P. 1
התנועה שבסטאטיות

התנועה שבסטאטיות

|Views: 186|Likes:
Published by nitzano
מאמר הסוקר את מקורות השמות צ'י-גונג (מיומנות צ'י) ו-ניי-גונג (מיומנות צ'י) ההבדלים ואחד התרגולים החשובים ביותר במיומנות פנימית, עמידות עמוד כמקור לייצירת תנועה מתוך חוסר תנועה

הכותב (ניצן אורן) בעל הכשרה רפואית במאוניברסיטת טיאנג'ין בסין ברפואה סינית
בעל קליניקה לדיקור וצמחי מרפא סינים ברמת גן
054-6761745
http://tcm-israel.weebly.com/
מאמר הסוקר את מקורות השמות צ'י-גונג (מיומנות צ'י) ו-ניי-גונג (מיומנות צ'י) ההבדלים ואחד התרגולים החשובים ביותר במיומנות פנימית, עמידות עמוד כמקור לייצירת תנועה מתוך חוסר תנועה

הכותב (ניצן אורן) בעל הכשרה רפואית במאוניברסיטת טיאנג'ין בסין ברפואה סינית
בעל קליניקה לדיקור וצמחי מרפא סינים ברמת גן
054-6761745
http://tcm-israel.weebly.com/

More info:

Published by: nitzano on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

r

העונתה תויטאטסבש
תימינפ תונמוימ

ירוטסיהה ךרואל ה ףוגה חופיט םתרטמ לכש םיליגרת תואמ וחתופ תיניסה
שפנהו . גרתש תורמל י ונא ונימיל דע ודרש אל םיבר םיקיתע םיל , ןוויכמ םא
שו וחתפתהש םיאבה תורודל ורבעוה אלש וא ונו , םמויקל םירוכזא אוצמל ןתינ
םזיהדוב ןוגכ ןיסב תובושחה הבישחה תולוכסאמ תחא לכב , םזיאואד
זינויצופנוקו ם . הקיר דיב המיחלה תויונמא תוחתפתה םע ) אמב הארנה לככ תו
ה - 16 הו - 17 ( םע ודחואו המיחלה תויונמא םוחת לא ולא תולוגרת ולחלח
ק תולוגרת המיחלל ותנכהו שפנהו ףוגה קוזיח ןתרטמש תומיי . האמה תליחתב
ה - 20 תומש ינש תחת תואירבה חופיט תולוגרת ללכ ודגוא המוד תועמשמ ילעב
, יינ - צו גנוג ' י - גנוג . ולא תולוגרת ןיב שי תלוגרת הנוכמה תחא " תודימע
דומע " ה לוגרתב הדקמתה רשא " הנווכ " תוחיינ ךותמ תרצונה העונתכ .

ה הריתח רחא העונת תרצונה תוחיינב יפכ האבש ידיל יוטיב תלוגרתב
תונמוימה תימינפה - תדימע דומע
גנאש וו ג ' יא לארשי

21 רבמבונ 2009

יינ - גנוג ) 内功 ( תימינפ תונמוימ ועמשמ . וחתופ תובר תימינפ תונמוימ תולוגרת
המיחלה תויונמא תליהק לע דחוימב תודוהא ויהו גנימ תלשוש יהלשב . גשומה
" ונמוימ תימינפ ת " תנשב עבטוה 1932 לע םינאמור רבחמו יניס רפוס ידי לע
גנימ ואוש יל םשב המיחל תויונמא ) 李寿民 .( תונורקע לע ססבתמ גשומה
םיימינפה םירביאה קוזיחו ןומיא ותועמשמו תיניסה האופרה ) גנזד - ופ ( לוגרת ידי לע
צהו שפנה דוקימ ' י . הבחר תועמשמב , הניה תימינפ תונמוימ יא תטיש ומ ן ידועיי ת
התרטמש ןומיא תיצמתה , צה ' םיימינפה םירביאה םע דחי שפנהו י , ילכו םיצורעה
תעפוש תיצמתה וב בצמ ידכל םדה ו צה ' בר י , תודח הרכההו שפנה , םירביאה
החותפו הקלח םיצורעב המירזהו םיאירבו םיקזח םיימינפה . ץמוא הז ינללוכ גשומ
ה האופרהו המיחלה תויונמא תליהק ידי לע ךליאו הפוקת התואמ תיניס . תנשב
1936 םוחתב םיבושחה םירפסה דחא עיפוה , " תונמוימה ףורגא ירוחאמש עדמה
תימינפה " ג תאמ ' צ יאנ גנא ' י ) 章乃器 ( , ויסינב בתכנ רשא ן תלעותה תא ריבסהל
המיחל תויונמא לוגרתב , תימינפ תונמוימ לע תוססבתמה ) יא גניש , האוג הב , יאט
ג ' י ( , תיעדמ הניחבמ . תויטאטס תולוגרתל םשכ ברל עיפומ תימינפ תונמוימ גשומה
צל המודה יפוא תולעב ' המיחלה תויונמאמ קלחכ תולגרותמ רשא גנוג י .


