby zachytila na
jazyku jemn nuance. Vlk!
Siina zvdavost, zlost a vzruen padly za ob zpachu, do pozad je bleskurychle zatlaila nejvy bojov pohotovost. Sia znala up druh umbr, kte
se dokzali promnit v polovin vlky s ernm koichem. Lid je z neznalosti
nazvali vlkodlaky.
Lidov povry o umbrovi tvrdily, e je stnem mrtvho mue, kter za ivota
spchal mnoho zlho a zskal sv schopnosti od samotnho bla jako odmnu
za sv skutky. Sia byla ochotn se k veobecnmu nzoru pipojit. Pinejmenm
umbru stvoil obzvl dsiv dmon.
Straliv soupei. Pi vzpomnce na dvj setkn s tmito bestiemi j pebhl mrz po zdech. Jeden z jejch souboj, tehdy za mladch let, skoro dopadl
patn
Zprvu tehdy vbec netuila, proti komu stoj, protoe umbra nevystupoval jako
obyejn upr, liil se podobou i zpsobem boje. Vyznaoval se obrovskou silou,
i kdy se objevoval jen jako ern silueta, a dokzal dokonce plivat plameny. Mimodn druh vampr, vysoce agresivn a zaslepen hnvem. Ml jedin klad:
Nerozmnooval se infikovnm. Umbru dokzal stvoit jen dmon.
Jak dokzali tihle nedi proniknout do Lipska, ani bych si jich vimla? Hmtla dozadu a vythla dku, kterou nosila pod kabtem v pochv na opasku; dal
ukrvala v podpanm pouzde.
Jej hnv na vlastn nedbalost vzrostl. Te pichzej idii Porsche Cayenne,
aby dlali moji prci. A to jen proto, e se vnovala svm pbuznm, msto aby
napnala vechny smysly a hldala. Kdysi by se mi to nestalo.
Ozval se hrdeln smch, nkdo prudce zabouchl dvka.
Maskovan mu od n nebyl daleko, vidla jeho siluetu. Svtl obleen pedstavovalo ve tm nevhodu. Stanul u vstupu do kreman mstnosti a proklouzl
trbinou dve dovnit.
Kolik msta je v Tuaregu? Sia odhadovala, e se tam neme vmstnat vc ne
est i sedm lid, pokud jste se vykalali na pedpisy. Poetn pesila ale pokud
to opravdu byli umbrov, byli u ti a pli. Dokonce i pro ni.
Proplila se vped a nakoukla do mstnosti, z n se linula zvratn pronikav
sms pach tvoen krv, vlkem a syrovm masem. V stech se j sebhly sliny.
Jej ze zeslila.

MARKUS HEITZ

19

Pohled j prozradil nsledujc: Na modernm krematoriu nebylo nic tajuplnho ani dsivho, jako tomu bylo v dobch, kdy na podobn msta chodvala.
Sp j pipomnalo nemocnici. Mstnost byla obloen kachlikami a pstroje
na malm psacm stole napovdaly, e spalovac komora je pln elektronicky
zen.
U stolu sedl jaksi mu, ktermu nad monitory trely krtk ern vlasy,
a ukal do klvesnice. Ke dvma dvkm pec vedly v podlaze vodic kolejnice,
po nich byly rakve dopravovny do plamen, jak Sia pedpokldala.
Pede dvemi lev pece se vrily poctiv naplnn odpadkov pytle, velijak
pokroucen a zhroucen. Soud podle tvar, rsujcch se pod fliemi, a zpachu
krve se v nich nachzely sti mrtvol; pach se shodoval s odrem z Tuaregu.
Zvltn odpad.
V jednom z pytl zela trhlina, z n trela rud se tpytc, rozttn kost.
Vedle uzavenho, namodro natenho otvoru postvali dal dva mui, v dobr
nlad se bavili a kouili krtk tenk cigarety. Jejich aty ani esy nebyly nijak
zvl npadn, na krku blonka ovem Sia rozeznala vytetovan npis, vyveden rozmchlm, staronmeckm psmem:

