วันเริ่มสมาชิก

รหัสสมาชิก

11 กรกฎาคม 2527

1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
21
26
27
30
31

11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
21-พ.ย.-27
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
11 กรกฎาคม 2527
9 ตุลาคม .2527
9 ตุลาคม .2527
12 ตุลาคม .2527
12 ตุลาคม .2527

ชื่อธุรกิจ

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(อีซูซ)ุ

บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

บริษัท ขอนแก่นโฮเต็ล จํากัด

บริการโรมแรม

บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด

อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล

บริษัท ขอนแก่นเหล่าไพศาล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.พี.เซอร์วิสขอนแก่น
บริษัท โฆษิตวัฒนา จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายผลิตเครือ
่ งดื่ม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุมพลกลการ

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.รุง่ เรืองคอนกรีต

รับเหมาก่อสร้าง

สํานักงานบัญชี-ทนายความสมใจวงษ์

ทนายความ ,สํานักงานบัญชี

หจก. ชํานาญกิจสหการก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยงชัยพาณิชย์

ตัวแทนจําหน่ายอุปการณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(ฮีโน่)

บริษัท ชีวินยนต์ชุมแพ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์,จักรยานยนต์

บริษัท โค้วยู่ฮะเมืองพล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(อีซูซ)ุ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นสมบัติพานิช

ประกอบการค้าปลีก,ค้าส่ง

ร้านนําฟูาพาณิชย์

ตัวจําหน่ายแก๊สหุงต้ม

บริษัท แอล พี เค เฟาร์นดรี้ จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นกิจเจริญ

บริการเคาะพ่นสีรถยนต์

บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น

ตัวจําหน่ายอุปกรณ์การศึกษา

13 ตุลาคม .2527
15 ตุลาคม .2527
16 ตุลาคม .2527
17 ตุลาคม .2527
17 ตุลาคม .2527
18 ตุลาคม .2527
18 ตุลาคม .2527
19 ตุลาคม .2527
19 ตุลาคม .2527
19 ตุลาคม .2527
20 ตุลาคม .2527
21 ตุลาคม .2527
22 ตุลาคม .2527
23 ตุลาคม .2527
24 ตุลาคม .2527
24 ตุลาคม .2527
26 ตุลาคม .2527
26 ตุลาคม .2527
29 ตุลาคม .2527
1 พฤศจิกายน 2527

32
38
39
40
41
42
44
46
47
49
51
54
56
57
58
59
65
67
70
78

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เต็งซุ่นฮะ

ตัวแทนจําหน่ายสังกะสี

ร้านเจนยงค์การค้า

ตัวแทนจําหน่ายแก๊สหุงต้ม

สํานักงานบัญชีพลธรรม

รับทําบัญชี

ห้างมาราธอน

ตัวแทนจําหน่ายอปุกรณ์การกีฬา,เครือ
่ งดนตรี

บริษัท แก่นนครยานยนต์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านมิตรผดุงเซอร์วิส

ตัวแทนจําหน่ายตลับลูกปืน

บริษัท แฟรีพ
่ ลาซ่า จํากัด

ห้างสรรพสินค้า

บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายอุปการณ์กอ
่ สร้าง

ปั้มน้ํามัน ปตท. (สงวน)

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่น ส.ศิริ

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์รถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหกิจแทรคเตอร์

ตัวแทนจําหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แก่นนครออโต้พาร์ท

ตัวแทนจําหน่ายท่อไอเสียรถยนต์

โรงแรมรสสุคนธ์

บริการโรมแรม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศ.วัสดุภัณฑ์

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นไทยแลนด์

ตัวแทนจําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา

หจก. ฮ้อยานยนต์ขอนแก่นแก๊ส

ตัวแทนจําหน่ายแก๊สหุงต้ม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระดมเคหะกิจ

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนกิจค้าไม้

จําหน่ายไม้แปรรูป

ฟาร์มเทพารักษ์

ตัวแทนจําหน่ายอาหารสัตว์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ําพองวัฒนาพาณิชย์

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

1 พฤศจิกายน 2527
1 พฤศจิกายน 2527
2 พฤศจิกายน 2527
5 พฤศจิกายน 2527
5 พฤศจิกายน 2527
6 พฤศจิกายน 2527
6 พฤศจิกายน 2527
7 พฤศจิกายน 2527
13 พฤศจิกายน 2527
15 พฤศจิกายน 2527
21 พฤศจิกายน 2527
22 พฤศจิกายน 2527
22 พฤศจิกายน 2527
24 พฤศจิกายน 2527
1 ธันวาคม 2527
15 ธันวาคม 2527
16 ธันวาคม 2527
17 ธันวาคม 2527
18 ธันวาคม 2527
10 เมษายน 2528

79
80
82
86
87
88
89
90
94
99
100
102
103
105
107
108
110
111
115
116

บริษัท นําวิวัฒน์ขอนแก่น (2526) จํากัด

อุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลัง

โรงสีขา้ วชัยมงคล

โรงสีขา้ ว

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดิลกก่อสร้าง (1984)

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท วิสท
ุ ธิชัย จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นวัฒนสินการช่าง

บริการเคาะพ่นสีรถยนต์

บริษัท ที.เอส.คอมพิวเตอร์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท ขอนแก่นไทยเรืองฟูา จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายเครือ
่ งดื่ม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นคลังไม้ไทย

จําหน่ายไม้แปรรูป

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น

รถบรรทุกหิน กรวด ทราย

โรงแรมภูอน
ิ น์โฮเต็ล

บริการโรมแรม

บริษัท ขอนแก่นเล่าย่งฮั้ว จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านเต็งเลี่ยงเฮง

ประกอบการค้าปลีก,ค้าส่ง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า

ห้างสรรพสินค้า ,ค้าปลีกค้าส่ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธงชัยพาณิชย์

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ร้านทองไทยเจริญ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านไทยปรีดา

จําหน่ายหิน กรวด ทราย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แก่นคูณแทรเวิล

บริการรถเช่า

ห้างสมบูรณ์สโตร์

จําหน่ายแก๊สหุงต้ม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สากลยางยนต์

จําหน่ายล้อรถยนต์

ร้าน ช.พืชผล

อุตสาหกรรมอ้อยและข้าว

20 ธันวาคม 2527
21 ธันวาคม 2527
24 ธันวาคม 2527
24 ธันวาคม 2527
4 มกราคม .2528
5 มกราคม .2528
21 มกราคม .2528
29 มกราคม .2528
1 กุมภาพันธ์ 2528
6 กุมภาพันธ์ 2528
11 กุมภาพันธ์ 2528
12 มีนาคม 2528
12 มีนาคม 2528
12 มีนาคม 2528
14 มีนาคม 2528
12 เมษายน 2528
2 พฤษภาคม .2528
3 พฤษภาคม .2528
21 มิถุนายน 2528
6 ธันวาคม 2528

117
119
121
124
127
129
130
132
133
135
136
139
141
142
143
145
146
147
150
151

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพิ่มพูนการค้า

รับเหมาก่อสร้าง

ร้านเจ๊รัช

จําหน่ายอาหารพื้นเมือง

บริษัท พิมานกรุป
๊ จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

ห้างทองซือเซ้ง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

-

รับตรวจสอบบัญชี

ร้านรุง้ ทองสโตร์

ค้าปลีก

ร้านไทยอรุณมอเตอร์

จําหน่ายท่อไอเสียรถยต์

หจก. โรงเลื่อยจักรบ้านไผ่สหกิจ

โรงสีขา้ ว

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุตสาหกรรมกรวดทราย

อุตสาหกรรม กรวด ทราย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิริบุ๊คสโตร์

จําหน่ายหนังสือ

บริษัท เจริญแสงพานิช เพ้นท์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายสีกอ
่ สร้าง

ปั้มน้ํามันเอสโซ่

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

โรงแรมแก่นอินน์โฮเต็ล

บริการโรมแรม

บริษัท โรงสีขา้ ว ป.ณัฐพล จํากัด

โรงสีขา้ ว

บริษัท อังสนันท์ จํากัด

จําหน่ายรถจักรยานยนต์

บริษัท น้ําพองยิ่งยง จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีเลี่ยวเซ่งไถ่

โรงสีขา้ ว

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชายน้ําพองก่อสร้าง

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท พี เค ก่อสร้างเอ็นจิเนียริง่ จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(โตโยต้า)

5 มีนาคม 2529
16 มีนาคม 2529
17 มีนาคม 2529
17 มีนาคม 2529
30 มิถุนายน 2529
24 กรกฎาคม 2529
17 กุมภาพันธ์ 2529
17 กุมภาพันธ์ 2529
21 เมษายน 2530
20 พฤษภาคม 2530
12 พฤษภาคม 2530
26 พฤษภาคม 2530
27 พฤษภาคม 2530
4 มิถุนายน 2530
17 มิถุนายน 2530
21 มิถุนายน 2530
25 มิถุนายน 2530
25 มิถุนายน 2530
12 มิถุนายน 2530
29 มิถุนายน 2530

153
155
157
158
163
164
171
174
176
180
182
183
188
189
191
193
195
196
198
200

บริษัท ขอนแก่นชุมพลเคหะกิจ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

หจก.โรงสีสหชัยชุมแพ

โรงสีขา้ ว

บริษัท วัฒนายนต์ซูซูกิ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านยนต์แสง

จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา

ร้านฮั่วเตียง

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

หจก. โรงงานทออวนเดชาพานิช

อุตสาหกรรรมทออวน

ร้าน ช.เสรี

จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา

ร้านสหยนต์อะไหล่ขอนแก่น

ตัวแทนจําหน่ายอะไหล่รถ

ร้านพูนพิพัฒน์ฟาร์มาซี

ตัวแทนจําหน่ายยาเวชภัณฑ์

หจก. เจริญพลาสติกอุตสาหกรรม

จําหน่ายเชือกฟาง ,ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ไทยสงวนก่อสร้างชุมแพ (2524) จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุมแพทัวร์

บริการรถเช่า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท.รุง่ เรืองค้าไม้

จําหน่ายไม้แปรรูป

บริษัท มาร์เทคโปรดักส์ จํากัด

จําหน่ายหลังคารถยนต์

ร้านทองบุญสูง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีไฟมีชัย

โรงสีขา้ ว

ร้านวีสตาร์ออโต้

จําหน่ายอุปกรณ์ประดับรถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สัมฤทธิผ
์ ลพาณิชยการ

ตัวแทนจําหน่ายรถไถนา

โรงแรมโฆษะ

บริการโรมแรม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แก่นนครทรานสปอร์ต

บริการรถเช่า ,รถโดยสาร

23 มิถุนายน 2530
23 มิถุนายน 2530
30 ตุลาคม 2530
1 กันยายน 2530
1 กรกฎาคม 2530
25 ธันวาคม 2530
2 มกราคม 2531
14 มกราคม 2531
10 มิถุนายน 2531
18 มิถุนายน 2531
18 มิถุนายน 2531
18 มิถุนายน 2531
18 มิถุนายน 2531
18 มิถุนายน 2531
9 กรกฎาคม 2531
21 กรกฎาคม 2531
1 สิงหาคม 2531
2 กันยายน 2531
2 กันยายน 2531
27 กันยายน 2531

201
202
207
210
211
213
216
219
226
228
230
231
232
235
244
246
248
250
256
257

โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท

โรงพิมพ์

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาหน้าเมือง

ธนาคาร

โรงสีไฟกรุงทอง

โรงสีขา้ ว

ร้านไดมอนด์

ร้านค้าปลีก

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒนาออฟฟิตเมท

จําหน่ายเครือ
่ งเขียน

ร้านขวัญนครเซ็นเตอร์

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

ร้านคิงสตาร์

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า(สูท)

ภัตตาคารสามย่านซีฟูด (1999)

ร้านอาหาร

ห้งหุ้นส่วน จํากัด โรงพิมพ์พระธรรมขันต์

โรงพิมพ์

บริษัท เจริญศรีมอเตอร์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(มิตซูบิช)ิ

บริษัท ส.เอกรัตน์การโยธา จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ร้านชัยพิทักษ์

