You are on page 1of 12

Independent Schools

Examinations Board

COMMON ENTRANCE EXAMINATION at 11+ and 13+

MANDARIN CHINESE

VOCABULARY AND CHINESE CHARACTERS
FOR USE WITH COMMON ENTRANCE SYLLABUS

© Independent Schools Examinations Board

CORE CHARACTERS FOR LEVEL 1
Activities:
Adjectives:
Adverb:
The body:
Chinese places:
Clothes:
Colours:
Food and drink:
Home:
Family:
Numbers:
Time and date:
School and classroom:
Question words:
Verbs:

做饭 起床 上学 电视 跑步 足球
大 小 好 好吃 好喝 好玩 新


中国 北京 长城
毛衣 帽子
红绿蓝黄黑白
水 汉堡包 牛肉 牛奶 鸡肉 汽水 刀 早饭
家 客厅 沙发
爸(爸) 妈(妈) 哥(哥) 姐(姐) 弟(弟) 妹(妹)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 (numbers 11-99) 元
两 点 了 钟 星期 天 月 假期
汉语 中文 课本 包 笔 尺 书
吗几
吃 喝 买 在 有 没有 喜欢 看 要 去

CORE CHARACTERS FOR LEVEL 2
There is no fixed list of core characters at Level 2. It is hoped that candidates will learn
as wide a range of characters as possible.

2

WORD LIST
Key
R

Candidates must be able to read and understand the word in Chinese
characters at this level.

*

Candidates will not have to read the word in Chinese characters at this level.
They must, however, know the pinyin and understand the word aurally. They
may also need to be able to say the word.

(blank) When the Level 1 box is blank, the word is needed only at Level 2.

Chinese

Pinyin

English

Level 1

Level 2

Activities

做饭
吃饭
看电视
跑步
踢(足球)
足球
看电影
运动
用电脑
上网
比赛
打乒乓球
打网球
游泳
打篮球
骑马

zuò fàn

to cook

R

R

chī fàn

to eat/have a meal

R

R

kàn diànshì

to watch television

R

R

pǎobù

to run, to jog

R

R

tī (zúqiú)

to play (football)

R

R

zúqiú

football

R

R

kàn diànyǐng

see a film

*

R

yùndòng

to exercise; sport

*

R

yòng diànnǎo

to use the computer

*

*

shàng wǎng

surf the net

*

*

bǐsài

to compete; competition

*

*

dǎ pīngpāngqiú

to play ping pong

*

*

dǎ wǎngqiú

to play tennis

*

*

yóuyǒng

to swim

*

*

dǎ lánqiú

to play basketball

*

qí mǎ

to ride a horse

*

Adjectives


好喝
好吃
好玩


big

R

R

hǎohē

delicious/good to drink

R

R

hǎochī

delicious/good to eat

R

R

hǎowán

fun

R

R

hǎo

good

R

R

xīn

new

R

R

xiǎo

small

R

R

3

Chinese

有意思

美丽 / 漂亮
无聊
便宜
聪明


高兴
悲伤Pinyin

English

Level 1

Level 2

yǒu yìsi

interesting

*

R

lǎo

old

*

R

měilì/piàoliang

beautiful

*

*

wúliáo

boring

*

*

piányi

cheap

*

*

cōngmíng

clever

*

guì

expensive

*

pàng

fat

*

gāoxìng

happy

*

bēishāng

sad

*

ǎi

short

*

gāo

tall

*

shòu

thin

*

lèi

tired

*

Adverbs, prepositions, conjunctions
非常比较
但是

zài

to be in/located in

R

R

bù/bú

no; not

R

R

hěn

very

*

R

fēicháng

very

R

gēn

with

R

also

R

and

R

bǐjiào

quite

*

dànshì

but

*

The body


胳膊
耳朵
眼睛


嘴巴
鼻子

shǒu

hand

R

R

gēbo

arm

*

*

ěrduo

ear

*

*

yǎnjīng

eyes

*

*

jiǎo

foot

*

*

tuǐ

leg

*

*

zuǐba

mouth

*

*

bízi

nose

*

*

China and the world

中国
北京
长城

Zhōngguó

China

R

R

Běijīng

Beijing

R

R

Cháng Chéng

The Great Wall

R

R

4

Chinese

汉语
中文
美国
英国
法国
上海
英语
香港
伦敦
故宫
天安门
黄河
美国人
中国人
英国人
法国人

Pinyin

English

Level 1

Level 2

Hànyǔ

Chinese

R

R

Zhōngwén

Chinese

R

R

Měiguó

America

*

R

Yīngguó

Britain

*

R

Fǎguó

France

*

R

Shànghǎi

Shanghai

*

R

Yīngyǔ

English

*

R

Xiāng Gǎng

Hong Kong

*

*

Lúndūn

London

*

*

Gùgōng

The Forbidden City

*

*

Tiānānmén

Tiananmen Square

*

*

Huáng Hé

Yellow River

*

*

Měiguórén

American person

R

Zhōngguórén

Chinese person

R

Yīngguórén

English person

R

Fǎguórén

French person

R

Clothes

帽子
毛衣
夹克
衬衫
鞋子
裙子
T 恤衫
袜子
裤子
衣服

màozi

hat

R

R

máoyī

jumper

R

R

jiákè

jacket

*

*

chènshān

shirt

*

*

xiézi

shoes

*

*

qúnzi

skirt

*

*

tìxùshān

T shirt

*

*

wàzi

socks

*

*

kùzi

trousers

*

*

yīfu

clothing

R

Colours绿


hēi

black

R

R

lán

blue

R

R

green

R

R

hóng

red

R

R

bái

white

R

R

huáng

yellow

R

R

Directions

上面
后面

shàngmian

above/on

R

hòumian

behind

R

5

Chinese

下面
前面
左边
右边

Pinyin

English

Level 1

Level 2

xiàmian

below/under

R

qiánmian

in front (of)

R

zuǒbian

left

*

yòubian

right

*

Food and drink

牛肉
鸡肉
汽水
牛奶

汉堡包
早饭

面包
鸡蛋
咖啡
可乐
面条
(米)饭

午饭
晚饭
薯条
巧克力
苹果汁
橙汁
筷子

勺子
饺子
荔枝
菜单
餐馆春卷

niúròu

beef

R

R

jīròu

chicken meat

R

R

qìshuǐ

fizzy drink

R

R

niúnǎi

milk

R

R

shuǐ

water

R

R

hànbǎobāo

hamburger

R

R

zǎofàn

breakfast

R

R

dāo

knife

R

R

miànbāo

bread

*

R

jīdàn

chicken egg

*

R

kāfēi

coffee

*

R

kělè

Coke

*

R

miàntiáo

noodles

*

R

(mǐ)fàn

rice

*

R

chá

tea

*

R

wǔfàn

lunch

*

R

wǎnfàn

dinner

*

R

shǔtiáo

chips

*

*

qiǎokèlì

chocolate

*

*

píngguǒzhī

apple juice

*

*

chéngzhī

orange juice

*

*

kuàizi

chopsticks

*

*

chāzi

fork

*

*

sháozi

spoon

*

*

jiǎozi

dumplings

*

lìzhī

lychee

*

càidān

menu

*

cānguǎn

restaurant

*

xián

salty

*

spicy

*

tián

sweet

*

chūnjuǎn

spring rolls

*

6

Chinese

服务员
蛋糕

Pinyin

English

Level 1

Level 2

fúwùyuán

waiter

*

dàngāo

cake

*

Greetings and introductions

你好
再见
谢谢
你好吗?
我很好
你叫什么?
我叫…
你几岁?
我…岁
你住在哪里?

nǐ hǎo

hello

*

R

zàijiàn

goodbye

*

R

xièxie

thank you

*

R

Nǐ hǎo ma?

How are you?

*

R

Wǒ hěn hǎo.

I am well.

*

R

Nǐ jiǎo shénme?

What are you called?

*

R

Wǒ jiào….

I am called…

*

R

Nǐ jǐ suì?

How old are you?

*

R

Wǒ ….suì.

I am …. years old.

*

R

Nǐ zhù zài nǎlǐ?

Where do you live?

*

R

我住在…

Wǒ zhù zài…

I live in…

*

R

你是谁?

Nǐ shì shéi?

Who are you?

*

R

我是…

Wǒ shì…

I am…

*

R

Holidays and special occasions

假期

饭店
海滩

jiàqī

holiday

R

R

hǎi

the sea

*

R

fàndiàn

hotel/restaurant

*

R

hǎitān

beach

*

*

Level 1

Level 2

Chinese

生日
卡片
聚会
礼物

Pinyin

English

shēngrì

birthday

R

kǎpiàn

card

*

jùhuì

party

*

lǐwù

present

*

Home and family

妈妈
爸爸
哥哥
姐姐
弟弟
妹妹

客厅
沙发
浴室

māma

mum

R

R

bàba

dad

R

R

gēge

elder brother

R

R

jiějie

elder sister

R

R

dìdi

younger brother

R

R

mèimei

younger sister

R

R

jiā

home

R

R

kètīng

living room

R

R

shāfā

sofa

R

R

yùshì

bathroom/shower room

*

*

7

卧室
厨房

桌子
椅子
手机
朋友

动物
玩具
东西

wòshì

bedroom

*

*

chúfáng

kitchen

*

*

chuáng

bed

*

*

zhuōzi

table/desk

*

*

yǐzi

chair

*

*

shǒujī

mobile phone

*

*

péngyou

friend

R

gǒu

dog

R

dòngwù

animals

*

wánjù

toy

*

dōngxi

thing

*

Numbers, time, date十一...九十九
一百

1

R

R

èr

2

R

R

sān

3

R

R

4

R

R

5

R

R

liù

6

R

R

7

R

R

8

R

R

jiǔ

9

R

R

shí

10

R

R

shí yī … jiǔshíjiǔ

11…99

R

R

yī bǎi

100

*

R

liǎng

R

R


几点了?
几点钟?
星期

diǎn

2 (before a measure
word)
o'clock

R

R

jǐ diǎn le

What time is it?

R

R

jǐ diǎn zhōng?

What time is it?

*

*

xīngqī

week

R

R

星期几?

xīngqī jǐ?

What day of the week is
it?

R

R

星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天

xīngqī yī

Monday

R

R

xīngqī èr

Tuesday

R

R

xīngqī sān

Wednesday

R

R

xīngqī sì

Thursday

R

R

xīngqī wǔ

Friday

R

R

xīngqī liù

Saturday

R

R

xīngqī tiān

Sunday

R

R

8

Chinese

Pinyin

English

Level 1

Level 2

星期日


几月?
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

xīngqī rì

Sunday

*

R

tiān

day/sky

R

R

yuè

month/moon

R

R

jǐ yuè?

What month is it?

R

R

yī yuè

January

R

R

èr yuè

February

R

R

sān yuè

March

R

R

sì yuè

April

R

R

wǔ yuè

May

R

R

liù yuè

June

R

R

qī yuè

July

R

R

bā yuè

August

R

R

jiǔ yuè

September

R

R

shí yuè

October

R

R

shíyī yuè

November

R

R

shí’èr yuè

December

R

R

Yuán

R

R

jiàn

zhī

Yuan/Chinese currency
(measure word for
things and people)
(measure word for
clothing)
(measure word for some
animals)

R
R
R

Places in town

公园
商店
超市
邮局

gōngyuán

park

R

shāngdiàn

shop

R

chāoshì

supermarket

R

yóujú

post office

*

Pronouns

我们
我的
你的
他的/她的
我们的
你们的

I; me

*

R

you

*

R

he; him

*

R

she; her

*

R

wǒmen

we; us

*

R

wǒ de

my

R

nǐ de

your

R

tā de

his/hers

R

wǒmen de

ours

R

nǐmen de

your (plural)

R

9

Chinese

他们的/她们的
这里
那里你们
他们 / 她们

Pinyin

English

Level 1

Level 2

tāmen de

their (male/female)

zhè lǐ

here

*

R

nà lǐ

there

*

R

inside

*

R

that

*

R

zhè

this

*

R

nǐmen

you (plural)

*

R

tāmen/tāmen

they (m/f); them

*

R

R

Question words什么
哪里/儿

多少
哪个
怎么

ma

question particle

R

R

jǐ?

how many?

R

R

shénme?

what?

*

R

nǎlǐ/ nǎr?

where?

*

R

shéi?

who?

*

R

duōshǎo qián?

how much?

R

nǎ gè?

which?

R

zěnme?

how?

R

School and classroom上学课本
学生
老师
放学
作业
数学
体育
科学
考试
学校
书桌
图片
白板

bāo

bag

R

R

shū

book

R

R

shàngxué

go to school

R

R

lesson

R

R

pen

R

R

chǐ

ruler

R

R

kèběn

textbook

R

R

xuésheng

student

*

R

lǎoshī

teacher

*

R

fàngxué

to finish school

*

*

zuòyè

homework

*

*

shùxué

maths

*

*

tǐyù

PE

*

*

kēxué

science

*

*

kǎoshì

test/to test

*

*

xuéxiào

school

R

shūzhuō

desk

*

túpiàn

picture

*

báibǎn

whiteboard

*

10

Chinese

Pinyin

English

Level 1

Level 2

Transport

汽车
火车
飞机
开车
坐火车
坐飞机

坐船
骑车
走路

qìchē

car

R

huǒchē

train

R

fēijī

plane

R

kāi chē

to drive

R

zuò huǒchē

to go by train

R

zuò fēijī

to go by plane

R

chuán

boat

*

zuò chuán

to go by boat

*

qí chē

to ride a bicycle

*

zǒu lù

to walk

*

Verbs

to go

yǒu

没有

méiyǒu

喜欢
不喜欢

不要
起床

穿


睡觉不会


唱歌

xǐhuan

have/has; there is/there
are
do not/does not have;
there is not/are not
to like

bù xǐhuan

R

R

R

R

R

R

R

R

do not/does not like

R

R

yào

to want

R

R

bú yào

do not/does not want

R

R

mǎi

to buy

R

R

zuò

to do/make

R

R

to drink

R

R

chī

to eat

R

R

qǐchuáng

to get up

R

R

kàn

to watch

R

R

chuān

to wear

*

R

shì

to be

*

R

jiào

to be called

*

R

shuìjiào

to sleep

*

R

zhù

to live

*

R

yòng

to use

*

*

huì

to be able to/can

R

bú huì

to not be able to/can’t

R

shuō

to speak

R

gěi

to give

*

chàng gē

to sing

*

11

Chinese

跳舞
想要

Pinyin

English

Level 1

Level 2

tiào wǔ

to dance

*

xiǎng yào

would like

*

Weather
里边


外边
太阳
天气

fēng

wind

R

lěng

cold

R

hot

R

lǐbian

inside

R

rain

R

xuě

snow

R

wàibian

outside

*

tàiyáng

sun

*

tiānqì

weather

*

Additional words
happy/ happiness

R

R

lucky/ good fortune

R

R

horse

R

R

female

R

R

12