Wehrwolf*
Uklbla se. Nedostatky ve znalosti pravopisu oralch tetova, nebo mizern
slovn hka? Nemla tuen.
Pohled j sklouzl na teplomry, umstn vedle dvek. Ruiky se dosud nachzely v mode oznaenm seku kly.
Z kouta, kam nevidla, se vynoili dal dva mui a ena a pidruili se ke skupince. Vyebrali si cigarety.
Mla dojem, e poznv tetovn na enin zpst: erven vl hk se stbrnm pnm prutem**.
Pane Boe. Ti zptenci jsou pod mlad. Te dv slovo wehrwolf smysl.
Vzpomnala si, e koncem druh svtov vlky existovala nmeck jednotka
s oznaenm Wehrwolf. Saboti, terorist, zkodnci ve slubch nacist. Zjevn
si je tenhle nacistick dorost vybral za svj vzor. Nikdo z nich neml pes ticet.
Mlad, dynamit, pravicov radikln.
Sia se belsky uklbla. A brzy mrtv? Pod ale nechpala, co to tady vid
a ct.
Ptrala pohledem po maskovanm mui a naslouchala. Pedstavovalo mal z* Autor nar na nmeck slovo Werwolf, co znamen vlkodlak. V nmin ovem existuje
i vraz Wehrwolf, co byla militantn nacionalistick organizace v nmeck Vmarsk republice;
jako werwolfov, mn asto wehrwolfov, se oznaovali i nmet zkodnci, psobc na konci
2. svtov vlky a bezprostedn po n. Pozn. pekl.
** Runa vl hk byla symbolem werwolf za 2. svtov vlky. V pohanskch dobch ovem
slouila k odhnn vlk. Pozn.pekl.

20

SYN JIDV

zrak, e ho nevidla. To tak vysvtlovalo, pro si ho nevimli ti domnl nacist.


Je vn dobr.
Rozhovor skupiny se toil kolem lovu. Lovu na lidi.
Minul tden jsem vydil tyi indick prodavae r, pochlubil se blonk
a okamit za to sklidil uznal pohledy. Rd se obas najm venku. Skupina se
zasmla; drsn, zle.
A co kte na moje zlikvidovan punkerky? zeptala se ena a uklbla se.
Sedm kousk. Pochytala jsem je jednu po druh ped hlavnm ndram. Ta erstv umyt vonla prost pli lkav, tak jsem ji serala. Mui se zasmli.
A ty ostatn, Jenny? zeptal se mu u potae, ani by peruil prci.
Oddlan. Jako ostatn vyvrhelov a spodina. Ukzala na pytle. Ta asociln
sebranka tady nem co pohledvat.
Vborn! To je skvl, pochvlil ji blonk a poklepal j na rameno. Na rozdl od ostatnch mluvil vytbenou spisovnou nminou. Vae loveck skupina se
u zatracen rychle.
Sia zavrtla hlavou. Rekonstrukce vchodu. Zpaci oividn zase u Vchodky nesmysly.
Lipsko se brzy dok vlastn loveck vpravy, pokraoval blonk. Ta druh skupina lovc, o kterou se starm, tak dl vrazn pokroky. Druh stupe
pro Lipsko bude brzy zdoln. Pak to vytmavme Rusm. Obchody pat do nmeckch rukou.
Mui a eny se spokojen zasmli.
Sia pozorn poslouchala. Nebyla si jist, co by mla dlat, pokud zakuklenec
nezashne. Nemohla se starat o kadho zloince v Lipsku, koneckonc nebyla
Batgirl. Ale kdy nech tuhle skupinu na pokoji, nebude mt dobr svdom. Vdt a nic neudlat z n inilo spoluvinka.
Mohla bych jednoho z nich chytit, vyslechnout ho a dt tip poldm. To oni by
se mli starat o dobr Nmce.
Blonk vythl z kapsy bundy mobil. Mm pro vs zvltn kol. Nco jako
prstov cvien a pro m dkaz, jak dobr me bt v oddl. Stiskl nkolik
klves. O pr vtein pozdji se mstnost rozletly rzn druhy ppnut. Kadmu
z vs jsem prv poslal esemesku. Hledme pro jednoho mho znmho tohoto
mue. Jakmile ho v Lipsku vystopujete, dostane kad z vs tisc eur.
To nezn patn, prohodila Jenny. Mme ho zlikvidovat?
Ne. Jenom vysldit. Louis ho vyd sm. Nejsme si ale jist, jestli se opravdu
zdruje ve mst. I tak do toho dejte vechno.
A jsi kdokoliv, koho hledaj: Hodn tst!
Ve vzduchu byl pod ctit vlk. Zvec zpach podle veho vychzel z lid.
Rozhodn jsou ctit jinak.
Najednou se mu u potae zadval ke dvem, otevenm na skulinu. Pmo
k n. Nejdv si myslela, e ji odhalil. Kde tr Sven?
Mla tst.