" תויטאטס ךותב העונתל רותחל "

ןרוא ןצינ תאמ
תדוקנמ דומע תודימע לע לכתסנ םא
ןגווסנ יזא המיחל תויונמא לש טבמ
כ טבמ תדוקנמ וליאו תימינפ תונמוימ
צכ ןגווסנ יזא תואירבה חופיט לש ' י
גנוג . תויונמאב תימינפ תונמוימ רוקמ
צ וליאו המיחל ' תולוגרתב גנוג י
וא תויטסיהדובו תויטסיאואט
םילוגרת םיינאיצופנוק חופיטל
תואירבה .


צ תונמוימ ' י

צ ' נוג י ג ) 气功 / 炁功 ( תולוגרת לש בר רפסמ ויתחת ללוכה ינרדומ גשומ וניה
ןיסב ומייקתהש ןימוי תוקיתע . ואד הז םש תחת םיללכנ רתיה ןיב - ןיי ) 导引 ( ,
תילבטה קוקיז ) ןאד ןאיל 炼丹 ( , ואד לוגרת ) ויש - ואד 修道 ( , ןז תבישי ) ואוזד
צ ' ןא 坐禅 ( ו העילבו הטילפ ) וט - אנ 吐呐 .( יפוה הקיתעה תיניסה תורפסב גשומ ע
דאמ טעמ הז , תועמשמ שורפ אלל בורל . םישימחה תונשב יראלופופל ךפה גשומה
רפסב עיפוהש רחאל " צ ןומיא תוטיש ' יופירל גנוג י " לש ךשוממ לוגרת ראית םש
המישנו הביצי תרדסה . םודקה ןמזב , תואירבה חופיטב םיחמומ , ינש ןיב ולידבה
צ יגוס ' י , צ ' ירוקמ י ) 炁 ( ו םידלונ ונא ותיא צ ' שכרנ י ) 气 ( המישנ ידי לע גשומה
ףוגה לא סנכנה ןוזמה יוצימו . צ לוגרת תרטמ םהירבדל ' יה גנוג י א צה ןיב רבחל ' י
צהו שכרנה ' םייחה תכראהו תואירבה חופיטב עייסל ךכו דלומה י . תוארה תדוקנמ
תיניסה האופרה לש , צ ' שפנה תרדסה לש ימצע ןומיא ידי לע וב לוגרת וניה גנוג י
הל ןתינ לו רידס תא הינומרהל איבה צה תמירז ' ףוגב י .