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงชัยนาฬิกา

จําหน่ายนาฬิกา

หจก. ขอนแก่นลุมพินเี ฟอร์นเิ จอร์

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แพร่วัสดุกอ
่ สร้าง

จําหน่ายไม้แปรรูป,อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

โรงพิมพ์ประมวลออฟเซ็ท

โรงพิมพ์

ร้านไสวรสทิพย์

ร้านอาหาร

ร้านทองไทยจินดา

จําหน่ายทองรูปพรรณ

สํานักงานทนายความพงษ์เทพ มุสเิ กตุ

ทนายความ

หจก.ตลิ่งสูง

บริการที่พัก,รีสอร์ท

29 กันยายน 2531
29 กันยายน 2531
30 กันยายน 2531
3 ตุลาคม 2531
14 ตุลาคม 2531
14 ตุลาคม 2531
9 พฤศจิกายน 2531
9 พฤศจิกายน 2531
23 พฤศจิกายน 2531
23 พฤศจิกายน 2531
23 พฤศจิกายน 2531
28 พฤศจิกายน 2531
25 พฤศจิกายน 2531
17 ธันวาคม 2531
20 ธันวาคม 2531
20 ธันวาคม 2531
21 ธันวาคม 2531
21 ธันวาคม 2531
27 ธันวาคม 2531
27 ธันวาคม 2531

258
260
262
264
267
268
275
277
284
286
287
288
290
300
302
304
305
306
307
309

ร้านซินซุ้นเฮง

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท เอส-คอน มิตรภาพ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพรัชเคหะภัณฑ์

ตัวแทนจําหน่ายกระเบื้องปูพื้น

อู่สมบูรณ์

บริการซ่อมรถยนต์

บริษัท เมืองพลมอเตอร์ไบค์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านนําชัยฟาร์มาซี

ตัวแทนตัวหน่ายยาเวชภัณฑ์

-

-

ร้านโค้วกิมหยวย

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ในบ้าน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประยูรกรุป

บริการโรมแรม

ร้านเฟิสท์ชุมแพ

ร้านค้าปลีก

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหภัณฑ์ชุมแพ (1989)

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็ก

สถาบันการศึกษา

ร้านบ้านผิวสวย

สุขภาพและความงาม

ร้านสากลนาฬิกา

จําหน่ายนาฬิกา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยศิริการเกษตร

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ร้านทองเจริญไทย

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท นิมต
ิ รกระนวนปิโตรเลียม จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

บริษัท ชัยศิริพืชไร่ จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านไผ่ ช.เจริญก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

หจก. เค พี แม็สคอมมูนเิ คชั่น

ห้องบันทึกเสียง

บริษัท ขอนแก่นอาณาจักรยางยนต์ จํากัด

จําหน่ายล้อรถยนต์,ประดับรถยนต์

ร้านโซ่ทอง

จําหน่ายข้าวสําเร็จรูป

31 มกราคม 2532

310
315
322

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

7 กุมภาพันธ์ 2532

324

ธนาคารทหารไทย จํากัด ศูนย์บริการธุรกิจขอนแก่น

ธนาคาร

9 มีนาคม 2532

ร้านเฮงง่วนเฮียง

จําหน่ายอาหารพื้นเมือง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

บริษัท คลังกระเบื้องขอนแก่น จํากัด

จําหน่ายกระเบื้องปูพื้น

ร้านมอมแมมฮัท

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด

อุตสาหกรรมทออวน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กระนวนบริการ

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ร้านทองฮั้วศิลป์

จําหน่ายทองรูปพรรณ

โรงงานน้ําดื่มโซโลน่า

จําหน่ายเครือ
่ งดื่ม

บริษัท คาร์เปทเมคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

จําหน่ายพรมสําเร็จรูป

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญดิวิล็อปเม้นท์

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ร้านแฟรีก
่ ารไฟฟูา

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา

หจก. ชุมพลมะลิวัลย์

จําหน่ายเหล็กก่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2533

330
331
334
340
344
345
346
349
352
362
363
365
371
373

สํานักงานธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคาร

5 มีนาคม 2533

377

บริษัท ซูซูกไ
ิ ทยยนต์ขอนแก่น จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

5 มีนาคม 2533

378

โฟโต้ไลฟ

บริการล้าง อัด บันทึกภาพ

28 ธันวาคม 2531
17 มกราคม 2532

10 มีนาคม 2532
1 เมษายน 2532
22 พฤษภาคม 2532
22 พฤษภาคม 2532
5 มีนาคม 2532
3 มิถุนายน 2532
7 มิถุนายน 2532
17 มิถุนายน 2532
8 กุมภาพันธ์ 2533
8 กุมภาพันธ์ 2533
16 กุมภาพันธ์ 2533
28 กุมภาพันธ์ 2533

-

-

11 มิถุนายน 2533
25 มิถุนายน 2533
26 กรกฏาคม 2533
26 กรกฏาคม 2533
1 สิงหาคม 2533
11 สิงหาคม 2533
1 มีนาคม 2534
1 มีนาคม 2534
1 เมษายน 2534
23 เมษายน 2534
3 พฤษภาคม 2534
3 พฤษภาคม 2534
3 พฤษภาคม 2534
4 พฤษภาคม 2534
5 กรกฏาคม 2534
5 กรกฏาคม 2534
11 กรกฏาคม 2534
11 กรกฏาคม 2534
18 กรกฏาคม 2534
26 กรกฏาคม 2534

384
387
390
391
396
399
403
405
410
411
424
426
427
429
430
431
433
436
438
440

หจก. แอร์บุคกิ้งแอนด์แทร์ฟวีลเซ็นเทอ

จําหน่ายตั๋วเครือ
่ งบิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นชุมพลการ

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

หจก. ภูมโิ มเดอร์น เฟอร์นเิ จอร์

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้งประเทศไทย จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.รุง่ เรืองวัสดุ

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อส
ี าน จํากัด (มหาชน)

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาหาร

ร้านวีระวิทยา

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งเขียน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นสมชายบริการ

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นแสงรุง่ โรจน์

จําหน่ายน้ําปลาตราทิพย์

บริษัท ขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ (1989) จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายอะไหล่รถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นโรจน์อนันต์

บริการขนส่งสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นนําเซ่งฮวด

จําหน่ายหนังสัตว์

บริษัท มณฑลมิตรภาพ จํากัด

จําหน่ายยางรถยนต์

บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

ห้างทองปิ่นสุวรรณ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

หจก. พี พี เอ็น แทรคเตอร์ขอนแก่น

จําหน่ายอุกรณ์รถแทรคเตอร์

บริษัท ซีนเมล็ดพันธุ์ จํากัด

จําหน่ายเมล็ดพืชทางการเกษตร

ร้านเทพารักษ์ออดิโอ

จําหน่ายเครือ
่ งเสียง

บริษัท เสรีกอ
่ สร้าง จํากัด สาขาหนองสองห้อง

จําหน่ายอุกรณ์กอ
่ สร้าง

6 พฤศจิกายน 2534
12 พฤศจิกายน 2534
12 ธันวาคม 2534
18 ธันวาคม 2534
18 ธันวาคม 2534
1 มกราคม 2535
15 มกราคม 2535
15 มกราคม 2535
27 มกราคม 2535
27 มกราคม 2535
3 มีนาคม 2535
12 มีนาคม 2535
16 มิถุนายน 2535
7 กรกฏาคม 2535
29 ตุลาคม 2535
16 พฤศจิกายน 2535
25 พฤศจิกายน 2535
25 พฤศจิกายน 2535
20 มกราคม 2536
21 มกราคม 2536

454
455
456
458
459
462
463
466
468
469
470
474
476
479
482
484
486
487
488
489

บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด

เงินทุนหลักทรัพย์

บริษัท ซิงซิง (ประเทศไทย) จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งสําอาง

บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

ร้าน บี เจ ซักแห้ง

บริการซักรีด

ร้านอนันตพรขอนแก่น

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา

ร้านส่งเสริมยนต์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จํากัด

ร้านค้าปลีก

ร้านดาวชุมแพศูนย์ล้อ

บริการด้านยางรถยนต์

ร้านประพันธ์พรโภชนา

ร้านอาหาร

ศูนย์โทรคมนาคม

บริการด้านการสื่อสาร

ร้านเพชรทองไทยเจริญ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท ดับบลิวดีไซน์แอนด์คอนสตั๊กชั่น จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นโชคเจริญ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วีเอสซัพพลาย

บริการด้านประดับรถยนต์

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์

บริษัท แคน จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งจักร,อุปกรณ์การเย็บ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

ร้านทองแม่ทองพูล

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท เกรท คอมพิวเตอร์ จ่กด

ร้านศรีรงุ่ เรืองพาณิชย์

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

17 มีนาคม 2536
30 มีนาคม 2536
16 เมษายน 2536
29 เมษายน 2536
1 มีนาคม 2537
4 กรกฎาคม 2537
4 กรกฎาคม 2537
4 กรกฎาคม 2537
6 กรกฎาคม 2537
13 กรกฎาคม 2537
1 สิงหาคม 2537
10 สิงหาคม 2537
21 กันยายน 2537
1 พฤศจิกายน 2537
30 มกราคม 2538
1 มีนาคม 2538
17 เมษายน 2538
20 เมษายน 2538
24 เมษายน 2538
3 พฤษภาคม 2538

490
492
494
498
509
516
517
518
520
525
527
528
531
537
541
546
547
548
549
551

บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จํากัด

ประกันภัยและวินาศภัย

บริษัท เบสท์เทคโอเอ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จํากัด

จําหน่ายอาหารสัตว์

ห้างสรรพสินค้าแฟรีพ
่ ลาซ่า

ห้างสรรพสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีฤทธิ์ มีเดีย คอมมูนเิ คชั่น

ห้องบันทึกเสียง

สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาท้องถิ่น

-

ร้าน ส.ยางยนต์

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้าน ช.ปฐมชัยค้าไม้

จําหน่ายไม้แปรรูป

ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรอารียย
์ เู นียนคาร์

บริการซ่อมรถยนต์

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นอ๊อกซิเจน

จําหน่ายแก๊ส ,ถังแก๊ส

บริษัท วิทยาศรม จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์

บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ํา

โรงพยาบาลสม – อนุสรณ์

สถานพยาบาล

ร้านแหนมปริญญา

จําหน่ายอาหารพื้นเมือง

บริษัท มีเดียเบสท์ (1993) จํากัด

ห้างสรรพสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นวัสดุกอ
่ สร้าง

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

โรงแรมเจริญธานีปริน
๊ เซสขอนแก่น

บริการโรมแรม

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งดื่มผลิตภัณฑ์ตราสิงห์

บริษัท ราชาเรียลเอสเตท จํากัด

บริการโรมแรม

22 พฤษภาคม 2538
28 มิถุนายน 2538
10 กรกฎาคม 2538
10 กรกฎาคม 2538
17 กรกฎาคม 2538
4 สิงหาคม 2538
18 สิงหาคม 2538
30 สิงหาคม 2538
8 ธันวาคม 2538
11 มกราคม 2539
17 มกราคม 2539
18 มกราคม 2539
6 กุมภาพันธ์ 2539
8 กุมภาพันธ์ 2539
7 กันยายน 2539
10 กันยายน 2539
10 ตุลาคม 2539
28 ตุลาคม 2539
5 พฤศจิกายน 2539
5 พฤศจิกายน 2539

553
557
558
559
560
565
567
568
575
582
583
584
587
589
590
593
597
607
609
613

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

หจก. ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

สํานักงาน ประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย

ทนายความ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มข.