MARKUS HEITZ

21

Myslela jsem, e m hldat, podivila se Jenny.


Klepn na okamik ustalo, mu si poklepal na elo. K emu mme u vchodu
kmoe Fandowa? Zavolal by mi, kdyby se nkdo objevil.
Pikvla. Fajn. Dojdu pro nj.
Ale a ti to netrv moc dlouho, Jenny, jo? zavolal za n blonk. Ukzala mu
prostednek a vyla z mstnosti jinmi dvemi.
Te trochu pilom, oznmil tet mu a chopil se jednoho pytle. Otevi,
zavolal na mue u potae.
Jet to nen dost roztopen, opil mu.
To je fuk. Vak se to rozhajcuje. Nkolikrt po sob nco krtce cvaklo, pak
se dvka ped blonkem jakoby sama od sebe otevela.
Vtom se z nieho nic objevil zakuklenec. Jednou rukou popadl mue ped dvky a i s pytlem ho hodil po hlav do spalovac pece; ve druh svral pistoli s tlumiem a mil na skupinu, aby zstala stt. Z komory se nesl hlasit ev. Zavi to.
Hovoil vraznm, munm hlasem.
Kdy se nic nedlo, vystelil tsn vedle mue u potae do zdi. Muovy prsty
se okamit rozletly po klvesnici a dvka se zabouchla. Protesty uvznnho
se ztiily.
Dobr Boe, pronesl maskovan mu chladn. Nckov, co si kaj wehrwolfov. To je fakt novinka.
tyi mui si vymnili rychl pohledy.
Zazvonil mobil.
Maskovan mu rozvn vythl z podpanho pouzdra druhou pistoli. Neberte to, varoval je. Vsadm se, e je to ta mal, Jenny, kter se zrovna chtla
porozhldnout po vaem kamardovi. Moc j toho u asi nepovdl. A vrtit se s n
neme u vbec.
Tys odprskl Svena? zeptal se blonk klidn.
Nic tkho. V tom poas, odvtil zakuklenec.
Hoch je i pohotov. Sia se v krytu uklbla a napnala ui, ale v chodb se stle
neozvaly dn kroky.
Zvonn ustalo; nikdo z mu se nepohnul.
Ty jsi njak magor od antifaoun, co mu nalili do koul trochu odvahy, co?
zabruel blonk a zhluboka popothl ze skoro dokouen cigarety. Pemlej
trochu: Kdy te odejde, dostane se odtud aspo iv. Jak daleko se dostane,
o tom jet rozhodneme.
Znaj se? Sie to tak nepipadalo, ale musela uznat, e blonk zstv navsost
klidn. Zdlo se, e nepochybuje, e neskon jako poraen, i kdy tomu vechno nasvdovalo: tyi mui proti dvma pistolm, kter oividn drel v rukou
profesionl.
Povyk ve spalovac peci mezitm odumel. Uvznn mu to podle veho vzdal
nebo omdlel. Podvala se na teplomr. Ukazatel se blil k zelen oblasti. Dlouho
tam ten ncek u bez jmy nevydr.