דומע תודימע – צ תונמוימ ' תימינפ תונמוימ וא י ?
צ לוגרת ' םיבושח םיבלש השולש ללוכ גנוג י : שפנה תרדסה ) תעד ( , ףוגה תרדסה
המישנה תרדסהו . צ תוהזל גוהנש תורמל ' םיבלשה תשולש תואצמיה ךמס לע גנוג י
לוגרתהמ קלחכ ליעל םירכזומה , תישעמ , שדחו ידמל ינללוכ הז גשומ תויה בקע
תיסחי , גוהנ צ לע עיפשמה לוגרת לכ ויתחת לולכל ' תואירבה תא חפטמו שפנו י
דומע תודימע לוגרת ןוגכ . הז לוגרת תויהל םידגנתמה ) דומע תודימע ( צ לש גוס ' י
תימינפ תונמוימכ וגווסל םיפידעמו גנוג , תואבה ינושה תודוקנ לע םיססבתמ :
דומע תודימע צ ' גנוג י
תיעבט המישנ המישנה תרדסה – תיטיא , הכורא , הדיחא
" סֵ פוֹר וניא ךא יופר , וניא ךא חותמ
השקונ ." חתמ אלל חתמ
ףוגה תרדסה – םירירש תייפרה
תימינפ העונת ) הנווכ ( תויטאטס ךותמ
ףוגה לש תינוציח
תינוציח העונת ךותב םיימינפ העיגרו טקש
םייפגה לא הנווכה תנווכה ןאדה רוזאב הנווכה לש הרימש - ןאיט
לגעמה לש לוגרת ןיא / רוזחמה ןטקה
לודגהו
לגעמה / לודגהו ןטקה רוזחמה
大周天,小周天
צ תנווכה ןיא ' י – לוגרתב ןוכיס ןיא וא רתי לוגרת בקע ילוחל ןוכיסה םייק
יוגש לוגרת

功夫凭苦练 奥妙赖深思
תשכרנ תונמוימ ןומיאב ךשוממ , קמועהו םוכחתה הבשחמ תעקשהב

העונתה תויטאטסבש


תיברק הדימע – םיפוגה תשולש
תיתואירב הדימע – ןאוי ןוח

טבמה תדוקנב יולת גוויסה רבד לש ופוסב . תודוקנמ טבמ לש המיחל תויונמא
גווסנ דומע תודימע תואירבה חופיט לש טבמ תדוקנמ וליאו תימינפ תונמוימכ
צכ ןגווסנ ' גנוג י .

" דומע תודימע " ) Zhan zhuang 站桩 ( דמוע לגרתמה וב לוגרת וניה
בר ןמז ךשמל העונת אלל יהשלכ החונתב . לככ דומע תודימע םשה רוקמ
תואסנולכ לע הכילה לוגרתב הארנה ) םידומע ( ץע . הניה הדימעהש ןוויכמ
דומעל המודב תיטאטס , הז םש לאשוה . דימע לוגרת ךשמב שטול דומע תו
תואמ , יפלא אל םא , םויכ ונל רכומה הזל םינש . םימודקה םירוכזאה דחא
רסיקה לש ימינפה האופרה רפסב עיפומ תיטאטס הדימע לוגרתל רתויב
בוהצה ": ואדה ךרד יפל ויח םימכחה המודקה הפוקתב יכ יתעמש , םה
וכמת ץראו םיימשב , תונורקע תנבהב וטלש גנאיו ןיי , ומשנ תא תיצמת
ריוואה , דמע ו דדב ב וננובתהו שפנ ם , ו ירירש םה ויה דחאכ םידחואמ ."
לוגרת לע רורבב העיבצמ איה תונוש תויונשרפל הנותנ וז הקספש תורמל
חיינ דועייש הדימעב ו שפנה תעגרה ו תואירבה חופיט . דומע תודימע לוגרת
ןילואשה רזנמב ןרוקמש תויונמא ללוכ תונוש המיחל תויונמאב םייק היה ,
תוקבאיה ןוגכ תוימינפ תויונמאו ןיי - ג האוג הב גנאי ' צ יא גנישו גנא ' ןאו .

דומע ומכ דומעל

לש תויראלופופה לביק דומע תודימע לוגרת ה
הפיחד המוצע ה תונש תליחתב ןיסב - 30 תוכזב
ג גנאיש גנאוו לש ולעופ ' יא . גנאוו ןמאתהו דמל
צ יא גנישב ' לוגרתב הנושארל שגפ םש ןאו
ב דומע תודימע " םיפוגה תשולש תדימע " . רחאל
שפחל ןיס יבחרב עסמל אצי ןומיא לש םינש
תא םהמ דומללו ןיסב םילודגה םירטסאמה רחא
תימינפה תונמוימה תודוס . תודימע לע ססבתהב
צ יא גנישב תומייקה דומעה ' ןאו , קוזיח ןתרטמש
המיחל םשל ףוגה , שכרש שדח עדי םע בולישבו
ויתועסמב חתיפ ריכהש תודימעה תא ללכשו
ודימע רציו ת תופסונ ש ןתרטמ תואירבה רופיש .
רתוי רחואמ עצבתה דומעה תודימעל ףסונ חותיפ
ג ול ידי לע ' צ יא גניש לגרת ןכ םגש ןר גנו ' ו ןאו -
ג האוג הב גנאי ןיי ' גנא . לוגרת תא רקח ול
גנאוו לש וידימלתמ דחא םע דחי תודימעה , ג ' וא
ןיש ואד , ינרדומ עדי לע לוגרתה תא ססבל ףאשו
הימוטנאב ו היגולויזיפ .


" םידיגה יוניש ) " ג יא ' ג ןי ' גני ( רזנממ ןילואשה . ייטאטס םיליגרת ץבוק ם

功夫凭苦练 奥妙赖深思
תשכרנ תונמוימ ךשוממ ןומיאב , קמועהו םוכחתה הבשחמ תעקשהב
העונתה טסבש תויטא

ג גנאיש גנאוו ' יא :
המיחלה תונמא חתפמ
צ הד ' צ גנא ' ןאו
לוגרת לע תססובמה
דומע תודימע

ג ול ' ןר גנו :
תירואית חתפמ
הנבמה . ביחרהו חתיפ
לוגרת תונורקע תא
יפ לע דומע תודימע
ה הימוטנא תינרדומה

םינוש םיטקפסא רפסמב דקמתמ דומע תודימע לוגרת ןוגכ שפנה , ו הנווכה ירירש
ףוגה , ולוכ לוגרתה ססבתמ וילעו לכמ בושחה ךבדנה וניה הנווכה לוגרת רשאכ . לע
הרדגהה יפ ה תינולימ , איה הנווכ " תמיוסמ הרטמל ןווכמה ןוצר , תושעל תוצמאתה
המ רבד " . הפיאש וא ןוצר איה הנווכ רמולכ ) חוכ לאיצנטופ ( הרטמל םינווכמה
יהשלכ ) ןוויכ .( ומע תודימע לוגרת השעמל ןוויכ לע עיפשהל ינחוכ ןויסינל דגנתמ ד
צה תמירז ' י ) צב םיתיעל תעצבתמה ' י - גנוג ( צהש ןוויכמ ' םילולסמב עונל עדוי י
קיזהל ףאו המירזל עירפהל היושע תינוציח תוברעתהו םינוכנה . לע עיפשהל םוקמב
צה ' צל תקפסמ רשא הנווכה לע עיפשהל רשפא תורישי י ' העונת ןוויכ י המצועו ךא
הניא קיי ותוא לולסמה תא וילע הפוכ ח םשל עיגהל תנמ לע .

הנווכ העיפומ ליחת ינפל שממ ת העונת לש ה תויטאטס ןיב םייניבה בלש הניהו
העונתל . קנזל ךורדה ןצא לש השוחתל המוד ףוגב עיפוהל הרומאש השוחתה
לולסמה תליחתב . תאירקל ןיזאמ ןצאה קינזמה " ןוכיה , ןכה ... אצ ."! השוחתה
א תאלממה תעימשב שארהו דיה ףכ תועבצא דעו לגרה ףכ תוירכמ ולוכ ףוגה ת
הלימה " ןכה "... ולוכ ףוגב הנווכה תוטשפתה איה .


