You are on page 1of 68

TEHNOLOGIJA SANACIJA

I OJAANJA
UVOD

NASTAVNICI I SURADNICI

Redovita profesorica
Prof.dr.sc. Dubravka Bjegovi
predavanja: utorak od 10 do 12
konzultacije: ponedjeljak od 9 do 11 sati
Asistent
Znan. novak Marijana Serdar
vjebe: petak od 10 do 12
konzultacije: ponedjeljak od 9 do 11 sati

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

OBLICI NASTAVE

Predavanja
Vjebe - auditorne, laboratorijske i konstruktivne
Terenska nastava
Seminarski radovi - projekt

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

IZVEDBENI PLAN
Br.
pred.

Datum
predavanja

Nastavna jedinica

P1

04.10.2011.

Uvod. Procesi razaranja gradiva. Uzroci oteenja. Svojstva bitna za trajnost gradiva

P2

11.10.2011.

Dijagnosticiranje stanja oteenih objekata

P3

18.10.2011.

Naela i metode izvoenja sanacija ab konstrukcija

P4

25.10.2011.

Materijali za izvoenje sanacija ab konstrukcija

P5

01.11.2011.

Metode za ojaanje konstrukcija

P6

08.11.2011.

Kolokvij I

P7

15.11.2011.

Sanacije povijesnih objekata

P8

22.11.2011.

Posebne tehnologije sanacije

P9

29.11.2011.

Metodologija za procjenu optimalnog rjeenja sanacije

P10

06.12.2011.

Dokazivanje uporabljivosti materijala za sanaciju i kontrola kvalitete radova

P11

13.12.2011.

Osnovna naela monitoringa i odravanja saniranih objekata

P12

20.12.2011.

Propisi i norme za sanaciju i odravanje graevina

P13

10.01.2012.

Kolokvij II

P14

17.01.2012.

Zavrne prezentacije projektnih zadataka

P15

24.01.2012.

Zavrne prezentacije projektnih zadataka

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

IZVEDBENI PLAN
Br.
pred.

Datum
predavanja

Nastavna jedinica

V1

14.10.2011.

Tipina oteenja ovisno o tipu graevine

V2

21.10.2011.

Izbor projektnog tima i odabir projektne graevine

V3

28.10.2011.

Primjeri odabira metode za sanaciju objekta

V4

04.11.2011.

Primjeri materijala za izvoenje sanacije

V5

11.11.2011.

Dokazivanje sukladnosti proizvoda za zatitu i popravak

V6

18.11.2011.

Primjeri ojaanja konstrukcija

V7

25.11.2011.

Prezentacija projektnog tima Ocjena stanja projektne graevine

V8

02.12.2011.

Primjeri sanacije povijesnih objekta

V9

09.11.2011.

Primjeri posebnih metoda sanacije

V10

16.12.2011.

Prezentacija projektnog tima


Odabrane metode sanacije projektne graevine

V11

13.01.2012.

Primjeri programa za ocjenu optimalnog rjeenja

V12

20.01.2012.

Ispitivanje stanja objekta nakon provedene sanacije

V13

27.01.2012.

Zavrne prezentacije projektnih zadataka

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

POTPIS I ISPIT
Potpis
75% pohaanja predavanja
100% pohaanja vjebi
Predan i prezentiran studentski projekt
Ispit
Pismeni + usmeni ispit

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

CILJ KOLEGIJA

Savladavanje pristupa sanaciji konstrukcija


Upoznavanje s postojeim naelima i metodama
sanacija konstrukcija (naglasak na
armiranobetonskim konstrukcijama)
Upoznavanje s materijalima za izvoenje sanacija i
zahtjevima koje isti moraju zadovoljavati
Upoznavanje s modelima za odabir optimalne
metode sanacije
Upoznavanje sa sadrajem i metodologijom izrade
projekta sanacije

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

ISHODI UENJA

Teorijsko i praktino znanje o cjeloivotnom vijeku


inenjerskih konstrukcija
Mogunost uenja i primijenjivanja do sada
nauenog prilikom rjeavanja stvarnih inenjerskih
problema
Razvoj verbalnih i pisanih komunikacijskih vjetina
Razvoj sposobnosti za timski rad i sposobnosti
uinkovite podjele posla
Doticaj s priznatim inenjerima i kompanijama u
podruju sanacija konstrukcija i inenjerskom
nainu razmiljanja

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

SADRAJ

O SANACIJAMA - KADA, ZATO, KAKO?

ANAMNEZA

Procesi razaranja gradiva


Uzroci oteenja
Svojstva bitna za trajnost gradiva

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

CJELOIVOTNI VIJEK KONSTRUKCIJE


PROJEKTIRANJE

OPORABA
IZVOENJE

SANACIJA

UPORABA

RUENJE

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

10

KADA JE POTREBNA SANACIJA

Propadanje - uslijed djelovanja okolinih


optereenja (smrzavanje, korozija, gljivice,
vlaga,..)
Oteenje - uslijed djelovanja poara,
potresa, pomicanja temelja,..
Pogreke - uslijed loe kvalitete
projektiranja i izvoenja
Prenamjena - uslijed promjene koritenja
ili promjene postupaka prorauna u
vaeim normama

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

11

SVRHA SANACIJE

popravak

popravak

ponaanja / svojstva

Zahtijevana
razina
vrijeme

Krivulja a

nisu potrebne intervencije i mjere odravanja, nema


oteenja tijekom dovoljno dugog uporabnog vijeka.

Krivulja b

nune su intervencije i sanacije, oteenja se pojavljuju.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

12

UPORABNI VIJEK
Prema HRN ENV 1991-1
Zahtijevani
uporabni vijek
(godina)
1-5
25
50
>100

Primjer
Privremene konstrukcije
Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede
pokretnih kranova, leajevi
Konstrukcije zgrada ili druge uobiajene
konstrukcije
Monumentalne graevine, mostovi i druge
inenjerske konstrukcije

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

13

BENEFIT PRAVOVREMENE SANACIJE


DE SITTEROV ZAKON cijena ovisno o vremenu reagiranja

1$

25$

5$
125$

/m2
500
500

400
300

300

200

300

150

Cijena ovisno o
vremenu reagiranja i
nastaloj klasi oteenja

150

100
50

40

25

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

KLASE OTEENJA

14

STANJE ULAGANJA DANAS!

Godinji troak vlasnika inenjerskih


konstrukcija za popravak i odravanje u SADu iznosi izmeu 18 i 21 milijardi dolara
Od ukupnih ulaganja

20% u graenje
80% na popravke i sanaciju

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

15

ANALOGIJA OVJEK - GRAEVINA

Harris (2001)

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

16

SADRAJ SANACIJE
SANACIJA
ANAMNEZA

Podaci o
objektu

DIJAGNOZA

Ocjena stanja

TERAPIJA

Izbor naela,
metode i
materijala

KONTROLA

Revizija
projekta i
nadzor izvedbe

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

17

SADRAJ SANACIJE

ANAMNEZA: podaci o objektu, identifikacija


oteenja, postavljanje hipoteze o uzrocima
oteenja
DIJAGNOZA: potvrivanje hipoteze, ispitivanja
nerazorna i razorna, terenska i laboratorijska;
TERAPIJA: preporuka optimalne naela, metode i
materijala sanacije; projektiranje sanacije
KONTROLA: provoenje revizije projekta, nadzora
izvoenja i kontrole izvedene sanacije; provoenje
monitoringa i upravljanje (gospodarenje) saniranom
konstrukcijom

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

18

SADRAJ PROJEKTA SANACIJE


FAZE PROJEKTA
GOSPODARENJE
KONSTRUKCIJOM

PROCES
OCJENE

OPE
PLANIRANJE

PROJEKT
POPRAVKA

POPRAVAK

PREUZIMANJE
POPRAVKA

TEMELJNA RAZMATRANJA I RADNJE

Stanje i povijest
konstrukcije
Dokumentacija
Povjerenstva za
odravanje

Nedostaci i
njihova
razredba i
uzroci

Mogunosti
Naela
Metode

Definiranje
predviene
uporabe
proizvoda
Zahtjevi
- podloga
- proizvodi
- izvedba
- specifikacije
- nacrti

Odabir i
uporaba
proizvoda i
opreme
Ispitivanja u
okviru
kontrole
kvalitete
Zdravlje i
sigurnost

Ispitivanja pri
preuzimanju
Preostali
radovi
Dokumentacija

EN 1504 Proizvodi i sustavi za zatitu i popravak betonskih konstrukcija


TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

19

DIJAGRAM TIJEKA PRIPREME SANACIJE


KONSTRUKCIJE
PRIPREMA
NADZOR

Strunjaci za
konstrukcije i materijal

PREGLED KONSTRUKCIJE
PONOVNI PRORAUN
STRATEGIJA ZA
PROVOENJE SANACIJE

Strunjaci za
konstrukcije

Strunjaci za
konstrukcije i materijal

IZVJETAJ

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

20

ODLUKA O OPTIMALNOJ SANACIJI

Usporedba trokova razliitih strategija sanacije


tijekom ivotnog vijeka sanirane graevine (life
cycle cost analysis LCCA)
Metoda ocjene popravka (repair index method RIM)