22

SYN JIDV

Blonk s klebkem vyfoukl krouek. Varoval jsem t. Nem tuen, s km


si tady
Maskovan mu neekan vyplil. Kulka projela blonkovi pravm okem
a vyletla tlem; krev, lomky kost a mozkov hmota dostkly a na dvka pece.
Zasaen padl, cigareta skonila na bl podlaze a dodoutnala. Zhasl ho. Sia
upen hledla na mrtvho: Z msta vstelu se lehce kouilo, ze znien lebky
stoupaly mal ediv mouhy dmu. Co to m znamenat?
Ale jo, mm tuen, odsekl zakuklenec. Mon byste mli vdt, e pouvm stbro. Kad rna zsah.
Stbro? Jeden ze Sas na nj vyvalil oi, jako by piel o rozum. Byl jet
velmi mlad, nejsp novek v jejich adch. Co se za tpka? Se m za
zamval rukama, jako by jimi mohl polapit chybjc slovo, nemm tucha. Njakho krotitele duch?
Pokud vbec, pasoval by sp Blade, odvtil maskovan. Ovem jde o jin
druhy. Prohlel si Sasa hndma oima, jako by mu chtl proniknout a pod
ki a poznat pravdu. Myslm, e jsi tady patn. Kvl ke druhm dvem, kter
vedly dozadu. Jestli chce, me jt. Ale nech do budoucna lidi na pokoji.
Sas na nj nechpav zral. A zstal.
Na tvm mst bych vzala nohy na ramena.
Zase se nic nestalo a pak mrtvmu zazvonil v kapse mobil. Tentokrt byl
ovem signl jin.
Vichni setrvali na svm mst.
Pt vtein, deset vtein, dvacet vtein. Zvonn ustalo.
Z pece se neekan ozvalo tlumen tesknut. Hej! Hej, kamardi! Vydili
jste toho chlapa? uslyeli tlumen zajatce za tlustmi dvemi. Dostate m ven!
Tady uvnit je horko jako v pekle. Tav se mi podrky!
Hezk npovda. Maskovan se pesunul doleva, k ovldn. Hlavn prav
pistole stiskl spna a aktivoval vraedn plynov plameny. Komoru zaplavil r,
ruika teplomru vyskoila do erven oblasti. Teplota vyltla na nkolik set
stup.
Slyeli, jak mu uvnit je a hlasit bu. Zpotku
Po nkolika vteinch zvuky utichly.
Fajn, ten mldenec nen jenom dobr, ale taky podn dkladn.
Te aspo v, co nckov kdysi dlali se svmi obmi, sue podotkl zakuklenec. Learning by doing. Sia mla dojem, e vid, jak se mu pod maskou
usmv. Zlomysln. Ml bych jet pr otzek, ne ta mal
Mlad Sas se podval na sv kumpny a vykikl: Co chce, ty antifaounskej
idiote? Odprskni ns hned! Teatrln rozphl ruce a vypnul hru. Semhle!
Krok za krokem se blil k mui a zkracoval stelcv hel. Trik. No? Ses podlal
strachem?
Zsta, kde jsi. Nepat k nim! Maskovan mu ped nm uhnul a stelil ho
do nohy potom se udlosti daly pekotn do pohybu.

MARKUS HEITZ

23

Zasaen mladk zaval a zhroutil se na dladice; tentokrt nestoupal z msta


vstelu dn kou.
Souasn se mui, kte stli za nm, promnili a odskoili od sebe, aby pedstavovali obtnj cl. Bhem nkolika vtein jim na ki vyrail hndoed koich,
hlavy zmnily tvar. Vznikli kenci, napl lid, napl elmy. Zvec zpach byl
takka omraujc. Mnc se tlo jim sten roztrhalo aty, sten ze sebe
obtujc ltku sami strhli, aby jim nepekela v pohybu.
Vlkodlaci! Sia prudce vydechla. dn umbrov. To nen patn.
Tak mu u potae zmnil podobu a stal se z nj vlkodlak. Hodil psac stl
i s monitorem po zakuklenci, ten ovem uhnul a vplil mu do hrudi dv kulky.
Vlkodlak se stnnm padl na zda. S vytm sebou zmtal sem a tam a mltil
kolem sebe paemi, zatmco z krvcejcch otvor v hrudi mu stoupaly prstence
dmu.
Rozeval se vstran tn. Dvka pece se neekan otevela, mstnost zaplavil
r a kou. Sia vidla a do komory, na jejm dn leely zuhelnatl zbytky mue
a umlohmotnho pytle.
Boe! Odine, chra m! Co se tu dje? Mlad Sas se stelnou ranou ve stehn
v panice prohrabval kapsu u bundy, a vythl poloautomatickou pistoli. Pry
ode m, vy zvata! Stlel stdav na vlkodlaky a maskovanho mue, kterho
dvakrt zashl do prav nohy. dn reakce. dn vkik ani zakolsn. Jako by
ho kulky vbec netrefily. Zmizte!
Sia povythla obo. Tvrd chlapk nebo protza.
Propsl jsi svoji anci. Maskovan mu definitivn sloil stelce rychlou ranou do krku.
Jeden z vlkodlak vyuil pleitost a skoil na nj, popadl ho za pae, odtlail
je i se zbranmi stranou a se zavrenm mu chapl po krku. Kdy mu uhnul,
okamit se za nm vrhl.
Ne se zakuklenec zmohl na protitok, vrhl se na oba zpasnky druh vlkodlak a srazil je do pece; pekotili se dovnit.
Vlkodlak dky sv obrovsk sle manuln zavel otvor a zaklnil ho kolejnic,
rychle vytrenou z podlahy. Prsty s dlouhmi, ostrmi nehty, pipomnajcmi spry, stiskl nkolik tlatek na ovldacm panelu vedle pece.
Sia uslyela tich zasyen, jak se plynov plameny uvnit znovu probudily
k ivotu. Ach, koda, koda. Bl ryt m smlu.
Souasn bestie uvznn v peci zavyla. Ozvalo se nkolik detonac. Munice
v pistolch mon rem sama vybuchla nebo mu jet s ledovm klidem vydil
vlkodlaka, ne sm sho na popel.
Politovnhodn. Byla zklamna tm, jak to dopadlo. Za prv proto, e ekala
od maskovanho mue vc, za druh, e musela jeho prci dokonit. Vlkodlaci
v Lipsku, to nepichzelo v vahu bez ohledu na to, odkud se tady vzali.
Pozorovala, jak se zrda se stnnm promuje zptky v lovka. Kosti se se
skpnm a prasknm posunovaly, postava se polidovala a koich mizel v ki.

24

SYN JIDV

Probhaj promny vdycky tak snadno a rychle? Sia pemtala, jak by mohla
vlkodlaka zniit. Protoe u sebe nemla stbro, zbvalo j jen oddlit mui hlavu
od tla. Nebo pokm, a vyjde ven, a vydm ho pod irm nebem bleskem.
Do nosu ji udeil pronikav zvec zpach. Pli pozd! si ruka ji popadla
zezadu za krk.
Sia letla proti zdi, podailo se j ale nraz ztlumit. Nevraznou bolest pijala
jako trest za svou nedbalost. Na tu holku jsem pln zapomnla.
Pikrila se ped dalm tokem.
Tlapa opaten drpy prosvitla kolem n a rozbila bl kachliky na chodb,
a se na zem s inkotem snesla zplava step.
Uprka tasila druhou dku, zatmco prvn bodla za sebe, do mst, kde tuila soupein solar plexus. Zashla. Souasn se otoila, stanula tsn ped vlkodlaic
a mocn se rozmchla dkou jako srpem, zprava doleva.
epel rozzla msto hrdla doiroka otevenou tlamu, protoe bestie po n mezitm chapla. Kov peal svaly a vazy, take se spodn elist bezvldn kltila sem
a tam. Vlkodlaice se alostnm zavytm uskoila dozadu.
Zsta pece, Jenny! Sia j nedovolila utct, vyhnula se rozmachujcm se
pam a zarazila uvzlou dku do solar plexu a po rukoje. Vlice zavyla jet
hlasitji. dn strach, nen to stbro. Druh epel zajela tentokrt ze strany do
krku a s tvrdm kubnutm peruila mchu.
Nakn utichlo, mlad bestie se ochable svezla k zemi.
Ale stejn na tebe sta. Rychle vykopla dvee skrovn zazen kreman mstnosti a vpadla dovnit dv, ne j mohl posledn vlkodlak vpadnout do zad. Krom nkolika polic a zbytk psacho stolu vetn potae a monitoru uvnit nic
nebylo.
V tu chvli zvedl nah mu pistoli zastelenho Sasa, namil na ni a stiskl
spou.
Rychlmi pohyby uhnula a s prsknm se na nj vrhla, elisti iroce rozeven
a smrtonosn piky vycenn. dn z kulek ji nezashla.
Mu te zeteln projevil strach. Ustupoval dozadu a pokraoval ve stelb.
Pak pistole cvakla naprzdno. Doly nboje.
Zasadila mu kopanec do hrudi, a odletl na protilehlou stnu a sklouzl po n
dol. V pt chvli stanula Sia vedle nj, pitiskla mu jedno ost ke krku, druh
ke genitlim. Neopova se promnit, zaeptala vhrun a zeslila tlak, aby ho
pimla vstt.
Mohutn polykal a vrel. S nmahou se ovldal, pesto mu u na krku raily
men siln chloupky, vousy mu zhoustly. Kdo jsi?
Kolik vs je? odpovdla otzkou. Co pohledvaj v mm Lipsku
vlkodlaci?
Pro bychom tady nemli bt? zavrel. Jak ve tvm Lipsku? Ty jsi uprka?
dnou jsem jet nikdy na vlastn oi nevidl.
Co pohledvte v krematoriu?

MARKUS HEITZ

25

Zadval se j do o. Ty tady taky ije? Pidej se k nm! Hubme vyvrhele,


abychom od nich vyistili msto.
Poven se usmla. J taky. Zrovna te. Dostaten odpov.
Mu pevn zaal zuby, zailhal po ost. To nejsou stbrn dky. Jsi
Zrovna jsem na chodb uzla hlavu Jenny. To k va zhub sta. Odthla
mu epel od rozkroku a zkila mu dky na krku jako nky. Jet jednou: Kolik
vs je?
Otzka jako by mu zpsobila bolest. U jenom j.
Co ten druh loveck oddl?
Neznm je! Zadval se na blonka, z jeho rozstlenho oblieje se stle
kouilo. Spojovacm lnkem byl Frieder.
Sia se chladn usmla. Tohle pro vs nen dobr veer. Z nieho nic sklapla
ost a jedinm pohybem proala ki, maso i pte.
Lebka se oddlila od tla a skutlela se na zem, trup se skcel na bok. Muova
krev jet po nkolik skomrajcch stah srdce stkala, brzy pot u jen ln vytkala z rozezanch il a tvoila na dladicch mal rud jezero.
Siu udeil do nosu nezvykl pach. Vlkodla krev. Ponoila do n prst. Nebo u
nen vlkodla, protoe jsem ho zabila?
Opatrn ji olzla, zamlaskala a povlela ji na jazyku jako pi ochutnvce vna.
Nectila nic zvltnho, ani v psoben, ani v chuti.
Normln krev. Po smrti se mn. A pociovala sebevt ze, bylo j jakmsi
neuritm zpsobem odporn ji touto krv utiit. Mon vysaju idie.
Na okamik se zamyslela, odkud se ty bestie berou. Nepochybovala, e dmoni, kte vyslaj do svta lid upry, dokou vytvoit i podobn zrdy. Podle veho
jsem a pli asto povaovala skutky vlkodlak za dlo umbr.
Sia se rozhldla a rozhodla se, e ne odejde, uklid krematorium. No, dobr.
Podek mus bt. Nebudou tu dn mrtv. Postar se i o spolubojovnka Fandowa u vchodu. Lipsko nepotebovalo dal rozruch. Zprva v novinch o vandalismu v krematoriu bude bohat stait.
Pistoupila k peci a vypnula vytpn. Teplomr varovn ukazoval njakch pt
set stup. Pak otevela dvka.
Akoliv stla bokem, udeila ji vlna ru.
Tak do toho. Sia popadla mue bez hlavy za nohu a odthla ho ped otvor.
S druhm loveckm oddlem si moc nelmala hlavu. Bez Friedera jeho lenov nebudou tuit, co maj dlat. Policie od n dostane pdn stopy, vedouc k tm
lencm a jejich zloinm. A se o n postar.
Co, k ? Pekvapen zstala stt a hledla na nah, vytrnovan tlo mue,
obklopen edivm popelem. Mrtvola mla hlavu obrcenou na stranu a Sia spatila hladce oholenou, sympatickou tv. Soud podle postavy to mohl bt jen ble
odn mu. Ohe ho udusil a splil mu aty na tle, sm trup ale zstal nedoten.
Dokonce ani polodlouh ern vlasy nebyly oehnut.
To jsem jet nezaila! Sia pustila nohu satho vlkodlaka a piblila se k ot-