ש תנמ לע רוחה דיל רבכעל ברואה לותח
כלל לכוי ריקבש ו ד ותוא , תויהל וילע
זירז ונממ . רוחה דיל ןיתממ לותחה ,
וירירש לכו חתפב דקוממ וטבמ
העונתל םינכומו םיכורד ךא םיררחושמ ,
ןיתממ יינשל הצוחה ץיצי רבכעה הב ה
ויפלט תא וילע תיחנהל לכויש תנמ לע .
ךושח רדח תוצחל םיסנמ ונא רשאכ
אצמנ המ םיעדוי ונניא ךא ןיטולחל
וכותב , ינ אלש תנמ לע םיצפחב לקת
םינוש םיהבגב , תוריהזב םיעסופ ונא
ונינפלש ריוואה תא םיששממו . הז ןמזב
ידכב ההובג ונתושיגרו םיריהז ונא
ונינפלש םיצפחב תונידעב תעגל לכונש
נמיהלו ע וא םיריבש םיצפח תלפהמ
םידח םיצפחמ העיצפ .
הנווכל תינבתכ הרוצה

תרוצ תדימע ה יה דומע א הנווכה תא קוצינ וילא לוביקה ילכ . ה הדימע תיטאטס הניא
העונת םוטנמומ הליכמה תינבת אלא ןכותמ הקירו ןמזב אופק . הנוכנה הנווכה
כי ונל היוצרהו ע קרו ךא עובנל הלו " ךות לא התקיצי י תינבת , ןכ לע תישאר לכ שי
ה תא גוזמל ןכמ רחאלו ונל יוצרה לוביקה ילכ תא תונבל הנווכ לוביקה ילכ ךות לא .

ךמס לע תעבקנ תינבתה לש התרוצ תושירד טס , תולובג תא תויללכב תורידגמה
הרזגה . ל הז תושירד טס תוושהל ןתינ כה תולובג ל ידגמה םייל ה תא םיר הלימ
" הנווכ " םישרתב העיפומה לאמשמ . הלימהמ הנושב " הרוצ " תמחותמו תרדגומה
ידי לע ןיטולחל לובג , הלימה " הנווכ " םייללכ םיווק ידי לע קר תמחותמ ה רידגמ םי
גה תולובג תא הרז . תאז תורמל ןיידע נתלוכיב תוהזל ו תא תועמשמ התרוצו הלימה .
ריצי תרשפאמ םייללכ תולובג תעיבק דוחיי הנבמ ת י וא העונתה שפוח תלבגה אלל
תויתריציה ןועביק תריציו . לעתל התלוכיב יכ הדבועב תמייק הרוצל תפסונ תובישח
רתויב ינוכסחהו ליעיה ןפואב ףוגה לש וחוכ תא , יוטב םילפטמ רשאכ אמגודל - אנ
יוסיע וא . חוכה לש ןוכנ לועית ) ליעי יסדנה חנמ ( עונתה ירוחאמ ףוגה לש הכימתו ה
ץמאמ תוחפב ליגרהמ בר חוכ רוציי ורשפאי . תינבתה תולובג לש טלחומ רדעיה
יי רשפאמ צ ו רשפאמ אל ךא הנווכ ר תקפה ולועיתו חוכ . םירצוי ידמ םישקונ תולובג
תושישתו היגרנא זובזבל תוריהמב איבמה םשוגמ חוכ .功夫凭苦练 奥妙赖深思
תשכרנ תונמוימ ךשוממ ןומיאב , קמועהו םוכחתה הבשחמ תעקשהב
העונתה תויטאטסבש

Write captions for the selected photos.