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

21

TRAJNOST SANACIJE

Uzroci dotrajavanja saniranih konstrukcija:

pogreno projektiranje,
pogreke prilikom ugradnje,
pogreno
odabrani materijali

Stanje saniranih konstrukcija


(Vision 2020)

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

22

UPRAVLJANJE SANIRANOM KONSTRUKCIJOM

Definiranje
kriterija

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

Nadzor i
pregled

23

PROCESI RAZARANJA GRADIVA


UZROCI OTEENJA
SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST GRADIVA
1. PREDAVANJE

ANAMNEZA

KONSTRUKCIJSKI MATERIJALI

MATERIJALI

ANORGANSKI
NEMETALNI
MATERIJALI

ORGANSKI
MATERIJALI
TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

Neeljezni metali

Keramike
Stakla

Kompoziti

METALI

eljezni metali

Polimeri
25

VLASTITA TEINA

UPORABNA
OPTEREENJA

DJELOVANJA
TIJEKOM
IZVEDBE

OPTEREENJA
IZVANREDNA DJELOVANJA
UZROKOVANA UDAROM I
EKSPLOZIJOM
POAR

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

26

OPTEREENJA
IZ OKOLIA

BIOLOKA DJELOVANJA

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

KORITENJE

NEKOMPATIBILNOST

KLIMATSKA DJELOVANJA

27

KLIMATSKA DJELOVANJA

RADIJACIJA

SMRZAVANJE/
ODMRZAVANJE

ZAGAIVAI ZRAKA
TEMPERATURE

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

28

LIAJEVI

BAKTERIJE
MORSKI ORGANIZMI

MIKROORGANIZMI
KOLJKE

BIOLOKA DJELOVANJA

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

29

NEKOMPATIBILNOST

KEMIJSKA

FIZIKALNA
premaz

povrinska
pukotina

poetna pukotina

podloga

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

30

NOSIVI SUSTAV

UGRADNJA I
POSTUPCI
ODRAVANJA

KORITENJE

TROENJE I HABANJE

POGRENA UPORABA
OD STRANE
KORISNIKA
TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

31

DEGRADACIJA METALNIH KONSTRUKCIJA

(JRC Scientific and Technical Reports 2008)


TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

32

DEGRADACIJA BETONA

DEGRADACIJA BETONA
MEHANIKA
DJELOVANJA
Udar
Preoptereenje
Pomaci (npr.
slijeganje)
Ciklika optereenja

KEMIJSKA
DJELOVANJA
Alkalno-agregatne
reakcije
Agresivni uzronici (npr.
sulfati, meka voda, soli)
Bioloke aktivnosti

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

FIZIKALNA
DJELOVANJA

Zamrzavanje/odmrzavanje
Poviena temperatura
Kristalizacija soli
Erozija
Troenje

33

MEHANIKA DJELOVANJA

Udar
Preoptereenje
Pomaci (npr. slijeganje)
Ciklika optereenja

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

3434

KEMIJSKA DJELOVANJA

Korozija betona
Alkalno-agregatne reakcije
Agresivni uzronici (npr.
sulfati, meka voda, soli)
Bioloke aktivnosti

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

35

FIZIKALNA DJELOVANJA

Smrzavanje/odmrzavanje
Toplina
Kristalizacija soli
Erozija
Troenje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

36

DEGRADACIJA ARMIRANOG BETONA

KOROZIJA ARMATURE

KARBONATIZACIJA

KLORIDI

PRI MIJEANJU

LUTAJUE
STRUJE

IZ VANJSKOG
OKOLIA

Natrijev klorid Natrijev klorid


Kalcijev klorid Drugi zagaivai

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

3737

KOROZIJA USLIJED KARBONATIZACIJE

CO2 s vodom tvori karbonatnu kiselinu koja reagira s


Ca(OH)2 u cementnom kamenu stvarajui CaCO3 ali
se i drugi spojevi cementnog kamena razgrauju.
Pri tome se oslobaa voda.
CO2 ima u nezagaenoj atmosferi 0,03 %, a u
gradovima i autocestama 0,3%.