ธนาคาร

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญเกษมคอนสตรัคชั่น

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บริษัท สยามนิสสันขอนแก่น จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไหมไทยโลหะภัณฑ์

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง,เหล็กเส้น

โรงแรมแสนสําราญ

บริการโรมแรม

บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา จํากัด

โรงพิมพ์

บริษัท อาร์วีทีแมชชีน โปรดักส์ จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

ร้านบัณฑิตย์วิทยา

จําหน่ายเครือ
่ งเขียน

ธนาคาร ดีบีเอส. ไทยทนุ จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

บมจ. สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น

ห้างสรรพสินค้า

บริษัท เวลเซฟเฟอร์นเิ จอร์เซ็นเตอร์ จํากัด โชว์รูม

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค

บริษัท 91 อํานวยศิลป์ จํากัด

บริการรับออกแบบ,เขียนปูาย

หจก. เอส แอนด์ พี อุตสาหกรรมไม้

จําหน่ายไม้แปรรูป

7 พฤศจิกายน 2539
20 มกราคม 2540
27 มกราคม 2540
29 มกราคม 2540
20 กุมภาพันธ์ 2540
25 กุมภาพันธ์ 2540
13 พฤษภาคม 2540
13 พฤษภาคม 2540
14 พฤษภาคม 2540
14 พฤษภาคม 2540
17 กรกฎาคม 2540
4 สิงหาคม 2540
7 ตุลาคม 2540
7 ตุลาคม 2540
4 พฤศจิกายน 2540
13 มกราคม 2541
4 กุมภาพันธ์ 2541
3 เมษายน 2541
3 เมษายน 2541
21 เมษายน 2541

614
615
616
617
618
619
624
625
627
628
632
633
634
635
638
639
640
642
643
644

บริษัท ขอนแก่นวิทยา (1995) จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งเขียน

บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จํากัด

บริการ การท่องเที่ยว

ร้านแอนนาออฟเซต

บริการถ่ายเอกสาร

หจก. ไทยคูณเทเลคอม

จําหน่ายโทรศัพท์มถ
ื ือ

บริษัท สหะอีสานการกระจก จํากัด

จําหน่ายกระจก

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

โรงพิมพ์

ร้านปารีส มองค์ อามูร์

จําหน่ายชุดวิวาห์ ห้องเสื้อ

ร้านทองเองฮุยฮี้ง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านเคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต

ห้างสรรพสินค้า

ห้างทองเองรักฮึ้ง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จํากัด

บริการ การขนส่งสินค้า

รับราชการ

รับราชการ

บริษัท เอ็น เค เพอร์ เฟ็ค จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หจก.อานเซอร์เทค

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์เน็ต คอนเน็คชั่น

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท บุญบันดาล จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บ. บี วี การบัญชีและภาษีอากร (ขอนแก่น) จก.

รับทําบัญชี

บริษัท ขอนแก่นสแกนเนอร์ จํากัด

รับทําบัญชี

ร้าน ช.เจริญ

จําหน่ายไม้แปรรูป

19 ตุลาคม 2541
27 ตุลาคม 2541
27 ตุลาคม 2541
1 ธันวาคม 2541
20 พฤศจิกายน 2541
20 พฤศจิกายน 2541
15 มกราคม 2542
9 กุมภาพันธ์ 2542
9 กุมภาพันธ์ 2542
10 มีนาคม 2542
22 มีนาคม 2542
4 พฤษภาคม 2542
5 พฤษภาคม 2542
14 มิถุนายน 2542
14 มิถุนายน 2542
25 มิถุนายน 2542
8 ตุลาคม 2542
22 ธันวาคม 2542
11 กุมภาพันธ์ 2543
25 กุมภาพันธ์ 2543

647
648
649
650
651
652
653
655
656
657
660
661
662
663
664
665
667
672
677
678

บริษัท สโตน-ฮิลส์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ขอนแก่นสหชัยฟอร์ดมอเตอร์เชลส์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

บริษัท ขอนแก่นสหชัยฟอร์ดมอเตอร์เชลส์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ร้านลิ้มซินเฮียง

จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง

บริษัท ทีที แอนด์ ที จํากัด (มหาชน)

บริการโทรคมนาคม

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด

บริการต่อตัวถังรถยนต์ ,รถบรรทุก

หจก. สกาย วอเตอร์ ในเครือ บ. นิวไทม์ กรุป

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ํา

ร้านพัฒนายนต์

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จํากัด

ห้างสรรพสินค้า

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด

อุตสาหกรรมเหล็กเส้น

บริษัท เตรเบียง ทราเวล จํากัด

บริการการท่องเที่ยว

บริษัท สยาม โอ เอ เซอร์วิส จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก

จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จํากัด

จําหน่ายตั๋วเครือ
่ งบิน

บริษัท กาฬสินธุ์ ไอ ซี จํากัด

จําหน่ายไอศกรีม

ร้านรินไหมไทย

จําหน่ายผ้าไหมพื้นเมือง

ห้างทองกาญจนาภิเษก

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(โตโยต้า)

บริษัท 9002 สยามแทรคเตอร์ จํากัด

จําหน่ายรถแทรคเตอร์

บริษัท มามุขธุรกิจ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด

ประกันภัย

บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ห้างทองสุวรรณนคร

จําหน่ายทองรูปพรรณ

10 สิงหาคม 2543

679
682
684
685
687
688

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

สถาบันการศึกษา

16 สิงหาคม 2543

689

บ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

เงินทุนหลักทรัพย์

20 สิงหาคม 2543

690
691
693
695
697
698
699
701
702
703
704
705
707

บมจ. ธนาคารยูโอบี

ธนาคาร

หจก.น้ําพองพัฒน์วัสดุกอ
่ สร้าง

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

ประกันชีวิต

สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จํากัด

สหกรณ์เพื่อการเกษตร

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จํากัด

สหกรณ์โคนม

สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จํากัด

สหกรณ์เพื่อการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จํากัด

สหกรณ์เพื่อการเกษตร

ร้านเฮงเส็ง (ยูนเิ วอร์แซล)

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกษตรการยนต์

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

บริษัท ฉั่วเต็กไถ่มอเตอร์ จํากัด (สาขาขอนแก่น)

บริการสินเชื่อรถ

ร้านกิจไพศาลฮาร์ดแวร์

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างทองกิจสุวรรณ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

ประกันชีวิต

14 กุมภาพันธ์ 2543
12 พฤษภาคม 2543
7 กรกฏาคม 2543
7 กรกฏาคม 2543
27 กรกฏาคม 2543

5 กันยายน 2543
19 กันยายน 2543
21 กันยายน 2543
2 ตุลาคม 2543
5 ตุลาคม 2543
27 ตุลาคม 2543
8 ธันวาคม 2543
5 มกราคม 2544
5 มกราคม 2544
5 มกราคม 2544
26 กุมภาพันธ์ 2544
13 มีนาคม 2544

15 มีนาคม 2544
21 มีนาคม 2544
22 มีนาคม 2544
22 มีนาคม 2544
23 มีนาคม 2544
26 มีนาคม 2544
25 เมษายน 2544
26 เมษายน 2544
26 เมษายน 2544
26 เมษายน 2544
2 พฤษภาคม .2544
10 พฤษภาคม .2544
12 พฤษภาคม .2544
17 พฤษภาคม .2544
31 พฤษภาคม .2544
31 พฤษภาคม .2544
18 มิถุนายน 2544
20 มิถุนายน 2544
22 มิถุนายน 2544
25 มิถุนายน 2544

708
709
710
711
713
714
716
717
719
720
721
722
723
724
726
727
728
729
730
731

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศรีจน
ั ทร์

ธนาคาร

ร้านไก่ยา่ งท่าพระ (เดลินวิ ส์ชวนชิม)

ร้านอาหาร

บริษัท ลาภภัทร จํากัด

อุตสาหกรรมไฮดรอริค

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิภาดาเซรามิค

จําหน่ายกระเบื้องปูพื้น

บริษัท ยนต์สยาม (1977) จํากัด

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นการพิมพ์

โรงพิมพ์

ร้านวนิดารสวิเศษ

ร้านอาหาร

ร้านน้อยโภชนา

ร้านอาหาร

ห้างทองจูท่งเฮง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านไทยแลนด์พลาสติก

รับออกแบบ,เขียนปูาย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด สาขาสี่แยกมะลิวัลย์

ธนาคาร

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการศึกษา

บริษัท ซี เอส เค เซอร์วิส จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด รังสิมา

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จํากัด

โรงพิมพ์

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จํากัด

บริการรักษาความปลอดภัย

ร้านขายยาทิเซงฟาร์มาซี

ตัวแทนจําหน่ายยาเวชภัณฑ์

ร้านศรีจน
ั ทร์ฟาร์มาซี

ตัวแทนจําหน่ายยาเวชภัณฑ์

ร้านน้ําดื่มแฟรนไชส์

จําหน่ายน้ําดื่ม

บริษัท ว.ศรีประเสริฐ จํากัด

บริการ การขนส่งสินค้า

28 มิถุนายน 2544
28 มิถุนายน 2544
28 มิถุนายน 2544
2 กรกฎาคม 2544
23 กรกฎาคม 2544
15 สิงหาคม 2544
15 สิงหาคม 2544
13 พฤศจิกายน 2544
21 พฤศจิกายน 2544
19 ธันวาคม 2544
28 มกราคม 2545
5 กุมภาพันธ์ 2545
24 เมษายน 2545
25 เมษายน 2545
25 เมษายน 2545
25 เมษายน 2545
25 เมษายน 2545
29 เมษายน 2545
3 พฤษภาคม 2545
31 พฤษภาคม 2545

733
734
735
737
738
739
741
745
746
747
750
752
754
755
756
758
759
761
762
763

บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จํากัด

จําหน่ายที่นอนดาริง่

ร้านโอ่งแดง

จําหน่ายเครือ
่ งปั้นดินเผา

ร้าน สุวัฒน์วิศวการ

รับเหมาก่อสร้าง

บ. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จก.

บริการรักษาความปลอดภัย

ร้านประจักษ์การแว่น

จําหน่ายแว่นตา

บริษัท ขอนแก่นแสงทองอะไหล่ จํากัด

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

บริษัท เกียรติสน
ิ โฮลเซล จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

วันทนียโ์ ปรโมชั่น

ห้องบันทึกเสียง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วงศ์ดีเซลส์

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ร้านครัวเพื่อน

ร้านอาหาร

ร้านเกียรติวัฒนา

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านอรัญญาไหมไทย

จําหน่ายผ้าไหมพื้นเมือง

ร้านอาเข่งบุ๊คเซ็นเตอร์

จําหน่ายหนังสือ

หจก.รุง่ โรจน์เซอร์วิส (ขอนแก่น)

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

ร้านผ้าพื้นเมือง

จําหน่ายผ้าไหมพื้นเมือง

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท ภาคสิริ จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งดื่มผลิตภัณฑ์ตราช้าง

บริษัท ที เอส คอมพิวเตอร์ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เซนต์ปอลส์คลินก

สถานพยาบาล

ร้านขอนแก่นฮวดมิตรภาพ

จําหน่ายรถมือสอง

5 มิถุนายน 2545
11 มิถุนายน 2545
11 มิถุนายน 2545
13 มิถุนายน 2545
13 มิถุนายน 2545
17 มิถุนายน 2545
19 มิถุนายน 2545
22 มิถุนายน 2545
28 มิถุนายน 2545
8 กรกฎาคม .2545
8 กรกฎาคม .2545
7 กรกฎาคม .2545
21 มิถุนายน 2545
7 กรกฎาคม 2545
7 กรกฎาคม 2545
7 กรกฎาคม 2545
7 กรกฎาคม 2545
7 กรกฎาคม 2545
7 กรกฎาคม 2545
8 กรกฎาคม 2545

764
765
766
767
768
769
770
772
773
774
775
776
777
779
780
781
782
783
784
787

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด

จําหน่ายคัตตอลบัท

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โฟกัส แอนด์ ซันส์

บริการออกแบบ,รับทําปูาย

บริษัท อัลฟุาคอนกรีต จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์

บริษัท รุง่ เกียรติเทรดดิ้ง 1991 จํากัด

จําหน่ายกระจก

ห้างพาคูณการเกษตร

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

บริษัท ขอนแก่นโฮเต็ล จํากัด

บริการโรงแรม

ร้านศรีจน
ั ทร์แอร์

จําหน่ายแอร์

หจก.โรงงานน้ําแข็งมิตรภาพขอนแก่น 2002

โรงน้ําแข็ง

หจก.ไทยประเสริฐขอนแก่น

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างทองเอกบุรินทร์พลาซ่า

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

หจก.เฟิงสุ่ย อีสาน

จําหน่ายวัตถุมงคล,ของที่ระลึก

ร้านรัตนไพฑูรย์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านเสน่ห์บ้านไร่

