You are on page 1of 4

Үнэлгээний

хороо байгуулах
огноо

Тендер зарлах
огноо

10,000.00

ШХА

-

-

5,000.00

ШХА

-

-

12,500.00

ХА

-

2015.04.01

Өрөөнүүдийн паар солих

5,000.00

ШХА

-

-

Бутлах цехэд 2ш агааржуулагч тавих/шинээр

1,000.00

ШХА

-

-

ТТЭЧСЛ-бутлах тоног төхөөрөмжинд хаалт
хийх /саравч/

4,000.00

ШХА

-

-

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин
чадал

Вентиляторын системийн шинэчлэл

2

Зарим цонх, хаалгануудыг вакумжуулах
ажилд

3

Дулааны шугам, сантехникийн болон галын
өргөлтийн систем шинэчлэл

5
6

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1

4

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдс

Худалдан авах
ажиллагаанд мөрдөх
журам

Зориулалт

ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ ТӨҮГ-ИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВА
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/мян.төг/

Бутлах цехэд бүргэд хаалга 1ш

400.00

ШХА

-

-

8

2 давхар, 4 давхарт салхивч хийх

500.00

ШХА

-

-

9

Өрөө тасалгааны бусад засвар

15,000.00

ХА

-

2015.03.01

10

Xseries II ICP-MS сэлбэг, детектор

60,000.00

НТШ

2015.03.01

11

iCAP-6300 сэлбэг

10,000.00

ШХА

-

-

ICPS-7500 сэлбэг

5,000.00

ШХА

-

-

Калориметрийн бомбо

3,000.00

ШХА

-

-

Хөргүүрийн ус шүүгч шүүлтүүр

2,400.00

ШХА

-

-

Хөргүүрийн мотор насос

2,400.00

ШХА

-

-

XRF спектрометрийн усны хоолой

4,400.00

ШХА

-

-

Шилэн дээж бэлгэлийн цахилгаан зуухны гол

8,000.00

ШХА

-

-

Шилэн дээж бэлгэлийн хийн зуухны хэв
баригч

3,500.00

ШХА

-

-

19

Хацар rocklabs

6,400.00

ШХА

-

-

20

Аргон хий

46,500.00

ХА

-

2015.01.13

Гелийн хий

27,000.00

ХА

-

2015.01.12

Хар тугалганы исэл

20,600.00

ХА

-

2015.01.09

Литийн метаборат
Литийн тетраборат

25,500.00
18,000.00

ХА
ХА

-

2015.01.08

Шамотон тигель

46,900.00

ХА

-

2015.01.14

D=9-12, 15 см үнсгүй шүлтүүрийн цаас

17,600.00

ХА

-

2015.01.16

Шатаах кварцaн хоолой

10,500.00

ХА

-

2015.02.04

13
14
15
16
17
18

21
22
23
24
25
26
27

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАТАН АВАЛТ

12

СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ /ӨӨРИЙН
ХӨРӨНГӨӨР/

7

29
30
31

БАРАА МАТЕРИАЛ
БУСАД

28

170-аад нэр төрлийн химийн бодис, шил сав,
лабораторийн хэрэгсэл

237,178.64

ШХА

-

-

Даатгалын үйлчилгээ

14,320.00

ХА

-

2015.02.09

Түлш шатахуун

18,000.00

ХА

-

2015.03.13

85,020.00

НТШ

2015.01.08

2015.01.14

Ажилчдад хоолны үйлчилгээ үзүүлэгчийг
сонгон шалгаруулах
Нийт дүн

725,618.64

Төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх хүнтэй холбоо барина уу

Геологийн төв лабораторийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтан Г.Дуламрагч
Холбогдох утас: 70182914 /209/
Мэйл хаяг: info@cengeolab.com, dulamragchaa@cengeolab.com

Байгууллагын хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн
Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар хот -18080,

Гэрээ байгуулах
эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар
болгох, дүгнэх
огноо

х ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа

-

2015.11.30

-

2015.11.30

2015.05.01

2015.10.15

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

2015.03.22

2015.05.01

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

-

2015.11.30

2015.01.27

2015.12.17

2015.01.26

2015.12.25

2015.01.23

2015.12.23

2015.01.22

2015.12.21

2015.01.28

2015.12.18

2015.01.30

2015.12.01

2015.02.18

2015.12.16

Тайлбар тодруулга

ЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ

-

2015.11.30

2015.02.23

2016.03.22

2015.03.27

2016.04.10

2015.02.27

2015.12.31

олбоо барина уу.

ан Г.Дуламрагчаа

olab.com

рчний эвлэлийн гудамж

,