You are on page 1of 56

Yu thm ln na Tc gi: Ngn Thin S chng: 318 Edit: Quinn

Ngun: http://ngontinh.wordpress.com/ Gii thiu T Thc, thn


th trn tri, vi tay ly ra mt tm chi phiu trong ti, ty tin dng
bt, vit ln my con s, sau dng ht sc nm v pha trc,
chm bim ni: "y l nm trm vn, tuy rng thn th ca c
khng ng gi vi s tin ny, tuy nhin ti cng khng thm ,
bi v hin ti th m ti c nhiu nht chnh l tin." Nhn thy t
chi phiu mang theo s nhc ny bay xung di chn mnh, trn
mt u Dng ip mang theo phn n, nh mt phun ra la gin,
i bn tay trng nh phn gt gao sit cht li, c ngi run ry v
tc gin, hn li mt ln na dng tin nhc nh nng, hn xem
nng l hng ngi g ch? L k bn mnh v tin sao? "T Thc,
anh c th xem thng ti, nhc nh ti, nhng m ti khng phi
mun tin ca anh, cho d c ra i ti cng khng cn, ti khng c
g c nhng ti thiu ti vn cn c lng t trng cng tn nghim
ca mnh." Nng ln ting rng gin, nht tm chi phiu ln, x nt
n sau qung vo mt hn. Chng 001 Li ca Ngn Thin
Lc c tm tui, cha ca c dn v mt thiu nin mi su tui,
cng c chung di mt mi nh, nhng v m ca c chn ght
anh cho nn c cng chn ght anh. l vo nm mi tm tui,
cha trc khi cht cm tay c t vo trong tay anh, ng thi
cng li di chc, ch khi c kt hn vi anh th mi c th k tha
di sn. Sau mt nm kt hn, bn h ly hn. Nm nm sau, thi
im c bit anh mun kt hn, c mi pht hin c khng th
khng c anh, cho nn c quyt nh tr v. Chnh l lc c ng
rt xa nhn thy b dng tay nm tay, vai k vai ca anh v v hn
th, c mi bit c, c mt s vic khng th cu vn. Hn bay
phch lc mun bung tay, ri li trong lc v tnh pht hin ra mt
b mt kinh thin ng a, cho nn c thay i ch , c mun ot
li tnh yu ca chng c.
QUYN 1 - AU TRIT NI TM Chng 2 Anh y phi nh hn 1
Hoa K. Trong cn phng c nt thp b, n s ch c mt ci bn,
trn bn t mt xp tp ch ngay ngn, cng vi hai ci ging da
vo tng, gia hai ging l mt li i, hng thng v pha ca,
tuy rng n s nhng v cng sch s. Mt ngi dng v gy yu,
tc di, mc o chong, nc mt nc mi tm lem, i mi
mng xinh xn, xinh p nhng c v c n, tuy rng sc mt c
cht ti nht nhng vn nh mt c cng cha Barbie d thng,
nhng vo lc ny v mt li m m thng tm, ngi trn
ging, ngc mt nhn chm chm vo trang ba ca t tp ch.

Trn trang ba l mt ngi ph n cao qu thanh lch, khe mi


mm ci, nm tay mt ngi n ng p trai anh tun v cng,
pha di l dng tiu bt mt: Ba thng sau ch tch hi ng
qun tr ca tp on Cao Tng i Loan s nh hn. Dng tiu
ch nh pha di c khng thy r lm v trong mt cha
y nc mt, nc mt khng nhn c m ri xung tng git
ging nh ngi ta ct t chui trn chu, tng git tng git u
ri xung trn mt ngi n ng trn ba t tp ch. Lp cp, lp
cp, mt lot ting vang ca giy cao gt t xa vng li, mt c gi
quyn r tc xon nhum vng, trang im mu khi tht m,
mng tay sn mu hng, trn ngi mt mt ci o ngn, lm l ra
rn cng vi mt chic qun Jean ngn, tin nh sau kiu (nm na
l ngc tn cng, mng phng th), thn hnh ch S lm cho mt
ngi ta phun la, ang ngn nga mt giai iu bc vo, em ti
xch qung ln ging, sau nm xung, lc ny mi pht hin c
gi ngi i din ang khc, nhn lt qua t tp ch t trc mt
c, ngay tc khc lin hiu c chuyn g xy ra. Tc gin qut:
u Dng ip, cu tin b mt cht c c khng? ng c mi
ngy nhn anh ta m khc c khng? Cu khng phin th mnh
cng phin cht i. Tiu Dung, anh y phi nh hn, anh y phi
nh hn, anh y mun kt hn vi ngi ph n khc, anh y mun
kt hn vi ngi ph n khc. C gi c gi l u Dng ip
ngc khun mt y nc mt, im m ng yu nhn c, khng
ngng lp li nhng li ny. Ci g? Ngay tc th M Tiu Dung t
trn ging ng ln, cm ly t tp ch trc mt c, nhanh chng
lt qua tin tc vit trn , tiu pha di vit: Dng nm nm
thi gian ngn ngi nhanh chng ni bt trn thng trng, nhn
vt huyn thoi sng lp ra cng ty Cao Tng mt doanh
nghip u t, ch tch hi ng qun tr tr tui nht T Thc,
l ngi tnh trong mng v l mt bch m hong t ca v s ph
n, nhng bui sng hm nay, anh tuyn b ba thng sau s nh
hn vi ngi bn gi b mt hn h ba nm qua, mt nm sau
h s kt hn, tin tc ny va mi tung ra khng bit c bao
nhiu ngi ph n m thm thng tm ri l. Tiu Dung, mnh
au lng qu, tht s au qu. u Dng ip dng tay m ngc,
v mt trng bch, hc mt cha y nc mt, lm cho ngi ta
thy tht l mng manh, quyn r. Tiu ip, cu ng lm mnh
s, cu th no ri? C mun i khm bc s hay khng? M Tiu
Dung lung cung, vi vng ly c. Bc s khng th cha c
tm bnh, Tiu Dung, mnh phi lm ci g by gi? Mnh nn lm

ci g by gi? u Dng ip lp tc b nho vo trong lng ngc


ca c. Mnh tht s khng hiu c cu, khng phi cu ni, cu
l ngi ch ng a ra ngh ly hn sao? Cu nhn cu m xem,
nm nm qua, h c tp ch no lin quan n anh ta, cu u mua
v ht, ct gi tht cn thn, nu cu thng anh ta nh vy, th ti
sao phi ri khi anh ta? M Tiu Dung nng ny cht vn c. Bn
thn cn nh rt r, lc mi cng c chung mt ch, c rt t ni
chuyn, c khi ngn ngi mt lc lu trc t tp ch, c mt ln
chnh mnh nhn khng c, lin gin chi hi c, c phi bn
trai c hay khng? Chng 3 Anh y phi nh hn 2 Ai ng c li
l ra mt n ci chua xt ni, khng, anh l chng trc ca c,
nhng c vi anh ly hn, l chuyn duy nht m c nhc ti,
sau M Tiu Dung cng khng hi thm g, bi v khng mun
chm n chuyn thng tm ca c, m sau ny c cng khng h
ni n chuyn ny na, nhng mi quan h ca bn h trong lc
dn tr nn tt p, v by gi l bn b ca nhau. Nghe c cht
vn ca c, u Dng ip y khut, nc mt li khng ngng
chy xung, nghn ngo ni: Trc kia u do mnh khng bit qu
trng, sau khi ly hn, mnh mi bit c mnh thng anh y nhiu
lm, thng xuyn ngh v nhng k nim qua, anh y i vi
mnh tt ra sao, i vi mnh du dng th no, li cn rt bao dung
mnh, chnh lchnh lhin ti tt c u mun ri. M Tiu
Dung nhn thy b dng khc lc n th th thm thm ca c, vi
vng dng tay ly b vai ca c, v cng nghim tc hi: u
Dng ip, mnh hi cu, cu tht s thng anh ta phi khng?
u Dng ip sng st, khng bit ti sao c li hi nh vy, nhng
vn tht lng ra sc gt u: , mnh tht s thng anh y, nu
khng nm nm qua mnh khng c tuyt tt c nhng ngi
theo ui mnh. Nm nm qua, khng phi khng c ngi n ng
no theo ui c, ch l trong lng v trong mt ca c bn h u
khng th so snh c vi T Thc. Tt lm, vy cu lp tc
tr li i Loan, i tm anh ta, lm cho anh ta thy tnh yu ca cu,
ni vi anh ta rng cu cn thng anh ta, hi anh ta xem anh ta c
th chp nhn cu hay khng? M Tiu Dung dng ging iu
mnh lnh ni. H, u Dng ip sng st, khun mt dnh y
nc mt t v khng hiu nhn c. Cu nghe m khng hiu c
ca mnh sao? Mnh mun cu tr v tm anh ta, by gi, ngay lp
tc, ngay lp tc. M Tiu Dung nhn thy b dng ny ca c, tht
s c cht tc gin. Nhng mchnh l mnh lm sao cn mt mi
tr v, lm sao cn mt mi xut hin trc mt anh y. u

Dng ip gc u xung, th tho ni, l c mun ly hn, c lm


sao cn c th tr v. u Dng ip, cu phn chn mt cht c
c khng? Sut ngy cu c nhn nh chp ca anh ta m khc
st mt, thng kh, nu cu thng anh ta th ti sao khng t
mnh i tranh th? Cho d anh ta khng chp nhn cu, nhng t
nht cu cng tng ra sc tranh th, s khng lm cho bn thn
phi hi hn v sau, d sao mnh ni ht li ri, c i hay khng
th ty cu, mnh cng khng qun chuyn ca cu na. M Tiu
Dung tc gin qut, xoay ngi tr li ging ca mnh, bn thn
thy c tht s thiu quyt on, khng phi ch l mt ngi n
ng sao? i vi chuyn ny th sao? nm nm ri. u Dng
ip nc mt lng trng nhn c, li ni ca c bn thn u hiu
c, chnh l bn thn phi quay li i mt vi c, trong lng li s
hi, khng dm nhn thng vo c, nh ging hi: Tiu Dung, mnh
tht s c th tr v tm anh y sao? Cu ni i, khng ai tri cht
chn ca cu, cng khng c ngi no hn ch t do ca cu, cu
mun i u th i, mun lm g th lm. Ai c t cch qun
cu? M Tiu Dung c dng nh mt lnh lng nhn c. Nhng
nu anh y khng chp nhn mnh th lm sao by gi? Hai tay u
Dng ip lo lng vn gc o, y chnh l iu m c s nht. u
Dng ip, anh ta khng chp nhn cu cng l chuyn bnh
thng, chng l cu mun mt ngi n ng s vui v m tip
nhn mt ngi ph n trc kia ngh ly hn vi mnh hay
sao? Tuy rng khng bit nguyn nhn ti sao hai ngi ly hn,
nhng anh ta l n ng, tn nghim ca n ng s khng cho
php anh ta lm iu , cho nn tt nht cu phi hiu r, anh ta
khng chp nhn cu cng l chuyn rt bnh thng. M Tiu
Dung khng cht khch so ni, thc t l khng mun cho c hy
vng ri li tht vng, tuy rng chnh mnh ng vin c tr v,
nhng kt qu th bt c ai cng c th on ra c, anh ta s
khng chp nhn c, chnh mnh chng qua l lm cho c nhn thu
s tht, c ht hy vng th s nhanh chng qun i.
ch, u
Dng ip khng ngh n c li ni nh vy, kinh ngc nhn c,
nc mt li lp tc chy ra: vy mnh cn tr v lm g? T
rc ly nhc sao?
Chng 004 C phi tranh th ch, u Dng ip khng ngh n
c li ni nh vy, kinh ngc nhn c, nc mt li lp tc chy ra:
vy mnh cn tr v lm g? T rc ly nhc sao? ng l t
mnh chuc ly nhc, nhng cng cn hn so vi vic cu y
c ngy nhn nh chp m khc st mt, tr v coi nh cho bn

thn mt c hi, mc k kt qu th no th t nht cu c gng


tranh th, khng phi sao? M Tiu Dung hi li c, chnh mnh
mun gii quyt mi vic n ni n chn, ch khng phi ging
c, thiu qu quyt nh vy. Cho bn thn mt c hi? u Dng
ip th tho ni thm, lc tng c c c khng bit qu trng,
lc mun qu trng th cng mt i, nhng, mc k kt qu th
no? C cng mun th mt ln. Reng reng reng, reng reng reng, di
ng t nhin vang ln, M Tiu Dung vi vng cm ly in thoi
th thy s in thoi ny gi t i Loan, chng l l m, lp tc
nhc my: M, l m phi khng? M Tiu Dung, m ca c sp
cht ri, nu c mun nhn thy mt b y ln cui th hy nhanh
chng tr v. Mt ngi n ng trung nin rng ln gin d, sau
l mt ting Ba dp my in thoi. M sp cht? Sao li nh
vy? M Tiu Dung hong ht, vi vng ly in thoi gi li, in
thoi lin lc c, khng i c ni chuyn th u dy bn kia
la to: Gi g na m gi? Nu mun gp mt ln cui th lp tc tr
v i. Ba. in thoi li b dp my, c kinh ngc cm in thoi
ng yn ti ch. Tiu Dung, cu lm sao vy? xy ra chuyn
g? u Dng ip quan tm hi khi nhn thy sc mt ca c
khng tt. Lc ny M Tiu Dung mi phn ng li, nhanh chng bt
u thu thp qun o, ni: Tiu ip, mnh phi v i Loan, m
mnh xy ra chuyn, mnh phi i v thm b y, nu cu mun
v th cng mnh tr v, nu khng v th mnh i v trc. Cu
cng mun quay v i Loan sao? c, vy chng ta cng nhau tr
v. u Dng ip h quyt tm, nu mun nh bc th phi ra
mt, s g ch? Tha cc qu ng v qu b: My bay sp p
xung sn bay o Vin, hin ti nhit bn ngoi l 200 C, lc
ny my bay ang trt, v s an ton ca cc v v nhng ngi
khc, xin ng ng ln hoc m ra hnh l trc. Ch sau khi my
bay hon ton dng li, th mi mi ngi ci b dy an ton, sp
xp li vt dng c nhn, chun b xung my bay. Khi mang
theo hnh l cng vt dng c nhn, xin ch an ton. Cc v c
chuyn pht hnh l xin vui lng n ch phn phi hnh l ly ra.
Cc hnh khch qu cnh bay n ni khc xin vui lng n
phng dnh cho khch qu cnh pha sau ch i. Cm n s hp
tc ca cc v. Ging ni ngt ngo ca tip vin hng khng vang
ln bn tai, tm ca u Dng ip cng theo lc my bay h cnh
m h xung, nm nm ri, cui cng c tr li, tm vui mng
khng th gii thch c, rt cuc c c th nhn thy anh. Tiu
ip, sau khi cu tm c khch sn th gi in cho mnh, mnh v

nh thm m trc. Va xung my bay M Tiu Dung ni. Tiu


Dung, hay l mnh cng cu i thm bc gi trc i. u Dng
ip ni. Khng cn u Tiu ip, ch sau khi mnh thm m xong
s i tm cu. M Tiu Dung lc u ni. c ri, vy cu i
nhanh i, gp li sau. u Dng ip khng min cng c, c l
Tiu Dung c chuyn g khng mun cho ngi bn ngoi bit.
Tm bit. Sau M Tiu Dung vy li mt chic taxi, sc mt lo
lng bc n xe. u Dng ip ko vali hnh l, ngc mt nhn
ln, ng, ng l i Loan, c tr li, c tht s tr li, T
Thc, em tr v, anh c ngh ti em khng? Chng 005 T
Thc Trong vn phng xa hoa, mt ngi n ng mc u phc,
mang giy da, tui i kh tr ang ngi trn gh ng ch, gc chn
trn mt bn lm vic trc mt, trong tay cn kp mt iu x g
ang bc khi, mt ln khi trng t trong ming c chm ri
phun ra trn ngp trong vn phng, trong hai trng mt ngm en
tn ra nh sng su thm nh bin, nhn chm chm vo t tp ch
t pha trc, khe mi l ra n ci dng nh c m cng
dng nh khng, nh hn, ng l mt ti nhm chn. Thc.
Mt c gi dng ngi thon th, mc mt chic vy di mu trng,
xinh p thanh t, cao qu thnh tho i vo, mm ci du dng,
nh nhng bc n trc mt anh. Lm Vy, c vic g sao? T
Thc b hai chn xung, trong mt mang theo ci thn nhin.
Lm Vy? Lng ca c cm thy mt mt tht ln, bn h sp sa
nh hn, ti sao anh y khng th gi mnh mt ting Tiu Vy, hoc
l mt ci tn thn mt no khc? Anh lun gi c h ln tn nh
vy, nhng cm gic mt mt trong lng cng nhanh chng lt
qua, gi th no cng c, d sao anh y quyt nh ci mnh.
Thc, chng ta khng phi t trc ch cng i n cm ri
sao, by gi anh c th i ri ch? C n ra mt n ci ngt ngo.
, i thi. T Thc bp nt v vt iu x g ang bc khi
trong tay, anh thiu cht na qun mt. c. Lm Vy tht t
nhin khoc ly cnh tay anh, v mt hnh phc trm nhn anh, c
i khi c hong ht, khng th tin c mt ngi n ng xut sc
nh vy s l v hn phu ca mnh. u Dng ip nhanh chng
tm c mt cn phng tin nghi trong khch sn, sau khi lm th
tc nhn phng, mi ngi ln xe taxi. Tiu th, xin hi mun i
u? Ti x khch so d hi. Lm phin anh a ti n cng ty
Cao Tng. u Dng ip tin chc ni c danh ting nh vy, ch
s ton b ti x i Loan khng ai l khng bit. C tng ngh ti
khng bit c nn gi in thoi cho anh khng? Nhng nm

nm, c l anh sm thay i s in thoi, v c l anh cng


sm qun ht tt c nhng g c lin quan n c, trong u khng
khi hin ra nhng s vic xy ra trc kia rt lu. Bit th sang
trng t nhn, mt c b vi i mt to, mc chic o m cng
cha, mi tc ct ui nga, trn u cn mang ct mt ci n hnh
con bm tht to, ngi im lng nh n dng cm, bn cnh l
mt v phu nhn xinh p, lng lng ngi nghe, khng ngng gt
u. DingDong, chung ca t nhin vang ln, ngi lm vi
vng chy ra m ca. Cha tr li. Ngn tay ang lt trn phm
n ca c b t nhin dng li, lin xoay ngi nho vo trong
vng tay m p ca ngi n ng trung nin. Tiu ip, con c
nh cha khng? Ngi n ng t xng l cha ly tay vut u c
mt cch yu thng. D c, Tiu ip nh cha rt nhiu, cha c
mua qu g cho Tiu ip khng? C b mm ci lm nng, t
nhin pht hin ng pha sau cha l mt ngi anh trai v mt
tht mc mc nhng cng rt p nha, k qui hin ln trong i
mt to trong sut: Cha i, anh y l ai vy? n y Tiu ip,
cha gii thiu cho con, ngi anh trai ny gi l T Thc, sau ny
s nh ca chng ta, con phi i x vi anh tht tt, c bit
khng? Cha gii thiu vi c. Cho anh, em l u Dng ip. C
b mm ci ngt ngo. Cho tiu th. Thiu nin tht thn trng,
tay chn c cht lung cung. Thc nhi, ch ni ri, sau ny con
chnh l con trai ca ch, con b l em gi ca con, con gi n l
Tiu ip c ri, c bit khng? Ngi n ng du dng ni vi
cu trai tr. Tha ch, con bit, em gi Tiu ip. Thiu nin
hiu chuyn ku ln. M, mau n y, cha dn v cho Tiu ip
mt ngi anh trai n. u Dng ip quay u li vui v ku m,
c c anh trai. Tiu ip, ln lu. M mang sc mt m trm i ti,
ra lnh cho c. u Dng ip hong s, khng bit ti sao m li
pht ha nh vy. Thc nhi, cn cho d i. Sc mt ngi n ng
thay i mt cht, nhng vn c nn ni. Con cho d. T Thc
xoay ngi ci cho. Tiu ip, cng m ln lu. Ngi ph n y
khng thm p li, lin li ko c b chy ln lu. u Dng ip
trng ln nh mt th nhn thy pa pa bt c d lc u, v m th
t nhin tc gin, bn h b lm sao vy? M khng thch anh trai
sao? Nhng ti sao cha li thch anh? Tiu th, n cng ty Cao
Tng ri. Ti x t nhin ct t dng hi tng ca c. Vng,
cm n anh, bao nhiu tin vy? Lc ny u Dng ip mi phc
hi li tinh thn. Mt trm nm mi ng. Ti x ni. c, gi
cho anh. u Dng ip a tin cho ti x, ri bc xung xe,