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านโชคไพศาลเภสัช

จําหน่ายยาเวชภัณฑ์

ร้านมิตรนิยม

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านรสทิพย์

ร้านอาหาร

ร้านนําชัยพาณิชย์

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

หจก.โรงสีขา้ วรวมภัณฑ์

โรงสีขา้ ว

11 มิถุนายน 2545
25 กรกฎาคม 2545
31 กรกฎาคม 2545
1 สิงหาคม 2545
2 สิงหาคม 2545
2 สิงหาคม 2545
5 สิงหาคม 2545
6 สิงหาคม 2545
2 สิงหาคม 2545
8 สิงหาคม 2545
9 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
13 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545

789
790
791
792
793
794
795
797
799
800
801
802
803
804
805
806
808
809
810
813

-

-

ร้าน เวดดิ้ง เบลล์ สตูดิโอ

จําหน่ายชุดวิวาห์ ห้องเสื้อ

ร้านแฟรีอ
่ าร์ต

บริการล้าง อัด บันทึกภาพ

ห้องเสื้อสุวรรณี

บริการห้องเสื้อ

-

รับราชการ

ร้านอังกูรคอนกรีต

รับเหมาก่อสร้าง

ร้านทองเตียฮะเฮง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

หจก.โรงแรมไฮเวย์

บริการโรงแรม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที พี ซี เมนต์

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท เกษตรสินโกลเด้นไรซ์ จํากัด

โรงสีขา้ ว

หจก.ราชามือถือ

จําหน่ายอุปกรณ์มอ
ื ถือ

บริษัท ชุมแพเมืองทองการเกษตร จํากัด

โรงสีขา้ ว

บริษัท อํามาตย์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

บริการเช่าVDO

ร้านสิริวรรณ

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านอ้วนโภชนา

ร้านอาหาร

หจก.พี.ซี.วาย (1984)

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

ร้านไทยประดิษฐ์

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านชัยศิริซัพพลาย

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ขอนแก่นฟิล์มสาขาชุมแพ จํากัด

บริการล้าง อัด บันทึกภาพ

หจก.สหไทยการเกษตรยนต์

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
13 สิงหาคม 2545
12 สิงหาคม 2545
20 สิงหาคม 2545
27 สิงหาคม 2545

814
816
817
818
819
822
823
824
825
828
830
832
833
834
835
837
838
839
840
841

ห้างทองมีจงมี

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านส่งเสริมการเกษตร

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

ร้านทรัพย์ไพบูลย์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ห้างอิมพีเรียลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ห้างทองเยาวราชอาจิว

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ห้างทอง ช.สุวรรณ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านแสงไทยโทรทัศน์

จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา

ร้านยิ้นง่วนตึ้ง

จําหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์

ร้านรัตนไพศาล

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ประยูรมอเตอร์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านดาวเงิน

ร้านอาหาร

ห้างทองเหรียญทอง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

หจก.สหไทยการเกษตรยนต์

จําหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

ร้านบริบูรณ์จก
ั รยาน

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านจิวศิลป์การแว่น

จําหน่ายแว่นตา

ร้านประเสริฐโทรทัศน์

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา

ร้าน จ.ราชาพานิชย์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ห้างทองจูอยู่ฮง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านคุ้มสุขภาพ

บริการสุขภาพ

บริษัท สายโขง จํากัด

ห้องบันทึกเสียง

6 กันยายน 2545
9 กันยายน 2545
9 กันยายน 2545
10 กันยายน 2545
17 สิงหาคม 2545
16 ตุลาคม 2545
16 ตุลาคม 2545
16 ตุลาคม 2545
19 พฤศจิกายน 2545
2 ธันวาคม 2545
7 ธันวาคม 2545
12 ธันวาคม 2545
12 ธันวาคม 2545
13 ธันวาคม 2545
3 มกราคม .2546
6 มกราคม .2546
14 มกราคม .2546
9 มกราคม .2546
21 มกราคม .2546
5 มีนาคม .2546

842
843
844
845
846
847
848
849
852
853
855
856
857
858
860
861
865
866
867
868

ห้างหุ้นส่วนจํากัด มานิตย์ขอนแก่น

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

หจก.บี.บี.ทัวร์ แอนด์ นอร์ทอีส ทราเวล

บริการ การท่องเที่ยว

โรงเรียนฝึกอาชีพแก่นนคร

บริการฝึกอาชีพ

ร้านจรูญศรีพาณิชย์

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จํากัด

อุตสาหกรรมทอรองเท้า

ร้านเฮงพานิชย์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

หจก.เอส อาร์ เฟอร์นเิ ทค เซ็นเตอร์

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

ร้านบิวตี้ควีน จิวเวลรี่

จําหน่ายเครือ
่ งประดับ(เครือ
่ งเงิน)

บริษัท ขอนแก่นชัยมงคลมอเตอร์ (1996) จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้าน ก.สินชัย

รับออกแบบ,เขียนปูาย

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด

อุตสาหกรรมทออวน

ร้าน ส.สหภัณฑ์

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ซีเอ็ม พัฒนสิน จํากัด

จําหน่ายรถมือสอง

บริษัท พี.เค.ออโต้ รีแพร์ จํากัด

บริการซ่อมรถยนต์

-

-

ร้านสถาพรช่างทอง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ร้านธรรมชาติคัลเลอร์แล็ป

บริการล้าง อัด บันทึกภาพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ขอนแก่น

ธนาคาร

บริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์

หจก.ไทยเซียงกง

จําหน่ายอะไหล่รถยนต์

24 มีนาคม .2546
28 เมษายน .2546
16 พฤษภาคม 2546
20 พฤษภาคม 2546
22 พฤษภาคม 2546
6 มิถุนายน 2546
6 มิถุนายน 2546
6 มิถุนายน 2546
13 มิถุนายน 2546
13 มิถุนายน 2546
18 มิถุนายน 2546
19 มิถุนายน 2546
20 มิถุนายน 2546
20 มิถุนายน 2546
11 สิงหาคม 2546
15 สิงหาคม 2546
15 สิงหาคม 2546
15 สิงหาคม 2546
18 สิงหาคม 2546
28 สิงหาคม 2546

869
871
873
874
875
876
877
878
879
880
882
883
884
885
890
891
892
893
894
896

บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ขอนแก่นเบียร์ จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์

ร้านวรรณฉวี

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธีระรัตน์เทเลคอม

จําหน่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือ

บริษัท ขอนแก่นเพชรแลนด์ จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

ร้านเตียฮั่วหยูขนมตุ๊บตั๊บ (ท่าพระ)

จําหน่ายขนมพื้นบ้าน

ร้านวาเลนเซีย สตูดิโอ

จําหน่ายชุดวิวาห์ ห้องเสื้อ

บริษัท สกายออโต้เฮ้าส์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(BMW)

บริษัท ขอนแก่นโฮมอินทีเรีย จํากัด

รับออบแบบตกแต่งภายใน

บริษัท สินสิริวัสดุภัณฑ์ จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท รินสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

หจก.บ้วนง้วนค้าเหล็ก

จําหน่ายเหล็ก,วัสดุกอ
่ สร้าง

ห้าง แว่น เอส.ที คอลเลคชั่น

จําหน่ายแว่นตา

บริษัท ไทย-เยอรมัน โซล่า จํากัด

ผลิตเครือ
่ งใช้ไฟฟูาพลังงานแสงทิตย์

บริษัท ผาทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

ผลิตสารเคมีภัณฑ์ สารส้มฯลฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด สี่แยกมะลิวัลย์

ธนาคาร

บริษัท ขอนแก่น บีเอส เค อินเตอร์เทรค จํากัด

จําหน่ายโทรศัพท์มอ
ื ถือ

ร้าน สปาเฮลล์ แอนด์ บิวตี้

บริการด้านสุขภาพและความงาม

บริษัท เอส.พี.ออโต้โปรดักส์

ตัวแทนจําหน่ายบริการน้ํามัน

บริษัท ไทยแฟรงค์บรัช จํากัด

ผลิตและจําหน่ายแปรงทาสีสง่ ออก

15 กันยายน 2546
27 กันยายน 2546
7 ตุลาคม 2546
29 กันยายน 2546
14 ตุลาคม 2546
20 ตุลาคม 2546
23 ตุลาคม 2546
27 ตุลาคม 2546
22 ตุลาคม 2546
23 ตุลาคม 2546
30 ตุลาคม 2546
3 พฤศจิกายน 2546
13 พฤศจิกายน 2546
6 พฤศจิกายน 2546
10 พฤศจิกายน 2546
11 พฤศจิกายน 2546
18 พฤศจิกายน 2546
14 พฤศจิกายน 2546
28 พฤศจิกายน 2546
5 ธันวาคม .2546

897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
912
913
914
915
916
918

บริษัท ท็อปทีมโปรโมชั่น จํากัด

โฆษณา,ประชาสัมพันธ์

ร้านข้าวหมูแดงเจ๊อุ๊ด

ร้านอาหาร

ร้าน ศรีทองการแว่น

จําหน่ายแว่นตา

บริษัท บาจาวา บรอส จํากัด

ผลิตและจําหน่ายสังกะสีสง่ ออก

ร้านดอกไม้ สุปรีดา ฟลอร่า

รับออกแบบจัดดอกไม้,ในงานพิธีต่างๆ

ร้านผาม่านภักดีมน
ิ ม
ิ าร์ท

ร้านค้าปลีก

บริษัท ห้างโอวเปงฮง จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านเรืองสวัสดิ์

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด

เงินทุนหลักทรัพย์

บริษัท โรงสีเลียงฮงไชย จํากัด

โรงสีขา้ ว

บริษัท นอร์ทอีส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

โทรคมนาคม

บริษัท สี่ตุลา เครือ
่ งประดับ

ผลิตและจําหน่ายเพชรเจียรนัย,พลอย,เพชร

บริษัท เค.ซี. แมททอลซีท จํากัด

ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก

-

-

ตลาดต้นไม้กด
ุ กว้าง

จําหน่ายต้นไม้ประดับ

ร้านเฟรมเดคคอร์

จําหน่ายและทํากรอบรูป

ร้าน ดอกไม้ฟลอริสท์

บริการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

ร้านข้าวต้มแก่นคํา

ร้านอาหาร

ตลาดเจ๊พร

บริการเปิดเช่าพื้นที(่ มข)

ร้านดอกคูณมินม
ิ าร์ทร่วมจิตร

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

25 ธันวาคม .2546
5 มกราคม 2547
23 มกราคม 2547
5 กุมภาพันธ์ 2547
24 กุมภาพันธ์ 2547
9 มีนาคม 2547
18 มีนาคม 2547
7 เมษายน 2547
26 เมษายน 2547
11 พฤษภาคม .2547
26 เมษายน 2547
28 เมษายน 2547
29 เมษายน 2547
19 พฤษภาคม .2547
24 พฤษภาคม .2547
22 พฤษภาคม .2547
31 พฤษภาคม .2547
9 มิถุนายน 2547
4 มิถุนายน 2547
9 มิถุนายน 2547

919
921
923
924
926
927
928
929
931
932
933
934
935
938
939
940
941
942
943
944

ห.จ.ก. เอส แอนด์ พี อุตสาหกรรมไม้

จําหน่ายไม้แปรรูป

บริษัท ทรงสมัยขอนแก่น จํากัด

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปรับตัดเย็บ(สูท)

สํานักหอสมุดวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

สถาบันการศึกษา

ห.จ.ก.พรชัยนคร

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ฟาร์มมาร์ท คอร์เปอเรชั่น จํากัด

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

ร้านน้ําพองแอร์

จําหน่ายซ่อมแอร์,อะไหล่แอร์

ร้าน ญาณี บิวตี้ & เฮอร์บอล สปา เซ็นเตอร์

สถาบันเสริมความงามครบวงจร

บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท เค.เอ็ม.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด

โรงสีขา้ ว

หจก.แก่นนครคอนกรีต

ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท ส่งเสริมเกษตร จํากัด

จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร

ร้านชัชวาลย์การพิมพ์

โรงพิมพ์

บริษัท อภิโชคไทยวู้ด จํากัด

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประกันภัย,วินาศภัย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

ร้านเมืองไทยโทรทัศน์

จําหน่ายเครือ
่ งเสียงและอะไหล่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เขตขอนแก่น

ธนาคาร

ฟาร์มสุนข
ั ขอนแก่นรุง่ โชคดี

จําหน่ายอาหารสัตว์

ร้านบ้านผลไม้คุณปูอม

จําหน่ายผลไม้สําเร็จรูป

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก(มข)

บริการพื้นที่

14 มิถุนายน 2547
28 มิถุนายน 2547
26 มิถุนายน 2547
2 กรกฎาคม 2547
28 มิถุนายน 2547
28 มิถุนายน 2547
28 มิถุนายน 2547
14 กรกฎาคม 2547
21 กรกฎาคม 2547
26 กรกฎาคม 2547
26 กรกฎาคม 2547
30 กรกฎาคม 2547
31 กรกฎาคม 2547
10 สิงหาคม 2547
10 สิงหาคม 2547
10 สิงหาคม 2547
10 สิงหาคม 2547
14 สิงหาคม 2547
21 สิงหาคม 2547
22 สิงหาคม 2547

945
946
947
948
949
950
951
952
954
955
956
957
958
961
962
963
964
965
966
967

หจก.ธีระพงษ์พาณิชย์ (1985)

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ลีมาร์ทขอนแก่น จํากัด

ร้านค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ร่ํารวยกรุป
๊ 2004 จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

ห้างเพชรทองเองเกียฮึ้ง

จําหน่ายทองรูปพรรณ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ร้านยุทธแอร์

จําหน่ายแอร์,บริการซ่อม

สํานักกฎหมายตะวันออกเฉียงเหนือ

ทนายความ

บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นเิ จอร์ 1999 จํากัด

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ขอนแก่นไทยแลนด์

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา,คอมพิวเตอร์

หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บริษัท ตึกคอม เอ็น อี จํากัด

ห้างสรรพสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อีสานชัยมงคล

จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา.โรงงานอุตสาหกรรม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อีสานชัยมงคล

จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟูา.โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท มีบุญมา Export จํากัด

จําหน่ายสินค้าส่งออก -นําเข้า

หจก.โนนศิลาดาวเงินคอนกรีต

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

หจก.บ้านไผ่ศรัญก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

ร้านบุษยมาศ

จําหน่ายอุกรณ์เครือ
่ งเขียน

สนง.กฎหมายเวริด์ลอว์แอนด์บิสเนส

ทนายความ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ร้านอาหารครัวเวียดนาม

ร้านอาหาร

22 สิงหาคม 2547
30 สิงหาคม 2547
7 กันยายน 2547
9 กันยายน 2547
14 กันยายน 2547
27 กันยายน 2547
27 กันยายน 2547
27 กันยายน 2547
5 ตุลาคม 2547
6 ตุลาคม 2547
6 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
18 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547

968
969
970
971
972
974
975
976
978
979
980
981
982
983
984
986
987
988
989
990

หอการค้าสวีเดนไทย

องค์กรเอกชน

ศูนย์ความงามจอมเจ้า

สถาบันความงาม

ร้านจัสส์ มี

ผลิตและจําหน่ายขนมหวาน

ร้านกรีนลีฟ

ร้านอาหาร

ร้านหนองบัวรีสอร์ท

จําหน่ายสินค้าOTOP

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ร้านตี๋หนุ่มโภชนา

ร้านอาหาร

ร้านข้าวต้มแต้จวิ๋

ร้านอาหาร

หจก.ไพศาลดับเพลิง

จําหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง

ร้านไทยเจริญ

ร้านค้าปลีก

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

สถาบันการศึกษา

บริษัท โฆษะโฮลดิ้ง จํากัด

บริการโรงแรม

ร้านรุง่ เรืองการไฟฟูา

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา

ศูนย์นาฬิกา - แว่นตา บขส.

จําหน่ายนาฬิกาและแว่นตา

ร้านเฝอท่าบ่อ

ร้านอาหาร

ร้านเหล่าเจริญ (ตลาด อ.จิระ)

ร้านค้าปลีก

ร้านสุวิทย์การช่าง

บริการซ่อมรถยนต์

ร้าน เอส เค มอเตอร์ แอร์

จําหน่ายและซ่อมแอร์,เครือ
่ งใช้ไฟฟูา

บ.สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จก.

โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก

ร้าน ก.สินชัยแอร์ อีควิพเม้นทร์

จําหน่ายอุปกรณ์และซ่อมแอร์

12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
6 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
12 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547
18 ตุลาคม 2547
15 พฤศจิกายน 2547
24 พฤศจิกายน 2547
13 ธันวาคม 2547
13 ธันวาคม 2547
11 มกราคม 2548
28 ธันวาคม 2547
30 ธันวาคม 2547

992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1004
1005
1008
1010
1012
1013
1014
1017
1018

ร้านไพศาลการไฟฟูา

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา

ร้านอาหารเรียมริมบึง

ร้านอาหาร

ร้านโรงกลึงวิริยะ เอ็นจิเนียริง่

รับกลึงเชื่อมโลหะ,บริการซ่อมรถยนต์

บ.อเมริกน
ั อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จก.

ประกันภัย,ประกันชีวิต

ร้านกรุงเทพพลาสติก

จําหน่ายแผ่นพลาสติก

ร้านขอนแก่นพูลสวัสดิ์

จําหน่ายน้ํากลั่น,น้ํากรด

ร้านพนมมอเตอร์

บริการซ่อมไดนาโมและอะไหล่ไดนาโม

ร้านขอนแก่นอีเล็คทริค

บริการซ่อมไดนาโมและอะไหล่ไดนาโม

บ.โตโยต้าขอนแก่นผู้จําหน่ายโตโยต้า จก.

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(โตโยต้า)

ร้านสหมอเตอร์ออโต้พาร์ท

บริการอะไหล่ไดนาโม,อุปกรณ์รถยนต์

บ.เอคซ์เพ็ด คอมมูนเิ คชั่น โซลูชั่น จก.
หจก.สหพัฒน์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จําหน่ายเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

ร้าน จ.พืชผล

จําหน่ายสินค้าการเกษตรอุสาหกรรมพืชไร่

ร้านช่างพลกระจกอลูมเิ นียม

บริการรับทํากระจกอลูมเิ นียม

โรงกลึงแสงเจริญ

บริการซ่อมเครือ
่ งยนต์ทุกชนิด,โรงกลึง

ร้านรักเนย

ผลิตและจําหน่ายขนมเค้ก

หจก.เอี่ยมเส็งค้าวัสดุ

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท ส.วุฒช
ิ ัย จํากัด

บริการให้เช่าที่พัก

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริการทาง การสื่อสาร

บริษัท บิกเซล วัน โปรดักซ์ชั่น จํากัด

บริการรับจัดงาน การแสดง ทุกชนิดในพืธีต่างๆ

17 มกราคม 2548
28 มกราคม 2548
3 กุมภาพันธ์ 2548
31 มีนาคม 2548
26 พฤษภาคม 2548
28 พฤษภาคม 2548
9 มิถุนายน 2548
10 มิถุนายน 2548
6 กรกฎาคม 2548
6 กรกฎาคม 2548
8 กรกฎาคม 2548
13 กรกฎาคม 2548
25 กรกฎาคม 2548
28 กรกฎาคม 2548
30 กรกฎาคม 2548
9 สิงหาคม 2548
18 สิงหาคม 2548
19 สิงหาคม 2548
1 กันยายน 2548
13 กันยายน 2548

1019
1021
1023
1024
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1044
1045

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด

ผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย

ร้าน เจ อา พัฒนา

บริการพื้นที่ให้เช่า

ร้านสินทรัพย์อะไหล่ยาง

จําหน่ายชิ้นส่วนยาง,อุตสาหกรรมสายไฮดรอริค

ร้านครัวข้าวหอม

ร้านอาหาร

สํานักงานทนายความ กฎหมายกิจภากร

ทนายความ

ร้านเอมอร

จําหน่ายอุปกรณ์กอ
่ สร้าง

บริษัท ขอนแก่นวงษ์พาณิชย์ จํากัด

รับซื้อ -ขาย ขยะรีไซเคิลทุกชนิด

ร้านสไมล์ ( smile )

จําหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งเขียน

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จํากัด

ประกันภัย,ประกันวินาศภัย

บริษัท ชนินธร จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

ประกันชีวิต

บริษัทไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

จําหน่ายติดตั้งระบบเครือ
่ งเสียง,ความปลอดภัย

บริษัท ทักษะการโยธา จํากัด

รับเหมาก่อสร้าง

สํานักงานบัญชี

รับทําบัญชี

ร้านอาหารน้องเล็ก

ร้านอาหาร

หมู่บ้านสวน มอ.

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

ร้านหนองบัวรีสอร์ท

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าOTOP

ร้านดอกคูณสนุกเกอร์คลับ

บริการสนุกเกอร์ อาหาร เครือ
่ งดื่ม

หมู่บ้านวีไอพีโฮม

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

18 กันยายน 2548
13 กันยายน 2548
13 กันยายน 2548
16 กันยายน 2548
20 กันยายน 2548
28 กันยายน 2548
23 กันยายน 2548
3 พฤศจิกายน 2548
14 พฤศจิกายน 2548
29 พฤศจิกายน 2548
30 พฤศจิกายน 2548
13 ธันวาคม 2548
6 มกราคม 2549
11 มกราคม 2549
19 มกราคม 2549
20 มกราคม 2549
7 กุมภาพันธ์ 2549
23 กุมภาพันธ์ 2549
1 มีนาคม 2549
13 มีนาคม 2549

1046
1047
1048
1049
1050
1052
1053
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

บริษัท บ้านจันทร์ประเสริฐ จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

ร้านครัวอารมณ์ดี (สาขาโฮมโปร สาขาขอนแก่น)

ร้านอาหาร

หมู่บ้านวีไอพีโฮม

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บ.อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริการด้านคอมพิวเตอร์

บริษัท บลูมอร์โฟ จํากัด

จําหน่ายตั๋วเครือ
่ งบิน

บ.หลักทรัพย์แอ็คคินซัน จก.(มหาชน)

บริการสินเชื่อ

ห้างทองวชิระ

จําหน่ายทองรูปพรรณ

บริษัท ซีเอสเคไซเบอร์ จํากัด

บริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

ร้านบ้านไทลื้อ

ร้านอาหาร

ร้านไทรัช

ข้าราชการบําเน็ญ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

บริการที่พัก,รีสอร์ท

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์(โตโยต้า)

-

รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายสุราขาว

ศูนย์ภาษาจีนศึกษา มาเอ็ด-เซนเตอร์

สถาบันการศึกษา

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร

บริษัท บุญมาครอง จํากัด

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

ร้านไพศาลค้าเหล็ก

จําหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

29 มีนาคม 2549
4 เมษายน 2549
27 พฤษภาคม 2549
13 มิถุนายน 2549
13 มิถุนายน 2549
13 มิถุนายน 2549
21 มิถุนายน 2549
24 มิถุนายน 2549
12 กรกฎาคม .2549
26 มิถุนายน 2549
10 สิงหาคม 2549
16 สิงหาคม 2549
12 กันยายน 2549
12 กันยายน 2549
12 กันยายน 2549
5 ตุลาคม 2549
13 พฤศจิกายน 2549
14 พฤศจิกายน 2549
15 พฤศจิกายน 2549
16 พฤศจิกายน 2549

1068
1069
1070
1071
1072
1073
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1085
1086
1087
1088
1089

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สาธุ คอนสตรัคชั่น

รับเหมาก่อสร้าง

บจม. เงินทุน เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)