העונתה תויטאטסבש


דונתה העונתה רסוחבש תירעזמה ה
תוחיינבש העונתה
צ לוגרתב גוהנל המודב ' גנוג י , שארה תא תוקנלו עגריהל שי לוגרתה תליחתב
וישכעו ןאכ תוחכונב זכרתהלו תורתוימ תובשחממ . םירבוע הנכהה בלש םותב
ל הנווכה לוגרת בלש . אלל יהשלכ העונת לש יומידב שומיש לע ססבתמ לוגרתה
העונתה לש ישעמ עוציב . ןולב תקיבח יומיד םה רתויב םיצופנה םייומידה
ודכ תעקשהו םימב ר . העונתה תא שוחל ףואשל שי יוצרה יומידה הווהתה רחאל
הבוגתכ ותפיצו קוביחל ותודגנתה לשמל העונתל רודכה תבוגת וא המצע
םימב ותעקשה ןויסינל . קר ראשיי אוה יומידה תא שוחל ישעמ ןויסינ אלל
תרצונ הניא הנווכו ןוימד . רתויש המכ לש תופתתשהל ףואשל שי העונת ירוזא
ףוגב ) םיקרפמ ( יומידה ןכות לש רתי טורפמ ענמיהל ךא יומידה תשיחב . בצמב
הז תיטאטס הדימעב רבודמ יכ םשורה לבקתמ דצה ןמ הפוצבש תורמל
ןיטולחל , רבדה ךכ אל . לוגרתה לכ ךרואל לש בצמ ןיב עונל דלשה ירירש לע
לק חתמ רורחשל רוזיפל דוקימ ןיב הענ תועדומהש ךכ ידכ ךות . לש םיבתכב
ה תויהל רירשה לע יכ רמאנ תימינפה תונמוימ " יופר סֵ פוֹר וניא ךא , ךא חותמ
השקונ וניא ." רמאנ דוע " הלודג העונת לע הפידע הנטק העונת , העונת רסוח
הנטק העונת לע ףידע , העונת הדילומ העונתה רסוחמ תעבונש העונתה קר
תיפוס ןיא ." נתה חווט תא ןיטקהל ףואשל שיש איה טפשמה תועמשמ לככ העו
ידכ דע רשפאה ךכ תינוציח העונתש נ תרדע ןיטולחל הדונתו תשחור תימינפ
םינפב האוגו . יכ ןכ םא תוארל ןתינ טקשה תאיצמל ודעונ אל דומע תודימע
ימינפה , העיגר תונלבס רסוח לע רבגתהל תלוכיה וא . בלש קר הניה העיגר
העונתה העיפומ ונממ סיסב תריציל שמשמה יתלחתה . ידי לע טקשה תריצי
ןתינ העונתה רסוחו העדותהמ תעבונה העונתב טולשל .
לוגרתב תלעותה
םיחתמ רורחש , תייפרה םירירש , הביצי רופיש , םדה תמירז רופיש – םירירשש ךכל איבמ ינרדומה םייחה ךרואו ישפנ חתמ
םיצווכתמ םיליעפ תויהל םירומא םניאש . רהל תדמלמו םירירשה תא תפייעמ תכשוממ הדימע םיצוחנ םניאש םירירשה תא תופ
החונתב ףוגה תרימשל העובק . ףוגה לש הבילה רירשו הביציה ירירש קוזיח רשפאמ דלשה ירירש רורחש הביציה רופישו . תדרוה
צו םדה ילכב םד לש רתוי הקלח המירז םירשפאמ ישפנ חתמו םירירשה חתמ ' ףוגה לכב י . רופישל רתויב םיבוטה םינממסה דחא
וה תונמוימה לוגרתה ןמזב םיידיה תוממחתה א .
לע הטילשה תרבגה הנווכה – צה ןיבו הניב קחרמה רוציקו הנווכה תא עינהל תלוכיה ' צה תנווכה רשפאמ י ' ןמזב טחמה הצק לא י
רוקיד . צה לש הנווכה ' צ תעגה תרשפאמ טחמה הצק לא י ' י ) 得气De qi ( הריהמ צה לש הקזח השוחתו ' לפוטמה ידי לע י .
קזח הנבמ תריצי – לאמינימ היגרנא זובזבו ליעיו בוט חוכ לועית רשפאמה תועורזה ירוחאמ ותכימתו ףוגה קוזיח י עייסמ ךכבו
יוטו יוסיע ןוגכ עגמב יופירה ימוחת לכב םילפטמל - אנ .
שושימה שוח לש תושיגרה רופיש הבוגתה תוריהמ רופישו – צה תעגה תא שוחל לפטמה תלוכי רופיש ' טחמה הצק לע י .
功夫凭苦练 奥妙赖深思
תשכרנ תונמוימ ךשוממ ןומיאב , קמועהו םוכחתה הבשחמ תעקשהב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->