You are on page 1of 2

Definisi MS IEC 60364

Peraturan IEE Edisi ke-16 adalah standard biasadengan Engineers.


Selainitu, Peraturan IEE Malaysia Edisi ke-16 dikenalisebagai BS 7671
"PemasanganPendawaianBangunanuntuk".
Standard MS 60364 for Electrical Installation of Buildings adalah
standard yang telahdiadaptasidaro standard antarabangsaiaitu IEC
60364. Standard
inimengandungikaedahdangarispanduanbagirekabentukdanpemasang
an di
pepasaganelektrikpadabangunanbertujuanmemastikanpemasanganny
aadalahselamatdanberfungsiseperti yang diinginkan. Standard MS IEC
60364 iniakandigunapakaimenggantikan BS 7671:1992 (yang
dahulunya IEE Wiring Regulation 16th Edition). Secaraamnya standard
BS 7671:1992 adalahmemenuhikehendak minima standard MS IEC
60364.
Padabulan November 2006 MS 1936:2006, Guide To MS IEC 60364
telahdisediakanbertujuanmemudahkan standard MS IEC 60364 diguna
di Malaysia olehpengamal professional
sepertijuruteraperindingelektrikdan orang-orang
kompetensepertipenyelia, penjagajentera,
pendawaidanpencantumkabel.

Masalah yang dihadapi


Masalah yang
dihadapiketikainiialahkaedahpengajaransediaadamemperuntukan
masayang lama
sertamembebankanpelajardarisegipenyambunganlitarberulanguntukse
tiappengujian yang dibuat. Di sampingmelibatkankospenggunaankabel
yang banyakuntuksetiaplitar yang dipasang.
Menyelesaikanmasalah

Cadangan membuat prototaipalatbantumengajar education


trainermerupakansatu idea yang diutarakanolehpensyarahkursus
ET102Electrical Wiring di JabatanKejuruteraanElektrik.
Penggunaaneducational trainer
iniadalahsesuaidigunakanolehsemuainstitutpengajianataupusatlatihan
yang mengendalikankursuspendawaianelektrikperingkatpermulaan.
Tujuanmenghasilkan trainer
iniadalahuntukmempermudahkanpensyarahdanpelajarmenjalani
prosespengajarandanpembelajaran yang lebihpraktikaldanberkesan.
Fokusutamaprototaipiniialahberkaitantopik yang
terdapatdalamkurikulumET102 iaituTopik 5: Inspection and Testing.