เงินทุนหลักทรัพย์

บจก.บิ๊กโปร เซอร์วิส

จําหน่ายยางรถยนต์,ล้อแม็กซ์

หกจ. เปรมปรีด์โฮมเซ็นเตอร์

จําหน่ายวัสดุกอ
่ สร้าง

บริษัท อู่ทองไพศาลกรุป
๊ จํากัด

จําหน่ายวัสดุกอ
่ สร้าง ,ไม้แปรรูป

บจก.ต.แสงชัยชุมแพ (1985)

จําหน่ายวัสดุกอ
่ สร้าง

หจก.ซุปเปอร์เฟอร์นเิ จอร์

จําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์

มัคคุเทศก์

ไกค์นําเที่ยว

บจก.ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร

จําหน่ายอุตสาหกรรมพลาสติก

บจก.ประกันภัยศรีเมือง

ประกันภัย,ประกันวินาศภัย

บจก.ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส

วิจย
ั และพัฒนา การผลิตGPS & SENSOR

บจก.ขอนแก่นเอส.เจ. บรรจุภัณฑ์

จําหน่ายพลาสติก,บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

บริษัทไพบูลย์วัสดุกอ
่ สร้าง

จําหน่ายวัสดุกอ
่ สร้าง

ร้านเซ่งฮะเฮง

จําหน่ายข้าวเปลือก

ร้านส.นิมต
ิ รยนต์

จําหน่ายยางรถยนต์,ล้อแม็กซ์

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํากัด

จําหน่ายรถยนต์(อีซุซ)ู

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุรดา จิวเวอรี่

จําหน่ายอัญมณีและเครือ
่ งประดับ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม โอ.เอส.ซี

ที่ปรึกษาและฝึกอบรม

สํานักงานบัญชีและที่ปรึกษาสาเกตนคร

สํานักงานบัญชีและที่ปรึกษา

17 พฤศจิกายน 2549
18 พฤศจิกายน 2549
10 มกราคม 2550
17 มกราคม 2550
2 มีนาคม 2550
15 มีนาคม 2550
15 มีนาคม 2550
29 มีนาคม 2550
29 มีนาคม 2550
24 พฤษภาคม 2550
24 พฤษภาคม 2550
30 พฤษภาคม 2550
8 มิถุนายน 2550
23 กรกฎาคม 2550
25 กรกฎาคม 2550
15 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
11 กันยายน 2550
8 มิถุนายน 2550

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

ห้างหุ้นส่วนจํากัด หลีเซ่งฮงถาวร

จําหน่ายอาหารสัตว์ ,เมล็ดพันธุห
์ ญ้า

ปรีชาพลคลีนก

คลีนก
ิ สุขภาพและความงาม

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี

สื่อโฆษณา ,รับราชการ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายเครือ
่ งดื่มน้ําอัดลม

บริษัท ซัสเซทสเตริจท
ี โวลูชั่น จํากัด

บริการติดตั้งระบบซอฟแวร์

บริษัท 18 บิซ จํากัด

บริการทางด้านกฏหมายและธุรกิจมืออาชีพฯ

ร้านตัดเสื้อผ้า กัลวี

บริการตัดชุด,เสื้อผ้าสําเร็จรูป

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท แกรนด์ ไฮดรา จิวเวลเลอร์ จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งประดับ,จิวเวอร์รี่

บริษัท ขอนแก่นโพล มาเก็ตติ้ง แอนรีเสิร์ช จํากัด

บริการค้นคว้าข้อมูล,ออกแบบ,เขียนแบบ

บริษัท ขอนแก่นโน๊ตบุ๊ค (ประเทศไทย) จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

บริษัท ขอนแก่น แอล เอส เค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

โรงงานอุตสาหกรรมขวดแก้ว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

ธนาคาร

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครราชสีมา)

บริการออกแบบ

หจก.บัลลังก์เพชร ดิเวลลอปเม้นท์

ประกันภัย,ประกันชีวิต

ร้านนวมชัย

ผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้า(ที่ระลึก)

บริษัท รุง่ สิริน จํากัด

บริการโรงแรม

ร้านแว่นตา มหาชุมชน

จําหน่ายแว่นตา

บ.อินเตอร์ฟาร์อส
ี ท์ วิศวการ จก. (มหาชน)

ผู้นําเข้าและจําหน่ายเครือ
่ งถ่ายเอกสาร

21 กันยายน 2550

1111

บริษัท ภูอน
ิ น์โฮเต็ล จํากัด

บริการโรงแรม

24 กันยายน 2550

1112

บริษัท ซายน์พริน
้ จํากัด

บริการออกแบบ,รับทําปูาย

14 กันยายน 2550

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130

ร้านแพรภัณฑ์

จําหน่ายผ้าและเครือ
่ งแต่งกาย

ร้านเคี้ยงเฉาก๊วยเกาลูน

ร้านอาหาร

หจก.ป.พาณิช

จําหน่ายขนมหวาน(ข้าวเหนียวมูนสนุนไพร 9 สี)

มายเฟรพด์คลับจํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งสําอางสมุนไพร

ร้านจรรยาซัพพลาย

จําหน่ายสินค้าส่วนราชการ

หจก.ขอนแก่นโฮมเซ็นเตอร์ 2002

จําหน่ายกระเบื้อง,สุขภัณฑ์

บริษัท ต้นหว้าเรสซิเดนท์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

บริการโรงแรม,อพาร์ทเม้นท์

ร้านกู๊ดมอนิ้ง

ร้านอาหาร

บริษัท โรงสีมช
ี ัย จํากัด

โรงสีขา้ ว

บริษัท แฟรีก
่ ารไฟฟูา 1994 จํากัด

จําหน่ายเครือ
่ งใช้ไฟฟูา,อุปกรณ์ไฟฟูา

ร้านเลดี้

ผลิตและจําหน่ายผลไม้แปรรูป

ร้าน I m Real

ธุรกิจเครือข่าย

บริษัท เอกกมล จํากัด

บริการเรือ
่ งขนส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด

สถานบันการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สาโรชการไฟฟูา

รับเหมาก่อสร้าง

โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเอกชน

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กวีพัฒน์ พรอพเพอร์ตี

บริการโรงแรม

บริษัท สุวรรณภูมอ
ิ อร์แกนิค จํากัด

ผลิตและจําหน่าย ข้าว,ผักสด,ผลไม้

14 กันยายน 2550
15 ตุลาคม 2550
29 ตุลาคม 2550
27 พฤศจิกายน 2550
28 พฤศจิกายน 2550
21 ธันวาคม 2550
22 มกราคม 2551
27 กุมภาพันธ์ 2551
3 มีนาคม 2551
4 มีนาคม 2551
6 มีนาคม 2551
20 มีนาคม 2551
19 มีนาคม 2551
19 มีนาคม 2551
8 เมษายน 2551
29 มีนาคม 2551
15 พฤษภาคม 2551

18 มิถุนายน 2551
25 มิถุนายน 2551
30 มิถุนายน 2551
21 กรกฎาคม 2551
28 กรกฎาคม 2551
28 กรกฎาคม 2551
25 สิงหาคม 2551
21 พฤศจิกายน 2551
13 มกราคม 2552
3 กุมภาพันธ์ 2552
19 กุมภาพันธ์ 2552
14 กุมภาพันธ์ 2552
19 กุมภาพันธ์ 2552
25 กุมภาพันธ์ 2552
9 มีนาคม 2552
9 มีนาคม 2552
18 มีนาคม 2552
20 เมษายน 2552
29 พฤษภาคม 2552
29 พฤษภาคม 2552

1132
1133
1134
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

ร้านช่างศิลป์และ T - Smile Team

บริการออกแบบ,รับทําปูาย,สื่อโฆษณา,สื่อวิทยุ

ร้านรุง่ อนันต์

จําหน่ายวัสดุกอ
่ สร้าง

ร้านประตูน้ํา

อาคารเช่า,ขายสินค้า ปลีก-ส่ง

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

ร้าน Lucky

ธุรกิจส่วนตัว

ห้างพรพิวัฒน์ยานยนต์

ตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์

ร้านเมสิยา

จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ
่ งสําอางค์,สมุนไพร

ร้านทวีชัย

จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป

บริษัท เวชประสิทธิ์ จํากัด

โรงพยาบาลเอกชน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์

บริการระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด

จํากัด

บริษัท ต้ม ลาซานญ่า จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอาหารไทยสไตล์อต
ิ าเลี่ยน

บริษัท พิมานพัฒนา จํากัด

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

บริษัท ต้ม ลาซานญ่า จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอาหารไทยสไตล์อต
ิ าเลี่ยน

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี

ผลิตและจําหน่ายอาหารพื้นบ้าน(ปลาส้ม)

ธุรกิจส่วนตัว

สินค้าประเภทอาหาร

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น

ธนาคาร

บริษัท 1 พลัส ดีไซน์งาม จํากัด

บริการสื่อโฆษณา,ออแกไนซ์)

จีระแอร์-ไดนาโม (3K Shop)

บริการซ่อม ติดตั้ง จําหน่ายแอร์ไดนาโม

หจก. รุง่ โรจน์ซัพพลาย (สหมอเตอร์)

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม

29 พฤษภาคม 2552
1 มิถุนายน 2552
1 มิถุนายน 2552
9 มิถุนายน 2552
23 มิถุนายน 2552
2 กรกฎาคม 2552
2 กรกฎาคม 2552
29 กรกฎาคม 2552
6 สิงหาคม 2552
26 สิงหาคม 2552
7 กันยายน 2552
9 กันยายน 2552
14 กันยายน 2552
18 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2552
15 ตุลาคม 2552
5 มกราคม 2552
18 มิถุนายน .2552

1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1199
1234

ร้านโชคบุญมาค้าเหล็ก

จําหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

บริษัท ประกันภัยศรีเมือง

ประกันภัย

บริษัท นารากุล โอทีพี พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

บริการโรงแรม

หจก.ชุมแพเอสทีออยล์

ตัวแทนจําหน่ายน้ํามัน

ธนาคารกรุงเทพฯ (สํานักงานธุรกิจขอนแก่น )

ธนาคาร

รับราชการ

รับราชการ

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

บริษัท คิว เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากัด

สถานพยาบาล

บริษัท ราวี เอ็นจิเนียริง่ (ประเทศไทย)

บริการด้านพลังงาน

หจก.เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2003

อสังหาริมทรัพย์ ,บ้านจัดสรร

หจก.ธ.ชีวีมส
ี ข
ุ (เคเคซี)

จําหน่ายเครือ
่ งมืออุปกรณ์การแพทย์

บริษัท ทํา เทสตี้ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายช็อกโกแล็ต

ร้านเภสัชกรประสิทธิ์ (ท่งจีต
่ ึ้ง)

ตัวแทนจําหน่ายยาเวชภัณฑ์

หจก.ขอนแก่นเอกพล

ตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด

หจก.ธ.ชีวีมส
ี ข
ุ (เคเคซี)