ngng u nhn ta nh ca cng ty Cao Tng, c chng n c


khong su mi tm tng, ch trong nm nm anh t c
thnh tu to ln nh th, th ra trc kia bn thn qu khinh
thng anh, h thp gi tr ca anh v tng rng anh ch mun da
vo vng sng ca mnh. Va nh ro bc tin ln pha trc, th
t nhin bc chn thu tr v, ti ni ny ri th c li khip m,
c tht s khng bit phi lm sao i mt vi anh? Chng l ni
vi anh, em hi hn, em cn yu anh, em mun chng ta kt hn
mt ln na sao? Ca knh trc mt t nhin m ra, t bn trong
c mt ngi i ra, nhng trong nhy mt khi ca knh t ng ng
li, c nhn thy bng dng anh tun quen thuc ca mt ngi
ang i ti, tim t nhin kch ng, p lin hi, lp tc giu thn
mnh pha sau cy ct gn , c cng khng hiu c bn thn
ti sao phi trn? Mun thy anh, ri li s thy anh.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
Chng 006 Cm gic au lng u Dng ip trn pha sau
ca cy ct, trm nhn v pha cnh ca knh li m ra, tim ca c
sut cht na th ngng p, ton thn mc u phc mu en cng
lm cho thn hnh thot nhn cao ngt ca anh cng thm v i, i
mt en su thm tht m hoc lng ngi, ch cn lic mt nhn
ngi ta mt ci s lm cho ngi ta m chm trong , cn ci mi
v i mi mng khu gi, ci g cng khng h thay i, thay i
duy nht chnh l anh cng ngy cng tr nn chnh chn, c ngi
tn ra sc hp dn c bit. Ti sao trc kia c cha tng cm thy
anh p trai nh vy? Nhng nhn thy v mt hnh phc ca ngi
ph n ang khoc tay anh, c ra sc cn cht mi, p ch chua xt
khng ngng dng ln cun cun trong lng, c khng cn
can m i i mt vi anh. Mt chic xe BMW mu en sng
bng trc mt h, ti x bc xung cung knh m ca xe. Mi
ch tch, mi Lm tiu th. u Dng ip nhn thy T Thc
hnh ng nh mt qu ng, gip Lm Vy ngi vo xe xong ri chnh
mnh mi vo, ng tc nh nht ny, nng tng cc k khng ng
, nc mt nhn khng c m dng ln trong hc mt, th ra, i
cho n lc mt i con ngi ta mi bit c th no l hi hn. Xe
tng tc chy i, lc ny c mi chm ri t pha sau cy ct
bc ra, ht hy vng ri, u Dng ip, my da vo ci g m
mun tm ca anh y quay v vi my? Quay ngi li, nc mt
lng yn chy xung, ri trn mt t, ging nh tri tim c ang
tan v thnh nghn mnh vn. T Thc ngi trn xe, l ng

quay u li, nhn thy bng dng gy yu mnh mai pha sau th
git mnh, mt loi cm gic quen thuc thn nhin dng ln, nh
mt nhu li, chnh l c y sao? Xe i cng lc cng xa, bng dng
ca c rt m h. Thc, anh sao vy? Lm Vy thy anh vn
nhn v pha sau, kh hiu quay li nhn theo nh mt ca anh, cng
khng nhn thy pha sau c g khng bnh thng. Khng c g.
T Thc xoay u li ni, khng phi l c y, c y bin mt
nm nm, ti sao c th xut hin trc ca cng ty ca mnh. u
Dng ip hn xiu phch tn, khng c mc ch i ti pha trc,
v mt au bun, th ra anh hnh phc nh vy, c l anh sm
qun mt ngi ph n gy cho anh v s thng tm, c cn c
t cch g xut hin trc mt anh? Cht tit tm, nm nm trc
vo thi khc ri xa anh, ni ln c nht nh s mt i anh. Nc
mt nhn khng c vn c tip tc ri xung, c phi lm sao y?
Khng quan tm n nh mt hiu k ca ngi khc, theo bn
nng ly in thoi di ng ra gi cho M Tiu Dng. Tiu ip, m
ca mnh cht ri. u dy in thoi bn kia truyn n ting
khc, ging iu v cng thng tm. M cht ri? u Dng ip
lp tc nh n m ca mnh, c hiu loi cm gic au lng khi mt
i ngi thn l nh th no, khng bit lm sao an i bn mnh,
ch ni mt cu: Tiu Dung, mnh n vi cu. Tiu ip,
khng cn, mnh s nhanh chng x l hu s cho m tht tt, cn
cu, cu th no ri? C gp anh ta khng? Trong lc M Tiu Dng
cc k bi thng nhng vn khng qun quan tm c. Mnh tt lm,
mnh ch cu x l xong hu s s k cu nghe, cu mau i i, tm
bit. u Dng ip lp tc ngt in thoi, by gi ngay c ngi
bn tt nht cng khng bn cnh, c cn c ai c th chia x.
C lng lng ngi xung ci gh di bn ng, nc mt c
m thm chy ra, au lng n cht lng. Tiu th, c cn gip
g khng? Mt ngi con trai tui cn tr i ti, hi rt c l php.
Khng cn, cm n. Lc ny u Dng ip mi hi phc li tinh
thn, th pht hin sc tri by gi mun en, nhn ngn n
trc mt huy hong trong bng m, pht ra tia sng mun tm
nghn hng, mu sc rc r, nhng ngn n li m nht trc ph
x m l, nhn trc mt c mt cp tnh nhn i qua, c khng bit
bn thn nn i u, v u? nh mt lp tc dng li qun Bar c
tn Linh nm i din bn ng, ci th thm, khng c mt
tia chn ch lin i v pha qun Bar, c cn in cung, cn phng
tng, bn thn cng cn dng n cn v ma ty. Chng 007
Gp nhau ti qun Bar Trong khng kh phc tp y mi ru v

thuc l, m nhc c m mc to nht, dng nh mun ic c


l tai, nam n u trn sn nhy in cung vn vo vng eo ca
mnh, nhng ngi ph n n mc cc k quyn r, xen ln trong
khng kh no nhit ny l ting ci a hi hi ha ha ca n ng,
nhng cu thanh nin khng khng ch c chnh mnh, dng ngn
ng ng ngn tru chc cc c gi. Nhng ngi ph n quyn r th
rt mt trong lng ngc ca nhng ngi n ng, mm ci thch
th. Nhng tt c nhng vic ang din ra u khng lin quan n
u Dng ip, c ngi pha trc quy Bar, ung ht ly ru ny
n ly ru khc, c mun chuc say chnh mnh, mi c th khng
thm ngh n anh na. Nm trn ci bn di vi nh mt m mng,
ly tay ong a ci ly trc mt, hon ton khng cn g c, hng
v pha ngi phc v h: Thm mt ly na. Tiu th, c ung
say ri. Ngi phc v c lng tt nhc nh. Ti chnh l mun
ung ru, mang cho ti mt ly. Trong lng u Dng ip li rt r
rng. Tiu th, ru ca c. Ngi phc v bt c d lc u,
nhng vn a cho c mt ly ru. Ru tht s l th dng gii
su tt nht, trc kia ti sao mnh li khng pht hin ra ch? u
Dng ip ong a u, nhn chm chm ly ru trong tay, lc l
cht lng mu bn trong, sau ung mt hi cn sch. Cho ti
mt ly na. Hai ngi n ng thn hnh cao ln mnh m, mc u
phc t ngoi ca qun Bar bc vo, mt ngi th lnh lng, cn
mt ngi th nh nh mt tri. Thc, cc em gi trong ch ny l
hng nht i Loan y. Ngi n ng nh nh mt tri ni mt
cch m m. Tha An, bn tnh ca cu vn l khng thay i, cu
mun th c i, li ko ti theo lm g? T Thc bt mn nhn
ngi n ng tn Tha An kia, anh tht khng thch khng kh ca
loi qun Bar ny. Hc hc, khng tm cu, ai tr tin cho ti, ai bo
by gi cu cng thnh danh toi, l mt ci my ATM min ph, nu
ti khng tn dng th chng khc no l k ngc? Bn b gp nn
cu c th khoanh tay ng nhn ? ng gi ngh kha th tn dng
ca ti th ti s khng c bin php sao? ng y nht nh khng
th tng tng c ti cn c ngi bn nh cu. Vi Tha An
ci, v mt v cng khoi tr. Thy sc qun bn, thy li qun
ngha. T Thc p li anh tm ch. Cng l cu hiu ti nht,
i thi, mau vo trong, bng khng cu s tn tin mt cch oan
ung , chuyn ny ti cng suy ngh cho cu thi, sp phi nh
hn, cn khng ra ngoi in cung mt cht chng phi l c li vi
bn thn sao? m nay, ti tm cho cu mt c em xinh p. Vi
Tha An m ly b vai ca hn, ci xu xa ni. Cu c gi li cho

chnh mnh i. T Thc ni, t trong thm tm anh cho rng,


nhng c gi trong qun Bar, khng phi l c gi tt, cho nn anh
rt khinh thng. Ty thi, cu khng cn th ti thu ht, ch cn
cu tr tin l c. Vi Tha An ni, bn anh chnh l ai ni cng
khng t chi. m. Mt cm gic gh tm t yt hu tro ra
ming, u Dng ip ng ln, lo o mun i n bung v sinh.
m, ng vo ngi Vi Tha An ang i ti. Oa. Lin phun mt
ngm trn ngi anh, mt mi ru nng nc, kh chu xng thng
vo mt anh. Ti khng xui xo nh vy ch, mi va i c na
ng. Vi Tha An l ra v mt kh s, nhng anh s khng tc
gin i vi con gi, anh phi ra dng mt qu ng, lp tc ci u
phc nm qua mt bn. ng i, y cn khng phi l bo ng
sao? T Thc mt bn, v mt c cht vui sng khi thy
ngi gp ha, anh kh cau my, ni ny rt n o cho nn ni
chuyn nghe khng r rng lm. Tin sinh, thc xin li. Thn hnh
u Dng ip vn long chong, ng khng vng, nhn thy trc
mt c mt bng ngi, theo bn nng nhn ngi ny gii thch.
Tiu th, c ung say ri, ti a c v nh nh. Vi Tha An m c
c, s , ng l s , tht s l khng ung cng, tuy rng m o
khng nhn thy r mt ca c, nhng dng ngi th ny th cm
gic tht l khng ti. Nh? Ti khng c nh. u Dng ip lc
l u, nh ca c mt t lu ri, l do chnh c ph hy.
Khng c nh? Vi Tha An tht l vui mng, s khng may mn
nh vy ch, cng thm m st c mt cch thn mt hn na, mp
m ni bn tai c: Khng sao, cng ti v nh.
Chng 008 Gp nhau ti qun Bar 2 Lc ny u Dng ip
say n mt ht thc, em thn mnh da vo trn ngi hn, c
bun ng qu nn hon ton khng c nghe r anh ang ni ci g?
Tha An, ng c tha nc c th cu. T Thc mt
bn m ming ni, thy c lc ny thn tr khng tnh to, gn nh
hn m bt tnh.
Thc, vy l cu khng bit ri, by gi cc
c gi u thch n ng nh vy, yn tm i, c y tuyt i cam
tm tnh nguyn, ni khng chng khi tnh to li c ta cn cht m
cht mt ti y, ti i trc y, cu th sao? Vi Tha An vi v
ni, anh s khng b qua cho con mi ch ng a ln n ca
nn ging ni c cht khn cp.
T Thc nhn anh, bt c
d lc u ni:
Ti cng i thi. Vn d chnh mnh b anh ko
ti y m.
Vy cu t mnh i i, ti s khng i cng cu,
nhng m, phin cu m ca xe dm ti mt cht. Vi Tha An

khng cht khch so m ming.


Ton b i Loan ny cng
ch c Vi Tha An cu l dm ra lnh cho ti lm vic, cu c bit
hay khng? By gi ti rt mun nh cho cu mt ci. T Thc
cng khng khch so p.
Hc hc, ai bo cu l anh em tt
ca ti, mun nh cng khng nn nh lc ny, by gi ti cn c
chuyn quan trng. Vi Tha An gip u Dng ip, lc ny
ang say bt tnh nhn s i ra ngoi.
Vy sau ny cng
nhau nh mt trn. Ni ti ni lui th T Thc cng vn i theo
ra ngoi v gip anh m ca xe.
Sau khi ca xe m ra, Vi Tha
An lin c gng y u Dng ip vo trong.
T Thc va
mun xoay ngi ri i, li t nhin thy khun mt c l ra, kinh
ngc nhn c, l c y? Tht s l c y? Gng mt ca c gy hn
trc kia, nhng anh khng th nhn lm, tuy rng qua nm
nm, nhng ch cn lic mt mt ci th anh cng c th nhn ra c
ngay, khng phi c ri khi i Loan ri sao? Ti sao li xut
hin qun Bar? Mt lot cc nghi vn xut hin trong u anh.
Thc, cm n cu, sau ny bn thn s mi cu, tm bit. Vi
Tha An mun bc ln pha trc, chun b li xe.
Ch
mt cht. T Thc gi anh li, lp tc m ca xe b c ra ngoi,
mc k l tnh ngha v chng trc y hay l v bo p n ch u
Dng, anh khng th cho Tha An mang c i, nu nh c tnh
to th chnh mnh khng cn phi xen vo, nhng lc ny th khng
c.
Thc, cu lm g vy? Vi Tha An kinh ngc nhn anh,
chng l anh coi trng c gi ny? Khng th no, tuy rng c gi
ny ln ln qu tht rt xinh p, nhng bn cnh anh ta th duy
nht anh ta khng thiu chnh l m n, cng khng nhn ra c gi
ny c g c bit? Ti sao li thu ht nh mt anh?
Nhng
c y li cho ti, ti mun dn c y i. T Thc ni xong, khng
i anh ng lin m ra ca xe ca mnh ri y u Dng ip
vo.
Th no? Cu cng bt u c hng th ri sao? Th ra
cu khng phi khng mun n vng, m ch l cha thy ngi hp
mt thi. Vi Tha An nhn anh mt cch m m, t ra cao thng
ni: c ri, nu cu thch th nhng cu, kh c ngi no c
bn thn coi trng nh vy, thm ch ngay c nhng th tt nht,
nu cu thch th ti cng s tng cu, chc cu c mt m ln
my nh, bn thn y nh phi c n mt ln.
Vi Tha
An, bt ni li d tha i, ti i y, tm bit. T Thc trng mt
lic anh mt ci, khng c gii thch nhiu vi anh li xe ch c
ri khi qun Bar.
yu em mt ln 1 Chic xe hi sang trng chm ri chy vo bit

th t nhn xa hoa. T Thc m ly u Dng ip hon ton


hn m bt tnh tr v phng, sau t c nm trn ging. nh
mt su thm hp li, nhn ngi m mnh nm nm khng
gp, so vi nm nm trc y, by gi c gy v sc mt c cht
ti nht, nhng li lm cho ngi ta c cm gic c trng thnh
hn rt nhiu, thi gian nm nm thay i mt ngi v thay
i rt nhiu chuyn. Nc, ti mun ung nc. Ngi nm bt
tnh trn ging v thc ku ln, c ch cm thy c hng tht kh,
tht kht, rt mun ung nc. T Thc i n nh bp rt mt ly
nc a n bn ming ca c: Nc y, ung i. Tay u Dng
ip chm n ly nc lin chp ly, ung mt hi cn sch, cm
gic thoi mi hn nhiu, chm ri m nh mt mng lung v say
ru ra, lin nhn thy trc mt l gng mt quen thuc m mnh
ngy nh m mong sut nm nm qua, trong mt l ra tia nhn vui
mng, bng nhin ngi dy, nhn chm chm vo anh, T Thc,
l anh phi khng? Tht s l anh sao? C ung say, ngh ngi
sm mt cht i. T Thc lnh lng ni, xoay ngi li mun ri
i, mc d nm nm tri qua, nhng anh vn khng th no tha
th cho c c. Thc, ng i. u Dng ip lin xng ra ngoi,
m ly anh t pha sau, trong lng c ch c mt tng, l vt
v lm mi c th gp li, c khng th cho anh ri i, c khng
mun mt anh. Tiu th, c nhn lm ngi ri. T Thc dng
sc g hai tay ca c ra, ging ni vn lnh lng nh trc, ng i,
hai ch ny tht bun ci, lc u bi v mun b i nn c ni
rt nhiu cu tuyt tnh, lm rt nhiu chuyn m anh khng th
chu ng c na. Khng, anh l Thc. Mt ln na u Dng
ip li dng sc m ly anh Em bit, anh ang trch em, anh
khng chu tha th cho em, xin li, trc y u l em sai, u l
em khng ng, sau khi ri khi anh, em mi bit c th ra em
yu anh rt nhiu!Ni xong, c mun khc khng thnh ting.
C tht s nhn lm ngi ri, ti khng bit c. Sc mt T
Thc khng c mt cht cm xc, hung hng dng sc y nng
ng trn ging, mun mn ru ni chuyn ? My cu ni
c th b p cho nhng chuyn m c gy ra nm nm trc
sao? Khng, anh l Thc, mt ca anh, mi ca anh, mi ca anh, tt
c u khc su trong tm tr em. u Dng ip ngi ni
khc th tho, i mt say ru l m ly, nng bit bn thn say,
tuy say nhng c hiu rt r, nu khng phi say, th c cng khng
c l gan ln nh vy th l cng anh. Em bit, l anh khng
chu tha th cho em, nhng anh khng cn kt hn vi ngi khc

c khng? Khng cn ci ngi khc c khng. Em c t M


tr v tm anh, anh c bit khng? C cn cha ni xong th b
anh ngt li. Ti ni vi c, ti khng phi l ngi m c mun
tm. T Thc nhn mt nhu my rt kh coi, c cht khng kin
nhn qut, ngi ph n ny rt cuc ang ni ci g? T M tr v
tm mnh ? nh mt t nhin le ln, chng l hm nay bng
dng trc ca cng ty l c sao? t nhin pht hin c ang c
sc n gn anh, C mun lm g? Thc, em bit anh s khng
tip nhn em, nh vy hy em yu anh mt ln i. u Dng
ip ci o ngoi, ch cn mc lt, nhm mt li, chm ri bc
ti gn anh, mun nh k n hn ca anh, i mi ca anh, tt c
ca anh. Chng 010 Hy yu em mt ln 2 Cm gic c c th
mm mi ca c, thn th T Thc lp tc ni ln mt trn gn
sng, sau nm nm c vn c th d dng gi ln dc vng ca anh,
thm ch khng cn mt nh mt khiu khch, hay mt c ch m
m. Khonh khc chm vo i mi c, l tr ca anh khi phc li,
dng sc y c ra, ging ni lnh nh bng: u Dng ip, chng
ta khng cn quan h g na. Cuc sng tht s bun ci, nm
nm trc, anh m c trong vng tay, c s cm thy mt mi, by
gi c li ch ng quyn r anh. t nhin b anh y ra, u Dng
ip lo o ng ni au lng nhn anh, ngay tc th nc mt
trong sut trn y hc mt, bng ngi trc mt khng ngng
chng cho ln nhau, nm nm trc anh du dng, nm nm sau
anh lnh lng. Thc, hy yu em mt ln cui cng, ch mt ln
thi, c khng? C thm ch cu xin mt cch ng thng,
chm ri tin n pha trc, v s ln trong m, c m thy
mnh nm trong lng ngc cng trng ca anh, c anh gt gao
m cht, lc ny y, c mun cm nhn cm gic chn tht ny
mt ln. C khng cm thy tht ma mai sao? Trc kia c c rt
nhiu c hi, ch l c khng bit trn trng, by gi cn c th m
ming cu xin ti yu c mt ln? nh mt T Thc lnh nh
bng, khe mi nhch ln mt n ci chm chc. u u Dng
ip au qu, tht kh chu, bng dng ngi trc mt khng
ngng tr nn m h, thm ch c cng khng nghe r anh ang ni
ci g? C ch nhn thy hai phin mi mng kia lin tc ng m.
Nhng trong lng c hiu rt r, nu by gi nh mt c hi, th c
l vnh vin c cng khng bao gi cn c hi c c anh, lp tc
nghing ng lo o b nho vo ngi anh, lc ny y c m cht
ly anh, hn anh mt cch in cung, ba bi. m T Thc
nh ht phi mt ngm kh lnh, trong nhy mt c mt lung in

chy khp ton thn, thn mnh cng lp tc tr nn cng thng,


mi mt b phn trn c th ngay tc khc ni ln phn ng, bi v
c dng sc, v thc lm cho bu ngc ca mnh dn cht vo
anh. u Dng ip say ru nn thn hnh khng ngng ong a
vn vo, v tnh c xt vo khu vc nhy cm ang cng cng
ca anh. u Dng ip, y l do c t mnh a ln ca, vy th
cng ng trch ti khng khch so. T Thc th mt cch gp
gp, trong i mt en su thm dy c tnh dc, m c ng ln
ging, lp tc ci b o lt ca c, tay lin t trn bu ngc vung
cao kiu hnh ca c, sau trt b lun ci qun lt vng vu kia,
bn tay tin vo thm d nhng ni m trc kia tng quen
thuc. m Dc vng v ru trn ln vo nhau, khoi cm ging
nh lung in chy khp thn th c, lm cho c nhn khng c
m rn r ra ting, thn mnh cng thm vn vo, mun tin n gn
st anh hn na. Hng phn ca c, kht vng ca c, thn th c
mnh mai, trng nn m ngi ging ht nh nm nm trc y,
cng thm kch thch thn kinh T Thc, trong nhy mt c ngi
mu nng si tro, gi pht ny anh ch ngh n vic gi ly c.
Qun o nhanh chng nm ri rc di sn nh, trn ging l hai
thn hnh khng ngng trin min dy da cng mt ch, ting rn
r, ting th dc, lin tc truyn khp mi ng ngch trong cn
phng.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
011 B anh nhc nh (1) Tnh cm mnh lit nh bo tp qua i,
trong phng im lng l thng, ch cn li ting ht th dn dp. nh
mt m u nh chim ng ca T Thc , nhn vo v mt tha mn
ca ngi nm bn cnh, ton thn y du hn ang chm vo gic
ng, anh thm ch c cht thng hn chnh mnh, ti sao qua
nm nm m anh i vi c vn cm lng khng c, i vi c
vn in cung, nhng anh cng khng th khng tha nhn, cng
c hoan i, l mt loi hng th tinh thn tht khoan khoi d chu,
loi cm gic ny anh cha tng cm nhn c bt k ngi ph
n no, cho d c l Lm Vy i chng na. Nhng ti sao c li
xut hin y? Ti sao li v tnh gp nhau ti qun bar? L ngoi
mun hay l m mu ca c? Ngi trn ging kh nhn mt,
chm ri m to mt, u vn cn au qu, thn th cng khng
c khe lm, c iu c m thy mt gic m tht p, m
thy anh, sc mt nhanh chng tr nn m m, v c bit khng
phi l s tht. L ng nhn xung quanh cn phng xa l c by

tr xa hoa, hi hi sng st, sao li th ny? C khng phi d nh


tr v khch sn sao? Ti sao by gi li trong cn phng dnh
cho tng thng vy? Lp tc ngi dy, tm chn che ngang ngc ri
xung di, l ra thn th trn tri mang y du hn, li nhn thy
qun o ri rt lung tung di ging, qun o ny rt quen thuc
vi c, kia l qun ty, o s mi, thm ch l lt.. A. C hong
s ht to, c nh r bn thn ti qun Bar, ung ru lin tc, chng
l c b ngi n ng no li dng. ang ngi trn bn n, ung
caf v xem bo, T Thc t nhin nghe thy ting go tht
trn lu, nhn mt nhu my mt cht ri xoay ngi bc ln lu,
va ln lu lin nhn thy c vn trn tri ngi bn ging vi v
mt hong s, gt gao nhn chm chm qun o di ging. C
tnh? Tnh ri th c th i. Li ni bnh tnh, lnh khc v v tnh,
nh mt lnh nh bng, khng c ly mt tia m. Thc, l anh
sao? Tht s l anh sao? u Dng ip nhn thy anh ng trc
ca th kch ng khng th tin c, ging ni cng c cht run ry,
chng l m qua l tht ch khng phi m. u Dng ip, c
khng mc qun o, chng l l cn mun quyn r ti. nh mt
ca T Thc dng li trc ngc c, m ming chm chc. Quyn
r anh? u Dng ip sng st, ci u nhn li thn th mnh,
trong nhy mt sc mt tr nn ng, lc ny mi sc nh li bn
thn khng c mc qun o, lp tc nhy xung ging, nhanh
chng mc qun o vo, mc qun o trc mt anh, ngoi tr v
mt kch ng lc ny, c cn c mt cht xu h. C c th i ri.
T Thc n ngi ra, lnh lung ni vi c. Thc. u Dng ip
cn mi, nhn thy anh tn nhn v tnh nh th, li cn cha ni
xong b anh lnh lng ct ngang. Im ming, c khng c t cch
gi tn ti. Em. T tin sinh. u Dng ip c nn nc
mt y khut, gi ln xng h xa l ny. C mun ni ci g? Cn
mun ni c yu ti sao? u Dng ip, khng ngh ti nm nm
khng gp, c li tr nn qu k a oan nh th? Th no? Nhn
thy T Thc hm nay khng nh ngy xa, trong ti c bc
triu, cho nn mun quay u li sao? ng tic, th m T Thc
ti khng thiu nht chnh l n b. Anh mt lnh nhn c, trong
mt khng c ly mt tia thng tic, trn mt u l v khinh b, c
ngh c tr v th bn thn s tip nhn c sao? Vy th c tht s
qu coi thng anh ri. Em khng c. Sc mt u Dng ip
trng bch, c bit chnh mnh c gii thch th no cng v ch? Ai
s tin tng c? C chnh l ngi lm tn thng anh, by gi cn
mun tr li bn cnh anh sao? C mun tin ca ti phi khng?

Tuy rng trc y c v tnh v ngha, nhng ti cng n mt ch


u Dng, s b th cho c nm trm vn, nh vy ri ch? T
Thc chm bim nhn c, t trong ti ly ra mt tm chi phiu,
vit ln nhng con s, sau x ra, nm v pha trc, by gi
tin th anh khng thiu.. Chng 012 B anh nhc nh 2 Tm
chi phiu ri trn mt ca c, sau bay xung mt t, u Dng
ip lng lng nhn tm chi phin ang nm trn mt t, s kin
cng m c c gng chu ng, trong nhy mt suy sp, nc
mt trong sut tun ri nh ngi ta cht t mt chui trn chu.
Anh ang dng tin s nhc c, ging nh nm nm trc c
dng tin s nhc anh, c bit mt khi tr v l t rc ly
nhc, nhng nh vy cng tt, c s khng cn m o tng g na.
u Dng ip, cm chi phiu ri ri khi ni ny, bao nhiu y
tin mua mt m ca c l qu d d cho c ri, ngay c minh tinh
cng khng c gi ny u. Trong mt T Thc u l khinh
thng, li mnh lnh ni ra tng ch: C t c mc ch, c
c th i, nh k, sau ny ti hi vng s khng bao gi gp li c
na. Mc ch ca c? C c mc ch g? Coi trng tin ca anh
sao? u Dng ip nhn ngi n ng trc mt lnh khc gn
nh tuyt tnh, anh ang hiu lm, ang hoi nghi mnh, nhng c
khng nn trch anh, c sm ngh n kt qu ny, p buc bn
thn c n n ci: T tin sinh, anh hiu lm ri, ti hm qua
ch l chuyn hiu lm, anh yn tm, sau ny chng ta s khng bao
gi gp li nhau na. Lng ca c mun ri vo hm bng,
khng cn hy vng xa vi. Tht khng? Vy th tt, ch c iu ti
c lng tt mun nhc nh c mt cu, nu ln sau mun quyn r
ngi khc, th hy luyn li k thut trn ging cho tt mt cht,
nh vy c l ngi ta s cho c tin nhiu hn mt cht. T
Thc vn dng ht mi kh nng c th chm chc, v nhc c,
nhn thy sc mt ca c tr nn rt kh coi, trong lng anh v cng
thoi mi. Ngi khc? Luyn tt k thut trn ging? Anh coi c l
ci g? Gi im sao? Anh c v nhc mnh nh vy sao? Anh
mun tr th mnh v nhng chuyn trc kia sao? Bi thng trn
ngp trong lng, mt cn au n lnh lo chy t lng bn chn
n tn tm can, lm cho c tc gin, t nhin ngng mt ln, l ra
mt n ci th thm, dng sc vy vy tc: T tin sinh, cm
n s nhc nh ca anh, ti s nh k, ti nht nh s luyn li k
thut ging chiu cho tht tt ri mi i quyn r ngi khc. Nu
v nhc mnh c th lm cho anh vui v, vy th c cho anh vui
v, coi nh bn thn chuc ti cho nm nm trc. Bp.Mt m

thnh trong sut vang ln t ming c, trn mt u Dng ip lp


tc xut hin mt du tay mu , khe ming chy mu, nhng c
li v cng bnh tnh ng ni , nhn anh, nh i, mt ci tt
ny em tt c nhng g c thiu anh u tr li ht cho anh, t nay
v sau xem nhau nh ngi xa l. Ti tht cm thy mt mt thay
cho ch u Dng, sao ch c th c mt a con gi khng bit
lim s nh c, c khng xng mang h u Dng, ct. nh mt T
Thc nhy mt tr nn m trm, lnh nh bng, c khng xng
lm con gi ca ch u Dng. u Dng ip chm ri xoay ngi
sang ch khc, t nhin dng bc, vn khng quay u li ni:
Mc k anh tin hay khng? Chuyn xy ra hm qua l ngoi
mun, khng phi m mu ca ti. T tin sinh, tm bit.
khng, phi ni l vnh bit mi ng. Ni xong, mun bc ra ca,
bng dng anh pha sau gi li. Khoan . Cn c vic g sao?
u Dng ip tm dng mt cht, chm ri xoay ngi qua nhn
anh, anh cn mun lm g? Cm t chi phiu i, giao dch trn
ging ti thch phn bit r rng, mc k mc ch ca c l g?C
hu h ti trn ging, y l th c nn c hng. T Thc
nht tm chi phiu ln, t vo trong tay c. Nhn thy trn tm chi
phiu ghi con s nm trm vn, trc kia c l c s khng thm lic
mt mt ci, nhng hin ti i vi c s tin ny tht qu ln, nu
anh nht nh phi dng phng thc ny v nhc mnh, vy th
c chiu theo anh i. Cm n. Khng h chn ch, lin xoay
ngi chy xung lu, anh khin cho mnh ngay c mt cht tn
nghim cui cng cng mt sch, anh hn l nn va lng. Nhn
thy c chy tri cht vi sc mt trng bch, khe mi T Thc
nhch ln, trong nhy mt khi phc li bnh thng, nhc nh c,
ti sao bn thn li khng h cm thy vui v nh trong tng tng
ca anh.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
013 Mt trm vn u Dng ip chy ra khi bit th, theo ng
ln khng ngng chy trn v pha trc, mi cho n khi khng cn
cht hi sc, lc ny mi ta vo mt cy i th ven ng, thn
mnh chm ri ngi xung, chn u trc ngc, v ti than m bt
khc ln ting. ng tri cho nng mt c hi nhn thy anh, cng
cho nng mt c hi t rc ly nhc. Khng th khng nh anh,
ban m ni xa l ny, em gi thm tn anh.. (Khng th khng
nh anh) Ting chung di ng t nhin vang ln bn tai c. C ra
sc lau kh nc mt, n nh cm xc, sau ly di ng ra, l

Tiu Dung, Al, Tiu Dung, chuyn ca bc gi x l tt ri ch?


Tt ri, Tiu ip, cu th no? Chng ta gp mt ni chuyn i,
mnh ang qun cafe Hu Duyn trn ng XX ch cu. M Tiu
Dung ni, tuy rng ging iu vn trm tnh nh trc nhng li n
cha bi thng. c, mnh lp tc ti ngay. u Dng ip ngt
in thoi, tin tay vy mt chic taxi. Va n qun cafe, c lin
nhn thy v mt bi thng thng kh ca M Tiu Dung, cau my
ngi ch mt gc. u Dng ip i ti th nhn thy trong mt c
hm cha nc mt, c rt kin cng, bn thn rt t khi nhn thy
c khc, cm tay c an i: Tiu Dung, tt c u tr thnh qu
kh ri, cu phi kin cng ln, bc gi i ri nhng cu vn cn c
mnh. Tiu ip. M Tiu Dung m ly c khc rng ln. Tiu
Dung, ng qu au lng, bc gi trn tri cng nht nh khng
hy vng cu s thng tm kh s. u Dng ip nghn ngo an
i c, sau li cng c khc. Cm n cu, Tiu ip, cng may lc
ny cn c cu ti an i mnh. Mt lc lu sau M Tiu Dung mi
ngng khc, cm ng ni, t nhin nhn thy khun mt sng
ca c, lin vi vng hi: Mt ca cu lm sao vy? C au lm
khng? Tiu Dung, khng cn lo lng, mnh khng sao, ng ri,
khi no th chng ta quay v M? u Dng ip c chuyn
ti. Cu mun v M? M Tiu Dung sng st, Cu khng mun
li tranh th tnh cm ca anh ta sao? Khng mun. u Dng
ip lc u, ra v thoi mi ni: C mt s th mt i, khng
phi cu mun tm l c th tm tr v c, hung chi l con ngi,
by gi mnh ngh thng sut ri. Ngh thng sut l tt. M
Tiu Dung gt gt u, bit r mi chuyn s khng n gin nh
vy, nhng lc ny c khng c tm tnh quan tm n Tiu
ip, bi v chnh c cn lo cho mnh cha xong, sc mt tr nn m
m: D vy nhng hin ti mnh vn khng th quay v M c.
Ti sao? xy ra chuyn g sao? u Dng ip ngn ra, khn
trng hi. M mnh qua i, cha dng mun mnh a cho ng
ta mt trm vn, ni rng y l s tin cp dng cho cc chi ph
sinh hot khi mnh i du hc nc ngoi v chi ph chm lo thuc
thang cho m, nu mnh khng a ng ta s khng cho m mnh c
c ch yn ngh, li cng khng giao tro ct ca m cho
mnh. Tay M Tiu Dung sit cht, nh mt l ra tia hung c, c
hn bn thn khng th git c g n ng khn kip kia. Chi ph
sinh hot nc ngoi ca cu? Khng phi tt c u do cu i lm
kim c sao? u Dng ip k qui hi, sau t nhin hiu
c: ng ta xo tr. , ng ta xo tr, nhng mnh li khng c

cch no, mnh khng th cho m cht m khng c c mt


ch yn ngh, cho nn, mnh phi li y kim c mt trm vn
a cho ng ta, sau mang theo tro ct ca m, tm cho m mt
ni an ngh cui cng. M Tiu Dung gt u, c hn cha dng ca
mnh n thu xng, nhng c li khng cn cch no khc. Mt
trm vn, Tiu Dung, vy cu phi mt bao nhiu thi gian mi kim
c, cu c bit khng? u Dng ip m thm tnh ton, t nht
phi mt ba nm. Mnh bit, nhng mnh u cn s la chn no
khc, cho nn mnh phi li i Loan. M Tiu Dung ni mt cch
kin quyt, t nhin khe mt cht rng rng, nc mt lp tc ri
xung: C iu, mnh cm thy tht c li vi m, khi cn sng m
v mnh m phi chu thua thit, vt v c i, hin ti qua i,
mnh cng khng th cho m mt ni yn ngh n nh. u Dng
ip au lng, bt c d nhn Tiu Dung, t nhin nh ti tm chi
phiu nm trm vn, c vn nh x n, nhng by gi thay i
ch . Tiu Dung, ng khc, khng phi l mt trm vn sao? i,
by gi chng ta i a cho ng ta, sau mua cho bc gi mt
phn m. C lp tc ko tay Tiu Dung ni. Cu c? Tin u cu
c? M Tiu Dung khip s nhn c, ti sao c y li c mt trm
vn, c y cn ngho hn so vi mnh.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
014 Tnh c gp ti ngha trang Cu c? Tin u cu c? M
Tiu Dung khip s nhn c, ti sao c y li c mt trm vn, c y
cn ngho hn so vi mnh. Chuyn ny cu khng cn quan tm,
by gi quan trng nht l an tng cho bc gi ng hong, chng
ta i mau. u Dng ip ko c i ra ngoi. Tiu ip, cu ni
cho r rng, tin ny u cu c, nu khng mnh khng cn. M
Tiu Dung va b c ko i va ni. Anh y a. u Dng ip
hiu r tnh tnh ca c, nn thnh tht ni r. Anh y? M Tiu
Dung lp tc hiu c, ngi c ni chnh l T Thc. Cu
gp anh ta sao? c ri, ng hi na, ch gii quyt xong
chuyn ca bc gi, mnh s t t gii thch tt c mi chuyn cho
cu nghe. u Dng ip trc tip ngt li c, by gi chuyn quan
trng hn chnh l chuyn ca Tiu Dung. Cm n cu, Tiu ip.
nh mt M Tiu Dung hng hng, sng mi cay cay. c ri,
khng cn lm mnh cm thy bun nn nh vy, s tin ny sao c
th so vi cu. u Dng ip tin tay vy mt chic taxi.
*********************************************************************
************** M Tiu Dung a cho cha dng mt trm vn, lc

ny ng ta mi a tro ct ca m c cho c, Tiu Dung bt u x


l hu s cho m, trong lng u Dng ip au kh ri rm, t sau
khi cha m qua i, nm nm qua c khng i bi t h, cho nn
by gi c phi c ly dng kh i thm m h. Ton thn mc mt
b qun o mu en, mang thm mt ci knh mt, trong tay cm
mt b hoa cc, y l ln th ba c bc vo ni ny, ln u tin
l lc h tng cha m, ln th hai l lc c kt hn n y bi
t, mc d qua nm nm, nhng c vn nh nh in m phn cha
m nm ch no, lp tc nh nhng i v pha trc. T Thc
rt mt ly ru vang t pha trc bia m, ng nhn mt hi,
sau mi xoay ngi mun ri khi, li thy u Dng ip t pha
i din i ti. Thc, khng.T tin sinh. C nao nao, dng
bc, vi vng sa ming, nh mt o qua ly ru vang t pha
trc m, c bit cha thch nht l ru vang , him khi c anh
c lng quan tm, chm ri tin n pha trc, lc lt qua ngi
anh, c tm dng mt cht, thp ging ni: Cm n anh. C
khng cn cm n ti, ti bi t ch u Dng khng phi v c. T
Thc khng h cm kch, ging ni vn lnh lng nh trc. Em
bit. C cng khng ngc nghch n ni ngh anh thay mnh n
bi t cha m, C iu, mc k anh l v ci g? Trc ht em cng
phi cm n anh, bi v h l cha m ca em. Cha m ca c? Ch
u Dng c a con gi nh c, ng l s nhc ca ch y. nh
mt T Thc thm trm, bn ra tia nhn lnh lo, m ming chm
bim. Anh ni ng, em l s nhc ca cha. u Dng ip khng
mun gii thch, anh ty nhc nh mnh, nu nh vy c th
lm tiu tan ti li nm nm trc ca c, vy th c nguyn im
lng tha nhn c tha th. i lng my ca T Thc nhu
cht cng mt ch, nm nm khng gp, c r rng hc c
tnh nhn nhc chu ng, im lng tha nhn, hon ton khng
ging nh trc y, khng chu thua km bt c ai, lun ging
nanh ma vut, c tnh gy s, t nhin trong lng cm thy c
cht bun bc kh hiu, khng mun tip tc nhn thy c, nn xoay
ngi nhanh chng ri i.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
015 Cha m, tha th cho con Nh nhng t hoa ti pha trc
bia m, u Dng ip qu gi xung ni , nc mt ri nh ma,
khng ngng ly tay vut ve bc nh ca cha m, y khut trong
nhiu nm qua c nh vy m theo dng nc mt tun ra. Cha,
m, con xin li, con xin li, tha th cho con v lu nh vy mi

n thm hai ngi, khng phi con khng nh cha m, m l con


khng c mt mi no ti gp cha m, khng c nh, khng c cng
ty, ci g cng khng c, con tht s khng bit nn ly ci g ti gp
hai ngi. Cha, con cng xin li cha, cha nhc lng v con m
thu xp n tha tt c mi chuyn, an bi cho con mt ngi n
ng v i nh vy. Nhng chnh con li khng bit qu trng, cn
chnh tay hy i tt c, cui cng phi ri vo kt cc hai bn tay
trng nh th ny, con tht s khng cn mt mi li i Loan, m
phi i xa n nc M, cha ni xem, con phi ly ci g n gp
cha y? Nhng m con bit, d cho con c phm phi li lm g?
lm sai chuyn g? Cha m u s tha th cho con, bao dung
con, ch l con khng c cch no lm cho anh y tha th con, cha,
con rt hi hn, tht s rt hi hn, nu ng tri cho con thm mt
c hi na, con nht nh s gi cht anh y, s yu anh y tht
nhiu, nhng con bit ng tri s khng cho con c hi nh vy
na. C ta u vo pha trc m bia, mt mt khc n thng
tm mun cht, mt khc k cho cha m nghe nhng tm s trong
nhng nm gn y m c cha tng tit l vi bt k ai. Thm v
sinh m ng cch khng xa, khng ngng nghi hoc nh gi
c. u Dng ip cng ch ti b, khng hiu ti sao b c nhn
mnh chm ch? Lau i nc mt, sau cung knh qu trc m bia
dp u ba ci, ri mi ng dy mun ri i. Tiu th, c l g ca
bn h? B thm nhn khng c hiu k, nh nhng bc n hi.
Con gi. Tuy rng khng bit ti sao b li hi nh vy, nhng u
Dng ip vn tr li. Con gi? Ti sao ti cha tng gp qua c?
B thm k qui hi, sau th tho t ni: C iu l anh trai ca
c tht s l mt a con c hiu, ti to m nhiu nm nh vy,
nhng cho ti by gi cng cha tng gp qua ngi no hiu thun
nh cu y. Hiu thun? Ti sao li ni nh vy? u Dng ip
sng st. Tiu th, c khng bit thi, anh trai ca c mi thng
u ti y thm nom cha m ca mnh, lu ngy ti lin nhn ra
cu y. B thm tr li. Tht khng? Mi thng anh y u ti
sao? Trong lng u Dng ip c trm v ln ln vi nhau, tht s
khng bit l mi v g. , tuy rng khng xc nh c ngy
no, nhng mi thng u c n, c mt ln, mt thng cu y
khng c ti, cui cng vo mt ngy ma to, ti ngh cu y nht
nh s khng n y, nhng cu y li i ma n, nu cha m
c cn sng th nht nh s rt vui mng v c c mt a con
hiu tho nh vy. Khun mt b thm y v hm m. Cm n
thm, tm bit. u Dng ip cng nhn khng c, xoay ngi

chy ra ngoi. Ti sao? Ti sao anh phi lm nh vy? m m.


Bu tri ang trong xanh cht vang ln ting sm inh tai nhc c,
trong nhy mt my en lin ko li dy c, ch mt lt sau ma to
tm t lin trt xung. u Dng ip i trong ma, ty ma
ri t nhp ngi mnh, trn mt khng cn phn bit c nc
mt hay l nc ma. Ma to ri trn mt knh ca xe, dng nh
nhn khng r con ng pha trc, ma xui qu khin T Thc
dng li, anh bit khu ngha trang ny cch ni thnh rt xa, m
nhng ngi ti ni ny u c xe hi ring, cho nn rt t khi c xe
taxi xut hin y, li cng khng c xe bus. Ma ln nh vy, c
y lm cch no ri i? Tay cm cht bnh li, chn gim ln
chn ga, anh tht s mun c nghnh ngang m i nh vy, khng
cn quan tm n c, ch l t u n cui chn vn khng nhn
xung, t nhin quay u xe li, anh ni vi chnh mnh, anh l v
mun bo p n tnh ca ch u Dng, d sao c cng l con gi
ca ch y.
Chng 016 Mc ch ca c T Thc li xe t rt xa nhn
thy c c ngi t m, hn xiu phch lc i trong cn ma to,
c mun lm ci g? Khng mun sng na sao? Kt, xe lp tc dng
li bn cnh c, khng i c kp phn ng li th ca xe m ra,
ngay tc th c b ngi ta dng sc ko vo trong xe. Anh. u
Dng ip c cht kinh ngc nhn anh, th ra anh khng i, anh
tr li tm mnh, anh l ang quan tm mnh sao? Khng hiu sao
trong lng c cm thy ngt ngo. C khng cn l ra v mt cm
kch, ti quay li l v ch u Dng. T Thc khng cho c
c c hi ni chuyn trc tip ni trc, sau khi ng xe.
Cm n anh nhng nm gn y n thm nom cha m em. u
Dng ip dng tay lau i nhng git nc ma dnh trn mt, c
tht lng cm n anh. u Dng ip, c cm n khng thy k l
sao? ng bao gi t mnh khng nh, ti ni ri, ti n l thm
ch u Dng, ch khng h lin quan n bt k k no, nht l
c. Khe mi T Thc nhch ln mt n ci lnh lo chm
bim. u Dng ip khng ni g, c bit, bt lun c ni ci g
cng u khng th b p nhng thng tn m c gy ra cho
anh nm nm trc. Khng kh lp tc tr nn trm mc, bn trong
cc k im lng, bn tai nghe c u l ting ma to qut vo thn
xe. nh mt T Thc lic nhn v hng c, lin thy c lng lng
ngi ch kia, nc ma trn u khng ngng ri xung trn mt,
trn ngc c, qun o t m gt gao dn st trn thn th c, lm
cho dng ngi l lt quyn r m ngi t nhin hin ra, nht l

bu ngc vun cao n hin trong b qun o mu en lm cho ngi


ta khng ngng m mng. Nh n bui ti ca vi ngy trc, thn
mnh anh lp tc tr nn cng thng, ni ca anh khng khi
nhanh chng ng thng mt cch ngo ngh. Cht tit. Anh nhn
khng c mng ln mt ting, bn thn cha bao gi thiu ph
n, nhng khng hiu ti sao chnh mnh i vi c li mn cm nh
vy, ch cn lic mt nhn mt ci, thn th s lp tc c thay i.
H, ci g? u Dng ip hi nao nao, quay u nhn v pha anh,
mt git nc t trn tc ri xung ln da mm mi trng nn ca
c, trong nhy mt bin mt trc ngc c, lm cho c tr nn
tht quyn r, khng c li no c th miu t c. Kt. T
Thc nhn phanh, khin cho xe t ngt dng li. Anh t nhin
dng xe, lm cho u Dng ip khng kp chun b trc, thn
mnh lp tc ng nho v pha trc, binh. mt ting, u lin p
vo pha trc xe, c ly tay xoa xoa ci trn b au, cn cha kp
ly li tinh thn cht nghe ging ni tc gin mang theo chm bim
ca anh truyn n bn tai. u Dng ip, hm nay e l do c c
tnh sp t, cng ti khng hn m gp, sau gi tr quyn r ti
phi khng? Nm trm vn ti a cho c cn khng sao? Lng
d ca c cng tht tham lam. Ci g? C ng ngc, ngng u
ln lin nhn thy trong i mt en ca anh u l la gin, gt gao
nhn chm chm c, dng nh mun cn nut c, lm cho ai trong
thy cng cm thy hong s, m c hon ton khng bit, ti sao
sc mt ca anh li t nhin thay i nh vy. u Dng ip, c
cn gi b na sao? Bin mt nm nm, ri t nhin xut hin,
cng ti gp g ti qun bar, by gi li gp nhau ngha trang, c
c cm thy trng hp khng? Trng hp n ni lm cho ngi ta
khng th khng nghi ng? nh mt sc bn ca T Thc bn
v pha c. Lc ny u Dng ip mi hiu c anh ang ni ci
g? Th ra anh ngh c bin mt sau tr v, tip cn anh l c mc
ch, bt c d ci kh, c ni: Qu tht l trng hp. C khng
cn hi sc gii thch na. C tha nhn? Trong nhy mt sc
mt ca T Thc tr nn m trm ng s, gt gao nhn c chm
chm, ta nh mun n ti nut sng c.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
Chng 017 Dc ht kh nng s nhc C tha nhn? Trong
nhy mt sc mt ca T Thc tr nn m trm ng s, gt gao
nhn c chm chm, ta nh mun n ti nut sng c. Em c th
gii thch sao? Nu em ni khng hn m gp th anh c tin khng?

u Dng ip hi li anh, bit nm nm trc mnh lm anh tn


thng qu su, cho nn by gi anh s khng tin mnh ni d ch l
mt cu. Khng tin. T Thc khng h suy ngh ni. Vy
em cn cn phi gii thch sao? bit anh s khng tin tng, em
gii thch khng phi d tha sao? u Dng ip nhn thy v mt
lnh lng ca anh, trong i mt p khng cha g khc ngoi au
xt. C nh vy c xem nh ang gii thch khng? u Dng ip,
khng ngh ti nm nm khng gp, c tr nn thng minh hn nm
nm trc rt nhiu, c cho l c ni nh vy th ti s tin tng c
sao? Th no? Cn mun lm b T h? C cho l c cn c t
cch ny sao? T Thc ci lnh, nhn chm chm vo mt c,
c ngi tn ra hn kh bc ngi. Anh ngh em nh vy sao? Sc
mt u Dng ip trng bch, cn cht mi n ni i mi mm
mi chy ra mt t mu ti, anh nht nh phi nhc nh c nh
vy sao? C cn c th lm cho ti suy ngh v c nh th no?
Chng l th m c xem trng khng phi l tin ca ti sao? T
Thc dng ht kh nng c th s nhc v chm bim c. Em
khng c tin, v s nh anh ni. u Dng ip ht ln, nc
mt trn khe mi, lp tc m ca xe, b chy ra ngoi, ci g c
cng u khng c, nhng ti thiu c cn c lng t trng v tn
nghim ca mnh. Mc cho ma to gi ln qut vo trn thn th c,
c vn khng ngng chy v pha trc, ti sao c li tr v? Ti sao
li tr v? Tin tin, tin tin. Pha sau truyn n ting bm kn inh i
ca xe t, m c khng h pht hin nn khng trnh n. Trong
nhy mt khi t va chm n ngi c, c cm thy cnh tay t
nhin b ngi ta ko qua mt bn, xe vt qua st bn thn th c,
lc ny c mi phn ng li, sc mt cng tr nn trng bch, c
ngi khng cn sc lc, ngi xm xung ng. u Dng ip, c
ng ln cho ti, c ang lm g? Mun cht sao? Mun cht th
cng ng cht trc mt ti. T Thc rng gin, ko c ng
ln, ma qut vo trn mt, trn ngi lm cho trong nhy mt c
ngi anh cng t sng. C cht hay khng l chuyn ca em,
khng cn anh quan tm. u Dng ip mnh ming ni, mun
giy ra khi anh. u Dng ip, c tht l bit din tr, mun
dng ci cht uy hip ti, tranh th s ng tnh ca ti sao? Vy
th c sai lm ri, sai lm nghim trng, ti khng quan tm n s
sng cht ca c, nhng tt nht l c hy cht cho xa xa mt
cht. V mt T Thc phn n, dng sc bp cht c tay c. T
Thc, anh cho rng anh l ai? Ti s khng cht, ti s sng tht
tt, nhn thy anh cht. u Dng ip tht s b anh chc gin,

c mun dng tnh yu b p li lm, nhng cng khng phi


cho anh ty lm nhc chnh mnh, c cau my, giy da bn tay
ang b sit cht n au n ca mnh. Bung tay, au qu.
au? C cng bit au, vy ti s cho c nm th, mt cht mi v
au n. T Thc lin ko c hng vo trong xe. Chng 018
Ngi n b b chng git con au? C cng bit au, vy ti s
cho c nm th, mt cht mi v au n. T Thc lin ko c
hng vo trong xe. Anh mun lm g? Mau bung tay ra. u
Dng ip b anh mnh m y vo trong xe. Cm ming. T
Thc tht ln, da cho c run ry, sau anh li t nhin khi ng
xe chy v pha trc. Khng kh trong xe cc k cng thng, u
Dng ip cn mi khng ni c mt li, cn anh th phng xe
tht nhanh. Xung xe. Xe dng trc ca bit th, T Thc
th l ko c xung xe. Mt khi anh ni nh vy, anh cn mang
em tr v lm g? u Dng ip vn b anh ko vo trong phng,
nh mt chua st nhn anh. u Dng ip, c tht s tr nn rt
thng mnh, bit li dng nhc im ca ti i ph ti. nh
mt T Thc lnh nh bng nhn chm chm c. Nhc im
ca anh? u Dng ip kh hiu nhn anh, khng bit anh ni nh
vy l c g? Khng hiu? Khe mi T Thc nhch ln thnh
mt n ci lnh, ngc mt nh gi thn th t m ca c.
Nu c xy ra chuyn g, ti nht nh s cm thy c li vi ch u
Dng, cho nn c lin li dng nhc im ny nhn c hi
tip cn ti, khng phi sao? Lc ny u Dng ip mi hiu c
anh ang ni. Khe mi chm ri cong ln thnh mt n ci chua
xt, th ra anh ngh nh vy? Lng ca c au n ging nh b
kim m, nh mt trc tip nhn thng anh: Anh bit r, ti sao
cn mun mang em v nh? Anh lm nh vy khng phi rt mu
thun sao? Nu l nhc im, c cho rng ti cn c s la
chn no khc sao? trc mt ca ti, ti s khng cho c gp
chuyn khng may, nu ni no khng c ti, s sng cht ca c
khng lin quan g n ti, ti cng khng cn cm thy c li vi
ch u Dng. T Thc ni mt cch v tnh. Anh hn em nh
vy sao? u Dng ip yu t hi, trong mt mang theo t nhiu
au xt. Vy c cho l th no? Ti khng nn hn c sao? Chng l
ti cn phi yu c sao? Mt ngi n b b chng git con, c
ng c yu khng? Nh ti chuyn c, T Thc hn n
nghin rng nghin li, hn khng th bp cht c. B chng b
con? Nc mt nng bng ca u Dng ip lp tc chy xung,
mi run run: Tht xin li, tht xin li. Ngoi tr ba ch ny ra, c

khng bit mnh cn c th ni ci g? Cm ming, c cho l mt


cu tht xin li th c th lm phai nht tt c d vng trc kia sao?
u Dng ip, ti ni cho c bit, tt c nhng chuyn xy ra
u khng th thay i, c cng tt nht l nn cht tm i, cho d
trn th gian ny ph n u cht ht, T Thc ti cng s khng
ly c. Anh rng gin, tuyt tnh tuyt ngha nhn chm chm c.
u Dng ip khng khi lui v pha sau hai bc, nh mt lnh lo
ca anh lm trong lng c bng dng ln mt lung kh lnh, ng,
c nn sm ngh ti chuyn ny, khng phi sao? C cn yu cu xa
vi g na? C cn m hy vng g na? Ngh vy nn xoay ngi li,
nghing ng lo o mun ri i. u Dng ip, c khng c nghe
r sao? Thay qun o i, ng gi b trc mt ti. T Thc
nhanh tay gi li c, hung hng y c ng vo phng tm, sau
nm vo mt ci khn lng cho c. u Dng ip ng trc gng
trong phng tm, nhn thy chnh mnh c ngi t m, b dng
nhch nhc khng chu ni, cng nhn khng c m da vo tng
go khc.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
019 Anh v tnh Dng khn tm bao ly thn th ca chnh mnh,
u Dng ip em qun o b vo my git, ch cho n git xong
sau hong kh th ly ra mc vo ngi ri mi bc ra khi phng
tm, va bc ra th thy anh tm xong, mc ng ngi trn
gh s pha ung tr nng. T Thc thy c mc qun o chnh t
nh nhng bc ra, hi hi nhu my nghi hoc, c tht s bit s
dng my git, trc kia, mi ngn tay ca c khng h chm vo
bt c th g, qu tht l mt thin kim tiu th ng ngha, c hon
ton khng c c hi chm n my git, anh rt kh c th tng
tng c trong nm nm qua c sng nh th no? Nhng anh
khng quan tm mi th v c. u Dng ip chm ri i n pha
trc anh, c gng chy ra khi ca m khng gy ra bt k ting
ng no, c bit, anh nht nh s khng yu thch g v vic c ni
li tm bit. ng li, c mun i u? T Thc lnh lng h
ln, khng bit c li c nh g? Tr v. Bc chn ca c dng
li, nhng vn khng nhn anh, ch nh nhng ni ra hai ch. Bn
ngoi ma ln nh vy, c lm sao tr v? Li mun gi tr g na
y? V mt T Thc lnh nht, tn ra hn kh bc ngi. Taxi.
C cn ni thm, nu mun ri i th sao li khng c bin php c
ch? Taxi? T Thc ci lnh C cho l bn ngoi khu bit th
sang trng nht i Loan ny s c taxi sao? C lm nh vy c

phi l mun li ko s ch ca anh khng? ch, u Dng ip


nao nao, c qun mt, nm nm sng trong cuc sng ngho kh
tht vng lm cho c qun ht b dng ca nhng gia nh giu
c l nh th no? Ngi xung, i ma tnh, ri c mun i u
th i. Ch cn khng xut hin trc mt ti, sng hay cht u
ty c. T Thc ra lnh, ch cn khng cht trc mt anh, anh
s khng cm thy c li vi ch u Dng. Lng u Dng ip
au n chua xt, hc mt cng t t, nhng c t ni vi chnh
mnh, khng th khc, khng ngh s ci nhau vi anh, c ngoan
ngon i n gh s pha cch anh mt khong rt xa ri lng l ngi
xung, i cho ma tnh, c s ri i, lc ny y, s l ra i vnh
vin. T Thc lnh lng nhn c mt ci, dng nh khng mun
nhn thy c nn xoay ngi bc ln lu. u Dng ip nhn ra
ngoi ca s thy ngoi tri ma vn cn tm t, khng bit khi no
th ma tnh? Lc ny mi bt u chm ri nh gi cn phng, ni
ny trang tr tht xa hoa, c thy cho d ch l mt vin gch men
cng u l sn phm cao cp nht trn th gii, cn c s pha, bn
tr, nhng li lm cho ngi ta c cm gic tht l n gin nhng
sch s v gn gng, ch l c iu rt k qui l ni ny khng c
ngi hu, chng l ni ny khng phi l ni m anh sng sao? Hay
l cn bit th ny l anh chun b sng sau khi kt hn. Suy
on ny chc l khng sai ri, tim li khng t ch c m au
n nhc nhi, nhng c c t cch g m ghen t? C t cch g
c c tnh yu ca anh? Anh ni rt ng, mnh l mt ngi n
b b chng git con, lm sao c th hy vng c c tnh yu ca
anh mt ln na. C nn chc phc anh, ch l c khng c cch no
nn cm gic ghen t vi ngi ph na sp tr thnh v anh,
nhng tt c mi chuyn u khng th cu vn, v lc ta vo trn
gh s pha, chm ri nhm mt li, c mt mi qu, tim cng rt
au, nhng li cm thy tht thoi mi, bi v, cui cng c c th t
b ri.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
Chng 020 T lm by khng th sng T Thc i xung cu
thang lin nhn thy c ang ta vo trn gh s pha ng say, i
mi anh o nh nhn, ci mi xinh xn, ln mi cong vt, c vn
ging nh trc y, xinh p ging nh bp b Barbie, nhng ai li
ngh n mt c gi xinh p nh vy li c lng d v cng c c
th kia. Thn hnh gy yu, sc mt trng bch, lng mi cong vt
kh nhc nhch, chau my ta nh c ngn vn ni au khng th

ni ra, im m ng yu lm cho ngi ta nhn khng c m


cm thy au lng, mt s tc gin t y lng dng ln, biu hin
ca c nh vy l mun mnh ng tnh thng cm sao? C ngh
mnh cn c th chp nhn c sao? ng ln, ai cho php c ng
trong ny? Anh lay tnh c, tc gin trng mt nhn c, c ng tht
l yn tm thoi mi. u Dng ip ang m m mng mng lp
tc b anh gi tnh li, nhn thng vo anh, khng bit ti sao anh li
tc gin? C cho rng y l nh ca c sao? Mun ng th ng? C
c t cch g m ng ni ny? V mt T Thc xanh mt v
phn n, khng hiu ti sao ch cn tra tn c, s nhc c, bn thn
s cm thy v cng thoi mi. u Dng ip bnh tnh nhn anh
mt ci, quay u bc i, ri li mt ln na b anh gi cht. C c
phi khng? Li ti ni c qun ri sao? Ti bo c tnh ma ri
i, c khng c nghe thy h? T Thc ly tay dng sc sit
cht cm ca c. T Thc, anh ri nha, ti i cng khng
c, ngi cng khng xong, ng cng khng ng, vy anh ni cho
ti bit, rt cuc anh mun ti phi lm nh th no th anh mi hi
lng? u Dng ip hung hng nhn anh, khng khng ch c
cn tc gin m ht ln, cho d nm nm trc c lm sai, nhng c
cng khng phi l ngi d dng cho ngi ta c hip. Ha ha,
ha ha. t nhin T Thc ci ha h, sau nhn chm chm
c, gn tng ch: u Dng ip, c cng bit mi v khng bit
phi lm sao l nh th no sao? Nh li lc trc, c i x vi
ti nh th no? Ti i vi c tt cng khng c, khng tt cng
khng c, cho nn, by gi d c lm nh th no ti cng khng
thy hi lng. Sc mt u Dng ip lp tc tr nn cng ngc,
hi tng li bn thn trc kia, anh i vi mnh tt, mnh li ni
anh cht d, cn nu anh i vi mnh khng tt, mnh li ni anh v
tin, mi ngy lun tm l do tra tn anh, s nhc anh. Nhn
thy nh mt m m ca c, khe mi T Thc l ra mt n
ci lnh: Th no? Nh ra cha? Nu tt c mi vic trc kia c
th s dng on hn gii quyt, vy anh c hn em i. t
nhin u Dng ip ngng u ln ni, nu hn c th b p li
tt c li lm m c gy ra cho anh, vy th c cho anh hn i.
H. T Thc ci lnh: u Dng ip, c cho rng hn th c
th b p li ht thy sao? Vy anh mun em phi lm nh th
no? u Dng ip thng kh nhm mt li, cui cng c cng tin
tng cu ni kia thin tc nghit do kh th, t tc nghit bt kh
hot[1] Lm nh th no ? ng nhin l em tt c s nhc m
trc y c mang n cho ti, tr li ht cho c. nh mt T

Thc nh ngn la hng hc thiu t ngi, i mt bc ti gn c.


Anh mun lm g? u Dng ip s hi nhn anh, nh mt hong
s trng to gp my ln, tng bc lui v pha sau, khng bit anh
s lm chuyn g vi mnh?
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
Chng 021 i li s nhc Anh mun lm g? u Dng ip s
hi nhn anh, nh mt hong s trng to gp my ln, tng bc lui
v pha sau, khng bit anh s lm chuyn g vi mnh?
inh
linh linh inh linh linh mt lot m thanh d nghe t nhin vang ln
nh v bu khng kh khn trng ny.
Lm Vi, c chuyn g
th? T Thc cm in thoi ln, ging ni tr nn du dng rt
nhiu.
u Dng ip nh c i x m thm th pho nh
nhm cht nghe u kia in thoi l mt ging n d nghe.
Thc, em khng c chuyn g, ch l nh anh nn gi hi xem anh
ang u thi? Anh n cm ti cha?
Anh nh, n ri,
nu khng c vic g th em ng sm mt cht i. Ging ni ca T
Thc vn du dng nh trc th nhng trn mt li c v khng
kin nhn, thun ming p.
c ri, Thc, em yu anh,
tm bit. Ging ni ca Lm Vi u bn kia in thoi c v rt
tht vng th nhng cng rt nghe li tt in thoi.
u
Dng ip nhn ngoi ca s thy ma ngt, va li ra ca va
ni:
Ma nh ri, em phi i.
Khng i c
mun i sao? C khng phi yu ti sao? Khng phi l mun tip
cn ti sao? Sao li bung tha d dng nh vy? T Thc thong
ci a tay ko ly c v trc ngc mnh, m ly tht lng c buc
c dn cht vo anh.
Khng phi, ma nh ri, em phi i.
. . Cm nhn c s nguy him p bch ca anh, tim u Dng
ip p nhanh hn, ni nng c cht ln xn, c thm ngh sau
nm nm ri khi anh, anh tr nn nguy him khin c cm thy
khng th c, c tin nu nh c cnh anh th s tan xng nt
tht.
C ang s sao? S ci g ch? S ti lm c tn thng
sao? Ngn tay T Thc nm ly cm ca c, i mt c nh con
th trng b nh, lm cho anh c cht khoi cm kh hiu, c cng
c ngy nh hm nay sao?
Anh s khng lm tn thng
em. u Dng ip nhn anh lc u ni mt cch chc chn, tuy
c s nhng c cng tin anh s khng lm tn thng c.
u
Dng ip c phi c qu t tin khng? T Thc nng cm ca
c, dng sc bp mnh, lm cho c au n n nhn mt nhu
my, m ly tht lng ca c tay cng thm sit cht, anh khng

mun b ngi ta nhn thu chnh mnh, nht l c.


Khng
phi l qu t tin m l anh ha vi cha l s chm sc tt cho
em, mc d anh hn em nhng anh cng s khng lm tn thng
em. u Dng ip ni, c tin anh l mt ngi gi ch tn nht l
vi ngi c n vi anh nh cha c.
Th no? em chuyn
ny ra uy hip ti sao? Nhng c ni ng, ti s khng lm tn
thng c. T Thc t nhin bung c ra, khng i c phn
ng, lp tc em c p ln s pha t c ni: Nhng, ti cng
tng ni, s em tt c s nhc m ti chu, i li t trn ngi
ca c.
Rt, ting qun o trn ngi b x ra thay cho ting
tr li.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=317007
022 Ngc i tn bo T Thc, anh mun lm g? Anh mun
dng phng thc ny s nhc em, tr th em sao? B hn
xung di thn u Dng ip khng c cht nng lc phn khng
i mt nng ch l trn y phn n.
Tr th? y khng
phi l th c mun sao? L ai khng bit xu h xin ti yu c mt
ln? T Thc h lnh trong i mt ch l chm bim.
Em. . em ung say. Sc mt u Dng ip trong nhy mt tr
nn ng gt gao cn cht mi che giu xu h.
Th
nhng, c ng qun cukhi say ru ngi ta hay ni tht, iu
ny chng minh lng ca c v thn th c v cng tng nh ti
. Tay T Thc chm chm t trn mt ca c di chuyn n
trc ngc c, ngn tay lun vo trong o lt ca c dng nh l
ng ng chm vo qu anh o mu hng phn ca c.
ng. Thn th u Dng ip run run, hong s ku ln, c rt
nh anh th nhng c khng th anh v nhc mt cch bin thi
nh vy.
ng sao? T Thc a tay dng sc bp bu
ngc c.
A . . . u Dng ip au n ku ln mt ting.
C cho l by gi c cn c quyn ni sao? Yn tm, ti s tha
mn c. Sc mt T Thc t c ci lnh, v mt dng nh l
mun phi n sng nut ti c, tay tham lm lun xung pha
di qun lt ca c.
Th em ra, em sai ri, em khng nn
tr v, em sai ri, em nht nh s trnh xa anh, cng s khng bao
gi xut hin trc mt anh na, xin anh em i. u Dng ip
khc lc cu xin, c khng mun b nhc nh kiu ny, trong i mt
anh by gi ch ton l tnh dc v th hn lm cho c hong s, anh
khng cn l T Thc nm nm trc, c mun ra khi ni ny,
thot ra khi anh.
u Dng ip, c cho rng tt c mi

chuyn u c th hi hn sao? Ti y ni cho c bit, chm


ri. T Thc ni xong tay dng sc x o lt ca c, sau x
lun c qun lt ca c. Nhn thn hnh trng nn l lt di thn
khng ngng run ry lm anh ni ln hng th, con ngi en thm
thy t t tr nn m ly, hi th tr nn nng n, mc d hn c
nhng anh khng th khng tha nhn cha c mt ngi ph n
no c th mang n cho anh s sung sng v hng th cc hn
nh thn th c mang li trong vn sinh l.
u Dng
ip bit khng th trn ch c th nhm mt li, khng them giy
da, ch nhng nc mt ti nhc khng ngng ri xung, ti sao
bn h li ra nng ni nh ngy hm nay ch?
M mt ra?
T Thc t nhin nm ly tc c, b o ra lnh .
u
Dng ip chu ng thng kh t t m con mt trn y nc
nhn ngi n ng xa l tn bo trc mt, thn th c khng khi
run ry, thn th anh v cng quen thuc nhng by gi li lm cho
c cm thy s hi, bi v n khng cn l yu na, m l hn.
u Dng ip, c khng cn lm ra v ng thng? S kiu ngo
trc y ca c u? Trc y khng phi c rt ngang ngc
sao? Th no? Mun ti ng tnh vi c sao? Mun ti bung tha
cho c sao? Ti y ni cho c bit ng m mng vin vng. T
Thc phn n qut, anh ght b dng im m ng yu khin
ngi ta au lng ca c, nh vy s cng lm cho chnh mnh tc
gin thm thi, ng thn mt ci tin vo thn th khng h c
chun b trc ca c. Chng 023 Thng tn ln nhau A a
a..au n t ngt khin u Dng ip th thm ku ln ting,
nhn ngi ang in cung khng thng tic cht no vn ng
trn ngi c, c khng h ngh ngi cn mt ci trn b vai ca
anh.
au, vy th anh cng mnh au.
T Thc
au n, mt nhn mt cht nhng vn c sc vn ng nh trc,
khe mi nhch ln mt n ci chm chc:
Bit phn
khng sao? Cht au n i vi anh c l g ch?
u
Dng ip khng ni c mt li ch sng cht hung hng cn vai
anh mc cho mi mu ti xng vo hng nhng c vn khng
bung ming ra.
u Dng ip c bn lnh th c c cn tip
i. Vai b c cn rt au th nhng anh tuyt i khng quan tm
ch l ng tc di thn cng thm mnh lit, anh s lm c thm
au n.
u Dng ip c nn cn au n n cht lng do
anh lin tc mnh lit va chm, s khng au na, trong ming cha
mu ca anh cng lm cho au n ca chnh mnh gim bt vi
phn.
m. . T Thc gm ln mt ting, thn th run ry

phng thch chnh mnh trong than th c, sau ngng li.


Lc ny c mi bung ming ra, nh mt nhn chm ch vo anh,
khe mi dnh mu kh nhch ln n ci.
C ci ci g? T
Thc cm tc trng mt c, c li c th mm ci.
T
Thc, du n ny s theo anh c i, n s nh l bng ma thay em
m nh cuc sng ca anh, anh thng kh. u Dng ip ci
qu d, thy sc mt anh tr nn ti mt, li c cm gic vui sng.
u Dng ip, c thc s qu ngy th ri, c cho rng du vt
ny khng th bin mt sao? Ch cn l chuyn ti mun th khng
c g ti khng lm c. Sc mt T Thc t nhin du i, ci
lnh lng, mun dng chiu ny lm anh tc gin sao, c hon ton
nhm ri .
Sc mt u Dng ip thay i mt cht, anh y
ni rt ng vi th lc ca anh y hin ti ch cn l chuyn anh
mun khng c g l khng lm c, c cng khng nghi ng g y
l chuyn ly trng chi , iu c phi lm lc ny l yn lng ri
i.
T t ng dy, nht qun lt o lt b anh x rch
nhng vn cn c th min cng mc c, nhng qun o mc
ngoi cng khng che y c th, nhn thy o s mi ca
anh bn cnh, hkng h suy ngh lin cm ly mc vo trn
ngi va vn che n ht mng, d sao c cng khng th trn tri
m bc ra ngoi.
Ngoi ca s khng bit lc no ma
ngng, n ng u thp sng, m khuya c khng c l
do g li, khng chn ch bc ra ca.
mun i nh
vy sao? T Thc ng ni , mt lnh lng nhn c i qua
trc mt mnh, tro phng hi.
Ma tnh. u Dng
ip p.
Ma ng l tnh, c iu c qun ly mt mn
thuc v mnh ri. T Thc ni.
g? u Dng
ip dng bc, quay u nghi hoc nhn anh, khng bit anh ang
ni ci g?
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
024 Thi hn tr tin g? u Dng ip dng chn li quay
u nghi hoc nhn anh, khng bit anh ang ni ci g?
Chi
phiu. Thn th T Thc trn tri, a tay vo trong ti ly ra
tp chi phiu ty tin vit my con s sau nm qua rt chm
bim ni:
y l nm trm vn tuy rng thn th ca c
khng n con s ny nhng ti khng thm bi v th by gi
ti c nhiu nht chnh l tin.
Nhn tm chi phiu mang theo
v nhc kia bay xung di chn, trn mt u Dng ip mang

theo phn n, i mt phun la gin, i bn tay trng nh phn gt


gao nm cht, c ngi tc gin n run ry, anh mt ln na li
dng tin nhc nh c, anh coi c l g ch? C bn mnh i tin
sao?
T Thc, anh c th xem thng em, c th nhc
nh em, th no cng c nhng em khng cn tin ca anh, tuy
em ci g cng khng c nhng t ra em cn c tn nghim ca
mnh. C ln ting rng gin nht chi phiu ln x mt ci sau
nm ln trn mt anh.
Nhn nhng mnh chi phin rch vn,
con ngi en ca T Thc nhy ln tro phng nhn c:
u Dng ip y chnh l nm trm vn, c cn g phi thanh cao
nh vy c tip cn ti khng phi l v tin sao? Tht ng tic nha,
y l nm trm vn . Khun mt hn gi v l v ng tic ln
ting.
T Thc, anh khng cn dng tin v nhc em, em
ni ri em khng cn mt ng tin no ca anh. u Dng ip
rng gin tr khun mt nh nhn tc gin bng.
Khng
cn mt ng tin no sao? T Thc t nhin ci ph ln
u Dng ip, c tht l ngi gi to, trc y c cm nm
trm vn ri, by gi cn g phi quan tm ti chuyn cm nm trm
vn khc.
Em tr li cho anh. u Dng ip ngn ra, lc
ny mi nh ti lc trc bn thn cm nm trm vn ca anh, i
qua s pha tm khp ng ngch ly ra mt t chi phiu v s ti
khon nm qua.
T Thc nh tay cm ln ty tin m ra
mt va nhn thy con s bn trm vn, trong nhy mt nm trm
vn bin thnh bn trm vn, nm ti di chn ca c.
u
Dng ip, ng gi b thanh cao ni l khng cn mt ng tin
no ca ti nh vy, ch trong hai ngy xi ht mt trm vn, s
tin ny c vn l nn cm li i , d sao, s tin ny cng l do c
dng thn th i ly. Anh nhn c, c s nhc c.
Thiu
mt trm vn? u Dng ip sng st, lc ny mi ra c a
cho Tiu Dung, va ri tc gin nn qun mt chuyn ny, sc
mt u tin mu hng sau chuyn sang trng, khng c cch
no gii thch, cho d gii thch anh cng s khng tin, s ch t rc
ly nhc cho bn thn.
T Thc, mt trm vn em ngh
cch tr li cho anh. C cn cht mi ni.
Tr? c, ti cho
c thi gian tr li . T Thc ngi trn s pha khng thm
n thn th trn tri ca mnh, chn bt cho, mt trm vn anh
khng quan tm th nhng anh mun nhn xem c lm sao tr
c? C hnh nh qun, c sm khng cn l mt thin kim tiu
th nh trc kia na.
Mt nm, trong vng mt nm em
nht nh s tr li cho anh. u Dng ip cn rng mt ci, hung

hng ni. C s c gng lm vic v tit kim tr li cho anh.


Mt nm? u Dng ip, c ngh ti m ngn hng t thin sao?
Nu nh c c bn lnh, th ba thng. T Thc ci lnh lo,
ba thng, anh mun xem th c kim th no?
c, vy ba
thng. u Dng ip hung hng p, tuy rng mt trm vn hin
ti i vi c m ni l mt con s trn tri nhng c tin c v Tiu
Dung nht nh s ngh bin php tr li cho anh, bi v c khng
mun anh v nhc mnh na.
Ti da vo ci g tin
tng c y? C s khng ln lt ri i ch. T Thc c ni.
Em khng phi l ngi tin nh vy, sau ba thng em s hon
tr cho anh. u Dng ip hung hng trng mt lic anh, sau
xoay ngi chy ra ngoi, u cng khng ngonh li.
025 Ngi p mc o s mi u Dng ip chy mt mch ra
khi bit th, ven ng i rt lu cng khng thy mt chic xe
no i qua, sc tri cng ngy cng ti, c ch c bt c d i v
pha trung tm thnh ph.
Kt, mt chic xe t ngt tin st
bn ngi c cng lm c hong s, t ca xe c m ra mt ngi
n ng rt p trai mc u phc mang theo knh rm i xung xe,
li a tay tho knh rm xung cm trong tay, khe mi cha n
ci, nhn cch n mc k l ca c t trn xung di, thn th c
gy yu m trong chic o smi nam rng ln, i chn trng nn
khng h c che y khin ngi khc phi m mng.
Nhn ci g m nhn? Cha thy ngi p bao gi sao? u Dng
ip tc gin trng mt anh, va lc trt ni tc gin trong lng.
Ngi p th gp qua khng t, nhng ngi p mc o s mi l
ra mt i chn p th em l ngi u tin. Ngi n ng tuyt
i khg n thi ca , ta ngi ln xe, trong i mt ch l
n ci du dng.
Ai cn anh lo. u Dng ip hung d ni,
xoay ngi i nhng thong ci cnh tay b hn ko li.
Tiu th, by gi khuya, nu nh khng ngi ti tin em mt
on ng, yn tm ti tuyt i l mt chnh nhn qun t.
Ngi n ng c nghim trang ni.
X, nghe hn ni nh
vy u Dng ip t nhin n n ci nhn hn ni:
L
no anh khng s, ti khng phi chnh nhn qun t, s n anh
sao? C tuyt i tin tng trang phc trn ngi c by gi s
khin anh ngh c khng phi l ngi tt g.
Ti y cu cn
khng c, ch s tiu th khng chu n cm khch, vy mi tiu
th. Ngi n ng nheo mt con mt, sau ci ngi lm mt
ng tc mi.
Cm n, vy ti khng khch so. u Dng

ip khng c khch kh trc tip vo trong xe, da vo gic quan


th su ca ph n, khin c tin tng hn khng phi l mt ngi
xu.
Tiu th mun i u? Ngi n ng va li xe va
hi.
Khch sn XX. u Dng ip p.
Ci g?
Ngi ang ng sng st tn ny hn cha tng nghe ni qua.
A, anh ch cn a ti i ti trung tm thnh ph l c ri. u
Dng ip ni ri nhn ngi n ng, chic xe hn my trm vn
th sao bit khch sn nh nh vy.
c ri. Ngi ang
ng n,i sau mc ra tm danh thip a cho c ni:
Ti l
Dng Nht Minh, y l danh thip ca ti sau ny c chuyn g
cn gip th c th tm ti.
Cm n. u Dng ip
khch so nhn tm danh thip, mn ngn n yu t nhn thong
qua, tng gim c cng ty T ng, c khng quan tm nht n
vo trong ti xch ca mnh.
Tiu th, khng mun ni cho
ti bit tn ca em sao? Dng Nht Minh quay u nhn c, c rt
t ph n nhn thy danh thip ca mnh m li lnh lng nh th, li
khng ch ng bt chuyn.
u Dng ip . Xut pht t l
php c ni cho anh bit tn mnh, sau nhm mt li da ngi
trn gh xe.
u Dng ip . Dng Nht Minh nh ging
lp li mt ln lc ny mi chm ch nh gi c, lng mi cong vt
hi run run, ci mi xinh xn, i mi nh nhn thm, cm nhn
tinh xo, khun mt khng trang im nhng li khin c c thm
my phn xinh p thanh khit.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
026 Hn yu mnh sao Dng Nht Minh va li xe va tip tc
quan st c, c xut hin khu bit th xa hoa nht ca i Loan,
nhng c li khng ging nh l ch nhn ni ny, cng c th
khng phi ph n bi ng bnh thng nhng cch n mc nh vy
ca c li khin ngi ta nghi ng? Nghi hoc trong lng khin anh
c thm vi phn hiu k vi c. u Dng ip khng c ch cht
no ti s quan st ca anh, nh mt c ch bnh thn suy ngh xem
lm sao trong ba thng c phi kim mt trm vn tr li cho
anh? Xe t nhin ngng li. u Dng ip tiu th, ti trung tm
thnh ph ri. Dng Nht Minh dng xe li nhn c ni. Cm n
anh, ti xung xe y. u Dng ip thong ci m mt, tht tnh
ni li cm t, mun xung xe. C mun v trong b dng ny sao,
khng bng c ch ng, ti tin c v. Dng Nht Minh nhn c
l ra hai chn, m ming ngh, i chn kia v cng quyn r

nha. Khng cn, ni khng chng ti mai trung tm thnh ph i


Bc s ton l con gi mc o s mi nam ra ng. u Dng ip
ci kh tru gho, ri xung xe, sau vy vy tay vi anh ni:
Tm bit Ny, chng ta khi no c th gp mt? Chi bng c cho
ti s in thoi di ng. Dng Nht Minh vi vng vn u ra
ca s xe hi. C duyn th s gp li, khng cn s in thoi. u
Dng ip quay u li nh nhng ci ri mi ri i Dng Nht
Minh c cht tht vng khi ng xe ri i, c l c duyn th s gp
li.
*********************************************************************
********* Vn phng ch tch tp on Cao Tng. T Thc ngi
x l vn kin, trong tay Lm Vi bng ly c ph nh nhng y
ca i vo t c ph trc mt anh. Cm n. u anh cng
khng ngng ln Thc, chng ta by gi u phi ngi xa l?
Lm Vi chu ci ming nh nanh, c cht bt mn khng ngh, mi
ngi u hm m c nhng ai bit c sut ngy ch c th nhn
thy anh cng ty m anh th li lun n ha, c i khi c hoi nghi
khng bit anh y c yu mnh khng? Nu nh khng yu ti sao
li nh hn vi mnh ch? y l xa l sao? y l anh tn trng
em, em khng thch anh nh vy sao. T Thc bung bt trong
tay, a tay qua ko vai nng lm cho nng ngi vo trong lng anh.
Thch. Lm Vi si m nhn anh, v thc p, hi th anh ph trn
mt c khin trong lng c ri tm xung, ging nh con th m
vo gc cy, mi ln nhn thy khun mt anh tun v i mi mng
ca anh u khin c lon tnh m. Thch l tt ri. T Thc
li t nhin bung c ra, ci vi c mt ci ngn ngi ri li tip
tc xem vn kin. Thong ci ri khi vng m m p ca anh lm
cho Lm Vi cm thy c cht mt mt nhn anh, v sao anh khng
chu lm nhiu hn mt ng tc, anh khng bit c c bao nhiu
mong mun anh c th hn mic nh vi ngi v vy, cho d l
mt nh mt hay ng tc nh nht anh cng cha tng cho c.
Lm sao vy? Cn c vic g sao? T Thc ngng u nhn c,
ging ni nh nhng hi. Thc, m nay v nh vi em nh, em s
nu cm cho anh n, nu by gi anh bn, em s khng quy ry
anh, ti gp li. Lm Vi nhch ln mt n ci sau khng cho
anh c hi c tuyt ri i.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007

027 Cng chung cnh ng Ngha trang to nh vy nhng ch c


hai ngi l u Dng ip v M Tiu Dung, v mt au bun lng
lng ng ni .
M. . . C au bun khc, em mt b
hoa cc t trn bia m ca m, nh nhng vut di nh trn bia
m, nhn thy nh ngi m yu thng ca c, lm nc mt c ri
nh ma.
u Dng ip cung knh vi ba ly trc bia m,
lc ny mi ly M Tiu Dung vn ang khc khng ngng ni:
Tiu Dung d ng yn ri bn khng nn khc na, nu d cn
sng nht nh khng hy vng bn thng tm nh vy, i thi,
chng ta i v trc.
c. M Tiu Dung nghn ngo gt
gt u, mi bc i u quay u nhn m nm ni .

Tiu Dung by gi i u? V nh sao? Ngi trn taxi u Dng


ip va dng khn tay lau nc mt cho c va quan tm hi.
Khng, khng phi nh ca mnh, m i ri mnh v ng ta cng
khng c quan h g. M Tiu Dung lc u, khi ng ta mun ly
mt trm vn th ct t tt c quan h ca bn h.
,
vy cu theo mnh v trc khch sn ngh ngi mt cht, mi
chuyn sau ny hy tnh. u Dng ip ni, chuyn ca c y va
kt thc th chuyn ca mnh mi bt u.
c. M Tiu
Dung mi mt nhm mt li, ta vo thn th ca Tiu ip, my
ngy nay qua t lc tr v c dng nh u khng c ng gic,
by gi chuyn ca m gii quyt xong, c mi cm gic mt mi
qu.
Ng mt cht i. u Dng ip au lng ch nhn c,
c lun th hin vi mi ngi s kin cng, nhng tht ra mnh
bit c cng rt yu t.
Ch sau khi M Tiu Dung ng thoi
mi trong khch sn, lc tnh li mi quan tm nhn c hi: Tiu
ip, ni cho mnh nghe cu vi T thc rt cuc sao li th
ny?
Nghe c tn ca anh, sc mt u Dng ip m
m xung mt cht, khe mi gi ln mt n ci v cng chua
st.
Mnh gp anh y, anh y cho rng mnh v tin nn mi
tip cn anh y, cho nn anh y nm cho mnh nm trm vn. C
ch ni n gin bi v c khng mun Tiu Dung bit bn thn b
v nhc nh th no li cng khng mun cho Tiu Dung bit v sao
anh hn mnh nh th.
Nm trm vn? M Tiu Dung kinh
h mt ting trng ln mt trch khng c c y lp tc a cho
c mn mt trm vn a cho dng, y vn l vn khc
mc trong lng c .
Tiu ip xem ra anh ta cng khng phi
l ngi xu, Ti sao trc y cu li ly hn?
u Dng ip
ci kh mt cht, khng bit nn tr li cu hi ca c nh th no,
ngng u nhn c, trong i mt ch l au thng. ni: Tiu Dung,

mnh c th khng ni khng? Khng mun la c, cng khng


mun ni cho c bit.
c, cu khng mun ni th ng
ni, ch khi no cu thc s mun ni cho mnh bit, mnh nht nh
s lng nghe. M Tiu Dung gt gt u, nhn v mt c thng
tm mun cht nh vy th bit chuyn ny nht nh l ni au su
trong lng ca c, cho nn khng mun chm n.
Cm n
cu Tiu Dung. u Dng ip c cht cm ng, trn i ny mnh
cn ngi bn tt nh c y.
Tiu ip, chng ta c phi nn
chun b mt cht quay v hay khng? M Tiu Dung hi, ri
khi ni ny trong lng tht l thoi mi.
Tiu Dung, cu phi
v sao? Ch l. . ch l mnh. u Dng ip ngc ng mt hi
cng khng bit nn ni nh th no vi c.
C chuyn g
sao? M Tiu Dung sng st, khng hiu sao t nhin hm nay li
thy c ni quanh co. Chng 028 Tm vic lm C chuyn g
sao? M Tiu Dung sng st khng hiu sao t nhin hm nay li
thy c ni quanh co.
Ch l mnh khng mun quay v M,
mnh phi li i Loan. u Dng ip p, vn l quyt nh
khng cn ni cho c chn tng, c an tm tr v cuc sng
bnh thng bn M ca mnh.
V sao? Hm trc khng phi
cu cn ni mun v M cng mnh sao? M Tiu Dung sng st lp
tc phn ng li hi: Chng l xy ra chuyn g?
Tiu Dung,
cu ng suy ngh qu nhiu, khng c chuyn g, mnh ch l t
nhin thay i ch , mun li i Loan thi. u Dng ip ra v
thoi mi ci.
M Tiu Dung nhn thy c ci gng p nh
vy, nghim tc nhn c ni: Ni cho mnh bit s tht i, cu ci
nh vy tht gi di?
Mnh ni di lm g, mnh ni tht. u
Dng ip bt ci ha ha, i mt n trnh .
Khng cn
din tr vi mnh, nht nh xy ra chuyn g , chung vi cu
nhiu nm nh vy, cu ngh rng mnh cn khng hiu cu sao? Ni
tht hay ni di mnh cn khng phn bit c sao? Nhng nu cu
khng ni cng khng sao, mnh s li vi cu. M Tiu Dung nhn
c c cht tc gin ni, c y khng coi mnh l bn b sao?
Tiu Dung. u Dng ip nhn khng c ti thn, nc mt
chy xung, b nho vo lng c, mun em ht ti thn trong lng
ni ra.
c ri, ng khc ni cho mnh bit sao li th? M
Tiu Dung ly tay gip c lau nc mt, du dng hi, bit c nht
nh b ci g kch.
Anh y mun mnh trong vng ba
thng em mt trm vn ny tr li cho anh y. u Dng ip lc
ny mi nc n ni.
Mt trm vn, trong ba thng? M Tiu
Dung ngn ngi ra cng lp tc hiu c mi chuyn?

Tht xin li Tiu ip, u l bi v mnh. Xin li. Tiu Dung nhn
c, khng bit nn ni g.
Tiu Dung, khng lin quan n
cu. Nhn thy v mt xin li ca Tiu Dung, u Dng ip cung
qut gii thch, khng mun lm cho c y ny.
Khng phi l
mt trm vn sao? Khng phi l ba thng sao? Tiu ip, tin tng
mnh, y ba thng, chng ta nht nh c th kim c mt
trm vn tr li cho anh ta, sau chng ta tr v M. M Tiu
Dung t nhin ngng u ln, b dng trn y tin tng trn an
c, ba thng y c liu mng cng phi kim mt trm vn tr li
cho Tiu ip.
c chng ta nht nh s kim c. u
Dng ip cng dng sc gt gt u, tht ra c cng bit
chng qua l c t an i chnh mnh.
Vy mai chng ta i tm
vic.
Tm vic? Vic g m trong ba thng c th kim c
mt trm vn? M Tiu Dung trm t hi.
u Dng ip lp
tc trm mc xung, cho d bn h khng n khng ung, khng
ngng lm vic cng khng kim c mt trm vn, vy phi lm
sao by gi? Anh ch cho c c ba thng.
Tiu ip ngy mai
cu i tm vic i, vic ca mnh, mnh s t ngh cch. M Tiu
Dung t nhin ni, trong lng c c quyt nh.
Tiu
Dung, cu mun lm ci g? u Dng ip ngn ra mt lc ri mi
hi c, khng phi li mun lm cng vic kia ch?
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
029 Hp m m mui Tiu Dung, cu mun lm ci g? u
Dng ip ngn ra lc ny mi hi c y khng phi li mun lm
cng vic kia ch?
Mnh ng nhin l mun kim tin. M
Tiu Dung ci, khng lo lng ca c.
C l mnh s
gp c mt thiu gia giu c, chng nhng c th tr tin, cn c
th tr thnh k d d tin bc, mt cng i vic, sao li khng
lm.
Tiu Dung, khng cn, chng ta ngh cch khc, mnh
khng mun cu i lm cng vic nh vy. u Dng ip gi cht
tay c, nghim tc ni, cn tng c ni lm u? C hiu rt r
hp m m mui , ngi c tin sao li ci mt c gi lm vic
hp m, ni nh vy chng qua l la mnh di ngi an i bn
thn m thi.
Lm vic th sao? Mnh, mt khng trm
cp, hai khng chim ot, mnh quang minh chnh i bi ru
kim tin, ngy c cu cng khinh thng mnh sao? M Tiu Dung
lm b nh tht s tc gin nhn c, tht ra bit c khng phi khinh
thng chnh mnh, ch l quan tm mnh m thi, d sao trc kia

bi v bn thn mun i hc, cho nn bt c d phi i lm.


Tiu Dung, cu bit mnh khng phi c ny m. u Dng ip
cung qut mun gii thch.
Qun i cu khng cn gii thch,
cu yn tm, trong vng ba thng s em tin tr li cho cu. M
Tiu Dung lnh lng quay mt i, c bit mnh ch c th lm nh
vy, bng khng l s khng c c mt trm vn.
Trong
nhy mt u Dng ip nhn thy v mt ca c lnh nh bng,
t nhin hiu c, i n trc mt ca c ni:Tiu Dung, mnh
bit l cu c tnh tc gin vi mnh, cu khng mun lin ly mnh,
cu mun mt mnh gnh vc c phi khng?
u Dng
ip, cu khng cn ngh mnh tt nh vy, mnh khng v i th
u. i mt M Tiu Dung nhn thng chm chm vo c, trong
mt khng c mt tia cht d.
Tiu Dung, cu khng cn nh
vy, nu cu quyt nh tha ng ri th mnh i cng cu. u
Dng ip quyt tm ni, bn tt khng phi l gip bn khng
tic tnh mng hay sao?
Ci g? Tiu ip, cu in ri. M
Tiu Dung m to hai mt ngy trc c cn khuyn c khng nn
chu ng nhng ngy thng nh vy.
Mnh khng in, c
ri, c quyt nh nh vy, d sao sau khi kim mt trm vn
chng ta cng s tr v M, s khng ai nhn ra chng ta, khng
phi sao? u Dng ip ni, ai li bit c i Loan lm ci g
ch.
Khng c. M Tiu Dung ht mt hi, bc b kin,
nhn thng vo bn mnh, c khng th Tiu ip v c hi sinh
bn thn.
Nhiu li v ch, mnh quyt nh ri, mnh i
cng cu. V mt u Dng ip cng c chp, nhn chm chm
c.
Nhn thy c kin tr nh th, M Tiu Dung nh phi
xung nc ni: c vy chng ta cng nhau i. C tin chc,
Tiu ip i vo bn trong, khng cn c ni mt cu th cng s t
mnh b cuc, d sao cng vic m mui ny khng phi ai cng
c th lm, Tiu ip cn khng c kinh nghim.
u Dng
ip nm trn ging nhn Tiu Dung bn cnh ng say, bn
thn li khng h cm thy bun ng, trn trn mt nhn trn nh,
c cha tng ngh s c mt ngy mnh phi i lm hp m, c
khng cn mt mi no i mt vi cha m mt, d sao mt mt
ch l chuyn trong qu kh, by gi c bit mun Tiu Dung mt
mnh kim mt trm vn trong ba thng, l iu khng th, s d
c lm nh vy chnh l v khng mun Tiu Dung v kim tin m ra
chuyn khin cho bn thn c hi hn.
Hp m m mui
chnh l ni nhng c gi v kim tin m b n ng s m, cn
phi n n ci lm lnh, c khng ngh bn thn li c ngy lu lc

n bc ng ny,c thc s mun i lm sao? Lng ca c bt


u phn vn? Nhng khng i lm th sao tr cho anh mt trm
vn?
Haizz, th di bt c d, khng ngh na, i ti u tnh
ti , nhng c s khng gng p chnh mnh.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
030 Hnh phc ca Lm Vi Lm Vi kh ht lm bm trong ming,
tay th ln lt by nhng mn n c chun b tt ln trn bn,
trn mi khng du c n ci ti..
inh linh linh inh linh
linh chung ca vang ln .
C vi vng chy ti m ca, ca
va m ra lin thy T Thc trong b u phc v cng p trai,
ang ng , ly tay m c anh hn nhanh mt ci ni: Thc,
mau vo i, em chun b xong ri.
T Thc b c li ko
ngi vo gh, nhn thy thc n c khng kh rt gia nh trc mt
mi ln nhn thy vy u lm cho anh nh v ngi m mt, c
l chnh l v vy mnh mi c th quyt nh ci c.
Thc,
nm th cht xem mn no anh thch nht. Lm Vi gp mt ming
ch cun a vo trong ming anh.
Ngon lm. Trong mt T
thc mang theo mt tia cm ng vn tay m c vo trong lng
ngc mnh nh nhng vut ve tay ca c ni: V sau khng cn vt
v nh vy, c lng lm cho anh n l c ri, chng ta c th i ra
ngoi n.
y l tm lng ca em, khng vt v ch cn anh
thch, em ng cho d c lm c i. Lm Vi bn tai anh ni,
trn mt n ci hnh phc.
Lm Vi, anh s mang n hnh
phc cho em. T Thc m cht c, y l iu duy nht anh c
th ha hn vi c.
Em bit. Lm Vi trong lng ngc anh,
tht ra c cng hy vng anh ni c i anh s yu em, nhng cho ti
by gi anh u khng c ni t yu, nhng c trn an chnh mnh,
anh thuc loi ngi khng ni yu ra ming, nhng anh yu mnh.
c ri, n cm i, hm nay anh cn phi c mt ba cm no .
T Thc bung ra c ni.
Vng vy anh n nhiu mt
cht. Lm Vi ngi mt bn nhn anh n ngon lnh, ming ci trm,
ha ra ch hai ni rt ng, nu mun gi tri tm ngi n ng th
phi gi d dy ca anh ta trc.
Nhn ci g vy? Em khng
cn n sao? Trong i mt T Thc mang theo ci nh nh.
Em khng i bng, em nhn anh n. Lm Vi ly tay chng cm,
ha ra nhn anh n cm do t tay mnh nu li hnh phc nh vy.
a ngc. T Thc ly tay vut nh ci mi nh ca c, anh
chnh l thch c n thun nh vy, gp mt ming tht a vo

trong ming ca c: Cng nhau n i.


c. Lm Vi hnh
phc ging nh bay ln khng trung, c tng tng sau ny bn h
mt ch nht nh s rt hnh phc.
Lc nhn thy lng my
ca c l ra ci. Khe mi T Thc cong ln mt n ci ti,
c lun d dng tha mn nh vy, cho d l mnh ch cho c mt
n ci, trc mt t nhin hin ln mt khun mt khc, mt sc
mt lp tc trm xung sao anh li nh ti c ta ch?
Thc
lm sao vy? Khng th n sao? Hay khng hp khu v ca anh?
Nhn thy sc mt anh t nhin thay i trong lng Lm Vi hi hp
mt cht cn thn hi.
Khng phi, ngon lm, em nu sao
li khng ngon, ch t nhin nh ti chuyn cng ty thi. Sc
mt T Thc du li mt cht gii thch .
Vng. Lc ny
Lm Vi mi m thm th pho nh nhm du dng ni: Thc, n
cm trc, sau ngh ngi mt cht khng chng vn c th
gii quyt d dng .
. T Thc gt gt u, anh tht s
khng hiu sao trc mt c ngi con gi n nhu lng thin hiu
bit nh vy m anh li t nhin nh ti c u Dng ip.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
031 Thin ni di T Thc ng ca phng bp, nhn thy
Lm Vi ang vui v ra chn bt, khe mi chm ri l ra mt n
ci ti, th ra cm gic gia nh chnh l nh vy. T pha sau i
n nh nhng m ly c, ta u vo trn vai c ni: Sau ny
khng cn vt v nh vy na, thu ngi lm l c ri. Khng
cn u Thc, em thch cm gic gia nh nh th ny, v ngi
mnh yu thng lm ba ti. Lm Vi da ngi vo anh, tuy rng
anh thng hay bo thu ngi n chm sc cho mnh, nhng c
khng thch b ngi khc quy ry cho nn t trc n ny lun t
chi. Em qu tht l mt ngi v nh b hin lnh, ci c em
ng l may mn ca anh. T Thc m cht c. Khng ! Thc,
gp c anh mi l may mn ln nht trong cuc i em. Lm Vi
xoay ngi li, bn mt nhn nhau, mt loi cm xc kh hiu di
chuyn trong khng kh. Mi chm ri tin n gn, mt cng chm
ri nhm li, khonh khc cm gic mm mi ng chm vo nhau,
t nhin bin thnh thm tnh trin min. T Thc nhanh chng
m ly tht lng ca c, mi t t di chuyn n vnh tai nh xinh
ca c, ci c thon di trng nn v xng quai xanh hnh con bm
m ngi, trong nh mt anh dy c tnh dc, gp rt m ly c
nm ng ln gh s pha ngoi phng khch, sau m kha ko

pha sau trang phc ca c. Thc, em yu anh. Trong nh mt m


mng ca Lm Vi cha y dc vng, phi hp vi anh, nh nhng
dng tay m nt o s mi ca anh ra, mt nthai ntba
nt Bng nhin tay anh bao ph ln bu ngc mm mi ca
c, lm cho thn th ca c khng khi run ry, tay nhanh chng ci
b o s mi trn ngi anh, nhng khi thy trn vai anh c mt vt
thng cn mi, lp tc lm cho c tnh to li, nhn chm chm vo
n. Trong nhy mt thn mnh ca c cng li, ming vt thng
hnh bu dc ny va nhn bit l do ngi ta dng rng cn,
nhng l ai? Ai c th cn ln b vai anh, nhn vt so ny khng
cn ngh cng bit nht nh l do ph n gy ra, nhng l ngi
ph n nh th no m dm li du n nh vy, v li anh cng
nht nh ng , bng khng s khng c ngi no c th c c
hi lm anh b thng. Tm bt u run ry, tuy rng bit anh bn
ngoi tng c ph n, nhng c vn kh di ngh rng, trc y
anh gp dp th chi, nhng by gi c c cht s hi, chng l bn
ngoi anh cn yu ngi ph n no khc sao? Vy th ti sao anh
li mun kt hn vi mnh? Cm nhn c thn mnh cng ca
c, T Thc va ngng u ln lin thy nh mt c ang nhn
chm ch vo b vai mnh, ci u xung lin thy vt thng su
kia, trong u nh li cu ni kia ca u Dng ip y l du n
ti lu li cho anh. nh mt ngp trn tnh dc lp tc tr nn lnh
nh bng, bung c ra, yn lng ng dy ngi vo mt bn.
Thc. Lm Vi b thi ca anh da, c ging nh a nh gy ra
li lm, vi vng dng tay chong ly c anh, mun ly lng anh
mt ln na. Nhn thy nh mt hong lon v b dng khng bit
phi lm sao ca c, T Thc vn tay m ly c, gip c mc li
qun o chnh t, sau gii thch: Bi v mun kt hn vi em, cho
nn, anh chm dt vi ngi ph n trc kia, hiu cha? Anh
khng cn gii thch r rng, cng khng mun gii thch r rng.
Trong nhy mt nh mt m m ca Lm Vi bin thnh cm ng,
nc mt trong sut chy ra, nh nhng ta u trc ngc anh:
Thc, cm n, cm n anh. Mc k li ni ca anh l tht hay gi,
nhng c tin tng, cho d l ni di i chng na th cng nht nh
l c thin ni di, vic c phi lm chnh l tin tng anh. nh
mt phc tp ca T Thc nhu li, u Dng ip, anh tuyt i
s khng cho c lm nh hng n cuc sng ca mnh.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007

032 Qun bar Baby Face Edit: Panda Beta: Quinn Sng sm thc
dy u Dng ip cng M Tiu Dung, n mt t im tm n
gin, ri sau trc tip i n qun bar Baby Face ni ting nht
i Loan tham gia ng c. Tiu Dung, chng ta c trc tip n
nh vy liu c sao khng? Chng may bn h khng thiu ngi th
sao? Chng phi chng ta i mt chuyn, ri ra v tay khng sao?
C nghi ng hi. Ha ha, Tiu ip, cu tht s l rt n thun.
M Tiu Dung ci ha h ni Tiu th i, qun bar v hp m vnh
vin u thiu ph n, nht l nhng ngi c thn hnh p, c
khun mt ca mt m n nh chng ta, bit khng? Ti sao? Li
va tht ra khi ming, u Dng ip mun cn u li ca
mnh, hi nhng li ny khng phi tha hay sao? Dng u ngn
chn ngh cng bit, ni ny ng nhin l lun hoan nghnh
nhng gng mt mi m. Hiu c ri vy th mau i thi. M
Tiu Dung nhn b dng ca c, bit c ngh rng, ni ny n
chi trc tng, m n nh my, v cng l li mua bn trao i gia
tin bc v sc p. Trong qun bar Baby Face, mt ngi ph n
xinh p khong hn ba mi tui, dng ngi v cng p, bu
ngc nh cao c bit khiu khch ngi ta, ngi ph n nhn bn
h t trn xung di, va lng gt u hi: Xin hi cc c khi no
c th i lm? , tn cc c l g? Ti s sp xp tt cho cc c, cc
c c th gi ti l ch Liu. Ch Liu, ti tn l Lily, cn c y l Na
Na, ti nay chng ti c th i lm, hy vng Ch Liu chiu c chng
ti nhiu hn. M Tiu Dung ci p, ng nhin c khng ni
tn tht ca mnh, c cng bit bn h s khng hi, chuyn ny
trong lng mi ngi u bit r rng. Tt, m nay ti nht nh
s sp xp cho cc c mt sut tht nhiu nhng ng ch ln, n
lc , cc c nh n mc xinh p v gi cm mt cht l c.
Ch Liu dn d, m nay c nht nh s kim c mt khong
tin khng nh, ph gii thiu cng rt ng k. Cm n ch Liu ,
chng ti i trc, bui ti gp li. M Tiu Dung ni cm n.
c, hn gp li. Ch Liu gt gt u ni Ra khi qun bar, u
Dng ip lc ny mi do d hi: Tiu Dung, m nay chng ta
tht s phi ti y sao? Tiu ip, nu cu khng mun n th
khng cn phi min cng bn thn, bit khng? M Tiu Dung
tht s khng mun c chu y khut. Tiu Dung, ch l mnh hi
s. u Dng ip sc mt kh coi ni, trong u cht le ln hnh
nh m mnh nhn thy trong qun bar trc y, mt ngi n
ng t tay trn lng c gi, ming khng ngng hn c gi, bn tay
cn li lun di vy c ta, nhn tht ng khinh, c nh li m ton

thn lnh tot. Tiu ip, ti nay cu ng ti, ngy mai cu hy i


tm vic lm, vi chuyn ngnh m chng ta hc M, nht nh
s tm c mt cng vic tt, cu ph trch tin chi tiu cng tin
nh ca chng ta, mnh s kim tin tr n. M Tiu Dung kin nh
ni. Mc k th no, m nay chng ta c th xem, n lc ri
tnh. u Dng ip ni, c khng th cha lm trn li bc, c
th mt ln xem sao. , nhng m cu khng cn lo lng, cu cn
c mnh, mnh s khng ai gy bt li cho cu. M Tiu Dung v
v vai c an i, d c xy ra vic g th mnh cng s thay c chng
. Mnh ng nhin bit, v c cu nn mnh rt yn tm. u
Dng ip lc ny mi ci ni, nu khng c Tiu Dung c cng
s khng n ni ny. Trong vn phng Vi Tha An bt cho chn,
tay cm bt vit, nhn nh t do va ung c ph va xem vn kin,
di ng vang ln mt ting, va m in thoi ra khe ming nhch
ln mt n ci ti. Ti nghe y ch Liu, hm nay sao li n
tm ti? Ti cn tng ch qun ti ri. Vi i nhn, Ch Liu d
c qun ai cng khng th qun cu,, hm nay c hai c b xinh
p mi ti, ti lin thng bo cho cu bit trc, th no? C n
hay khng? ng nhin l n, c c hi tn gi ti sao c th
b qua, c ri, ti nay gi li cho ti, s khng qun s u i ca
ch. Ti c khi no khng tin Vi i nhn cu u, c ri, c
quyt nh nh vy i, tm bit. Tm bit. Vi Tha An cp in
thoi, lp tc ng dy ci sng khoi vi ting, anh nn i tm i
tng tr tin min ph cho mnh thi.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
033 Tnh ngha bn b Bn thn, hm nay c mt bui t hp, c
i hay khng? Vi Tha nh nhng i n vn phng ch tch, ngi
xung gh, v mt mang n ci xu xa hi. T Thc bung vt
trong tay xung, lic nhn hn mt ci, trc tip c tuyt: Khng
i. Tm a Vi Tha An gian xo, chnh mnh cn nhn khng ra sao?
R rang l mun bin mnh tr thnh ci my rt tin t ng y
m, ngh tht l hay nha. Lm n i, cu khng cn qu thng minh
c c khng? Trong kinh doanh cu thng minh th khng ni,
phng din ny cu h mt cht c c khng, li ni, vic ny
cng u c hi g cho cu, ng ri, c gi ln trc th no ri? Vi
Tha An chuyn ti hi. Vi Tha An, nu khng c vic g th cu
tt nht nn ra ngoi i, cu cho l cu khng cn lm vic sao? Ti
khng c tin a cho cu u? T Thc khng khch so

ni. Oan ung qu, ci g m cu khng c tin a cho ti? Ngy


hm qua k kt thnh cng hp ng kia, ti kim v cho cu
my ngn vn, d hm nay cu c khao ti cng u c g qu
ng. Vi Tha An lm ra v ut c than th, tuy rng b ngoi c v
phng ng nhng lm vic th tuyt i khng qua loa. ng l
khng qu ng, nhng m ti cng tr cho cu tin lng hn
mt trm vn ri cn g, cu cng nn sa cha ci tt phong lu
ca mnh i, ng c em ton b tin kim c cho m ph n
kia, c khng? D c cho, cu cng nn va phi mt cht. T
Thc khng chu nhng b ni. Hc hc. Vi Tha An ci
gng hai ting, Cu cng bit, ti khng quen nh vy, nu ba ti
khng ct th tn dng ca ti, cu ni xem, ti c thm nh vy
khng? Li ni, nu ti cng ging nh cu, c ngy vi u vo
cng vic, cu ngh rng ti s lm vic trong cng ty ca cu sao?
Nu khng cu tr v tip nhn s nghip ca gia tc, khng phi
s c tin sao? T Thc c tru chc ni. T Thc, cu
tht tin, cu bit ti s khng bao gi tr v m cn c chc
vo ni au ca ti. Vi Tha An by ra b dng tr mt, bn thn
chnh l chu khng ni mi ngy u b cng vic lm cho phin
cht nh anh, cho nn mi khng chu tr v, lm cho ng gi nh
cng ni gin, lin thi hnh tt c chnh sch qun l kinh t cht
ch. c ri, ng gi b lm lm ra v cm phn dng tro na,
nhng m, ti ni cho cu bit, hm nay l ln cui cng nha. T
Thc ni ti ni lui, nhng cng bit anh ch th l mt cng t
phong lu, m nu hn sa cha c tnh xu y th cng s chng
li cng ty gip mnh na. Tt, vy hm nay l ln cui cng, ti
i ra ngoi trc. Vi Tha An xu xa ni xong lin xoay ngi chun
nhanh. Cu ng qun ln ny l ln cui cng, s khng c ln
sau u. Pha sau truyn n ting ni ca T Thc. Cu li
ni chuyn rch ri vi ti i, ng c m a gin. Ai thm a
gin vi cu, ai thm ni chuyn rch ri vi cu? Ai bo cu c
nhiu tin lm chi? Ha ha ha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u Dng ip ng trc
gng, nhn li chic vy en c ch V ang mc trn ngi, y l
chic vy duy nht c c, ang do d khng bit c nn mc hay
khng. Tiu ip, cu mc chic vy ny rt p. M Tiu Dung i
ti, nhn c vi mt sng ngi Mnh bit cu m xut hin th tt c
ph n trn tri t ny u s ghen t vi sc p ca cu. Tiu
Dung, chic vy ny c phi rt gi cm, rt h hang khng? Mnh

s i b khc. u Dng ip ni, d sao c cng khng c nh


i quyn r n ng. Rt h hang? M Tiu Dung thiu cht na
ph ci, ly tay ch vo chic vy ca c : C g m h hang, ch l
ra ci c cng xng quai xanh, ngoi ra c l g na u, nu ni v
h hang, th l mnh n, nu cu m mc n, cu s la tong ln
l mnh mun git cu mt. Nhn Tiu Dung mc ci o b st ngc,
pha di mc chic qun Jean y cc k ngn lm l c vng
bng phng l v chic qun lt, u Dng ip c n ra mt n ci
gng, lo lng ni : Tiu Dung, cu vn l nn mc kn o mt
cht, trnh b ngi ta s sng. Thi qun i, mnh cng
quen ri, i thi, ch cn cu khng b ngi ta s sng l tt ri. M
Tiu Dung ni xong khng ch c do d lin ko c ra ca.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
034 Tn nghim V tin ti i n trc ca qun bar Baby Face, u
Dng ip t nhin dng bc, c cm thy hi hn, khng mun
i vo. Tiu ip, hm nay cu c lm khch l c ri, mnh
lm thi. M Tiu Dung ch cn lic mt mt ci lin nhn ra tm t
trong lng c,v v b vai c ni, bit ra quyt nh nh th tht l
kh khn,chnh mnh cng tng c v s ln do d, cui cng vn l
bt c d phi i vo. Tiu Dung, mnh khng phiMnh ch
lu Dng ip khng bit gii thch nn nh th no. Cu
khng cn gii thch,mnh bit, vy cu c v nh trc i, mnh i
vo mt mnh l c ri. M Tiu Dung ti ci an i c, lm sao
mnh khng bit trong lng c ang ngh g. Mnh cng cu i vo,
khch s do mnh t chn, nu chng mt mnh s khng lm. u
Dng ip ht th tht su, n nc ny m lng l rt lui th
qu tht khng nn. , nh vy cng tt. M TIu Dung gt gt
u,trong lng th di, c y mun tm ngi n ng va mt, tht
kh nha! Va vo n bn trong, ch Liu lin i ln n, nhit tnh
h to: Lily,Na Na, cc c n ri , mau vo i, ng khch kha
i lu, hu bao ca h s khin cc c va lng, bn h u l
nhng ngi tr tui c tin nht i Loan, kim c nhiu hay t
cn ph thuc vo bn lnh ca cc c y. Cm n ch Liu
chiu c, chng ti nht nh ghi tc trong lng. M Tiu Dung lin
cm n. u Dng ip vn co qup bt an ng mt bn, nhn
thy di ngn n m o, c c gi b ngi n ng m vo trong
ngc, t nhin pht sinh mt cm gic mun chy trn. Ch Liu,
c ngi tm ch. Mt nhn vin phc v bn cnh bc ti ni.

c, ti lp tc ti ngay. ch Liu gt u, sau ni vi cc c:


Lily, Na Na, cc c tm ch ngi trc, ch ti quay tr li. Vng,
ch Liu bn th c i trc. M Tiu Dung p, d sao trng hp
ny bn thn qu quen thuc nn ng i tht t nhin, khng c
g l lo lng, lin ko tay c ni: Tiu ip, chng ta i kim ch
ngi trc.
u Dng ip lo lng bt an ngi ch kia, nh
mt khng ngng quan st nam n bn cnh, t trc n nay cha
tng lm nh th, nhng hm nay l ngoi l.
Em gi, n
y, cho anh s mt cht. Trong lng ngc ca mt ngi n
ng nm su mi tui m mt c gi ch khong mi by mi
tm tui, ng khinh nht ng ta l cn gi tr vi c y, v gh tm
hn na khi t xng mnh l anh.
Khng, ng nh vy. Sc
mt c gi bng, xu h khng bit nn lm th no t chi.
u Dng ip bit, nht nh c y cng l ngi mi n, nu ch
l ngi khch bnh thng th chc pht ha t lu, lm sao c
th chu c loi nhc nh ny, qu nhin, sau ngi n ng
ny mc trong bp ra t mt trm , nht vo gia ngc ca c y.
Nh vy c khng? cho anh hn mt ci. Ging iu m m
lm cho ngi ta mun bun nn.
c, c. Nhn thy t
tin mt trm gi tr ln, c gi ni p p m m, cui cng cng
bung xui.
u Dng ip lp tc bng tnh li, ng ln
chy ra hng ca ca qun bar, c khng th v tin m bn
thn ri vo tay git, ci g cng c th bn ng ch duy nht tn
nghim l khng th.
Tiu ip. M Tiu Dung ui theo, ci
g cng khng hi lin ni: Mnh n taxi cho cu tr v. C khng
cn hi cng bit sao li nh vy. Tiu Dung, tht xin li, mnh
khng th v tin m bn ng tn nghim ca bn thn, mnh lm
khng c, tht s lm khng c.u Dng ip lin m ly c
lin tc ln ting gii thch.
Tiu ip, tr v i. M Tiu
Dung bung c ra, sc mt lng tng kh coi khi ni nhng li ny,
nu c la chn, ai li mun i vo con ng ny, ai li khng c
tn nghim, nhng c i khi trc mt ca tin ti, th tn
nghim c ngha g.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
035 Khng th t chi Nhn thy sc mt kh coi ca c, u Dng
ip ngn ra, lp tc hiu c, chnh li ni ca mnh lm cho
c au lng, vi vng ln ting gii thch: Tiu Dung, mnh khng
phi c nh vy, tuyt i khng c xem nh suy ngh ca cu,

cu phi tin tng mnh, ch l mnh khng th thuyt phc bn


thn, mnh khng phi c ni nh vy. Tiu ip, cu khng cn
gii thch, mnh cn khng hiu cu sao? Mnh ng nhin bit cu
khng c ni nh th, nu khng, mnh cn coi cu l bn tt sao?
c ri,vy cu t v nh nha, mnh i vo trc. M Tiu Dung
ngt li c, ni xong lin i vo trong, tn nghim ca c sm
khng cn. Tiu Dung. u Dng ip pha sau gi bn mnh li,
mun i theo vo, chn li khng th bc, gt gao nm cht tay,
cn cht mi, c vn khng th thuyt phc bn thn i vo, nu
khng th gip c y, vy th ng bn ngoi ch c y cng v
nh. Mt ngi lng lng ngi bn cnh bi u xe bn ngoi qun
bar. t nhin mt ngi n ng nh nhng tin vo, vui ci ku
to: Hi, ngi p o s mi, tht trng hp nha,chng ta li gp
nhau. u Dng ip sng st, ngng u ln, nhn thy ngi va
n th hi kinh hi ni: L anh. Nu mnh nh khng lm, th hnh
nh anh ta tn l Dng Nht Minh. Th ra em cn nh ti, c phi
bi v ti rt p trai hay khng? n tng qu su sc. Dng Nht
Minh t khen mnh, ni xong lin ngi xung bn cnh c, trong
lng li nghi hoc, ti sao c li ngi trc ca qun bar, chng l c
lm gi y? Anh p trai ? Ch no vy? Ti sao ti nhn
khng thy? u Dng ip c cn thn nhn k dung nhan ca
anh, c chn ght nhng ngi n ng lun t cho mnh l nht.
Ha ha, ngi p o s mi cng tht hi hc. Dng Nht Minh
sang sng ci ln, lc ny mi nhn k c, ton thn mc chic vy
lin o mu en, khun mt trang im t nhin, tc di th t do,
nhng cng rt sung mt ngay ngn, lm cho c trng rt cao
qu, c loi kh cht thnh thc khng th ni nn li, hon ton
khng ging vi cc c gi lm trong hp m,hay c chnh l thin
kim tiu th ti ni ny vui a? Dng tin sinh, anh ci cha?
Nu ci , th anh c th i ri. u Dng ip khng c tm tnh
quan tm n anh, c ang lo lng cho Tiu Dung bn trong
nn khng c tm tnh a gin vi anh. Chng ta tht c duyn
khi gp li ch ny, ti lm sao c th nhanh chng b i nh
vy?Mt cht nh b i Dng Nht Minh cng khng c, c cng
lnh lng nh vy, anh cng cm thy hng th i vi c. C
duyn? Ti sao anh khng ni chng ta oan gia ng hp ch? u
Dng ip nhu my nhn anh. Oan gia ng hp? Chng ta l oan
gia sao? C phi em so snh sai ri hay khng? Dng Nht Minh
bun ci nhn c, bn thn li cng ngy cng cm thy c hng
th i vi c hn. Khng phi. u Dng ip khng nh ni,

nhng lp tc lin ni thm: Nhng chng ta cng khng phi l


ngi hu duyn g c, cho nn, Dng tin sinh, xin c t nhin ,
th li cho ti khng rnh tip chuyn vi anh. Em khng rnh
cng khng sao? Ti c thi gian, ti y vi em. Dng Nht
Minh c cht t m, Em ang i ai ? Khng bng, ti mi em
ung mt ly, va ung va ch, th no? Ni xong, khng i c c
tuyt, lin lp tc ni ti: Mt c gi c cch c x ng mc s
khng t chi li mi ca mt qu ng. ng tic, ng tic ti
khng phi l mt c gi c cch c x ng mc, thc xin li. u
Dng ip ngoi ci nhng trong lng khng ci, lm anh mt
ci, anh tht phin phc. Khng phi l c gi c cch c x ng
mc, vy th li cng khng nn t chi li mi ca ngi khc.
Dng Nht Minh gian tr ni, sau cn tht s nghim tc ng
dy: u Dng tiu th, chng ta vo i thi, ng t chi ti na,
ti s rt au lng .
Ni xong, cn dng tay ch vo ngc,
ging nh m ch rng nu c c tuyt th anh s tan nt ci lng.
Nhn thy b dng tht khi hi ca anh, u Dng ip nhn khng
c kh ci, ng dy ni: c ri, ti nhn li mi ca anh.
Va lc c mun i xem Tiu Dung, c iu, hin ti bn thn yn
tm hn, bi v thn phn ca c lc ny l khch ch khng phi l
gi.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
036 Din tr hp m Mt chic Limousine en bng long u
trc ca qun bar, t trong xe bc ra hai ngi n ng cc k
p trai.
Tha An, ti tht s ly lm khng hiu, ti sao cu
li thch n qun bar tm ph n n vy? Cu khng thy mt hay
sao? Hung chi ph n trong qun bar mi ngy u ci ni vi
khng bit bao nhiu loi n ng, cu khng thy h rt gi di
sao? Sao cu khng i tm mt c gi tt m quen? T Thc kh
hiu hi anh. Hc hc, chuyn ny cu khng hiu u. Vi Tha An
ci gian xo: Thc, cu rt gii trong vic kinh doanh nhng i
vi ph n th qu tht hiu bit ca cu cn qu t. S d ti thch
nhng ph n trong qun bar l v mun sau ny s khng phi gp
phin toi m thi, bn h cm tin ri quay i, khng h lin quan
g n nhau. Nu tm mt c gi tt s rt phin toi, va phi chm
sc c y, va lo lng c y s mang thai, cng lo s hn l sau ny
c y s lin tc quy ry, nh vy th tht l au u. Nhng ch
yu l mi ngy thay i mt ngi, bt k l dng ngi, khun

mt, hay l k thut ging chiu, u mang n cm gic mi m.


Mt ng l do, vy cu s khng cm thy bn h rt d bn hay
sao? Tuy nghe hn ni c im hp l nhng T Thc vn khng
dm gt ba.
Thi bui ny lm g cn c gi no sch s,
ch cn s dng bao cao su trnh bnh AIDS l c ri. Vi Tha
An ci ha ha, v mt thn b nhn hn hi: Thc, ni tht i, c
phi cu mun tm mt ngi ph n khng? Khng phi, ti
khng ging nh cu, ph n no tm n cng khng c tuyt. T
Thc lic anh mt ci, anh tm ph n chng qua cng ch gii
quyt nhu cu sinh l khi cn thi.
Chng ta vo thi, hm
nay c hai c gi mi ti, ni khng chng c th hp khu v ca
cu . Vi Tha An khoc vai hn bc vo qun bar. Vi i nhn,
cu n ri sao? Ti chun b sn ch cho cu, phng s 3,
cc cu vo trc, ti lp tc dn ngi n. Ch Liu va thy bn
h tin vo lin nhit tnh tip n. Tht vt v cho ch, ch Liu.
Vi Tha An hn nh ln m ca c mt ci. Cu lc no cng bit
cch lm hi lng ph n. Ch Liu ci ti nh hoa.
Ch
bit c l tt ri, nhanh ln, Thc, chng ta i vo trc. Vi Tha
An ni. Ngay sau ch Liu lin mang theo M Tiu Dung cng mt
c gi tr na tin n phng ca bn h, gt gt u ni vi ngi
bn trong : Vi i nhn, cc cu hy t t thng thc, ti khng
lm phin cc cu na. Ni xong chi ta lui ra ngoi. M Tiu Dung
va ngng u ln th nht thi sng st, l anh ta, r rng l anh
ta, y chnh l khun mt trn cun tp ch m by lu nay Tiu
ip nhn ngm v s ln, trong lng t nhin dng ln mt c
tc gin, cht tit, anh ta vt b Tiu ip, cho tin xong cn mun
i li. Nu khng, mnh cng khng phi n ni ny. Ngi p,
li y.Vi Tha An vn tay, hn h cho n, mt c gi mm ci
n ngi bn cnh anh.
M Tiu Dung ng nhin vo ngi
vo ch k bn T Thc, cm ly ly ru, mm ci nhn anh, ni:
Tin sinh, ti mi anh mt ly. Nhng trong lng c li hn anh n
nghin rng nghin li. T Thc cm ly ru, anh khng th c
tuyt ly ru c mi, ung ht ly ru ri ni: C c t nhin.
Thc, khng cn phi nh vy, ha nh l c ri, ok? Cho d c
b ti li ko th cu cng n ri, cu cng nn gi cho ti cht
th din, khng cn phi mt my r, bn h u b cu da chy
ht ri ka. Vi Tha An va ni va nhy mt vi M Tiu Dung mt
ci, mt tay m ly tht lng c gi ngi bn cnh. Nghe Vi Tha An
ni ng mnh, khe mi M Tiu Dung nhch ln mt n ci

lnh, i mt mang y hn , c mang thn th mnh dn st vo


ngi anh, m hoc ni: Tin sinh, anh khng thch em sao.
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
037 Gp nhau ti hp m Chng ta ch l ngi xa l m thi,
ng ni ti chuyn thch hay khng, c c t nhin. T Thc
khng mun lu li bt k du vt no, vi vng y c ra khi
thn th mnh, thch, tht bun ci, anh i vi loi con gi lm
hp m ny khng c mt cht ho cm. H, By gi cn gi b
thanh cao? Trong lng M Tiu Dung h lnh mt ting, cm ly ru
c ti gn anh, ni: Tin sinh, hay l chng ta tn gu vi ba cu
vi nhau i. C khng nghe r li ti ni sao? nh mt lnh nh
bng ca T Thc i bn v pha c, thi nay cc c gi lm tin
u ti tin nh vy sao? Tin sinh, thc xin li. M Tiu Dung ngn
ra, khng ng anh li t nhin tc gin, lp tc gii thch, khng h
ch ly ru trong tay ang sp b c lm . Ba. mt ly ru t
ngc hn chy xung. C ang lm g vy h? T Thc qut,
vi dng tay phi o s mi ca mnh. Tht xin li, tht xin li, em
khng c . M Tiu Dung vi vng gii thch, nhng c chnh l c
lm ru ln ngi anh. Nu c th, c cn mun tng cho anh
hai c m gii ni hn trong lng. Thc, thi b i, c y cng
khng phi c , ng lm ngi ta s. Vi Tha An yn n ngi
mt bn, khng thm ni, ch mt ly ru thi m, chuyn ny
cng thng xuyn xy ra, Thc phn ng cng hi qu i. Ti vo
toilet. T Thc ng dy i ra ngoi. Ngi p,khng cn ,
anh y vn l ngi nh vy. Vi Tha An ti ci an i c, bn thn
cha bao gi gin d vi ph n.
L em khng tt. B ngoi
M Tiu Dung t hi li nhng trong lng li rt c , c cn ang
ngh phi lm th no chnh hn ta, kh m c c c hi nh
hm nay, c nn v tiu ip m bo th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Ngay khi u Dng ip i vo qun bar,
cng nhn ng chung quanh nhng khng thy bng dng Tiu Dung
u, trong lc c ang tm kim th ch Liu nh nhng bc n.
Dng thiu gia vn cn nh n ch Liu sao? Th no? Cu c
mun ti gii thiu cho cu mt c gi xinh p khng?
Ch
Liu, sao ti li khng nh ch, ch ti ti khng rnh nn khng th
n ng h ch thi. My ngy khng gp ch Liu c v ngy cng
p ra, c iu hm nay ti s khng lm phin n ch, ti dn bn

n chi. Dng Nht Minh cng ci ni.


Bn? ch Liu nhn
thy u Dng ip ng bn cnh, sc mt c phn kh hiu,
sau khi hiu ra li ti ci nh bnh thng, chng trch c ta li
khng chu lm y , th ra l kim c mt ni tt hn.
c, vy ti khng lm phin hai ngi, hai ngi c t nhin, c
chuyn g c tm ti. u Dng ip xu h ci u nhn ly ru
trong tay, c bit ch Liu chc chn nhn ra mnh. Ngi p mc
o s mi, chng ta cng ung mt ly, chc mng chng ta ngu
nhin gp li. Dng Nht Minh nng ly ru ln ni, khe mi
mang theo mt n ci b n.
c ri, tin y cng cm
n anh ln trc gip ti. u Dng ip cng nng ly ru ln
thoi mi ung mt ngm. Tht sng khoi. Dng Nht Minh
ni, sau li nng mt ly khc ln: Chng ta cng ung mt ly
na.
Anh cng ng nn qu chn. u Dng ip lp tc
nhn anh cnh bo, nhng chuyn ny c cng c kinh nghim
nn s khng mnh ung qu nhiu ru, hung chi c cn phi
i tm Tiu Dung.
Ha ha, y cng l mt ngh khng ti.
Dng Nht Minh ci to ni, c tht s rt ng yu, t nhin c
ngi ang nh nhng bc v pha mnh, anh lp tc vui mng h
ln: T ch tch, tht trng hp anh cng n qun bar ny vui
chi sao, khng ngi cng ti ung mt ly ch?
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
038 Gp nhau ti hp m 2 L anh? Thn mnh u Dng ip
cng , tim run ln, vi vng ci u, c khng mun gp mt anh,
cng khng mun anh nhn thy mnh. Tng gim c Dng, xin
cho, tht ngi qu, ti phi i toilet trc. T thc gt u ni.
c, ti ch T ch tch tr v cng nhau ung mt ly. Dng
Nht Minh vui v ni, bn thn ang mun cng anh tho lun mt
v lm n ln, ng lc hm nay c c hi th nn lin lc mt cht.
c. T thc gt u, nh mt o qua u Dng ip ang
ngi mt bn ci u, nhng di nh n lc sng lc ti anh
khng thy . Ch bng dng ca anh va khut, u Dng ip
lp tc ng dy: Tht ngi qu, ti cn c mt s vic, xin li
khng tip tc c.Vi vng chun b i. Ch mt cht. Dng
Nht minh lp tc gi cht c. u Dng tiu th, chng ta l
bn b , ti cn khng bit s in thoi ca c, khng ngi cho ti
ch. Ti qun ri.u Dng ip thm ngh nn nhanh ri khi ni
ny, thun ming ni ra mt l do. Qun ri? Dng Nht minh tc

gin nhn c. Cho d l mun c tuyt, cng khng cn tm mt l


do gng p nh vy. Ai li qun s in thoi di ng ca mnh
ch. Ti mi va i s in thoi di ng, cho nn qun
mt.Di tnh th cp bch u Dng ip vin ra mt l do, mun
ri khi anh, nhanh chng thot i. a in thoi ca c cho ti.
Dng Nht Minh khng ngh s bung tha c nh vy. Lm g?u
Dng ip ngn ra, trong nhy mt khi ngn n sng ln, c lin
thy T thc i ti, by gi ri i l khng kp, li ngi xung,
thp ging ni: Bn ca anh ti . trong lng m thm cu
nguyn , ngn vn ln ng bao gi b anh pht hin. Dng
Nht minh sng st, bung c ra, lin thy T Thc i ti trc
mt mnh Tng gim c Dng, bn ca ti bn trong, khng
bng cng nhau ung. T Thc ngh. Tt nhin ri, ti cu
cn khng c. Dng Nht Minh gt u, c hi tt nh vy sao
anh c th b qua c u Dng ip nghe th mun run nh
cy sy, bn tai cht nghe Dng Nht Minh ni thm: y l bn
ca ti, u Dng ip, T ch tch s khng cm thy phin
ch. L c? T Thc ngn ra, khe mi chm ri nhch ln, ci
lnh. Ti cc k hn hnh. u Dng ip trn trnh khng thot,
tim p thnh thch , ngng u ln lin thy nh mt ch giu ca
anh, m thm ht mt hi, bt buc mnh tnh to li, lm ra v
khng quen bit, nh nhng ni: T ch tch, xin cho.C tin
tng, anh cng nht nh s khng nhn l c quen bit mnh. u
Dng tiu th, xin cho.T Thc gn ging khi ni nhng t
ny, cha tay trc mt c. Khng hiu sao thn mnh ca u Dng
ip run ry mt cht, c c cht s hi khi nhn bn tay trc mt
cha ra trc mt, nhng vn bt c d a tay ra, lp tc lin cm
gic c au n kh chu, anh ang dng sc nm ly tay mnh,
nhng c cn cht rng, ngn khng cho chnh mnh ku ra ting,
may mn l qun bar kh ti, lm cho ngi ta kh lng pht hin
c v mt thng kh ca c. T ch tch, chng ta i thi.
Dng Nht Minh cng khng pht hin im l thng ca bn h.
Mi. Lc ny T Thc mi bung tay c ra, nh mt sc bn
chm bim khng ri khi c Tht ngi qu, ti cn c vic, khng
quy ry cc anh na, ti i trc, tm bit.u Dng xoay ngi
mun trn ra bn ngoi. u Dng tiu th i vi v nh vy sao?
C u c quy ry chng ti, ti cn ngh mun lm quen vi mt
c gi xinh p, cao qu nh u Dng tiu th y, c c th n
mt ti mt cht c khng? T Thc tay mt lanh l m ly
tht lng ca c , mun chy trn, khng c ca u, cng khng

ch c ng , lin m c i n bn gh. Dng Nht Minh nhn


mt nhu my nghi hoc, chng l T ch tch c hng th vi
c?
Xem thm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?
f=174&t=317007
HET 38