H2 o

Ca(OH)2 + CO 2 CaCO3 + H2O

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

3838

KOROZIJA USLIJED KARBONATIZACIJE

Posljedice karbonatizacije

Smanjenje koliine kalcij - hidroksida u


cementnom kamenu uzrokuje smanjenje pH
vrijednosti betona.
Uobiajeni pH betona 12,6 13,5
Nakon karbonatizacije pH 9

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

3939

KOROZIJA UZROKOVANA KLORIDNIM IONIMA

Prisutnost kloridnih iona u betonu:

poveava higroskopnost, poveavajui time vlanost.


smanjuju elektrini otpor betona, poveavajui rizik
od korozije armature.
probijena pasivna zatita
armature poveava brzinu procesa
korozije

koja je odreena elektrinim


otporom betona i raspoloivom
koliinom kisika, koji difundira
iz okolice betona.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

4040

KOROZIJA UZROKOVANA KLORIDNIM IONIMA

Djelovanje morske vode

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

41

KOROZIJA USLIJED LUTAJUIH STRUJA

Djelovanje lutajuih struja rapidno se smanjuje s


poveanjem udaljenosti od izvora struje, pri emu
se smatra da na udaljenosti od 30 do 60 m utjecaj
postaje zanemariv.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

42

PREDNAPETI BETON

DEGRADACIJA PREDNAPETOG BETONA


SMRZAVANJE
ODMRZAVANJE

ALKALNO
SILIKATNA
REAKCIJA

GUBITAK KRUTOSTI ZBOG PROMJENA U


POPRENOM PRESJEKU

KARBONATIZACIJA

KLORIDI

OTEENJA
INJEKCIJSKE
SMJESE

ZAMOR

PUZANJE

PUCANJE KABELA ZA PREDNAPINJANJE


KONCENTRACIJA
NAPREZANJA

NAPONSKA KOROZIJA

VODIKOVA KRHKOST

GUBITAK SILE PREDNAPINJANJA

Sumitro_Structural health monitoring paradigm for concrete structures

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

43

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST BETONA

Sadraj cementa utjee na koliinu topline koja se


razvija tijekom hidratacije i na skupljanje
Udio agregata
Vodocementni omjer utjecaj na vrstou i trajnost
Homogenost
Gustoa
Sadraj pora

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

44

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST BETONA

Tlana vrstoa
Vlana vrstoa
Modul elastinosti
Puzanje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

45

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST BETONA

Kapilarno upijanje
Vlanost
Propusnost
pH vrijednost
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

46

DEGRADACIJA METALA

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

47

KLASIFIKACIJA KOROZIJE METALA

Prema mehanizmu djelovanja

Kemijska
Elektrokemijska

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

48

KLASIFIKACIJA KOROZIJE METALA

Prema okoliu

Atmosferska korozija
Korozija u tlu
Korozija metala u morskoj vodi

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

49

KLASIFIKACIJA KOROZIJE METALA

Prema geometrijskom obliku korozijskog razaranja

Opa korozija

Selektivna korozija

Lokalna korozija

Interkristalna korozija

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

50

KLASIFIKACIJA KOROZIJE METALA

Prema mogunosti indentifikacije

Grupa 1
identifikacija mogua temeljem vizualnog pregleda
Grupa 2
potrebna su dodatna ispitivanja
Grupa 3
potreban detaljan mikroskopski pregled (optiki,
elektronski)

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

51

KLASIFIKACIJA KOROZIJE METALA

Posebne vrste korozije

Abrazijska ili tarna korozija


Bioloka korozija
Mikrobioloka korozija
Korozija uslijed lutajuih struja
Naponska korozija

Korozija uslijed umora


Korozija s pojavom pukotina

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

52

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST ELIKA

Sadraj ugljika i prateih elemenata


Duktilnost
Izduenje
Umor materijala
Modul elastinosti
Suenje poprenog presjeka
Vlana vrstoa
Granica teenja
Androi, B., Dujmovi D. (1994). Metalne konstrukcije 1. Zagreb: IGH.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

53

DEGRADACIJA KERAMIKE

Smrzavanje i odmrzavanje
Sadraj slobodnog vapna
Sadraj soli topljivih u vodi
Iscvjetavanje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

54

DEGRADACIJA ZIA

vlaga u ziu,
(ne)otpornost na zamrzavanje,
iscvjetavanje,
korozija morta i
korozija armature u ziu.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

55

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST ZIA

Geometrijske znaajke
Tlana vrstoa
Modul elastinosti
Vlanost
Topljivost u kiselinama
Toplinsko irenje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

56

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST ZIA

Apsorpcija
Iscvjetavanje
Smrzavanje i odmrzavanje
Koeficijent saturacije
Vodoupijanje

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

57

DEGRADACIJA DRVA

Moe oslabiti tijekom eksploatacije zbog:

Djelovanja biolokih agensa

gljivice, insekti, koljke i bakterije i/ili

Izlaganja fizikalno - kemijskom djelovanju

troenje vremenom, kemikalije, mehanike sile i


toplina

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

58

SVOJSTVA BITNA ZA TRAJNOST DRVA

Gustoa
Razred i klasifikacija
Vlanost
Skupljanje / bubrenje
Tlana vrstoa
Vlana vrstoa
vrstoa na savijanje
Posmina vrstoa

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

59

DEGRADACIJA KAMENA

Osnovni uzronici degradacije kamena su:

topive soli,
atmosfersko zagaenje,
smrzavanje i odmrzavanje,
korozija metalnih dijelova,
organizmi.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

60

DEGRADACIJA STAKLA

vrsto je, ali krhko


Gotovo inertno

Osim na djelovanje florovodine kiseline (HL).


Luine, kao npr. vapno mogu pri dugotrajnom
djelovanju otapati staklo.
Alkalni sastojci sadrani u staklu, mogu otapati
staklo, ako na njemu due vrijeme stoji
kondenzirana voda.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

61

DEGRADACIJA POLIMERA

Glavni uzroci propadanja su:

izloenost atmosferskom utjecaju,


kemijske reakcije,
oksidacija,
mehaniko naprezanje,
mikrobioloka degradacija,
poar...

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

62

ZAKLJUAK
SANACIJA
Prepoznavanje
simptoma
ANAMNEZA
1. PREDAVANJE

Postavljanje
hipoteze
2. PREDAVANJE

DIJAGNOZA

Pregled
konstrukcije
Ocjena stanja
TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

63

LITERATURA

Harris, S.Y. (2001) Building Pathology: Deterioration,


Diagnostics, and Intervention, John Wiley & Sons, Inc.:
NY.
Emmons P.H. (1994) Concrete Repair & Maintenance.
R.S. Means Co. Inc., Kingston, MA.
Yiu, E. (2007) Concrete Repair Strategies, Department of
Real Estate & Construction, The University of Hong Kong
Sumitro Structural health monitoring paradigm for
concrete structures
www.krcnet.co.jp/papers/pdf/International/OWICS2003
_sumitoro.pdf
Androi, B., Dujmovi D. (1994) Metalne konstrukcije 1.
Zagreb: IGH

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

64

STANDARDI

EN 206-1 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva,


proizvodnja i sukladnost
EN 1504 Proizvodi i sustavi za zatitu i popravak
betonskih konstrukcija
EN 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija
The Strategic Development Council (SDC), Vision 2020 - A
Vision for the Concrete Repair, Protection and
Strengthening Industry, 2006
JRC Scientific and technical Reports - Assessment of
Existing Steel Structures: Recommendations for
Estimation of Remaining Fatigue Life, 2008

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

65

PROJEKTI

BRITE-EURAM project BE4062 The service life of


reinforced concrete structures funded by the EU
CONTECVET IN30902I. 2001, A validated users manual
for assessing the residual life of concrete structures, DG
Enterprise, CEC
DuraCrete (2000) DuraCrete Final Technical Report,
Document no. BE95-1347/R17, Gouda, CUR.
REHABCON IPS-2000-00063, Strategy for Maintenance
and Rehabilitation in Concrete Structures, DG
Enterprise of the European Commission, 2000-2004.

TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE

66

PITANJA
to se smatra pod pojmom sanacija?
2.
Koji su sastavni dijelovi sustavnog projekta
sanacije?
3.
Koje uzroke preranog dotrajavanja
konstrukcija poznajete?
4.
Koja kemijska djelovanja na konstrukcije
poznajete?
5.
Koja fizikalna djelovanja na konstrukciju
poznajete?
6.
Navedite svojstva presudna za pojedini
mehanizam degradacije betona.
TEHNOLOGIJA SANACIJA I OJAANJA_1. PREDAVANJE
7.
Navedite svojstva presudna za pojedini
1.

67

SLJEDEE PREDAVANJE

DIJAGNOZA