จําหน่ายเครือ
่ งมืออุปกรณ์การแพทย์

บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

บริการค้าปลีก

หจก. เอส เอ็น เพลส

บริการโรงแรม

บริษัท เอส. พี. ออโต้โปรดักส์

โรงงานประกอบสายไฟรถยนต์ในเครือ ยาซากิ

โทรศัพท์

โทรสาร

043-225700-11

043-225700-11,043-225719

043-243243-4,254245-8

043-243243-4,043-254249

043-244881-4,237711

043-244881-4,237711

043-441054-5

043-441054-5

043-222104,226609

043-222104,226609

043-244784,241412

043-244784,244785

043-221349

043-221349

043-222786,222878

043-222786,222878

043-222675,222080

043-222675,222080

043-222515,223547

043-222515,223547

043-236739,241982-3

043-236739,241982-3

043-221116,236267

043-221116,236267

043-333525-8

043-333534,322799

043-311062,311313,311789

043-311062,311313,311789

043-414931,414288

043-414931,414288

043-321929,221472,221476

043-321929,221472,221476

043-431088,431420,089-8627539

043-431088,431420

043-379212,379511

043-379212,379511

043-220598

043-220598

043-237005-8 ,236775,239355,333611

043-239355,333611

043-221316,223338

043-221316,223338

043-334150,236425

043-334150,236425

043-236553,244456

043-236553,244456

043-237002-4

043-237002-4,247086

043-236390,236418,220596

043-236390,236418,220596

043-332816,236694,238152

043-332816,236694,238152

043-321971-4

043-321971-4,225669

043-328327-8,336123

043-328327-8,336123

043-225139,225727

043-225139,225727

043-239406

043-239406

043-222317

043-222317

043-237417,236444,332892

043-237417,332892

043-237797,236899

043-237797,236899

043-242928,238149

043-242928,238149

043-236348 ,243180-1

043-236348 ,244128

043-221233,223575

043-221233,223575

043-414116-7

043-414116-7

043-220555,320350-2

043-220505

043-237310

043-237310

043-320978

043-320978 ,243067

043-221934-5

043-221934-5

043-224213

043-224213,370646

043-311933

043-311933

043-221434,224123

043-221434,224123

043-236916

043-236916

043-270639 09-7105458

043-270639

043-238778

043-238778

043-222191,223730

043-222191,223730

043-210243,07-2272889

043-210243

043-243174-6

043-261299,243176

043-236468,242233-4

043-236468,242233-4

043-221557

043-221557

043-222572,225234

043-222572,222573

043-311058,311334

043-311058,311334

043-237997,237112

043-237997,237112

043-237129,239361

043-237129,239361

043-239458,236735,261260

043-239458,261260

043-222793,224881

043-222793,224881

043-221019,224560

043-221019,224560

043-431092

043-431092

043-236158,238652

043-236158,238652

043-328382

043-328382,242920

043-221111,337955,337418-20

043-337955 ต่อ101

043-242424,332333

043-242424,332333

043-223197,221225

043-223197,221225

043-311359 , 311904

043-311359 , 311904

043-311040,311654

043-311040,311654

043-272690

043-272690

043-441035

043-441035

043-272535

043-272535

043-236266,238809,334459

043-236266,239134

043-414393

043-414393

043-237744,236866

043-237744,236866

043-414088,414880

043-414088,414880

043-237571,242572

043-237571,225719

043-431042

043-431042

043-431290

043-431290

043-431299,431035

043-431299,431035

043-414515

043-414515

043-221488

043-221488,222894

043-244002-3

043-244002-3

043-311140

043-311140

043-311146,312455

043-312455,312804

043-311441,311141

043-311441,311141

043-236838

043-236838

043-223003

043-223003

043-272414

043-272414

.043-239089,241048

.043-239089,241048

043-238934

043-238934

043-236817

043-236817

043-311137-8

043-311137-8

043-311321,311311

043-311321,311311

043-224036,220289

043-224036,220289

043-379381-2

043-379381-2

043-221192

043-221192

043-311220,311240

043-311220,311025

043-223419

043-223419

043-221314

043-221314

043-225014-8

043-225014-8

043-238784,237720

043-238784,237720

043-221141

043-221141

043-225144-6,01-9758407

043-225144-6

043-466099 ,086-6309571

043-466099

043-248519,238519

043-248519,238519

043-247582-3 ,332789,085-0075503

043-247582-3 ,332789

043-224085

043-224085

043-223612 ,081-4712494

043-223612

043-321847,01-8731202

043-321847

043-224836,321765

043-224836,321765

043-222333,222444,221618

043-222333,222444,221618

043-239987

043-239987

043-222976

043-222976

043-221697

043-221697

043-236332,245625,236758

043-236332,245625,236758

043-236759,238726

043-236759,245541

043-312267,312122

043-312267,312122

043-239733

043-239733

043-222488

043-222488

043-241409,239642

043-241409,239642

043-236236,238567

043-236236,238567

043-261393-4,01-3209818

043-261393-4

043-341080

043-341080

043-239159,238159

043-239159,238159

043-414456,414158

043-414456,414158

043-414532

043-414532

043-239210

043-239210

043-221272

043-221272

043-386836,081-8714825

043-386836

043-311343

043-313303

043-311187,311024,312781

043-311187,311024,312781

043-222875,226503

043-222875,226503

043-230211,086-6306588,247547

043-230211,247547

043-221650

043-221650

043-251018-9,251015

043-251018-9,251015

043-251062-3

043-251062-3

043-252208

043-252208

043-241529

043-241529

043-272384,272827

043-272384,272827

043-222424,226879,06-6383816

043-222424,226879

043-236721,237369

043-236721,237369

043-238317

043-238317

043-241140-4

043-241140-4

043-241497,242051-3

043-241497,242051-3

043-223837

043-223837

043-338064-6

043-338064-6

043-243993-4

043-243993-4

043-222817

043-222817

043-221880-5

043-221880-5,221879

043-251130,251131

043-251130,251131

043-311178

043-311178

043-311204,089-7822471

043-311204

043-286173-4

043-286173-4

043-220363-4,081-8714901

043-220363-4,220363

043-222357,320381-2

043-222357,320381-2

043-344356-7 , 084-5144254

043-344356-7

043-236843

043-236843

043-338419-24

043-338419-24

043-332236-7,236045,236733,237139

043-3322367,236045,236733,237139

043-223322

043-223322,241890

043-236562,244482 , 06-8522338

043-236562,244482,244525

043-224332-3

043-224332-3

043-220812,220986,322677-8

043-220812,220986,322677-8

043-243428-30,243430

043-243428-30,243430

043-223155

043-223155,224683,379337

043-236930,239894

043-236930,239894

043-242361

043-242361

043-239233

043-239233

043-222527,223905-6,221103

043-222527,223905-6,221103

043-237871

043-237871,238759

043-243427,241232

043-243427,241232

043-243250-1,246481

043-243250-1,246481

043-232651

043-232651

043-237814,239960

043-237814,239960

043-242036,379151

043-242036,379151

043-241270

043-241270

043-261450-2

043-261450-2

043-244007

043-244007

043-238048,334183

043-238048,334183

081-8717127

043-491955

043-337700-20

043-337700-20

043-221963

043-221963

043-241241-2

043-241241-2 ,245249

043-243032

043-243032

043-221556

043-221556

043-312130

043-312130

043-311491, 081-8724719

043-311491,312092

043-311836,311465

043-311836,311465

043-237478,239410

043-237478,239410

043-241569,223325

043-241569,223325

043-251215 , 01-8730531

043-251215 ,

043-311485,311935

043-311485,311935

043-239394,236182

043-239394,236182

043-221980,225989

043-221980,225989

043-244250-1

043-244250-1

043-239997,236619,337605-6

043-239997,236619

043-333877,01-9054104

043-333877

043-241473

043-241473,239280

043-223004,334173

043-223004,334173

043-220771

043-220771

043-239843

043-239843 ,237159,222146

043-244333,239007,241985

043-244333,239007,241985

043-223960,321501,321503

043-223960,321501,321503

043-321971-4

043-321971-4

043-222424, 081-5451011

043-222424,226879

043-228943,01-5446696

043-228943

043-441069

043-441069

043-237785

043-237785

043-236104,340797

043-236104,340797

043-223234

043-223234

043-224783,224111

043-224783,224111

043-241125-6

043-241125-6

043-394252-5

043-394252-5

043-237173 , 225418

043-237173 , 225418

043-242884

043-242884

043-221372 , 221023

043-221372 , 221023

043-320713,221216-7

043-320713,221216-7,223384

043-220400-14

043-220400-14

043-346556-80

043-261405-6

043-236821-3 , 322155

043-236821-3 , 322155

043-224439,326469 ,327576 ต่อ 109

043-224439,326469

043-242200-4

043-242200-4

043-340194 ,336671

043-340194 ,336671

043-332327-8 , 245816

043-332327-8 , 245816

043-236977,241589

043-236977,241589

043-261751-2,261789-92

043-261751-2,261789-92

043-258282-3

043-258282-3

043-225344,227112

043-225344,227112

043-348781-90

043-348781-90

043-311124,312102

043-311124,312102

043-239611,232985-7

043-239611,332987

043-333181 ,237340

043-333180

043-320908, 226274

043-320908, 226274

043-312345,311109

043-312345,311109

043-324861-6

043-324861-6

043-325050-64 ,081-7002714

043-325050-64

043-255051-2,225216-8

043-255051-2,225216-8

043-218105

043-218105

043-336162,336551-2

043-336162,336551-2

043-342720-5

043-342720-5

043-222418,222972

043-222418,320422

043-334085-6

043-334085-6

043-324645

043-324645

043-334733-4 01-3807494

043-334733-4

043-237575

043-237575

043-328589-91

043-328589-91,328592

043-322202-3 ,227181

043-322202-3 ,227181

043-225579,221545

043-225579,221545

043-242789

043-242789,245642

043-222617

043-222617

043-370303,370346

043-370303,370346

043-223276,223179

043-223276,223179

043-334404

043-334404

043-237822,238934,01-6617058

043-237822

043-333047,09-7110325

043-333047

043-337372-3,347561 ,01-8722993

043-337372-3,347561

043-320323

043-320323

043-320635-6

043-320635-6

043-322288-9 081-5447002

043-322288-9 ,321317

043-332208,237553

043-332208,237553

043-344128

043-344128

043-324920,324915-6

043-324920,324915-6

043-324920,324915-6

043-324920,324915-6

043-272458

043-272458

043-272031

043-272031

043-340021-29

043-340021-29

043-261319-21

043-261319-21

043-270333,270444,270555

043-270333,270444,270555

043-441088

043-441088

043-325500-14

043-325500-14

043-218065-7,218068

043-218065-7,218068

043-322338-40

043-322338-40

043-226732

043-226732

043-328008

043-328008

043-334387

043-334387,202723

043-223793

043-223793

043-220705,221042

043-220705,221042

043-336721,237100

043-336721,237100

043-237462,244500-3

043-237462,238744

043-338281-5

043-338281-5

043-238805

043-238805

043-324311,331100

043-324311,331100

043-244358-9

043-244358-9

043-225544,222354

043-225544,222354

043-237770,01-8734444

043-237770

043-225743-4,325044-7

043-225743-4,325044-7

043-237620-1, 334577

043-237620-1, 334577

043-323275-8

043-323275-8

043-325555-73

043-325555-73

043-415085

043-415085

043-324413-7

043-324413-7,324413

043-364632

043-364632

043-223163,225043

043-223163,225043

043-221191,223352

043-221191,223352

043-341056-7

043-341056-7

043-224311,01-4713524

043-224311

043-238777 , 236165

043-238777 , 236165

043-244045,242042-4

043-244045,224559

043-246490 , 246491

043-246490 , 246491

043-261515

043-261515

043-235224-7,235886-7,081-6621726

043-242809 ,043-235228

043-321695,321698

043-321695,321698

043-237938,241358

043-237938,241358

043-221938,220128

043-221938,220128

043-225004

043-225004

043-326662

043-326662

043-221687 , 221719

043-221687 , 221719

043-221955

043-221955

043-333870-5

043-333870-5

043-226824

043-226824

043-338777-80

043-338777-80

043-220400, 224334

043-220400, 224334

043-220582 , 326739

043-220582 , 326739

043-333590-3

043-333590-3

043-221364

043-221364

043-222030

043-222030

043-241653,336282,01-8722210

043-241653,336282

043-238231 , 081-7173508

043-238231

043-431591 , 01-6222805

043-431591

043-243205,01-6016944

043-243205

043-244550,237227,242915,01-5443992

043-244550,237227,242915

02-2951154,2953905

02-2951154,2953905

043-332670 , 332669

043-332670 , 332669

043-243550-2 ,01-6613838

043-243550-2