26

SYN JIDV

voru, z nho se valily ediv vloky a hnouc vzduch. Tak neporuen nemohla
zstat dn mrtvola. Pozorn se rozhldla po spalovac peci: Druh protivnk se
promnil v popel.
Tak se na tebe podvme, krasave. Vzala z police dlouh elezn hk, jm se
normln prohrabval popel, aby vechno propadlo stem protzy, zlato ze zub
a podobn vci. Co s tebou nen v podku?
Zalovila po nm, hrot se prokousal k a zachytil se v ramennm kloubu.
Rychle ho vythla ven.
Pod tlem pukly dv, ti dladice. Vychzela z nj neuviteln teplota, jako by
dokzalo uchovvat a zesilovat r.
Zkoumala ho pohledem, pak ho pevrtila hkem velmi drsn na zda. Pitom
si vimla neho na pravm pedlokt jaksi spletit jizvy po splenin, kter se
vinula od zpst a k podpad. Dry po obou kulkch v noze hledala marn.
Fajn. Ten symbol to vysvtluje. Proto Siu nikterak neudivilo, kdy se mohutn
hrudnk najednou zvedl a klesl. Ten trik chci taky umt. Ped n leel dal dmonv sluebnk, ovem nebyl to upr ani vlkodlak. Symbol neznala, ale sama nosila
podobn znamen.
Ocejchovn knetem podsvt. Bytost, j mu slouil, se podle veho vyznaovala velkou vldou nad ohnm.
Co si s tebou ponu?
Neetrn ho pomoc hku thla mstnost ke druhm dvem a k vedlejmu
vchodu, klenutmi chodbami po schodech dol a ven. Kdy tlo pilo do kontaktu se snhem, hlasit to zasyelo a vyvalila se pra.
Sia ho nechala leet v trv. Ze zataenho nebe se te snely vloky. Ne se
mue stihly dotknout, roztly a promnily se nad holou k v mlhu. Prohlela si
ho. A te?
Nijak pevn odhodlan nebyla. Ale i kdy mu vypadal mile a vythl do boje
proti vlkodlakm, dal pekeln stvoen nemohla potebovat. Ani ona, ani jej
pokrevn pbuzn, kter si zaslouily t v klidu.
Dm mu anci. Sia poklekla vedle tla, uctila teplo. Pokud pozdji vyjdu ven
a ty tu jet bude, pronesla hlasit, oddlm t. Zachrnila jsem ti ivot, take
mi nco dlu. Nikdy se u nevracej do Lipska a ho si vlkodlaky, kdekoliv se ti
zamane. Ale tady rozhoduju j! Zapamatuj si to a ekni to vem, kte jsou stejn
jako ty.
Vydala se zptky do krematoria. Prohledala mrtv a vzala si od nich cennosti
a mobil. Prohldla si obrzek mue, na kterho mli bt vlkodlaci nasazeni. Jeho
tv j nic nekala snad jen e nevypadal patn a byl zhruba v jejm vku. Aspo na pohled.
astlivec.
Svin posbrala vechny mrtv, strila je do komory a naskldala je vedle
sebe, jak to jen lo, aby spalovn probhalo rychleji. Za normlnch okolnost
trvalo hodinu. U jednoho tla a pedeht komory.

MARKUS HEITZ

27

Sia se podvala na hodinky. Bude to tak tak, ale mohlo by se mi podait promnit je v popel dv, ne se objev prvn smna. Zavela dvka, manuln aktivovala spalovn a nastavila ho na pln vkon. Wehrwolfov i vlkodlaci mizeli
v plamenech.
Uprka sejmula ze stny vodn hadici a splchla krev do odtoku. Pi t pleitosti vyistila i chodbu, v n zabila enu.
Mohla bych dlat uklzeku.
I kdy pracovala velmi rychle, chvli trvalo, ne byla spokojen s vsledkem.
Zvedla ze zem ern fix a napsala na ze nkolik hesel, kter mla policii pesvdit, e tady dili drz mlad vandalov. Do pekla s mrtvma, Zasran ncci, Smrt vem poldm a dal klasick vroky mladickho pehnn, vetn
vdy oblbenho pentagramu.
Sia se uklbla. Mnohem lep! Rychle spalovn zase vypnula, otevela pec
a pihodila dovnit polovinu zdemolovanho zazen kancele. Te existovalo
vysvtlen pro zbytky. Zavt dvka, zapnout topenit.
Nakonec opustila budovu.
No? Poslechl jsi m, krasave? Sia se rozhldla po neznmm mui.
Na mst, kde ped zhruba pl hodinou leel, se v trv rsoval jen sekvaen obrys. Zem stle vyzaovala jeho teplo, take padajc snh na n nezstval
leet.
Aha! Zmizel. Zjevn se jej zprva setkala navzdory muovu mrkotnmu stavu s spchem. Netouila zjistit, ktermu dmonovi slouil a co pesn v Lipsku
pohledval. Zbavila se ho, a spolu s nm i wehrwolf a vlkodlak.
Neekan vzruujc noc.
Ctila, jak jej ze roste a roste. Zachzen se v tou krv vc nijak
nevylepilo.
Brzy se bude muset nutkn poddat a napt se ivotodrn tekutiny. Pokud se
v tuto hodinu objev v nemocnici, nebudu to nikomu pipadat podivn. Pracovala
jako stl dohled vlun v noci.
Sia, pohnna lanost, neklidn obela krematorium a rychle nastoupila do
Volkswagenu Tuareg.
To vyetovatele zaruen zaraz stopy pneumatik drahho auta. Mohlo bt
pece kraden. Selpla plyn a zamila k vchodu. Vz prod a z penz a kreditek
mrtvch bude moci njakou dobu slun t. Podn odmna pro uklzeku.
Ve strnm domku poblikvalo svtlo.
Spolubojovnk Fandow. Zabrzdila a spustila oknko. Na toho jsem skoro zapomnla. Pohybem prstu zapnula dlkov svtla.
Z domku vyel sp prmrn chlpek s nznakem irokzskho esu. Tvil se
podrdn. Siln svtlo reflektor ho oslepilo, take v prvn chvli nevidl, kdo
vechno v aut nesed. V levici drel poznvac znaku.
Pro to trvalo tak dlouho? Nikdo z vs idiot nezvedal mobil. Pistoupil
k oknu na stran idie. Nco vm uniklo. Ped chvl probhl po hbitov njak

28

SYN JIDV

chyln nahat lenec a odjel v Cayenne. Byl z Mnichova. Ztratil znaku


Vtom uvidl Siu. Kdo
Popadla ho za lmec a pithla si ho k sob.
Vlastn mu chtla ct, e spoleenstv wehrwolf bylo rozputno a on by
ml zvit pesthovn. Hodlala si ponat vhrun a nebezpen a pak ho
nechat jt.
Ale zabrnila j v tom mohutn ze, touha po erstv krvi.
Jej sta se proti jej vli rozevela vc ne u normlnho lovka, spodn elist
poklesla jako u hada; souasn vyrazily vped piky a rozervaly mladmu mui
krk pokryt strnitm. Rty obklopily zejc rnu a Sia pila a pila, a bhem nkolika vtein vysla vechnu krev z il.
Tie pitom stnala. Vychutnvala si kovovou pchu a ivotodrnou slu, kter
vyprchvala z mue a proudila do jejch trob.
Fandow sebou necukal. ok ho ochromil, a ne dokzal pekonat hrzu, byl
mrtv. Vyst do posledn kapky.
Upustila mrtvolu na zem a klesla na sedadlo. To jsem potebovala. Usmla se
a zavela oi, nasycen a spokojen. Nalhav. Mue nelitovala. Zabila u lep
i hor lidi.
Zatmco si ze rt olizovala posledn krpje krve, objevil se j pomalu na tvi
smv. Dostat potravu do otevenho oknka, to trochu pipomnalo Drive-In.
Pesto... Uklidit, napomenula se a vystoupila. Prce uklzeky jet neskonila.
Sia hodila vystho Fandowa do kufru, jako by byl jen obtn odpad, znovu
skoila za volant a zaala couvat ke krematoriu.
Pi ru panujcm v peci rychle sho na popel.