043-272578,275185-88 , 089-7127132

043-272578,275185-88 ,

043-220666

043-220666

043-391069 , 391361

043-391069 , 391361

043-322728

043-322728

043-441072-4

043-441072-4

043-376437

043-376437

043-236249

043-236249

043-238354

043-238354

043-344570

043-344570

043-221385 ,089-7117538

043-221385

043-2244222,224224,321313

043-2244222,224224,321313

043-270639

043-270639,270631

043-222852 ,086-5801852

043-222852

043-241373

043-241373

043-374603

043-374603

043-348651-5

043-348651-5

043-334320-3

043-334320-3

043-320737-8

043-320737-8

043-337337

043-337337

043-242912

043-242912

043-333222

043-333222,242458

043-224871

043-224871

043-221944

043-221944

043-237498, 238464

043-237498, 238464

043-235277

043-235277

043-441226

043-441226

043-222991 , 320361 01-7171616

043-222991 , 320361

043-446022

043-446022

043-446034

043-446034

09-7119963
043-446036

043-446036

043-431841

043-431841

043-251304 , 251086

043-251304 , 251086

043-226414

043-226414

081-6705511
043-222408, 224824

043-222408, 224824

043-221744 , 242716

043-221744 , 242716

043-238545

043-238545

043-221876,224630

043-221876,224630

043-261173 , 261086

043-261173 , 261086

043-224290

043-224290

043-374994-7

043-374994-7

043-261020 , 261770

043-261020 , 261770

043-272236 , 273649

043-272236 , 273649

043-338118

043-338118

043-311216 , 311283

043-311216 , 311283

043-341611-3

043-341611-3

043-386159,311943

043-386159,311943

043-312495

043-312495

043-311312

043-311312

043-386877-8

043-386877-8

043-312806

043-312806

043-312103

043-312103

043-312307

043-312307

043-311357

043-311357

043-311574

043-311574

043-311410

043-311410

043-311580

043-311580

043-311061

043-311061

043-311015

043-311015

043-311665

043-311665

043-311379

043-311379

043-311607

043-311607

043-311055

043-311055

043-312043

043-312043

043-311985

043-311985

043-312207

043-312207

043-311075

043-311075

043-311947

043-311947

043-312047,312548

043-312047,312548

043-222500

043-222500

043-222122

043-222122

043-228700

043-228700

043-236913

043-236913

043-334400

043-334400

043-225665-7

043-225665-7

043-320984

043-320984

043-431324

043-431324

043-382350-5 , 01-8718524

043-382350-5

043-238697

043-238697

043-415799,418099,089-9442261

043-415799,418099

043-320863 , 227990-1

043-320863 , 227990-1

043-334075-6

043-334075-6

043-239726

043-239726

043-221880-5 , 220691-2

043-221880-5 , 220691-2

043-220247 ,084-60000944

043-220247

043-338233-4

043-338233-4

043-223710 , 225938

043-223710 , 225938

043-337264

043-337264

043-226679

043-226679

043-222425

043-222425

043-221711

043-221711

043-330828-9

043-330828-9

043-244992-3 01-6610046

043-244992-3

043-271392

043-271392

043-226555 ,226828

043-226555 ,226828

043-223084

043-223084

043-334001-3

043-334001-3

043-324340-1

043-324340-1

043-262444-5 , 083-2900955

043-262444-5

043-333922

043-333922

043-333799

043-333799

043-228722

043-228722

043-244830

043-244830

043-242701-2

043-242701-2

043-346536 - 40

043-346536 - 40,365540

043-322746,221476

043-322746,221476

043-449499

043-449499

043-330991

043-330991

043-334479,01-1743557

043-334479

043-334887

043-334887

043-325394 ,01-5925299

043-325394

043-241008,01-5444066

043-241008,244785

043-258243,01-6611385

043-258243

043-242022,333378

043-242022,333378

043-238442

043-238442

043-320933 , 224534

043-320933 , 224534

043-274927-28

043-274927-28

043-221622,320799

043-221622,320799

043-396309

043-396309

043-272136

043-272136

043-415127,01-8739868

043-415127

043-323066

043-323066,323069

043-329930-1

043-329930-1

043-224553-4,06-6300333 ,226099-100

043-224553-4,226099-100

043-224186

043-224186

043-327888

043-327888

043-242859 ,081-7111211

043-242859

043-263004 ,081-8712414

043-263004

01-3807700
043-242785

043-242785

043-224778

043-224778

043-364576

043-364576

043-238081

043-238081

043-379400-7

043-379400-7

043-332999

043-332999

043-246539

043-246539,246539

043-228055

043-228055

043-228877,228822,081-6621417

043-228877,228822

043-373550,441554,081-8714106

043-373550,441554

043-242898,01-8723795

043-242898

043-271392

043-271392,223403

043-370333,220255

043-370333,220255

043-241992-3

043-241992-3

043-272421,239941

043-272421,239941

043-223903,06-2254432

043-223903

043-382225,382553

043-382225,382553

043-235280-3

043-235280-3

043-236636,01-6629766

043-236636

043-243140,01-6612626

043-243140

043-333948,01-7082780

043-333948

043-223743,223639

043-223743,223639

043-338323-4

043-338323-4

043-202500-22,09-4204000

043-202500-22

043-322250,322448

043-322250,341465

043-336042-5

043-336042-5

043-348255

043-348255

043-332251, 081-8712358

043-332251

043-270829 ,081-5544591

043-270829

043-321528,081-3804722

043-321528

043-234850,081-6629096

043-234850

043-224728,081-5443764

043-224728,320559

043-224145,081-6614040

043-224145

043-258052,089-7221152

043-258052

086-5004462
043-236875,089-4188391

043-236875

043-236875 ,081-5455164

043-236875,333932

043-271273,081-8715768

043-271273

043-329440

043-329440

043-281171

043-281171

043-329440

043-329440

043-441028 ,081-7391099

043-441028

043-239529

043-239529

043-322447

043-322447

043-224914,224981

043-224914,224981

043-333588

043-333588

043-239541,01-8732915

043-239541

043-345565

043-345565

043-210114

043-210114

01-0471349

01-0471349

043-242882 , 01-5444765

043-242882

043-332846

043-332846

043-344729

043-344729

043-446050

043-446050

043-237911

043-237911

043-320320

043-320320,333999

.043-243781

043-243781

043-246888

043-246888

043-222813

043-222813

043-239952

043-239952

043-415190,418190

043-415190,418190

.043-222985,222903

043-222985,222903

043-338454 , 344550

043-338454 , 344550

043-238075

043-238075,338289

043-322263

043-322263

043-221095

043-221095

043-345379

043-345379

043-222263 ต่อ 827

043-222263 ต่อ 827

043-328329

043-328329

043-223281

043-223281

043-222688

043-222688

043-222537

043-222537

043-346800

043-346800,306802

043-243190

043-243190,243898

043-230080

043-230080

043-328779

043-328779

043-337416

043-337416

043-294799

043-294799

043-312355,081-8731268

043-312355

043-236810,01-6612705

043-236810

043-311492

043-311492

043-327922,01-9759162

043-327922

043-393519

043-393519

043-270700-2

043-270700-2

043-294202-4

043-294202-4

043-328338,081-6611676

043-328338

043-332073,343653

043-332073,343653

043-241364,324529

043-241364,324529

043-364678 , 01-6012893

043-364678

043-329440 , 01-8734855

043-329440

09-7108955
043-325914 , 089-7774575

043-325914

01-7175166
043-247538 , 06-8576336

043-247538

043-246436 , 01-9744136

043-246436

043-325555-73 , 01-4504822

043-325555-73

043-237780

043-237780

043-242960,09-9443151

043-242960

01-5452747
043-239901

043-239901

043-202996, 07-9106963

043-202996

043-210114,085-0936140

043-210114

043-222116,087-2204479

043-222116

043-344507,01-9542786

043-344507

06-6344903,01-7083300
01-8722870 , 09-1864244
043-344507,09-8433848

043-344507

043-913175

043-913175

043-270072

043-270072

043-227624-5

043-227624-5

081-5744053
043-364507 , 081-6621441

043-364507

043-916486,084-9528857,081-6143937

043-916486

043-221841

043-221841

043-334263 ,081-7174591 ,081-7173446 043-334263
043-324321 , 081-8777537

043-324321,325222

043-247633 , 081-6013998

043-247633,236565

043-333444 , 081-8713999

043-333444,365400

043-258403 , 089-8638850

043-258403

043-441013-5

043-441013-5

043-222779 , 081-6896842

043-222779

043-327477 , 081-9757820

043-327477

043-238582-3 , 081-6014536

043-238582-3

043-334891-3

043-334891-3

043-241891,043-241301

043-241891,043-241301

043-325787-8,043325790

043-325787-8

043-270664 , 089-422-2028

043-270664

043-386881-2 ,089-4221244

043-386881-2

043-386730,086-2222200

043-386730,311117

043-312114,081-8721372

043-312114

043-311269,043-312025,086-2320211

043-311269,043-312025

089-7118331
043-210015,043-283518,01-3064791

043-210015,043-283518

043-325818,043-325815,01-4995766

043-325818,043-325815

043-342989,043-342988 085-0008815

043-342989,043-342988

043-322009,226792,05-7645515

043-322009,226792

043-251069,043-251246

043-251069,043-251246

043-251040,251041

043-251040,251041

043-252460 , 251595

043-252460 , 251595

043-225700-11 , 089-2053333

043-225700-11 ,225719

043-332688

043-332688

043-202212,086-6434460

043-202212

043-334470-1 , 086-2244661

043-334470-1

043-370193 , 043-370430

043-370193 , 043-370430

043-321380

043-321380

043-244584

043-244584

043-330431 , 081-8293940

043-330431

043-261130-6

043-261130-6

043-347433 ,089-6222656

043-347433

043-247709-11 , 087-8743468

043-247709-11

043-237812 ,043-9106347, 081-4717272 043-237812
043-227134 ,081-8734355
081-9055769 , 02-8060726

043-227134
02-8060726

081-9343469 ,089-4119998
043-365444 , 228775

043-365444 , 228775

043-261986-7 , 081-3999738

043-261986-7

043-325522 ,043-325529

043-325522 ,043-325529

043-271666

043-271666

043-222263 , 089-8413511

043-222263

043-246214 , 081-9753440

043-246214

043-227888,227333 , 081-8711180

043-227888,227333

084-2652507 , 089-6220067
043-242638-9

043-242638-9

043-243174-6 , 089-7118188 ,0851861866
043-334877-9 , 043-348651-5 ,0813806903

043-243174-6,320205
043-334877-9

043-222007 , 089-8417348

043-222007

043-225931 , 089-6221489

043-225931

089-7108270
043-348477, 081-7173072

043-348477

081-9826606,043-271271

043-271271

043-324222

043-324222

043-322613-4,081-7685190

043-322613-4

043-333010 , 081-2618132

043-333010

043-311116 , 081-8273644

043-311116

043-222357 , 089-7124710

043-222357

043-414190 , 089-7748290

043-414190

043-330389

043-330389,245863

043-228899 ,086-3070416

043-228899

043-343456-7,083-1499121,0816612707

043-343456-7

043-330021,081-7174941

043-330021

043-324529,086-6462200

043-324529

043-336888, 081-5839022

043-336888

043-338323-4, 081-6703453

043-338323-4

043-322065,086-6454343

043-322065

043-238506,081-6015514

043-238506

083-1449025
043-345623,086-4119909

043-345623

089-4224154
043-441198, 081-3804754

043-441198

081-6994388
043-272789, 086-6358758

043-272789

043-245544

043-245822,245644

043-389544-5,083-3272323

043-389546

043-220237, 085-0004109

043-220237, 221428

043-337555, 0816621321

043-337555, 245159

043-220237, 085-0015107

043-220237, 221428

043-332976,089-7221738

043-332976

042-573021,087-2209152, 081-7997981

042-573021

035-566407, 081-5123123

035-566407

043-220812,043-220925, 089-9690098

043-220812,222654

043-243567,081-7174987

043-243567

043-374155, 081-1180372

043-374155

043-325095,087-8671188

043-325095 ,325096

043-238454,089-6225992 ,086-4610298

043-238454,239518

043-325818 ,084-7517684

043-325818 ,325815

043-915888 ,081-8734622

043-915888 ,915666

043-311229 ,086-8594828

043-311229 ,312595

043-389272-5 ต่อ 2101

043-389283

089-9428727
085-7578178
043-338208 ,08-8193742

043-338208

043-324551 ,083-3397773

043-324551 ,220040

043-491308 ,0818723575

043-491308 ,491308

043-332033 081-4719994

043-332033 ,348465

089-5727997,085-1103692

043-341878

043-224851 ,083-3390566

043-224851

043-228555

043-228555 ,223400,235228

043-332033 081-3924949

043-332033,348465

043-325325-50

043-325855

043-333666,081- 5455555

043-333666,241222

043-441818 ,444117 ,081-6611699

043-441818

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful